Sunteți pe pagina 1din 70

Cuprins

INTRODUCERE ........................................................................................................................... 9
CAPITOLUL 1. ASPECTELE GENERALE ALE CONSTRUCȚIEI .................................. 11
1.1 Cadrul legislativ ................................................................................................................ 11
1.2. Aspectele arhitectural-tehnologice ................................................................................. 19
1.3 Aspecte economice ............................................................................................................ 27
CAPITOLUL 2. INSTRUMENTELE PENTRU MANAGEMENTUL CONSTRUCȚIILOR
....................................................................................................................................................... 32
2.1 Problema de logistică ........................................................................................................ 32
2.2 Devizul ................................................................................................................................ 39
2.3 Soft-uri de menegemnt de proiect în construcţii ............................................................ 44
CAPITOLUL 3. PLANIFICAREA PROIECTULUI DE CONSTRUCȚII ÎN MICROSOFT
PROJECT .................................................................................................................................... 51
3.1 Inițierea programului de management în construcții.................................................... 51
3.2 Planificarea activităților și resurselor proiectului ......................................................... 57
3.3 Organizarea și calcolul proiectului.................................................................................. 65
CONCLUZIE ............................................................................................................................... 72
Bibliografie ................................................................................................................................... 74
ANEXE ......................................................................................................................................... 76

UTM 521.8.1 007 ME


Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data
Elaborat Cuciuc Nicolae Autoreglementarea Litera Coala Coli
Conducător Svetlana Albu activităţii de evaluare, 8 72
esenţa, experienţa
Consultant
internaţională şi UTM FCGC
Contr. norm. perspectivele de aplicare în
IMC - 1405
Aprobat Svetlana Albu Republica Moldova
INTRODUCERE
Tema dezvoltată în teza de licență este Managementul bunurilor imobile. În lucrarea dată este
descris procesul de management în domeniul construcțiilor, a proiectului de construcții. Sunt evaluate
metodele electronice de management în construcții sub formă de softuri.
Programele specializate în domeniul coordonării proceselor de construcții oferă un avantaj
foarte mare pentru realizarea unui proiect de construcții, simplificarea și eficacitatea coordonării
lucrărilor , sporind la maximizarea productivității și la minimizarea eforturilor.
S-a ales această temă pentru cercetare fiindcă domeniul dat, în Republica Moldova, este mai
puțin dezvoltat. Aici nu se pune accent pe managementul bunurilor imobile cu ajutorul softurilor. Însă,
pentru a mări succesul în domeniul construcțiilor, este necesar de a trece la o nouă etapă de
management, cea electronică.
Tema este foarte actuală în Republica Moldova. Prosperitatea unei companii de construcții
depinde în mare parte de nivelul de calitate în domeniul managementului. Pentru a crește acest indice
este necesar de a crește pe planul coordonării calitative a întregului proces de construcții
Scopul tezei este de a analiza domeniul de management în construcții și de a găsi soluția cea
mai bună pentru creșterea productivității în domeniul construcțiilor. Este necesar de a cerceta și a
exemplifica metodele de management cele mai eficiente pentru a permite ca agenții economici din
domeniul construcțiilor să obține succesul dorit.
Obiectivele temei abordate și soluționate în decursul cercetării sunt următoarele:
 Identificarea metodelor de management a proiectelor de construcții. Analiza softurilor
de management în construcții.
 Analiza și rezolvarea problemelor de logistică în cadrul procesului de construcții
 Identificarea și modul de lucru a unui program de management
Metoda de cercetare a temei managementul bunurilor imobile folosită în teză este prin analiza
softurilor de management din domeniul construcțiilor. Sunt analizate cele mai populare programe,
fiind descrise punctele forte și slabe. Un singur Soft este ales pentru punerea în lucru a funcțiilor sale
cu ajutorul unui proiect aleatoriu.
Teza este alcătuită din trei capitole, care cuprinde teorie și practica în domeniul
managementului bunurilor imobile.
În capitolul I este redată teoria referitoare la cadrul legislativ, aspectele arhitecturale
,tehnologice și economice a bunurilor imobile.
La capitolul doi este elaborată o analiză referitoare la problema de logistică. Aici este descrisă
metoda de resurse, în baza căruia funcționează politicile economice în procesul de formare a bunului
imobil. Se face și o analiză a softurilor de management în construcții.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 9


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Capitolul trei este pur domeniul practic. Este descris întreg proces de lucru al softului cu un
proiect de construcții.
După elaborarea tezei, se poate de confirmat posibilitățile mult mai mari ce le oferă un soft de
management în construcții decât metoda clasică.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 10


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
CAPITOLUL 1. ASPECTELE GENERALE ALE CONSTRUCȚIEI

1.1 Cadrul legislativ


Domeniul construcţiilor constituie unul din cele mai importante sectoare ale economiei
naţionale, care asigură procesul de realizare a activelor pentru activitatea altor domenii cum ar fi
industria, transportul, gospodăria locativ-comunală etc. Un larg spectru de relaţii se intersectează în
acest domeniu, cu implicarea intereselor sectorului public, privat, a businesului şi a persoanelor
private.
Legislaţia în construcţii se determină prin complexitatea de acte normative, ce reglementează
relaţiile între participanţii la procesul de realizare şi întreţinere a obiectivelor de construcţie. Aceasta
cuprinde reguli privind finanţarea, creditarea lucrărilor de construcţii, modalitatea şi normele privind
proiectarea, reglementează relaţiile între diversele autorităţi, persoane fizice şi juridice ce activează în
domeniul construcţiei. Actele normative privind legislaţia în construcţii stabilesc statutul juridic al
instituţiilor de proiectări, cercetări, organizaţiilor de construcţii-montaj, precum şi a altor organizaţii,
întreprinderi, ce activează în sectorul construcţii al economiei naţionale.
Activitatea în construcţii este împărţită în mai multe etape şi fiecare din acestea sunt
reglementate atît prin norme de drept public cît şi prin normele dreptului privat. În paralel cu
reglementarea prin acte cu caracter public a activităţilor în construcţii sunt folosite si norme juridice
din dreptul privat, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, urmărind satisfacerea intereselor private
individuale.
Urmărind trasaturile generale al dreptului public, care poziţionează în raportul juridic cel puţin
un subiect fiind de drept public (adică statul, APL), subiecţii nu sunt în egalitate. Actele au, de regulă,
caracter obligatoriu pentru persoanele vizate sau pentru comunitate. La acest capitol putem atribui
documentele cu caracter de autorizare, regulamente, prescripţii ale organelor de control, ş. a. [1]
Caracteristic în dreptul privat în domeniul construcţiilor putem menţiona contractele de
antrepriză, subiecţii raporturilor juridice în acest caz fiind egali, actele juridice au caracter secret de
cele mai multe ori, spre deosebire de cele publice, acesul la informaţia cărora poate avea oricine. Faţă
de reglementările din dreptul public care pune în evidenţă interesul general, în raporturile juridice de
drept privat interesul privat prevalează.
În procesul de edificare a unei construcții, investitorul trebuie să îndeplinească următorii pași:
[1]
 Să efectueze lucrările topo-geodezice, de proiectare, construcţii montaj în baza unor
contrate civile, corespunzătoare normelor de drept privat. Condiţiile de efectuare a acestor lucrări sunt
specificate în diferite acte normative cu titlu obligatoriu, ce necesită a fi respectate de către
contractanţii lucrărilor.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 11


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
 Achiziţia unui teren pentru construcţii se va efectua printr-un contract civil şi pînă la
folosirea acetui teren pentru amplasarea unui obiectiv de construcţii relaţiile între vînzătorul terenului
şi cumparator vor fi grevate de normele dreptului civil şi funciar. Îndată ce se va începe valorificarea
terenului în scop de construcţie, va fi obligată luarea în consideraţie a reglementărilor unor norme din
planurile urbanistice, aprobate prin decizii ce impun diferite tipuri de restricţii, condiţionări, servitute
instituite.
 În procesul de efectuare a lucrărilor de construcţie-montaj se vor încheia contracte de
antrepriză, şi vor fi stabilite relaţii civile între părţile contractuale. Realizarea lucrărilor va fi
intersectată şi de alte tipuri de relaţii, normate prin acte cu caracter public – autorizaţii de efectuare a
lucrăilor, emise de către autorităţi, licenţe pentru dreptul de a efectua anumite tipuri de lucrări,
permisiuni speciale lucrătorilor cu dreptul de execuţie a unor lucrări de risc sporit, etc.
În procesul de realizare a lucrărilor, părţile contractuale vor fi obligate să se conformeze
cerinţelor organelor de expertiză, a organelor de control de stat în domeniul construcţiei, respectarea
procedurilor de recepţie şi punere în funcţiune a obiectivului. Toate aceste condiţii duc la concluzia că
prevederile legale din dreptul public sunt prezente în toate etapele de realizare a investiţiei.
Reglementările legale în construcţii constituie un domeniu complex de drept, cu o accentuare a
elementelor de drept public. [1]
În toate domeniile economice şi sociale, calitatea are un caracter dual, cu semnificaîie diferită
pentru fiecare din domenii. În utilizarea sa din tehnică, calitatea poate avea două semnificații:

caracteristicile unui produs sau serviciu care se referă la


abilitatea acestuia de a satisface necesități exprimate sau
implicite

Calitatea

un produs sau un serviciu fără deficiențe

Figura 1.1 Semnificația calității


Sursa: [𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟]
Un rol important pentru monitorizarea calității în construcție îl are și statul, cu scopul de a fi
protejate viaţa şi sănătatea oamenilor, ce ajung să utilizeze în diferite moduri produsele din acest
domeniu. În acest sens, se aprobă legi, regulamente, acte normative tehnice, menite să satisfacă tot

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 12


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
spectrul de relaţii şi activităţi, îndreptate spre realizarea prevederilor politicilor şi strategiilor statului
de asigurare a calităţii.
Acest sistem al calităţii în construcţii este realizat ca un sistem destinat pentru prevenirea a
noncalităţii, asigurării realizării, atestării şi garantării calităţii cerute, cu costuri raţionale şi în termeni
potriviţi. Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, răspunderi,
regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de
concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.
Legea privind calitatea în construcţii menţionează următoarele elemente ale sistemului calităţii
în construcţii, pe care este obligatoriu de a fi respectate, fiindcă de acestea depinde în mare măsură
asigurarea protejării vieții oamenilor, a stabilității bunurilor și a protejării mediului. Aceste elemente
sunt: [1]
documentele normative în construcţii;

certificarea produselor folosite în construcţii;

agrementele tehnice pentru produse,procedee şi echipamente noi în construcţii;

verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor

licenţierea societăţilor comerciale

atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;

conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;

autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;

asigurarea activităţii metrologice în construcţii;

recepţia construcţiilor;

urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii;

postutilizarea construcţiilor;

controlul de stat al calităţii în construcţii.

Figura 1.2 Elementele sistemului calității în construcții


Sursa: [𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟]

 documentele normative în construcții.


Documentele normative în construcţii, elaborate de Organul naţional de dirijare în construcţii,
au ca obiect concepţia, calculul, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin documentele
normative se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi
procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora. [1]
 certificarea produselor folosite în construcții

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 13


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Legislaţia stabileşte obligativitatea certificării tuturor produselor utilizate în construcţii.
Procesul de certificare se caracterizează prinun şir de acţiuni menite să certifice corespunderea
produselor cu standardele şi normativele de fabricare cu scopul ca aceste produse să atingă nivelul de
calitate corespunzător exigenţelor esenţiale stabilite de lege. [1]
 agrementale tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții
La lucrările de construcții, care trebuie să asigure nivelul de calitate conform exigențelor
esențiale, se vor folosi produse, procedee și echipamente tradiționale, precum și altele noi pentru care
există agrementez tehnice corespunzătoare.
Agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții stabilesc,
aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricație, transport, depozitare, de punere în operă și de
întreținere a acestora. [1]
 verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor
Verificarea proiectelor pentru construcţii se face în raport cu exigenţele esenţiale prevăzute de
Legea privind calitatea în construcţii. Verificarea se efectuează pe contul beneficiarului proiectului şi
este obligatorie, fiind interzisă emiterea autorizaţiei de construire pentru proiectele neverificate. [1]
 licențierea societăților comerciale
În domeniul construcţiei sunt supuse licenţierii următoarele activităţi: proiectarea, explorările
topo-geodedice şi geologice, lucrările de construcţii, producerea materialelor de construcţii – deci toate
activităţile. Licenţele se emit de către Camera de licenţiere, conform condiţiilor specificate în
legislaţie. Scopul licenținerii este ca societăţile comerciale să îndeplinească condiţiile necesare
activităţii, să dispună de specialişti calificaţi, de tehnica şi utilajul necesar, baza normativă
corespunzătoare necesităţilor de activitate. În cazurile de încălcare flagrantă a condiţiilor din licenţă –
emitentul acesteia are dreptul să demareze un proces de anulare a licenţei şi interzicere a activităţii. [1]
 atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;
Certificarea calificării specialiştilor cu drept de semnătura, responsabili pentru anumite procese
de construcții sau în calitate de proiectanţi este un proces, prin care autorităţile responsabile verifică
nivelul de calificare a acestora şi atestă pregătirea personală a fiecărei persoane solicitante.
De procesul de atestare este responsabil organul central de specialitate, care organizează cursuri
de instruire pentru persoanele care urmează să susţină testele de atestare, crează comisii de atestare,
duc evidenţa persoanelor atestate şi monitorizează activitatea acestora. [1]
 Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii
În scopul asigurării nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, agenţii economici
din domeniul construcțiilor, trebuie să dispună de un sistem de management calitativ şi de specialişti
calificaţi. Agenţii economici sunt obligaţi să organizeze sisteme de conducere care să asigure calitatea,

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 14


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
prin care se vor trasa toate responsabilităţile subdiviziunilor întreprinderii în aşa mod, ca să fie evitate
orice riscuri de diminuare a calităţii executării lucrărilor. [1]
 Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii
Materialele de construcţii se supun controlului în laboratoarele de încercări autorizate ale
întreprinderii sau pot fi încercate în laboratoare independente, acreditate pentru asemenea tip de
încercări. Modalitatea de acreditare şi atestare a laboratoarelor este reglementată prin documente
normative şi încercările se efectuează conform standardelor respective, care prevăd modalitatea de
încercare a anumitor tipuri de materiale, procedurile şi formele de raportări. [1]
 asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
Etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi
control utilizate în procesul de construcţie sunt elemente obligatorii, care asigură corectitudinea
măsurărilor şi menţinerii parametrilor proiectaţi a construcţiei în limita soluţiilor propuse de proiect. În
lipsa unor instrumente etalonate nu este posibil să fie asigurate măsurările corecte, şi fără măsurări nu
este posibilă realizarea calitativă a lucrărilor. [1]
 Recepţia construcţiilor;
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării lucrărilor, în baza examinării vizuale,
prin confruntare cu documentaţiile de proiect aprobate, cu documentele normative, documentele de
execuţie, precum şi cu alte documente care se cuprind în cartea tehnică a construcţiilor. Recepţia se
face de către investitor, cu numirea unei comisii, care efectuează lucrările de recepţie de la numele
investitorului, consemnînd rezultatele activităţii în procesul verbal de recepţie, cu recomandarea
admiterii sau respingerii recepţiei.
Proceduri de recepţie se efectuează şi în etape intermediare, cum ar fi – recepţia în fazele
determinante, recepţia pentru lucrările care devin ascunse.
Toate procesele verbale de recepţie se păstrează în Cartea tehnică a construcţiei, care se
întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului după recepţia finală a lucrărilor de
construcţii. [1]
 Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii;
După recepţia construcţiilor obiectivul devine un bun imobil şi se în cepe perioada de
exploatare a acestuia. Statul a prevăzut anumite reglementări pentru procesul de urmărire a comportării
în exploatare, stabilind urmăririle curente, atunci, cînd imobilul se exploatează în regim normal, şi
urmărirea specială, în cazurile de avarii, calamităţi naturale şi tehnogene, alte deteriorări, care pot pune
în pericol existenţa bunului sau prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.
La general, pentru a efectua o intervenţie la un imobil, pe lîngă procedurile obişnuite
(proiectare, verificare, autorizare, eecutare, receptie ) mai este nevoie să fie efectuată o epertiză tehnică

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 15


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
a clădirii, care va da răspuns la întrebarea, dacă este sau nu posibilă efectuarea intevenţiei dorite şi care
sunt condiţiile de efectuare a acestor lucrări. [1]
 Postutilizarea construcţiilor;
Postutilizarea construcţiilor constituie procesul de dezafectare, demontare şi demolare a
construcţiilor. Procesele de postutilizare se pot efectua doar în baza deciziei proprietarului, prin
autorizarea lucrărilor de către autorităţile publice competente şi în baza unui proiect elaborat pentru
lucrările de demolare.
Procesul de postutilizare este relevant din punct de vedere a asigurării securităţii muncii şi a
proceselor de demolare, asigurarea reciclării materialelor rezultate din demolări. [1]
 Controlul de stat al calităţii în construcţii.
Controlul de stat alcalităţii în construcţii este asigurat prin Inspecţia de Stat în Construcţii(ISC),
care a re atribuţiile de efectuare a controlului în toate fazele de realizare a lucrărilor şi monitorizează
toate lucrările pe şantierele în curs de lucru. Pentru a implica ISC în activităţile la şantierele noi,
beneficiarii construcţiilor sunt obligaţi să anunţe ISC despre obţinerea autorizaţiei de construire şi
despre data începerii lucrărilor de construcţii.
ISC are dreptul să viziteze orice şantier pentru efectuarea controlului, avînd obligaţii în anumite
etape să participe cu beneficiarul la recepţia lucrărilor în faze determinante (stabilite de către proiectant
în documentaţia de proiect).
Recepţia lucrărilor de construcţie reprezintă procesul de predare-primire a lucrărilor efectuate
de către antreprenor - beneficiarului (investitorului), cu semnarea unui proces-verbal de constatare a
îndeplinirii tuturor prevederilor contractuale, în conformitate cu proiectul aprobat şi a normativelor în
vigoare.
Legislaţia prevede, că investitorul are obligaţia să asigure procesul de recepţie, respectînd
procedurile stabilite în Regulament [1]. În acest scop, antreprenorul va notifica beneficiarul despre
finisarea lucrărilor şi investitorul, în termenul prevăzut de legislaţie și va crea comisia de recepţie.
Rezultatul activităţii comisiei se va consemna în procesul-verbal de recepţie, cu recomandarea de
admitere sau respingere a recepţiei.
Încheierea procesului de construcție a bunului imobil și înregistrarea în Registrul bunurilor
imobile constituie aprobarea actului de recepție de către beneficiar,el devenind proprietar al bunului,
cu asumarea tuturor obligaţiilor privind întreţinerea şi exploatarea acestuia.
În contractele de antrepriză se prevede recepţia integrală a obiectivului de construcţie, conform
proiectului aprobat. Se admite, însă şi recepţie pe etape de lucrări îndeplinite, în situaţia că aceste etape
pot fi distinse cu claritate şi constituie elemente care pot funcţiona separat, fără a aduce prejudicii altor
elemente (ex. reţele de aprovizionare cu apa, canalizare, energie electrică).

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 16


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Finanţarea lucrărilor de recepţie este pusă în sarcina beneficiarului, inclusiv şi cheltuielile ce ţin
de contractarea membrilor comisiei de recepţie, probelor de laborator, măsurărilor, a expertizelor,
avizelor, precum şi a concluziilor proiectanţilor, în calitate de supraveghere de autor.
Activitatea de realizare a construcţiilor se efectuează prin trei metode: [2]
 Contracte de antrepriză, cînd lucrările se realizează prin contractarea întreprinderilor
specializate în îndeplinirea lucrărilor de construcţii, montaj, şi a ltor organizaţii;
 În regie proprie, - atunci, cînd investitorul îşi asumă regia proprie a tuturor lucrărilor
prin achiziţia materialelor, conectările la energie, contractarea muncitorilor şi a personalului ingineresc
şi în deplineşte toate lucrările, pînă la recepţia finală a obiectului;
 Metodă mixtă, - situaţia, cînd investitorul foloseşte ambele metode de realizare a
lucrărilor. Atît antrepriza, cît şi regia proprie. De obicei, se efectuează în regie proprie lucrările de
construcţii-montaj, şi se angajează prin contract de antrepriză efectuarea lucrărilor de utilităţi
întreprinderile specikalizate pentru aceste lucrări (lucrări tehnico-sanitare, electrice, instalarea
utilajelor, s. a.). Pot fi şi alte variaţii ale combinării acestor două metode, privind organizarea
lucrărilor.
Prin contractele de antrepriză antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările de construcţii
pentru beneficiar, pe contul acestuia, în termenul stabilit, conform documentaţiei de proiect şi să
transmită beneficiarului lucrările îndeplinite, împreună cu resursele folosite la efectuarea lucrărilor.
Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să transmită antreprenorului terenul pentru construcţie sau să
asigure cu front de lucru pentru perioada contractată a lucrărilor şi să preaia lucrările finisate, conform
prevederilor contractuale. [2]
Cotractele de antrepriză sunt reglementate prin prevederile CC , care clarifică toate nuanţele
privind încheiarea şi realizarea contractelor de antrepriză. În afară de aceasta, relaţiile între subiecţii
implicati in realizarea investiţiilor sunt specificate şi în alte acte normative, atribuţiile fiecăruia fiind
specificate în Legea calităţii în construcţii.
Un contract de antrepriză se bazează întotdeauna pe un deviz de cheltuieli pentru realizarea
obiectivului de construcţie, şi se vor deosebi două tipuri de stabilire a preţului contractului: [2]
 preţul forfetar, - în acest caz preţul lucrărilor nu poate fi modificat sub acţiunea unor
circumstanţe, ce pot intervene pe parcursul realizării lucrărilor, toate riscurile de shimbare a preturilor
resurselor fiind asumate de către antreprenor.
 preţuri unitare pentru categorii de lucrări – în acest caz se vor stabili volumele de lucrări
şi preţul unitar pentru fiecare articol de lucrare, conform specificaţiei tehnice - preţurile resurselor
folosite (material de construcţii, transport, energie) pot să rămănă pentru coordonare suplimentară între
beneficiar şi antreprenor în perioada, cînd vor fi effectuate lucrările.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 17


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
În cazul aprobării unui contract cu preţ forfetar, economia antreprenorului îi aparţine, şi
beneficiarul este obligat să achite lucrările conform contractului, inclusive economia pe care a facut-o
antreprenorul, fără a produce prejudicii calităţii şicrărilor.
Atribuţiile participanţilor în procesul de realizare a construcţiilor:

Specialişti
verificatori de
proiecte,
responsabili
Executanţii de tehnici, diriginţi de
Investitorii Proiectanţii lucrări şantier şi experţi
tehnici atestaț

•respectarea •elaborarea •organiza şantierul


legislaţiei privind documentaţiei de de construcţie cu •asigure nivelul de
utilizarea proiect şi a toate tipurile de calitate
terenului specificaţiilor lucrări prevăzute corespunzător
•proiectarea tehnice în proiectul primit exigenţelor
•stabilirea nivelului •stabilirea spre realizare esenţiale prevăzute
de calitate pentru categoriei de •asigurarea de legislaţia în
obiectul viitor importanţă a folosirii construcţii
•efectuarea construcţiei materilelor de •intervenţia în
lucrărilor de •elaborarea construcţii diferite etape de
construcţii caietelor de conforme realizare a
sarcini pentru •remedierea investiţiei
•recepţionarea
lucrărilor de adjudecarea neconformităţilor
construcții lucrărilor în depistate de către
construcţii organelle de
•păstrarea şi
îndosarierea în •stabili fazele control a
determinante beneficiarului şi al
cartea tehnică a
pentru obiectivul statului, pînă la
documentelor
proiectat transmiterea către
obligatorii
•va participa la beneficiar a
recepţia lucrărilor lucrărilor
effectuate.
•va efectua
controlul de autor.

Figura 1.3 Atribuţiile participanţilor în procesul de realizare a construcţiilor:


Sursa: [1]
La realizarea unui obiect de construcţii sunt implicate mai multe tipuri de activităţi, începînd cu
achiziţia unui teren, proiectarea, efectuarea lucrărilor de construcţii, precum şi alte activităţi - achiziţia
materialelor de construcţii, folosirea forţei de muncă, procesul de exploatare a clădirilor, desfiinţarea
obiectului. Pentru a realiza toate aceste activităţi, în afară de legislaţia specifică, ce reglementează
domeniul construcţiilor, se mai apelează şi la alte acte normative, din diferite domenii conexe.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 18


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
1.2. Aspectele arhitectural-tehnologice
Întreaga activitate în construcții este influențată puternic de acțiunea particularităților procesului
de producție. Dintre acestea menționăm următoarele [7] :
 Procesul de producție este mobil, iar produsele finite (obiectele de construcții) sunt fixe
(legate de sol)
Solul servește ca fundație pentru marea majoritate a obiectelor de construcții. În unele situații
solul constituie parte integrantă a construcției (tunele, canale, drumuri, amenajări portuare etc.), fapt ce
face ca obiectele de construcții să se consume pe locul în care au fost realizate. De aceea, factorii
procesului de producție (forța de muncă, sculele, uneltele și utilajele etc.) se deplasează de la un loc de
muncă la altul, de la un obiect la altul, de la un amplasament la altul sau de la o localitate la alta. Spre
deosebire, în industrie, de regulă, produsele ce se fabrică se găsesc în mișcare, iar mijloacele de muncă
rămân stabile. În industrie toate produsele obținute se consumă în alt loc decât cel în care au fost
produse.
Mobilitatea procesului de producție impune refacerea organizării șantierului pentru fiecare nou
amplasament (în industrie, un model organizatoric bun poate fi folosit zeci de ani). Particularitatea
împiedică perfecționarea activității de mecanizare și, în special, automatizarea execuției lucrărilor.
Mobilitatea procesului de producție diminuează gradul de folosire a utilajelor, forței de muncă,
mărește durata de execuție și sporește costurile de producție.
Reducerea influenței negative a acestei particularități poate fi asigurată prin creșterea gradului
de industrializare a lucrărilor de construcții.

Procesul de producţie
Durata ciclului de
din construcţii se Diversitatea mare a
producţie este relativ
desfăşoară, în general, lucrărilor de construcţii
mare faţă de industrie
sub cerul liber

Durata de viaţă a
Complexitatea mare a Producţia de
obiectelor de
procesului de construcţii are caracter
construcţii este foarte
producţie de unicat
mare

Greutatea mare a Activitatea de


obiectelor de construcţii are un
construcţii caracter de pionierat

Figura 1.4 Particularitățile procesului de producție și ale producției de construcții


Sursa: [𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟]

 Procesul de producție din construcții se desfășoară, în general, sub cerul liber

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 19


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Atât activitatea muncitorilor, cât și majoritatea proceselor de producție sunt influențate de
factori naturali ca: temperatură, umiditate, curenți de aer și lumină. Aceștia pot încetini sau chiar stopa
desfășurarea proceselor de muncă. Factorii naturali impun un caracter sezonier al activității în
construcții (între 15 noiembrie și 15 martie activitatea este mult diminuată sau chiar întreruptă la
majoritatea agenților economici). [7]
Această particularitate influențează negativ volumul producției, gradul de folosire a utilajelor
durata de execuție, calitatea lucrărilor și deci costurile.
Atenuarea influențelor acestei particularități se realizează prin diminuarea ponderii proceselor
umede pe șantier (a căror desfășurare nu este posibilă pe timp friguros), folosirea unor aditivi pentru
procesele umede ce nu pot fi înlocuite (în timpul friguros), sau protejarea lor termică, eșalonarea
lucrărilor în așa fel încât iarna să se lucreze doar în spatii închise etc.
 Durata ciclului de producție este relativ mare fată de industrie
Ca urmare a acțiunii particularităților prezentate, a volumului mare de lucrări pentru fiecare
obiect și a întreruperilor pentru desfășurarea proceselor naturale, ciclul de producție din construcții are,
în general, o durată mare (luni sau chiar ani).
În această situație se înregistrează o imobilizare de valori (materiale și producție neterminată)
mai mare decât în industrie, fapt ce mărește costurile.
Diminuarea influenței negative a acestei particularități se poate realiza pe seama creșterii
gradului de industrializare. [7]
 Diversitatea mare a lucrărilor de construcții
Această particularitate este dată de varietatea foarte mare a obiectelor de construcții, pe de o
parte, și de condițiile în care acestea se execută, pe de altă parte.
De aceea, intuiția și experiența nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele curente ale
conducerii și organizării execuției lucrărilor. Acest neajuns poate fi atenuat prin folosirea unor modele
moderne de conducere și organizare (în special modele ale cercetării operaționale). [7]
 Complexitatea mare a procesului de producție
Particularitatea este impusă de volumele foarte mari construite care solicită volume la fel de
mari de materiale, manoperă și ore funcționare-utilaj. În activitatea curentă se operează cu peste 40.000
de articole de deviz sau peste 10.000 de articole de deviz comasate, aproximativ 150.000 de sort
tipodimensiuni de materiale, 150 de meserii și peste 200 clase de utilaje. Și această particularitate
complică activitatea de conducere și organizare pentru care se apelează din ce în ce mai mult la tehnica
de calcul de ultimă oră, cu performante ridicate și un soft deosebit de performant. [7]
 Durata de viață a obiectelor de construcții este foarte mare
Deoarece obiectele de construcții se realizează din materiale rezistente în timp, ele au o durată
mare de folosință. Aceasta face ca uzura morală a construcției să acționeze mult mai frecvent și mai
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 20


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
intens decât la bunurile industriale, care au o durată de viață de 5 până la 30 de ori mai redusă.
Diminuarea influenței negative a acestei particularități se poate asigura prin proiectarea modulară a
suprafețelor și volumelor, prin asigurarea multifuncționalității spațiilor construite, prin amplasarea
unor pereți mobili etc. [7]
 Producţia de construcții are caracter de unicat
Caracterul de unicat este imprimat de diversitatea mare a obiectelor de construcții, dar și de
faptul că fiecare obiect este realizat pe un amplasament care este particular din punct de vedere al
structurii și durității solului. Această particularitate se reflectă în cheltuielile mari cu proiectarea
obiectelor de construcții, cu organizarea șantierelor și cu execuția propriu-zisă a lucrărilor.
Diminuarea influenței negative a acestei particularități se poate asigura prin perfecționarea
activității de proiectare modulară și, pe această cale, creșterea gradului de industrializare a lucrărilor de
construcții. [7]
 Greutatea mare a obiectelor de construcții
Dimensiunile obiectelor de construcții și greutatea specifică mare a materialelor folosite
determină greutatea mare a obiectelor de construcții. Masa medie a construcțiilor este de aproximativ
24 de ori mai mare decât masa produselor industriale obținute din aceeași unitate monetară. Greutatea
construcțiilor variază, în funcție de sistemul constructiv adoptat, între 1,0 și 1,8 tf/mp. de arie
desfășurată.
Masa materialelor ce urmează a se transporta pentru un obiect de construcții solicită mijloace de
transport adecvate și cheltuieli care măresc prețul construcției.
Reducerea influenței acestei particularități se poate asigura prin prefabricare și folosirea
înlocuitorilor de materiale. [7]
 Activitatea de construcții are un caracter de pionierat
Dacă obiectivul este realizat într-un spațiu nelocuit, constructorul are sarcina să asigure, în afara
condițiilor de locuit pentru proprii muncitori, și toate celelalte activități necesare atragerii spațiului
respectiv la viața economică, socială și culturală. Cheltuielile suplimentare impuse de această
particularitate pot fi atenuate prin realizarea, în mai mare parte, a lucrărilor de organizare de șantier în
soluție definitivă. [7]
Obiectul, lucrările și producția de construcții-montaj
În ramura construcții se produc bunuri cu o mare durată de viață, de o mare complexitate și de
cele mai multe ori cu dimensiuni foarte mari.
Ramura construcții realizează, ca activități principale, bunuri imobile, fixează de sol bunuri
obținute în industrie, execută lucrări de menținere la un nivel cât mai apropiat de cel inițial a bunurilor
produse și prestează servicii de profil.
Bunurile realizate în această ramură se numesc obiecte de construcții.
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 21


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Obiectul de construcții este un bun imobil, delimitat din punct de vedere spațial, independent
din punct de vedere al utilizării sale și având o alcătuire constructivă definită, corespunzătoare unei
anumite destinații funcționale (clădire de locuit, hală industrială, depozit, tunel etc.).
În general, un obiect de construcții se compune din ansambluri, subansambluri și elemente și se
realizează prin parcurgerea mai multor stadii fizice, și anume: infrastructură, structură, instalații,
finisaje. Unele obiecte de construcții se realizează fără a parcurge toate stadiile fizice enunțate (la
tuneluri nu se realizează de obicei infrastructură, la drumuri nu se realizează de obicei instalații etc.)
[7].
Fiecare stadiu fizic se obține prin realizarea unor articole de lucrări, grupate pe capitole de
lucrări care, la rândul lor, sunt incluse în
Tabelul 1.1 Împărțirea obiectului de construcții în categorii de lucrări, capitole de lucrări și
articole de deviz
Obiectul de construcții Categori Capitolul Articolul
a de lucrări de lucrări de deviz
1. Terasamente
Bloc de locuințe 2. Construcții 2.1. Betoane 2.4.1. Zidărie din
2.2. Cofraje cărămidă arsă și
2.3. Armături presată
2.4. Zidărie 2.4.2. Zidărie din
2.5. Tencuieli cărămidă arsă cu
2.6. Zugrăveli goluri verticale.
2.4.3. Zidărie din
beton celular
autoclavizat
3. Instalații
Sursa: [6]
Obiectele de construcții se clasifică după următoarele criterii:
 După stadiul de execuție:
- obiecte în continuare, începute înaintea anului analizat și terminate în unul din anii următori;
- obiecte începute în timpul anului analizat și terminate:
 în anul analizat;
 în unul din anii următori;
- obiecte terminate în anul analizat dar începute în unul din anii anterioare.
Această clasificare permite eșalonarea resurselor necesare lucrării și, în mod deosebit,
eșalonarea încasărilor pentru lucrările executate.
 După omogenitatea soluțiilor constructive obiectele de construcții se împart în [7]:
- hale, care sunt obiecte de construcții supraterane cu un nivel, cu una sau mai multe deschideri
și mai multe traveei. Halele pot fi proiectate și executate pe baza unor trame modul. Halele pot servi

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 22


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
pentru desfășurarea unor activități industriale, de păstrare a valorilor materiale, de întreținere și
reparare a unor bunuri de proveniență industrială etc.
- clădiri, care sunt obiecte de construcții ce delimitează și amenajează un anumit spațiu, în
vederea asigurării condițiilor de mediu necesare desfășurării normale a diferitelor activității
economica-sociale (productive sau neproductive). O clădire are, în general, următoarea componentă:
Tabelul 1.2 Componentele unei clădiri
Clădire Elemente de Elemente de Mijloace de
construcții instalații transport și de
ridicat

fundaţii electrice Scări rulante


Bloc de locuințe pereți sanitare ascensoare
planşee de ventilație
scări gaze naturale
Sursa: [6]
Lucrările de construcții-montaj constituie ansamblul de operații succesive prin care se
execută, întrețin și repară obiectele de construcții, se montează utilajul, instalațiile și alte elemente de
construcții și prin care se prestează servicii de specialitate: Definirea, importanta și necesitatea
managementului proiectelor de construcții.
Lucrările de construcții se clasifică astfel [7]:
 După categoria de lucrări la care se referă:
- lucrări de construcții și de instalații;
- lucrări de montaj al utilajelor;
- lucrări de reparaţii capitale la clădiri și alte obiecte de construcții;
- lucrări de întreținere-reparaţii curente și de prestări de servicii în construcții.
Lucrările de construcții și de instalații la construcții se referă la:
 construirea, reconstruirea, refacerea, dezvoltarea și transformarea obiectelor de
construcții;
 lucrări de pregătire și amenajare a teritoriului șantierului;
 foraje pentru alimentări cu apă;
 lucrări de montaj al elementelor de construcții;
 Lucrările de montaj al utilajelor cuprind:
 lucrări de asamblare și montare a utilajelor (inclusiv probe mecanice și rodajul de mers
în gol);
 lucrări pentru instalarea conductelor (de apă, termice, fluide tehnologice etc.) care intră
în componenta utilajului ce se montează;
 lucrări pentru instalarea platformelor și a scărilor de servire a utilajelor;
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 23


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
 lucrări de izolare și protecție anticorozivă;
 lucrări de demontare a utilajelor și instalațiilor de natura celor enumerate.
 Montajul executat de furnizorul utilajelor nu intră în categoria lucrărilor de montaj a
utilajelor.
Lucrările de reparaţii capitale la clădiri și alte obiecte de construcții cuprind ansamblul de
activități menite să aducă, la un nivel cât mai apropiat de cel inițial, obiectele de construcții după ce
acestea înregistrează un anumit grad de uzură. Lucrările de reparaţii capitale vizează activități de
refacere a durabilității, stabilității și siguranței în exploatare.
Lucrările de întreținere-reparaţii curente și de prestări de servicii în construcții cuprind:
- lucrări de întreținere și redare a aspectului arhitectural inițial al clădirilor;
- prestări de servicii de natura lucrărilor în construcții.
 După modul de execuție a lucrărilor [7]:
- lucrări de construcții-montaj executate în antrepriză;
- lucrări de construcții-montaj executate în regie.
Producţia de construcții-montaj este rezultatul material în care se concretizează lucrările de
construcții, de instalații și de montare a utilajelor, de reparaţii capitale, întreținere și reparaţii curente
ale obiectelor de construcții, precum și de prestări a unor servicii de profil într-o anumită perioadă de
timp.
În practică se folosesc următoarele criterii de clasificare a producției de construcții:
 După specificul și natura producției:
- producție de construcții de bază;
- producție secundar-industrială;
- producție de servire.
 După modul de realizare și profilul de bază al activității unităților executante [7]:
- producție de construcții-montaj executată în antrepriză;
- producție de construcții-montaj executată în regie.
 După stadiul de realizare în care se află [7]:
- producție terminată;
- producție neterminată.
Participanţii la realizarea lucrărilor de construcții - montaj sunt:
Beneficiarul lucrării (persoana juridică achizitoare, investitorul) este agentul economic ce
comandă lucrarea (fiind cel ce o va exploata după darea în funcțiune).
Acesta asigură fondurile necesare (proprii sau împrumutate) și stabilește jaloanele principale
referitoare la [7]:

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 24


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
-dimensiuni, capacități de producție;
-durata de execuție;
-calitate;
-valoare etc.
Beneficiarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică (indiferent de forma de organizare și
modul de constituire a capitalului social). În cele mai multe cazuri beneficiarul nu are capacitatea de a
proiecta sau realiza aceste lucrări.
Proiectantul lucrării (care poate fi și consultant) este agentul economic, persoană juridică
(indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social) care, la comanda
beneficiarului (persoanei juridice achizitoare), în urma adjudecării lucrării scoase la licitație,
elaborează documentația de proiectare în conformitate cu solicitările acestuia [7].
Constructorul numit și contractantul, ofertantul sau antreprenorul lucrării este agentul
economic, persoană juridică (indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social)
care, având capacitatea de a materializa conținutul documentației de proiectare execută, la comanda
beneficiarului (în urma adjudecării lucrării scoase la licitație), lucrările de construcții-montaj.
Antreprenorul poate executa singur toate lucrările comandate sau poate apela la subantreprenori, caz în
care îndeplinește funcția de antreprenor general [7].
Furnizorii de materiale sunt agenții economici, persoane juridice (indiferent de forma de
organizare sau de constituire a capitalului social) care, pe baza ofertelor proprii și a contractelor
încheiate cu antreprenorul, asigură acestuia materialele, semifabricatele și prefabricatele necesare [7].
Furnizorii de utilaje de construcții și mijloace de transport sunt agenți economici
specializați în gestionarea și exploatarea utilajelor de construcții și a mijloacelor de transport. Aceștia
asigură antreprenorului, pe bază de contract, utilajele și mijloacele de transport necesare (la capacitatea
și termenele prestabilite) contra unei chirii negociate [7].
Autoritatea publică emite avizele necesare realizării obiectivului (certificatul de
urbanism în care se solicită avize pentru : alimentare cu energie electrică de la CONEL, alimentarea cu
apă de la Regia Generală a Apelor; prevenire și stingere a incendiilor - de la organele specializate,
medicină preventivă; apărare civilă; protecția apelor etc.) și măsuri de încadrare în schițele de
sistematizare ale zonei [7].
Pe baza acestor avize se eliberează de către organele administrației locale autorizația de
construire.
Beneficiarul lucrării are posibilitatea să urmărească și să coordoneze, direct sau indirect,
activitatea tuturor acestor participanți pentru realizarea lucrării comandate.
Domeniul construcțiilor este unul aparte, fiindcă toate lucrările ce se efectuează în acest proces
sunt unice. Fiecare construcție este unică în felul său, așa ca și cum oamenii sunt unici. Imobilitatea
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 25


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
unui obiect construit este cel mai puternic aspect al acestui domeniu, fiindcă doar în procesul
construcțiilor se obține un astfel de corp. Calitatea construcțiilor este cel mai evidențiat proces, fiindcă
de aceasta depinde viața oamenilor care vor exploata acest obiect.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 26


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
1.3 Aspecte economice
Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a
cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor,
necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de
fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. În vederea calcului valorilor, devizul
general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli [3].
Capitolul 1 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului
În acest capitol se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii
(redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al
terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi
natură.
1.2. Amenajarea terenului
În acest capitol se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea
amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale
rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente
(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă,
strămutări de localităţi sau monumente istorice etc.
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii
verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
În acest capitol se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării
obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi
cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. [3]
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii de teren
În acest capitol se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează
obiectivul de investiţie.
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 27


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
În acest sub capitol se includ cheltuielile pentru:
 obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea
terenului în cartea funciară;
 obţinerea acordului de mediu;
 obţinerea avizului P.S.I.;
 alte avize, acorduri şi autorizaţii.
3.3. Proiectare şi inginerie
În acest sub-capitol se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu
de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării
tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum
şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente
obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin
certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament,
studii de trafic etc.).
Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la
obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.
Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a
modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic. [3]
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie
În acest sub-capitol se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de
achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării
acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna
membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a
contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de
achiziţie publică.
3.5. Consultanţă
În acest sub-capitol se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.;
 plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 28


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
administrarea contractului de execuţie.
3.6. Asistenţă tehnică
În acest sub-capitol se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul
în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform
prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii
În acest sub-capitol se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în
obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii
electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare,
climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. [3]
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către
proiectant.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.
4.2. Montajul utilajelor tehnologice
În acest sub-capitol se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al
utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
În acest sub-capitol se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor
tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
În acest sub-capitol se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care
nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.5. Dotări
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria
mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc,
dotări privind protecţia muncii.
4.6. Active necorporale
În acest sub-capitol se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi
referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate
Capitolul 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 29


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor
de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj [3]:
 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 Cheltuieli conexe organizării de şantier
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
În acest sub-capitol se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă
Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru
controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii,
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii
contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte
cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi
dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.
5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute
În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor,
transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică
un procent de până la 10%.
În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile
aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni
accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20% în funcţie de natura şi
complexitatea lucrărilor.
Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii
tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării
investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţ [3]
Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
În acest sub-capitol se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în
vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice şi teste
În acest sub-capitol se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în
proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc. În situaţia în care se obţin venituri ca
urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre
cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 30


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice
complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale
beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu
materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic,
fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza
de studiu de fezabilitate. Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, etapă în care
s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au
fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale. [3]
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul [5]:

• Date generale
• Descrierea generală a lucrărilor
• Caietele de sarcini
• Listele cu cantităţile de lucrări
Părţile scrise • Graficul general de realizare a investiţiei publice

• Planşe generale
• Planşe de dotări
• Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
• Planşe de instalaţii
Părţile desenate • Planşele principale ale obiectelor

Figura 1.5 Conținutul cadru al proiectului de construcții


Sursa: [𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟]
Domeniul constructțoilor reprezintă cel mai complex proces din toate punctele de vedere.
Procesul de construcții durează o perioadă îndelungată, în dependență de obiectul construit. În tot acest
timp se produc o mulțime de procese însoțite de diverse cheltuieli. Cheltuielile se produc la nivel de
antreprenor pentru realizarea construcțiilor și întreținerea acestora. Scopul a politicii economice este de
a diminua cheltuielile pentru construcție. Aceasta se face cu scopul de a construi mai eficient, într-un
timp mai scurt, ți totodată crește profitul companiilor de construcții

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 31


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
CAPITOLUL 2. INSTRUMENTELE PENTRU MANAGEMENTUL
CONSTRUCȚIILOR
2.1 Logistica în calitate de instrument în managementul construcțiilor
Industria construcțiilor este una dintre cele mai complexe industrii. Procesul de construcție
constă în mai multe faze în care sunt implicați mai mulți participanți. Unicitatea acestei industrii constă
în industrie bazată pe proiecte, unde pentru fiecare construcție, proiectul ar putea fi considerat o
organizație temporară. Cu toate acestea, există o asemănare cu alte industrii. Similitudinea este că toate
industriile sunt interesate de producția ridicată, menținând totodată costurile globale cât mai scăzute.
Majoritatea proiectelor de construcție sunt afectate de mai mulți factori care au un impact
important asupra eficienței forței de muncă prin reducerea productivității globale. Acest lucru
afectează calitatea, timpul și costurile proiectului. Administrarea corectă a acestor trei componente
importante ar putea crește semnificativ productivitatea. Aceste componente ar trebui să fie gestionate
cu exactitate pe teren, pentru ca proiectele să aibă succes. Îmbunătățirea logisticii prin reducerea
activităților care nu adaugă valoare produsului final ar putea fi o soluție posibilă de reducere a
costurilor de producție. Activități care nu adaugă valoare produsului finit sunt definite ca "deșeuri"
care au o legătură directă cu problema logisticii. Deșeurile au a fost studiat mai devreme de Joseph son
și Saukkoriipi (2007), care au concluzionat că este posibil să se reducă costurile de producție cu 30-
35% prin minimizarea cantității totale de deșeuri. Cele mai multe proiecte de construcții suferă de
activități inutile la fața locului. Aceasta indică necesitatea pentru îmbunătățirea logisticii construcțiilor.
Astfel, întrebările de cercetare care au fost studiate sunt [10]:

Cum afectează soluția logistică actuală procesul de construcție?

Cât timp petrec lucrătorii din construcții pentru manipularea materialelor?

Cum funcționează în practică logistica construcției unui proiect de construcţii?

Cum să se îmbunătăţească logistica construcțiilor pentru a reduce timpul


petrecut de a construi

lucrători în manipularea materialelor?

Figura 2.1 Problemele de logistică


Sursa: [𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 32


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
În conformitate cu Dicționarul englez din Oxford (OED), logistica include "ansamblul
bunurilor, a magazinelor, a sferturilor etc. necesare pentru sprijinirea mișcărilor de echipe, a
expedițiilor etc.". O altă definiție a Institutului Chartere pentru Logistică și Transport (2006) din
Regatul Unit spune că logistica este procedura de proiectare și gestionare a lanțurilor de aprovizionare,
inclusiv achiziționarea, fabricarea, depozitarea și transportul. Definiția cuprinzătoare a logisticii date
de Taylor (1997) a fost elaborată de Consiliul de Management al Logisticii din SUA în 1986:
"procesul de planificare, implementare și control al fluxului eficient și rentabil al materiilor prime,
inventarului în proces, bunurile și informațiile aferente de la punctul de origine până la punctul de
consum final, în scopul îndeplinirii cerințelor clientului [10] "
Planificarea logisticii materiale este definită ca o practică care a fost concepută pentru a sprijini
proiectele de construcție și pentru a obține certitudinea planificată și predictibilitatea costurilor. Acest
lucru este foarte potrivit pentru proiectele de construcții mari și complexe Planificarea logisticii
materialelor se ocupă de gestionarea pro activă a soiurilor și a cantităților de materiale utilizate.
Aceasta include căile de aprovizionare, depozitarea, utilizarea, reutilizarea și manipularea materialelor
în exces. Lanțurile de aprovizionare și controalele de planificare devin mai complexe, pe măsură ce
proiectele devin mai mari Acest lucru face ca logistica să fie mult mai importantă. Dovada este că
logistica este acum unul dintre factorii-cheie ai planificării pre-constructive, servind ca o abordare
complementară a managementului proiectelor de construcții. Utilizarea logisticii devine din ce în ce
mai populară și nu numai pe proiecte mari, dar și pe cele mici.
Centrele de consolidare a construcțiilor sunt centre utilizate pentru a furniza și distribui
materiale pentru mai multe proiecte de construcții. Aceste centre oferă fluxuri materiale sigure și
eficiente de la furnizor la șantierul de construcții, ceea ce îl face o soluție eficientă de gestionare a
lanțului de aprovizionare. Ideea inițială cu acest concept a fost de a furniza proiecte de construcție în
medii dificile, cum ar fi zonele urbane supraîncărcate. Centrele de consolidare a construcțiilor
distribuie materialele într-un moment potrivit, în locul potrivit și în cantitatea necesară [9].
Acest lucru este posibil datorită faptului că mărfurile sunt combinate din mai multe încărcături
parțiale și transporturi unice. Acest lucru contribuie în continuare la o mai bună certitudine a
aprovizionării, la un număr redus de livrări la amplasament, la o cantitate redusă de materiale stocate și
la reducerea deșeurilor. Figura 2.1 ilustrează conceptul de Centrul de consolidare a construcțiilor.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 33


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 2.2 conceptul de Centrul de consolidare a construcțiilor.
Sursa: [9]
Livrarea la timp se referă la încărcături livrate în timp util. Aceasta ajută la îndeplinirea
următoarei sarcini fără a suferi întârzieri. Cel mai bun mod de a face acest lucru este printr-un centru
de consolidare a construcțiilor sau de către furnizorii înșiși. Avantajele livrărilor la timp constau în
reducerea stocării materialelor la fața locului, reducerea riscului de deteriorare a materialelor păstrate
și chiar reducerea riscului de incidente de siguranță.
Uniformizarea cererii este o modalitate de a privi planul de activitate al proiectului ca întreg și
de a identifica modul în care aceste activități ar putea fi echilibrate pentru a reduce cantitatea de
resurse necesare transportului, materialelor și forței de muncă pentru a gestiona sarcina reală.
Uniformizarea cererii ar putea fi efectuată atât de către contractanți, cât și de clienți și la orice nivel din
lanțul de aprovizionare.
Este considerată o bună practică atunci când materialele, dacă este posibil, ajung pe un loc
pregătit cât mai mult posibil pentru utilizarea lor finală. De exemplu, ar putea fi module de baie
prefabricate în care totul este instalat în fabrică, incluzându-se dalele, cada, oglinzi și dulapuri. La o
scară mai mică ar putea fi materialele pregătite în ambalaje, în care fiecare pachet include tipul de
material potrivit și cantitatea adecvată unei încăperi. Scopul principal este reducerea timpului de
gândire la etapa de producție. De asemenea, efectuarea cât mai multor lucrări din fabrică contribuie la
o mai bună calitate și economie de timp [11].
Logistica este un subiect important și adesea subestimat în industria construcțiilor. Unul dintre
principalele roluri ale logisticii este crearea unui loc de muncă sigur, curat și eficient. Acest lucru oferă
mai mult timp muncitorilor calificați să facă o muncă valoroasă, ceea ce face ca producția să fie mai

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 34


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
eficientă. Cea mai mare parte a materialelor transportate pe șantier se face seara, ceea ce permite ca
ascensoarele și macaralele să fie exploatate pe deplin în timpul zilei. Atunci când lucrătorii calificați
ajung la locul lor de muncă a doua zi, aceștia pot începe să lucreze imediat fără a pierde timp pentru
manipularea materialelor. Ei au primit deja materialele în cantitate potrivită și în locul potrivit.
În timpul gestionării proiectelor de construcție este necesar ca procesul să se realizeze integrat,
pentru a se asigura că proiectele sunt finalizate la timp, la buget și în limitele specificațiilor
contractuale. Aici, unul dintre principalii factori în managementul proiectelor de construcție este
creșterea productivității forței de muncă, care reduce costurile și mărește productivitatea globală. Mai
mult, gestionarea eficientă a logisticii este un factor crucial în creșterea productivității muncii [10].
Scopul construcției este edificarea unui obiect într-un anumit interval de timp, cu cerințele
necesare de calitate. Pentru a atinge acest obiectiv, e necesară îndeplinirea a două grupuri de sarcini:
producție specifică și logistică generală. Pot fi evidențiate următoarea sarcini logistice ale producției de
construcții [10]:
 Optimizarea graficului industriei construcțiilor în ansamblu și etape, cu căutarea
posibilităților simultane și paralele de efectuare de lucrări eterogene într-o singură etapă;
 Optimizarea setului de echipamente folosite (în funcție de cantitate, productivitatea,
 intensitatea resurselor, costurile de depreciere);
 optimizarea numărului de angajați în organizații;
 Calcularea duratei ciclurilor de producție ale lucrărilor, optimizarea cantității, reducerea
duratei lor prin creșterea intensității executării muncii, executarea paralelă a operațiunilor individuale,
reducerea intervalelor de interoperabilitate;
 optimizarea cantității de resurse utilizate în ciclu, stadiul;
 optimizarea volumului stocurilor de toate tipurile de resurse;
 Optimizarea indicatorilor calitativi ai lucrărilor efectuate;
 previzionarea duratei de finalizare a ciclului, etapa.
Setul de sarcini logistice comune în cazul construcției constă în: alegere, fiabilitate,
aprovizionare, stocuri, gestionare și control. Aceste sarcini vor asigura o dezvoltare solidă, o strategie
logistică bine echilibrată cu toate resursele necesare pentru încadrarea limitelor parametrilor de preț, de
calitate și de timp
În efectuarea lucrărilor de construcție mai multe organizații sunt implicate. O astfel de
cooperare a organizațiilor, care asigură performanța lucrărilor, generează un set de sarcini logistice
interconectate și interdependente. Trebuie remarcat faptul că apariția sarcinilor logistice este obiectivă
și nu depinde de disponibilitatea resurselor pentru rezolvarea lor în rândul membrilor cooperanți. În
prezent, cel mai adesea, rezolvarea acestor sarcini este intuitivă, datorită experienței și stereotipurilor

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 35


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
existente ale managerilor și angajaților întreprinderilor. Coordonarea acestui proces se realizează de
către organizația generală a contractanților, adesea și pe baza experienței și a stereotipurilor. Statisticile
arată astfel de „tehnologie“ permise de probleme obiective logistice de construire ce conduce la o
productivitate scăzută de producție, pierderea tuturor resurselor utilizate în construcții, creșterea
timpului de construcție a obiectului, creșterea valorii sale finale, în comparație cu cele planificate.
Luînd în considerare structura unui set de sarcini logistice interdependente, Este posibilă
identificarea sarcinilor globale cu care se confruntă organizația generală a contractantului, care poate
depăși un singur loc de construcție, dacă antreprenorul general construiește simultan mai multe obiecte
și sarcinile particulare ale organizațiilor de subcontractare care vor avea soluții private, condiționale în
cadrul sarcinilor globale. Dar structura problemelor globale și particulare, împărțirea lor în două
grupuri va fi similară. Asemenea vor fi tehnologiile de rezolvare a acestora. Prin urmare, se ia în
considerare tehnologii pentru rezolvarea problemelor logistice, indiferent de sarcinile pe care le are
antreprenorul general sau subcontractantul.
Tehnologii pentru rezolvarea problemelor logistice de construcție
Specificul lucrărilor de construcție este de așa natură încât sistemul de gestionare a fluxurilor de
resurse și a procesului de producție poate fi doar un tip de împingere. Acest lucru se datorează în
primul rând faptului că obiectul de activitate a următoarei faze a lucrărilor de construcție este rezultatul
muncii a etapei precedente. Prin urmare, se vor lua în considerare tehnologiile logistice pentru
gestionarea fluxurilor de resurse de tip împingerii.
După cum arată practica introducerii unor produse complexe și costisitoare de software în alte
industrii, prima etapă de implementare a tehnologiilor de logistică în construcții va avea loc ca
introducerea cererii individuale a tehnologiei de logistică sub formă de metode, modele matematice,
programe [10]. Un astfel de proces trebuie să arate necesitatea utilizării tehnologiei de logistică în
industria construcțiilor pentru a spori competitivitatea și eficiența întreprinderii.
Tehnologiile de soluții și sarcini specifice de producție și de logistică generală ar trebui luate în
considerare împreună, deoarece soluțiile găsite adesea trebuie să fie valabile în comun, adică să
satisfacă imediat mai multe sarcini logistice. Definim un astfel de set de sarcini ca un bloc logistic.
Informațiile inițiale pentru lucrul la orice bloc de sarcini logistice [10]:

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 36


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
documentația
de lucru, inclusiv
un proiect
proiectul de
agreat;
construcție
(PIC);

Planul
proiect de
preliminar de
lucrări (PPR);
finanțare.

Figura 2.3 Blocul de sarcini logistice


Sursa: [𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟]
Primul bloc logistic va consta în sarcini comune: selecție, fiabilitate și sarcinile specifice:
optimizarea programului, optimizarea setului de echipamente, optimizarea numărului de angajați
proprii și numărul de subcontractanți. Rezultatul rezoluției acestui bloc este un program de lucrări
privind construcția instalației, o listă a organizațiilor furnizorilor de materiale și echipamente, o listă cu
echipamentele folosite, o listă a organizațiilor planificate ca subcontractanți. În plus, față de
informațiile de mai sus, apar două documente importante pentru construirea PIC și PPR, care sunt
dezvoltate în corelație directă cu rezultatele rezolvării problemelor primului bloc logistic.
Pentru a rezolva problemele din primul bloc logistic, pot fi utilizate următoarele modele
matematice. Pentru problemele de alegere și fiabilitate: metoda evaluărilor experților, metoda estimării
statistice, metoda relațiilor binare (pereche), metoda concesiilor succesive (metoda principală a
criteriilor). Pentru sarcini specifice, este foarte util să se utilizeze metode de rețea, planificare liniară și
control [10].
Având în vedere specificul industriei construcțiilor, deciziile emise sub forma programului, care
este o combinație de rețea și în grafice, trebuie să îndeplinească fiecare dintre sarcinile individuale ale
primului bloc, precum și pentru a îndeplinirea cerințelor și parametrilor PIC și PPR. Împărțirea
graficului în etape și cicluri de producție trebuie să conțină o estimare preliminară a probabilității de
abatere de la valoarea stabilită și valoarea așteptărilor matematice ale acestei deviații. Programul,
compilat cu rezolvarea primului bloc de sarcini, determină numai capacitatea de a efectua lucrări de
construcție la intervale de timp specificate și necesitatea de resurse. Programul se formează sub forma
unui model matematic în MS Excel.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 37


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Al doilea bloc de sarcini logistice va consta în sarcini generale: aprovizionare, rezervă,
management, control și sarcini specifice: optimizarea duratei ciclurilor de producție, optimizarea
volumului de resurse utilizate în ciclu (etapa), optimizarea volumului stocurilor de toate tipurile de
resurse [10]. Pentru soluționarea problemelor se recomandă utilizarea metodei de alocare secvențială a
resurselor limitate, care au determinat în avans prioritățile alocării resurselor. Optimizarea are loc
secvențial pe baza unui model matematic format în MS Excel, până când cerința de resurse specificată
este atinsă în intervalele de timp specificate.
Optimizarea ulterioară a programului, căutarea rezervelor, minimizarea resurselor consumate,
compensarea caracterului probabilistic al condițiilor inițiale ale următoarei etape a lucrărilor de
construcție se efectuează la rezolvarea sarcinilor celui de-al treilea bloc. Al treilea bloc va consta în
sarcinile lor comune: inventar, management, control și sarcini specifice: optimizarea cantității de
resurse utilizate în etapa respectivă; optimizarea indicatorilor de calitate, munca efectuată; prognozarea
duratei de finalizare a ciclului (etapa). Soluțiile găsite ar trebui să satisfacă nu numai toate sarcinile
celui de-al treilea bloc, ci și sarcinile celui de-al doilea bloc. Drept soluție este benefică utilizarea
metodei paralele de alocare a resurselor într-un interval de timp limitat. O rezervă importantă pentru
optimizarea resurselor consumate va fi optimizarea indicatorilor de calitate ai lucrării și a materialelor
utilizate. O astfel de optimizare este utilă pentru a fi realizată cu ajutorul metodei aproximărilor
succesive bazate pe modelul matematic de calitate din MS Excel. Previzionarea timpului de finalizare
a ciclului (etapa) se realizează de obicei pe baza unui model matematic al planului-grafice atunci când
se iau în considerare informațiile actuale despre progresul muncii și se calculează așteptările
matematice ale valorilor statistice ale parametrilor de timp care nu au încheiat încă ciclurile (etape). În
cazul deviației critice a ciclului (etapa) cu ajutorul metodei paralele de alocare a resurselor și a metodei
aproximărilor succesive pe baza modelului, soluțiile compensatorii sunt dezvoltate în MS Excel, care
vor minimiza pierderile de resurse și timp [10].
Introducerea în managementul întreprinderii de construcții a blocurilor de sarcini logistice și a
soluțiilor lor, va crește competitivitatea și eficiența. Dar principalul lucru este că va asigura
introducerea ulterioară a tehnologiilor logistice pe baza sistemelor moderne de informare.
Logistica nu este doar un domeniu, logistica este un instrument cu care se ridică calitatea
managementului în construcții. Aceasta se datorează manipulării mai eficiente a materialelor în
procesele de construcție. Orice companie, pentru a avea succes în domeniul construcțiilor trebuie să
posede instrumentul logistică la un nivel înalt. Aceasta îi va oferi firmei un plus în economisirea
materialelor pe șantier, operativitatea îndeplinirii proceselor de construcții, și cel mai important este
încadrarea în limită al termenului dării în exploatare, sau chiar și terminarea construcției înainte de
termen. Deci, dacă există o logistică puternică și bine gândită, atunci succesul companiilor la sigur nu
va lipsi la nici un obiect
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 38


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
2.2 Devizul – instrument al managementului proiectelor
În condiţiile economiei de piaţă, cînd factorii valorici sunt extrem de instabili, determinarea
valorii de deviz a obiectivelor de investiţii se stabileşte în baza indicilor de resurse evidenţiaţi în
documentaţia de proiect şi deviz: materiale, manoperă, utilaje de construcţii-montaj şi preţuri de piaţă a
acestor resurse. O astfel de metodă se numeşte metoda de resurse şi ea dă posibilitate de a determina
cu mare exactitate, la orice dată, valoarea obiectivelor de investiţii pornind de la preţurile curente ale
resurselor materiale, energetice şi de manoperă.
Metoda se utilizează pentru lucrările de construcţii, montaj, de construcţii speciale, de reglare-
demarare, de reparaţii (reparaţii capitale şi curente ale clădirilor şi construcţiilor) şi lucrări de
restaurare (în continuare – lucrări de construcţii şi montaj).
Eficienţa maximă a metodei de resurse se asigură prin utilizarea tehnicii de calcul şi a
mijloacelor de programare.
Întocmirea documentaţiei de deviz
Pentru determinarea valorii de deviz a construcţiilor (proiectate, reparate sau restaurate),
întreprinderilor, clădirilor, construcţiilor speciale sau a tranşelor lor se elaborează documentaţia de
deviz, alcătuită din liste cu cantităţi de lucrări, devize locale, calcule de deviz pentru anumite categorii
de cheltuieli, cataloage de preţuri unitare, devize pe obiect, devize generale pentru determinarea valorii
construcţiei (reparaţiei, restaurării), centralizatoare de cheltuieli etc [12]
Documentaţia de deviz se elaborează în succesiunea determinată de NCM L.01.01-2012 pct.
14.1.1 [12]. La întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări, devizelor locale şi calculelor, volumul
lucrărilor se determină în baza documentaţiei de proiect (sau în baza descrierii lucrărilor – pentru
lucrările de reparaţie şi de restaurare) conform normelor de deviz şi regulilor de calcul a volumelor de
lucru.
Prezentarea documentaţiei de deviz
Documentaţia de deviz se numerotează într-un mod stabilit [11]. Numerele devizelor pe obiect
sunt compuse din cifra ce corespunde numărului capitolului devizului general, în care se include
devizul pe obiect, şi cifrele – numărul rîndului, ocupate de devizul pe obiect în capitolul devizului
general.
Numerotarea devizelor locale şi a calculelor, care se includ în devizul pe obiect, sunt compuse
din numărul devizului pe obiect, numărul rîndului, ocupate de devizul local în devizul pe obiect.
Numerotarea devizelor locale şi calculelor (care nu se includ în devizele pe obiect) se
efectuează în aşa mod, încît prima cifră corespunde numărului capitolului devizului general, a doua
cifră – numărului rîndului în capitol şi a treia cifră este numărul de ordine a devizului local.
Documentaţia de deviz se întocmeşte în preţuri curente.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 39


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Rezultatele calculelor şi totalurilor se prezintă în documentaţia de deviz, după cum urmează
[11]:
 în devizele locale cifrele din rînduri şi cele din totaluri se rotunjesc pînă la lei întregi;
 în devizele pe obiect cifrele totalurilor din devizele locale sînt prezentate în mii lei
aplicînd rotunjirea pînă la două semne după virgulă;
 în devizele generale (centralizatoare de cheltuieli) sumele din totalurile devizelor pe
obiecte sînt prezentate în mii lei, cu rotunjire pînă la două semne după virgulă.
 În afară de aceasta trebuie respectate regulile de rotunjire prezentate în Anexa 5 la
normativul în construcţii CH 528-80.
Întocmirea devizelor locale pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse
Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări
La etapa de elaborare a detaliilor de execuţie (a proiectului de execuţie) organizaţia de
proiectare întocmeşte şi predă în mod obligatoriu Listele cu cantităţile de lucrări
În funcţie de particularităţile unor categorii de lucrări, de specializarea întreprinderilor de
construcţii-montaj, de structura documentaţiei de proiect, listele cu cantităţile de lucrări se întocmesc
separat [12]:
 pentru clădiri şi construcţii: pentru lucrările de construcţii, lucrările de construcţii
speciale, lucrările tehnico-sanitare interioare, iluminatul electric interior, instalaţiile electrice de forţă,
utilajele tehnologice şi alte tipuri de utilaje, aparatele de măsură şi control şi mijloacele de automatică,
instalaţiile de curenţi slabi (telecomunicaţii, semnalizări etc.), procurarea mobilierului, inventarului şi
pentru alte lucrări;
 pentru lucrări de amenajare a şantierului: pentru sistematizarea pe verticală, construirea
reţelelor edilitare, căilor şi drumurilor, amenajarea teritoriului, formele arhitectonice mici etc
În teoria economică a costurilor în general şi în particular pentru problemele legate de economia
construcţiilor, una din primele preocupări este aceea de a defini şi clarifica conţinutul noţiunilor
specifice de cheltuială, cost şi preţ. Necesitatea şi utilitatea unei astfel de întreprinderi rezultă din
următoarele aspecte:
Este absolut necesară existenţa clară şi bine conturată a unei terminologii unitare care să permit
analiza şi decizia corectă pe baze economice a problemelor legate de realizarea şi conducerea
procesului de producţie în construcţii.
În condiţiile economiei de piaţă preţul unei lucrări de construcţie devine o mărime variabilă a
cărei valoare este influenţată de numeroşi factori de cost şi de cheltuială. [12]
Evaluarea economică a execuţiei lucrărilor de construcţie, pentru a fi corectă şi cît mai aproape
de realitate, impune cunoaşterea conţinutului noţiunilor de cheltuială şi cost.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 40


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Analiza economică a fenomenelor legate de procesul de producţie, adoptarea unor decizii
manageriale, impune cunoaşterea clară şi evaluarea corectă a mărimilor legate de cheltuială, cost şi
preţ .
Desfăşurarea corespunzătoare din punct de vedere economic al activităţii la diverse nivele
funcţionale ale unei firme de construcţii
Cheltuiala este expresia bănească a bunurilor care se consumă, se distrug sau se pierd pe
socoteala firmei, cu sau 40 fără destinaţie determinată în interiorul unei firme sau în afara acesteia.
Costul este o categorie economic care exprimă în formă bănească consumul de valori de orice
natură ocazionat de realizarea unui produs, al unei lucrări de construcţie sau al unui serviciu.
Preţul reprezintă suma de bani pe care o primeşte executantul produsului de construcţie prin
vânzarea acestuia către beneficiarul respectivului produs. Prin urmare preţul este astfel stabilit încât
executantul să poată recupera toate costurile şi cheltuielile ocazionate de realizarea respectivului
produs (lucrare de construcţie) şi să asigure şi obţinerea unui beneficiu [12].
Înainte de execuţia propriu-zisă a lucrărilor de construcţie, atât beneficiarul/proprietarul cît şi
executantul îşi pun problema unui examen estimativ al structurii şi valorii preţului, definindu-se astfel
preţul estimat .
În acelaşi timp după terminarea lucrărilor de construcţie şi recepţionarea acestora, atât
beneficiarul/proprietarul cît şi executantul sunt interesaţi să calculeze o sumă a tuturor cheltuielilor
ocazionate de execuţia lucrărilor de construcţie, definindu-se astfel preţul realizat.
De asemenea ca rezultat al ofertării şi negocierii, între beneficiar/proprietar şi executant se
încheie un contract care stipulează un preţ contractat al lucrărilor de construcţie.
Legătura dintre aceste tipuri de preţuri este prezentată schematic în figura 1.3.

Figura 2.4 Legătura dintre diferitele tipuri de preţuri în construcţii


Sursa: [7]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 41


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
În varianta 1 preţul realizat este mai mare decât cel contractat, prin urmare executantul a
realizat pierderi prin execuţia contractului.
În varianta 2, preţul realizat este mai mic decât cel contractat, prin urmare executantul a realizat
beneficiu suplimentar prin execuţia contractului.
În varianta 3, preţul realizat este identic cu cel contractat, prin urmare executantul a realizat
beneficiul programat prin execuţia contractului.
Pentru a calcula preţul cît mai corect este necesar să identificăm şi să evaluăm precis toate
tipurile de costuri şi cheltuieli generate de execuţia unei lucrări de construcţie. În acest context este
evident că structura preţului unei lucrări de construcţie este indisolubil legată de structura producţiei de
construcţii, prin producţie de construcţii înţelegând toate acţiunile şi activităţile de natură tehnică,
economică, financiar-contabilă, socială etc. legate direct sau indirect de execuţia în şantier a unor
lucrări de construcţie.Costul direct, reprezintă sumele de bani consumate în mod efectiv pentru
execuţia proceselor de construcţie. Aceste sume de bani se cheltuie pentru asigurarea resurselor
necesare 50 execuţiei procesului de construcţie. Aceste resurse se împart în 4 categorii [11]:
 Materiale, definindu-se costul materialelor respectiv contravaloarea în bani a cantităţilor
de material, materii prime, semi-prefabricate, prefabricate care se consumă sau se utilizează pentru
execuţia procesului de construcţie;
 Manoperă, definindu-se costul manoperei respectiv contravaloarea în bani a timpului de
muncă consumat de forţa de muncă pentru execuţia procesului de construcţie;
 Utilaj, definindu-se costul utilajelor, respectiv contravaloarea în bani a duratelor de
 funcţionare a echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor, maşinilor etc., folosite pentru
execuţia procesului de construcţie.
 Transport, respective costul transportului, respectiv contravaloarea în bani a folosirii
maşinilor şi echipamentelor pentru transport
 Cheltuieli de şantier, definite ca fiind cheltuieli care se fac de către executant
indispensabile realizării diferitelor categorii de lucrări, dar care nu pot fi ataşate anumitor procese de
construcţie. Din această categorie fac parte:
 Cheltuieli de personal
 Cheltuieli materiale
 Cheltuieli cu utilajele

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 42


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 2.5 Compoziţia preţului unei lucrări de construcţii
Sursa: [8]
În conformitate cu structura preţului unei lucrări de construcţie, evaluarea preţului estimat va
presupune [11]:
 Estimarea costurilor directe
 Estimarea cheltuielilor de şantier şi a cheltuielilor generale
 Aprecierea unui beneficiu
În general metodele de evaluare utilizate pentru determinarea unui preţ estimat se referă la
modalităţi de calcul a costurilor directe. În ce priveşte cheltuielile de şantier şi cheltuielile generale
acestea sunt estimate de către conducerile firmelor de execuţie având în vedere atât complexitatea
lucrărilor de construcţie în discuţie cît şi activitatea generală a firmei, alte contracte în curs de derulare
şi alte consideraţii.
Costul pentru realizarea unei construcții este factorul principal pentru decizia finală de a alege
un antreprenor [10]. Persoanele juridice care au cel mai mic cost de deviz pentru obiectele oferite de
investitori câștigă dreptul de a construi. Aceasta se face cu ajutorul metodei de resurse, care constă în
plasarea a celor mai mici prețuri pentru materiale, mașini, echipă de constructori pentru a forma cel
mai mic cost. Prețurile trebuie culese în așa mod ca să minimizeze cit mai mult posibil prețul de deviz.
Acest instrument este important pentru domeniul financiar al proceselor., fiindcă, chiar și pe parcursul
construcției, prețurile și materialele folosite pot să se schimbe, iar cu ajutorul devizului se va face
ordine, iar lucrul pe șantier va continua în mod normal.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 43


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
2.3 Soft-uri de management de proiect în construcții
Domeniul managementului proiectelor de construcții, asigură o viziune unică și un cadru de
lucru eficient pentru dezvoltarea economică (în toate domeniile de activitate, datorită orientării către
dezvoltarea pe proiecte, portofolii și programe). În particular pentru industria construcțiilor,
managementul proiectelor, portofoliilor și programelor asigură cel mai bun răspuns la tendințele care
se manifestă și care influențează major această verticală pe piață, atât în acest moment cit și în
perspectivă.
Managementul de proiect este folosit pe scară din ce în ce mai largă, datorită abordării
structurate a proiectelor prin crearea unui Framework care să asigure o dezvoltare controlată, pe de o
parte de-a lungul ciclului de viață a proiectului, iar pe de altă parte prin cuprinderea unor arii de
cunoștințe aferente proceselor manageriale ale fiecărui proiect.
Procesele manageriale care trebuie să stea în spatele proceselor operaționale, în vederea
conducerii eficiente a proiectelor, au fost dezvoltate și îmbunătățite semnificativ în ultimii ani, ținând
cont de schimbările importante ce au avut loc în industria construcțiilor. Managementul strategic a fost
schimbat aproape complet pentru a reflecta dezvoltările recente în gândirea strategică și în modul în
care companiile de construcții performante abordează proiectele.
Software-ul de management al construcțiilor ajută companiile de construcții să gestioneze toate
detaliile chiar de la preluarea materialelor și estimarea costurilor la locul de muncă și managementul
proiectelor. În ultimii ani, aplicațiile de gestionare a construcțiilor s-au îndreptat de la dorit la esențial,
având în vedere că este aproape imposibil de a urmări progresul și de a se conecta cu antreprenorii fără
un soft. Cele mai avansate dintre ele va permite de asemenea evaluarea riscului de construcție și
controlarea costurile.
În prezent, există o sumedenie de soft-uri realizate în special pentru managementul proiectelor
de construcții, care ajută și ușurează munca managerului. Tot de ce este nevoie de la persoana care va
folosi aceste soft-uri sunt cunoștințe bune în domeniul construcțiilor, în deosebi în domeniul proceselor
de construcții, cit și cunoștințe necesare pentru folosirea acestor soft-uri.
Mai mult de 200 de soluții software de construcție sunt oferite pe piață, toate fiind dotate cu
funcționalități cum ar fi managementul serviciilor de teren, managementul clienților, contabilitatea,
gestionarea programelor și a portofoliului, planificarea proiectelor, gestionarea ofertelor și estimarea
proiectelor. Industria este în curs de consolidare cu companii mari care fuzionează cu firme mai mici.
În general, soft-urile se aseamănă foarte mult între ele, fiindcă au un singur scop, acela de a
coordona proiectele de construcții. Această coordonare devine foarte eficientă folosind soft-urile,
fiindcă este posibilă administrarea lor în orice colț al lumii, având nevoie doar de conexiune la internet
și un soft pentru managementul proiectelor.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 44


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
După o cercetare mai amplă a programelor din domeniul managementul proiectelor de
construcții, s-au selectat acele soft-uri care sunt mai mult utilizate de către manageri. Ele sunt descrise
mai jos, fiind accentuate punctele sale forte ce le foc unice.

1) Coconstruct - este un instrument de gestionare a proiectelor bazate pe web și mobil


pentru proiectare, proiectat pentru cerințele firmelor de proiectare, constructorilor și clienților. Acesta
oferă trei module de funcționalitate care ajută remodelările și constructorii să gestioneze sarcinile cheie
legate de proiect, cum ar fi planificarea activităților, planificarea, bugetarea și comunicarea cu clienții
[16].
Această aplicație se evidențiază de altele datorită designului său unic, care permite
constructorilor să gestioneze eforturi în mod constant în schimbarea conceptelor, în loc să fie limitați
de tipuri predefinite de materiale, desene și activități. Acest aspect este posibil deoarece software-lu
facilitează personalizarea nelimitată și este deschis pentru revizuirile și modificările clienților. Acest
lucru ajută companiile să își eficientizeze comunicarea cu clienții lor.
Cum poate CoConstruct să sporească productivitatea companiei ? Foarte simplu. Acesta
colectează toate informațiile esențiale într-o singură locație sigură, de unde este posibilă controlarea
ordinii, sumelor licitate, bugetelor și alegerilor specifice. În plus, este posibilă utilizarea portalurilor
dedicate clienților, precum și instrumentelor de conținut și instrucțiunilor de urmărire pentru a gestiona
toate comenzile și pentru a furniza servicii de top pentru clienți. Platforma include un modul financiar
eficient care va permite gestionarea ofertelor, gestionarea propunerilor, estimarea și generarea
rezumatelor informative pentru previziuni.
CoConstruct oferă o interfață intuitivă și ușor de utilizat, cu o curbă scurtă de învățare.
Aplicația este găzduită în cloud, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu
instalarea și întreținerea. Alte aspecte importante sunt prețurile accesibile, cu cotații individuale pentru
fiecare utilizator și integrarea fără probleme a oricărui ecosistem software.

2) PlanGrid este un software de productivitate a construcțiilor conceput pentru domeniu.


Platforma oferă actualizări în timp real și sincronizare fără probleme a fișierelor prin rețele Wi-Fi și
celulare. PlanGrid înlocuiește planurile de hârtie, aduce avantajele controlului versiunii la lucrătorii din
teren și este o platformă colaborativă pentru schimbul de informații despre construcții, cum ar fi
marcările de teren, fotografiile de progres și urmărirea problemelor [17].
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 45


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Compania a fost înființată în decembrie 2011 de un grup de ingineri de construcții și de ingineri
de software. Produsul inițial, PlanGrid for iPad, a lansat luna martie 2012, aplicația iPhone lansată în
septembrie 2012 și aplicația Android lansată în mai 2014.
Software-ul sofisticat oferă instrumente utile pentru a satisface toate nevoile de management al
construcțiilor online. Oferă oportunități de colaborare pe planuri de proiect, fotografii și specificații
utilizând dispozitive desktop sau mobile de oriunde în timp real.
PlanGrid este o companie de start-up cu capital de risc, cu sediul în San Francisco, California,
care creează software-lu de construcție pentru iPad, tablete Android, iPhone și Windows în industria
construcțiilor, permițând lucrătorilor din teren să stocheze, să vadă și să comunice cu planurile de
construcție . Capacitatea sa de a face rapid cu modificările planului este destinată să ajute industria
construcțiilor să se ocupe de costurile planurilor de construcție a hârtiei.
PlanGrid a fost conceput ca un sistem de construcție intuitiv, bazat pe foi, care îi ajută pe toți să
construiască din setul actual și să controleze problemele de depășire a programelor și costurilor.
Software-lu a fost folosit de companiile de construcții pentru mai mult de 400.000 de proiecte. În
prezent stochează mai mult de 30 de milioane de pagini de planuri digitale și este considerată o
aplicație de conducere a construcțiilor.

3) Procore Technologies este o companie de software pentru managementul proiectelor de


construcții fondată în 2003, cu sediul în Carpinteria, California. Software-lu lor permite echipelor mari
de companii de construcții, proprietarilor, managerilor de proiect, contractorilor și partenerilor să
colaboreze în proiecte de construcție la scară largă și să împartă accesul la documente, sisteme de
planificare și date [18].
Software-ul de management de proiect include caracteristici, cum ar fi minute de întâlnire,
marcaje de desen și de stocare a documentelor pentru toate materialele legate de proiect. Este conceput
pentru a sprijini intrări dintr-o serie de surse, inclusiv e-mailuri transmise și PDF-uri. Sistemul poate fi
accesat de pe toate dispozitivele mobile conectate la internet. Spre deosebire de alte oferte software din
spațiu, clienții sunt percepuți pentru fiecare proiect în locul unui utilizator.
Programele Procore lucrează cu utilizatorii pentru a crea noi funcții pentru software. După ce
dezvoltatorii înțeleg nevoile clienților, echipele de proiectare și inginerie creează o tehnologie intuitivă
pentru a ajuta clienții să își atingă obiectivele cu ușurință. Dezvoltarea de produse orientată spre
utilizator a sistemului face ca el să fie ușor de utilizat. Acest lucru ajută la implementarea rapidă,
utilizarea pe scară largă și rentabilitatea investițiilor.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 46


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Procore permite colaborarea nelimitată, ajutând utilizatorii să lucreze cu oricine, de oriunde, în
timp real. Este o soluție mobilă all-in-one creată pentru a simplifica managementul proiectelor de
construcție. Sistemul oferă ceea ce este necesar pentru standardizarea proceselor de construcție. În
plus, compania oferă asistență promptă și receptivă pentru clienți.

4) Microsoft Project a fost cea de-a treia aplicație bazată pe Microsoft Windows și, în
câțiva ani de la introducerea sa, a devenit software-lu dominant de management al proiectelor
pe bază de PC-uri. Face parte din familia Microsoft Office, dar nu a fost niciodată inclusă în niciunul
dintre suitele Office. Acesta este disponibil în prezent în două ediții, Standard și Professional.
Formatul de fișier proprietar al programului Microsoft Project este .mpp [19].
Proiectul creează bugete pe baza muncii de atribuire și a ratelor de resurse. Pe măsură ce
resursele sunt alocate sarcinilor și lucrărilor de atribuire estimate, programul calculează costul, egal cu
timpul de lucru al ratei, care se ridică la nivelul sarcinii și apoi la orice sarcini sumare și, în final, la
nivelul proiectului. Definirea resurselor (persoane, echipamente și materiale) poate fi împărțită între
proiectele care utilizează o listă de resurse partajate. Fiecare resursă poate avea un calendar propriu,
care definește ce zile și schimburi o resursă este disponibilă.
Ratele de resurse sunt utilizate pentru a calcula costurile de alocare a resurselor, care sunt
prezentate și sintetizate la nivelul resurselor. Fiecare resursă poate fi alocată mai multor sarcini în mai
multe planuri și fiecare sarcină poate fi alocată mai multor resurse, iar sarcina de lucru a programului
de lucru se bazează pe disponibilitatea resurselor, așa cum este definită în calendarele de resurse. Toate
resursele pot fi definite în etichetă fără limită.
Prin urmare, nu poate determina numărul de produse finite care pot fi produse cu o anumită
cantitate de materii prime. Acest lucru face ca Microsoft Project să fie nepotrivit pentru rezolvarea
problemelor legate de producția disponibilă de materiale disponibile.

5) Projectmates este un software de gestiune a proiectelor de capital online și de


management de proiect care oferă caracteristici utile pentru companiile din industria construcțiilor.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 47


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Software-lu ajută la automatizarea proceselor de construcție, facilitează colaborarea și reduce
cheltuielile de construcție [20].
Gestionarea eficientă a oricărui proiect poate necesita cu ușurință supravegherea a zeci sau mai
multe aspecte în orice moment. Caracteristicile software-ului de gestionare a fluxului de lucru oferă un
sistem inteligent care automatizează întregul proces, făcând executarea sarcinilor, cum ar fi cererile de
urmărire și de a primi aprobări, practic fără efort efort.
Utilizatorii vor găsi o interfață web simplă și ușor de utilizat, în care cererile sunt trimise și
urmărite concomitent. Comunicările prin e-mail sunt trimise imediat părților responsabile cu tratarea
cererilor, iar acțiunile sunt monitorizate în timp real. Toate presupunerile cu privire la locul în care
cererile ar trebui trimise sunt eliminate, economisind timp și mult efort.
Projectmates simplifică executarea proiectelor de construcție prin îmbunătățirea comunicării,
sporirea responsabilității și economisirea de bani și timp. Utilizează tehnologia de ultimă generație
pentru a oferi o platformă fără piedici pentru gestionarea proiectelor de construcție, de la planificarea
la construirea clădirilor până la menținerea instalației. Peste 55.000 de utilizatori din organizații,
precum și dezvoltatorii imobiliari și comercianții cu amănuntul folosesc Projectmates pentru a gestiona
numeroase proiecte de construcții de capital.

6) BuilderTREND este o soluție de management de construcție premiată, creată


special pentru constructori de case și reparaţii. Platforma este compusă din diverse instrumente și
trăsături găsite în alte sisteme, inclusiv planificarea proiectului, managementul proiectelor,
managementul clienților și managementul serviciilor, toate într-o singură suită completă [21].
El este un sistem bazat pe web, ceea ce înseamnă că utilizatorii îl pot accesa oriunde prin
intermediul unui computer sau al unui dispozitiv mobil. BuilderTREND vine cu instrumente de pre-
vânzare, cum ar fi un sistem CRM integrat și oferte rapide și propuneri. Există, de asemenea,
numeroase instrumente de gestionare a proiectelor, cum ar fi programarea, bugetarea și calendarul
execuțiilor. Instrumentele de gestionare a clienților care vin împreună cu pachetul includ gestionarea
comenzilor de schimbare și selectarea, solicitările de garanție și procesarea plăților.
BuilderTREND este încărcat cu funcționalități concepute pentru a ajuta utilizatorii să găsească
mai multe oportunități de afaceri. Cu ajutorul instrumentului său de conducere, utilizatorii
BuildTREND pot construi și monitoriza potențialii utilizatori și să le transforme în proiecte. Efectuarea
de propuneri și licitații este o briză, deoarece utilizatorii se pot referi cu ușurință la date istorice pentru
estimări exacte. Trimiterea documentelor este ușoară și rapidă, deoarece BuildTREND le permite
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 48


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
accesul la sistem prin intermediul dispozitivului mobil, permițându-le să funcționeze corect chiar și
atunci când nu se află în birou.
Acest sistem de management al proiectelor de construcție este integrat și cu instrumentele
necesare pentru a asigura acoperirea tuturor etapelor ciclului de viață construit. Unele dintre aceste
instrumente includ funcția de planificare care se schimbă automat atunci când sunt introduse
modificări în sistem. Toți cei implicați în proiect sunt actualizați în timp real datorită caracteristicilor
de notificare restante. Fiecare persoană poate fi alocată cu propriile liste de sarcini și un jurnal zilnic,
pentru a monitoriza alte sarcini care pot fi delegate și distribuite tuturor persoanelor și grupurilor
vizate. Log-in-urile sunt făcute ușor cu funcționalitatea Timesheet, care poate fi accesibil chiar și prin
intermediul telefoanelor și al altor dispozitive mobile.
Comenzile de aprovizionare sunt gestionate eficient pentru a se asigura ca toate erorile care
rezultă din achiziții să fie diminuate și documentate pentru utilizarea ulterioară. Funcțiile de comentare
în timp real și mesageria privată permit o comunicare ușoară între utilizatori în cadrul sistemului, ceea
ce face posibilitățile de colaborare pur și simplu remarcabile.

7) ShapeDo este un software de gestionare a construcțiilor conceput pentru a ajuta firmele


de construcții, inginerii și arhitecții să detecteze și să gestioneze schimbările în desenele lor. Această
soluție este creată pentru a ajuta utilizatorii să revadă toate schimbările de desen în timp util și să le
furnizeze instrumente de comunicare vizuală și controale de proiect pentru a rămâne pe lângă
proiectele lor și pentru a reduce, dacă nu elimina, cazuri de litigii [22].
Cu ShapeDo, utilizatorii pot crea comenzi, organiza și compara desene și revizuiri și pot
comunica vizual aspectele altor părți interesate și membrilor echipei pentru mijloace mai rapide și mai
eficiente de abordare a problemelor. Sistemul combină disponibilitatea cloud-ului, o interfață de
utilizare intuitivă și o vizualizare eficientă, făcându-l foarte util, flexibil și accesibil.
Acest program asigură utilizator că desenele și revizuirile lui vor fi configurate și organizate
corespunzător de-a lungul unei cronologii de timp. Software-lu menține automat ordinele pe întreaga
durată a proiectului. Managerii de proiect, inginerii și arhitecții se vor bucura cu siguranță de modul în
care pot vizualiza și revizui desenele pentru a găsi și compara rapid, precis și eficient schimbările.
ShapeDo nu numai că stochează date, ci le leagă automat de modificări sau revizii particulare
ale desenelor. Această funcționalitate va ajuta la eliminarea conflictelor, deoarece revendicările privind
variațiile, accelerațiile și întârzierile sunt abordate și rezolvate rapid.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 49


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
În industria construcțiilor, este esențial ca fiecare detaliu să fie transmis efectiv de la echipa de
muncitori și manager. Comunicarea verbală este epuizantă și poate fi predispusă la o comunicare
necorespunzătoare și interpretare defectuoasă. ShapeDo modifică toate aceste lucruri, permițând
comunicarea utilizând instrumente vizuale pentru a exprima mai bine instrucțiunile, precum și pentru a
rezolva problemele în modul cel mai eficient și efectiv.
În urma analizei pieţei online de programe de management în proiecte de construcții, sa
remarcat o mulţime de soft-uri din acest domeniu. Există diferite tipuri de oferte a diferitor companii
de producere a acestor soft-uri. În fiecare regiune, se apreciază diferit productivitatea și eficienţa
acestora, și, deaceea, fiecare ţară are pe piața construcțiilor soft-uri deferite de management în proiecte
de construcții.
Programele, după modul de lucru au același principiu, de a organiza eficient proiectele de
construcții și execuția acestora. Ele se deosebesc doar prin modul de vizualizare și prin câteva funcții
adăugătoare, pe care fiecare producător de softuri se stăruie să le pună în evidentă pentru a câștiga
părerea pozitivă și însăși comercializarea acestora de către consumator.
Cea mai mare parte a soft-urilor sunt contra plată. Acestea de obicei au funcții mai bogate decât
acelea gratis. Din lista de programe menționate mai sus, s-a selectat soft-lu de management în proiecte
de construcții Microsoft Project.
Acest program este simplu în utilizare, fiind dotat cu cele mai importante funcții în domeniul
organizării proiectelor de construcții și executarea acestora. El se deosebește de celelalte prin faptul că
este gratis pentru exploatarea în comparație cu sumele usturătoare necesare pentru cumpărarea
celorlalte programe. Microsoft Project permite managerilor de proiect și maiștrilor să creeze o listă de
sarcini și să urmărească în timp real evoluția obiectului construit. Cu acest soft se poate de a duce
evidența și a costurilor surselor proiectului de construcție. Plus la aceasta, cu programul dat, este
posibilitatea de a vedea abaterile dintre situația reală la un moment de timp, cu situași planificată

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 50


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
CAPITOLUL 3. PLANIFICAREA PROIECTULUI DE CONSTRUCȚII ÎN
MICROSOFT PROJECT
3.1 Inițierea programului de management în construcții
Gestionarea proiectelor de construcții necesită abilitățile unui manager de proiect. Deoarece un
proiect de construcție se schimbă întotdeauna, un manager de proiect ideal trebuie să posede o gamă
largă de experiențe pentru a gestiona diverse echipe și pentru a îndeplini obiectivele asortate.
Managementul de proiect este arta de a conduce și coordona resursele umane și materiale pe tot
parcursul vieții unui proiect, folosind tehnici de management moderne pentru a atinge obiective
predeterminate ale scopului, costului, timpului, calității și participării obiective. Managementul
proiectelor de construcții se ocupă de planificarea, coordonarea și executarea unui proiect de
construcție, fie acesta agricol, rezidențial, comercial, instituțional sau industrial.
Gestionarea proiectelor de construcții include de obicei sarcini complicate în funcție de
activitate și necesită abilități puternice de comunicare, cunoaștere profundă a procesului de construcție
și capacitatea de rezolvare a problemelor. Gestionarea proiectelor de construcții este un domeniu
complex, care necesită cunoștințe în multe domenii diferite precum finanțe, mediere, drept, afaceri și
multe altele.
Administratorii proiectelor de construcții își asumă responsabilitatea de a menține proiectul în
mișcare conform planului. Scopul este de a gestiona proiectul astfel încât să se finalizeze la timp și în
limitele bugetului, respectând în același timp codurile, planurile și specificațiile clădirilor. Un manager
de proiect de construcție poate fi, de asemenea, însărcinat cu stabilirea parametrilor, a finanțelor și a
calendarului; verificarea și angajarea subcontractanților și lucrătorilor locali; elaborarea unei strategii
pentru soluționarea potențială a conflictelor; și altele.
Scopurile unui program de management a proiectelor de construcții sunt următoarele [13]:
 Planificarea managementului de proiect
 Gestionarea costurilor
 De gestionare a timpului
 Administrare calității
 Administrarea contractelor
 Gestionarea siguranței
 Managementul practicii profesionale (gestionarea echipei care lucrează la proiect,
definirea rolului și responsabilităților fiecărei persoane etc.)
Managementul unui proiect este procesul de planificare organizare și management al
activităților și resurselor necesare pentru îndeplinirea unui obiectiv bine definit, de obicei cu
constrângeri de timp, de resurse sau cost.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 51


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Pornind de la aceste consideraţii se poate afirma că un proiect este caracterizat de trei factori ce
interacţionează, formând triunghiul proiectului [13]:
 Timpul: se referă la timpul necesar desfăşurării proiectului si este reflectatat de
planificarea proiectului
 Bugetul: se referă la costul resurselor (personal, echipamente, materiale) implicate în
proiect
 Scopul: se referă la obiectivele şi activităţile proiectului şi la munca necesară îndeplinirii
acestora

Figura 3.1 Triunghiul managementului de proiect


Sursa: [13]
Una dintre aplicaţiile software de management de proiect este Microsoft Project.

Figura 3.2 definiția de Microsoft Project


Sursa: [13]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 52


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Referitor la un proiect dat, MS Project stochează datele referitoare la proiect in propria baza de
date (fișiere *.mpp) pentru a le folosi apoi la calculul și menținerea planificării proiectului și a
costurilor, astfel obţinându-se planul proiectului [11].
Facilităţile oferite de MS Project sunt prezentate in figura de mai jos:

Figura 3.3 Facilitățile Microsoft Project


Sursa: [13]
În procesul de definire a planului proiectului MS Project poate calcula și calcula diverse
programe de lucru, resurse, echipamente și costuri conform figurii de mai jos.

Figura 3.4 Funcțiile Microsoft Project

Sursa: [13]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 53


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
MS Project păstrează informațiile introduse sub forma de câmpuri de date și pe baza
acestora calculează alte date ale proiectului. Pentru o ușoară manipulare, aceste câmpuri de date
sunt prezentate sub formă tabelară.
Lansarea programului MS Project: din bara sistemului de operare Windows se face click pe
butonul start apoi din meniul Programs se alege Microsoft Project [14].
După lansare programul se prezintă sub forma unei interfețe grafice conform figurii de
mai jos.

Figura 3.5 Interfața Microsoft Project

Sursa: [15]
Ca în orice aplicaţie Windows, se poate remarca o interfaţă grafică organizată următoarele zone
principale: meniuri text, butoane ce reprezintă comenzi des utilizate in program şi o zonă tabelară
pentru introducerea datelor.
Comenzile aplicaţiei MS Project sunt grupate pe meniuri după cum urmează: File, Edit, View,
Insert, Format, Tools, Project, Window, Help [11].
În continuare se va realiza proiectul unei construcții în aplicația Microsoft Project.
Când se începe un proiect în Microsoft Project se recomandă de introdus datele iniţiale sau
finale ale proiectului dar nu amândouă în acelaşi timp. Este de preferat să se introducă doar datele de
început şi, după ce s-a introdus şi programat sarcinile, se lasăi Microsoft Project să calculeze datele de
sfârşit [12].
Această acțiune se realizează în felul următor:
 Se face clic pe New.
 Butonul New poate fi temporar ascuns. S-ar putea să nu apară deoarece nu este destul
spaţiupentru toate butoanele. Atunci, faceţi clic pe More Buttons, apoi pe New.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 54


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
 În fereastra Project Information se selectează datele de început şi de final pentru proiect,
apoi clic pe OK.
 Clic pe Save
 În File Name se alege un nume pentru proiect, apoi tastaţi Save. În cazul dat sa dat
nume de Proiect construcție

Figura 3.6 Crearea începutului proiectului


Sursa: [15]
Pentru definirea calendarului după care se va desfășura proiectul se apelează fereastra
Change Working Time din meniul Project [12].
În fereastra ce se deschide se poate modifica calendarul standard de desfășurare a
proiectului prin definirea zilelor lucrătoare şi nelucrătoare ale anului calendaristic și definirea
orelor lucrătoare zilnice. În cazul proiectului dezvoltat, timpul de lucru s-a lăsat același, de 8 ore
lucrătoare plus o oră pauza de prânz.
Zilele lucrătoare în decursul execuției proiectului s-a schimbat, fiindcă proiectul este
executat pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel sau adăugat câteva zile libere pentru sărbători de
importanță majoră naționale și internaționale, cum ar fi paștele, ziua independenței etc.
Pentru definirea unui nou calendar se apelează comanda New si din fereastra nou deschisă
se introduce numele noului calendar si se specifică copia după care se va genera acest calendar. În
cazul dat s-a lăsat calendarul clasic.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 55


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 3.7 Definirea calendarului proiectului

Sursa: [15]
Aceste acțiuni sunt de bază pentru începerea realizării unui proiect. După structură, se
aseamănă foarte mult cu celelalte softuri care face parte din familia Microsoft Office, cum ar fi
Microsoft Word, Excel etc.
Microsoft Project este mai mult decât un soft, el este o parte din business. Cu ajutorul lui se
poate de coordonat cu tot proiectul, atât cu resursele cit și cu costurile. Pentru fiecare proiect se indică
perioada de începere și de finisare planificată, astfel se poate duce cont ușor de lucrările elaborate în
timp.
Softul satisface toate cele trei elemente al unui proiect de construcții, cum ar fi: timpul, scopul
și banii. Dacă unul dintre aceste elemente este ignorat atunci au de suferit și celelalte, și într-un sfârșit
se destramă tot proiectul
O opțiune importantă a programului este faptul că oferă posibilitatea manipulării cu zilele de
odihnă și de lucru al personalului. Se poate ușor de plasat zilele de sărbătoare cu explicațiile lor, și
Microsoft Project de îndată calculează zilele de lucru și de sărbătoare, și aranjează toate activitățile
explicit pe fiecare zi lucrătoare.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 56


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
3.2 Planificarea activităților și resurselor proiectului
Un proiect de construcții este reprezentat de către o serie de sarcini. O sarcină reprezintă de fapt
o parte din munca, această sarcină ar trebui să fie destul de scurtă pentru a putea identifica uşor efectul
ei. Sarcinile, ca temporalitate, ar trebui să se desfăşoare între o zi şi două săptămâni.
Sarcinile se vor introduce în ordinea logică de îndeplinire a lor [12]. Apoi, se evaluează timpul
pentru îndeplinirea fiecăreia şi se introduce estimările corespunzătoare cu privire la acestea. Microsoft
Project foloseşte aceste estimări pentru a calcula munca făcută la fiecare sarcină. În figura următoare
se va arăta lista de activități în procesul de executare a unui proiect de construcție. Acest proiect s-a
luat din anii precedenți, realizat de autor.

Figura 3.8 Introducerea sarcinilor


Sursa: [15]
Durata unei activități reprezintă timpul de lucru activ necesar pentru îndeplinirea activității
[12]. Prin urmare după ce s-a construit lista de activități se trece la introducerea duratelor
acestora. Acest lucru se face prin introducerea în coloana Duration a duratei fiecărei activități,
exprimată în unității de timp specifice desfășurării proiectului (EX: zile, ore, minute).

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 57


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 3.9 Introducerea duratelor fiecărui proces
Sursa: [15]
Cînd se introduce durata fiecărui proces, la începutul și sfârșitul fiecărui proces nu se introduce
timpul. Astfel, modul pentru schimbarea acestor 2 lucruri importante este stabilit manual. Pentru a
schimba în mod automat, adică pentru a nu introduce singuri pentru fiecare proces începutul și sfârșitul
lui, se schimba de la modul manual la cel automat

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 58


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 3.10 Schimbarea modului de afișare a timpului îndeplinirii procesului
Sursa: [15]
Pentru a aranja procesele să meargă unul după altul, este necesar de a introduce date în câmpul
predecesor. Aici este necesar să introducem numele ID a procesului care îl preceda. Numele ID pentru
fiecare proces este numărul său de ordine. Spre exemplu, pentru betonarea tălpii de fundație
predecesorul său este 6, sub denumirea de cofrarea tălpii de fundație. În cazul în care introducem
predecesorul pentru un proces, în partea dreaptă, în grafic, apare durata procesului imediat după
finisarea celui predecesor. Astfel, apare un grafic total, în care este arătat atât începutul cit și sfârșitul
proceselor, consecutivitatea lor și durata.

Figura 3.11 Consecutivitatea proceselor de construcții


Sursa: [15]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 59


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
În procesul de construcții avem nevoie de câteva perioade de abandonat procesul construcției.
Aceasta se face atunci când se toarnă betonul la planșee ori în alte locuri, fiindcă betonul are nevoie de
un timp de priză. În practică, acest timp de întărire reprezintă aproximativ 7 zile, după care se începe
decofrarea.
În softul Microsoft Project este această posibilitate, de a introduce timpul de priză a betonului.
Aceasta se face cu ajutorul opinii split task, din meniul task. Deasemena cu split task este posibilitatea
de a întrerupe o activitate dacă apare vri-o cauză care să ducă spre aceasta.

Figura 3.12 Plasarea timpului de priză și a întreruperilor


Sursa: [15]
O dată cu introducerea informaţiilor în tabelul Gantt, in partea din dreapta tabelului se va
reprezenta automat și diagrama corespunzătoare numită diagrama Gantt. În această diagramă
activităţile sunt reprezentate sub formă de bare a căror lungimi sunt direct proporţionale cu
duratele activităţilor. Cu alte cuvinte într-o diagramă Gantt se reprezintă grafic activităţile în
funcție de timp.
MS Project reprezintă diagramele Gantt în diverse formate grafice, permiţând afişarea pe
diagrame de diverse informaţii cum ar fi: numele activității, relaţiile de dependenţă dintre
activități, resursele umane alocate pe activități etc.
în microsoft project se poate defini și un termen limită pentru o sarcină, Microsoft Project va
afişa un indicator dacă sarcina este programată să se termine după termenul limită.
Stabilirea unui termen limită nu afectează felul în care sarcinile sunt programate. E doar un mod
prin care Microsoft Project informează că o sarcină se va termina după termenul limită [12]. Este o
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 60


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
opțiune bună de a ajusta programul (orarul) pentru a coincide cu termenul limită. În proiectul de lucru
s-a stabilit pentru armarea tălpii de fundații un termen limită pînă la data de 03.05.2018
Resursele proiectului
După identificarea scopului proiectului, definirea listei de activități, definirea duratelor
activităţilor se pot face primele estimări preliminare privind determinarea cerinţelor și
identificarea resurselor cu care se pot îndeplini activităţile deja stabilite.
Estimarea și identificarea resurselor necesare este rezultatul unui proces în care se iau în
calcul parcurgerea unor paşi de tipul [11]:
 Re-analizarea scopului și listei de activități ale proiectului vor conduce la primele
estimări privind resursele
 Colectarea informaţiilor referitoare la proiecte precedente similare prin studierea bazei
de date cu proiecte existentă. Se pot analiza şi face comparaţii referitoare la tipul şi numărul resurselor
folosite în alte proiecte.
 Analizarea influenţei numărului de resurse asupra duratelor activităţilor. În majoritatea
activităţilor durata activităţilor este influenţată de numărul de resurse alocat. De exemplu în activităţile
de producţie durata activităţii efectuate de o persoană poate fi scurtată la jumătate daca se vor folosi
două persoane pentru aceeaşi activitate.
 Analiza influenţei capabilităţilor şi experienţei resurselor umane disponibile. Astfel în
anumite situaţii o persoana cu experienţă mai mare poate termina o activitate mai repede decât una cu
experienţă mai mică.
 Reactualizarea duratelor activităţilor. Pe măsură ce se acumulează informaţii
suplimentare privind alte proiecte similare se pot reactualiza estimările pentru anumite durate de
activităţi.
 Identificarea tipurilor de resurse şi cantităţile necesare. Pe baza informaţiilor acumulate
se identifica persoanele, echipamentele şi materialele necesare şi cantităţile pentru fiecare dintre ele. Se
identifică de asemenea şi condiţiile reale în care se pot folosi resursele umane luându-se în calcul:
disponibilitatea de participare, experienţa, capabilitatea, calitatea etc.
 Validarea necesarului de resurse de către un expert. Prezentarea documentaţiei
referitoare la necesarul de resurse împreună cu estimarea duratelor unui membru din colectiv
experimentat şi calificat în vederea obţinerii unei confirmări a corectitudinii estimărilor realizate.
În Microsoft Project, pentru a crea o listă de resurse umane, echipamente şi materiale, care
formează echipa de pe șantier şi care duc la bun sfârşit sarcinile proiectului se va folosi opțiunea
Resource Sheet [12]. Lista din proiect de resurse este compusă din resurse de muncă şi resurse

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 61


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
materiale. Resursele de muncă sunt reprezentate de oameni şi echipamente; cele materiale sunt formate
din materialele consumabile şi provizii, cum ar fi cimentul, lemnul, sau cuiele.
S-a introdus în soft toate resursele din proiectul de construcție forțe de muncă, mașini,
echipamente, materiale consumabile. S-a introdus și numărul respectiv din proiect pentru fiecare
resursă.

Figura 3.13 Introducerea resurselor


Sursa: [15]
Fiecarei resursă introdusă în program, i s-a atribuit o denumire de grup pentru uşurinţă în
manipularea informaţiilor.
Microsoft Project permite asocierea de valori resurselor umane şi materiale, astfel încât se paote
de administra cu acurateţe costurile proiectului [12]. Se pot asocia valori standard, valori suplimentare
sau valori individuale pentru resurse. În cazul proiectului dezvoltat în acest soft, sa introdus resursele
atît materiale cît și lucrătoare. Pentru fiecare tip de resurse s-a divizat în clasa corespunzătoare. Pentru
resursele lucrătoare s-a ales din meniul type opțiunea work. După aceasta, în coloana max. Units. apare
o valoare procentuală 100%. Dacă numarul de resurse este mai mare, spre exemplu 3 persoane, atunci
valoarea de 100% se schimbă la 300%. Deci, fiecare resursă reprezintă 100 %

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 62


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Următoarea coloană reprezintă salariul sursei pentru o oră de lucru. Pentru Republica Moldova,
salariul mediu în domeniul construcțiilor este de 52,50 lei pe persoană.
După ce s-a pus salariul mediu, următoarea coloană reprezintă salariu muncitorului în afara
orelor de lucru. Salariul pentru fiecare muncitor în afaara orelor de muncă se mărește de 1,5 ori, deci
salariul în mediu va fi de 78,75 lei pentru o oră.
În acest soft se poate de introdus și salariul pentru participarea lucrătorilor la diferite
manifestații. În cazul proiectului dezvoltat aceasta nu este.

Figura 3.14 Costul resurselor


Sursa: [15]
Cu ajutorul softului microsoft project este posibilă atribuirea unei resurse pentru o sarcină.
Astfel se crează atributele. Este posibilă atribuirea oricărei resurse pentru orice sarcină, şi se poate de
modificat atributele oricând. Se poate de atribuit mai multe resurse unei sarcini şi se poate de specificat
dacă o resursă funcţionează full-time sau part-time la o sarcină. Dacă munca atribuită unei resurse
depăşeşte capacitatea zilnică indicată în calendar pentru orele de muncă, Microsoft Project va afişa în
roşu numele resursei respective [12].
Pentru a crea aceste atribute este necesar de a face click dreapta pe o sarcină și de ales din
meniu opțiunea assign resources. Această opțiune deschide o fereastră mică cu toate resursele
plasate în program. Pentru fiecare sarcină se alege resursele necesare și se tastează pe assign.
Fiecare resursă aleasă se bifează la început și astfel se creează atributele.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 63


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 3.15 Atribuirea resurselor pentru sarcini
Sursa: [15]
Microsoft Project este un soft foarte deștept, care oferă un ajutor foarte mare în privința
managementul proiectelor de construcții. De utilizator depinde doar să introducă datele corecte și
programul singur afișează grafic toate procesele dorite. Este foarte simplu de manipulat cu sarcinile
pentru realizarea procesului de construcție.
Cu ajutorul softului este posibilă întreruperea unei activități atunci cînd e cazul, și după aceasta
procesul să continui mai departe. Microsoft calculează acest lucru și schimbă durata de realizare a
proiectului automat. Deasemenea se poate foarte comod de manipulat cu zilele de lucrătoare și de
odihnă, astfel modificarea zilelor se face în orice timp. Softul calculează zilele lucrătoare și
nelucrătoare, astfel ca să fie mai ușor de coordonat cu echipa de muncitori.
Resursele de asemenea sunt simplu și ușor de atribuit pentru fiecare sarcină. Deasemenea se
introduce și costul fiecărei resurse, astfel încît să se memoreze în program, pentru ca data viitoare cînd
se face un proiect, costurile să fie deja salvate.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 64


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
3.3 Organizarea și calculul proiectului
În capitolul anterior s-a planificat proiectul conform datelor necesare pentru realizarea acestuia.
În primul rînd s-a planificat activitățile necesare pe parcursul realizării proiectului. Apoi s-a introdus
toate resursele necesare pentru ducerea pînă la capăt a obiectului construit. Aici sa mai aplicat și
costurile pentru aceste resurse, fie lucrătoare sau consumabile. După care s-a atribuit pentru fiecare
activitate resursele necesare, care se afișează grafic în diagrama grant.
Etapa următoare este optimizarea planificării tuturor proceselor din acest proiect după resurse.
Acest tip de optimizare are loc după realizarea planului proiectului și apoi se doreşte revizuirea alocării
resurselor în vederea identificării resurselor supra-alocate sau sub- alocate.
O resursă este supra-alocată daca munca alocată acesteia pentru o anumită perioada de timp,
depășește cantitatea maximă de muncă pe care resursa o poate realiza in cadrul proiectului.
Microsoft Project oferă diverse moduri de vizualizare a alocării resurselor. O metodă este
vizualizare resurselor folosind modul Resource Usage. Pentru aceasta din meniul text View se alege
opţiunea Resource Usage [12]. Acest mod de vizualizare reprezintă sub formă tabelară, pentru fiecare
resursă, activităţile la care participă aceasta. Pentru fiecare activitate este specificată cantitatea de
muncă atribuită resursei respective (de exemplu nr. de ore de muncă). În dreapta tabelului se poate
vizualiza distribuţia acestor ore de muncă în timp (nr. de ore de muncă alocate pe zilele lucrătoare ale
calendarului).

Figura 3.16 Alocarea resurselor


Sursa: [15]
În proiectul dezvoltat cu acest soft nu există resurse supra-alocate. Sursele supra-alocate apar în
grafic de culoare roșie, iar în dreptul ei apare un romb galben cu semnul exclamării în el. Programul
afișează acest semn cu scopul de a preîntîmpina pe utilizator că resursele trebuie nivelate.
Vizualizarea grafică a alocării resurselor în funcţie de timp se face prin alegerea din meniul text
View opţiunea Resource Graph [12].

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 65


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Acest mod de vizualizare indică, sub o formă de reprezentare grafică cu bare, distribuţia muncii
alocate pentru o resursă în funcție de unitatea de timp. Astfel pentru cazul unei resurse supra-alocate
vor apare bare de culoare roşie ce indică cantitatea de muncă ce depăşeşte limita maximă (max units)
în acea perioadă de timp.
Barele albastre indică cantitatea de muncă alocată pentru o perioadă de timp ce este egală sau
sub limita maximă a resursei. În cazul proiectului realizat, avem doar bare albastre, fapt ce
demonstrează că resursa lucrează pe o perioadă de timp ce nu depășește limita maximă.

Figura 3.17 Alocarea resurselor prin metoda grafică


Sursa: [15]
Optimizarea proiectului după buget se referă la situaţia în care costurile planificate conform
planului proiectului nu se încadrează în bugetul proiectului. În consecinţă se impune o revizuire a
aspectelor legate de buget. Trebuie precizat că prin modificarea bugetului, pot fi afectate celelalte două
componente: durata și scopul proiectului.
Pentru a vedea informațiile despre bugetul total al proiectului, din meniul text Project se alege
Project Information [12]. Din această fereastră se apasă butonul Statistics, după care apare o fereastră
cu suma totală investită în acest proiect.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 66


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 3.18 Bugetul proiectului
Sursa: [15]
În situaţia în care costurile planificate în soft sunt mai mari decât bugetul prevăzut atunci
trebuie luate măsuri pentru scăderea acestor costuri [11]. Acest lucru este posibil prin următoarele
măsuri:
 Revizuirea planificării resurselor:
- Modificarea ratelor de plată alocate resurselor. În această situaţie fie se modifică ratele
de plată alocată la resurse pentru toate activităţile la care participă acestea fie se alocă rate diferenţiate
pe activităţi.
- Alegerea altor resurse mai ieftine.
- Eliminarea alocării unor resurse pe anumite activităţi. Este situaţia în care se constată ca
pentru realizarea unui proces pot participa mai puţine resurse decât se planificase iniţial.
- Revizuirea timpului alocat resurselor pe activităţi.
 Revizuirea planificării costurilor:
- Reducerea costurilor resurselor materiale.
- Căutarea unor distribuitori ce pot face reduceri la materiale
- Folosirea materialelor mai inferioare decât cele inițiale
Informațiile din acest proiect se poate distribui atît în format scris cît și în format electronic
[11]. Pentru formatul scris, Microsoft Project ne permite să-l elaborăm în două forme: în formă de
rapoarte și în forme standart, cum ar fi:
 Calendar – planificarea activităţilor în format de calendar
 Gantt Chart – reprezentare Gantt a activităţilor
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 67


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
 Network Diagram – diagrama reţea a proiectului
 Task Usage – distribuţia resurselor pe activităţi
 Resource Graph - reprezentarea grafică a distribuţiei muncii pe resurse
 Resource Sheet – tabelul resurselor
 Resource Usage – distribuţia activităţilor pe resurse
 Task Sheet - tabelul cu lista de activităţi cu datele de start, sfârşit şi resursele alocate.
Pentru a distribui informația sub formă de raport, este necesar de a accesa meniul report.
Accesând acest meniu, apare o fereastră, în care este nevoie de ales domeniul care se dorește pentru
imprimare. Aceste domenii sunt următoarele:
 Rapoarte cu date generale referitoare la proiect
 Rapoarte cu date referitoare la activităţile proiectului
 Rapoarte cu date referitoare la costurile proiectului
 Rapoarte cu date referitoare la planificarea proiectului
 Rapoarte cu date referitoare la încărcările proiectului
Una din metodele integrate ale MS Project de distribuire a informațiilor online este cea oferită
de folosirea MS Project Server. În această situație informațiile se distribuie către membrii echipei prin
intermediul acestui server. Accesarea informațiilor este securizată iar drepturile de acces ale membrilor
sunt setate de către administratorul MS Project Server.
O altă metodă este de salvare a informațiilor referitoare la proiect sub formă de pagini WEB.
Pentru aceasta se poate folosi comanda Save As Web Page din meniul text File. Va urma o succesiune
de paşi prin care se vor putea preciza detaliile referitoare la datele ce se doresc a se exporta în format
WEB.
În funcție de câmpurile din baza de date ce se doresc a fi exportate în format WEB, la pasul 3 se
precizează categoria de date (referitoare la activități, resurse sau responsabilități) iar la pasul 4 trebuie
să se precizeze care sunt aceste câmpuri.
În final se obține un fişier *.html ce poate fi vizualizat cu orice browser Internet.
Controlul și urmărirea evoluției proiectului de construcții
După încheierea procesului de planificare a proiectului, urmează controlul lui în comparație cu
evoluția reală a acestuia. Orice activitate și orice resursă se compară cu planul de referință. În cazul în
care pe parcurs apar modificări, managerul poate ușor să o facă și în planul de referință.
Planul de referință conține informații despre:
 Activităţi (date de start, sfârşit, durate, muncă, costuri, timpi de lucru )
 Resurse (muncă, costuri, timpi de lucru )
 Alocări (date de start, sfârşit, muncă, costuri, timpi de lucru )

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 68


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Pentru a salva un plan de referință se face click pe set baseline din meniul Project.

Figura 3.19 Proiectul de referință


Sursa: [15]
O dată început, proiectul trebuie urmărit și prin urmare trebuie colectate date referitoare la
evoluţia activităţilor. De obicei acest lucru se face prin discuţii cu membrii echipei care participă la
activități.
Pentru a introduce procentul de realizare a proiectului se accesează opțiunea task sheet din
meniul view, apoi se activează opțiunea tracking din submeniul table [12].
Apare o fereastră în care se introduce procentul de realizare a proiectului după următorii
indicatori:
 Înregistrarea procentului de realizare al activităţilor
Dacă se cunoaşte procentul de realizare al activităţilor atunci acesta se poate introduce în
tabelul de mai sus în coloana % Comp.
 Înregistrarea duratelor actuale ale activităţilor
Dacă se cunosc duratele actuale cu care au progresat o activităţilor atunci acesta se poate
introduce în tabelul de mai sus în coloana Act. Dur.
 Înregistrarea datelor actuale de start sau sfârşit ale activităţilor

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 69


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Pentru urmărirea datelor de start sau sfârşit ale activităţilor se poate introduce în tabelul de mai
sus în coloanele Act. Start şi Act Finish.
 Înregistrarea cantităţii de muncă actuale efectuate
Dacă se cunoaşte cantitatea de munca actuală depusă pentru fiecare activitate atunci aceasta se
poate specifica în coloana Actual din tabelul Work referitor la Task Sheet.

Figura 3.20 procentul de realizare a proiectului


Sursa: [15]
Aceste activități, care sunt deja realizate 100 %, și care sunt în curs de realizare, apar și în
diagrama Grant. Aceste procese sunt indicate cu o linie mai albastră ce trece prin mijlocul barelor din
grafic care semnifică perioada de realizare.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 70


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Figura 3.21 Sarcinile realizate în diagrama Grant
Sursa: [15]
Astfel se duce evidența tuturor proceselor în domeniul construcțiilor. Proiectul de referință este
un bun reper pentru a duce cont de toate resursele folosite în proiect, și cel mai important, duce cont de
timp. Perioada de realizare a unei construcții este foarte importantă. Orice construcție are un termen
limită de construcție a ei. Nu trebuie niciodată de depășit acest termen, fiindcă se pierd foarte multe
investiții. De aceea, Microsoft Project oferă această posibilitate de a urmări în timp evoluția pe șantier.
Softul dă posibilitatea de a face calcule și de a lua deciziile corecte pentru a câștiga zile din termenul
limită dării în exploatare a obiectului construit.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 71


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
CONCLUZIE
Succesul pentru companiile de construcție depinde în mare măsură de managementul
proiectelor realizate de ei. În ajutorul coordonării eficiente a proceselor de construcții, și în general a
activității din domeniul construcției, vin instrumentele cum ar fi, logistica, devizul și softurile
specializate în acest domeniu
Logistica nu este doar un domeniu, logistica este un instrument cu care se ridică calitatea
managementului în construcții. Aceasta se datorează manipulării mai eficiente a materialelor în
procesele de construcție. Orice companie, pentru a avea succes în domeniul construcțiilor trebuie să
posede instrumentul logistică la un nivel înalt. Aceasta îi va oferi firmei un plus în economisirea
materialelor pe șantier, operativitatea îndeplinirii proceselor de construcții, și cel mai important este
încadrarea în limită al termenului dării în exploatare, sau chiar și terminarea construcției înainte de
termen. Deci, dacă există o logistică puternică și bine gândită, atunci succesul companiilor la sigur nu
va lipsi la nici un obiect
Costul pentru realizarea unei construcții este factorul principal pentru decizia finală de a alege
un antreprenor. Persoanele juridice care au cel mai mic cost de deviz pentru obiectele oferite de
investitori câștigă dreptul de a construi. Aceasta se face cu ajutorul metodei de resurse, care constă în
plasarea a celor mai mici prețuri pentru materiale, mașini, echipă de constructori pentru a forma cel
mai mic cost. Prețurile trebuie culese în așa mod ca să minimizeze cit mai mult posibil prețul de deviz.
Acest instrument este important pentru domeniul financiar al proceselor., fiindcă, chiar și pe parcursul
construcției, prețurile și materialele folosite pot să se schimbe, iar cu ajutorul devizului se va face
ordine, iar lucrul pe șantier va continua în mod normal.
Microsoft Project este mai mult decât un soft, el este o parte din business. Cu ajutorul lui se
poate de coordonat cu tot proiectul, atât cu resursele cit și cu costurile. Pentru fiecare proiect se indică
perioada de începere și de finisare planificată, astfel se poate duce cont ușor de lucrările elaborate în
timp.
Softul satisface toate cele trei elemente al unui proiect de construcții, cum ar fi: timpul, scopul
și banii. Dacă unul dintre aceste elemente este ignorat atunci au de suferit și celelalte, și într-un sfârșit
se destramă tot proiectul
O opțiune importantă a programului este faptul că oferă posibilitatea manipulării cu zilele de
odihnă și de lucru al personalului. Se poate ușor de plasat zilele de sărbătoare cu explicațiile lor, și
Microsoft Project de îndată calculează zilele de lucru și de sărbătoare, și aranjează toate activitățile
explicit pe fiecare zi lucrătoare.
Cu ajutorul softului este posibilă întreruperea unei activități atunci când e cazul, și după aceasta
procesul să continui mai departe. Microsoft calculează acest lucru și schimbă durata de realizare a
proiectului automat. De asemenea se poate foarte comod de manipulat cu zilele de lucrătoare și de
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 72


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
odihnă, astfel modificarea zilelor se face în orice timp. Softul calculează zilele lucrătoare și
nelucrătoare, astfel ca să fie mai ușor de coordonat cu echipa de muncitori.
Resursele de asemenea sunt simplu și ușor de atribuit pentru fiecare sarcină. De asemenea se
introduce și costul fiecărei resurse, astfel încât să se memoreze în program, pentru ca data viitoare când
se face un proiect, costurile să fie deja salvate.
Proiectul de referință este un bun reper pentru a duce cont de toate resursele folosite în proiect,
și cel mai important, duce cont de timp. Perioada de realizare a unei construcții este foarte importantă.
Orice construcție are un termen limită de construcție a ei. Nu trebuie niciodată de depășit acest termen,
fiindcă se pierd foarte multe investiții. De aceea, Microsoft Project oferă această posibilitate de a
urmări în timp evoluția pe șantier. Softul dă posibilitatea de a face calcule și de a lua deciziile corecte
pentru a câștiga zile din termenul limită dării în exploatare a obiectului construit.

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 73


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Bibliografie
1. Legea R.M. privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 02.02.96, M.O. al R.M. nr.
25/259 din 25.04.1996.
2. Legea R.M. privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835-XIII din
17.05.1996, M.O. al R.M. nr.1-2 din 02.01.1997.
3. INFORMAŢIE Nr. 864 din 12.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de
construcții începând cu 1 mai 2017
4. Eduard Antohie. Economia lucrărilor de construcții. Editura societății academice „
Matei – Teiu Botez”, Iași – 2009.
5. Gherasim, Z., Dumitru, Al. – Managementul proiectelor, Editura Fundației România de
Mâine, București, 2008.
6. Comsa E.: „Construcții Civile”, curs, litografia UTCN, 1992
7. Doval E., Stoica, M., Hâncu, D. – Managementul proiectelor de construcții, Note de
Curs, Universitatea Spiru Haret, Brasov
8. Radu, V., Ciuteanu, D. – Managementul proiectelor de construcții, Editura Economica,
București, 2000.
9. Valeriy Matouzko, Natapatchara Methanivesana. Improving Construction Logistics,
Stockholm 2012
10. Elena-Marilena Porumb “Managementul strategic al resurselor materiale”
ed.Economică, Bucureşti, 2000
11. Cp l.01.01-2012 ediţie oficială. Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările
de construcţii-montaj prin metoda de resurse, chişinău 2012
12. NCM l.01.01-2012 ediţie oficială, reguli de determinare a valorii obiectivelor de
construcţii. Chişinău 2012
13. Schwalbe K., Information Technology Project Management, Editura Course
Technology, ISBN 076001180
14. Carl Chatfield Timothy Johnson. Microsoft Project 2016 Step by Step. Published by
Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-9874-1
15. Microsoft Project 2016. X64. Microsoft corporation
16. https://global.co-construct.com/how-it-works/ [accesat la 10.03.2018]
17. https://www.plangrid.com/training/ [accesat la 10.03.2018]
18. https://www.procore.com/virtual-training [accesat la 10.03.2018]
19. https://products.office.com/en-us/project/project-and-portfolio-management-software
[accesat la 12.03.2018]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 74


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
20. https://www.projectmates.com/resources/introduction-to-projectmates.aspx
[accesat la 12.03.2018]
21. https://buildertrend.com/demo.aspx [accesat la 12.03.2018]
22. https://shapedo.com/ [accesat la 15.03.2018]

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 75


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
ANEXE

Coala

UTM 521.8.1 007 ME 76


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
Coala

UTM 521.8.1 007 ME 22


Mod Coala Nr. document Semnăt. Data