Sunteți pe pagina 1din 16

Legislaţia naţională

de securitate şi sănătate în muncă


armonizată cu directivele europene

Securitatea si sanatatea in munca

- un concept internaţional care înseamnă arta şi ştiinţa de a


“anticipa, recunoaşte, evalua şi controla” pericolele şi
riscurile ce pot apărea la locul de muncă;

• Securitatea lucrătorilor - eliminarea / reducerea pericolelor şi a riscurilor ce


pot cauza accidente de muncă sau boli profesionale

• Sănătatea lucrătorilor - confort fizic / psihic şi social la locul de muncă


Legislaţia naţională
de securitate şi sănătate în muncă
armonizată cu directivele europene

Directivele europene

stabilesc cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă, obligatorii pentru toate


Statele Membre în ceea ce priveşte rezultatele;

au ca scop armonizarea legislaţiilor naţionale, în special pentru realizarea Pieţei


unice;

prevăd un termen limită de transpunere în legislaţia naţională, precum şi termene de


raportare periodică a stadiului implementării.
Legislaţia naţională
de securitate şi sănătate în muncă
armonizată cu directivele europene

Muncă sigură – câştig sigur

semnalizarea
locul de muncă de securitate
L 319/2006
HG 1091/2006
D89/654/CEE
D89/391/CEE HG 971/2006
D92/58/CEE

echipamente echipament individual


de muncă de protecţie
HG 1425/2006
HG 1146/2006 Norme metodologice HG 1048/2006
D89/655/CEE D89/656/CEE
Legislaţia naţională
de securitate şi sănătate în muncă
armonizată cu directivele europene

Muncă sigură – câştig sigur


zgomot
HG 493/2006
D2003/10/CE agenţi chimici
HG 1218/2006
D98/24/CE
vibraţii L 319/2006
HG 1876/2005
D2002/44/CE
D89/391/CEE agenţi cancerigeni
HG 1093/2006
câmpuri electromagnetice D90/394/CEE
HG 1051/2006
D90/269/CEE agenţi biologici
manipulare manuală HG 1425/2006 HG 1092/2006
D2000/54/CE
HG 1051/2006 Norme metodologice
D90/269/CEE
azbest
ecrane de vizualizare HG 1875/2003
D2003/18/CE
HG 1028/2006
D90/270/CEE
Legislaţia naţională
de securitate şi sănătate în muncă
armonizată cu directivele europene

Muncă sigură – câştig sigur

şantiere temporare ind. extractivă


sau mobile L 319/2006 de foraj
D89/391/CEE
HG 300/2006 HG 1050/2006
D92/57/CEE D92/91/CEE

ind. extractivă de
atmosfere explozive
suprafaţă şi în subteran
HG 1058/2006
D99/92/CE
HG 1425/2006 HG 1049/2006
Norme metodologice D92/104/CEE

asistenţa medicală
nave de pescuit
la bordul navelor
HG 1135/2006
HG 1058/2006 D93/103/CEE
D99/92/CE
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă

Nr Actul normativ Domeniul Directiva


crt. transpusă

1. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 89/391/CEE

2. H.G. nr. 1875/2005 protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate 83/477/CEE
expunerii la azbest 91/382/CEE
98/24/CE
2003/18/CE
3. H.G. nr. 1876/2005 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 2002/44/CE
lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

4. H.G. nr. 300/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 92/57/CEE
temporare sau mobile

5. H.G. nr. 493/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 2003/10/CE
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

6. H.G. nr. 971/2006 cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 92/58/CEE
sănătate la locul de muncă

7. H.G. nr. 1007/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa 92/29/CEE
medicală la bordul navelor
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Nr Actul normativ Domeniul Directiva


crt. transpusă

8. H.G. nr. 1028/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la 90/270/CEE
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

9. H.G. nr. 1048/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 89/656/CEE
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă

10. H.G. nr. 1049/2006 cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 92/104/CEE
din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

11. H.G. nr. 1050/2006 cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 92/91/CEE
din industria extractiva de foraj

12. H.G. nr. 1051/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 90/269/CEE
manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special
de afecţiuni dorsolombare

13. H.G. nr. 1058/2006 cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii 99/92/CE
lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor
explozive
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Nr Actul normativ Domeniul Directiva


crt. transpusă

14. H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 89/654/CE
muncă

15. H.G. nr. 1092/2006 protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 2000/54/CE
agenţi biologici în muncă

16. H.G. nr. 1093/2006 stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia 2004/37/CE
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

17. H.G. nr. 1135/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul 93/103/CEE
navelor de pescuit

18. H.G. nr. 1136/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 2004/40/CE
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

19. H.G. nr. 1146/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă 89/655/CEE
de către lucrători a echipamentelor de muncă 95/63/CE
2001/45/CE
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Nr Actul normativ Domeniul Directiva


crt. transpusă
20. H.G. nr. 1218/2006 stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 98/24/CE
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 91/322/CEE
prezenţa agenţilor chimici
2000/39/CE
2006/15/CE

21. Ordin nr. 753/2006 protecţia tinerilor în muncă 94/33/CEE

22. H.G.nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea 91/383/CEE
securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii
încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată
determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de
muncă temporară

22. Legea nr. 25/2004 aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii
92/85/CEE
23. H.G. nr. 537/2004 aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.
nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii
ALTE ACTE NORMATIVE NOU APĂRUTE ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Nr
Denumire
crt

1. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la


2. Ordin nr.706/2006
riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi


3. Ordin nr.754/2006 protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi


familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de
4. Ordin nr. 25/2007
prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

5. Ordin nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM

pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în


6. Ordin nr. 242/2007 materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării
lucrării pentru şantiere temporare ori mobile
Instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Casa Naţională
Inspecţia de Pensii şi Alte
Muncii Drepturi de
Asigurări Sociale

Institutul Naţional
de Cercetare –
Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii

Ministerul Sănătăţii Publice


Întreaga RESPONSABILITATE pentru
asigurarea securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor la locul de muncă revine

ANGAJATORILOR, în conformitate cu

legislaţia naţională şi europeană.


Angajatorii au obligaţia:

Să evalueze riscurile profesionale;

Să informeze şi să instruiască lucrătorii;

Să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor la luarea


deciziilor;

Să colaboreze şi să se coordoneze cu subcontractanţii;

Să asigure cadrul organizatoric şi resursele umane şi financiare


necesare.
Implementarea măsurilor SSM - principii generale de prevenire:

• Evitarea riscurilor.

• Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate.

• Combaterea riscurilor la sursă.

• Adaptarea muncii la om (în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de


muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie).
• Adaptarea la progresul tehnic.
• Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici.

• Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerentă, care să includă


tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa
factorilor din mediul de muncă.
• Prioritate acordată măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie
individuală.
• Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
Actori implicaţi în asigurarea securităţii şi sănătăţii în
muncă

• Angajator

• Lucrător desemnat în domeniul ssm / serviciu intern de


prevenire

• Reprezentantul lucrătorilor pentru ssm

• Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

• Medicul de medicina muncii


Respectarea prevederilor legale de securitate şi sănătate în
muncă aduce beneficii tuturor:

Pentru lucrători asigură:

• Protectia împotriva pericolelor şi riscurilor.

• Îmbunătătirea calităţii vietii pe parcursul întregii activităti


profesionale.

Pentru angajatori asigură:

• Diminuarea cheltuielilor generate de accidente de muncă si boli


profesionale.
• Reducerea absenteismul şi stabilitatea fortei de muncă.
• Cresterea productivităţii.
• Cresterea eficienţei economice.
• Competitivitatea în Uniunea Europeană.