Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala cu clasele I-VIII Salcea, Suceava

PROIECT DIDACTIC

Data :17 martie 2008


Clasa a VIII a B, Consiliere şi orientare
Diriginte: prof. ing. Marinela Mocanu
Componenta/ subcomponenta: Planificarea carierei
Tema: Cheia succesului
Obiectiv general: înţelegerea şi conştientizarea locului şi rolului educaţiei în atingerea
obiectivelor personale;
Obiective operaţionale: la sfârşitul activităţii fiecare elev va fi capabil:
O1: să identifice propriile interese;
O2: să argumenteze legăturile dintre educaţie –opţiuni de carieră- nivelul câştigurilor;
O3: să definească succesul într-o manieră personală;
O4: să identifice situaţiile care determină renunţarea la şcoală;
O5: să ia decizii cu privire la opţiuni şi oportunităţi pentru atingerea succesului.
STRATEGII DIDACTICE
1. Organizarea activităţii:
a. activitate frontală;
b. activitate pe grupe de câte 5 elevi;
c. activitate individuală.
2. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, problematizarea, jocul didactic;
3. Mijloace didactice:
a. pentru activitatea frontală: flipchart, marchere, planşa „Cheia succesului”
(anexa1);
b. pentru fiecare grupă: tabla cu jocul „Succes” (anexa 2), carduri de experienţă de
nivel 1, 2, 3 (anexa 3), un zar, 3 pioni, tabela de scoruri, fişa cu regulile de joc
(anexa 4);
c. pentru fiecare elev: manualul elevului „Prevenirea abandonului şcolar” din
programul JAR;
d. pentru profesor: manualul profesorului.
4. Resurse de timp: 50 minute;
SCENARIUL PROPRIU ZIS
1. Organizarea clasei
- se cere elevilor să mute băncile în 5 zone de lucru şi să formeze 5 grupe de câte 5 elevi, se
distribuie plicurile cu materiale pentru fiecare grupă şi manualul pentru fiecare elev;
2. Motivarea elevilor
-profesorul (P) propune unui elev să citească cu voce tare fragmentul „Care îţi sunt modelele?”
din manualul elevului;
- P conduce apoi o scurtă conversaţie prin care elevii trebuie să găsească răspuns la întrebarea
„De ce au reuşit aceşti oameni?”.
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor activităţii
-menţionând că fiecare elev are talent şi potenţial pe care trebuie să le valorifice pentru atingerea
succesului, P propune tema şi anunţă obiectivele;
-dacă elevii au şi alte cerinţe legate de temă, acestea se vor rezolva pe parcurs sau se vor discuta
într-o altă activitate.
4. Desfăşurarea activităţilor
-activitatea continuă pornind de la ideea că pentru a reuşi în viaţă este necesar să ne cunoaştem
calităţile, aptitudinile interesele;
-elevii completează în manual lista „îmi place…..nu-mi place”;
- se compară cele două liste pentru a se identifica punctele comune din activităţile preferate;
-elevii vor studia listele cu profesii din manualul elevului şi vor identifica profesiile care
corespund intereselor şi abilităţilor identificate de elevi;
-se vor discuta câteva exemple pentru a evidenţia relaţia dintre nivelul de educaţie solicitat de o
anumită profesie şi nivelul câştigului realizat;
-elevii identifică folosind tabelele cu profesii oportunităţi pe piaţa locurilor de muncă pentru
următoarele situaţii:
-elevul a abandonat şcoala
- este absolvent de liceu
-este absolvent de şcoală postliceală
- este absolvent de facultate
-se vor găsi punctele comune şi diferenţele între oportunităţile profesionale pentru diferite
niveluri de educaţie;
-P propune elevilor să–şi exprime punctul de vedere cu privire la situaţiile în care consideră că
pot avea succes şi să dea o definiţie proprie a succesului;
-pentru a demonstra că deciziile sunt importante în atingerea succesului, P propune elevilor să
participe la jocul „Succes”, prezintă regulile jocului, sprijină elevii în stabilirea rolurilor în
echipă şi în desfăşurarea jocului în cadrul fiecărei grupe, ajută la înregistrarea punctajului obţinut
de jucători în tabela de scoruri.
5. Realizarea feed-back-ului
-după încheierea jocului la toate grupele P propune sinteza activităţii prin găsirea unor
răspunsuri, argumente la problemele ce se găsesc notate pe planşa „Cheia succesului”;
-activitatea se încheie prin găsirea altor definiţii pentru succes.
SCENARIUL PROPRIU ZIS ...o altă variantă de proiectare
Ob. Activitatea Strategia didactică
forma de metode şi
Secvenţele lecţiei mijloace de
profesorului elevilor organizare a procedee
învăţământ
activităţii didactice
1. Organizarea clasei -cere elevilor să mute băncile în 5 -organizează grupele de lucru pe grupe -conversaţia
zone de lucru şi să formeze 5 -distribuie plicurile cu
grupe de câte 5 elevi, materiale pentru fiecare
grupă şi manualul pentru
fiecare elev;
2. Motivarea elevilor -propune unui elev să citească cu -citesc fragmentul din individual conversaţia manualul
voce tare fragmentul „Care îţi manual, un elev citeşte cu problematizarea elevului
sunt modelele?” din manualul voce tare; “Prevenirea
elevului; abandonului
-conduce apoi o scurtă şcolar”
conversaţie prin care elevii -formuleză răspunsuri,
trebuie să găsească răspuns la participă la discuţie
întrebarea „De ce au reuşit aceşti
oameni?”.

3. Anunţarea temei şi -menţionând că fiecare elev are -sunt atenţi la obiective, frontal conversaţia
a obiectivelor talent şi potenţial pe care trebuie formulează alte cerinţe (dacă
activităţii să le valorifice pentru atingerea este cazul)
succesului, propune tema şi
anunţă obiectivele;
-dacă elevii au şi alte cerinţe
legate de temă, acestea se vor
rezolva pe parcurs sau se vor
discuta într-o altă activitate.

O1 4. Desfăşurarea -activitatea continuă pornind de la --elevii completează în individual exerciţiul manualul


activităţilor ideea că pentru a reuşi în viaţă manual lista „îmi elevului
este necesar să ne cunoaştem place…..nu-mi place”; “Prevenirea
calităţile, aptitudinile interesele, abandonului
propune elevilor să completeze un şcolar”
mic chestionar din manual;
-cere elevilor să compare listele şi - se compară cele două liste frontal conversaţia
să găsească diferenţe şi puncte pentru a se identifica individual
comune; punctele comune din
activităţile preferate;
O2 -conduce conversaţia pe baza -elevii vor studia listele cu
unor exemple pentru a evidenţia profesii din manualul
relaţia dintre nivelul de educaţie elevului şi vor identifica
solicitat de o anumită profesie şi profesiile care corespund
nivelul câştigului realizat; intereselor şi abilităţilor
identificate de elevi;
-stabilesc corelaţii între
nivelul de educaţie, profesie
şi nivelul câştigului;
-formulează răspunsuri,
opinii, păreri personale;
-propune găsirea punctele comune -elevii identifică folosind frontal
şi diferenţele între oportunităţile tabelele cu profesii
profesionale pentru diferite oportunităţi pe piaţa locurilor
niveluri de educaţie; de muncă pentru următoarele
situaţii:
*elevul a abandonat şcoala
*este absolvent de liceu
*este absolvent de şcoală
postliceală
*este absolvent de facultate
–discută oprtunităţile
O3 -propune elevilor să–şi exprime -notează în manual definiţia individual
punctul de vedere cu privire la succesului, prezintă şi
situaţiile în care consideră că pot argumentează răspunsul;
avea succes şi să dea o definiţie
proprie a succesului;
O4 -pentru a demonstra că deciziile -citesc regulamentul jocului, pe grupe jocul didactic
O5 sunt importante în atingerea stabilesc rolurile în cadrul tabla de joc,
succesului, propune elevilor să echipei, joacă prima rundă zar, pioni,
participe la jocul „Succes”, citind instrucţiunile cu voce carduri de
prezintă regulile jocului, sprijină tare şi explicând alegerile experienţă,
elevii în stabilirea rolurilor în făcute; tabela de
echipă şi în desfăşurarea jocului scoruri,
în cadrul fiecărei grupe, ajută la regulament
înregistrarea punctajului obţinut ul jocului
de jucători în tabela de scoruri.

O4 5. Realizarea -după încheierea jocului la toate -formulează răspunsuri frontal conversaţia planşa
O5 feed-back-ului grupele urmează sinteza activităţii argumentate, analizând problematizarea „Cheia
prin găsirea unor răspunsuri, obiectiv rezultatele jocului în succesului”,
argumente la problemele ce se cadrul fiecărei grupe şi în flipchart,
găsesc notate pe planşa „Cheia ansamblu; marchere
succesului”;
-activitatea se încheie prin găsirea -formulează alte definiţii
altor definiţii pentru succes. privind succesul şi căile prin
care poate fi atins;

prof. ing. Mocanu Marinela, Şcoala cu clasele I-VIII Salcea


tabla jocului „SUCCES” anexa 2
Carduri de experienţă anexa 3
Regulile jocului: (anexa4)
Fiecare echipă are 5 membri dintre care 3 sunt jucători, unul este responsabil
cu scorul, unul este responsabil cu modul de desfăşurare a jocului.
Pe tabla de joc, calea educaţiei se găseşte pe margine, iar piaţa forţei de
muncă este în centrul tablei. Cardurile de experienţă determină mişcarea pe tablă,
pentru jucătorii intraţi pe piaţa muncii.
Pe rând, jucătorii aruncă zarul, apoi mută pionii peste un număr de căsuţe
corespunzător cifrei de pe zar. Citesc instrucţiunea cu voce tare, iau decizii unde
este cazul şi urmează una din opţiuni. Când jucătorii intră pe piaţa muncii nu mai
folosesc zarul, trag carduri de experienţă de nivelul corespunzător, câştigă puncte
pe măsură ce parcurg etapele pieţei muncii, în drumul lor spre succes.
Cei care ţin scorul urmăresc situaţia fiecărui jucător şi anunţă când primul
din echipă a câştigat 300 puncte.

TABELA DE SCORURI:
numele
nivel de educaţie
elevilor
liceu postliceală universitate
total
abandon abandon abandon

Observaţii privind desfăşurarea activităţii


Lecţia s-a desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII Salcea, clasa a VIII a care are un efectiv
de 25 elevi, în cadrul unei clase destul de heterogene în ce privesc capacităţile intelectuale şi
rezultatele şcolare. Tema propusă a stârnit un interes
deosebit, elevii participând activ la toate secvenţele
lecţiei şi formulând răspunsuri sincere, deşi uneori
acestea ar fi putut genera alte probleme. Au constat
că e pentru prima dată când se gândesc serios la
lucrurile care le plac sau nu le plac. Răspunsurile au
fost dintre cele mai variate. Fetelor le place să înveţe
(catalogul confirmă acest lucru), baschetul,
bijuteriile. Băieţii sunt atraşi de totbal (aproximativ
jumătate îşi doresc constant din cl a V a o carieră în
fotbal), plimbări, jocurile pe calculator, navigarea pe
internet. De asemeni, fetele nu suportă gălăgia,
minciuna, profesorii care ridică tonul iar băieţilor în general nu le place şcoala pentru că se
impune prezenţa la ore, se înscriu absenţele în catalog, se
scad notele la purtare, este foarte mult de învăţat.
În etapa următoare aproape toţi elevii se opresc la
profesii care necesită studii superioare, fiind atraşi de
nivelul câştigurilor care sunt mult mai mari decât în
cazul profesiilor ce necesită studii medii.
Definiţiile date de elevi pentru succes sunt foarte
variate, însă în majoritatea cazurilor este vorba de
atingerea unui anumit nivel financiar, de a „ avea şansa
unui cerc de oameni selecţi” sau „un nivel profesional
deosebit, atins prin muncă şi ambiţie”.
Jocul „Succes” a stârnit o adevărată competiţie pentru atingerea succesului. Elevii au
respectat regulile jocului, au văzut că abandonând şcoala nu au şansa de a atinge succesul
înaintea celor cu studii. Au reluat studiile chiar atunci când aveau posibilitatea să intre pe piaţa
muncii la un nivel inferior (studii minime). 3 din cei
care au câştigat jocul la prima rundă au fost
absolvenţi de studii superioare, 2 aveau doar studii
medii şi nici unul din elevii care au abandonat de
timpuriu şcoala nu au câştigat suficiente puncte.
Discuţiile finale au accentuat rolul educaţiei,
analizând planşa au observat ca succesul are la bază
educaţia, au identificat cauze ale abandonului şcolar
(sărăcie, cauze ce ţin de familie, posibilităţi
intelectuale reduse, dorinţa de a câştiga bani) şi tot ei
au propus soluţii (cursuri cu frecvenţă redusă,
programul „A doua şansă”, burse, programul „Bani
de liceu”).
La finalul orei au reformulat definiţia
succesului, de data aceasta arătând că educaţia este un
factor care poate duce la succes, dar nu îl garantează
întotdeauna.