Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ APROB


PRIMRĂRIA PRIMAR,

VERIFICAT
Cadru Tehnic P.S.I.

INSTRUCTIUNI
Nr. de Apărare Impotriva Incendiilor la Exploatarea
Crt. Centralei Termice ( cu combustibil gazos) amplasată la Obs.
Biroul P.A.P.I. din cadrul Primăriei oraşului
1. Nu se admite utilizarea pentru încalzire a unor instalaţii, aparate,
maşini etc., neomologate sau improvizate. Se interzice folosirea în stare
defectă a sistemelor şi intalaţiilor de încalzire (cazane, radiatoare, sobe,
aeroterme etc.).
2. Toate sistemele, instalaţiile, cazanele, sobele, maşinile şi aparatele cu
foc deschis folosite pentru încălzire vor fi supravegheate permanent, iar
la terminarea programului de lucru se scot din funcţiune.
3. La trecerea pe lîngă materiale sau elemente combustibile, conductele de
transport ale agentului termic cu o temperatură ce depăşeşte 95gradeC,
vor fi introduse în manşoane metalice şi izolate termic. Distanţa de la
izolaţia termică pînă la materialele combustibile va fi de cel puţin 0,25
m.
4. Inainte de sezonul rece se vor controla şi se vor remedia defecţiunile
constatate şi se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor de încalzire.
5. Exploatarea centralelor termice, precum şi instalaţiilor de încălzire
aferente, se efectuează numai de personal calificat şi instruit,
respectîndu-se prevererile "Normativului pentru exploatarea instalaţiilor
de incalzire centrală" indicativ I 13/1 şi ale normelor de prevenire a
incendiilor specifice, precum şi instrucţiunile producatorului.
6. Manevrele corespunzătoare exploatării se efectuează numai de catre
personalul de exploatare.
7. Instrucţiunle specifice de exploatare vor fi afişate vizibil la locul de
muncă. In ele vor fi precizate şi măsurile de prevenire şi stingere a
incendiilor necesare.
8. Periodic, în timpul exploatării instalaţiilor se face verificarea
cunoştinţelor personalului.
9. Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje,
echipamente sau materiale care nu au legatură cu exploatarea acesteia.
10. Aprinderea combustibilului în focarele cazanelor se poate efectua
automat sau manual (cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică
lungă de circa 0,80 m). Nu sunt admise improvizaţiile (băţ de chibrit,
ziar aprins etc.). Pentru stingerea torţei se va prevedea ladă cu nisip
sau vase cu apă. Se interzice reaprinderea focului de la zidăria
incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.
11. Aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor centralelor termice
se va efectua, respectându-se cu stricteţe principiul “gaz pe flacără”.
12. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se exploatează
conform "Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale" indicativ I 6/1 numai după verificarea arzătoarelor şi
numai dacă presiunea în conductele de gaze se încadrează în limitele
prevăzute de norme.
13. Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze se face zilnic, folosindu-se o
emulsie de apă cu săpun. Se interzice efectuarea acestui control cu
flacără
Circuitul de alimentare al arzătoarelor cu gaze va fi prevăzut cu un
sistem de protecţie care să întrerupă rapid funcţionarea atunci cînd
presiunea scade sub limita prestabilită la care flacăra poate deveni
instabilă, sau în cazul cînd flacăra de control se stinge.
14. Circuitul de alimentare al fiecărui arzător va fi prevăzut cu doua ventile
montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţia
ventilelor INCHIS sau DESCHIS trebuie marcată vizibil.
La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala
cazanelor, se va închide robinetul de pe conducta principală din
exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea
sălii.
15. Este interzisă exploatarea centralelor termice fără supraveghere
permanentă sau de către personal fără calificarea corespunzatoare.
16. Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat la termenele prevăzute în
prescripţiile ISCIR.
17. Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci cînd se constată:
a) intreruperea curentului electric sau a alimentării cu apă
b) creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise
c) defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de
siguranţă
d) spargerea unor ţevi în interiorul cazanului
e) aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.
18. Oprirea sau pornirea cazanelor se face respectînd întocmai ordinea
operaţiilor precizate în instrucţiunile de lucru.
19. Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea
circuitelor de alimentare cu combustibil şi scăderea presiunii aburului
la zero.
20. La utilizarea centralelor termice cu putere maximă de cel mult 0,3 MW
se vor respecta prevederile Ghidului de proiectare, execuţie şi
exploatare a centralelor termice.
21. Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror
instalaţii funcţionează la o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană
apă, va fi prevăzut cu un sistem de protecţie, care va întrerupe rapid
debitul de gaze, atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra
poate deveni instabilă sau când flacăra de control se stinge.
22. Stingerea incendiului se realizează folosindu-se apă, spumă chimică,
bioxid de carbon, praf cu CO2 şi tetraclorură de carbon, folosindu-se
stingătoarele din dotare şi hidranţii.

000 OOO 000

S-ar putea să vă placă și