Sunteți pe pagina 1din 729

Societatea de Radiologie şi ]rnagistkă d!

En România

sub redacţia

Prof. dr. Sorin M. Dudea

• •
I I I
Imagistică Medicală

Volumul I

Editura Medicală, Bucureşti 2015


1. Gregg EC - Effects of"ionizing radiation 011 humans în: Waggener RG, K.ereilcas JG (editors) - Handbook of medical physics, Volume
li. CRC Press inc., Baca Raton, 1984.
2. Attix FH, Roesch WC (Eds) - Radiation Dosimefly. Volume 1. Academic Press, New York, 1968.
3. Nagel HD - Radiation exposure fn Computed Tomography - 4th revised Edition - CTB Pub!ications, Hamburg, December 2002
4. ## - Protection against ionizing radiation from externa! sources used în medicine. JCRP Publication 33. Pergamon Press, Oxford,
1982.
5. ## - Radiologica/ protection and safety în medicine. JCRP Publication 73. Pergamon Press, Oxford, 1996.
6. ##- Quality Criteriafor Computed Tomography. EUR 16262. Officefor Official Publications ofthe European Comnnmities. Luxembourg
1999
7. ##- Avoidance ofradiation injuriesfi·om medical intervenţional procedures. JCRP Publication 85. Ann JCRP 30 (2) .. 2000; Pergamon
Press, Oxford
8. ##- Quantities and Units în Radiation Protection Dosimet,y. JCRU report 51. Bethesda, USA, 1993.
9. Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt Jr EM, Boeme JM - The Essential Physics of Medical lmaging, 3rd Ed. - Wolters Kluwe,; Lippincott
Williams & Wilkins, Phi!adelphia, 2011
ir/ I ( ! / '.. j \' i f ~ ',:'

Tinlml dle X conţine o anodă rotativă (sarcină


pozitivă), precum ~i un filament catodic fix. Încălzirea fila-
convenţională; radiaţia mentului catodic determină generarea unui flux de electroni
JP rietăti;
, factorH care influentează
'
cc se îndreaptă spre anoda rotativă. ,,Ciocnirea" acestora cu
anoda generează o mică cantitate de radiatic X. Pentru a nu
calitatea imaginii şi iradiere în topi suprafaţa de impact dintre anoda şi fas~iculul electronic,
radiodfagnostk anoda se roteşte, astfel încât suprafaţa ele contact cu fluxul
Adrian Şanta electronic se modifică permanent. Suprafaţa de emisie a
anodei este înclinată cca. l 5 grade, pentru a orienta radiatia
X spre fereastra de ieşire a tubului, astfel fasciculul X fii;1d
Radiaţia electromagnetică. Radiatia X este o radiatie
orientat spre ţintă. Modificând miliamperajul (mA) filamen-
ionizantă (poate detaşa un electron din° complexul atomi;),
tului catodic, se modifică cantitatea de radiatie X emisă
situată în spectrul radiaţiilor electromagnetice in apropierea
radiaţiei gamma, în cadrul radiaţiilor cu energie înaltă. Ea
fără a fi afectată penetranţa radiaţiei, energia s~u distrib-uti~
acesteia. Modificarea penetranţei, a energiei şi a distributiei
se situează în afara spectrului vizibil, încât nu o vedem şi nu
energiei este posibilă prin modificarea k V. .
o detectăm cu ajutorul organelor de simţ umane (de unde si
Valorile miliamperajului şi a kilovoltajului, respectiv
riscul de minimalizare a efectelor acesteia). ·
durata expunerii in secunde, sunt esenţiale pentru calitatea
Proprietăţile RX: se împrăştie sferic din punctul de ori-
imaginii şi pentru doza absorbită, ele fiind specifice şi trebuind
gine (legea divergenţei); se propagă în linie dreaptă, cu viteza
adaptate pentru fiecare organ în parte sau chiar pentru fiecare
luminii; intensitatea lor scade cu pătratul distanţei parcurse;
pacient. Creşterea kilovoltajului generează o radiatie mai
penetrabilitatea ( duritatea) este invers proporţională cu lun-
penetrantă, în timp ce creşterea rnAs genereaza radi~ţie mai
gimea de undă; sunt emise şi absorbite în cuante de energie;
densă, cu energii mai mici. Dacă pentru structuri puţin dense
sunt absorbite de corpurile pe care le străbat" absorbtia RX
este guvernată de legea Bragg-Pierce; prodL:c fenon~en de
(torace) se folosesc valori mari de kV şi mici de mAs, pentru
regiuni anatomice dense ( abdomen) se preferă k V mai scăzut
l uminiscenţă (fluorescenţă, fosforescenţă); produc efect
şi mAs mai ridicat. De reţinut că efectele nocive biologice
fotosensibil prin efectul fotolitic; produc ionizare; produc
sunt mai accentuate la k V scăzut, cantitatea de radiaţie care
efecte biologice.
nu penetrează corpul ci produce local efecte biologie fiind
Generarea (producerea) radiaţiei X se face printr-un an-
mai mare. Aparatele moderne sunt prevăzute cu IONTOMAT,
samblu electric ce conţine mai multe elemente, reunite generic
dispozitiv care „citeşte" radiaţia ce a penetrat pacientul şi
sub numele de „generator de radiaţie X". Acesta trebuie să
opreşte emisia de radiaţie când aceasta este suficientă pen-
conţină un tranformator de înaltă tensiune, un tub de radiatie
trn diagnostic. De asemenea, sistemele moderne au valori
X şi o serie de elemente auxiliare (motor de rotatie a anod~i
sistem de răcire etc).
prestabilite pentrn diverse regiuni anatomice şi greutăţi ale
' '
pacientului, de regulă sub fonnă de pictograme.
1fnu1!.sformatorui de în:dtă tenshme cantine o înfăsurare
primară şi o înfăşurare secundară peste u~ miez d~ fier,
înfăşurarea secundară fiind mai mare şi generând curent de
înaltă tensiune (kV). Creşterea valorii kV detennină creşterea
energiei radiaţiei X, respectiv determină cresterea penetrantei
radiaţiei. Alţi factori importanţi sunt reprez~ntaţi de milia~-
peraj (rnA) - detennină cantitatea de radiatii X - si durata
emisiei radiaţiei (în ms). La valori diferite a'le mA ;i duratei
(ms), produsul egal al acestora detern1ină expunere\dentică.
Cu alte cuvinte creşterea intensităţii „mA" şi scăderea timpu-
lui „s" cu produs egal, detennină aceeaşi expunere.
Prin convenţie, puterea unui generator se calculează astfel:
prin înmulţirea unui kilovoltaj fix de 100 kV cu miliamperajul
maxim generat în timp de O, 1 s, stabilindu-se astfel valoarea
maximă emisă. De exemplu, un generator ce poate emite 500
mA timp de O, 1 s cu I 00 kV va produce 500 mA x 100 kV =
50 OOO watt= 50 kW, deci este un generator de 50 kW.
/;;1(\,,isric-1.-1 ii!('t!ic.·rt!/:

dintre X ·· Sursa de radiaţie (tubul Roentgen)


Veclorul (fascicolul de radiaţie)
' rie, rolul acesteia în obţinerea şi calitatea · Modulatorul (ţinta de examinat)
imaginii; componentele umui echipament - Receptor
- Decodor
de iradfologie convenţionaiă; mecanisme Imaginea finală
producere a radiaţiei şi a imaginilor; ] . Su11rsa de
structura, rolul şi funcţiona:rea filtrelor şi În toate sistemele radiologice care folosesc radiaţia X,
sursa de radiaţie este tubul Roentgen cu anoda şi catod închise
colirnatorilor într-un tub vidat. Tubul vidat este închis la rândul său într-o
Adrian Şanta cupolă radioopacă (de regulă metal greu-plumb) cu excepţia
unui mic orificiu (fereastră) prin care radiaţia este orientată
Radiaţie ionizantă, radiaţia X generează efecte biologice spre ţintă. Astfel se împiedică împrăştierea radiaţiei X în alte
direqii decât cea dorită. În faţa orificiului se aftă un sistem
de care practica medicală trebuie să ţină seamă pentru a evita
de filtre metalice de grosimi şi material diferit (aluminiu,
sau reduce la minimum efectele nocive ale acesteia asupra
cupru), cu rol de filtrare (reţinere) a radiaţiilor „moi", inutile
organismului uman. Principalele efecte generate de radiaţia X
examinării. Tubul generează căldură, fiind dotat cu sistem de
sunt efectulfotoelectric şi efectul Compton, alte efecte gene-
răcire cu aer sau ulei.
rate de interacţiunea radiaţiei X cu substanţa fiind mai puţin
Carnderi5tkHe allllodei.
importante biologic ( formarea de perechi şi altele necesitând
Anoda este un disc antrenat în rotaţie de către un motor
energii cu mult peste cele folosite în medicină).
electric, astfel încât fasciculul de electroni emis de catod să
Absorbţia RX este guvernată de legea Bragg-Pierce: absob-
nu atingă anoda mereu în acelaşi punct, pentru a evita topirea
tia = Z 41c3 pg,i\,t unde Z = numărul atomic (mediu) al obiectului
sa (prin supraîncălzire ). Astfel, există un diametru specific al
iradiat; A= lungimea de undă a RX; p = densitate obiectului
anodei, dar şi o pantă a marginii, care orientează fasciculul
iradiat; g = grosimea obiectului iradiat; ,i\,t = durata iradierii.
de radiaţie spre orificiul de ieşire. Panta este de regulă dublă,
Efectul fotoeiectiric constă în interacţiunea completă
cu un unghi mai mic şi cu un unghi mai mare, realizând două
între fotonul incident şi atom. Fotonul este complet
focare (focar mare şi focar fin, necesar examinărilor detaliate,
absorbit, generând emisia unei radiaţii -caracteristice, în special osoase). Toate anodele au o tensiune maximală
şi a unui foto-electron. Coeficientul de atenuare al efectului
aplicabilă, o putere instantanee (în k.VxmA) = Watt şi o putere
fotoelectric depinde de numărul atomic al atomului. Efectul convenţională (puterea generată în O, ls - exprimată în Watt).
fotoelectric scade dramatic cu creşterea energiei fotonului X Anoda are o capacitate termică proprie, sistemul de răcire
si creste cu cresterea numărului atomic Z al substantei tintă. fiind astfel calibrat încât să disipe energia tennică produsă
De a~eea abso,rbtia osului fată de radiatia X este n~ult mai de anoda în timpul funcţionării. La acestea se adăugă gene-
' ' ' '
mare decât cea a ţesuturilor moi şi de aceea plumbul este un ratorul electric (cu transformator, redresor, temporizor, masă
foaiie bun protector faţă de această radiaţie (număr Z mare, de comandă), majoritatea electronice la aparatele moderne.
ce determină absorbţie mare). 2. Vect1cmrnli
Efectul Compton reprezintă un alt tip de interacţiune în Se defineşte ca radiaţie emisă de tub şi care va
comparaţie cu efectul fotoelectric, fotonul X fiind deviat prin produce în final imaginea radiologică. Are trei componete,
ciocnirea cu electronii externi ai atomului ţintă, rezultând radiaţia incidentă ( cea emisă de tub şi care călătoreşte spre
devierea atât a fotonului cât şi a unui electron din atom, ţintă), radiaţia absorbită (cea care nu trece de ţinta exami-
cu împrăştierea radiaţiei X şi ionizare. nată, fiind blocată prin absorbţie sau deviată prin refracţie,
Fotonii cu energie joasă (60 kV) generează în principal reflexie de structurile interne ale ţintei) şi radiaţia reziduală
efect fotoelectric; la valori de cca 140 kV, energia transferată ( cea care a trecut dincolo de ţintă şi se îndreaptă către recep-
în organism de efectul fotoelectric şi de efectul Compton sunt tor). Radiaţia reziduală este cea care poartă informaţia utilă
relativ egale, în timp ce la energii mari (200kV), predomină în diagnostic, ea fiind modulată prin trecerea prin structurile
efectele generate de interacţiunile tip Compton. ţintei, şi având intensităţi diferite în funcţie de densitatea
Compol!lleI11tele Uillllli sistem structurilor traversate.
Schematic, orice sistem radiologic poate fi decompus în 3. Modladatornl {ţi.nta)
câteva „piese" componente, obligatorii pentru obţinerea unei În radiologia medicală, modulatorul (ţinta) este reprezen-
imagini finale. Acestea sunt: tat de către regiunea corpului uman sau a piesei anatomice
j ole i1,1u,~isric·e 7

examinate. La trecerea radiaţiei X prin modulator, se produc 3o Principiile achiziţiei imaginilor radi-
atât efecte direct ionizante (prin coliziune şi frânare), cât şi
indirect ionizante (prin efect Compton, efect fotoelectric, ografice; rolul filmului, ai ecranelor (în
producere de perechi), toate acestea fiind nocive pentru radiografia analogică), al grilelor antidi-
pacient. Radiaţia care reuşeşte să treacă prin modulator va
fuzoare §i
, influenta
, acestora în calitatea
produce imaginea finală.
4. Receptorul şi 5. Decodornl imaginii obţinute şi în timpul de expune-
Obţinerea unei imagini radiologice se face prin „colecta- re; principiile achiziţiei imaginilor digi-
rea" în diverse moduri a radiaţiei X ce a traversat modulatorul
(corpul uman). Diferenţele între ţesuturile traversate vor tale în radiologia digitală; factorii care
genera diferenţe în radiaţia X receptată, ducând la formarea afectează calitatea imaginii în radiologia
imaginii. Captarea radiaţiei X se face pe film radiologic (ra-
convenţională şi digitală
diografie), pe plăci de scintilaţie (radioscopie), cu sau fără
amplificare şi transformare în imagine analogă sau digitală, Adrian Şanta
sau pe receptori cu gaze rare - Xenon (Computer Tomogra-
fie). Rolul decodorului, indiferent de tip (pământuri rare din Pentru obţinerea radiografiei, se foloseşte un film
folia întăritoare, cristale sau xenon etc) este de a transforma fotografic, închis într-o casetă izolată faţă de lumina ambi-
radiaţia X invizibilă in radiaţie luminoasă ce poate impresiona entală. Impresionarea filmului direct de către radiaţia X se
filmul sau în impuls electric (în cazul CT) cc poate fi apoi face în mică măsură (2%), expunerea acestuia fiind făcută
reconstruit în imagine. în principal de lumină în spectru vizibil generată de foliile
6. Imaginea finală (ecranele) întăritoare. Acestea căptuşesc interiorul casetelor
Dacă la radiografia convenţională imaginea finală este radiologice de ambele părţi, fiind formate din folii de plastic
reprezentată de filmul radiologic expus şi developat, in sis- impregnate cu săruri care au proprietatea de a emite lumină
temele digitale, imaginea radiologică reprezintă un fişier, de vizibilă atunci când sunt bombardate cu radiaţie X (fenomen
regulă într-un fonnat medical ce conţine date multiple, cel mai de fosforescenţă). Sărurile cele mai folosite sunt tungstatul
folosit actualmente fiind forn1atul DICOM3, acesta putând de calciu sau „pământurile rare", acestea din u1111ă fiind mult
fi vizualizat pe monitor de calculatm:, putând fi prelucrat în mai eficiente. Cu cât stratul de fosforescenţă este mai gros,
termeni de fereastră şi centru de fereastră, putând fi transmis cu atât casetele necesită mai puţină expunere (generează
la distanţă sau stocat electronic. Tendinţa modernă este de a lumină mai multă, cu expunere mai rapidă a filmului), însă
renunţa la suportul pe film radiologic sau termic în favoarea fineţea imaginii scade. Există folii intensificatoare care emit
imaginilor electronice, mult mai versatile. lumină albastră sau verde, filmul folosit trebuind să fie de
acelaşi tip cu folia (film sensibil la lumina albastră sau verde),
pentru obţinerea unui rezultat cât mai bun. Filmele „verzi", în
casete cu întăritori din pământuri rare, ce emit lumină verde,
necesită timpi de expunere mai scm1i (reducând artefactele de
mişcare) şi constante de emisie mai mici (reducând efectele
nocive asupra organismului).
Efectul Compton, prin „împrăştierea" radiaţiei X, produce
fotoni cu direcţie diferită de cea incidentă, ceea ce detennină
scăderea contrastului imaginii pe film (cu apariţia de „flu" -
imagine imprecisă, ştearsă). Pentrn reducerea acestui efect,
între pacient şi film se interpune o grilă (antidifuzoare)
fonnată dintr-o alternanţă de benzi fine de plumb şi plastic,
care vor permite trecerea spre film doar a acelor fotoni X ce
au direcţie incidentă (perpendiculară) pe film, iar cei deviaţi,
cu direcţie oblică, fiind opriţi de fâşiile de plumb. Pentrn a
nu se imprima şi ea pe film, grila se mişcă cu viteză mare,
vibratorie, in timpul e~punerii (grila Bucky). Filmul expus
este apoi developat într-o soluţie de revelator şi fixat în soluţia
de fixator, cu sp[d[tri intermediare ~i spălare finală, urmate de şi rnultislice moderne. Există un număr de limitări ale
uscare. Acest lucru se poate face manual, cu conlrol la lumina examinării CT de asemenea, examinatorul trebuie să
inactinică (roşie sau verde) sau automat, în maşini automate ţină cont ~ide doză relativ mare de iradiere a pacientului
de developare. Există tendinţa ele lrecere spre radiografie în cadrul unei examinări CT.
digitală, în care filmul, ele tip special, este developat termic,
fără revelator sau fixator (procedeu uscat).
Tomografia plană PrindpiHe radioscopiei; indicaţiile
c:)L
Din radiografia clasică derivă wmogrufiu plună, o me-
todă ele selectare a unui plan ele interes clin întregul volum radioscopiei; optimizarea protocoalelor
al organismului examinat. Spre deosebire de radiografia de explorare radio§copică; tehnici de
simplă, în care tubul de radiaţie, pacientul şi caseta cu
îmbunătăţire a callităţili imaginii şi de
filmul radiologic rămân nemişcate în timpul expunerii, în
tomografia plană tubul este solidarizai prin intermediul reducere a radiaţiei în :radioscopie
unui braţ ele caseta radiologică. Pacientul este situat între Adrian Şanta
tub şi casetă, acestea efectuând o mişcare ele translaţie în
jurul unui punct fix ales de examinator, ce se situează la
nivelul unde se doreşte efectuarea planului de secţiune. Spre deosebire de imaginea radiografică, radioscopia
Cu alte cuvinte, pacientul se află întins pe masa de exa- diferă atât prin faptul că imaginea este obţinută pe un suport
minare, iar tubul şi caseta execută o mişcare de baleiaj fluoroscopic, cât şi prin faptul că este o examinare „în timp
deasupra (tubul), respectiv dedesubtul pacientului (caseta real", dinamică. După traversarea ţintei, radiaţia X cade pe
cu film). Punctul în jurui căruia se face bascula este situat o placă fluorescentă ce poate fi vizualizată direct (la întu-
la nivelul planului de examinare al pacientului, putând fi neric), sau poate fi receptată de un sistem electronic analog
ridicat (secţiuni ventrale) sau coborât ( secţiuni dorsale) sau digital, ce o transformă în imagine TV. Radioscopia
după dorinţă. Structurile situate anterior sau posterior de directă este scoasă din uz, astăzi nici o fim1ă din lume nu
planul de rotaţie se imprimă succesiv în diferite locuri pe mai construieşte astfel de aparate, iradierea pacientului şi a
film, neproducând o imagine fixă. Singurele structuri care medicului fiind foarte mare. Sistemele moderne cu lanţ TV
nu-şi modifică poziţia, păstrând aceeaşi situare şi acelaşi prezintă şi posibilitatea manipulării în totalitate a aparatului
loc de expunere pe film sunt cele din planul de basculare al şi a pacientului dintr-o cameră separată, prin telecomandă,
braţului. Prin ridicarea sau coborârea acestuia, se pot obţine astfel încât iradierea personalului medical să fie exclusă.
felii la diverse nivele. Totuşi, rezoluţia acestor imagini este Pentru obţinerea unei imagini diagnostice, sunt importante
scăzută, apariţia tomografiei computerizate reducând până două tipuri de rezoluţie: rezoluţia spaţială şi rezoluţia de
aproape la dispariţie uzul acestei metode. cm11trnst. Rezoluţia spaţială reprezintă dimensiunea cea mai
Computer-tomografia mică a unei structuri ce poate fi afişată separat de cele înconju-
Tot din familia metodelor radiologice ( care folosesc rătoare (cu alte cuvinte, cât de mici pot fi două puncte care pot
radiaţia X) de diagnostic face parte şi tomografia compu- fi văzute separat). Rezoluţia de contrast reprezintă diferenţa
terizată (CT). Principiul CT derivă din tomografia plană, minimă în tonuri de gri a două strncturi ce pot fi percepute
prin aşezarea pacientului în centrul unui cerc, la periferia separat, de sine stătător. Aceste tipuri de rezoluţie depind de
căruia, în opoziţie, se află un tub de radiaţie X şi un sistem performanţa unui sistem digital, respectiv de dimensiunea
de detectori. Ansamblul tub-detectori se roteşte în jurul cristalelor de săruri de argint în cazul filmului radiologic.
unui plan axial din corpul pacientului, vizualizând struc- Imaginea radioscopică poate fi înregistrată digital (pe
turile din acest plan din diverse unghiuri ale unui cerc de casetă, CD sau în memorie electronică) şi, de asemenea,
360 grade, realizând o hartă a densităţilor din acest plan ( o poate fi expusă pe film, ca radiografie a celor mai importante
imagine de secţiune). Deplasând pacientul la un alt nivel, imagini din punct de vedere diagnostic.
se poate realiza o serie succesivă de secţiuni transversale Angi.ogrnfia
prin corpul acestuia, cu mare rezoluţie şi bună caiitate Din combinarea radioscopiei digitale cu radiografia derivă
diagnostică. Evoluţia sistemelor tomografice continuă metodele specializate în exploararea vasculară (arteriografia
spectaculos, de la obţinerea unei secţiuni în 19 minute şi flebografia). Acestea reprezintă obţinerea de imagini ale
în 1975, la obţinerea de 128, 256 şi chiar 512 secţiuni lumenului vaselor arteriale sau venoase prin injectarea directă
concomitent în mai puţin de o secundă în sistemele spiral în lumenul acestora de substanţe de contrast, cu radiografierea
/f}tU/~!SliC'C {)

sau evaluarea în radioscopic a lumcnului acestora. Pentru o Pc rnăsurfi cc rezoluţia detectori lor electronici a crescut,
imagine cât mai fidelă, sistemele moderne folosesc sursă ~i filmul radiologic a fost înlocuit cu sisteme digitale (rezoluţii
receptor digital, rnultiplanara (două „C-arrn" - uri), reuşind peste 1024/ 1024 pixeli) ~i, recent, un rol important în diagnos-
să efectueze substracţia din imagine a structuilor osoase şi tic revine tomosintezei, metodă nouă digitală de evaluare a
parenchimatoase şi de asemenea obţinând imagini rnultipla- parenchimului mamar. Tomosinteza evaluează ţesutul mamar
nare sau chiar tridimensionale prin reconstrucţie de către din mai multe unghiuri (30-50 unghiuri diferite), prin baleie-
calculator. rea în arc de cerc asemănătoare tomografiei plane. Rezultatul
Precauţiunile şi contraindicaţiile legate de substanţele de este o imagine de mare rezoluţie, cu caractere 3D, studiile
contrast sunt aceleaşi ca şi în radiologia şi computer-tomo- actuale sugerând o capacitate de detecţie a patologiei mai
grafia clasică. mare dec§.t cea a mamografiei convenţionale.
Uneori, pentru un diagnostic morfopatologie complet
sau în scop de cercetare-publicaţii ştiinţifice, este necesară
5. Principiile şi particularităţile radiogra- obţinerea de imagini radiologice a unor piese anatomice.
Deşi se pot folosi aparate de radiologie convenţională, prin
fiilor de ţesuturi moi (exemp!u: mamo-
utilizarea focarului fin, a filmelor rapide şi a unor constante
grafia); principiile radiografiei pieselor adecvate, există pe piaţa de aparatură medicală aparate
anatomo-patologke specifice pentru radiografia de piese anatomice. Acestea
funcţionează în gama 10-1 OOkV, au iontomat pentru expu-
Adrian Şanta nere automată şi sunt de regulă digitale, producând imagini
de mare rezoluţie în format DICOM 3, cc pot fi analizate pe
Datorită dimensiunilor şi în special datorită densităţii scă­ computer utilizând softuri specifice.
zute a ţesutului mamar, evaluarea acestuia necesită examinare
specială, de mare rezoluţie, numită mamografie.
Ţesutul mamar este predominant lipidic, motiv pentru care
Dozimetrie; Kerma, doza de energie
energia radiaţiei X necesară obţinerii de imagini este redusă.
În acelaşi timp, elementele patologice sunt subtile, de mici absorbită (Gray), doza efectivă (Sievert)
dimensiuni (calcifieri punctifonne, spiculaţii fine periferice), - definire şi explicare; biologia .radiaţiilor
necesitând o rezoluţie a imaginii peste cea obişnuită la alte
aparate şi sisteme.
- iradiere, efecte biologice; efectul asupra
Aparatele specifice evaluării ţesutului mamar poartă nu- dozei şi caiităţii imaginii pe care îl are
mele de mamogrnfe. Mamografele au ca element constructiv modificarea mA; raportul dintre
un compresor ce aplatizează ţesutul mamar, etalând mai bine
patologia şi reducând mişcarea involuntarii, în timpul exami- calitatea dfagnostkă a imaginii şi mini-
nării. De asemenea, mamografele modeme au în construcţie rnfa:a:rea dozei efective
atât iontomat pentru expunere cu constantele optime, cât şi
posibilitatea de efectuare a puncţiei bioptice a leziunilor sau
Adrian
de introducere a unui fir ghid (ancoraj), prin ghidaj stereo-
tactic. Se obţin, de regulă, două clişee pentru fiecare sân, un Pentru o bună definire a problemelor legate de doză de
clişeu cranio-caudal şi unul oblic-lateral pentru evaluarea radiaţie şi măsurarea interacţiunii între radiaţia X şi substanţa
mai bună a regiunii axilare. În funcţie de necesităţi, se pot biologică (pacientul), sunt necesare cunoaşterea unor date
folosi şi alte incidenţe. specifice:
De cele mai multe ori reglate prin iontomat, valorile - Expunere şi rata expunerii
uzuale de constante sunt 28-35 kV şi cca 200 mAs, mult sub - Doza absorbită, KERMA
cele folosite în radiologia abdominală. - Doza medie absorbită în ţesut
Filmele radiologice folosite pentru mamografie sunt de - Doza echivalentă
asemenea speciale, având emulsie fotosensibilă pe o singură - Doza efectivă
parte, tot pentru o rezoluţie mai bună. Şi casetele de mamo- - Cantităţi dozimetrice ( doza la suprafaţă şi în profunzi-
grafie sunt concepute specific, pentru a produce imagini clare me, factorul de împrăştiere etc)
şi detaliate. - Cantităţi dozimetrice specifice (mamografie, CT etc.)
med im/a

!Expunerea şi rnta expunerii Doza echivaientă 1-B


Expunerea reprezintă o cantitate dozimetrică pentru Doza echivalentă H reprezintă doza absorbită multipli-
radiaţia ionizantă, bazată pe abi I itatea radiaţiei de a pro- cată cu un factor de măsurare a radiaţiei, wR care exprimă
duce ionizare în aer. Această cantitate este definită doar eficacitatea biologică a unui anumit tip de radiaţie. Pentru a
pentru interacţiunile produse de radiaţie în aer. Înainte de evita confuziile cu doza absorbită, unitatea de măsură ŞI a
a interacţiona cu pacientul sau examinatorul, radiaţia X dozei echivalente se numeşte Sicvert (Sv). Unitatea anterior
interacţionează cu aerul. Noţiunea „expunere" oferă indicaţii folosită era rem, cu relaţia l Sv = 100 rem. Pentru majoritatea
despre capacitatea radiaţiei X de a produce anumite efecte radiaţiilor utilizate în medicină, wR = 1, adică doza absorbită

în aer, considerându-se că efectele în ţesuturile vii vor fi, în şi doza echivalentă au aceeaşi valoare (sunt egale).

general, proporţionale cu cele din aer. Expunerea reprezintă Doza efectivă


valoarea absolută a încărcării ionice totale produse în aer Expunerea la radiaţie a diferitelor structuri duce la
atunci când toţi electronii eliberaţi la interacţiunea cu fo- probabilităţi diferite de leziuni datorate radiaţiei şi la grade

tonii (per unitatea de masă) sunt complet opriţi (frânaţi în diferite de severitate. Combinaţia între probabilitatea şi se-
totalitate) în aer. veritatea leziunilor se numeşte „detriment".
Unitatea de măsură internaţională a expunerii este expri- Pentru a evidenţia detrimentul combinat produs de efec-
mată în Coulombi I kilogram (C/kg) sau roentgeni (R = 258 tele stocastice determinate de dozele echivalente în TOATE
microcoulombi I kg). Deşi Roentgenul nu mai reprezintă o organele corpului, doza echivalentă în fiecare organ şi ţesut
unitate ştiinţific acceptată, mai este folosit în radiologie. este combinată şi înmulţită cu un factor de măsurare WT,
Rara expunerii reprezintă expunerea raportată la unitatea rezultatele însumate pentru întregul corp producând DOZA
de timp. Unitatea internaţională pentru rata expunerii este EFECTIVĂ, E. Există tabele pentru WT pentru fiecare organ
Coulomb/kg/sec, putând fi folosit şi Risce. (creier, măduva hematogenă, ţesut mamar etc).
Formula matematică pentru doza efectivă E este:
Doza absorbită, KERMA
Doza absorbită (D) reprezintă energia absorbită per
E= Lr W1 Ht wT unde Wr reprezintă factorul de măsurare
pentru organ sau ţesut iar Ht reprezintă doza echivalentă
unitatea de masă. Din punct de vedere al radioprotecţiei, nu
pentru organul sau ţesutul respectiv.
suntem interesaţi atât de mult în cantitatea de radiaţie X ce
Cantităţi dozimetrice ( doza la suprafaţă şi în profun-
traversează corpul uman şi impresionează filmul radiologic,
zime, factoru[ de împrăştiere etc.)
cât în cantitatea de radiaţie CARE SE OPREŞTE in corpul
Doza de intrare la suprafaţă (ESD) reprezintă doza ab-
uman, determinând efecte locale. Astfel, 1 Gray (Gy) repre-
sorbită în aer înmulţită cu coeficienţii de masă. Măsurată la
zintă unitatea de măsură acceptată de Sistemul Internaţional
suprafaţa pacientului sau a fantomei, ea include atât compo-
de Măsuri, fiind definit ca o energie de 1 Joule I kg. Unitatea
nenta directă de radiaţie, cât şi contribuţia fotonilor deviaţi
folosită anterior era Rad - ul, reprezentând 100 ergi I g.
(reflectaţi, refractaţi) din jur, ce nu sunt prezenţi de regulă în
I Gy = 100 rad. aer (în aer se consideră a fi prezentă doar radiaţia incidentă).
KERMA (Kinetic Energy Released în a Mass) se defineşte De aceea, este necesară introducerea unui factor de corecţie
matematic prin formula K=dE,rnn/dm, unde dE,rnns este suma a radiaţiei reflectate. Factorii de corecţie pot fi de asemenea
energiei kinetice iniţiale a tuturor particulelor ionizante găsiţi în tabele specifice.
eliberate de fotoni în materialul masei ţintă (dm) Unitatea DAP (Dose-Area Product) se măsoară în cGyxcm 2 şi
de măsură ŞI pentru KERMA este J/kg, denumit Gray. În reprezintă doza în aer raportată la o suprafaţă plană integrată
radiologia diagnostică, KERMA şi D sunt egale. Calculul in aria de interes. Există camere de ionizare cu suprafaţă mare
dozei absorbite de ţintă se poate calcula dacă se cunoaşte ce pot fi montate pe întreaga suprafaţă de emisie a tubului
expunerea: (în faţa diafragmului) pentru a intercepta şi integra doza
- D(Gy)=fX(Ckg 1), unde f = coeficientul de conversie absorbită pe întreaga suprafaţă a razei emise. Aceste camere
dependent de mediul de absorbţie. F(aer)=0.869. se numesc DAP-metre. Majoritatea aparatelor moderne vin
Doza medie absorbită în ţesut echipate cu asemenea DAP-metre, doza fiind calculată şi
Doza medie absorbită de un ţesut sau organ (DT) reprezin- afişată electronic sau pe film, pentru a putea cunoaşte doza
tă energia depozitată în acesta, împă11ită la masa organului sau de iradiere a pacientului. Majoritatea ţărilor europene obligă
regiunii expuse. Este posibilă o legătură între expunere şi doza prin lege rapmiarea acestei doze.
in aer sau KERMA, folosindu-se coeficienţi de conversie. Cantităţi dozimetrice specifice (mamografie, CT etc.)
Valorile dozei absorbite în ţesuturi variază cu câteva Există cantităţi dozimetrice specifice pentru anumite
procente depinzând de compoziţia ţesuturilor. ţesuturi şi organe cu sensibilitate crescută la iradiere, cum ar
11/c

fi AGD (Average Glandular Dose), ESAK (Entrance Surface Există metode imagistice cu performanţă maxirnf1 pen-
Air Kerma), folosite pentru o calculare cât mai precisă a tru anumite patologii sau regiuni anatomice ~i altele cu
dozimetriei, în special în mamografie. performanţă redusă. Odată cu dezvoltarea diverselor metode
Un alt domeniu care prezintă cantităţi dozimetrice specifi- ~i tehnici, acest balans se poate modifica. Radiologul trebuie
ce este Computer-Tomografia. Acestea sunt CTD I (Computcd să cunoasdi indicaţiile relative ale fiecărei metode şi să le
Tornography Dose Index), DLP (Dose-Length Product) şi propună ca atare atunci când sunt solicitate greşit.
MSAD (Multiple Sean Average Dose). Acestea sunt măsu­ Exemplele sunt foarte numeroase (indicaţie de CT şi nu
rabile pe fantome speciale şi sunt de asemenea raportate în IRM la traumatisme craniene, indicaţie IR!Vl şi nu CT la pa-
cadrul fiecărei examinări. CTDJ se exprimă în mGy iar DLP tologie pe Ivină feminină, indicaţie ecografie pentru patologia
în mGyxcm, aceasta din urmă reprezentând doza pentru o tiroidiană etc).
examinare completă. Tot apanajul radiologului este cunoaşterea contrain-
Relaţiile între diferitele unităţi de măsură sunt reprezentate dicaţiilor şi precauţiunilor legate de metode şi contrast, în
în următorul tabel: acest sens pacientul trebuind să fie însoţit de documentaţia
medicaEi. care să conţină date despre sarcină, alergii, valori de
Efect Unitate Unitate sistem Factor conversie creatinină şi uree, alte patologii cu potenţial de risc (mielom,
111ftsurat convenţională internaţional insuficienţă hepatică etc) sau tratamente cu risc (metformin,
(SI) substituţie tiroidiană).
Cantitatea Roentgen (R) Coulomb/kg 1R=2,6 x 10' C/kg
expuneni (C/kg)
Doza Rad Gray (Gy) lGy = 100 rad
Activitate Curie (Ci) Bccquerel (Bq) !Ci= 3.7 x IO'" Bq
Doza- Rem Sicvcrt (Sv) lSv = 100 Rem
echivalcnt

7. Valoarea relativă şi indicaţiile


pentru
examinările radioimagistice ale diverse-
lor organe şi sisteme; indicaţiile pentru
folosirea substantelor
, de contrast radio-
imagistice
Adrian Şanta

Valoarea relativă şi indicaţiile examinărilor radio-imagis-


tice vor fi discutate în cadrul fiecărui capitol şi patologie.
Ca o regulă generală, tipul de investigaţie este actualmente
solicitat de către medicul clinician, de multe ori acesta ne-
fiind familiarizat cu realele indicaţii, non-indicaţii sau chiar
contraindicaţii ale metodelor. În majoritatea statelor dezvol-
tate, atât indicaţia de metodă, cât şi cea de administrare de
contrast i.v. aparţin radiologului, decizia să de a folosi sau
nu o metodă sau alta nefiind contestabilă. Atâta vreme cât
responsabilitatea este a radiologului pentru toate manoperele
pe care le efectuează, câtă vreme radiologul este răspunzător
legal pentru dozele de iradiere sau accidentele postcontrast,
acesta trebuie să aibă libertatea absolută de a alege.
Bibliografie
I. Wegener OH - Whole Body Computed Tomography, 2nd Ed, Blackwell Scientific Publications, Boston, 1993
2. Pro/cop M, Galanski M - Spiral and Multis/ice Computed Tomography of the Body Th.ieme, Stuttgart, 2002
firll!,\l\'!l<'f'

: tub rotator, detectori ficşi


360 grade:: în jurul pacientului. Scoasă din uz da-
torită preţului mare al detectorilor
- !E!ecu:rnn-bc11m CT: micro-anode dispuse 360 grade în
jurul pacientului alternativ cu receptori, cu elecroni produ~i
într-un accelerator de particule şi acceleraţi, ce bombardează '
rnicroanodcle. Acestea la rândul lor emit radiaţie X spre
Adrian Şanta partea opusă, unde este recepţionată de senzori. Ultrarapid,
primul cu aplicaţie cardiacă. Scos din uz prin evoluţia mul-
tidetector-CT şi preţul foarte mare (în special acceleratorul
Definiţii:
~i detectorii).
-- C'f - Comjp1utcr-Tomogrnfie. Metoda de obţinere a - CT m1!liâtnil:uiltl: Două tuburi la 90 grade cu emisie de
secţiunilor axiale prin utilizarea unei surse de radiaţii şi a
energie diferită. Concept util pentru atenuarea artefactelor,
unor detectori situaţi în opoziţie cu sursa, cu rotaţie în jurul vizualizarea structurilor moi, vasculare, reducerea întăririi
pacientului. de metal, bariu etc
- CT rotatorie a ansamblului i.maginl.i:
tub-detectori, în timp cc masa pacientului rămâne imobilă în - Detedoiri.i transformă radiaţia X receptată în semnal
timpul scanării, după care masa este avansată cu increment electric. Acesta este corectat, cu eliminarea inomogenităţilor
mai mic sau mai mare decât grosimea secţiunii obţinute. şi a efectului de întărire (beam hardening), fiind codat în valori
- CT rnllî.venţfo1rrn1I Rnlll.Uislke (step-rulld-sltnoot): prin- de atenuare (raw data).
cipiu identic cu CT convenţional, dar cu banda de detectori - Datele birute (raw data) sunt prelucrate de sistemul
(până la 320), cu obţinere de mai multe secţiuni la o singură electronic în imagini cu tonuri de gri variabile în funcţie
rotaţie de tub. de gradul de atenuare, intre alb (atenuare maximă) şi negru
- Cf spfrali/tueikall: În timpul rotaţiei ansamblului tub- (atenuare minimă), cu multiple tonuri de gri intem1ediare.
dctectori masa cu pacientul se deplasează constant. Se obţine VOXEJL Element) - PiJXEIL (pi.cture El!ement),
o scanare spirală şi secţiuni produse în urma reconstrucţiei Vl[)xei
datelor brute obţinute. Număr variabil de detectori ( 1-128 ), - Grosimea secţiunii este variabilă şi stabilită de utili-
cu obţinere de număr variabil de secţiuni. zator. În sistemele spiral multislice este calculată (recon-
Piri.ncipii de fo111cţi.m11:ue CT: struită). Reducerea extremă a grosimii feliei achiziţionate
- sursa de radiaţii X se roteşte în jurul pacientului, accentuează zgomotul de fond în detrimentul semnalului
radiaţiile X traversează axial o secţiune a pacientului în util, limitând grosimea de achiziţie (Signal to Noise Ratio
timpul mişcării sursei. Opus sursei de radiaţii, un sistem de - SNR). Chiar şi la secţiuni foarte fine, grosimea secţiunii
detectori recepţionează fasciculul atenuat prin parcurgerea nu este neglijabilă, de fapt scanându-se un VOLUM (un
stmcturilor pacientului, transformând matematic (transfor- disc a cărui înălţime reprezintă grosimea secţiunii). Cea
mare Radon inversă) atenuarea într-o imagine cu tonuri de mai mică unitate de volum care construieşte imaginea
gri, variabile în funcţie de atenuare (densitometrie ). Rotaţia reprezintă VOXEL-ul. Imaginea reconstruită este un plan,
în jurul pacientului asigură localizarea în plan a structurilor fără grosime. Cea mai mică unitate de imagine (punctul
din secţiune, vizualizate din unghiuri diferite. de gri) reprezintă PIXEL-ul. Pixelul este expresia în plan
Evoluţie în timp: a voxelului, formându-se din „contopirea" tonurilor de gri
- CI idle şi 21 idlmrn gelfllernţi.e: Produs comercial existente în volumul voxelului, cu obţinerea unui singur
prima dată în 1973, conţinând o sursă şi un detector ce transla- ton ce reprezintă suma valorilor de atenuare din voxel. În
tau liniar zona de interes fără rotaţie, um1ată de o rotaţie cu câ- interiorul unui voxel există structuri cu atenuare variabilă
teva grade de cerc, proces repetat cu perechi translaţie-rotaţie (volumul acestuia putând cuprinde structuri cu densitate
până la obţinerea de expuneri pe întreaga circumferinţă a diferită), dar pixelul are un singur ton de gri, reprezentând
ţintei. Pacientul este apoi deplasat cu masa şi procesul se reia. suma densităţilor din voxel. Numărul de pixeli în imaginea
- CT gem~rnţi.a a treia - anii 80. Prezintă o sursă unică CT variază de la 256X256 la 1024Xl024.
(tub) şi un evantai de senzori (,,banană" de receptori), cu - Dacă dimensiunile voxelului sunt aceleaşi în toate
rotaţie simultană în jurul pacientului, fără translaţie şi cu de- direcţiile carteziene (x,y,z), cu alte cuvinte dacă voxelul
plasarea mesei între rotaţii. Folosită cel mai frecvent şi azi. este un cub, acesta reprezintă voxcll i.:wtrnpk ( cu aceleaşi
i(,

dimensiuni în toate direcţiile spaţiului). Voxclul izotropie


permite reconstrucţii în alte planuri decât cel de achiziţie cu
rezoluţie IDENTICĂ cu cca din planul de scanare. Achiziţia spirală (volumetrică - scanează un volum, nu
Artefacte (generalităţi): o secţiune) implică o sursă de emisie (focarul tubului de
Artefacte de mişcare radiaţie) şi multiple puncte de recepţie, desfăşurate ,,în evan-
- Pentru a putea reconstrui poziţia exactă a structurilor tai" atât în plan transversal (banana de detectori), cât şi de-a
situate în planul secţiunii, este esenţial ca poziţia acestora lungul axei cranio-caudalc a pacientului, astfel încât achiziţia
să nu se schimbe (să nu se mişte) în timpul scanării. Depla- spirală se face sub diferite unghiuri faţă de pi emul transversal
sarea structurilor în timpul scanării duce la „vizualizarea" propriu-zis. Aceste unghiuri pun probleme de recepţie şi
lor de către detectori în diverse poziţii, cu introducerea poziţionare spaţială a structurilor scanate, corectate de către
lor în imaginile în toate poziţiile în care au fost detectate, algoritmii de reconstrucţie ai calculatorului, ce compensează
generând imagini „şterse", neclare. Pacientul trebuie să unghiurile diferite de incidenţă-recepţie.
menţină apnee inspiratorie sau expiratorie la scanarea tora- C"m:i.rteristid ale achiziţiei spirale:
cică şi abdominală. Pacienţii necooperanţi necesită sedare de rotaţie versus de a mesei.
( coma superficială, copii sub 6 ani). Peristaltica intestinală - Viteza de rotaţie a tubului se defineşte ca intervalul de
şi contracţiile cardiace generează artefacte de mişcare la timp necesar pentru ca ansamblul tub - detectori să efectueze
aparatele cu achiziţie lentă. Aparatele moderne cu achiziţii o rotaţie completă în jurul pacientului. Aceasta variază la di-
de 0,3-0,6 sec/rotaţie nu prezintă probleme de artefacte de versele tipuri de aparate şi chiar la diverse tipuri de examinări.
peristaltică sau cord. Cu cât viteza de rotaţie este mai mare, cu atât se pot „îngheţa"
AJ(tefacte de întărire (beam hardening) structurile mobile (peristaltica, structuri pulmonare, cord),
- Structurile foarte dense (metal, pasta de Ba) atenuează reducându-se artefactele de mişcare. Vitezele foarte mari, de
subtotal fasciculul de radiaţie, generând con lipsit de semnal 0,33 sec permit evaluare cardiacă şi coronariană.
posterior de structura densă, degradând imaginile. Se evită - Viteza de deplasare a mesei este definită ca viteza (în
scanarea pacienţilor cu proteze metalice voluminoase sau post cm/sec) cu care masa cu pacientul se deplasează de-a lungul
Ba pasaj/irigoscopie. Aparatele Dual-so urce reduc accentuat axei Z (cranio-caudale sau invers) în timpul scanării. Aceas-
artefactele. ta poate fi variabilă, permiţând valori diferite ale „pasului"
Artefacte de volum parţial achiziţiei.
- Dacă voxelul conţine structuri cu densitate foarte diferi- - În sb;temele §piraie mroiflloslke, raportul între timpul
tă între ele (ex.aer şi sânge), pixelul va avea ca rezultat densi- de rotaţie şicel de deplasare a mesei, respectiv grosimea
tatea medie a structurilor din voxel, adică nici cea a structurii secţiunii se defineşte ca !P'itdll. Când distanţa parcursă de
hiperdense, nici cea a structurii hipodense. Valoarea în HU masă în lungul axei Z pe durata unei rotaţii complete este
măsurată nu va avea valoarea reală a niciuneia din cele două egală cu grosimea secţiunii, valoarea Pitch-ului este I.
structuri. Cu cât volumul voxelului este mai mare (secţiune Aceasta se traduce prin achiziţia unui volum cu spirele de
groasă sau matrice de reconstrucţie mică), cu atât efectul de achiziţie perfect contigue. Un pitch subnumerar (negativ)
volum parţial este mai accentuat. Evitarea lui necesită secţiuni implică o viteză a mesei inferioară grosimii feliei, ducând
fine, însă cu cât secţiunea este mai fină, cu atât raportul S/N la „încălecarea" parţială a spirelor de achiziţie. Deşi creşte
(semnal util/zgomot de fond) va fi mai accentuat, rezultând gradul de expunere şi iradiere, achiziţia cu Pitch subnumerar
imagini grosiere, ,,zgomotoase", fără fineţe. permite reconstrucţii mai precise şi elimină riscul nescanării
Artefacte de scanue unor strncturi prezente în volumul evaluat. Deplasarea mesei
- Scanarea cu deplasare a mesei mai mare decât grosi- în timpul unei rotaţii complete pe o distanţă mai mare decât
mea feliei în unitatea de timp necesară unei rotaţii complete grosimea feliei achiziţionate duce la un Pitch supranumerar
duce la spaţii între spirala scanată (spira întinsă), spaţii ce nu (mai mare decât 1). Aceasta se traduce prin spire de achiziţie
sunt scanate, imaginea fiind o interpolare a zonelor scanate, ce nu prezintă contiguitate, spaţiile dintre ele fiind interpolate
uneori mascând leziuni. Acelaşi efect este posibil şi în CT de către calculator. Metoda reduce calitatea diagnostică a
convenţional dacă amplitudinea respiratorie a pacientului imaginilor, dar creşte viteza de scanare şi reduce iradierea.
între două imagini este diferită, ducând la posibilitatea si- Indiferent de valoarea Pitch-ului, volumul achiziţionat în
tuării leziunilor mici în afara secţiunilor scanate. Scanarea mod spiral este descompus şi reconstruit în secţiuni axiale
continuă cu Pitch = 1 elimină aceste artefacte (vezi definiţia de către softul calculatorului, utilizând modele matematice
Pitch-ului mai jos). variate.
I7

-- În §istemelle termenul de Pitch poale fi de- Fen~stn~ de e:rn1mnmuc


finit în două moduri, în funcţie de referinţf1 faţă de o singură Afi~arca tuturor tonurilor de gri cuprinse între -I OOO şi
secţiune (single-collirnation - SC) sau faţă de întregul volum +3000 H U nu este fezabilă diagnostic, cxsminatorul având
scanat (total-coliimalion - N x SC, unde N este numărul de nevoie de mai puţine tonuri de gri pentru a accentua contras-
rânduri detectori folosit, 2, 4, 8, 16, 64, 128 etc) lLtl între structurile cu valori foarte pu\in diferite între ele.
Pentru diferenţiere, Pitch-ul volumetric se noteazf, cu P'. Conceptul de fereastră şi de centru al ferestrei are ca scop
Astfel, P = TF/(N x SC) iar P' = TF/SC, unde TF = table feed „filtrarea" contrastului şi accentuarea acestuia, prin gruparea
(distanţa parcursă de masă per o rotaţie completă), N = nu- densităţilor similare în grupuri ce sunt afişate ca având aceeaşi
mărul de rânduri de detectori folosiţi iar SC=grosimea unei densitate. Densitatea sfi:;;ată este cuprinsă în gama grupului,
singure secţiuni de achiziţie. poate fi stabilită de examinator şi reprezintă nivelul ferestrei.
Imaginile de pe monitor sunt rezultatul reconstrncţiei de Astfel, fereastra reprezintă un grup de densităţi apropiate,
secţiuni din volumul scanat, de către softul calculatorului, grupate într-un singur ton de gri.
grosimea feliei de reconstrucţie putând fi diferită faţă de Astfel, cu cât grupul este mai mare ( cuprinde mai multe
grosimea achiziţiei propriu-zise, însă nu sub dimensiunea tonuri de gri), cu atât scala densităţilor este redusă de la 4000
detectorilor folosiţi (ex: cu detector de 1 mm se pot face tonuri de gri (între -1000 HU ~i +3000 HU) la mai puţine,
reconstrucţii cu secţiuni de 1 mm ~i mai mari, dar nu sub 1 mm). contrastul dintre ele fiind mai accentuat. În extremis, gruparea
tonurilor de gri în două ferestre ar duce la o imagine în două
tonuri - alb şi negru.
Sca.ra unităţilor Hounsfield, p.rinci- Centrul ferestrei reprezintă o densitate dintre cele ce
formează grupul ferestrei, cea care va da „culoarea" de gri
p.iu:l de centru ferestrei şi de lărgime tuturor structurilor cuprinse în fereastră. De exemplu dacă
a ferestrrei; de centru şi avem patru tonuri de gri (împărţirea gamei în patru feres-
lărgime de fereastră pentru diverse orga- tre), în prima fereastră, cca care cuprinde tonurile dintre
-1 OOO şi + l OOO, vom putea alege centru la oricare valoare
ne §i, nivele atenuare în UH intermediară, de exemplu O, astfel încât toate structurile cu
pentru organe norwmle şi procese valori între -1 OOO şi + I OOO vor fi reprezentate pe ecran ca
având valoarea O. Gruparea in număr de ferestre şi centre
patologice de fereastră permite evaluarea structurilor scanate în aşa­
Adrian Şanta numitele ferestre specifice (de os, de parenchim pulmonar,
de ţesut moale etc) permiţând evaluarea corespunzătoare a
Unităţi Hm.rnsfiehi unor structuri ce au valori foarte diferite de atenuare. Cu cât
Fiecare voxel şi inerent fiecare pixel căpătă o valoare nu-- numărul ferestrelor creşte, cu atât pot fi evidenţiate mai multe
merică în funcţie de gradul de atenuare generat de structurile structuri fine (ex fereastra de os are 64 tonuri de gri, fereastra
prezente în voxel. Valoarea numerică a atenuării este calculată pulmonară 1024 ).
ca număr CT = I OOOx(u-u„PJ!u„ 11 ,,. Unitatea de valoare CT Gruparea în ferestre şi optimizarea centrului de fereastră
se numeşte UNITATE HOUNSFIELD (HU). Valorile HU permite obţinerea contrastului dorit pentru evaluarea patolo-
variază între -1 OOO ( aer pur) , O ( apa pură) şi valori pozitive giei. Măsurarea valorii efective în unităţi Hounsfield a unei
crescânde, fără limită superioară. Valorile sunt constante structuri oarecare NU DEPINDE de valoarea ferestrei sau
(aceleaşi) pentru aceeaşi structură indiferent de manipulările a centrului acesteia, nemodificându-se cu modificările de
de imagine prin soft (ferestre de examinare) şi reprezintă fereastră ( valoarea măsurată în HU a unei structuri depinde
gradul de atenuare specific din voxelul respectiv, având ca exclusiv de gradul său de atenuare a radiaţiei roentgen). Ast-
şi corespondent un pixel cu un ton de gri specific. fel, indiferent de valorile de fereastră şi de centru al ferestrei,
Valoarea în HU a unei structuri permite încadrarea ei în o structură pur lichidiană va avea aceeaşi valoare de O HU.
diferite categorii de ţesuturi ( densităţi negative pentru aer, Structurile componente ale corpului uman, normale sau
negative apropiate de O pentru grăsime), 0-30 pentru fluide, patologice, au valori HU definite, ce permit încadrarea lor
pozitive crescând cu densitatea pentru ţesuturi, os, metal, 70 în categorii mai largi. Astfel, structurile aerice au valori HU
pentru sânge proaspăt etc. De asemenea, permite cuantificarea negative, între -1 OOO şi -300, în funcţie de cât este proporţia
gradului de modificare a densităţii după administrarea de de aer şi ţesut fin, ca în cazul plămânului. Structurile lipidice
contrast (gradul de iodofilie ). au de asemenea valori negative, dar mai apropiate de zero,
r1!,~'(fic·tr!{

de -150 pfmă la 2-3 I-IU, de asemenea în Cuncţie de raportul înaintea aortei - contrastul parcurge circuitul ven{L cubitală,
grfasimc/alte structuri în pixelul măsurat. pură prezintă AD, VD, AP, circulaţie pulmonară, vene pulmonare,
valori de O l!U iar structurile fluide valori pozitive între O vene periferice, VCI). Examinarea trebuie astfel
şi 30-35 1-!U. Excepţie face sângele proaspăt extravazat, cc planificată încât scanarea să se facă atunci când contrastul a
prczint[1 valori de 70 1-1 U şi se diminuează cu cca I O H U/ ajuns în locul clorit şi în cantitatea dorită. Pentru facilitarea
săpt21mană posthcrnoragic. Structurile tisulare prezintă va- acestei cerinţe, aparatele folosesc diverse metode de urmărire
lori pozitive cuprinse între 35 HU (corticala renală) şi 50-70 a contrastului intravascular şi de declanşare a examinării, nu-
I-! U (parenchim hepatic, splenic, pancreatic), iar structurile mite Bolus Tracking sau Bolus Triggering. Concret, se aşează
cu valori peste I 00 1-!U implică prezenţa de calciu sau alte o arie de evaluare (RO! - Region Of lnterest) în lumenul
structuri intens atenuante (bariu, substanţă de contrast, me- vasului, se injectează substanţa de contrast, iar aparatul este
tal). Prin măsurarea valorii efective a densităţii unei structuri instruit la ce valoare în unităţi Housfield detectată în lumen
se poate stabili apartenenţa sa tisulară (lipom versus chist, să pornească scanarea, Prin acest protocol se pot face evaluări
de exemplu), caracteristică UN !CĂ pentru CT, nici o altă precoce, în care contrastul se află doar în sistemul arterial
metodă imagistică neputând cuantifica valoarea de densitate (înaintea reîntoarcerii prin capilare spre sistemul venos),
a ţesuturilor. Tot prin măsurarea valorilor HU pre- şi postad- alcătuind ARTERIOGRAFll CT. Este necesară combinarea
ministrare de contrast i.v. se poate certifica prezenţa şi gradul achiziţiei cu viteză mare de deplasare a mesei, pentru acope-
de vascularizaţie a unei structuri. rirea întregii zone de interes înaintea reîntoarcerii venoase.
Prin folosirea injcctomatelor cu două seringi se poate obţine
atât bolus compact de contrast, dar şi separarea de exemplu
a încărcării cavităţilor cardiace, cu inima stângă cu contrast
şi cea dreaptă cu ser fiziologic.
Combinată cu alte achiziţii în timpi diferiţi, metoda poate
„fracţiona" modul în care contrastul parcurge structura ţintă în
timpi precoce, tardivi sau de echilibru. O asemenea achiziţie
este necesară pentru caracterizarea, de exemplu, a maselor
hepatice, diferitele entităţi patologice având încărcare (Wash-
in) şi spălare (Wash-out) diferite, ce permit diagnosticul.
Adrian Şanta
Scanarea repetată cu mai mulţi timpi în aceeaşi zonă se
numeşte §<l:alllll:Jffe dli.!lllmmi.că şi permite alcătuirea unei hărţi
Imagistica de perfuzie implică administrarea intravas- de intensitate-timp a comportamentului la contrast a structurii
culară ( de regulă intravenoasă) a unei substanţe ce conţine scanate. Aceste hărţi (Wash-in Wash-out map) pot fi utilizate
molecule intens atenuante, de regulă iod pentru numită de asemenea în caracterizarea diverselor structuri patologice
substanţă de contrast cu administrare i.v. Tipurile şi caracte- (tumorile maligne au de regulă wasb-in şi wash-out rapid,
risticile substanţelor de contrast sunt discutate într-un capitol în timp ce tumorile benigne au wash-in mai lent şi wash-out
separat. foarte lent, cu curbă „în platou"). Aceeaşi scanare dinamică a
Prin administrarea intravenoasă a substanţei de contrast, substanţei cerebrale permite calculul unor parametri specifici
vasele venoase, arteriale dar şi parenchimele (normale sau de perfuzie (TTP - Time To Peak, CBV - Cerebral Blood Volu-
patologice) care prezintă flux vascular activ vor prezenta o me, CBF - Cerebral Blood Flow, MTT - Mean Transit Time),
creştere a atenurari i radiaţiei X generată de conţinutul de iod. utili în evaluarea zonelor cerebrale perfuzate, ischemice sau
Atenuarea poate fi definită ca intensitate şi timp. cu circulaţie abolită ( conceptul de core-penumbra, adică
fotellllsitatea depinde de gradul de vascularizaţie, fiind cu zona centrală de infarct cerebral ireversibil şi aria ischemică
atât mai mare cu c§J structură este mai vasculară. periferică recuperabilă prin trombo liza rapidă).
Factorul „tnmp" este foarte important în două direcţii:
timpul necesar ca o structură să atingă maximul de intensi-
tate, dar şi timpul necesar ca substanţă de contrast să ajungă
la acea structură.
Timpul necesmr perii1l:rn îîJIBdrdrili depinde de
mulţi factori, între care situarea anatomică faţă de vena cubi-
tală în care s-a făcut injectarea ( artera pulmonară. se încarcă
1L scanate sunt mai puţin dense. Există protocoale adaptate
pentru copii, de asemenea cu reducere a iradierii.
diverse organe şi e patologice; La finalul examinării, aparatura modernă afişează şi
optimizarea p.rotocoaieloir pentru vari- stochează un rezumat al expunerii pacientului, de regulă ca
doza totală în mGy/cm.
ate tipuri de tomografe; principiile al-
Modalităţile de calcul dozimetric în CT sunt COTI
goritmilor şi kernel-urilor (filtrelor) de (Computed Tomography Dose Index), DLP (Dose-Length
reconstrucţie; dozimetria CT Product) şi MSAD (Multiple Sean Average Dose). Acestea
sunt măsurabile pe fantome speciale şi sunt de asemenea
Adrian Şanta
raportate în cadrul fiecărei examinări. CDTI se exprimă în
mGy iar DLP în rnGy/cm, aceasta din urmă reprezentând
Obţinerea unor imagini diagnostice de calitate obligă la doza pentru o examinare completă.
planificarea examinării CT atât în ceea ce priveşte acoperirea
volumului de scanat, cât şi în ceea ce priveşte modul de ad-
ministrare al contrastului. Pentru a reduce gradul de iradiere 1 Valoarea relativă si , indicatiile
, exami-
al pacientului, aria de acoperire se stabileşte astfel încât să
nării CT a diverselor organe şi sisteme;
cuprindă doar organul vizat, fără iradieri inutile în afara
acestuia. De asemenea, planningul examinării trebuie să ţină indicatille
, de utilizare a substantelor
, de con-
cont de diverse caracteristici ale bolii presupuse. ProtocoaMe t.rast CT pentru diverse organe şi sisteme
specifice sunt foarte multe şi nu pot fi discutate în capitolul
Adrian Şanta
de generalităţi şi fizică I instrumentaţie, examinatorul trebu-
ind să cunoască specificitatea tipului de examinare pe care
îl efectuează. Valoarea relativă şi indicaţiile examinării CT au suferit
Doar ca exemplificare, evaluarea pulmonară în suspiciu- o dinamică permanentă în decursul deceniilor de la apariţia
nea de proces tumoral primar trebuie să includă şi vizuali- sistemelor CT şi până azi. Astfel, organe considerate cândva
zarea suprarenalelor, cea mai frecventă staţie de disemnare nediagnosticabile CT (tub digestiv, cord, coronare) sunt azi ru-
secundară în neoplasmul pulmonar şi a cărei prezenţă schimbă tina de fiecare zi. Totuşi, există indicaţii majore ale examinării
dramatic stadializarea. La fel, scanarea pentru suspiciunea de CT (traumatismul cranian cu suspiciune de hematom intracra-
neoplasm pancreatic obligă la timp de contrast arterial, foaiie nian, hemoragiile cerebrale, evaluarea patologiei pulmonare
precoce, înainte ca structura să capete acelaşi grad de încăr­ - inaccesibilă ecografic şi slab evaluată prin IRM), după cum
care cu parenchimul adiacent. Scanarea unei mase hepatice sunt şi organe sau patologii care sunt slab evaluate CT (pa-
cu contrast trebuie să includă timp arterial, pmial şi tardiv, tologia în situ de tub digestiv, substanţă albă cerebrală etc).
pentru a putea caracteriza structura patologică. Indicaţia şi non-indicaţia examinării CT este stabilită
În irecoITTsfr1U1icţia imaginilor din datele brute, examinato- uneori de către clinician, deseori insuficient infonnat, discuţia
rul va folosi diverse algoritme existente în softul aparatului, cu radiologul fiind obligatorie.
menite să amplifice capacitatea diagnostică. Aceste algo- Decizia de administrare de contrast i.v. şi chiar digestiv
ritme specifice sau fiitre de semnal se numesc KeirneR-uri este întotdeauna deciza radiologului, indicaţia clinicianului
de convoluţie şi stabilesc relaţia între zgomotul de fond şi neavând relevanţă, nici diagnostică şi nici legală. Contrastul
semnalul util, producând imagini mai contrastate (de exemplu i.v. este un adjuvant de diagnostic, pe care radiologul îl poate
necesare pentru evaluarea urechii interne şi medii) sau mai folosi sau nu, decizia fiind luată în timpul examinării, ţinând
,,moi", necesare evaluării strncturilor tisulare. cont de patologia presupus:\ imaginile native şi punând în
Dozi.met1rfa Cf balanţă beneficiul diagnostic versus dublarea gradului de
Utilizarea intensivă a radiaţiei X în cadrnl examinării CT iradiere şi riscul administrării de contrast ( cu potenţialele sale
pune problema obţinerii maximului de date cu minimum de ira- reacţii, unele letale). Responsabilitatea legală a administrării
diere. În acest sens, la fel ca în radiologia convenţională, exami- de contrast este exclusiv a radiologului. Modul şi tipurile
nările CTpermitmodificareamAşi la unele sisteme chiar şi akV. de administrare de contrast (protocoalele de contrast) vor fi
Aparatele moderne au încorporate sisteme de modulare a discutate separat la fiecare patologie relevantă în acest sens,
emisiei de tub în funcţie de datele obţinute în timpul efectuării fiind prea multe şi variate pentru a fi detaliate în capitolul de
topogramei, reducând miliamperajul acolo unde stmcturile fizică şi instmmentaţie.
Bibliografie
1. ##- Clinica! Applications o/Funclional MRI - Neuroimaging Clinics, 24: (4), 2014
2. Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt J1'. EM, Boone JM - The Essential Physics o/Medical Jmaging, 3rd Ed. Wolters Kluwe1; Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia, 2011
3. Haaga JR, Dogra VS, Forsting M, Gilkeson RC, Ha HK, Sundaram M - CT and MRI of the Whole Body, 5th Ed. - Mosby Elsevie1;
Philadelphia, 2009
4. Reimer P, Parizel PM, Meaney JFM, Stichnoth FA Clinica! MR Jmaging. A Practica! Aproach - Springe1; New York, Heidelberg, 201 O.
5. Barker PE, Bizzi A, De Stefano N, Gullapalli R, Lin DDM - Clinica! MR Spectroscopy . Techniques and Applications - Cambridge
University Press, Cambridge, 2009
6. Gorenstein DG - Phosphorous-31 NMR: Principles and Applications - Academic Press, Elsevie1; New York, 2012
7. van Zijl PCM, Rothman D-NMR studies ofbrain C-13-glucose uptalce and metabolism -present status -Magn Reson !mag. 1995; 13: 1213-11
,, Î '.

13. xy. Această revenire se numqtc F!D ( Crcc induction dccay) şi


necesită un timp variabil pentru revenire, dependent de tipul
ginni în · principiile prind.palelor structurii (apă, muşchi, alte ţesuturi, grăsime), unele revenind
secvenţe puls (spin-eco şi ecou de rapid., altele rnai lent. Timpul necesar pentru ca 63c% din masa
gradient) şi a timpilor de relaxare; com- de protoni ai unei anumite structuri să revină la valoare ma-
ximă pe axa z este o constantă de materie şi se numeşte T l.
ponentele unui echipament IRM Valoarea T 1 depinde atât de intensitatea cftrnpului magnetic,
Adrian Şanta cât şi de structura intrinsecă a substanţei.
Pc măsură ce vectorul z creşte, vectorul din planul xy
scade (suma vectorială). Intervalul de timp necesar ca 63%
Imagistica de rezonanţă magnetică are la bază fenomene de din protonii unei anumite substanţe să dispară din planul xy
fizică cuantică ce pot fi explicate corect doar prin aplicaţii fizi- se numeşte constanta T2, de asemenea dependentă de inten-
co-matematice ce nu pot fi expuse pe scmi. Pentru o înţelegere sitatea câmpului magnetic şi de structura substanţei. Scăderea
practică a fenomenelor, cel mai adesea sunt folosite modele T2 este mai rapidă decât creşterea T I datorită interacţiunii
mecanice care încearcă să transpună în înţelegere fenomenele dintre protoni, cu defazarea lor în toate direcţiile planului xy,
cuantice. General vorbind, imagistica de rezonanţă magnetică „în evantai". Pentru a putea fi măsurată în planul xy, valoarea
este o spectroscopie de protoni. Protonii atomului de hidrogen vectorului trebuie „reamplificată". Acest lucru se face prin
sunt aleşi pentru ca reprezintă cel mai abundent element din aplicarea unui impuls de radiofrecvenţă „de J 80 grade" care
corpul uman, fiind prezenţi în moleculele de apă, apa alcătu­ readună vectorii defazaţi în planul xy spre un vector unic, cu
ind 70% din structura umană. Protonul este singura particulă aparentă recreştere a valorii, ca un ecou al primei excitaţii.
subatomică ce prezintă atât masa, cât şi sarcina, electronul Timpul scurs între excitaţia la 90 grade şi reapariţia ecoului se
având masă neglijabilă iar neutronul fiind electric neutru. numeşte timp de ecou TE. Se pot efectua un număr succesiv
Protonii prezintă mişcare de rotaţie în jurul propriei axe, de refazări, fiecare cu ecoul său, dar valoarea fiecărui ecou
spre dreapta sau spre stânga, mişcare numită spin. Fiind o este mai mică decât a celui precedent, până ecoul devine
particulă în mişcare, protonul încărcat electric generează în nemăsurabil. În acel moment, întregul ciclu se poate repeta,
jurul său un câmp magnetic (orice sarcină electrică în mişcare prin o nouă excitaţie la 90 grade urmată de o succesiune de
generează câmp magnetic - principiul dinamului sau al moto- ecouri. Timpul scurs între aceste două excitaţii de 90 grade
rului electric). Protonii din structurile biologice au axele de se numeşte timp de repetiţie TR.
spin aşezate în toate direcţiile spaţiului, aleator. TR cuprinde evident un număr de TE, TR fiind mai lung
Introducerea unui corp biologic într-un magnet foarte decât TE de câteva ori. Atât TE cât şi TR sunt variabile mo-
puternic, de peste 0,23 Tesla (T), de regulă I, I.5, 3 sau 7 T dificabile de către examinator. Atunci când valoarea lor este
obligă toţi micii magneţi reprezentaţi de protonii în mişcare aleasă astfel încât TE şi TR să fie scurţi, imaginea va fi con-
să se alinieze de-a lungul câmpului magnetic al magnetului struită predominant pe baza constantelor T l ale structurilor
puternic. Această aliniere durează un interval scurt de timp, examinate, fiind numită „secvenţă ponderată Tl ". Dacă TE
la finalul căruia toţi protonii sunt aliniaţi, structura examinată şi TR sunt ambele lungi, imaginea obţinută va fi generată
fiind magnetizată. preponderent pe baza constantei T2 a substanţei, o astfel de
Poziţia în spaţiu a vectorului protonului poate fi definită secvenţă numindu-se „secvenţă ponderată T2".
prin cele trei axe caiieziene, x,y şi z. Axa z este cea a câmpului Stabilirea unui TR lung dar a unui TE scurt va genera o
magnetic principal, planul xy fiind perpendicular pe acesta. imagine care depinde esenţialmente de densitatea de protoni
O structură magnetizată complet va avea vectorul orientat în a substanţei, secvenţele fiind numite „secvenţe de densitate
totalitate (maxim ca valoare) pe axa z, astfel încât valoarea protonică - PD".
vectorului în planul xy va fi O. Secvenţele clasice în ponderaţie T I, T2 şi PD se numesc
Se aplică o undă de radiofrecvenţă asupra structurii, secvenţe de spin, fiind generate în special de spinul protonilor.
calculată astfel ca protonii să fie „dezechilibraţi", înclinaţi Echipamernhnil de rezl()mrniţă magrnetkăi. este compus
la 90 grade faţă de axa z, până când vectorul devine maxim din magnetul principal sub formă cilindrică sau (la
în planul xy şi nul pe axa z. Un asemenea impuls la 90 grade sistemele deschise), in care este introdus pacientul. În jurul
va aduce vectorul sumă al tuturor protonilor complet în axul zonei examinate se aşează o bobină de radiofrecvenţă, numită
xy. Dacă impulsul de 90 grade încetează, protonii vor reveni de regulă „antenă". Rolul acesteia este de a emite pulsurile
treptat de-a lungul axei z şi vor scădea ca valoare în planul de radiofrecvenţă necesare basculării la 90 şi J 80 grade a
,/, !1/lr!,'__;t.\ltr'(1 ·r/i('t!I/

protonilor (sau la alte unghiuri în secvenţe speciale - stcacly Semnalul cules ~;ub formă ele rndiofrecvenţc nu poate fi
state - unghi Ernst), dar ~i pentru recepţia semnalului emis folos1l direc1 pentru producerea unei imagini, acest semnal
ele protoni în cursul revenirii pc axa z, care este baza datelor fiind prelucrat matematic cornrlex, sub forma transformă­
ele formare a imaginii. rilor Fourier rapide. Acestea crează în plan un spaţiu numit
În acelaşi timp, în interiorul magnetului există cfitcva spaţiu în care frecvenţele sunt distribuite din centru către
bobine cu rol special, şi anume bobinele ele gradient (trei la pcriforic. Formarea imaginii este similară cu cca a imaginii
număr, în cele trei direcţii spaţiale), acestea putând fi folosite foto, în care fiecare punct de pc suprafaţa lentilei participă
pentru obţinerea unor secvenţe speciale numite „secvenţe ele la formarea imaginii finale. Spaţiul K conţine datele brute,
gradient", mult mai rapide decât cele de spin. care, transformate matematic, devin imaginea finală. Fiecare
Bobinele interne de la capetele tunelului magnetului au punct al spaţiului K participft la toate secţiunile unei secvenţe,
direcţie opusă a circulaţiei curentului, în sens orar, ri;spectiv astfel încât orice artefact (de ex. ele mişcare a pacientului) se
antiorar. Datorită faptului ca reprezintă bobini; prin care va propaga în loale secţiunile secvenţei.
circulă curent, i;le devin electromagneţi, ce vor genera câmp Dacă impulsul iniţial este diferit 90 ~ide 180 grade, defa-
magnetic la capetele tunelului. Cele două bobine produc zarea protonilor este marc, până. în partea opusă direcţiei axei
câmp magnetic opus, care se anulează reciproc în centrul za câmpului magnetic. Revenirea este mai lungă (secvenţele
tunelului, singurul loc în care valoarea câmpului magnetului de acest tip sunt mai lungi), însă utilitatea constă în faptul
este cea nominală, de ex de 1,5 T. Pe măsură ce ne îndepăr­ că ele la opoziţia faţă de direcţia z fiecare tip de substanţă va
tăm ele centru, spre un capăt valoarea T creşte treptat, prin traversa la un moment dat planul xy, având semnal nul în acest
adăugarea valorii bobinei la valoarea nominală. În partea moment. Dacă culegerea de date se face EXACT în momentul
opusă, valoarea scade treptat sub valoarea nominală. Astfel, când o anumită substanţă (apă, grăsime) este pe linia ele O,
în interiorul tunelului avem de fapt o „pantă" de gradient, aceasta nu va genera semnal, putând fi scoasă (,,ştearsă") clin
valorile fiind diferite la fiecare centimetru. Acest lucru este imagine. Acest principiu stă la baza de inversi-
util pentru a putea selecta ,,felia de uncie se face achiziţia". une-recuperare (IR). Atunci când apa este anulată aceste
Dacă intensitatea câmpului ar fi constantă în întregul tunel, secvenţe se numesc generic secvenţe FLAIR (Fluic!Atenuated
toţi protonii excitaţi ar vibra în acelaşi timp, ar emite semnal lnversion-Recovery) iar când grăsimea este atenuată sunt
în acelaşi timp şi nu am putea stabili localizarea secţiunii de numite STIR (Short Time Invers ion Recovery).
interes din care provin semnalele.
Ecuaţia Larmor, co=YB, unde co este frecvenţa de
rezonanţă, Y constantă şi B - intensitatea câmpului magnetic,
stabileşte relaţia între rezonanţa protonilor şi intensitatea
140
câmpului magnetic. De vreme ce B este diferit în diversele apHcaţH pentru secvenţele
puncte ale magnetului, la o anumită radiofrecvenţă emisă vor IRM convenţionale 2, Tl~ STIR,
rezona doar protonii de la o valoare fixă a B, realizând planul
feliei de secţiune, restul protonilor, aflaţi la alte valori de B ne- FLAIR, alte secvenţe inversiume-recu-
rezonând, şi deci neemiţând radiofrecvenţe colectabile. Pentru penare, T2 star (T2*) şi susceptibilitate);
obţinerea de felii succesive, se emite radiofrecvenţă diferită
ţe~mturiior,
pentru fiecare felie, cea corespunzătoare câmpului magnetic
din zona feliei ele examinat. O succesiune de excitaţii cores- sefor patoiogke în.
punzătoare unei succesiuni de intensităţi de câmp magnetic
Adrian Şanta
B duce la obţinerea unei succesiuni de secţiuni.
Dacă toţi protonii dintr-o ,,felie" ar fi identici în rezonanţă,
s-ar putea stabili planul în care se află, dar nu şi poziţia în Tomografia computerizată, poate măsura valori absolute
plan (sus, în stânga, dreapta etc). De aceea, pe lângă codarea de densitate ( ele absorbţie a radiaţiei X), putând caracteriza
în frecvenţă, se aplică şi o codare în fază a protonilor, aceştia densitometric structurile evidenţiate pe baza unităţilor Houn-
fiind uşor decalaţi în fază, încât locul lor să fie detectat cu sfield. Acest lucru nu este posibil în rezonanţă magnetică.
precizie şi în plan. Acest lucru este realizat de bobinele de De aceea, caracterizarea unei substanţe ca fiind apă,
gradient, care defazează protonii între ei în funcţie de poziţia grăsime, os, sânge etc. necesită evaluarea acestei structuri
lor faţă de bobine. Astfel, structurile din volumul de felie exa- în mai multe tipuri de secvenţe, atât ponderate T 1, cât şi T2,
minat pot fi aşezate exact la locul lor în planul de secţiune. STIR sau FLAIR. Pentru o bună apreciere este obligatorie
f,rl(/i..:,!\'/j('('

cunoa~terca comportamentului general al diverselor structuri astl'cl încât bipcrscmnalul T2 sau PD să fie generat exclusiv
în aceste secvenţe. de către edemul muscular sau osos.
Astfel., grăsimea este în hipersemnal (albă) atât în Saturaţia grăsimii este regulă şi în examinări le cu contrast.
secvenţele T 1 cât şi T2, în timp cc apa este în hipersemnal Acestea se efectuează întotdeauna în secvenţe ponderate T 1
T2 şi hiposemnal T l. Pentru a le diferenţia, este nevoie ca datorită paucităţii structurilor patologice cu hipersemnal T l
accca~i structură să tie vizualizată atât în Tl cât şi în T2. De (melanina, sânge vechi, calciferi fine). Astfel, doar substanţa
asemenea, în secvenţele STlR, grăsimea albă în Tl şi T2 va de contrast captată va fi în hipersernnal, hipersemnalul T 1 al
apărea în hiposemnal. La fel, apa va deveni hiposemnal în grăsimii fiind inhibat prin secvenţe STIR sau secvenţe specia-
secvenţele FLAlR, ajutându-ne la încadrarea structurală a le, cu saturaţie spectrală (se emite un semnal preexaminare cu
elementelor clin imagine şi la identificarea caracterului aces- frecvenţă precisă ce saturează grăsimea, astfel încât aceasta
tora (fluid, lipidic etc). să nu emită semnal).
Există puţine structuri care prezintă hipersemnal T 1, între Un aspect aparte îl constituie corticala osoasă şi cal-
acestea fiind grăsimea, melanina (retrohipofiza este hiper- cifierile dense. Lipsa apei la acest nivel duce implicit la
scmnal T 1), unele calcifieri şi sângele extravazat cronic, cu lipsa protonilor, astfel că lipsa rezonatorilor duce la lipsă
transformare în methemoglobină. de semnal. Aceste structuri sunt complet negre în imaginile
Evoluţia semnalului sângelui parcurge mai multe eta- lRM, fără semnal. Spongioasa osoasă prezintă semnal dato-
pe, în funcţie de transfomrnrea moleculelor ce conţin fier rită conţinutului intertrabecular de măduvă roşie, galbenă şi
din hemoglobină în oxihemoglobină, deoxihemoglobină, elemente figurate.
methemoglobină şi în final hemosiderină. Fiind un element Secvenţele de opoziţie de fază (In-Out of phase) sunt
paramagnetic, fierul se comportă diferit la RM în diferitele formate din perechi de secvenţe construite astfel încât primul
sale stadii de degradare. set să genereze o imagine în care semnalul apei şi al grăsi­
În prima etapă de sângerare supraacută, hemoglobina mii să se sumeze (secvenţele în fază), în timp ce în setul al
prezintă în T 1 semnal intennediar, atât central, cât şi periferic. doilea (în opoziţie de fază) cele două să se substragă. Dacă
În T2, sângele proaspăt prezintă hipersemnal, uneori cu halou cantitatea de apă şi grăsime este identică, semnalul structurii
în hipersemnal periferic ( edemul adiacent) şi hiposemnal se va anula. Astfel o asemenea structură va fi hipersemnal în
central, făcând dificilă identificare sa ca atare. secvenţele în fază şi intens hiposemnal în opoziţia de fază.
În faza următoare, acut-subacut precoce, semnalul în Aceste secvenţe se dovedesc utile în examinarea acelor
secvenţele T 1 şi T2 este asemănător, în izo-hiposemnal cu structuri care în mod fiziologic au cantităţi similare de apă şi
ţesutul adiacent (cerebral, muscular). grăsime intracelulară şi în care elementul patologic disrupe
Faza cronică se prezintă în secvenţele Tl ca hipersemnal acest echilibru. Coloana vertebrală şi suprarenalele benefi-
iar în secvenţele T2 ca hipersemnal cu fin halou periferic ciază în special de aceste secvenţe, patologia vertebrală fiind
negru, datorat depunerii de hemosiderină. Tardiv, T 1 devine evidenţiată datorită înlocuirii structurii nonnale cu structuri
semnal intermediar, în timp ce T2 păstrează hipersemnal şi patologice (apa= edem, metastaze= ţesut cu alte prop011ii de
halou hemosiderinic periferic negru. apă şi grăsime). Astfel, patologia inflamatorie sau tumorală va
Detecţia produşilor de degradare hematică este mai uşoară fi vizibilă în secvenţele în opoziţie de fază ca hipersemnal, în
în secvenţele de gradient (T2* sau în secvenţele de suscep- timp ce structurile vertebrale nonnale vor deveni hiposemnal
tibilitate magnetică - în care datorită proprietăţilor prin contracararea reciprocă a apei şi a grăsimii. În cazul
sale magnetice hemoglobina degradată se prezintă în intens suprarenalelor, adenoamele nesecretante prezintă dramatică
hiposemnal chiar şi la cantităţi mici, înlesnind detecţia mi- scădere de semnal în opoziţie de fază faţă de secvenţele în
crohemoragiilor, a leziunilor traumatice axonale difuze sau fază ( conţin cantitate mare de lip id intracelular), în timp ce
a malformaţiilor arterio-venoase mici. tumorile şi determinările secundare rămân cu hipersemnal
Secvenţele FLAIR au utilitate majoră în evaluarea pato- (nu au grăsime care să anuleze apa).
logiei substanţei albe cerebrale, în aceste secvenţe fluidul În ceea ce priveşte aspectul şi comportamentul nenumă­
fiind atenuat (în hiposemnal), în timp ce glioza şi ariile de ratelor procese patologice în secvenţele IRM, acesta va fi
demielinizare rămân în hipersernnal, putând fi caracterizate detaliat la fiecare patologie în parte, fiind prea vast pentru
ca atare şi deosebite de lacune ischemice, chiste sau spaţii acest capitol.
Virchow-Robin dilatate.
Este util ca, în special în examinarea aparatului muscu-
lo-scheletal, să se folosească secvenţe cu saturaţia grăsimii,
angioRM rămf111 nemodificate între cele două faze, astfel încât pot fi
substrase, lăsând doar semnai la nivel circulant ~i obţinându­
cu ; deosebiri- se o angiogramă. Avantajul PC faţă de TOF constă în faptul
TOF~ contrast de fază şi contrast ca PC reprezintă rezultatul substracţiei a două imagini codate
diferit, eliminând astfel unele artefacte ca cele generate în
intravenos în angiografia RIVI; avantajele
TOF de protonii cu traiect oblic.
dezavantajeh~ mediilor de contrast Atât TOF cât şi PC pot fi prezentate ca secţiuni 2D sau
folosite angiografia RlV1; avantajele şi reconstrucţii MlP 3D. Este de dorit ca interpretarea patologiei
să ţină cont întotdeauna de imaginile 2D (secţiuni în plan)
dezavantaj angiografiei RM, compara- şi să nu se bazeze exclusiv pe cele 3D, frumoase, dar ce pot
cu alte tehnici; principiile contrastului ascunde patologii de mici dimensiuni.
Angiografia cu contrast i. v. este similară cu angioCT,
dinarnic
injectarea de contrast fiind făcută rapid, pe injectomat,
Adrian Şanta examinarea fiind corelată cu injectarea, iar secvenţele de
achiziţie fiind rapide, pentru a surprinde contrastul în vase.

Evaluarea angiografică în RM poate fi efectuată prin mai Dezavantajele ţin de complexitatea aparatului - secvenţe ul-
multe metode, unele care nu folosesc substanţe de contrast trarapide pentru a obţine arteriografii dar şi de invazivitatea
(TOF - Time Of Flight) şi Contrast de fază (PC - Phase şi expunerea pacientului la accidente sau incidente legate de

Contrast), respectiv unele care, în mod similar computer- contrast. Avantajele sunt posibilitatea de obtinere de secvente
tomografiei, folosesc administrarea de contrast intravenos „cinematice" şi de rezoluţia mai bună, cu vizualizare de va~e
şi secvenţe rapide, ce surprind substanţa de contrast la nivel mici şi lipsa artefactelor de TOF la viteze lente de curgere.
vascular. În acelaşi timp, existenţa unor secvenţe T 1 rapide, de
Secvenţele TOF, utilizate frecvent la evaluarea 12-18 secunde (Dixon) permite evah.1.airea dinamică a com-
vascularizaţiei cerebrale şi carotidiene (structuri care nu se portamentului de contrast postinjectare. Metoda constă în
mişcă semnificativ în timpul achiziţiei de date), au ca princi- efectuarea unei secvenţe rapide Tl nativă, unnată de serii de
piu intervalul de timp dintre excitaţie şi culegerea semnalelor secvenţe succesive Tl postadministrarea de contrast pe injec-

de radiofrecvenţă. Prin faptul ca excitaţiile sunt foarte scurte, tomat, coroborată cu pasajul contrastului prin vascularizaţia
protonii staţionari nu pot recupera magnetizarea (nu au timp), organului examinat. Modul de evaluare a maselor hepatice
negenerând semnal. Protonii în mişcare prezintă saturaţie este descris în capitolul Vll (contrast digestiv). În acelaşi
variabilă, dar prezentă, generând semnal. Codarea acestora mod, orice structură patologică poate fi evaluată dinamic
şi substracţia structurilor imobile din jur permite obţinerea (mase mamare, hipofizare etc).
unei imagini „arteriografice" sau venografice, fără utilizare de În structurile biologice normale, încărcarea şi spălarea
contrast. Avantajul este buna toleranţă, lipsa invazivităţii, în contrastului din ţesuturi se face cu încărcare progresivă
lentă şi spălare tardivă lentă. Structurile cariokinetice, prin
timp ce dezavantajele sunt legate de durată mare de achizitie
şi de rezoluţia mai scăzută la nivelul vaselor mici. Flu;ul vascularizaţia abundenţă şi de tip endotelial prezintă o încăr­

lent poate face ca doar o parte din hematiile excitate să fie care rapidă (Wash-iirn) unnată de o spălare la fel de rapidă
înlocuite, cu apariţia de semnal intermediar ce poate duce la (Wash-out).
confuzii diagnostice cu tromboze vasculare. Prin saturarea Softul de evaluare IRM cuprinde aşa numitele curbe
unei direcţii faţă de alta, se pot substrage semnalele prove- intensitate-timp, în care progresia intensităţii de încărcare
nind de la artere sau de la vene, obţinându-se arteriografii se corelează cu durata evaluării dinamice. Se consideră că
sau venografii. malignităţile au îndeobşte wash-in rapid şi wash-out rapid

Contrastul defază (PC) se bazează pe diferenţa de defa- (curbă cu pantă rapid crescătoare şi rapid descrescătoare), în
zare între protonii circulanţi şi cei staţionari. Se obţine prin comparaţie cu ţesutul indemn care prezintă curbe cu wash-in

utilizarea a două secvenţe de gradient: una cu un gradient mai lent şi cu creştere lentă şi în timpii tardivi sau rămânere
de defazare care maximizează dispersia de fază datorată în platou constant. Astfel se pot diferentia cele două entităti
fluxului rapid al hematiilor. Se obţine astfel o imagine cu un aducând informaţii suplimentare despr~ natura leziunilor. , '
hiposemnal intravascular net. A doua achiziţie se face cu un
gradient de defazare a fluxului ce generează un hipersemnal
în vasele cu flux rapid. Toate celelalte structuri extravasculare
i;;1L1,<:.'. i.\·f ic'(' 27

1 Principiile imagisticii de difuzie şi a permanent există o componentă de hipcrscmnal determinată


de T2 al apei, ~i al hipcrcelularităţii.
imagisticii de difuzie tensorială Cu cât b creşte, semnalul apei scade, fenomen cunos-
Adrian Şanta cut sub numele de T2 shine-through. Deşi deranjant în
diagnosticul diferenţial între apă şi ţesut dens celular, T2 ,
shine through este util în stabilirea caracterului lichidian
Bazele imagisticii prin difuzie sunt legate de mişcarea al structurii.
browniană. În diversele structuri ale corpului uman, mole- Pentru a elimina efectul T2 al apei, se folosesc coeficienţi
culele de apă se pot mişca diferit, în funcţie de structura care calculaţi care reduc sau elimină efectul T2; aceştia sunt ADC
le găzduieşte. Astfel, structurile cu celularitate laxă permit şi ACI.
mişcări ample ale moleculelor de apă, în toate direcţiile ADC (Apparent Dzjfi,sion Coeficient) - coeficientul apa-
spaţiului, mişcare numită anizotropi că (în toate direcţiile) şi rent de difuzie. Acesta se calculează din minimum două valori
nerestrictivă (grad mare de libertate). Structurile cu împache- diferite ale b (ex: b 50 şi b 800), structurile restrictive având
tare celulară densă limitează gradul de mişcare a moleculelor hiposemnal în ADC în timp ce apa rămâne în hipersemnal,
de apă, fără a le ordona într-o direcţie, rezultând o mişcare diferenţiind cele două entităţi.
anizotropă, dar restricţionată (grad redus de mişcare). Celu- ACI (Exponential Coe/jicient sau Attenuation Coejficient)
lele Schwann ale axonilor orientează mişcarea moleculelor este un calcul care elimină complet efectul T2 al apei. Struc-
de apă de-a lungul tractelor axonale, rezultând o mişcare turile în hipersemnal ACI sunt restrictive şi nu fluide.
restricţionată şi izotropică, în direcţia axonilor. Utilitatea secvenţelor de difuzie rezidă în caracterizarea
Secvenţele de difuzie exploatează mişcarea anizotropă câtorva elemente care restricţionează mişcarea apei.
(restricţionată sau nu), în timp ce secvenţele de difuzie ten- Infarctul cerebral acut, prin edemul citotoxic, este re-
sorială exploatează mişcarea izotropă. strictiv (edemul vasogen, nu!), permiţând evaluarea ariei de
Secvenţele de difuzie = secvenţe T2, cu două impulsuri afectare cerebrală in infarctul acut. Imaginile sunt pozitive
suplimentare de gradient, unul înainte şi altul după o refazare la interval de câteva minute de la debutul ictusului, fiind
la 180 grade - gradienţi sensibili la mişcare. valoroase în diagnosticul precoce şi, combinate cu perfuzia,
Codarea difi1ziei (Stejskall-Tanner) - cu cât moleculele permit diferenţierea centrului infarctat (coi·e) de periferia
de apă sunt mai imobile între cele două impulsuri de gradient ischemică dar reversibilă (penumbră), penniţând recuperare
senzitive de mişcare, cu atât semnalul recepţionat este mai de ţesut cerebral.
puternic -moleculele de apă rămân aproape nemişcate, suma Ţesuturile maligne cariokinetice, prin dezvoltarea aberan-
semnalului lor fiind înaltă - restricţie marcată a mişcării apei. tă şi rapidă a celulelor, înghesuite în packing celular dens,
Dacă moleculele de apă se mişcă rapid, poziţia iniţială a mole- sunt de asemenea restrictive, permiţând detecţia tumorilor
culei excitate este luată de o altă moleculă de apă, neexcitată, sau a determinărilor secundare, dar şi evaluarea evoluţiei
suma vectorilor fiind mai mică - molecula neexcitată nu aduce acestora sub tratament.
semnal - restricţie redusă a mişcării apei Este de remarcat că un număr de organe prezintă restricţie
Ecuaţii care guvernează fenomenul de difitzie: crescută în mod fiziologic, acest lucru trebuind cunoscut şi
Si = s0 -e-bADc - (Si - intensitatea semnalului după gradient, diferenţiat de patologie (testicul, parotidă, splină, mucoasă
S0 - intensitatea semnalului înaintea gradientului, ADC -Ap- digestivă etc).
parent Diffusion Coefficient - Coeficient de difuzie aparentă Difi1zia tensorială exploatează izotropia mişcării apei în
în direcţia „i", toate în acelaşi voxel sistemul nervos de-a lungul axonilor. Codarea în culoare şi
b - factor stabilit de către examinator reconstrucţia tridimensională pennite obţinerea de imagini
b = g2G 2d2(D-d/e) (b depinde de intensitatea gradienţilor 3D ale fasciculelor de substanţă albă (spino-talamic, spino-
- G şi de timpul aplicării gradienţilor - el, g fiind constanta bulbar, de asociaţie etc).
giromagnetică) În patologie, se urmăreşte efectul structurilor patologice
b = O este, de fapt, o imagine T2; asupra tractelor nervoase (deviere, infiltrare, întrerupere sau
cu cât valoarea b este mai mare, cu atât difuzia este respon- chiar lipsă), cu rol imp01iant în terapia chirurgicală, dar şi
sabilă de intensitatea semnalului, în detrimentul efectului T2. în diagnostic.
În mod teoretic, la valori mari ale b (b=800 sau 1OOO), Constatarea ca există izotropie şi de-a lungul fibrelor mio-
structurile care păstrează hipersemnal sunt structurile re- cardice sau a structurilor tubulare renale duce la posibilitatea
strictive. În realitate, datorită valorii T2 mari a apei, de fapt obţinerii de imagini 3D a acestora prin tractografie.
! 7, Principiile rezon rnagnetice ] PirindpHJe RM
funcţionale (fMRI) prin folosirea con- \Ultiiizând 1H, 31
trastului BOLD ( dependent de nivelul de Adrian Şanta

oxigen sanguin)
General vorbind, un aparat de rezonanţă magnetică este
Adrian Şanta
un spectroscop. Imaginile IRM sunt rezultatul prelucrării
matematice a unor informaţii spectroscopice transfomrnte în
Evaluarea funcţională a sistemului nervos central are la imagine. În acelaşi timp, un aparat de rezonanţă magnetică
bază metabolismul oxigenului la nivelul celulei nervoase. poate analiza cantitatea diferitelor substanţe prezente în aria
Ca regulă generală, grupurile de neuroni care „lucrează" examinată, afişându-le ca un grafic de vârfuri (Peak) cores-
împreună consumă mai mult oxigen în starea activă decât în punzând diverselor substanţe prezente în acel eşantion. Diver-
repaus. Modificarea cantităţii de oxigen în zonele activate se molecule abundent prezente în structurile corpului uman,
(prin stimuli senzoriali - imagini proiectate sau motorii - prin care prezintă număr atomic impar ( 1H, 31 P şi l 3C), prezintă
efectuarea de către pacient a unor anumite mişcări) poate fi atât mişcare de spin, cât şi moment magnetic, constituindu-
detectată IRM. Originea modificărilor constă în faptul ca se în mici magneţi ce pot fi analizaţi RM. Graficul spectral
starea magnetică a hemoglobinei diferă în funcţie de tipul reprezintă intensitatea semnalelor RM versus intensitatea
de moleculă ( oxigenată sau nu). Modificările în saturaţia câmpului magnetic referite la un standard (TMS -tetrametil
de oxigen a hemoglobinei produc modificări ale semnalului silan) şi exprimate în ppm (parts per million). Fiecare tip de
1\/lR, aşa numitul efect BOLD (Blood Oxygenation Level- atom sau moleculă vibrează la frecvenţe diferite. Fenomenul
Dependent). De fapt, fMRI nu măsoară activitatea neuronală se numeşte chernical shift (CS) şi se defineşte ca frecvenţa
în sine ci răspunsul la creşterea oxigenării ariilor activate semnalului recepţionat minus frecvenţa de referinţă (TMS)
prin modificarea concentraţiei de hemoglobină deoxigenată supra frecvenţa spectrografului şi înmulţit cu 10 6 . Originea
(care la rândul sau este dependentă de fluxul cerebral (CBF- fenomenului de chernical shift rezidă în gradul de „ecranare"
Cerebral Blood Flow), de volumul sanguin cerebral local a nucleului moleculei de către electronii din jur, gradul de
(CBV - Cerebral Blood Volume) şi de rată metabolică de ecranare este diferit pentru diferite tipuri de molecule, ducând
oxigen cerebral (CMR02 - Cerebral Metabolic Rate of02). la comportament magnetic diferit.
Zonele metabolic active necesită oxigen mai mult, mai multă Spectroscopia H 1 (protonică). Datorită abundenţei de
glucoză şi „spală" C02 mai repede. protoni în corpul uman, spectroscopia de protoni este cea mai
Pentru a obţine un răspuns coerent la stimuli scurţi şi folosită, penniţând evaluarea oricărei structuri ce conţine pro-
pentru a-i compara cu starea de inactivitate, sunt necesare toni. În funcţie de modul de legare a protonilor în moleculă,
secvenţe foarte rapide, de tipul ecourilor de gradient echo- respectiv de gradul de ecranare produs de electroni asupra
planare (EPI - Echo-Planar lmaging). nucleului atomic, valorile chemical shift ale moleculelor cu
Prin substracţia aspectului în repaus şi în activitate se pot conţinut protonic sunt diferite, astfel ca peak-urile lor vor fi
suprapune peste imaginile EPI anatomice „hărţi" de culoare situate la distanţe diferite pe graficul spectral, pern1iţând atât
care evidenţiază zonele în care consumul de oxigen şi glu- identificarea lor, cât şi măsurarea cantităţii lor în eşantionul
coză a crescut. Aceste hărţi parametrice sunt comparate atât examinat.
cu statusul în repaus şi în stimulare, cât şi stânga-dreapta, În practica medicală, spectroscopia este utilizată pentru
permiţând obţinerea de concluzii despre hiperactivitate sau a stabili cantitatea unor molecule anume în eşantionul dat.
hipoactivitate la nivelul ariei cerebrale evaluate, respectiv Poziţia pe graficul spectral (în ppm) defineşte TIPUL de
despre activări diferite de cele normale ( alte zone cerebrale moleculă, iar înălţimea peak-ului defineşte CANTITATEA
decât cele fiziologice). acestei molecule. Plecând de la observaţia ca există raporturi
Este de menţionat ca examinarea fMRI este de lungă fixe între diverşi metaboliţi la nivelul diverselor structuri
durată şi ca este intens artefactată de mişcările capului paci- biologice, modificarea raportului între ele sau absenţa unora
entului, de temperatura ambiantă din tunelul magnetului şi care sunt în mod normal prezente respectiv apariţia unora care
de un număr de factori intrinseci, făcând examinarea labo- nu ar trebui să fie acolo, dau relaţii valoroase despre tipul de
rioasă şi foarte pretenţioasă în ceea ce priveşte condiţiile de patologie examinată.
exammare. Astfel, în creierul uman, raportul între Cholina (Cho) şi
N-Acetil-Aspartat (NAA) este în favoarea NAA. Inversarea
/. ole f!illi_(},!.\'i!('('

înălţimii peak-urilor în favoarea Cholinei, cu valori NAA sub P\stefacte de iltaniwmre şi aparat RM
cele de Cholina este specifică proceselor maligne. Apariţia bone ( apare pe o singură secţiune sau
unui Peak înalt dincolo de NAA este specifică prezenţei de mai multe, ca o imagine de „os de peste" pe întreaga imagine).
Lactat, caracteristic necrozei celulare. Cauzat de discrepanţe în pulsurile RF, alimentare cu curent
La fel, ţesutul normal prostatic conţine un metabolit fluctuant sau descărcări electromagnetice ale bobinelor de
numit Citrat Tumorile maligne prostatice nu conţin citrat, gradient)
evidenţierea lipsei acestuia într-o zonă suspectă a parenchi- Moife (suprapunere a unei părţi a corpului pes-
mului prostatic este evocatoare pentru malignitate prostatică. te cealaltă, cu aspect de bandă dublă), cauzat de interferenţe
Există posibilitatea evaluării graficului spectral într-un în secvenţele de gradient datorate neomogenităţii câmpului
singur voxel plasat în zona lezională (Single-Voxel Spectro- magnetic stg-dr.
scopy) sau posibilitatea aşezării unei „hărţi" de voxeli situaţi - Artefact zebră - benzi alternative alb-negru cauzate de
în acelaşi plan, cu grafic analizat în fiecare voxel (Multi- vârfuri în spaţiul k.
Voxel Spectroscopy). SVS este utilă pentru evaluare precisă - Artefact de punct central - imagine de punct hipersern-
(Ex peretele gadolinofil al unei mase cerebrale cu centru nal în centrul imaginii, cauzat de modificări ale curentului în
negadolinofil), în timp ce MVS este utilă atunci când trebuie receptor. Poate cauza confuzii cu patologie.
comparate arii situate simetric (prostata, creier etc). - Artefact zipp - imagine de bandă în zig-zag unică
Spectroscopia 13C (carbon 13). Având chemical shift sau multiplă în toate imaginile unei serii, perpendicular pe
exprimat şi 13C poate fi utilizat pentru identificarea prezenţei direcţia de codare, cauzat de interferenţă cu alte surse de
şi cantităţii diverselor molecule în corpul uman. Deoarece radiofrecvenţă ce pătrund în scanner prin uşa deschisă sau alte
izotopul l 3C este în cantitate mică în corpul uman, de regulă probleme de hardware - atunci când persistă şi cu uşa închisă.
se administrează pacientului glucoză cu l 3C, putându-se MR software
obţine astfel informaţii în vivo despre metabolismul celular. În - Suprapunere de secţiuni (artefact cross-talk) - banda de
evaluarea cerebrală, spectroscopia l 3C pem1ite evaluarea mo- pierdere a semnalului de regulă posterioară, cu suprapunere de
leculelor de glucoză şi glicogen, metabolismul acestora, dar felii atunci când achiziţia acestora nu este paralelă, în al doilea
şi alte date legate de metabolismul oxigenului (prin evaluarea slack (grup) pătrunzând protoni excitaţi din prima secvenţă.
glutamatului, malat-aspartat, tum-over al glutaminei), toate - Artefacte cross-excitation - reducere a semnalului
oferind date despre funcţionalitatea celulei nervoase cerebrale. într-o zonă datorită prezenţei parţiale de protoni excitaţi din
Spectroscopia 31 P Metaboliţii ce conţin fosfor detectabili secţiunile precedente - de aici obligativitatea de a avea spaţiu
prin spectroscopia 3 1P, cum ar fi adenosin trifosfat (ATP), între secţiuni - gap.
fosfocreatină (PCr), fosfat anorganic (Pi), fosfomonoesteri Mişcarea pacientului sau a organelor sale interne
(PME), şi fosofodiesteri (PDE), oferă informaţii valoroase - artefact de mişcare in direcţia de codare a fazei -
despre pH-ul intracelular, metabolismul energetic celular imagini imprecise, cu ecouri în jur şi dedublări cauzate de
respectiv metabolismul fosfolipidic. mişcările pacientului, înghiţire, respiraţie sau peristaltică;
Aplicaţiile uzuale se referă la patologica tumorală cere- - artefact de intrare in secţiune - conţinut vascular
brală, unde rolul 31 P nu este de a confinna tumora ci de a hipersemnal la începutul unui vas, cu scădere progresivă în
diferenţia intre variate tipuri de tumori, compmiamentul spec- intensitate, generat de spini nesaturaţi ce pătrund în felie, Fo-
troscopic al diverselor malignităţi cerebrale fiind diferit. losit pentru angiografia TOF, poate fi confundat în secvenţele
convenţionale cu tromb intravascular.
Neomogenităţi de ţesut sau corpi străini
19. Artefactele în examinarea IRM: - margine neagră - la limita între apă şi
grăsime sau
muşchi şi grăsime, ca un contur negru. Cauzat de opoziţia
d.escrief'e, cauze de fază între apă şi grăsime prezente în acelaşi pixel şi este
Adrian Şanta specifică în secvenţele de gradient.
- unghi magic - hipersemnal la nivelul unui tendon cu
Există un mare număr de artefacte ce pot afecta exa-
traiect curb în punctul în care acesta face un unghi de 54,74
minarea IRM, unele prezente în imagistica prin rezonanţă grade faţă de direcţia câmpului magnetic. Poate preta la
magnetică (IRM), altele prezente în spectroscopia prin
confuzii cu tendinopatie.
rezonanţă magnetică (MRS). Cauzele apariţiei de aiiefacte
- artefact de susceptibilitate magnetică - distorsionarea
sunt multiple, ele putând fi clasificate astfel: imaginii în jurul unei structuri cu neomogenităţi magnetice
i1tt(!,~'. i,"l' Ii('(! 111 ('<li('(! I â

marcate, de regulă metalic - proteze, urme de foraj osos, Materiale ce conţin cristale largi şi soli-
clipuri etc. de cu electroni nepereche, ce prezintă "memorie" magnetică,
- artef'act de shţj'l chimic (Chemical Shift) - generat de menţinând cu câmp magnetic în jur după ce au fost expuse
diferenţele între frecvenţa de rezonanţă a apei faţă de grăsime, la un câmp magnetic din exterior. În această categorie intră
apare în direcţia de codare în frecvenţă şi apare ca două ima- obiecte de fier, nichel, cobalt etc., toate acestea cauzând severe
gini ale aceluiaşi organ, discret dezaxate - dedublate una faţă distorsionări artefactuale ale câmpului magnetic.
de cealaltă. Fenomenul este utilizat în spectroscopie RM Principii generale
Artefacte legate de transformări Fou.rier sau măsurare Spre deosebire de radiologia convenţională şi CT, în IRM
Nyquist substanţele de contrast nu sunt direct vizibile după injectarea
de trunchiere (Gibbs) - apare la interfaţa brus- lor intravenoasă şi vehicularea lor în diversele organe. În
că între două medii foarte diferite, sub formă de linii paralele schimb, contrastul este obţinut datorită capacităţii acestor
cu aria de interfaţă între cele două structuri, fiind cauzat de substanţe de contrast de a scurta timpii de relaxare T l şi/sau
probleme ale transformării Fourier în spaţiul K. Poate fi T2 a nucleilor de hidrogen aflaţi în apropierea moleculelor de
combătut prin creşterea numărului de trepte de codare. substanţă de contrast. Substanţele care reduc timpul de rela-
de umplere „ O" - benzi oblice de intensitate xare T l sunt substanţe PARAMAGNETICE. Ele vor genera
alternativă alb-negru, generate de lipsa de date în cursul hipersemnal T 1 în imediata lor vecinătate. Substanţele care
scanării în anumite puncte ale spaţiului K. reduc timpul de relaxare T2 sunt substanţe SUPERPAFA-
- Artefact de Aliasing (de împachetare) - ,,tăierea" margi- MAGNETlCE, ele reducând relaxarea T2 şi T2'~.
nală a unei structuri cu reapariţia sa în zona opusă a imaginii Clasificare:
- împachetare. Cauzată de câmp de examinare - FOV mai mic Există două mari grupe de substanţe de contrast:
decât zona examinată. - chelati de Gadolinium, care sunt paramagnetici şi care au
ca principal efect generarea de hipersemnal în secvenţele Tl;
- particule de ferită, care sunt superparamagnetice, deter-
Indicatiile de folosire a substantelor minând scăderea semnalului T2 şi T2':' (SPIO - Small Partide
' , respectiv USPIO - UltraSmall Pa1iicle).
contrast RM în studiul diverselor Clllefatii de Gadolinium.
organe şi sisteme; contraindicaţiile ab- Considerate substanţe de contrast de uz general, acestea
sunt injectate i.v. şi distribuite de torentul sanguin în toate
solute în IRM; modalităţi de examinare structurile vasculare.
a pacienţilor cu contraindicaţii .relative; În funcţie de fluxul sanguin şi gradul de vascularizare,
noţiuni de siguranţă în relaţie cu mediul de permeabilitatea şi tipul vaselor structurilor examinate, se
obţine un contrast crescut, sub fonnă de hipersemnal T 1.
RM în ceea ce priveşte pacienţii şi per- Evaluarea se face întotdeauna în secvenţe T 1, după o
sonalul medical prealabilă evaluare în Tl fără contrast, pentru a putea face
diferenţa. Există puţine structuri spontan cu hipersemnal T 1
Adrian Şanta
(melanina, grăsimea, unele calcifieri şi sângele vechi), iar hi-
persemnalul grăsimii este de regulă suprimat prin folosirea de
Pentru a înţelege modul în care acţionează substanţele secvenţe T l pre şi postcontrast cu saturaţia grăsimii (T 1FS).
de contrast în IRM, este necesar de a cunoaşte proprietăţile, Modul de apreciere a modificărilor postcontrast este vari-
respectiv comportamentul diverselor substanţe în câmpul at, uneori fiind suficientă demonstrarea încărcării cu contrast
magnetic. Comportamentul poate fi clasificat astfel: ( ex: tumori osoase versus alte patologii osoase nevasculare
- Diamagnetic. Apa este considerată slab diamagnetică sau tumori cerebrale, metastaze etc). Alteori, este necesară
- Paramagnetic. Materiale sau structuri ce conţin număr aprecierea comportamentului la contrast în diferite faze ale
impar de electroni, astfel concentrând local forţele magnetice tranzitului de contrast prin organe, evaluare numită contrast
şi crescând astfel câmpul magnetic local (susceptibilitate dinamic.
magnetică crescută). Indicaţiile contrastului dinamic se referă la comportamen-
- Supe1paramagnetic. Materiale sau strncturi ce conţin tul unor structuri în faza precoce (,,arterială"), în faza tardivă
particule cu susceptibilitate magnetică mult mai mare decât (,,venoasă") sau în faza de echilibru, şi mai tardivă. Metodă
cele paramagnetice. Aici intră microparticulele SPIO. este utilă în evaluarea maselor pancreatice sau hepatice, di-
lit!l'.,\l.\"il(".(

versele tipuri de mase având comportament diferit (vezi cap lor, clipurilor de colecistectomie sau protezelor ortopedice
VII- substanţe de contrast digestive). nu migrează, nu se încălzesc şi nu provoacă leziuni. Totuşi,
Alteori, sunt necesare mai mult de trei achiziţii ( 1Osau mai acestea produc artefocte de susceptibilitate locală, cu degra-
multe) efectuate în succesiune rapidă, la final obţinându-se darea calităţii imaginilor.
un grafic de intensitate-timp al încărcării. Folosită frecvent în Pacienţii claustrofobi şi cei de vârstă pediatrică midt pot
patologia tumorală mamară şi hipofizară, metoda se bazează fî anesteziaţi atunci când există aparat ele anestezie generală
pe diferenţa între modul de încărcare şi spălare a tumorilor RlVl compatibil şi aparatură de monitorizare ATI RlVl com-
benigne versus maligne. Structurile maligne prezintă încăr­ patibilă.
care rapidă şi spălare rapidă (Wash-in şi Wash-out rapide), Contraindicaţiile adn1inistrării de contrast sunt similare
în timp ce structurile normale şi benigne au Wash-in lent, cu celor clin radiologia convenţională şi CT, legate de funcţia
Wash-out lent crescător sau în platou. renală, reacţii alergice etc, cu remarca ca, deşi mai rare,
O altă indicaţie de contrast este cea vasculară, secvenţele reacţiile la contrast pot fi prezente şi în examinarea IRM
rapide permiţând efectuarea de arteriografii sau venografii, cu contrast, chiar şi formele grave, de şoc anafilactic sau
chiar şi în secvenţe cinematice, cu aspect de „timp real". afectare renală.
O proprietate a utilizării contrastului se referă la patologia În rn mediul înconjurător, există precauţiuni care
cardiacă, unde ariile infarctate se încarcă greu în faza arterială sunt de reţinut în cadrul unui aparat RlVl. Astfel, în camera
şi se spală greu în faza tardivă, cu remanentă hipersemnalului scannerului nu se intră cu obiecte ferometalice ( de la chei la
în zona infarctată mult după injectare ( 10-12 minute), aşa­ tărgi şi cărucioare pentru transport pacient) acestea riscând
numitul Late-Enhancement (încărcare târzie). să nu mai poată fi detaşate ele magnet. Obiectele mici (chei,
Contnrnh1H superpanllmagnetk monede, rame ele ochelari) pot fi accelerate în tunelul mag-
Substanţele bazate pe microparticule superparamagnetice netului, putând provoca răni, chiar grave.
(SPIO, USPIO - Resovist) acţionează asupra relaxării T2*, Aparatele electromagnetice (telefoane mobile, carduri de
motiv pentru care evaluarea postaclministrarea acestora se credit şi chiar ceasuri electronice sau mecanice) pot fi distruse
face în secvenţe T2. Ultraparticulele de fier sunt fagocitate şi iremediabil ele către mediul magnetic intens al scannerului.
reţinute în celulele Kupfer hepatice, în timp ce structurile pa- Piercingurile metalice, fardurile şi tatuajele conţin pulberi
tologice lipsite ele celule Kupfer nu vor reţine aceste particule. metalice, putând genera ele la artefacte la arsuri.
Evaluarea se face la I 0-20 min clupă injectare. Datorită celu- Este necesară precauţie în aşezarea antenelor (niciodată
lelor Kupfer prezente în parenchimul hepatic, în secvenţele direct pe tegument) şi ele asemenea evitarea alcătuirii de
T2 parenchimul normal va avea o dramatică reducere ele arcuri (picioare încrucişate, mâini împreunate), acestea pu-
semnal. Pe acest fond de hiposemnal, leziunile ce nu conţin tând genera arcuri termice, cu arsuri ale pacientului, uneori
celule Kupfer vor fi în hipersemnal, mai evidente. grave. Pacientul primeşte o pară ele cauciuc legată la sis-
Actualmente, uzul substanţelor SPIO şi USPIO în pato- temul de alarmă audio al aparatului, pe care acesta o poate
logia hepatică a pierdut teren in favoarea celor substanţelor strânge atunci când simte fenomene neplăcute, cu oprirea
cu tropism hepatocitar. examinării.
Crnrntrnindicaţii absolute şi relatftve în IRM O altă problemă ele risc o reprezintă externalizarea azotului
Există unele contraindicaţii absolute pentru examinarea care răceşte bobina magnetului sau a heliului clin componenţa
IRM. aceloraşi sisteme ele răcire. Prin lipsa lor ele miros, gust sau
Contraindicaţiile absolute cuprind prezenţa de PaceMa- culoare, ele pot genera sufocarea pacientului sau personalului
ker la pacient, aceşti pacienţi nefiind admis dincolo de linia când se acumulează în încăpere, existând senzori cu alannare
de O, 1 T, existând risc de deces la acest pacienţi clacă sunt pentru aceste situaţii. Heliul răcit la aproape temperatura „O"
expuşi la câmpul magnetic. absolut (-270 grade C), poate îngheţa distructiv sau poate
La fel, implantul cochlear, clipurile metalice arteriale sunt răni prin explozia de volum bruscă, ele aceea aparatele au
contraindicaţii absolute. sistem automat de evacuare forţată în atmosferă a acestor
Între contraindicaţiile relative intră alte proteze, materi- gaze (Quenching tube). Tubul de evacuare se instalează astfel
ale medicale implantate pacienţilor şi despre care nu există încât să nu deverseze heliu în locuri circulabile.
date precise de la producător ca sunt „MRI-safe", adică cu
siguranţă în folosirea examinării RM.
În timp, producătorii au adaptat materialele utilizate la
cerinţele IRM, astfel încât majoritatea stenturilor, sterilete-
J}!cdiculâ

2L !oairea relatnvă sfi indicatHle date legate ele prezenţa în miocard a unor structuri patologice
' ' (amiloicl, fibroză, lipide - în bolile aritrnogene ventriculare
examinării RM pentru diverse organe drepte). Contrastul cu încărcare tardivă permite cv.aluarea
sisteme ariilor infarctatc, dar şi zonele de miocard ischerniate sau
stuporate, permiţând recuperarea de ţesut miocardic. Staţiile
grafice permit evaluări volumetrice, de volume cardiace,
fracţii de ejecţie etc, valoroase în diagnostic.
Valoarea şi indicaţiile IRM sunt vaste, şi vor fi discutate Abdomen
la fiecare capitol în parte. Ca regulă generală, există domenii Secvenţele rapide, difuzia şi administrarea de contrast
în care IRM este investigaţia de elecţie, după cum există şi aduc IRM în primul plan al evaluării parenchimelor intraab-
unele în care valoarea sa este redusă. dornino-pelvine, în diferenţierea tipurilor de mase parenchi-
Prin lipsa de invazivitate şi ele expunere a pacientului la matoase şi în diagnosticul precoce. Prin imaginile anatomice
radiaţii ionizante, IRM este o metodă cu grad de iatrogenie detaliate, patologia pelvină (imprecis evaluabilă CT sau prin
foarte redus. Datorită multimodalităţii de abordare a leziunii ecografie transabdorninală), IRM este metoda de elecţie în
(Tl, T2, FatSat, difuzie, spectroscopie etc), IRM necesită evaluarea aparatului genital feminin (malfonnaţii, patologie
mult mai rar administrare de contrast, reducând şi mai mult benignă şi malignă etc). Spectroscopia permite evaluarea re-
riscurile asupra pacientului. Contraindicaţiile puţine fac de giunilor prostatice fără citrat, de regulă maligne. Adenopatiile
asemenea metoda intens răspândită. pot fi evidenţiate cu ajutorul secţiunilor morfologice, dar şi a
Sistem nervos difuziei, permiţând stadializarea bolilor maligne.
Evaluarea SNC şi periferic aşează IRM în prima linie Posibilitatea realizării colangiografiei fără contrast şi a
pentru evaluarea patologiei. Performanţa maximă este în urografiei fără contrast ridică metoda la vârful investigaţiilor
evaluarea morfologică şi patologică (tumori, malfonnaţii), abdominale.
fiind de notat că prin aportul difuziei şi perfuziei, IRM poate Posibilitatea de a realiza enteroclisis deschide posibilitatea
detecta precis şi rapid accidentele vasculare, la câteva minute de evaluarea intestinului, în special subţire, greu apreciabil
de la debutul ictusului, fiind valoroasă în recuperarea ţesutului prin metodele imagistice convenţionale şi de cele mai multe
cerebral ischemic dar încă reversibil (,,time is brain"). Există ori ocult ca patologie în situ.
protocoale de 5-6 minute pentru evaluarea AVC, putându- Coloana vertebrală
se lua decizii terapeutice rapide şi pertinente. Patologia Patologia vertebrală, în special degenerativă discală şi
malformativă şi traumatică cu componentă hematică este malignă secundară sunt de asemenea apreciate cel mai bine
evidenţiată rapid prin secvenţele T2* şi de susceptibilitate prin IRM, în timp ce în patologia traumatică, în special fine
magnetică (SWI), evidenţiind leziuni altfel oculte (MAY, ca- fracturi ale arcului neural vertebral rămân apanajul CT.
vernoame mici, leziuni axonale difuze neevidenţiabile altfel). MuscuJo-sclheietal
Spectroscopia poate evalua caracterul malign al leziunilor Fie că vorbim de patologia degenerativă, traumatică sau
tumorale incerte prin modificarea raportului Cho-NAA şi de malignă, IRM este metoda de elecţie în evaluarea aparatu-
asemenea apariţia necrozei, prin apariţia Peak-ului de lactat. lui musculo-scheletal, net superioară oricăror alte metode,
IRM funcţională poate da date despre activări patologice sau evidenţiind edem osos, mase osoase dar mai ales tendoane,
lipsă de activitate în diverse zone cerebrale, utilă în boli ca ligamente şi cartilaje, greu evaluabile sau neapreciabile
epilepsia, Parkinson şi altele. Evaluarea spectroscopică lH, altfel.
3 lP şi 13C permite obţinerea de date despre funcţionalitatea Onrnfogie
metabolică cerebrală. Difuzia corporeală a întregului corp (Whole Body Diffusi-
Valoare redusă o prezintă evaluarea hemoragiilor supraa- on) permite diagnosticul pozitiv şi stadializarea malignităţilor,
cute şi a hemoragiei subarahnoidiene, unde rolul CT rămâne fiind apropiată ca valoare de PET. Combinată cu imaginile
dominant. morfologice şi evaluările izotopice (PET-MR) are cea mai
Torace mare perfom1anţă în acest domeniu.
Evaluarea pulmonară rămâne dificilă şi cu rezoluţie scăzu­ Mamar
tă în IRM, parenchimul pulmonar fiind net mai bine evaluabil Deşi încă în evaluare, IRM devine o metodă de mare
prin CT. În schimb, IRM permite evaluarea mediastinului, a perfonnanţă în evaluarea patologiei mamare, în special a celei
cordului (cu obţinere de date morfologice, dinamice-cinema- maligne, abordată multimodal (morfologic, difuzie, contrast
tografice ), pentru evaluarea dinamicii miocardice, precum şi dinamic cu mapping şi curbe intensitate-timp), caracterizând
precis mase mici, de peste 5 mm şi întregind tabloul patologic
cu evaluarea adenopatiilor satelite.
Allllgiologie
Evaluarea vaselor cerebrale cu metode neinvazive (fără
contrast) prin TOF sau PC permit diagnostice vasculare fără a
adăuga riscul anafilaxiei sau al nefrotoxicităţii la examinarea
imagistică.
Evaluarea cu sau fără contrast a vaselor arteriale sau
venoase şi reconstrucţiile tridimensionale aduc metodă la
nivelul CT-Angio. Rămâne încă dificilă evaluarea corona-
riană, dar care avansează odată cu noile progrese tehnice
în domeniu.
Bibliografie
1. Dudea SM - Principii fi.zice - în: Badea R, Dudea SM, Mircea PA, Stamatian F - Tratat de ultrasonografie clinică, flol.J: principii.
abdomen, obstetrică şi ginecologie Ed. Medicală, Bucureşti, 2011, pag. 11-38
2. Dudea SM - Elemente tehnice ale aparatelor de diagnostic ultrasonografie - în: Badea R, Dudea SM, Mircea PA, Stamatian F - Tratat
de ultrasonografie clinică, Vo!.1: principii, abdomen, obstetrică şi ginecologie Ed. Medicală, Bucureşti, 2011, pag. 39-44
3. Dudea SM - Artefacte şi surse de eroare în diagnosticul ultrasonografie - în: Badea R, Dudea SM, Mircea PA, Stamatian F - Tratat de
ultrasonografie clinică, Vol.J: principii, abdomen, obstetrică şi ginecologie Ed. Medicală, Bucureşti, 2011, pag. 78-89
4. Dudea S.M., Badea R.l. - Ultrasonografie vasculară. Ed A 11-a - Ed. Medicală, Bucureşti, 2009
5. Dudea SM - Efectele biologice ale ultrasunetelor - În: Badea R, Dudea SM, Mircea PA, Stamatian F - Tratat de ultrasonografie clinică,
Voi.I: principii, abdomen, obstetrică şi ginecologie Ed. Medicală, Bucureşti, 2011, pag. 56-59
6. Botar-Jid Carolina, Dudea S - Fizica ultrasunetelor - în: Fodor Daniela - Aplicafii ale ecografiei musculoscheletale în reumatologie -
Ed. Medicală, Bucureşti, 2013
7. Dudea SM - Ultrasonografie. Noţiuni introductive de.fizică, tehnică şi metodologie de examinare - în: Fodor Daniela - Ecografie clinică
musculoscheletală, Ed. Medicală, Bucureşti, 2009
'i!/li/:;li:! I 1J:, ! r1
.11

cCrnd acesta este supus unei deformări mecanice, Fenomenul


se produce ~i în sens invers: un cristal piezoelectric supus
unei diferenţe de potenţial va suferi o deformare mecanică,
Această deformare generează ultrasunetele,
nrn1ni1rrnlă a mrni transductor. O piesă dată
din ceramică sintetică piezoelectrică se caracterizează prin
ji'ecvenţu de re::oncuzfâ, reprezentând frecvenţa US emise

nii; pdncipiile fenomenului piezoelectric~ în condiţiile în care conversia energici electrice în energie
acustică se realizează un randament maxim, Dacă o piesă
rezonaITTltă a ll
' ceramidt având frecvenţa de rezonanţă de 3 MHz este supusă
unui impuls electric cu frecvenţa de 3 MHz, conversia ener-
giei electrice în energie acustică se va desfăşura cu eficienţă
Sorin
maximii, rezultând, în cea mai mare parte, US cu frecvenţa
de 3 MHz, Frecvenţa de rezonanţă a unei piese ceramice de-
Delfinii-ea metodei pinde de grosimea ceramicii, deci este prestabilită in cursul
Ultrasonografia (sau ecografia) (US) reprezintă o clasă de fabricării transductorului şi are valoare fixă pentru fiecare tip
examinări medicale, preponderent imagistice, care utilizează de transductor în parte, La aplicarea impulsurilor electrice
ultrasunetele reflectate în corpul omenesc, drept vector al rezultă un spectru de frecvenţe ultrasonore, in care domină
informaţiei medicale cele având valoarea frecvenţei de rezonanţă, Acest spectru de
Definiţia smruetefor. Sunetul este o vibraţie mecanică a frecvenţe poartă numele de lărgimea de bandă a semnalului
materiei, transmisă sub formă de unde, ultrasonor. Frecvenţa dominantă în lărgimea de bandă, şi
MărimiRe ee eiuade;rizează i1.u11dele §Ollllore §1umt: care are utilitate maximă în generarea imaginii ultrasonore,
- Amplitudinea (A) reprezintă deplasarea maximă a par- poartă denumirea de fi'ecvenţâ nominală (de transmisie) a
ticulei într-un sens sau .altul faţ[t de poziţia de echilibru, transductorului respectiv, Cu cât frecvenţa de transmisie
- Perioada (T) reprezintă timpul necesar particulei pentru este mai mare, cu atât rezoluţia de detaliu este mai bună dar
a efectua o oscilaţie completă şi a reveni la poziţia iniţială penetraţia este mai mică,
de echilibru,
- Lungimea de undâ (A) reprezintă distanţa parcursă de
undă sonoră pe durata perioadei, Principiile emi~riei ultrasonice conti-
- Frecvenţa (F) reprezintă numărul de oscilaţii complete
pe unitatea de timp (secundă), Unitatea de măsură pentru
nue şi pulsate; focalizarea şi divergenţa
frecvenţă este HERTZ (Hz), Ultrasunetele (US) sunt sunetele fasciculului ultrasonor; modurile A, B,
a căror frecvenţă depăşeşte limita superioară a domeniului su-
TM; rezoluţia spaţială şi temporală a
netelor audibile, pentru om (l 8kHz), US utilizate de rutină în
diagnosticul ecografic au frecvenţa cuprinsă între 3 - 13 MHz, imaginilor ecografice, implicaţii în for-
- Viteza (c) sunetului reprezintă distanţa parcursă de undă marea imaginilor
în unitatea de timp şi se măsoară în metri I secundă,
llmpie«Jlauruţa ac1J1stică (Z) reprezintă produsul dintre vite-
Sorin M, Dudea
za sunetului printr-un anumit mediu şi densitatea mediului
respectiv, Unitatea de măsură este N x s I m 2 denumită rayL Principh1li fundamenta! de obţinere a informaţiei
Impedanţele acustice ale ţesuturilor moi din corpul omenesc ulltrnscmogrnfke. Transductorul funcţionează alternativ ca
au valori foarte apropiate, in timp ce aerul şi osul sunt ca- emiţător şi receptor de US, generând regulat impulsuri de
racterizate prin valori care se abat mult de la media pentru US cu durata de cca, 1 microsecundă şi, apoi, recepţionând
ţesuturile moi, Valorile impedanţei acustice au o importanţă ecourile un timp bine definit, după care ciclul emisie-recepţie
mare în generarea ultrasunetelor reflectate, se reia (emisie US pulsatorie). Emisia de US are un caracter
Efodid piezoe[edrric. Ultrasunetele utilizate în diagnos- pulsator, intennitent Ceramică piezoelectrică supusă unei
ticul ecografic sunt generate prin efectul piezoelectric, Acest diferenţe de potenţial emite un impuls scurt de US care, pe
efect constă din apariţia unei diferenţe de potenţial electric măsură ce se propagă în mediul de transmisie, întâlneşte
între cele două suprafeţe ale unui cristal piezoelectric, atunci interfeţe, La nivelul fiecărei interfeţe, o parte din energia
acustică se rclkctft, generând ecourile, iar restul de energic organismului, în planul în care este mişcat transductorul.
se propagă mai departe, spre o altă interfaţă. US reflectate Ecografia bidimensionalft este rnodalita!ca de diagnostic US
parcurg traseul invers fasciculului incident, lovesc ceramica cel mai frecvent utilizată în practica medicală.
transductorului şi generează impulsuri electrice, prin efect Modul M (modularea poziţie-timp, M sau TM Mode)
piezoelectric inversat. Ecoul corespunzător interfeţei celei are utilitate în ecocarcliogrnfie, pentru studierea mişcărilor
mai apropiate de transductor este recepţionat primul iar apoi rapide ale structurilor cardiace. În acest mod de examinare,
sunt recepţionate, pc rând, ecouri de la interfeţe din ce în ce linia ele informaţie prin spaţiu este menţinută nemişcată,
mai îndepiirtate. Ca atare, în urma emiterii unui singur impuls ecourile fiind, de asemenea, transformate în puncte stră.luci­
ele US sunt recepţionate mai multe ecouri distanţate între ele în toare. Fasciculul de US intersectează structuri mobile (valve,
timp, datorită distanţării în spaţiu a interfeţelor care au generat pereţi cardiaci) care generează ecouri puternice, angrenate
aceste ecouri. Amplitudinea impulsului electric generat ele într-o mişcare ritmică ele du-te-vino în susul şi în josul liniei
ecou este direct proporţională cu intensitatea ecoului. de informaţie. Prin derularea uniformă electronică pe ecran,
Una dintre rnodaîităţilc ele explorare Doppler foloseşte se obţine o desfăşurare în timp a mişcării structurilor cardi-
emisia continuă a US, potrivită pentru analiza hemodinamică ace, sub forma unor curbe ondulate, ritmate. Ecograma în
dar inadecvată pentru obţinerea imaginiior. modul M arc două dimensiuni: pe verticală este prezentată
FascklU\IIU\l de US emis ele o ceramică piezoelectrică are, mişcarea în spaţiu iar pe orizontală timpul. Orice traseu oblic
în spaţiu, două zone cu geometrie diferită: lângă transductor are asociată viteza ( distanţa parcursă ele o structură într-un
(zona apropiată) fasciculul este cilindric iar la distanţă ele interval de timp).
transductor (zonă îndepărtată) fasciculul este «Hvergent, R:ezol11J1ţia. Acest termen defineşte cantitatea de informaţie
tronconic. Rezoluţia de detaliu în sens lateral este cu atât oferită. ele o metodă sau imagine. Cu cât informaţia este mai
mai bună cu cât fasciculul este mai îngust. În zona apro- multă, cu atât se afirmă că rezoluţia este mai bună. În ecografie
piată rezoluţia este mai bună decât în zonă îndepărtată, de rezoluţia poate fi privită prin trei perspective: de detaliu, de
divergenţă. Pentru a obţine un fascicul cât mai subţire, se contrast şi temporală.
recurge la f1JJcalizarea acestuia. Focalizarea poate fi fixă (prin Rewluţia de detaliu defineşte distanţa minimă între două
aplicarea unei concavităţi tip lentilă ceramicii piezoelectrice) puncte separate clin spaţiu care apar separat pe imaginea
sau dinamică, controlabilă ele examinator (prin activare elec- ecografică. Cu cât distanţa între cele două puncte este mai
tronică diferenţiată a elementelor ceramicii). Locul în care mică, cu atât se afirmă că rezoluţia este mai bună. Rezoluţia ele
fasciculul focalizat este cel mai îngust se numeşte punct focal, detaliu trebuie considerată separat în sens axial şi lateral.
distanţa de la punct la transductor este distanţa focală iar în Rezoluţia axială este rezoluţia măsurată în sensul de pro-
jurul punctului focal există o zoni'i. focală în care fasciculul pagare al ultrasunetelor. Ea depinde de frecvenţa US precum
are grosime optimă (minimă). şi de durata impulsului ele US. Pentru o rezoluţie axială bună
Modalităţi de îîmcrie:re a informaţiei ecografice. Im- sunt necesare: frecvenţa nominală mare a transductorului şi
pulsurile electrice corespunză.toare ecourilor recepţionate pot impuls de US cât mai scurt .
fi afişate grafic în mai multe moduri. Rezoluţia laterală este rezoluţia măsurată în sensul
Modul A (modularea amplitudinii, A-Mode) este repre- perpendicular pe direcţia de propagare a US. Ea depinde de
zentarea grafică a unei singure linii de infonnaţie in spaţiu. grosimea fasciculului US. Pentru o rezoluţie laterală bună este
Pe orizontală este reprezentată amplitudinea ecourilor iar pe necesar un fascicul de US cât mai subţire. Acest deziderat
verticală, profunzimea de la care provin aceste ecouri. se obţine prin focalizarea fasciculului de US (a se vedea mai
Modul B (modularea strălucirii, B-Mocle) stă la baza sus). În zona focală rezoluţia laterală este maximă. Focali-
obţinerii imaginii ecografice bidimensionale. Fiecare ecou al zarea electronică pennite poziţionarea mai multor focare pe
unei linii ele infonnaţie ultrasonoră este transformat electronic imagine, în acelaşi timp.
într-un punct luminos, având strălucirea cu atât mai mare cu temporală se referă la capacitatea ele a identifica
cât amplitudinea ecoului este mai mare. Prin mişcarea trans- poziţia unei structuri în orice moment şi afişarea mişcării unei
ductorului (manuală sau automată) se ob'(in mii de astfel de structuri pe monitor sub fomia unei succesiuni de imagini.
linii, alăturate, care generează imaginea ecografică bidimensi- Frecvenţa mare de afişare a imaginilor pe monitor înseamnă
onală, întrucât amplitudinea ecourilor pe fiecare linie în parte rezoîuţie temporală bună.
variază in funcţie de caracteristicile ţesuturilor întâlnite de Adăugarea unei noi zone focale pe imagine necesită
US. Imaginea ecografică în modul B reprezintă o tomogramă generarea şi detectarea unui fascicul de ultrasunete separat.
plană bidimensională ultrasonoră a unei regiuni limitate a Utilizarea focarelor multiple, precum şi creşterea profunzimii
iiflct/./tSÎtt ·,)

de explorare, deterrnin[i reducerea actualizării imaginilor şi lnregislrurea variaţiei FD în ji111cfie de timp reprezintâ
implicit a rezoluţiei temporale. Frecvenţa mare a imaginilor informa{iu/i111c/amentu/ă obf inutâ prin examinarea Dopp/e1'.
(mai mult de 20 de imagini/secundă) este necesară pentru a În condiţii optime de examinare, prin metoda Doppler se
detecta mişcările rapide sau pentru manoperele ecoghidate. înregistrează în fapt varia fia vitezei ,yi a sensului fiuxu/ui
La o frecvenţă de afişare mai mică de 16 imagini/secundă sanguin înfimcţie de timp.
calitatea informaţiei bidimensionale este ameliorată (linii de În tehnica Doppler fasciculul de US trebuie să descrie un
informaţie ,,împachetate" dens) dar se degradează rezoluţia cât mai mic cu direcţia de curgere a fluxului în vasele
lll!fli';hi
temporală, iar sub 1O imagini I secundă, aspectul filmului de sanguine pentru ca viteza fluxului să poată fi calculată corect
pe ecran devine sacadat. Creşterea penetraţiei, a numărului de din frecvenţa diferenţială. Unghiul de incidenţă trebuie să fie
linii de informaţie de pe o imagine individuală şi a numărului mai mic de 60 11 pentru a se obţine valori reale, utile clinic, ale
de focare pe o imagine individuală duce la scăderea frecvenţei vitezei fluxului sanguin.
imaginilor şi, implicit, a rezoluţiei temporale. lnfonnaţiile obţinute prin metoda Doppler sunt înscrise
Pentru examinarea cu rezoluţie mare sunt necesare: pe un grafic care reprezintă desfăşurarea variaţiei frecvenţei
frecvenţa mare a transductorului, focalizare fină cu focare diferenţiale în funcţie de timp şi care se numeşte curba Dop-
multiple şi frecvenţa mare a imaginilor. Aceste deziderate (traseul sau semnalul Doppler) Acest grafic reprezintă pe
pot fi obţinute uşor pentru organele aflate la distanţă mică verticală FD iar pe orizontală, timpul. Toate traseele oblice
de transductor ( organele aflate imediat sub piele sau lângă definesc modificarea vitezei în timp: creştere (acceleraţie)
transductorul endocavitar). Organele aflate la distanţă mare de sau scădere (deceleraţie).
transductor sunt examinate cu cea mai mare frecvenţă a trans- fofo,maţme foKu.llamenta!e obţhrnte prin metoda
ductorului care permite examinarea organului respectiv. Doppieir sunt: prezenţa, sensul, viteza şi caracterul fluxului
sanguin precum şi estimarea numărului de hematii care con-
tribuie la generarea semnalului Doppler.
24, Efectul Doppler; definirea direcţiei Prezenţa fluxului sanguin este tradusă de apariţia unei

curgere şn angu!area fa§cicuhdui; emi- deflexiuni faţă de linia timpului;


Sensul fluxului sanguin: apropierea de transductor este
sia Doppfor puisată şil continuă; analiza înscrisă, în mod convenţional, deasupra liniei timpului (sem-
spectrului ultrasonor Doppler nal pozitiv) iar îndepărtarea de transductor - dedesubtul liniei
timpului (semnal negativ);
Şll power
Viteza curentului sanguin poate fi aflată pentru orice mo-
Botar-Jid ment al revoluţiei cardiace, dacă se rezolvă ecuaţia Doppler,
respectiv dacă este introdusă corecţia unghiului. În această
IEfedlU!Il ]Dll[))ppRelî situaţie, pe verticala graficului curbei Doppler FD este înlo-

În corpul omenesc, reflectorul studiat cu ajutorul efectului cuită de către viteză.

Doppler este.fluxul sanguin în cord şi vase, alcătuit din fişicuri Caracterul laminar sau turbulent al fluxului poate fi dedus
de hematii şi caracterizat prin sens şi viteză de mişcare. Ultra- din aspectuî traseului Doppler cu reprezentare spectrală.
sonografia Doppler studiaziIFecvenţa ecouri/01~ Variaţia de Estimarea numărului de hematii care contribuie la ge-
frecvenţă sauFecvenţa diferenţială (FD) reprezintă diferenţa neza semnalului Doppler poate fi făcută prin intermediul
dintre frecvenţa emisă de transductor (FE) şi cea reflectată intensităţii (sau puterii) semnalului Doppler. Pe această
de hematii şi recepţionată de transductor (FR). infom1aţie se bazează tehnica Power Doppler.
Defiumilireai de cuugeire ai Jlllu_axudUJ1n Din informaţiile primare prezentate mai sus pot fi deri-
funcţie
de sensul de deplasare ai reflectorului, în vate informaţii secundare cu mare valoare diagnostică, spre
conformitate cu efectul Doppler, pot fi întâlnite următoarele exemplu: gradientul de presiune între cei doi versanţi ai unei
situaţii: stenoze sau ai unui orificiu valvular; severitatea unei stenoze
- dacă reflectoruî este staţionar: FR = FE; FD = O arteriale; debitul sanguin printr-un vas etc.
- dacă reflectorul (fluxul sanguin) se apropie de trans- Modalităţile de examinare Doppler sunt: Doppler conti-
ductor: FR > FE; FD > O nuu, pulsat, color, power, power direcţional. De asemenea,
- dacă reflectorul (fluxul sanguin) se îndepărtează de elastografia ultrasonoră se bazează, la unele aparate, pe
transductor: FR < FE; FD < O. efectul Doppler.
JJ!C'rJir'L1/t'f

c1mtimrn - emisia sunetelor şi recepţia ecourilor deschise, c,propialc de alb. Metoda nu conţine informaţie
se face continuu. Metoda este lipsită de rezoluţie spaţială şi direcţională privind fluxul. Avantajul metodei îl reprezintă
dificil de asociat cn imagini dar poate măsura viteze oricât sensibilitatea marc pentru flwairi lente ~i lipsa artefactului
de mari ale fluxului. de ambiguitate a înscrierii informaţiei.
pulsat - emisia şi recepţia sunetelor se supun În tehnica power direcţim11ai se păstrează
ciclului puls-ecou, sunt discontinue, ritmice. Datorită acestei informaţia direcţională din Doppler color şi sensibilitatea
particularităţi, metoda arc rezoluţie spaţială foarte bună, se aferentă metodei power.
poate analiza fluxul într-o zonă (volum) foarte limitată din
spaţiu, denumită eşantion Doppler (de volum). Metodă este
foarte uşor asociată cu imaginile în timp real, se poate derula Tnrn1sd.u.ctoare: desrriere 9 recunoaş-
simultan cu acestea (duplex - Doppler). Principala limitare
o constituie artefactul de ambiguitate a înscrierii informaţiei în refatie
, cu exa-
(aiiasing): la viteze mari ale fluxului, înscrierea infornrnţiei se m.inat; vafoarea a ecografiei
face pe ambii versanţi ai liniei timpului, astfel încât măsurarea
vitezei devine imposibilă iar uneori nu se mai poate stabili
transcutanate faţă de ecografia endolu-
nici măcar direcţia de curgere a fluxului. menaiă; componentele unu.{ echiparnent
Metoda Doppler pulsat este caracterizată prin reprezen- de diagnostic ecografic
tarea spectrală a semnalului, tradusă prin grosimea liniei
care înscrie traseul Doppler. Fluxul laminar, ordonat, este So1in 11/f. D-udea
caracterizat prin spectru îngust - linie subţire. Fluxul tur-
bulent, dezordonat (poststenotic sau în dilatări focale) este Tn1lll§ductoareh.~ sunt instalaţii care generează/
caracterizat prin spectru larg (linie groasă, umplerea spaţiului recepţionează ecouri. Transductorul este dispozitivul care
dintre linia timpului şi anvelopa curbei Doppler). transformă o formă de energie în alta.
Doppler color este Doppler pulsat multieşantion. Într-o re- Există 4 clase de transductoare:
giune de interes, fiecare grup de pixeli devine eşantion de volum. - liniare;
Pentru reprezentarea informaţiei Doppler se folosesc culorile. - sectoriale;
Prezenţa fluxului sanguin este tradusă de colorarea - monosonde;
1mag11111; - combinate.
Sensul fluxului sanguin: apropierea de transductor este Transductoare liniare:
înscrisă, în mod convenţional, cu roşu (semnal pozitiv) iar Caracteristici: - ultrasunetele sunt emise de pe o linie de
îndepărtarea de transductor - cu albastru (semnal negativ); cristale; ultrasunetele se propagă paralel între ele; fonnatul
Viteza curentului sanguin este reprezentată de nuanţa cu- imaginii este dreptunghiular.
lorii de bază (caracteristică pentru sens): viteze mici= nuanţe Clasificare după modul de generare al fasciculului de
închise; viteze mari = nuanţe deschise, apropiate de alb. ultrasunete:
Caracterul laminar sau turbulent al fluxului este revelat a) transductoare electronice: cristale în linie ca nişte
de puritatea culorii. Fluxul laminar are culoare pură (albastru ,,clape de pian"; activate în serie în mod electronic.
sau roşu). Fluxul turbulent este denotat prin adăugarea culorii b) transductoare mecanice: - piesa piezoelectrică este
verde la culoarea de bază (nuanţele devin portocaliu, turcoaz unică şi se mişcă asemeni unui „cartuş de imprimantă";
sau aspect de mozaic). piesa emite/recepţionează ultrasunetele; aproape că nu se
Tehnica Doppler color are toate avantajele şi dezavanta- mai utilizează azi.
jele, inclusiv artefactele, metodei Doppler pulsat. Principalul Transductoare sectoriale
atu al metodei îl reprezintă rezoluţia spaţială mare, cu ex- Există două tipuri de transductoare sectoriale: mecanice
plorarea simultană a unei secţiuni întregi prin corp, ceea ce şi electronice.
reduce mult durata globală a examinării Doppler. a) transductoare mecanice: - ultrasunetele se emit de pe o
Metoda power Doppler reprezintă puterea relativă a suprafaţă mică; ultrasunetele sunt emise divergent; ecourile se
semnalului Doppler, acolo unde este detectată frecvenţa recepţionează convergent; imaginea rezultată este un sector
diferenţială, înscrisă pc o scală monocromă în care variază de cerc, transductorul în vârful sectorului.
doar nuanţele culorii. Semnalul slab este reprezentat prin Variante constructive:
nuanţe închise iar cel mai puternic semnal, prin nuanţe - pendulante - un cristal efectuează mişcare de metronom;
-- rotative gia peretelui vezicii urinare, prostată); cndoluminal (în tub
- cu o singur[t picsfi: pentru aplicaţii endocavitarc digestiv): microtransductoare pentru cavitatea uterină, pentru
(cavităţi naturale); transductoare „sectoriale perfec- trompe uterine; vezică urinară, uretere; vase sanguine.
te"; imaginea este un cerc complet, transductorul este - intraoperator: transductoare cu suprafaţă mică; complet
plasat în centrul imaginii. sterilizabile; transductoare pentru uz laparoscopie.
- cu mai multe piese: piesele piezoelectrice sunt pla- Mai dificil de aplicat, necesită. măsuri de asepsie, ste-
sate sub formă de stea pe axul unui motor; imaginea rilizme, mai greu acceptate de pacient; oferă informaţii cu
este un sector de cerc; rezoluţie mare despre organe greu accesibile.
b) transductoare electronice: - imaginea este tot un sector Eîeme11tele tehnice consin.1ctive ale aparatelor de
de cerc; ecografie
Variante constructive: - Generatorul de puls - produce şi modulează impulsul
- propriu-zis (phased-array): există o suprafaţă relativ electric care va stimula ceramica piezoelectrică
mică pe care sunt plasate elementele piezoelectrice; elemen- - Generatorul de fascicul US - asigură focalizarea elec-
tele pie:welectrice sunt activate succesiv, numai că diferenţa tronică a impulsului
de activare în timp, este foarte mică (microsecunde); se - Transductorul - emite US explorator şi recepţionează
obţin o serie de fascicule divergente rezultate din activarea ecourile;
elementelor piezoelectrice. - Receptorul - este sediul unor amplificări şi preprocesări
- convex: transductorul este unul „liniar" ca şi construcţie ale semnalului US, în special curba TGC
dar cu suprafaţa curbă; imaginea n;zultată este tot un sector - Memoria electronică - depozitează şi prelucrează
de cerc; informaţia primară, generează setul de informaţii finale,
- anular: combinaţie între transductorul mecanic şi transmise la monitor
transductorul electronic; constructiv este alcătuit dintr-o - Monitor TV - afişează informaţia finală.
serie de inele concentrice de materiale piezoelectrice antre- Orice aparat de ecografie are două componente distincte:
nate în mişcare de pendulare; emisia se face divergent (prin - consola - conţine tastatura de comandă şi control, com-
construcţie); ansamblul penduleaz§. în faţa unei ferestre de puterul şi electronica aparatului şi monitorul;
emisie; recepţia se face convergent. - transductoarele.
Tnmsductoare mmwsmule
- conţin 1 cristal piezoelectric; se folosesc pentru: eco-
grafie în modul ,,"; examinarea Doppler continuu; ecografie 26. Obţinerea unei imagini ecografice
bidimensională statică. Sunt practic abandonate astăzi ( cu modalităti
,
excepţia unor aplicaţii vasculare).
7frcmsductoare combinate realizare; aspectu.I orga-
- toate transductoarele de astăzi au frecvenţe multiple şi nelor normale şi al principalelor entităţi
funcţii multiple. Există transductoare speciale pentru eco-
grafia tridimensională.
patologice
Utm:nm: în] irefaţie rn orga111.1ll!l examinat Sorin Af Dudea
Transductoarele liniare sunt utilizate pentru explorarea
ţesuturilor moi superficiale (sân, tiroidă, testicul, ganglioni, Crdte1ri.i. de recunoaştere şi modalităţi. d.e reali.zare ane
aparat locomotor). unei imagi.ni ecografice optime:
Transductoarele sectoriale electronice (în special variante - orientarea spaţială corectă:
convex) sunt utilizate pentru explorarea abdomino-pelviană. - sus = transductorul, respectiv locul de aplicare al
Transductoarele sectoriale mecanice sau phased array au acestuia pe corp ( anterior, lateral dreapta sau stânga,
utilizare în ecocardiografie. posterior);
Aplicarea transductoarelor - jos= punctul cardinal opus transductorului (posteri-
- externă: rapidă, uşor de acceptat de către pacient, or, medial stânga sau dreapta, anterior - respectiv);
informaţii limitate de către interpunerea aernlui sau osului; - stânga imaginii= dreapta pacientului (secţiuni trans-
rezoluţie limitată pentru organele profunde. versale) sau cranial (secţiuni sagitale sau frontale);
- endocavitară: endorectal (pentru prostată); endovaginal - dreapta imaginii= stânga pacientului (secţiuni trans-
(pentru uter, col uterin, ovare); endovezical (pentrn morfolo- versale) sau caudal (secţiuni sagitale sau frontale).
-- organul I leziunea ţintă se află în centrul imaginii; ocupă difuz inomogenă - apare ca ~i granularitate crescută şi
cel puţin 2/3 din suprafaţa activă a imaginii; neuniformă a organului.
este utilizat transductorul cu cea mai mare frecvenţă Atenuarea acusticii. În mod natural, ecourile care provin
care permite explorarea organului respectiv; de lângă transductor sunt puternice, celelalte sunt tot mai
focarul I focarele sunt aşezate în dreptul leziunii; slabe. Pentru a uniformiza ecourile, se foloseşte curba TGC.
- curba TGC este setată astfel încât ecourile să aibă in~ Dacă nu se reuşeşte uniformizarea imaginii prin reglarea cur-
tensitate uniformă pe întreaga adâncime a imaginii; soarelor pentru TGC iar imaginea rămâne mai hipoecogenă
- contrastul şi domeniul dinamic al ecourilor sunt setate la distanţă de transductor, fenomenul poartă denumirea de
astfel încât să ofere rezoluţie de contrast maximă; atenuare acustică şi, pentru ficat, este semn de suferinţă.
- funcţiile auxiliare şi de postprocesare (armonică, ne- Amplificarea (Întârircu) ucusticâ apare, cel mai adesea,
tezirea imaginii) sunt setate astfel încât să confere calitate în spatele unor structuri lichidiene. Structurile aflate in
vizuală maximă imaginii spatele unei imagini transsonice apar mai strălucitoare pe
Aspectu! ecografic al organelor normale şi al princi- imagine. Această observaţie atestă ca imaginea transsonică
palelor entităţi patologice. este lichid.
Semiologie ecografică elementară. Deoarece informaţia Umbra acustică +focar hiperecogen se traduce pe ima-
ecografică apare prin nuanţe de gri care reprezintă ecourile gine printr-o dungă neagră de lipsă de infonnaţie ecografică.
unul în raport cu celălalt, nu există o unitate de măsură a Ultrasunetele sunt reflectate în totalitate de o structură ecoge-
ecogenităţii în cifre. Cel mai puternic ecou este alb, lipsa de nă: focarul hiperecogen. Termenul corect este umbră acustică,
ecou apare în negru. pentru că forma poate fi diferită de cea de con. Umbrele
Ecogenitate = calitatea unui ţesut de a produce ecouri. acustice pot fi unice sau multiple (pot fi mai mici şi alăturate).
Ţesuturile care produc ecou = ecogene. Ţesuturile care Întărirea şi umbra acustică poate fi observate NUMAI
nu produc ecou = transsonice (anecogene, negru). Aceste posterior de structura care le-a produs.
imagini pot fi date de lichid, sau apar în zone unde nu există Scarn normală a ecogenHăţii strncturilor parenchima-
interfeţe. toase în abdOlmen, de la cel mai ecogen fa cel mai puţin
Pentrn abdomen - ţesutul de referinţă este FICATUL. ecogen:
Faţă de ficat o structură poate fi hiperecogenă (mai albă decât l - sinusul renal
ficatul), hipoecogenă (mai neagră decât ficatul) sau izoeco- 2 - pancreas
genă ( este la fel cu ficatul). 3 - ficat
Transsonic (anecogen) - lipsit de ecou. Aceste structuri 4 - splina
pot fi: 5 - corticala renală
- normale - structuri care conţin lichid (vezica urinară, 6 - medulara renală
vezica biliară) l!)e§crneirea erogn,rfid a 1.unei §tn.u:t1J1ri patofogi.ce:
- patologice - formaţiuni care conţin lichid ( chiste, l. Natura şi ecogenitatea: masă, formaţiune, etc.
tumori) - Hiperecogen
Structurile anecogene patologice pot fi: - Hipoecogen
- pur transsonice - lichidiene perfect= perfect negre -Izoecogen
- cu lichid impur - gri foarte închis (lichid ce seamănă 2. Localizarea
cu o cremă, are în interior sânge sau puroi); 3.Număr:
- imagini mixte - în interiorul unei structuri predominant - unică
negre (lichidiene) există şi imagini ecogene, solide. - multiple (peste două)
Ecostructura defineşte totalitatea ecourilor returnate de 4. Fomrn: rotundă, ovală, sferică
către un ţesut parenchimatos, organizate într-o structură co- 5. Dimensiuni
erentă care permite identificarea unui organ. Exemplu: ficat, 6. Contur: net, bine delimitat, flu, invadant,
testicul, splină, tiroidă - sunt imagini care apar ca un amestec 7. Structura:
de „sare şi piper fin". Structura poate fi: - omogenă
- omogenă- exceptând vasele din interiorul lor, parenchi- - inomogenă (mixtă, cu conţinut impur, etc)
mele sunt unifom1e, omogene; 8. Rapmiuri anatomice
- franc inomogenă - există multiple imagini de altă natură 9. Starea funcţională ( dacă se poate)
decât parenchimul; 10. Aspecte particulare
Artefacte ie în ecografia în scară gri mătatc de lichid ~i jurn[1tatea de alături este solidă, aparatul
arată media ccogenităţii, adidt nici lichid, nici solid ci gri
şi ecografia Doppler: cauze, descriere,
intermediar. Pentru a şti dacă este volum parţial sau nu: se
modalităti
, de eliminare. Efectele termice roteşte transductorul şi se obţine imaginea în alt plan. Orice

şi mecanice ale ultrasunetelor în biologie; modificare patologică trebuie să fie vizibilă în două planuri
ortogonale (şi pe transversal şi pe longitudinal).
fenomenul de cavitatie, - Reverberaţia - US întâlnesc o interfaţă care reflectă toate
Sorin M. Dudea, Carolina Botar-Jid sunetele, acestea lovesc transductorul şi se reflectă iar spre
interfaţă. La fiecare întoarcere sunetele produc câte un ecou.
Aparatul interpretează ca ecourile primite mai târziu provin de
Artefact= surse de eroare. Artefact= aspecte neadevărate la o distanţă mai mare. Pc imagine sunt înscrise ecouri liniare,
ce se văd pe imaginea ecografică. unele sub altele, la distanţe egale unele de altele. Eliminare:
Pot să apară: se încearcă să se ocolească interfaţa cauzatoare.
- structuri ireale ~ Coada de cometă (variantă de reverberaţie) - Undele
- structuri absente (falsă lipsă a imaginii) sunt prinse între două interfeţe foarte apropiate şi are loc
- structuri neadecvate ca localizare, formă, structură mişcarea de du-te-vino; vor apărea linii foarte apropiate una
Geneza: încălcarea premizelor de fom1are a imaginii US: de alta şi pe măsură ce distanţa faţă de transductor creşte, ele
- propagarea în linie dreaptă; se pierd în profunzime. Coada de cometă poate fi produsă
- distanţa dintre obiecte este proporţională cu timpul doar de aer, metal sau cristal.
de recepţie a ecoului; Poziţionare incorectă 111 sens lateral
- ecourile provin doar de la obiecte aflate în axă fas- - Falsa dedublare a unor organe. Acest artefact apare la
ciculului de ultrasunete; nivelul peretelui abdominal, produs de muşchii drepţi abdo-
- intensitatea ecoului este direct proporţională cu minali şi linia albă. Un fascicul de US trece prin linia albă,
proprietatea de reflectare sau dispersie ultrasonoră ajunge la aortă şi se reflectă, duce la înscrierea aortei în poziţia
a obiectului examinat. corectă. Un alt fascicul se refractă de două ori prin muşchiul
Nu întotdeauna artefactele sunt inutile. Există artefacte drept abdominal şi ajunge tot la aortă. Ecoul se refractă în
care ajută la diagnostic (umbră acustică+ focar ecogen = cal- sens invers şi ajunge la transductor. Aparatul interpretează că
cifiere; imagine transsonică + amplificare acustică= chist). ecoul provine din linie dreaptă şi induce înscrierea pe imagine
Clasificarea artefactelor: a două aorte. Acest artefact poate să apară şi la nivelul polului
- de propagare superior renal stâng, datorită splinei, şi induce imagine pse-
- de atenuare udotumorală. Eliminare: se schimbă poziţia transductorului
- specifice Doppler sau a organului, prin respiraţie.
Artefacte de propagare - Lobii laterali. Când sunetele cad oblic pe o interfaţă
Imagine neclară ecourile se reflectă de partea cealaltă a perpendicularei şi nu
- datorită rezoluţiei axiale şi laterale slabe; se mai întorc la transductor. Dacă un alt cristal piezoelectric
- datorită zgomotului de fond. Eliminarea zgomotului de interceptează aceste ecouri, ele sunt înscrise pe imagine într-o
fond: se face medierea mai multor imagini succesive poziţie nereală.
False imagini suplimentare Poziţionare incorectâ în sens axial
- Fals sediment - poate aparea, spre exemplu, in vezica - Eroarea de viteză - dacă viteza reală a US este > 1540
urinară aspect de sediment (zonă gri), vezica nu este trans- m/s, datorită timpului de recepţie mai scurt se înscrie poziţia
sonică. Acest aspect apare deoarece US intrate în vezică se organului mai aproape de transductor. La viteza< 1540 m/s,
reflectă succesiv pe pereţi şi se intersectează. Sunetele sunt organul este înscris mai departe de transductor.
în fază şi produc efect de amplificare. Eliminarea falsului - Imaginea în oglindă (variantă de artefact de cale
sediment: se roteşte pacientul. Dacă sedimentul este real, se multiplă). Când sunetele întâlnesc o interfaţă concavă ( dia-
va mişca odată cu pacientul. Dacă este artefact, va rămâne fragma) care le reflecti'i în totalitate, ele se reflectă până la o
pe loc. Se poate reduce curba TGC (se reduce amplitudinea altă structură, subdiafragrnatică, iar ecoul parcurge calea în
undelor) ---+ unde mai slabe, nu se mai produc artefacte. sens invers. Aparatul interpretează că ecoul provine, din linie
- Volumul pai1ial - datorită faptului că planul de US nu dreaptă, de la o distanţă mai mare (dincolo de diafragmă).
este lipsit de grosime. Dacă grosimea este ocupată pe ju- Va rezulta imagine în oglindă. Se poate vizualiza ficatul,
porta, colecistul, rinichiul dincolo ele diaf'ragmă. Eliminarea - mi~cărilc pacientului sau ale vasului
imaginii în oglindă: se iau în considerare doar imaginile ele - poziţia i'ascicululLti de US faţă de lumcnul vasului
deasupra interfeţei., Artefactele rnracteristice tehnicii Doppler color
- Ambiguitatea localizării în profunzime. Dacă un ecou - lipsa culorii acolo unele există flux
se întoarce la transductor clupă emisia unui nou impuls ele US, - umbra acustică
el este înscris pe imagine mult mai aproape de transductor - atenuarea
decât interfaţa care l-a produs. Rccunoa~tere: la apăsarea cu - refracţia
transductorul, ecoul păstrează relaţie fixă cu acesta ~i variabilă - unghi de abord ele 900
cu restul anatomiei corpului. - r1cglarca incorectă a aparatului
Artefacte de atenuare - prezenţa culorii acolo unele nu există flux
Prea puţine ecouri - ambiguitatea localizării în profunzime
- Umbra acustică= prea puţine ecouri. Umbra acustică - lobii laterali
poate să provină ele la interfaţa puternic ecogenă - umbra - imaginea în oglindă
acustică adevărată - scintilaţia acustică
- Umbra marginală - Poate să apară umbră acustică şi - artefactul ele flash
fără interfaţă ecogenă datorită difracţiei US la marginea - zgomotele viscerale
unei interfeţe. - zgomotul tisular
Prea multe ecouri - falsa alocare a culorii
- Amplificare acustică= prea multe ecouri. Este ele fapt - reprezentarea incorectă a vitezei şi/sau sensului fluxului
lipsa ele atenuare a US prin lichide. Amplificarea acustică de- - fenomenul de ambiguitate
ranjează deoarece maschează structurile clin spatele structurii - reglarea inversată a culorilor
lichidiene. Eliminarea: se reduc ecourile clin spatele masei - inversarea poziţiei transductorului
lichidiene, cu ajutorul TGC. - dependenţa culorii ele unghiul ele aborcl al vasului
- Amplificarea focală - în dreptul focarului ecourile au - falsul aspect de flux bidirecţional în vas
întotdeauna intensitate mai mare. Artefactele tehnicii power Doppler
Artefacte specifice tehnicii Doppler - ele mişcare
Artefâcte caracteristice tehnicii Doppler spectral - falsă alocare a culorii
- cu exces ele semnal Efecte biologice ale uUrnsm11etelrnr
- imaginea în oglindă a fluxului Ultrasunetele nu sunt lipsite ele efecte biologice. Aceste
- zgomotele extrinseci efecte depind în principal ele trei factori: intensitatea fluxu-
- amplificarea electrică lui ele energie sonoră, timpul de expunere la energia sonoră
- interferenţele electromagnetice incidentă şi frecvenţa US. Pe prezenţa efectelor biologice se
- sensibilitatea prea mare a receptomlui bazează utilizarea US în tratamentele reumatologice, în sto-
- semnalul armonic matologie (detartraj) şi în chirurgie: litotritia extracorporeală
- cu minus ele semnal prin undă ele şoc a calculilor şi bisturiele cu US. Există însă
- cuplarea inadecvată a transductorului diferenţe cantitative şi calitative însemnate intre US cu acţiune
- sensibilitatea prea mică a aparatului „distructivă" şi US folosite în scop diagnostic. Principalele
- filtrarea excesivă efecte biologice ale US, demonstrate experimental pe animale
- cu reprezentarea eronată a semnalului Doppler pot fi sintetizate după cum urmează:
- fenomenul ele ambiguitate (aliasing) Efectu! biofizic de cavitaţie poate îmbrăca două aspecte:
- compresia afişării traseului Doppler - cavitaţia tranzitorie: sub influenţa câmpului vibrant de
- stabilirea eronată a sensului de curgere a fluxului US, în lichidele biologice pot apărea mici bule cu gaz, care
- efectul unghiului ele aborcl asupra calităţii semna- oscilează în câmpul US şi îşi măresc progresiv dimensiunile.
lului La intensităţi mari ale US, bulele pot co laba subit, ducând la
- efectele scalei vitezelor creşterile locale marcate de temperatură, urmate ele descom-
- artefacte neaşteptate produse de către aparat punerea termică a apei şi eliberarea de radicali liberi.
- interferenţă de la vasele clin vecinătate - cavitaţia stabilă: la intensităţi moderate ale fluxului ele
- compresiunea vasului US, bulele pulsează permanent în câmpul sonor şi pot produce
- factorii care afectează hemodinamica pacientului modificări ale structurilor celulare adiacente.
termic: US produc încălzirea ţesuturilor pe care a examinării eco-
le străbat, atât prin fcnomenui de cavilaţie cât şi în urma
absorbţiei.
; indli.caţiilJe pentru diverse or-
Toate efectele biologice enumerate mai sus au fost şi sisteme; indicaţiile de utilizare
obţinute experimental prin expunerea animalelor la US cu
a fltanţefior contrast ecografic;
intensităţi mai mari de I W/cm2 (uneori zeci de W /cm2),
timp de minute, zeci de minute sau ore, frecvenţa US fiind tehnici ecografice speciale: armon1c1,
înjur de 1MHz. tridimensional, e!astografie
În cursul unei examinări ecografice obişnuite, transducto-
rul emite de cca. I 0000 de ori/secundă impulsuri durâ.nd 1-1,5 Radu Ion Badea
microsecunde. În restul de 99,9% din timp se recepţionează
ecourile. Ca atare, pe durata unei examinări ecografice, orga-
nismul uman este supus unei energii US incidente doar O, I% L Valoarea relaHvă a examinărH ecografice; indi-
din timp, ceea ce face ca, spre exemplu, pe parcursul unei caţme pentrn diverse organe şi sisteme

examinări ecografice care durează 30 minute, organismul să H. hll.l(l.icaţme de utilizare a substanţelor de contrast
fie supus la energie US incidentă timp de doar 2 secunde.
ecografic
intensitatea acustică a ecografelor moderne nu depăşeşte
20 mW/cm2. Frecvenţa transductorului (deci a US emis) este HI. Tehnici ecografice speciale: armonici, tridimen-
situată în jurul valorii de 3,5 MHz. Din aceste date cifrice sional, elastogrnfie
rezultă diferenţele cantitative şi calitative mari intre US cu
efecte biologice neclorite şi US utilizate in scop diagnostic.
Stadiul actual al cunoaşterii nu a permis detectarea unor
efecte negative ale US utilizate în scop diagnostic asupra 28.I. Vafoarea relativă a examinării eco-
omului. Cu toate acestea, US nefiind lipsite de efecte bio-
logice, este recomandabilă utilizarea prudentă a ecografiei
grafice; indicaţiHe pentru diverse organe
(principiul ALARA), mai ales in primul trimestru al sarcinii, si
'
sisteme
deoarece încă nu există date privind eventualele efecte cumu- Radu Ion Badea
lative ale expunerii la doze mici şi repetate de US.

Examinarea ecografică este tributară unor principii teore-


tice şi practice, care stau la baza diferitelor tipuri de echipa-
mente. Practica ecografiei trebuie să ţină cont de tot ceea ce
înseamnă parţi bune :;;i părţi rele ale metodei. O înţelegere a
acestor aspecte permite realizarea unui gest medical de cali-
tate in interesul pacientului şi al medicului practician.
Aval!lltaje practice. Ecografia are avantaje şi elemente de
atractivitate. Intre acestea:
- costul redus. Acesta se raportează la costul tehnicilor
secţionale evoluate (CT/RMN) în situaţia în care furnizează
aceeaşi informaţie, cu aceeaşi relevanţă clinică. Explorarea
ecografică necesită o investiţie minimă sub aspectul apara11.irii
folosite. Chiar la preţuri mici, ecografele prezintă o rezolutie
foarte bună a imaginii astfel încât, adesea, pot substitui ex-
plorarea radiologică, îndeosebi in ceea ce priveşte organele
parenchimatoase.
- acurateţeafoarte bună a imaginii. Această este reflec-
tată în capacitatea de detectare a leziunilor. Acurateţea este
condiţionată de diferenţa de impedanţă acustică dintre aces-
tea. Teoretic, un chist într - un parenchim poate fi detectat de
;uc<licolâ

la dimensiuni di: ordinul a 1-2 mm iar o turnară solidă poate - rnracterul „ arte/c1ctugen "al procedurii. Ultrasunetele
să apară distinct de la un diametru de l O mm; pcnctreaâ (~i se reflectă) în mod diferit la nivelul diverselor
- rnructerul dilimnic (,.realtime"). Reprczinlă potenţialul slructuri tisulare. În plus, aerul şi structurile osoase împiedică
ecografici de a reprezenta intormaţia concomitent cu achiziţia obtinerea unei imagini ecografice de calitate. Există numeroa-
acesteia. Ecografia pune în evidenţă anatomia organelor se situaţii în care imaginea obţinută conţine informaţii false
aflate în mişcare (ex.cordul, intestinul, diafragmul în timpul (arlefactc ele imagine). ln plus distanţele mari care trebuiesc
resriraţ iei etc). Această caracteristică este completată de străbătute precum şi excesul de ţesut adipos interacţionează
evaluarea elasticităţii unui parenchim comprimat ele mâna cu imaginea ecografică care devine greu interpretabilă şi
examinatorului (elastografie). Informaţiile obţinute sunt ambiguă (fenomenul se numeşte „atenuare").
unice în categoria procedurilor imagistice scoţând în evidenţă - caracterul subiectiv şi operator dependent. Ecografia
caracterul clinic al procedurii. Capacitatea ecografiei ele a este înall dependentă ele calitatea examinării, de performanţele
vizualiza dinamica organelor (ex. cordul) permite evaluarea şi nivelul ele pregătire al examinatorului;
funcţiei unor organe vitale (cordul). - dependentă de raţionamentul clinic. Ecograful este
- portabilitatea. Aparatele existente în etapa actuală sunt practic un « stetoscop vizual » şi o prelungire a simţurilor
miniaturizate şi pot să fie transportate cu uşurintă. Ecografele medicului. Examenul fizic al pacientului în condiţii de urgenţă
portabile pot să facă parte din dotarea ele bază a medicului este urmat de o electrocardiogramă şi de o ecografie a abdo-
de familie, alături de un electrocardiograf portabil şi de un menului şi aparatului cardiovascular. Diagnosticul ecografic
laborator pentru investiga[iile esenţiale; trebuie integrat în contextul clinic al pacientului.
- lipsa de invazivitate şi de iradiere. Ecografia folosind Indicaţii generale. Examinarea ecografică este indicată
ultrasunete ca şi vector de formare a imaginii, nu afectează în precizarea status-ului - normal sau patologic al organelor
starea de sănătate a pacientului, nu provoacă durere şi nu lipsite de conţinut aeric, precum şi în toate situaţiile în care
este sângerândă. Metoda este utilizabilă ori de câte ori este nu există interpoziţie de aer sau structuri osoase.
necesar, inclusiv pentru explorarea sarcinii. Este posibilă Indicaţiile sunt orientate înspre organele parenchimatoase
aşadar reevaluarea periodică a pacientului pentru aprecierea
(pentru evaluarea structurii şi detectarea tumorilor), orga-
cursului bolii; nu prezintă restricţii în utilizare pentru femei nele tubulo - cavitare (pentru evaluarea conţinutului şi/sau
însărcinate sau copii.
motilităţii), vase centrale/periferice (pentru evaluarea fluxului
-- educaţia şi formarea î.n ultrasonografie. Timpul necesar
şi !umenelor), structuri musculo - tegumentare (pentru evalu-
pentru asimilarea procedurii este relativ scurt iar înţelegerea
area stărilor inflamatorii şi posttraumatice). Afecţiunile care
imaginilor este facilă. Sunt necesare cunoştinţe destul de
pot fi evaluate ecografic sunt acute şi cronice.
sumare de anatomie secţională. Imaginea ecografică este
inteligibilă, relativ usor de interpretat, având aspectul unor
sectiuni anatomice prin corpul uman. Semiologia ecografică
Bibliografie
este simplă, folosind informaţii calitative. Consistenţa orga-
1. Hertzberg BS, K!iewer MA, Bowie JD et al. Physician training
nelor este reprezentată pe ecran sub formă de nuanţe de gri;
requirements in sonographv: hmv many cases are neededfor com-
- numărul mare de aplicaţii clinice. Examinarea eco-
petence? A.JR 2000, 174. 1221-1227
grafică se adresează unui mare număr de organe fumizând
informaţii morfologice, funcţionale, vasculare.
- dirijarea manoperelor intervenţionale. Ecografia
este utilă pentru dirijarea sau asistarea unor proceduri 28.II. Indicatiiie de utilizare a :iilubstantelor
' '
intervenţionale. În această categorie intră puncţii pentru de contrast ecografic
aspiraţie celulară sau extragere de ţesut, drenaje de abcese,
proceduri terapeutice cum ar fi injectarea de substanţe active Radu Ion Badea
sau ablaţii cu radiofrecvenţă.
- interacţiunea directă dintre examinator şi pacient. Partkufarităţnlie ageill!ţifor de colllltrnst folosi.ţi în 1.1.!trn-
Acesta este un element extrem de important pentru asimi- s01nogrnfie. Agenţii de contrast (AC) folosiţi în ultrasonogra-
larea procedurii cu un examen clinic mai elaborat, de înaltă fie sunt microbule de gaz stabilizate cu diametru foarte mic
calificare şi performanţă. ( cca. 2-6 ~m1), învelite intr - o membrană rigidă (albumină
Limitări prindpfale alte metodei. erngrnfice. Ecografia denaturată) sau elastică (substanţe organice biocompatibile).
nu este o metodă perfectă şi medicul examinator trebuie să Cele mai frecvent utilizate gaze sunt sulfur-hexafluoridul,
ţină cont de o serie de elemente. Între acestea: perfluorocarbonul şi azotul. Sulfur-hexafluoridul şi per-
!ilil!i.!)S1!('('

fluorocarbonul au greutate moleculară marc şi solubilitate adverse sau accidente, iar microbulcle nu par să fi străbătut
scăzută. Realizează concentraţii ridicate de gaz în interiorul bariera placentară.
micro bulelor raportat la sângele înconjurător şi prezintă o sta-
bil itatc bună în circulaţie. Microbulele reflectă ultrasunetele
realizând creşterea impedanţei acustice cu cca. 20-25 dB. ln
felul aceasta coloana de sânge capătă un aspect hiperecogen I. Rcclc/1· NI( loncicâ AM, Sâ/ioiu A. Vi!mann P. Bhutc111i MS. Con-
în cursul expunerii la ultrasunete cu indice mecanic scăzut tmst-c11ha11cccl emlo.1·co1Jic 11/tra.1·011ograph1·. vVor/dJ Gastroente/'0/.
(O, 1O). Microbul ele rămân în circulaţie circa 4-5 min. ceea 2011: l 7'42-41-!
ce corespunde mai multor cicluri cardiace. AC nu penetrea- 2. Quaiu E. Microbubble ultrasound contrast agents: an update.
ză în interstiţii având o distribuţie strict intravasculară. Se
Eur Rucliol. 2007; /7· 1995-2008
3. Correas JJ'v!, Bric/al L. Lesavre A el al. Ultrasound contrast agents:
administrează i.v., fie „in bolus" (de preferat) fie în perfuzie
properties, principles ofaction, tolerance, and artifâcts. Eur Radioi
lentă. Administrarea rapidă este eficientă pentru că realizează
200/, Jl· 1316-1328
o concentraţie ridicată sanguină, dar acurateţea imaginii poate 4. Zhou YJ, Ma11-Li Yuan, Rui Li, Li-Ping Zhu, and Zhao-1-Jui Chen.
fi afectată de artefactele care rezultă uneori. Perfuzia lentă Real-Time Placenta/ Perfi1sio11 011 Contrast-Enhanced Ultrasound
asigură o concentraţie moderată dar cu aspect „în platou" ceea unei Parametric Jmaging Analvsis i11 Rats at Di/ferent Gestation Time
ce permite evidenţierea unui plus de detalii. Gazul se elimină and Di/ferent Portions of Placenta. PLoS One. 2013;8(4):e58986
pe cale respiratorie după cca. 15 minute de la administrare, 5. Lymberg B. Diagnosis and staging of colonie twnors by con-
iar învelisul, în funcţie de natura lui, se metabolizează hepatic ventional abdominal sonography as compared with hid- roco!onic
sau se filtrează renal. O parte a AC se poate fixa în sinusoidele sonography N Engl J Med l 992;327:65-69
sau sistemul reticulo - histiocitar din ficat sau splină ceea ce
duce la apariţia timpului „tisular" al explorării. Microbulele
gazoase sunt bine tolerate de organism, doar în cazuri foarte 28.HI. Tehnici ecografice speciale:
rare fiind semnalate reacţii alergice de intensitate scazută.
armonici, tridimensional, elastografie
O particularitate a agenţilor de contrast gazoşi o constituie
faptul că pot să fie administraţi şi pe cale orală sau anorectală, Radu Jon Badea
prin diluare în apă. Administrarea orală combinată cu exa-
minarea în „modul contrast" pennite o mai bună vizualizare ArmonicL Explorarea ecografică folosind ecouri cu
a lumenului digestiv. frecvenţe diferite de cele ale fasciculului incident se numeşte eco-
Indicaţii. Examinarea ecografică cu contrast (CEUS grafie „annonică". Avantajele utilizării ecourilor annonice sunt:
= contrast enhanced ultrasonography) este indicată pentru - a. rezoluţie superioară ecourilor fundamentale, prin
evaluarea patului circulator capilar (în scopul detectării ano- faptul că au o frecvenţă înaltă;
maliilor circulatorii congenitale sau dobândite, ex. inflamaţii, - b. capacitatea de a fi discriminate de ecourile funda-
shunturi arterio - venoase, ischemii, necroze, angiogeneză mentale cu ajutorul unor echipamente speciale, permiţând
neoplazică) şi pentru evaluarea permeabilităţii lumenului astfel vizualizarea exclusivă a unor detalii, ex.: ecografia cu
vascular la nivelul arterelor sau venelor. contrast i.v. (CEUS).
Principalele aplicaţii clinice ale CEUS sunt: caracteri- Annonicile sunt utilizate în vizualizarea tisulară (THI =
zarea tumorilor (cu precădere hepatice dar şi la nivelul altor ,,tissue harmonic imaging'') sau în vizualizarea curgerilor san-
organe), aprecierea eficienţei terapiei tumorilor, identificarea guine (CEUS = ,,contrast enhanced ultrasonography"). THI
necrozelor de parenchim, evaluarea anevrismelor, detectarea are aplicaţii pentru vizualizarea structurilor tisulare profunde
extravazărilor sanguine în seroase, dirijarea unor proceduri (ex. pacienţi cu obezitate pronunţată). CEUS este folosită în
intervenţionale. Agenţii de contrast pot să fie utilizaţi şi evaluarea patului circulator capilar şi a trunchiurilor vasculare
pentru evaluarea lumenului digestiv sau al căilor urinare prin mari/medii în situaţii normale şi patologice.
instilare pe căi naturale. Explora.rea ecografică tridimensională (3D/4D).
Contraindicaţii. Restricţii în administrare. Adminis- Este o procedură ultrasonografică evoluată, folosită curent
trarea e contraindicată la pacienţii cu boli cardiace severe, în obstetrică. În ultimii ani a cunoscut o serie de aplicaţii
dar nu există riscuri la pacienţii cu insuficienţă renală sau la non -obstetricale, inclusiv cardiace. Metoda se bazează pe
cei cu hipersensibilitate la iod. Nu este acceptată adminis- obţinerea concomitentă a două planuri secţionale dispuse
trarea la copii sau la femei în timpul sarcinii şi alăptării, desi perpendicular şi, aproape instantaneu, o reconstruire a celui
studiile desfăşurate pe animale gestante nu au arătat reacţii de-al treilea plan, denumit coronal, dispus perpendicular pe
,j(/
-,(,

celelalte două. Un echipament care permile realizarea celor timp real care necesită. o compresiune intermitentă, de mică
trei planuri secţionale are capacitatea de a „construi" într - un amplitudine, în scopul obţinerii unei imagini valide. Deoarece
timp ulterior (examinarea 3 D „convenţională") sau concomi- procedura este operator dependent[\ echipamentele prezintă
tent ( explorarea 40 sau „real time 3D") un volum (denumit pe ecran un indicator de calitate care trebuie atins pentru
„voxel") prin .,poziţionarea" î'n spaţiu a tuturor elementelor ca investigaţia să fie considerată corectă. Elastografia color
reflectante identificate. Aspectul esle acela de structură poate fi interpretată doar după obţinerea unei hărti de culoare
spaţială foarte apropiată ca imagine de ceea ce este organul valide calitativ şi stabile, constante din punct de vedere al
explorat în realitate. Avantajul tehnicii 3D/4D este acela de alocării culorilor. Astfel pentru 2: 80% din imaginile obţinute,
a putea „manipula" volumul reconstruit atât prin rotire cât şi echipamentul trebuie sa aloce aceeaşi culoare, în mod con-
prin proceduri speciale de substracţie de imagine pentru extra- stant. Ulterior, formaţiunea tumorală se poate caracteriza şi
gerea de trăsături caracteristice. Examinarea 3D/4D este utilă semicantitativ prin strain ratio (SR), care, este raportul de
pentru recunoaşterea anomaliilor fetale şi pentru identificarea elasticitate dintre două ţesuturi alese prin fixarea manuală a
mai precisă a sexului fetal. Există aplicaţii ale metodei 3D/4D ROI: unul cu elasticitate cunoscută iar celălalt cu elasticitate
în oncologie, pentru calcularea exactă a volumului tumoral, necunoscută, nedeterminată. Elastografia color şi-a demon-
precum şi în toate situaţiile în care o regiune de interes este strat aplicabilitatea şi utilitatea în multiple domenii clinice,
înconjurată de lichid ceea ce permite un contrast foarte bun în primul rând oncologia.
al imaginii, de ex. tumori intravezicale sau mase intrachisti-
ce. Ecografia 3D/4D este utilă pentru precizarea distribuţiei
spaţiale a unor structuri vasculare sau a topografiei tumorilor Bibliografie
hepatice care au contrast suficient de mare faţă de parenchi- J_ Burns PN, Pmvers JE, Hope Simpson D, UhlendorfV, Fritzsch T
mul hepatic. Examinarea 40 a cordului permite vizualizarea Harmonic imaging: principles and preliminary results. Angiology
concomitentă a jeturilor sanguine intracardiace nonnale sau 1996;47 63-73
patologice. Deşi are la bază o tehnologie complexă, ecografia 2. Dietrich CF 3D Ahdominal So11ography. Electromedica 69
3D/4D nu aduce beneficii în ce priveşte rezoluţia imaginii dar (2001) 110. !, 23-29
permite o mai bună înţelegere a raporturilor spaţiale dintre 3. Bamber J el al. EFSUMB guidelines and recommendations 011
diferitele structuri anatomice. the clinica! use ofultrasound elastography. Part 1: Basic principles
Elasfog:rafia. Odată cu apariţia elastografiei, ecografia and technology. Ultraschall Med 2013;34: J69-184
4. Havre RF, Waage JR, Gilja OH, Odegaard S, Nesje LE. Rea/-
a devenit o „prelungire" a simţului clinic, întărând şi con-
Time Elastography: Strain Ratio Measureme11ts Are l11fiuenced by
firmând diagnosticul final. În funcţie de echipament şi de the Position of the Refi?re11ce A rea. Ultraschall Med 20 ll; Jun 1 O,
modul de măsurare a elasticităţii tisulare, elastografia este doi." 10.1055/s-003/-1273247
de două tipuri: tehnica color (SE = strain elastography) şi 5. Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber Jet al. EFSUMB Guidelines and
elastografia bazată pe unde de forfecare (elastografia ARFI Recommendations 011 the Clinica! Use of Ultrasound Elastography.
şi elastografia „shear wave" - SWE). Elastografia ARFI şi Part 2: Clinica! Applications. Ultraschall Med - Eur J Ultrasound.
SWE sunt metode cantitative, având aplicaţii clinice pentru 2013:34(03):238-53
evaluarea fibrozei hepatice, în primul rând, dar şi al altor
organe. Elastografia color în timp real (ES) este cea mai
accesibilă dintre toate tipurile de elastografie, fiind o metodă
calitativă, care reprezintă rigiditatea tisulară pe hă11i de culoa-
re. În funcţie de transductor, echipament şi zona examinată,
pentru achiziţionarea unei imagini valide, poate fi necesară
o compresiune externă intermitentă asupra transductorului.
Ţesuturile, în funcţie de elasticitate, sunt reprezentate pe o
scară de culori de la roşu la albastru. Acest tip de elastografie
pem1ite compararea rigidităţii unor structuri tisulare aflate
în contact sau apropiate (variaţia tensiunilor tisulare sau rata
de compresibilitate - ,,strain ratio" - SR). Pentru calcularea
cât mai corectă a SR, este important ca cele două regiuni
de interes (ROI) să fie la o distanţă similară de transductor,
apreciată pe ve1iicală. Elastografia color este o metodă în
Bibliografie
1. Bush WH, Bettmann MA. Update on metformin (Glucophage®) therapy and the risk of'factic acidosis: change in FDA-approved package
insert. ACR Bulletin 1998;54: 15
2. ** - Manual on Contrast Media, Edition 7.0, American Co/lege of Radiology - 2010:33-35
3. Younathan CM, Kaude JV, Cook MD, Shaw GS, Peterson JC. Dialysis is not indicated immediately after administration of nonionic
contrast agents in patients with end-stage renal disease treated by maintenance dialysis. AJR Am J Roentgeno1 1994; 163: 969-71
4. Morcos SK, Thomsen HS, Webb JAW, and members of the Contrast Media Safet)1 Committee of the European Society of Urogenital
Radiology (ESUR). Dialysis and Contrast Media. Eur Radio! 2002; 12:3026-3030
j u!c 5!

Noţiun.i de§pre structura moiecufară etatea de a fi trnnssonică), sunt molecule rnucopolizaharidice


(MPZ) structurate ca o membrană înjurul unor mici cantilăţi
farmacologia substanţelor de contrast; de gaz. Aceste mici bule gazoase cu perete MPZ sunt puse în
clasificarea substantelor
, de contrast radi- vibraţie elastică (se contractă şi se destind sub influenţa unui

ologke, de RM şi ecografie; concentraţiile ultrasunet puternic), generând turbulenţă la nivelul vaselor


în care sunt prezente. Astfel, ecoul ultrasonor recepţionat de
si
,
dozele substantelor
' de contrast intra- la nivelul structurilor vasculare va fi amplificat pozitiv dar şi
venoase; alegerea celui mai bun mediu de diferenţiat în funcţie de gradul de vascularitatc.
Rezomim.ţa magnetică foloseşte de asemenea substanţe
contrast şi folosirea optimală a acestuia de contrast digestive, sub fon11ă de apă în suspensie cu diverse
în relaţie cu tehnica imagistică aleasă şi structuri chimice care îi reduc absorbţia (manito!, PEG). Con-
problemele clinice ale pacientului. trastul intravenos folosit în IRM se bazează pe conţinutul unui
metal cu proprietăţi paramagnetice (de regulă Gadolinium,
Adrian Şanta mai rar Mangan sau Fier), care modifică dramatic timpul de
relaxare a structurilor cu vase active în care contrastul este
Termenul generic de „substanţă de contrast" se referă la vehiculat. Există şi substanţe de contrast hepatospecifice,
utilizarea în imagistica medicală a unor medii sau substanţe fie Tl (gadolinium în molecule liposolubile) fie T2 (SPIO,
ce modifică aspectul imagistic al structurilor pacientului, fiind USPIO), utile în evaluarea parenchimului hepatic (a se vedea
astfel un adjuvant de diagnostic. Există substanţe de contrast subiectul 165).
naturale. substanţe de contrast cu administrare digestivă Prin variabilitatea lor, substanţele de contrast utilizate în
( antero - orală sau retrogradă - anală), necesare evaluării imagistică medicală nu pot fi discutate într-un singur grup,
lumenului digestiv, substanţe de contrast intravasculare ( ce ele necesitând discuţie separată.
se injectează intravenos sau intraarterial), fiind vehiculate de Administrarea de contrast şi în special cea intravasculară
torentul sanguin şi generând astfel fie imagini ale lumenului trebuie să respecte reguli precise. Dozele sunt specificate de
vascular (arteriografii, flebografii), fie ale organelor sau producător şi nu trebuie depăşite, existând riscuri legate de
structurilor patologice cu vascularizaţie activă. efecte secundare, în special renale.
Substanţele de contrast cu administrare intravenoasă pot Concentraţiile sunt specificate de producător. Acolo unde
fi specifice metodelor radiologice (radiologie convenţională, există concentraţii diferite pentru acelaşi tip de mediu de con-
vasculară sau CT), respectiv metodelor neradiologice ( eco- trast (ex contrast i. v. cu conţinut de Iod la 180 mgl/mm, 240
grafie şi IRM). Există şi contrast injectat direct în căile biliare mgI/ml, 300mgl/ml, 350 mgl/ml şi 400mgl/ml), trebuie ţinut
sau în sacul meningeal rahidian, respectiv retrograd în vezica cont atât de obţinerea unui contrast cât mai mare (necesitând
urinară şi căile urinare extrarenale (cistografie retrogradă), doză de iod crescută), cât şi de vâscozitatea substanţei (care
mai rar folosite astăzi. creşte cu creşterea concentraţiei de iod).
Structură chimică a mediilor de contrast variază în Alegerea substanţei de contrast este apanajul medicu-
funcţie de tip şi utilizare. Dacă radiologia convenţională lui radiolog şi nu poate fi hotărâtă şi nici sugerată de alte
foloseşte metale grele (Bariu sau Iod) pentru contrastul specialităţi medicale. Responsabilităţile medicale şi medico-
digestiv, substanţele de contrast injectabile pentru metodele legale ce decurg din utilizarea substanţelor de contrast sunt
ce utilizează radiaţia X ( urografie, CT, angiografie) vor avea de asemenea apanajul exclusiv al radiologului.
în compoziţie ioni de metale grele (Iod), legate de molecule Prin specificitatea lor, substanţele de contrast trebuie
organice care asigură anumite proprietăţi, printre care cele alese adecvat metodei (CT, US, IRM) şi tipului de examinare
legate de ionicitate şi de osmolaritate. Ideal, contrastul cu iod preconizat. De asemenea, dinamica examinării postcontrast
utilizat intravenos în radiologie ar trebui să fie non-ionic (să nu trebuie adaptată tipului de rezultat dorit, radiologul trebuind
prezinte sarcină) şi izo-osmolar (să aibe aceeaşi osmolaritate să cunoască exact timpii de evaluare postcontrast (arterială,
cu plasmă sanguină). Există substanţe ionice şi hiperosmolare portală şi tardivă de exemplu în cazul parenchimului hepatic).
(aproape scoase din uzul medical actual), substanţe non-ioni- Există o multitudine de probleme legate de pacient care
ce şi hiperosmolare ( cele mai utilizate azi) şi substanţe non- necesită atenţie şi trebuie cunoscute de către medicul ra-
ionice şi izoosmolare (încă foarte scumpe pentru uzul curent). diolog, fiind necesară documentarea din datele pacientului
Substanţele de contrast folosite în ultrasonografie, pe înainte de administrarea de contrast. Alergia la iod sau alergia
lângă cele luminale (de cele mai multe ori apa, ce are propri- încrucişată la alte substanţe medicamentoase poate constitui
f;:1{1,:-::fs!icC! 1ncdicuill

contraindicaţie. Tot contraindicaţii sau atenţie deosebită o conectată prin tubulalură spccifidt la branula intravenoasă
necesită pacienţii cu tireotoxicoză, diabeticii pc tratament cu a pacientului, injectarea făcându-se la comanda manipula-
Melformin, mielomul multiplu, pacienţii cu insuficienţă rena- torului, după stabilirea volumului injectat (ml) şi a ratei de
lă (înaintea administrării de contrast este necesară obţinerea injectare (ml/sec). Majoritatea tomografelor moderne şi a
valorilor actuale ele uree şi creatinină ale pacienţilor), gravi- aparatelor de IRM permit injectarea iniţială a unei cantităţi
dele şi marnele care alăptează. mici de contrast, detectarea ci şi corelarea între intensitatea de
contrast la un moment dat într-un vas ales de către examinator
(ex: aorta ascendentă) şi declanşarea concomitentă a injectării
30. Fundamentele bolusului de contrast restului de contrast şi începerea examinării. Urmărirea de
către softul tomografului sau al aparatului IRM a creşterii
şi a ratei constante de administrare; fi-
contrastului în acest ROI (Region Of Interest) stabilit de
ziologia excreţiei renale a substanţei de examinator şi declanşarea automată a injectării şi scanării se
contrast; curbele de încărcare în compar- numesc variat de la producător la producător (Bolus tracking,
Care Bolus etc). Astfel se asigură timpii ele examinare, corelaţi
timentele renale după administrarea de cu fiziologia vasculară efectivă a pacientului (ce depinde de
contrast intravenos frecvenţa cardiacă, debitul cardiac ventricular stâng şi alte
elemente vasculare).
Adrian Şanta
Majoritatea injectoarelor folosite în imagistică prezintă
două suporturi, pentru două seringi (cap dual) ce permit injec-
Pentru a obţine un contrast adecvat, substanţa ele contrast tarea fie a două cantităţi succesive de contrast, fie injectarea
trebuie injectată în cantitate, concentraţie şi rată adecvată. unui volum de ser fiziologic imediat ce injectarea bolusului
În funcţie ele scopul urmărit, cantitatea ele contrast poate s-a încheiat, asigurând astfel un bolus de contrast mai com-
varia, concentraţia acesteia de asemenea. Volumul este şi pact, cu reducerea dispersiei contrastului. Volumul şi rata de
el variabil, unele organe (în special sistemul nervos central, administrare este specifică examinărilor şi trebuie cunoscută
care prin bariera hemato-encefalică reţine contrastul mai mult pentru fiecare tip de examinare şi chiar pentru tipul de pato-
timp în circulaţia parenchimatoasă) necesitând cantităţi mai logie urmărit (ex: studiul tumorilor pancreatice necesită timp
mici decât altele. arterial precoce, unele tumori fiind violent încărcate doar în
Este întotdeauna obligatoriu ca volumul de contrast să acest timp arterial, ulterior parenchimul adiacent prezentând
fie administrat compact, într-un volum numit „bolus" care încărcare similară, cu „dispariţia" tumorii).
reprezintă o cantitate compactă de contrast ce se deplasează Substanţele de contrast radiologice intravenoase şi cele
prin vasele pacientului înainte de a fi diluată şi disipată în generale IRM sunt excretate renat
torentul sanguin. Asigurarea bolusului de contrast este o Pasajul substanţei de contrast de la nivelul pătrunderii în
necesitate atât pentru un contrast evident, cât mai ales pentru rinichi prin artera renală şi până la eliminarea în căile urina-
a putea face evaluări dinamice în timp, necesare studiului re urmează o succesiune de tranziţie prin compaiiimentele
comportamentului diverselor organe sau structuri patologi- funcţionale renale, respectiv de colectare finală, succesiunea
ce faţă de contrast şi în timp. Astfel se pot alcătui curbe de având o desfăşurare în timp de regulă simetrică stanga-dreapta.
intensitate-timp a încărcării cu contrast, specifice diverselor Substanţele de contrast folosite astăzi sunt excretate renal,
tipuri de patologie. Ca regulă generală, structurile carioki- componenta lor de secretare fiind neglijabilă. Trecerea la
netice, neoformatoare, prin vascularizaţia lor abundentă de nivel glomerular din sânge în sistemul de filtrare renală este
tip endotelial, vor fi rapid şi accentuat încărcate de bolusul dependentă de un număr de factori între care osmolaritatea,
de contrast şi de asemenea contrastul va fi rapid „spălat". O vâscozitatea sau sarcina electrică a substanţelor de contrast,
asemenea curbă cu wash-in şi wash-out rapid este caracte- dar şi dimensiunile moleculare etc. Rata de filtrare glomerula-
ristică malignităţii. Structurile benigne prezintă încărcare ră renală este de asemenea esenţială. Concentraţia de contrast
progresivă mai lentă în faza iniţială, cu menţinerea încărcării joacă un rol important în examinarea imagistică.
lente în faza tardivă. Tranzitul prin compartimentele renale. Imediat după
Asigurarea unui bolus constant de contrast se realizează injectare, concentraţia de contrast intravascular este mare,
prin injectarea i.v. cu ajutorului unui dispozitiv numit injector urmând ca apoi să scadă prin echilibrul între cantitatea de
sau injectomat, compus dintr-un dispozitiv tip seringă auto- contrast şi plasmă ce se atinge în timp. În perioada de maximă
mată în care se încarcă substanţa de contrast. Aceasta este concentraţie, filtrarea glomerulară a contrastului este şi ea ma-
ule

xirnă, generând prezenţa de contrast renal la nivel cortical în reprezintă molecule complexe organice care au ata~at un
primele faze postinjectare. Imaginea de parenchim renal astfel număr variabil de atomi de Iod, unele monornerice, altele
obţinută poartă numele de nefrogramă, aducând atât indicaţii polimerice. Prin lipsa încărcăturii electrice, aceste molecule
despre starea morfologică a corticalei (defectele de încărcare reprezintă un risc mult mai scăzut pentru nefropatie indusă
evidenţiind arii de corticală nefuncţională - infarct renal sau dar şi pentru reacţii de tip anafilactoid.
înlocuită de alt proces patologic - chist, tumoră, abces), dar În funcţie de osmolaritatea lor faţă de plasma sanguină,
şi despre funcţia de excreţie a acesteia (întârzieri uni- sau substanţele de contrast non-ionice pot fi htjJerosmo/are sau
bilaterale ale excreţiei sau chiar lipsa totală a acesteia - rinichi izoosmolare,
mut urologic). Acest proces durează de regulă 1-2 minute. Cele mai uzitate astăzi în diagnosticul medico-imagistic
Trecerea substanţei de contrast în sistemul colector ( după prin metodele ce utilizează radiaţia X sunt substanţele de
2-3-5 minute de la injectare) duce la încărcarea cu contrast contrast non-ionice hiperosmolare. Există un număr de pro-
a sistemului calicia! şi ulterior a bazinetului, ureterelor şi a ducători de asemenea substanţe, ele fiind oferite în volume
vezicii urinare (la 15-25 min). Examinarea seriată succesiv şi concentraţii variate, de la flacoane de 1O ml la flacoane de
la intervale diferite de timp trebuie să surprindă atât faza 200ml, concentraţiile variind între 180 mgI/ml şi 400 mgI/
nefrografică, cât şi cea tardivă, de colectare. Principiul este mL Dozele administrate pacienţilor depind atât de organul
valabil atât în urografia intravenoasă (în dramatică reducere examinat, cât şi de concentraţia de iod, existând indicaţiile
de utilizare), cât şi în Uro-CT. Avantajul Uro-CT rezidă în producătorului. Ca exemplu, pentru examinarea CT crani-
obţinerea în acelaşi timp de date funcţionale (nefrograma şi ană sunt necesari 50 ml de contrast 300mgl/ml, pentru cea
urograma), dar şi în evaluarea perfuziei structurilor patologice abdominală I 00-120 ml, cantităţi mai mari fiind necesare în
şi a regiunilor extrarenale ( organe abdominale, retroperito- evaluări angiografice sau de perfuzie.
neu), neexplorabile prin urografie. Doza unei Uro-CT poate Substanţele de contrast non-ionice izoosmolare sunt cele
fi mai mică decât a unei urografii cu radiografie reno-uretero- mai reduse ca risc de reacţii secundare, însă preţul lor este
vezicală simplă şi 4-5 clişee postcontrast! în continuare mult mai mare decât al celor hiperosmolare.
Izoosmolaritatea reduce efectul toxic al contrastului asupra
celulelor şi tubilor renali, reducând riscul de nefrotoxicitate
sau de nefropatie indusă cu contrast, aceste substanţe fiind
31. Principiile fiziologice, proprietăţile
utilizate la pacienţii cu patologie a funcţiei renale, dar de
fizice, efectele adverse (biologice, toxice, asemenea sub controlul creatininei şi ureei.
anafilactoide) ale substanţelor de contrast Reacţii fa contrast
Substanţele de contrast pot genera reacţii biologice, reacţii
radioimagistice ionice şi non-ionice, ul- toxice şi reacţii anafilactoide. Deşi mai reduse ca în cazul
trasonografice şi a celor f oIo site în IRM substanţelor radioimagistice cu conţinut de iod, şi substanţele
de contrast utilizate în IRM ( chelaţi de Gadolinium) pot pro-
Adrian Şanta
voca astfel de reacţii. Particulară pentru mediile de contrast
IRM este fibroza sistemică nefrogenă (apare la pacienţii cu
Sub§tam.ţele de contrast rndio-imagistice cu conţinut disfuncţie renală).
de iod. Reacţiile generate de contrastul administrat intravenos pot
Substanţele de contrast cu Iod şi cu încărcătura electrică fi uşoare, medii şi grave. De asemenea există reacţii imediate
se numesc rnbstanţe de coJIBtrnst ionice. Reprezintă primele ( declanşate la câteva minute postinjectare) şi reacţii tardive,
substanţe folosite pe scară largă în special în urografie, având de regulă mai puţin grave în sensul ameninţării vieţii.
azi doar interes istoric, nemaifiind folosite în practica medica- Senzaţia de încălzire pe care unii pacienţi o percep la
lă modernă datorită unui nivel de risc mai înalt, legat atât de injectare nu este considerată reacţie la contrast, fiind un
hiperosmolaritatea lor, cât şi de faptul că reprezintă molecule fenomen comun, fără urmări.
încărcate electric. Reacţiile potenţial generate de acestea, pe Reacţme uşoare se manifestă prin rash cutanat, prurit,
lângă nefrotoxicitate cu necroză tubulară, nefropatie indusă apariţia de papule cu reversibilitate în timp scurt
prin contrast, sunt cele de tip anafilactoid, (uşoare, medii şi Reacţiile medlii pot implica edem facial sau glotic, anxi-
grave), cu risc de deces rapid prin şoc anafilactic. etate extremă, dificultăţi respiratorii.
O a doua generaţie de substanţe de contrast cu iod este Reacţi.i.le grave sunt reprezentate de şocul anafilac-
reprezentată de substanţele de contrast non-ionice. Ele tic. Este de remarcat că şocul anafilactic este o reacţie
i111l!}<i,\!ir·(! 1;1e<!ic'o/(!

autoîntreţinul[t, care, prin mecanism histaminic., se propagă su.bstantelor de con-


,
de la sine odată cc a fost iniţiată. În acest sens, declanşarea
sa nu este dependentă de cantitatea de contrast administrată,
factori de ri§c pentru nefrotoxicita-
putându-se declanşa şi la cantităţi mici, folosite pentru tes- şi identificarea pacienţilor; metode de
tare. De aceea, testarea cutanată sau intradermică la contrast
reducere a riscului de nefrotoxidtate !a
prezintă aceleaşi riscuri de declanşare a şocului. Este crucială
anamneza pacientului, pacienţii cu istoric de reacţii la iod sau contrast; precauţiile la pacienţii diabetici
la alte medicamente, respectiv alimente, fiind pacienţi cu risc tratati, cu Metformin care necesită admi-
( există reacţii încrucişate la diverse componente chimice),
şi este de evitat administrarea de contrast. Ori de câte ori se
nistrarea de contrast iv; fibroza sistemică
poate, aceşti pacienţi vor fi examinaţi ecografic cu contrast, nefrogenă: definiţie, aspecte clinice şi
contrastul folosit în ecografie fiind lipsit de reacţiile generate
factori de risc; utilizarea contrastului cu
de iod sau chiar Gado!inium.
Un serviciu de imagistică trebuie să aibă în dotare trusă GadoHnium la pacienţii cu risc
de prim-ajutor antişoc, constând în atropină, adrenalină, Adrian Şanta
hemisuccinat de hidrocortizon, cortizoni cu acţiune rapidă,
plasmă expanderi dar şi laringoscop şi sonde de intubaţie de
dimensiuni diferite. Nefrntoxicitatea indusă de substanţele de contrast repre-
zintă o formă iatrogenă de insuficienţă renală acută. Pacienţii
Ca regulă obligatorie, substanţa de contrast se injectează
prezintă modificări ale creatininei serice sau modificări de
pe canulă flexibilă (branulă, flexulă), care se păstrează i.v.
clearance al creatininei de obicei între 1 şi 5 zile postadmi-
până după terminarea examinării, chiar şi mai mult dacă
nistrare de contrast.
pacientul este internat. Această conduită asigură păstrarea
Mecanismul de producere al nefrotoxicităţii postadmi-
abordului venos pentru tratament, ştiut fiind faptul că şocul
nistrare de contrast i.v. nu este în întregime cunoscut şi nici
anafilactic se însoţeşte de plegie vasculară periferică, cu
prevalenţa acesteia, fiind multe cazuri ce nu se rap01iează,
cvasiimposibilitatea abordării venoase percutanate prin
pacienţii revenind la valori normale fară tratament de dializă
puncţie venoasă.
sau chiar fără orice tratament. Se consideră că la baza feno-
În lipsa tratamentului rapid şi energic (care implică dese-
menului stă obstrucţia tubulară prin precipitare de oxalaţi,
ori anestezist-reanimator), decesul prin şoc anafilactic poate
uraţi sau proteine, însă există cercetători care nu consideră
surveni chiar şi în mai puţin de 5 minute.
real acest mecanism, considerând că se produce un grad de
Pe lângă reacţiile alergice, substanţele de contrast se uti-
ischemie la nivel medular renal, indusă direct de substanţa de
lizează cu precauţiune sau de loc la pacienţi cu tireotoxicoză,
contrast. Aceasta provoacă natriureză şi creşterea necesaru-
boli grave hepatice, insuficienţă renală (vezi capitolul urmă­
lui de oxigen local, concretizată prin apariţia vasodilataţiei,
tor), pacienţi cu tratamente medicamentoase ce contraindică a eliminării de prostaglandine şi acid nitric. Pacienţii cu
administrarea de contrast dar şi la pacienţi cu boli hemato- risc crescut nu răspund corespunzător, generând în schimb
logice care pot elibera proteine ce impietează filtrarea renală vasoconstricţie intensă şi de lungă durată, cu apariţia ischemiei.
(proteinuria Bence-Jones din mielomul multiplu). Principalele riscuri pentru producerea nefrotoxicităţii in-
duse prin contrast sunt cele legate de pacienţii cu insuficienţă
renală, deshidratare, insuficienţă cardiacă.
Pentru evitarea apariţiei nefrotoxicităţii, selecţia
pacienţilor trebuie să fie riguroasă şi la fel pregătirea aces-
tora. Astfel, pacienţii sunt hidrataţi atât înaintea, cât şi după
examinarea cu contrast i.v., chiar prin perfuzie intravenoasă
dacă e nevoie, de 1 ml/kgcorp/oră timp de 12 ore. Unii autori
sugerează şi folosirea în perfuzia salină a unor mici cantităţi
de Manito!, Furosemid sau Felodipină. Este obligatoriu, în
special în examinările în care cantitatea şi rata de contrast
sunt mari (angioCT), dar regula se poate aplica tuturor
pacienţilor, ca înaintea examinării cu contrast să se verifice
valorile de uree şi în special de creatinină serică, ce nu tre-
I.

buie să depăşească 1,5 mg/dl. Alţi autori sugerează ca limită


valoarea de 1,8 mg/dl.
Dializa postadrninistrarc de contrast este utilă, dar există
şi riscuri legate de aceasta, unii autori sugerând că este mai
utilă dializa înaintea procedurii decât după aceasta.
Pacienţii diabetici care sunt sub tratament cu Metfor-
min (Glucophage) prezintă risc crescut la administrarea de
contrast i.v. Motivul este excre[ia renală a Metforminului,
nefropatia indusă prin contrast determinând la aceşti pacienţi
acumularea de Metformin la nivel renal şi precipitarea aces-
teia, asociată cu lactacidoză.
La acqti pacienţi, tratamentul oral cu Metformin va fi
întrerupt pentru 48 ore DUPĂ administrarea de contrast
(ghidurile actuale nu solicită întreruperea tratamentului ÎNA-
INTEA) examinării cu contrast. Valorile de creatinină serică şi
clearance vor fi monitorizate în primele 5 zile postcontrast.
Fibrnza sistemică nefirogenă
Fibroza sistemică nefrogenă este o stare patologică rară
dar gravă, produsă de administrarea de contrast la unii pacienţi
cu insuficienţă renală, în special la pacienţi de vârstă medie,
dar şi la copii sau vârstnici.
Boala se manifestă prin fibroze tegumentare sau ale altor
regiuni şi ţesuturi, fiind o boală sistemică, generalizată.
Pacienţii consideraţi „de risc" sunt în general pacienţi cu
insuficienţă renală cronică supuşi dializei şi care au o rată de
filtrare glomerulară mai mică de 30, la care se administrează
substanţe de contrast ce conţin Gadolinium.
FDA (Food and Drug Administration - USA) consideră
că pacienţi de risc persoanele peste 60 ani, pacienţi cu isto-
ric de patologie renală inclusiv tumorală, istoric familial de
insuficienţă renală, diabet insulino- dependent, hipertensiune
aiierială ce necesită tratament, mielom multiplu, transplant
de organ, boală hepatică gravă. Conform FDA, doar acest
grup necesită evaluarea funcţiei renale înaintea administrării
de contrast cu gadolinium. Se recomandă calculul eGFR,
obţinut din valorile creatininei serice şi date ale pacientului
(vârsta, rasă, sex şi masă musculară) - există tabele de calcul.
Pacienţii cu eGFR sub 30 sunt consideraţi de mare risc, cei cu
valori între 30-60 de risc scăzut, cei cu valori peste 60 sunt
consideraţi cu risc neglijabil.
Pentru evitarea apariţiei bolii, pacienţii de risc vor fi
excluşi de la administrare de contrast în. cursul examinării
IRM; dacă acest lucru nu este posibil, se vor folosi substanţe
de contrast cu risc redus. FDA şi ACR consideră că Gadodia-
mide, Gadopentate dimeglumine şi Gadoversetamide prezintă
risc mai mare decât Gadobenat dimeglumin sau Gadoteriol.
Pacienţii cu dializă de rutină îşi vor continua şedinţele
de dializă, în timp ce aceia care nu sunt dializaţi nu nece-
sită dializare postcontrast, aceasta nefiind o garanţie pentru
neapariţia bolii.
Bibliografie
1. Dougherty G - Medical lmage Processing Techniques and Applications - Springer Science & Business Media, 2011
2. Bankmcm IN - Handbook of Medical lmage Processing and Analysis, 2nd. Ed - Elsevie1; Academic Press, Burlington, 2009
3. Suetens P - Fundamentals of Medical lmaging - 2nd Ed - Cambridge University Press, Cambridge, 2009
ole I f l l C!,{~ { .i' ( ! ( ':'

33. astructura informaticii ima- densităţi), reconstrucţii în alte pla,mri, tridimensionale sau
c111emat1ce.
gistice: sisteme PACS, RAS şi datele Rolul unui sistem pe lângă păstrarea datelor, este
electronice ale pacientului; standardele de a permite accesarea de la distanţă a imaginilor (chiar şi prin
net, prin protocoale securizate VPN) atât pentru radiolog, cat
informatice (DICOM, HL 7 şi IHE); me-
şi pentru alte categorii de medici clinicieni. De asemenea, prin
tode e-learning (învăţământ electronic); includerea tuturor datelor pacientului, permite compararea
aspecte relevante ale teleradiologiei şi rapidă şi în acelaşi timp, a unor examinări mai vechi, pentru
a stabili evoluţia bolii în timp.
telemedidnei; noţiunea raportare H-lllE (lntegrating the I-lealthcare Enterprise) este o
structurată organizaţie non-profit ce sponsorizează iniţiative ale industriei
pentru îmbunătăţirea modului de schimb informaţional a da-
Adrian Şanta
telor medicale. IHE a creat şi operează un proces prin care in-
teroperabilitatea sistemelor IT medicale pot fi îmbunătăţite.
DICOM (Digital Imaging and Communications in HL 7 (Health Leve! 7) se referă la un set de standarde
Medicine) reprezintă formatul de imagine standard pentru internaţionale pentru transferul infom1aţional al datelor clini-
manipularea, stocarea şi transmiterea de imagini digitale. ce şi administrative în sistemele informaţionale ale spitalelor
Formatul include definiţiafcmnatuluifişierului de imagine şi (HIS, RIS ). Standardul HL7 permite comunicarea între diver-
protocolul de comunicare. Protocolul de comunicare reprezin- sele calculatoare ale unei instituţii medicale, grupând datele
tă o aplicaţie de protocol ce foloseşte TCP/IP pentru comu- unui singur pacient, atat medicale, cat şi contabile (note de
nicarea între sisteme. Fişierele tip DICOM pot fi transferate plată, fişă de cheltuieli etc).
între sisteme capabile să citească protocol DICOM. HJS (Hospital Information System) reprezintă o reţea
Protocolul DICOM este proprietatea NEMA (National între computerele unei instituţii, deseori funcţionând pe
Electrica! Manufacturers Association), care deţine patentul baza standardelor HL 7 sau similare, integrând toate datele
pentru format şi care a impus acest format ca standardul medicale şi administrative ale spitalului. Poate include şi
universal pentru imagistică. Formatul DlCOM3, cel utilizat ataşarea de fişiere DICOM, dar şi informaţii administrative
actualmente, mai este cunoscut ca PS3 sau ISO standard complexe legate de pacient.
12052:2006 R!S (Radiology Information System) reprezintă o bază
Rolul formatului este de a integra scanere (CT sau RM, de date computerizată folosită de departamentele de radio-
PET etc.) cu servere, staţii de postprocesare, imprimante logie pentru depozitarea, manipularea, distribuirea datelor
şi sisteme de reţea produse de multiple companii, fiind un imagistice ale pacientului. Pennite urmărirea, planificarea,
,,limbaj" unic şi comun de imagine. raportarea datelor pacientului, legate de imaginile examinării
Un fişier DICOM este mai mult decât o simplă imagine radiologice a acestuia. RIS este complementar sistemului HIS,
în haiia de biţi, diferind de forniate grafice (jpg, bmp, tif( fiind esenţial pentru stabilirea unui flux de lucru al pacientului
png) prin faptul că include date de identitate ale pacientului, radiologic. Are proprietăţi de interogare şi extragere (querry-
respectiv date legate de fiecare pixel din imagine permiţând retrieve) prin care datele stocate sunt aduse pe un monitor.
prelucrare ulterioară. a imaginii (modificare de fereastră, E-[e::uirrrnftrrng este un termen generic ce se referă la posi-
lărgime de fereastră, măsurători de densitate, date ce permit bilitatea educaţiei medicale (implicit şi radiologice) prin in-
reconstrucţii în alte planuri sau tridimensionale. termediul internetului. E-learning (sau eLeaming) reprezintă
Imaginile în format DICOM pot fi integrate în PACS utilizarea de media electronică şi tehnologii informaţionale
(Picture Archiving and Con,munication Systems). şi de comunicaiie (lCT - Informational and Communication
Sistemele PACS con1;in două elemente constructive: Technologies) în educaţie. E-learning (în mod generai) in-
serverul de date şi staţia de lucru. Serverul de date conţine clude toate formele de tehnologie educaţională în educaţie
toate datele legate de pacient în format DlCOM iar staţia de şi învăţare. E-learning este sinonim cu multimedia Jeaming,
lucru este de regulă multiplă, astfel incat datele pacientului technology-enhanced learning (TEL), computer-based
pot fi vizualizate în mai multe locuri din acelaşi server. Staţia instruction (CBl), computer-based training (CBT), com-
de lucru poate fi un viewer simplu de imagini, după cum puter-assisted instruction sau computer-aided instruction
poate fi mult mai complexă, avand veleităţile unei staţii de (CAI), internet-based training (IBT), web-based training
postprocesare, permiţând măsurători (distanţe, volume, arii, (WBT), online education, vi1iual education, vi1tual learning
,,.
\!.} ! r,111 '< i.'.'r ir·/1 ;;1c'r!i('(t!r.!

environments ( ( de asemenea cunoscute ca nlatforrnc


e-leaming), rn-lcarning, şi colaborarea educaţională digitală.
Aceste denumiri alternative pun accentul pe cate un aspect
§errumai; principiile sis~
particular, pc componenti\ sau metodă de transmitere. transformări
Formele de platformă e-learning includ CD-uri cu cur-
Fou.ider, de imagine
suri, cursuri video pe internet sau documente educationaie
accesabile prin internet. . deconvoiu.ţie)
Telemedicina - telerndlnologh.1 reprezintă modalitatea Adrian Şanta
de a examina imagini radiologice de la distantă si de a
elabora rezultate ce pot fi retrimise la originea i;1rn~inilor,
Există două etape ele prelucrare a datelor brute rezultate
locul efectiv de examinare. Metoda a fost dezvoltată initial
în ţările nordice, unde populaţia redusă numeric în anm~ite din achiziţie:procesarea şi postprocesarea.
areal uri nu justifică menţinerea permanentă a unui radiolog, Procesarea este efectuată ele către softul scannerului,
în aceste locuri izolate fiind montat un aparat de imagistică care transformă datele electrice ele la senzori în imagini de
regulă în planul de achiziţie. Aceste imagini pot avea aspecte
(radiologie sau de alt tip), respectiv un tehnician medical care
să efectueze examinarea. Imaginile în format DlCOM sunt
diferite, ele fiind „filtrate" iniţial prin aşa-numitele filtre de
convoluţie şi kerneluri, care duc la obţinerea de imagini cu
trimise la spitale mai mari, unde sunt evaluate de radiolog şi
se elaborează un rezultat radiologic. accentuarea unor structuri (os, ţesut moale, aer etc). Ele sunt
În evoluţie, teleradiologia a ajuns să fie folosită pentru a cuprinse în protocol ul de scanare, pot fi modificate a priori,
doua opinie, pentru opinia unui specialist de nivel înalt într-un încat rezultatul de imagine este întotdeauna acelaşi pentru
acelaşi tip de examinare.
anume domeniu sau chiar ca o metodă comercială de obtinere
de remuneraţii pentru serviciul de examinare a imagin,ilor. Ulterior, din aceste date, examinatorul poate obţine ima-
Raportarea strnctrnrată se referă la problema legată de gini cu altă grosime de felie sau cu alte filtre de convoluţie,
reconstrucţii care fac parte din postprocesarea de semnal.
elaborarea rezultatului radiologic, stocarea şi evaluarea ulteri-
oară a acestuia. Deseori, rezultatul are fom1a unui text simplu,
Toate aceste date sunt exportate în staţia grafică de lucru,
descriptiv, stocat împreună cu datele de imagine. Reevaluarea unde examinatorul poate aduce noi modificări imaginilor (a
acestuia necesită citirea întregului text şi extragerea datelor se vedea subiectul 35).
relevante din acesta, variabilitatea individuală a fiecărui Metodele de obţinere a imaginii în procesare şi post-
raportor (medic radiolog) jucând un rol major în modul cum procesare sunt complexe, bazate pe prelucrări matematice
(transformări Fourier rapide, limita Nyquist) pe care softul
este descrisă leziunea. Pentru eliminarea acestor particularităţi
maşinii le face fără intervenţia efectivă a examinatorului.
individuale, există noţiunea de raportare structurată. În cadrul
acesteia, informaţia este standardizată, prezentată organizat şi Modul în care au loc aceste transformări şi înţelegerea lor
amănun'(ită necesită cunoştinţe avansate de matematică sinu
întotdeauna în acelaşi mod, urmărind invariabil la fel datele
relevante (dimensiuni, formă, localizare etc), făcând mult fac ele regulă obiectul instruirii medicale. '
Ci:mvohi:ţia şi decolflvoh1ţna sunt procese reciproce,
mai uşoară comparaţia în evoluţie. Un alt avantaj al raportăxii
structurate se referă la timpul scurt necesar pentru elaborarea folosite în procesarea semnalului. Reprezintă prelucrări
rezultatului, de regulă sub formă de bifare sau adăugare de matematice care codează şi refonnează imaginea prin apli-
valori cifrice ia un tabel ele raportare. carea de algoritmi matematici complecşi (transformarea
Fourier este una dintre acestea). Rolul acestora este ele a
obţine o imagine inteligibilă pentru ochiul uman, cu corectii
de deformare optică, în acelaşi timp păstrând coordonate'ie
spaţiale ale elementelor achiziţionate, astfel încât imaginea
să prezinte o reciprocitate cât mai acurată cu realitatea bio-
logică examinată.
. ·,!f)/1()/1:! j :, i

galben pentru cele cu wash-in mai lent şi albastru pentru cele


cu wash-in foarte lent, astfel incat contrastul de culoare să
Şll 3D ' evidenţieze ariile cu fluxul cu dinamica cea mai rapidă ( de
fuziune imagine, realitate virtuală, regulă maligne sau patologice), făcându-l mai vizibil.

irealitate augmentată, Alte posibilităţi de prelucrare sunt cele de reformatare a


functfonală
,
imaginilor în alte planuri decât cel de achiziţie. Dacă grosimea
asfatat cakulator); prin- feliei arc adâncime egali.\ cu dimensiunile în plan ale punctului
dpiHe afişării imaginii; calitatea imaginii de imagine (pixel), unitatea de volum (voxel) devine un cub.
Asemenea imagini se numesc imagini cu voxel izotropie (are
rezoluţie şi amplificare aceeaşi dimensiune in toate planurile). Dacă secţiunile au
în tirnpul fost achiziţionate în plan transversal, din asemenea ,Jelii"
izotropice se pot reconstrui imagini în plan coronal, sagital,
piile ClLl!2ntfficării
oblic, toate cu aceeaşi rezoluţie că imaginile axiale primare.
activitate în Aceste imagini poartă denumirea de MPR (Mu!tiPlanar Re-
p:rindpiHe formatting). Reconstrucţiile pot urmări un ax vascular sau
o anumită structură anatomică (coloană vertebrală, artere
a imaginii (detectarea marginilor, coronare etc) obţinându-se reformatări curbiliniare, un fel
ireconstrucţie, de planiglob al imaginii curbe desfăşurat în plan, ce permită
evaluarea precisă a aspectului anatomic
De asemenea, în evaluările cu contrast i.v, se pot ex-
Adrian Şanta trage doar acele structuri care au densitatea contrastului
intravascular, cu ,.,ştergerea" celorlalte structuri din imagine
Imaginile medicale în format-maşină (Raw data) sunt de şi prelucrarea tridimensională, obţinându-se imagini de tip
regulă exportate din aparatul de examinare în staţii grafice angiografic, tridimensionale, cc pot fi rotite în jurul oricărui
de lucru, unde se petrece de fapt evaluarea de către radiolog. ax pentru o mai bună analiză a lor. Se pot păstra în imagine
Pe lângă procesarea primară făcută de către electronica apa- doar structurile dense (MIP- Maximum Intensity projections)
ratului de examinare, medicul are la dispoziţie numeroase sau cele mai puţin dense (mIP - Minimum intensity projecti-
modalităţi de îmbunătăţire şi transfonnare a imaginilor pentru ons ), obţinându-se aspect tridimensional vascular cu contrast,
a obţine cât mai multe date medicale. Această prelucrare a scheletal sau respectiv a ţesutului pulmonar, a tubului digestiv
datelor primare se numeşte JfH)stprnces~me. cu conţinut aeric. Toate aceste noi imagini ce reproduc rea-
Modalităţile de postprocesare sunt foarte multe şi foarte litatea tridimensională a pacientului fac parte din categoria
complexe. Cele mai simple includ posibilitatea măsurării de de imagini numite Realitate Virtuală (VR- Virtual Reality).
dimensiuni, circumferinţe, arii şi volume. Datele DICOM Postprocesarea poate suprapune imagini provenite de la
conţin infomiaţii ce permit modificări de ferestre şi nivel de aparate diferite dacă coordonatele de imagine sunt identice.
fereastră ce sunt utile pentru vizualizarea mai bună a diferi- Astfel, imaginile de CT sau IRM pot fi suprapuse cu imagini
telor structuri (os, plămân, ţesut solid în CT, efect de lupă şi de medicină nucleară sau PET, proces numit fo:d1.rn.e d!e
accentuare de contrast în radiologie şi mamografie etc.), dar şi imagine. Aceasta permite localizarea anatomică a ariilor de
măsurători de densitate într-un singur pixel sau prin definirea captare a radiotrasorilor, pentru un diagnostic de organ precis.
unei suprafeţe de interes (ROI-Region oflnterest), în care se Staţiile grafice cu programe dedicate pot unnări automat
pot face automat calcule de densitate medie, deviaţie standard, anumite vase pe baza unor modele de comparaţie existente
densitate maximă şi minimă în regiune şi chiar histograme în memoria calculatorului, separând de exemplu coronarele
cu distribuţia densităţilor. şi etichetându-le automat ca descendenta anterioară, circum-
La utilizarea contrastului dinamic, aceeaşi regiune ana- flexa şi coronara dreaptă, pentru a uşura şi grăbi prelucrarea
tmnică este „suprapusă" în cele câteva achiziţii postcontrast, de imagine, segmentarea şi etichetarea fiind laborioase în
examinatorul putând să îşi stabilească regiune de interes în mod manual. Chiar dacă softul face segmentare şi etichetare
care se poate calcula graficul încărcării şi spălării de contrast automată, examinatorul poate interveni, corectând erorile de
în timp (curbe wash-in wash-out). Se pot obţine mape de co- aparat (redenumire, resegmentare sau aducerea în imagine a
dare în culoare a diferitelor arii în funcţie de comportamentul unor porţiuni de imagine - de exemplu lumen vascular pe care
dinamic la contrast, ex: roşu pentru ariile cu wash-in rapid, softul le-a considerat greşit că structură osoasă - densitatea
'O/r!

contrastului în vas şi a corticalei osoase este uneori foarte


apropiată, pretand la eroare ele sistem).
În mod aut01rnit sau manual, sofrul poale îmbunătăţii
imaginile prin efecte de iluminare său de netezire a conturu-
rilor, făcând percepţia cât mai bună (realitate augmentată),
imaginile cu „umbre" asemănătoare cu realitatea purtând
denumirea de SSR (Surface Shading Reformatting).
Toate imaginile obţinute prin postprocesare pot fi stocate
în format DICOM împreună cu celelalte imagini native ale pa-
cientului, pot fi tipi'i.rite sau transmise în PACS, RIS, HIS.
' ' • .. I
; ·nrlCl;J!! Ul'' ! ;,/( !,'-/! \'/ !{'{

ale este viu. Cand o celulă stern se divide, fiecare nouă celulă
rezultată are potenţialul fie de a rămiine o celulă stern, fie să
biochimiei activitatea devină un alt tip de celulă cu o funcţie mult mai specializată
ARN, metabolism, apoptoză şi hipoxie; cum ar fi celula muscular:\ celula sanguină sau celula ner-
voasă. Datorită acestor calităţi unice ele regenerare, celulele
elemente despre migraţia şi dffe:renţierea
stern oferă posibilităţi noi ele tratament pentru diverse boli
ceiuielo:r stemo PrincipH elementare ale cum ar fi diabetul sau bolile cardiace.
metodelor de imagistică moleculară (PET, cell.llladli reprezintă un deficit în cantitatea de
oxigen care ajunge în ţesuturile vii. Când utilizarea oxige-
microPET, microSPECT) de imagistică nului de către celule este compromisă procesele biologice
optică (fluorescenţa, bioluminiscenţa) se alterează. Din acest punct de vedere, nivelul de oxigenare
tumorală este strâns legat de agresivitatea tumorală. Astfel
Gabriel Andrieş
s-a dovedit că hipoxia joacă un rol major în progresia tu-
morală în procese cum ar fi: angiogeneza tumorală, rata de
Definiţie: Imagistica moleculară este definită ca măsura­ mitoză celulară, metastazarea sau rezistenţa la chimioterapie
rea şi caracterizarea proceselor biologice la nivel celular şi şi radioterapie.
molecular utilizând diverse tehnici imagistice. AND, ARN şi genomul 1J1man. Întreaga informaţie
Domeniul imagisticii moleculare este multidisciplinar genetică necesară formării şi susţinerii vieţii este conţinută
derivând din diverse specialităţi: biologie moleculară, bi- în molecula de ADN (acidul dezoxiribonucleic). Acizii nu-
ochimie, fiziologie, fizică, inginerie, genetică, matematică, cleici sunt substanţe chimice macromoleculare cu grad înalt
chimie, farmacologie, imunologie şi medicină. de polimerizare, formate prin înlănţuirea unor molecule de
Pentru înţelegerea modificărilor ce se produc la nivel nucleotide. Nucleotidele reprezintă unitatea monomerică a
celular şi molecular este necesară cunoaşterea noţiunilor de acizilor nucleici şi sunt compuse din: o bază azotată hetero-
bază ale biologiei şi biochimiei celulare: ciclică, o pentoză şi un radical fosforic. Ordinea acestor baze
Metabolism celular. Metabolismul celular reprezintă un reprezintă instrucţiunile înscrise în ADN sau codul genetic.
set de reacţii chimice care apar în organismele vii cu scopul Ordinea bazelor azotate din secvenţa ADN formează genele
de a menţine viaţa. Metabolismul celular implică secvenţe care transmit celulelor cum să producă proteinele.
complexe de reacţii biochimice controlate cunoscute ca şi me- - bazele azotate purinice - din structura acizilor nucleici
canisme sau căi metabolice. Aceste procese permit organis- sunt adenina (A) şi guanina (G);
mului să crească şi să se reproducă, să-şi menţină structurile - bazele azotate pirimidinice - sunt reprezentate de timi-
şi să răspundă agresiunilor mediului înconjurător. nă (T), citozină (C) pentru ADN şi citozină (C), uracil (U)
Apoptoza este definită că mecanismul de moarte celu- pentru ARN.
lară ce apare după ce celula a suferit suficiente deteriorări. Lanţuri de aceste baze se asociază între ele (adenina şi
Apare în cursul dezvoltării şi îmbătrânirii celulare şi este tirnina, citozina şi guanina) pentru a forma o structură care
considerată o componentă vitală a tumoverului celular, a seamănă cu o scară. Acidul dezoxiribonucleic are o struc-
dezvoltării celulare şi a sistemului imun. Apare ca un me- tură de dublu helix. ,,Scara" este alcătuită din două lanţuri
canism de apărare, ca şi o reacţie imună sau când celulele organice elastice ce sunt conectate prin „treptele" realizate
sunt afectate de boli sau agenţi toxici. Apoptoza patologică de legăturile de hidrogen. Întreaga scară este compactată
reprezintă un factor ce este întâlnit în multe afecţiuni cum ar în jurul altor proteine (implicate în menţinerea structurii şi
fi: bolile neurodegenerative, afecţiunile ischemice cardiace, reglarea expresiei genice) formând un cromozom. Colectiv,
boli autoimune sau diverse tipuri de cancer. Capacitatea de cele 23 de perechi de cromozomi dintr-o celulă umană poa1iă
a modula moa1iea sau viaţa celulară este recunoscută pentru denumirea de genom uman.
imensul potenţialul terapeutic. Duplicarea moleculei de ADN este posibilă prin „desface-
Cehdele stern reprezintă un tip de celule ce au potenţialul rea" secvenţei „de-a lungul" ei (se dezintegrează „treptele")
de a se dezvolta în multiple tipuri celulare diferite în orga- prin acţiunea unor proteine şi o nouă moleculă este sintetizată
nism în perioada embrionară şi de-a lungul creşterii. În plus, prin utilizarea ADN ca matriţă. Această nouă moleculă, ARN,
celulele stern servesc în multe ţesuturi ca şi un sistem intern acţionează ca un şablon pentru produsele finale: proteine.
de reparare, acestea putându-se diviza în esenţă fără limite Sunt estimate cca. 80.000 de proteine care pot îndeplini toate
pentru a înlocui celulele distruse atâta timp cât organismul funcţiile de viaţă în interiorul şi în afara celulei.
111c'clfc·c!I(!

Variaţiile în ADN care predispun la boli pot exista de la cc conţin un radioizotop erniţMor de pozitroni este administrat
na~tcrc ( defecte genetice) sau pot fi dobfmdite pe parcursul subiectului.
vieţii (mutaţii). Deşf ADN-ul se va copia şi va efectua sinteza -- Pozitronul este emis de fiecare agent imagistic de legare
proteinelor de nenumărate ori, greşeli ocazionale în replicarea numai odată; acest pozitron parcurge o scurtă distanţă după
ADN-ului sau deteriorarea ADN-ului pot să apară. În cazuri care interacţionează cu un electron din ţesuturile înconjură­
rare, echipamentul celular nu poate repara sau organismul toare, are loc un proces de anihilare din care rezultă producţia
este incapabil de a elimina aceste greşeli, şi, ca urmare, a două radiaţii gamma fiecare cu o energie de 51 l Kev, emise
boala apare - de exemplu, cancer. Cunoaşterea secvenţei în două direcţii opuse (la 180°).
genomului uman permite identificarea şi înţelegerea funcţiei - După detecţia radiaţiilor gamma de către detectorii
genelor umane. PET, localizarea procesului de anihilare este calculată pe
Prin cunoaşterea secvenţei genomului uman, se pot dez- baza acumulării de multiple evenimenle.
volta terapii specifice (proiectare raţională de medicamente), - Semnalele electrice rezultate sunt convertite într-o
care vizează proteine specifice ( de exemplu, inhibitori de sinogramă care este apoi reconstruită într-o imagine tomo-
protează, agonişti ai receptorului) sau va exista posibilitatea grafică.
de a manipula genele direct prin transferarea de gene noi sau Aceste imagini reflectă distribuţia agentului imagistic în
gene lipsă (terapie genică). corpul subiectului, deci oferă informaţii despre procesele bi-
Elementele cheie necesare Imagisticii Moleculare sunt: ochimice pentru care agentul radioactiv a fost special marcat.
1) Probe imagistice cu specificitate crescută şi afini- - PET necesită existenţa unui ciclotron pentru a produce
tate ridicată pentru ţintele moleculare şi transport radionuclizi cu timp scurt de înjumătăţire cum ar fi: l 8F
biologic acceptabil; (tl/2 = 109 .8 min), 64Cu (tl/2 = 12. 7 h), sau 11 C (tl/2 = 20.3
2) identificarea ţintelor potrivite; min), 13N (tl/2 = 10 min), şi 150 (tl/2 = 2.04 min)
3) strategii de amplificare adecvate; - scanerele Micro-PET au o rezoluţie spaţială de~ 1-2 mm
4) sisteme imagistice sensibile şi rapide cu rezoluţie şi o sensibilitate de ~ 1O 11 -10 12 11101/L
ridicată. - micro- PET poate fi utilizat pentru investigarea meca-
Numărul şi densitatea semnalelor moleculare depind de nismelor fiziopatologice şi moleculare în diverse boli utili-
tehnica imagistică utilizată şi de procesul biologic ce este zând diverşi agenţi imagistici marcaţi radioactiv pe modele
investigat. animale
Pentru Imagistica Moleculară sunt utilizate în prezent - mai mult micro-PET poate fi folosit pentru evaluarea
cinci tehnici: (a) PET, (b) SPECT, (c) MRI, (el) Imagistica a noi agenţi imagistici marcaţi cu radionuclizi emiţători de
optică şi (e) ultrasonografia. pozitroni, eficacitatea unor noi terapii precum şi biodistribuţia
JP'El' şi SPECT sunt tehnici imagistice moleculare ce unor noi medicamente pe modele animale
utilizează radionuclizi, fiind capabile de a evalua modificările Principii de bază ale mkrn-SPECT (Single Photon
biochimice şi niveluri ale ţintelor moleculare în subiectele Emission Tomography)
vii. Ambele tehnici nu au limite de penetraţie şi permit vizu- Tehnica SPECT utilizează radionuclizi cum ar fi 99 mŢc
alizarea proceselor/ţintelor molecuîare la nivelul întregului (tl/2 = 6 h), 1231 (tl/2 = 13.3 h), şi 111111 (tl/2 = 2.8 zile),
organism cu o mare sensibilitate. care se dezintegrează prin emisia unei singure radiaţii gamma
Imagistica Moleculară ce utilizează ţinte marcate radio- cu energii diferite. Deoarece radionuclizii utilizaţi în SPECT
activ necesită de regulă următoarele etape principale: diferă de cei utilizaţi în PET, aparatura de detecţie utilizată
- găsirea unor molecule care pot marca specific receptori este diferită ( unul sau doi detectori care înregistrează multiple
celulari solubili sau imobili, denumite liganzi; ,,proiecţii" care apoi sunt reconstruite)
- ataşarea radioizotopilor care emit fotoni fără modifica- Schematic principiile de bază ale micro-SPECT pot fi
rea proprietăţilor de legare biologice ale moleculelor ţintă; şi ilustrate după cum unnează:
- injectarea şi obţinerea de imagini în vivo utilizând - Un agent imagistic SPECT marcat (conţinând un
aparate cu rezoluţie şi sensibilitate foaiie înalte. radioizotop emiţător gamma) este administrat subiectului
dle bază ale micrn-PET iar radiaţiile gamma sunt detectate cu ajutorul unei gamma
Schematic principiile de bază ale micro-PET pot fi ilus- camere (care se roteşte în jurul subiectului)
trate după cum urmează: - Radiaţiile gamma detectate sunt apoi reconstruite în
- În primul rând, un agent imagistic de legare (molecule imagini tomografice, oferind informaţii despre localizarea
mici, peptide, proteine modificate, aptameri, nanoparticule) şi distribuţia agentului imagistic în subiect
Cu11itolul I. ale tehnologiilor imugislicc 67

Dispozitivele micro -SPECT de ultimă generaţie permit În situ, fenomenul de fluorescenţă este stimulat prin uti-
obţinerea de imagini cu o rezoluţie spaţială mai mică de 1 mm. lizarea unei surse externe de excitare cu lumină vizibilă cu
Principii de bază ale Imagisticii Optice lungimea de undă corespunzătoare.
Imagistica moleculară optică se bazează pe detecţia Absorbţia la 489 nrn produce fluorescenţă iar la 508 nm
fotonilor vizibili şi infraroşii după ce au fost transmişi către fără administrarea nici unui agent exogen- produsul clonat
ţesuturi biologice. Imaginile obţinute sunt rezultatul emisiei cu gena GFP induce fluorescenţă.
de fotoni, a reflexiei, a absorbţiei, a împrăştierii şi a schim- Aspectele intensităţii emisiei de fotoni fluorescenţi pot fi
bării de fază. captate prin tehnici digitale şi apoi afişate într-o scală gri sau
Avantajele Imagisticii Optice: sunt neinvazive, achiziţia şi color, indicând distribuţia sau activitatea proteinei.
observarea imaginilor în timp real, uşor de efectuat, sunt ief- Imagistica prin fluorescenţă este utilă în evaluarea expre-
tine şi cu minime efecte toxice asupra sistemelor biologice. siei genelor, monitorizarea interacţiunilor proteină-proteină
Deoarece nivelele de energie ale atomilor care emit fotoni şi în urmărirea populaţiilor de proteine.
optici şi infraroşii sunt foarte scăzute, de la ~ 1 la ~ 1Oe V,
penetrarea în adâncime a ţesuturilor este foarte redusă (cel
mult câţiva cm). Bibliografie
Din această cauză, tehnicile de Imagistică Optică sunt utile 1. James ML, Gambhir SS -A Molecular Imaging Primer: Moda-
numai pentru evaluarea geometriilor subţiri şi au fost utilizate lities, Imaging Agents, and Applications. - Physiological Reviews
frecvent pentru măsurători în vitro sau pentru determinări 2012 Vol. 92, no. 2, 897-965
imagistice de suprafaţă în vivo pe animale mici. 2. Massoud TF, Gambhir SS - Molecular imaging in living subjects:
Principalele tehnici de Imagistică Optică sunt reprezentate seeingfundamental biologica! processes in a new light - Genes Dev.
de bioluminescenţă şi fluorescenţă. 2003; 17: 545-580
Imagistică prin Bioluminescenţă
Foloseşte emisia de fotoni produsă biologic. Tehnica
foloseşte luciferaza produsă de licurici, o enzimă care este res- 37. Principiile contrastului ţintit; noţiuni
ponsabilă de producerea luminii galben-verzui emisă de licurici.
privind substanţele de diagnostic molecu-
Gena luciferazei, ex vivo, este clonată şi introdusă în
ADN-ul unor celule specifice, care apoi sunt introduse în lar; ţinte pentru Imagistică moleculară;
subiectul de studiu. trasori uzuali în Imagistică moleculară
Cu ajutorul unei surse biochimice de energie şi a oxi-
genului, luciferaza produce o reacţie de catalizare care are Gabriel Andrieş
ca rezultat generarea de fotoni de emisie galbeni spre verde
(aprox.500 nm). Un agent de imagistică moleculară este format din trei
Dispozitivele imagistice pentru bioluminiscenţă sunt componente: o componentă chimică care asigură specificitate
disponibile pentru probe de dimensiuni mici. pentru o anumită ţintă de interes; o componentă care va pro-
Imagistica Optică prin Bioluminiscenţă este utilizată pen- duce un semnal ce poate fi detectat cu ajutorul unei tehnici
tru evaluarea expresiei genice, monitorizarea interacţiunilor de imagistică; un linker.
proteină-proteină, unnărirea celulelor canceroase precum şi Scopul principal al unui agent de imagistică moleculară
imagini de corp întreg ale animalelor mici. este de a interoga şi de a raporta cu privire la un obiectiv
Imagistică prin Fluorescenţă specific (sau obiectiv) de interes în timpul unui studiu de
Cel mai frecvent utilizat agent optic fluorofor este Proteina imagistică moleculară.
fluorescentă verde (GFP). Tehnica presupune utilizarea unor În majoritatea strategiilor de Imagistică Moleculară
dispozitive ce conţin o serie de detectori (charge-coupled de- agenţii imagistici trebuie introduşi în corpul subiectului
tector - CCD) care pot achiziţiona şi procesa imagini obţinute (injectare în sistemul circulator).
de la ţesuturi intens autofluorescente. Ţintele moleculare sunt reprezentate de: receptori celulari,
Imagistica GFP s-a dezvoltat după descoperirea şi izolarea transportori sau enzime, proteine sau ARN.
acestei proteine fluorescente produse de către meduze. În mod ideal, un agent de imagistică moleculară ar trebui
Gena producătoare de GFP este inserată într-o construcţie să aibă următoarele caracteristici: raportul bun de fixare spe-
genetică ce este apoi încorporată în ADN-ul celulei ce ur- cifică, selectivitate mare de legare pentru procesul biochimic/
mează să fie studiată. substratul de interes, farmacocinetică adecvată, stabilitate
ifl/Cîgi.\fÎt'll !Jterfil'(!!(l

în vi vo excelentă (metabolismul nu ar trebui să afecteze [ 18f] fluorothymidine ( [ I SF] FLT), un radioligand specific
negativ fixarea specifică), un profil de siguranţă bun (lipsă PET utilizat pentru a vizualiza activitatea timidinkinaza l
de toxicitate la subiect), potenţial pentru translaţie clinică, ca o m[1sură de proliferare celulară. Izotopii PET, cum ar fi
timp ~i cost de sinteză rezonabil, amplificarea semnalului ~i 11 C şi l 8F sunt consideraţi a fi unii dintre cei mai potriviţi
capabilităţi de multiplexare. candidaţi pentru etichetarea lor ca molecule mici, datorită
Tipuri curente de agenţi imagistici disponibili dimensiunii lor reduse ( un atom).
Există numeroase categorii de agenţi de imagistică mole- b. Peptide
culară inclusiv molecule mici, peptide, aptameri, anticorpi cu - Peptidele pot fi sunt uşor modificate, având dimensiuni
greutate moleculară mare, fragmente de proteine modificate destul de mici (până la 15 aminoacizi), şi sunt eliminate rapid.
genetic şi diferite nanoparticule. Fiecare tip de agent se în- Peptidele au numeroase avantaje cum ar fi selectivitatea şi
cadrează într-un interval de mărime diferită şi astfel posedă specificitatea superioară şi de asemenea, flexibilitatea lor în
diferite proprietăţi farmacocinetice şi de legare. ceea ce priveşte modificările chimice care pot fi tolerate fără
La fiecare clasă în parte există agenţi imagistici care pot fi a modifica proprietăţile de legare sau cinetică.
folosiţi pentru „imagistica directă" iar alţii pentru „imagistica Agenţi imagistici peptidici pot fi folosiţi pentru a vizua-
indirectă". liza o serie de ţinte, inclusiv integrine, metaloproteinazelor
Imagistică directă implică utilizarea unui agent care matriceale, caspazele, receptorii pentru somatostatină.
este orientat spre o ţintă moleculară specifică, cum ar fi un c. Aptameri
receptor, transportor, sau enzimă [de exemplu, [llC]-WAY Aptamerii pot fi definiţi ca oligonucleotide ADN sau ARN
100635 se leagă direct ia receptorul serotonină-2A (5HT-2A), cu un singur fir care se leagă de site-ul lor ţintă cu un grad
care este utilizat pentru imagistica acestui site]. ridicat de specificitate şi selectivitate. Aptamerii sunt utilizaţi
Imagistică indirectă este un sistem mai generalizat care de curând în analize de laborator în vitro înlocuind anticorpii.
poate fi utilizat pentru a obţine imagini a mai multor procese În domeniul terapeutic, aptamerii au început să fie utilizaţi din
biologice diferite, cu aceeaşi tehnică de bază. 2004, pentru tratamentul degenerescenţei maculare.
Agenţii de imagistică moleculară pot fi, de asemenea, d. Anticorpi şi proteine modificate genetic
clasificaţi că agenţi „activabili" sau „de semnalizare con- Anticorpii monoclonali (mAbs), cunoscuţi sub numele
tinuâ". de imunoglobuline, sunt proteine în formă de Y, extrem
Agenţi de imagistică activabm (de asemenea cunoscuţi de specializate şi cu dimensiuni foarte mici (~ 150 proteine
ca „probe inteligente") eliberează semnal numai când kDa). Spre deosebire de molecule mici şi peptide, mAbs nu
interacţionează sau se leagă de ţintă. Un exemplu de agent se limitează la interacţiunea cu site-rile de legare sau zonele
imagistic activabil este reprezentat de un agent optic care active, ci pot lega moleculele de adeziune, markeri de acti-
emite semnal fluorescent numai după scindarea enzimatică vare, antigene şi receptori.
de cathepsin cistein protează. Pe de altă parte, agenţii care În prezent, există peste 20 de agenţi terapeutici cu anti-
emit continuu produc constant un semnal (de exemplu, toţi corpi monoclonali aprobaţi de FDA şi mai mult de 8 anticorpi
agenţii marcaţi radioactiv). monoclonali radiomarcaţi aprobaţi pentru imagistica molecu-
Principalele dase de agenţi imagist.id sunt: lară SPECT. Primul agent Acm aprobat imagistica moleculară
a. Moleculele mici a fost [11 lln] pendetidesatumomab (OncoScint) în 1992). În
- Dimensiunile mici ale acestor entităţi chimice ( de obicei 1996 ambele [99mTc] arcitumomab (CEA Sean) şi [lllln]
< 500 Da) înseamnă că pot accesa şi produce imagini pentru pendetidependetide (PROSTASCINT) au fost aprobate,
o gamă largă de ţinte moleculare (inclusiv intracelulară şi urmate de [ 111 In] ibritumomabtiuxetan (Zevalin) în 2002 şi
obiective SNC). [ 13 I I] tositumomab (Bexxar) în anul 2003.
- Există două tipuri principale de molecule mici utilizate e. Nanoparticule
că agenţi imagistici moleculari: Nanoparticulele sunt în curs de dezvoltare ca un nou set
1) molecule care se leagă de receptori specifici, transpor- interesant de agenţi imagistici, ce pot fi direcţionate atât activ
tatori sau canale de ioni, de exemplu, l 11 C] PKl 1195 este un cât şi pasiv. Au dimensiuni de ordinul a~ 10-1 OOnm şi nu mai
radioligand PETcare se leagă la receptorul periferic al benzo- mare de 1OOO nm. În general vorbind, nanoparticulele sunt
diazepinelor (PBR) şi este utilizat pentru a vizualiza microglia mai mari decât multe proteine şi molecule mici, dar ele sunt
sau inflamaţii neuronale în numeroase boli cerebrale. mai mici decât celulele.
2) molecule care permit imagistica metabolismului I a Datorită numărului mare de fragmente ataşate la suprafaţa
activităţii enzimatice I transport, de exemplu, 3 '-deoxi-3 ' - nanoparticulelor, acestea au o şansă mai mare de legare la
r 'u1JiÎo/11/ /. !'! inci;11i iilc fi}1(tX(.\'lfC'l} 69

ţintă. Fiind capabile să transporte o sarcină utilă terapeutic sau nanomoli) de radiotrasor în pacient, acesta se distribuie
nanoparticulele au potenţialul de a reduce efectele secundare în diversele organe şi sisteme.
nedorite ale multor terapii (de exemplu, chimioterapice), ca .PET-CT: Integrarea unui PET cu un CT într-o singură
molecule ele droguri pot fi livrate la zonele bolnave într-o unitate (PET-CT) a devenit recent o importantă tehnică
manieră site-specifică. imagistică în practica clinică. Sistemul integrat PET-CT s-a
1. Nanotuburi de carbon cu un singur perete (SWNTs) dovedit a fi mult mai sensibil şi mai precis în localizarea şi
sunt compuse dintr-o foaie grafen tubular. Dimensiunile caracterizarea diverselor leziuni comparativ cu PET sau CT
acestor particule cilindrice ele carbon variază şi sunt uşor ele singure. PET-CT este un exemplu de imagistică hibridă.
controlat, dar pentru aplicaţii biomedicale sunt în general Principiul fizic al imagisticii PET
ele ordinul a câţiva nanometri în diametru şi câteva sute ele - Agenţii radioactivi utilizaţi în tehnica PET sunt produşi
nanometri în lungime. în ciclotron prin bombardarea elementelor stabile cu pro-
2. Nanoparticule de aur (AuNPs) toni, deuteroni sau nuclei de heliu. Izotopii rezultaţi conţin
Două tipuri comune de AuNP sunt utilizate ca agenţi de un exces de protoni care se vor dezintegra prin emisie de
formare a imaginii: AuNPs sferice şi nanoparticule de aur. În pozitroni.
funcţie ele mărimea lor, compoziţie şi pregătire, AuNPs poate - Este posibil să fie produşi o multitudine de radioizo-
fi utilizat cu o gamă de modalităţi de imagistică, inclusiv topi emiţători de pozitroni, principala lor caracteristică fiind
RMN, CT, radionuclizi şi tehnici optice. timpul de înjumătăţire scurt: 18-Fluor (T!h = 11 O minute),
3. Nanoparlicule de oxid de fier superparamagnelic 11-Carbon (TY2 = 20minute ), 68-Galiu (T!h = 68min) etc.
(SP!Os). Nanopa1iiculele de oxid de fier superparamagnetic - Cu ajutorul izotopilor emiţători de pozitroni se mar-
(SPlOs) sunt proiectate special pentru studii de imagistică cu chează radioactiv diverse substarturi fiziologice ( cea mai
ajutorul IRM. Ele sunt constituite dintr-un miez de oxid de cunoscută fiind marcarea eul 8-F a Glucozei 18F-FDG).
fier (magnetit) acoperit cu un material cu matrice hidrofilă. - Pozitronul emis de atomul radioactiv al radiotrasorului,
Ele produc contrast prin perturbarea câmpului magnetic local parcurge o distanţă scurtă prin ţesuturi ( 1-2 111111) după care,
în care sunt plasate. la întâlnirea cu un electron din vecinătate are loc o „reacţie
Nanoparticulele (SPIOs) pot fi utilizate în imagistica re- de anihilare" însoţită de emisia a două radiaţii gamma (fotoni
ceptorilor celulari cum ar fi CyS.5-spio-dorntoxina specifică cu energia de 511 Kev) care sunt propagate la un unghi de
pentru matricea imagistică a metaloproteinazei 2, sau anti- 180° una faţă de cealaltă.
HER2-affibody-conj ugat-SPI Os pentru detectarea HER-2 Achiziţia şi reconstrncţia imaginilor PET
care exprimă celulele canceroase. - Achiziţia imaginilor PET se bazează pe detecţia „în
coincidenţă" (simultană) a celor doi fotoni gamma.
- Un scanner PET este format dintr-o multitudine de
Bibliografie detectori dispuşi pe mai multe rânduri de inele circulare
poziţionate în jurul pacientului. Pe durata examinării sunt
I.James ML, Gambhir SS.- A Molecular lmaging Primer: Moda-
lities, lmaging Agents, and Applicalions - Physiological Revievvs, colectate milioane de „detecţii în coincidenţă" ceea ce oferă
2012;2. 897-965 informaţii despre distribuţia radiotrasorului în organism.
2. Massoucl TF, Gambhir SS- .Molecular imaging in living subjects: - Achiziţia imaginilor se realizează în mod 3D. Aceasta
seeingfimdamental biologica! processes in a new light - Genes Dev. presupune „liniile de răspuns" (LOR) care sunt localizate în
2003: l 7.·545-580 planuri oblice. Achiziţia 3D are o probabilitate de detecţie
mare, sensibilitatea fiind crescută datorită utilizării unor
cristale de scintilaţie din materiale superioare (germaniu,
38. Principiul, analiza şi procesarea bismuth sau lutetium). Acestea au o capacitate de detecţie
crescută având un „timp m01i" scurt.
imaginilor PET
- În achiziţia imaginilor sistemele PET şi PET-CT posedă
Gabriel Andrieş metode software sofisticate utilizate pentru corecţia atenuării
şi a „împrăştierii" (scattering).
Definiţie:PET (Tomografia cu emisie de pozitroni) este - Tehnica PET detectează evenimentele „în coincidenţă"
o tehnică imagistică tomografică care permite evaluarea acestea fiind stocate într-o sinogramă. Sinograma conţine
cantitativă noninvazivă a distribuţiei unui trasor radioactiv proiecţiile tuturor unghiurilor de distribuţie a radioactivităţii
în vivo. După administrarea unei cantităţi foarte mici (pico în pacient.
70 Radiolugil' medica/â

-- Reconstrucţia imaginilor presupune utilizarea unor


algoritmi matematici analitici (filter back-projection-FBP)
sau a unor metode de reconstrucţie iterative (Ordered subset
expectation maximisation-OSEM)
Principii de bază în explorarea PET cu [18]F-fluoro-
deoxyglucose (FDG):
- Una din caracteristicile biochimice a celulelor tumorale
este o rată crescută a consumului de glucoză datorită unui
număr crescut de transportori proteici ai glucozei (Glut-1 şi
Glut-2). Această rată mare a glicolizei în celulele maligne fa-
cilitează detecţia utilizând imaginile PET FDG. Captarea FDG
în celulele maligne depinde de: integritatea vasculară,rata de
mitoză celulară şi hipoxia celulară. Ţesuturile necrotice sau
fibrozate au un nivel redus al acumulării FDG.
Valoarea standardizată a captării (standardized uptake
value - SUV): este utilizată pentru a determina dacă o leziune
are o captare crescută de l 8FDG. SUV normalizează canti-
tatea acumulată de FDG într-o regiune de interes (ROI) (în
mCi/ml) la doza totală administrată şi la greutatea pacientului
(în mCi/kg). Un nivel persistent sau crescut al acumulării
FDG într-o leziune (SUV > 2.5) pe imaginile tardive este un
indicator al malignităţii.

Bibliografie
I. Bailey DL, Townsend DW, Vallc PE, Maisey MN - Positron Emis-
sion Tomography. Basic Science - Springer, London, 2005
Conceptul de unde electromagneti- definit şi cărora, în limita principiului de incertitudine lui
1-leisenberg, li se pot defini la orice moment de timp poziţia
ce; radiaţii ionizante: surse, proprietăţi; sau impulsul.
elemente privind radioprotecţia luate în Distincţia dintre particulele radioactive şi radiaţia elec-
tromagnetică, ambele forme de transport a energiei prin
considerare la proiectarea unui departa-
spaţiu, s-a făcut în 1925 când de Broglie a introdus ipoteza
ment de radiodiagnostic; modalităţi de dualismului corpuscul - undă.
măsurare a dozei de iradiere a pacientu- Radiaţiile ionizafflte - clasificare
A. 1. Radiaţii electromagnetice(X, A)
lui şi a pen;onalului medical expus pro- 2. Particule încărcate (e-, pozitroni, deutroni, par-
fesional; metode şi instrumente folosite ticule a, ioni grei).
3. Particule neîncărcate electric(neutroni)
în managementul dozelor de iradiere în
B. 1. Radiaţii direct ionizante (e-, pozitron, particule
radiografie, radioscopie, CT, mamogra- a, ioni grei).
fie şi radiopediatde; principiul nivelelor 2. Radiaţii indirect ionizante (X, A, neutroni).
Jlonizarea
de referinţă în radiodiagnostic; doze de Procesul prin care un atom neutru captează o sarcină
referinţă şi doze limită în procedurile pozitivă sau negativă se numeşte ionizare.
Radiaţii direct ionizante
frecvente de radiodiagnostic
Particulele încărcate cum sunt electronii, protonii şi par-
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia ticuelele a sunt cunoscute ca radiaţii direct ionizante datorită
faptului că ele au suficientă energie cinetică pentru a produce
ionizări prin coliziune atunci când penetrează materia.
L Conceptul de unde ellectrnmagnetice; radiaţii
Radiaţia electrnmagnetkă
foniz:unte: sume, prnpirietăţi
Constituie modul de propagare a energiei în cazul unor fe-
It Elemente pirivind radioprotecţia luate în consi- nomene ca lumina vizibilă, undele din spectrul IR (infraroşu),
derare la proiectarea unui departament de radio- undele radio, microundele, radiaţiile ultraviolete, X şi A.
diagnostic Aceste radiaţii se numesc electromagnetice şi au fost descrise
pentru prima dată de Maxwell.
HI. Modalităţi de măsillrnre a dozei de iradiere a Câmpul de rndfaţii
pacientului şi a penmnaluhd medical expus profesio- Radiaţia nucleară constă din particule încărcate cu sar-
nal. Metode şi instrnmente folosite în managementul cină electrică şi din particule fără sarcină electrică emise în

dozelor de iradiere fo rndfogrnfie, radioscopie, CT~ procesele de dezintegrare sau în reacţiile nucleare. Prezenţa
mamografie şi radiopediatrie lor într-o anumită regiune din spaţiu detem1ină existenţa în
acel loc a unui câmp de radiaţii.
IV. Pirim::ipiuJ nivelelor de referinţă în radiodia- Proprietăţi
gnostic Razele X = undă electromagnetică, alcătuită din fotoni
(A= 0,1-150 A)
Proprietăţile razelor X:

39.I. Conceptul de unde electromagneti- - Propagare sub fonnă de fascicul conic


- Luminiscenţa: fluorescenţa + fosforescenţa (sulfat de
ce; radiaţii ioifulzante: surse, proprietăţi Zn şi Cd, platicianura de Ba); aplicaţii: ecranul radioscopic,
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia ecranele întăritoare.
- Absorbţia + difuziune - atenuare (absorbţia A, p,
Radiaţia grosimea structurii străbătute) ---+ aplicaţii: substanţe de
Radiaţia semnifică emisia şi propagarea energiei prin contrast (Ba, I), protecţie (Pb ).
spaţiu sau orice material din mediu. - Divergenţa - scăderea intensităţii fascicolului cu pătra­
Prin pai1icule de radiaţii înţelegem propagarea energiei tul distanţei; aplicaţii: radioterapie.
prin spaţiu sub formă de corpusculi ce au un rest de masă - Penetrabilitate~ lungimea de Ul1dă (raze dure/moi)
mcdiculâ

- Efecte biologice (ionizare) - aplicaţii: radioterapie Bibliografie


- Efectul fotochimic asupra filmului. I.NSR-03-Nonnele ele securitate radiologicâ. Proceduri de auto-
rizare, 200 I
2. NSR-11- Normele de securitate radiologică în practicile de radi-
ologie de diagnostic şi radiologie interven(ională, 2003
Bibliografie
I. Cordo/iani YS, Foehrenbach H - Radioprotection en milieu me-
dical. Principes el mise en pratique. 3' edition, Elsevier Masson,
Paris, 2014 39.III. Modalităti de măsurare a dozei
'
de iradiere a pacientului şi a personalu-
lui medical expus profesional. Metode şi
39.II. Elemente privind radioprotecţia
instrumente folosite în managementul do-
luate în considerare la proiectarea unui
zelor de iradiere în radiografie, radiosco-
departament de radiodiagnostic.
pie, CT, mamografie şi radiopediatrie
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia
Practicile care implică utilizarea instalaţiilor radiologice
sau/şi a surselor de radiaţie se autorizează pe faze de realizare, Expunerea radiologică medicală în radiologia conven-
după caz, şi anume: ţională

- amplasarea; Parametrii de expunere a pacientului:


- construcţia inclusiv montajul; - dose area product
- funcţionarea - utilizarea inclusiv întreţinerea; - doza de intrare
- conservarea; Dose area product (DAP)
- dezafectarea. Efectele expunerii sunt proporţionale cu valoarea DAP a
Fazele de realizare pot fi comasate, sau este posibil ca suprafeţei expuse - Gy/cm 2 • Măsurare cu DAP-metru.

unele din aceste faze să nu fie necesare pentru anumite De ce doza suprafeţei? Pentru că factorul indus de distanţa
practici. organului examinat (focusat) nu mai este necesar. În acest
Pentru faza de utilizare a unei instalaţii radiologice se mod poziţionarea axială a tubului nu mai este importantă.
poate emite o autorizaţie parţială de funcţionare de probă - Valoarea DAP măsurată este apoi corectată cu o constantă
Legea m. 11/1996, pe o durată de cel mult doi ani. specifică a organului (valoare standard, găsită în tabele).
În cazul în care comasările se realizează în clădiri existen- Sistemul de raportare DAP în România
te, faza de amplasare şi faza de construcţie pot fi comasate. - este prevăzut prin legi
Autorizaţia de construire - formular rezultat individual
Autorizaţia de construire permite realizarea construcţiei Autoritatea centralizată: MS, CNCAN
şi amenajărilor necesare, montajul instalaţiilor radiologice şi Parametrii expunerii pacientului
funcţionarea acestora pe timp limitat numai pentru a permite Doza de intrare
reglajul acestora, efectuarea testelor de acceptare şi de efica- - poate deriva din DAP
citate a ecranelor de protecţie. - importantă în radiologia intervenţională.
Pentru practicile care autorizează în faza unică montajul Detectori cu scintilaţie
instalaţiilor radiologice şi efectuarea testelor de acceptare şi Sunt utilizaţi pentru radiaţii alfa, beta, gamma şi neutroni.
de eficacitate a ecranelor de protecţie sunt permise numai dacă Sunt construiţi din materiale plastice, organice şi anorganice şi
beneficiarul a notificat Comisia despre intenţia de a utiliza pot fi detectoare solide, lichide sau cu gaz. Radiaţia incidentă
aceste instalaţii şi face dovada acestei notificări. interacţionează cu un material scintilator care primeşte o

Montatorul este obligat să ia măsurile necesare care să parte din energia totală a razei incidente. Moleculele excitate
permită utilizarea instalaţiei radiologice de către beneficiar produc fotonii de lumină (scintilaţie) în procesul de dez-
numai după obţinerea autorizaţiei de utilizare. excitare. Cel mai utilizat detector este Nai - folosit mai ales
pentru monitorizarea radiaţiei gamma, poate măsura foarte
bine radiaţii de fond (background).
Detectori §Olizi - Semicl[)U1dudl[)ru - NRD - instrument orientativ în fiabilităţii
Sunt construiţi din silicon sau germaniu şi sunt utilizaţi diagno'.;ticului radiologic ele scăderea iradierii.
pentru spectroscopia gamma. Avantajul lor este că au o foarte icilhu l0lire,div2 97/c!3: NRD în practicile radiolo-
bună rezoluţie energetică. Temperatura de operare trebuie să gice - nivele de doză pentru examene tip, pc grupe de pacienţi
fie foarte scăzută şi de aceea se foloseşte azot lichid. Acest tip sau pe fantome, pentru categorii mari de instalaţii radiolo-
de detectori poate indcntifica şi cuantifica izotopii gamma. Pot gice. În condiţii ie unor examene radiologice efectuate corect
fi fixaţi pe instrumente portabile şi aduc o mare cantitate ele aceste ni vele de doză nu ar trebui să fie depăşite de principiu.
informaţie despre contaminarea mediului cu radiaţii gamma, NRD nu sunl:
fiind foarte util în laboratoarele de medicină nucleară. - nici limite, nici constrângeri de doză;
Dispozitive de ml[)lll!itl[)ri.zare persl[)nală -- valori de doză optimale;
Fotmlozimetrul. Filmul utilizat este similar cu un film - nu pot fi disociate de nopunea „calitatea imaginii";
radiografic obişnuit. Filmul este încapsulat într-o casetă iar - indicatori de risc radiologic,
radiaţiile care penetrează caseta expun filmul. La intervale nu constituie limite de demarcaţie între practicile radi-
regulate (o lună sau trimestrial) filmele sunt developate şi odiagnostice corecte sau incorecte.
se citeşte densitatea de înnegrire care pe curbe de etalonare NRD permit:
corespunde dozei încasate. Nu sunt sensibile la radiaţii de evaluarea din punct de vedere a dozelor încasate de bolnav,
energii mici: a sau ~ a calităţii echipamentelor radiologice şi procedurilor utilizate;
Dozimetru termoluminiscent - TLD - interven'(ia, în caz de depăşire nejustificată a dozelor,
Acest tip de dozimetru are în interiorul casetei un mic prin acţiuni de control şi corecţie.
cristal. Când este expus la radiaţii, moleculele materialului NRD realizabile prin:
detector trec în stări metastabile (surplus de energie primit de - studii dozimetrice pe loturi specifice făcute de experţi
la radiaţia incidentă). Cristalul rămâne în stare excitată. Când autorizaţi a organismelor medico-profesionale şi ştiinţifice.
cristalul este încălzit, moleculele revin la starea iniţială cu Se porneşte de la:
emisia de fotoni de lumină (scintilaţie). Cantitatea de lumină - alegerea şi definirea exactă a mărimilor dozelor ce ar
emisă este proporţională cu cantitatea de energie absorbită. putea afecta NRD;
- determinarea valorilor numerice a dozelor pe tehnici
şi loturi specifice.

Bibliografie În radiodiagnostic valoarea dozelor este strâns legată


de instalaţie, tipul constituţional al subiectului şi procedura
1. Cordoliani YS, Foehrenbach H - Radioprotection en milieu me-
dical. Principes et mise en pratique, 3" edition. Elsevier Masson, efectuată

Paris, 2014 Doze şi indicatori de doze utilizate:


2. NSR-06-Normele de dozimetrie individuală, 2002 - debitul dozei înaer-măsuratînaxulfasciculului-înmGy/s
- doza la „intrare" - în mGy
- doza în profunzime - în mGy
- PDS = produs doză x suprafaţă - în Gy x crn 2
Pirindphd nivelelmr d.e r~ferinţă în - doză eficace - în mSv
rad.iodiagnostk NRD nu este exprimată prin doza eficace pentru că:
- doza eficace este o valoare fizică nemăsurabilă;
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia
- doza eficace este rezultatul unui model de calcul imperfect;
- doza eficace este susceptibilă la îmbunătăţiri;
Concept introdus pentru prima dată în 1996. - nu are legătură „explicită" cu parametrii electrici.
- CIPR publică în Directiva 73 definiţia în „Protecţia şi
siguranţa radiologică în medicină";
- teză reluată şi actualizată de EURATOM în Directiva
97/43 la articolul 4; l.NSR-0 I-Ncmneleji111dame11ta!e de securitate radiologică, 2000
- limita reglementată de doză - valoare care nu constituie 2.NSR-03-Norme!e de sernrifa/e radiologică-Proceduri de auto-
obligativitate strictă; rizare, 2001
- NRD - valoare medie a dozei de iradiere specifice unei 3.NSR-04-Nonnele privind radioprotecţia persoanelor în cazul
tehnici radiodiagnostice; expunerilor medicale. 2002
40" Riscurile expunerii -- au o puternică rndiosensi bilitate
sterilitate permanentă la Gy bărbaţi ~i la 2,5 Gy
te proceduri medicale - definire si , de- femei
scriere; efectele stocastice, d.eterministice ionizante iradierea întregului
şi teratogene ale radiaţiilor ionizante
Efecte sm1wlice precoce
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia Sindromul acul de iradiere
Efecte somatice tardive
Efectele biologice ale radiaţiilor ionizante sunt datorate - apar la expuneri mici ~i repetate de radiaţii ionizante.
transferului de energie care produce excitări sau ionizări ale Efectul somatic stocastic - inducerea cancerului,
atomilor. Se consideră că efectul radiaţiilor ionizante este inclusiv a hemopatiilor maligne. Efectul cancerigen al
întotdeauna nociv. radiaţiilor ioni2.ante este explicat de modificările în home-

Teoria ţintei - acţiunea directă asupra ADN-ului care are ostazia locală celulară şi tisulară, mai ales prin alterarea
ca efect lezarea celulei. Efectele prin expunerea la doze mici mecanismului informaţional care dirijează multiplicarea
şi repetate a ADN-ului sunt moartea celulei, mutageneză şi celulară, ca urmare a leziunilor celulare directe ~si a al-
transformarea malignă. terărilor imunologice, endocrine şi metabolice ~roduse
Teoria radicali/or liberi - acţiunea indirectă a radiaţiilor indirect prin iradiere.
ionizante are loc prin producerea unor radicali liberi cu re- E/ectP geneticP
activitate crescută. Efectul depinde de cantitatea de radicali - Efecte teratogene
formată, leziunea apărând numai când mecanismele fiziolo- - Efecte mutagene
gice de neutralizare sunt ineficiente (enzimele reducătoare Efectele teratogene
- glutation peroxidaza). - Acţiunea teratogenă a radiaţiilor ionizante este re-
Riu:l.iosensibilitatea prezentată de iradierea „în utero" a embrionului si fătului.

Cu cât o celulă este mai: tânără, puţin diferenţiată, activă Efectele teratogene sunt puternic dependente de stadiul
din punct de vedere mitotic, cu atât ea este mai radiosensibilă. gestational la care se produce expunerea, şi anume, dacă are
Efectele arnte şi crronice aie rndli.aţiilor ionizante asu- loc în timpul organogenezei.
pra organi§m1U1i1:.1i mmrn. Efectele mutagene
Efectele asupra acizilor nucleici - privesc modificările produse de radiaţiile ionizante
ADN este vectorul informaţiei genetice; se produc rupturi asupra gameţilor, afectând materialul ereditar;
în lanţurile de ADN care pot schimba informaţia genetică - pot să apară: mutaţii letale caracterizate prin viabilitatea
ducând la erori de codificare în sistemul ARN. redusă a indivizilor purtători de astfel de gene;

Efecte la nivel celular - mutaţii neletale ce produc un nivel crescut de ano-


- moa1ie celulară radioindusă malii genetice la generaţiile următoare ( după mai multe
- modificari funcţionale celulare (afectarea procesului generaţii).

mitotic)
- mutaţii
- cancerizări Bibliografie
Efecte sistemice (ţesut, organ, aparat) I. Cordoliani YS, Foehrenbach H Radioprotection en milieu me-
Efecte la nivelul ţesutului cutanat dical. Pri11cipc.1· et mise en pratique. 3e edit ion, Efsevier Masson,
- ele mai radiosensibile celule sunt cele din stratul bazal Paris. 2014
al epidermului.
- acute
- eritem (> 3 Gy)
- descuamare(> 8 Gy - 15 Gy)
- necroză (> 25 Gy)
Efecte la nivelul ochiului
- cristalinul are radiosensibilitate crescută
- cataracta poată apare la doze de 2-6 Gy
Efecte la nivelul gonadelor
<Jr~' r ·1 i' n
4lL expunerea îl poale cauza, lwînd în consideraţie cficacilatca,
beneficiile ~i riscurile tehnicilor alternative disponibile având
conform ; Conceptu.I fow as re,. acelaşi obiectiv, dar care nu implică sau implică mai puţină
asonably achievabie - definire expunere la radiaţii ionizanlc.
În particular:
în radiodiagnostic; conceptele
- toate tipurile noi de practici implicând expunerea me-
radioprotecţie, măsurare şi rrrnna- dicală la radiaţii ionizante trebuie să fie justificate înainte de

al dozei în diagnostică, a fi general adoptate


-- tipurile de practici existente care implicft expunerea
radiopediatrie~ radiodfagnostkul paci- medicală la radiaţii ionizante pot fi revizuite ori de câte ori
entelmr şi radiodiagn(!stkul în se dispune de informaţii noi ~i importante privind eficacitatea
sau consecinţele acestora
medkolegalie
- toate expunerile medicale individuale la radiaţii ionizante
Ana-Magdalena Bratu, Constantin trebuie să fie justificate în prealabil ţinând cont de obiectivele
specifice ale expunerii şi de caracteristicile persoanei implicate
- dacă un tip de practică implicând o expunere medicală
nu este justificată în mod general, o expunere individuală
IL Cm1cephRi fow a§ reasoJ!llab!y achievabRe determinată de acest tip poate fi justificată în condiţii paiii-

(ALARA)" cularc, fiind evaluată de la caz la caz


- medicul ordona lor şi practicianul trebuie să caute, unde
de este posibil, să obţină informaţiile anterioare de diagnostic sau
rndlfopedfatde 1 pacien- medicale utile pentru expunerea prevăzută la radiaţii ionizante
telor gravide şfi Îirl1 prnced1Ll!d medico-legale şi să ia în considerare aceste date pentru a evita expunerea
inutilă la radiaţii ionizante
- expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cerce-
41.L tarea medicală şi biomedicală trebuie să fie examinate de un
comitet de etică, stabilit în concordanţă cu reglementările
Ana-Magdalena Constantin Zaharia specifice ale Ministerului Sănătăţii
- o atenţie specială trebuie acordată justificării acelor
Articolul I al Ord. MS nr. 1334/2004 face referire la expuneri medicale la radiaţii ionizante atunci când nu există
obligativitatea conducerilor unităţilor sanitare în care se un avantaj direct asupra sănătăţii persoanei supusă expune-
desfăşoară practici de radiologie şi radiologie intervenţională rii şi în mod particular pentru expunerile cerute din raţiuni
să elaboreze reglementări specifice proprii privind protecţia medico legale
sănătăţii persoanelor fizice împotriva radiaţiilor cauzate în - dacă o expunere la radiaţii ionizante nu poate fi justifi-
cazul expunerilor medicale. cată, aceasta va fi interzisă
Orice practică radiologică se desfăşoară ţinând cont de - toate dozele datorate expunerilor medicale în scopuri
3 principii de bază: radiologice, cu excepţia procedurilor terapeutice la care se
- justificarea referă art. l alin. 2, trebuie să fie menţinute la un nivel cât
- optimizarea mai redus, rezonabil posibil, pentru a permite obţinerea
- limitarea dozei informaţiei diagnostice urmărite, luând în considerare factori
În cadrul radiologiei diagnostice şi radiologiei conven- sociali şi economici.
ţionale, conform art. 60(3 )a, limitarea dozelor nu se aplică
în expunerea medicală a pacienţilor.
Expunerea medicală la radiaţii ionizante prevăzută în Bibliografie
art. 1 alin. 2 trebuie să prezinte un beneficiu net suficient,
] .Legea 171'.11 l I 1996 privind desfăşurarea 111 siguranţă, reglemen-
dacă se compară beneficiile totale potenţiale terapeutice sau
tarea autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, publicată în
diagnostice pe care le produce, incluzând beneficiile directe Monitoru! Oficial 111: 267/29 octombrie 1996
asupra sănătăţii unei persoane individuale şi beneficiile 2.NSR-04-Normele privind radioprotecţia persoanelor Fn cazul
asupra societăţii, în raport cu detrimentul individual pe care expunerilor medicale, 2002
i,lt'.!.r;i.\'/1.('t! ,Jl<'(/ic·olâ

41JHL
diagnostică,
radioped.iatrie,
A radiiod.fagnosticud pacientelor gravide şi
în proceduri medko·-legale
ALARA rcprczintil principiul pentru minimizarea expu-
Ana-Magdalena Bratu, Constantin Zaharia
nerii la radiatii ionizante.
ALARA (As lovv as rcasonably achievable) este un
principiu de securitate care are ca scop minimizarea dozelor Pentru radiologia diagnostică si interventională au fost
de radiaţii ~i a emisiilor de la materialele radioactive. Mai elaborate în 2003 normele de securitate radiol~gică-NSR-11.
mult decât o practici\ medicală, ALARA are la bază limitele Scopul lor este de a stabili cerinţe specifice de radioprotecţie
legale ale dozelor de radia'[ii ~i reprezintă o cerinţă pentru în radiologia de diagnostic. Aceste norme acoperă toate
situaţiile de expuneri medicale, de expunere profesională de
toate programele de securitate radiologică.
Care este bază pentru A LARA? Filosofia securitătii radi- expunere a populaţiei, inclusiv expunerile potenţiale.
ologice se bazeaz[i pe ipoteza conservatoare care afirmă că Normele se aplică practicii de radiologie de diagnostic şira­
doza de radiaţii ~i efectele sale biologice asupra ţesuturilor vii diologie intervenţională care implică riscul expunerii la radiaţii
sunt modelate după o relaţie numită. ipoteză lineară. Pe scurt, ioni,zante provenite de la utilizarea instalaţiilor radiologice.
fiecare doză de radiaţii de orice magnitudine poate produce ln sensul acestor norme, instalaţia radiologică este un
un anumit nivel de efecte defavorabile care pot include risc dispozitiv medical care emite radiaţii X. Ele completează
cerinţele de securitate radiologică stabilite în „Normele
crescut de mutaţii genetice şi cancer. Avâ.nd în vedere acest
lucru, ALARA are drept scop reducerea dozelor absorbite de Fundamentale de Securitate Radiologică"(NFSR).
personalul radiologic folosind măsuri practice şi eficiente din Pentru expunerea medicală în radiologia pediatrică, ex-
punct de vedere al costului. puneri în scop medico-legal şi expunerea medicală la radiaţii
Cum este ALARA implementat? Un program ALARA efi- ionizante a gravidelor au fost emise reglementări specifice.
cient necesită implicare din partea întregului personal expus Reglementarea specifică referntoare na expunerea
medkală în rndfofogi.a pediatrkă a fost emisă în 2007 si
radiologic din cadrul clinicii sau spitalului şi orice alt angajat
care lucrează în vecinatea echipamentului radiologic. Pentru a completează Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pent/u
menţine dozele de radiaţii la un nivel cât mai redus posibil, tre-
Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru apro-
buie ca personalul să urmeze trei principii majore de securitate: barea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului
- timp - minimizarea timpul de expunere.
sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Nationale
- distanţa - dublarea distanţei dintre corp şi sursa de
radiaţii; acest lucru reduce expu11erea la radiaţii cu un factor
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002.
din 4. În cazul copiilor, cele două principii de bază în protecţia
radiologică a pacientului - justificarea procedurii şi optimiza-
- protecţie - utilizarea materialelor absorbante precum
Plexiglad pentru beta particule şi plumb pentru raze X şi rea protecţiei - se aplică cu o exigenţă mărită. Reglementările
specifică cerinţele privind spaţiile, instalaţiile şi echipamen-
raze gamma.
Persoanele gravide care lucrează în mediul radiologic ar tele. De asemenea, sunt stabilite condiţiile de justificare şi
trebui să evite expunerea mai mare de 55 rnilirem pe toată optimizare a expunerii copilului, decizia finală pentru exa-
perioada sarcinii şi dozele mari de radiatii între a 8-a si a minarea radiologică revenind radiologului, fiind esenţială
15-a săptămână de sarcină, fătul fiind îd această perio~dă o relaţie consultativă între radiolog şi clinician. Sunt regle-
mai sensibil la efectek radiaţiilor induse. mentate recomandări specifice de radioprotecţie pentru copil.
Regllementările spedfice pelilitrn exp111D1e1rea medicală
Aderarea la precum şi regulile şi reglemen-
tările naţionale privind expunerea la radiaţii, contribuie la
fo cazruill expentb:efor medlko-!legmlle au fost elaborate în
menţinerea sănătăţii şi personalului. 2007. Ele precizează:
- orice expunere medicală la radiaţii ionizante care are ca
scop final o expertiză medico-legală se justifică individual.
- expunerea medicală a unei persoane la solicitarea unor
I. '1" UW E11viro11me11tal and Safetv. Radiation Safetv Manual,
1 asiguratori, efectuată fără referintă la indicatii clinice se
consideră nejustificată.
' -

University of Wisco11si11, Madison, 2005 , ' '


- sunt exceptate suspiciunea de furi sau trafic de droguri
şi arme, pentru care beneficiul net faţă de persoana expusă
nu este relevant.
specifică referitoare fa expu.rnen·ea
medlicaliă !a rn:diaţii ionizall1lil:e a
legislativ naţionali şi al
- nici o gravidă nu va fi expusă medical la radiaţii ioni-
zante fără o justificare adecvată; la u tilizairea
- practicianul este obligat să notifice în scris, în finalul
buletinului radiologic de interpretare, doza datorată expunerii
medicale sau toate datele necesare evaluării acesteia; Bratu, Constantin Zaharia
- recomandările sunt aplicabile femeii or cu capacitate ele
reproducere, de la pubertate la menopauză, respectiv femeilor
cu vârsta cuprinsă între 12 ani şi 50 de ani; L Compollllellllte cheie alie de asigurare
- orice solicitare de practicare a unei proceduri radio- ai caHtăţH rndfollmagistkă me-

logice pentru o femeie în perioada fertilă va fi însoţită de


menţiunea specială a ordonatorului asupra existenţei unei
Ho de b:.u:ă ale cadn.1.hlli legisiafrv llllaţiorn.al şi
eventuale sarcini;
al llJni.mrnH El.llropen.e referitor fa uH!lfa:area radfaţmm·
- absenţa oricărei suspiciuni de sarcină, clinică sau de
laborator, constatată de medicul ordonator şi practician, con-
X ÎIIB scop medka!
duce la efectuarea procedurii radiologice în scop diagnostic
sau terapeutic;
- se recomandă, de principiu, amânarea oricărei expuneri cheie pirogramelo:r
medicale la radiaţii ionizante a gravidelor aflate în primele asigurare şi management a! calităţii în
15 săptămâni de sarcină;
radfolmagistkă medka!ă
- în situaţii de urgenţă, în care viaţa femeii sau a produsu-
lui de concepţie este în pericol, expunerea medicală la radiaţii Ana-Magdalena Constantin Zaharia
ionizante cu scop diagnostic ori tratament trebuie efectuată.
Programul de asigurare a calităţii trebuie să fie stabilit
astfel încât aplicarea acestui program să conducă la:
a) asigurarea îndeplinirii adecvate a tuturor cerinţelor
I. NSR-ll-Norme de securitate radiologica in practicile de radio- legate de radioprotecţie şi de securitate;
logie ele clictgnostic şi radiologie i11terve11ţio11alâ, 2003 b) mecanisme de control al calităţii şi proceduri pentru ana-
2. Reglemenlarc ,pecificâ re(i?riloctre la expunerea medicală Io liza şi evaluarea eficienţei generale a practicii de radiologie.
radiaţii ionizante a gravidei01: M. Oficial 111'. I 039/28.12.2006 Titularul de autorizaţie şi conducerea departamentului
3. Reglementare specifică referitoare !o expunerea medicală în de rndiologie trebuie să asigure resursele necesare de timp.
radiologia pediatrică, M. Oficial 111:3/03. J0.2007 personal şi de buget pentru realizarea unui program efectiv
4. Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală a per- de asigurare a calităţii.
soanelor la radiaţii ionizante in cazul expertizelor medico-legale.
Programul trebuie să acopere întregul proces, de la
M Oficial nr 3/03 O12007
decizia iniţială în a adopta o procedură particulară, până la
inte1-prctarea şi înregistrarea rezultatelor şi trebuie să includă
o metodologie de control sistematic.
Trebuie să se asigure îmbunătăţirea continuă a calităţii.
Aceast&. implică îmbunătăţirea continuă a procedurilor de
utilizare a instalaţiilor radiologice în radiologia de diagnostic
şi radiologia intervenţională, îmbunătăţire bazată pe noile
informaţii învăţate în programul de asigurarea calităţii şi din
noile tehnici dezvoltate de comunitatea radiologică.
Programul de asigurare a calităţii trebuie să acopere cel
puţin:
ff;J{!/_;f:,'/it_ '{/ Jl!f.'{/{(.'f!/Lf

I. testele de acceptare ale instalaţiei radiologice şi - N Normele de securitate radiologică - Proceduri


punerea în funqiune a acesteia; de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 366 din 22
2. controlul 'calităţii instalaţiei radiologice (hardware septembrie 200 l ~i publicate în Monitorul Oficial, Partea I
şi software); nr. 764 bis din 30 noiembrie 200 l.
3. proceduri de utilizare a instalaţiilor radiologice; NSR-04, Normele privind radioprotecţia persoanelor
4. selectarea procedurii corecte pentru pacient; în cazul expunerilor medicale, aprobate prin Ordinul comun
5. planificarea şi informarea pacientului; MSF şi CNCAN nr. 285/79/2002 şi publicate în Monitorul
6. dozimetria clinică; Oficial, Partea l nr. 446 bis din 25 iunie 2002.
7. optimizarea protocolului de examinare; - NSR-06, Norme de dozimetrie individuală, aprobate
8. menţinerea înregistrărilor şi scrierea raportului; prin ordinul nr. 180/05.09.2002 al preşedintelui CNCAN
9. pregătirea şi educarea continuă a personalului; şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 bis din 22
10. auditul clinic; octombrie 2002.
11. evaluarea rezultatelor generale ale serviciului de - NSR-07, Norme privind eliberarea permiselor de
radiologie. exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor
acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul nr.
202/ 15. î 0.2002 al preşedintelui CNCAN şi publicate în Mo-
Bibliografie nitorul Oficial, partea l, nr. 936 din 20 decembrie 2002.
l.NSR-Ol-Norme!eji111damenta/e de securitate radiologicâ, 2000 - NSR-08, Norme privind desemnarea organismelor
2.NSR-04-Normele privind radioprotecţia persoanelor 1Î1 cazul notificate pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul
expunerilor medicale, 2002 Preşedintelui CNCAN nr. 219 din 10 decembrie 1999 şi
publicate în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 28
februarie 2000.
42.U. Pir:i.ncipii de bază ale cadrului - NSR-11, Norme de securitate radiologică în practicile
de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională,
gislativ naţional şii al Uniunii Europene aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 173 şi
referitor ia utilizarea radiaţiilor în §cop publicate în Monitorul Oficial al României nr. 924 din 23
medkal decembrie 2003.
- Directiva 97/43 Euratom.
Ana-J11agdalena Bratu, Constantin Zaharia

Principiile de bază ale cadrului legislativ naţional şi al


Uniunii Europene referitor la utilizarea radiaţiilor X în scop
medical se bazează pe:
~ Legea nr. 111/ 1996 privind desfăşurarea în siguranţă
a activităţilor nucleare, publicată în M. Of. nr. 267 din 29
octombrie 1996 şi republicată în temeiul art. II din Legea nr.
16/1998, publicată în M. Of. nr. 78 din 18 februarie 1998. Le-
gea a mai fost modificată prin O.U.G. nr. 204/2000, publicată
în M. Of. nr. 589 din 21 noiembrie 2000 (aprobată prin Legea
nr. 384/2001, publicată în M. Of. m. 400 din 20 iulie 2001,
şi a fost suspendată prin O.U.G. nr. 295/2000, publicată în
M. Of. nr. 707 din 30 decembrie 2000, de la l ianuarie 2001
la 20 iulie 2001) şi prin Legea nr. 193/2003, publicată în M.
Of. nr. 343 din 20 mai 2003. Modificările, completările şi
abrogările au fost introduse în cuprinsul legii.
- NSR-01, Nonnele fundamentale de securitate radiologi-
că, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14 din 24
ianuarie 2000 şi publicate în Monitorul Oficial al României
nr. 404 bis din 29 august 2000.
Anatomia descriptivă şi topografkă a este alcătuită din două porţiuni: o porţiune parietală şi
una
sfenoidală; porţiunea parietală se îmbină
cu oasele parietale
extremitătii cefalice si a coloanei alcătuind sutura coronală; porţiunea sfenoidală se îmbină cu
' '
marginea superioară a aripii mari a osului sfenoid, alcătuind
44.Anatomia :radioimagistică a scheletului sutura fronto-sfenoidală. Marginea orbitonazală prezintă: o
cranian si vertebral margine nazală cu procesele frontale ale osului maxilar şi o
' margine supraorbitară.
Horaţiu Ionescu Osul etmoid prezintă o formă neregulată şi este localizat
la nivelul porţiunii anterioare a bazei craniului, intrând în
alcătuirea foselor craniană anterioară şi olfactivă, dar şi a
L Anatomia descriptivă şi topografică a extremităţii
cavităţii nazale şi orbitei. Este alcătuit din labirinturile etmo-
cefalice
idale unite prin intermediul lamei cribrţforme ce se sprijină
1. Anatomia craniului
pe lama pe17Jendiculară a etmoidului. Se articulează cu un
2. Anatomia bazei de craniu număr mare de oase ce intră atât in alcătuirea neurocraniului,
3. Anatomia parenchimului cerebral dar şi în alcătuirea viscerocraniului.
II. Anatomia descriptivă şi topografică a coloanei Osul occipital este un os impar, median, ce intră în alcă­
tuirea bazei şi bolţii craniene.
vertebrale
Poate fi împărţit într-o parte scuamoasă, două părţi laterale
1. Anatomia coloanei vertebrale
şi o parte bazilară.
2. Anatomia măduvei spinării Porţiunea scuamoasă a osului occipital poate fi identifi-
3. Anatomia rădăcinilor nervoase cată posterior prin inte1111ediul foramenului magnum. Părţile
laterale ale osului occipital sunt dispuse anterolateral faţă
de foramen magnum, iar fiecare prezintă: o faţă inferioară, o
Bibliografie faţă internă, o margine medială, o margine laterală. Porţiunea
1. Frasin Gh, Cozma N - Anatomia Capului şi a Gâtului - curs - bazilară a osului occipital are formă patrulateră şi prezintă:
UMF laşi 1978 o faţă superioară, o faţă inferioară, o margine anterioară, una
2. Goe! A - Surgical anatomy of the sphenoid bone and cavernous posterioară şi una laterală. Marginea anterioară se articulea-
sinus - În: Torrens iv!. Operative Slcull Base Surgery - WB Saunders, ză cu osul sfenoid alcătuind sinconclroza sfeno-occipitală.
Philadelphia, 1997 Marginea posterioară prezintă pe linie mediană tuberculul
3.Morita A, Ebersolcl MJ, Olsen KD Foote RL, Lewis JE, Quast LM
apical. Marginea laterală se aiiiculează cu porţiunea pietroasă
- Esthesioneuroblastoma.prognosis and management. Neurosurgery.
1993, 32(5)o706-!4 a osului temporal.
4. Roux FX Moussa R, Devaus B, NatafF, Page P, Laccourreye O, Fornmern magm1.m este orificiul prin care cavitatea cra-
Schwaab G, Brasnu D, Lacau Saint-Guily J - Subcranialfiw1to- niană se continuă cu cea vertebrală.
orbito-nasal approach for ethmoidal cancers, surgical techniques Osul parietal are formă aproximativ pat11.1lateră şi prezintă:
and results.Surg Neuro!. 1999, 52(5):501-8 o faţă externă şi o faţă internă, o margine sagitală, una scuamoa-
5. Tinda!! GT, Cooper PR, Barrow DL- The practice ofneuroswgery, să, una frontală, una occipitală şi unghiuri: frontal, sfenoidal,
Williams & Wilkins, Baltimore, 1997 mastoidian şi occipital. Marginea sagitală este groasă, dinţată
şi alcătuieşte împreună cu cea de parte opusă sutura sagitală.
Marginea scuamoasă prezintă trei porţiuni: una anterioară
43-44.L Anatomia descriptivă şi ce se articulează cu aripa mare a osului sfenoid alcătuind
topografică a extremităţii cefalice sutura sfenoparietală, una mijlocie ce se articulează cu
porţiunea scuamoasă a osului temporal alcătuind sutura

43-44.I.1 Anatomia craniului parietotemporală şi una posterioară ce se articulează cu


porţiunea mastoidiană a osului temporal alcătuind sutura
Horaţiu Ionescu parietomastoidiană.
Marginea frontală se articulează cu marginea superioară
Osul frontal alcătuieşte fruntea şi prezintă: două feţe a osului frontal alcătuind sutura coronală. Marginea occi-
( una ex temă şi una internă) şi două margini (una parieto- pitală se articulează cu osul occipital şi alcătuieşte sutura
sfenoidală şi una orbito-nazală): marginea parietos.fenoidală lambdoiclă.
tr1/{!/-.:,isru 1l1c:1/ic(l/{J_

Osii.li! temporal este un os pereche �i intră în alcătuirea 43-44.L2. Anatomia bazei de craniu
foselor craniene mijlocii �i posterioare ale bazei craniului.
Se poate impăr[i într-o parte scuamoasă, una pietroasă, una Horaţiu Ionescu
stiloidiană şi una timpanică. Osul temporal se articulează în
porţi unea superioară cu osul parietal, în porţiunea postero­ Definiţie: baza de craniu este por[iunea cea mai interi­
medială cu osul occipital, în porţiunea antero-medială cu oară a craniului.
osul sfenoid, în porţiunea antero-laterală cu osul zigomatic, Endobaza este compusă din endocraniu şi partea inferi­
iar inferior cu mandibula. oară a planşeului acestuia.
Partea scuamoasă alcătuieşte porţiunea anterioară şi Baza craniului este alcătuită din şase oase, dintre care
superioară a osului şi este o lamă osoasă convexă, subţire. unele, prin forma lor şi legăturile pe care le formează iau parte
Partea timpanică a osului temporal. Este denumită şi şi la formarea segmentului facial. Părţile laterale ale bazei
osul timpanal. Acesta participă la alcătuirea meatului acustic de craniu sunt închise de o parte şi de alta de stânca osului
extern, a cavităţii timpanice şi a canalului auditiv. temporal. Baza craniului este străbătută de o serie de găuri
Partea pietroasă. Faţa anterioară sau endocraniană intră mari şi mici, precum şi de fisuri. Aceste găuri sunt locul de
în alcătuirea fosei craniene mijlocii şi are raporturi cu lobul trecere pentru cele 12 perechi de nervi cranieni, bulbul rahi­
temporal al emisferelor cerebrale. Faţa posterioară (cerebe­ dian care se continuă cu măduva spinării, precum şi pentru
loasă); faţă inferioară. arterele şi venele craniului şi encefalului.
Porţiunea mastoidiană. Vârful este neregulat şi acoperă Structural, baza craniului este împărţită în trei comparti­
cea mai mare parte din orificiul superior al canalului carotidian. mente bine determinate:
Baza se articulează cu scuama şi alcătuiesc împreună - etajul anterior al bazei craniului - limitat anterior de
procesul mastoid. unghiul diedru dintre faţa anterioară şi cea inferioară a osului
Canale şi cavităţi: cavitate timpanică; meat acustic ex­ frontal, posterior pe linia mediană de şanţul optic al corpului
tern; labirint osos; meat acustic intern; canal cohlear; canalul sfenoidului, lateral apofizele clinoide anterioare cc se prelun­
facialului; canal carotidian. gesc cu marginea posterioară a micilor aripi sfenoidale.
Osul sfonoid - Sorin M. Dudea - - etajul mijlociu al bazei craniului mărginit anterior pe
- os median alcătuit din: linia mediană de şanţul optic şi lateral de micile aripi ale
- corp: pe faţa superioară - şanţul prechiasmatic; şaua sfenoidului, iar posterior de marginea superioară a stâncii
turcească cu tuberculul şelar şi lama patrulateră; procesele temporalului. Acest compartiment este centrat de şaua tur­
clinoide mijlocii şi posterioare, clivusul. Faţa inferioară - cor­ cească între şanţul optic şi lama patrulateră, înconjurată de
netul sfenoidal. Faţa anterioară - creasta sfenoidală, orificiile cele trei perechi de apofize clinoide (anterioare, mijlocii şi
sinusurilor sfenoidale. Posterior - sincondroza sfeno-occipi­ posterioare). Mai lateral sunt fosele sfeno-temporale. Poste­
tală; lateral - sunt carotidian, sinus carotidian. rior de aceste elemente întâlnim gaură rotundă, gaura ovală,
- aripile mici cu: fisura orbitară superioară, procesul gaură mică rotundă şi şanţul ei. La nivelul vârfului stâncii se
clinoid anterior, canalul optic. găsesc gaura ruptă anterioară şi orificiul intern al canalului
- aripile mari: baza: gaură rotundă, ovala, spinoasă; vârful carotidian, continuat cu o depresiune spre şanţul sinusului
- articulaţie cu osul parietal; feţele - cerebrală, orbitară, tem- cavernos.
porală, infratemporală, maxilară. Marginile - fisura orbitară - etajul posterior al bazei craniului limitat anterior de
superioară; gaura ruptă, fisura orbitară inferioară. marginea superioară a lamei patrulatere a sfenoidului, mar­
- procesele pterigoide: lama laterală, lama medială. ginea superioară a stâncii, iar posterior de şanţul sinusului
- sinusul sfenoidal. venos lateral şi protuberanţa occipitală internă.
Ca şi endobaza, exobaza este împărţită în trei etaje:
- etajul anteri01; situat înaintea liniei bizigomatice;
- etajul mijlociu, situat între linia bizigomatică şi linia
bimastoidiană;
- etajul posterior, înapoia liniei bimastoidiene.
Este format din trei elemente osoase: frontal, etmoid şi
sfenoid, fiind în relaţii de vecinătate inferior cu cavităţile
orbitare şi cu viscerocraniul iar posterior cu etajul mijlociu
al bazei craniului.
Anatomia pa.renchftmului !Emisfrn:Re cerebrnle - porţiunea c1ca mai volurninoas[1 a
encefalului. Sunt localizate la nivelul lojei supratentoriale, su-
cerebral perior faţă de trunchiul cerebral ~i tentorium I cortul cerebelos.
Horaţiu Ionescu Cele două emisfere sunt despărţite prin intermediul fisurii
interemisferice (la nivelul ei pătrunde coasa creierului I faix
cerebri), iar în porţiunea inferioară sunt unite prin corpul
Cerebelllll - segmentul encefalului situat în fosa poste-
calos, fornix şi comisurn albă anterioară.
rioară, posterior de punte şi de partea superioară a bulbului
Pe suprafaţa emisferelor cerebrale se găsesc o serie de
rahidian cu care delimitează cavitatea ventriculului IV, fiind
şanţuri, care după momentul apariţiei şi după adâncimea lor
separat de emisferele cerebrale prin cortul cerebelului - struc-
au fost împărţite în trei grupuri:
tură a durei mater. Reprezintă cea mai voluminoasă parte a
- şanţuri primare, care apar primele, chiar în perioada
rombencefalului, organul de coordonare a mişcărilor fine, al
fetală; ele sunt mai adânci, au un caracter mai constant ca
mişcărilor involuntare automate şi al echilibrului; reglează
aşezare şi delimitează lobii emisferelor cerebrale - şanţurile
automatismul şi coordonează tonusul muscular al muşchilor
central, lateral, parietooccipital;
antagonişti şi sinergişti.
Este fonnat dintr-o p011iune mediană, impară, alungită - şanţuri secundare care delimitează circumvoluţiile;
- şanţuri terţiare, mai puţin adânci, care împart
sagital, denumită vermisul cerebelului, două porţiuni laterale
circumvoluţiunile în porţiuni mai mici şi nu sunt constante.
voluminoase - emisferele cerebeloase. Vermisul este separat
de emisferele cerebeloase prin şanţul paramedian. Caracterul girai este rezultatul extinderii mai mări a
Cerebelului i se descriu două feţe - superioară şi inferi- cortexului cerebral faţă de substanţa albă subiacentă. La
oară - separate prin fi.surn orizontală ce trece pe marginea
nivelul fiecărui emisfer se pot identifica cinci lobi şi anume:
posterioară a emisferelor. Faţa inferioară pe linia mediană
frontal, parietal, temporal, insular, occipital. Şanţul central
prezintă un şanţ mai adânc (valecula), în profunzimea căruia
(Rolandic) desparte lobul frontal de lobul parietal; şanţul
se află partea inferioară a vem1isului la care aderă faţa dorsală lateral (scizura Sylvius) desparte lobii frontal şi parietal de
a bulbului rahidian. Anterior şi posterior emisferele sunt se- cel temporal; şanţul parietooccipital desparte lobul parietal
parate prin câte o incizură - una anterioară şi alta posterioară. de cel occipital.
Incizura anterioară este orientată către ventriculul IV, iar cea LobuH frontal
posterioară este mai largă şi în ea se observă extremitatea Şanţul central separă lobii frontal şi parietal. Girusul pre-

posterioară a vermisului. Tot în această incizură pătrunde central conţine cortex-ul primar motor. În plus se mai descriu:
falx cerebri ( coasa creierului). girusul frontal superior, girusurile frontal mijlociu şi inferior
Pe suprafaţa cerebelului sunt şanţuri mai adânci - fisuri, ce separate de şanţurile frontale superioare şi inferioare.
împart cerebelul în lobi şi şanţuri mai superficiale ce îl împart Lobul parietal este delimitat posterior de şanţul pari-
în lobuli şi folii. Ultimele reprezintă nişte circumvoluţiuni eto-occipital, ce trece pe faţa medială a emisferei. Pe faţa
lungi şi înguste pe suprafeţele emisferelor. Aceste şanţuri superolaterală a lobului parietal se observă două şanţuri:

se continuă şi pe vennis, realizând astfel o corespondenţă şanţul postcentral care se dispune posterior şi paralel cu şanţul

între lobulaţia vermisului şi cea a emisferelor cerebeloase. central şi delimitează girusul postcentral. Şanţul intraparie-
În structura cerebelului, cele două feluri de substanţe, albă tal începe de la mijlocul şanţului postcentral, se îndreaptă
şi cenuşie - substanţa cenuşie fiind situată la periferie, iar postero-inferior delimitând lobul parietal superior ce se află
substanţa albă spre interior. Limita de separaţie a celor două superior de şanţ şi lobulul parietal inferior localizat inferior de
substanţe are, pe secţiune transversală, un aspect caracteris- şanţul intraparietal. Lobulul parietal inferior are trei diviziuni:

tic, care a fost asemănat cu coroana unui arbore. Substanţa anterioară, posterioară şi inferioară. Partea anterioară este

albă, fiind dispusă la interior, formează corpul medular al girusul supramarginal ce se arcuieşte peste capătul posterior
cerebelului iar substanţa cenuşie dispusă periferic fonnează al şanţului lateral Sylvius; partea posterioară, girusul angu-
scoarţa cerebelului. lar, conturează extremitatea posterioară a şanţului temporal
Substanţa albă centrală se continuă cu cele trei perechi de superior. Porţiunea inferioară a lobulului parietal inferior
pedunculi, ce fac legătura cerebelului cu trunchiul cerebral. împreună cu regiunile inferioare ale circumvoluţiilor pre- şi

Pedunculii cerebeloşi inferiori unesc cerebelul cu bulbul postcentrală constituie operculul parietal.
rahidian şi măduva spinării. Pedunculii cerebeloşi medii Lobul occipital se află posterior de şanţul parietooccipi-
leagă cerebelul cu puntea. Pedunculii cerebeloşi superiori fac tal, extremitatea posterioară a căruia se numeşte pol occipital.
legătura între cerebel şi părţile superioare ale encefalului. Comparativ cu alţi lobi are dimensiuni mai reduse, fiind
UlJ
(,!'>

străbătut de şanţuri dificil de sistematizat. Dintre acestea mai la stânga, toracală - cu convexitate la dreapta şi lombară cu
bine pronunţat este numai şanţul occipital transvers. convexitate la stânga. Cea mai proeminentă este cea toracală,
Lobul temporal cuprinde regiunile inferolateralc ale situată între T3 şi T5.
emisferei :;;ieste separat de lobul frontal :;;i parietal prin inter- Corpurile vertebrale au o înălţime ce creşte începând
mediul şanţului lateral. Extremitatea sa anterioară, rotunjită, de la C4 la L4.
formează polul temporal. Faţa laterală a lobului temporal - această mărire este mai evidentă de la T3 în jos.
prezintă două şanţuri: şanţul temporal superior ce trece paralel - corpul vertebral L5 are înălţimea mai mică posterior şi
cu şanţul lateral şi delimitează împreună girusul temporal e mai lat decât L4.
superior. Pe faţa superioară a acestei circumvoluţiuni, ascunsă Discurile intervertebrale au înălţimea aproape egală în
în adâncul :;;anţului lateral, se observă 2-3 circumvoluţiuni regiunea cervicală, înălţime ce scade apoi până la T 4 şi creşte
temporale transversale (Heschl), separate una de alta prin apoi până la discul L4.
:;;anţurile temporale transversale. Şanţul temporal inferior - între L5 şi S 1, în mod normal, înălţimea spaţiului inter-
delimitează împreună cu şanţul temporal superior girusul vertebral este mai mică decât între celelalte vertebre;
temporal mijlociu. Inferior de acest şanţ se găseşte girusul - în regiunea coloanei toracale, din cauza cifozei,
temporal inferior. Porţiunea din lobul temporal ce acoperă înălţimea discurilor intervertebrale este mai mică anterior
fosa laterală a creierului fonnează operculul temporal. decât posterior.
Lobul insulei, insula, prezintă o porţiune a cortexului Articulaţiile apofizeior articulare sunt de tip artrodial,
cerebral situată în profunzimea fosei laterale a creierului, în regiunea cervicală şi toracală, şi de tip trohoid în regiunea
fiind acoperită de operculii frontal, parietal şi temporal, ast- lombară.
fel încât pentru al vedea trebuie îndepărtate artificial buzele Aparatul ligamentar este format din ligamente lungi,
şanţului lateral. El este delimitat de restul scoarţei cerebrale comune şi semic, pentru două piese.
prin şanţul circular al insulei. Ligamentele scurte realizează mijloacele de unire pentru
lamele vertebrale, pentru apofizele spinoase şi pentru apo-
fizele transverse:
43-44.II. Anatomia descriptivă şi - Ligamentele galbene sunt situate între lamele verte-
brale.
topografică a coloanei vertebrale - Ligamentele interspinoase sunt situate între două apo-
fize spinoase corespunzătoare.
43-44"11.1 Anatomia coloanei vertebrale - Ligamentele intertransversare unesc două apofize
transverse.
Horaţiu Ionescu Ligamentele lungi se întind pe toată coloana vertebrală:
- Ligamentul longitudinal anterior descinde pe faţa an-
La adult, coloana vertebrală are o înălţime de 75 cm la terioară a coloanei de la apofiza bazilară până la faţa ventrală
bărbat şi 64 cm la femeie. Cu vârsta aceste dimensiuni se a celei de-a doua vertebre sacrate. Aderă intim de corpul
reduc diminuând cu aproximativ 1 cm. vertebral, până acolo unde începe creasta osoasă marginală,
Este fonnată din suprapunerea celor 33-34 vertebre: ver- trece apoi prin faţa discului de care e slab ataşat pentru a
tebre adevărate: 7 cevicale, 12 toracale, 5 lombare şi vertebre ajunge şi a adera din nou de corpul vertebral.
false: 5 sacrate şi 4-5 coccigiene. - Ligamentul longitudinal posterior este o lungă bandă
Studiată în totalitate coloana nu apare rectilinie ci prezintă fibroasă situată pe faţa posterioară a corpurilor vertebrale.
CUl['ibill.llll"I.. Se inseră pe şanţul bazilar al occipitalului şi se termină pe
- în plan sagital se descriu două curburi cu convexitatea prima piesă coccigiană. Merge prin canalul rahidian anterior
înainte: lordozele cervicală şi lombară şi două curburi cu de măduvă şi dura mater. Este mai gros decât cel anterior.
convexitatea înapoi: cifozele toracală şi sacrată. Este intim legat de discurile intervertebrale.
- curburile în plan sagital au mai mare importanţă pentru Caracterele generale ale vertebrelor
statică. Prezenţa lor măreşte rezistenţa coloanei vertebrale ca O vertebră este constituită din 2 piese: corp şi arc ver-
bază de susţinere şi punct de fixare al tmnchiului. La naştere tebral.
nu sunt prezente, dar sunt totuşi schiţate. Corpul vertebral
- în plan frontal curburile sunt mai puţin accentuate. Se - este un segment de cilindru cu două feţe şi o circum-
descriu astfel 3 scolioze fiziologice: cervicală - cu convexitate ferinţă
3.

-· csle format din spongioasă în care trabcculcle sunl dis- ... adevăratele procese transversc sunt de fapt mici
puse după liniile de rezistenţă create de presiunile exercitate proeminenţe situate pe faţa posterioară a proceselor costi-
la nivelul coqJului vertebral are două suprafeţe discale şi o formc, lângă rădăcina acestora din urmă şi poartă denumirea
faţă exterioară, circumferinţa. de procese accesorii.
- faţa externă a vertebrei prezintă în porţiunile sale ante- - procesele articulare au o direcţie verticală şi sunt dis-
rioară, posterioară şi laterale numeroase orificii vasculare. puse în plan sagital.
- faţa posterioară în raport cu gaura vertebrală este con- Sacrul
cavă în sens transversal. - este un os median şi nepereche, situat în continuarea
Arcul vertebral coloanei lombare.
- este situat înapoia corpului vertebral şi formează pere- - are o faţă pelvină (anterioară), o faţă dorsală, două feţe
tele posterior al canalului rahidian. laterale, o bază şi un vârf;
- este ataşat de corp prin două piese osoase cilindrice, - faţa pelvină este concavă şi pe ea se află o coloană
scurte numite pediculi vertebrali; osoasă ce provine din sudarea celor cinci corpuri vertebrale

- Apofiza spinoasă închide arcul posterior, ca o prelungire. componente.


- Între apofiza spinoasă şi pcdiculii vertebrali se găsesc - faţa dorsală este convexă, priveşte înapoi şi în sus. Pe linia
două porţiuni osoase, simetrice, lamele vertebrale, limitând mediană prezintă creasta sacrală mediană rezultată din unirea

posterior gaura vertebrală. Faţa anterioară prezintă o depresi- proceselor spinoase. În afara lor se găsesc patru găuri sacrale
une rugoasă transversală, bordată superior de o creastă unde dorsale, pe unde trec ramurile dorsale ale nervilor spinali.
se inseră ligamentul galben subiacent. Coccigele
- Arcului îi sunt ataşate apofizele articulare, 2 apofize - este un os median şi nepereche, fonnat din unirea celor
articulare superioare ascendente şi două apofize articulare 4 sau 5 vertebre coccigiene atrofiate.
inferioare descendente; apofiza superioară se articulează
cu apofiza inferioară a vertebrei supraiacente formând o
articulaţie intervertebrală. Între cele două apofize articulare se 43-44.11.2. Anatomia măduvei spinării
găseşte o porţiune intermediară numită istm interarticular. Horaţiu Ionescu
Caracterele regionale ale vertebrelor
Vertebrele cervicale Măduva spinării este situată în interiorul canalului verte-
- corpul vertebral este mic şi alungit transversal bral. Măduva spinării se întinde de la foramen magnum până
- procesul spinos este scurt şi are vârful bifid la nivelul primei sau celei de-a doua vertebre lombare (la
- procesele transverse au câteva caractere diferenţiale: naştere până la nivelul celei de-a treia ve1iebre lombare).
- baza lor este străbătută de gaura transversară prin Canalul vertebral este realizat prin suprapunerea ver-
care trec artera şi vena vertebrală. tebrelor ce intră în alcătuirea coloanei vertebrale. Peretele
- procesele articulare sunt orientate pe un plan aproape anterior al canalului vertebral este reprezentat de corpurile
orizontal ve1iebrale şi discurile intervertebrale, ce sunt tapetate de
Vertebre toracale ligamentul comun posterior. Peretele posterior este realizat
- corpul vertebrei este uşor alungit antero-posterior; de arcurile vertebrale. Datoriră faptului că măduva spinării
prezintă două scobituri superioare şi două inferioare, câte se dezvoltă mai lent decât coloana vertebrală în timpul vieţii
una de fiecare parte a vertebrei în care pătrunde capul coastei intrauterine, între cele două nu există o corespondenţă exactă.
corespondente Segmente şi conformaţie. Măduva spinării este compusă
- procesul spinos este prismatic triunghiular; din unnătoarele 31 segmente: 8 cervicale (C), 12 toracale (T),
- procesele transversare prezintă pe faţa lor anterioară 5 lombare (L ), 5 sacrale (S) şi 1 coccigian (Co).
o faţă transverso-costală care se articulează cu tuberculul Nervii spinali sunt fom1aţi din rădăcini senzoriale, ce intră
coastei corespunzătoare în măduva spinării la fiecare nivel, respectiv rădăcini motorii
- procesele articulare sm1tverticale şi dispuse în plan frontal ce pornesc din măduvă la fiecare nivel. Nervii spinali sunt
Vertebre lombare numiţi şi numerotaţi în concordanţă cu locul de emergenţă
- corpul vertebrei are dimensiuni mari, diametrul trans- din canalul vertebral. Nervii C 1-C7 au emergenţa deasupra
vers depăşind pe cel antero-posterior vertebrelor respective. Nervul C8 are emergenţa între ver-
- procesul spinos este dreptunghiular şi bine dezvoltat; tebrele C7 şi Tl. Restul nervilor spinali au emergenţa sub
are o direcţie orizontală, fiind orientat dinainte înapoi planul fiecărei vertebre corespondente.
() ~) Îtt!(l.L!,islic{! /Jlct.!icu/{!

Ramurile dorsale C l-C4 sunt situate în regiunea suboc- rădăcinilor nervoase


cipitală. C 1 participă la inervarea musculaturii gâtului, in-
Horaţiu Ionescu
clusiv rn. semi spinal. C2 conduce impulsurile de la regiunea
posterioară a capului şi scalp, alături de inervaţia motorie la
musculatura gâtului. Rădăcinile C3-C5 contribuie la formarea Cele 31 de perechi de nervi spinali (rahidieni) au o
nervului frenic şi inervează diafragmul. Rădăcinile C5-T 1 dispoziţie metamerică, fiind situaţi de o parte şi de alta a
conferă control motor pentru membrele superioare şi muşchii măduvei spinării şi distribuindu-se teritoriilor somatice suc-
corespondenţi. cesive corespunzătoare metamerie.
Măduva spinării toracică are 12 segmente şi oferă control Se împart în 8 perechi cervicale, 12 perechi toracale, 5
motor musculaturii toraco-abdominale. Porţiunile lombară şi perechi lombare, 5 perechi sacrate şi o pereche coccigiană.
sacrată prezintă câte 5 segmente fiecare. L2-S2 oferă control Metamerul reprezintă un segment (imaginar) a] corpului
motor membrelor inferioare şi muşchilor corespondenţi. în care se găseşte un centru nervos (din mr,duva spinării) de
Conul medular este porţiunea terminală a măduvei spini'i.- unde pornesc de fiecare parte o rădăcină ventrală (motorie)
rii, având aspect conic. Pia rnater se continuă caudal cu filum şi o rădăcină dorsală (senzitivă) pe traseul căreia se găseşte
terminale în sacul durai şi se ataşează de coccis. Coccis-ul ganglionul spinal.
prezintă I segment spinal. Dermatomul este regiunea tegumentului inervată de fibre
Coada de cal este un mănunchi de rădăcini nervoase senzitive de la o singură rădăcina dorsală.
(lombare şi sacrate) ce au traiect descendent înainte de a ieşi Arcul reflex medular stă la baza organizării reflexe trans-
prin foramenul vertebral corespondent. versale (rnetamerice ). Fibrele radiculare care vin de la măduva
Vasrniarizaţia măduven spinării. spinării se bifurcă în zona proeminenţelor şi trimit colaterale
arterială celor 7 segmente supraiacente şi celor 3 subiacente (deci o
Măduva spinării
este irigată de ramurile descendente ale rădăcină stimulează 1O segmente spinale);
arterelor vertebrale ( artere anterioare spinale) şi multiple Componentele nervuhii spinal: rădăcini, trunchi şi
artere radiculare derivate din vasele segmentare. ramuri terminale.
Arterele spinale anterioare pereche unite formează un R{ulacina anterioară este motorie şi este formată din 3
singur vas descendent (artera spinală anterioară) ce intră prin tipuri de fibre eferente: fibre mielinice groase care reprezin-
fisura mediană anterioară a măduvei spinării şi irigă cele 2/3 tă axonii motoneuronilor alfa, fibre mielinice mijlocii care
anterioare ale măduvei. De asemenea irigă ramurile mediane sunt axonii motoneuronilor gama, fibre mielinice subţiri
ale măduvei inferioare. Ca şi artera bazilară, prezintă ramuri reprezentate de fibrele vegetative preganglionare cu origine
penetrante şi circumferenţiale cu calibru redus. în coarnele intermediare.
Ramurile radiculare derivă din vasele segmentare (cer- Rădadna posterioară este senzitivă, prezintă pe traiectul
vicală ascendentă, cervicală profundă, intercostală, lombară ei ganglionul spinal şi este formată din fibre aferente mielinice
şi sacrată) ce depăşesc găurile intervertebrale. Ramurile şi amielinice după cum unnează: fibre mielinice groase rapide,
segmentare contribuie la vascularizaţia rădăcinilor iar arte- pentru sensibilitatea proprioceptivă inconştientă, fibre mieli-
rele radiculo-spinale contribuie la vascularizaţia rădăcinilor nice mijlocii mai puţin rapide pentru sensibilitatea propriocep-
şi a măduvei. tivă şi tactilă, fibre mielinice subţiri, cu conducere lentă pentru
Drenajul venos sensibilitatea dureroasă somatică şi sensibilitatea termică şi
Drenajul venos al măduvei spinării are distribuţie similară fibre amielinice pentru sensibilitatea dureroasă viscerală.
cu cea a vascularizaţiei arteriale. Se descriu trunchiul venos Zonele de inervaţie ale tegumentelor (dennatoamele) sunt
longitudinal anterior ( vene anteromediane şi antero laterale), foarte bine precizate la ora actuală.
trunchiul venos longitudinal posterior între dură şi periostul Prin unirea celor două rădăcini se fonnează trunchiul ner-
vertebral şi canale venoase longitudinale interconectate de vului spinal, nivel de la care nervul spinal reprezintă un nerv
la nivelul clivus-ului până la regiunea sacrată. mixt (fibre motorii, senzitive şi vegetative, preganglionare şi
postganglionare). Imediat după ieşirea lui din foramenul de
conjugare se desprinde o ramură recurentă (ramură spino-
vertebrală Luschka) care repătrunde in canal. Trunchiul se
desface apoi în două ramuri tenninale, de asemeni mixte -
ramură anterioară şi posterioară; emite şi ramuri comunicante
şi meningeale. Ramurile posterioare (dorsale) îşi păstrează
') I

dispoziţia segmentară şi se distribuie muşchilor posteriori ai al bă şi


separate în porţi unea superioară prin fisura intere-
capului şi gâtului, muşchilor autohtoni ai şanţurilor ve1iebrale misferică. Emisferele cerebrale conţin în interior pe linia
din regi unea toracală, lombară, sacrală. mediană sistemul ventricular, format din spaţii cavitare
Aceste ramuri nu se anastomozează pentru a forma ple- pline cu lichid cefalorahidian.
xuri, cu excepţia nervului suboccipital şi a unor ramuri ale lui Cerebelul este format din două emisfere postero-laterale
C2 şi C3 ce realizează plexul cervical posterior (Cruveilhier). şi vermis (superior şi inferior) în porţiunea mediană. Prin
Ramurile anterioare (ventrale), cu excepţia celor din pedunculii cerebeloşi (perechi) este conectat cu mezencefalul
regiunea toracală, formează plexuri nervoase. Ramurile (pedunculi superiori), cu puntea (pedunculi mijlocii) şi cu
anterioare se distribuie la muşchii şi tegumentul regiunilor bulbul (pedunculi inferiori). Dispoziţia substanţei cenuşii şi a
antcrolaterale ale gâtului, trunchiului şi extremităţilor. Se celei albe este asemănătoare cu cea a emisferelor cerebrale.
delimitează astfel 5 plexuri: Trunchiul cerebral este format din diencefal, mezencefal,
- plexul cervical, format din ramurile anterioare ale punte şi bulbul rahidian (în accepţiunea curentă intră numai
primilor 4 nervi cervicali ( C 1-C4) ultimele trei componente).
- plexul brahial, alcătuit din ramurile anterioare ale ultimi- Substanţa cenuşie ( cortexuO
lor 4 nervi cervicali (C5-C8) şi ale primului nerv toracal (T 1) Cortexul cerebral
- plexul lombar, constituit din ramurile anterioare ale Substanţa cenuşie superficială a celor două emisfere
primilor 4 nervi lombari (Ll-L4) şi filete nervoase din Tl2 formează suprafaţa circumvoluţiunilor şi a şanţurilor ce-
- plexul sacrat fonnat din ramurile anterioare ale celui de- rebrale. Cele mai largi şanţuri emisferice sunt pe suprafaţa
al cincilea lombar (L5) şi a primilor 4 nervi sacraţi (S l -S4) supero-laterală: fisura sylviană, şanţul central Ro lando, şanţ1-tl
- plexul coccigian, la formarea căruia pmiicipă prin ramurile parieto-occipital iar pe suprafaţa internă: şanţul calosal, şanţul
lor anterioare ultimii 2 nervi sacraţi (S3-S4) şi nervul coccigian. cingulat şi şanţul calcarin. Principalele arii funcţionale sunt la
Ramurile anterioare ale nervilor toracali ( cu excepţia nivelul lobului frontal: cortexul motor, cortexul premotor şi
primului) nu formează plexuri; sub denumirea de nervi in- aria prefrontală, la nivelul lobului parietal: cortexul senzitiv
tercostali ei merg izolat la peretele toracelui. şi cel asociativ parietal, la nivel temporal: cortexul auditiv şi
asociativ temporal, la nivel occipital: cortexul vizual şi cel
asociativ occipital.
45. Anatomia radio imagistică a encefalu- Imagistic delimitarea lobilor cerebrali se face prin iden-
tificarea şanţurilor cerebrale anterior enumerate utilizând
lui (cortex, substanţă albă, ganglioni ba- achiziţii şi/sau reconstrucţii în toate cele trei planuri atât la
zali, ventriculi, cisterne şi nervi cranieni) CT cât şi la IRM.
Cortexul cerebelos
Şanţurile cerebelare ale celor două emisfere sunt mai
45.L Anatomia radfoirnagistică a puţin adânci decât la nivel cerebral, principalele fiind denu-

cortexului si substantei mite fisuri: fisura orizontală ( cea mai adâncă) şi fisura prima
, ' albe (care separă lobul anterior de lobul posterior). Subdiviziunile
Anca Butnaru cerebelului sunt la nivelul lobului anterior: lingula, lobulul
central şi culmenul, la nivelul lobului posterior: declive, fo-
Encefalul lium, tuber, piramid, uvula şi cel mai mic lob: flocculonodular.
Este fonnat din: emisferele cerebrale, cerebelul şi trnn- Funcţiile importante ale cerebelului sunt de coordonare a
chiul cerebral. musculaturii şi reglare a tonusului muscular şi postural. Ima-
Emisferele cerebrale au în componenţă substanţa gistic fisurile ce separă lobulii şi lobii cerebeloşi se identifică
cenuşie ( formată din corp ii neuronali) şi substanţa albă pe secţiuni in plan sagital. Flocculus are în mod nonnal priză
(formată din axonii neuronilor) organizată în tracturi sau de contrast mai intensă decât restul cerebelului.
căi nervoase. Substanţa cenuşie este localizată superfici- Substanţa albă cerebrală
al, unde formează cortexul dar şi profund unde formează Există trei tipuri de fibre în substanţa albă emisferică:
ganglionii bazali, talamusul şi alte structuri profunde. comisurale, asociative şi de proiecţie. Structurile care conţin
Substanţa albă este localizată în porţiunea internă a emi- fibre comisurale sunt: corpul calos ( cu rostrum, genunchi,
sferelor cerebrale. Cele două emisfere cerebrale sunt unite tnmchi şi spleniu), comisura anterioară, posterioară, habe-
pe linia mediană prin corpul calos care conţine substanţă nulară şi hipocampică. Fibrele de proiecţie conectează în
111eclicu!â

dublu sens cortexul cu centrii aflaţi inferior; capsula internă este separat de putarnen prin lamina medulară laterală (sau
face parte dintre fibrele de proiecţie. În secţiunile axiale, externă). Nucleul caudat arc un cap, un corp şi o coadă. Capul
imagistic, capsula internă sc identifică la nivelul ganglioni- nucleului caudat este anterior de braţul anterior al capsulei
lor bazali cu segmentele: braţ anterior (între capul nucleului interne şi se proiectează pe peretele lateral al coarnelor an-
caudat şi nucleul lenticular), genunchi (joncţiunea braţului terioare ale ventriculilor laterali. Corpul nucleului caudat se
anterior cu cel posterior formează un unghi cu deschidere află cranial de globus pallidus (şi paralel cu corpul ventricular
laterală) şi braţ posterior (între nucleul lenticular şi talamus). lateral), iar coada ajunge în vecinătatea amigdalei.
Braţul anterior conţine fibre fronto-pontine. Genunchiul şi 2/3 - ganglionii bazali au ca principală funcţie coordonarea
anterioare ale braţului posterior conţin fibre motorii pentru mişcărilor fine; ei primesc fascicule de la cortexul senzori-
segmentele (pe direcţie antero-posterioară): cap, braţ, mână, motor, talamus, substanţa neagră ~i unul de la celălalt.
trunchi, picior, perineu. În porţiunea posterioară a braţului Alte structuri profunde ale substanţei cenuşii
sunt fibre parieto-pontine, occipito-pontine şi senzitive. Cel La nivel supratentorial sunt: claustrum şi talamusul.
mai posterior se află fibre vizuale şi auditive. Capsula internă, Claustrum este o structură cu substanţă cenuşie cu grosime
comisura anterioară, trunchiul corpului calos se pot evalua redusă, orientată vertical în plan sagital, localizată între cap-
şi pe secţiunile coronale la IRM. Pe secţiuni sagitale la exa- sulă externă (medial) şi capsula extremă (lateral). Talamusul
minarea IRM se pot identifica componentele corpului calos, este o fonnaţiune ovoidă poziţionată adiacent peretelui lateral
comisura anterioară şi posterioară. Secţiuni axiale IRM sunt al ventriculului III. Talamusul drept şi stâng sunt conectaţi
utile şi pentru aprecierea comisurii anterioare. pe linia mediană prin massa intennedia (sau adezio inter-
În principalele secvenţe IRM relaţia dintre semnalul talamica). Talamusul conţine un ansamblu de subnuclei de
substanţei albe şi a celei cenuşii este următoarea: secvenţa substanţă cenuşie separaţi prin striuri de substanţă albă. Pe
Tl (morfologică), substanţa albă cu hipersemnal comparativ conturul posterior se află metatalamusul (corpii geniculaţi
cu substanţa cenuşie (când fibrele de substanţă albă nu sunt medial şi lateral) care serveşte drept staţie releu pentru funcţia
complet sau parţial mielinizate au hiposemnal); în secvenţa T2 auditivă, respectiv vizuală.
substanţa albă este în hipose1m1al faţă de substanţa cenuşie (şi La nivel infratentorial ( cerebelar) se află nucleul dentat
în hipersemnal dacă este pai1ial sau complet lipsită de mielină). (cel mai mare nucleu cu substanţă cenuşie, având conexiuni
cu nucleul roşu şi talamus), nucleul emboliform, nucleul
globos şi fastigial. Funcţia principală este de coordonare a
Bibliografie mişcărilor trunchiului şi membrelor.
I.Ryan S, McNicholas M, Eustace S - Anatomy for Diagnostic Imagistic structurile formate din substanţă cenuşie la ni-
lmaging, 2nd. Ed, Elsevier, New York, 2010 vel insular, au la CT densitatea specifică şi aspect gri deschis,
fără a se putea diferenţia componentele nucleului lenticular.
La nivelul globus pallidus se întâlnesc frecvent depozite
45.II. Anatomia radioimagistică a calcare hiperdense, simetrice, relativ reduse dimensional care
sunt considerate ca fiind fără semnificaţie patologică în lipsa
ganglionilor bazali unor simptome clinice neurologice. La IRM semnalul specific
Anca Butnaru al substanţei cenuşii şi al substanţei albe pennite identificarea
separată la nivel insular, a componentelor ganglionilor bazali,
Ganglionii bazali incluzând striaţiile de legătură între nucleul lenticular şi capul
- reprezintă structuri ale substanţei cenuşii ( corpi ne- nucleului caudat ce trec prin capsula internă. Depozitele de
uronali) organizate în nuclei, cu localizare profundă între fier pot modifica semnalul nucleului lenticular la examinarea
cortexul insulei (Reil) şi linia mediană; cuprind: globus IRM. Dintre nucleii cerebelari, numai nucleul dentat se poate
pallidus (globul palid), putamen şi nucleul caudat; tenneni identifica la IRM (bine vizibil în secvenţa Tl ).
adiţionali referitori la diferite porţiuni ale nucleilor profunzi
sunt corpus striatum (toate trei stmcturile plus amigdala) şi
nucleul lentifonn sau nucleii lenticulari (globus pallidus şi Bibliografie
putamen). Globus pallidus este localizat lateral de capsula 1. Yousem DM, Grossman RI - Neuroradiology- the Requisites, 3rd.
intemă,putamen este lateral de globus pallidus. Globus pal- Ed, Mosby/Elsevier, Philadelphia, 2010
lidus are două segmente:unul medial şi altul lateral, separate 2.Ryan S, McNicholas M, Eustace S - Anatomy for Diagnostic
prin lamina medulară medială (sau internă). Globus pallidus Imaging, 2nd. Ed, Elsevier, New York, 2010
C'uj!ito/11/

45.Hl. Anatomia radioimagistică a Ventriculul fli


-- este o cavitate mediană nepereche; are două prelungiri
sistemului ventricular anterioare care poartă numele structurilor cu care se înveci-
Anca Butnaru nează (recesul optic şi reccsul infundibular) şi două prelungiri
posterioare, adiacente glandei pineale (recesul suprapineal şi
recesul pineal); este traversat în 75% din cazuri de comisura
Lichidul cefalorahidian (LCR)
gri sau adeziunea intertalamică, ce uneşte cele două struc-
- ocupă două compartimente: intracerebral (în sistemul turi talamice în porţiunea anterioară. Plexul coroid se află
ventricular) şi extracerebral (în spaţiul subarahnoidian); în vecinătatea plafonului ventricular; în treimea anterioară
este secretat de plexurile coroide aflate la nivelul celor patru a plafonului se află orificiile Monro de comunicare cu ven-
ventriculi, absorbit de vilozităţile arahnoidiene (din spaţiul triculii laterali; posterior planşeul ventricular se continuă cu
subarahnoidian) şi drenat în sinusurile venoase cerebrale; apeductul Sylvius.
volumul de LCR prezent în sistemul ventricular şi spaţiul Apeductul Sylvius
subaralmoidian este de 125-1501111. - este o structură tubulară îngustă, localizată în mezence-
- aspectul LCR la examenul CT este de hipodensitate li- fal, ce asigură comunicarea între ventriculul III şi extremitatea
chidiană (O UH până la 1OUH); la IRM în secvenţa ponderată
superioară a ventriculului IV. Plafonul este format de tectum
T2 este în hipersernnal, iar în secvenţa Tl şi FLAIR este în mezencefalic iar planşeul de tegmentum.
hiposemnal. Lichidul cefalorahidian se identifică imagistic Ventriculul IV
în şanţurile cerebrale şi cerebeloase, fisura interemisferică, - este poziţionat posterior de punte în porţiunea superioa-
fisurile sylviene, cisterne şi intraventricular. Plexurile coroide ră şi bulb în porţiunea inferioară şi între cele două emisfere
nu au barieră hemato-encefalică de aceea au priză intensă cerebeloase. Prezintă singurele comunicări normale ale sis-
după administrarea substanţei de contrast. temului ventricular cu spaţiul subarahnoidian prin orificiul
Sistemului ventricular Magenclie pe linia mediană cu cisterna magna şi prin cele
- este format din doi ventriculi laterali (poziţionaţi su- două orificii Lushka laterale cu cisterna unghiului ponto-ce-
pratalamic şi sub corpul calos), ventriculul III (poziţionat rebelos. La nivelul obexului se continuă cu canalul central
intertalamic, pe linia mediană), apeductul Sylvius (adiacent al măduvei spinării.
feţei dorsale a mezencefalului, pe linia mediană) şi ventri- Dinamica LCR
culul IV (localizat în fosa craniană posterioară, posterior de - este secretat ele plexurile coroide clin ventriculii laterali,
punte şi bulb). Între ventriculi există comunicări prin orifi- se drenează prin orificiile Monro în ventriculul III, ele unde
cii şi un canal de comunicare (apeductul Sylvius). Spaţiul ajunge prin apeductul Sylvius în ventriculul IV; prin orificiul
intraventricular este separat de parenchimul cerebral prin median Magenclie şi orificiile laterale Lushka LCR trece în
bariera ependimo-encefalică şi comunică caudal cu canalul spaţiul subarahnoiclian. Prin deschiderea inferioară a ventri-
ependimar al măduvei spinării; culul IV, LCR se deplasează în canalul central al măduvei
- la origine ventriculii reprezintă dilataţii ale cavităţii spinării. Plexurile coroide clin fiecare ventricul contribuie la
ependimare telencefalice (ventriculii laterali), diencefalice volumul total al LCR secretat.
(ventriculul III) şi bulbo-pontine (ventriculul IV).
Ventriculii laterali
- sunt două cavităţi pereche, fiecare prezentând un corn Bibliografie
frontal (sau anterior), corpul ventricular, un corn occipital
1. Yousem Dlv!, Grossman RI - Neuroradiology- the Requisites, 3rd.
(sau posterior), un corn temporal (sau inferior) şi segmentul Ed, Mosby/Elsevie1: Philadelphia, 2010
atrial (reprezentat de joncţiunea corpului cu cornul occipital 2. Osborn AC, Salzman KL, Barkovich Al - Diagnostic Imaging,
şi cel temporal); la joncţiunea cornului anterior cu corpul Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
ventricular, pe peretele inferior, există câte un foramen inter-
ventricular de comunicare cu ventriculul III (orificiul Momo );
coamele anterioare şi corpii ventriculari sunt separaţi medial
prin septum pellucidum. Imagistic ventriculii laterali sunt
cavităţi lichidiene simetrice; plexurile coroide sunt localiza-
te pe planşeul ventricular fiind vizibile în segmentul atrial,
frecvent cu depozite calcare.
i1nop,-is1i1·{! ;ncclicolc!

Anatomia radioimagistică a
cisternelor cerebrale Bibliografie
I. Yousem DM, Gros.1·111a11 Rf - Neumradio!ogr- the Requisites, 3rd.
Anca Butnaru
Ec!, Mosby/E!sevie1; Philaclelphia, 20 I()
2. Os horn A G. Sal::mcm KL. Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Spaţiul subarahnoidian Bruin. 2nd Ed, AminTs. Salt Luke Ci(v, 2009
- este localizat între pia mater şi arahnoidă; îndeplineşte
două funcţii principale: absorbţia lichidului cefalorahidian (la
interior există multiple trabecule şi vilozităţi care au rolul de
45. V. Anatomia radio imagistică a nervilor
a mări suprafaţa de absorbţie) şi atenuarea impactul dintre
relieful osos (dur) al cutiei craniene şi relieful encefalic (ţesut c.ranieni
moale), la mişcările normale ale capului. În spaţiul suba-
rahnoidian se află arterele, vene corticale şi nervii cranieni. (a se vedea subiectul 95.111)
Zonele în care spaţiul subara!moidian cerebral este mai larg
se numesc cisterne; acestea poartă o denumire specifică în
funcţie de localizare.
- imagistic spaţiul subarahnoidian se evaluează pericere-
bral, peri cerebelos şi în jurul trunchiului cerebral. Se continuă 460 Anatomia radioimagistică a canalului
cu spaţiul subarahnoidian perimedular. rahidian şi conţinutului său ( corpurile
Cisternele cerebrale
- cele principale pot fi clasificate în funcţie de poziţia lor
vertebrale, canalul spinal, discurile in-
faţă de trunchiul cerebral ca anterioare şi posterioare, iar pe tervertebrale, sacul du.ral, cordonul me-
direcţie caudo-cranială ca inferioare, mijlocii şi superioare,
dular, cauda equina, rădăcinile nervilor
deşi ele se află în continuitate una cu cealaltă„
Cisternele anterioare trunchiului cerebral spinali)
- sunt (pe direcţie caudo-cranială): cisterna prebulbară Horaţiu Ionescu
(se extinde în jurul bulbului şi conţine artera cerebelară
postero-inferioară şi nervii cranieni XII), cisterna unghiului
ponto-cerebelos (între punte şi porul acustic, conţine artera I. Corpurile vertebrale şi canalul spinal
cerebelară antero-inferioară şi nervii cranieni VII şi VIII),
cisterna prepontină (anterior de punte, conţine artera bazilară II. Discurile intervertebrale
şi nervii cranieni V şi VI) şi cisterna interpedunculară (între HI. Meningele spinale
pedunculi cerebrali, conţine nervul cranian III).
Cisternele posterioare trunchiului cerebral IV. Cordoanele medulare
- sunt (pe direcţie caudocranială): cisterna magna (situ-
V. Cauda equina
ată postero-inferior de ventriculul IV), cisterna ambiens (în
jurul mezencefalului, conţine nervii cranieni IV) şi cisterna Vi. Rădăcinile nervilor spinali
cerebelară superioară (deasupra cerebelului conţine vena
Galen şi vena bazală Rosenthal).
Cisterna supraselară
- este poziţionată deasupra şeii turceşti şi se mai numeşte Bibliografie
cisterna optochiasmatică; conţine chiasma optică,nervii 1. Ross JS. , Moore KP, Borg B, Cram J, Shah LM - Diagnostic
cranieni III şi IV, arterele carotide interne în segmentul sup- Imaging Spine - 2nd. Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2010.
2. ** - Radiopaedia 2014, http://radiopaedia.org/
raclinoidian şi tija pituitară.
Imagistic cisternele au densitate (la CT) sau semnal (la
IRM) identic cu al lichidului cefalorahidian. Structurile
nervoase care le străbat au semnal diferit, de aceea pot fi
identificate (în mod special la IRM). Structurile vasculare sunt
identificate optim prin examinările angioCT sau angioRM.
canahd Arnfmonril1, este situati'i intre dura ~i mater. Între arah-
noidii şi dura mater se interpune spaţiul subdural ce conţine
(a se vedea subiectul 43-44.JI. 1) o pelicul[1 fină de lichid.
Pfa m<1ter este foiţa cea mai profundă a meningelui spi-
nal. Aceasta aderă la suprafaţă externă a măduvei spinale,
pătrunzând în toate ;;anţurile. Între pia mater şi arahnoid[1 se
46.H. Disc::urile intervertebrale
interpune spaţiul subarahnoidian, la nivelul căruia se gă.seşte
Horaţiu lonescu lichid cefalorahidian.
Între pia şi dura rnaler se pot identifica ligamentele dinţate,
Discurile intervertebrale sunt localizate adiacent corpu- ce sLmt situate în plan frontal, marginea medială fiind la ni-
rilor vertebrale. Fiecare disc formează o articulaţie fibro-car- velul piei mater, iar marginea laterală la nivelul durei rnater.
tilaginoasă ce permite mişcări uşoare ale corpurilor vertebrale Acestea se găsesc pe toată lungimea canalului rahidian până
şi se comportă ca ligament de legătură între vertebre. Rolul la nivelul primei perechi de nervi lombari.
lor de absorbţie a şocurilor este crucial.
Discurile se compun dintr-un inel extern fibros, annulus
fibrosus, ce înconjoară un centru gelatinos, nucleus pulposus.
Inelul fibros este format din multe straturi fibrocartilaginoase
Horaţiu
şi prin efectul de contenţie asupra nucleului pulpos ajută la
distribuţia egală în disc a presiunii hidraulice fără să lase
corpurile vertebrale să se atingă. Nucleul pulpos conţine o Pe o secţiune transversaHi măduva spinării prezintă:
suspensie de fibre agregate într-un gel mucoproteinic (resturi - canalul central;
din notocord), condrocite, fibrile de colagen. - substanţa cenuşie dispusă în centru;
Există un disc pentru fiecare pereche de vertebre, cu - substanţa albă dispusă la periferie sub formă de cordoane.
excepţia primului segment cervical (atlas) ce se articulează Cmudul central este situat pe linia mediană, puţin poste-
cu axis-ul. Sunt 23 de discuri la nivelul coloanei vertebrale: rior de şanţul median anterior, şi se întinde pe toată lungimea
6 cervicale, 12 toracale şi 5 lombare. măduvei spinării. Superior se deschide în ventriculul IV, iar
în jos se întinde până în partea mijlocie a filum terminale. Are
un diametru de 0.1-0.2 mm şi un lumen pe alocuri obliterat de
46.HL Meningele spinale proliferări ale celulelor ependimare, care-l tapetează. Conţine
lichid cerebrospinal.
Horaţiu Ionescu vN,·iun,!u cenuşie, situată central este formată din corpii
neuronilor aşezaţi în grupuri celulare similare funcţional,
Măduva spinării este învelită la exterior de meningele dispuse longitudinal numite cordoane/ nuclei, simetrice,
spinale reprezentate de cele trei foiţe ale acestuia: duramater, plasate de ambele părţi ale canalului central. Unii din aceşti
arahnoidă şi pia mater. nuclei se întind de-a lungul măduvei spinării, în timp ce alţii
D1ua mateir este foiţa cea mai dură ce înconjoară mă­ se găsesc numai la anumite niveluri.
duvă, iar la nivel medular, spre deosebire de cea cerebrală, După aşezarea lor în rap01i cu şanţurile mediane, cordoa-
aceasta reprezintă doar foiţa internă a durei mater cerebrale. nele dispuse de o parte şi de alta a 9 anţului median anterior
În porţiunea superioară, duramater aderă la nivelul corpului poartă denumirea de cordoane anterioare, iar cele dispuse
vertebrei C2, iar în porţiunea inferioară se tern1ină în fund de o parte şi de alta a şanţului median posterior de cordoane
de sac realizând fundul de sac durai. Acesta ajunge până la posterioare. Cordoanele anterioare sunt mai scurte şi mai
nivelul vertebrei sacrate S2, după care trimite o prelungire voluminoase, iar cele posterioare mai ascuţite şi ajung până
ce se fixează la nivelul coccisului. Duramater este despărţită aproape de suprafaţa măduvei. Între cordoanele anterioare
de canalul vertebral prin intermediul spaţiului peridural ce şi cele posterioare, începând de la C8 şi până la L2, se află
conţine grăsime şi plexuri venoase rahidiene. Ea se continuă cordoanele intermedio-laterale.
şi la nivelul rădăcinilor nervilor spinali, alcătuind teci durale Cordoanele substanţei cenuşii sunt mai voluminoase la
periradiculare. Pe toată lungimea sa se pot identifica orificii nivelul intumescenţelor cervicală şi lombară, unde conţin
ce sunt străbătute de către arterele ce vascularizează măduva un număr mare de neuroni destinaţi inervaţiei membrelor.
şi de rădăcinile nervilor spinali. Anterior şi posterior de canalul central al măduvei spinării
acestea sunt unite prin benzi de substanţă cenuşie, denumite al durei rnatcr. În plus, este înconjurată de nervii cc formează
comisura anterioară ~i cornisura posterioară. coacfo de cal (cauda equina).
În secţiune tran„svcrsală substanţa cenuşie are forma literei Partea inferioară, sau filurn terminale externum, este
,,!-!", unde se descriu cornul anterior şi cornul posterior, ce intim aderentă de dură rnatcr. Se întinde inferior de la apex-
corespund cordoanelor anterior şi posterior. Cornul lateral ul învelişului tubular şi se ataşează la partea posterioară a
este vizibil în regiunea cervicală inferioară (C8), în regiunea primului segment coccigian într-o structură denumită uneori
toracală (Tl-Tl2) şi lombară superioară (Ll-L2). ca ligament coccigian.
Pe lângfa variaţiile de formă externă, ce se observă de-a Coadla de cal este un mănunchi de nervi spinali şi rădăcini
lungul măduvei spinării, ea prezintă şi variaţii de structură ale nervilor spinali, constând din perechile nervilor lombari
internă, fapt ce se poate observa pe secţiuni transversale prin de la L2 la L5, din perechile nervilor sacraţi S 1 la S5 şi clin
diferite regiuni ale măduvei. Volumul substanţei cenuşii şi nervii coccigieni - toţi avându-şi originea în conul medular.
structura ei la nivelul intumescenţelor variază în comparaţie Nervii ce compun coada de cal inervează organele pelvine şi
cu celelalte porţiuni. membrele inferioare, incluzând inervaţia motorie a coapselor,
Secţiunile transversale ale măduvei spinării din cele patru gambelor, antepiciorului, sfincterele anale intern şi extern. În
regiuni pot fi deosebite unele ele altele prin dimensiunea şi plus, coada de cal oferă inervaţie senzorială a perineului şi
forma substanţei cenuşii respective. Substanţa albă ce încon- parţial inervaţia parasimpatică a vezicii urinare.
joară substanţa cenuşie în porţiunea sacrală este mult mai
subţire decât cea clin regiunea lombară. Cornul posterior în
segmentul toracic şi în cel cervical este mai îngust compa- Rădăcinile nervilo.r spinali
rativ cu segmentele lombare şi sacrale. Datorită volumului
muscular al membrelor superioare, coarnele anterioare în
se vedea subiectul 43-44.11.3)
porţiunea cervicală sunt mai pronunţate decât în segmentul
toracic, care deserveşte muşchii intercostali şi subcostali ai
toracelui. Cea mai redusă cantitate ele substanţă cenuşie se
observă în segmentele toracice.
Anatmnfa iradil.oimagistkă a
Cantitatea substanţei albe scade cu fiecare segment din- craniene şi spinale
spre superior spre inferior.
Horaţiu Ionescu
Cele trei coarne sunt unite prin comisura cenuşie în
centrul căreia se găseşte canalul central. Substanţa cenuşie
intermediară centrală clin jurul canalului este împărţită în
L Vasrnllairnzaţia cieine!blJrală
comisura cenuşie anterioară şi comisura cenuşie posterioară.
Comisura cenuşie anterioară este separată de şanţul median II. Varnrnlarîiwţn:m spi11unRă
anterior printr-o bandă îngustă de substanţă albă - comisura
albă a măduvei.

Vasc11darfa:atia cerebrală
'
Horaţiu Ionescu
46.Vo Coada de cai (Cauda equina)
Horaţiu Ionescu Circulatia cerebrală poate fi divizată în circulaţia anterioa-
ră şi posterioară, ţinând cont ele aportul dat de artera carotidă
Limita inferioară a măduvei spinării, cu aspect conic - internă şi artera vertebrală.
conul medular - este situată într-un plan orizontal ce trece Ci.rcuiaţfa ante1rfoară

prin faţa superioară a corpului vertebrei L2. Vârful conului - artera coroidiană anterioară
medular se continuă cu filum terminale, care ajunge la faţa - artera cerebrală anterioară (ACA) - artere mediale
posterioară a celei de-a doua vertebre coccigiene. lenticulo-striate
Porţiunea superioară, sau filum terminale internum, are - artera cerebrală mijlocie (ACM) - artere lenticulo-striate
aproximativ 15 cm lungime şi ajunge până la marginea in- laterale.
ferioară a celei de-a doua vertebre sacrate (S2). Se continuă Ci.n:uJaţfa posterfoairii

superior cu pia mater şi este conţinută într-un înveliş tubular - artera cerebrală posterioară (ACP)
- arlera bazilară cerebeloase. În principal sunt irigate de trei
- artera cerebeloasă superioară vase: arterele cerebeloasă superioară, antcro-in!crioară şi
- arlcra cerebeloasă antero-inferioară poslcro-i nforioară
- artera cerebeloasă postero-superioară. Artera cerebeloasă Irigă: suprafaţa supe-
Artera cerebrală anterioară. Este ram terminal din ACI. rioară a emisferelor cerebeloase până la fisura orizontală,
Se divide în 2 sau 3 segmente. Segment A I: de la originea din porţiunea superioară a vermis-ului, nucleul dinţat, mare parte
ACoA şi dă naştere arterelor lenticulo-striate mediale (pentru din substanţa aibă cerebeloasă.
partea inferioară a capului nucleului caudat şi porţiunea ante- Artem cerebeloasă antero-inferioară (A/CA). În general
rioară a capsulei interne); Segment A2: din ACoA la bifurcaţia sunt irigate următoarele structuri: pedunculii cerebeloşi mij-
în arterele pericalosală ~i caloso-marginală; Segment A3: locii, porţiunea inforo-latcrală a punţii, flocculus, suprafaţa
ramuri principale, excluzând pe cele terminale, ce irigă antero-inferioară a emisferelor cerebeloase.
porţiunea medială a lobilor frontali, partea supero-medială a Artera cerebeloasă postero-it~f'erioarâ (PICA). Prezintă
lobilor parietali şi partea anterioară a corpului calos. un teritoriu variabil în funcţie de dimensiunile AlCA (do-
Artera cerebrală Ramurile corticale al ACM minant teritoriilor AICA/ PICA). În general irigă: porţiunea
irigă suprafaţa laterală a emisferelor cerebrale, cu excepţia postero-inferioară a emisferelor cerebeloase, porţiunea
porţiunii mediale a lobilor frontal şi parietal (ACA), porţiunea inferioară a vermis-ului; în 18% are emergenţă extracrani-
inferioară a lobului temporal (ACP). Segment M 1- p011iunea ană, inferior de foramen magnum. La 10% din pacienţi are
orizontală a ACM cc dă ramuri lenticulo-striate laterale ce emergenţă din artera bazilară în loc de vertebralăiar la 2%
irigă mare parte a ganglionilor bazali. Segment M2 - porţiunea este absentă bilateral. Ocazional prezintă un traiect sinuos în
proiectată în valea sylviană, ramurile irigând lobul temporal şi jurul amigdalei cerebeloase.
cortexul insular, lobul parietal şi lobul frontal, infero-latcral. Ramud directe arteriale bazHare I vertebrale. Aceste
Segment M3 - segment cortical, ce irigă cortexul cerebral ramuri irigă regiunea pontină şi bulbară.
lateral. Drenaju! venos cerebral
Artera cerebralii Segmentul P 1: arc Sorin JYJ. Dudea
emergcnţ[i din ACoP contribuind la poligonul lui Willis. Ra- Este asigurat prin vene cerebrale şi cerebeloase, sinusuri
murile a1ieriale talamo-perforante ale segmentului PI irigă durale şi vene emisare.
mezencefalul şi talamusul. Ramurile corticale ale ACP irigă Venele cerebrale sunt grupate în externe şi interne.
porţiunea infern-medială a lobului temporal, polul occipital, Vene cerebrale externe - grupuri: superioare, mijlocii (cu
cortexul vizual şi spleniurnul corpului calos. venele anastomotice Trolard şi Labbe), inferioare.
În plus, vascularizaţia hipocampului este dată din ACP: Venele cerebrale interne - vene terminale, vene coroide,
arterele hipocampală anterioară, mijlocie şi posterioară. vena cerebrală mare (Galen).
Artera coroidianii anterioară (AchA). Teritoriul AChA Vene cerebeloase sunt grupate în - superioare, inferioare.
face parte din hipocamp, braţul posterior al capsulei interne Sinusurile venoase durale
şi se extinde supero-anterior la porţiunea posterioară a cella - grup postero-superior:
media. - sagital superior
Artere lenticulo-striate mijlocii. Ramuri din segmental - sagital inferior
Al al ACA. - drept
Artere lenticulo-striate laterale. Ramuri din segmentul - transverse - sigmoide
orizontal Ml al ACM. Sunt ramuri penetrante profunde ale - occipital
ACM. Irigă porţiunea superioară a capului şi corpului nu- - grup antero-inferior
cleului caudat, o mare parte din globus pallidus, putamen şi - cavernoase - drenează vene oftalmice
braţul posterior al capsulei interne. - intercavernoase
Teritoriijoncţimwle - se proiectează la zonele de graniţă - petroase superioare
între teritoriile vasculare majore. - petroase inferioare
Vascularizaţia corpului calos. În mare parte corpul - plex bazilar
calos primeşte aferenţe din arterele pericalosale şi artrele Vena jugulară internă ia naştere la unirea sinusurilor
pericalosale posterioare, ramuri din ACP şi CM. La 80% transverse cu cele petroase inferioare.
dintre pacienţi mai primeşte aferenţe clin ACoA via artera Vene emisare - străbat calota, comunicare endocraniu -
subcalosală sau miera calosală mijlocie. exocramu
radiculare este mai voluminoasă şi poartă numele de vena
radicularis magna.
Posterior se formează un trunchi longitudinal posterior -
drenează în venele radiculare posterioare ducând sângele în
Vascularizaţia arterială a n1ăduvei spinării esle realizată de: plexul venos vertebral intern ce se găseşte în spaţiul epiduraL
Arterele ventebrnle, prin ramurile lor: Plexul venos este format din câteva coloane longitudinale
- artera spinală anterioară interconectate între ele, sângele drenând în plexul venos
- artera spinală posterioară vertebral extern şi în ramurile locoregionale.
Artera
- ia naştere în craniu, descinde, iese prin gaura occipitală
mare şi 47.JI)
- coboară pe faţa posterioară a măduvei spinării, cele 1- Lewis LH - Grav '.1- Anatomv o/the Hwnan Body, Bartleby, New
două artere fiind situate de o parte şi de cealaltă a şanţului me- York, 2000
dian dorsaL vascularizând I/3 posterioară a măduvei spinării.
Artera rmterimm!i
- ia naştere din artera vertebrală în craniu, înainte de
forn1area arterei bazilare Variantele anatomice cerebrale si
'
- are traiect descendent, iese din craniu prin gaura occi- spinale şi diferenţierea lor de patologie
pitală mare şi se uneşte cu cea de partea opusă în dreptul ver-
Horaţiu Ionescu, Sorin M. Dudea
tebrelor C2-C3, formfa1d o singură arteră spinală anterioară
ce descinde anterior de fisura mediană ventralii.
- din fiecare arteră spinală anterioară iau naştere artere: L Variante anatomke alie vasrn!arizaţiei arteriale
-- anteromediale şi anterolaterale, ce vascularizează
cerebrnie
periferia măduvei spinării
- ramuri sulcate, ce pătrund în fisura mediană ventrală Variante anatomice ale vascularizaţiei arteriale
vascularizând măduva în regiunea conului medular spnnale
- există constant o coroană arterială ce uneşte artera
spinală anterioară cu cea posterioară.
VariaITT!te anatomice aile veITTefor ce:rebrnle
AJrtrerelie rndlnc11J1fa1re (n1mud spi.11alie)
!au naştere din arterele regionale, ale regiunilor topo-
grafice respective (de exemplu: regiunea cervicală - atiera Vo Variante anatomice ale ventrkulilor cerebrali şi
cervicală ascendentă şi artera cervicală profundă; regiunea cisternelor
toracală - artera intercostală posterioară; regiunea lombară -
Variante anatomice spinale
arterele lombare; regiunea sacrală - arterele sacrale)- Fiecare
din arterele radiculare pătrund în canal şi se împart în artera
anterioară şi artera posterioară, ce merg pe faţa anterioară a
rădăcinii corespunzătoare nervului spinaL Acestea se anasto- Variante vascularizatiei
'
mozează cu arterele spinale. arteriale cerebrale
Arterele radiculare anterioare sunt în număr variabil de
6-1 O la nivelul măduvei spinării, în regiunea lombară una
Ionescu
fiind mai voluminoasă cu denumirea de artera intumescenţei
lombare sau artera lui Adamkievici. Această atieră se găseşte Angiografia prin CT este folosită pentru evaluarea
mai frecvent pe partea stângă. circulaţiei cerebrale pentru diferite entităţi patologice, cum
Arterele radiculare posterioare sunt mai numeroase ( 10- ar fi AVC şi hemoragia subarahnoidiană, precum şi ca etapă
23) la nivelul măduvei spinării. preoperatorie în anumite cazuri. O examinare completă folo-
veJTHJmsă sind tehnici ca reconstrucţii 3D şi MIP (,,maximum intensity
Sângele venos drenează în venele omonime arterelor projection") pentru atierele endocraniene principale permite
formând un trunchi longitudinal anterior ce va drena sân- decelarea unor anomalii vasculare şi variante anatomice.
gele în venele radiculare anterioare. Una dintre aceste vene Cunoaşterea prezenţei variantelor de vascularizaţie normală
ca fenestraţia, duplicaţia şi persistenţa arterelor fetale joacă !La nivelul bazei de craniu
un rol important în diagnosticul şi managementul unui AVC - persistenţa arterei stapediale 0,48'%
în stadiul acut şi al HSA. - ACI aberantă
Angiografia digitală cu substracţie rămâne standardul ele - agcnezie ele ACI - prevalenţă O.Ol'%
referinţă pentru detectarea anomaliilor vasculare intracrani- - agenczie bilaterală ele ACI
ene. Sensibilitatea angioCT este raportată ca fiind superioară ll
(81-90%) cu specificitate până la 93%. Rezoluţia spaţială în- - pot avea semnificaţie clinică variabilă;
altă aAngioCT 3D facilitează înţelegerea relaţiilor anatomice - recunoaşterea acestor variante este fundamentală dacă
între structurile osoase şi vase. urmează tratamente chirurgicale sau enclovasculare.
Fenestraţii şi d1.1.plic21ţin
Duplicaţia este definită ca prezenţa a două artere distincte
cu origine separată şi fără convergenţă arterială distală. anatomice ale
Fenestraţia este definită ca o divizare a lumenului arterial
în canale separate, fiecare cu propriile straturi muscular şi spinale
endotelial, în timp ce adventicea poate fi comună. Horaţiu
A fost observată o legătură între segmentul cu fenestraţie
şi formarea unui anevrism (prin stress-ul hemodinamic ş1
Variantele anatomice ale aiierelor spinale depind în pri-
,,golul" fo1111at pe traiectul vascular);
mul rând ele variantele anatomice normale ale arterelor clin
- fenestraţia segmentului IVI 1 al ACM
care emerg. Orice anomalie ele fom1are I dezvoltare a acestor
- duplicaţia ACM, ACoA, ACM
artere duce implicit la modificarea emergenţei şi poziţiilor
- fenestraţia ACA - rar, ACP, a a1ierei bazilare
arterelor spinale.
- duplicaţia ACoP, parţială a ACoP.
Artern spinală an.terfoară
Variante normale ale WiUis:
- origine: 85% clin ambele artere vertebrale
- ACAAzygos - persistenţa arterei mediane embriologice
- variante: din a.vertebrală dreaptă 9%, clin a.vertebrală
clin corpul calos. Prevalenţă 0.2-4%
stângă 3%, din unghiul forn1at ele cele două artere vertebrale 3%
- fenestraţia ACI
- variante a nivelului ele fuziune: absentă în 6% clin cazuri,
- absenţa segmentului A J al ACA
la clecusaţie 31 %.
- hipoplazia segmentului A 1 al ACA
Artern sphrnliă faternHi corespunde porţiunii rostrale
- ACA biemisferică- se decelează un segmentA2 domi-
a axului arterial postero-lateral ai măduvei. Irigă porţiunile
nant ce irigă ambele teritorii ACA şi segmentul non-dominant
posterioară şi laterală a măduvei spinării şi însoţeşte rădăcinile
controlateral A2. Prevalenţă 2-7%
anterioare şi posterioare ale nervilor spinali cervicali (C 1-
- trifurcaţia A CA- emergenţa a trei segmente A2 clin ACA
C4); anastomoza superioară cu ramuri din PICA şi lateral cu
- absenţa sau hipoplazia segmentului Al al ACA: hipo-
ramurile extraspinale la emergenţa fiecărui nerv.
plazia reprezintă l 0%, absenţa întâlnită în l-2%
- variante: din aiiera ve1iebrală sau PICA (lateraî). Orice
- absenţa ACoA - 5%
variantă cletennină şi variaţia cursului. Aceste variante includ
- trifurcaţia ACoA - 2-13%. Variantă normală cea mai
duplicaţie, traiect intradural la nivel C2.
probabilă o reprezintă persistenţa arterei calosale mijlocii
- ACM accesorie - prevalenţă 2.7%
- divizarea precoce a ACM
- lnfunclibulum la nivelul ACoP şi 48,U)
- Artera coroiclală anterioară biperplazică I. Dimmick SJ. Faulder K.C - Normal variants of the cerebral cir-
- originea fetală a ACP (ele partea dreaptă prevalenţă cu!c1tio11 al multi detector CT angiography - Radiographics. 2009;
10%, de partea stângă ) 0%, bilateral 8%) 29 (4)." 1027-1043
2. Lasjaunias P, Vallee B. Persan H. Ter Brugge K, Chiu M - Thc
- persistenţa arterei trigeminale O. I -0.6%
lateral spi11a[ arte1y of the upper cervical spinal cord. A11atomy,
- persistenţa anastomozelor carotido-bazilare
normal variations, and angiographic aspea, - J Neurosurg. 1985;
- artera hipoglosă primitivă - prevalenţă 0.02-0.10% 63(2). 235-24 I
- persistenţa arterei otice 3. http://radiopaedia.org/
- persistenţa arterei olfactive primitive
- persistenţa aiierei olfactive dorsale
i,nur;i:,'i ir ·c! ;necliculâ

48JH. ale V, Variante ale ventrkulilor


cerebrale şi
Sorin Dude a Sorin lvf. Dudea

- dominanţa unui sinus transvers şi a unui hu!b ct!jugu!ct- - coaptarea unui corn
rei - sinus şi bulb mari comparativ cu partea contralaterală; - asimetria ventriculară
- poziţie înaltă a hu!buluijugu!arei - deasupra planşeului - cavum septum pellucidurn - intre coarnele frontale;
CA!; - cavum velum interpositurn - între corpii ventriculari şi

- drenaj al sinusului sagital într-un sinus transvcrs şi al coarnele occipitale;


sinusului drept în celălalt sinus transvers; - - cavum vergae - posterior între coarnele occipitale;
- angiomul venos (a se vedea subiectul 5fi). - devierea septului interventricular.
- variante ale cisternelor - mega cisterna magna;

J_ lv!i/ler DA, Merinbawn DJ, Kirsch JE - The J-leC1CI - în: Bancro/t


LW, Bridges MD- MRJ Normal Varianls and Pit/ctlls, Wolters Kluvcr !. Miller DA, Merinhaum DJ, Kirsch JE - The HeCI(/ - în. Bancro/i
I Lippincot/ Williams & Wilkins. Philadelphia: 2009, 3-42 LW Bridgc1· 1\/ID - MRI Normal Vi1ria11ts and Pitjâ!/s, Wolten· Kluver
I Lippincott Williams & Willcins, Philadelphia, 2009, 3-42

48.IV. Variante anatomice ale creierului


Sorin M. Dudea Variante anatomice spinale
Sorin Du dea
- intensitatea crescândă a semnalului Tl în corpul calos
în primele 7-8 luni de viaţă;
- raportul invers al intensităţii semnalului Tl şi T2 între Coloana cervicală
substanţele albă şi cenuşie,în primele 6 luni de viaţă, faţă - fuziune atlanto-occipitală;
de adult; - lipsa fuziunii unor centrii de osificare;
- lipsa mielinizării extremităţii posterioare a capsulei - lipsa fuziunii arcurilor anterior şi I sau posterior al
interne - induce hipersemnal FLAIR unei I unor vertebre;
- semnal hiperintens FLAIR în vecinătatea coarnelor - linii de osificare în odontoidă;
occipitale ale ventriculilor laterali; - despicătură la baza odontoidei;
- şa turcească alungită; - bloc vertebral congenital;
- şa turcească parţial goală; - chisturi ale tecilor nervilor spinali (Tarlov)
- şa turcească complet goală ( empty sella) - absenţa - canal vertebral foarte larg;
parenchimului pituitar din şa; - artefacte de pulsaţie ale LCR
- devierea tijei pituitare; Coloana dorsală
- hipofiză asimetrică; - linii orizontale induse de vasele nutritive vertebrale
- hipofiză ectopică; (venele bazivertebrale)
- spaţiile Virchow-Robin proeminente; - heterogenitatea structurală a măduvei;
- lipoame plane asociate structurilor durale; - proces spinos bifid;
- asimetria scizurilor. - hemivertebră;
- vertebra „fluture"
- bloc vertebral congenital;
Bibliografie - artefact de flux;
1. Miller DA, Merinbaum DJ, Kirsch JE - The Head în: Bancrofi-
- vizualizarea canalului central;
L W Bridges MD - MRJ Normal Variants and Pitfalls, Wolters Kluver - ventricul terminal (al cincilea ventricul);
I Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2009, 3-42 - chisturi arahnoidiene.
I Ol

Cl()!l()arrn fombmră
- linii orizontale induse de vasele nutritive vertebrale
(venele bazivcrtcbrale)
- he1erogenitatea structurală a măduvei;
- hemangioarne (hipersemnal T l ,T2, gadofilie periferică)
- lipom - fără gadofilie, pierde semnalul la saturarea
grăsimii;
- hernii intrasornatice (noduli Schmorl)
- vertebra „fluture"
- stenoză congenitală a canalului spinal;
- lipomatoză epidurală;
- vizualizarea canalului central;
-- ventricul terminal ( al cincilea ventricul);
- chisturi ale tecilor nervilor spinali (Tarlov)
Bazin
- heterogenitatea structurală a măduvei;
- lipom intraosos;
- asimetrie osoasă;
- piesă de tranziţie lombo-sacrată;
- absenţa arcurilor sacrate dorsaie;
- insulă de os compact sacrat ( enostoză);
- chisturi periraclicu!are Tarlov;
- filum terminale adipos;
- lipomatoză epidurală;

1. Miller DA, Bancrofi LW - Cervical Spine - in: Bancrofi LW,


Bridges MD - MRI Normal Variants and Pitfcz/ls, Wo!ters Kluver I
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2009, 77-84
2. Bancroft LW, Merinbaum DJ - Thoracic Spine - in: Bancrofi LW,
Bridges MD - MRJ Normal Variants and Pitfal!s, Wolters Kluver I
Lippincott Williams & Wilkins, Philade/phia, 2009, 163-173
3. Bancroft LW, Merinbaum DJ - lumbar Spine - in: Bancrofi LVI,
Bridges MD - MRJ Normal Variants and Pitfalls, Wolters Kluver I
Lippincott Williams & Wi!kins, Philadelphia, 2009, 377-393
4. Bancroft LW, Kirsch JE - Musculoslceletal - in: Bancroft LW,
Bridges iil!D - MRJ Normal Variants and Pitfalls, Wolters Kluver I
Lippincott Williams & Wil!cins, Philadelphia, 2009, 486-500
radio imagistic rnaî-
dezvolta:re ale cortexului cortexului
(displazia corticală focală, polimicrogiria,
heterotopii (subependimală, ~mbcorticală de dasifica:re
focală, laminară), lisencefalia, pahigiria, Alina Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
(hemi)rnegaiencefalia, microlisencefalia,
schizencefalia); ageneziei şi disgeneziei de (1, 2)
L PrnHfernn: cehdară anonnală: aceste condiţii includ
corp calos şi ale holoprozencefaliei (foba- atât anomaliile de proliferare neuronală şi/sau glială, cât şi
ră/alobară §emifobară); imalformaţiilor apoptoza. Ele pot fi mai departe împărţite în două subgrupe:
mezencefalului (malformaţia hiari, una cu anomalii de dimensiuni ale creierului datorate proli-
ferării anormale sau apoptozci şi una cu proliferare celulară
§pectrumul Dandy Walker şi semnul „mo- anormală (neoplazică sau non-neoplazică)
larului" - sindromul Joubert) Anomalii de dimensiuni ale creierului:
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana -- microcefalie (cu cortex normal până la subţire)
- rnicrolisencefalie
-- microcefalie cu polirnicrogirie extensivă
L Dnagnosdc11d radfonmagistk rul maffo:rmaţmor de - macrocefal ie (megalenccfal ic/macrocefalie)
dezvoltare ale cortexului Proliferare celulară anormalâ:
1. Sistem de clasificare - non-neoplazică: hamartoame corticale (scleroză tube-
2. Displazia corticală focală roasă), displazia corticală cu celule balonizate, hemimega-

3. Polimicrogiria lenccfalia, displazia corticală focală


- neoplazică: gangliogliom, gangliocitorn, tumoră di-
4. Heterotopii (subependimală, subcorticală fo-
sembrioplazică neuroepitelială (DNET)
cală, laminară) - date generale
Ill. Anomalii de migrare neurnnal.ă:
a. Heterotopia subependimală - tipul 1 de /isencefa!ie - heterotopia subcorticală în
b. Heterotopia focală subcorticală bandă: submigrare
c. Heterotopia laminară - tipul li de lisencefalie - ,,pietre de pavaj": suprarnigrare
5. Spectrul lisencefalie-pahigirie - date generale, - heterotopia:
diferenţe între tipurile de lisencefalie - heterotopia subependirnară
6. Hemimegalencefalia - heterotopia subcorticală (nu include heterotopia în
bandă)
7. Microlisencefalia
- heterotopia glioneuronală marginală
8. Schizencefalia
Ht Org2nizare coirtka[ă alilloirmală:
H. Di§getrnezia rorpuhJ!H rafo§ - polimicrogiria şi schizencefalia
- sindromul polimicrogiriei bilaterale
H!, Holloprnzeirucefalfa - schizencefa!ia
JIV. MaRfmrmaţme Chfairn - polimicrogiria sau schizencefalia ca parte a anoma-
l. Clasificarea malformaţiilor Chiari liilor congenitale multiple/ sindroamelor de retard
mental
2. Malformaţia Chiari I
- displazia corticalăfără celule balonizate
3. Malfonnaţia Chiari 1. 5 - microdisgenezia
4. Malformaţia Chiari H IV. Necfasifi.cate:
5. Malfonnaţia Chiari III şi IV - malformaţii secundare erorilor metabolice înnăscute:
- boli metabolice ale mitocondriilor şi piruvatului
V. Dam!y Walkei
- boli peroxizomale
VL Sindromul Joubert (hipoplazia verrniană con- - alte malfonnaţii neclasificate:
geKllitală) - displazia sublobară
](\,/
!\I'\ i1i!(!J~i.\!i(·(! Îll:'clif·u/â

Polhnicrogiria
Bibliografie Alina Nicula. Andreea Marinescu, Gheorghe /ana
I. Barkovich 11.J, Ku::niecky FU, Juclc.1·011 GD eHtl. li clevelopmental
and genetic class1ficulio11.fiH mal/imnaliuns o/cortical clevelupmenl.
Epidemiologie: Deşi adesea sporadică sau genetică, po-
Neurologi·. 2005, 65 ( 12) 1873-87
2. Weera!ckoc!JJ Y, Caii/ard F C/assi/ication .1y.1·tem/i;r 111al/imnations
limicrogiria este de asemenea secundară infecţiei intrauterine
of' cortical c!e,'C'!opnzent, - Racliopaecli11 2014 lzttp:/lrncliopaedia. cu citomcgalovirus (CMV), compromiterii vasculare în cazul
o 1glarr ic Ieslc Iass ifi cation -sJ 1s tem ~tcJ r-m a /jiJ nn a t io 11s-of cort i ca 1- gemenilor sau anomaliei/ sindroamelor de retard mental inclu-
d eve lup m en t zând: sindromul Adams-Oliver, sindromul Arima, sindromul
Galoway-Mowat, sindromul Dellernan, sindromul Zellweger,
distrofia musculară Fukuyama.
49"1.2" Displazia corticală focală Morfopatologie:
- apare secundar unei injurii neuronale în perioada ges-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana tatională tardivă (>20 săptămâni);
- există o aranjare anormală şi o pliere excesivă a stratu-
Definiţie: este o boală a formi'irii corticale, care poate rilor celulare ale cortexului cerebral; acestea pot fi asociate
prezenta trăsături caracteristice arhitecturale şi proliferative cu fuziunea suprafeţelor girale;
Semne cJ.inice: - au fost descrise asocieri cu câteva mutaţii genetice
- este o cauză frecventă de epilepsie, în special la copii. specifice.
Clasi.fkaire: - asocieri: este asociată adesea cu schizencefalia: des-
- displazia corticală focală (FCD) poate fi împărţită în picatura/fisura (,,cleft") din schizencefalie este totdeauna
două categorii principale, fiecare fiind subdivizată: delimitată de un cortex polimicrogiric.

- tipul I de FCD (db,plazia 1wn--Taylor): - localizare: distribuţia este variabilă:


- tip la: dislaminare şi uşoară malformare a dezvoltării - există o predilecţie pentru regiunea perisylviană care
corticale este interesată la 80% din pacienţi, afectarea bilaterală fiind
- tip lb: anomalii arhitecturale şi displazie citoarhitec- frecventă (60%); frontal (~70%): girul drept şi girul cingu-

turală izolate (fără prezenţa neuronilor dismorfici) lar nu sunt interesaţi; parietal (~63%); temporal (~38%):
- tipul II de FCD (displazia Taylor): hipocampul tipic nu este interesat; occipital (~ 7% ): cortexul
- tipul Ila: ±ară celule balonizate vizual nu este interesat.
- tipul llb: prezenţa celulelor balonizate - pe baza paternurilor recurente de interesare au fost de-
Imagistică - metode: IRM scrise câteva subtipuri morfologice: perisylvian: ~ 60%; gene-
lRM: ralizat:~ 13%; frontal: ~5%; parasagital parieto-ocipital: ~3%
- studiile IRM pot să fie negative sau să evidenţieze: Simptome I semne:
- îngroşare corticală focală şi giraţie an01111ală cu sau rară - prezentarea clinică este foarte variată, depinzând de
hipersemnal T2/ FLAIR gradul interesării, bilateralităţii şi sindroamelor asociate;
- ştergerea interfeţei dinte cortex şi substanţă albă - unii pacienţi sunt clinic normali; alţii au epilepsie (se-
Recomandări de examinare: IRM veritate variabilă); alţii prezintă dizabilităţi severe.
Dfagnostk diferenţiai: Imagi1,ti.că - metode: IRM
-DNET CT:
- gangliogliom - are sensibilitate scăzută pentru evidenţierea modifică-
rilor morfologice;
- capabil doar să evidenţieze girii îngroşaţi;
Bibliografie
- microgii·ii sunt prea mici pentru a fi identificaţi;
- anomaliile asociate pot fi totuşi vizibile (ex. schizence-
1. Weerakkody Y, Gaillard F - Focal cortical dysplasia- Radiopaedia,
falia, calcificările - dacă e secundară CMV).
2014, http://radiopaedia.org/articleslfocal-cortica!-dysplasia
2. Di Munzu B, Weerakkody Y - Taylor dysplasia - Radiopaedia, IRM:
2014; http://radiopaedia. urg/articles/taylor-dysplasia - este modalitatea imagistică indicată pentru evaluarea
3. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, polimicrogiriei; pot fi evidenţiate atât modificările morfolo-
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 gice cât şi anomaliile de semnal;
3. I ()'!

- cheia diagnostică: îngroşare corticală focală normale din vecinătatea vcntriculilor spre cortex=> ,,neuroni
intensitatea semnalului: normali în locaţii anormale";
- cortexul polimicrogiric are semnal caracteristic similar - împărţite macroscopic în:
cu substanţă cenuşie normală; - heterotopii nodu/are:
- substanţa albă subiacentă prezintă hipersemnal T2 în 20- - heterotopia subependimală (cel mai frecvent),
270/o din cazuri ( corelat cu dilatarea spaţiilor perivasculare); - heterotopia suhcorlicală
- ocazional (<5% ), cortexul anormal prezintă calcificări - heterotopii difuze:
(infecţie congenitală cu CMV). - heterotopia în bundă: cunoscută şi ca heterotopia
Morfologie: corticală dublă şi lisencefalia x-linkată (cromo-
- numeroşii giri mici sunt vizibili doar pe secvenţele cu zom Xq22.3)
rezoluţie înaltă şi chiar şi aşa polimicrogiria poate fi dificil - /isencef'alia: tipuri 1 şi 2
de deosebit de pahigirie (ambele fiind asociate cu lărgirea şi - heterotopia laminară
adesea îngroşarea girilor); - asocieri: heterotopia substanţei cenuşii este întâlnită
- joncţiunea substanţă albă- substanţă cenuşie este cea cu o frecvenţă marc la pacienţii cu alte anomalii congenitale
mai bună localizare pentrn a identifica conturul neregulat ale SNC: agenezia corpului calos, pahigiria, schizencefalia,
( care pe secţiunile mai groase poate apare „şters"); polimicrogiria, malformaţia Chiari II.
- Tl C+, MRV: amplifică venele lepto-meningeale dis- Simptome I semne:
plastice din vecinătatea cortexului. - frecvent: atac parţial de apoplexie în decadă a 2-a a
Recomandări de examinare: IRM vieţii; adiţional, şi în funcţie de întindere, copii pot prezenta
Diagnostic diferenţial: întârziere în dezvoltare sau retard mental
- malformaţii secundare erorilor metabolice (boli meta- Imagistică: ecografie, CT, IRM
bolice mitocondriale şi piruvate, boli peroxizomale) Ecografia:
- microlisencef'alia - ecografia antenatală şi neonatală prezintă dificultăţi în
- infecţia congenitală cu citomegalovirus identificare substanţei cenuşii heterotopice deoarece ecoge-
Li.sta de verificare: polimicrogiria => întotdeauna aso- nitatea acesteia nu este suficient de diferită de a substanţei
ciată cu shizencefalia; albe înconjurătoare
CT:
- ariile de heterotopie au densitate uşor mai mare decât a
Bibliografie substanţei albe înconjurătoare şi dacă sunt suficient de mari

1. Shetty A, Gaillard F - Polymicrogyria - Radipopaedia 2014, http://


pot fi vizibile;
radiopaedia. org/a rtic les/polymicro gyria - regiunile mici sau subţiri pot să nu fie identificate.
2. Osborn AG, Salzman KL, Barlcovich Al - Diagnostic lmaging, IRM:
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 - ţesutul heterotopic prezintă semnal similar cu al
substanţei cenuşii pe toate secvenţele; marginile sale sunt
vag trasate; este necesară examinarea cu atenţie pentru a
49.I.4. Heterotopii - date generale identifica anomaliile asociate;
- spectroscopia demonstrează, comparativ cu subiecţii
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana de control normali, o scădere a raportului NAA/Cr în ţesutul
heterotopic (nu se compară cu ţesutul contralateral aparent
Epidemiologie: nonnal, deoarece aceste malformaţii de dezvoltare corticală
- 17% din anomaliile neonatale ale SNC la autopsie; până pot să fie împrăştiate);
la 40% din pacienţii cu epilepsie refractară la tratament; - fMRI (BOLD imaging) poate evidenţia activitatea no-
- cauze: congenitale (ereditare)/ dobândite (toxine, trau- dulilor heterotopici (ce se suprapun cu focarele epileptogene
matisme, infecţii maternale); documentate EEG)
- vârsta: cazuri severe la copii (+ malfonnaţii asociate); Recomandări de examinare: IRM
la adulţi - cazuri uşoare/ asimptomatice. Diagnostic diferenţial:
Morfopatologie: - scleroza tuberoasă, sindromul Zellweger (boala pe-
- heterotopia substanţei cenuşii (HGM) este un grup roxizomală), agenezia de corp calos, Chiari IL infecţia cu
de condiţii caracterizat prin întreruperea migrării neuronale CMV
Usta de verificare: heterotopia substanţei cenuşii este CT: ţesut cu atenuare simi lară cu a substanţei cenuşii
frecvent asociată cu alte anomalii; 1-IGM nu are priză de normale, fără priză de contrast şi Jâră calcificări, dispus de-a
contrast şi nu prezintă calcificări. lungul pereţilor ventriculari, proeminând intraventricular.
IRM: micii noduli de substanţă cenuşie sunt identificaţi
imediat profund de straiul subependimar, ridicându-l şi dis-
Bibliografie torsionând conturul extern al ventriculilor; ei sunt cel mai
frecvent identificaţi în vecinătatea trigoanelor şi a coarnelor
I. Os/mm AC, Salznwn KL, Barlwvich AJ - Diagnostic lmaging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 occipitale; restul parenchimului cerebral apare normal; no-
2. Di Munzo B, Gaillarcl F - Gre_v Matter Heterotopia, Radiopuedia, dulii au semnal similar cu substanţa cenuşie normală pe toate
2014, hllp:l/rucliopueclia. org!urticles/grey-matter-heterotopia secvenţele (inclusiv post-contrast)
Recomandări de examinare: IRM
Diagnostic diferenţial:
- substanţa cenuşie normală periventriculară: nuclei
49.I.4.a. Heterotopia subependimală
caudaţi, talamus
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - matricea germinafâ normală (săptămânile 8-26 de
gestaţie): absenţa neregularităţilor pereţilor ventriculari;
nodulii heterotopici pot fi în hiposemnal T2
Sinonime: heterotopia peri ventriculară
- astrocitomuf subependimaf cu celule gigante: de obicei
Epidemiologie:
are priză intensă de contrast; de obicei localizat la/lângă orifi-
- deşi majoritatea cazurilor sunt sporadice, câteva sunt
ciul Mumo; de obicei în contextul sclerozei tuberoase (ST)
x-linkate recesiv (Xq28); pacienţii de sex feminin au deficite
- nodulii subependimaii din scleroza tuberoasă: de obicei
cognitive uşoare şi tind să dezvolte tardiv epilepsie; mulţi
calcificaţi; hiperse1ru1al T2 faţă de substanţa cenuşie nonnală;
dintre feţii de sex masculin afectaţi suferă avort spontan,
prezenţa altor stigmate de ST
probabil datorită defectelor cardiovasculare, iar cei care
- hemoragia subependimală (ecografie şi IRM antenatal):
supravieţuiesc prezintă dizabilităţi marcate.
deşi aspectul este similar, monitorizarea imagistică demon-
Morfopatologie:
strează evoluţia corespunzătoare
- ca şi alte heterotopii ale substanţei cenuşii, heterotopia
Usta de verifi.care: prezenţa nodulilor de substanţă cenuşie
subependimală se crede că este datorată întreruperii migrării
în imediata apropiere a ependimului ventriculilor laterali.
nornrnle neuronale
- este de asemenea posibil ca anumite cazuri să fie dato-
rate suprimării migraţiei dar prin proliferări anormale
Bibliografie
- nodulii sunt fonnaţi din conglomerate de neuroni şi
1. Goe/ A, Gail/ard F - Subependymal grey matter heterotopia -
celule gliale; ei sunt mai frecvenţi de partea dreaptă (probabil
Radioapaedia 20 I 4, http://radiopaedia.org/articles/subependymal-
datorită migrării mai tardive a neuronilor de această parte)
grey-matter-lzeterotopia- I
- localizare: heterotopia subependimară este cea mai 2. Osborn AC, Salzman KL, Barkovich Al - Diagnostic lmaging,
comună formă de heterotopie a substanţei cenuşii şi este Brai11, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009
caracterizată prin prezenţa nodulilor de substanţă cenuşie în
imediata apropiere a ependimului ventriculilor laterali;
- poate fi împărţită, conform cu morfologia, în: focală Heterotopia subcortkaiă
unilateral, focală bilateral, difuză bilateral (o bandă ondulată
de substanţă cenuşie înconjurând ventricul ii) Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
Simptome I semne:
- sunt asociate cel mai frecvent cu crize epileptice şi Morfopatofogile:
uneori cu întârzieri în dezvoltare - este o formă a heterotopiei nodulare a substanţei
lim:ngfatică - metode: ecografie, CT, IRM cenuşii; poate fi împărţită în:forma nodulară (se extinde de
Ecografie neonatală: la ventriculi în substanţa albă);forma curbilinie (se extinde
- nodulii heterotopici subependimali sunt uşor hipe- de la cortex în substanţa albă subiacentă);forma mixtă
recogeni comparativ cu substanţă albă normală şi pot fi - nu trebuie confundată cu spectrul lisencefalie (tipul I)
vizibili proeminând intraventricular (ondulaţii ale pereţilor - heterotopie subcorticală în bandă (sunt distincte imagistic
ventriculari). şi genetic).
Hmagistică - metode: CT, IRM lli.sencefalie - pahigfrie.
- heterotopiile subcorticale sunt continue cu cortexul sau
cu ventriculii subiacenţi şi sunt asociate cu anomalii severe §li între două
'
ale emisferului interesat, caracterizate prin: tipuri lisenrefalie
- diminuarea difuză în dimensiuni a emisfrrului
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
interesat
- ventriculi distorsionaţi
- substanţa albă diminuată şi cu aspect anonnal Morfopatologie:
- subţierea cortexului adiacent, cu şanţuri puţin adânci - spectrul lisencefalie-pahigirie este util în descrierea
- ganglioni bazali distorsionaţi spectrului bolilor care determină „ştergerea" relativă a
Recomandări de examinare: lRM suprafeţei creierului; include agiria (absenţa girilor), pahi-
Diagnostic dife1renţfai: giria (giri întinşi, laţi) şi lisenccfalia (,,ştergerea" suprafeţei
Semnele imagistice prezentate sunt utile în diferenţierea creierului); este un termen ce reuneşte numeroase malformaţii
acestei entităţi de: heterotopia subependimară şi spectrul corticale caracterizate prin giraţie absentă/minimă.
lisencefalie (tipul I) - heterotopie subcorticală în bandă. - lisencefalia-pahigiria poate fi divizată în: tipul I (clasic)
şi tipul 1l (complexul „pietrelor de pavaj" - ,,cobblestone
complex"), acestea fiind diferite din punct de vedere clinic,
Bibliografie a substratului genetic anormal, microscopic şi macroscopic
I. Goe! A, Gai/lard F - Suhcortical heterotopia - Radioapaedia 2014, (inclusiv imagistic).
http://radiopaedia.org/artic/es/ su bcortica /-heterotopia Simptome I semne:
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, - tipul I (clasic) de lisencefalie se prezintă tipic cu hipo-
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 tonie marcată, mişcări insuficiente şi dificultăţi în alimentare;
adesea aceşti copii prezintă o circumferinţă craniană cu limite
nonnale la naştere, creşterea craniului este însă lentă astfel că
49.I.4.cQ Heterotopia laminară majoritatea au microcefalie la un an; atacul de apoplexie este
un alt semn important, devenind aparent la 90% dintre copii
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana după vârsta de 6 luni, iniţial sub fonna unui spasm infantil (sin-
drom West), apoi progresând într-un sindrom Lennox-Gastaut.
Sinonime: heterotopia în bandă (,,cortex dublu") - tipul II de lisencefalie este asociat cu sindroame cu
Definiţie: este o formă a heterotopiei difuze a substanţei
distrofie musculară (incluzând sindromul Walker-Warburg,
cenuşii, caracterizată prin prezenţa substanţei cenuşii profund
sindromul Fukuyama şi boala muşchi-ochi-creier MEB)
Imagistică - metode - deşi poate fi identificată prin toate
de cmiex, în interiorul centrilor semiovali.
modalităţile secţionale ( ecografie ante şi neonatală, CT,
Imagistică I Diagnostic di.fe:renţiml:
- deoarece există confuzii între heterotopia în bandă şi IRM), IRM este modalitatea de elecţie pentru caracterizarea
completă a anomaliilor.
heterotopia subcorticală, următoarele detalii imagistice sunt
utile în orientarea diagnosticului: IRM: cele două tipuri de lisencefalie prezintă un aspect
- heterotopia în bandă: fină lamă de substanţă cenuşie imagistic vag similar (de unde termenul comun de lisencefa-
subc01iicală , situată profund de cortex, de care este separată
lie ), dar sunt vizibile diferenţele macroscopice şi imagistice
prin substanţă albă - în tipul I (clasic) de lisencefalie, encefalul poate să
aibă fonnă de „clepsidră" sau „cifră 8" sau poate să prezinte
- heterotopia subcorticalii: regiuni discontinue de
câţiva giri (pahigirie) cu contur neted; cortexul este gros,
substanţă cenuşie (de obicei cu aspect nodular) situate sub-
măsurând 12-20 mm (nonnal 3-4 mm); este de obicei asociată
cortical, continue cu cortexul
cu heterotopia în bandă; semne adiţionale prezente frecvent:
ventriculi lărgiţi (în special posterior), corp calos hipoplazie
Bibliografie · anterior, cavum septum pellucidum I vergae;
1. Gaillard F - Laminar heterotopia - Radioapaedia 2014, http:// - tipul II de lisencefalie: prezintă o suprafaţă microlo-
radiopaedia.org/articles/laminar-heterotopia bulată (complexul pietrelor de pavaj); nu există heterotopie
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, în bandă, iar cortexul este mai subţire comparativ cu tipul I;
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 semnele adiţionale includ: hipomielinizarea substanţei albe,
11{) IIICrf il'll/(1

hidrocefalie, cefalocele posterioare, lrunchi cerebral anormal naturală poate fi imposibilă); în ciuda marcatei lărgiri a capu-
(coliculi fuzionaţi, punte mică, mezencefal clismorfic, cerebel lui, nu există
simptome ele creştere a presiunii intracraniene
anormal - hipogenezie vermiană, hipoplazie cerebeloasă, poli- imagistică - metode: ecografie, CT, IRM, medicină nucle-
microgirie cerebeloasă), globi oculari anormali (microftalmie ară. Deşi toate modalităţile imagistice ( ecografie, CT, IRM)
uni/bilaterală, clisplazie retiniană) sunt capabile mai mult sau mai puţin să identifice semnele
Diagnostic diferenţial caracteristice, lRM oferă imaginile cele mai bune.
- între cele două tipuri ele lisencefalie IRM:
-- polimicrogiria ( asociere frecventă cu schizencefalia) - semne caracteristice ale emisferului interesat:
- creşterea dimensiunilor ventriculului lateral; uneon
poate să fie mic;
- şanţuri puţin adânci, giri largi;
1. Di Munzio B, Gui/lard F - Lissencephaly - pachygyria spectrum
- calvaria lărgită/ îngroşată;
- Radiopaedia 2014, http://radiopaedia.org/ articles/lissencephaly- - deplasarea controlaterală a falx cerebri în porţiunea sa
pachigyri a-spectrum-1 posterioară;
2. Di IV!unzio B, Gaillard F - Lissencephaly type 1 - subcortical - calcificări ale substanţei albe;
bund heterotopia spectrum - Radiopaedia 2014, http://radiopaedia. - asocierea anomaliilor ele dezvoltare venoasă.
orgia /'Ii ci esl! issenceph aly-type-i-s ubcort ical-band-h eterotopi a- Cortexul emisferului interesat poate fi normal, clar adesea
spectru m-1 prezintă: polimicrogirie/ lisencefalie/ agirie/ pahigirie; hete-
3. Jones.!, Gailfard F - Liss(_'/1cephaly type 11 - Radiopaedia 2014,
rotopia substanţei cenuşii
http.//radiopaedia.org/articles/lissencephaly-tvpc-ii
Medicină nucleară
4. Osborn AC, Salzman KL, Barkovich A.J - Diagnostic Imaging,
Brctin, 2nd Ed, Amirsvs, Salt Lalce City, 2009
- SPECT, PET: hipometabolism în emisferul interesat.
Recomandări de examinare: IRM
Diagnostic diferenţial:
- emisfer lărgit: gliomatosis cerebri
49.I.6. Hemimegalencefalia - diverse patologii care fac ca un emisfer mic să pară
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana voluminos: encefalita Rasmunsen, sindromul Dylce-Davidoff
Masson, sindromul Sturge-Weber
Epxdemiologie: 0.1-0.3% clin copii cu epilepsie; 3% clin - alte anomalii ele migrare neuronală fără supracreştere:
displaziile corticale diagnosticate imagistic; vârsta: ele obicei polimicrogiria I lisencefalia I agiria I pahigiria
diagnosticate în primul an ele viaţă Lista de verHicare:
Morfopatologie: emisfer voluminos, şanţuri puţin adânci, - sindromul ele hemi-supracreştere: atenţie la potenţiala
giri fuzionaţi şi dezorganizaţi + anomalii ele dezvoltare cor- compromitere a căilor respiratorii, ele riscul sedării
ticală cu arii ele lisencefalie, agirie, pahigirie, polimicrogirie - emisferul interesat poate să fie atrofie ( efect al crizelor
(în proporţii variabile, cu alte arii apărând normale) cronice).
- clasificare:
- izolată
- sinclromic: asociind o varietate ele sinclroame, in- Bibliografie
cluzând tipic hipetrofia hemicorpului ipsilateral: 1. Knipe H, Gaillard F - Hemimega!encephaly-Radiopaedia 2014,
sindromul nevilor pigmentari, sindromul Klippel- http ://raciiopaedia. orglartic les/h emimega lencephaly
Trenaunay, sindromul McCune-Albright, sindromul 2. Osborn AC, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Proteus, NFl, ST (rar) Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009
- hemimegalencefalie totală: hemihipertrofia intere-
sează şi trunchiul cerebral şi cerebelul
- localizare: frecvent occipital (clar orice lob poate să fie 49 .1. 7. Microlisencefalia
interesat).
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
Simptome I semne:
- spasme infantile focale şi generalizate (90%); dezvoltă
tardiv hemipareză, iar hemianopsia e ele asemenea evidentă Morfopatologie: microlisencefalia (microbiană sau
- macrocefalia poate să fie pronunţată(=> naşterea pe cale lisencefalia tip IV) apare în fonnele severe ele hipoplazie ce-
111

rebeloasă şi cerebrală; microcefalia este severă; se datorează - cu fnchise pereţii fisurii sunt
unei proliferări anormale neuronale şi gliale; a fost sugerată în apoziţie (defectul este mic); cel mai frecvent în
şi o transmitere ereditară autozomal recesivă; schizencefalia unilaterală.
- aspect: microcefalie marcată şi giraţie anormală (sim- - localizare: cel mai adesea aceste fisuri interesează
plificarea pattern-ului cortical girai =:::> suprafaţă cerebrală porţiunile posterioare ale lobilor frontali şi parietali (70%),
netedă) şi deşi fisurile largi se pot extinde interesând lobii occipitali
- clasificare microlisencefalie I microcefalie: microli- şi temporali, interesarea lor izolată este neobişnuită;
sencefa/ie (formă severă) şi microcefalie cu pattern girai - asocieri: este frecvent asociată (50-90%) cu alte ano-
simplificat (formă uşoară) malii cerebrale: displazia septo-optică, heterotopia substanţei
- asocieri: frecvent întâlnită ca o componentă a altor cenuşii, absenţa septului pellucid
malformaţii severe; pot asocia: dismorfism cranio-facial, Simptome I semne:
anomalii genitale - unilateral: atacuri de apoplexie sau deficite motorii,
Simptome I semne: pacienţii de obicei mor în timpul hemipareză congenitală;
perioadei neonatale . - bilateral: herni/tetrapareză, microcefalie sau hidrocefa-
Imagistică: lRM lie, spasticitate, întârziere severă în dezvoltare, retard mental,
- microlisencefalia: suprafaţa cerebrală netedă cu un ± atacuri de apoplexie
cortex gros (>3 mm);(+) alte anomalii congenitale asociate Imagistică:metode: ecografie, CT, IRM
(ex. agenezia corpului calos, disgenezie cerebeloasă) Ecografia (ante/postnatal):
- microcefalia cu pattern girai simplificat: câteva şanţuri - tipul închis de schizencefalie este dificil de vizualizat,
şi o grosime corticală normală; este de obicei o anomalie în timp ce forma deschisă, dacă este largă, poate fi uşor
izolată identificată
Recomandări de examinare: IRM CT:
Diagnostic diferenţial: sindroamele care asociază mi- - substanţa cenuşie relativ densă tapetând buzele fisurii;
crocefalie. vene primitive, embrionare, proeminând lângă fisură .
IRM:
- tipul 1: defectul este vizibil ca o pungă mamelonată la
Bibliografie suprafaţa ependimului;
1. Martin RJ, FaranoffAA, Walsh MC - Fanarofl and Martin's - tipul II: substanţa cenuşie heterotopică (extinzându-se
Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and lnfant, de la ventriculi spre suprafaţa cortexului) tapetează buzele
9th Ed, Mosby, Elsevie1; St. Louis, 2012 fisurii.
2. Abdel Razele AAK, Kandell AY, Elsorogy LG, Elmongy A, Basett
- identificarea anomaliilor asociate: displazia septo-opti-
AA -Disorders o/Cortical Formation. MR lmaging Features -Amer
că, heterotopia substanţei cenuşii, absenţa septului pellucid
J Neuroradiol, 2009, 30; 4-11
- IRM funcţional: a fost raportată o reorganizare funcţio-
nală a emisferului neafectat
Recomandări de examinare: IRM
49.I.8. Schizencefalia
Diagnostic diferenţial:
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - displazia corticală focală
- heterotopia substanţei cenuşii
Epidemiologie: incidenţa: ~ 1.5: 100.000 naşteri; este - porencefalia
aproape mereu sporadică ( deşi au fost raportate câteva Lista de verificare: imagistica trebuie să confinne etio-
cazuri familiale); nu este cunoscută o predilecţie pentru logia „hemiparezei congenitale": accident vascular perinatal
un anumit sex. versus schizencefalie unilaterală
Morfopatologie: fisuri (,,cleft") totale unilaterale/ bilate-
rale ale stratului cortical; girii şi şanţurile radiază spre o fisură;
- schizencefalia poate să fie uneori bilaterală şi este Bibliografie
divizată în două tipuri morfologice:
1. Niknejad MT, Gaillard F - Schizencephaly - Radiopaedia 2014,
- cu margini deschise (,,open-lip"): pereţii fisurii sunt http://radiopaedia.org/articles/schizencephaly
separaţi (defectul este mare, fiind plin cu LCR); cel 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
mai frecvent în schizencefalia bilaterală; Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
calos coarne frontale mici; semne variabile: chist pc linia mediană,
lipom calcificat, ventricul III sus situat; angioCT: artere ce-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana rebrale anterioare (ACA) cu traiect direct ascendent în fisura
interemisferică ( absenţa rostrum-ului)
IEpirlemioiogie: 4°/c, din malformaţiile SNC; poate fi IRM:
izolată, sau asociată cu alte malformaţii ale SNC; M:F~2: l; -- Tl: sagital: giri cu un traiect radiar pornind de la nivelul
factor de risc: consumul de alcool în timpul sarcinii ventriculului III (secundar absenţei girului cingular); demon-
Morfopatologie: agenezia corpului calos (cc) este rezul- strarea excelentă a lipomului ( dacă este prezent); coronal:
tatul unei insulte apărute aproximativ în săptămânile 8-12 de formă de trident a coamelor frontale; aspect de „gaura cheii" a
gestaţie=> lipsa formării cc; coamelor temporale+ hipocampi verticali; fasciculele Probst:
- tracturile substanţei albe,în loc să traverseze linia tracturi compacte de s.a. orientate longitudinal, mai intense
mediană, sunt orientate vertical, separând la distanţă ven- decât alte structuri mielinizate;
triculii laterali , creând astfel o configuraţie de „maşină de - T2:fasciculele Probst = fibre comisurale dispuse din-
curse"(,,racing car sign"); aceste legături de substanţă albă spre anterior spre posterior (nu traversează linia mediană), cu
sunt cunoscute ca fascicule Prob st (Prob st bundles ); semnal mai mic decât alte structuri rnielinizate, crează contur
- comisura anterioară este de obicei prezentă şi adesea zimţat al pereţilor mediali ai ventriculilor laterali; heterotopii,
mărită; hipocampul este hipoplazie (=> dilatarea coamelor displazii corticale;
temporale ale ventriculilor laterali); disgenezia ( completă/ - 72·1<GRE: inelul calcificat al lipomului; DWI: DTI:
parţială) este rezultatul encefalomalaciei secundare unor fibrele tracturilor converg spre c.c. restant; MRA: ACA cu
evenimente toxice, ischemice sau traumatice; disgenezia un traiect direct ascendent în fisura interemisferică; MRV:
poate fi împărţită în: agenezie primară - cc nu se formează; ocazional anomalii venoase mediane
disgenezia secundară - cc se formează normal, dar este Recomandări de examinare: IRM
ulterior distrus. Diagnostic diferenţial:
- asocieri: sindroame aneuploidice, sindroame non-aneu- - distrugerea cc (ischemic, metabolic); cc subţire (ex.
ploidice; alte anomalii ale SNC (adesea prezente mai multe): hidrocefalie), cc imatur (se caută girul cingular); în cazul în
Chiari II, spectrul Dandy-Walker, heterotopia substanţei care ecografia antenatală evidenţiază un chist interemisferic
cenuşii, holoprozencefalie, hidrocefalie (trigoanele şi coar- => diagnostic diferenţial cu: cavum septum pellucidum, cavum
nele posterioare ale ventriculilor laterali = colpocefalie) , vergae, cavum velum interpositum, chist arahnoidian intere-
lipom intracranian, polimicrogirie, porencefalie; erori ale misferic (identificarea plexurilor coroidiene, ce demarchează
metabolismului fetal: boli ale metabolismului piruvat, acidoză tavanul ventriculului lll, orientează diagnosticul)
lactică congenitală, mucopolizaharidoze, mucolipidoze. Lista de veirifica:re: se caută leziunile adiţionale ( care
Simptome I semne: sunt frecvent asociate)
- disgenezia parţială izolată este adesea asimptomatică;
în alte cazuri, tabloul clinic este dictat de anomaliile asociate
(frecvent întâlnite, in special în cazul ageneziei); copiii cu Bibliografie
agenezie au un facies dismorfic, cel mai frecvent manifestând 1. Di Munzio B, Gaillard F - Dysgenesis of the corpus callosum
hipertelorism - Radiopaedia 2014, http://radiopaedia.org/articlesl dysgenesis-
Kmagistiică: US, CT, IRM ofthe-corpus-callosum
Ecogrnfi.a antemdală: ventricul III: dilatat; ascensionat 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Imaging,
sau deplasat posterior; poate comunica cu cisterna interemi- Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt laice City, 2009
sferică; se poate proiecta superior ca şi chist dorsal; plexul co-
roid poate fi vizibil ca o strnctură ecogenă în tavanul chistului;
ventriculii laterali: corpurile sunt situate paralel, la distanţă
(semnul maşinii de curse - racing car sign); coame frontale
mici; colpocefalie; absenţa septului pellucid;fisura interemi-
sferică lărgită; girii: în plan sagital pot să aibă aspect de „raze
de soare"; Doppler: traiect aberant al arterelor pericalosale.
CT: ventriculii laterali paraleli, separaţi la distanţă;
persistenţa formei fetale: dilatarea coarnelor occipitale,
o HoloprozencefaHa semnele includ: fuzionarea coarnelor frontale ale
ventriculilor laterali; comunicare largă a acestui segment
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana fuzionat cu ventriculul !li; fornix-uri fuzionate; absenţa
septului pcllucid: agenezia/ hipoplazia cc; falx cerebri este
Epidemiologie: 1 per 10.000-16.000 naşteri viabile; prezent, fisura interemisferică este complet formată; absenţa
vârsta: nou născuţi (poate fi diagnosticată antenatal ecografic fuziunii talamice
şi IRM); sex: M:F=l.4: 1 Recomandări de examinare: IRM

Morfopatologie: este o malformaţie cerebrală rară carac- Diag1rwstic diferenţial: funcţie de tipul holoprozcnce-
terizată prin separarea incompletă a celor două emisfere; faliei:
- sunt recunoscute 3 tipuri clasice (holoprozencefalie - alobară: holoprozencefâ!iu semiloharâ (septarc pai1ială
alobară, semilobară, lobară); totuşi, entităţi adiţionale au între emisfere, coarne occipitale şi temporale rudimentare);
fost incluse în spectrul bolii ( ex. sintelencefalia, displazia hidrancefâlia (absenţa fuziunii talamice, a anomaliilor medi-
septo-optică, displazia fronto-nazală) ane faciale, a cortexului I bandă izolată de ţesut); hidrocef'a/ia
- asocieri: sindroame aneuploidice, sindroarne non- severâ ( falx de obicei prezent, dar poate să fie absent în caz
aneuploidice (anomalii renale congenitale, anomalii cardiace de hidrocefalie severă de lungă durată, plexuri coroidiene
congenitale, embriopatie diabetică, anomalii faciale, sindro- prezente bilateral, absenţa fuziunii talamice, a anomaliilor
mul Shprintzen); mediane faciale)
- localizare: sunt interesate predominant structurile ce- - semi-fol:rnră: ho/oprozencefalia lobarâ, a/obarâ, chist
rebrale anterioare porencefalic, chist arahnoidian, colpocef'a/ie;
Simptome I semne: este de obicei evidentă la naştere - lobară: ho/oprozencefalia semi lobară (f-liziunea anteri-
datorită prezenţei anomaliilor faciale de linie mediană (pro- oară a emisferelor, falx cerebri şi fisura interemisferică sunt
boscis, ciclopie, hipotelorism ocular, fisuri palatine/ labială incomplete, talamus fuzionat pa11ial); disp/azia septo-opticâ
etc.); adiţional, aceşti copii au probleme sistemice: disfuncţii (poate apărea similar; fuziunea lobilor frontali şi a fornix-
hipotalamice/ pituitare şi întârziere în dezvoltare urilor nu este caracteristică)
ImagfatRcă: este vizibilă pe toate modalităţile imagistice, Usta de verificare: variante de holoprozencefalie.
dar este în general identificată pe ecografia antenatală (dacă
este efectuată), iar cel mai bine este caracterizată IRM
Holoprozencefalia alobară Bibliografie
- structura de bază a emisferelor cerebrale este pierdută, !. Weernkkodv Y, Agrawal R - Holoprosencephaly - Radiopaedia
cu prezenţa unei cantităţi variabile de cortex rezidual; 2014. http://radiopaedia.org/articfes/ holoprosencephalv:
- semnele includ: talamus unic fuzionat pe linia mediană 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
şi există un singur ventricul larg localizat posterior; absenţa Brain, 2nd Ed. Amirsys. Salt Lake City, 2009
structurilor liniei mediane: septul pellucid, agenezia/ hipo- 3. Di Munzio B, Gaillard F - Lobar holoprosencephaly- Radiopaedia
plazia cc, fisura interemisferică şi falx cerebri; 2014, http://radiopaedia. orgia rticlesllobar-holoprosencephaly
- anomalii faciale asociate: ciclopia, etmocefalia, cebo- 4. Di Munzio B, Dhamija E - Semi-lobar holoprosencephaly - Ra-
diopaedia 2014, http://radiopaedia.org/articles/ semi/obar-holo-
cefalia şi fisura labială mediană
prosencephaly-2
Holoprozencefalia semi-lobarii. 5. Di Munzio B, Gaiflard F - Alobar holoproscncephaly -Radio-
- strncturile de bază ale lobilor cerebrali sunt prezente, paedia 2014, http://radiopaedia.org/articles!alobar-holoprosen-
dar sunt fuzionate cel mai frecvent anterior şi la nivel talamic; cephaly
chist dorsal;
- semnele includ: absenţa septului pellucid; ventricul unic
cu dezvoltarea parţială a coarnelor occipitale şi temporale;
falx cerebri rudimentar; fisura interemisferică anterioară
incompletă; talamus drept parţial I complet fuzionat cu cel
stâng; absenţa bulbilor şi a tracturilor olfactive; agenezia/
hipoplazia cc; formarea incompletă a hipocampului;
- anomalii faciale asociate: hipotelorism; fisură labială
Holoprozencefalia lobară
- emisferele cerebrale sunt prezente
inu!gi. .;ticC! ;ncdicu/â

49olVo Malformatiile Chiari asocieri: siringomielic cervicală (~35%); hidrocefalie


,
(până la 30%); anomalii scheletak (~35%): platibazie I
invaginaţie bazilară, asimilare atlanto-occipitală, sindroarne
49JV.1. Clasificarea malformaţiilor Chiari asociate (sindromul Crouzon, sindromul Hajdu-Cheney,
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana sindromul Klippel-feil)
Simptome I semne:
- spre deosebire de malformaţiile Chiari 11, lll şi lV,
Reprezintă un grup de defecte asociate cu „deplasarea" Chiari I rămâne adesea asimptomatică până la maturitate;
congenitală cranială a cerebelului şi a trunchiului cerebral. probabilitatea de a deveni simptomatică este proporţională
Clasificare: cu gradul deplasării descendente a tonsilclor; toţi pacienţii
- Chiari 1: cea mai frecventă; tonsile cerebeloase deplasa- care prezentau o deplasare > 12 mm erau simptomatici, în
te prin foramen magnum în porţiunea superioară a canalului timp ce ~30% din cei care aveau o deplasare de 5-10 mm erau
cervical; asimptomatici; compresia trunchiului cerebral (măduvei) şi
- Chiari 1.5: este considerată o progresie a malformaţiei siringomielia cu simptomele şi semnele asociate completează
Chiari l; tabloul la prezentare
- Chiari li: deplasarea ventriculului IV şi a cerebelului ]magistică - metode - CT, IRM
prin gaura occipitală mare; de obicei în asociere cu rnielo- CT: Diagnosticul este suspectat pe secţiunile axiale:
rneningocele lombo-sacrate; - măduva este „îmbrăţişată" de tonsilele cerebeloase
- Chiari III: trăsături similare cu Chiari II + encefalocele :::::> tennenul de „foramen rnagnum aglomerat" (,,crowded
occipitale şi/sau cervicale înalte; foramen magnum");
- Chiari IV: hipoplazie cerebeloasă severă, fără deplasa- - fosa posterioară mică:::::> torcular jos situat, ,,ştergerea"
rea cerebelului prin foramen rnagnurn; probabil este o variantă cisternelor fosei posterioare;
de hipoplazie cerebeloasă. - ventriculii laterali I ventriculul III - de obicei normali
(89%)
IRM:
Bibliografie - T1: sagital - tonsile ascuţite, cu o fonnă triunghiulară
1. Jha P, Jones J- Chiari ma!formations -Radiopaedia 2014, http:// (:::::> au aspect de „cui" - ,,peg-like"), ::: 5 mm sub GOM;
radiopa edia. orgia rtic Ies/c h ia ri-ma!formations şanţurile sunt orientate vertical (,,tresele plutonierului" - ,,ser-
geant stripes"); ,,ştergerea" LCR-ului înconjurător din GOM;
clivus scurt:::::> ventricul IV aparent descendent;
49.IV.2. Malformatia Chiari I - T2: se caută edemul cervical superior, siringomielia;
,
- Phase-contrast cine RM: tonsile descendente pulsatile
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana sistolic, obstruând fluxul LCR prin GOM
Recomandări de examinare: IRM ( cerebral, vertebral)
Epidemiologie: O.Ol% din populaţie; vârsta: copii mici Diagnostic diferenţial: ectopia tonsilară incidentală (< 5
(medie de 3.3 ani); sex: M:F = I: 1.3 mm), Chiari I .5 ( uneori considerată variantă a malformaţiei
Morfopatologie: este caracterizată prin hemierea infe- Chiari I), Chiari Il ectopia tonsilară acută (puncţie lombară,
rioară a tonsilelor cerebeloase prin gaura occipitală mare sunt lombo-peritoneal, invaginaţie bazilară, împinse dinspre
(GOM), lucru datorat în principal unei nepotriviri între di- superior: herniere tonsilară).
mensiunea şi conţinutul fosei cerebrale posterioare; Lista de verificare: tonsilele jos situate, cu fonnă rotunjită­
- poziţia normală a tonsilelor cerebeloase variază cu vâr- sunt de obicei asimptomatice; tonsilele cu formă ascuţită I triun-
sta; distanţa se măsoară în funcţie de linia ophisthion-bazion: ghiulară, sunt ano1111ale la orice nivel sub linia opisthion-basion.
prima decadă - 6 mm (cel mai pronunţată la~ 4 ani), decadă a
2-a/ a 3-a - 5 111111, decadele a 4-a până la 8-a - 4 111111, decadă
a 9-a - 3111111; astfel, tonsilele pot să fie normal localizate sub Bibliografie
GOM (:<; 5 111111 la adult şi uşor mai mult la copii< 4 ani); în 1. Knipe H, Gaillard F - Chiari I malformation - Radiopaedia 2014,
aceste condiţii, unii autori invocă o regulă simplă: deasupra http: I/radiopa edia. orgiartic le sic h iari-i-ma !forma tion
GOM: nom1al; < 5 111111: de asemenea nonnal, dar poate fi uti- 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Imaging,
lizat tennenul de ectopie tonsilară benignă;> 5 mm: Chiari I. Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
11.i

1 cu trnnch; ccrcbrnl inferior; frecvent sunt asociate


nurnernaso anomalii; malformaţia este caracterizată prin:
Gheorghe FCP mică _;.. inferioară prin GOIVl a măduvei,
ventriculului !V ~ia cerebelului.
Epidemiologie: desi se crede că are o incidentă mai - asocieri: vertehro-mec/u!ure: siringohiclromielie; sco-
mică decât Chiari I, in~crvalul exact al incidenţei s'ale nu lio:â't; anormală: sindrom Kippel-Foil, asimilare

este cunoscut atlanto-axială; diasternatomielie; cerebrale: disgenezia corpu-


lui absenţa septului pellucid; hidrocefalie obstructivă;
IVio,fopatl()logie: malformaţia Chiari I, sau varianta
bulbară a malformaţiei Chiari I, este un termen utilizat în li-
fenestrarea falx cerebri; polimicrogirie (probabil nu aceeaşi
teratură de specialitate pentru a descrie o combinaţie între her-
polimicrngil'ie întâlnită în schi:t:encefalie); craniene: atrofia
nicrea prin GOM a tonsilelor cerebeloase (vizibilă în Chiari prin compresiune a stâncii temporale; lărgirea GOM; FCP
mică; schelc1olc: picior diform.
l) + hernierea caudală a unei porţiuni din trunchiul cerebral
,, ..,,11,•ull""- I §emne: semnele/simptomele la prezentare
(adesea obex-ul medular); etiologie: congenitală (progresia
malfonnaţiei Chiari I); dobândită, acută (formaţiuni expan-
în funcţie de vârstă
sive intracraniene, puncţie lombară) - neonata/: mielomeningocele; disfuncţii ale trunchiu-
Simptl()me I semne: lui cerebral paralizia nervilor cranieni); vezică
- adesea asimptomatic; semnele clinice, dacă sunt pre- neuro genă
zente, pot include dureri intermitente de gât, datorate mai - copii: musculoscheletal; hidrocefalie
mult extensiei cervicale - adu/fi tineri: siringomielie şi scolioză
lmagi5tică: CT I IlRM
US, CT, lRM
CT /IRM: Ecl()grnlfia anl1:ell1latahă:

- tonsile cerebeloase descendente> 6 mm sunt în favoa- - semne clasice: semnul ,,lămâii" (lemon sign), semnul
rea rnalfonnaţiei Chiari I,> 12 mm sugerând Chiari 1.5; cerebelului „în formă de banană" (banana cerebellum sign)
- semne asociate: angularea posterioară a procesului - ventriculomegalie ( datorită efectului obstructiv rezultat
odontoid; hidrocefalie; fosa posterioară mică, înghesuită; prin hernierea inferioară a cerebelului)
siringohidromielie (IRM); scolioză - anomalii asociate disgenezia corpului calos)
Recomandărri de examinarre: IRM (cerebral, vertebral)
CT:
!Diagllllostk dnfemrnţfal:
- FCP mică: tentoriu cu inserţie joasă/ torcular-ul se inse-
ră lângă foramen magnum; GOM largă, cu formă de „pâlnie";
- malformaţia Chiari l, ectopia tonsilară acută
Lista de verificare: tonsile cerebeloase descendente> 6 atrofia prin compresiune a stâncii temporale ("scalloped"
mm + semne asociate petrous pyramid), clivus „cioplit" (,,notched" clivus)
- anomalii durale: falx fenestrat/ hipoplazie ::::;, giri
interdigitaţi; falx absent.
iRM:
Bibliografie
- FCP: FCP mică, cu tentoriu ataşat inferior şi torcular
l. Goe! A, Regmi S - Chiari 1.5 malformation - Radiopaedia 2014, situat jos;
hllp:l/radiopaedia.org/articleslchiari-l 5-malformation
- trunchiul cerebral apare „tras" în jos, cu un ventricul
IV alungit inferior;
- placa tectală apare ca o „cupă": coliculii inferiori sunt
n alungiţi şi orientaţi spre posterior ::::;, angularea apeductului
::::;, stenoză apeductală secundară şi hidrocefalie;
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe
- deplasarea inferioară prin GOM a tonsilelor cerebeloase
şi a vem1is-ul ::::;, GOM apare „aglomerată"

Epi.diemfofogi.e: incidenţa de -1: 1OOO de naşteri; dintre - spinal: spina bifidă aperta/ mielomeningocel ± hiclrosirin-
copiii care prezintă la naştere mielomeningocele, -95% gomielie, anomalii ale arcului posterior C 1, cliastematomielie
asociază malformaţia Chiari 11 Recmmmulifri de e:a.iiminare: IR.IVI (cerebral, spinal)
Morfopatofogie: este o malfonnaţie congenitală a co- JD)fagruo§tic
loanei şi fosei cerebrale posterioare (FCP), caracterizată - maiformaţia Chiari I (fără mielomeningocel, poate avea
prin spina bifidă aperta I mielomeningocele şi o FCP mică ocazional trunchi cerebral descendent);
I!:,

- miclo111eningocclc izolate, fără anomalii ale FCP


Usta de verificare: miclorncningoccl; FCP mică; ventri-
cul IV alungit (formă de „pai").
l. Goe/A, Racls11·iki- Clziari III nwl/im11utio11- Racliopaeclia 2014,
h ttp://rncl iopacclia. orgia rl icie.1/clz ia ri-i ii-11w l/or111u I ion
2. Os/)()rn A G, Sal::man KL, Barkm'ich A.J - Diagnostic Imaging,
Bibliografie Brnin, 2nd Ecl, Amirsvs, Suit Lakc Citv, 2009
!. Gor.'! A. Jones.! - Chiori li mct!/im11atio11 - Racliopaeclia 20/4, 3. !. Goe! A, Rudrn•iki - Chiari I V 111al/omwtio11 - Racliopar.'clia 2014,
http .lira ci iopct cdia. o 1g/a rt ic Ies/ch ia ri-i i-m CI //iJ rm a ti 011 http:l/racliopaedia.01g!articles/chiari-iv-n1al/ormatio11
2. Oshom AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Brain, 2nd Ed, Aminys, Salt Laice Citv, 2009
49,V, IVlalformaţia Dandy VValker
49.IV.5. Malformatia Chiari III si IV Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
' '
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Epidemiologie: I :25.000-100.000 de naştcn; 1-4% din
toate cazurile de hidrocefalie; vârsta: 80(% diagnosticate în
Epidemiologie: este o malformaţie extrem de rară; vârsta: primul an de viaţă; sex: M :S F
nou născuţi; sex: F>M Morfopatologie: spectrul Dmuly-Wafker (DW) include
Morfopatologie: localizare în fosa posterioară şi:
- Chiari IU: caracterizată prin encefalocele occipitale - malformaţia DW clasicâ: vermis mic, hipoplazie şi
joase şi cervicale superioare, cu hemierea conţinutului FCP rotarea cranială a vermisului restant; dilataţia chistică aven-
( cerebel şi/sau trunchi cerebral, lobi occipitali, ventricul triculului IV, extinzându-se posterior; lărgirea FCP cu inversie
IV); asocieri: agenezia corpului calos; siringohidromielia torcular-lambdoidă (torcularul este situat anterior de fisură

măduvei cervicale lambdoidă deoarece tentoriul se inseră anormal, superior)


- Chiari IV: - este un termen utilizat de unii autori pentru -- malformafia DW varianta: de obicei hipoplazie ver-
a descrie o formă extremă de hipoplazie cerebeloasă; poate miană parţială, cu obstrucţie parţială de ventricul IV; chist
fi asociată cu hipoplazia punţii, precum şi cu o FCP mică, absent sau mic; FCP cu dimensiuni normale;
sub fonnă de „pâlnie"; astăzi termenul este considerat im- - alte condiţii uneori incluse: ventriculocele în ventriculul
propriu, depăşit. IV; pungă chistică Blake (Ela/ce pouch cyst = BPC: compre-
Simptome I semne: sia I obliterarea cisternelor bazale poate explica aspectul de
- cel mai frecvent: encefalocele occipitale, microcefalie; „ventricul IV deschis"; acesta comunică cu chistul); mega
întârziere în dezvoltare, spasticitate, hipotonie, atacuri de cisterna magna = .MClvf (FCP largă; cisterna magna lărgită
apoplexie; tracţionarea mecanică a trunchiului cerebral=? de- comunică cu ventriculul IV şi cu spaţiile subarahnoidiene
teriorare respiratorie, disfuncţii ale nervilor cranieni inferiori bazale; vermis normal).
Imagistică: CT, IRM - asocieri: în 2/3 din cazuri există asocieri cu: anomalii ale
CT: defect al scuamei occipitale (poate interesa şi primele SNC- displazii corticale, polimicrogirie, heterotopie subepen-
vertebre cervicale); FCP mică; atrofia prin compresiune a dimală, disgenezia cc, lipom de cc, holoprozencefalie, schi-

clivus-ului zencefalie, encefalocele occipitale, meningocele lombosacra-


IRM: Tl: conţinutul sacului - meninge, cerebel,± trunchi te, siringomielie; anomalii extracraniene: cranio-faciale, car-
cerebral; cisterne, ventricul IV, sinusuri durale; hidrocefalie; diace, ale tractului urinar, probleme ortopedice şi respiratorii;
ocazional absenţa ventriculilor; semne de Chiari II; T2: ţesutul Simptome I 5emne: depind de severitatea anomaliilor;
din sac poate să fie în hipersemnal (glioză). în forma clasică - simptome de hidrocefalie şi simptome
Recomandări de examinare: IRM (cerebral, spinal) neurologice asociate
Diagnostic diferenţi.al: Imagistică: US, CT, RM
- encefalocel occipital izolat (absenţa semnelor intracra- Ecografie alllltellllatală: ecografia trebuie efectuată la
niene de Chiari II) > 18 săptămâni de gestaţie, deoarece vermisul inferior nu se
- alte encefalocele occipitale: sindromice (ex. malfonnaţia formează înainte de această dată;
Dandy-Walker, sindromul Walker-Warburg etc.) - D W clasic: combinaţie între: marcata lărgire a cisternei
Lh,ta de verificare: conţinutul sacului. magna (2: l 0111111); aplazie vermiană completă; spaţiul dintre
11 I

emisferele cerebeloase arc formă trapezoidală; (hipoplazia


~- DW varianta: poate evidenţia existenţa unei conexiuni
între cisterna magna ~i ventriculul I V; ventriculul JV este larg,
clar apare mai puţin dilatat dccftt în malformaţia DW clasică; Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe fana
emisferele cerebeloase sunt hipoplazice, clar hipoplazia ver-
misului inferior este mai puţin severă
Epidemiologie: prevalenţă: 1 la 30.000-100.000; M:F=2: 1
CT:
MorfoJPla1l:ofogie: hipoplazia sau aplazia vermis-ului;
- în DW clasic: FCP largă; chist cu dimensiuni variabile
mal formaţia complexă a trunchiului cerebral => aspect de
comunicând cu ventriculul IV; inversie torcular-lambcloiclă;
,,molar" al trunchiului cerebral; localizare: vermis;
- în toate formele ele DW scuama occipitală poate pre-
- asocieri: anomalii oculare (coloborna, displazie re-
zenta atrofie prin compresiune I remodelare
tiniană); displazie renală multichistică; fibroză hepatică;
llRM:
polidactilie.
- Tl, DW clasic: podeaua ventriculului IV este
Simptome I semne:
prezentă; ventriculul IV este deschis posterior într-un chist
- clasic: hiperpnee episodică+ mişcarea anormală a ochi-
LCR cu dimensiuni variabile; este dificil ele evidenţiat perete-
lor; protruzia ritmici'. a limbii; ,,vorbire cerebeloasă" (voce
le chistului; vermisul restant este rotat superior, peste chist;±
răguşitti I dizartrie ); hipotonie precoce, ataxie; retard mental.
tentoriu restant fuzionat; torcular ascensionat; D W varianta:
Kmagistică: CT, IRM
FCP mică± chist; ventricul lV „deschis", cu rotaţie vermiană
CT:
pm1ială; BPC: vermis rotat dar cu aspect normal; ventricul
- vermis mic, hipoplazie I aplazic; ventricul IV larg,
IV „deschis": comunicare liberă a ventriculului IV cu spaţiu
cu aspect ele „aripi ele liliac"' (,,bat wing") sau ele „umbrelă
LCR inferior proeminent; amprentarea cisternelor bazale;
deschisă" (,,operi umbrella"); semnul molarului (vem1is in-
MCM: vermis normal (nu rotat, nu hipoplazie); ventriculul
complet anterior + pedunculi cerebeloşi superiori alungiţi);
IV este „închis"
semnul „şezutului" (,,buttocks" sign): doar o fisură îngustă
- T2: anomalii asociate: clisplazii corticale, heterotopii,
separă pedunculii cerebeloşi superiori.
'intârzierea mielinizării;
lRM:
- FLAIR: poate fi prezentă o foarte discretă diferenţă ele
- TJ: semnele vizibile CT plus: ± vermis restant mic
semnal între chist şi cisternele bazale comprimate;
( dacă este prezent, prezintă adesea o fisură);± hipoplazia va-
- DWJ: posibil foarte discretă restricţie de difuzie în chist;
riabilă a trunchiului cerebral; fosa interpedunculară anormal
InRV torcular ascensionat
ele adâncă; anomalii ale liniei mediane (holoprozencefalie,
Recomandări de examinare: !RM (cerebral - sagital!,
displazie fronto-nazală, fisură facială); hipoplazie pituitară;
spinal)
lărgirea porţiunii superioare a apeductului.
DiagmJ1stk diferenţial:
- T2: ± ţ intensităţii semnalului substanţei albe peri ven-
- cu alte cauze de lărgire a spaţiului LCR retrocerebelos:
triculare; ± t intensităţii semnalului în clecusaţia pedunculilor
MCM, chist epidem1oicl, chist arahnoidian, BPC, hipoplazie
cerebeloşi superiori; ± hamartoame sau heterotopii.
vermiană (anomalia Joube1i), ventricul IV izolat
Ecogrnfia: anomaliile din FCP sunt dificil ele evidenţiat;
Lista de verificare: căutarea anomaliilor asociate ale
utilă în evidenţierea anomaliilor extracraniene (renale, car-
SNC/ extracraniene.
diace, hepatice)
Reconumdări de examinare: IRM cerebral, ecografie
abdominală
Bibliografie Dfagnostic diferenţial:

1. Luijkx T, Gaillard F Dandy-Walkcr continuum - Radiopaedia - malformaţia Dandy-Wa!ker: în unele cazuri malformaţia
2014, http://radiopaedia.org/articles/dandy-walker-continuum DW clasică poate să apară simultan cu anomalia Joubert;
2. Radswiki - Classic Dandy-Walker mal/ormalion - Radiopaedia - rombencefalosinapsis: vermis absent, clar emisferele
2014, http://radiopaedia.org/articles/classic-dand)!-Walker-111al- cerebeloase sunt unite;
for111ation - mega cisterna magna: lipsesc anomaliile structurale
3. Goe! A, Radswiki - Dandv Walker variant - Radiopaedia 2014,
Lista de verificare: semnul „molarului", ventricul IV
http://radiopacdia.org/articles/dandy-,valker-variant-2
cu aspect de „aripi ele liliac''; vermis restant cu dimensiuni
4. Osborn A G, Safzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Imaging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 variabile; fisura vem1iană.
nu se mai poate susţine perfuzia zonelor pcrivcntriculare în
cazul hipolcnsiunii -> disfuncţia sistemului de autoreglare a
fluxului sanguin ccrcbrovascular-+ î susceptibilităţii pen-
!. Shetly A, Wccrakkoclv Y - .!011hert smclmmc - Rncliopaedia 20 l 4. tru apariţia lcucomalaciei şi a hemoragiilor intracraniene; l
h I Ip :/lracliopaecliu. orgia rl ici csljo11 hffl-s1 ·11clm111 c- l
fluxului sanguin cerebral afectând în principal zonele supcro-
2. Jones.!. CJuil!arcl F - Bal 1\'/11g 4th i·cntriclc · Rwliopacc!ia 20 I 4.
latcrale ale VL;
http:/lradiupacc/ia. orgia 1·ticlcslha /- wing-4th- ve11 / 1·/c/e
3. Os/)()m A G. Salzman KL, Burkovich A.! - Diagnostic /111aging, - factori inflamatori I infecţioşi: s-a demonstrat o strânsă
Brain, 2ncl Ecl, Amirsvs, Salt Laice 2009 legătură între infecţiile materne-prematur- afectarea SNC
prin prezenţa TNF în zonele substanţei albe afectate in le-
ucomalacia periventriculară (distrugerea BHE din infecţiile
materne-+ răspuns din partea SNC prin activarea citokinelor
pro-inflamatorii care sunt toxice pentru dezvoltarea ţesutului
cerebral al nou-născutului).
Simptome I §emne:
- deficite motorii, în special spasticita1ea membrelor infe-
rioare, sunt greu de identificat în primele faze evolutive;
- tardiv: deficite vizuale, motorii, tulburări de ritm car-
diac, convulsii
Hmagi.stică - metode: US, RMN
Dana Pavel Caracteristici comune:
- distribuţie caracteristică periventriculară, în special
postero-laterală;
L Lemcomalacia - neregularităţi ale pereţilor ventriculilor laterali.
H. US:
termellll - grad I: zone hiperecogene periventriculare fără formare
de chisturi, care se menţin >7 zile;
(a se vedea şi subiectul 277) - grad li: apariţia unor mici zone chistice periventricu-
lare;
- grad III: zone hiperecogene + creştere în dimensiuni ale
chisturilor în zonele occipitale şi fronto-parietale;
- grad IV: zone hiperecogene în substanţă albă+ chisturi
I .http://www. emedicine. medscape.org subcorticale.
2.http://www.radiopedia.org CT:
3. http:/lwww. urme. rochesteJ: edu/encyc!opedia - nu e ele primă intenţie, poate însă evalua gradul de
4.Donnefy LF, Jones EV, O'Hara SM, Anton CC, Benton C, Westra S.J, întindere şi severitate a leziunilor;
Kraus SL- Diagnostic Imaging Pediatrici· -Am irsvs. Salt Lake City, 2005 - ventriculomegalie, în special pe seama VL ( corp +
trigon), care apar cu margini neregulate;
- dispariţia substanţei albe din ţesutul cerebral profrmd.
JRMN:
- zone în hipersemnal Tl dispuse periventricular şi zone
DanaM. întinse din substanţa albă în hipersernnal T2;
- zone cu restricţie de difuzie, doar dacă există o cauză
distrugerea substanţei albe cerebrale din zonele ischemică;
periventriculare (leuko = alb, malacie = moale, înmuiat) - T2* evidenţiază eventualele zone de hemoragie;
Epidemfofogne: apare cel mai frecvent la prematuri care au - MRS poate evidenţia creşteri ale nivelului de lactat
mai puţin ele 33 ele săptămâni de gestaţie şi< l .500g în greutate. aproape de cel al NAA şi creatininei;
Morfopafofogi.e: - în stadiile avansate apare o reducere a grosimii spleniu-
- factori vasculari: datorită. lipsei de formare a anasto- mului şi porţiunii posterioare a tnmchiului corpului calos;
mozelor la nivelul arterelor perforante profunde ale ACM-+ - secvenţele FLA IR şi angioRM nu sunt utile.
i f l)

Recomandări de examinare: US - ecogenitate î a nucleilor bazali la nou-născutul> 7 zile;


Diagnostic diferenţial: - Doppler: în formele severe î Rl şi flux diastolic in-
- edem cerebral versat.
- hemoragia intracerebrală CT:
- chistul subependimar - deşi e o metodă rapidă, necesită o sedare a pacientului;
Lista de verificare: ultrasonografia rămâne de primă nu trebuie uitat riscul la expunerea la radiaţii;
intenţie, însă examinarea prin RM poate evalua şi aprecia - î conţinutului de apă din parenchimul cerebral al nou-
corect stadiul şi tipul de leucomalacie periventriculară. născutului şi conţinutului l proteic al LCR duce la o slabă
diferenţiere a structurilor parenchimului cerebral.
RMN:
50.II. Encefalopatia hipoxic ischemică la - sensibilitate şi specificitate î;
- hipersemnal T I şi semnal variabil T2 a substanţei
copilul la termen cenuşii (nuclei bazali, cortex) în funcţie de momentul evo-
Dan.a ivi. Pavel lutiv al bolii;
- hiposemnal T 1, hipersemnal T2 al substanţei albe;
Epidemiologie: frecvenţa de 2-9 la 1.000 de nou-născuţi - DWI în primele 24h - 8 săptămani de viaţă este mult
la termen mai sensibilă în evidenţierea edemului citotoxic;
Morfopatologie: - MRS: î concentraţiei de lactat şi l NAA.
- hipoxia ± hipercapnia ---+ î fluxului sanguin însoţită Recomandări de examinare: US, RMN
de o redistribuţie către organele ţintă ( creier, inimă, glande Diagnostic diferenţial:
suprarenale); - acidemia metilmalonică
- în asfixie prelungită---+ disfuncţia mecanismelor de au- - acidemia propionică
toreglare cu l fluxului sanguin cerebral---+ apariţia leziunilor Li.sta de verificare:
ischemice cerebrale; - RMN - metoda de elecţie care evaluează cel mai bine
- la nivel celular leziunile neuronale sunt într-un proces stadiu evolutiv al bolii fiind indicată şi în urmărirea evolutivă.
evolutiv. Severitatea leziunilor neurologice depinde de se-
veritatea şi durata leziunilor iniţiale în asociere cu efectele
reperfuziei deficitare şi apoptoza;
- hipotensiunea şi l fluxului sanguin cerebral duc la o
cascadă de evenimente nefavorabile: acidoză I eliberarea
de mediatori inflamatori şi neurotransmiţători I formare de
radicali liberi I acumulare de calciu.
Simptome I semne:
- forma uşoară: discretă î a tonicită'[ii musculare, tulbu-
rări de comportament: refuzul alimentaţiei, plâns excesiv sau
somnolenţă - de obicei se remit în 24 h;
-forma medie: ietargie, hipotonie, l ROT, l reflexelor
de supt, apucare, Moro (de îmbrăţişare), perioade de apnee,
convulsii în primele 24h -se remit în 1-2 săptămâni;
- forma severă: convulsii severe refractare la tratament,
bombarea fontanelelor (sugerand edem cerebral important),
pupile dilatate, ritm cardiac neregulat.
Imagistică - metode: US;CT,RI\11\T
U§:
- utilă în detectarea hemoragiei intracraniene, hidrocefali-
ei şi leucomalaciei peri ventriculare (considerată a fi un subtip
al encefalopatiei hipoxic-ischemice la prematur);
- în caz de edem cerebral - ecogenitate î a parenchimului
cerebral şi ştergerea spaţiilor lichidiene periencefalice;
indu§iv în ţesutul subcutanat; ne11rofibrom diji!Z (neurofibrom subcu-
tanat): localizat subcutanal, de obicei în regiunea capului ~i
extracraniene caracte- a gâtului; neurofihrom p/exifurm: considerat patognomonic
ristkile dinice neurofibromatozei dacă este prezent; în orice locaţie, dar de obicei apare la
nivelul gâtului, pelvisului şi extremităţilor.
I, neurofibromatozei tip II, sderozei - asocieri: foocromocitom, ncurofibroscircom, tumori
tuberoase 9 Sturge-Weber, bolii von maligne ale tecilor nervoase, tumoră Wilms, rabdomiosarcom,
Hippel-Lindau şi ale sind:roamelor neu- angiomiolipom renal, glioarne (astrocitom juvenil pilocitic,
gliom de nerv optic, gliom difuz al trunchiului cerebral, astro-
rocutanate mai rare citorn spinal), tumori carcinoide, leiorniorn, leiomiosarcom,
Alina Nirnla, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana gangliogliom, leucemie.
localizare: focare cu semnal anormal (FASli), cu efect de
masă minim I absent, localizate la nivelul: nuc leilor lenticulari
Hp li (globus pallidus), substanţei albe, talamusului, hipocampului,
trunchiului cerebral; neurofibrom plexiforrn (PNF): orbite I
HpH scalp I baza craniului; paraspinal; alte localizări la nivelul
1. Neurofibromatoza tip II (NF2) - date generale corpului; gliomul nervului optic poate interesa un
2. Ependirnom intrarnedular segment/ toată calea vizuală.
Hilll!fl'"'"rn''- I §emne:

- diverse anomalii cu severitate variabilă; pentrn a susţine


XV, Boafa diagnosticul clinic 2'. 2 din următoarele semne trebuie să fie
prezente: > 6 pete „cafe au lait" evidente în timpul unui an;
V, Boafa von
> 2 neurofibroame sau un neurofibrom plexifom1; gliom de
VL Sindrname lfl!eurncu1l:anate mai inue nerv optic; leziuni osoase distincte; displazia aripii sfenoida-
1. Ataxia telangiectazică le;> 2 harnartoarne la nivelul irisului (noduli Lisch); pistrui
2. Sindromul Gorlin-Goltz axilari sau inghinali; rudă ele gradul I cu NF I care prezintă
criteriile de mai sus.
3. Sindromul Wybum-Mason
- adiţional, 30-60% din pacienţi au handicap la învăţare;
4. Lipomatoza encefalocraniocutanată
asociată cu o incidenţă crescută a numeroase tumori (a se
5. Melanoza neurocutanată vedea asocieri)
6. Sindromul Parry-Romberg !magu§tică: IRM, CT, US, Rgr - funcţie de localizare şi
7. Sindromul PHACE modificare patologică.
8. Sindromul Cowden - SNC: FASI: arii focale în hipersemnal T2/FLAIR, fără
priză de contrast, localizate în substanţă albă profundă, gan-
glionii bazali, corp calos; gliom de nerv optic (lărgirea găurii
.I. Neiuurofibiromatoza tip I (NF1, optice); displazia progresivă a aripii sfenoidale; defecte ale
von ReckUnghausen) suturii lambdoide; calc[ficări durale la nivelul vertex-ului;
fenomen maya maya (rar).
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - Cutanat: neurofibroame cutanate şi subcutanate: tumori
benigne ale tecii nervilor periferici.
Epi.demfofogi.e: prevalenţa: l :2.500-3.000 de naşteri; 1/2 - Schelet: cifoscolioză, scalloping vertebral posterior;
din cazuri sunt ereditare (transmitere autozomal dominantă) şi elemente posterioare hipoplazice; foramene lărgite; defonna-
I /2 sunt datorate unei noi mutaţii; M=F; este o afecţiune mul- rea arcurilor costale, displazii; ectazii durale; pseudoartroză
ti sistemică neurocutanată; este cea mai frecventă facomatoză. tibială; displazii osoase (y tibia) etc.
Mrnrfopatologi.e: primar boala se prezintă ca o afecţiune - Plămân: mase mediastinale (neurofibrom, meningocele
hamartomatoasă ce interesează ectodermul şi mezodermul; toracice laterale, feocromocitom extra-adrenal); afecţiuni ale
de obicei 3 tipuri de neurofibromatoză apar în această boală: parenchimului pulmonar: fibroză interstiţială difuză (zonele
neurofibrom localizat (neurofibrom cutanat): cel mai frecvent inferioare), bule de emfizem (zonele superioare), HTP secun-
tip; este o leziune focală care este tipic localizată in denn şi dară şi cord pulmonar;
- Vascular: anevrisme I MAY; stenoza arterelor renale; - schwamwmu! vestibular - a sc vedea subiect11.1Ji 7]
coarctaţiede aortă; (ele obicei intrarnedular, nu intracranian
- Sâni: neurofibromatoza sânilor. I intravcntricular) - a se vedea :mlbiectrnl 5 n.H.2.
Recomandări de examinare: pentru modificările SNC - Recommuiâri de examinare: lRM cerebral+ spinal
JRM cerebral, orbite, spinal Diagrwstic diferenţial:
Diagrwstic diferenţial: alte boli ale spectrului NF; boli - schwu11nomato2a; mase în unghiul ponto-cerebelos
demielinizante (ADEM); glionzatosis cerehri. (chist urahnoiclian, epiclermoid, anevrism, ependimom);
meningiuwne mulîiple; rnelaslcce; boli granulomatoase.
lLh;ta de verificare: evaluarea atentă a altor nervi cranieni
Bibliografie în cazul unui diagnostic nou de schwannom vestibular, mai
ales dacă pacientul are < 30 ani.
1. Weerakkodv Y. Goii/cm/ F- Neurofibrumutosis tvpe 1 - Radiopae-
cliu 2014. http://radiopaedia.org/urticlesl neurofibromatosis-type-l
2. Os/mm A G, Salzmun KL, Barkovich AJ - Diagnostic lnwging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake Citi·, 2009
l. Goe/ A. Smirniotopoulos JG - Neurofihromatosis tvpe 2 - Radiopae-
clia 2014, http://radiopaedia. C)lg/urticlcs/ neurofihromutosis-tvpc-2-3
51 tip II (NF2) 2. Oshom AG, Salzman KL, Barkovich A.! - Diagnostic lmagi11g,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Luke Citi·. 2009

51J].L Neurofibromatoza tip :n - date


generale 51 intramedufar
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Alina J\Jicula, Andreea Marinescu, Gheorghe

Epid.emfologie: este o boală (facornatoză) neurocutanată Ejpidemfo!ogie: este cea mai frecventă turnară intramedu-
autozomal dominantă, rară, având o prevalenţă de 1:50.000; lară,fiind întâlnită atât la adult c§.t şi la populaţia pediatrică;
pacienţii tipic devin simptomatici în decadă a 3-a; M=F; este cea mai frecventă tumoră intramedulară la populaţia
sarcina poate să exacerbeze simptomele. adultă, reprezentând 60% din tumorile medulare gliale şi
Mrnrfoprutofogie: se manifestă prin dezvoltarea a multiple este a 11-a tumoră intramedulară ca frecvenţă la populaţia
tumori ale SNC; spre deosebire de NF 1, nu sunt asociate pediatrică, reprezentând 30% din tumorile intramedulare
neurofibroame. În schimb, pacienţii prezintă: schwannoame pediatrice; vârf al incidenţei în decadă a 4-a; M> F; incidenţa
intracraniene (y schwannom vestibular), meningioame in- crescută în asociere cu NF2.
tracraniene şi spinale, ependimoame intramedulare; pot de Ml[)rrfopidologie: are origine la nivelul celulelor ependi-
asemenea să asocieze siringohidromielie, cataractă. male care tapetează canalul central sau filum terminal; sunt
- localizare: multiple tumori extra-axiale: schwannoame recunoscute 6 subtipuri histologice: celular (cel mai comun tip
ale nervilor cranieni sau ale rădăcinii nervilor spinali; me- intramedular), papilar, cu celule clare, tanicitic, mixopapilar
ningioame; tumori intra-axiale: ependimoame medulare şi la (virtual localizat întotdeauna la nivelul filum terminal cu
nivelul trunchiului cerebral. extensie ocazională în conul medular), melanocitic; majori-
Simptome I semne: tatea epenclimoamelor intramedulare pot fi clasificate WHO
- cel mai frecvent: pierderea auzului, vertij (schwannom ca tumori de grad II şi uneori III (anaplastic); ependirnomu!
NC8); multiple neuropatii craniene; scolioză, paraplegie sau mixopapilar este o turnară de grad I.
dureri de gât datorită leziunilor spinale; - localizare: oriunde de-a lungul măduvei spinării, cea
- diagnostic ciinic: mai frecvent interesată fiind măduva cervicală ( 44%); 23%
- schwannoame vestibulare bilaterale; sau apar la nivelul măduvei cervicale cu extensie toracală supe-
- o rudă de gradul I cu NF2 şi 1schwannom vestibular; sau rioară; 26% la nivel toracal.
- o rudă de gradul 1 cu NF2 şi 2 din următoarele: Simptome I semne: dureri, slăbiciune şi modificări sen-
neurofibrom, meningiom, gliom, schwannom. zoriale; simptomele motorii dominante sunt frecvent asociate
[magistică: cu leziunile foarte voluminoase.
- meningioame - a se vedea subiedul 69 Imagi.stkă: Rgr, CT, IRM
Rgr: scolioză, lărgirea canalului spinal, scalloping verte- 51.Hl. Scleroza tuberoasă (ST5 boala
bral (corpuri), eroziuni ale pedicul ii or, subţierea lamelor.
Cf: lărgire nespecifică a canalului vertebral; masă izo-
Bou.rneville)
densă sau uşor hiperdensă faţft de măduvă; priză de contrast Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
intensă; leziunile voluminoase pot determina scalloping la
nivelul porţiunii posterioare a corpilor vertebrali şi lărgirea Epidemiologic: incidenţa - l: 6.000-12.000; diagnosticată
foramenelor. la orice vârstă
IRM: Morfopatologie: boală neurocutanată (facomatoză)
- lărgirea canalului vertebral (cum au origine la nivelul caracterizată prin dezvoltarea a multiple tumori benigne cu
celulelor ependirnale tapetând canalul central, ependimoa- origine la nivelul ectodermului embrionic (ex. piele, ochi,
mele tind să ocupe porţiunea centrală a măduvei spinării sistem nervos)
şi determină expansiunea simetrică a măduvei); sunt bine Si.mptome I semne:
delimitate ( deşi nu sunt încapsulate); chiste tumorale (22% ), Criterii de diagnostic (Roach et al 1998):
chiste non-tumorale (62%); siringohidromielie (9-50%); rar - complex ST definitiv: 2 semne majore I 1 semn maJor
calcificări (spre deosebire de ependimomul intracranian); + 2 minore;
lungimea medie - 4 corpuri vertebrale. - complex ST probabil: 1 semn major+ 1 minor;
- semnale caracteristice: - complex ST posibil: l semn major sau> 2 minore
- T1: majoritatea sunt izo- până la hipointense; leziuni cu Semne majore: angiofibrom facial; fibrom periunghial;
semnal mixt => chiste, necroză tumorală, hemoragie; macule hipomelanotice; multiple hamartoame nodulare
- T2: edem peri tumoral ( 60% ); hemoragie asociată => retiniene; tuberi corticali; nodul subependimar; astrocitom
„cap sign" (un inel intens de hemosiderină) - este sugestiv dar subependimar cu celule gigante; rabdomiorn cardiac; lim-
nu patognomonic (ex. hemangioblastom, paragangliom). fangiornatoză; angiorniolipom renal.
- Tl+C: captare intensă, uneori neomogenă. Semne minore: carii multiple; polipi rectali (hamarto-
Recomandări de examinare: IRM matoşi); chiste osoase; linii de migrare la nivelul s.a. cerebrale
Diagnostic diferenţillll: (> 3 = semn major); fibroză gingivală; harnartoame non-rena-
- astrocitom: cea mai frecventă tumoră medulară !a co- le; leziuni „confeti" ale pielii; multiple chiste renale
pii; localizare excentrică; imprecis delimitat; rar hemoragie; Imagistică: în funcţie de leziune şi localizare.
priză de contrast peteşială; rar modificări osoase; interesarea SNC:
întregii suprafeţe medulare şi a unui segment medular lung - tuberi corticali I subcorticali: lobii frontali (50%); hi-
este în favoarea astrocitomului; persemnal T2, hiposemnal T 1; doar 10% au priză de contrast;
- malformaţie cavernoasă: absenţa prizei de contrast; calcificări frecvente după vârsta de 2 ani;
inel complet de hemosiderină. - hamartoarne subependimare: 88% asociate cu calcificări
Usfa dle verrncmre: asocierea unei hemoragii periferice ( absente în copilăria precoce); semnal variabil (y hipersemnal
este sugestivă pentru ependimomul intramedular. Tl şi izo- până la hipersemnal T2); priza de contrast este va-
riabilă - astrocitomul subependimal cu celule gigante: tinde
să fie voluminos+ priză de contrast intensă.
- anomalii ale substanţei albe - aspect variabil: nodulare,
J. Di Muzio B, Wein S - Spinal ependymoma - Radiopaedia 20N, imprecis delimitate, leziuni chistice şi în bandă; benzile radi-
http ://radiopaedia. orglarticles/spina 1-ependymoma are sunt considerate relativ specifice pentru ST;
- facomatoze retiniene
- semne rare: atrofie cerebeloasă; infarcte; anevrisme
cerebrale; disgenezia corpului calos; malformaţia Chiari;
microcefalie; chiste arahnoidiene; cordom.
Abdominal:
- angiomiolipoame renale (55-75%): tind să fie multiple,
voluminoase, bilateral; tind să crească (riscul de hemoragie e
proporţional cu dimensiunea); ± micro/macroanevrisme;
- chiste renale; carcinom renal şi oncocitoame;
- limfangiomatoză retroperitoneală: leziuni chistice re-
tropcriloncalc; ascită chiloasă, lirnfonoduli lărgiţi, dilatarea c,;; •!_1 o
,<,__>

duelului toracic;
- polipi gastro-intestinali Afina Jana
Torace:
- limfangiornatoza (LAM): rar ( 1%); similar cu forme este un sindrom rar, cu o incidenţă esti-
sporadice de LAM; frecvent pneumotorax ~i revărsate ple- mată de l caz la 20.000-50.000 persoane.
urale chiloasc; boala SW sau angiomatoza encefalotri-
- hiperplazia micronodulară multi focală a pneumocitelor geminală este o facomatoză caracterizată prin prezenţa unui
(MMPH): rar; caracterizată prin proliferarea pneumocitelor hemangiom cutanat facial congenital (cunoscut că „port wine
tip li ~ noduli bine delimitaţi, multiccntrici, benigni, non- stain") şi a angioamelor piale; hemangioarnele lepto-me-
progresivi; diagnostic diferenţial cu alte opacităţi miliare; ningeale determină un „furt" vascular~ afectează cortexul
- rabdomioame cardiace: 50-60% din pacienţii cu ST; subiacent şi substanţă albă ~ ischemie localizată.
unice I multiple; tipic interesează septul ventricular; - asocieri: coarctaţia de aortă; paraganglioamc
- anevrisme ale ductului toracic şi ale aortei I arterelor - localizare: angiomatoza pială: 80(% unilaterală, 20%
pulmonare. bilaterală; occipital -+ parietal -+ frontal I temporal ~, di-
Muscu!oseheietal: leziuni osoase sclerotice (40-66%); hi- encefal I mezencefal -+ cerebel.
perostoza tăbliei interne a calvariei; scolioză; chiste osoase. Simptome I sem!lle:
Piele: leziunile cutanate sunt prezente ~95% din cazuri: - diagnosticul este adesea evident datorită hemangiomu-
macule hipopigmentare (90%); angiofibroame faciale (75%; lui cutanat facial congenital (interesează de obicei diviziunea
noduli Pringle sau adenoame sebacee); plăci fibroase la nive- oftalmică a nervului V); doar rar (5%) există o interesare
lul frunţii ( 15-20% ); leziuni „confeti"; fibroame periunghiale intracraniană, fără o asociere a nevului cutanat; în majori-
(tumori Koenen; 20%). tatea cazurilor (72%) nevul este unilateral şi ipsilateral cu
Recomandări de examinare: pentru leziunile SNC - IRM; anomalia intracraniană.
pentru celelalte leziuni sistemice: CT - cea mai frecventă manifestare clinică: atacuri de apo-
Diagrws11:ic cHfere!llţiat heterotopia suhependimară plexie la copii ( 71-89% ), adesea refractare la terapia medi-
x-Iinkată; (S)TORCH; disp/azia Taylors. camentoasă; este de obicei benignă în primii ani de viaţă şi
Usta die verificare: Interesare sistemică frecventă. Cele este adesea asociată cu întârzieri în dezvoltare şi simptome
mai frecvente manifestări: tuberi corticali I subependimari şi emisferice (hemiplegie I hemipareză şi /sau hemianopsie);
anomalii ale s.a.; angiomiolipom renal (AML); rabdomiom - ~ 1/3 din pacienţi au angioame coroidiene sau sclerale~
cardiac. se pot complica cu detaşare retiniană, buftalmos sau glaucom
Imagistică: Rgr, CT, RM, angiografie
Rgr: calcificări giriforme ale s.a. subcorticale.
CT: detectează calcificările subcorticale (,,şine de tram-
1. St-Amant M. Marcinowski F - Tuberous sclerosis - Radiopaedia vai" - ,,tram-track"); tardiv: atrofie, hiperpneumatizarea
2014, http://radiopaedia.org/artic!es/ tuberous-sclerosis sinusurilor paranazale, diploe îngroşată.
2. Jones J, Gaillard F - Tuberous sclerosis diagnostic criteria - Ra-
- post-contrast i. v.: priză de contrast serpinginoasă lepto-
diopaedia 2014, http://radiopaedia.org/articles/ tuberous-sclerosis-
meningeală, lărgirea plexului coroidian ipsilateral.
diagnostic-criteria
3. Roach ES, Gomez MP, North rup H - Tuberous Sclerosis Complex IRM:
Consensus Conference: Revised Clinica/ Diagnostic Criteria." J - Tl: precoce: î volumului subiacent angiomatozei piale;
Child Neuro! 1998; 13:624-628 tardiv, atrofie;
- T2: precoce: hiperperfuzie tranzitorie~ ,,accelerarea"
maturizării mielinei; tardiv: î semnalului (glioză) + l sem-
nalului cortical (calcificări)
- T2·"GRE: calcificări; D WJ: restricţie de difuzie în
ischemia acută.
- Tl+C: precoce: priză de contrast serpinginoasă lepto-
meningeală; tardiv: ,,burn-out" ~ l prizei de contrast piale,
î calcificărilor corticale I subcorticale; atrofie; plexuri coro-
idiene ang01jate, cu priză de contrast;
MRV: ocluzii sinovenoase progresive: absenţa venelor - hcrnangioblastom retinian,
corticale surcrf-iciale, l fluxului în sinusul transvers I venele papilom de plexuri coroidicne,
jugulare, îî vene colaterale profunde rroeminente. - lumori de sac cndolirnfatic,
- MRS: 1 Cho, l NAA in ariile afectate; Fat-sat: priză -- numeroase leziuni pancreatice: pot să fie manifestă-
de contrast orbital5 > 50'% (T I C-1- fat-sat). rile precoce; ex. chistc pancreatice, adenom rnicrocbistic,
Angiografie ccmve111ţio[rnlă: ,,blush" piai, rar MAV; adenocarcinom pancreatic - leziuni renale: carcinom renal
semne venoase: absenţa venelor corticale superficiale, cu - de obicei cu celule clare, până la 40% din cazuri; chiste
lărgirea anormală a venelor de drenaj profund. renale - până la 75°/o din cazuri, adesea tind să fie bilaterale
Recomandări de examinare: lRIYl; CT pentru calcificări şi multiple; angiorniolipoame renale
Diagnostic diferenţiai!: - chiste hepatice,
- cu afecţiuni care prezintă multiple calcificări intracra- - chistadenoame papilare epidiclimale
niene, hemiatrofie cerebrală şi priză ele contrast lepto-menin- Recomandări de examinare:
geală: MAV, infecţii (TORCH, neurucisticerc:oză), sindromu! - pentru hcmangioblastorn IRM cerebral I spinal (ele la
hemungioame cutanate - complex vascu!w; radioterapie 11 ani, repetat la 2 ani);
Usta de vedficare: calcificări corticale, atrofie, lărgirea -- pentru restul leziunilor - ecografie (dela 11 ani, repetată
plexului coroidian ipsilateral. în fiecare an), CT (de la 20 ani, repetat în fiecare an)
Diagnostic diferenţial: pentru hemangioblastom: metas-
taze vascu!ore, hemangiob!astom so!itw; astrucitom pi!ocitic,
Bib!ioguifie multiple MAV in sindroame neuro-cutanate vasculare
1. Gaillard F - Sturge-Weber sync/rome - Radiopaediu 2014, http:// Lista de verifi.care:
radiopctedia. 01g!a rt id esls tu rge- weber-syndrome-1 -- hemangioblastomul solitar la un pacient tânăr poate
2. Osbom AG, Salz11wn KL, Barlwvich Al - Diagnostic lmaging, indica vHL;
Brain, 2nd Ed, Aminys, Salt Lake City, 2009 - diagnosticul de vHL: hemangioblastorn capilar SNC I
retinian+ una din tumorile tipice asociate cu vl--IL sau istoric
familial.
.Vo Boala von Hippel-Lindau (vHL)
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

Ep:idemfoiogie: vHL este o boală rară cu o prevalenţă 1. Goe! A, Weerak/wdv Y - ViJn Hippel-Lindau disease - Radiopaedia
2014, hap:/lradiopueclia. org/articles/von-hippel-linclau-disease-5
estimată de cca 1:35.000-50.000; vârsta: adult tânăr; M=F.
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich Al - Diagnostic lmaging,
Mo.rfopatologie: este o boală multisistemică caracterizată
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
prin dezvoltarea a numeroase tumori benigne şi maligne ( cel
puţin 40 de tipuri), precum şi a câtorva leziuni non-maligne;
- localizare: pentru bemangioblastom: tipic multiple;
măduvă ( I /2 posterioară); cerebel; trunchi cerebral; de-a
51. VI. iagnosticul radioirnagistic~
lungul căii optice. indus.iv manifestările extracraniene si
Simptome I semne: '
caracteristicile clinice ale sindroamelo.r
Cele mai comune semne I simptome: angiom retmian
(detaşare retiniană, hemoragie vitroasă); hemangioblastom neurocutanate mai rare
cerebelos (hidrocefalie obstructivă); hemangioblastom me-
dular (mielopatie progresivă, sirinx).
51 tefangiectazkă
Profil clinic: fenotipuri bazate pe prezenţa/ absenţa feo-
cromocitom-ului: Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- tip 1: fără feocromocitom
- tip 2A: feocromocitom + carcinom renal !Epndemi.ologfte: incidenţa estimată este ~ 1:40.000-
- tip 2B: feocromocitom, fără carcinom renal 300.000 naşteri
!magistkă: în funcţie de tipurile de leziuni: Morfopatologie: este o boală ereditară multi-sistem cu
- feocromocitom, transmitere autozomal recesivă; este uneori clasificată ca
- hemangioblastoame SNC (cerebral, spinal), facomatoză.
Simptom,c I semne: ale coasei creierului, tentoriului, ligamentelor pietro-cli-
- ataxic cerebeloasă: progresivă ~i prezentă în toate noidiene; despicătură labială; defecte oculare: coloboma,
cazurile; micrortalmie; unirea marginilor şeii turcqti; agenezia
- telangiectazia oculo-muco-cutanat{t; corpului calos ( I 0'%)
- susceptibilitate crescută la a dezvolta infecţii (irnuno- - anomalii rnusculo-scheletale: metacarp 4 scurt; coastă
deficienţă parţială) şi neoplasme. bifidă sau alte anomalii costale; adâncituri palmare şi plantare
Imagistică: IRM ( defect de maturizare a celulelor bazale);
rn.M cerebral: - neoplasme I hamartoamc: meduloblastom: în special la
- atrofie cerebeloasă, cu dilatarea compensatorie a ven- bărbaţi; fibroame ovariene calcificate; chiste lirnfornezcnte-
triculului IV; rice; rabdorniom fetal; fibrom cardiac.
- hemoragie (datorită rupturii vaselor teleangiectazice ); Recomandări de examinare: examinare CT a masivului
- MRS: î Cho în cerebel(::::;, util în diferenţierea de alte facial pentru planificare chirurgicală.
forme de ataxie)
- complicaţii: infecţii bronhopulmonare recurente; inci-
denţa î a tumorilor maligne ( ex. cancer intestinal, de sân) Bibliografie
Recomandări de examinare: IRM
l. Weernkkoclv Y, Singh G - Gorlin-Go/tz svndrome - Raciiopaedia
Diagnostic idiferenţfal: cu alte cauze de atrofie cerebe- 2014, http://radiopaedia.org/artic/eslgor/i11-go/tz-,1y11drome-l
loasă difuză. 2. Os/)()/"/1 AG, Sa/zman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging.
Brain, 2nd Ed, Amir.lJ'S, Salt Lake City, 2009

Bibliografie
I. Goe/ A. Weerakkod)1 Y-Ataxia te!a11giectasict - Radiopaedia 2014, 51.VI.3. Sindromul Wyburn-Mason
http://radiopaedia.org/artic/eslataxia-le!angiectasia
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

51.Vl.2. Sindromul Goirlin-Goltz Afecţiune neuro-cutanată rară, 11011 ereditară.


Moirfopatofogi.e:
Alina Nicula, Andreea Jl;farinescu, Gheorghe Jana
Tipic se prezintă ca: malformaţie vasculară unilaterală;
interesează primar creierul, orbitele şi structurile faciale.
Epi.dlenrnfofogne: incidenţa de ~ 1:60.000 naşteri; 0.4% Este clasificată drept CAMS (craniofacial arteriovenous
din pacienţii cu carcinom bazal celular sunt estimaţi că au metamerie syndrome)
sindromul Gorlin-Goltz; imagisti.că: IRM
lVforfopatofogie: sinonime: sindromul nevilor bazali Trăsăturile caracteristice includ: nevi vasculari faciali;
celulari; este o facomatoză rară caracterizată prin multiple MAY ale căii vizuale şi orbitare; MAY intracraniană. Au fost
cheratochiste odontogene, multiple carcinoame bazale celu- descrise cazuri de malformaţii bilaterale; ele sunt asociate cu
lare şi alte anomalii. hemoragie subarahnoidiană
Simptome I semne:
Criterii majore: carcinoame bazale celulare:> 2 sau 1 sub
vârsta de 20 ani; cheratochiste odontogene; adâncituri pal- Bibliogn1fie
mare: 3 sau mai multe; calcificări bi lamelare ale falx cerebri;
I. Di Muzio B, D'Souza D- Wyburn-Mason ~yndrome - Radiopacdia
anomalii costale: coastă bifidă, fuzionată, evazată. 2014, http:/lradiopaedia. org/arti cleslwybur11-maso11-sy11drome
Criterii minore: macrocefalie; despicătură labială sau
hipertelorism; pectus excavatum sau pectus carinatum, sin-
dactilie; hemivertebre; fibrom ovarian; meduloblastom.
Semne d.inice I lmagfatke:
- multiple carcinoame bazale celulare, adesea la pubertate
şi în adolescenţă
- anomalii cranio-faciale: cherato-chiste odontogene
(adesea multiple); hipertelorisrn; macrocefalie; calcificări
/: ,-
fil('{ff('t'.!!(!

- absenţa melanomului malign în oricare organ, în afară


de structurile meningeale.
imagistică: CT, IRM

Alina Nicula, Jvlarinescu, Gheorghe Jana CT: hiperdcnsi1ate (datorită melaninei) conturând şanţurile
HRM: melanina poate fi văzută pe secvenţa Tl (hipersem-
nal); încărcare difuză a menigelui cerebral şi spinal (20%);
Este un sindrom neurocutanat congenital rar, non ereditar.
hidrocefalie; siringomielie
este caracterizat prin:
Recomandări de examinare: IRM
- lipom unilateral: cranian, facial, cervical; lipodermoide
Diagnostic diferenţial: cu alte afecţiuni ce prezintă în-
la nivelul ochiului ipsilateral; anomalii cerebrale ipsilaterale.
cărcare difuză leptomeningeală: meningita carcinomatoasă,
CT,!RM
meningita infecţioasă, afecţiuni inflamatorii non-infecţioase
cele mai constante semne imagistice: lărgirea ventricu-
(sarcoidoza, granulomatoza Wegener); hemoragia subarah-
lilor; chiste intracraniene; atrofia emisferului cerebral afectat.
noidiană (hipersemnal T l ce conturează şanţurile)
rnagnostic d!iferenţiai:
Usta dle verificare: IRM normal nu exclude diagnosticul!
- sindromul Stwge Webe1; sindromul oculocerebrocuta-
nat, sine/romul nevilor epidermali, sindromul Proteus.
Bibliografie
1. Di Muzio B, Gerstenmaicr JF - Neurocutaneous melanosis - Ra-
cliopuedia 2014, http://radiopaeclia.01glarticles/ 11eurocutaneous-
1. Ruds,viki - Encephcdocraniucutaneous !ipomutosis - Radiopaedia 111elanosis
2014, http://radiopaedia.org/articles/ encephalocraniocutaneou.1·- 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
lipomutosis Brain, 2nd Ecl, Amirsys, Salt Lake City, 2009
2. Os horn A G, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmuging,
Brai11, 2ncl Ed, Amirsvs, Salt Laice 2009
51 Sindromul! Parry-Romberg
51 IVielanoza neurocutanată Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana !Epidemfoliogie: este o afecţiune cranio-facială progresivă
rară (facomatoză); vârsta: copil~irie; există o uşoară creştere
!Epidleml.oiogie: este o facornatoză rară având o incidenţă a prevalenţei la femei.
de 1:20.000 naşteri; vârsta: copilărie; M=F Morfopatologie: cunoscut şi ca hemiatrofia facială pro-
Mrnrfopafofogie: această boală este caracterizată prin gresivă; este clasic caracterizată printr-o degenerare (atrofie)
prezenţa nevilor rnelanotici la nivelul pielii şi creierului; progresivă lentă a părţilor moi de la nivelul unei 1/2 a feţei
melanoblastii de la nivelul celulelor crestei neurale sunt (atrofie hemifacială); aceste modificări interesează pielea,
prezenţi la nivelul leptomeningelui, globilor oculari, urechii părţile moi subcutanate, structurile cartilaginoase şi osoase.
interne, cavităţii sinonazale şi pielii. Simptome I semne:
- asocieri: spectrul Dandy-Walker - este tipic prezentă în copilărie; pielea care acoperă
Simptome I sem111e: regiunile afectate poate să fie hiperpigmentată;
- de obicei această boală este descoperită în copilărie - asocieri: atacuri de apoplexie, crize migrenoase, ne-
datorită hemoragiei intracraniene, sau hidrocefaliei apărute vralgie trigeminală; encefalită Rasmussen
in urma blocării vilozităţilor arahnoidiene; sunt prezenţi nevi Imagfati.că - metode CT, IRM
cutanaţi giganţi; transformarea lor malignă este neobişnuită; - poate evidenţia hemi-atrofia feţei± scalpului (CT, IRM)
transformarea malignă a melanozei SNC apare în panii la - hipersemnal T2/PD al substanţei albe în emisferul
50% din cazuri. cerebral ipsilateral (IRM)
Caracteristici diagnostice:
- nevi pigmentari numeroşi sau voluminoşi în asociere
cu melanoza leptomeningeală sau melanomul; Bibliografie
- absenţa transformărilor maligne în oricare din leziunile 1. Goel A, Weera/dcody Y-Parry-Romberg syndrome -Radiopaedia
cutanate; 2014, http://radiopaedia. orglarticleslparry-rom berg-syndrome
127

51.VI.7. Sindromul PHACE


Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

Sindromul PHACE:
P: malformaţii ale fosei posterioare ( ex. malformaţia
Dandy-Walker)
H: hemangioame
A: anomalii arteriale
C: coarctaţie de aortă şi anomalii cardiace
E: anomalii oculare (eye)
Când despicătura sternală este de asemenea prezentă =>
sindromul PHACES

Bibliografie
I. Di Muzio B, D'Sousa D- PHACE c1yndrome - Radiopaedia 2014,
http .-//radiapa ed ia. orglarti el es/ph a ce-syndrom e

51.VI.8. Sindromul Cowden


Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

Este cunoscut şi că sindromul hamartoamelor multiple.


Spectrul bolii: boala este caracterizată prin:
- leziuni mucocutanate: prezente în> 90% din cazuri:
- trichilemoame
- papule mucocutanate papilomatoase
- polipi hamartomatoşi gastro-intestinali (intestin subţire
+ gros)
- anomalii tiroidiene: adenoame tiroidiene; guşă mul-
tinodulară
- boala fibro-chistică a sânului
Suplimentar faţă de formaţiunile hamartomatoase ben-
igne, sindromul este asociat cu un risc crescut de apariţie a
cancerelor precum:
- cancerul de sân (30-50%)
- cancerul tiroidian (5%)
- SNC: gangliocitomul cerebelos displastic: apare când
există o asociere cu boala Lhermitte-Duclos
Asociaţii sindromice: boala Lhermitte-Duclos; sindromul
Bannayan-Riley-Ruvalcaba

Bibliografie
1. Di Muzio B, Weerakkody Y - Cowden syndrome - Radiopaedia
2014, http://radiopaedia. orglarticles/cowden-syndrome
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich Al - Diagnostic lmaging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009
I !

52. Diagnosticul radioimagistic al acci- 6. Srinil'CISC/11 A, Goya/ Ivi, Al Azri f; Lw11 C - State-ofC1rt lmC1gi11g
o/Acute Stroke - Rac/ioGmphics, 2006; 26, S75-S95
dentului vascular cerebral (AVC): princi- 7. Latchcnv RE, Albert.1· Ivi), Lev Ml-I, Co1111or.1 JJ, Harba11gh
RE, f-ligashida RT, el al; (Amerirnn Heart Association Co1111cil
palele tipuri deAVC; relevanţa afirmaţiei 011 Cardiovasc11lar Radiology and lntervention, Strolce Council,

„time is brain" în evaluarea imagistică la mul the lnterdisujJ/inarv Council 011 Peripheral Vascular Disea-
se) - Recommendations for imaging ol acute ischemic stroke: a
pacienţii cu accident vascular; parametrii
scientific s/atementfrorn the American Heart Association - Stroke,
de evaluare CT şi IRM la pacienţii cu 2009;40(11):3646-3678
8. Birenbaum D, Bancroft LW, Felsberg GJ - lmaging Fn Acute
accident vascular, inclusiv difuzie, per- Stroke - West J Emerg Med 2011, 12 ( 1), 67-76
fuzie, angioCT şi angioRM; parametrii
de perfuzie sugestivi pentru Imagistică
52.I. AVC - aspecte generale
AVC, importanţă şi limitele lor; princi-
Andreea Bucur
palele intervenţii neuroradioimagistice la
pacienţii cu accident vascular ischemic
Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă un deficit
(enumerare); abordarea diagnostică şi neurologic brusc instalat, cu caracter temporar sau permanent,
terapeutică la pacienţii cu accident vascu- care are drept origine o cauză vasculară arterială (cel mai
frecvent) sau venoasă.
lar ischemic în teritoriul de vascularizatie
, Noţiunea de AVC implică atât cauza (leziunea vascu-

posterioară/ocluzie de artera bazilară lară aiierială sau venoasă) cât şi răsunetul acesteia asupra
parenchimului cerebral manifestat prin deficit neurologic
Andreea Bucur pennanent sau temporar.
Fiind o urgenţă neurologică majoră, diagnosticul trebuie
I. AVC - aspecte generale pus rapid pentru a permite o conduită terapeutică promptă în
vederea reducerii deficitului neurologic.
II. Particularităţile infarctelor în teritoriul verte- ClasificareaAVC
bro-bazilar - ischemice (80%): arteriale (80%) şi venoase;
1. Infarctele cerebeloase - hemoragice (20%).
2. Infarctele de trunchi cerebral Epidemiologie
- importantă cauză de morbiditate ce asociază cel mai
III Particularităţile imagistice ale microangiopatiei
adesea o disabilitate accentuată;
cerebrale - a 3-a cauză de mortalitate în populaţia generală;
1. Infarctul lacunar incidenţă 1,4-2 la 1.000 locuitori de 55-65 ani; incidenţa
2. Encefalopatia arteriosclerotică subcorticală creşte cu vârsta;
(SAE) - condiţii patologice asociate: afecţiuni cardiace, condiţii
protrombotice.
Etiopatogenie
Bibliografie AVC pot fi de cauză
I. www.radiopedia.org - Arterială: embolizarea aiierelor intracraniene cu punct
2. Fischbein NJ, Di!lon WP, BarkovichAJ- Teaching Atlas ofBrain de plecare cardiac sau aterosclerotic; leziuni degenerative,
Jmaging, Thieme, New York, 2000 congenitale sau inflamatorii ale arterelor cerebrale;
3. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich Al - Diagnostic Jmaging, - Venoasă: tromboza sinusurilor venoase durale sau
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 a venelor cerebrale în infecţii pericraniene, sindroame de
4. Opriş L - Imagistica cerebrală prin rezonanţă magnetică,
hipercoagulare, deshidratare, neoplazii;
Ed.Solness, Timişoara, 2004
5. Jana Gh, Marinescu A, Pavel A, Pătraşcu P -Neuroradiologie.
- extensia zonei de infarct (necroza ischemică) depinde
Craniu: [curs pentru studenţi şi rezidenţi} - Ed. Univ. ,, Carol Da- de calibrul arterei ocluzionate şi de eficienţa sistemelor ana-
vila ", Bucureşti: 2006. stomotice intracraniene.
Ch,§Hicarrea patogeR1ică Fad:oiri de rfac peITJ.tnn AVC: vârstă, sexul masculin, isto-
- dup[1 aspectul imagistic (eco Doppler, CT, IRM, DSA) ric familial, !ITA, fumatul, hipcrlipidcmia, diabetul, proteină
- Infarcte cerebrale cauzate de ocluzia arterelor cere- C reactivă sau hornocisleina serică crescute.
brale mari: Semne I simptome:
- lnfârcte teritoriale - cauzate de tromboembolii de ~ AIT ( atac ischemic tranzitor);
origine cardiacă sau arterială cervicală; - deficit neurologic brusc instalat cc depinde de teritoriul
- Infarcte jonc/ionale (ele graniţâ) - mecanism he- de vascularizaţie interesat;
modinamic, cauzate de stenoze strânse ale arterelor - la orice pacient cu modificări neurologice apărute brusc
cervicale; (motorii, senzoriale, de vorbire, de vedere, de comportament
- Infarcte cauzate de afecţiuni microangiopatice: sau stare de conştientă) trebuie suspicionat de AVC;
- lnfcircte lacunare - simptomele pot fluctua depinzând de starea parenchi-
- Encefalopatia arteriosclerotică subcorticală - de- mului cerebral anterior instalării AVC;
terminate de degenerescenţa fibrinoidă a arterelor - aspectul clinic în funcţie de teritoriul afectat:
mici perforante; - artera cerebrală medie (ACM): hemipareza controlate-
- Infarcte induse de spasmul arterial regi- rală, pierderea sensibilităţii, hemianopsie homonimă; afazie
onal I difuz în condiţii patologice particulare: HAS, encefa- dacăAVC este în emisfera dominantă şi confuzie şi neglijenţa
lopatia HTA, eclampsie. dacă este în emisfera non-dominantă;
Stadializarea neurnpatologică - artera cerebrală anterioară (ACA): unilateral: slăbiciu­
Scăderea debitului sanguin cerebral (DSC) regional sub nea membrului inferior contralateral, pierderea sensibilităţii
pragul critic de 1Oml/1 OOg ţesut cerebral/min duce la infarc- hemicorp; bilateral: mutism akinetic şi incontinenţă;
- tizarea parenchimului cerebral. - artera cerebrală posterioară (ACP): unilateral: hemia-
- Faza supraacută (3-12 ore) - în primele 6 ore în jurul nopsie; bilateral: cecitate corticală şi pierderea memoriei;
nucleului central de necroză ischemică există o zonă de „pe- - Cerebel: ataxie, dismetrie;
numbra ischemică" în care are loc doar o alterare funcţională - Trunchi cerebral: deficite senzoriale şi motorii, ataxie,
sau metabolică a structurilor, datorită persistenţei unei per- disfuncţii de nervi cranieni, somnolenţă.
fuzii de 15-251111/ lOOg/min (,,perfuzie de mizerie"); această Hmagistică: eco Doppler, CT, IRM
zonă de penumbră conţine ţesut cerebral alterat funcţional Principalele mijloace utilizate sunt CT şi IRM care pot să
(,,ţesut de risc") care însă poate fi salvat prin revascularizare răspundă cel mai bine următoarelor probleme:
spontană ( cum se întâmplă în AIT), prin circulaţie colaterală - tipul de AVC (practic se exclude hemoragia);
sau terapeutic prin tromboliza de urgenţă. Sintagma „time - teritoriul vascular interesat;
is brain" se explică prin posibilitatea salvării parenchimului - studiul structurilor nervoase (răsunetul asupra pa-
cerebral dacă se instituie un tratament trombo litic prompt şi renchimului);
imediat (în primele 6 ore de la debutul ictusului). ,,Time is - diferenţierea între parenchimul afectat ireversibil şi cel
brniKII": fereastra de < 3 ore pentru administrarea intrave- afectat reversibil;
noasă a activatorului tisular recombinant al plasminogenului - studiul vascular (analizează fluxul şi morfologia vas-
(rtPA) şi fereastra de < 6 ore pentru administrarea intraar- culară);
terială a rtPA. - mecanismul responsabil în cazul ischemiei (trombotic
- Faza acută (12 ore - ziua 3)- când DSC < lOml /lOOg sau hemodinamic).
ţesut I min se produc modificări structurale celulare ireversi- Expfornrea vasrniairă:
bile; edem citotoxic ce predomină în substanţă cenuşie (s.c.), - Eco Doppler a trunchiurilor supraaortice poate evidenţia:
după 6 ore se produce prăbuşirea BHE cu instituirea edemului - prezenţa unei leziuni de-a lungul axului vascular
vasogenic la nivelul s.c. şi al substanţei albe (s.a.). incriminat care să explice patologia ischemică;
- Faza subacută (ziua 4 - 6 săptămâni) - are loc fagocitoza - tromboza arterială ocluzivă (absenţa fluxului);
ţesutului necrozat; edemul atinge maximul de dezvoltare în - inversarea sensului circulator într-un vas (ex: sin-
ziua 3-5 apoi începe să diminue. dromul de fini subclavicular);
- Faza cronică, sechelară (> 6 săptămâni) - după procesul - stenoza aiierială prin evidenţierea plăcii de aterom;
de fagocitoză şi resorbţie rămâne un defect parenchimatos - analiza spectrală a vitezelor de flux la nivelul steno-
(encefalomalacie) înconjurat de o zonă de glioză; lărgirea „ex zei I pre I post stenotic;
vacuo" şi retracţia spaţiilor lichidiene adiacente. - disecţia arterială;
- fistule arterio-venoase; (12-72 orc):
- starea celorlalte vase care iriga creierul; - edem vasogenic (hipoclensitate difuză± efect de masă);
- starea reţelei vasculare de supleere. - posibilă transformare hemoragică (clelay tipic 24-48
- Angiografia evidenţiază ore): hiperdcnsitalc sponlan[1 întinsă (parenchirnatoasft) sau
- existenţa unei ocluzii; peteşială.
- circulaţia cerebrală în ansamblul său. Faza subacutii (3-14 zile):
- AngioRM; AngioCT - oferă aceleaşi informaţii. - important efect de masă asupra şanţurilor corticale,
Explorarea structurilor nervoase cerebrale: cisternelor bazale, sistemului ventricular ( diminuă începând
- se face de prima intenţie prin CT, urmată dacă este cu ziua a l O-a);
cazul de IRM; - poate apărea perfuzia de lux prin reperfuzie corticală;
- modificările elementare sunt diferite în funcţie de tipul - posibilă transformare hemoragică;
de accident (ischemic I hemoragic) şi de timpul scurs de la - teritoriul ischemiat se delimitează precis ca o hipoden-
momentul producerii. sitate ce respectă un teritoriu vascular (s.a. şi s.c.), cu limite
AVC ischemic de origine arterială: nete, fără efect de masă după ziua a 1O-a.
CT: investigaţia „gold standard" pentru hemoragie; face sechelară:
diferenţa între AVC ischemic şi hemoragic; - hipodensitate focală netă (densitate lichidiană) ce res-
- poate diagnostica 60% din AVC ischemic în primele 6 pectă un teritoriu de vascularizaţie, cu efect retractil (şanţurile
ore şi teoretic l 00% în primele 24 ore; intergirale adiacente devin bine evidenţiate iar ventriculii
- sensibilitate 64% şi specificitate 85% în diagnosticul ipsilaterali apar lărgiţi).
AVC. CT+C: nu este indicată în AVC ischemic acut deoarece
Avantajele CTfaţă de IRM: există riscul ruperii BHE deja fragilizate.
- poate fi disponibil 24 ore/zi; Faza acută:
- cost redus; - CT perfuzie trifazic: permite diferenţierea centrului
- mai adecvat pentru examinarea pacientului în stare ischemic de zona de penumbră pentru a identifica cei mai
gravă: timp redus de scanare, imagini interpretabile în condiţii buni candidaţi la repermeabilizare;
de artefacte de mişcare la pacienţi agitaţi/comatoşi; Faza subacută:
- angioCT poate diagnostica cauza vasculară a AVC: - priză de contrast corticală/girală sau peteşială (apare la
ocluzia unei artere mari cervicale I cerebrale, malfonnaţii 2-3 zile şi persistă 8-1 O săptămâni);
vasculare. - regula „2-2-2": priza de contrast apare la 2 zile ele la in-
CT nativ: stalarea ictusului, e maximă la 2 săptămâni şi dispare la 2 luni.
Faza supra-acută (3-12 ore): Faza cronică:
- CT normal (nu s-au instalat modificările specifice sau - fără priză de contrast.
este AIT) sau: Angi.oCT:
- semne precoce: - identifică ocluzia I stenoza vasculară şi apreciază sta-
- ştergerea discretă a giraţiei; tusul colateralelor în faza acută;
- ştergerea diferenţierii s.a. I s.c. în teritoriul afectat; - absenţa colateralelor permeabile în faza subacută se
- aspect edematos hipodens al cortexului insular corelează cu un prognostic nefavorabil.
- piederea semnului „insular ribbon" (panglica KRM:
insulară); Indicaţiile JRM in AVC:
- stegerea diferenţierii dintre insulă şi ganglionii bazali - Aspect CT incert I ambiguu;
sau dintre nucleii bazali şi capsulă, când este afectat - AVC ischemic vertebro-bazilar, în special cel de trunchi
teritoriul profund; cerebral;
- aspect hiperdens spontan al a11erei trombozate (în - Infarcte de mici dimensiuni: lacune, infarcte c011icale
special ACM); 1mc1;
Atenţie: ştergerea diferenţierii s.a. I s.c. + aspectul - Diagnostic concomitent angiografic noninvaziv;
hipodens în teritoriul afectat vizibile în primele 6 ore - se - Depistarea sursei hemoragiilor cerebrale în stadiul
corelează cu teritorii infarctate largi, semne clinice severe, subacut/cronic.
evoluţie clinică nefavorabilă şi risc crecut de transfonnare În ultimii ani IRM s-a impus ca metoda imagistică de
hemoragică. elecţie în diagnosticul AVC ischemic deoarece:
.l(crt!ic>!(1.t:)t' i111r1J<islt'c·{! 1;1c'dicr1/â

- tehnicile funcţionale şi dinamice ultrarapide DWI şi - T1 +C: crqtcrca semnalului intravascular (,,perfuzia de
PWI permit un diagnostic precoce al infarctului în primele 3 lux" de la periferia infarctului);
ore de la ocluzia atierială şi pot delimita „nucleul" ireversibil - angioRM: demonstrează ocluzia /stenoza vaselor mari,
infarctizat de zona de „penumbră" (ţesut neinfarctizat încă, aspectul co lateralelor;
dar „ţesut la risc") ce poate fi salvată prin tromboliza; - spectro-RM: î lactat, t NAA;
- secvenţele convenţionale (SE) oferă şi informaţie an- - IRM de perfuzie (PWI): hipersemnal în zona infarcti-
giografică intrinsecă datorită fenomenului de flux (,,signal zată la câteva minute de la ocluzia arterială; prin analiză com-
void" dat de fluxul sanguin rapid) putându-se diagnostica parativă a DWI şi PWl se obţine o suprapunere (match) sau o
leziunea vasculară cauzală a AVC; inegalitate (mismatch); se pleacă de la ideea că aria în hiper-
- secvenţele T2* ponderate GE (sensibile la efectele semnal DWI este „nucleul" infarctizat iar hipersemnalul PWI
de susceptibilitate magnetică) permit identificarea certă a corespunde întregii arii hipoperfuzate; aria în hipersemnal
hemoragiei cerebrale încă din stadiul acut; PWI este mai extinsă deoarece este zona hipoperfuzată în timp
- MRA este superioară CTA în diagnosticul majorităţii ce aria în hipersemnal DWI şi hiposemnal ADC este mai re-
leziunilor vasculare; este neinvazivă şi nu foloseşte obliga- strânsă (fiind „nucleul" infarctizat), din suprapunerea DWI şl
toriu substanţa de contrast. PWl se poate stabili întinderea ariei de „penumbră" (mismat-
Avantajele JRM faţă de CT: ch) ce poate beneficia de repermeabilizarea arterei ocluzionate
- metoda total neinvazivă; prin tromboliză cu scopul de a reduce deficitul neurologic.
- leziunile pot fi detectate mai precoce (3-6 ore de la debut); Faza acută (12 ore-3 zile):
- detectează mai bine leziunile mici sau cele de trunchi - infarctul: arie în hiposemnal Tl moderat şi hipersemnal
cerebral ( absenţa artefactelor de fosa posterioară). T2 cu contururi şterse ce respectă clar un anumit teritoriu de
Aspectul JRM al AVC ischemic: vascularizaţie; stadiul acut este cel de recunoaştere a terito-
Faza supra-acută (<12 ore) rializării infarctului;
- Tl: ştergerea şanţurilor intergirale ( edem cortical), - efectul de masă creşte în cursul acestei faze, cu un
ştergerea cisternei insulare, comprimarea ventriculului la- maxim în ziua 3-6, apoi scade treptat; ştergerea şanţurilor
teral; intergirale, reducerea dimensiunilor ventriculului lateral
- T2: hipersemnal în s.c. din zona afectată (edem cito- homolateral, mai bine evidenţiat în Tl decât în T2;
toxic) apoi hipersemnal în s.a. (edem vasogenic); ştergerea - FLAIR: util în evidenţierea leziunilor ischemice sub-
şanţurilor intergirale; corticale ce apar în hipersemnal;
- FLAIR: hiperintensitate în zona afectată ( edem citoto- - transformarea hemoragică: hiposemnal T2 (dezoxiHb );
xic) decelabilă în primele 3-6 ore de la debut; semnal intra- - Tl +C: amplificare intravasculară + amplificare me-
arterial semnifică semn precoce de ocluzie a unui vas mare; ningeală iniţială apoi apare şi gadofilie parenchimatoasă
- PD: pierderea hiposemnalului intravascular normal giriformă (sugerează alterarea BHE);
dete1111inat de fluxul arterial rapid (,,high velocity signal loss") - DWI/ADC: hipersemnal DWI şi hiposemnal ADC.
-poate fi depistat în primele minute de la ocluzia vasculară Faza subacută (3 zile -2 săptămâni):
dar reprezintă un semn indirect deoarece miera se poate re- - zona de ischemie apare în hiposemnal Tl şi hipersenmal
permeabiliza spontan fără să apară o leziune parenchimatoasă T2 cu contur net şi efect de masă ce scade progresiv; topo-
(cum este cazul AIT-ului); grafia leziunii este mai bine definită;
- T2*GRE: sensibil în detectarea leziunilor hemoragice; ~ poate să apară degenerare Walleriană precoce: bandă în
identifică vasul trombozat (arterial „blooming"); hiposemnal T2 cu contur net în tractul corticospinal;
- DWI: hipersenmal (edem citotoxic) la câteva minute - FLAIR: hipersemnal cu efect de masă; hipersernnal
de la ocluzia arterială în teritoriul infarctizat iar ţesutul să­ focal (,,Dot sign") în vasele ce nu s-au repenneabilizat;
nătos din jur apare în hiposemnal; detectează AVC în faza - Tl +C: amplificare intravasculară în primele 2 zile
supra-acută în proporţie de 95%; se corelează cu „nucleul" ce dispare în zilele 3-4 prin recanalizarea vaselor; persistă
infarctizat; aspectul hiperintens poate persista aprox. 2 luni; gadofilia parenchimatoasă cu distribuţie girală sau pătată flu
sensibilitate redusă în primele 24 ore pentru AVC de trunchi (patchy), poate fi masivă, pseudotumorală; dispare amplifi-
cerebral; diferenţiază edemul citotoxic de cel vasogenic; carea meningeală;
- ADC: zona infarctizată apare în hiposemnal iar ţesutul - apare mai evidentă transfomrnrea hemoragică de obicei
sănătos în hipersemnal; se poate nonnaliza semnalul după peteşială (predominant în s.c. cu aspect girifo1111 şi aspect
reperfuzie; peteşia! pătat în nucleii bazali) - hipersemnal Tl;
- DWH: iniţial
hipersemnal DWI şi hiposemnal ADC care
se inversează in faza subacută;. F{!Zif

- spedrn R[Vl!: î lactat, l NAA. -- CT dacă nu este disponibilă


Faza cmnică, scchelw·â (> 6 săptămâni)
- se formează cavitatea porencefalică (encefalornalacie) - de clcqic IRM: secvenţa rapidă T2 sau
net delimitată cu semnal omogen similar cu cel al LCR în FLA! T2':'GRE ., MRA a arterelor bazale intracerebrale,
toate secvenţele: marcat hiposemnal Tl, intens hipersemnal DWI ş1 PWl (tehnica E?l);
T2, hiposemnal JFLAIR, PD; fără efect de masă ci efect re- -- DSA cu trornboliză la pacienţi selectaţi.
tractil important (şanţurile intergirale devin evidente, dilatarea Fuza acutâ:
ventriculului homolateral); - CT nativ, CTfa. sau CT perfuzie;
- degenerescenţa Walleriană a tractului cortico-spinal ce - IRM: secvenţa rapidă T2 ( fS E sau FLAlR,
apare în hiposemnal T2; T2':'GRE , MRA a arterelor bazale intracerebrale, DWI şi
- T] +C: nu există priză de contrast; PVvl (tehnica EPl)
- în jurul cavităţii porencefalice există o bandă de glioza - DSA cu tromboliza la pacienţi selectaţi.
ce apare în hipersemnal T2, FLA!R şi PD; Faza subacutc'i:
- hemosiderina din transformarea hemoragică apare în - CT nativ,
hiposemnal - preferabil: !R!Vl cu
- DWI: fără restricţii de difuzie; Faza cronicc'i:
- spedro RM: absenţa pick-ului pentru NAA în zona - CT sau IRM, nu necesită administrare de contrast i.v.
afectată.
de contrast: - Aspectul hiperdens spontan al vaselor poate fi mimat
- pentru diferenţierea unui infarct acut/subacut de unul în policitemia vera (hematocrit crescut) sau de calcificări
cronic, mai ales atunci când apare un infarct nou într-un parietale;
teritoriu deja infarctizat; - Hipodensitate parenchimatoasă de cauză non vasculară:
- pentru diferenţierea de o leziune inflamatorie sau tumo- encefalita cuv. Herpes Simplex tip I (tipic afectează insula.,
rală; dinamica şi aspectul prizei de contrast fac diferenţa: în dar clinic diferit); contuzie cerebrală, tumora infiltrativă, in-
AVC priza de contrast dispare după 6 săptămâni, iniţial este flamator (cerebrita/encefalita), encefalomalacie în evoluţie;
intravasculară+ meningeală sau giriformă; - în stadiul cronic: chist porencefaclic (la tineri); chist
- diferenţierea de un gliom gradul II (nu are priză de arahnoid (fără glioză marginală, localizare atipică pentru un
contrast); teritoriu vascular); encefalomalacie post-traumatică I post-chi-
- pentru demonstrarea micilor infarcte embolice corticale mrgicală (istoric concludent); tumori cerebrale (efect de masă).
(vizibile şi în secvenţa FLAIR) cu priză de contrast girifon11ă. Criterii pentrn ll:rnmlboli.ză:
IDSA: - < 6 ore de la debut
Faza acutc'i: ocluzia vasculară (completă, ,,tram - Fără hemoragii intraparenchimatoase la examinarea CT
track"); flux scăzut anterograd, flux retrograd în colatera- - Fără modificări ischemice întinse (> 1/3 din teritoriul
le; intervenţional: tromboliza rtPA; terapie fibrinolitică la
pacienţi selectaţi cu AVC ischemic nonhemoragic în fereas- O:mtrnnm:!lncaţH 11:!rmllll!JJOilnză:
tra primelor 6 ore de la ictus; îmbunătăţire semnificativă a - Simptome sugestive pentru hemoragie subaralmoidiană
evoluţiei clinice. - Crize comiţiale
Faza subacută: poate evidenţia trombul intraluminal; flux - AVC în ultimele 3 luni
scăzut antero grad şi retrograd ( vase colaterale). - Traumatisme sau intervenţii chirurgicale în ultimele
Faza cronică: absenţa fluxului în vasul ocluzat şi în teri- 2 săptămâni
toriul său de vascularizaţie. - Istoric de hemoragie cerebrală
SlP'EC'f - Tumora cerebrală
Faza acută: hărţi.le voxel-based reflectă neuronii viabili - Anevrism sau MAV cerebrală
(ţesutul de „penumbră" ce ar beneficia de tratament trom- - Hemoragii ale tractului gastro-intestinal sau urinar în
bolitic ). ultimele 3 săptămâni
Faza subacută: arii hipo/neperfuzate; HMPAO SPECT - Tratament anticoagulant (INR > l
poate evidenţia hiperemia în caz de reperfuzie.
! ?,(,

JI Particularităţile infairrtefor în - clinic sindrom Weber: pareza oculornotorie ipsilalerală


şihemipareza contralaterală.
teritoriul vedebro-baziiar hrfarcteie lanrnare:
- localizare tipică: piciorul pontin sau la limita dintre
52.ILl. Infarctele cerebeloase piciorul pontin şi legmcntul pontin; nu ating suprafaţa ante-
rioară a piciorului pontin;
Andreea Bucur -- dimensiuni< 15111111.

Datorită variabilităţii vascularizaţiei arteriale a cerebelu-


lui, cu suprapuneri şi substituţii teritoriale ale celor 3 artere 52olU. Particularităţile imagistice ale
cerebeloase (posterioară inferioară= PICA, anterioară infe-
rioară= A!CA şi superioară = SCA), distribuţia infarctelor
microangiopatiei cerebrale
cerebeloase va fi mai puţin uniformă faţă de cea a infarctelor
teritoriale supratentoriale. Microangiopatia cerebrală se poate mani fosta acut ca in-
Dominante, dar cu mare variabilitate, sunt PICA şi SCA. farct cerebral sau cronic sub forma dernielinizării ischemice
Termenul de „infarct cerebelos malign" se referă la un a s.a. peri- şi paraventriculare.
infarct extins, cu un marcat edem ce determină important
efect de masă cu comprimarea ventriculului IV şi a trunchiului
şi hidrocefalie obstructivă secundară; necesită intervenţie
52.UI.1. Infarctul lacunar
pentru scăderea presiunii intracraniene cu decompresie
suboccipitală. Andreea Bucur

Etiologie: leziuni embolice, ateromatoase sau trombotice,


52.II.2. Infarctele de trunchi cerebral în arteriolele penetrante ce irigă s.c. profundă.
Epidemiologie: reprezintă 15-20% din totalul AVC; cel
Andreea Bucur mai frecvent tip de AVC asociat cu demenţă şi HTA.
Clinic: depinde de dimensiuni, număr şi topografie; de la
Datorită artefactelor de fosă posterioară, sensibilitatea clinic normal până la deficit neurologic focal, deficit cognitiv
CT in detectarea infarctelor de trunchi cerebral în stadiul şi chiar demenţă.
acut/subacut este scăzută, de aceea la suspiciunea de AVC Imagistică: CT, lRM
de trunchi cerebral este necesar un examen IRM care, pe CI:
lângă diagnosticul de AVC, are avantajul de a da infonnaţii - CT nativ: datorită dimensiunilor mici majoritatea lacu-
şi despre patogenia infarctului prin MRA. nelor „adevărate" nu pot fi identificate la CT;
Infarctul bulbar al tegmentului retrn-oliv~u: - mici arii hipodense bine delimitate (< 15111111) cu topo-
- ocluzia aiierei vertebrale (ramuri distale sau artera me- grafie specifică în teritoriul arterelor perforante: la nivelul
dulară supero-laterală) ± ocluzia PICA (asociind un infarct nucleilor bazali, talamusului, capsulei interne/externe, pi-
cerebelos); ciornlui pontin şi centrului semioval.
- clinic sindrom Wallenberg - ipsilateral: pierderea CT+C:
sensibilităţii feţei pentru durere şi temperatură, ataxia mem- - posibilă priză de contrast în faza subacută;
brelor superior şi inferior, nistagmus, vertij, greaţă, vărsături, - nu este necesară administrarea substanţei de contrast.
disfagie, răguşeala; controlateral pierderea sensibilităţii IRM:
pentru durere şi temperatură; sughiţ. - mici arii cu contur net în hiposemnal T 1, hipersemnal
Infarctul pontin paramedian: T2 şi FLAIR; posibilă fină glioza marginală în hipersemnal
- ocluzia arterelor pontine paramediane sau a trunchiului FLAIR;
bazilar în treimea sa medie ( caz în care sunt bilaterale); - T I +C: posibilă amplificare în faza acută şi subacută cu
- pe secţiune axială are formă triunghiulară; aspect inelar sau peteşia! moderat;
- ajunge până la marginea anterioară a piciornlui pontin. - DWI: aspect hiperintens (restricţie de difuzie) în stadiul
Infarctul mezencefalic: acut/subacut;
- interesează predominant pedunculul cerebral; - MRA: aspect nonnal.
1n

Recommu!iiri de exami,rnre: CT nativ pentru lacune gisticc moderne de diagnostic); reprezintă 0,5-3% din totalul
cronice şi IRM cu DWI pentru lacune în stadiul acut. cca mai frecventă formă de /\VC la copil şi adultul
Diagnostic diferenţfal: tânăr, în special sexul feminin.
- lacunele recente cu plăcile din scleroza multiplă (SM) în Etiohlgie:
stadiul acut localizate în s.a. (centrul semi oval, capsula inter- - infecţii: sfera ORL (în special sinusul frontal şi mas-
nă) 9i lacunele vechi cu plăcile de SM cronice (,,blacl( holcs"). toida); meningite purulente, sepsis; cel mai frecvent agent
spaţii Virchow-Robin lărgite: aspect IRM similar cu patogen: Staphylococcus cwreus;
LCR pe toate secvenţele; localizate predominant în porţiunea - hormonală: anticoncepţionale orale (ACO), sarcina/
caudală a nucleilor bazali; pot fi identificate la orice vârstă; lăuzia, steroizi;
cresc în număr 9i dimensiuni cu vârsta; - coagulopatii, anemie drepanocitară, vasculite;
- microchiste parazitare (neurocisticercoza) - aspect - traumatismele craniene;
diferit în funcţie de vârsta chistului, 2-50% unice; edem - tumori cerebrale, sindrom paraneoplazic, neoplazii
inflamator în jurul chistului; hematologice;
- infarcte subcorticale din teritoriul profund al ACA, - afecţiuni cardiace congenitale/dobândite;
ACM,ACP. -- chimioterapia;
- deshidratarea (gastroenterita!);
- idiopatic 12%.
52.HI.2.Em:.:efafop~tia arterfosderotică În majoritatea cazurilor pot fi identificaţi factorii de risc
(unic sau multipli).
subcorticală
Morfopatologie:
Andreea Bucur Hipertensiunea venoasă secundară unui flux încetinit de-
termină edem vasogenic în substanţa albă care, netratat, duce

Demielinizarea ischemică difuză a s.a. pen- ş1 para- la edem citotoxic şi infarct cerebral (50%) şi chiar hemoragie.
ventriculare şi a centrilor semiovali cunoscută generic ca Volumul leziunii depinde de dezvoltarea venelor colaterale
,,!eucoaraioza". din segmentul venos trombozat. În ordinea descrescândă a
frecvenţei localizării trombozei:
Substrat etfopatogeniic: insuficienţa circulatorie cerebrală
cronică cu microangiopatie cerebrală.
- Sinusuri venoase durale: sagital superior, transvers,
!magistid: drept şi sigmoid;
-· arii extinse cu contururi şterse cu hiposemnal discret T 1, - Vene corticale: Labbe, Trolard;
moderat hipersemnal T2, FLAIR şi PD; cu topografie în s.a. - Vene profunde: vena cerebrală internă, vene talarnostriate;
peri- şi para ventriculară, în centrii semiovali bilateral, relativ - Sinusul cavernos.
simetric, cu posibila extensie în s.a. lobară dar respectând Venele cerebrale profunde se trombozează mai frecvent
fibrele U subcorticale; la nou născut şi copilul mic.
- se asociază cu lacunarism cerebral. Simptome I semne:
Tabloul clinic extrem de polimorf face ca majoritatea
trombozelor venoase cerebrale să fie diagnosticate tardiv
sau chiar deloc.
53. Diagnosticul radioimagistk şi dinka Simptome: cefalee, alterarea stării de conştientă, scăderea
AVC de etiologie venoasă I tromboza acuităţii vizuale, greaţă, vărsături.
Semne: edem papilar, pareze de nervi cranieni, deficit
venoasă intracraniană
neurologic focal, crize convulsive, comă.
Andreea Bucur imagistică - metode: CT, IRM
CT
Tromboza venoasă cerebrală reprezintă tromboza lo- - nativ: semnul hiperdens spontan al trombului (,,dense
calizată sau extinsă a sinusurilor venoase durate, venelor ciot sign") - fie la nivelul sinusului, fie la nivelul venei;
cerebrale superficiale (corticale) şi profunde, ceea ce va duce - ,,cord sign" - aspectul hiperdens spotan liniar al unei
la infarctizarea unui teritoriu parenchimatos. vene corticale;
Epidemi.ofogi.e: 3-4 cazuri I 1 milion locuitori /an - hipodensitate de tip edematos (în faza acută) ce nu
(incidenţă în creştere datorită îmbunătăţirii metodelor ima- respecta un teritoriu arterial; de multe ori leziunile pot fi
simetrice, situate corlico-subcorlicai, cmisforic 'inalt; se pot - postrnnlrnst: în stadiul acut şi subacut evidenţiază
transforma hemoragic:, hipersemnal în venele corticale sau medulare, secundar sta-
hemoragic corlical[1; edem cortical. zei venoasG (flux lent); priză de contrast la nivelul peretelui
eu i;on!;'ust \'Nwgr4ie CT: achi?iţie la ,40-50 sec după sinusului venos trornbozat şi al meningelui adiacent.
administrarea subsUinţci de contrast iv, cnmio-caudală, slice - venografie RM: tirne of flight (TOF), phase contrast
5mrn; mrnirn 70 cc contrast:. angiography (PCA), phase-contrasi MR venography; sensi-
- semnul vid'·· (cmpty delta sign): tringhiu- bilitate de 100% pentru diagnosticul trombozei sinusurilor
lar hipodcns - trombusul rămâne hipodens în comparaţie cu venoase sagital superior, drept şi vena Galen şi 95% pentru
conţinutul sinusului opacifiat ce apare intens hiperdens; sinusul transvers; evidenţiază absenţa coloanei de flux a
- priză de contrast difuză la nivelul giraţiilor; priză de sinusului trornbozat şi eventual vizualizarea venelor cola-
contrast intensă la nivelul tcntorium-ului; infarcte venoase terale mari.
adesea bilaternle, subcorticale, transformate hemoragic. au·1n1'01.r>examenu!ui RM: în primele 3-6 ore de la debut
Surse de eroare Io examinarea CT în vederea unei eventuale trornbolize endarteriale; sindrom
- aspect sign" fals(+) poate apărea la pacienţii cu clinic de fosă. posterioară cu CT nonnal.
hematocrit mare (policitemia, deshidratare); Surse de eroare in JRM:
- aspect „ernpty delt.a sign" fals (+)poate apărea în cazul - pe venografia MR TOF scurtarea TI a metHb poate
prezenţei unui mic hematom subdural adiacent unui sinus „străluci" mimând un sinus normal, de aceea se recomandă
dura] sau datorită unei bifoccaţii înalte a sinusului sagital efectuarea phase-eontrast MR venography care va elimina
supenor; semnalul de la structurile statice (tromb sau hematom);
- aspect „dense clot sign" fals în mod normal venele - în caz de edem bitalamic atenţie la vena Galen şi si-
sunt mai hiperdense decât parenchimul cerebral; când există nusul drept;
dubii trebuie adminstrat contrast iv; la foi şi la copiii mici; - în caz de hematom intraparenchimatos temporal atenţie
- granulaţiile Pachioni (mici potruzii ale arahnoidei prin la sinusul transvers;
duramater) pot mima un defect de umplere asemănător unui - hipo/aplazia unilaterală a sinusului transvers poate
trombus; mima tromboza acestuia (atenţie la gaura jugulară ipsilaterală
- timp de achiziţie contrast eronat (într-un timp care este şi ea hipoplazică)
arterial delay de 20-25 - hiposemnal în tromb - în mod normal când exi.stă hi-
lRM: nwtmi,r de posemnal într-o venă se consideră că se datorează absenţei
- sensibilitate mare în vizualizarea directă a trombului fluxului, fiind un semn al impenneabilităţii venei; în anumite
intrasinusal, în demonstrarea consecinţelor parenchimatoase stadii ale trornbului în acesta se găseşte deoxiHb intracelu-
ale obstrucţiei circulaţiei venoase (infarctizare, chiar şi cele lară care este în hiposemnal T2, mimând absenţa fluxului;
mai mici focare hemoragice); este necesară o secvenţă T I +C care va demonstra prezenţa
- frmr1buf ii.ntrasffumsrd: stadiu acut (24h - dezoxiHb) izo- trombului în sinus;
semnal T l, hiposernnal sladiu subacut ( 1-14 zile - metHb - flow void pe secvenţele cu contrast, pentru certitudine
intracelulară,) hipersemnal Tl, hipersenmal stadiul cronic este necesară secvenţa cu contrast de fază.
(14 zile - luni) izosemnal Tl (ţesut fibros), izo/hipersemnal DSA: se realizează în cazurile complicate unde se
T2; recanalizarea apare în hiposemnal de flux rapid normal urmăreşte şi atitudinea curativă.
în toate secvenţele. lDliagIDwstk di.feirenţfa[:
JJCPWS (modificările parenchimatoase): stadiul - alte cauze de AVC; infecţii asociate la pacient cu HIV;
I: edem cerebral difuz cu ştergerea giraţiilor cerebrale ( edem traumatism cranian; abces epidural; sarcoidoza;meningita.
cortical secundar dilatăxii venulelor corticale); stadiul Jl: Compilk21ţme trnmibi«n:en irn:mi.ce a §1'![]111.Il§udfor cl.mrn1J.e:
edem vasogenic - hipersemnal T2 în s.a. periventriculară - fistule arterio-venoase - comunicaţii anonnale între arte-
transsudării plasmei din venele congestionate, cu rele durei (ramuri din artera carotidă externă) şi sinusul venos;
pasaj crescut al apei din parenchim în sistemul ventricular)± - chiar şi după recanalizarea trombului pot persista tul-
hidrocefalie internă; stadiul III: se constituie infarctul venos burări ale circulaţiei venoase ce vor duce la creşterea presi-
propriu-zis care apare ca o zonă mixtă de edem şi hemoragie unii LCR; pacienţii pot prezenta cefalee şi tulburări vizuale
cortico-subcorticală; stadiile I şi lI sunt complet reversibile secundar edemului papilar.
( edem vasogenic reversibil) de aceea este util tratamentu! Liista dle verificare: CT: aspectul hiperdens spontan al
anticoagulant în aceste stadii; trombului; ,,cord sign"; ,,empty delta sign"; hipodensitate de tip
edernatos ce nu respectă un teritoriu arterial; hemoragie corti- hemoragic perimezcnccfalică (PMSA!-1) (10(%); MAV;
cală; edem cortical; IRM: aspect diferit al trombului în funcţie disecţie arterială transrnurală;
fistula arterio-venoasă; apo-
de stadiul acut I subacut I cronic; infarctul venos are aspect plexie pituitară; anemia falciformă (HAS la copii); consum
diferit în funcţie de stadiu; flow void pe secvenţele cu contrast. de cocaină IACO; idiopatică.
.... ,~"v..,,- I semne:
- cefalee neobişnuit de intensă cu debut brusc (48%) de
obicei localizată occipital - pacientul o descrie ca pe „cea
I. 11'w11·.rac/iopedia.()fg
mai severă cefalee clin viaţa sa", diferită de orice cefalee din
2. Lee EJ- The empty delta sign - Radiologv 2002,214 (3). 788-789 trecut, instalată în câteva secunde I minute ca „un fulger";
3. Osbom AG, Salznzan KL. Burkovich AJ - Diagnostic Jmaging, ameţeală; greaţă, vărsături; fotofobie, diplopie, cecitate; rigi-
Brain, 2nd Ed, Amirsvs, Salt Lake Cit\', 2009 ditatea cefei; deficite neurologice focale; stare confuzională,
4. Opriş L - lmagisrica cerebrală prin rezonanţâ magnetică, iritabilitaie; crize convulsive; comă.
Ed.So/ness, Timişoara. 2004 ICfa§nficaire:
5. Lemke DM, f-Jacein_bey L- Cere/Jrnl Venous Sinus Trombosis -J 1-funt & Hess (clinică, prognostică):
Neurosci Nurs 2005, 37(5):258-264
= asimptomatic sau minimă cefalee şi uşoară redoare de
6. Leach JL, Fortuna RB, Jones B V, Gaski!l-Shipley MF - !maging of
ceafă; supravieţuire 70%;
Cerebral Venous Trombosis: Current Techniques, Spectrum ofFi11-
di11g.5 and Diagnostic Pitfâlls - Radio Graphics 2006, 26, Sf, Sf 9-S41
2 = cefalee moderată I severă; redoare de ceafă; J:âră deficit ne-
urologic, posibil pareză de nervi cranieni; supravieţuire 60%;
3 = somnolenţă, deficit neurologic uşor; supravieţuire 50%;
4 = stupor, hemipareza moderată I severă, posibil decerebrare
54. Diagnosticul radioimagistk şi clinica la debut, tulburări vegetative; supravieţuire 20%;
hemoragiei su.barahnoidiene (HSA); 5 = comă profundă, decerebrare; supravieţuire l 0%.
Fischer (localizare+ cantitate hemoragie):
diagnosticu.I radiologic ai principalelor grup I: nu se decelează sânge în spaţiul subarahnoidian;
complicaţii ale HSA grup 2: cantitate mică, difuz(< 1111111) fără cheaguri;
grup 3: cheaguri localizate± straturi successive ele sânge> 1
Andreea Bucur
mm grosnne;
grup 4: HSA + hemoragie intracerebrală I intraventriculară.
Hemoragia subarahnoidiană (HSA) se1m1ifică prezenţa sân- Jlmagi§t:ncă - metode DSA, IRM
gelui în spaţiul subarahnoidian (între arahnoidă şi pia mater). Caracteristici comune:
lEpiid!emfofogne: incidenţa - crescută: SUA ( 6-16 cazuri CT nativ - examinare intenţie:
la l 00.000 loc), Finlanda, Japonia; scăzută: Noua Zeelandă, - prezenţa hiperdensităţii spontane (50-60 UH) în spaţiul
China, Orientul Mijlociu; incidenţa anuală a HSA la persoa- subarahnoidian: cisterne bazale (65%), văi Sylviene(35%),
nele cu anevrisme cerebrale este de 0,2-3%; risc crescut în intergiral, interemisferic;
populaţia afro-americană şi mai scăzut în cea caucaziană; în context posttraumatic, hiperdensitatea spontană din
F:M= 3 :2; risc de HSA crescut în trimestrul III de sarcină; spaţiul subarahnoidian va fi în apropierea unui traiect de
HSA prin ruperea unui anevrism reprezintă 6-25% din cauzele fractură sau a unei contuzii cerebrale;
de deces în timpul sarcinii; riscul HSA creşte cu vârsta (vârf - Sângele în cantite mică se identifică în fosa interpedun-
40-60 ani); incidenţă subestimată datorită atribuirii decesului culară sau coamele occipitale ale VL;
altor cauze neconfirmate prin autopsie. - Distribuţia sângelui din spaţiul subaralmoidian la
Fadoll."i de iri§c: predispoziţia familială (5-20%); rude de pacienţii cu contuzii frontale bazale poate mima ruperea unui
gradul l risc de 3-7 ori mai ridicat; boala polichistică renală anevrism de ACoA (artera comunicantă anterioară);
autozomal dominantă; sarcina; boala Ehlers Danlos tip - Localizarea sângelui din HSA se corelează cu sediul
neurofibromatoza tip I; sdr Marfan; fumatul; HTA; alcoolis- anevrismului rupt: ACoA - fisura interemisferică; ACoP -
mul; anticoncepţionalele orale. cisterne bazale ipsilaterale; ACM: valea sylviană; trunchi
Etiofogi.e: bazilar: fosa interpedunculară, intraventricular; PICA: cis-
A. Traumatică - cea mai frecventă cauză ternele fosei posterioare, intraventricular;
B. Non-traumatică (spontană) - ruperea unui anevrism - Diagnostic pozitiv: 95% în primele 24h, < 50% în
cerebral (85%): saccular (beny aneurysm), fusiform, sep- prima săptămână.
l, ..!,(I

rse11doi-HSA: în condiţii de edem cerebral sever se pot diferenţial pentru HSA non-traumatică: tra-
identifica densităţi crescute în cisternele bazale şi intergiral, umatism ocult; hemoragia pseudo-arahnoidiană; meningita
dar intotdcauna <43 UH şi absenţa hiperdensităţii spontane bacteriană; meningita tuberculoasă; meningita granuloma-
intra ventricular; toasă; sarcoidoza cerebralii
- Sensibilitatea CT nativ la prezenţa sângelui în spaţiul resfmgerarc; vasospasm; hidrocefalie; hipo-
subarahnoidian depinde de cantitatea de sânge şi de timpul natrernie; crize convulsive; complicaţii pulmonare, cardiace.
scurs de la momentul hemoragici ProgITTwstk: HSA rcprczinlă o urgenţă medicală cu mor-
AngioCT (CTA) tali tale ridicată, supra vieţuitorii r[1mân adesea cu tulburări
- secţiuni fine, achiziţie doar în faza arterială; reconstrucţii neurologice± cognitive, chiar şi în condiţiile unui diagnostic
MlP şi 30; CT nativ urmat de CTA creşte sensibilitatea de- precoce şi tratament adecvat. Se estimează că 10-15% din
tectării HSA la 99%. pacienţi mor înainte de a ajunge la spital, 2s<Yo mor în pri-
digitală (DSA) - gold sian- mele 24 de ore (cu sau fără tratament), 40% in prima lună.
Res§_ngcrarea are o rată a mortalităţii de 51-80%.
CT nativ I puncţie lombară incerte sau endocardita septică+ Usta de veirifkan,: cefalee intensă, brusc instalată (paci-
HSA; stabileşte localizarea şi sursa sângerării; 1112,rimea I for- entul declară cea mai severă cefalee din viaţa sa, ca un fulger);
ma I orientarea I coletul anevrismului; identifică anevrismele CT util în diagnosticul HSA şi al sursei sângerării; HSA acută:
multiple (20%) sau anevrismele „în oglindă"; evidenţiază CT nativ de prima intenţie, angio CT cu reconstrucţie MIP
anatomia cerebrovasculară; poate fi negativă în J 5-20% din şi 3D aspect hiperdens spontan al spaţiului subarahnoidian;
cazuri, nu exclude existenţa unui anevrism. iRM - FLAlR, T2GE; HSA subacută şi cronicâ: lRM
IRM T2GE; CT nativ I CTA sensibilitate scăzută; DSA- gold stan-
- F!LAIR: cea mai sensibilă secvenţă în detectarea HSA dard pentru diagnosticarea anevrismelor cerebrale.
acute (primele 12 h) în special fronto-parietal, temporo- mbmrnlhlm,Rdfalllă I110llll-mllH?vds11mdă
occipital şi valea Sylviană; aspect hiperintens al spaţiului - 20-70% din HSA cu angiografie cerebrală negativă;
subarahnoidian; hipersemnalul spaţiului subarahnoidian în etiologie: cel mai probabil ruperea venelor prepontine/pe-
FLAIR nu este patognomonic pentru HSA, aspectul apare şi rimezencefalice; clinic: cefalee; Diagnostic imagistic: CT
în meningită sau carcinomatoza meningeală; nativ: aspect hiperdens spontan al cisternelor peripontine
- SWll: - cea mai sensibilă secvenţă în detectarea HSA în şi perimezencefalice; DSA: nu decelează prezenţa vreunui
special la nivel interemisferic şi intraventricular; anevrism; Diagnostic diferenţial: HSA posttraumatică, HSA
- 'fl: semnal intermediar al spaţiului subarahnoidian - anevrismală, meningita, artefacte.
,,dirty CSF";
- 1r2 şi T2"'- hiposemnal al spaţiului subarahnoidian
care în mod normal este în bipersemnal; T2GRE: depozitele
de hemosiderină apar în hiposemnal la pacienţii cu HSA in 1. ,vww.radiopedia.org
antecedente; examinarea IRM este foarte utilă în examinarea 2. Mitche!! P et al/ - Detection of"Suharachnoid Hemorrhuge ,vith
HSA în stadiu subacut. MR lmages - J Neuro! Neurosurg Psychiair)! 2001
- Rezultate fa!§(+): inomogenităţile câmpului magnetic 3. Rumboldt Z, Kalousek M, Castillo M - Hvperacute Subarachnoid
sau administrarea de Oxigen 100% pot determina creşterea Hemorrhage 011 T2-Weighted MR lmages -AJNR Am J Neuroradio!.
semnalului în spaţiile intergirale în secvenţa FLAIR; artefac- 2003, 24 (3).472-475.
tele de flux ale LCR pot mima HSA în secvenţele Tl şi T2. 4. Gauvrit Jt Leclerc X et al - lmaging ofSubarachnoid Hemorrh-
age - J Neuroradio/. 2009; 36 (2):65-73.
- Angfo RM (MRA) - sensibilitate de 85-95% in detec-
5. Agiei R. Andersson T, Almqvist H, et al - Negative CT angiography
tarea anevrismelor> 5111111.
jindings fn patients with spontaneous subarachnoid hemorrhage:
Puncţie fomll:nură: în condiţii de înaltă suspiciune di-
When is digital substraction angiography stil! needed - AJNR Am
agnostică de HSA cu CT nativ negativ; pune în evidenţă J Neuroradio!. 2010; 31 (4) 696-705
prezenţa hematiilor în LCR şi xantocromia; poate fi negativă 6. de 0/iveira Manoe! AL, Nlansur A et al - Aneurysmal subara-
dacă se efectuează la mai puţin de 2 ore de la instalarea HSA; chnoid Hemorrlzagefi·om a neuroimaging perspective - Crit Care.
sensibilitatea cea mai mare la 12 ore de la instalarea HSA. 2014; 18 (6).557
Recomandări de examinare: CT nativ şi angioCT pen-
tru detectarea HSA, DSA - gold standard pentru detectarea
anevrismelor cerebrale.
iagnosticu! iradioimagistk şn Scala Hunî & Hess - la momentul internării permite
cuantificarea riscului instal[trii vasospasrnului cerebral clinic
hemodinamici specifici la manifest ~i a severilăţii acestuia: gradul l: 22%; gradul II:
pacienţii cu vasospasm 33(%; gradul III: 52%; gradul IV 53'%: gradul V 74'Yo. Dia-
gnosticul vasospasmului cerebral are la baza criteriul simp-
Andreea Bucur
tomatologiei clinice în ziua 4-14 post I-ISA (alterarea stării
de conştientă, deficitul neurologic focal conform teritoriului
Vasospasmul reprezintă o complicaţie tardivă a I-ISA arterial afectat) şi cxludcrea altor cauze pentru deteriorarea
asociind o morbiditate şi mortalitate de 10-30% în grupul neurologică progresivă.
pacienţilor supravieţuitori după I-ISA. Diagnosticul precoce Rmagnstkă - metode: eco Doppler transcranian, SPECT,

şi tratamentul adecvat al vasospasmului ar putea preveni şi PET-CT, Angiografia cerebrală (,,gold standard") metoda de
minimiza deficitele neurologice ischemice permanente. Va- elecţie; angioCT/angioRM, Xe- CT.
sospasmul poate apărea indiferent de cauza HSA însă cel mai Eco Doppler trnllllscrnnian
frecvent se manifestă după ruperea unui anevrism cerebral. - metoda noninvazivă pentru detectarea şi măsurarea
Epidemiologie: superpozabilă cu epidemiologia HSA; vitezei fluxului sanguin în ACM, ACA şi ACP; se măsoară
apare în ziua 4-14 după instalarea HSA (niciodată înainte de în fereastra transtemporală (cel mai frecvent), transforami-
ziua a 3-a şi se remite după ziua 18-24). nală sau transorbitală (pentru artera oftalmică şi segmentul
Patogenie: vasospasmul are o patofiziologie complexă intracavernos al ACI); frecvent utilizată pentru monitorizarea
ce nu este pe deplin înţeleasă. Se consideră că au un rol în pacienţilor cu HSA; viteza de curgere măsurată este direct
dcclan~area vasospasmului: NO (oxid nitric), endotelina, proporţională cu volumul de sânge care trece prin artera în
oxihemoglobina, trombina, serotonina, noradrenalina, trorn- ml/min şi invers proporţională cu pătratul diametrului vasului;
boxan A2. Vasospasmul se consideră că apare în artere (în vasospasmul reduce diametrul şi creşte viteza de curgere;
special cele de la nivelul poligonului Willis dar şi în arterele - illlldlexul Undegrnadl: raportul între viteza în ACM
piale de la suprafaţa creierului) şi nu apare în arteriole, ca- şi cea din ACI (index 3-6 = vasospasm moderat; > 6 = va-
pilare sau vene (datorită diferenţelor structurale ale pereţilor sospasm sever)
acestor vase). Apariţia vasospasmului a fost asociată cu - viteza în ACM de 120cm/s ridică suspiciunea de va-
prezenţa hemoglobinei (mai exact oxihemoglobinei) eliberată sospasm iar viteze de peste 200cm/s relevă vasospasm sever;
de eritrocite în spaţiul subarahnoidian. Teoria structurală: creşterea cu 50cm/s în 24h indică instalarea unui vasospasm;
vasculopatia proliferativă, vasculopatia imună, inflamaţia pentru ACM şi ACI: viteze de l 20-l 50cmls = vasospasm uşor
peretelui vascular, contracţia matricei extracelulare. Teoria (Lindegaard index> 3 ); l 50-200cm/s = vasospasm moderat
vasoconstricţiei: peroxidarea lipidelor cu apariţia radicalilor (Lindegaard index> 3 ); >200cm/s = vasosopasm sever (Lin-
liberi, declanşarea cascadei eicosanoizilor, deficitul de oxid degaard index> 6); criterii velocimetrice de vasospasm: pen-
nitric, excesul de endotelină, eliberarea de trombină şi factori tru A CA> 130 emis; pentruACP > 110 emis; pentruAV > 80
neutrogeni. emis; pentru trunchiul bazilar: 70-85 emis posibil vasospasm;
Simptome I semne: > 85cm/s vasospasm moderat/sever. Vasospasmul reduce flu-
Diagnosticul clinic este dificil şi necesită excluderea altor xul vascular cerebral (CBF) suficient de mult pentru a favoriza
cauze de degradare neurologică după HSA (resângerarea, apariţia ischemiei; măsurarea CBF poate permite detectarea
edemul cerebral, hidrocefalia, hipoxia, crizele epileptice, precoce a vasospasmului. Pentru diferenţierea vasospasmului
diselectrolitemia). Debutul este de obicei insidios (brusc în de hiperemie se utilizează indexul Lindegraad.
mai puţin de 10% din cazuri). Spasmul ACM: monopare- Absenţa riscului iradierii cu raze X, coshil redus şi rapidi-
ză I hemipareză, afazie (emisfer dominant), apractognozie tatea examenului impun eco Doppler transcranian ca o metodă
(emisfer nedominant). Spasmul ACA: abulie, incontinenţă de diagnostic şi monitorizare a vasospasmului.
urinară, confuzie, s01m1olenţă, tulburări de vorbire (răspunsuri Angiografia Cii] substracţie digitală (DSA):
întârziate, şoptite). - ,,gold standard" al diagnosticului radiologic pentru
Factorii de risc în apariţia vasospasmului simptomatic vasospasm; examinare invazivă fluoroscopică (doză mare de
sunt: status ul neurologic precar la internare; cantitate mare de iradiere!); metoda directă de măsurare a diametrului unui vas
sânge în spaţiul subarahnoidian, hemoragia intraventriculară, prin administrarea substanţei de contrast iodate via cateter;
hidrocefalia, fumător, HTA, vârsta < 35 ani sau > 65 ani, metoda imagistid cu sensibilitate şi specificitate mare pentru
hipovolemia, febră, leucocitoza. diagnosticul vasospasmului; posibilitatea postprocesării.
Jf/( 1 t/ÎL'Ctflf

-- vasospasrn sever· reducerea calibrului cu >50%; mo- Recomandări de examinare: cco Doppler transcranian,
derat 25-50%; uşor< 25'%; poate fi efectuată şi cu intenţie angiografia (,,gold standard" în diagnosticarea vasospasmu-
terapeutică: montarea de stenturi endovasculare, injectarea lui), angioCT, angioRM.
de medicamente vasodilatatoare. Diagnostic diferenţial:
- limite: nu oferă informaţii despre perfuzia I ischemia - sindromul vasoconstricţiei cerebrale reversibile
ţesutului vascularizat de artera pe care s-a diagnosticat va- - vasculite cerebrale.
sospasmul.
AngioCT:
- achiziţie helical CT (mai puţin de 1 min); postprocesare; Bibliografie
administare iv în bolus a substanţei de contrast iodate urmată 1. ivww.rctdiopedia. org
de scanare rapidă; posibilitatea diagnosticării vasospasmu- 2. Soustfr,f JF Shik V, Shreibcr R, Tavor Y, Go/dshcr D - Basi!ar
lui proxima! (ACI, bazilară, ACA şi ACM) şi aprecierea vasospasm diagnosis: investigation of a modified „ Lindegaarc!
severităţii acestuia; oferă informaţii asupra teritoriului ische- index" /Jased 011 imaging studies and b/ood velocitv measurement.1·
miat; sensibilitate 80%, specificitate 93%; ofthe basi!ar arterv. - Stro/ce. 2002;33 ( 1): 72-77.
- limite: iradierea, riscul alergen al substanţei de contrast, 3. Frontera JA, Femande::A, Schmidr JM el a!/-Defining Vasospasm
insuficienţă renală. aftcr Subarachnoid hemorrhage - Stroke 2009; 40 (6): 1963-1968
4. Jena N Mi/set al!; Advc111cec/ lmaging 1\!loc/a/ities în the Detection
PCT (Dynamic Perfusion CT):
o/Cerebral Vusmpasm; Neurology Research lntemaţiona!, voi 2013
- achiziţia rapidă (helical) pe1111ite evaluarea dinamică a
5. Ahmad A. Khan K, Basir Get al/; The Role o/Linclegaard Raţia 011
fluxului sanguin cerebral (CBF); foloseşte agenţi de contast TCD.for Predicting Angiographic Vasrnpasm Fo/lowing Aneuysmal
nondifuzibili; oferă informaţii calitative şi cantitative ale he- Subarahnoid Haemorrhage; Stroke 2014; 45:ATP354
modinamicii cerebrale la nivelul unei regiuni de interes (ROI)
prestabilite (ganglionii bazali şi ventriculii laterali).
AngioRM:
- noninvazivă, noniradiantă; postprocesare multiplanară; 56. Diagnosticul radioimagistic al he-
tehnica standard: secvenţa TOF (time offlight) specificitate moragiilor intracerebrale: diferenţierea
97% în detectarea vasospasmului (specificitate redusă pen-
tru vasospasm în ACI); secvenţa PC- MRA (phase contrast
hemoragiilor intracerebrale tipice de cele
MRA). atipice; principalele cauze de hemoragii
DWI/PWI (Diffusion- Weighted and MR Perfusion intracerebrale tipice şi atipice; algoritmul
imaging):
- pennite evaluarea perfuziei cerebrale fără iradiere, fără diagnostic imagistic la pacienţii cu hemo-
administrarea de substanţe de contrast; sensibilitate 98% în ragii intracerebrale tipice sau atipice
detectarea infarctului cerebral recent.
01s PET - noninvazivă, rapidă (3min); ,,gold standard" Andreea Bucur
pentru determinarea CBF, a parametrilor perfuziei cerebrale,
rata metabolică cerebrală (CMR02), volumul sanguin cere- Hemoragia intracraniană este un tennen generic pentru
bral (CBV), factorul de extragere a oxigenului (OEF); pennite diferite entităţi patologice caracterizate de acumularea extra-
stabilirea limitei în diferenţierea ischemiei reversibile ( 12- vasculară de sânge în diferitele spaţii intracraniene.
20ml/l OOg/min) faţă de ischemia ireversibilă (< 12 ml/1 OOg/ Clasificare după localizare
min); limite: cost ridicat ( on-site ciclotron). A. Hemoragia intra-axială:
SPECT: foloseşte Te 99HMPAO; măsoară fluxul sanguin - Hemoragia intracerebrală: ganglioni bazali I lobară I
cerebral regional prin stabilirea dependenţei de flux a uptake- pontină I cerebeloasă.
ului radiotrasorului. - Hemoragia intraventriculară
Xern-CT: foloseşte Xe - gaz biologic inert (nu dă alergii) B. Hemoragia extra-axială: epidurală I subdurală I sub-
solubil atât în apă cât şi în lipide, care se dizolvă în sânge arahnoidiană.
după inhalare şi traversează liber bariera hematoencefali- Clasificare după etiologie:
că (BHE); măsurarea concentraţiei tisulare de Xe reflectă - Traumatică: contuzie cerebrală; hematom epidural,
vascularizaţia arterială; achiziţie rapidă (4 min), nu necesită hematom subdural, hemoragie subarahnoidiană;
contrast iodat. - Hipe1iensivă;
- Malformaţii vasculare: berry anevrism, anevrism intra ventriculară (prin extensie); localizare supra- I infratcn-
micotic, malformaţii arteriovcnoasc, fistule clurale arterio- loriali:\, unică I multiplă, dimensiuni diferite (punctiformă I
venoasc; întinsă); forma ovalară I rotundă; - CT + contrast: nu este utilă
- Hemoragia intratumorală; in faza acută, în diagnosticarea hemoragiei intraparenchima-
- Tromboza venoasă cerebrală; toasc; faza subacutfi: posibilă priză ele contrast inelară în
- Angiopatia amilocl:1 cerebrală; capsula vascularizată: faza cronică: dispare priza de contrast
- Consumul ele droguri, alcool; inelară în 2-6 luni.
- Medicaţia anticoagulantă, antitrombotică; HRM: nu este o examinare de primă intenţie; mai utilă
- Vasculite, coagulopatii; în depistarea cauzelor hemoragiei intraparenchimatoase
- Transformarea hemoragică a unui infarct. (malformaţie vasculară I tromboza venoasă I tumoră I
Hematomul cerebral reprezintă acumularea hematică transformare hemoragică a infarctelor arteriale); utilă în
intraparenchimatoasă secundară pierderii integrităţii vascu- stadializarea hemoragiei (acută I subacută I cronică); poate
lare locale. înlocui DSA pentru depistarea cauzei unei hemoragii intra-
Etiologie parenchimatoase non-HTA;
- Pacienţi vârstnici: HTA, angiopatie cerebrală amiloi- - Tl, T2: aspectul variază în funcţie de vârsta hemoragiei:
clă, neoplasm, coagulopatii, tromboza venoasă, malformaţii - stadiul supra I hiperacut (< 6 ore) (oxi-Hb intracelulară):
vasculare cerebrale; izosemnal Tl, hipersemnal T2;
- Pacienţi tineri: consum/abuz ele droguri, vasculite, - stadiul acut (deoxi- Hb intracelulară): izosemnal Tl şi
tromboza venoasă. hiposemnal T2;
Etiopatogenie: HTA cronică insuficient controlată duce - stadiul subacut precoce (met-Hb intracelulară): hiper-
la apariţia a numeroase schimbări în peretele vascular: mi- semnal T 1 şi hiposemnal T2;
croancvrisme ale arterelor perforante (Charcot Bouchard), cu - stadiul subacut tardiv (rnet-HB extracelulară): hiper-
distribuţie lenticulostriată (80% ), pontină ( 10% ), cerebeloasă semnal Tl şi T2;
( 10% ); accelerarea aterosclerozei, in vasele mari; arterioscle- - stadiul cronic precoce (met-Hb extracelulară şi feritină/
roză hialină sau hiperplastidi. hemosiderină la nivelul peretelui): hipersemnal Tl şi T2, cu
Epidemiologie: orice vârstă, dar mai ales vârsta înaintată; inel periferic în hiposernnal T2;
M > F; afro-americani, asiatici > caucazieni. - în stadiul sechelar (cronic tardiv) (hemosiderină) - ine-
Semne I simptome: cefalee (40% ), vărsături, alterarea lul de hemosiderină persistă timp nelimitat; izosemnal Tl,
stării ele conştientă, creşterea TA, crize; cei mai importanţi hiposemnal T2.
factori de risc: vârsta înaintată şi HTA. - T2"' GRE - hiposemnal în toate stadiile; extrem de utilă
Prognostic: fără resângerare: evoluţie către cicatrizare; pentru neomogenităţile de câmp în hematom, malformaţie
cu resângerare: creşte mortalitatea şi morbiditatea; 50% sân- cavernoasă.
gerare intraventriculară, prognostic nefavorabil mai ales dacă - DWI: similar cu aspectul T2; corelaţie semnificativă
este interesat ventriculul IV; 25% decedează în primele 24 ore. între volumul hematomului şi gradul de creştere al ADC în
Imagistică - metode: CT, IRM edemul perihematic.
CT - chiar şi după apariţia IRM, CT rămâne metoda - Tl +C: faza subacută: priză de contrast inelară în cap-
imagistică ele elecţie în diagnosticarea hemoragiilor cerebrale sula vascularizată.
intraparenchimatoase şi subarahnoidiene. - MRA: utilă în depistarea malformaţiilor vasculare.
- CT nativ: metoda imagistică de prima intenţie - MRV: evaluarea trombozei venoase/sinusuri durale.
- aspect variabil în funcţie de vârsta hemoragiei: DSA: gold standard în evaluarea anomaliilor vasculare.
- acut: hiperclensitate (50-70 UH) Recomandări de examinare: diagnostic iniţial CT nativ;
- subacut: izodens ( 1-6 săptămâni) IRM secvenţe SE (mai utile decât secvenţele fast); GRE creşte
- cronic: hipodensitate uneori retractilă; prezenţa sensibilitatea; DSA când nu este clară cauza, mai frecvent la
focarelor hiperdense semnifică resângerare. tineri, 11011110-TA, stabili hemodinamic.
- aspectul poate fi izoclens în faza acută în caz de anemie Di.mgnm,ti.c idliJeire]!]ţfal:
(Hb 8- lOg/dl) sau diateza hemoragică (hemofilie); nivele - hemoragia HTA: hemoragie rotund I oval ară, dimensi-
lichid/lichid in caz de coagulopatii sau terapie trombolitică; uni 111111 I cm, în ganglionii bazali I capsula externă la pacienţi
atenuarea scade cu l ,5UH/zi; poate asocia: hipodensitate cunoscuţi hipe1iensivi; localizare striatoeapsulară (putamen
periferică (edem)+ efect de masă - în faza acută; hemoragie I capsula externă) 60-65%, talamus 15-25%, punte, cerebel
/,'11rlir

I ()(Yo; microhcmoragii multi focale 1-5'%, lobară 5-15 %; util


!RM GRE pentru depistarea rnicrohcmoragiilor.
- henzorngiu intrntunzoralâ: poate fi prima manifestare a or vasculare intracraniene:
tumorilor cerebrale; tumori primare (glioblastom) I secundare caracteristici radioimagistice şi
(neoplasm mamar, tirodian, renal, bronşic, melanom malign,
terapeutică malformaţii arte-
choriocarcinom); sugestiv pentru etiologia tumorală: edem
pcrihernatic încă din stadiul acut cu aspect digitiform; priză
de contrast intensă centrală/periferică. hemangioame cavernoase şi fistule de
- trc111sforman:u he111orngicâ a unui AVC ischemic:
transformare spontană (0,6-3%) I post terapie anticoagulantă Sll!lU§
sau trombolitică (6%); hemoragii pcteşiale sau hematom Alina Nicula, Andreea lvlarinescu, Gheorghe Jana
intraparenchimatos; factori predictivi pentru transformare
hemoragică post tratament trombolitic: ischemie severă
(NlHSS > 14), ocluzia proximală a A CM, la CT hipodensitate
> I /3 din teritoriLil de vascularizaţie al ACM, absenţa fluxului
colateral; clinic: deteriorare rapidă şi gravă a statusului clinic; cerebiralle
la pacienţii netrataţi: transformarea rar apare în primele 6 U t !Fistulele d.Mralie arterno-venoase (FAV d.)
ore, de obicei în primele zile (ziua a 4-a); post trombolizi'i:
primele 24 ore; post trornboliză: hematom în creştere, posibile (FCC)
nivele lichid/lichid.
- abuz de dmguri;
- hemoragia prin angiopatie ami!oidâ: localizare tipică:
lobară SA parietal> temporal> occipital; pacienţi de obicei
> 70 ani, nonnoTA, cu demenţă;
- malformaţii vasculare: necesită MRA pentru diagnostic;
- tromboza venoasâ: hematom adiacent unui sinus durai
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
trombozat (ex: hematom în SA subcorticală biemisferic para-
sagital în tromboza SSS); hemoragii intraparenchimatoase ex-
tinse sau subdurak prin ruperea venelor colaterale; util MRV.
A. Clasic - 4 tipuri de bază: malformaţii arterio- venoase
-· contuzie ccrebralâ: istoric recent de TCC, frecvent (MAY), malformaţii venoase, telangiectazia capilară, angi-
pacienţi tineri de sex masculin; localizare ubiquitară; mai
oame cavernoase.
frecvent: planşeul fosei craniene anterioare; pol temporal, Recent, malformaţiile vasculare cerebrale au fost reclasi-
mecanism lovitură I contralovitură. ficate conforn1 unei combinaţii între: trăsăturile caracteristice
anatomice, hemodinamice şi histopatologice, a prezentării
--------~----~ clinice, a caracteristicilor imagistice.
B. JFum.::ţie de fllux:
- cu flux î: MAY, MAY parenchimatoase, fistule arterio-
1. www.radiopedia.org
2. Osborn AG, Safzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, venoase durale (FAYd), MAY mixte
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 - rn fhn:: .J,:
3. Opriş L - imagistica cerebrală prin rezonanţă magnetică, - telangiectazia capilară
Ed.Solness, Timişoara, 2004 - hemangiom cavernos
4. fana Gh, Marinescu A, Pavel A. Pătraşcu P -Neuroradiofogie. - malformaţii venose: anomalii de dezvoltare venoa-
Craniu: [curs pentru studenţi şi rezidenţi] - Ed. Univ. ,,Carol Da- să-ADY; malformaţia anevrismală a venei Galen -
vila", Bucureşti: 2006. MAYG (pot să fie şi cu flux î); varice venoase -
5. Parizel FM, Maldcat S, Van Mieri E, Van Goethem JW, van den sinus pericranii - SP
Hauwe L, De Schepper AM - Jntracrania/ hemorrhage: principles of
- malformaţii vasculare mixte (hemangiom cavernos
CT and MRI interpretention, Eur Radio!. 2001; lJ (9):1770-1783
6. Wijman CA, Ve11katasubrama11ia11 C, Bruins S, Fischbein N, Sch-
+ADY)
wart:: N - Uti1ity of Earlv MRI 1Î1 the Diagnosis and Management of C Fulfllcţlle de prezenţa sml.ll mbsenţm şunt1U1lui:
Acute Spontaneous intracerebral Hemorrhage - Cerebrovasc Dis. I. MVC cu sunt:
201 O: 30(5) "45 6-463 - malformaţii arteriovenoase cerebrale (MAYC)
- FAY (MAVG. FAV pialc sau subependirn.are, malforrnatii e a
ak sinusurilor durale - MSD) ,
- FAVd
- fistula carotido-cavernoasă ( FCC) Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
11, sunt: telangiectazia capilară (TC); malfor-
maţii venoase (ADV, VV, SP); angioame cavernoase
dqi sunt considerate o anomalie con-
D. Morfologie:
genitală (probabil implică anomalii ale factorului vascular
1. Leziuni arteriale:
de creştere endotelială), se consideră dt în general se pot
- leziuni arterialejc>Cllle - pot fi corelate cu:
dezvolta în timp; I /3 din MAVC diagnosticate datorită he-
- (a) infiuenta genetică - de ex. anevrismele arteriale
moragiei sunt descoperite înaintea vârstei de 20 de ani; apar
asociate cu: NF tip!, sdr. Ehlers-Danlos tip IV şi sdr.
la~ 4% din populaţie, dar devin simptomatice doar la 12%
deficienţei imune familiale;
din persoanele afectate; !Vl=F
- (b) traumatic
componentele MAVC: artere afe-
- leziuni arteriale segmentare: anevrismele „gemene",
rente; (b) nidus: este alimentat de> l arteră şi drenează prin
anevrisme segmentare
> I venă; arterele aferente sunt largi datorită fiuxului Î, ± ane-
- leziuni arteriale metamerice: defect de migrare al celule-
vrisme arteriale intrcmidale corelate cu fiuxul; ± anevrisme
lor mezodermale ~ sdr metamerie= CAMS (craniofacial ar-
venoase - pot conţine: calcificări distrofice, o cantitate mică de
teriovenous metamerie syndrom); ex: sdr. Wyburn-Mason
ţesut gliotic, sânge in diferite stadii de degradare; vene de
11. Leziuni capilare:
MAVC pot fi divizate in 2 tipuri: (a) compact- nidus-
- leziuni capilarefoca/e:
ul nu conţine/conţine puţin ţesut neuronal nefuncţional; (b)
- pot fi asociate cu telangiectazia hemoragică eredi-
di/itz - nidus cu aspect neregulat, cu ţesut neuronal functional
tară;
dispus de-a lungul vaselor anormale. '
- leziuni focale la joncţiunea arterio-venoasă pot con-
Asocieri: angiopatii corelate cu fiuxul (secundar hiperpla-
duce la: MAV clasice, IVJAV coroidale, FAY durate
ziei endoteliale); anevrism corelat cu fluxul: intranidal (locali-
- leziuni capilare segmentare:
- angiopatia proliferativă este inclusă în această zat în nidus ), intrapedicular (localizat în vasele de alimentare),
entitate; la distanţă (secundar unor factori hemodinamici)
- poate afecta mai mulţi lobi sau chiar un emis fer întreg - MAVC - solitare (>95 %); când sunt multiple: sdr.
- leziuni capilare metamerice: includ CAMS Wyburn-Mason, sdr. Osler-Weber-Rendu
fli. Leziuni venoase: Localizare: - supratentorial (85%): supe1iicial (2/3 ), pro-
- leziuni venoase.focale: fund (1/3); infratentorial (15 %)
- această categorie include: ADV, angioame ca- S[mptome I seml!ile:
ven1oase - semne întâmplătoare la pacienţi asimptomatici; atac
- anumite tipuri de gene au fost identificate pentru de apoplexie - 20%; cefalee; semne de ischemie cerebrală;
aceste categorii, iar malformaţiile cavernoase fami- hemoragie - 65%, 2-3% per an (parenchimatoasă, HSA,
liale sunt deja o entitate cunoscută intra ventriculară).
- leziuni venoase segmentare: MSD, SP, ADV, angioame [mmgftsfo:ă - metode:CT, IRi\1, angiografie

cavernoase CT: nativ: uneori diagnostic dificil; nidus-ul are densitate


- leziuni venoase metamerice = CAMS; sdr. Sturge Weber sanguină~ hiperdens faţă de ţesutul cerebral adiacent; venele

(non familial) şi sdr. nevilor pigmentari (familial) largi de drenaj pot fi identificate; calcificări; atrofie corticală
adiacentă;post-contrast: evidenţiază clar malformatia: miere
aferente, nidus, vene de drenaj; anatomia vascula~ă exactă
este adesea dificil de apreciat cu exactitate ~ angiografia
convenţională; -angioCT: reconstrucţii MIP, MPR, 3D.
I. Knipe H, D'Souza D - Cerebral vascular ma!formations- Radi-
opaedia, 2015, http.//radiopaedia.orglarticles/ cerebral-vascular- JlRM: mai specific decât CT; fiuxul rapid~ asemnal usor
identificat pe T2; pot fi evidenţiate complicaţiile (hemora gii
0

ma!formations
2. Marinescu A, Nicula Al, fana Gh - Ghid modern de radio - ima- anterioare, edemul adiacent); - angioRM în contrast de fază:
gistică de urgenţă: note de curs pentru medicii rezidenti - Ed. Univ. utilă pentru a substrage componentele hematomului atunci
,,Carol Davi!a", Bucureşti 2012 ' când MAVC se complică cu o hemoragie acută.
convenţio1rnHi: specifică: localizarea şi 57.IIL Fistulele d.unde airterio-venoase
numărul vaselor aferente, pattcrn-ul drenajului; ideal: cu un
sistem bi-plan, nr o rată ele achiziţie rapidă (petru şunturi
(FAVd)
foarte rapide); - aspect angiografic: artere aferente largi, ce Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
alimentează niclus-ul central;> l vene dilatate drenează niclus-
ul şi există o opacifiere anormală a venelor în timpul fazei Epidemiologie: 10-15% din MVC cu sunt
arteriale = şuntul (se vizualizează simultan fazele arterială, Morfopatologie: colecţie heterogenă de condiţii care
venoasă şi capilară) determină apariţia unor şunturi arterio-venoase la nivelul
Recomandări de examinare: Angiografia convenţională: vaselor durale; tipic prezintă multiple vase aferente şi sunt ele
,,golcl standard" obicei datorate unei neovascularizaţii induse prin tromboză
Dfagnostic di.ferenţfal: alte MVC (FAVd, AD V), tumori anterioară a unui sinus venos durai (tipic, ST); alimentarea
vasculare, glioblastom multiform este tipică prin aceleaşi ramuri care alimentează a. rneningee
!Lista dle verificare: Sistemul Spetzer-Martin ele clasifica- medie; supratentorial: a. rneningee medie ( clin ACE), fosa
re al MAVC (corelează mmjologia şi localizarea MAVC cu cerebrală anterioară: rr. etmoidale ale a. oftalmice (din
riscul operator); alocă puncte pentru diferite tipuri ele MAVC ACI), sinus cavernos: ramuri durale din ACI şi a. meningee
pentru a calcula un scor între l şi 5: gr. 6 descrie leziuni ino- accesorie (ram al a. maxilare via gaura ovală),fosa cerebra-
perabile; Sistemul de punctare: dimensiunea nidus-ului: mic lă posterioară: ramuri durale din arterele vertebrale, din a.
(< 3 cm)= 1, mediu (3-6 cm)= 2, mare(> 6 cm)= 3; afec- occipitală şi clin a. faringiană ascendentă; Clasţficarea Cog-
tarea ţesutului cerebral adiacent: ne-elocvent= O, elocvent nard: corelează pattern-ul drenajului venos cu î agresivităţii
= I; elocvent: arii senzoriale motorii, limbaj, cortex vizual, evoluţiei clinice neurologice; Clas[ficarea Borden: grupează
hipotalamus, talamus, trunchi cerebral, nucleii cerebeloşi, sau aceste leziuni în 3 tipuri bazându-se pe localizarea drenajului
regiunile adiacente direct acestor structuri; ne-elocvent: lobii venos şi pe prezenţa/absenţa drenajului venos cortical.
frontali sau temporali, emisfere cerebeloase; denajul venos: Localizare: sinusuri transvers I sigmoid (cel mai frecvent,
doar superficial = O, profund = 1 cel mai probabil să aibă drenaj venos retrograd), cavernos
Trntame!Dlt şi prognostic: opţiunile terapeutice şi rata (fistulă indirectă CC), sagital superior, drept, alte sinusuri
complicaţiilor sunt dictate în parte ele gradul Spetzler; în venoase; fosa cerebrală anterioară - tipic doar ACI alimen-
general sunt 3 opţiuni disponibile: rezecţie microchirurgi- tează datorită alimentărilor meningeale ale acestei regiuni;
cală, ocluzie endovasculară, radiochirurgie; ocazional se tentorium: asociate frecvent cu drenaj venos retrograd.
pot soluţiona spontan (la locul hemoragiei intracraniene, Simptome I semne: semne clinice: tinitus, parează de
probabil prin compresie venoasă şi tromboză); riscul anual nervi cranieni, simptome orbitare(~FCC), simptome ale HT
de sângerare al unei MAVC netratate: ~3%; după un episod venoase: î presiunii intracraniene, deficite neurologice foca-
de sângerare riscul unei alte sângerări în următoarele 12 luni: le; complicaţii: probabilitatea apariţiei acestora depinde de
până la 18%. drenaj ul venos (NU de aferenţele arteriale) şi de corelarea cu
localizarea acestora; hemoragie ( subdurală, intraparenchima-
toasă, subarahnoidiană), HT intracraniană, congestie venoasă
şi edem, mielomalacie spinală.
I. Gai/!ard F- Cerebral arteriovenous malformation -Radiopaedia, Imagistică - metode: CT, IRM, angiografie
2015, http://radiopaedia.org/articlesl cerebra!-arteriovenous-mal- CT: nativ: adesea normal; dg. poate să fie dificil, dar
formation trebuie luat în considerare când o hemoragie intracraniană
2. Marinescu A, Nicula Al, Jana Gh - Ghid modern de radio - ima- (subaralmoidiană sau intraparenchimatoasă) este într-o locaţie
gistică de urgenţă: note de curs pentru medicii rezidenţi - Ed. Univ.
neobişnuită sau pacientul este tânăr; post contrast (angioCT):
„Carol Da vila", Bucureşti 2012
vase anonnal lărgite şi tortuoase pot fi evidenţiate în spaţiul
subarahnoidian, corespunzând venelor corticale dilatate; ±
ACE sau vase transdiploice cu calibru crescut; trebuie căutate
sinusurile venoase durale anormale.
IRM: dg dificil la pacienţii cu drenaj venos retrograd,
vasele piale dilatate în spaţiul subarahnoidian fiind un
potenţial indiciu; edemul: este prezent la~ 1/4 din pacienţii
cu drenaj venos leptomeningeal retrograd; regiunile cu edem
]1_ţ7

ale substanţei albe pot prezenta priză de contrast ==> fistulă tipuri principale: directâ: comunicare directă între segmentul
agresivă (risc marc de hemoragie); Tl: poate fi normal; sinus intracavernos al ACI şi SC; indirectă: comunicare prin ramuri
durai trornbozat izointcns ± ,,flow voids"; T2: sinus durai ale circulaţiei carotidiene (ACI sau ACE); o altă metodă este
trombozat izointcns ± ,Jlow voids"; hiperscmnal focal în pa- clasificarea conform celor 4 tipuri principale: tzjJ A - conexiune
renchimul cerebral adiacent= drenaj venos lepto-mcningeal directă între segmentul intracavemos al ACI şi SC; tip B - sunt
retrograd, anomalii de perfuzie venoasă; FLAIR: sinus durai durai între ramuri intracavemoase ale ACI şi SC; tip C - sunt
trombozat izointens ± edem adiacent dacă apare congestia durai între ramuri meningeale ale ACE şi SC; ttjJ D = B + C.
venoasă I ischemia; T2'''GRE: de obicei normal în FAVd ne- FCC directă: tipul A - o fistulă directă este datorată unei
complicate; poate evidenţia hemoragia intraparenchimatoasă comunicări directe între segmentul intracavemos al ACI şi
în cazul FAVd cu drenaj venos cmiical; DWI: normal (dacă SC; cauze: cel mai frecvent: ruptura unui anevrism, cauze
nu apare infarctul venos/ ischemia); MRA: TOF MRApoate traumatice (inclusiv chirurgie/ angiografie); alte cauze: sdr.
să fie(-): ş unturi mici sau cu flux l; MRV: sinusul trombozat, deficienţei de colagen, displazia fibromusculară, disecţia
colateralele; 3D PC MRA poate evidenţia fistula arterială.
Angiografie convenţională: ,,gold standard" în dg. şi în FCC indirectă: tipul B, C, D - fistula indirectă este dato-
clasificarea corectă a FAVd; permite: evaluarea sistematică a rată unei comunicări prin multiple ramuri între ACI/ACE şi
vaselor de alimentare (ajutând la planificarea unei potenţiale SC; cel mai frecvent este tipul C, cu ramuri meningeale din
intervenţii), demonstrează prezenţa şi întinderea drenajului ACE fonnând fistula; apar după tromboza SC cu revascula-
venos retrograd rizare secundară; alţi factori predispozanţi: sarcina, proceduri
Recomandări de examinare: angiografie convenţională chirurgicale, sinuzite
Diagnostic diferenţial: malformaţii arterio-venoase - Asocieri: condiţii care predispun la un risc crescut:
mixte pial-durale, tromboza sinusurilor durale, tumori sindrom Ehlers-Danlos, displazia fibromusculară; localizare: ,
vascularizate smus caven1os
Lista de verificare: totdeauna când se efectuează angio- Simptome I semne: exoftalmie pulsatilă I proptoză
grafia la un pacient cu hemoragie intracerebrală spontană se (~ 75% ); chemosis şi hemoragie subconjunctivală; pierderea
examinează ambele arterele carotide, internă şi externă. progresivă a vederii; tinitus pulsatil; î presiunii intracraniene;
Tratament: conservator (în special tipul I); cele de grad HSA, hemoragie intracerebrală, otoragie, epistaxis
mare: tratament endovascular, rezecţie chirurgicală, radio- Imagistică - metode: CT, IRM, angiografia convenţională,
chirurgie stereotaxică ecografia Doppler
CT/ IRM: proptoză, lărgirea venelor oftalmice superioa-
re, muşchii extraoculari pot fi lărgiţi, edem orbital; ± HSA/
Bibliografie hemoragie intracerebrală (prin ruperea venelor corticale)
1. Di Muzio B, Gai /lard F - Dura! arteriovenousfistula - Radiopae-
Angiografie: şunt rapid din ACI în SC; lărgirea venelor
dia 2015, hllp:llradiopaedia. org/articles/dural-arteriovenous-fistula de drenaj; flux retrograd din SC, cel mai frecvent în venele
2. Marinescu A, Nicula Al, Jana Gh - Ghid modem de radio - ima- oftalmice
gistică de wgenţă: note de curs pentru medicii rezidenţi - Ed. Univ. Ecografie: arterializarea venelor oftalmice (Doppler)
„Carol Davila", Bucureşti 2012 Recomandări de examinare: angiografie convenţională
Tratament şi prognostic: istoria naturală a FCC este
foarte variată ( de la închiderea spontană, la progresia rapidă
57 .IV. Fistulele carotido-cavernoase (FCC) a simptomelor); indicatorii unor rezultate terapeutice slabe:
anevrismele vaselor de alimentare (FCC indirectă) şi umple-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana rea retrogradă a venelor corticale ( î riscul de hemoragie);
FCC directe au o rata relativ mare de hemoragie spontană
Epidemiologie: FCC directe: adesea secundare trauma- (8,4%) sub fonnă de HSA, HAC sau hemoragie externă
tismelor cranio-cerebrale; bărbaţi tineri; simptome acute care ( epistaxis, otoragie); hemoragia subconjunctivală este de
se amplifică rapid; FCC indirecte: predilecţie pentru femeile asemenea comună, dar nu are acelaşi prognostic slab.
la menopauză, debutul simptomelor este adesea insidios - Terapia prin compresie carotidiană: este cea mai utilă
Morfopatologie: comunicare anormală între circulaţia în tratamentul FCC indirecte ==> închidere spontană până la
carotidiană şi sinusul cavernos (SC); trebuie considerate ca 30% din cazuri; are o rată de succes de doar 17% în cazul FCC
o formă specială de FAVd; clasificare: pot fi clasificate în 2 directe (probabil datorită fluxului î prin defectul larg)
transarterială cu balon: tratamentul mai evidente şi pot asocia edem pcrilezional; fără priză ele
alternativ al FCC directe simptomatice; dacă nu este contrast; angioCT- negativă
posibil ::::;, sunl utilizate coils-uri; pot fi utilizate ambele Alilgiogrnfie: leziunile sunt oculte angiografic şi NU
aborduri, arterial şi venos (inclusiv v. oftalmidt superioară); prezintă şunt arterio-venos
FCC indirecte: necesită un abord combinat trans-arterial IRM: modalitatea ideală, evidenţiind aspectul caracte-
(închiderea alimentării) şi trans-venos (închiderea SC); sunt ristic în „popcorn" cu un inel periferic în hiposemnal (dato-
mult mai dificil de tratat şi au o rată mai mare de închidere rită hemosiderinei), demonstrând un „blooming" marcat pe
spontană secvenţele cu susceptibilitate magnetică; Tl, T2: semnalul
- Tratamentul chirurgical cu ligatura segmentelor este variat, depinzând de vârsta produşilor de degradare
interesate. ai hemoglobinei; ± mic nivel fluid-fluid; secvente EG sau
T2''/ SWJ: evidenţierea mai bună a leziunilor decât îl/
T2; rol în identificarea numărului leziunilor la pacienţii cu
Bibliografie cavernoame multiple ( ele pot fi pierdute pe secvenţele SE);
dacă a sângerat recent::::;, edem perilezional; DWI: de obicei
I. Di Muzio B, D'Souza D- Caroticocavernousfistula - Radiopaedia,
2() 15, http.-//radiopaedia. org/articles/ carolicocavernous~fistula-1 normal; Tl+C: de obicei fără priză de contrast; MRA.: normal
2. Marinescu A, Nicula Al, fana Gh - Ghid modern de radio - ima- (dacă nu este prezentă o malformaţie mixtă).
gistică de wgenţă: note de curs pentru medicii rezidenţi - Ed Univ. Recomandări de examinare: IRM, secvenţe EG sau
„Carol Davila", Bucureşti 2012 T2*/ SWI
Diagnostic diferenţial: atunci când sunt multiple, dia-
gnosticul diferenţial este cu alte cauze ele microhemoragii
Hemangioamele cavernoase cerebrale: angiopatia amiloidă cerebrală (multiple focare
mici), encefâlopatia hipertensivă cronicâ (frecvent în gangli-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana onii bazali), leziuni axonale difi1ze, vasculopatia de iradiere,
metastaze hemoragice, sdr Parry-Romberg;
Epidemiologie: majoritatea pacienţilor simptomatici au leziunile voluminoase pot mima: metastaze hemora-
între 40 şi 60 de ani; frecvent o singură leziune; screening- gice, tumori cerebrale hemoragice primare ( ex.ependi-
ul familial a arătat că leziunile multiple pot fi familiale (sclr mom,glioblastom multiform)
malformaţiilor cavernoase multiple familiale); frecvent în- - leziunile calcificate - diagnostic diferenţial cu: neuro-
ti:Unite după iradierea terapeutică a creierului (mai frecvent cisticercoza, tuberculoame
decât telangiectazia capilară). Lista de verificare: leziune cu semnal mixt, cu un inel
Morfopatologie: din punct de vede histologic sunt com- periferic ele hemosiderină; important efect de susceptibilitate
puse clin capilare cu perete subţire, dilatate, creând un aspect magnetică; ocultă angiografic.
ele „dude conglomerate", asociind hemosiderina perileziona- Tratament şi prngnm,tk: majoritatea malformaţiilor
lă; nu există ţesut cerebral nonnal intralezional. cavernoase sunt asimptomatice şi pot fi tratate conservator;
- asocieri: ocazional ele sunt intim asociate cu o anomalie simptomele sunt datorate: efectului ele masă, activităţii epi-
de dezvoltare venoasă, fiind astfel cunoscute ca malfonnaţii leptogene sau hemoragiilor repetate; leziunile simptomatice
vasculare mixte ::::;, rezecate dacă este posibil, iar rezecţia completă este
- localizare: supratentorial (~80% ); pot fi întâlnite ori- curativă.

unde (inclusiv la nivelul trnnchiului cerebral)


Simptome I semne: asimptomatice şi sunt descoperite
întâmplător; prezentarea datorită hemoragiei::::;, asociată cu: Bibliografie
atacul de apoplexie sau deficitul neurologic focal; riscul de 1. Di Muzio B, D'Souza D - Cerebral cavernous venous malforma-
hemoragie: 1% per an în cazurile familiale; mai < pentru tion - Radiopaedia, 2015, http://radiopaedia.org/ articleslcerebral-
leziunile sporadice cavernous-venous-malformation
[magistkă: CT, angiografie, IRM 2. Marinescu A, Nicula Al, fana Gh - Ghid modern de radio - ima-
CT - dacă sunt mici, leziunile sunt dificil ele evidenţiat; gistică de urgenţă: note de curs pentru medicii rezidenţi - Ed Univ.

dacă sunt mari::::;, leziune rotuncl-ovalară hiperdensă (de obi- „ Carol Davila ", Bucureşti 2012

cei< 3 cm); calcificări (40-60% ); fără efect de masă (excepţie


- clacă a sângerat); dacă au sângerat recent::::;, leziunile sunt
Diagnosticul radioimagistk pozitiv şi transcorticală sau subependimară largă; este vizibil doar în
timpul fazei venoase; faza arterială apare normală, deşi un
diferential
, al anomaliilor intracraniene blush capilar tardiv poate fi prezent; absenţa şuntului
de dezvoltare venoasă (ADV) Recomandări de examinare: IRM (TIC+, SWI, MRV)
Diagnostic diferenţiai:
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe lanu
- tromboza sinusurilor c/urale cu colaterale de drenaj
- sine/romul Sturge Weher cu angiomatoză lepto-menin-
Epidemiologie: la orice vârstă; M=F; cca mai comună gea!ă: poate dezvolta vene largi medulare, subependimale,
MVC (~55%); Sinonime: angiom venos. lărgirea plexurilor coroide; co-existenţa angiomului facial
Morfopatologie: malformaţie congenitală a venelor -- demielinizarea se poate prezenta cu vene medulare largi
ce drenează parenchimul cerebral normal; etiologia ADV Lista dle veirificare: ADV caracterizată prin: ,,capul de
rămâne incertă, dar poate fi corelată cu oprirea în dezvolta- meduză" al venelor ce drenează într-o singură venă colec-
re a structurilor venoase; ADV constau dintr-un număr de toare largă, care dreneză la rândul său fie într-un sinus dura],
vene îngroşate anormal, cu artere şi capilare de alimentare fie într-o venă ependimară profundă; aspectul său a mai fost
normale; descris ca un „palmier";
- asocieri: sunt de obicei solitare (7 5% )- excepţie: sindromul Tratament şi prognostic: dacă sunt izolate, nu este necesar
nevilor cutanaţi albaştri; asocieri: cu malformaţii cavernoase nici un tratament; dacă fac parte dintr-o MVM => tratamentul
(~20% din cazuri)=> malformaţii vasculare mixte (MVM); componentei asociate (informarea chirurgul de prezenţa AD V
cu malformaţii venoase ale capului şi gâtului; există şi o este esenţială, deoarece cauterizarea venelor colectoare poate
asociere cu displazia corticală determina un infarct venos);
- localizare: comun: regiunile fronto-parietale (36-64%, - când ADV este izolată=> rata complicaţiilor este foarte
frecvent drenând spre cornul frontal al ventriculului lateral), mică (0.15% per an); complicaţiile pot fi datorate în principal
emisferele cerebeloase (14-27%, drenând spre ventriculul trombozei spontane a venelor colectoare~ infarct venos sau
IV); pot fi întâlnite oriunde, drenând fie superficial, fie hemoragic;
profund - ADV sunt totuşi frecvent asociate ( 15-20%) cu alte
Simptl[})me I semne: de obicei asimptomatice; rar: cefalee, malformaţii vasculare (cel mai frecvent cu malforn1aţiile ca-
atac de apoplexie ( dacă asociază displazii corticale), hemora- vernoase=> MVM) => creşte riscul de apariţie a complicaţiilor.
gie cu deficite neurologice focale ( dacă asociază malformaţii
cavernoase)
Imagistică: CT, IRM - vase drenând spre o venă centrală. Bibliografie
Cf: dacă este largă, vena de drenaj poate fi identificată 1. Di Muzio B, D 'Souza D - Developmental venous anomalv - Ra-
şi pe examinarea nativă; confirmată după administrarea diopaedia, 2015, http://radiopaedia.org/articles/ developmental-
substanţei de contrast venous-anomaly;
IRM: ADV poate să fie vizibilă pe majoritatea secvenţelor, 2. Marinescu A, Nicula Al, Jana Gh - Ghid modern de radio - ima-
gistică de urgenţă: note de curs pentru medicii rezidenţi - Ed. Univ.
dar este mai uşor de evidenţiat pe Tl +C ( vase tubulare, stelate,
„Carol Davila", Bucureşti 2012
convergente într-o venă colectoare ce drenează într-un sinus
dura! I vena ependimară); dacă este asociat un hemangiom
cavernos => SWI cea mai utilă pentru detectarea compo-
nentelor; Diagnosticul radioimagistk pozitiv
- SWJ: este secvenţa de preferat în anomaliile venoase diferenţial al telangiectaziilor capilare
şi s-a dovedit că detectează mai bine structurile venoase
decât secvenţa T2*; semnalul nu este compromis de către
intracraniene
turbulenţele fluxului venos l => evidenţiază cu succes Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
formaţiunile vasculare cu flux scăzut, aşa cum sunt ADV;
- MRV: conturează „capul de meduză" şi patern-ul Epidemfologi.e: 20% din toate MVC pe studiile de au-
drenajului topsie; a 2-a anomalie vasculară ca frecvenţă ( după angiomul
Angiografie convenţi.onală: venos) pe studiile imagistice; frecvent găsită la pacienţi de
- semnul „capului de meduză" (patognomonic): vene vârstă medie (30-40 ani); poate apărea ca o complicaţie a
colectoare medulare dilatate converg într-o venă colectoare radioterapiei (20% din copii după iradiere craniană).
liil'dirnfâ

Mm·fopatofogie: leziuni vasculare cerebrale cu flux 2. Osborn AC, Salzmcm KL, Bar/wvich AJ - Diagnostic lmaging,
L mici, asimptomatice; sunt formate din capilare dilatate Brain, 2nd Ecl, Amirsys, Salt Laice City, 2009
răspândite prin parenchim cerebral normal, prezentând o 3. Marinescu A, Nicula Al, fana Gh - Ghid modern ele raclio - ima-
„căptuşeală" formată din endoteliu fin (dar nu şi muşchi netezi
gisticâ de urgenţii: note ele curs pentru medicii rezidenţi - Ecl. Univ.
„Carol Davi/a", Burnrcşti 2012
sau fibre elastice) - diferit faţă de hemangiomul cavernos care
nu prezintă ţesut cerebral normal în interiorul leziunii.
- asocieri: sdr. Osler-Weber-Rendu
- localizare: frecvent: punte, cerebel, măduva spinării
Simptome I semne: marea majoritate sunt complet asimp-
tomatice şi sunt descoperite incidental la examenul IRM; rar:
dureri de cap, vertij, tinitus; ocazional, pot să se asocieze cu
hemoragie intracerebrală, deşi nu s-a stabilit o cauză directă
Imagistică - metode: IRM
Semne imagistice:
- sunt cel mai des localizate la nivelul mezencefalului şi
punţii, fiind frecvent multiple;
- vizibile IRM (nu CT, nu angiografie convenţională)
IRM:
- leziuni subtile, fără efect de masă: Tl: izo-hiposemnal
comparativ cu parenchimul cerebral
EG: hiposernnal; T2: 50% normal, 50% uşoară î a
intensităţii semnalului; T2 1'GRE: moderat hiposemnal (dato-
rită deoxiHb ); rar: leziuni multifocale (,,puncte cenuşii" - ,,gray
dots"); TIC+: priză de contrast focală imprecis delimitată
Recomandări de examinare: IRM, T2 *GRE, TIC+
Diagnostic diferenţial:
- în majoritatea cazurilor, nu este necesară compararea
cu alte leziuni
- când aspectul este atipic, putem lua în considerare:
- mase cu priză de contrast (efect de masă prezent):
gliom, metastaze
- arie de infarct
- demielinizare
- cerebrită
- malformaţii vasculare: malformaţie cavernoasă,
MAV, anomalii de dezvoltare venoasă
Lista de verificare: leziune pontină în moderat hiposem-
nal T2*, cu priză de contrast imprecis delimitată
Tratament şi prognostic: cum leziunea este aproape
întotdeauna asimptomatică, se interpune cu ţesut cerebral
normal şi este cel mai frecvent localizată în punte ~ trata-
mentul este nepracticabil şi ar fi imprudent; nu este necesară
o unnărire imagistică dacă aspectul este caracteristic.

Bibliografie
1. Knipe H, Weeraqklcody Y - Capillary telangiectasia (CNS)
- Radiopaedia, 2015, http://radiopaedia.org/articles/ capillary-
telangiectasia-cns
60" o.rntmul de agnostic ra - hematom subdural acut; dacă deplasarea liniei me-
diane depăşeşte cu 5 mm grosimea hematomului
imagistic pentru pacienţii cu leziuni - semn de edem cerebral
traumatice craniene acute - hematom/contuzie cerebrală cu volum > 15 ml, cu
deplasarea liniei mediane de peste S mm şi oblite-
Horatiu Ionescu
rarea cisternelor bazale
cliagnosticctrea le::iunilur cu prognostic nef'avorabil:
l. Radiografia de craniu - edemul cerebral posttraumatic
Protocol: - angajarea cerebrală ce traduce HAC: subfalciformă
În funcţie de gravitatea traumatismului cranian şi al etc
posibilităţii de poziţionare a pacientului, examinarea standard
- leziuni ischemice prin I tromboze I compresii I disecţie
în incidenţele de faţă şi profil. În cazurile particulare se pot - hemoragie subarahnoidiană
efectua incidenţe speciale. - hemoragie intraventriculară
Indicaţii: pentru bilanţul unui traumatism cranio- encefa-
- contuzii hemoragice cortico subcorticale
lic nu se mai justifică efectuarea de radiografii de craniu.
- hematoame în nucleii bazali şi talamus
Limite:
- leziuni axonale difuze
- indicată doar la pacienţii cu risc moderat
Limite:
- nejustificată la pacienţii cu traumatism grav
- rezultate fals pozitive sau negative:
2. Tomografia computerizată
- nerecunoaşterea unor leziuni confundate cu efecte
Protocol:
de volum parţial;
- secţiuni fine 3-5 mm la nivelul fosei posterioare
- hematoamele subdurale din fosa cerebrală mijlocie,
- supratentorial: cupe de 7-10 mm
subtemporale;
- utilizarea ferestrelor parenchimatoasă şi osoasă
- hematoame extradurale mediane de vertex prin plăgi
- în orice suspiciune de leziune de talie foarte mică - re-
de sinus longitudinal superior.
alizarea de cupe mai fine
3. IRM
- de obicei fără injectare de contrast i.v.
- nu este un examen ce poate fi efectuat per primam. În
- cu contrast:
timpul II, după stabilizarea pacientului şi în cazul în care
1. în edem cerebral masiv, pentru a căuta semne de
examenul CT este neconcludent, examinarea prin IRM se
devascularizaţie supratentorială ( stop vascular la
foloseşte la decelarea leziunilor de mici dimensiuni (leziuni
sifon)
axonale difuze), respectiv pentru disecţia arterială traumatică.
2. în suspiciunile de fistule carotido-cavernoase
Indicaţii:
Realizarea examenului CT:
- de urgenţă în traumatismele craniene grave (în primele Bibliografie
3 ore) I. fana Gh, Marinescu A, Pavel A, Pâtraşcu P -Neuroradio!ogie.
- în traumatismele de gravitate medie: la maxim 6-12 ore Craniu: [curs pentru studenţi şi rezidenţi} - Ed. Univ. ,,Carol Da-
de la traumatism in situaţiile: vila", Bucureşti: 2006.
- pierdere de conştienţă iniţială ± cefalee, vertij sau
vărsături
- pacient sub anticoagulant
- impregnare etilică
- monitorizarea leziunilor - repetarea CT în traumatis-
mele grave:
- la orice minimă agravare clinică
- la 6-12 ore cel târziu
diagnosticarea leziunilor ce necesită intervenţie chi-
rurgicală
- hematom extradural: repetarea CT în primele 24 de
ore (se poate constitui secundar) dacă primul a fost
efectuat la mai puţin de 3 ore de la traumatism;
- 1ncdicall!

6L Diagnosticul radioirnagistic al hema- - eventuale leziuni cerebrale asociate


În funcţie de stadiul cinic:
tomului epidural, hematomului subdural, - stadiul acut:
hemoragiei subarahnoidiene de cauză - hiperdensitate (2/3 ); I /3 mixte, hiper/hipodense;
- poate avea aspect heterogen, cu arii hipodense in-
traumatică şi a contuziilor parenchimului
tralezionale (semnul vârtejului), datorită prezenţei
cerebral sângerării active

Horaţiu Ionescu - extravazare acută: 30-50 UH; sânge coagulat: 50-


80 UH
- stadiul cronic:
L Hematomul epidurnl de cauză traumatică - izo-, hipodensitate;
- post- contrast i. v.:
n. Hematomul subdurnl de cauză traumatică - stadiul acut: rar extravazare de substanţă de con-
trast;
HI Hemoragia subarnhnoidiană de cauză traumatică
o

- stadiul cronic: priză de contrast periferică =


IV. Contuziile parenchimului cerebral neovascularizaţie sau ţesut de granulaţie
IRM:
Utilă în fazele subacute şi cronice
- TJ:
Bibliografie - acut: izointens
1. Marinescu A, Nicula Al, Jana Gh - Ghid modern de radio - - subacut I cronic precoce: hipersemnal
imagisticâ de urgenţâ: note de curs pentru medicii rezidenţi - Ed - linia neagră dintre colecţie şi parenchimul cerebral
Univ„Carol Davi la", Bucureşti 2012
= dură deplasată
- T2:
- acut: variabil de la hiper- la hiposemnal
61.I. Hematomul epidural de cauză - subacut recent: hiposemnal
- subacut tardiv I cronic recent: hipersemnal
traumatică
- linia neagră dintre colecţie şi parenchimul cerebral
Horaţiu Ionescu = dura deplasată.

Definiţie: revărsat sanguin intracranian, traumatic sau


netraumatic, care se dezvoltă între duramater şi endocraniu; 61.H. Hematomul subdural de cauză
are caracter evolutiv; poate fi încapsulat sau neîncapsulat. traumatică
Localizare:
Horaţiu Ionescu
- spaţiul epidural între tăblia internă şi dură
- aproape toate EDH apar la locul impactului
- > 95% unilateral Definiţie: revărsat sanguin intracranian, încapsulat sau nu,
- majoritatea (90-95%) supratentorial (regiunile tempo- uneori calcificat, de cauză traumatică şi netraumatică, uni- sau
rale, temporo-parietale, frontale), cu extensie cranio-caudală: bilateral, dezvoltat între arahnoidă şi duramater.
66% temporo-parietal, 29% frontal, parieto-occipital, 5-10% Etiologie:
fosa posterioară - secundar ruperii traumatice a venelor cerebrale super-
CT: Hematomul epidural: colecţie biconvexă adiacentă ficiale;
tăbliei interne, obişnuit omogenă, cu margini bine definite; - extensia subdurală a unei contuzii cortico-subcmiicale
(±) efect de masă; adiacente;
- poate traversa linia mediană, dar de obicei nu traver- - ruptura unui hematom în spaţiul subdural;
sează suturile - cele netraumatice apar la bolnavii vârstnici (reducerea
- situat la locul impactului asociind, în majoritatea cazu- masei cerebrale), la cei cu coagulopatii, cu drenaje ale LCR
rilor, o fractură. Dacă traiectul de fractură traversează suturile ( decompresia rapidă a unei hidrocefalii obstructive); trata-
atunci şi hematomul se poate extinde. ment anticoagulant.
Ll(Jlcalizare:
- cel mai frecvent supratentorial ( convexitate, fosă cere-
brală medie), cu extensie la nivelul fisurii interernisferice sau
de-a lungul tentoriului; Horaţiu Ionescu
- nu se extinde din etajul supratentorial în fosa cerebrală
posterioară;
18:11:fofogne:
- traversează suturile, dar nu şi zonele de ataşare durală;
injurii piale directe
- pot fi localizate la locul impactului, dar leziunile de
- extensia de la nivelul unei contuzii parenchimatoase
contralovitură sunt frecvent asociate cu alte leziuni post-
subiacente
traumatice;
- extensia prin contiguitate a unei hemoragii intraven-
- unilateral sau bilateral.
triculare
CT:
- ruptura unui anevrism intracranian
Stadiul acut(± 6h până la 3 zile):
Locm!nzare: şanţurile corticale, cisterna interpcdunculară,
- colecţie extra axială omogenă, hiperdensă;
fisura sylviană, adiacent contuziilor cerebrale
- formă semilunară;
CT
- se extinde difuz de-a lungul întregului emisfer;
- 95% pozitiv în primele 24h, < 50% în prima săptămână
- 40% - pattern heterogen sau discret hiperdens faţă de
- arii fine hiperdense urmând şanţurile cerebrale şi spaţiile
substanţa cenuşie (anemie, Hb 1Og/dl).
ci sternale
Stadiul subacut (ziua 4 până la 3 săptămâni):
- sângele se poale extinde oriunde în spaţiul subarahno-
- colecţie semilunară izodensă faţă de cmiexul subiacent;
idian, dar localizarea cea mai tipică a I-ISA post-traumatice
- deplasarea medială a interfeţei substanţa albă - substanţa
este cisterna interpedunculară sau fisura sylviană
cenuşie
KRM
Stadiul cronic (3 săptămâni până la 3-4 luni):
- Tl: LCR „murdar" (izointens cu parenchimul cerebral)
- colecţie lentiforn1ă hipodensă (asemănătoare LCR-ului)
- T2: hipersemnal
- omogenă I neomogenă (nivel lichid-lichid, septuri
- FLAIR: hipersemnal (nu este patognomonic pentru
intralezionale ).
HSA)
I.RM:
- T2 *: depozite de hemosiderină în hiposemnal
Hematomul subdural se prezintă în 5 stadii evolutive:
- Difuzie: multiple arii focale de restricţie
Stadiul hiperacut (< 24 h): izo I hipointens faţă de
- MRA: sensibilitate 85-95%
parenchimul cerebral în ponderaţia T 1 ( oxihemoglobina
ARllgfogrnfie cmwelrilţfolrilmilă:
intracelulară); hiperintens T2.
- negativă în 15-20% din cazurile cu HSA
Stadiul acut (1-3 zile): hipointens Tl, hipointens T2
- considerată „gold standard"
(deoxihemoglobină intracelular);
Stadiul subacut precoce(> 3 zile): hipersemnal T 1 (me-
themoglobină intracelular); hiposemnal T2.
Stadiul subacut tardiv(> 7 zile): hipersemnal Tl şi hi-
persemnal T2 (methemoglobina extracelular); Horaţiu Ionescu
Stadiul cronic(> 14 zile): hiposemnal Tl şi T2 (feritina,
hemosiderina extracelular, compuşi ferici neparamagnetici). Contuziile c01iicale şi hematoamele postraumatice sunt
Diagl!lio§tk di.fenmţiaH: cele mai frecvente leziuni parenchimatoase posttraumatice,
- cu higroma subdurală ( exercită efect de masă); cu I fără fiind datorate impactului ţesutului cerebral cu proeminenţele
efect de masă (ce poate apărea excesiv faţă de dimensiunile osoase.
leziunii, datorită prezenţei leziunilor parenchimatoase subi- ]Ll(Jlcmil.zăiri caracteristice, unde parenchimul cerebral este
acente), sindrom de herniere. adiacent protuberanţelor osoase sau faldurilor dura le:
- cel mai frecvent (50%) lobii temporali: poli temporali,
suprafaţa inferioară, cortexul perisylvian
- suprafaţa lobilor frontali (33% ): poli frontali, suprafaţa
inferioară (girusuri frontalei inferioarei, girusuri drepte)
- parasagital (25%): contuzii alunecare uşoară"
mai puţin frecvent: suprafaţa cerebeloasă inferioară, Iradioimagi§tic şi
lobi parietali, occipitali, vermis, tonisilele cerebeloase
-- contuzii focale pot să apară la locul unei fracturi de- hiperterrniunii
plasate endocranian intrac:ra:niene
Forme de contuzie hemoragică:
Horafiu Ionescu
1. contuzie de fractură - subiacentă unui focar de frac-
tură craniană
2. contuzie directă (,,coup contusion"): Definiţie: hipertensiunea intracraniană (HIC) este re-
- apare când obiectul loveşte capul staţionar, contuzia prezentată de creşterea presiunii intracraniene peste valorile
apărând la nivelul impactului, în absenţa fracturii considerate normale şi anume l S mml--lg la adult şi 7 mm Hg
- ::::;, hemoragii peteşiale şi distorsiuni capilare, împreună la copil. Tradiţional, se divide în 2 entităţi: edemul cerebral
cu evidenţierea afectării mecanice a neuronilor adiacenţi vasogenic şi edemul cerebral citotoxic.
- localizare: cel mai frecvent în regiunile frontale şi 1EdemaJ1i cerebral se referă la un tip de edem
temporale cerebral în care bariera hemato-encefalică este afectată (în
3. contuzie de contrn-lovătură (,,contra-coup contusion"): edemul citotoxic BHE este intactă). Este un edem extracelular
- apare diametral opus zonei impactului ce afectează în special substanţă albă prin scurgerea fiuidelor
- localizare: cel mai adesea în regiunea inferioară a lobilor în afara capilarelor.
frontali şi în părţile anterioară şi laterală ale lobilor temporali Se întâlneşte frecvent în tumorile cerebrale (primare
4. contuzie de herniere sau secundare) şi abcesul cerebral, cu toate că unele edeme
- strivirea structurilor anatomice de marginile libere ale vasogenice pot fi întâlnite în timpul rezoluţiei contuziilor
tentoriumului I foramen magnum cerebrale şi a hemoragiei cerebrale.
- localizare: feţele mediale ale lobilor temporali şi ami- C'f:
gadalele cerebeloase - menţinerea diferenţierii între substanţa albă şi cea
5. contuzie intermediară: unice I multiple; rupturi ale cenuşie, edemul interesând în special substanţa albă, cu
parenchimului I structurilor vasculare în afara zonei adiacente aspect digitiform.
tăbliei osoase - efectele secundare ale edemului vasogcnic sunt similare
6. contuzii de alunecare (,,gliding contusion") cu ale celui citotoxic, cu ştergerea şanţurilor intergirale cu
- situate la nivelul marginilor superioare ale emisferelor sau fără devierea structurilor liniei mediane.
cerebrale - investigaţia permite de asemenea examinarea cister-
- întâlnită în traumatismele cranio-cerebrale cu leziuni nelor bazale care pot fi evidenţiabile sau nu sau cu volumul
axonale difuze diminuat.
- rezultă focare hemoragice în cortex şi substanţa albă - folosirea de substanţe de contrast injectate intravenos
adiacentă poate fi utilă în evidenţierea unei leziuni parenchimatoase şi/
CT sau a vascularizaţiei peritumorale .
Semne variabile, datorită evoluţiei în timp: IRM: hipersernnal în ponderaţia T2 şi FLAIR, fără
- iniţial: restricţie de difuzie.

- poate să fie normal Edem1lllll cntviu:oxk este un tip de edem cerebral în care
- arii hipodense, imprecis delimitate (edem) cu bariera hernato-encefalică este intactă. Este edemul intrace-
hiperdensităţi punctiforme periferice (hemoragie) lular în care este afectată în special substanţa cenuşie, dar şi
- la 24-48 ore: substanţa albă.
- creşterea numărului leziunilor hemoragice, Se întâlneşte tipic în leziunile ischemice cerebrale sau
- creşterea edemului perilezional şi a efectului de masă hipoxia cerebrală
- hemoragiile peteşiale pot deveni hematoame CI:
- cronic: - absenţa diferenţierii între substanţa albă şi cenuşie prin
- leziunile devin izodense şi hipodense interesarea în special a substanţei cenuşii.
- pierderea volumului parenchimului cerebral - ştergerea şanţurilor intergirale
[RlVI.:
- plaje în hipersenmal în ponderaţiile T2 şi FLAIR ce
caracteristic prezintă restricţie de difuzieo
i '.i7

De asemenea, descoperirile prin cr pot fi: 6:L iagnosHcuN irad.ioimagistic al


procese înlocuitoare de spaţiu - tumori, hematoame, abce-
şn bazei ciran1u.,
se cerebrale, edem cerebral important cu deplasarea liniei
mediane. Investigaţia permite de asemenea examinarea ale osu.iu.i temporal
cisternelor bazale care pot fi evidenţiabile sau nu sau cu
Mariana Ivi. Gersak, Sorin M. Dudea
volumul diminuat.
Se pot evidenţia: creşterea volumului ventriculilor late-
rali, amprentarea structurilor liniei mediane cu deplasarea
t Fractn..i.rHe dle bo!tă craniană
acestora cotralateral. In alte cazuri se observă: ştergerea
şanţurilor intcrgirale, ştergerea cisternelor bazale, colabarea lt IFractunriie de bază de craniu şi ale osului temporal
sau diminuarea ventriculilor.
HI. l<'radlU!rftle masnvl!.l.hlli facial
Alte semne de gravitate - procesele de herniere cerebrală
intracraniană: herniere subfalciformă, herniere transtentori-
ală, hernie centrală sau hernie transtentorială a trunchiului
cerebral; herniile subtentoriale sau cerebeloase: inferioară, Bibliografie
de amigdale cerebeloase, hemiere superioară, de vermis.
I. Fonseca RJ. Oral and maxillof'acial surge,y. Volume 3: trauma
lRM permite evaluarea: leziunilor din fosa posterioară, Saunders; London, 2000
malformaţiilor arterio - venoase, lezunilor intraparenchi- 2. Burlibaşa C, Chirilă L, Gănuţă N, Gogălniceanu D, Herescu
matoase. Permite diferenţierea tipurilor de edem cerebral C, Lung T et al. Chirwgie ornlă şi maxilofi:zcială. Ed. Medicalâ:
(DWl): edem extracelular - creşterea mobilităţii apei; edem Burnreşti; 2008
intracelular - mobilitate redusă a apei. 3. http .lira di opa ed ia. o rglarti c Ie s/le~fo rt~fi'acture-c las s ificat ion
4. http://www.radiologvassistant.nl/enlp49c62abe0880e/temporal-
hone-pathologv htm l#i4 9c 7e/97 b8 3 Oe
5. http:l/emedicine.medscape.comlarticle/385039-overview
Bibliografie 6. http://emedicine.mcdscape.com/article/3 43 764-overview#aO I
I.Na DG, Kim EY, Ryoo JW et-al. CTsign of'hrain swelling without
concomitant parenchymal hypoattenuation: comparison with diffi1-
sio11 - and pe1.Ji1sio11 - weighted MR imaging. Radiolog)!. 2005;235
(3). 992-48 Fracturile de boltă craniană
2. Koch S, Rabinstein A, Falcone Set-al. Diffi1sio11-weighted imaging
shows cytotoxic am! vasogenic edema 111 eclampsia. AJNR Am J
Mariana M. Gersak, Sorin M. Dudea
Neuroradiol. 2001;22 (6): 1068-70
Apar secundar unui traumatism direct, suficient de pu-
ternic încât să ducă la întreruperea completă a continuităţii
oaselor boltei craniene; se pot asocia modificări de parenchim
cerebral: hemoragie intracraniană, edem, hematom intra-
cranian cu compresiune asupra parenchimului cerebral şi
complicaţiile sale; pot apărea şi modificări traumatice intra-
cerebrale fără fractură craniană asociată.
- bolta craniană prezintă grosime variabilă: mai groasă la
nivelul glabelei, protuberanţei occipitale, proceselor mastoide
şi apofizelor orbitare externe;
- zonele cele mai vulnerabile sunt oasele componente ale
fosei craniene mijlocii, lama cribrifonnă, plafonul orbital din
fosa craniană anterioară şi zonele dintre mastoidă şi sinusurile
durale, din fosa craniană posterioară;
- sunt de 3 tipuri: liniare, cu înfundare şi cu diastază.
Firacturile liniare
- cele mai frecvente, fără deplasare ş1 nu necesită
intervenţie chirnrgicală;
11tc'(!ic·o/(!

-- apar secundar unui traumatism relativ redus ca şi Rl\/H: nu se recomandă pentru evaluarea fracturilor; in-
amplitudine, datorat unui corp conlondcnl, cu acţiune pe o dicată pentru leziunile cerebrale asociate fracturilor; poate
suprafaţă marc a boltei craniene; evidenţia mai bine leziunile axonale şi contuziile minore;
- au importanţă clinică redusă atât timp cât nu implică va- Angiografie: rar folosită în scop diagnostic - pentru
sele, ~anWrilc sinusurilor venoase sau suturile boltei craniene; identificarea leziunilor vasculare asociate fracturilor de bază
- complicoţii posibile: hematom epidural, tromboză de de craniu sau cervicale: pseudoanevrisrne, disecţii, fistule
sinus venos, diastază la nivelul suturilor. arterio-venoase etc; se preferă angioCT şi angioRM;
Fraduriie n1 I înfrmdare osoasă - este utilft în controlarea unor eventuale hemoragii
- frecvent cominutive; masive.
- apar secundar unui traumatism de amplitudine mare,
cu deplasarea spre interior a tăbliei şi a fragmentelor osoase
± plagă adiacentă; 63.IL F.racturile bazei craniului şi ale
- cel mai frecvent la nivel frontoparietal (la acest ni vei
osului temporal
osul este mai subţire; este o zonă predispusă agresiunilor);
- fracturile pot fi deschise sau închise; Mariana M. Gersak, Sorin M. Dudea
- în cazul în care fragmentele înfundate depăşesc tăblia
internă ca şi profunzime este necesară intervenţie pentru Cel mai frecvent, fracturi le bazei de craniu sunt localizate
elevarea lor. în zona osului temporal şi/sau a condilului occipital;
Fnnd1.JffiJe crnlill.ielflle rn diastază - deseori sunt asociate cu leziuni ale durei, cu scurgere
- fracturi cu traiect de-a lungul suturilor craniene; ele LCR: otolicvoree şi rinolicvoree.
- mai frecvente la nou-născuţi şi copii a căror suturi nu 1 Frnctmri.le osului temporal
o

au fuzionat încă; - traumatismele osului temporal includ fracturi, hemora-


- din punct de vedere imagistic, indiferent de metoda gii, afectări nervoase, vasculare sau dislocări ale structurilor
utilizată, suturile apar lărgite. urechii interne;
llmagilsti.di - metode: RX, CT, RM, angiografie. - poate asocia şi leziuni intracraniene (hemoragii, con-
Rx: rol limitat; poate identifica uneori transparenţe cutra- tuzii cerebrale)
iect linear, cu margini bine delimitate, cu o lăţime de> 3 mm, - semne imediate posttraumatice: otoragie, paralizie de
mai late la mijloc şi mai subţiri la extremităţi; nerv facial;
- limitată in fracturile de bază de craniu; - fracturile osului temporal pot fi: transversale, longitu-
- poate identifica nivel hidro-aeric la nivelul sinusurilor dinale, oblice, în raport cu axul porţiunii pietroase a osului
paranazale şi al craniului; pune în evidenţă joncţiunea cra- temporal;
nio-cervicală; - complicaţii posibile: hipoacuzie I surditate, meningită,
- capcane diagnostice: traiectul vaselor şi suturile pot fi afectarea nervului facial, otolicvoree, fistulă perilimfatică;
interpretate în mod greşit ca fiind fracturi. Fracturi longitudinale: cele mai frecvente (în 70-90%
CT: metoda de din cazuri); apar secundar unui traumatis111 la nivelul osului
- felii subţiri: 1- l ,5 mm, cu reconstrucţii multiplanare; temporal sau parietal, cu fracturi asociate la acest nivel ce
fereastră de os+ ţesuturi moi; reconstrucţiile 3D în general pot afecta canalul şi nervul facial:
nu sunt necesare pentru fracturile de bază de craniu; - secţionarea nervului sau hemoragie intraneurală;
- identifică fracturile craniene, leziunile cerebrale asoci- - se poate asocia paralizia de nerv facial - imediată sau
ate şi prezenţa unor eventuali corpi străini; tardivă: imediată - fractură la nivelul canalului nervului facial;
- permite măsurarea exactă a înfundărilor osoase; posibil şi fragmente osoase care comprimă nervul în interio-
- capcane diagnostice: artefactele de mişcare a pacienţilor rul canalului; tardivă - este datorată unui edem pronunţat în
agitaţi; secţiuni groase care nu permit identificarea fracturilor segmentul intracanalar al nervului facial, iar linia de fractură
fine; poate fi absentă
- suspiciune de fractură a bazei craniului: pneumoence- - simptomatologia poate fi absentă în ciuda prezenţei
falie traumatică: comunicări ale sinusurilor paranazale cu liniei de fractură la nivelul canalului nervului facial;
spaţiul intracranian; nivel hidro-aeric la nivelul sinusului - hipoarnzfa po§Hnnnmatică poate fi dată de he-
sfenoid; motimpan sau fisură a membranei timpanice, caz în care
- leziunile discrete pot fi omise. simptomatologia poate remite sau, poate fi permanentă, în
caz de fracturi osiculare, întreruperea lanţului osicular; cel
mai frecvent modificări subtile la nivelul articulaţiei dintre
scăriţă ~i nicovală;
Fracturi transversale: secundare unui traumatism occi-
pital sau la nivelul joncţiunii cranio-cervicale;
- origine la nivelul foramen magnum, cu extindere cohle-
ară şi labirintală, până la nivelul fosei cerebrale mijlocii;
- o fractură cu traiect vestibulocohlear poate determina
modificări ale auzului, echilibrului şi ale nervului facial din
proximitate.
Fracturi oblice sau mixte - atât cu traiect longitudinal
cât şi transversal.
2. Fracturi ale condilifor occipitali
- traumatism contondent de amplitudine mare cu compre-
sie axială, arcuire laterală sau răsucire a ligamentului alac
Clasificarea Anderson-Montesano:
(a se vedea subiectul 88.lll.1.b)
Imagistică - metode: RX, CT, RM.
Rx: cu valoare limitată; poate identifica opacifierea ce-
lulelor mastoidiene, incluziuni aerice intracraniene sau linii
de fractură (mai rar).
CT: examinarea de elecţie
- obligatoriu felii subţiri;
- atât fereastră de os cât şi tisulară pentru identificarea
eventualelor leziuni intracerebrale asociate traumatismului;
- de preferat achiziţia se face sub un unghi care să evite
iradierea orbitelor;
- atenţie la suturi- pot fi capcane diagnostice pentru
fracturi.
RM - pentru hemoragia vestibulară, leziunile cerebrale
şi urmărirea compresiilor nervoase;
- poate identifica contuzia şi hemoragia cohleei;
- lichidul la nivelul urechii medii şi celulelor mastoidiene
- hipersemal T2
- hemoragie la nivelul labirintului sau a urechii medii -
hipersemnal Tl
- nu este utilă pentru evaluarea fracturiior
- identifică leziunile ligamentului alar.

63 Fractmrile fadal

se vedea subiectul 107)


640 iagnosticul radioimagistic al hiperintensc cu edem pcritumoral hiperintens; T2'"' GRE:
,,blooms" (hipoT2':' marcat) dacă hemoragia este prezentă;
metastazelor intracraniene ale diferitelor DWI: de obicei fără restricţie de difuzie; ADCî; Tl+C: aproa-
tumori primare pe toate prezintă priză ele contrast; pattern-un de încărcare:
uniform, punctat sau inelar şi este deobicei intens; secvenţele
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
tardive (20-30 rnin) pot evidenţia leziuni suplimentare =>
l RM postGcl este metoda curentă standard pentru detectarea
Epidemiologic:> 50% din tumorile cerebrale; incidenţă: metastazelor mici; MRS: peak al Cho intraturnorale fără
80% din metastazele cerebrale pot avea ca punct de plecare creşterea Cho în edemul peritumoral; peak al lipidelor =
una din următoarele 5 tumori primare: cancerul pulmonar, de necroză intratumorală; 80-85';/o nu prezintă Cr.
sân, melanomul, carcinomul renal, adenocarcinoarnele trac- Medicina nudeară: FDG PET: detectează doar metas-
tului gastrointestinal (frecvent carcinomul colorectal); sex: tazele> i .5 cm; metastazele pulmonare, de sân, colorectale,
uşoară predominanţă a sexului masculin; vârsta: incidenţa cerebrale, cervicale, melanoamele şi metastazele tiroidiene
creşte cu varsta (vârf> 65 ani) sunt hipermetabolice; adenocarcinomul mucinos şi carci-
Morfopatologie: nomul renal sunt hipometabolice; glioamele şi limfoamele
- macroscopic: relativ bine delimitate; edem peritumoral sunt variabile; hipermetabolism central= necroză; PET CT:
cu dimensiuni mai mari decât ale tumorii; efectul de masă va- poate evidenţia chiar şi metastaze asimptomatice la pacienţi
riază de la mic la foarte important; hemoragie în metastazele examinaţi pentru tumori extracraniene
de melanom, coriocarcinom, carcinom pulmonar I renal; Recomandări de examinare: IRM postGd => CT post-
- microscopic: similar cu neoplasmul primar; metastazele contrast i.v.;
mai degrabă deplasează decât infiltrează ţesuturile; necroza Dfagnostic diferenţial:
şi neovascularizaţia sunt comune; marcate mitoze - tumori cerebrale primare, în special glioblastomul:
- localizare: clasic: mase (masă) discrete, focale, locali- NAA prezent; epicentrul în substanţa albă; extensie ependi-
zate în zonele arteriale de graniţă: 80% emisferele cerebrale, mară; abces cerebral: restricţie de difuzie centrală, semnul
15% cerebel, 3% ganglionii bazali; mai puţin comun: plexuri- dublului inel, creştea aminoacizilor şi a lactatului, nu creşterea
le coroidiene, ependimul ventricular, glanda pineală/pituitară, Cho; infarct venos; afecţiuni demielinizante: periventricu-
leptomeningele; rar: infiltrare tumorală difuză (,,encefalită lar > joncţiunea substanţelor albă - cenuşie, pacienţi tineri
carcinomatoasă") Usfa de verifkaine:
- perivasculară (ex. limfom intravascular), - tumori intraparenchimatoase ce au ca origine (dar
- perineurală (ex. carcinom adenochistic de-a lungul sunt discontinue) alte tumori ale SNC sau alte neoplasme
nervului cranian 5 spre punte). sistemice extracraniene; IRM postGd => CT post-contrast
Simptome I semne: i.v.; administrarea unei doze duble sau triple de substanţă de
- cefalee, crize epileptice, alterarea statusului mental, contrast îmbunătăţeşte sensibilitatea.
ataxie, greaţă, ameţeli, tulburări vizuale; 10% pot fi asimp-
tomatici
Imagistică. - metode: CT, IRM, medicină nucleară
Bibliografie
CT: nativ: mase (masă) izo-, hipo- sau hiperdense la
interfaţa substanţă albă I cenuşie; edem vasogenic peri tumoral 1. Oshorn AG, Salzman KL, Barlwvich AJ Diagnostic lmaging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
variabil; ± hemoragie intracraniană (metastazele pot cauza
2. Rezaee A, Orton T - Cerebral metastases - Radiopaedia 2015,
hemoragie intracraniană „spontană" la vârstnici)
http://radiopaedia.org/articleslcerebral-metastases
- post contrast i. v.: priza de contrast este variabilă şi poate
să fie intensă, punctiformă, nodulară sau inelară
IRM:
- Tl: tipic: izo I hipointense; dacă e hemoragică =>
hipersemnal intrinsec (hemoragia are însă o evoluţie atipică
comparativ cu hemoragia intracerebrală nonneoplazica); me-
tastazele de melanom - hipersemnal Tl datorită proprietăţilor
paramagnetice ale melaninei; T2: tipic hiperintense (hemo-
ragia poate să altereze acest semnal); FLAIR: tipic moderat
Clasifica:rea tumorilor intracraniene; 1.6 Alte !umori neuroepite/iole: astroblastom, gliom
coroidian de ventricul IV, gliom angiocentric
dasificarea şi gradele OMS ale astro- 1. 7. Tumori neuronale şi mixte neuronal-gliale: gangli-
dtoamelor I glioamelor intracraniene; ocitom cerebelos displastic (Lhermitte-Duclos ), astrocitorn/
diagnosticul radioimagistic al astrocitoa- gangliogliom desmoplastic infantil, turnora disembrioplastică
neuroepitelială, gangliocitom, gangliogliom, gangliogliom
melo:r intracraniene, astrocitomului pilo- anaplastic, neurocitorn central, neurocitom extraventricular,
dtic, astrocitoamelor cu celule gigante liponeurocitom cerebelos, tumora papilară glioneuronală,
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana tumora glioneuronală de ventricul IV, paragangliom
1.8. Tumori ale regiunii pineale: pineocitom, tumori
parenchimatoase pineale cu diferenţiere intermediară, pine-
t Clasificarea OMS a tumorilor intracraniene oblastom, tumori papilare ale regiunii pineale
1.9. Tumori embrionare: meduloblastom (meduloblastorn
n. Clasificarea şi gradele OMS ale astrocitoamelor/ cu nodularitate extensivă, meduloblastom anaplastic), tumori
glioamelor intracraniene
neuroectodermale primitive ale SNC (neuroblastom al SNC),
HI. Diagnosticul radioimagistic al astrocitoamelor tumori atipice teratoicle I rabdoide
intracraniene 2. Tumori ale nervilor cranieni. şi paraspi.nalli:
1. Astrocitomul infiltrativ de grad mic (astroci- 2.1. Schwannom
tomul difuz) 2.2. Neurofibrom
2. 3. Perineurinom
2. Astrocitomul anaplastic
2.4. Tumori maligne ale tecilor nervilor penferici
3. Glioblastomul (glioblastom multifom1 - GBM) 3. Tumori ale meningeh.1.li
4. Gliosarcomul 3. 1. Tumori ale celulelor meningote!iale: meningiom,
5. Gliomatosis cerebri meningiom atipic, meningiom anaplastic
6. Astrocitomul pilocitic 3.2. Tumori mezenchimale: lipom, angiolipom, hibernom,
7. Astrocitom pilomixoid liposarcom, tumora fibroasă solitară, fibrosarcom, histiocitom
8. Astrocitomul cu celule gigante fibros malign, leiomiom, leiomiosarcom, rabdomiom, rabdo-
9. Xantoastrocitomul pleomorfic miosarcom, condrom, condrosarcom, osteom, osteosarcom,
osteocondrom, hemangiom, hemangioendoteliom epitelioid,
hemangiopericitom, hemangiopericitom anaplastic, angiosar-
65.I. Clasificarea OMS a tumorilor com, sarcom Kaposi, sarcorn Ewing
3. 3. Leziuni melanocitice primare: melanocitoza difuză,
intracraniene
melanocitom, melanom malign, melanomatoza meningeală
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana 3.4. Alte neoplasme cu interesare meningeală: heman-
gioblastom
1. Tumori nem:oepiteliale: 4. Tumori ale sistemului. hematopoeti.c:
1.1. Astrocitoame: astrocitom infiltrativ difuz: astrocitom 4.1. Limfoame maligne
difuz, astrocitom anaplastic, glioblastom multifonn, glio- 4.2. Plasmocitom
matosis cerebri, gliosarcom; neoplasm astrocitic localizat: 4.3. Sarcom granulocitic
astrocitom pilocitic, xantoastrocitom pleomorphic, astrocitom 5. Tumori cu celule germinale:
subependimar cu celule gigante 5.1. Germinom
1.2. Oligodendroglioame: oligodendrogliom, oligoden- 5.2. Carcinom embrionar
drogliom anaplastic 5.3. Tumora de sac Yolk
1.3. Tumori oligoastrocitice: oligoastrocitom, oligoas- 5.4. Coriocarcinom
trocitom anaplastic 5.5. Teratom
1.4. Tumori ependimale: subependimom, ependimom 5. 6. Tumori mixte cu celule germinale
mixopapilar, ependimom, ependimom anaplastic 6. Tumori ale regim!llii sefatre:
I. 5. Tumori de plexuri coroide: papilom de plexuri coroide, 6.1. Cran iofaringiom
papilom de plexuri coroide atipic, carcinom de plexuri coroide 6.2. Tumora cu celule granulare
6.3. Pituici/0111 pleo111wfic: grad li Wl-10
- XC//ltOC/Slmci/0111
6.4. Oncocilomul adenoh1jJojizei Adiţional, unele tumori conţin de asemenea componente
7. Tumori metastatice: tumori care au originea în afara astrocitice, aceste componente dictând comportamentul lor.
SNC ~i interesează secundar SNC prin extensie hematogenă Exemple: gangliogliom, oligoastrocitom.
sau prin invazia directă de la ţesuturile adiacente. Localizarea Toate aceste tumori au aspecte imagistice, tratament şi
celor mai comune tumori primare: prognostic frapant de diferite.
7.1. P!âmcîn
7.2. Sân
7. 3. Melanom Bibliografie
7.4. Renal 1. Slw!ski M. Gail/ard F - Astmcytic t11mo11rs. Radiopaeclia ]Ol 5.
7. 5. Colorectal htlp://radiopaf'dia.org/articleslastmcvlic-lumo11r.1
2. Os horn A G, Sal::man KL, Barkovich Al - Diagnostic lmaging,
Brnin, 2ncl Ed, Amirsvs, Salt Laice Citv. 2009
Bibliografie
I Louis DN. Ohgaki H, Wiest!er OD, CavE11ce WK, Bwgff PC,
Jouvet A, Schcithaucr B W, K!eihues P - ThE 2007 WHO Classifica- 65.Ill. Diagnosticul radioirnagistic al
tion of Tumours of the Central Nervous Systf'm -Acta Neuropathol
astrodtoan1elo:r intracraniene
2007 Aug; li 4(2).-97-109
2. Rezaee A. Gaillarc! F - CNS tumours (classification anc! grading)
- WHO - Racliopaec!ia 2015, http://radiopaedia.org/artic/es/cns- 1. Astrodtonnd infiltrativ dle grad
tu1nours-classification-and-grading-who
mic (astrodtomul
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
65.II. Clasificarea şi gradele OMS ale as-
trocitoamelor/glioamelor intracraniene Epfidlemiollogie:
- prezintă o distribuţie bifazică: un vârf al incidenţei in
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana copilărie (6-12 ani) şi un altul la adultul tânăr (26-46 ani);
la copii cel mai frecvent gliom este gliomul difuz de trunchi
Tumorile ast.rodtice sunt tumori primare ale SNC. Sunt (vezi subiectu! M:F ~1.s
cele mai comune tumori gliale. Ele pot fi împărţite în tumori lVforfopatofogie:
cu dezvoltare difuză (marea majoritate au prognostic rezervat - grad IIWHO; termenul „difuz infiltrativ" se referă la fap-
şi prezintă un grad mare) şi tumori localizate ( care tind să tul că nu există o margine identificabilă intre tumoră şi ţesutul
aibă un grad mic): cerebral normal adiacent (chiar şi atunci când tumori le apar
- dţf"uze: imagistic bine delimitate); subtipuri: astrocitom fibrilar, pro-
- astrocitom de grad mic: grad II WHO (1 O- J 5% din toplasmic, gemistocitic şi tumori mixte (ex. oligoastrocitom)
astrocitoame ): astrocitom fibrilar, astrocitom protoplasmic, - localizare: 2/3 supratentorial, la nivelul emisferelor
astrocitom gemistocitic cerebrale: lobii frontali J /3, lobii temporali 1/3; 1/3 infra-
- astrocitom anaplastic: grad III WHO (25% din astro- tentorial: trunchi cerebral (50% din glioamele de trunchi); la
citoame) copii I adolescenţi apar şi la nivelul punţii, măduvei.
- glioblastom multiform: grad IV WHO (50-60% din Simptome I §emne:
astrocitoame) - atacuri de apoplexie (30-50%) - în particular la adulţi;
- glioblastom cu celule gigante: grad IV WHO (rar) dureri de cap; in funcţie de dimensiunile leziunii şi de lo-
- gliomatosis cerebri: de obicei grad III WHO; poate să calizarea sa, alte semne pot fi prezente: ex. hidrocefalie,
fie şi de grad II disfuncţionalităţi neurologice focale (incluzând modificări
- localizate: de personalitate)
- astrocitom pilocitic: grad I WHO Imagistică - metode: CT, IRM
- astrocitom pi/omixoid: grad II WHO Cl':
- astrocitom subependimar cu celule gigante: grad I - masă omogenă imprecis delimitată, hipo-/ izodensă;
WHO 20% calcificări; rar arii chistice; eroziuni ale calvariei in
cazul maselor corticale (rar); priză de contrast (-)/foarte mică
(când e prezentă=> ridică suspiciunea de degenerare spre un - grad li semnele patologice I imagistice fiind în-
grad de malignitate >) tre cele ale astrocitomului difuz de grad mic (grad li WHO) şi
iRM: ale glioblastorn-ului (grad IV WHO); semnul caracteristic în
- Tl: izo- până la hipointensă comparativ cu substanţă astrocitomul anaplastic este activitatea mitotică şi pleomorfis-
albă; de obicei limitată la substanţa albă şi determină expan- mul celular (absente în tumori le de grad mic) şi spre deosebire
siunea cortexului adiacent de glioblastom, nu sunt evidenţiate necroza sau proliferarea
- T2 I FLAJR: masă hiperintensă; întotdeauna urmează vasculară; apare ca o masă slab definită localizată în substanţa
distribuţia substanţei albe şi determină expansiunea corte- albă a emisferelor cerebrale; unemi poate apărea bine delimitată
xului înconjurător; tardiv - cortex-ul poate fi interesat (în - localizare: în substanţa albă a emisferelor cerebrale:
comparaţie cu oligodenclrogliomul care este o turnară cu frecvent lobii frontali şi temporali; la copii poate interesa
punct de plecare cortical); uneori, modificări microchistice puntea şi talamus-ul; rar: trunchi cerebral, măduva
de-a lungul liniilor de extensie ale astrocitomului infiltrativ Simptome I semne: atacuri de apoplexie, deficite neurolo-
(semn specific, clar vizibil doar în câteva cazuri); rar hemo- gice focale, simptome datorate creşterii presiunii intracraniene
ragie, edem perilezional Kmagistică - metode CT, IRM
- DWJ: fără restricţie de difuzie (ajută la diferenţierea CT:
de ischemia acută) - arie hipodensă, cu efect de masă prezent; rar: calcificări,
- Tl C+: fără priză de contrast; clacă încarcă=> progresie hemoragie;
spre un grad mai mare - priză de contrast variabilă: focală, peteşială, heterogenă
- MRS: îCho, JNAA,; î raportului Cho/ Cr; (-) Lac (îLac (dacă priza de contraste inelară=> progresie malignă spre
=necroză=> tumorile agresive, grad IV WHO). glioblastom rnultifom1)
- Pe1fuzie RM: nu î rCBV lRM:
Recomandări de examinare: IRM; MRS poate delimita - Tl: hipointensă comparativ cu substanţa albă
extensia tumorală mai bine decât secvenţele convenţionale - T2.· în general hipcrintensă, clar poate fi heterogenă
Diagnostic diferell!.ţial: ischemie; cerehrită, encef"alită: ( calcificări, hemoragie); poate interesa şi expansiona cortexul
encefalită herpetică, ADEM; astrocitom anaplastic; tumori adiacent; aspect de infiltrare discretă a parenchimului adia-
cu punct de plecare cortical: oligodendrogliom, gliom angi- cent; rar sunt prezente „flow voicls" proeminente=> sugerează
ocentric. progresia spre glioblastom multiform.
Lista de verificaire: - TJC+: captare variabilă: focală, peteşială, heterogenă
- ischemia acută I subacută pot mima astrocitoame de ( dacă priza de contrast e inelară => progresie malignă spre
grad mic, istoricul şi monitorizarea imagistică fiind utile în glioblastom multiform)
orientarea diagnosticului - MRS: î raportului Cho/ Cr; NAA conservat sau minim
scăzut; Lac - nu semnificativ (îLac =necroză=> în tumorile
agresive, grad IV WHO); nivel intennediar de mioinozitol
Bibliografie (mai puţin decât în tumorile de grad mic, mai mult decât în
1. Shetty A, Gailfard F - Low grade infiltrative astrocytoma - Ra-
glioblastomul multiform);
diopaedia 2015, http://radiopaedia.org/articles/low-grade-infiltra- - Perfuzie RM: î rCBV
tive-astrocytoma Recomandări de examinare: IRM
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, Diagnostic diferenţial:
Brai11, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 - alte astrocitoame: astrocitom de grad mic: (-) prizei de
contrast; mai omogen; nivel mai mare de mioinozitol; tineri;
glioblastom: priză de contrast intensă+ arii de necroză; NAA
L mioinozitoll; metastaze cerebrale: adesea multiple; loca-
lizate la interfaţa s.a.-s.c.; NAA (-), mioinozitol (-); priză de
Alina Andreea Marinescu, Gheorghe Jana contrast inelară; adesea pacienţi vârstnici;
- infarct cerebral subacut: priză de contrast girifonnă;
IEpidlemiofogie: în teritoriu de distribuţie vasculară
- l /3 din astrocitoame; vârsta: la orice vârstă, mai frec- Lista de verificaJre: astrocitomul anaplastic este o masă
vent la adulţi (40-50 ani); M:F=l.8:1 emisferică cu priză de contrast(-) I minimă, variabilă (focală,
i°JflO/},is/1(·(! 111<'dicu/C!

pete~ială)=:::;, dadi sunt vizibile noi arii cu priză de contrast, - T2/FLAJR: masă hiperintensă înconjurată de edem
sau dacă priza de contraste inelară=:::;, progresie malignă spre vasogenic; ocazional vizibile lacune de flux
glioblastom multiform. - SWJ: efect de susceptibilitate magnetică pe T2* =
produşi de degradare sanguină (ocazional calcificări); inel
în hiposemnal (datorită produşilor de degradare sanguină):
Bibliografie incomplet şi neregulat ( când e prezent), localizat frecvent pe
1. Goe/ A, Caii/arc/ F -Anaplastic uslrocytomu - Racliopaedia 2015, conturul intern al periferiei groase;
h I Ip: I/radio pa ed ia. org/artic Ies/cm ap Ias Iic-a.1· trocy to ma - DWI: fără restricţie de difuzie; lotuşi cu ADC mai
2. Osborn AC, Salzman KL, Barlcovich Al - Diagnostic lmaging, scăzut decât în glioamele de grad mic;
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 - Tl +C: captare variabilă, dar întotdeauna prezentă; tipic
este periferică şi neregulată, cu componente nodulare; de
obicei înconjoară complet aria de necroză;
65.IH.3. Glioblastomu.l (giioblastomul - MRS: Cho î, lactat î, lipide î, NAAl, mioinozitol J
- Perfuzie RM: rCBV î comparativ cu tummile de grad mic
multiform - GBM) PET: demonstrează acumularea de FDG (reprezentând
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana creşterea metabolismului glucozei) care este tipic mai mare
sau similară cu metabolismul din substanţă cenuşie
Recomandări de examinare: IRM
Epidemiologie: este cea mai frecventă tumoră intracra- Diagnostic diferenţial:
niană primară la adulţi; 12-15% din toate tumorile intracra- - metastaze cerebrale: pot arăta identic, ambele pot
niene şi~ 50% din astrocitoame; poate apărea la orice vârstă fi multifocale; metastazele sunt de obicei localizate la
(frecvent> 60 ani, cu un peak al incidenţei între 65 şi 75 ani); joncţiunea s.a.-s.c. şi „cruţă" cortexul adiacent;
M:F=3:2; mai frecvent rasa caucaziană - limfom cerebral primar: de obicei priză de contrast
Morfopatologie: omogenă;
- grad lV WHO; clasificare: primare: sunt mai agresive - abcese cerebrale: restricţie de difuzie centrală, prezenţa
decât cele secundare şi tind să apară la pacienţi vârstnici; semnului dublului inel (dual rim sign);
secundare: gliom de grad mic preexistent, sunt mai puţin - astrocitom anaplastic: (-) necroză centrală;
agresive şi tind să apară la pacienţi tineri; apare ca o masă - demielinizare „tumefiată": poate apărea similar; pa-
emisferică imprecis delimitată, infiltrativă difuz şi cu arii tern-ul de încărcare este adesea sub fonnă de inel deschis;
necrotice; tipic traversează tracturile s.a. şi se extinde la pacienţi tineri;
emisferul controlateral: corpul calos (gliom în fluture), comi- - infarct cerebral subacut: istoric esenţial în sugerarea
surile anterioară şi posterioară; rar poate invada meningele; diagnosticului; nu trebuie să aibă Choî; nu trebuie să aibă
rar poate să fie multifocal, multicentric rCBVî;
- localizare: cel mai frecvent: s.a. supratentorială (lobii - toxoplazomoza cerebrală: pacienţi cu SIDA
frontali, parietali, temporali); emisfere cerebrale > trunchi Lista de verificare: tipic, GBM sunt tumori voluminoase
cerebral> cerebel; la copii: trunchi cerebral, cerebel în momentul diagnosticului; adesea au margini groase, neregu-
Simptome I semne: late, cu priză de contrast şi centrul necrotic (care poate prezen-
- deficit neurologic focal, simptome datorate îpresiunii ta şi componente hemoragice); sunt înconjurate de edem va-
intracraniene, atacuri de apoplexie; dacă apare hemoragia sogenic (care de fapt reprezintă infiltrări celulare neoplazice).
intratumorală =:::;, se prezintă cu manifestări de accident
vascular.
Imagistică - metode: CT, IRM, PET
Bibliografie
CT: masă izo-/uşor hiperdensă (celularitate î ), cu centrul
1. Di Munzo B, Gaillard F - G!ioblastoma - Radiopaedia 2015,
hipodens (necroză) şi margini groase, neregulate; marcat http://radiopaedia.org/articles/glioblastoma
efect de masă; edem vasogenic perilezional; ± hemoragie; 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich Al - Diagnostic Imaging,
rar calcificări; priză de contrast intensă, heterogenă Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt La!ce City, 2009
IRM:
- Tl: masă hipo- până la izointensă faţă des.a.; semnal
heterogen central (necroză, hemoragie intratumorală)
65.IU.4. Gliosarcomul
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

Epidemiologie: Epidemiologie:
- peak al prezentării în jurul decadei a 6-a; uşoară - rară (au fost raportate ~200 cazuri); vârf al incidenţei
predilecţie pentru sexul masculin între 20-40 ani;
Morfopatologie: Morfopatologie:
- este o turnară rară intra-axială primară cu un grad mare - de obicei grad lll WHO; poate să fie şi de grad II; este o
de malignitate (grad IV WHO); este considerat o variantă turnară glială difuz infiltrativă care interesează prin definiţie
histologică a GBM, suplimentar având o componentă sarco- cel puţin doi lobi
matoasă (tumora are elemente gliale şi mezenchimale ); poate Localizare:
prezenta invazie durală (spre deosebire de GBM) - substanţa albă a emisferelor cerebrale; uneori poate să
- localizare: uşoară predilecţie pentru lobii temporali fie interesat şi cortexul (19%); interesare 2 sau> lobi(+):
Simptome I semne: similar GBM ganglionii bazali, talamus (75%); corpul calos (50%), trunchi
Imagistică - metode: CT, IRM, angiografie convenţională cerebral ( l 0-15%); cerebel ( 10% ); poate traversa corpul calos
CT: sau massa intem1edia.
- masă solidă, hiperdensă, rotundă/lobulată, bine deli- Simptome I semne: există adesea o importantă discor-
mitată ( datorită componentei sarcomatoase ); edem peritu- danţă clinico-imagistică, afecţiunea putând să fie clinic
moral; ± hemoragie, necroză; priză de contrast heterogenă; silenţioasă deşi leziunea apare extensivă; cele mai comune
interesare durală semne/ simptome: deficite ale tracturilor cortico-spinale,
IRM: demenţă, dureri de cap, atacuri de apoplexie; altele: creşterea
- Tl: masă heterogenă, hipointensă; presiunii intracraniene, alterarea statusului mental, modificări
- T2: masă heterogenă (hemoragie, necroză); important de personalitate
edem perilezional Imagistică - metode: CT, IRM
- Tl+C: captare intensă, heterogenă, cu arii centrale de CT:
necroză; vizualizarea interesării durale - poate să fie nonnal (leziunea e izodensă cu parenchimul
Angiografie convenţională: cerebral); uneori se poate identifica o uşoară asimetrie prin
- vizualizarea aferentelor mixte, durale şi piale prezenţa unei plaje discret hipodense; (-) priză de contrast
Recomandări de examinare: IRM IRM:
Diagnostic diferenţial: - Tl: masă infiltrativă izo- sau hipointensă, tipic omogenă;
- GEM, metastaze cerebrale, abces cerebral, meningiom - T2: masă infiltrativă hiperintensă, omogenă; efect de
malign, hemangiopericitom masă cu uşoară ştergere a şanţurilor şi discretă amprentare a
Lista de verificare: poate să fie foarte asemănător cu ventriculului lateral adiacent; rar hidrocefalie;
GBM; uşoară predilecţie pentru lobii temporali; invazie durală - FLAIR: masă infiltrativă hiperintensă, omogenă
- D WI: de obicei fără restricţie
- Tl+C: tipic priză de contrast(-) I minimă; prezenţa
Bibliografie prizei de contrast indică progresia malignă;
1. Rezaee A, Weerakkody Y - Gliosarcoma - Radiopaedia 2015, - MRS: îî mioinozitol; Cho NI uşor î; l NAA
http: I!radiopaedi a. orgiartic les/glios arco ma - Perfuzie RM: rCBV l (=absenţa hiperplaziei vasculare)
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Imaging, Recomandări de examinare: IRM
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 Diagnostic diferenţial:
- arterioloscleroză: bătrâni, nu efect de masă, atrofie;
- vasculite: arii multifocale de ischemie;
- encefalite virale: prezentare mult mai acută,± interesare
meningeală;
- demielinizare: adesea multiple leziuni în locaţiile tipi-
ce; (-) efect de masă important; ± priză de contrast inelară
(incompletă, inel deschis spre cortex);
1nedicu!C!

- leucoencefâ!opalia mu!tifocalâ progresivă: imuno- T2: porţiunea solidă: hipersemnal faţă de s.c.; compo-
compromişi; fără efect de masă; adesea regiunile parieto-oc- nenta chistică: hiperscmnal faţă de LCR
cipitale, pot trave1°sa corpul calos; priză de contrast minimă/ - FLAIR: similar cu T2
absentă. - T I +C: priză de contrast intensă, dar heterogenă, a
Lista de verificare: turnară glială rară, infiltrativă difuz, porţiunii solide; peretele chistului încarcă ocazional; rar:
care poate fi greşit interpretată ca o afecţiune non-neoplazică metastaze leptomeningeale
a substanţei albe. - MRS: pattern metabolic aparent agresiv: Cho î; NAA L
lactat î; semn paradoxal: MRS nu reflectă cu acurateţe com-
portamentul histologic al tumorii.
Bibliografie Angiografie convenţională: masă avasculară; ocazional:
neovascularizaţie în porţiunea solidă
1. Di Munzio B. Cail!arcl F - C!iomatosis cerebri - Radiopaedia
Medicină nucleară: FDG PET: creşterea metabolismului
2015, httpl/rndiopaedia.org/articles/ g/iomatosis-cerebri
2. Osborn AC, Salzman KL, Bar/covich AJ - Diagnostic Jmaging, tumoral; semn paradoxal: PET nu reflectă cu acurateţe com-
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 portamentul histologic al tumorii.
Recomandări de examinare: IRM post Gd
Diagnostic diferenţial:
- meduiob!astom: pe linia mediană (vermis, tavanul
65.IIL6. Astrocitomul pilodtic ventriculului IV); pacienţi tineri (2-6 ani);
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - tumora atipică teratoidă I rabdoidă: masă voluminoasă,
heterogenă (cu componentă chistică I necrotică), priză de
contrast variabilă;
Sinonime: astroeitom piloeitic juvenil
- ependimom: tinde să ocupe ventriculul IV şi să se ex-
Epidemiologie: tipie: 9-1 O ani; nu există o predispoziţie
tindă prin foramene; comun: calcificări, chiste, hemoragii;
pentru sexe; 0,5-5, 1% din tumorile intracraniene; cea mai componenta chistică voluminoasă este mai puţin frecventă;
frecventă turnară la copii; 70-85% din astroeitoamele cere-
priză de contrast heterogenă;
beloase; prognostic relativ bun. - hemangiob!astom: adult; asociere cu boala von Hippel
Morfopatologie: termenul piloeitic se referă la proiecţiile Lindau; chist voluminos cu un mic nodul mural;
alungite ale celulelor neoplazice; prezenţa fibrelor Rosenthal - gangliogliom: discretă masă solidă/chistică corticali-
eozinofilice este un semn caracteristic, iar hialinizarea vaselor zată; calcificări;
sangvine este de asemenea comună - xantoastrocitom p!eomorfic;
- asocieri: NF 1 - abces cerebral: prezentare clinică diferită; nu nodul
- localizare: cerebel (60%) > nerv optic/ chiasmă (25- mural.
30%) > adiacent ventriculului 111 > trunchi cerebral Lista de verificare:
Simptome I semne: - masă chistică cerebeloasă ce prezintă un nodul mural
- în funcţie de localizare: turnară în fosa cerebrală pos- cu priză de contrast;
terioară: efect de masă cu semne datorate creşterii presiunii - lărgirea nervului I chiasmei I tractului optic, cu priză
intracraniene, în special când este prezentă hidrocefalia de contrast variabilă;
Imagistică - metode: CT, IRM, angiografie convenţională, - reconstrucţiile multiplanare post-contrast i.v. evidenţiază
medicină nucleară punctul de origine şi gradul extensiei.
C'I:
- nativ: discretă masă chistică I solidă; ± minim edem
perilezional; componentă solidă hipo- izodensă; calcificări
(20%); rar hemoragie;± hidrocefalie obstructivă 1. Knipe H. Cai/lard F - Pilocytic astrocytoma -Radiopaedia 2015,
- post-contrast i.v.: > 95% prezintă priză de contrast; pat- http://radiopaedia.org/artic/es/pi/ocytic-astrocytoma
tem-uri: 50%- componentă chistică neiodofilă, cu priză de con- 2. Oshorn AC, Sa/zman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
trast intensă a nodulului mural; 40% - masă solidă cu necroză
centrală şi iodofilie heterogenă; 10% - masă solidă, omogenă
IRM:
- TJ: componenta solidă: izo I hipointensă faţă de s.c.;
componenta chistică: izo I uşor hiperintensă faţă de LCR;
I (,l,i

65.HL7a Astirocitom pilomixoid - DWJ: valori ADC mai mici dcC::1t ale hamarloamelor
parenchimatoase din ST;
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - Tl+C: priză de contrast intensă
Angiografie conrvenţională:
Epidemiologie: nou născuţi sau copii mici. - vascularizaţie variabilă; ± vene talamostriate alungite
Morfopatologie: astrocitomul pilomixoid este o variantă, (hidrocefalie.)
recent descrisă, a astrocitom-ului pilocitic, având caracteris- Recommulări de examinare: IRM (extensia masei, semne
tici clinice şi histopatologice unice; este considerată o turnară asociate de ST)
de grad II WHO
Diagnostic diferenţial:
- localizare: tipic: în hipotalamus sau chiasma optică
- tumori de plexuri coroide: priză de contrast intensă;
imagistică: CT, IRM
carcinom de plexuri coroide: invazie parenchimatoasă şi
- masă solidă voluminoasă, Iobulată, ± hemoragie;
edem peritumoral;
- tipic: priză de contrast intensă (uneori inelară).
- astrocitom: origine: sept pellucid (fornix) I ganglionii
bazali mediali; neoplasm intranevraxial la populaţia pedia-
trică; priză de contrast variabilă; rare calcificări;
Bibliografie - germinom: pe lina mediană, adesea lângă ventriculul
1. Knipe H, Jindani 1 -Pilomyxoid astrocytoma - Radiopaedia 2015, Ill; diabet insipid; extensie LCR precoce;
http :I!rad i opaedia. 01g/artic! es/p i lomyxo id-as trocyto ma - subependimom: porţiunea inferioară a ventriculului
IV, coarnele frontale ale ventriculilor laterali; fară priză de
contrast; pacienţi de vârstă medie sau vârstnici;
65.III.8. Astrocitomul cu celule gigante - neurocitom central: masă lobulată, bine delimitată, cu
vascularizaţie variabilă; origine lângă foramenul Monroe
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
sau septul pellucid; frecvent necroză, formarea de chiste;
adult tânăr
Sinonime: astrocitom subependimar cu celule gigante, - PNET supratentorial: se poate extinde exofitic în ven-
turnară subependimară cu celule gigante, scleroză tuberoasă tricul; absenţa edemului periturnoral; celularitate tumorală
(ST) cu astrocitom intraventricular. crescută: izo- ==> uşor hipersemnal T2
Epidemiiologie: 5-15% din pacienţii cu scleroză tuberoa- Lista de verificare:
să; 1.4% din toate tumorile cerebrale pediatrice. - pacienţi cu scleroză tuberoasă care prezintă o masă
Morfopatologie: se crede că aceste tumori au probabil, ori- intraventriculară voluminoasă;
ginea la nivelul nodulilor subependimari ai pacienţilor cu ST; - localizare: aproape mereu lângă foramenul Monroe;
din punct de vedere histologic cele două leziuni sunt similare - bine delimitată, adesea lobulată
- localizare: lângă foramenul Monroe - priză de contrast intensă, heterogenă
Simptome I §emne: adesea asimptomatic; când apar - prezenţa intervalului de creştere sugerează tumoră
simptomele, ele sunt datorate hidrocefaliei obstructive subependimală cu celule gigante
Imagistică - metode: CT, IRM, angiografie convenţională - FLAIR detectează semnele subtile de la nivelul SNC
CI: la pacienţii cu ST.
- nativ: masă intraventriculară lângă foramenul Monroe;
> 1 cm; izo-/ uşor hipodensă faţă de s.c.; frecvent calcificări,
posibil hemoragie; ± hidrocefalie; Bibliografie
- postcontrast i.v.: priză de contrast intensă, heterogenă 1. Knipe H, Jones J - Subependyma/ giant cel/ astrocytoma, Radio-
IRM: paedia 2015, http://radiopaedia.org/ artic/eslsubependymal-giant-
- Tl: se1m1al heterogen hipo-izointens faţă de substanţă cell-astrocytoma;
cenuşie 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
- T2: hipersemnal heterogen faţă de s.c.; calcificări hi- Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
pointense; hidrocefalie
- FLAIR: hipersemnal heterogen; edem interstiţial peri-
ventricular datorită obstrucţiei ventriculare;
- T2*GRE: hiposemnal marcat al calcificărilor;
17(; medicali,

65JJL9. Xantoastrocitomul pleiomorfic Recommulări de examinare: IRM; CT pentru modifică-


rile de la nivelul calvariei
(PXA) Diagnostic diferenţial:
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - gang/iogliom: calcificări++, fără semnul „cozii durale";
- o/igodendrogliom: calcificări+++;
Epidemiologie: sunt tumori rare, reprezentând cca 1% - astrocilom pilocitic: de obicei în fosa cerebrală pos-
din toate tumorile cerebrale primare; vârsta: copii I adulţi terioară;

tineri; M=F - DNET: rar priză de contrast;


Morfopatologie: grad lI WHO; macroscopic, tumora - /vleningiom: rar componente chistice.
apare bine delimitată, adesea cu componentă chistică şi cu Lista de verificare: masă corticală+ îngroşare durală la
interesarea leptomeningelui adiacent; microscopic, marginile un tânăr cu crize epileptice.
sale nu sunt atât de bine definite şi prezintă un polimorfism
al celulelor şi mai ales un aspect pleomorfic al nucleilor;
proliferarea endotelială este rară; Bibliografie
- localizare: aproape invariabil (98%) localizate supra- 1. Knipe H. Gai!!ard F - Pleomorphic xanthoastrocyloma - Radi-
tentorial, tipic superficial (periferic), interesând cortexul şi opaedia 20 I 5, h1tp://radiopaediu.01g/artic!es/ pleomorphic-xan-
leptomeningele adiacent; aproximativ 1/2 sunt localizate în thoastrocytoma
lobul temporal. 2. Os horn A G, Sa/zman Kl, Barkovich AJ - Diagnostic lnwging,
Simptome I semne: Brain. 2nd Ed, Amirsvs, Salt lake City, 2009
- tipic aceste tumori sunt găsite la pacienţi tineri (copii
sau adulţi tineri), şi cum au predilecţie pentru lobul tem-
poral, cel mai frecvent se prezintă. cu epilepsie temporală 66. Diagnosticul radioimagistic al dife-
(71-78%).
:ritelor tipuri de tumori de trunchi cere-
limagistică - metode CT, IRM
- adesea există o componentă chistică (50-60%) cu un bral, glioamelor optice, ependimoamelor
nodul mural cu priză de contrast; intracraniene si medulobalstoamelor
- suplimentar, acestea sunt unele dintre tumorile care '
prezintă o „coadă durală" (,,durai tail") ea este mai degrabă
intracraniene
reactivă decât secundară invaziei durale directe. Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
CT:
- masă chistică hipodensă cu un nodul mural I masă solidă
cu densitate variabilă (hipodensă, hiperdensă sau mixtă); I. Gliomul de trunchi cerebral
edem minim/(-);± atrofie prin compresiune la nivelul tăbliei 1. Gliomul difuz de trunchi cerebral
interne adiacente (datorită localizării superficiale); 2. Gliomul focal de trunchi cerebral
- priză de contrast intensă a componentei solide şi a 3. Gliom de placă tectală
meningelui adiacent
IRM:
II. Gliomul de nerv optic
- Tl: izo- până la hipointensă comparativ cu s.c.; uneori HI. Ependimoarnele intracraniene
semnal mixt; porţiunea chistică e izointensă cu LCR-ul; ±
displazie corticală asociată (rar). IV. Meduloblastoamele intracraniene
- T2: izo- până la hiperintensă faţă de s.c.; uneori semnal
mixt; porţiunea chistică e izointensă cu LCR-ul; minim edem
vasogenic perilezional; 66.I. Gliomul de trunchi cerebral
- TJ+C: componenta solidă de obicei captează intens;
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
interesarea lepto-meningeală este vizibilă în peste 70% din
cazun;
Angiografie convenţională: Epidemiologie: mai frecvent la copii între 7 şi 9 ani,
- în ciuda prizei de contrast intense, PXA sunt de obicei reprezentând 25% din tumorile de fosă cerebrală posterioară;
avasculare angiografic. nu există o predispoziţie în funcţie de sex sau rasă; reprezintă
( 'uj!II0/11/ i7 I

doar 2% din tumorile cerebrale ale adultului; tipic apar la i.magistidn - metode: CT, IRM
adultul tânăr (a 3-a sau a 4-a decadă) şi tind să fie de grad CT: masă hipoclensft; priză de contrast minimă ( dacă
mic (WHO I sau II) este prezentă)
Simptome I semne: în funcţie de localizare şi dimensi- lRM: Tl: intensitate scăzută; T2: hipersemnal heterogen;
unile tumorii: ataxie, paralizie de nervi cranieni, semne ale FLAJR: hipersemnal; TJ+C: priză ele contrast minimă (poate
tracturilor lungi, hidrocefalie. sft încarce post radioterapie); D WJ: ele obicei normal; oca-
Clasificare: zional restricţie medie; MRS: NAA mai crescut în tumorile
]. gliom de trunchi cerebral diji1z asociate cu NFI decât în cele fără
2. gliom de trunchi cerebral focal Recomandări de examinare: IRM cu substanţă ele contrast
a. gliom de placă tectală Diagnostic diferenţial: romboence/alita, ADEM, NF 1,
b. alte glioame focale scleroza tuberoasă, demielinizarea osmotică, histiocitoza cu
3. cervicomedular (probabil un grup artificial fom1at prin celule Langerhans, hamartomul, alte tumori (meduloblastom,
extensia caudală a unui gliom de trunchi adevărat, sau exten- ependimom)
sia cranială a unei tumori intramedulare cervicale superioare) Lista de verificare: puntea este lărgită, artera bazilară
Morfopatologie: astrocitom difuz: de obicei astrocitom fiind deplasată anterior spre clivus;
fibrilar, grade II-IV WHO - podeaua ventriculului IV este turtită şi hidrocefalia
- gliom focal: cel mai frecvent astrocitom fibrilar (grad obstructivă poate să fie prezentă;
II); astrocitom pilocitic; gangliogliom - ocazional, tumora este exofitică, spre exterior în cister-
- gliom (dorsal) exofitic: astrocitom de grad mic; gan- nele bazale, sau central în ventriculul IV;
gliogliom - ele obicei tumora este omogenă pre-tratament; totuşi, la
- NF 1 asociată cu gliom de trunchi cerebral un număr mic ele pacienţi, ariile ele necroză pot fi prezente.
- localizare: pontină, mezencefalică, medulară
Imagistică: aspectul variază cu tipul tumorii.

66.I.2. Gliomul focal de trunchi cerebral


Bibliografie (66.l) Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
1. Knipe H, Gaillard F - Diffi1se brainstem glioma - Radiopaedia
2 O1 5, http:/lradi opaedia. org/artic les/difjitse-bra instem-g Iiama Epidemiologie: este un tip mai puţin obişnuit ele gliom
2. KnzjJe H, Gaillard F - Focal brainstem glioma - Radiopaedia ele trunchi cerebral şi are un prognostic mai favorabil decât
201 5, http://radiopaedia.org/articleslfocal-brainstem-glioma gliomul difuz ele trunchi cerebral
3. Knipe H, Gaillard F - Tectal glioma - Radiopaedia 2015, http://
Morfopatologie: histologia este variabilă, şi leziunea
radiopaedia. org/arti c Leslt ectal-g lio ma
4. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
poate să fie atât ele grad mic (cu prognostic mai bun), cât şi
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 ele grad mare: majoritatea (60%) sunt ele grad mic şi sunt as-
trocitoame pilocitice; ocazional au fost găsite ganglioglioame
şi oligoclenclroglioame; tumorile ele grad mare (40%) sunt ele

66.I.1 Gliomul difuz de trunchi cerebral obicei astrocitoame fibrilare sau glioblastoame multiforme.
- localizare: interesează pedunculii cerebrali, între tala-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana mus şi porţiunea superioară a punţii
Simptome I semne: hemipareză
Epidemiologie: apare în copilărie (3-1 O ani), reprezen- Imagistică - metode: CT, IRM
tând 10-15% din toate tumorile cerebrale pediatrice şi 20-30% CT: masă chistică bine delimitată hipodensă, cu nodul
din tumorile pediatrice de fosă cerebrală posterioară mural; priză ele contrast intensă a nodulului.
Morfopatologie: sunt astrocitoame fibrilare infiltrative IRM:
(WHO II, III sau IV); 60-70% din glioamele de trunchi cerebral - T1: hiposemnal;
- Asocieri: NFl - Tl: hipersemnal; pedunculi cerebrali cu arie ele proiecţie
- Localizare: frecvent în punte ( 60-70%) crescută;
Simptome I semne: multiple paralizii ale nervilor cranieni - FLAIR: hipersemnal;
şi semne datorate creşterii presiunii intracraniene; semne - Tl+C: masă bine delimitată cu priză ele contrast relativ
cerebeloase: ataxie, dizartrie, nistagmus, apnee de somn. frecventă
i7'

-- DTI (diffusion tensor irnaging) şi tractografia: utile 66.Ilo Gliomul de nerv optic
în a defini relaţia masei tumorale cu tracturile; dacă este
demonstrată interesarea acestora => sugerează o histologie
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
mai degrabă infiltrativă
Recommulări de examinare: IRM cu substanţă de con- Sinonime: astrocitom pilocitic juvenil; gliomul optic
trast, DTI, tractografie malign al adultului.
Diagnostic diferenţial: granulom (TB) Epidemiologie: - la rnpii: mai frecvent; adesea de grad
Lista de verificare: pilocitic, chist plus nodul. mic; 3% din tumorile orbi tare; 5% din tumorile intracraniene;
- la adulţi: rar; de obicei agresiv
Morfopatologie: - wpii cu NF 1 asociată: infiltrare pe-
rineurală circumferenţială cu granulomatoză arahnoidiană;
66.1.30 Gliom de placă tectală
prezervarea relativă a acuităţii vizuale; - copii fără asociere
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana de NF l: infiltrare perineurală expansivă; - adulţi: astrocitom
anaplastic sau glioblastom multiform
Epidemiologie: copilărie şi adolescenţă; posibilă - asocieri: la copii: uneori asocieri cu NFl (30-40%);
predilecţie
pentru sexul masculin 15% din pacienţii cu NF 1 prezintă gliom de nerv optic; la
Morfopatologie: majoritatea leziunilor sunt astrocitoame adulţi: nu au fost găsite asocieri cu NFl
de grad mic; ocazional: ependimom, gangliogliom, PNET - localizare: copii cu NF 1: porţiunea anterioară a căii
(turnară neuroectodermală primitivă) vizuale, unilateral sau bilateral; 50% extensie la nivelul
- asocieri: NF 1 chiasmei sau retrochiasmatică; copii fără NF 1: afectează
- localizare: placa tectală predominant chiasma şi porţiunea retrochiasmatică; adulţi:
Simptome I semne: macrocranie, hidrocefalie obstructivă nervul optic unilateral cu extensie posterioară
cu dureri de cap Simptome I semne: diminuarea acuităţii vizuale (63%);
Imagistică - metode: CT, IRM efect de masă cu proptoză; simptome datorate creşterii pre-
CT: expansionarea omogenă a tectului; posibilă creştere a siunii intracraniene; deficite neurologice focale; hidrocefalie;
densităţii; hidrocefalie; priză de contrast variabilă (mai mică interesarea hipotalamusului => poliurie/polidipsie
dacă densitatea leziunii este mai mare şi asociază calcificări Imagistică - metode: Rx, CT, IRM

tec tale centrale). Rx: lărgirea canalului optic (dacă tumora nu este limitată
IRM: expansionarea lamei tectale printr-un nodul tisular la orbită); semne adiţionale de NF 1
solid CT: nervul optic este variabil mărit şi masa poate să fie
- Tl: izo - uşor hipointensă faţă de substanţa cenuşie fuziformă sau exofitică; nervul optic poate să fie alungit;
- T2: hiperintensă faţă de substanţa cenuşie izodensă; posibil focare hipodense dacă apar spaţii chistice;
- Tl°''GRE: calcificări rare calcificări; lărgirea canalului optic dacă apare extensia
- Tl-+-C: de obicei nu încarcă intracraniană
Recomandări de examinare: IRM cu substanţă de con- IRM:
trast; secţiuni sagitale fine - Tl: lărgire izo- până la uşor hipointensă comparativ
Diagnostic diferenţial: cu segmentul contralateral; hipointensităţi focale dacă apar
- când tectul are dimensiuni aproape normale: stenoza spaţii chistice.
apeductală; - T2: hipersemnal periferic datorită gliomatozei arahnoi-
- în cazul leziunilor voluminoase (când nu e definită clar diene (NF 1); spaţii chistice focale (de degenerare muncinoa-
originea tectală): tumora parenchimatoasă pineală şi tumora să) în hipersemnal (fără NF 1).
cu celule germinale; chist pineal; meningiom; metastaze - Tl+C: priză variabilă (de la mică la intensă)
cerebrale; malfonnaţie cavernoasă; hamartom (la pacienţii Recomandări de examinare:
cu NFl) - CT este adesea prima investigaţie şi chiar dacă nu este tot
Lista de verificare: atât de sensibilă precum IRM-ul, poate adesea pune diagnosti-
- cu timpul, masa tumorală poate dezvolta mici spaţii chis- cul; secţiuni fine prin orbită+ reconstrucţii coronale, sagitale;
tice (uneori asociate cu deficite neurologice) sau calcificări; - IRM este modalitatea imagistică de elecţie (defineşte
- tumorile de grad mare tind să fie mai voluminoase şi interesarea porţiunii anterioare a căii vizuale, ± se1m1e aso-
să prezinte o priză de contrast mai intensă. ciate de NF 1)
IDiagnostic diferenţiai: - metode: CT, IRM
-- nevrita optică: debut unilateral acut; priză de contrast Cf: infratentorial: masă tisulară (izo-hipodensă) în ven-
a nevului optic fără vizualizarea unei mase triculul IV, extensie în unghiul ponto-cerebelos I cisterna
- pseudotumora orbitară idiopatică: proptoză dureroasă; magna; calcificări (50'%); ± chiste, hemoragie; hidrocefalie;
imagistică variabilă, inclusiv priză de contrast perineurală supratentorial: masă periventriculară voluminoasă, hetero-
- sarcoidoza: boală sistemică, inflamaţie orbitală; priză gcnă; calcificări ( 50% ); post-contrast i. v.: priză de contrast
de contrast a nervului optic (orbital, intracranian) variabilă heterogenă
- meningiomul tecii nervului optic: debut progresiv cu IRM:
proptoză şi diminuarea treptată a acuităţii vizuale; masă - T1: porţiunea solidă apare izo- până la hipointensă faţă
fuziformă la nivelul tecii nervului optic des.a.; focarele chistice apar uşor hiperintense faţă de LCR;
Lista de verificare: hemoragia - hiperintensă;
- cheie diagnostică: masă fuziformă la nivelul nervului - T2: semnal beterogen, de obicei izo- până la hipe-
optic, cu interesare variabilă a porţiunii posterioare a căii rintens; focare chistice hiperintense; calcificări, hemoragia
vizuale; - hipointense;
- priză de contrast variabilă; - FLAIR: delimitează mai bine interfaţa dintre tumoră şi
- rar calcificări. LCR; focarele chistice apar în hipersemnal faţă de LCR;
- T2''·GRE: calcificări, hemoragia - focare în asemnal;
- Tl+C: priză de contrast heterogenă, de la uşoară la
Bibliografie moderată; ajută la delimitarea tumorii de edemul vasogenic

I. Knipe H, Cai/lard F - Optic nerve glioma - Radiopaedia 2015,


adiacent şi de parenchimul cerebral normal;
http:/lradiopaedia. orgia rticlesloptic-nervc-glioma - D WI: restricţia de difuzie poate fi întâlnită la nivelul
2. Harnsberger HR, G/astonbury CM, Miche/ MA, Koch BL - Dia- componentei solide în special în turnară anaplastică; difuzia
gnostic Jmaging: Head and Neclc, 2nd Ed Amirsys Lipincott, Salt trebuie interpretată cu precauţie în cazul maselor cu calcificări
Laice City, 20 JO sau hemoragie semnificativă;
- MRS: N AA L Cho î, lactat î; spectroscopia singură nu
poate diferenţia corespunzător epenclimomul de astrocitom;
66.HI. Ependimoamele intracraniene Angiografie convenţională: aspect variabil, de la avas-
cular la turnară hipervascularizată.
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Medicină m1clleară: utilă în diferenţierea unei recurenţe
tumorale de o necroză de iradiere
Epidemiologie: 3-9% clin toate tumorile neuroepiteliale; Recomandări de examinare: IRM cu substanţă de contrast
6-12% clin tumorile cerebrale pediatrice; până la 33% clin Diagnostic diferenţial:
tumorile cerebrale apărute până la vârsta de 3 ani. - meduloblastom: origine vermiană; mai puţin „plastic"
Morfopatologie: 60% infratentoriale: masă tisulară lo- (nu are tendinţa de a se extinde prin foramene); priză de con-
bulată, bine delimitată, ± chiste, necroză, hemoragie; tipic, trast mai omogenă; calcificările sunt mai puţin comune;
mai degrabă deplasează decât invadează parenchimul cerebral - subependimom: pacienţi vârstnici;
adiacent; 40% supratentoriale, clin care cca 1h sunt intrapa- - papilom de plexuri coroide: la copii este localizat la
renchimatoase: aspect variabil, de la masă solidă omogenă, nivelul trigoanelor ventriculilor laterali; la adult în ventriculul
până la chiste cu nodul mural sau mase heterogene IV (deci opus faţă de ependimom); priză de contrast mult mai
- clasificare: grad I WHO: epenclimom mixopapilar; grad intensă şi mai omogenă; absenţa edemului în parenchimul adi-
II WHO: epenclimom celular, epenclimom papilar, epenclimom acent; NB: papilom de plexuri coroide poate să fie heterogen
cu celule clare; grad III: epenclimom anaplastic şi să invadeze parenchimul cerebral adiacent;
- localizare: podeaua ventriculului IV (localizare comună - metastaze de plexuri coroide: pot să aibă un aspect si-
la copii); epenclimom supratentorial. milar; de obicei pacienţi vârstnici cu istoric de malignitate;
Simptome I §emne: în funcţie de localizare: în ventriculul - glioblastom: similar cu ependimomul supratentorial
IV semne şi simptome datorate creşterii presiunii intracra- intraparenchimatos; de obicei pacienţi vârstnici; epicentrul
niene; alte simptome de fosă cerebrală posterioară: ataxie; leziunii este de obicei în s.a.
supratentorial: cefalee, deficite neurologice focale; dacă - neurocitom central: de obicei are origine I contact cu
apare hemoragia ==> tablou clinic hiperacut. septul pellucid.
Li§ta de verificare: - DWJ: restricţie de difuzie
- tumoră „plastică" (se extinde prin foramenele ventricu- - T J+C: captare hcterogenă
lului IV în cisterne); 2/3 infratentorial (ventriculul IV), 1/3 - MRS: îCbo; lNAA; lactat de obicei prezent; peak al
supratentorial (majoritatea în s.a. pcriventriculară); calcificări taurinei
(50%); ± chiste, hemoragie. Recomandări de examinare: IRM cu substanţă de contrast
Diagnostic diferenţial:
- la populaţia pediatrică:
Bibliografie - astrocitom pilocitic cerebelos: copii mari; leziune emi-
sferică; chist cu nodul cu priză de contrast;
I. Goe/ A - Supratentorial ependvmoma - Radiopaedia 2015, http://
radiopaedia.orglartic/eshupratentoria/-ependymoma - ependimom: copii mari; mai heterogen, calcificările şi
2. Oshorn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, hemoragia mai comune; de obicei origine la nivelul podelei
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 ventriculului IV; tumoră „plastică" cu extensie prin forame-
nele ventriculului IV/ cisterna magna
- papilom de plex coroid: mai puţin frecvent în ventricu-
66.IV. Meduloblastoamele intracraniene lul IV (mai frecvent în ventriculii laterali la copii); priză de
contrast intensă, omogenă; efect de masă mic
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - tumora atipică teratoidă/ rabdoidă: imagistică similară;
copu m1c1
Epidemiologie: la copii: 12-25% din toate tumorile ce- - la adulţi:
rebrale pediatrice, 30-40% din tumorile cerebrale pediatrice - metastaze cerebrale
de fosă cerebrală posterioară; la adulţi: 0,4-1 % din tumorile - hemangioblastom
cerebrale ale adultului; predilecţie moderată pentru sexul - papilom de plex coroid
masculin (M>F=2-4: 1); 75% <10 ani, cu o mediană în jurul - ependimom
vârstei de 5 ani. Lista de verificare:
Morfopatologie: subtipuri majore: clasic, desmoplastic, - masă solidă în ventriculul IV
extensiv nodular cu diferenţiere neuronală avansată, cu celule - hidrocefalie (90%)
largi, medulomioblastom, meduloblastom melanotic - priză de contrast (>90%)
- asocieri: sindromul Coffin-Siris; sindromul Cowden; - contrastul este esenţial pentru a detecta diseminările LCR
sindromul Gardner; sindromul Gorlin; sindromul Li-Frau- - IRM medular cu substanţă de contrast (întregul neuraxis)
meni; sindromul Rubinstein-Taybi; sindromul Turcot.
- Localizare: tavanul ventriculului IV (velum medular
superior); origine laterală (la nivelul emisferelor cerebeloase) Bibliografie
- mai frecvent la copii mari şi adulţi 1. Rezaee A, Cai/lard F - Medu/lob/astoma - Radiopaedia 2015,
Simptome I semne: simptome cu debut rapid; simpto- http://radiopaedia.org/artic/eslmedu//ob/astoma
mele reflectă efectul de masă local şi/sau creşterea presiunii 2. Osborn AG, Sa/zman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
intracraniene: greaţă, vărsături, ataxie, paralizie de nervi Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009
cranieni (mai puţin frecvent comparativ cu astrocitomul de
trunchi cerebral)
Imagistică - metode: CT, IRM
CT: masă solidă în ventriculul IV: hiperdensă (90%),
necroză/ mici arii chistice intralezionale (40-50% ), calcificări
(10-20%), rar hemoragie; priză de contrast (>90%): relativ
omogenă, ocazional peteşială
IRM:
- Tl: hipointens faţă de s.c.
- T2: semnal heterogen datorită calcificărilor, necrozei,
ariilor chistice; în general izo-până la hiperintensă faţă de s.c.
- FLAIR: hiperintens faţă de parenchimul cerebral; bună
delimitare între turnară şi LCR
17_,

Diagnosticul radioimagistic al tumo-· - T2: semnal hetcrogcn: regiuni cu semnal hipointens


marcal = hemoragic; focare chistice hipcrintcnsc;
rilor intracraniene atipice teratoide şi - FLAJR: chislc hipcrintense faţă de LCR; componenta
rabdoide (ATRT), papiloamelor şi carci- solidă tumorală: izo- hiperintensă; edem transependimar;
- T2·:·GRE: focare hemoragice în asernnal
noamelor de plexuri coroide, limfoamelor
- DWJ: hiperintensă; ADCJ,
primare şi secundare cerebrale - Tl+C: priză de contrast heterogenă; extensie leptome-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana ningeală: liniară difuză I nodulară
- 1vJ.RA: îngustarea vaselor încarcera le
- JVJRS: pattern metabolic agresiv: îCho, j,sau absenţa
I. TmnoriRe intracraniene atipice teratoide şi .rab- NAA şi creatinei, peak de lipide I lactat
Recomamlări de examinare: !Rl\/1 cu substanţă de contrast
doide (ATRT)
Diagnostiic
H. Papiloamele şi cardnoamele de plexuri coroide - meduloblostom: turnară de fosă cerebrală posterioară;
1. Papilomul de plexuri coroide tumorile atipice rabdoide I teratoide tind să aibă mai frecvent
2. Carcinomul de plexuri coroide componente chistice comparativ cu meduloblastomul
- astrocitom pilomixoid: tumoră chiasmatică I hipotala-
HI. Limfoamele cerebrale primare şi secundare
mică la copii; tumoră solidă cu priză de contrast
1. Limfomul cerebral primar
- astrocitom pilocitic: mai frecvent prezintă chiste largi;
2. Limfomul cerebral secundar
copii mai mari (5-15 ani)
- papilom de plexuri coroide: masă intraventriculară;
priză de contrast omogenă
67.I. Ttnnori!e intracraniene atipice - ependimom: tumoră plastică extinzându-se prin forame-
teratoide şi rabdoide (ATRT) nele ventriculului frecvent calcificări, chiste, hemoragie;
priză de contrast heterogenă
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe - teratom: localizare mai frecventă pineală sau para-
selară; aspect imagistic heterogen datorită calcificărilor,
Epidemioiogie: copii mici (media vârstei fiind de 2-3 hemoragiei
ani), în timp ce meduloblastomul tipic apare la copii de vârstă - hemangioblastom: chist voluminos cu un mic nodul
medie (medie de 6 ani); M=F mural; adult; adesea asociat cu boala von Hippel Lindau
Morfopatologie: turnară de grad IV WHO; este cel mai Lista de verificare:
frecvent prezentă ca o masă de fosă cerebrală posterioară, - masă intracraniană heterogenă la un copil
frecvent nerezecabilă la momentul prezentării, având margini - 15-20% prezintă diseminări
imprecis delimitate şi infiltrare în parenchimul adiacent. - frecvent componente chistice sau hemoragice
- localizare: infratentorial (50%): cerebel (cel mai frec- - poate conţine calcificări
vent); trunchi cerebral; supratentorial: emisfere cerebrale; - priză de contrast heterogenă
regiunea glandei pineale; sept pellucid; hipotalamus. - cel mai bun protocol: IRM cu substanţă de contrast.
Simptome I semne: comune: semne datorate creşterii pre-
siunii intracraniene: letargie, vomă, creşterea circumferinţei
craniene; alte semne I simptome: torticolis, atac de apoplexie,
regresia deprinderilor I. Rezaee A, Gaillard F - Atypical teratoid/rhahdoid tumour - Ra-
Imagistică - metode: CT, IRM diopaedia 2015, http://radiopaedia.orglartic/es/ atypical-teratoi-
CT: masă izodensă cu s.c.; frecvent: chiste, hemoragie; drhabdoid-tumour
poate conţine calcificări; hidrocefalie obstructivă asociată; 2. Osborn A G. Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
priză de contrast heterogenă Brain, 2nd Ed, Aminys, Salt Lake City, 2009
IRM:
- Tl: semnal heterogen: izo- uşor hiperintensă faţă de
s.c. cu focare hiperintense corespunzând hemoragiei; chistele
apar uşor hiperintense faţă de LCR;
11

JL -- melasta::e de plexuri comide: isloricul unei lumori


primare; rar la copii
plexuri coroide b. când la tu mora esle localizată în fosa cerebrală
(rar), diagnostic diferenţial cu: meduloblastorn,
67.ILL Papilomul de plexuri coroide tumoră atipică teratoidă/ rabdoidă, ependimorn anaplastic
papilar
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe c. la diagnostic diferenţial cu: rneningiorn intraven-
tricular, subependimom, ncurocitorn central, gliom exofitic
Epidemiologie:~ I 'X) din toate tumorile cerebrale; 2-6% !Lista de verificare:
din tumorile cerebrale pediatrice; 0,5'% din tumorile cerebrale - copil cu masă lobulată intraventricuiară ce prezintă o
ale adultului; cca 85% apar în copilăi'ie (< 5 ani) priză de contrast intensă
Morfopatologie: tumoră tipică - grad l WHO; tumoră ati- - 50% =? atrium-ul ventriculului lateral (stânga> dreapta)
pică (prezenţa mitozelor) - grad li Wl-10; aspect macroscopic: - 40% ventriculul IV (vălul medular posterior) şi fora-
masă intraventriculară cu aspect conopidiform; men-ul Luschka
~ asocieri: boală von Hippel Linclau - examen IRM al întreg neuraxis-ului înainte de chirurgie.
~ localizare: la adulţi, în 70% din cazuri apare în ventri-
culul IV; la copii cea mai comună localizare este în ventricul ii
laterali (la nivelul trigoanelor); alte localizări: ventriculul 111,
regiunea pineală 1. Rc:.aC'e A, De.rni PK - Choruid plexu.1· papii/omu - Rac!iopaedia
Simptome I semne: macrocranie, bombarea fontanelelor, 2015. h ttp.//radiopaec!iu. org/arlicles/choroid-plexus-papi!loma-1
vomă, dureri de cap, ataxie 2. Osbom AG, Sal::nwn KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Imagistică - metode: CT, IRM, angiografie convenţională Brain, 2nd Ec!, Amirsvs, Salt Lake City, 2009
CT: nativ: masă boselată intraventriculară; 75% izo- sau
hiperdensă; calcificări (25%); hidrocefalie; contrast i. v.:
priză de contrast intensă, omogenă (priză de contrast hetero- 67 .IL2. Carcinomul de plexuri coroide
genă =? sugerează carcinom de plexuri coroide); ocazional,
Alina Nicula, Andreea A1arinescu, Gheorghe Jana
minimă invazie intraparenchimatoasă; CTA: lărgirea arterei
coroidiene la nivelul trigonului ventriculului lateral
!RM: Tl: masă lobulată, bine delimitată, izo- hipointensă; Epid.emi\ofogie: copii, tipic în primii 5 ani de viaţă; 1-4%
T2: izo-hipointensă, ± traiecte vasculare intralezionale în din tumorile cerebrale pediatrice
asemnal, hidrocefalie, focare cu semnal scăzut= calcificări,± Mrnrfopafologie: stadializare: grad III WHO; macrosco-
hemoragie intratumorală; FLAIR: hipersenmal periventricu- pic: masă lobulată cu arii chistice şi necrotice, cu pierderea
lar (resorbţie transependimară); T2"''GRE: ± focare cu semnal citoarhitecturii papilare; microcalcificările şi hemoragia pot
diminuat= calcificări şi/sau produşi de degradare sanguină; fi prezente; dacă este prezentă invazia parenchimului cerebral
TJ+C: priză de contrast intensă, omogenă; ocazional mici =? ajută la diferenţierea de papilomul de plexuri coroide;
focare chistice/ necrotice; Jl1RA: traiecte vasculare intra- - asocieri: sindromul Li-Fraumeni; sindromul Aicardi
lezionale; lărgirea aiierei coroidiene (trigon); MRS: t NAA, - localizare: aproape întotdeauna în ventriculii laterali
î Cho, î lactatului ( dacă necroza este prezentă) Simptome I semne: secundar hidrocefaliei =? creşterea
Angfogrnfia convenţională: masă tumorală hipervascula- circumferinţei craniene, dureri de cap, edem papilar; se-
rizată; artera coroidiană cu calibru crescut; sunt aiierio-venos; cundar invaziei structurilor cerebrale adiacente =? deficite
Recomandări de examinare: lRM ( cu substanţă de con- neurologice focale
trast al întreg neuraxis-ului înainte de chirurgie) Imagn§\tică - metode: CT, IRM, angiografie convenţională
Diagno§tic diferenţia!: CT: masă intraventriculară (frecvent trigoanele ventriculi-
a. cu alte tumori de plexuri coroide: lor laterali) izo- hiperdensă; calcificări (20-25%); hidrocefalia
- carcinomul de plexuri coroide (poate fi foarte dificil poate fi prezentă (dar mai puţin frecvent decât în papilomul
doar pe baza semnelor imagistice): aproape exclusiv la copii de plexuri coroide când este şecundară obstrucţiei, pe când
mici; priză de contrast heterogenă; ± invazie parenchimatoa- în cazul carcinomului de plexuri coroide ea poate fi datorată
să; dacă extensia parenchimatoasă este absentă =? dificil de hiperproducţiei de LCR); priză de contrast intensă, heterogenă
diferenţiat de papilomul de plexuri coroide (prin prezenţa de arii chistice şi necrotice).
177

HRM: TJ: iw- până la hipointensă; T2: izo- pf1n[1 la !orn!i::ort': 90%, supratentorial: cel mai frecvent lobii
hipointensă cu arii necrotice hipcrintcnsc; T:FGRE: arii în frontali şi parietali; nucleii cenuşii profunzi; leziuni grupate
hiposcrnnal (calcificări I hemoragic); MRS: l NAA, î Cho, in jurul vcntriculilor, la joncţiunea dintre substanţă albă şi
l Lactat; Tl+C: priză de contrast intensă, heterogenă substanţă cenuşie; 111teresează adesea corpul calos; adesea se
Recommulâri de examinare: IR!VI extinde de-a lungul suprafeţei ependimalc; poate interesa lep-
Diagrwstic diferen]ţfa!: tomeningele sau dura (mai frecvent în afectarea secundară)
·- papilomul de plexuri comide: omogen; absenţa necro- I s1.c1rnme: alterarea statusului mental, deficite
zei; absenţa invaziei parenchimului cerebral; este dificil de neurologice focale; altele: modificări cognitive, neuropsihia-
diferenţiat imagistic=> biopsia este necesară trice; dureri de cap, creşterea presiunii intracraniene; atacuri
- neumei/om centml: pacienţi vârstnici; de obicei în de apoplexie
corpul ventriculilor laterali, în contact cu septul pellucid; Ilmagistică - metode: CT, IR!VI, medicinii. nucleară
·- meningiom intraventricufar: pacienţi vârstnici; pnză CT: majoritatea leziunilor sunt hiperdense (70%);
de contrast mai omogenă; hemoragia este neobişnuită; adesea multiple leziuni la
- metastaze de plexuri coroide: rar la copii pacienţii cu SIDA; priza de contrast: comun: moderată,
Lista de vedfi.care: uniformă (irnunocornpetenţi); mai puţin frecvent: inelară
- copil< 5 ani cu masă intra ventriculară cu invazie epen- (imunocompromişi); rar: fără priză de contrast (imitând
climală; calcificări (20-25'% ); afecţiuni ale substanţei albe)
- T l +C: priză de contrast heterogenă; ± diseminare LCR; lRM: TJ: imunocompetenţi: semnal omogen izo I hipo-
- IRM cu substanţă de contrast al întreg neuraxis-ului. intens faţă de cortex; irnunocornprornişi: izo- I hipointens
faţă de cortex; poate să fie neomogen datorită hemoragiei,
necrozei; T2: imunocornpetenţi: semnal omogen izo- I hi-
pointens faţă de cortex; imunocornprornişi: izo- I hipointens
I. Rezaee A, Stu11is!avsk1• A - Chomid p/exu.1· carcinomu - Radiopac- faţă de cortex; poate să fie neomogen datorită hemoragiei,
dia 2015, http://radiopaedio.org/arlic/es/chomid-plexus-carcinoma necrozei; rar calcificări, de obicei clupă terapie; minim edem
2. Osborn A G, Salzman KL, Bur/co1•ich AJ - Diagnostic /maging, perilezional; FLAJR: imunocompetenţi: semnal omogen izo-
Brain, 2nd Ed, Amirsvs, Salt Lake 2009 / hipointens; irnunocomprornişi: semnal omogen izo- I hipo-
intens; pot fi hiperintense; uşor edem perilezional; T2i'GRE:
irnunocmnprornişi: arii în asernnal < datorate calcificări I
67 .HI. Limfoame!e cerebrale primare şi
hemoragie; DWJ: restricţie ele difuzie, l ADC; Tl+C: tipic,
secunda.re leziunile cu grad mare prezintă o priză de contrast intensă,
omogenă, în timp ce leziunile cu grad mic prezintă o priză

67oUI.L Limfomul cerebral primar de contrast de la moderată la absentă; MRS: î Cho, J NAA,
inversarea raportului Cho/Cr, î Lactat;pe,:fuzie RM: î rCBV
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Medicină nucleară: PET: hipem1etabolic; SPECT: hi-
pcrrnetabolic
Epndemfofogi.e: incidenţă crescută la imunocompetenţi Recomandări de examinare: IRM
(medie de 60 ani), imunocompromişi (medie de 37 ani); Diagrwstk diferenţiai:
1-7% clin tumorile cerebrale primare, incidenţă în creştere; - limfom cerebral secundar
~ 1% clin limfoame; 3-5% din LNH; 2-6% clin pacienţii cu - toxoplasmoza: nu extensie subepenclimară; localizare
SIDA; dominanţa sexului masculin. mai frecventă în ganglionii bazali,joncţiunea cortico-meclu-
Moirfopatofogie: multiple leziuni circumscrise I infil- lară; SPECT, PET - izo/hipometabolic
trative localizate la nivelul cortexului, substanţei albe sau - gliob!astom multiform: frecvent hemoragie; priză de con-
substanţei cenuşii profunde (mai frecvent în leziunile de trast heterogenă; necroză cu priză de contrast periferică (95%)
grad mic); prezenţa de arii de necroză în special la pacienţii - SMIADEM: alte leziuni cu localizare caracteristică;
imunodeficienţi; > 90% au la origine celule B; celulele malig- pacienţi tineri
ne tind să se acumuleze înj urui vaselor sanguine; umorile de - abces cerebral: priza de contrast periferică este mai groa-
grad mic au mai frecvent la origine celule T; examinarea LCR să în limfomul cerebral primar; restricţie de difuzie centrală
demonstrează un nivel crescut de proteine şi un nivel scăzut - neurosarcoidoza: majoritatea pacienţilor au boală
al glucozei; citologia pozitivă este neobişnuită (~25%) sistemică; tipic absenţa prizei de contrast lepto-meningeale;
i n: medicu/â

interesare durală, leptomeningcală ='> parenchimatoasă Diagnosticul radioimagistic al tumo-


lLi§ta dle verifirnre:
- leziune I leziuni în ganglionii bazali, substanţă albă
rilor peris:elare~ micro- şi macroadenoa-
peri ventriculară; 90'% supratentorial; adesea interesează, melor glandei pituitare, altor tumori ale
traversează corpul calos; extensie frecventă de-a lungul
regiunii selare şi al tumorilor de glandă
suprafeţei epenclimare; priză ele contrast pronunţată, adesea
omogenfi; minim edem perilezional. pineală
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

I. Weemkkodv Y, Gaillard F - Primar)' CNS lymphonw - Radiopae- I. Tumorile periselare, micro- ş! macroadenoamele
dia 2() 15, http://radiopaec!ia.orglarticles/prima1y-cns-ly111phomu gfain.den pitu!tare, aUe tumori ale regiunii selare -
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, form].J!lă mnemonică
Brain, 2nd Ecl, Amirsys, Salt Lake City, 2009
l. Microadenomul pituitar
2. Macroadenomul pituitar
3. Craniofaringiomul
67oHL2. Limfomul cerebral secundar 4. Gliomul hipotalamic-optochiasmatic
Alina Nicula, Gheorghe Jana 5. Gliomul de nerv optic
6. Germinomul
Epidemiologie: limfomul lepto-meningeal apare în 2/3 7. Cordomul
din cazuri în limfoamele cerebrale secundare, doar 1/3 din 8. Chistul dennoid intracranian
cazuri prezentându-se ca limfoame cerebrale primare 9. Chistul epidermoid intracranian
Moirfopmtologie: tipic este un LNH şi prin definiţie este 1O. Teratomul intracranian
o boală sistemică la prezentare, cu interesarea secundară a 11. Metastazele pituitare
SNC; celule maligne în LCR
12. Coristoma pituitară
- localizare: spre deosebire de limfomul cerebral primar,
în limfomul cerebral secundar este mai frecvent interesat n. Tumorile de glandă pineală
leptomeningele 1. Pineocitomul
Imagfatid: IRM 2. Tumora parenchimatoasă pineală cu diferenţiere
- priză de contrast lepto-meningeală, durală, subependi- intermediară
mară şi a nervilor cranieni;± hidrocefalie comunicantă; forma
3. Tumora papilară a regiunii pineale
parenchimatoasă este similară imagistic cu cea din limfomul
4. Pineoblastomul
cerebral primar; oricum, poate fi acompaniată de prezenţa
unei prize de contrast leptomeningeale sau ependimale
Recomandări de exambume: IRM
68.L Tumorile periselare, micro- şi macroa-
denoamele glandei pituitare, alte tumori
Bibliogrf!fie ale regiunii §elare - formulă mnemonică
!. Knipe H, Galiard F - Secondary CNS lymphoma -Radiopaedia
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
2() I 5, http://radiopaedia.org/articles/ secondary-cns-lymphoma

Există o forml.Illă m1rnemonid pentru a ţine minte cele


mai comune mase supraselare I parase/are I intraselare:
SATCHMO
- S: sarcoidoză, tumori selare ( adenom hipofizar)
- A: anevrism
- T: teratom sau tuberculoză (şi alte afecţiuni granulo-
matoase)
- C: naniofaringiom, chist Rathke, cordorn Cf: detectează g()-90<% din microaclenoamele de 5-1 O
lHl: gliom hipotalamic, harnartom de tuber cinereum, mm: nativ: dacă nu sunt complicate (hemoragie, chist) apar
histiocitoză izodense şi nu pot fi detectate; post-contrast: pe achiziţiile
M: meningiorn, metastaze în dinamică, 2/3 apar hipointense faţă de restul ţesutului
- O: gliom de nerv optic pituitar normal.
Unii preferă să adauge un Ela sfârşit, mutând „histioci- lRM: sensibilitate de 90% post-contrast; anumite modi-
toză" la acest nivel ca: ficări morfologice pot fi identificate şi pe achiziţiile native:
- E: granulom eozinofil sau epidermoid I dermoid I creşterea în dimensiuni a glandei, uşoară remodelare a podelei
teratom şeii turceşti, devierea infundibulului
O listă mai completă include: - Tl: de obicei izointens cu glanda pituitară normală;
- tumori: adenomul pituitar, rneningiomul (vezi subiec- dacă apare hemoragia, necroză=> hiperintens;
tlLllll 69), craniofaringiornul, gliom I astrocitom hipotalamic, - T2: tipic izointens cu glanda pituitară normală;
astrocitorn chiasmatic, gliom de nerv optic, germinom, cor- - T2 1·GRE: dacă hemoragia e prezentă=> focar în asem-
dom, dermoid (SNC) I epidermoid I teratom intracranian, nal (bloorning);
metastaze pituitare, tumoră pituitară cu celule granulare - Tl+C: secvenţele în dinamică evidenţiază o regiune
( coristorna pituitară), astrocitomul pilocitic al neurohipofizei rotundă, cu încărcare întârziată comparativ cu restul glandei;
(infundibulom); imaginile tardive sunt variabile: hipocaptant (cel mai frecvent)
- infiltrate celulare: histiocitoză cu celule Langerhans, I izointens cu restul glandei I hiperintens (reţine contrast)
sarcoidoză, hipofizită limfocitică, boală Erdheim-Chester; Reconumdări de examinare: IRM hipofizar: secţiuni
- alte leziuni: anevrism în circulaţia anterioară, hamartom fine, FOV mic, achiziţii în dinamică post-contrast; secţiuni
de tuber cinereum, chist de pungă Rathke, lipom intracranian, fine coronale T I în timpul injectării, urmat de achiziţii la
mucocel sfenoidal, calcificări pituitare. intervale de 1O- l 5s după bolusul rapid.
Diagnostic diferenţial:
- hiperplazia pituitară: glanda apare uşor lărgită
difuz;
Bibliografie poate apărea uşor neomogenă, dar fără focare hipointense
1. Goe! A, Cai/lard F -Pituitary region masses -Radiopaedia 2015, după administrarea de contrast;
http://radiopaedia.org/artic/es/piluitary-region-masses - chist non-neoplazic (chist de pungă Rathke): îl ,T2:
2. Goe! A, Bergen G - Pituitary region masses (mnemonic) - Ra- apare hipo-/ hiperintens; nu încarcă
diopaedia 2015, http://radiopaedia.org/articles/ pituitary-region- - craniofaringiom: rar pur intrase Iar, de obicei fiind
masses-111 nemon ic voluminos; frecvent calcificări;
- metastaze pituitare: rare
Lista de ve.rifi.cue: leziune intrapituitară < 1O mm, care
68.lole Microadenomul pituitar încarcă mai puţin rapid decât glanda înconjurătoare nonnală.

Alina Nicula, Andreea J'vfarinescu, Gheorghe Jana


Bibliografie
Epi.dlemiofogie: 10-15% din toate tumorile intracraniene;
1. Rezaee A, Weerakkody Y - Pituitar)' adenoma -Radiopaedia 2015,
1% sunt multiple; vârsta: prolactinom = 20-35 ani, adenom
h ttp./lradiopaedia. 01g/articles/ pituitary-adenoma
secretant GH = 30-35 ani; sex: prolactinomul apare tipic la 2. Di Muzio B, Cai/lard F - Pituitary microadenoma - Radiopaedia
femei, dar şi la bărbaţii cu pubertate întârziată sau hipogo- 2015, http://radiopaedia. orglarticles/ pituitary-microadenoma
nadism primar.
Morfopatol.ogie: tumoră grad I WHO; masă circumscrisă,
bine delimitată < 1O mm; Mac.roadenomul pituitar
- asocieri: acromegalia la adult; gigantism în adolescenţă;
- localizare: intraselar; rar ectopic: sinus sfenoid, caver- Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
nos, tijă pituitară, ventricul III
Simptome I semne: profil clinic: femeie tânără cu ame- Epidemiologie: 10-15% din toate tumorile intracraniene;
noree primară sau secundară şi infe1iilitate, galactoree. vârsta: 20-40 ani; sex: în funcţie de tipul secretor; prolacti-
Imagistică - metode: CT, IRM nomul e mult mai frecvent la femei.
ii,111g1.\·tfc·(! 1:Jî'clir·r.1/r,!

Morfopatologie: grad I WJ-10; masă intrase lară> I Omm Recomandâri de examinare: IRM nativ şi cu substanţă
(cele gigante=:::;, 4 cm); figură ele „opt" sau „om ele zăpadă" de contrast, achiziţii în dinamică; abilitatea de a delimita
- usocieri: acromegalie, gigantism (macroadenom se- leziunea+ vizualizează clar chiasma optică, vasele cerebrale
cretant STH); MENI: paratiroiclism, tumori pancreatice, anterioare, sinusul cavernos
aclcnoame pituitare multiccntrice în 50'%. Diagnostic diferenţial: cu alte mase din regiunea pitui-
- localizare: cel mai frecvent= intra - sau combinat intra/ tară; cele mai frecvente consideraţii:
supraselar ( extensie cranială); neobişnuit= adenom gigant: - crcmiof'aringiomul: chistc, calcificări - mai frecvent;
poate invada baza craniului, extinzându-se în fosele craniene metas/aze pituitare: turnară primară cunoscută; mai
anterioară I mijlocie I posterioară; poate mima metastaze sau puţin bine definite; mai degrabă distrucţie osoasă decât
alte tumori maligne; rar= ,,ectopic": sinusurile sfenoicl sau remodelare
cavernos, tijă, ventricul lll, clivus - meningiom: semnul ataşării durale; priză de contrast
Simptome I semne: profil clinic: femeie de vârstă medie mult mai intensă; CT - hiperdens
cu hemianopsie bitemporală; mai puţin frecvent: bărbat cu Usta de ve:rific31re:
impotenţă, scăderea libidoului, pertmbă.ri vizuale; rar: apo- cu chiasma
plexie pituitară - un macroaclenom extins cranial va veni în contact, ridică
Imagistică - metode: şi comprimă porţiunea centrală a chiasmei =:::;, hemianopsie
CT, lRM, angiografie convenţională bi temporală;
CT: nativ: atenuarea variază în funcţie de prezenţa com- - când macroadenomul creşte asimetric =:::;, nervii optici
ponentelor hemoragice, chistice, necrotice; macroadenomul sau tracturile optice pot fi comprimate =:::;, deficite vizuale
solid, fără hemoragie, are tipic atenuare similară cu a s.c. şi variate
prezintă priză de contrast moderată (de exemplu mai mică - Raportul cu sinusul cavernos:
decât cea întâlnită în cazul meningioamelor); rar calcificări -- unele macroadenoame prezintă o creştere mvaz1va,
(l-2%);adenoamele agresive se extind inferior, invadează sfe- extinzându-se in sinusul cavernos =:::;, poate comprima nervii
noidul şi pot distorsiona porţiunea superioară a clivusului. cranieni (deficite); nervul oculomotor (CN III) este cel mai
IRM: frecvent interesat, urmat de nervul abducens (CN VI).
- Tl: tipic izointens cu s.c.; mai puţin frecvent: leziunile
voluminoase sunt adesea heterogene (modificări chisti-
ce I necrotice I hemoragice); nivel fluid- fluid în apoplexia Bibliografie
pituitară
J_ Knipe H, Weera!c/wdv Y -Pituitcuy macroadenoma - Radiopaedia
- T2: tipic izointens cu s.c.; mai puţin frecvent: leziunile 2015, http://radiopaedia.org/articles/ pituita1J1-macroade110111a-l
voluminoase sunt adesea heterogene (modificări chistice - 2. Oshom AC, Salzman Ja, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
hiperintense I necrotice-hiperintense I hemoragice - semnal Brain, 2nd Ed. Amirsys. Salt Laice City, 2009
în funcţie de vârsta produşilor de degradare); adenomul
secretant de GH - este adesea hipointens; rar: hipersemnal
de-a lungul tractului optic (în 15-20% din adenoame datorită Craniofaringiomu!
compresiei căii optice);
- FLAIR: hiperintens faţă de s.c. Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- T2*GRE: detectarea componentelor hemoragice =>
focare în asemnal; calcificările sunt rare (trebuie excluse pe Epidemiologie: cea mai frecventă turnară intracraniană
examenul CT) pediatrică de origine non-glială; 6-9% din toate tumorile
- Tl+C: majoritatea prezintă încărcare precoce, intensă, intracraniene pediatrice; vârsta: distribuţie bimodală (tipul
dar heterogenă; unele macroadenoame ( ex: secretant de aclamantinomatos: 5-15 ani, cel papilar >50 ani); M=F; mai
tirotropină/ necrotice) sunt hipocaptante frecvent la copii japonezi.
- ARM: ACI apare adesea deplasată, încarcerată (20%), Morfopatologie: grad I WHO; clasificare histopatologică:
foarte rar prezentând ocluzie. tipul adamantinomatos (pediatric), papilar (la adult), mixt
Angiografie convenţională: segmentul intracavernos al (~ 15%, imagistica şi prognosticul fiind similare cu tipul ada-
ACI poate fi deplasat lateral, îngustat; rar ocluzie; extensia mantinomatos ); localizare: supraselar + intraselar (75%); doar
supraselară amprentează şi deplasează spre lateral segmentul supraselar (20% ); doar intraselar (<5%, asociate cu expansi-
supraclinoidian al ACI. unea fosei pituitare); rar, localizări ectopice: intraventricular
(ventriculul lil - tipul papilar); nazofaringe; fosă posterioară; Reconumdâri de examinare: !RM nativ ~i cu substanţă
extensie: tumorile voluminoase se extind în loate direcţiile, de contrast, secvenţe coronale şi sagitale fine
frecvent distorsionând chiasma optică, sau comprimă trun- rnagnos1tk diferenţial:
chiul cerebral cu hidrocefalie obstructivă secundară chist de pungâ Rathke: nu componente solide; nu
Simptome I seml]e: variabile, în funcţie de localizare priză de contrast; majoritatea sunt aproape sau complet
şi dimensiunile tumorii; dureri de cap şi creşterea presiunii intraselare;
intracraniene; simptome vizuale: 20% din copii; 80% din - macroadenom pituitar (cu degenerare chistică şi ne-
adulţi; dezechilibre hormonale: statură mică şi pubertate crotică): arată similar; de obicei are epicentrul intraselar, cu
i'ntârziată la copii; la adulţi: scăderea libidoului, amenoree, fosă pituitară lărgită (deci nu epicentrul supraselar); cu toate
diabet insipid; modificări comportamentale datorate extensiei că prezintă regiuni chistice în hipersernnal T 1, calcificările
frontale sau temporale în acest caz sunt absente (în timp ce majoritatea tipurilor
ilmagi§tică - melode:CT, lRM, angiografie adamantinomatoase au calcificări);
A. Tipul adamantinomatos: aspectul tipic: masă lobulată - teratom intracranian: prezenţa grăsimii (CT, secvenţe
cu multiple chiste intralezionale; componenta solidă este fat-sat)
prezentă, dar este o componentă minoră; calcificări (90%); Usta de verificare: atunci când diagnosticul RM este
tinde să fie voluminoasă, extinzându-se cranial în ventriculul nesigur, utilizează CT nativ penlru a detecta calcificările.
Ul şi devine aderentă la structurile adiacente.
CT: chiste: tipic largi şi dominante; densitate ~ LCR;
componenta solidă: densitate tisulară; priză de contrast inten-
să; calcificări: tipic punctate şi adesea cu localizare periferică
!. Di Muzio B, Gaillard F - Craniophmyngioma - Radiopaedia 2015,
IRM: http://radiopaeclia. orglarticlesl cran iophmyngioma
- chistele: sunt aproape sau parţial hiperintense T2; Tl: 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
izo- până la hiperintense (conţinut proteic crescut); Brain, 2nd Ed, Amir,1ys, Salt Laice City, 2009
- componenta solidă: Tl+C: captare intensă; T2: semnal
variabil sau mixt
- calcificări: efect de susceptibilitate magnetică pe 68.I.4. Gliomul hipotalamic
secvenţa T2'" GRE; optochiasrnatic
- ARM: deplasarea segmentului Al al arterei cerebrale
anterioare; Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- MRS: componentele chistice prezintă un spectrn lipidic
larg (0,9-1,5 ppm) Epidemioiogi.e: I 0-15% din tumorile supratentoriale ale
Angfogrnfia convenţională: tumoră avasculară; ACI copilului; M=F
deplasată lateral, ACA deplasată anterior, artera bazilară Morfopatologie: majoritatea sunt astrocitoame juvenile
deplasată posterior pilocitice; prezintă grade variate de modificări chistice şi de
B. Tipul papilar: aspect tipic: tinde să aibă contur mai priză de contrast; aspect variabil: poate să fie bine delimitată,
sferic şi de obicei nu prezintă componente chistice proeminen- fuziformă, excentrică sau lobulată
te; majoritatea sunt complet solide, sau conţin câteva chiste - asocieri: NF 1 (20-50% dintre pacienţi)
mici; calcificările nu sunt comune; tumora tinde să deplaseze - localizare: nervii optici, chiasma optică, tracturile optice
structurile adiacente Simptome I semne: scăderea acuităţii vizuale I atrofie
CT; chistele: mici şi nu sunt o componentă dominantă; optică ~50%; simptome diencefalice (hiperactivitate ); obezi-
densitate ~LCR; componenta solidă: are densitate tisulară; tate; precocitate sexuală; disfuncţii endocrine (statură mică);
priză de contrast intensă; rar calcificări diabet insipid
IRM: Imagistică - metode: IRM: tumorile voluminoase sunt
- chistele: când sunt prezente prezintă un semnal variabil; tipic heterogene, cu componente chistice şi solide:
85% hiposemnal T1 - Tl: aproape mereu hipointens
- componenta solidă: T1: izo- până la hipointense faţă de - T2: hiperintens
s.c.; Tl+C: captare intensă; T2: semnal variabil I mixt - FLAIR: hiperintens
- MRS: componentele chistice nu prezintă un spectrn - Tl+C: componentele solide ale tumorilor voluminoase
lipidic larg ( apa) captează adesea contrast
Recomandări de examinare: JRM bet insipid, pierderea vederii, disfuncţie hipotalarno-pituitară
[)iagnostic diferenţiai: cu alte mase periselare cu structu- (l creşterii, puberlale precoce); ganglioni bazali şi - talamus:
ră heterogenă (vezi mase cu componente chistice +solide) hemipareză, moclifid1ri ale statusului mental, precocitate
Lista d.e verificare: relaţia masei tumorale cu hipotala- Imagistică - metode: CT, IRM
mus-ul, chiasma optică, infundibulul. CT:
-- nativ: masă hiperdensă faţă de s.c. ( celularitate î), bine
de] imitată: pineal: masa tapetează porţiunea posterioară a
Bibliografie ventriculului lll, ,,înghiţind" glanda pineală; supraselar: re-
1. Klllpe H, Gaillard F - Hypotlwlamic-optochiasmatic glioma-
trochismatic, fără chiste, fără calcificări;± hidrocefalie;
Radiopaedia 2015, http://rac/iopaedia.org/arliclesl hypotha/amic- - postcontrast i. v.: priză de contrast intensă, uniformă,±
optochiasmatic-g/ioma diseminare LCR; regiunea pineală: se caută eventuala infil-
trare a peretelui ventriculului III în porţiunea sa posterioară;
supraselar: se caută infiltrarea podelei ventriculului lll, a
68.I.5. Gliomul de nerv optic pereţilor săi laterali şi a columnelor fornix-ului; componentele
chistice/ necrotice/ hemoragice NU sunt comune în germinoa-
(a se vedea subiectul 66.2) mele voluminoase (mai ales în cele din ganglionii bazali)
IRM:
- masă tisulară, ovalar[1 sau Io bulată, ,,înghiţind" glanda
pineală calcificată şi având unnătoarele semnale caracteristice:
68.I.6. Germinomul
- Tl: izointensă ~ uşor hiperintensă faţă de s.c.
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - T2: izointensă ~ uşor hiperintensă faţă de s.c.; focare
chistice sau necrotice (hipersemnal T2); mai puţin frecvent:
Sinonime: disgerminom, seminom extra-gonada! focare hipointense (hemoragie); edem în hipersemnal (= in-
Epidemiologie: 1-2% din toate tumorile SNC; 2-4% din vazia structurilor adiacente); calcificările centrale apar în
tumorile SNC pediatrice; 9-15% din tumorile SNC la copii hiposemnal (glandă pineală „înghiţită").
japonezi; ~50% din tumorile regiunii pineale, vârsta: peak - FLAJR: hiperintensă faţă de s.c.
10-12 ani; 90% < 20 ani; sex: gem1inom al regiunii pineale: - T2·1:GRE: calcificările, hemoragia (rar)
M > F; germinom supraselar: F > M; pentru toate germinoa- - D Wl: restricţie de difuzie datorită celularităţii crescute
mele SNC: M > F - TJ+C: încărcare intensă, omogenă,± diseminare LCR;
Morfopatologie: din punct de vedere morfologic este ± invazie cerebrală
omologul neoplasmului genninal - MRS: îCho, l NAA, ± lactat
Recomandări de examinare: lRM cu substanţă de con-
- consideraţii generale: masă solidă adesea bine delimi-
tată, tisulară şi friabilă, fără capsulă; necroza, calcificările şi trast, cerebral şi spinal
d.nfe1relf1lţfaî:
hemoragia nu sunt obişnuite;± diseminare LCR
- dimensiuni - în funcţie de localizare: gem1inom supra- - tumorile cu celule germinale ale regiunii pineale
selar: masa poate să fie mică (prezentare precoce cu diabet - pineoblastom, pineocitom
insipid); gem1inom al regiunii pineale: datorită compresiei - craniofaringiom
tectale, ± invazie, masa poate să fie mică; ganglioni bazali şi - astrocitom hipotalamic I optochiasmatic
talamus: adesea voluminoasă la prezentare. - alte mase din regiunea pineală (astrocitom, metastaze,
- asocieri: sindromul Klinefelter, sindromul Down, NFl meningiom, retinoblastom)
- localizare: se dezvoltă cu predilecţie pe linia mediană, - alte leziuni din regiunea supraselară (PNET, hamartom,
lângă ventriculul III: regiunea pineală (80-90%) - genninom chist arahnoidian supraselar; histiocitoză cu celule Langer-
pineal; supraselar (15-40%)- germinom supraselar; ganglioni hans, sarcoidoză, metastaze)
bazali şi talamus (5-10%) - mai frecvent la populaţia asiatică; Lista de verifi.cmre: Pacient tânăr cu diabet insipid; prima
alte localizări: ventriculul III, intraselar, bulbar, intramedular, opţiune diagnostică: germinorn sau histiocitoză cu celule

emisferele cerebrale. Langerhans; repetarea IRM cu substanţă de contrast poate fi


Simptome I semne în funcţie de localizare: - regiunea necesară pentru a susţine diagnosticul clinic.

pineală: sindrom Parinaud, dureri de cap datorită compresiei


tectale sau invaziei (hidrocefalie); - regiunea supraselară: dia-
u-,
r 'r!JJi10/ul 3. ,1\/eurorudiolo,:~ic l (!,)

Bibliografie - T2''·GRE: arii in ascrnnal = hemoragic


1. Knipe H. Gaillcml F - Ce11trnl 11ervous system germinoma - Ra- - Tl+C: majoritatea: captare moderată pfmi.\ la intensă;
diopaeclia 2015, http://racliopaeclia.orglarticleslcentral-11ervous- captare heterogenă, cu aspect în fagure de miere (cores-
svstem-germi110ma punzând ariilor intra lezionale în hiposernnal T l ); priză de
2. Oshorn AG, Salzma11 KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, contrast minimă I absentă =? necroză± o cantitate mare de
Bruin. 2ncl Ecl, Amirsvs, Salt Lake City, 2009 material mucinos
- MRA: deplasarea şi „încarcerarea" vaselor
Recomandări de examinare: IRM util pentru analiza
68.I. 7. Cordomul tridimensională a fosei posterioare (în special trunchi cere-
bral), şeii turceşti, sinusurilor cavernoase şi a fosei craniene
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
mijlocii; CT util în evidenţierea calcificărilor şi a modificărilor
osteoliticc de la nivelul bazei craniului
Epidemiologie: 1% din tumorile intracraniene şi 4% din Diagnostic diferenţial: pentru leziunile clivale I sfeno-
toate tumorile osoase primare; vârsta: poate apărea la orice occipitale: condrosarcomul bazei craniului, plasmocitomu/,
vârstă, dar cel mai frecvent între 30-60 ani; sex: M>F; rasă: meningiomul de bază de craniu, mucroadenomu/ pituita,'.
mai frecvent la populaţia caucaziană Lista de verificare: masă distructivă pe linia mediană, cu
Morfopatologie: masă expansivă multilobulată, bine origine la nivelul clivus-ului, cu hipersemnal T2; a se verifica
delimitată, cu un conţinut mucoid fluid sau gelatinos, cu arii ,,încarcerarea" ACI şi a sistemului ve1iebro-bazilar.
necrotice şi hemoragice; uneori calcificări şi sechestre osoase
( explică astfel semnalul RM variat); este agresivă local, dar
metastazează rar (7-14%); tumora expansivă invadează sau
Bibliografie
deplasează: superior: sinusul cavernos şi şeaua turcească; la-
J. Di Muzio B, Gaillard F - Chordoma - Radiopaedia 2015, http://
teral: gaura jugulară şi vârful stâncii; posterior: artera bazilară
radiopaedia.orglarticles/chordoma
şi trunchiul cerebral; anterior: partea bazilară a sfenoidului,
2. Osborn AG, Salzman KL. Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
sinusul sfenoidal şi celulele etmoidale posterioare; antero- Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
inferior: nazofaringele; postero-inferior: gaura jugulară şi
foramen magnum
- localizare: 35% în baza craniului, în jurul sincondrozei
68.I.8. Chistul dermoid intracranian
sfeno-occipitale; pe linia mediană, oriunde de la nivelul şeii
turceşti până la coccis ( de-a lungul notocordului primitiv): Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
sacro-coccigian (35-50%); sfeno-occipital (30-35%); corp
vertebral ( 15-30% ); alte localizări rare: regiunea se lară, Epidemiologie: ~0,5% din toate tumorile intracraniene;
sinusul sfenoidal, nazofaringe, sinusurile paranazale vârsta: primele 3 decade de viaţă; sex: F > M
Simptome I semne: cel mai frecvent: oftaloplegie ş1 Morfopatologie: masă bine delimitată cu conţinut lipidic;
dureri de cap orbito-frontale rar, dcrmoid „dens" (conţine lipide saponificate, microcalci-
Imagistică - metode: CT, IRM, angiografia ficări, colesterol parţial lichefiat, multe proteine şi produşi de
CT: localizare centrală; bine delimitată;leziune litică degradare sanguină); localizat în fosa posterioară
distructivă, uneori cu margini sclerotice; masă tisulară ex- - asocieri: sinus dennal occipital I nazofrontal; sindromul
pansivă: de obicei hiperdensă, neomogenă prin arii necrotice, Goldenhar;
hemoragice; adesea e disproporţionat de mare comparativ cu - localizare: cel mai frecvent în regiunile se lară I parselară/
distrucţia osoasă; calcificări intratumorale neregulate (mai frontonazală; fosa posterioară: pe linia mediană (vermis, ventri-
frecvent sechestre osoase decât calcificări distrofice); priză cul IV); intraventricular; extracranian: măduva spinală, orbite
de contrast moderată până la intensă Simptome I semne: multe sunt asimptomatice; adesea
IRM: pacienţii prezintă un istoric îndelungat de simptome vagi
- Tl: senmal intermediar până la hiposemnal; mici fo- (dureri de cap); devin simptomatice datorită compresiei ne-
care în hipersemnal = hemoragie intratumorală sau material urale I vasculare; cele supraselare pot determina simptome
mucoid vizuale; ruptura chistului (în spaţiul subarahnoidian I intra-
- T2: clasic: hipersemnal T2; calcificările, hemoragia şi ventricular) determină meningită chimică
ariile mucoide =? hiposenmal heterogen Imag.istică - metode: CT, IRM
i;if(f.i<i.\·j ir ·11 iil{'l'.lic·c1 /(i

CT: tipic: masă bine delirnitatf1, rotuncl-ovalară, cu densi- - /ocali::urc: 90'1', inlradural, în cisternele bazale: unghiul
tate grăsoasă, nciodofilă; calcificări capsulare (20'%); dacă se ponto-cerebelos, ventriculul IV, paraselar I fosa craniană
rupe=> mici densităţi grăsoase în cisterne; pot apărea nivele mijlocie, rar la nivelul emisferelor cerebrale, extrem de rar
liehid-gr[1sirnc în ventriculi; la ni vei ul lrunchi ului cerebral, intravcnlricular ( coarnele
IRM: masă lobulată bine delimitată: temporale, ventriculul lll, ventriculul IV); l 0'% extradural:
TJ: tipic hipcrintensă (colesterol); dacă se rupe => la nivelul calvariei
„picături" hipcrintense în spaţiul subarahnoiclian (secvenţele Simptome I semne:
cu supresie de grăsime confirmă; nivel fluid-grăsime în - datorate efectului de masă gradual: dureri de cap ( cel
ventriculi ); mai frecvent), deficite ale nervilor cranieni, simptome ce-
- T2: semnal variabil (dela hipo- la hiperintens); dacă se rebeloase, atacuri de apoplexie, datorate creşterii presiunii
rupe=> ,,picături" hiperintense în spaţiul subarahnoiclian; rar, intracraniene (localizat în ventriculul IV).
dermo id „dens": marcat hiposemnal T2; cu păr: fine elemente KmagfaHcă - metode CT, IRM
curbilinii hipointense CT: leziune lobulată (> 95% hipodensă, ~ LCR) care
- Tl+C: tipic nu captează; dacii se rupe: priză de contrast umple şi expansionează spaţiile LCR şi exercită efect de
extensivă posibil datorită meningitei chimice masă gradual, insinuându-se între structuri; deplasarea arterei
Recomandări de examinare: IRM, mai ales în caz de bazilare spre punte; rar calcificări; rar epidermoicl „dens":
ruptură; utilizarea secvenţelor fat-sat (supresia grăsimii) secundar hemoragiei, conţinutului proteic 1', saponificării;
pentru confirmarea diagnosticului; fără priză de contrast; foarte rar minimă priză de contrast a
Diagnostic diferenţfal: peretelui sau.
- Cu mase care conţin grăsime: lipom intracranian: l!RM: similar cu examenul chistul epidermoid este,
conţine grăsime omogenă> conţinut lipidic heterogen; tera- pe multe secvenţe, adesea similar cu un chist arahnoidian sau
tom intracranian: localizare frecventă în regiunea pineală; cu un aspect dilatat al spaţiilor LCR
adesea multichistic I multiloculat. - Tl: de obicei izointens cu LCR; periferia Jobulată poate
Usta de verificaire: să fie uşor hiperintensă faţă de centru; rar: ,,epidermoid alb":
- spre deosebire de li poamele intracraniene care au sem- conţinui crescut de trigliceride şi acizi graşi nesaturaţi; rar
nal grăsos pe toate secvenţele, dermoidele intracraniene au hemoragie intralezională ce detennină un hipersemnal intrin-
semnal caracteristic mai variat I sec; foarte rar: ,,epidermoid negru": hipointens faţă de LCR
- evidenţiază caracteristici de grăsime pe CT şi T 1 fat-sat. (prezenţa de cristale solide de colesterol şi keratină, absenţa
trigliceridelor şi a acizilor graşi nesaturaţi).
- T2: de obicei izointens cu LCR-ul ( 65%); rar hiperin-
Bihliogrc1fie tens (35%); rar hipointens (în „epidermoidu! alb")
I. KmjJe H, Dawes L - Jntracrania! dermoid cyst - Radiopaedia - FLAIR: ele obicei heterogen I semnal „murdar", mai
2015, http://radiopaedia.org/articlesl intracranial-dermoid-cyst-1 mare decât al LCR-ului;
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Jmaging, - D WI: restricţie de difuzie; ADC, semnal= parenchimul
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 cerebral ( diagnostic diferenţial cu chistul arahnoidian: fără
restricţie de difuzie, ADC semnal = apa staţionară)
- Tl+C: uneori priză de contrast periferică (35%); în cazuri
68.L9. Chistul epidermoid intracranian rare de degenerare malignă=> captarea devine mai pronunţată
- MRS: rezonanţa pentru lactat
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Recomandări de examinare: IRM
Di.agnostic dffe:renţial:
Epi.idiemio!ogie: 1% din toate tumorile intracraniene; - chist arahnoidian: fără restricţie de dif-i.1zie, ADC = apa
vârsta: 20-40 ani; sex: M>F (unele studii M=F); staţionară; mai puţin lobulat

Morfopatologie: masă conopidiformă, lobulată, ne- - chist dermoid: adesea densităţi grăsoase
regulată; creşte prin descuamări progresive cu conversie - chiste inflamatorii (neurocisticercoză): mici, multiple;
în keratină I cristale de colesterol; se pliază după conturul poate încărca periferic; de obicei fără restricţie de difuzie
structurilor I spaţiilor adiacente - chiste tumorale (schwannom acustic, craniofaringiom):
- asocieri: asociere neobişnuită cu anomalii anorectale, priză de contrast a componentelor solide
anomalii sacrale şi masă pre-sacrală (triada Currarino) - chist neurenteric
!Lista de verificare: masă care searnănft cu LCR-ul pe
studiile imagistice, exceptând anularea incompletă a semna- - intra-axial: sPNET, tumorâ attjJică rnbcloidâ I t2rnto-
lului pc secvenţa FLAIR; restricţie de difuzie. ic/â. carcinom ele pl2xuri coruicfo;
- extm-axia!: lipom intracranian (doar conţinul grăsos),
dffmoid intracranian (ţesut mult mai matur), craniofâringiom
Bih!iogu1fie (particular leziune supraselară), alte tumori a regiunii pineale
!. Lwjkx T, Gai/lwd F - !111racrn11ial epiclermuicl cysl - Radiopaeclia
Usta de veirificare:
2015, http://racliopaeclia.org/articles/ intrncrnnial-epiclermoid-cyst - teratoamele intracraniene sunt adesea leziuni volumi-
2. Osborn AC, Salzman KL, Barkovich AJ - Dictg11ostic !111agi11g, noase la prezentare;
Brain, 2nc/ Ecl, Amirsvs, Sal! Laice City, 2009 - datorită componentelor histologice extrem de variabile,
imagistica tinde de asemenea să fie hcterogenă, tumorile pre-
zentând tipic o mixtură de densităţi I semnale; dacă grăsimea
68.I.10. Teratomul intracranian este prezentă, este utilă în limitarea diagnosticului diferenţial.

Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana


Bibliografie
Epidemiologie: 26-50% din tumorile cerebrale fetale; I. Knipe H, Cail!arc/ F - lntracrania! teratoma - Radiopaec!ia 2015,
sex: M > F; incidenţă mai crescută la populaţia asiatică; http :I/radiopaedia. orglarticl es/in tracran ia 1-teratonw
vârsta: intra-axiale: nou născuţi; extra-axiale: copii, adulţi 2. Osbom AC, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
tineri Brain, 2nd Ed, Amir.sys, Salt Lake City, 2009
Morfopatologie: masă lobulată tridermală (ectoderm,
mezoderm, endoderm); creşterea conţinutului de alfafeto-
proteină dacă tumora conţine elemente glandulare enterice; 68.1.11. Metastazele pituitare
masă tisulară pe linia mediană conţinând calcificări, chiste
ş1 grăsime
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- asocieri: sindromul Klinefelter
- localizare: intra-axial: frecvent supratentoriale (emi- Epidemiologie: pacienţii afectaţi prezintă o tumoră pri-
sfere cerebrale); extra-axial: frecvent în regiunea pineală mară: în cazul femeilor, cel mai frecvent cancer de sân, în
sau supraselară cazul bărbaţilor, cancerul pulmonar; deci, pacienţii vârstnici
Simptome I semne: intra-axiale: voluminoase=> creşterea sunt cel mai frecvent afectaţi.
circumferinţei craniene=> dificultăţi la naştere; extra-axiale: Localizare: lobul posterior şi infundibulul glandei pitu-
efect de masă=> hidrocefalie obstructivă, sindrom Parinaud, itare sunt mai frecvent interesate decât lobul anterior (deşi
compresia chiasmei optice etc. nu este cazul cancerului de sân)
Imagistică - metode: CT, IRM Simptome I semne: tabloul clinic este variabil, dar in-
CT: majoritatea teratoamelor intracraniene se prezintă ca clude: disfuncţii hormonale: diabet insipid (probabil datorită
mase tisulare cu grăsime şi calcificări; ele au de obicei com- interesării cu predilecţie a lobului posterior), panhipopituita-
ponente solide şi chistice, ceea ce îi conferă un contur Io bulat; rism, hiperprolactinernie; efect de masă: compresia chiasmei
componentele solide prezintă o priză de contrast variabilă optice, extensia în sinusul cavernos
lfRM: Imagfati.d - metode: CT, IRM
- TJ: componente în hipersemnal dat01ită grăsimii şi lichi- CT: doar leziunile voluminoase sunt decelabile CT; mase
dului bogat în proteine I lipide; componente solide cu semnal tisulare cu priză de contrast
intermediar; componente hipointense datorită calcificărilor; IRM: mase sesizabile: interesează tipic compartimentele
- T2: semnal mixt datorită componentelor diferite; intra şi supraselar; cum prezintă o creştere rapidă, există o
- FLAIR: chiste -· semnal 1, componenta solidă - se1m1al î; serie de semne utile în a le diferenţia de macroadenoamele
- T2·<GRE: focare în asemnal = calcificări; pituitare: fosă cu dimensiuni relativ normale, mai frecvent
- TJ+C: captare la nivelul componentelor solide distrucţie osoasă decât remodelare, îngroşarea durei, aspect
Recomandări de examinare: IRM: caracterizează cel de „halteră" deoarece diafragma selară nu a avut timp să se
mai bine relaţia teratomului cu structurile liniei mediane; CT: întindă, margini neregulate; - leziuni infitndibulare: tipic,
grăsimea, calcificările, componentele tisulare infundibulul apare îngroşat nodular I neregulat, cu priză de
lllc(/fc,Ofâ

contrast; hipersemnalul pituitar posterior poate să fie absent 68.H. Tumorile de glandă pineală
( prin întreruperea transportului de granule neurosecretorii,
sau secundar infilti"ării lobului posterior)
Recomandări de examinare: lRM 68.Il.1. Pineocitomul
Diagnostic diferenţial: Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- cu mase solide (cu priză de contrast) ale regiunii pi-
tuitare: adenom pituitar, craniofaringiom (tipul papilar),
meningionz, hipofizită limfocitică, Iimfom; Epidemiologie: 0,4-1 % din tumorile cerebrale primare;
~45% din tumorile parenchimatoase pineale; poate fi întâlnit
- îngroşarea nodulară (cu priză de contrast) a infundibu-
la orice vârstă, dar cel mai frecvent apare la adultul tânăr, în
lului: tuberculoza SNC, histiocitoza Langerhans, hipofizita
a 2-a decadă a vieţii; M=F
limfocitică
Morfopatologie: este o tumoră bine diferenţiată, conside-
Lista de verificare: metastazele pituitare sunt rare şi,
rată grad I WHO (uneori gradul II, în funcţie de sursă); apare
cu excepţia cazurilor în care metastazele sistemice sunt deja
ca o masă rotundă sau lobulată, bine delimitată, cu calcificări;
decelate, sunt adesea greşit diagnosticate preoperator ca ade-
± chiste, ± hemoragie; poate comprima structurile adiacente,
noame pituitare; IRM este modalitatea cea mai bună pentru
dar nu le invadează
evaluarea regiunii pituitare. Masele intraselare mici nu sunt
- localizare: regiunea pineală; rar se extinde în ventri-
de obicei identificate, în principal datorită faptului că sunt
culului III
probabil asimptomatice şi necesită secvenţe ţintite care nu
Simptome I semne: ca şi în cazul celorlalte mase ale
sunt efectuate fără indicaţie.
regiunii pineale, prezentarea clinică este datorată în princi-
pal hidrocefaliei obstructive secundare compresiei tectului
mezencefalic ==> obstruarea secundară a apeductului; com-
Bibliografie
presia coliculilor superiori ==> sindrom Parinaud
1. Di Muzio B, Gaillard F -Pituitary metastasis -Radiopaedia 2015,
Imagistică - metode: CT, IRM
http:/lradiopaedia. orgiartic! eslpi tuitary-metas tas is
CT: masă izodensă până la hipodensă; calcificări periferi-
ce (diferit de genninom care este „înghiţit" de calcificări); mo-
dificări chistice; dacă apeductul e comprimat==> hidrocefalie
6RI.12. Coristoma pituitară
IRM:
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - Tl: masă izointensă cu parenchimul cerebral
- T2: componentele solide sunt izointense cu parenchi-
Coriostoma pituitară, cunoscută şi ca turnară pituitară mul cerebral; frecvent, arii de modificări chistice; uneori,
cu celule granulare, este un tern1en oarecum controversat, în majoritatea tumorii este chistică
trecut fiind echivalentul pituicitom-ului. De fapt ele reprezintă - FLAIR: masă pineală rotundă sau lobulată, hiperin-
entităţi histologice separate tensă
- T2*GRE: calcificările periferice în asemnal (,,bloo-
ming")
Bibliografie - Tl+C: captare intensă la nivelul componentei solide
/.Knipe H, Radswiki - Pituitary choristoma - Radiopaedia 2015, Recomandări de examinare: IRM; CT pentru identifi-
http .lira di opa edia. orgia rtic leslpi tui twy-choristoma carea calcificărilor
Diagnostic diferenţial:
- chist pineal: < 2 mm, priză de contrast periferică;
- alte tumori parenchimatoase pineale: tumoră parenchi-
matoasă pineală cu diferenţiere intermediară, pineoblastom
(voluminoasă, imprecis delimitată), tumoră papilară a
regiunii pineale;
- tumori cu celule germinale: germinom (predominant la
sexul masculin, ,,înghiţit" de calcificări), carcinom embrionm;
coriocarcinom, teratom (poate conţine grăsime)
- astrocitom al glandei pineale
- metastaze
''upilolul 11.1u1rn1·ac/10!0,'c;ie

Lista de verificare: !Vforfop21tologie: este în totalitate solidft, cu frecvente arii


- poate să fie chistică, mimând un chist pineal; necrotice; se consideră că sunt grad II sau III WHO
- poate să apară agresivă, mimând pineoblaslomul; Simptome I semne: ca şi în cazul celorlalte mase ale
- informaţiile clinice sunt adesea utile pentru a ajuta în regiunii pineale, prezentarea clinică este datorată în princi-
diferenţierea diferitelor mase ale regiunii pineale. pal hidrocefaliei obstructive secundară compresiei tectului
mezenccfalic => obstruarea secundară a apeductului; com-
presia coliculilor superiori => sindrom Parinaud
Bibliografie Imagistică: iRM

I. Knipe H, Goi/lard F - Pineal parenchymal tumours - Radiopa-


·- hipersemnal intrinsec T 1, atribuit incluziilor secretorii;
eclia 2015, http://radiopaedia.orglarticles/pineal-parenchymal- hipersemnalul intrinsec Tl este un semn relativ specific când
tumours alte cauze sunt excluse (ex. grăsimea din teratom I lipom,
2. Rezaee A, Cai/lard F - Pineocytoma - Radiopaedia 2015, http:// melanom sau metastaze hemoragice, anevrism trombozat); re-
radiopa edi a. org/artic leslp i11 eoCJ' tom a giunile chistice sunt frecvente; priza de contrast este moderată
3. Osborn AC, Sa/znzan KL, Barkovich AJ - Diagnostic Jmaging, Recomandări de examinare: IRM
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 Diagnostic diferenţial: alte tumori parenchimatoase pi-
neale, teratom/ lipom, melanom sau metastaze hemoragice
Lista de verificare:
68.H.2. Tumora parenchimatoasă pineală - screening-ul întregului neuraxis este necesar deoarece
diseminarea LCR a fost raportată până la 7% din cazuri.
cu diferentiere
, intermediară
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
Bibliografie
După cum sugerează şi numele, este o turnară localizată I. Knipe H, Gaillard F - Pineal parenchymal tumours - Radiopa-
între pineocitom (bine diferenţiată, grad I WHO) şi pineoblas- edia 20 J 5, http://radiopaedia.orglarticles/pineal-parenchymal-
tom (slab diferenţiată, grad IV WHO), fiind astfel considerată tumours
o turnară grad III III WHO. 2. Weeraldwdy Y, Gaillard F - Papillary tumour of'the pineal region
- Radiopaedia 2015, http://radiopaedia.orglarticles/papillary-tu-
Aspectele morfopatologice şi imagistice şi comporta-
mour-ofthe-pineal-region
mentul biologic sunt de asemenea intem1ediare; din punct
de vedere morfopatologie această turnară nu prezintă acea
diferenţiere înaltă întâlnită la pineocitom, dar nici nu are
celulele maligne întâlnite la pineoblastom. 68.II.4. Pineoblastomul
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana

Bibliografie
Epidemiologic: 0.5-1 % din tumorile cerebrale primare şi
1. Knipe H, Gaillard F - Pineal parenchymal tumours - Radiopa- 15% din neoplasmele regiunii pineale; vârsta: copii> adult
edia 2015, http:llradiopaedia.orglarticleslpineal-parenchymal-
tânăr; M:F=l:2
tumours
2. Gaillard F - Pineal parenchymal tumour with intermediate di-
Morfopatologie: este considerat o turnară de grad IV
fferentiation - Radiopaedia 2015, http://radiopaedia.org/articles/ WHO; apare ca o masă lobulată, neregulată, cu margini
pineal-parenchymal-tumour-with-intermediate-differentiation imprecis delimitate, majoritatea având:::, 3 cm.
- localizare: glanda pineală; frecvent: extensie I invazie
directă în corpul calos, talamus, mezencefal, vennis (ajută
la diferenţierea de alte tumori pineale, care tind să fie mai
68.II.3. Tumora papilară a regiunii pineale bine circumscrise)
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana Simptome I semne: sunt tipic voluminoase => aproape
mereu sunt asociate cu hidrocefalie obstructivă datorită
compresiei apeductului; compresia plăcii tectale => sindrom
Epidemiologie: întâlnită într-un interval larg de vârste Parinaud
(5-66 ani); este o entitate recent descrisă. Imagistică - metode: CT, IRM
CT: densită[i mixte; porţiunea solidă apare uşor hiper- radioimagistk al menin-
densă (celularitate î) comparativ cu ţesutul cerebral adiacent;
calcificări periferice dispersate sau „explodate"
gioamelor meningioamelor atipice
lRM: I meningiosarcoamelor/ hemangiopeirici-
-- Tl: heterogen; porţiunea solidă: izo- I hipointensă
toamelor
- T2: semnal heterogen: porţiunea solidă izo-, hipo - >
minim hiperintensă faţă de cortex; frecvent necroză I he- Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
moragie
- T2 '''GRE: focare în asemnal ( calcificări, hemoragie)
- D WJ I ADC: restricţie de difuzie (celularitate î); valo-
I. Meningioame!e Hpice, atipice, maligne
rile ADC sunt tipic~ 400-800 mm 2/s 7 n. Hemangoperndtoame!e
- T 1 +C: captare intensă, heterogenă
- MRS: ŢCho, l NAA
Recomandări de examinare: IRM 69.l Meningioamele tipke 3 atipice, maligne
Diagnostic diferenţial:
- alte tumori parenchimatoase pineale (pineocitom, tu- Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
moră parenchimatoasă pineală cu diferenţiere intermediară,
tumoră papilară a regiunii pineale); Epidemiologie: sunt cele mai frecvente tumori extra-ne-
- tumori cu celule genninale: germinom (predominant la vraxiale ale SNC; ~ 14-20% clin toate tumorile intracraniene;
sexul masculin, ,,înghiţit" de calcificări, valorile ADC sunt cea mai frecventă turnară inclusă de radiaţii (latenţă de 25-35
tipic mai mari~ 1.000-2.000 mm 2/s), carcinom embrionar, ani, frecvent multiple); M < F; vârsta: 30-70 ani; mai frecvent
coriocarcinom, teratom (poate conţine grăsime), eh ist pineal la populaţia afro-americană.
(perete subţire); Morfopatologie:
- astrocitomul glandei pineale Gradare (clasificare WHO): I WHO: meningiom ~ 88-95
- metastaze %; II WHO: meningiorn atipic~ 5-6%; III WHO: rneningiom
- meduloblastom: imagistica este foarte similară; loca- malign~ 1%; IV WHO: meningiom cu degenerare sarcorna-
lizat mai frecvent la nivelul vennis-ului decât în regiunea toasă, extrem de rar; unic I multiplu
pineală, dar este greu de diferenţiat clacă este localizat vennian - Macroscopic: globos: masă durală rotundă, bine deli-
superior şi este foarte voluminos mitată; în placă: îngroşare durală extensivă.
Usta de veri.ficmre: - asocieri: NF2 (MISME), carcinom metastatic (plămân,
- este necesar screening-ul întregului neuraxis deoarece sân)
pot disemina în LCR (45% din cazuri). - localizare: 85-90% supratentorial: 45% parasagital,
convexităţi; J 5-20% creasta sfenoidală; 10% şanţ olfactiv/
jugum sfenoidal; 5-10% juxtaselar; 5-10% infratentorial;
Bibliografie < 5% intracranial aleator: meningiom intraventricular (ple-
I. K111jJe H, Cai/lard F - Pineal parenchymal tumours -Radiopaedia xuri coroide); meningiom de nerv optic; glanda pineală;
2015, http://radiopaedia.org/articles/pineal-parenchymal-tumours < 1% ,,extra durai": cavitatea sino-nazală (cel mai frecvent);
2. Rezaee A, Gai!!ard F - Pineoblastoma - Radiopaedia 2015, http:// intraosos (cal varia); glanda parotidă; piele.
radiopaedia.org/artic/es/pineoblastoma; Simptome I semne: cele mici - asimptomatice, descope-
3. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, rite incidental; cele mari, sau cu edem, sau care vin în contact
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 cu structuri senzitive=> simptome variate; cel mai frecvent:
dureri de cap, pareze, modificări ale statusului mental, defi-
cite neurologice focale; în funcţie de localizare devin clinic
aparente datorită complicaţiilor: convexitate I parasagital:
atacuri de apoplexie, hemipareză; bazisfenoid: defect al
câmpului vizual; sinus cavernos: deficite ale nervilor cranieni;
invazia sinusurilor venoase durale I tromboza sinusurilor
venoase clurale (de obicei apare gradual şi chiar ocluzia
este asimptomatică datorită lărgirii colateralelor); extensie
intraosoasă (hiperostoză/ osteoliză): efect de masă local
(exemplu: proptoză) - semnul soacrei sign): contrastul „vine
Imagistică - metode: CT, IRM, angiografie devreme, pleacă târziu"; aferenţe arteriale duale: piale (ACI)
CT: masă tisulară bine delimitată, cu bază durată: hiper- - periferia tumorii, meningeale (ACE) - centrul tumorii;
densă (70-75%), izo- (25%), hipo-( 1-5%); amprentarea corte- drenaj venos compact; embolizare pre-operatorie (7-9 zile
xului subiacent, care apare neregulat; calcificări (20-25% ): pre-operator)
difuze, focale, globulare, inelare, în rază de soare, în plajă; Recomamlări de examinare: CT= examinare de primă
cele atipice şi maligne: calcificări minime sau absente; necro- intenţie; IRM modalitatea imagistică cea mai bună de dia-
ză, chiste, hemoragie (8-23%); edem vasogenic peritumoral gnostic şi caracterizare a meningioamelor; angiografia - ern-
(60%); important în cazul meningioamelor atipice, maligne; bolizare pre-operatorie
hiperostoză: trebuie deosebită hiperostoza reactivă de invazia Dilagnostic dliferenţial:
calotei - leziuni litice (meningiom malign); priză de contrast - în funcţie de localizare: unghiul ponto-cerebelos:
intensă şi omogenă (72%); mai puţin frecvent în variantele schwannom acustic; regiunea paraselară: macroadenom
chistică şi malignă; angioCT: arterele aferente. pituita,; craniofaringiom; altele: hemangiopericitom, gra-
[RM: nulom (sarcoidoză, tuberculoză), pahimeningită hipertrofică
- Tl: izointensă (60-90%), hipointensă (10-40%) faţă de idiopatică, hematopoieza extramedulară, condrosarcom,
s.c.; necroză, chiste, hemoragie (8-23%); vizualizează cel mai cordom
bine cortexul amprentat; marginile tumorii nu se vizualizează - în caz de hiperostoză: boală Paget, displazie.fibroasă;
în cazul meningioamelor atipice, maligne, ele fiind infiltrative - în caz de meningiom intra-osos radio-transparent: alte
în parenchimul adiacent; leziuni solitare radio-transparente ale calvariei
- T2: izointens faţă de s.c. (~50%); hiperintens (~35-40%, Lista de verificare: definirea clară preoperatorie a ex-
de obicei corelat cu textură tisulară şi cu hipervascularizaţia tensiei tumorale.
tumorală; leziunile foarte hiperintense = variantă microchi-
stică); hipointens (~ 10-15%); necroză, chiste, hemoragie
(8-23%); vizualizează foarte bine traiectele vasculare în Bibliografie
asemnal (80% ); arterele intralezionale sunt îngustate (îl 1. Rezaee A, Gaillard F - Meningioma - Radiopaedia 2015. http://
diferenţiază de macroadenomul pituitar); ra di opaedi a. orgiarti c Ies!m eningioma
- FLAIR: semnul ataşării durate (durai „tai!"); edem 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Jmaging,
peritumoral hiperintens; edemul este corelat cu: dimensiunea, Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009
creşterea rapidă (meningiom malign), localizarea (convexita-
te, parasagital ~ alte localizări), invazia (meningiom malign);
mecanism: stază venoasă/ ocluzie/ tromboză, ischemie prin 69 .II. Hemangopericitoamele
compresie, creştere agresivă/ invazie.
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- T2'''GRE: calcificări;
- D WI: subtipurile atipic şi malign prezintă restricţie de
difuzie; studii recente sugerează că acest lucrn nu este util în Epidemiologi.e: < 1% din tumorile intracraniene; 2-4%
prezicerea prospectivă a gradului histologic. din tumorile meningeale; decadele 4-6 de viaţă; M > F
- Tl+C: meningiom globos - masă durală cu încărcare Morfopatologie: grad II sau III (anaplastic) WHO;
intensă, omogenă (90%); dural „tail", nespecific (35-80%); clasificat ca meningiom angioblastic; este mai agresiv decât
meningiom în placă - dură îngroşată, cu încărcare intensă; meningiomul, are o rată mai mare a recurenţei, poate metas-
în cazul meningioamelor maligne, priza de contrast poate taza sistemic; masă încapsulată, bine delimitată, lobulată, cu
interesa şi parenchimul cerebral adiacent, scalpul, calvaria ataşare durală; foa1ie bine vascularizată; ± eroziuni osoase;
(secundar extensiei tumorale) fără calcificări, fără hiperostoză
- MRV: eventuala interesare a sinusurilor vv durate - localizare: supratentorial: cel mai frecvent regiunea oc-
- MRS (utilă în diagnosticul diferenţial): î Alaninei (1.3- cipitală; interesează tipic coasa creierului, tentoriul sau sinusu-
1.5 ppm), îglutamină I glutamat, ţCho (celule tumorale), rile durale; rar: baza craniului, nervii cranieni, intraventricular.
NAAl I (-) (origine non-neuronală), Cr (-) I l Simptome I semne: cel mai frecvent: dureri de cap; în
- Perfuzie RM: bună corelare între constanta volumului funcţie de localizare: deficite neurologice focale, atacuri de
de transfer (K-transfer) şi gradul histologic apoplexie
j<lf'
! )I; 1ne(!ic·a/(!

llmagistică - metode: CT, IRM, angiografie convenţională 70" Diagnosticul radioimagistic al hamar-
CT: masă extranevraxială hiperdensă cu edem peri-
lezional; arii chistice, necrotice (hipodense ); ± eroziuni ale
toamelor de tuber cinereum, sindromului
calvariei; absenţa calcificărilor; absenţa hiperostozei; priză Lhermitte-Duclos si , asocierea acestuia
de contrast intensă, heterogenă cu sindromul Cowden, al oligodendro-
l!RM:
- TJ:masă heterogenă, izointensă cu s.c.; traiectele vas- glioamelor, ganglioglioamelor, ganglio-
culare pot fi vizibile (,,flow voids") citoamelor şi tumorilor disembrioplazice
- T2: masă izointensă heterogenă; traiecte vasculare
(,,flow voids") proeminente; tipic: edem perilezional, efect
neuroectodermale (DNET)
de masă; ± hidrocefalie Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- Tl+C: priză de contrast intensă, adesea neomogenă;
semnul „cozii" durale (50%); ± necroză centrală
- !v/R V: poate evidenţia ocluzia sinusurilor durale t Hamartomul de tuber cinenmm
- MRS: mioinozitolî(3.56 ppm) (ajută la diferenţierea H. Sindromului Lhermitte-Du.dos şi asocierea aces-
de meningiom)
tuia cu sindromul Cowden
Angiografie convenţională: masă hipervascularizată, cu
vase intratumorale neregulate; şunturi arterio-venoase; tipic, UL Oligodendrogliomul
aport vascular mixt (dura! şi pial)
Recomandări de examinare: IRM; CT pentru evaluarea
[V. GangliogliomuR
eroziunilor osoase V. Gangliocitomul
Diagnostic diferenţial:
- meningiomul: uneori nu pot fi diferenţiate; calcificări VI. Tumorile disembrioplazice neuroectodermale
frecvente; hiperostoză (DNET)
- metastaze durale: cele cu invazia calvariei sunt dificil de
diferenţiat; tipic leziuni multiple; tumora primară cunoscută
(frecvent turnară de sân, prostată) 70.1. Hamartomul de tuber cinereum
- limfom: mase clurale adesea multifocale; rar interesată
calvaria; ,,flow voids" absente
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
- neurosarcoidoză: pot apărea mase cu bază durală,
multi focale; cal varia nu este interesată; tipic priză de contrast Epidemiologie: copilărie;
lepto-meningeală Morfopatologie: este o malfomrnţie focală, dar nu este
- gliosarcom: turnară glială rară adesea cu interesare o turnară; este datorată unei tulburări de migraţii neuronale
durală; masă parenchimatoasă cu încărcare heterogenă apărute intrauterin (zilele 35-40); este deci o leziune hetero-
Lista de verificare: masă extra-axială lobulată, ataşată topă benignă non neoplazică; morfologic: sesilă: ataşată de
la dură; ±
eroziuni osoase; fără calcificări; fără hiperostoză; regiunea mamilară (clacă este voluminoasă ==> deplasează şi
priză de contrast intensă, adesea heterogenă; tipic interesează distorsionează corpii mamilari); coloanele fomix-ului sunt
falx cerebri, tentoriul sau sinusurile clurale. deplasate antero-lateral; extensie variabilă inferior de ven-
triculul III; pediculată: ataşată de tuber cinereum; proemină
în cisterna supraselară.
Bibliografie - localizare: regiunea hipotalamusului, având origine la
1. Rezaee A, D 'Souza D - Meningeal haemangiopericytoma - Ra-
nivelul tuber cinereum (porţiune a hipotalamusului situată
diopaedia 2015, http://radiopaedia.org/articles/ meningeal-hae- între corpii mamilari şi chiasma optică)
mangiopericytoma - asocieri: de obicei izolat; au fost descrise asocieri cu
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic Imaging, sindromul Pallister Hal!
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009 Simptome I semne: simptomele apar frecvent la copiii
mici şi sunt progresive, adesea cu dizabilităţi generale cog-
nitive şi/sau funcţionale; atacuri de apoplexie „gelastice", de
scurtă durată (2-30 sec), caracterizate prin ţipete necontrola-
)
·'·

bile, dar fără a asocia pierderea conştienţei; pubertate centrală CT: masă cerebeloasă nespecifică, hipodensă cu slriaţii
precoce (tipic la cei cu leziuni sesile). cu densitate crescută; foarte rar priză de contrast.
Imagistică - metode: CT, lRM iRM: lărgirea foliei cerebeloase, cu un aspect striat: Tl:
CT: nodul tisular, izodens cu substanţă cenuşie; fără leziune hipointensă cu striaţii; semnal similar cu al substanţei
calcificări; absenţa prizei de contrast; cenuşii; T2: hiperintensă cu striaţii izo- până la hipointense;
IRM: Tl: izointensă cu cortexul cerebral; T2: izo- hipe- poate avea un aspect giriform bizar; FLAJR: similar cu T2;
rintensă faţă de cortexul cerebral; cu cât este o proporţie mai D WJ: similar cu cortexul normal, fără restricţie ADC; Tl +C:
mare de celule gliale~ semnalul T2 Ţ; Tl+C: absenţa prizei rar priză de contrast; dacă este prezentă este superficială,
de contrast; MRS: t NAA/ Cr; mioinozitol Ţ; î Cho/ Cr posibil datorată proliferării vasculare; MRS: Ţ Lac; t uşoară
Recomandări de examinare: CT- secţiuni fine, reconstrucţii a NAA (cu 10%); 1 mioinozitol (cu 30-80%); t Cho (cu 20-
sagitale, coronale; lRM - modalitatea de elecţie 50%); t Cho/ Cr; Pe1:f'uzie RM: poate arăta arii cu rCBV Ţ;
Di.agnostic diferenţial: PET I SPECT: î metabolismului
- leziuni suprase!are I hipotalamice: semnal diferit, priză Recomandări de examinare: lRM
de contrast. Diagnostic diferenţiai: deşi aspectul este foaiie caracte-
Lista de verificare: leziune hipotalamică pediculată I sesi- ristic, în caz de sepsis sau de deteriorare bruscă, diagnosticul
lă, compusă din substanţă cenuşie~ aspect imagistic similar diferenţial se face cu cerebe!ită
cu al cortex-ului normal; fără priză de contrast; nu creşte. Lista de verificare: ţesut anormal interesând cortexul
cerebelos (pattern striat), limitat de obicei la un singur emi-
sfer; extensie ocazională la vermis şi foarte rar la emisferul
Bibliografie cerebelos contralateral; foarte rar priză de contrast
1. Luijkx T, D 'Soi1Za D - Hypothalamic hamartoma - Radiopaedia Sindromul Cowden
2015, http://radiopaedia.org/articles/ hypothalamic-hamartoma Sinonime: sindromul hamartoamelor multiple (multiple
hamartoame la nivelul corpului).
Spectrul bolii: caracterizată prin:
- leziuni mucocutanate (>90% din cazuri): trichilemoa-
70.II. Sindromului Lhermitte-Duclos si me, papule papilomatoase mucocutanate;
'
asocierea acestuia cu sindromul Cowden - polipi hamartomatoşi gastro-intestinali ( intestin
subţire şi colon);
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana - anomalii tiroidiene: adenoame tiroidiene, guşă mul-
tinodulară;

Sinonime: sindromului Lhermitte-Duclos = gangliocitom - boala fibrochistică a sânului


Risc crescut de apariţie a cancerelor:
cerebelos displastic
- de sân (30-50%)
Epidemiologie: adultul tânăr; M=F
- tiroidian (5%)
Morfopatologie: alterarea organizării lamelare nonnale
- SNC: gangliocitom cerebelos displastic - în asociere
a celulelor cerebeloase; patogenia este necunoscută, fiind
cu sindromul Lhermitte - Duclos
considerată o tumoră de grad I WHO; este probabil un ha-
Sindroame asociate:
martom;
- sindromul Lhennitte - Duclos
- localizare: cortexul cerebelos, unilateral; ocazional
- sindromul Bannayan-Riley-Ruvalcaba
extensie şi la nivelul vennisului şi foarte rar şi la nivelul
Patogenie: transmitere ereditară autozomal dominantă
emisferului controlateral
cu penetranţă variabilă.
- asocieri: sindromul Cowden ( de unde termenul de
sindrom Lhermitte-Duclos-Cowden); anomalii ale fonnării
c01iexului: megalencefalia, heterotopia substanţei cenuşii,
Bibliografie
polimicrogiria; polidactilia; hidromielia; macroglosia; gi-
1. Weerakkody Y, Gaillard F - Lhermitte-Duclos disease - Radiopa-
gantism localizat.
edia 2015, http://radiopaedia.org/articles/ lhermitte-duclos-disease
Simptome I semne: simptomele sunt tipic datorate 2. StAmant M, Weerakkody Y - Cowden syndrome - Radiopaedia
creşterii presiunii intracraniene (hidrocefalie obstructivă) şi 2015, http://radiopaedia.org/articles/cowden-syndrome
în grad mai mic disfuncţionalităţii cerebeloase 3. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Imagistică - metode: CT, IRM, PET/ SPECT Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Lake City, 2009
n1cclicu/D

OHgodendrogliomul JP'ET: pentru a diferenţia oligodendrogliomul (captarea


FDG similară cu a s.a. normale) de oligodendrogliomul
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana anaplastic (captarea FDG similară cu a s.c. normale)
Recomandări de examinare: IRM; CT pentru calcificări
Epidemiologie: 5-10% din tumorile intracraniene prima- Diagnostic diferenţial:
re; 5-25% din toate glioamele; vârf al incidenţei în decadele - astrocitom, gangliogliom, DNET, xantoastrocitom pleo-
4-5; poate să apară la orice vârstă; uşoară predominenţă a morfic, cerebrită I encefalită herpetică, ischemie, malformaţii
sexului masculin arterio-venoase cerebrale
Morfopatologie: în general sunt leziuni infiltrative care Lista de verificare: masă cortico-subcorticală parţial
apar bine delimitate; calcificări (70-90% ); mai puţin frecvent, calcificată la un adult de vârstă medie; tipic interesează s.a.
focare hemoragice; arii chistice (20%); subcorticală şi cortexul; majoritatea localizate supratentorial,
Clasificare: cel mai frecvent la nivelul lobului frontal.
- oligodendrogliom (grad li WHO)
- oligodendrogliom anaplastic (grad III WHO)
- oligoastrocitorn Bibliografie
- localizare: tipic interesează substanţa albă subcorticală 1. Rezaee A, Gai!/ard F - 0/igodendmg/ioma - Radiopaedia 2015,
şi cortex-ul; majoritatea supratentorial (85% ), în substanţă http:/!radiopaedia. org!articleslo/igodendroglioma;
albă: cel mai frecvent lobul frontal; poate interesa lobii 2. Osborn AG, Sa/zman KL, Barlcovich Al - Diagnostic lmaging,
temporali, parietali, occipitali; rar în fosa posterioară; rar Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009
intraventricular ( 1-10% ); foarte rar: trunchi cerebral, măduvă,
leptomeningele
Simptome I semne: 70.IV. Gangliogiiomul
- cel mai frecvent: dureri de cap, atac de apoplexie; istoric
relativ lung al simptomelor; altele: deficite neurologice focale, Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
în funcţie de localizare
Imagistică - metode: CT, IRM, PET Epidemioiogi.e: ~ 2% din tumorile intracraniene primare;
CT: până la 10% din tumorile cerebrale primare la copii; cea mai
- masă cu densităţi mixte (hipo/izodensă), care se extinde frecventă din tumorile neuro-gliale ale SNC; copii şi tineri;
la cortexul adiacent; calcificări (70-90%); degenerare chistică nu există o predispoziţie pentru un anumit sex
(20%); rar hemoragie, edem; poate expansiona, remodela, Morfopatologie: grad I sau 11 WHO; aspect variabil: 30-
eroda (prin compresiune) calvaria; 50% prezintă priză de 35% - masă parţial chistică cu un nodul mural; masă solidă
contrast (variază de la absentă la foarte intensă) expansionând girusul adiacent; rar apare ca o masă in:filtrativă,
llRM: T1: masă emisferică, hipo- până la izointensă cu reflectând un grad mare al tumorii; variantă: gangliogliomul
s.c.; tipic heterogenă; expansiunea cortexului; poate apărea desmoplastic infantil.
bine delimitată cu minim edem asociat; T2: tipic: masă hipe- - localizare: tipic apare în lobii temporali, deşi a fost
rintensă cu semnal heterogen (calcificări, hemoragii, modi- descrisă în orice parte a SNC
ficări chistice); tipic expansionează cortexul adiacent; poate Simptome I semne: cel mai frecvent epilepsie temporală
apărea bine delimitată cu minim edem asociat; rar hemoragie, Imagistică - metode: CT, IRM
necroză (mai frecvent în cel anaplastic); poate expansiona, CT: masă izo- hipodensă, calcificări (35%); subţiere sau
eroda calvaria; FLAIR: tipic hiperintensă, heterogenă; ex- remodelare osoasă (indică creşterea lentă a tumorii); 50%
pansionează cortexul adiacent; poate apărea bine delimitată, prezintă priză de contrast (interesând componenta solidă
dar infiltrativă; T2*GRE: arii în asemnal = calcificări; DWI: necalcificată)
tipic - fără restricţie de difuzie; ajută la diferenţierea dintre IRM:
oligodendrogliom (grad mic) şi astrocitom (grad mare - are - Tl: izo-hipointensă
valori î ADC, probabil datorită celularităţii bogate); Tl+C: - T2: hipersemnal al componentei solide, cu semnal
priză de contrast variabilă, heterogenă, prezentă în 50% din variabil al componentei chistice (în funcţie de conţinutul său
cazuri; nu este un indicator valabil al gradului tumorii; MRS: proteic, sau de prezenţa produşilor de degradare sanguină)
îCho, tNAA; Perfuzie RM: focare cu rCBVî (pot mima - FLAIR: absenţa edemului peritumoral
tumori cu grad mare) - T2*GRE: calcificări= arii în asemnal
- Tl+C: priză de contrast variabilă a componentei solide neuro-
Recomandări de examinare: lRM
Diagnostic diferenţial:
- dacă este interesat lobul temporal, trebuie luate în Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
considerare: xantoastrocitomu! p!eomorfic, gang/ioneuronw!,
astrocitomu! pi/ocitic, DNET, metastazele chistice Epid!emiologi.e: < 1% din toate tumorile cerebrale prima-
- pentru tumorile corticale: o/igodendrog/iomul, xantoas- re;~ 1-2% din tumorile cerebrale primare la pacienţii< 20
trocitomuf p!eomorfic, gang!ioneuromu! ani; copii şi adulţi tineri; M=F
Lista de verificare: aspectul tumoral foarte variabil: masă Morfopatologie: turnară benignă cu creştere lentă, grad l
parţial chistică cu un nodul mural cu priză de contrast I masă WHO; masă pseudochistică, multinodulară (,,bubbly"); atro-
solidă care expansionează girul adiacent I masă infiltrativă fie prin compresiune la nivelul tăbliei interne adiacente;
(neobişnuit, reflectând gradul mare al tumorii). - asocieri: displazii corticale;
- focalizare: lobul temporal (>60% din cazuri, adesea
amigdala I hipocampul); lobul frontal (30%); nucleul caudat;
Bibliografie cerebel; punte.
1. Lwjkx T, Goi!lard F - Gonglioglioma - Rodiopaedia 2015, http:// Simptome I semne: crize epileptice; ataxie în cazul
radiopaedia. orglartic/eslgangl iogl ioma localizării cerebeloase
Imagistică - metode: CT, IRM
CT: leziune cortico-subcorticală hipodensă; extensie
70.V. Gangliodtomul către ventriculi (30%); calcificări (20-40%); atrofia prin

Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana compresiune a tăbliei interne adiacente (44-60%); fără priză
de contrast; în 20% din cazuri priză de contrast nodulară sau
peteşială (risc de recurenţă).
Epidemiofogi.e: O, 1-0,5% din toate tumorile cerebrale;
IRM:
apare la copii şi adulţi tineri
- TJ: masă pseudochistică, pseudonodulară (,,bubbly"),
Morfopatologie: este o turnară benignă, grad I WHO;
hipointensă;
conţine celule ganglionare mature anormale, celulele gliale
- T2: hiperintensă, cu aspect multinodular sau septat
fiind absente; tind să crească lent, fără a suferi modificări
(,,bubbly");
anaplastice;
- PD: inel hiperintens
- asocieri: asociază frecvent grade variate de displazii şi
- FLAIR: semnal mixt (hipo/izointens), cu semnul ine-
malformaţii cerebrale;
lului strălucitor; secvenţa este utilă în identificarea leziunilor
- focalizare: cel mai frecvent: la nivelul podelei ventri-
periferice mici, cu semnal similar cu al LCR-ului; absenţa
culului III; apoi: lobul temporal, cerebel, regiunea parieto-
edemului peritumoral;
occipitală, lobul frontal, măduvă
- T2 *GRE: sângerările sunt neobişnuite dar pot să apară
Imagistică - metode: CT, IRM
(posibil în asociere cu o microvascularizaţie anormală, simu-
CI: masă hiperdensă, cu minim efect de masă; edem
lând un cavemom) ::::;- focare în asemnal;
perilezional minim I absent; ± calcificări, arii chistice
- D WI: fără restricţie de difuzie
!RM:
- Tl+C: de obicei fără priză de contrast; 20-30% prezintă
- Tl: componente solide hipointense
priză de contrast (punctată, inelară)
- T2: componentele solide sunt uşor hipointense; ariile
- MRS: nespecifică; lactatul poate să fie prezent
chistice sunt hiperintense; ± calcificări hipointense
Recomandări de examinare: IRM
- Tl+C: priză de contrast la nivelul componentelor
Diag1rnostk diferel!llţfal: in funcţie de localizare:
solide
- temporalii mezială:
Recomandări de examinare: IRM
- tumori (în ordinea descrescătoare a frecvenţei): gcm-
g!iogliom, DNET, astrocitom pi!ocitic, astrocitom difuz,
oligodendrog!iom, xantoastrocitom pilocitic;
Bibliografie - chiste: chist neuroepitelial
1. Rezaee A, Gaillard F - Gangliocytomo- Radiopaedia 2015, http:// - altele: encefalită herpetică, encefalită limbică, scleroză
ra diopaedia. orgiartic leslgangliocytom a temporală mezială
!/IC:dtc:C!/C!

-- astrocitom de grod mic, gangfiogliom, xan-


corticală: degenerare chistic[1); variante patologice: schwannom celular,
I oasl rocitompl eom orfic,ol igoas troc i tom/oligodendrogfiom, melanotic, plexifonn.
displazia Taylor , - Localizare: nervii cranieni (excepţie nervii olfactiv şi
Lista de verificare: masă intracorticală bine delimitată, optic); senzorial> motor;
pseudochistică, multinodulară (,,bubbly"), la pacienţi tineri - asocieri: multiple schwannoame la pacienţii cu NF2
cu crize epileptice parţiale. Simptome I semne: în funcţie de nervul interesat
Imagistică - metode: CT, IRM; se1m1e imagistice generale:
CT: masă extranevraxială necalcificată, izo- uşor hiperden-
Bibliografie să; remodelarea osului adiacent (conductul auditiv intern, gaura
1. Luijkx T, Gail!ard F - Dysembryoplastic neuroepithelial tumour ovală, canalul facialului); priză de contrast marcată: omogenă
- Radiopaedia 2015, http://radiopaedia.org/ articles!dysemb1yo- în cazul tumorilor mici, heterogenă în cazul unor leziuni mari;
plastic-neuroepithelial-tumour IRM: degenerarea chistică şi grăsoasă sunt comune; he-
2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging, moragia apare în 5% din cazuri; calcificările sunt rare; pot fi
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009 asociate chiste arahnoidiene periferice; edemul peritumoral
poate fi prezent;
Semnale caracteristice:
71. Diagnosticul radioimagistic al schwan- - Tl: izo- sau hipointens;
noamelor de nervi cranieni, incluzând - T2: hiperintens;
- Tl+C: priză de contrast intensă; cele mari pot pre-
schwannomul de nerv vestibular/,,neu- zenta o priză heterogenă datorită degenerărilor chistice sau
rinomul de acustic"/schwannoamele de hemoragiei.
Recomandări de examinare: IRM
nerv trigemen şi nerv facial Diagnostic diferenţial: în funcţie de localizare (ase vedea
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana unnătoarele subiecte)
Lista de verificare: masă cilindrică sau cu aspect de
I. Diagnosticul radioimagistic al schwamwamelor „îngheţată în cornet"; toţi nervii cranieni pot fi interesaţi

de nervi cranieni - date generale ( excepţie nervii olfactiv, optic).

II. Schwannomul de nerv vestibular I „neurinomul


de acustic" Bibliografie
III. Schwannomu.l de nerv trigemen 1. Rezaee A, Wein S - Schwannoma - Radiopaedia 2015, http://
radiopaedia. orgiarticles/schwannoma
IV. Schwannomul de nerv facial 2. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ - Diagnostic lmaging,
Brain, 2nd Ed, Amirsys, Salt Laice City, 2009

71.I. Diagnosticul radioimagistic al schwan-


71.H. Schwannomui de nerv vestibular/
noamelor de nervi cranieni - date generale
,,neurinomul de acustic''
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
Epidemiologie: 5-8% din toate tumorile intracraniene; a
2-a ca frecvenţă dintre tumorile intracraniene extra-nevraxiale Epidemiologie: 7-8% din toate tumorile intracraniene
ale adultului; vârf al prezentării în decadele 5-6 de vârstă; la primare; 75-90% din masele de unghi ponto-cerebelos;
pacienţi cu NF2, decadă a 3-a de vârstă; M=F Morfopatologie: tumoră benignă, grad I WHO (vezi su-
Morfopatologie: tumoră benignă, grad I WHO; masă în- biectul 71.1 ); origine la nivelul segmentului intracanalicular
capsulată, rotund/ovalară; poate prezenta hemoragii; 15-20% al porţiunii vestibulare a nervului VIII;
asociază chiste (intralezionale sau peritumorale); sunt com- - Localizare: nervul VIII; leziuni mici: intracanalicular;
puse din 2 tipuri de celule: Antoni A ( compacte, organizate leziuni mari: intracanalicular cu extensie în unghiul ponto-
în fascicule), Antoni B (mai puţin compacte, predispuse la cerebelos;
- asocieri: schwannom bilateral: în NF2, iar în absenţa în tumorile voluminoase; hemoragia poate fi prezentă; tipic,
stigmatelor de NF2 este vorba de fonm1 familială de schwan- absenţa calcificărilor.
noame acustice.
Simptome I semne: tinilus, pierderea auzului; dacă le-
ziunea este voluminoasă => posibile simptome cerebeloase
şi de trunchi, hidrocefalie.
1. Re::.uee A, Caii/cm/ F -Acoustic sc!mw1110111a - Racliopacdia 20 J5,
Imagistică - metode: CT, IRM
http :I!rezeii opaed ia. 01g!w·ti ci es/uc·oust ic-sc·h ii·a 1111oma
CT: pe examinarea nativă densitatea tumorii este variabilă 2. Osborn A G, Salzmun KL. Barlcovich AJ - Diagnostic !maging,
şi adesea leziunea este dificil de evidenţiat (leziuni < 6 mm; Brain, 2nd Ed. Amir.sTS, Salt Lakc City, 2009
artefacte de os de la stânca temporală); lărgirea meatului acus-
tic intern; post-contrast i.v.: masă intens iodofilă, cilindrică
sau sub formă de ,,îngheţată în cornet" localizată în CAI ± dl.e nerv
extensie în unghiul ponto-cerebelos; dacă leziunea este volu-
minoasă=> priză heterogenă (componente chistice).
Alina Nicula, Gheorghe Jana
IRM:
- TJ: uşor hipointensă (63%); izointensă (37%); poate Epidemfoh1gile: pacienţi de vârstă medie ( decadă a 3-a,
conţine arii chistice hipointense; a 4-a); 1/3 din tumorile cavum-ului Meckel (deşi acestea
- T2: hipersemnal heterogen; arii chistice cu semnal reprezintă< 0,2% din toate tumorile intracraniene); F > M
lichidian; ± chiste arahnoidiene peritumorale asociate; Mo:rfopafofoglie: turnară benignă, grad l W!-10.
- Tl+C: priză de contrast intensă; heterogenă în tumo- - asocieri: NF2
rile mari (chiste intramurale - focare în hiposenmal); post- - localizare: nervul V (a se vedea Lista de verificare).
operator: priza de contrast liniară nu indică recidivă, dar Simptl[)me I §emne: nevralgie de trigemen, neurastenie,
dacă este nodulară atunci există suspiciunea de recidivă => parestezii; dacă este voluminoasă => simptome datorate
monitorizare IRM. efectului de masă.
Recomandări de examinare: IRM (high-resolution T2 Imagistică - metode: CT, IRM; aspect imagistic similar
pentru CAI) cu al celorlalte schwannoame
Diagnostic diferenţial: CT:
- meningiom: de obicei mai omogen (semnalul semni- - tumoră este tipic izodensă şi poate fi dificil de evidenţiat
ficativ heterogen, cu arii chistice sau hemoragice, este mai (în funcţie de localizare); ariile chistice ( de obicei din leziuni-
tipic pentru schwannomul acustic); semnul ataşării durale; le voluminoase) apar hipodense (similar cu LCR-ul); priză de
calcificări mai frecvente; contrast moderată, adesea heterogenă datorită ariilor chistice;
- epidermoid: componente fără priză de contrast; DWI- remodelare osoasă (secundar creşterii lente a tumorii)
hipersemnal; nu lărgeşte CAI; IRM: Tl: izointensă; ± arii chistice hiperintense; T2: hi-
- metastaze: rar; de obicei nu remodelează CAI; persemnal heterogen; arii chistice cu semnal lichidian; DWI:
- ependimom: centrat la nivelul ventriculului IV; nu se fără reslric[ie de difuzie; Tl+C: priză de contrast intensă,
extinde la nivelul CAI; de obicei pacienţi tineri. heterogenă (70%)
Lista de verificare: Recomandări de examinare: IRM (rezoluţie mai bună,
- majoritatea schwannoamelor vestibulare au o compo- detalii anatomice)
nentă intracanaliculară şi adesea determină o lărgire a porului Dliagnostic diferenţia!:
acustic intern (semnul „trompetei" meatului acustic intern - când leziunea este voluminoasă şi se extinde în unghiul
prezent în 90% din cazuri); cerebelo-pontin: schwannom acustic, meningiom, ependi-
- în 20% din cazuri ele sunt doar extracanaliculare, mom, metastaze, condrosarcom;
,,sprijinindu-se" pe porul acustic intern; - când este limitată la cavum-ul Meckel: anevrism
- ocazional, aceste tumori cresc lateral prin cohlee sau de A CI, macroadenom pituitar
vestibul în urechea medie; rar ele sunt mici şi limitate la Lista ole verificare:
labirint; - tipic are un aspect de halteră (atunci când este volumi-
- extensia extracanaliculară în unghiul cerebelo-pontin noasă şi se extinde şi în cisternă şi în sinusul cavernos);
crează aspectul de „îngheţată în comet" leziunile mici tind - dacă tumora este mică, poate fi limitată la un compar-
să fie solide, în timp ce degenerările chistice sunt frecvente timent sau segment nervos:
I (\< l{r1(!irJlfJ,'.;1 ,,
"'
-- preganglionar (cisterna!): limitată la unghiul ponto- mastoidian: masă tubulară bine delimitată sau globuloasă cu
cercbelos margini neregulate (funcţie de eventuala extensie în celulele
- ganglionar (ganglionul Gasser): limitat la cavum-ul mastoidiene); utilizarea substanţei de contrast nu este indicată
Meckel; cel mai frecvent (nu are rol diagnostic)
-- postganglionar: limitat la sinusul cavernos, sau extins IRM: Tl: izo- până la hipointensă faţă de s.c.; T2: hipe-
prin găurile din baza craniului; I 0% din cazuri; cel mai rintensă; leziunile voluminoase prezintă semnal heterogen;
frecvent este interesat ramul oftalmic ( dar poate fi întâlnit la Tl+C: de obicei priză de contrast omogenă, leziunile volu-
toate cele trei diviziuni). minoase prezentând degenerări chistice (hiposemnal focal
intram urai),
Recommulări de examinare: secţiuni fine axial, coronal
Bibliografie T l +C în planul CAI şi osului temporal; CT secţiuni fine prin
1. Rezaee A, Gai!lard F - Trigeminal schwcznnoma - Radiopaedia stâncă temporală pentru a evidenţia modificările osoase
2015. http://rncliopaedia.01glarticles/ trigemina!-schwannoma Diagnostic diferenţial:
- aspectul normal al segmentului intratemporal al
nervuluifâcial: T I +C: priză de contrast prezentă normal la
71.IV. Schwannomul de nerv facial nivelul ganglionului geniculat, segmentul timpanic; segment
labirintic fără priză de contrast; CT - aspect normal al cana-
Alina Nicula, Andreea Marinescu, Gheorghe Jana
lului facialului;
- paralizia Bell (paralizie facială herpetică): clinic:
Sinonime: neurinorn facial; neurilemom facial paralizie facială periferică; CT: aspect normal al canalului
Epidemiologie: < 1% din tumorile intrapietroase; vârsta facialului; Tl+C: priză de contrast intensă a segmentului
medie de prezentare~ 35 ani. intratemporal al nervului VII;
Morfopatologie: turnară benignă, grad I WHO; forn1a - hemangiom de nerv VII: clinic: debut rapid cu paralizie
depinde de localizare: fosa geniculată: ovoid; porţiunea facială periferică unilaterală; CT: spicuii osoşi intratumorali
superficială a nervului pietros mare: ovoid, localizat antero- (50% ); T 1+C: masă imprecis delimitată, gadolinofilă, loca-
medial de fosa geniculată, proiectându-se cranial în fosa lizată frecvent în fosa geniculată;
craniană mijlocie; segmentul timpanic: lobulat; segment - boala metastatică perineuralăfacială: patologie paroti-
mastoidian: masă tubulară bine delimitată sau globuloasă cu diană malignă recurentă cunoscută; canal facial lărgit dinspre
margini neregulate (în funcţie de eventuala extensie în celu- distal spre proxima!; T l+C: masă parotidiană infiltrativă
lele mastoidiene); dacă interesează mai mult de un segment umplând gaura stila-mastoidiană
intratemporal: aspect tubular Lista de vernfi.care: CT: masă tubulară urmând cursul
- asocieri: NF2 intratemporal al nervului VII, cu lărgirea canalului facialu-
- localizare: cel mai frecvent: ganglionul geniculat; ade- lui; aspectul CT este dictat de localizările specifice; Tl+C:
sea interesează mai mult de un segment intratemporal; I 0%: priză de contrast omogenă (sau heterogenă dacă tumora este
extra-cranian (masă parotidiană asimptomatică). voluminoasă).
Simptome I semne: pierderea auzului (70%); paralizie
graduală, adesea incompletă de nerv facial(~ 50%); debu-
tul rapid mimează paralizia Bell; hemispasm facial; altele, Bibliografie
funcţie de localizare: unghiul ponto-cerebelos - CAI: pierde-
I. Goe! A, Gai!lard F - Facial nerve schwannoma - Radiopaedia
rea senzorială a auzului, vertij, tinitus; segmentul timpanic şi
201 5, h tip ://radiopaedia. orglarticleslfacia l-nerve-schwan noma
mastoidian: pierderea conductivităţii auditive. 2. Harnsberger HR, G!astonbu,y CM. Michel MA, Koch EL - Dia-
Imagistică - metode: CT, IRM. Particularităţi: gnostic Jmaging: Head and Neck, 2nd Ed. Amirsys Lipincott, Salt
CT: fereastră de os: remodelarea, lărgirea tubulară a Laice City, 2010
segmentului intratemporal; eroziuni osoase = formarea de
fistule post-operator; aspectul stâncii temporale este dictat de
localizările specifice: ganglionul geniculat: lărgire ovoidală a
fosei geniculate, cu pereţi osoşi subţiri; segmentul timpanic:
masă pedunculată provenită de la nivelul segmentului timpa-
nic al nervului VII, proeminând în urechea medie; segmentul
\ L)7

72. iag:nostkuJ radioimagistic ai turcică dcplas{md glanda pituitară; a