Sunteți pe pagina 1din 155

795

Aria curriculară: TEHNOLOGII - Disciplina: Pregătire şi instruire practică


Şcoala specială –Disciplina: Activităţi de pre-profesionalizare*
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Postul/ catedra Învăţământ Învăţă- Disciplina pentru
Nivel Învăţământ
(disciplina Profilul sau Nr. Nivelul de studii universitar mânt examenul naţional de
învăţământ universitar de
principală de domeniul crt. Specializarea de lungă post - definitivare în
preuniversitar scurtă durată
încadrare) durată liceal învăţământ
1. Tehnician proiectant în construcţia de maşini x
2. Tehnician tehnolog mecanic x
3. Tehnician mecanic – instalaţii hidropneumatice x
4. Tehnician metrolog x
5. Tehnician optometrist x
6. Optician x
7. Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere x
8. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură x
9. Maistru mecanic x
10. Maistru forjor-tratamentist x
1. Pregătire - 11. Maistru turnător x
instruire 12. Maistru sculer matriţer x
practică 13. Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze x
14. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie x
(Mecanică)
15. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze x
MECANICĂ
16. Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice x
2. Pregătire - (MAIŞTRI
17. Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice x
instruire INSTRUCTORI)
18. Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice x
practică (programa aprobată prin
19. Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului x
(Mecanică / ordinul ministrului
20. Finisor mecanic întreţinere x educaţiei, cercetării,
Metalurgie)
21. Frezor, rabotor, mortezor x tineretului şi sportului nr.
22. Maistru lăcătuş mecanic x 5620 / 2010)
3. Pregătire -
23. Maistru mecanic în industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor x
instruire
24. Maistru mecanic maşini şi utilaje x
practică /
25. Maistru prelucrarea metalelor prin aşchiere x
(Mecanică /
Învăţământ 26. Mecanică de întreţinere şi reparare a utilajelor x
Mecanică MECANICĂ
liceal/ 27. Prelucrător tehnici de precizie x
agricolă) MAIŞTRI
Învăţământ 28. Proiectant în industria construcţiilor de maşini x
profesional/ 1.1. Mecanică 29. Proiectări maşini, utilaje şi instalaţii x INSTRUCTORI)
4. Pregătire - (SPECIALITATE ŞI
Stagii de 30. Reglarea, exploatarea şi întreţinerea, repararea maşinilor şi utilajelor x
instruire DIDACTICA
pregătire 31. Tehnician pentru industria construcţiilor de maşini x
practică SPECIALITĂŢII),
practică 32. Tehnician proiectant pentru industria construcţiilor de maşini x
(Mecanică / 33. Tehnician control nedistructiv x ELEMENTE DE
Mecanică în 34. Tehnolog prelucrări la rece x PEDAGOGIE ŞI
construcţii) 35. Tehnolog prelucrător la rece x PSIHOLOGIE
36. Tehnologia sudurii x (programele pentru
5. Pregătire - 37. Maistru mecanic motoare cu combustie internă x examenul naţional de
instruire definitivare în învăţământ
38. Maistru mecanic auto x aprobate prin ordinul
practică 39. Mecanic autovehicule x ministrului educaţiei şi
(Mecanică / 40. Mecanic maşini şi utilaj auto x cercetării ştiinţifice nr.
Mecanică nave) 41. Lăcătuş mecanic auto x 5558 / 2015)
42. Maistru lăcătuş mecanic vagoane x
6. Pregătire - 43. Maistru lăcătuş mecanic pentru construcţii x
instruire 44. Lăcătuş mecanic pentru construcţii x
practică 45. Tehnologia construcţiilor de maşini x x x
(Mecanică / 46. Maistru prelucrător prin așchiere x
Petrol şi gaze) 47. Maşini - unelte şi scule x x
48. Mecanică fină x x
49. Maşini hidraulice şi pneumatice x x
50. Utilajul şi tehnologia sudării x
51. Motoare termice x
52. Mecatronică x
53. Utilaje şi instalaţii de proces x
54. Echipamente de proces x
55. Utilaj chimic şi petrochimic x
56. Utilaj tehnologic chimic x
57. Utilaje şi instalaţii portuare x
796
58. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară x
59. Utilaj petrolier x
60. Utilaj tehnologic petrolier x
61. Utilaj tehnologic petrolier de schelă x
62. Utilaj tehnologic x x
63. Utilaj tehnologic pentru industria uşoară x
64. Utilaj chimic x
65. Utilaj pentru industria lemnului x
66. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
67. Utilaj tehnologic petrochimie şi de rafinării x
68. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
69. Instalaţii frigorifice x
70. Roboţi industriali x
71. Maşini şi instalaţii miniere x x
72. Mecanică şi inginerie mecanică x
73. Construcţii aerospaţiale x
74. Sisteme de propulsie x
75. Tribologie x
1. Pregătire - 76. Maşini unelte x
instruire 77. Aeronave x
practică (Mecanică) 78. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x MECANICĂ
79. Ingineria sistemelor de producţie x MECANICĂ (MAIŞTRI
2. Pregătire - 80. Maşini şi echipamente termice x INSTRUCTORI)
instruire 81. Maşini termice x (programa aprobată prin ordinul
practică (Mecanică / 82. Tehnologia sudării x x x ministrului educaţiei, cercetării,
Metalurgie) 83. Ingineria sudării x tineretului şi sportului nr. 5620
84. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x / 2010)
3. Pregătire - 85. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
instruire 86. Utilaje pentru textile şi pielărie x
practică (Mecanică / 87. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
/
Învăţământ
Mecanică agricolă) 88. Maşini şi echipamente miniere x
liceal/ MECANICĂ
89. Inginerie mecanică x
Învăţământ MAIŞTRI
4. Pregătire - 90. Inginerie mecanică (în limbi străine) x
profesional/ 1.1. Mecanică INSTRUCTORI)
instruire 91. Maşini şi sisteme de producţie x
Stagii de (SPECIALITATE ŞI
practică (Mecanică / 92. Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelor x
pregătire DIDACTICA
Mecanică în Autovehicule rutiere x x
practică SPECIALITĂŢII),
construcţii) 93. Autovehicule rutiere (în limba engleză) x
Autovehicule rutiere în limbi străine) x ELEMENTE DE
5. Pregătire - 94. Automobile x x PEDAGOGIE ŞI
instruire 95. Aeronave şi motoare de aviaţie x PSIHOLOGIE
Productică (programele pentru examenul
practică (Mecanică / 96. x
naţional de definitivare în
Mecanică nave) 97. Inginerie economică în domeniul mecanic x
învăţământ aprobate prin
98. Utilaj tehnologic minier x ordinul ministrului educaţiei şi
6. Pregătire - 99. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
instruire 100. Mecanică aplicată x 2015)
practică 101. Design industrial x
(Mecanică / Petrol şi 102. Design industrial – product design x
gaze) 103. Ingineria şi managementul calităţii x
104. Inginerie chimică (absolvenţi din profilul Mecano - chimic) x
105. Frigotehnie x
106. Inginerie medicală x
107. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
108. Inginerie economică industrială x
109. Inginerie managerială x
110. Ingineria transporturilor x
111. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie x
112. Tehnologia prelucrării la rece x
113. Tehnologii de mecanică fină x
114. Tehnologia prelucrării materialelor x
115. Tehnologia prelucrării metalelor x
116. Utilaj pentru industria lemnului x
117. Exploatarea maşinilor şi utilajelor x
118. Exploatarea maşinilor textile x
119. Exploatarea echipamentelor turistice x
120. Design industrial x
121. Tehnologia construcţiilor de maşini grele x
797
122. Maistru modelor pentru turnătorie x
123. Maistru furnalist x
124. Maistru la producerea metalelor neferoase x
125. Maistru oţelar x
126. Maistru laminator x
127. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs x
128. Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive x
129. Maistru miner x
130. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase x
131. Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale x
1. Pregătire - 132. Maistru la prepararea substanţelor minerale utile x
instruire 133. Laminare - Trefilare x
practică (Mecanică) 134. Turnarea metalelor x x
135. Prepararea substanţelor minerale utile x
2. Pregătire - 136. Exploatări miniere subterane şi la zi x MECANICĂ
(MAIŞTRI
instruire 137. Exploatări miniere subterane x
INSTRUCTORI)
practică (Mecanică / 138. Deformări plastice şi tratamente termice x x (programa aprobată prin
Metalurgie) 139. Metalurgie extractivă x ordinul ministrului educaţiei,
140. Ştiinţa şi ingineria materialelor x cercetării, tineretului şi
3. Pregătire - 141. Ingineria proceselor siderurgice x sportului nr. 5620 / 2010)
instruire 142. Prelucrări metalurgice x
practică (Mecanică / 143. Elaborarea fontei şi a oţelului x /
Învăţământ Mecanică agricolă) 144. Metalurgie- turnătorie x
liceal/ MECANICĂ
145. Metalurgie neferoasă x MAIŞTRI
Învăţământ 4. Pregătire - 1.2. Mecanică /
146. Mine x INSTRUCTORI)
profesional/ instruire Metalurgie
Stagii de pregătire 147. Ştiinţa materialelor x (SPECIALITATE ŞI
practică (Mecanică /
practică Mecanică în 148. Furnale şi oţeluri x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
construcţii) 149. Furnale şi oţelării x x
ELEMENTE DE
150. Prelucrări plastice şi tratamente termice x PEDAGOGIE ŞI
5. Pregătire - 151. Inginerie minieră x PSIHOLOGIE
152. Ingineria materialelor x (programele pentru examenul
instruire naţional de definitivare în
practică (Mecanică / 153. Ingineria materialelor (în limbi străine) x învăţământ aprobate prin
Mecanică nave) 154. Ingineria proceselor metalurgice x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
155. Ingineria procesării materialelor x 5558 / 2015)
6. Pregătire - 156. Turnătorie x x
instruire 157. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x
practică 158. Utilaje pentru prelucrări la cald x
(Mecanică / Petrol şi 159. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x
gaze) 160. Exploatări miniere în subteran x
161. Exploatări miniere la zi x
162. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
163. Siderurgie x
164. Ingineria şi managementul procesării materialelor x
165. Controlul proceselor metalurgice x
166. Tehnologii metalurgice x
167. Tehnologii în industria extractivă x
168. Materiale şi defectoscopie x
169. Mine x
170. Metalurgie neferoasă x
798
171. Maistru mecanic agricol x
172. Tractoare x
173. Mecanică agricolă x
174. Maşini şi instalaţii agricole x
175. Construcţii de maşini agricole x
176. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x
177. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x
1.3. Mecanică / 178. Automobile şi tractoare x
Mecanică 179. Blindate, automobile şi tractoare x
agricolă 180. Exploatarea fermelor agricole x
1. Pregătire - Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală
instruire 181. x
şi zootehnică
practică (Mecanică) Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi
182. x MECANICĂ
zootehnice
2. Pregătire - (MAIŞTRI
183. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x
instruire INSTRUCTORI)
184. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
practică (Mecanică / (programa aprobată prin
185. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x ordinul ministrului educaţiei,
Metalurgie)
186. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente x cercetării, tineretului şi
187. Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii x sportului nr. 5620 / 2010)
3. Pregătire -
instruire 188. Lăcătuş mecanic pentru construcţii x
189. Maistru lăcătuş mecanic pentru construcţii x /
Învăţământ practică (Mecanică /
Mecanică agricolă) 190. Topografie minieră x x
liceal/ MECANICĂ
Învăţământ 191. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x MAIŞTRI
profesional/ 4. Pregătire - 1.4. Mecanică / 192. Maşini şi utilaje pentru construcţii x x INSTRUCTORI)
Stagii de instruire Mecanică în 193. Topografie x x (SPECIALITATE ŞI
pregătire practică (Mecanică / construcţii 194. Material rulant x DIDACTICA
practică SPECIALITĂŢII),
Mecanică în construcţii) 195. Material rulant de cale ferată x
ELEMENTE DE
196. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x x PEDAGOGIE ŞI
5. Pregătire - 197. Utilaje pentru construcţii x PSIHOLOGIE
instruire 198. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x (programele pentru examenul
practică (Mecanică / 199. Mecanizarea construcţiilor x
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
Mecanică nave) 200. Utilaj tehnologic pentru construcţii x x ordinul ministrului educaţiei
201. Maistru construcţii navale x şi cercetării ştiinţifice nr.
6. Pregătire - 5558 / 2015)
202. Lăcătuş constructor naval x
instruire
203. Mecanică nave x
practică
(Mecanică / Petrol şi 204. Nave şi instalaţii de bord x
gaze) 205. Mecanica aeronave si motoare x
206. Nave - Construcţii corp nave x
207. Echipamente navale x
1.5. Mecanică/
208. Instalaţii navale de bord x x
Mecanică nave
209. Nave şi inginerie oceanică x
210. Nave x
211. Construcţii navale x
212. Construcţii şi montaje nave x
213. Construcţii şi montaj de nave x
214. Construcţia corpului de navă x
215. Instalaţii şi echipamente navale x
799
1. Pregătire - 216. Maistru pirotehnist x
instruire 217. Maistru sondor la forajul sondelor x
practică (Mecanică) 218. Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde x
219. Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului x
2. Pregătire - MECANICĂ (MAIŞTRI
220. Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor x INSTRUCTORI)
instruire 221. Maistru mecanic utilaj foraj extracţie x (programa aprobată prin ordinul
practică (Mecanică / 222. Maistru foraj extracţie x ministrului educaţiei, cercetării,
Metalurgie) 223. Mecanic maşini utilaje foraj extracţie x tineretului şi sportului nr. 5620 /
2010)
224. Utilaj petrolier de foraj extracţie x
3. Pregătire -
225. Utilaj pentru transportul si depozitarea produselor petroliere x
instruire /
226. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
practică (Mecanică /
Mecanică agricolă) 227. Inginerie de petrol şi gaze x MECANICĂ
228. Forajul sondelor şi exploatarea x MAIŞTRI
1.6. Mecanică / 229. Zăcăminte de petrol şi gaze x INSTRUCTORI)
4. Pregătire -
Petrol şi gaze 230. Maşini şi utilaje pentru schelă x (SPECIALITATE ŞI
instruire
231. Utilaje petroliere şi petrochimice x DIDACTICA
practică (Mecanică / SPECIALITĂŢII),
Mecanică în construcţii) 232. Maşini şi utilaje petroliere pentru schelă x ELEMENTE DE
233. Forajul sondelor si exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x x PEDAGOGIE ŞI
5. Pregătire - 234. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x PSIHOLOGIE
instruire 235. Utilaj chimic şi petrochimic x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
practică (Mecanică / 236. Utilaj chimic, petrochimic şi petrolier x învăţământ aprobate prin ordinul
Mecanică nave) 237. Foraj şi extracţie x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
238. Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale x
6. Pregătire -
instruire
Învăţământ practică 239. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x x
liceal/ (Mecanică / Petrol şi
Învăţământ gaze)
profesional/
Stagii de 240. Tehnician electromecanic x
pregătire practică 241. Tehnician mecatronist în informatică industrială x
242. Tehnician în mecatronică aplicată x
243. Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări x ELECTROTEHNICĂ,
1. Pregătire - ELECTROMECANICĂ,
244. Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizare x
ENERGETICĂ
instruire 245. Maistru electromecanic staţii de pompare x (MAIŞTRI
practică 246. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control x INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, 247. Electromecanic comunicare la mare distanţă x (programa aprobată prin ordinul
Electromecanică / 248. Electromecanic de mină x ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică) tineretului şi sportului nr. 5620 /
249. Electromecanic montator întreţinere şi reparaţii maşini şi aparate electrice x 2010)
Electromecanic pentru echipamente şi aparate de măsură şi automatizări din industria /
2. Pregătire - 250.
metalurgică
x
instruire ELECTROTEHNICĂ,
2.1. Electrotehnică, 251. Electromecanic vagoane x ELECTROMECANICĂ,
practică
Electromecanică / Electromecanic pentru întreţinerea şi exploatarea agregatelor automatizate în industria ENERGETICĂ
(Electrotehnică, 252. x (MAIŞTRI
Electromecanică materialelor de construcţii
Electromecanică / INSTRUCTORI)
253. Maistru electromecanic x
Electrotehnică) (SPECIALITATE ŞI
254. Maistru electromecanic de mină x DIDACTICA
3. Pregătire - 255. Tehnician electromecanic echipamente automatizări pentru industria metalurgică x SPECIALITĂŢII),
instruire 256. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x ELEMENTE DE
257. Tehnician electromecanic maşini şi utilaje x PEDAGOGIE ŞI
practică (Energetică / PSIHOLOGIE
Electroenergetică, 258. Tehnician electromecanic pentru echipamente, aparate, automatizări în industria metalurgică x (programele pentru examenul
Termoenergetică, 259. Tehnician electromecanic utilaje căi ferate x naţional de definitivare în
Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control termotehnic învăţământ aprobate prin ordinul
Hidroenergetică) 260. x
ministrului educaţiei şi cercetării
261. Maistru electromecanic auto x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
262. Tehnician electromecanic auto x
263. Electromecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje x
264. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x
800
265. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x
266. Electromecanică T.T. x
267. Electromecanic pentru instalaţii de măsură şi automatizare x
268. Maistru electromecanic locomotive x
269. Maistru electromecanic locomotive şi vagoane x
270. Electromecanică x x
271. Electromecanică (în limbi străine) x
272. Electromecanică petrol şi gaze x
273. Electromecanică minieră x x
274. Ingineria sistemelor electromecanice x
2.1. Electrotehnică,
275. Tracţiune electrică x
Electromecanică /
276. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
Electromecanică
277. Electromecanică tehnologică x x
278. Electromecanică navală x x
279. Electromecanică petrolieră x
280. Echipamente electrocasnice x
281. Exploatare maşini şi utilaje x
282. Mecatronică x
283. Roboţi industriali x
ELECTROTEHNICĂ,
284. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
ELECTROMECANICĂ,
1. Pregătire - 285. Sisteme electromecanice avansate** x ENERGETICĂ
instruire 286. Tehnica medicală x (MAIŞTRI
practică 287. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate electrice x INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, 288. Electrician în construcţii x (programa aprobată prin ordinul
Electromecanică / 289. Electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze x ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică) 290. Instalaţii electrice în construcţii x tineretului şi sportului nr. 5620 /
291. Tehnician electrician montator şi întreţinere x 2010)
Învăţământ 2. Pregătire - 292. Maistru instalaţii electrice în construcţii x /
liceal/ instruire 293. Montator întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizare x ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ practică 294. Tehnician electrician montator şi de întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizări x ELECTROMECANICĂ,
profesional/ (Electrotehnică, 295. Tehnician metrolog x ENERGETICĂ
Stagii de Electromecanică / 296. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x (MAIŞTRI
pregătire Electrotehnică) 297. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice x INSTRUCTORI)
practică 298. Maistru electrician în construcţii x (SPECIALITATE ŞI
3. Pregătire - 299. Maşini electrice x x DIDACTICA
300. Aparate electrice x x SPECIALITĂŢII),
instruire
ELEMENTE DE
practică 301. Acţionări electrice x x
PEDAGOGIE ŞI
(Energetică / 302. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
PSIHOLOGIE
Electroenergetică, 303. Electrotehnică x x (programele pentru examenul
Termoenergetică, 304. Instalaţii electrice si speciale de aviaţie x naţional de definitivare în
2.2. Electrotehnică,
Hidroenergetică) 305. Construcţii electrotehnice x învăţământ aprobate prin ordinul
Electromecanică / ministrului educaţiei şi cercetării
306. Electrotehnică generală x
Electrotehnică ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
307. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
308. Instalaţii şi echipamente navale x
309. Metrologie şi sisteme de măsurare x
310. Inginerie electrică şi calculatoare x
311. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
312. Echipamente şi instalaţii de bord x
313. Inginerie economică în domeniul electric x
314. Inginerie matematică x
315. Instalaţii electrice x x
316. Maşini şi aparate electrice x x
317. Reţele electrice x x
318. Tehnologie electromagnetică x
319. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
320. Metrologie în industria electrică x
321. Electrotehnologii x
322. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
323. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
324. Controlul calităţii şi metrologie x
325. Tehnica medicală x
801
326. Tehnician electroenergetician x
327. Tehnician centrale nuclearo-electrice x
328. Tehnician termoenergetician x
329. Tehnician hidroenergetician x
330. Maistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice x
331. Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice x
332. Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice x ELECTROTEHNICĂ,
1. Pregătire - ELECTROMECANICĂ,
instruire 333. Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice termotehnic x ENERGETICĂ (MAIŞTRI
practică 334. Maistru termoenergetic x INSTRUCTORI)
(Electrotehnică, (programa aprobată prin ordinul
Electromecanică / 335. Maistru hidroenergetic x ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică) tineretului şi sportului nr. 5620 /
336. Electroenergetică x x
2010)
Învăţământ 2. Pregătire - 337. Termoenergetică x x /
liceal/ instruire
practică 3. Energetică / 338. Hidroenergetică x x ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ ELECTROMECANICĂ,
(Electrotehnică, Electroenergetică,
profesional/ 339. Centrale termoelectrice x
Electromecanică / Termoenergetică, ENERGETICĂ (MAIŞTRI
Stagii de
Electrotehnică) Hidroenergetică 340. Centrale hidroelectrice x INSTRUCTORI)
pregătire (SPECIALITATE ŞI
practică 341. Centrale termice şi hidroelectrice x
3. Pregătire - DIDACTICA
instruire 342. Centrale nuclearoelectrice x SPECIALITĂŢII),
practică 343. Energetică industrială x x
ELEMENTE DE
(Energetică / PEDAGOGIE ŞI
Electroenergetică, 344. Energetică x PSIHOLOGIE
Termoenergetică, (programele pentru examenul naţional
345. Reţele electrice x x de definitivare în învăţământ aprobate
Hidroenergetică) prin ordinul ministrului educaţiei şi
346. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
347. Energetică nucleară x
348. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
349. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
350. Transportul şi distribuţia energiei electrice x
351. Centrale termo- şi hidroelectrice x
352. Centrale termoelectrice x
802
353. Tehnician electronist – echipamente de automatizare x
354. Tehnician electronist – aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie x
355. Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-video x
356. Tehnician electronist aparatură de electronică profesională x
357. Tehnician în echipamente de calcul reţele x
358. Tehnician echipamente periferice şi birotică x
359. Tehnician aparate electromedicale x
360. Tehnician în echipamente biomedicale x
361. Maistru electronist x
362. Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice x
363. Depanare aparate radio şi televizoare x
364. Depanator aparatură electronică audio, video, radio şi televizoare x
365. Depanator radio TV x
366. Electronist depanator aparate de radio şi televizoare x
367. Montator reglor depanator instalaţii de electronică şi curenţi purtători x
368. Montator, reglor şi depanator RTV x
369. Tehnician echipamente de calcul x
370. Tehnician electronist pentru RTV, automatizări, tehnică de calcul, electronică profesională x
371. Tehnician electronist – echipamente de telecomunicaţii x
372. Maistru telecomunicaţii x
373. Radio C.M.D. x ELECTRONICĂ,
374. Radio comunicaţii la mare distanţă x AUTOMATIZĂRI
375. Telecomunicaţii x x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
376. Electromecanică T.T. x (programa aprobată prin ordinul
377. Electromecanic comunicare la mare distanţă x ministrului educaţiei, cercetării,
378. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x tineretului şi sportului nr. 5620 /
379. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x 2010)
380. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x
Învăţământ Pregătire - 381. Tehnician electronist electronica industrială x /
liceal/ instruire 382. Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații x
4.1. Electronică şi
Învăţământ practică . 383. Electronist depanator aparate electronice audio, video şi radio TV x
automatizări / ELECTRONICĂ,
profesional/ (Electronică şi 384. Automatizări x x
Electronică şi AUTOMATIZĂRI
Stagii de automatizări / 385. Automatizări industriale x
automatizări (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
pregătire Electronică şi 386. Radioelectronică (militar) x
(SPECIALITATE ŞI
practică automatizări) 387. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
DIDACTICA
388. Automatică şi informatică industrială x
SPECIALITĂŢII),
389. Sisteme cu microprocesoare x
ELEMENTE DE
390. Electronică aplicată x x
PEDAGOGIE ŞI
391. Microelectronică x
PSIHOLOGIE
392. Automatică x (programele pentru examenul naţional
393. Electronică şi informatică industrială x de definitivare în învăţământ aprobate
394. Radiotehnică x prin ordinul ministrului educaţiei şi
395. Electronică şi telecomunicaţii x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
396. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
397. Microtehnologii x
398. Automatică şi informatică aplicată x
399. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
400. Echipamente şi sisteme electronice militare x
401. Roboţi industriali x
402. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x
403. Automatică şi informatică economică x
404. Calculatoare x
405. Automatică şi calculatoare x
406. Componenţi şi dispozitive electronice x
407. Inginerie economică în domeniul electric x
408. Comunicaţii x
409. Comunicaţii (în limbi străine) x
410. Radioelectronică (militar) x
411. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
412. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
413. Telefonie-telegrafie x
414. Transmisiuni (militar) x
415. Telecomenzi feroviare x
803
416. Tehnician electronist – echipamente de telecomunicaţii x
417. Maistru telecomunicaţii x
418. Radio C.M.D. x
419. Radio comunicaţii la mare distanţă x
420. Telecomunicaţii x x x
421. Electromecanică T.T. x
422. Electromecanic comunicare la mare distanţă x
423. Maistru electromecanic comunicări la mare distanţă x
424. Electromecanică comunicări la mare distanţă radio şi televiziune x
425. Electromecanică C.M.D. radio şi TV x
426. Tehnician electronist – echipamente de automatizare x
427. Tehnician electronist – aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie x
428. Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-video x
429. Tehnician electronist aparatură de electronică profesională x
430. Tehnician în echipamente de calcul reţele x
431. Tehnician echipamente periferice şi birotică x
432. Tehnician aparate electromedicale x
433. Tehnician în echipamente biomedicale x
434. Maistru electronist x TELECOMUNICAŢII
435. Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
436. Depanare aparate radio şi televizoare x (programa aprobată prin ordinul
437. Depanator aparatură electronică audio, video, radio şi televizoare x ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
438. Depanator radio TV x
2010)
439. Electronist depanator aparate de radio şi televizoare x
440. Montator reglor depanator instalaţii de electronică şi curenţi purtători x
Învăţământ Montator, reglor şi depanator RTV /
Pregătire - 441. x
liceal/ 442. Tehnician echipamente de calcul x
instruire
Învăţământ Tehnician electronist pentru RTV, automatizări, tehnică de calcul, electronică profesională
practică 4.2. Telecomunicaţii / 443. x TELECOMUNICAŢII
profesional/ Tehnician electronist electronica industrială (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Telecomunicaţii Telecomunicaţii 444. x
Stagii de (SPECIALITATE ŞI
/ 445. Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații x
pregătire
Telecomunicaţii) 446. Electronist depanator aparate electronice audio, video şi radio TV x DIDACTICA
practică SPECIALITĂŢII),
447. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
448. Comunicaţii x ELEMENTE DE
449. Comunicaţii (în limbi străine) x PEDAGOGIE ŞI
450. Radioelectronică (militar) x PSIHOLOGIE
451. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
452. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
prin ordinul ministrului educaţiei şi
453. Telefonie-telegrafie x x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
454. Transmisiuni (militar) x
455. Telecomenzi feroviare x
456. Componenţi şi dispozitive electronice x
457. Electronică x x
458. Automatizări şi calculatoare x x
459. Automatizări x x
460. Automatizări industriale x
461. Radioelectronică (militar) x
462. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
463. Automatică şi informatică industrială x
464. Sisteme cu microprocesoare x
465. Electronică aplicată x x
466. Microelectronică x
467. Automatică x
468. Electronică şi informatică industrială x
469. Radiotehnică x
470. Microtehnologii x
471. Inginerie economică în domeniul electric x
804
472. Creator – structura şi proiectarea ţesăturilor x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
473. Maistru filator x FINISAJ TEXTIL (MAIŞTRI
474. Maistru ţesător x INSTRUCTORI)
475. Maistru finisor produse textile x (programa aprobată prin ordinul
476. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x ministrului educaţiei, cercetării,
477. Filatură x tineretului şi sportului nr. 5620 /
478. Ţesătorie x 2010)
479. Filatură – Ţesătorie x /
Pregătire - 480. Finisaj textil x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
instruire 481. Finisare chimică textilă x x FINISAJ TEXTIL (MAIŞTRI
5.1. Textile/ Filatură –
practică 482. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x INSTRUCTORI)
ţesătorie – finisaj
(Textile/ Filatură – 483. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x x (SPECIALITATE ŞI
ţesătorie – finisaj) 484. Tehnologie chimică textilă x DIDACTICA
485. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x SPECIALITĂŢII),
486. Tehnologii textile x ELEMENTE DE
487. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x PEDAGOGIE ŞI
488. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x PSIHOLOGIE
489. Inginerie economică industrială x (programele pentru examenul naţional
490. Ingineria sistemelor de producţie x de definitivare în învăţământ aprobate
491. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x prin ordinul ministrului educaţiei şi
492. Finisarea produselor textile x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
493. Creator – structura şi proiectarea tricoturilor x
494. Creator – proiectant îmbrăcăminte x
495. Designer vestimentar x
496. Maistru tricoter x
Învăţământ 497. Maistru finisor produse textile x
liceal/ 498. Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) x
Învăţământ CONFECŢII TEXTILE –
499. Confecţii tricotaje x TRICOTAJE – FINISAJ
profesional/
500. Creator modă – proiectant îmbrăcăminte x TEXTIL (MAIŞTRI
Stagii de
501. Proiectant îmbrăcăminte x INSTRUCTORI)
pregătire
502. Tehnician proiectant îmbrăcăminte x (programa aprobată prin ordinul
practică
503. Confecţii textile x ministrului educaţiei, cercetării,
504. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x tineretului şi sportului nr. 5620 /
505. Proiectarea îmbrăcămintei x 2010)
506. Confecţii textile x
507. Confecţii - Textile x /
Pregătire -
508. Tricotaje x
instruire
5.2. Textile/ Tricotaje 509. Finisaj textil x
practică CONFECŢII TEXTILE –
şi confecţii textile, 510. Finisare chimică textilă x x TRICOTAJE – FINISAJ
(Textile/ Tricotaje
finisaj 511. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x TEXTIL (MAIŞTRI
şi confecţii textile,
512. Ingineria confecţiilor textile x INSTRUCTORI)
finisaj)
513. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x (SPECIALITATE ŞI
514. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x x DIDACTICA
515. Tehnologia tricoturilor x SPECIALITĂŢII),
516. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x ELEMENTE DE
517. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x PEDAGOGIE ŞI
518. Tricotaje - Confecţii x PSIHOLOGIE
519. Tricotaje – Confecţii textile x (programele pentru examenul naţional
520. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x x de definitivare în învăţământ aprobate
521. Tricotaje, confecţii textile x prin ordinul ministrului educaţiei şi
522. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
523. Tehnologie chimică textilă x
524. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
525. Inginerie economică industrială x
526. Ingineria sistemelor de producţie x
527. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
805
528. Creator-proiectant articole din piele şi înlocuitori x
529. Designer vestimentar x
530. Maistru tăbăcar x CONFECŢII PILELE
531. Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
532. Maistru marochiner x (programa aprobată prin ordinul
533. Tehnologie şi organizare în industria uşoară x ministrului educaţiei, cercetării,
534. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
535. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x /
Pregătire - 536. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PILELE
instruire 537. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
5.3. Pielărie /
practică 538. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x (SPECIALITATE ŞI
Confecţii piele
(Pielărie / Confecţii 539. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x DIDACTICA
piele) 540. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x SPECIALITĂŢII),
541. Confecţii din piele şi înlocuitori x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
542. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x ŞI PSIHOLOGIE
543. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x (programele pentru examenul naţional
544. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x de definitivare în învăţământ aprobate
545. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x prin ordinul ministrului educaţiei şi
546. Inginerie economică industrială x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
547. Tehnologia confecţiilor din piele x
548. Tăbăcărie x
549. Normator în construcţii x
550. Topograf în construcţii x
551. Tehnician devize şi măsurători în construcţii x
552. Desenator în construcţii şi arhitectură x
553. Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii x
554. Laborant pentru construcţii x
555. Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri x
556. Topograf de mină x
557. Tehnician lucrări geologice şi geofizice x
Învăţământ 558. Tehnician edilitar x
liceal/ 559. Tehnician construcţii hidrotehnice x
Învăţământ 560. Antreprenor în construcţii x
profesional/ 561. Tehnician drumuri şi poduri x
562. Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului x
Stagii de CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
pregătire 563. Tehnician cadastru funciar-topograf x
INSTRUCTORI)
practică 564. Maistru construcţii hidroenergetice x
565. Maistru construcţii civile, industriale şi agricole x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
566. Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii x
567. Construcţii structuri x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
568. Finisaje în construcţii x
569. Sistematizare x /
Pregătire -
570. Structuri în construcţii x
instruire 6.1. Construcţii şi Tehnician proiectant în construcţii
lucrări publice/
571. x CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
practică 572. Maistru construcţii civile şi industriale x
Construcţii INSTRUCTORI)
(Construcţii şi 573. Maistru constructor finisor x (SPECIALITATE ŞI
lucrări publice/ 574. Maistru construcţii si instalaţii x DIDACTICA
Construcţii) Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
575. x SPECIALITĂŢII),
576. Tehnician hidrolog x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
577. Maistru constructor structuri x ŞI PSIHOLOGIE
578. Lucrări publice şi construcţii x (programele pentru examenul naţional
579. Tehnician proiectant pentru construcţii x de definitivare în învăţământ aprobate
580. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x x prin ordinul ministrului educaţiei şi
581. Geodezie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
582. Construcţii civile, industriale şi agricole x x
583. Construcţii hidrotehnice x x
584. Inginerie matematică x
585. Cadastru x x
586. Topografie minieră x x
587. Topografie x
588. Construcţii miniere x
589. Inginerie civilă x
590. Inginerie civilă (în limbi străine) x
591. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x
592. Organizarea şi economia construcţiilor x x
593. Drumuri şi poduri x x
594. Îmbunătăţiri funciare x x
595. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor x
806
596. Tehnica edilitară x x
597. Tehnologia construcţiilor x x
CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
598. Căi ferate, drumuri şi poduri x
INSTRUCTORI)
599. Construcţii şi fortificaţii x
600. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Pregătire - 601. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
instruire 6.1. Construcţii şi 602. Inginerie economică în construcţii x /
practică lucrări publice/ 603. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
(Construcţii şi Construcţii 604. Hidrotehnică agricolă x INSTRUCTORI)
lucrări publice/ 605. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Construcţii) 606. Lucrări edilitare x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
607. Căi ferate şi lucrări de artă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
608. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x (programele pentru examenul naţional de definitivare
609. Amenajarea teritoriului agricol x în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
610. Construcţii şi întreţinere feroviară x
611. Construcţii civile şi industriale x
612. Tehnician instalaţii în construcţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
613. Maistru instalator în construcţii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
614. Instalaţii încălziri centrale tehnico-sanitare x
Pregătire - (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
615. Maistru pentru instalaţii tehnico-sanitare x
instruire 616. Tehnician proiectant pentru instalaţii în construcţii x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
6.2 Construcţii şi /
practică 617. Instalaţii pentru construcţii x
lucrări publice/
(Construcţii şi Maistru construcţii si instalaţii INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
Instalaţii pentru 618. x
lucrări publice/ Instalaţii pentru construcţii
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
construcţii 619. x
Instalaţii pentru 620. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
construcţii) 621. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare
622. Instalaţii x în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
623. Instalaţii în construcţii x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

624. Tehnician chimist de laborator x


Învăţământ
625. Maistru protecţii anticorosive x
liceal/
626. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale x
Învăţământ
627. Maistru pentru tehnologia chimică organică x
profesional/
628. Maistru pentru tehnologia chimică anorganică x
Stagii de
629. Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie x
pregătire
630. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului x
practică
631. Maistru pentru tehnologia maselor plastice x
632. Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor, firelor chimice şi artificiale x
633. Operator la fabricarea şi prelucrarea polimerilor x
634. Maistru industria celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
635. Tehnician chimist x
636. Chimie industrială – inginerie chimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
637. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x x INSTRUCTORI)
638. Tehnologia substanţelor organice x x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Pregătire - 639. Tehnologia compuşilor macromoleculari x x
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
instruire 640. Petrochimie x
/
practică 7.1.Chimie 641. Petrochimie şi carbochimie x
Chimie alimentară
CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
(Chimie industrială / Chimie 642. x x
Tehnologie chimică anorganică
INSTRUCTORI)
industrială / industrială 643. x x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Chimie 644. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
industrială) 645. Inginerie chimică x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
646. Inginerie chimică (în limbi străine) x (programele pentru examenul naţional de definitivare
647. Tehnologia substanţelor anorganice x x în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
648. Ingineria prelucrării produselor naturale x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
649. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x
650. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative** x
651. Inginerie biochimică x
652. Tehnologia materialelor de construcţii x x
653. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x x
654. Tehnologie chimică organică x x
655. Tehnologie chimică x x
656. Tehnologia maselor plastice x
657. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
658. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x
659. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
660. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
807
661. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
Pregătire -
662. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
instruire 663. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
7.1.Chimie
practică 664. Tehnologii carbochimice x
industrială / Chimie
(Chimie
industrială 665. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
industrială / Chimie 666. Informatica sistemelor chimice x INSTRUCTORI)
industrială)
667. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
668. Tehnologia şi chimizarea petrolului şi gazelor x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
669. Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii x
670. Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment x
671. Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii x /
672. Maistru ceramist (ceramică brută) x
673. Maistru ceramist (ceramică fină) x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
674. Maistru sticlar x INSTRUCTORI)
Pregătire - (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
instruire 675. Maistru la fabricarea lianţilor x
7.2. Chimie SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
practică 676. Chimie industrială – inginerie chimică x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
industrială / Materiale de
(Chimie
construcţii 677. Tehnologie chimică anorganică x x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
industrială / Materiale 678. Inginerie chimică x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
de construcţii) cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
679. Inginerie chimică (în limbi străine) x
680. Tehnologia substanţelor anorganice x x
681. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
682. Tehnologia materialelor de construcţii x x
Învăţământ 683. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x x
liceal/ 684. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
Învăţământ
profesional/ 685. Protecţia mediului x
Stagii de 686. Ecologie x
pregătire 687. Ecologie şi protecţia mediului x
practică 688. Biologie x
689. Biologie - Agricultură x
690. Biologie - Ştiinţe agricole x
691. Biologie – Chimie x PROTECŢIA
692. Chimie – Biologie x MEDIULUI
693. Biologie – Geografie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
694. Geografie - Biologie x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
695. Biologie - Ecologie x
Pregătire - 696. Geografie – Ştiinţa mediului x /
instruire 697. Ingineria mediului x
practică 8. Protecţia mediului PROTECŢIA
698. Amenajări pentru protecţia apei şi solului x
(Protecţia mediului) MEDIULUI
699. Ingineria mediului agricol x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
700. Ingineria mediului în energetică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
701. Ingineria mediului în minerit şi metalurgie x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
702. Ingineria şi protecţia mediului x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
703. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
704. Ştiinţa mediului x
705. Tehnologia substanţelor anorganice x
706. Tehnologie chimică anorganică x
707. Tehnologie chimică organică x
708. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice** x
709. Resurse biologice şi productivitatea lor** x
710. Managementul mediului** x
808
711. Tehnologia substanţelor organice x
712. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
713. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x
714. Inginerie biochimică x
715. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
716. Biologie – Geologie x
717. Geologie - Biologie x
718. Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului x
719. Tehnologii şi biotehnologii în protecţia mediului x
720. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
721. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică x
722. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimie x
723. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x
724. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
725. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
726. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
727. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
728. Ingineria mediului în spaţiul funciar x
729. Fizica mediului x
730. Fizica mediului ambiant x
731. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x PROTECŢIA
MEDIULUI
732. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
(programa aprobată prin ordinul
733. Chimia mediului x ministrului educaţiei, cercetării,
734. Geografia mediului x tineretului şi sportului nr. 5620 /
735. Cercetarea mediului înconjurător x 2010)
736. Ingineria mediului în minerit x
737. Ingineria protecţiei şi depoluării mediului x /
Învăţământ 738. Ingineria mediului industrial x
Pregătire -
liceal/ 739. Gestionarea prelucrarea şi valorificarea deşeurilor x PROTECŢIA
instruire
Învăţământ 740. Chimie x MEDIULUI
practică 8. Protecţia mediului
profesional/
(Protecţia mediului) 741. Chimie (în limbi străine) x (SPECIALITATE ŞI
Stagii de pregătire DIDACTICA
742. Biochimie x
practică SPECIALITĂŢII),
743. Biochimie tehnologică x
ELEMENTE DE
744. Chimie - Fizică x PEDAGOGIE ŞI
745. Fizică - Chimie x PSIHOLOGIE
746. Fizică x (programele pentru examenul
Fizică (în limbi străine) x naţional de definitivare în
747.
învăţământ aprobate prin ordinul
748. Fizică tehnologică x ministrului educaţiei şi cercetării
749. Geografie x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
750. Biofizică x
751. Hidrotehnică agricolă x
752. Geologie x
753. Geologie – Geografie x
754. Geologie minieră x
755. Geologie petrolieră x
756. Geologie tehnică x
757. Geochimie x
758. Geofizică x
759. Inginerie geologică şi geofizică x
760. Inginer geolog - geofizician x
761. Protecţia mediului în contextul legislaţiei europene** x
762. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
763. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
764. Inginerie chimică x
765. Inginerie chimică (în limbi străine) x
766. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
767. Protecţia mediului în industrie** x
768. Poluare şi protecţia mediului** x
769. Dezvoltare durabilă şi protecţia biodiversităţii** x
809
770. Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare x
771. Tehnician dietetician x
772. Maistru în industria alimentară x
773. Laborant în industria alimentară x
774. Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare x
775. Tehnician controlul calităţii produselor x
776. Managementul prelucrării produselor alimentare x
777. Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare x
778. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
779. Chimie alimentară x x
780. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
781. Extracte şi aditivi agroalimentari x
782. Extracte şi aditivi naturali alimentari x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
783. Industrii alimentare x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
784. Industrii fermentative, conserve şi lapte x (programa aprobată prin ordinul
785. Ingineria produselor alimentare x ministrului educaţiei, cercetării,
786. Ingineria prelucrării produselor naturale x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
787. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
Pregătire - 788. Pescuit oceanic x /
instruire 789. Pescuit şi acvacultură x
9.1 Industrie 790. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
practică INDUSTRIE ALIMENTARĂ
alimentară/Industria 791. Piscicultură x
(Industrie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
alimentară 792. Tehnică piscicolă x
alimentară/Industria (SPECIALITATE ŞI
alimentară) 793. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
794. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
795. Tehnologia produselor alimentare x x
PSIHOLOGIE
796. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x (programele pentru examenul naţional de
797. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x definitivare în învăţământ aprobate prin
798. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
799. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ 800. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
liceal/ 801. Tehnologii alimentare x x
Învăţământ 802. Biotehnologie aplicată x
profesional/ 803. Managementul calităţii produselor agroalimentare** x
Stagii de 804. Tehnologii extractive în industria alimentară x
pregătire 805. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
practică 806. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
807. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
808. Sisteme integrate de procesare şi aditivare agroalimentară** x
809. Morărit şi panificaţie x
810. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
811. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
812. Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x
813. Maistru la industrializarea cărnii x
814. Maistru în industria alimentară x
815. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
816. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
817. Chimie alimentară x x (programa aprobată prin ordinul
818. Tehnologia prelucrării produselor agricole x ministrului educaţiei, cercetării,
819. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
820. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
821. Industrii alimentare x
Pregătire - 822. Tehnologia produselor alimentare x x /
instruire 9.2. Industrie 823. Tehnologii alimentare x x
practică (Industrie alimentară/ 824. Controlul şi expertiza produselor alimentare x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
alimentară/ Industrializarea cărnii 825. Ingineria produselor alimentare x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Industrializarea cărnii) 826. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x (SPECIALITATE ŞI
827. Pescuit şi acvacultură x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
828. Piscicultură x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
829. Pescuit oceanic x PSIHOLOGIE
830. Managementul prelucrării produselor alimentare x (programele pentru examenul naţional de
831. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
832. Tehnologia cărnii şi produselor din carne x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
833. Industrii alimentare de origine animală x
834. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
835. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
836. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
810
837. Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui x
838. Maistru la industrializarea laptelui x
839. Maistru în industria alimentară x
840. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
841. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
842. Chimie alimentară x x
843. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
844. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
Pregătire - 845. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
instruire 9.3. Industrie 846. Industrii alimentare x
practică (Industrie alimentară/ 847. Tehnologia produselor alimentare x x
alimentară/ Industrializarea 848. Tehnologii alimentare x x
Industrializarea laptelui 849. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
laptelui) 850. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
851. Ingineria produselor alimentare x
852. Managementul prelucrării produselor alimentare x
853. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
854. Tehnologia laptelui şi produselor lactate x
855. Industrii alimentare de origine animală x
856. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
857. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
858. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
859. Tehnician morărit şi panificaţie x
INDUSTRIE
860. Maistru morar x ALIMENTARĂ
861. Maistru în industria alimentară x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
862. Tehnician siloz, morărit si procesare nutreţ x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
863. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
864. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
Învăţământ 865. Chimie alimentară x x
liceal/ 866. Tehnologia prelucrării produselor agricole x /
Învăţământ
Pregătire - 867. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
profesional/ INDUSTRIE ALIMENTARĂ
instruire 9.4. Industrie 868. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
Stagii de (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
practică (Industrie alimentară / Morărit 869. Industrii alimentare x
pregătire (SPECIALITATE ŞI
practică alimentară / Morărit) 870. Tehnologia produselor alimentare x x
871. Tehnologii alimentare x x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
872. Morărit şi panificaţie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
873. Controlul şi expertiza produselor alimentare x (programele pentru examenul naţional de
874. Ingineria produselor alimentare x definitivare în învăţământ aprobate prin
875. Managementul prelucrării produselor alimentare x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
876. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
877. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
878. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
879. Tehnician morărit şi panificaţie x
880. Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie x
881. Maistru în industria alimentară x
882. Tehnician pentru panificaţie si produse făinoase x
883. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
884. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
885. Chimie alimentară x x
886. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
Pregătire - 887. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
instruire
9.5. Industrie 888. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
practică
alimentară / Panificaţie 889. Industrii alimentare x
(Industrie
alimentară / Panificaţie) 890. Tehnologia produselor alimentare x x
891. Tehnologii alimentare x x
892. Morărit şi panificaţie x
893. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
894. Ingineria produselor alimentare x
895. Managementul prelucrării produselor alimentare x
896. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
897. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
898. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
811
899. Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor x
900. Maistru în industria alimentară x
901. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
902. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
903. Chimie alimentară x x
Pregătire - 904. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
instruire 905. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
practică 9.6. Industrie 906. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
(Industrie alimentară/ 907. Industrii alimentare x
alimentară/ Industrializarea 908. Tehnologia produselor alimentare x x
Industrializarea legumelor şi fructelor 909. Tehnologii alimentare x x
legumelor şi 910. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
fructelor) 911. Ingineria produselor alimentare x
912. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
913. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
914. Managementul prelucrării produselor alimentare x
915. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
916. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
917. Maistru în industria alimentară fermentativă x
918. Maistru în industria alimentară x
919. Tehnician în industria alimentară fermentativă x
INDUSTRIE
920. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
921. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
ALIMENTARĂ
922. Chimie alimentară x x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
923. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
924. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
Pregătire - 925. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ instruire 926. Industrii alimentare x
9.7. Industrie
liceal/ practică /
alimentară/ Industrie 927. Tehnologia produselor alimentare x x
Învăţământ (Industrie
alimentară 928. Tehnologii alimentare x x
profesional/ alimentară/ Industrie INDUSTRIE ALIMENTARĂ
fermentativă 929. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
Stagii de alimentară (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
pregătire fermentativă) 930. Ingineria produselor alimentare x
931. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x (SPECIALITATE ŞI
practică DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
932. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative** x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
933. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
ŞI PSIHOLOGIE
934. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x (programele pentru examenul naţional de
935. Tehnologia vinului şi a produselor derivate x definitivare în învăţământ aprobate prin
936. Managementul prelucrării produselor alimentare x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
937. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
938. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
939. Maistru în industria alimentară extractivă x
940. Maistru în industria alimentară x
941. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
942. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
943. Chimie alimentară x x
944. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
945. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
946. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
Pregătire -instruire
947. Industrii alimentare x
practică (Industrie 9.8. Industrie
948. Tehnologia produselor alimentare x x
alimentară/ Industrie alimentară/ Industrie
949. Tehnologii alimentare x x
alimentară alimentară extractivă
extractivă) 950. Tehnologii extractive în industria alimentară x
951. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
952. Ingineria produselor alimentare x
953. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
954. Extracte şi aditivi agroalimentari x
955. Managementul prelucrării produselor alimentare x
956. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
957. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
812
958. Tehnician conservarea cerealelor şi prepararea nutreţurilor combinate x
959. Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a solurilor x
960. Tehnician protecţia plantelor x
961. Tehnician controlul calităţii produselor agricole x
962. Maistru agronom x
963. Agroturism montan x
964. Maistru în domeniul agricol x
965. Tehnician activităţi de agroturism montan x
966. Coordonator activităţi agroturism montan x
967. Tehnician cadastru funciar-topograf x
968. Agricultură x
969. Horticultură x
Pregătire -instruire 970. Agromontanologie x
971. Pedologie - Agrochimie x
practică 10.1. Agricultură,
972. Inginerie genetică în agricultură x AGRICULTURĂ,
(Agricultură, Horticultură/ 973. Biologie - Agricultură x
Horticultură/ Agricultură 974. Montanologie x
HORTICULTURĂ
Agricultură) 975. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
976. Agronomie x (programa aprobată prin ordinul
977. Ştiinţele solului x ministrului educaţiei, cercetării,
978. Agricultură – Inginerie managerială x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
979. Inginerie economică în agricultură x /
980. Inginerie managerială x
981. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
AGRICULTURĂ,
982. Biotehnologii agricole x HORTICULTURĂ
983. Peisagistică x x (MAIŞTRI INSTUCTORI)
984. Biologie - Ştiinţe agricole x (SPECIALITATE ŞI
985. Agricultură durabilă** x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
986. Arhitectura peisajului x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
987. Protecţia plantelor x ŞI PSIHOLOGIE
988. Tehnician protecţia plantelor x (programele pentru examenul naţional de
Învăţământ 989. Maistru horticultor x definitivare în învăţământ aprobate prin
990. Agroturism montan x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
liceal/
991. Agricultură x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ 992. Horticultură x
profesional/ 993. Agromontanologie x
Stagii de 994. Pedologie - Agrochimie x
pregătire 995. Inginerie genetică în agricultură x
Pregătire -instruire
practică 996. Biologie - Agricultură x
practică 10.2. Agricultură,
997. Agronomie x
(Agricultură, Horticultură/ 998. Agricultură – Inginerie managerială x
Horticultură/ Horticultură 999. Peisagistică x x
Horticultură) 1000. Biologie - Ştiinţe agricole x
1001. Agricultură durabilă** x
1002. Arhitectura peisajului x
1003. Legumicultură şi floricultură x
1004. Protecţia plantelor x
1005. Legumicultură - Floricultură x
1006. Viticultură - Pomicultură x
1007. Pomicultură şi viticultură x
1008. Maistru zootehnist x ZOOTEHNIST-
1009. Veterinar x x VETERINAR (MAIŞTRI
1010. Medicină veterinară x
1011. Zootehnie x
INSTRUCTORI)
1012. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x (programa aprobată prin ordinul
1013. Biotehnologii medical - veterinare x ministrului educaţiei, cercetării,
1014. Biotehnologii ( în agricultură) x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -instruire 1015. Biotehnologii în zootehnie x /
practică . 1016. Biotehnologii agricole x
11. Zootehnist- ZOOTEHNIST-
(Zootehnist- 1017. Creşterea animalelor x
Veterinar/ VETERINAR (MAIŞTRI
Veterinar/ 1018. Igienă şi laborator veterinar x
Zootehnist-Veterinar INSTRUCTORI)
Zootehnist- 1019. Clinică şi farmacie veterinară x
(SPECIALITATE ŞI
Veterinar)
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1020. Tehnică veterinară x
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
813
1021. Maistru piscicultor – pescar x PISCICULTOR (MAIŞTRI
1022. Zootehnie x INSTRUCTORI)
1023. Tehnică piscicolă x
1024. Tehnologii piscicole x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1025. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
1026. Pescuit şi acvacultură x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -instruire 1027. Piscicultură x /
practică 12. Zootehnist- PISCICULTOR (MAIŞTRI
(Zootehnist- Veterinar/ INSTRUCTORI)
Veterinar/ Piscicultor (SPECIALITATE ŞI
Piscicultor) DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1028. Pescuit oceanic x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1029. Tehnician exploatări forestiere x SILVICULTURĂ (MIAŞTRI
1030. Tehnician silvic-exploatare x INSTRUCTORI)
1031. Maistru exploatări şi transporturi forestiere x
1032. Exploatarea şi transportul lemnului x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1033. Tehnician silvic x
1034. Tehnician în comercializarea produselor forestiere x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1035. Silvicultură x /
Pregătire -instruire Exploatări forestiere
1036. x SILVICULTURĂ (MIAŞTRI
practică 13.Silvicultură/ 1037. Silvicultură şi exploatări forestiere x
(Silvicultură/ Silvicultură
INSTRUCTORI)
1038. Tehnica culturilor silvice x
(SPECIALITATE ŞI
Silvicultură) 1039. Tehnologii de exploatare forestieră x
1040. Tehnologia exploatărilor forestiere x
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1041. Cinegetică x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
1042. Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere x definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1043. Tehnician produse finite din industria lemnului x
Învăţământ 1044. Normator în industria lemnului x
liceal/ 1045. Asistent de gestiune în industria lemnului x
Învăţământ 1046. Designer în industria lemnului x
profesional/ 1047. Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei x
PRELUCRAREA LEMNULUI
Stagii de pregătire 1048. Maistru fabricarea cherestelei x
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
practică 1049. Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului x
1050. Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn x (programa aprobată prin ordinul
1051. Maistru tâmplar mobilă şi binale x ministrului educaţiei, cercetării,
1052. Fabricarea cherestelei şi a mobilei x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -instruire 1053. Produse semifinite din lemn x /
14. Prelucrarea
practică 1054. Tehnician organizarea şi normarea muncii pentru industria lemnului x
lemnului/ PRELUCRAREA LEMNULUI
(Prelucrarea 1055. Tehnologia produselor semifabricate superioare din lemn x
lemnului/
prelucrarea 1056. Finisarea produselor din lemn x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
lemnului 1057. Maistru fabricarea produselor finite din lemn x (SPECIALITATE ŞI
prelucrarea
lemnului) 1058. Maistru modelor pentru turnătorie x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1059. Tehnician produse finite din lemn x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1060. Constructori-restauratori de orgi şi tâmplărie x ŞI PSIHOLOGIE
1061. Industria lemnului x x (programele pentru examenul naţional de
1062. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x definitivare în învăţământ aprobate prin
1063. Mobilă şi produse finite din lemn x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1064. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1065. Prelucrarea lemnului x
1066. Industrializarea lemnului x x
1067. Tehnologia prelucrării lemnului x x
1068. Tehnologii moderne în prelucrarea lemnului** x
814
1069. Asistent de gestiune (financiar-contabilă) x
1070. Operator economic diriginte oficiu poştal x
1071. Agent fiscal x
1072. Contabil industrial x
1073. Contabil pentru comerţ x
1074. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1075. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
1076. Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
1077. Finanţe – contabilitate x x
1078. Finanţe şi bănci x
1079. Contabilitate şi informatică de gestiune x
1080. Gestiune, contabilitate şi control financiar x POŞTĂ
1081. Management x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1082. Management financiar bancar x (programa aprobată prin ordinul
1083. Management public european** x ministrului educaţiei, cercetării,
1084. Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ Pregătire - 1085. Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor x
1086. Administraţie publică x /
liceal/ instruire practică 15.1. Economic,
1087. Relaţii economice internaţionale x POŞTĂ
Învăţământ (Economic, administrativ,
1088. Economia întreprinderii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
profesional/ administrativ, comerţ şi servicii/ 1089. Cibernetică şi previziune economică x (SPECIALITATE ŞI
Stagii de comerţ şi servicii/ Poştă Planificare şi cibernetică economică
1090. x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
pregătire practică Poştă) 1091. Cibernetică economică x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1092. Cibernetică şi informatică economică x ŞI PSIHOLOGIE
1093. Informatică economică x (programele pentru examenul naţional de
1094. Marketing x definitivare în învăţământ aprobate prin
1095. Comerţ x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1096. Inginerie economică x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1097. Merceologia produselor industriale x
1098. Afaceri europene şi management de programe** x
1099. Management industrial** x
1100. Managementul sistemelor calităţii** x
1101. Administrarea afacerilor** x
1102. Turism internaţional** x
1103. Sisteme de marketing** x
1104. Marketing şi management în afaceri** x
1105. Turism şi amenajare turistică** x
1106. Executive master of business administration** x
815
1107. Merceologie x
1108. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1109. Economie agrară şi contabilitate x
1110. Economie agroalimentară x
1111. Economia agroalimentară şi a mediului x
1112. Finanţe şi asigurări x
1113. Gestiunea afacerilor x
1114. Bănci şi burse de valori x
1115. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
1116. Contabilitate x
1117. Contabilitate şi economie agrară x
1118. Economia producţiei agricole şi silvice x
1119. Economia producţiei alimentare x
1120. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
1121. Economia şi gestiunea produselor agroalimentare x
1122. Economia turismului x
1123. Financiar contabil şi administrativ x
1124. Finanţe x
1125. Finanţe, bănci, contabilitate x
1126. Ingineria şi gestiunea sistemelor agricole x
1127. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
1128. Inginerie economică în domeniul electric x
1129. Inginerie economică în domeniul mecanic x
1130. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
1131. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
1132. Inginerie economică şi managementul agroturistic x
1133. Inginerie managerială x
1134. Management financiar - contabil x
POŞTĂ
1135. Management în industrie x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1136. Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x (programa aprobată prin ordinul
1137. Managementul firmei x ministrului educaţiei, cercetării,
1138. Managementul sistemelor tehnico economice x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -
Învăţământ 1139. Marketing şi economia serviciilor x /
instruire practică
liceal/ 15.1. Economic, 1140. Turism – servicii x POŞTĂ
(Economic,
Învăţământ administrativ, comerţ şi 1141. Turism şi Servicii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
administrativ,
profesional/ servicii/ Poştă 1142. Contabilitate şi gestiune financiară x (SPECIALITATE ŞI
comerţ şi servicii/
Stagii de 1143. Gestiune economică şi teritorială x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
Poştă) Economia întreprinderii (în limbi străine)
pregătire practică 1144. x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1145. Agricultură – Inginerie managerială x ŞI PSIHOLOGIE
1146. Inginerie economică în agricultură x (programele pentru examenul naţional de
1147. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x definitivare în învăţământ aprobate prin
1148. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1149. Inginerie şi management agroturistic x
1150. Managementul afacerilor x
1151. Administrarea afacerilor x
1152. Asistenţă managerială x
1153. Management economico – financiar (militar) x
1154. Managementul organizaţiei (militar) x
1155. Management social x
1156. Management financiar contabil şi administrativ x
1157. Management – Turism x
1158. Finanţe, contabilitate şi informatică x
1159. Management şi turism x
1160. Statistică şi previziune economică x
1161. Statistică social-economică x
1162. Finanţe, contabilitate, informatică x
1163. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
1164. Inginerie economică în construcţii x
1165. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
1166. Inginerie economică industrială x
1167. Finanţe şi gestiunea afacerilor x
1168. Finanţe şi contabilitate x
1169. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
1170. Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
1171. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
1172. Economia şi dreptul afacerilor x
1173. Economie mondială x
1174. Gestiunea financiară a întreprinderii x
1175. Management - Marketing x
816
1176. Management şi marketing x
1177. Marketing şi economia afacerilor x
1178. Informatică şi contabilitate x
1179. Expertize contabile şi control financiar x
1180. Economie generală x
1181. Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x
1182. Economia mediului x x
1183. Economie şi sociologie rurală x
1184. Ştiinţe economice x
1185. Politici economice x
1186. Tranzacţii internaţionale x
1187. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
1188. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
1189. Comerţ exterior x
1190. Managementul afacerilor economice x
1191. Management şi marketing în afaceri economice x
1192. Marketing şi comerţ exterior x
1193. Economia turismului intern şi internaţional x
1194. Economia industriei x
1195. Relaţii internaţionale şi studii europene x
1196. Managementul instituţiilor europene x
1197. Management turistic şi comercial x
1198. Management turistic, hotelier şi comercial x
1199. Management turistic şi hotelier x
1200. Management în comerţ şi turism x
POŞTĂ
1201. Audit şi control de gestiune x
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1202. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1203. Management în industrie, construcţii şi transporturi x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ Pregătire - 1204. Management economic** x
Finanţe - Credit
/
liceal/ instruire practică 15.1. Economic, 1205. x
POŞTĂ
Învăţământ (Economic, administrativ, 1206. Management industrial x
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
profesional/ administrativ, comerţ şi servicii/ 1207. Managementul întreprinderii x
(SPECIALITATE ŞI
Stagii de comerţ şi servicii/ Poştă 1208. Ştiinţe administrative** x
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
pregătire practică Poştă) 1209. Merceologie şi managementul calităţii x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1210. Economia agroalimentară x ŞI PSIHOLOGIE
1211. Ingineria sistemelor de producţie x (programele pentru examenul naţional de
1212. Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x definitivare în învăţământ aprobate prin
1213. Economie matematică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1214. Economie şi gestiune financiar – bancară** x
1215. Managementul producției alimentare şi economia mediului x
1216. Management în administraţie şi servicii publice** x
1217. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x
1218. Contabilitatea şi gestiunea întreprinderii** x
1219. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x
1220. Fiscalitatea în context comunitar** x
1221. Strategii şi politici economice europene** x
1222. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
1223. Marketingul serviciilor** x
1224. Managementul producţiei agroalimentare şi economia mediului x
1225. Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor x
1226. Sisteme informaţionale pentru afaceri** x
1227. Finanţele şi contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale** x
1228. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
1229. Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlocie x
1230. Contabilitate x
1231. Gestiune bancară x
1232. Dezvoltare economică regională x
1233. Management şi afaceri în agricultură x
1234. Economia întreprinderii x
1235. Economia comerţului x
1236. Comunicaţii şi exploatare poştală x
1237. Organizarea şi gestiunea producţiei x
817
1238. Agent comercial x
1239. Asistent de gestiune x
1240. Tehnician coordonator activităţi comerciale x
1241. Vitrinier decorator x
1242. Asistent manager x
1243. Asistent manager unităţi comerciale x
1244. Conducător unitate comercială x
1245. Contabil în industrie şi comerţ x
1246. Contabil pentru comerţ x
1247. Funcţionar bancar x
1248. Prognoză şi evidenţă x
1249. Tehnician contabil x
1250. Comerţ alimentaţie publică x
1251. Tehnician în comerţ internaţional x
1252. Tehnician activităţi comerciale x
1253. Agent expediţie şi logistică x
1254. Tehnician decorator spaţii comerciale x
1255. Agent fiscal x
1256. Marketing x
1257. Comerţ x
1258. Merceologie x
1259. Relaţii economice internaţionale x
1260. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1261. Management x
1262. Gestiunea afacerilor x
1263. Management - Marketing x
1264. Management – Turism x COMERŢ (MAIŞTRI
1265. Management financiar - contabil x INSTRUCTORI)
1266. Management turistic şi comercial x
1267. Management turistic, hotelier şi comercial x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1268. Managementul firmei x
1269. Merceologie şi managementul calităţii x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1270. Relaţii comerciale şi financiar – bancare interne şi internaţionale x
Învăţământ Pregătire - 1271. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x /
liceal/ instruire practică 15.2. Economic, 1272. Management şi turism x
Învăţământ (Economic, administrativ, comerţ 1273. Management şi marketing x
profesional/ administrativ, comerţ şi servicii / Comerţ şi 1274. Marketing şi comerţ exterior x COMERŢ (MAIŞTRI
şi servicii / Comerţ şi servicii 1275. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x INSTRUCTORI)
Stagii de
Managementul comerţului şi turismului (SPECIALITATE ŞI
pregătire practică servicii) 1276. x
1277. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1278. Comerţ exterior x x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1279. Management economic** x ŞI PSIHOLOGIE
1280. Tranzacţii internaţionale x (programele pentru examenul naţional de
1281. Managementul afacerilor x definitivare în învăţământ aprobate prin
1282. Managementul afacerilor economice x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1283. Management şi marketing în afaceri economice x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1284. Management economico – financiar (militar) x
1285. Managementul organizaţiei (militar) x
1286. Management financiar contabil şi administrativ x
1287. Management financiar bancar x
1288. Marketing şi economia afacerilor x
1289. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
1290. Administrarea afacerilor x
1291. Management în comerţ şi turism x
1292. Marketing şi economia serviciilor x
1293. Managementul întreprinderii x
1294. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1295. Management în administraţie şi servicii publice** x
1296. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x
1297. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x
1298. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
1299. Marketingul serviciilor** x
1300. Merceologia produselor industriale x
1301. Management în industrie x
1302. Economia producției agricole şi silvice x
1303. Managementul sistemelor calităţii** x
1304. Administrarea afacerilor** x
1305. Sisteme de marketing** x
1306. Marketing şi management în afaceri** x
1307. Executive master of business administration** x
1308. Marketing, audit şi expertiză contabilă**
1309. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
818
1310. Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică x
1311. Asistent manager alimentaţie publică x
1312. Coordonator unităţi comerciale şi de alimentaţie publică x
1313. Tehnician alimentaţie publică x
1314. Tehnician alimentaţie publică şi turism x
1315. Tehnician prestări servicii turistice x
1316. Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare x
Pregătire - 1317. Comerţ alimentaţie publică x
1318. Maiştri militari bucătari (militar) x
instruire practică
16.1. Alimentaţie 1319. Tehnician coordonator în unităţile de alimentaţie publică x
(Alimentaţie
publică şi turism / 1320. Conducător unităţi de alimentaţie publică x
publică şi turism / Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare
Alimentaţie publică 1321. x
Alimentaţie 1322. Controlul calităţii produselor agricole x
publică) 1323. Tehnician nutriţionist x
1324. Tehnician dietetician x
1325. Maistru în industria alimentară x
1326. Laborant în industria alimentară x
1327. Asistent de gestiune în unitatea de cazare şi alimentaţie x
1328. Tehnician controlul calităţii produselor x
1329. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
1330. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
1331. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x ALIMENTAŢIE
1332. Biotehnologii industriale x PUBLICĂ (MAIŞTRI
1333. Chimie alimentară x x INSTRUCTORI)
1334. Controlul şi expertiza produselor alimentare x (programa aprobată prin ordinul
1335. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x ministrului educaţiei, cercetării,
1336. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 1337. Economia agroalimentară x
liceal/ 1338. Economie agroalimentară x /
1339. Economia agroalimentară şi a mediului x ALIMENTAŢIE
Învăţământ
1340. Economia producţiei alimentare x PUBLICĂ (MAIŞTRI
profesional/ 1341. Extracte şi aditivi agroalimentari x
Stagii de INSTRUCTORI)
1342. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
pregătire practică (SPECIALITATE ŞI
1343. Industrii alimentare x
1344. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1345. Ingineria produselor alimentare x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1346. Inginerie şi management agroturistic x ŞI PSIHOLOGIE
1347. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x (programele pentru examenul naţional de
Pregătire - 1348. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x definitivare în învăţământ aprobate prin
instruire practică ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1349. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
16.1. Alimentaţie ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
(Alimentaţie 1350. Pescuit oceanic x
publică şi turism /
publică şi turism / 1351. Pescuit şi acvacultură x
Alimentaţie publică Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui
Alimentaţie 1352. x
publică) 1353. Piscicultură x
1354. Tehnică piscicolă x
1355. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
1356. Tehnologia produselor alimentare x x
1357. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x x
1358. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x x
1359. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
1360. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
1361. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
1362. Tehnologii alimentare x x
1363. Managementul calităţii produselor agroalimentare** x
1364. Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului** x
1365. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
1366. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
1367. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
1368. Sisteme integrate de procesare şi aditivare agroalimentară** x
1369. Morărit şi panificaţie x
1370. Tehnologii extractive în industria alimentară x
819
1371. Tehnician activităţi de agroturism montan x
1372. Hotelier x
1373. Agent de turism – ghid x
1374. Agroturism montan x
1375. Tehnician activităţi de agroturism montan x
1376. Coordonator activităţi agroturism montan x
1377. Tehnician alimentaţie publică şi turism x
1378. Tehnician prestări servicii turistice x
1379. Turism – Tehnician prestări servicii turistice x
1380. Tehnician prestaţii hoteliere x
1381. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie x
1382. Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii x
1383. Asistent manager unităţi hoteliere x
1384. Asistent de gestiune în unitatea de cazare şi alimentaţie x
1385. Economia turismului x
1386. Economia turismului intern şi internaţional x
1387. Management în comerţ şi turism x
1388. Marketing x
1389. Management x
1390. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
1391. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1392. Gestiunea afacerilor x
1393. Management financiar - contabil x
1394. Management turistic şi hotelier x
1395. Managementul comerţului şi turismului x TURISM
1396. Turism - Servicii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1397. Turism şi servicii x (programa aprobată prin ordinul
1398. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x ministrului educaţiei, cercetării,
1399. Management turistic şi comercial x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1400. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
1401. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
Învăţământ 1402. Management turistic, hotelier şi comercial x /
Pregătire - 1403. Managementul afacerilor în industria hotelieră x
liceal/
instruire practică 16.2. Alimentaţie 1404. Management şi turism x TURISM
Învăţământ
(Alimentaţie publică şi turism / 1405. Management - Turism x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
profesional/
publică şi turism / Turism 1406. Turism x (SPECIALITATE ŞI
Stagii de
Turism) 1407. Management şi marketing x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
pregătire practică 1408. Management – Marketing x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1409. Marketing şi economia serviciilor x
ŞI PSIHOLOGIE
1410. Inginerie şi management agroturistic x (programele pentru examenul naţional de
1411. Managementul afacerilor x definitivare în învăţământ aprobate prin
1412. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1413. Management financiar contabil şi administrativ x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1414. Marketing şi economia afacerilor x
1415. Managementul afacerilor economice x
1416. Management şi marketing în afaceri economice x
1417. Marketing şi comerţ exterior x
1418. Geografia turismului x
1419. Management economic** x
1420. Managementul întreprinderii x
1421. Dezvoltare şi promovare turistică** x
1422. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
1423. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
1424. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
1425. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
1426. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
1427. Managementul firmei x
1428. Organizarea şi amenajarea spaţiului turistic** x
1429. Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului** x
1430. Geografia turismului, turism şi integrare regională** x
1431. Managementul sistemelor calităţii** x
1432. Turism internaţional** x
1433. Administrarea afacerilor** x
1434. Marketing şi management în afaceri** x
1435. Turism şi amenajare turistică** x
1436. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
1437. Agroturism x
1438. Geografia activităţilor turistice x
820
1439. Tehnician instructor auto x
1440. Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale x
1441. Asistent de gestiune în transporturi x
1442. Tehnician electromecanic auto x
Pregătire - 1443. Maistru electromecanic auto x
17.1. Transporturi /
instruire practică 1444. Maistru auto x
Transporturi rutiere
(Transporturi / 1445. Maistru mecanic motoare cu combustie internă x
Transporturi 1446. Maistru mecanic auto x
rutiere) 1447. Mecanic autovehicule x
1448. Mecanic maşini şi utilaj auto x
1449. Mecanic auto x
1450. Maistru militar auto x
1451. Lăcătuş mecanic auto x
Autovehicule rutiere x x
1452. Autovehicule rutiere (în limba engleză) x
Autovehicule rutiere în limbi străine) x
1453. Ingineria autovehiculelor x
1454. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x
1455. Tehnica transporturilor x
Pregătire -
1456. Automobile x x
instruire Automobile şi tractoare
17.1. Transporturi / 1457. x
practică Blindate, automobile şi tractoare
Transporturi rutiere 1458. x
(Transporturi / Ingineria sistemelor de circulaţie
1459. x
Transporturi TRANSPORTURI
1460. Ingineria transporturilor x
rutiere) 1461. Maşini şi echipamente termice x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1462. Mecanică agricolă x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1463. Construcţii de maşini agricole x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1464. Trafic urban x
Învăţământ 1465. Tehnologia transporturilor x
liceal/ /
1466. Transporturi auto x
Învăţământ 1467. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente x TRANSPORTURI
profesional/ 1468. Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Stagii de pregătire Pregătire - 1469. Agent feroviar x (SPECIALITATE ŞI
practică instruire Maistru lăcătuş mecanic vagoane DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
17.2. Transporturi / 1470. x
practică ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Transporturi 1471. Maistru electromecanic locomotive x
(Transporturi / Maistru electromecanic locomotive şi vagoane ŞI PSIHOLOGIE
feroviare 1472. x
Transporturi (programele pentru examenul naţional de
1473. Electromecanic vagoane x definitivare în învăţământ aprobate prin
feroviare) Material rulant de cale ferată ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1474. x
1475. Material rulant x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1476. Operator portuar x
1477. Exploatarea porturilor şi a navelor x
1478. Mecanică nave x
Pregătire - 1479. Navigaţie şi transport fluvial x x
instruire 1480. Navigaţie transport fluvial şi maritim x
practică 17.3. Transporturi / 1481. Navigaţie şi exploatarea navei x
(Transporturi / Transporturi navale 1482. Navigaţie şi transport maritim x
Transporturi 1483. Transporturi navale x
navale) 1484. Navigaţie x
1485. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x
1486. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x
1487. Exploatări portuare x
1488. Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave x
Pregătire - 1489. Aeronautică x
instruire 1490. Aeronave x
17.4. Transporturi /
practică 1491. Maistru construcţii structuri aeronave x
Transporturi Inginerie şi management aeronautic
(Transporturi / 1492. x
aeronautice Aeronave şi motoare de aviaţie
Transporturi 1493. x
aeronautice) 1494. Aeronave şi armament, rachete (militar) x x
1495. Avioane şi motoare x
821
1496. Maistru poligraf x TEHNICI POLIGRAFICE
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1497. Tehnician poligraf x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
1498. Tehnici poligrafice x x
sportului nr. 5620 / 2010)
1499. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x /
Pregătire - TEHNICI POLIGRAFICE
instruire 18.1. Media şi 1500. Tehnoredactor x (MAIŞTRI INSTRUCTORI
practică (Media şi poligrafie / Tehnici (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
poligrafie / Tehnici poligrafice SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
poligrafice) DE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
1501. Operator pre-press x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
Învăţământ ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
liceal/
Învăţământ
profesional/
1502. Operator procesare audio-video x TEHNICI CINEMATOGRAFICE
Stagii de ŞI DE TELEVIZIUNE
pregătire 1503. Cameraman-fotoreporter x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
practică 1504. Tehnici cinematografice şi de televiziune x x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
1505. Operatorie de film şi televiziune x sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -
instruire 18.2. Media şi 1506. Imagine de film şi T.V. x /
TEHNICI CINEMATOGRAFICE
practică (Media şi poligrafie / Tehnici 1507. Imagine de film şi televiziune x ŞI DE TELEVIZIUNE
poligrafie / Tehnici cinematografice şi (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
cinematografice şi de televiziune (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
de televiziune) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI
1508. Tehnologii audio, video şi multimedia x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

1509. Coafor-stilist x
1510. Cosmetician x
1511. Igienă x ESTETICA ŞI
1512. Stilist x IGIENA CORPULUI
1513. Biologie x x OMENESC
1514. Biologie - Ştiinţe agricole x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1515. Biologie - Chimie x x (programa aprobată prin ordinul
1516. Biologie - Geografie x x ministrului educaţiei, cercetării,
1517. Biologie - Agricultură x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ
1518. Chimie - Biologie x x
liceal/ /
Pregătire - instruire 1519. Geografie - Biologie x x
Învăţământ 19.1. Estetica şi ESTETICA ŞI
practică (Estetica şi 1520. Tehnologia substanţelor organice x x
profesional/ igiena corpului IGIENA CORPULUI
igiena corpului 1521. Biologie - Geologie x
Stagii de omenesc OMENESC
omenesc) 1522. Geologie - Biologie x
pregătire (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1523. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
practică (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1524. Tehnologie chimică organică x x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
1525. Biologie aplicată în agricultură x
DE PEDAGOGIE ŞI
1526. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
PSIHOLOGIE
1527. Inginerie biochimică x
(programele pentru examenul naţional de
1528. Biochimie x definitivare în învăţământ aprobate prin
1529. Biochimie tehnologică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1530. Biofizică x
1531. Chimia compușilor biologic activi* x
822

1532. Asistent medical generalist x ASISTENŢĂ MEDICALĂ


1533. Asistent medical x GENERALĂ
1534. Asistent igienă x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1535. Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare x (programa aprobată prin ordinul
1536. Asistent medical de balneofizioterapie x ministrului educaţiei, cercetării,
1537. Asistent de sănătate publică şi igienă x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1538. Asistenţă medicală x x /
Pregătire - instruire ASISTENŢĂ MEDICALĂ
19.2. Estetica şi
practică (Estetica şi GENERALĂ
Învăţământ igiena corpului
igiena corpului
postliceal omenesc / Asistenţă (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
omenesc / Asistenţă
medicală generală (SPECIALITATE ŞI
medicală generală) DIDACTICA
1539. Asistenţă medicală generală x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1540. Asistent medical x ASISTENŢĂ MEDICALĂ
1541. Asistent medical de pediatrie x GENERALĂ
1542. Asistent medical de balneofizioterapie x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1543. Asistent de ocrotire x (programa aprobată prin ordinul
1544. Asistent medical obstetrică - ginecologie x ministrului educaţiei, cercetării,
1545. Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1546. Asistent igienă x /
1547. Asistent de sănătate publică şi igienă x
Pregătire - instruire ASISTENŢĂ MEDICALĂ
20.1. Sănătate şi 1548. Asistenţă medicală generală x
Învăţământ practică (Asistenţă GENERALĂ
asistenţă pedagogică / 1549. Medicină generală x
postliceal medicală) (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Asistenţă medicală 1550. Pediatrie x
(Anexa 21 / Anexa 21.1) (SPECIALITATE ŞI
1551. Asistenţă medicală x x
DIDACTICA
1552. Moaşe x
SPECIALITĂŢII),
1553. Stomatologie x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1554. Kinetoterapie x
ŞI PSIHOLOGIE
1555. Medicină naturistă x (programele pentru examenul naţional
1556. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
1557. Biomateriale şi tehnologie protetică x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1558. Asistent medical de farmacie x FARMACIE (MAIŞTRI
1559. Asistent de farmacie x INSTRUCTORI)
1560. Tehnică farmaceutică x (programa aprobată prin ordinul
1561. Tehnică de farmacie x ministrului educaţiei, cercetării,
1562. Asistenţă de farmacie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1563. Farmacie x /
1564. Biologie x
FARMACIE (MAIŞTRI
Pregătire - instruire 20.2. Sănătate şi 1565. Biologie - Chimie x x
Învăţământ INSTRUCTORI)
practică (Farmacie) asistenţă pedagogică / 1566. Chimie - Biologie x x
postliceal (SPECIALITATE ŞI
(Anexa 21 / Anexa 21.2) Farmacie 1567. Biochimie x
DIDACTICA
1568. Inginerie biochimică x
SPECIALITĂŢII),
1569. Biochimie tehnologică x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
1570. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare –
similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare.
823
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile Programa -
Învăţământ preuniversitar
de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Nivelul de studii Disciplina pentru examenul
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Domeniul Domeniul pentru studiile Studii universitare
Nivel Nr. crt. naţional de definitivare în
principală de încadrare) domeniul fundamental universitare de licenţă de licenţă
Specializarea învăţământ
1571. Construcţii aerospaţiale x
IINGINERIE
1572. Sisteme de propulsie x
AEROSPAŢIALĂ
1573. Aeronave şi motoare de aviaţie x
1574. Tehnologia construcţiilor de maşini x
1575. Maşini unelte şi sisteme de producţie x
1576. Ingineria sudării x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1577. Design industrial x
1578. Ingineria şi managementul calităţii x
1579. Ingineria securităţii în industrie x
1580. Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale x
1581. Sisteme şi echipamente termice x
1582. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
1583. Mecanică fină şi nanotehnologii x
1584. Maşini şi echipamente miniere x
1. Pregătire - 1585. Inginerie mecanică x
instruire 1586. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară x
practică (Mecanică) 1587. Utilaje petroliere şi petrochimice x MECANICĂ (MAIŞTRI
1588. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x INSTRUCTORI)
2. Pregătire - INGINERIE MECANICĂ 1589. Echipamente pentru procese industriale x (programa aprobată prin
instruire ŞTIINŢE ordinul ministrului educaţiei,
Mecanică 1590. Utilaje tehnologice pentru construcţii x
practică (Mecanică / INGINEREŞTI cercetării, tineretului şi
1591. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x sportului nr. 5620 / 2010)
Metalurgie)
1592. Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie x
3. Pregătire - 1593. Utilaje pentru textile şi pielărie x /
instruire 1594. Autovehicule rutiere x
Învăţământ practică (Mecanică / 1595. Vehicule pentru transportul feroviar x MECANICĂ
liceal/ Mecanică agricolă) 1596. Utilaje şi instalaţii portuare x MAIŞTRI
Învăţământ 1597. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - Inginerie economică în domeniul mecanic (SPECIALITATE ŞI
INGINERIE ŞI 1598. x
Stagii de instruire DIDACTICA
MANAGEMENT 1599. Inginerie economică industrială x
pregătire practică (Mecanică / SPECIALITĂŢII),
practică Mecanică în construcţii) MECATRONICĂ ŞI 1600. Mecatronică x
ROBOTICĂ ELEMENTE DE
1601. Robotică x
PEDAGOGIE ŞI
5. Pregătire - 1602. Construcţii de autovehicule x PSIHOLOGIE
instruire 1603. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule x (programele pentru examenul
practică (Mecanică / INGINERIA 1604. Autovehicule rutiere x naţional de definitivare în
Mecanică nave) învăţământ aprobate prin
AUTOVEHICULELOR Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru
1605. x ordinul ministrului educaţiei şi
autovehicule cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
6. Pregătire - 1606. Blindate, automobile şi tractoare x 2015)
instruire ŞTIINŢE INGINEREŞTI
practică 1607. Inginerie medicală x
APLICATE
(Mecanică / Petrol şi
1608. Ştiinţa materialelor x
gaze) INGINERIA
1609. Ingineria elaborării materialelor metalice x
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
1610. Ingineria procesării materialelor metalice x
Metalurgie INGINEREŞTI
1611. Inginerie minieră x
MINE, PETROL ŞI GAZE
1612. Prepararea substanţelor minerale utile x
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
SILVICE / AGRONOMIE 1613. x
Mecanică agricolă ŞTIINŢE industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE 1614. Topografie minieră x
INGINEREŞTI
construcţii
Mecanică / ŞTIINŢE INGINERIE NAVALĂ ŞI 1615. Sisteme şi echipamente navale x
Mecanică nave INGINEREŞTI NAVIGŢIE 1616. Arhitectură navală x
Mecanică / ŞTIINŢE 1617. Inginerie de petrol şi gaze x
MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze INGINEREŞTI 1618. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
824
IINGINERIE
1619. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
AEROSPAŢIALĂ
ELECTROTEHNICĂ,
1620. Sisteme electrice x
ELECTROMECANICĂ,
1. Pregătire - 1621. Electronică de putere şi acţionări electrice x
ENERGETICĂ
instruire Electrotehnică, INGINERIE ELECTRICĂ 1622. Instrumentaţie şi achiziţii de date x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE
practică Electromecanică / 1623. Inginerie electrică şi calculatoare x
INGINEREŞTI (programa aprobată prin ordinul
(Electrotehnică, Electrotehnică 1624. Electrotehnică x ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică / INGINERIE ŞI tineretului şi sportului nr. 5620 /
1625. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
Electromecanică) MANAGEMENT 2010)
ŞTIINŢE INGINEREŞTI /
2. Pregătire - 1626. Inginerie medicală x
APLICATE ELECTROTEHNICĂ,
instruire INGINERIE ELECTRICĂ 1627. Electromecanică x ELECTROMECANICĂ,
practică Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 1628. Mecatronică x
ŞTIINŢE ENERGETICĂ
(Electrotehnică, Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
INGINEREŞTI
1629. x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Electromecanică / Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI (SPECIALITATE ŞI
Electrotehnică) 1630. Electromecanică navală x
NAVIGAŢIE DIDACTICA
1631. Ingineria sistemelor electroenergetice x SPECIALITĂŢII),
3. Pregătire -
instruire 1632. Hidroenergetică x ELEMENTE DE
1633. Termoenergetică x PEDAGOGIE ŞI
practică (Energetică / Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică şi tehnologii nucleare PSIHOLOGIE
Electroenergetică, Electroenergetică, ŞTIINŢE
1634. x
(programele pentru examenul
Termoenergetică, Termoenergetică, INGINEREŞTI
1635. Managementul energiei x naţional de definitivare în
Hidroenergetică) Hidroenergetică 1636. Energetică industrială x învăţământ aprobate prin ordinul
INGINERIE ŞI ministrului educaţiei şi cercetării
1637. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MANAGEMENT
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1638. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
1639. Electronică aplicată x ELECTRONICĂ,
1640. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x AUTOMATIZĂRI
1641. Echipamente şi sisteme electronice militare x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
INGINERIE ELECTORNICĂ (programa aprobată prin ordinul
Învăţământ 1642. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x
ŞI TELECOMUNICAŢII ministrului educaţiei, cercetării,
liceal/ 1643. Reţele şi software de telecomunicaţii x tineretului şi sportului nr. 5620 /
Învăţământ 1644. Telecomenzi şi electronică în transporturi x 2010)
profesional/ 1645. Transmisiuni x
Stagii de /
Pregătire - 1646. Automatică şi informatică aplicată x ELECTRONICĂ,
pregătire instruire Electronică şi Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere AUTOMATIZĂRI
practică practică . (Electronică şi automatizări / ŞTIINŢE INGINERIA SISTEMELOR 1647. x
informatizată a acţiunilor de luptă (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
automatizări / Electronică şi INGINEREŞTI 1648. Ingineria sistemelor multimedia x (SPECIALITATE ŞI
Electronică şi Automatizări
INGINERIE ŞI DIDACTICA
automatizări) 1649. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT SPECIALITĂŢII),
1650. Calculatoare x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
CALCULATOARE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate
1651. x naţional de definitivare în
INFORMAŢIEI naţională învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1652. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x TELECOMUNICAŢII
1653. Reţele şi software de telecomunicaţii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1654. Telecomenzi şi electronică în transporturi x (programa aprobată prin ordinul
INGINERIE ELECTORNICĂ ministrului educaţiei, cercetării,
1655. Transmisiuni x tineretului şi sportului nr. 5620 /
ŞI TELECOMUNICAŢII
1656. Electronică aplicată x 2010)
1657. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x /
Pregătire - 1658. Echipamente şi sisteme electronice militare x TELECOMUNICAŢII
Electronică şi 1659. Automatică şi informatică aplicată x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
instruire
automatizări/ ŞTIINŢE (SPECIALITATE ŞI
practică Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere
Telecomunicaţii INGINEREŞTI INGINERIA SISTEMELOR 1660. x
(Telecomunicaţii / informatizată a acţiunilor de luptă DIDACTICA
Telecomunicaţii) 1661. Ingineria sistemelor multimedia x SPECIALITĂŢII),
INGINERIE ŞI ELEMENTE DE
1662. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x PEDAGOGIE ŞI
MANAGEMENT
1663. Calculatoare x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
CALCULATOARE ŞI naţional de definitivare în
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate învăţământ aprobate prin ordinul
1664. x
INFORMAŢIEI naţională ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
825
INGINERIE FILATURĂ – ŢESĂTORIE – FINISAJ
1665. Tehnologie chimică textilă x TEXTIL (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
CHIMICĂ
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi (programa aprobată prin ordinul ministrului
1666. x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
compozite
1667. Design industrial x 5620 / 2010)
Pregătire - /
1668. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x
instruire Textile/ Filatură FILATURĂ – ŢESĂTORIE – FINISAJ
ŞTIINŢE
practică şi ţesătorie, finisaj TEXTIL (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
INGINEREŞTI INGINERIE
(Textile/ Filatură – textil (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
INDUSTRIALĂ
ţesătorie – finisaj) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1669. Tehnologia şi designul produselor textile x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
INGINERIE CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE –
1670. Tehnologie chimică textilă x
CHIMICĂ FINISAJ TEXTIL (MAIŞTRI
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi INSTRUCTORI)
1671. x
compozite (programa aprobată prin ordinul ministrului
1672. Design industrial x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Pregătire - 1673. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x 5620 / 2010)
instruire /
Textile/ Tricotaje CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE –
practică ŞTIINŢE
şi confecţii textile, FINISAJ TEXTIL (MAIŞTRI
(Textile/ Tricotaje INGINEREŞTI INGINERIE
finisaj textil INSTRUCTORI)
şi confecţii textile, INDUSTRIALĂ
finisaj) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1674. Tehnologia şi designul produselor textile x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Învăţământ PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
liceal/ (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
profesional/ 5558 / 2015)
Stagii de
INGINERIE 1675. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
pregătire (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
practică CHIMICĂ 1676. Design industrial x
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
Pregătire - /
instruire CONFECŢII PIELE
Pielărie / ŞTIINŢE
practică (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Confecţii piele INGINEREŞTI INGINERIE
(Pielărie / Confecţii 1677. Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
piele) INDUSTRIALĂ
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1678. Măsurători terestre şi cadastru x CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
GEODEZIE
1679. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x INSTRUCTORI)
1680. Măsurători terestre şi cadastru x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Pregătire - 5620 / 2010)
instruire /
Construcţii şi
practică ŞTIINŢE CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
lucrări publice/
(Construcţii şi INGINEREŞTI INGINERIE INSTRUCTORI)
Construcţii
lucrări publice/ GEODEZICĂ 1681. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Construcţii) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
826
1682. Construcţii civile, industriale şi agricole x CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
1683. Căi ferate, drumuri şi poduri x INSTRUCTORI)
1684. Amenajări şi construcţii hidrotehnice x (programa aprobată prin ordinul ministrului
1685. Construcţii şi fortificaţii x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
INGINERIE CIVILĂ 1686. Construcţii miniere x 5620 / 2010)
Pregătire -
1687. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x /
instruire Construcţii şi
practică lucrări ŞTIINŢE 1688. Inginerie civilă x CONSTRUCŢII (MAIŞTRI
(Construcţii şi publice/ INGINEREŞTI 1689. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x INSTRUCTORI)
lucrări publice/ Construcţii 1690. Infrastructura transporturilor metropolitane x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Construcţii) INGINERIE ŞI SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1691. Inginerie economică în construcţii x
MANAGEMENT PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
MINE, PETROL ŞI definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
1692. Topografie minieră x
GAZE ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1693. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU
1694. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x CONSTRUCŢII
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Pregătire - Construcţii şi 5620 / 2010)
instruire lucrări /
practică publice / ŞTIINŢE
INSTALAŢII INSTALAŢII PENTRU
(Construcţii şi Instalaţii INGINEREŞTI
1695. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x CONSTRUCŢII
Învăţământ lucrări publice/ pentru
Instalaţii pentru construcţii) construcţii (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
liceal/ SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Învăţământ PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
profesional/ (programele pentru examenul naţional de
Stagii de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
pregătire ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
practică 5558 / 2015)
1696. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie
1697. x
şi carbochimie
1698. Chimie militară x
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi
1699.
nanomateriale
x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
1700. Ştiinţa şi ingineria polimerilor x INSTRUCTORI)
Pregătire - Ingineria şi informatica proceselor chimice şi (programa aprobată prin ordinul ministrului
INGINERIE CHIMICĂ 1701.
biochimice
x
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
instruire Chimie
practică industrială / ŞTIINŢE 1702. Inginerie chimică x 5620 / 2010)
(Chimie Chimie INGINEREŞTI 1703. Inginerie biochimică x /
industrială / Chimie industrială 1704. Ingineria fabricaţiei hârtiei x CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI
industrială) 1705. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x INSTRUCTORI)
1706. Prelucrarea petrolului şi petrochimie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1707. x
compozite PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
INGINERIE ŞI Inginerie economică în industria chimică şi de (programele pentru examenul naţional de
1708. x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
MANAGEMENT materiale
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
INGINERIA Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi
1709. x 5558 / 2015)
MEDIULUI petrochimică
Chimie 1710. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
Pregătire –instruire practică (Chimie industrială / ŞTIINŢE Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi
INGINERIE CHIMICĂ 1711. x
industrială / Materiale de construcţii) Materiale de INGINEREŞTI nanomateriale
construcţii 1712. Inginerie chimică x
827
ŞTIINŢE CHIMIE 1713. Biochimie tehnologică x
EXACTE /
MATEMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ 1714. Biofizică x
NATURII
ŞTIINŢE ALE 1715. Biochimie x
NATURII /
ŞTIINŢE BIOLOGIE
BIOLOGICE ŞI 1716. Biologie x
BIOMEDICALE
1717. Chimia mediului x PROTECŢIA
1718. Ecologie şi protecţia mediului x MEDIULUI
ŞTIINŢE ALE ŞTIINŢA MEDIULUI 1719. Geografia mediului x
(programa aprobată prin ordinul ministrului
NATURII / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
MATEMATICĂ 1720. Fizica mediului x
5620 / 2010)
ŞI ŞTIINŢE ALE 1721. Ştiinţa mediului x
Învăţământ NATURII GEOGRAFIE 1722. Hidrologie şi meteorologie x
liceal/ 1723. Geologie x /
Pregătire - GEOLOGIE
Învăţământ 1724. Geochimie x
instruire Protecţia
profesional/ practică mediului 1725. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x PROTECŢIA
Stagii de (Protecţia mediului) 1726. Inginerie biochimică x MEDIULUI
pregătire INGINERIE CHIMICĂ
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1727. x
practică biochimice SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
INGINERIE CIVILĂ 1728. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1729. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
1730. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1731. x
INGINERIA petrochimică
INGINEREŞTI MEDIULUI 1732. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
1733. Ingineria dezvoltării rurale durabile x
1734. Ingineria mediului x
1735. Ingineria valorificării deşeurilor x
1736. Inginerie geologică x
INGINERIE 1737. Geologia resurselor miniere x
GEOLOGICĂ 1738. Geologia resurselor petroliere x
1739. Geofizică x
828
1740. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
1741. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
INGINERIE CHIMICĂ
1742. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
1743. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
Pregătire -
1744. Ingineria produselor alimentare x
instruire
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 1745. Pescuit şi industrializarea peştelui x
practică Industrie
1746. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
(Industrie alimentară
1747. Ingineria produselor alimentare x
alimentară/Industria
INGINERIA PRODUSELOR 1748. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
alimentară)
ALIMENTARE 1749. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
1750. Pescuit şi industrializarea peştelui x
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
BIOTEHNOLOGII 1751. Biotehnologii pentru industria alimentară x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1752. Ingineria produselor alimentare x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1753. Pescuit şi industrializarea peştelui x
1754. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
Pregătire - 1755. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
Industrie INGINERIE CHIMICĂ
instruire
alimentară/ ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1756. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
practică (Industrie 1757. Controlul şi expertiza produselor alimentare x INDUSTRIE
Industrializarea
alimentară/
Industrializarea cărnii)
cărnii INGINERIA PRODUSELOR 1758. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTARĂ
ALIMENTARE 1759. Pescuit şi industrializarea peştelui x (MAIŞTRI
1760. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
INSTRUCTORI)
BIOTEHNOLOGII 1761. Biotehnologii pentru industria alimentară x (programa aprobată prin
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1762. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
INGINERIE CHIMICĂ 1763. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
tineretului şi sportului
Pregătire - 1764. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
nr. 5620 / 2010)
instruire Industrie 1765. Ingineria produselor alimentare x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ
practică (Industrie alimentară/ 1766. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
alimentară/ Industrializarea 1767. Controlul şi expertiza produselor alimentare x /
INGINERIA PRODUSELOR
Învăţământ Industrializarea laptelui 1768. Ingineria produselor alimentare x
ALIMENTARE
liceal/ laptelui) 1769. Tehnologia prelucrării produselor agricole x INDUSTRIE
Învăţământ ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE / ALIMENTARĂ
profesional/ ŞTIINŢE INGINEREŞTI
BIOTEHNOLOGII 1770. Biotehnologii pentru industria alimentară x (MAIŞTRI
Stagii de 1771. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x INSTRUCTORI)
pregătire INGINERIE CHIMICĂ 1772. Controlul şi expertiza produselor alimentare x (SPECIALITATE
practică Pregătire - 1773. Controlul şi securitatea produselor alimentare x ŞI DIDACTICA
Industrie 1774. Ingineria produselor alimentare x SPECIALITĂŢII),
instruire INGINERIE INDUSTRIALĂ
alimentară / ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1775. Tehnologia prelucrării produselor agricole x ELEMENTE DE
practică (Industrie
Morărit Controlul şi expertiza produselor alimentare PEDAGOGIE ŞI
alimentară / Morărit) 1776. x
INGINERIA PRODUSELOR PSIHOLOGIE
1777. Ingineria produselor alimentare x
ALIMENTARE (programele pentru
1778. Tehnologia prelucrării produselor agricole x examenul naţional de
1779. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x definitivare în
INGINERIE CHIMICĂ 1780. Controlul şi expertiza produselor alimentare x învăţământ aprobate prin
Pregătire - 1781. Controlul şi securitatea produselor alimentare x ordinul ministrului
instruire Industrie 1782. Ingineria produselor alimentare x educaţiei şi cercetării
practică alimentară / ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ ştiinţifice nr. 5558 /
1783. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
(Industrie Panificaţie 1784. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
2015)
alimentară / Panificaţie) INGINERIA PRODUSELOR
1785. Ingineria produselor alimentare x
ALIMENTARE
1786. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
1787. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
Pregătire - INGINERIE CHIMICĂ 1788. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
Industrie 1789. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
instruire
alimentară/
practică 1790. Ingineria produselor alimentare x
Industrializarea ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ
(Industrie 1791. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
legumelor şi
alimentară/ Industrializarea 1792. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
fructelor INGINERIA PRODUSELOR
legumelor şi fructelor) 1793. Ingineria produselor alimentare x
ALIMENTARE
1794. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
1795. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
Pregătire - INGINERIE CHIMICĂ 1796. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
Industrie 1797. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
instruire
alimentară/
practică 1798. Ingineria produselor alimentare x
Industrie ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ
(Industrie 1799. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
alimentară
alimentară/ Industrie 1800. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
fermentativă INGINERIA PRODUSELOR
alimentară fermentativă) 1801. Ingineria produselor alimentare x
ALIMENTARE
1802. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
829
1803. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x INDUSTRIE
INGINERIE CHIMICĂ
1804. Extracte şi aditivi naturali alimentari x ALIMENTARĂ
1805. Controlul şi expertiza produselor alimentare x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1806. Controlul şi securitatea produselor alimentare x (programa aprobată prin ordinul
INGINERIA 1807. Controlul şi expertiza produselor alimentare x ministrului educaţiei, cercetării,
PRODUSELOR 1808. Ingineria produselor alimentare x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Industrie
Pregătire -instruire practică ALIMENTARE 1809. Tehnologia prelucrării produselor agricole x /
alimentară/
(Industrie
Industrie ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1810. Ingineria produselor alimentare x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
alimentară/ Industrie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
alimentară
alimentară extractivă) (SPECIALITATE ŞI
extractivă
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
INGINERIE ELEMENTE DE PEDAGOGIE
INDUSTRIALĂ 1811. Tehnologia prelucrării produselor agricole x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1812. Agricultură x
1813. Ştiinţele solului x
AGRONOMIE
1814. Montanologie x
1815. Protecţia plantelor x
Pregătire -instruire practică Agricultură, ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
1816. Inginerie genetică x AGRICULTURĂ,
ŞTIINŢE INGINEREŞTI HORTICULTURĂ
(Agricultură, Horticultură/ Horticultură / 1817. Inginerie genetică în agricultură x
Agricultură) Agricultură BIOTEHNOLOGII (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1818. Biotehnologii agricole x
(programa aprobată prin ordinul
1819. Horticultură x
HORTICULTURĂ ministrului educaţiei, cercetării,
1820. Peisagistică x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ INGINERIE ŞI
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1821. Inginerie economică în agricultură x /
liceal/ MANAGEMENT
Învăţământ 1822. Agricultură x
AGRICULTURĂ,
profesional/ HORTICULTURĂ
1823. Ştiinţele solului x
Stagii de AGRONOMIE (MAIŞTRI INSTUCTORI)
1824. Montanologie x
pregătire (SPECIALITATE ŞI
1825. Protecţia plantelor x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
practică ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
1826. Inginerie genetică în agricultură x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Pregătire -instruire practică Agricultură, BIOTEHNOLOGII 1827. Inginerie genetică x ŞI PSIHOLOGIE
(Agricultură, Horticultură/ Horticultură / 1828. Biotehnologii agricole x (programele pentru examenul naţional de
Horticultură) Horticultură definitivare în învăţământ aprobate prin
1829. Horticultură x
HORTICULTURĂ ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1830. Peisagistică x ştiinţifice nr. 5558 / 2015
INGINERIE
1831. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
INDUSTRIALĂ
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Tehnologia prelucrării produselor agricole
INGINERIE ŞI 1832. x
MANAGEMENT 1833. Inginerie economică în agricultură x
1834. Biotehnologii medical – veterinare x ZOOTEHNIST-
BIOTEHNOLOGII 1835. Biotehnologii agricole x VETERINAR (MAIŞTRI
1836. Biotehnologii pentru industria alimentară x INSTRUCTORI)
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -instruire practică . Zootehnist- /
(Zootehnist- Veterinar/ ZOOTEHNIST-
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
Veterinar/ Zootehnist- ŞTIINŢE INGINEREŞTI VETERINAR (MAIŞTRI
Zootehnist-Veterinar) Veterinar INSTRUCTORI)
ZOOTEHNIE 1837. Zootehnie x
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
830
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1838. Pescuit şi industrializarea peştelui x PISCICULTOR (MAIŞTRI
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIA PRODUSELOR INSTRUCTORI)
1839. Pescuit şi industrializarea peştelui x
ALIMENTARE (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Pregătire -instruire practică Zootehnist- PISCICULTOR (MAIŞTRI
(Zootehnist- Veterinar/ INSTRUCTORI)
Veterinar/ Piscicultor) Piscicultor ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
ZOOTEHNIE 1840. Piscicultură şi acvacultură x
(SPECIALITATE ŞI
ŞTIINŢE INGINEREŞTI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1841. Silvicultură x SILVICULTURĂ (MIAŞTRI
1842. Exploatări forestiere x INSTRUCTORI)
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Pregătire -instruire practică SILVICULTURĂ (MIAŞTRI
Silvicultură/ ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE /
(Silvicultură/ SILVICULTURĂ INSTRUCTORI)
Silvicultură ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Silvicultură) 1843. Cinegetică x (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1844. Ingineria prelucrării lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pregătire -instruire practică /
Prelucrarea
(Prelucrarea PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului/
lemnului/
prelucrarea
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1845. Ingineria produselor finite din lemn x
prelucrarea
lemnului (SPECIALITATE ŞI
lemnului) DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
831
1846. Economie generală x
1847. Economie agroalimentară x
1848. Economia mediului x
ECONOMIE
1849. Economie şi comunicare economică în afaceri x
1850. Economie agroalimentară şi a mediului x
1851. Economie generală şi comunicare economică x
1852. Administrarea afacerilor x
1853. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
1854. Economia întreprinderii x
1855. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1856. Merceologie şi managementul calităţii x
ADMINISTRAREA
Economic, AFACERILOR 1857. Economia firmei x
ŞTIINŢE ECONOMICE / ŞTIINŢE
administrativ, comerţ SOCIALE Economia comerţului, turismului, serviciilor şi
şi servicii/ Poştă 1858. x
Pregătire - managementul calităţii POŞTĂ
instruire practică 1859. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x (MAIŞTRI
(Economic, Administrarea afacerilor în comerţ, turism, INSTRUCTORI)
1860. x
administrativ, comerţ şi servicii, merceologie şi managementul calităţii (programa aprobată prin
servicii/ Poştă) FINANŢE 1861. Finanţe şi bănci x ordinul ministrului educaţiei,
CONTABILITATE 1862. Contabilitate şi informatică de gestiune x cercetării, tineretului şi
1863. Cibernetică economică x sportului nr. 5620 / 2010)
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
Învăţământ 1864. Statistică şi previziune economică x /
ECONOMICĂ
liceal/ 1865. Informatică economică x POŞTĂ
Învăţământ 1866. Cibernetică economică x (MAIŞTRI
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INSTRUCTORI)
profesional/ 1867. Statistică şi previziune economică x
INFORMATICĂ ECONOMICĂ (SPECIALITATE ŞI
Stagii de 1868. Informatică economică x
pregătire DIDACTICA
1869. Economie internaţională x SPECIALITĂŢII),
practică ECONOMIE ŞI AFACERI
Economic, 1870. Afaceri internaţionale x ELEMENTE DE
INTERNAŢIONALE
administrativ, ŞTIINŢE ECONOMICE / ŞTIINŢE 1871. Economie şi afaceri internaţionale x PEDAGOGIE ŞI
comerţ şi servicii/ SOCIALE 1872. Management x PSIHOLOGIE
MANAGEMENT
Poştă 1873. Managementul dezvoltării rurale durabile x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
MARKETING 1874. Marketing x învăţământ aprobate prin
1875. Administraţie publică x ordinul ministrului educaţiei
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE / 1876. Administraţie europeană x şi cercetării ştiinţifice nr. 5558
ŞTIINŢE SOCIALE
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE / 2015)
1877. Asistenţă managerială şi secretariat x
1878. Servicii şi politici de sănătate publică x
1879. Inginerie economică industrială x
1880. Inginerie economică în domeniul mecanic x
Pregătire -
Economic, 1881. Inginerie economică în construcţii x
instruire practică
administrativ, 1882. Inginerie şi management naval şi portuar x
(Economic,
comerţ şi servicii/ 1883. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
administrativ, comerţ ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Poştă Inginerie economică în domeniul electric,
şi servicii/ Poştă) 1884. x
electronic şi energetic
Inginerie economică în industria chimică şi de
1885. x
materiale
1886. Inginerie economică în agricultură x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI ŞTIINŢE MILITARE ŞI 1887. Management economico - financiar x
INFORMAŢII / ŞTIINŢE SOCIALE INFORMAŢII 1888. Managementul organizaţiei x
832
1889. Administrarea afacerilor x COMERŢ (MAIŞTRI
1890. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x INSTRUCTORI)
1891. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x (programa aprobată prin ordinul
1892. Merceologie şi managementul calităţii x ministrului educaţiei, cercetării,
ADMINISTRAREA tineretului şi sportului nr. 5620 /
AFACERILOR Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul
1893. x 2010)
Pregătire - ŞTIINŢE calităţii
1894. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x /
instruire practică ECONOMICE /
Economic, ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, COMERŢ (MAIŞTRI
(Economic, 1895. x
administrativ, SOCIALE şi managementul calităţii INSTRUCTORI)
administrativ, (SPECIALITATE ŞI
comerţ
comerţ MANAGEMENT 1896. Management x
şi servicii / Comerţ DIDACTICA
şi servicii / MARKETING 1897. Marketing x SPECIALITĂŢII),
şi servicii
Comerţ şi 1898. Economie internaţională x ELEMENTE DE
servicii) ECONOMIE ŞI AFACERI
1899. Afaceri internaţionale x PEDAGOGIE ŞI
INTERNAŢIONALE
1900. Economie şi afaceri internaţionale x PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE 1901. Management economico - financiar x (programele pentru examenul
MILITARE ŞI naţional de definitivare în
ŞTIINŢE MILITARE ŞI învăţământ aprobate prin ordinul
INFORMAŢII /
ŞTIINŢE INFORMAŢII 1902. Managementul organizaţiei x ministrului educaţiei şi cercetării
Învăţământ
SOCIALE ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
liceal/
Învăţământ 1903. Controlul şi expertiza produselor alimentare x ALIMENTAŢIE
profesional/ 1904. Controlul şi securitatea produselor alimentare x PUBLICĂ (MAIŞTRI
Stagii de pregătire INGINERIE CHIMICĂ 1905. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x INSTRUCTORI)
practică 1906. Extracte şi aditivi naturali alimentari x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1907. Ingineria produselor alimentare x tineretului şi sportului nr. 5620 /
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1908. Ingineria produselor alimentare x 2010)
ŞTIINŢE INGINERIE ŞI
INGINEREŞTI 1909. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x /
Pregătire - MANAGEMENT
instruire practică Alimentaţie 1910. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAŢIE
(Alimentaţie publică şi turism / INGINERIA PRODUSELOR 1911. Tehnologia prelucrării produselor agricole x PUBLICĂ (MAIŞTRI
publică şi turism / Alimentaţie ALIMENTARE 1912. Controlul şi expertiza produselor alimentare x INSTRUCTORI)
Alimentaţie publică (SPECIALITATE ŞI
1913. Pescuit şi industrializarea peştelui x
publică) DIDACTICA
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1914. Biotehnologii industriale x SPECIALITĂŢII),
APLICATE
ELEMENTE DE
1915. Economie agroalimentară x PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
ECONOMICE / (programele pentru examenul
ŞTIINŢE
ECONOMIE naţional de definitivare în
1916. Economie agroalimentară şi a mediului x
SOCIALE învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
833
1917. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x TURISM
1918. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
ADMINISTRAREA
1919. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x (programa aprobată prin ordinul
AFACERILOR ministrului educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi
1920. x tineretului şi sportului nr. 5620 /
ECONOMICE / managementul calităţii
ŞTIINŢE 2010) /
MANAGEMENT 1921. Management x
Pregătire - SOCIALE TURISM
MARKETING 1922. Marketing x
instruire practică Alimentaţie (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
1923. Economie internaţională x
(Alimentaţie publică şi turism / ECONOMIE ŞI AFACERI (SPECIALITATE ŞI
1924. Afaceri internaţionale x DIDACTICA
publică şi turism / Turism INTERNAŢIONALE
1925. Economie şi afaceri internaţionale x SPECIALITĂŢII),
Turism)
ŞTIINŢE INGINERIE ŞI 1926. Inginerie şi management în industria turismului x ELEMENTE DE
INGINEREŞTI MANAGEMENT 1927. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE ALE PSIHOLOGIE
NATURII / (programele pentru examenul naţional
MATEMATICĂ GEOGRAFIE 1928. Geografia turismului x de definitivare în învăţământ aprobate
ŞI ŞTIINŢE ALE prin ordinul ministrului educaţiei şi
NATURII cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIA
Pregătire - 1929. Ingineria transporturilor şi a traficului x
Transporturi / TRANSPORTURILOR
instruire practică
Transporturi rutiere ŞTIINŢE 1930. Autovehicule rutiere x TRANSPORTURI
(Transporturi / INGINERIE MECANICĂ
INGINEREŞTI 1931. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Transporturi
INGINERIE ŞI (programa aprobată prin ordinul
rutiere) 1932. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
MANAGEMENT ministrului educaţiei, cercetării,
Pregătire - tineretului şi sportului nr. 5620 /
instruire practică Transporturi / 2010) /
ŞTIINŢE
(Transporturi / Transporturi INGINERIE MECANICĂ 1933. Vehicule pentru transportul feroviar x TRANSPORTURI
INGINEREŞTI (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Învăţământ Transporturi feroviare
liceal/ feroviare) (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ Pregătire - 1934. Navigaţie şi transport maritim şi fluvial x DIDACTICA
profesional/ INGINERIE NAVALĂ ŞI SPECIALITĂŢII),
instruire practică 1935. Hidrografie şi echipamente navale x
Stagii de Transporturi / ŞTIINŢE NAVIGŢIE ELEMENTE DE
(Transporturi /
INGINEREŞTI 1936. Sisteme şi echipamente navale x
pregătire Transporturi
Transporturi navale PEDAGOGIE ŞI
INGINERIE ŞI
practică navale) 1937. Inginerie şi management naval şi portuar x PSIHOLOGIE
MANAGEMENT (programele pentru examenul naţional
Pregătire - instruire 1938. Inginerie şi management aeronautic x de definitivare în învăţământ aprobate
practică Transporturi / 1939. Navigaţie aeriană x prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE IINGINERIE cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
(Transporturi / Transporturi
INGINEREŞTI AEROSPAŢIALĂ
Transporturi aeronautice 1940. Air Navigationa x
aeronautice)
TEHNICI
CINEMATOGRAFICE ŞI DE
TELEVIZIUNE
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
2010) /
Pregătire - instruire TEHNICI
Media şi CINEMATOGRAFICE ŞI DE
practică (Media şi
poligrafie / Tehnici ŞTIINŢE TELEVIZIUNE
poligrafie / Tehnici INGINERIA SISTEMELOR 1941. Ingineria sistemelor multimedia x
cinematografice şi INGINEREŞTI (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
cinematografice şi
de televiziune (SPECIALITATE ŞI
de televiziune)
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
834
ŞTIINŢE ALE 1942. Biochimie x ESTETICA ŞI
NATURII / IGIENA CORPULUI
ŞTIINŢE BIOLOGIE
1943. Biologie x OMENESC
BIOLOGICE ŞI
BIOMEDICALE (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE (programa aprobată prin ordinul ministrului
EXACTE / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
MATEMATICĂ CHIMIE 1944. Biochimie tehnologică x / 2010)
Pregătire - instruire ŞI ŞTIINŢE ALE
Estetica şi NATURII
/
practică (Estetica şi ESTETICA ŞI
igiena corpului SĂNĂTATE/
igiena corpului IGIENA CORPULUI
omenesc ŞTIINŢE
omenesc) BIOLOGICE ŞI
SĂNĂTATE 1945. Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic x OMENESC
BIOMEDICALE (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
Învăţământ 1946. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
liceal/ SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Învăţământ ŞTIINŢE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
INGINERIE CHIMICĂ
INGINEREŞTI (programele pentru examenul naţional de definitivare
profesional/ 1947. Inginerie biochimică x
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
Stagii de
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
pregătire
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
practică
(MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
Pregătire - instruire / 2010)
Estetica şi SĂNĂTATE/ /
practică (Estetica şi
igiena corpului ŞTIINŢE ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
igiena corpului BIOLOGICE ŞI SĂNĂTATE 1948. Asistenţă medicală x
omenesc / Asistenţă (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
omenesc / Asistenţă
medicală generală BIOMEDICALE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
medicală generală)
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
SĂNĂTATE/ 1949. Asistenţă medicală x ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
ŞTIINŢE 1950. Moaşe x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
BIOLOGICE ŞI SĂNĂTATE
BIOMEDICALE 1951. Balneo fiziokinetoterapie şi recuperare x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
CULTURĂ
Pregătire - instruire / 2010)
FIZICĂ ŞI CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT 1952. Kinetoterapie şi motricitate specială x
practică (Asistenţă Sănătate şi asistenţă SPORT /
Învăţământ ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
medicală) pedagogică / Asistenţă
postliceal (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Anexa 18 / medicală
Anexa 18.1) EDUCAŢIE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1953. Kinetoterapie şi motricitate specială x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
SPORT
(programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
835
SĂNĂTATE/ 1954. Asistenţă de farmacie x
ŞTIINŢE
BIOLOGICE ŞI SĂNĂTATE
BIOMEDICALE 1955. Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic x FARMACIE (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE ALE 1956. Biochimie x
(programa aprobată prin ordinul ministrului
NATURII / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
ŞTIINŢE BIOLOGIE / 2010)
Pregătire - instruire BIOLOGICE ŞI 1957. Biologie x
/
Învăţământ practică (Farmacie) Sănătate şi asistenţă BIOMEDICALE
FARMACIE (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
postliceal (Anexa 18 / pedagogică / Farmacie ŞTIINŢE
EXACTE / (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Anexa 18.1) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
MATEMATICĂ CHIMIE 1958. Biochimie tehnologică x
ŞI ŞTIINŢE ALE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
NATURII (programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
1959. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE
INGINERIE CHIMICĂ
INGINEREŞTI
1960. Inginerie biochimică x

* Notă. A) Posturile de ACTIVITĂŢI DE PRE-PROFESIONALIZARE de la ŞCOLILE SPECIALE pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 248 alin.
(5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, având oricare din specializările
prevăzute în centralizatorul pentru pregătirea şi instruirea practică, candidaţii susţinând proba scrisă la disciplina prevăzută în acest centralizator, conform specializării înscrise pe diploma de studii şi proba practică specifică postului
solicitat. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de activităţi de pre-profesionalizare din învăţământul special se face în ordinea descrescătoare a notelor, indiferent de disciplina de concurs la care se susţine proba scrisă.
B) Catedrele de pregătire – instruire practică de transporturi/conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal cu aviz IGP/ARR, având oricare din specializările prevăzute în
Centralizatorul pentru pregătirea şi instruirea practică. Candidaţii care solicită ocuparea unui post de pregătire – instruire practică din domeniul transporturi/conducerea autovehiculelor susţin proba practică specifică domeniului
transporturi/transporturi rutiere şi proba scrisă din programa pentru transporturi (maiştri instructori/profesori de instruire practică), aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.
C) La specializările nominalizate mai sus se adaugă specializările universitare/postuniversitare/preuniversitare ale cadrelor didactice care nu se regăsesc în centralizatorul privind pregătirea şi instruirea practică şi care vor primi
acceptul de participare la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar în situaţia în care catedra vacantă coincide cu profilul specializării absolvite şi specializarea înscrisă pe
diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în centralizatorul privind pregătirea şi instruirea practică.
**Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de conversie
profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
*** Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
836
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în Programa -
Învăţământ preuniversitar
învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Nivelul de Studii Disciplina pentru
Domeniul de licenţă/
(Disciplina Domeniul Domeniul pentru studiile Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile studii universitare de examenul naţional de
Nivel Profilul sau domeniul Domeniul de studii
principală de fundamental universitare de licenţă universitare de licenţă masterat/ definitivare în
universitare de master
încadrare) Programul de studii de master acreditat master învăţământ
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
1. Pregătire - Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
instruire Mecanică fină şi nanotehnologii
practică Maşini şi echipamente miniere
(Mecanică) Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie MECANICĂ
2. Pregătire - alimentară (MAIŞTRI
instruire Utilaje petroliere şi petrochimice INSTRUCTORI)
practică Utilaje pentru transportul şi depozitarea
hidrocarburilor
(programa aprobată
(Mecanică / ŞTIINŢE INGINERIE MECANICĂ
Mecanică prin ordinul ministrului
Metalurgie) INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru construcţii tineretului şi sportului
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
3. Pregătire - 1. Avionică şi navigaţie aerospaţială nr. 5620 / 2010)
construcţii
instruire Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 2. Grafică inginerească şi design
practică Utilaje pentru textile şi pielărie 3. Inginerie şi management /
(Mecanică / Autovehicule rutiere aerospaţial
Învăţământ Mecanică Vehicule pentru transportul feroviar 4. Ingineria sistemelor aeronautice MECANICĂ
liceal/ agricolă) Utilaje şi instalaţii portuare 5. Management aeronautic MAIŞTRI
Învăţământ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 6. Propulsie aerospaţială, zgomot şi
Inginerie economică în domeniul mecanic IINGINERIE INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - INGINERIE ŞI
AEROSPAŢIALĂ
emisii poluante x (SPECIALITATE
Stagii de instruire MANAGEMENT Inginerie economică industrială 7. Propulsie aerospaţială şi protecţia ŞI DIDACTICA
pregătire practică MECATRONICĂ Mecatronică mediului SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică / ŞI ROBOTICĂ Robotică 8. Sisteme complexe pentru inginerie ELEMENTE DE
Mecanică în Construcţii de autovehicule aerospaţială PEDAGOGIE ŞI
construcţii) Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 9. Structuri aeronautice şi spaţiale PSIHOLOGIE
INGINERIA Autovehicule rutiere 10. Software în ingineria aerospaţială (programele pentru
5. Pregătire - AUTOVEHICULELOR Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru 11. Tehnologii spaţiale examenul naţional de
instruire autovehicule definitivare în
practică Blindate, automobile şi tractoare învăţământ aprobate
(Mecanică / prin ordinul ministrului
Ştiinţa materialelor educaţiei şi cercetării
Mecanică INGINERIA
Ingineria elaborării materialelor metalice ştiinţifice nr. 5558 /
nave) Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice 2015)
Metalurgie INGINEREŞTI
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
6. Pregătire - GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
instruire ŞTIINŢE
practică Mecanică/
AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
(Mecanică / Mecanică agricolă
SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
Petrol şi gaze)
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI
Petrol şi gaze GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
837
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ 1. Analiza structurilor mecanice
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini 2. Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială
3. Calitate şi certificare în construcţiile sudate
Maşini unelte şi sisteme de producţie
4. Concepţia integrată a sistemelor tehnologice
Ingineria sudării
INGINERIE 5. Conception intégrée des systèmes
Design industrial
INDUSTRIALĂ technologiques
Ingineria şi managementul calităţii 6. Conception intégrée des systèmes technologiques
Ingineria securităţii în industrie 7. Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 8. Concepţie, fabricaţie şi management, asistate de
Sisteme şi echipamente termice calculator
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 9. Concepţie şi fabricaţie integrate cu calculatorul
Mecanică fină şi nanotehnologii 10. Concepţie şi management în productică
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere 11. Design industrial şi produse inovative
instruire Inginerie mecanică 12. Design industrial
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 13. Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi
(Mecanică) alimentară protecţia mediului
Utilaje petroliere şi petrochimice
14. Design industrial şi sisteme de producţie CNC MECANICĂ
2. Pregătire - 15. Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă (MAIŞTRI
Utilaje pentru transportul şi depozitarea 16. Echipamente pentru terapii de recuperare
instruire INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE hidrocarburilor
practică Mecanică INGINERIE MECANICĂ 17. Evaluarea calităţii materialelor şi produselor (programa aprobată
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale 18. Fabrică digitală
(Mecanică / prin ordinul ministrului
Metalurgie) Utilaje tehnologice pentru construcţii 19. Digital factory educaţiei, cercetării,
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 20. Fabricaţie virtuală în procedee de deformare plastică tineretului şi sportului
construcţii 21. Virtual Fabrication in Metal Forming (în limba
3. Pregătire - nr. 5620 / 2010)
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie engleză)
instruire 22. Grafică inginerească şi design
practică Utilaje pentru textile şi pielărie /
Autovehicule rutiere
23. Grafică inginerească şi desen
(Mecanică / 24. Grafică şi design industrial
Vehicule pentru transportul feroviar
Învăţământ Mecanică 25. Grafică şi modelare computerizată MECANICĂ
Utilaje şi instalaţii portuare
liceal/ agricolă) 26. Ingineria calităţii MAIŞTRI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 27. Inginerie avansată asistată de calculator INSTRUCTORI)
IINGINERIE
profesional/ 4. Pregătire - MANAGEMENT Inginerie economică industrială INDUSTRIALĂ
28. Ingineria calităţii sistemelor tehnologice x
(SPECIALITATE
Stagii de instruire 29. Ingineria calităţii şi securitatea muncii
MECATRONICĂ Mecatronică ŞI DIDACTICA
pregătire practică 30. Ingineria fabricaţiei inovative
ŞI ROBOTICĂ Robotică 31. Ingineria produselor din materiale polimerice şi SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică /
Construcţii de autovehicule compozite ELEMENTE DE
Mecanică în PEDAGOGIE ŞI
construcţii)
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 32. Ingineria proiectării şi fabricării produselor
INGINERIA Autovehicule rutiere 33. Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru 34. Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie (programele pentru
5. Pregătire - autovehicule 35. Ingineria sistemelor industriale examenul naţional de
instruire definitivare în
Blindate, automobile şi tractoare 36. Ingéinerie des systemes industriels
practică învăţământ aprobate
Ştiinţa materialelor 37. Ingineria sudării materialelor avansate
(Mecanică / prin ordinul ministrului
INGINERIA 38. Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi educaţiei şi cercetării
Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR control ştiinţifice nr. 5558 /
nave) Ingineria procesării materialelor metalice 39. Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Metalurgie INGINEREŞTI 2015)
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră 40. Ingineria si managementul sistemelor integrate de
6. Pregătire - GAZE Prepararea substanţelor minerale utile fabricație
instruire ŞTIINŢE 41. Ingineria şi managementul serviciilor
practică AGRICOLE ŞI 42. Inginerie integrată
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 43. Inginerie şi management în fabricaţia mecanică
(Mecanică / Mecanică agricolă
SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
Petrol şi gaze) ŞTIINŢE 44. Ingineria nanostructurilor şi proceselor
INGINEREŞTI neconvenţionale
Mecanică/ ŞTIINŢE 45. Inginerie virtuală şi fabricație competitivă
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră 46. Virtual Engineering for Competitive Manufacturing
GAZE
construcţii (în limba engleză)
Sisteme şi echipamente navale 47. Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
INGINERIE NAVALĂ ŞI
NAVIGŢIE Arhitectură navală 48. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
ŞTIINŢE industrie
Mecanică /
INGINEREŞTI 49. Ingineria şi managementul proceselor de sudare
Mecanică nave Sisteme şi echipamente navale
ARHITECTURĂ şi control
NAVALĂ 50. Logistică industrială
Arhitectură navală
51. Industrial logistics
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI
Petrol şi gaze GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
838
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
52. Management în industria sudării
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
53. Managementul asigurării calităţii
Mecanică fină şi nanotehnologii
1. Pregătire - 54. Managementul calităţii
Maşini şi echipamente miniere
instruire 55. Managementul calității in inginerie industriala
Inginerie mecanică 56. Managementul şi ingineria calității
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
(Mecanică) 57. Managementul ciclului de viaţă al produsului
alimentară 58. Managementul producţiei industriale
Utilaje petroliere şi petrochimice 59. Managementul şi tehnologia producţiei
MECANICĂ
2. Pregătire - 60. Managementul şi ingineria întreprinderilor (MAIŞTRI
Utilaje pentru transportul şi depozitarea
instruire industriale virtuale INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE hidrocarburilor
practică Mecanică INGINERIE MECANICĂ 61. Managementul întreprinderilor industriale virtuale (programa aprobată
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale
(Mecanică / 62. Maşini şi sisteme de producţie prin ordinul ministrului
Metalurgie) Utilaje tehnologice pentru construcţii educaţiei, cercetării,
63. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în tineretului şi sportului
construcţii 64. Metode moderne de proiectare în ingineria
3. Pregătire - sistemelor şi tribosistemelor mecanice nr. 5620 / 2010)
instruire Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 65. Metode şi tehnici avansate de proiectare a
practică Utilaje pentru textile şi pielărie produselor /
(Mecanică / Autovehicule rutiere 66. Optimizarea şi informatizarea proceselor şi
Învăţământ Mecanică Vehicule pentru transportul feroviar echipamentelor de fabricaţie
Utilaje şi instalaţii portuare 67. Optimizarea proceselor şi echipamentelor MECANICĂ
liceal/ agricolă) MAIŞTRI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere tehnologice
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic INSTRUCTORI)
IINGINERIE 68. Procedee productive de sudare în mediu de gaze
profesional/ 4. Pregătire - MANAGEMENT Inginerie economică industrială INDUSTRIALĂ protectoare
x
(SPECIALITATE
Stagii de instruire MECATRONICĂ Mecatronică 69. Procese de producţie inovative şi managementul ŞI DIDACTICA
pregătire practică ŞI ROBOTICĂ Robotică tehnologic SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică / 70. Innovative Produktionsprozesse und Technologische
Construcţii de autovehicule ELEMENTE DE
Mecanică în Management (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
construcţii) 71. Producţia sistemelor industriale PSIHOLOGIE
INGINERIA Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR
72. Productica sistemelor industriale (programele pentru
Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru
5. Pregătire - 73. Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator examenul naţional de
autovehicule
instruire 74. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de definitivare în
Blindate, automobile şi tractoare fabricaţie
practică învăţământ aprobate
Ştiinţa materialelor 75. Robotizarea proceselor de sudare prin ordinul ministrului
(Mecanică / INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 76. Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică educaţiei şi cercetării
Mecanică Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR ştiinţifice nr. 5558 /
Ingineria procesării materialelor metalice 77. CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation
nave) Metalurgie INGINEREŞTI 2015)
78. Sisteme micromecanice
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
79. Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
6. Pregătire - GAZE Prepararea substanţelor minerale utile 80. Intelligent manufacturing systems and technologies
instruire ŞTIINŢE 81. Siguranţa şi integritatea structurilor
practică Mecanică/
AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 82. Strategii în asigurarea calităţii în industrie
(Mecanică / Mecanică agricolă
SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară 83. Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor
ŞTIINŢE
Petrol şi gaze) CNC
INGINEREŞTI
84. Tehnologii avansate de fabricaţie
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI 85. Tehnologii moderne de fabricaţie
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
construcţii
GAZE 86. Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
NAVIGŢIE Arhitectură navală
ŞTIINŢE
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave Sisteme şi echipamente navale
ARHITECTURĂ
NAVALĂ
Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI
Petrol şi gaze GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
839
Construcţii aerospaţiale 1. Analiza asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi
IINGINERIE
Sisteme de propulsie echipamentelor tehnologice
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie 2. Analiza structurilor mecanice
Tehnologia construcţiilor de maşini 3. Aplicaţii industriale prin simulare si expertiză
Maşini unelte şi sisteme de producţie 4. Concepţie integrată în ingineria mecanică
Ingineria sudării 5. Concepţii integrate în ingineria mecanică
INGINERIE Design industrial 6. Controlul zgomotelor şi vibraţiilor
INDUSTRIALĂ 7. Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice
Ingineria şi managementul calităţii
8. Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi
Ingineria securităţii în industrie tehnologice agroalimentare şi turistice
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 9. Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
Sisteme şi echipamente termice 10. Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 11. Dinamica maşinilor şi structurilor mecanice
Mecanică fină şi nanotehnologii 12. Echipamente pentru dezafectarea/demolarea
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere construcţiilor şi reciclarea materialelor
instruire Inginerie mecanică 13. Echipamente tehnologice pentru
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea
(Mecanică) alimentară materialelor
Utilaje petroliere şi petrochimice 14. Echipamente şi instalaţii industriale MECANICĂ
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea 15. Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor (MAIŞTRI
instruire hidrocarburilor de construcţii INSTRUCTORI)
practică ŞTIINŢE INGINERIE MECANICĂ 16. Ecobiotehnologii agricole şi alimentare
Mecanică Echipamente pentru procese industriale (programa aprobată prin
INGINEREŞTI 17. Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de
(Mecanică / Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Metalurgie) transport educaţiei, cercetării,
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice 18. Energii regenerabile tineretului şi sportului
în construcţii 19. Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria mecanică
3. Pregătire - nr. 5620 / 2010)
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 20. Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii
instruire echipamentelor sub presiune
Utilaje pentru textile şi pielărie
practică 21. Fenomene de interacţiune vehicul - cale de rulare /
Autovehicule rutiere
(Mecanică / Vehicule pentru transportul feroviar 22. Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice
Învăţământ Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare 23. Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces MECANICĂ
liceal/ agricolă) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 24. Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier MAIŞTRI
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 25. Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în INSTRUCTORI)
IINGINERIE
profesional/ 4. Pregătire - MANAGEMENT Inginerie economică industrială muncă x
MECANICĂ (SPECIALITATE
Stagii de instruire MECATRONICĂ Mecatronică 26. Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a
ŞI DIDACTICA
pregătire practică ŞI ROBOTICĂ Robotică hidrocarburilor
SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică / 27. Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor
Construcţii de autovehicule ELEMENTE DE
Mecanică în termice
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
28. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării PEDAGOGIE ŞI
construcţii) autovehicule PSIHOLOGIE
INGINERIA produselor agroalimentare
Autovehicule rutiere (programele pentru
AUTOVEHICULELOR 29. Ingineria biosistemelor mecanice pentru agricultură şi
5. Pregătire - Echipamente şi sisteme de comandă şi control
industria alimentară examenul naţional de
instruire pentru autovehicule definitivare în
30. Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie
practică Blindate, automobile şi tractoare învăţământ aprobate
alimentară
(Mecanică / Ştiinţa materialelor prin ordinul ministrului
31. Ingineria mediului şi managementul calităţii în educaţiei şi cercetării
Mecanică INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice domeniul feroviar ştiinţifice nr. 5558 /
nave) Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR 32. Ingineria resurselor regenerabile de energie
Ingineria procesării materialelor metalice 2015)
Metalurgie INGINEREŞTI 33. Ingineria şi managementul calităţii şi mediului
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
6. Pregătire - 34. Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile maşini şi structuri mecanice
instruire
ŞTIINŢE 35. Inginerie mecanică avansată
practică Mecanică/ AGRICOLE ŞI
(Mecanică / Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 36. Inginerie mecanică asistată de calculator
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară 37. Inginerie mecanică de precizie
Petrol şi gaze) agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
38. Inginerie de precizie si managementul calităţii
Mecanică/ ŞTIINŢE
39. Instalaţii şi echipamente de proces în minerit
MINE, PETROL ŞI 40. Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
construcţii
GAZE 41. Managementul calităţii proceselor tehnologice
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale 42. Managementul mentenanţei sistemelor mecanice
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală 43. Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului
Mecanică INGINEREŞTI petrolier şi petrochimic
ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
nave
NAVALĂ
44. Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
Arhitectură navală
45. Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces
Inginerie de petrol şi gaze 46. Managementul energiei termice
ŞTIINŢE 47. Maşini termice, frigotehnie şi climatizare
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia 48. Mecanica fluidelor aplicată
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor 49. Mecanică de precizie
840
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
1. Pregătire - Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
instruire
Maşini şi echipamente miniere
practică 50. Metode avansate de proiectare şi analiză în ingineria
Inginerie mecanică
(Mecanică) mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
51. Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului MECANICĂ
2. Pregătire - petrochimic şi de rafinărie (MAIŞTRI
Utilaje petroliere şi petrochimice 52. Metode numerice si experimentale in proiectarea
instruire INSTRUCTORI)
practică Utilaje pentru transportul şi depozitarea structurilor din industria de petrol şi gaze (programa aprobată prin
(Mecanică / ŞTIINŢE
hidrocarburilor 53. Modelare avansată şi informatică în inginerie mecanică
Mecanică INGINERIE MECANICĂ ordinul ministrului
Metalurgie) INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale 54. Modelare şi simulare în ingineria mecanică educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru construcţii 55. Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile tineretului şi sportului
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice 56. Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces nr. 5620 / 2010)
3. Pregătire -
în construcţii 57. Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării
instruire utilajelor
practică Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
58. Optimizarea sistemelor si echipamentelor termice şi /
(Mecanică / Utilaje pentru textile şi pielărie frigorifice
Învăţământ Mecanică Autovehicule rutiere 59. Proiectarea maşinilor şi echipamentelor MECANICĂ
liceal/ agricolă) Vehicule pentru transportul feroviar 60. Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului MAIŞTRI
Învăţământ Utilaje şi instalaţii portuare 61. Simulare şi testare în inginerie mecanică
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere IINGINERIE INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - 62. Siguranţa şi integritatea structurilor x
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic MECANICĂ (SPECIALITATE
Stagii de instruire 63. Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor
MANAGEMENT Inginerie economică industrială ŞI DIDACTICA
pregătire practică feroviare
SPECIALITĂŢII),
MECATRONICĂ Mecatronică 64. Sisteme feroviare moderne
practică (Mecanică /
ŞI ROBOTICĂ Robotică 65. Sisteme industriale pentru tehnologii moderne ELEMENTE DE
Mecanică în PEDAGOGIE ŞI
construcţii) Construcţii de autovehicule 66. Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 67. Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate PSIHOLOGIE
autovehicule 68. Sisteme hidro-pneumatice avansate (programele pentru
5. Pregătire - INGINERIA
Autovehicule rutiere 69. Sisteme mecanice avansate examenul naţional de
instruire AUTOVEHICULELOR definitivare în
Echipamente şi sisteme de comandă şi control 70. Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
practică învăţământ aprobate
pentru autovehicule 71. Sisteme de transport pe calea ferată
(Mecanică / prin ordinul ministrului
Blindate, automobile şi tractoare 72. Tehnici nepoluante în industria agroalimentară educaţiei şi cercetării
Mecanică 73. Termomecanica echipamentelor pentru procese ştiinţifice nr. 5558 /
Ştiinţa materialelor
nave) INGINERIA industriale 2015)
Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR 74. Tehnologii avansate de fabricare şi proiectare a
Ingineria procesării materialelor metalice
6. Pregătire - Metalurgie INGINEREŞTI utilajului petrolier de foraj-extractie
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
instruire 75. Vehicule feroviare pentru mari viteze
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
practică 76. Vehicule feroviare de mare viteză
ŞTIINŢE
(Mecanică / Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Petrol şi gaze) Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică INGINEREŞTI
ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
nave
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
841
Construcţii aerospaţiale 1. Analiza structurilor mecanice
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie 2. Consultanţă în proiectarea sistemelor
Tehnologia construcţiilor de maşini mecanice
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării 3. Ingineria sistemelor industriale
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii 4. Ingineria şi managementul sistemelor de
Ingineria securităţii în industrie producţie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice 5. Ingineria şi managementul calităţii
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii 6. Ingineria calităţii
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere
instruire Inginerie mecanică 7. Ingineria şi managementul sistemelor
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie calităţii
(Mecanică) alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice 8. Ingineria şi managementul sistemelor de MECANICĂ
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea fabricaţie
hidrocarburilor (MAIŞTRI
instruire ŞTIINŢE
Mecanică INGINERIE MECANICĂ INSTRUCTORI)
practică INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale 9. Ingineria şi managementul sistemelor
(Mecanică / Utilaje tehnologice pentru construcţii logistice
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
Metalurgie) Ingineria şi managementul resurselor tehnologice educaţiei, cercetării,
în construcţii 10. Inginerie şi management în domeniul tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie autovehiculelor 5620 / 2010)
instruire Utilaje pentru textile şi pielărie
practică Autovehicule rutiere 11. Ingineria şi managementul producţiei
(Mecanică / Vehicule pentru transportul feroviar utilajului petrolier şi petrochimic
/
Învăţământ Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
liceal/ agricolă) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 12. Ingineria şi managementul sistemelor MECANICĂ
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic industriale de combustie MAIŞTRI
MANAGEMENT Inginerie economică industrială INGINERIE ŞI INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - x
Mecatronică MANAGEMENT (SPECIALITATE ŞI
Stagii de instruire MECATRONICĂ 13. Ingineria şi managementul producţiei
pregătire practică ŞI ROBOTICĂ Robotică DIDACTICA
materialelor metalice
practică (Mecanică / Construcţii de autovehicule SPECIALITĂŢII),
Mecanică în Ingineria sistemelor de propulsie pentru 14. Ingineria şi managementul sistemelor ELEMENTE DE
construcţii) autovehicule mecanice PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR
5. Pregătire - Echipamente şi sisteme de comandă şi control (programele pentru
15. Ingineria și managementul producerii materialelor
pentru autovehicule examenul naţional de
instruire metalice
definitivare în învăţământ
Blindate, automobile şi tractoare
practică aprobate prin ordinul
(Mecanică / Ştiinţa materialelor 16. Inginerie şi management naval şi portuar ministrului educaţiei şi
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică cercetării ştiinţifice nr.
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
nave) Ingineria procesării materialelor metalice 17. Inovare şi tehnologie integrativă 5558 / 2015)
Metalurgie INGINEREŞTI
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
6. Pregătire - GAZE Prepararea substanţelor minerale utile 18. Inovare şi tehnologie integrativă (în limba
instruire ŞTIINŢE engleză)
practică Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
(Mecanică / Mecanică SILVICE / AGRONOMIE 19. Logistică
agricultură şi industria alimentară
Petrol şi gaze) agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI 20. Managementul sistemelor industriale de
Mecanică/ ŞTIINŢE producţie şi servicii
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
Sisteme şi echipamente navale 21. Managementul sistemelor logistice
INGINERIE NAVALĂ ŞI
NAVIGŢIE Arhitectură navală 22. Managementul logisticii
Mecanică / ŞTIINŢE
Mecanică INGINEREŞTI
Sisteme şi echipamente navale
nave ARHITECTURĂ 23. Managementul producţiei şi al logisticii
NAVALĂ
Arhitectură navală
24. Managementul producţiei şi logisticii
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
Petrol şi gaze
INGINEREŞTI
GAZE
Transportul, depozitarea şi distribuţia 25. Managementul securităţii şi condiţiilor de
hidrocarburilor asigurare a sănătăţii în muncă
842
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 1. Comunicare organizaţională în
Sisteme şi echipamente termice mecatronică
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere 2. Ergoinginerie în mecatronică
1. Pregătire - Inginerie mecanică
instruire Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 3. Echipamente şi tehnici miniaturale
practică alimentară avansate
(Mecanică) Utilaje petroliere şi petrochimice
Utilaje pentru transportul şi depozitarea 4. Informatica mediilor virtuale MECANICĂ
2. Pregătire - hidrocarburilor (MAIŞTRI
instruire INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale INSTRUCTORI)
practică Mecanică
ŞTIINŢE 5. Ingineria calităţii în mecatronică şi
INGINEREŞTI Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
(Mecanică / Ingineria şi managementul resurselor tehnologice robotică ordinul ministrului
Metalurgie) în construcţii educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 6. Ingineria mecatronică în optometrie tineretului şi sportului
3. Pregătire - nr. 5620 / 2010)
Utilaje pentru textile şi pielărie
instruire 7. Ingineria sistemelor mecatronice
practică Autovehicule rutiere
Vehicule pentru transportul feroviar
/
(Mecanică /
Învăţământ Mecanică
Utilaje şi instalaţii portuare 8. Implanturi, proteze şi evaluare
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere biomecanică MECANICĂ
liceal/ agricolă) MAIŞTRI
Învăţământ Inginerie economică în domeniul mecanic
INGINERIE ŞI MECATRONICĂ INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - MANAGEMENT ŞI ROBOTICĂ
9. Mecatronică avansată x (SPECIALITATE
Stagii de instruire Inginerie economică industrială
ŞI DIDACTICA
pregătire practică MECATRONICĂ Mecatronică 10. Mecatronică aplicată SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică / ŞI ROBOTICĂ Robotică ELEMENTE DE
Mecanică în Construcţii de autovehicule PEDAGOGIE ŞI
construcţii) 11. Robotică
Ingineria sistemelor de propulsie pentru PSIHOLOGIE
autovehicule (programele pentru
5. Pregătire - INGINERIA 12. Sisteme mecatronice avansate
Autovehicule rutiere examenul naţional de
AUTOVEHICULELOR
instruire Echipamente şi sisteme de comandă şi control definitivare în
practică pentru autovehicule învăţământ aprobate
13. Sisteme mecatronice avansate (în prin ordinul ministrului
(Mecanică / Blindate, automobile şi tractoare limba engleză) educaţiei şi cercetării
Mecanică Ştiinţa materialelor ştiinţifice nr. 5558 /
nave) INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 2015)
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR 14. Sisteme mecatronice pentru industrie
Ingineria procesării materialelor metalice
6. Pregătire - Metalurgie INGINEREŞTI şi medicină
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
instruire
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
practică 15. Sisteme de conducere în robotică
ŞTIINŢE
(Mecanică / Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Petrol şi gaze) Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE 16. Sisteme robotizate
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE 17. Sisteme robotice cu inteligenţă
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI
GAZE
Topografie minieră artificială
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică / ŞTIINŢE
Mecanică INGINEREŞTI
Sisteme şi echipamente navale
nave ARHITECTURĂ
NAVALĂ
Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
843
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ 1. Autovehiculul şi mediul
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie 2. Automobilul şi mediul
3. Autovehiculul şi tehnologiile
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
viitorului
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 4. Cercetare şi dezvoltare în ingineria
Mecanică fină şi nanotehnologii autovehiculelor
Maşini şi echipamente miniere 5. Concepţia şi managementul proiectării
1. Pregătire -
Inginerie mecanică automobilului
instruire
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 6. Concepţia şi proiectarea autovehiculelor
practică
alimentară moderne
(Mecanică)
Utilaje petroliere şi petrochimice 7. Construcţia şi exploatarea
autovehiculelor rutiere MECANICĂ
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea (MAIŞTRI
hidrocarburilor 8. Echipamente şi tehnologii în ingineria
instruire INSTRUCTORI)
INGINERIE MECANICĂ autovehiculelor
practică Echipamente pentru procese industriale (programa aprobată prin
Mecanică
ŞTIINŢE 9. Exploatarea tehnică a autovehiculelor
(Mecanică / INGINEREŞTI Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice
rutiere
Metalurgie) educaţiei, cercetării,
în construcţii 10. Ingineria sistemelor de propulsie pentru tineretului şi sportului
autovehicule nr. 5620 / 2010)
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
11. Ingineria asistată pentru autoturisme
instruire Utilaje pentru textile şi pielărie 12. Ingineria automobilelor pentru o
practică /
Autovehicule rutiere mobilitate durabilă
(Mecanică / Vehicule pentru transportul feroviar 13. Ingineria automobilelor pentru o
Învăţământ Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare MECANICĂ
mobilitate durabilă (în limba engleză)
liceal/ agricolă) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere MAIŞTRI
14. Ingineria sistemelor de propulsie pentru
Învăţământ INSTRUCTORI)
Inginerie economică în domeniul mecanic INGINERIA autovehicule
profesional/ 4. Pregătire - INGINERIE ŞI x
AUTOVEHICULELOR 15. Inginerie virtuală în proiectarea (SPECIALITATE
Stagii de instruire MANAGEMENT ŞI DIDACTICA
Inginerie economică industrială autovehiculelor
pregătire practică SPECIALITĂŢII),
16. Logistica transporturilor rutiere
practică (Mecanică / MECATRONICĂ Mecatronică
ŞI ROBOTICĂ
17. Managementul calităţii în industria de ELEMENTE DE
Mecanică în Robotică
PEDAGOGIE ŞI
automobile
construcţii) Construcţii de autovehicule
18. Optimizarea constructivă a PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie pentru (programele pentru
autoturismelor
5. Pregătire - autovehicule examenul naţional de
INGINERIA
Autovehicule rutiere
19. Optimizarea sistemelor de transport
instruire AUTOVEHICULELOR
definitivare în
Echipamente şi sisteme de comandă şi control 20. Optimizarea sistemelor de transport învăţământ aprobate
practică
pentru autovehicule rutier prin ordinul ministrului
(Mecanică /
Blindate, automobile şi tractoare 21. Proiectarea modernă a autovehiculelor educaţiei şi cercetării
Mecanică ştiinţifice nr. 5558 /
Ştiinţa materialelor
rutiere
nave) 2015)
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
22. Securitate rutieră, transport şi
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR interacţiunea cu mediul
6. Pregătire - Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI 23. Siguranţa şi performanţele circulaţiei
instruire Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI rutiere
practică Prepararea substanţelor minerale utile
GAZE 24. Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în
(Mecanică / ŞTIINŢE industria de autovehicule
Petrol şi gaze) Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 25. Sistemica transporturilor autopropulsate
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară 26. Sisteme şi tehnologii avansate in
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI domeniul autovehiculelor
Mecanică/ ŞTIINŢE 27. Sistemul integrat om - autovehicul –
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră mediu
GAZE
construcţii 28. Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale circulaţie
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică INGINEREŞTI Sisteme şi echipamente navale
nave ARHITECTURǍ
NAVALǍ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
844
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere
instruire Inginerie mecanică
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
(Mecanică) alimentară
1. Tehnologia transportului, depozitării
Utilaje petroliere şi petrochimice MECANICĂ
şi distribuţiei hidrocarburilor
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea (MAIŞTRI
instruire hidrocarburilor INSTRUCTORI)
practică INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale 2. Inginerie de zăcământ
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
(Mecanică / Mecanică
INGINEREŞTI Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Metalurgie) Ingineria şi managementul resurselor tehnologice 3. Ingineria gazelor naturale educaţiei, cercetării,
în construcţii tineretului şi sportului
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 4. Ingineria şi managementul gazelor nr. 5620 / 2010)
instruire naturale
Utilaje pentru textile şi pielărie
practică /
Autovehicule rutiere
(Mecanică /
Învăţământ Mecanică
Vehicule pentru transportul feroviar 5. Forajul sondelor
Utilaje şi instalaţii portuare MECANICĂ
liceal/ agricolă) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere MAIŞTRI
Învăţământ 6. Extracţia petrolului INSTRUCTORI)
Inginerie economică în domeniul mecanic MINE, PETROL ŞI
profesional/ 4. Pregătire - INGINERIE ŞI x (SPECIALITATE
GAZE
Stagii de instruire MANAGEMENT
Inginerie economică industrială
7. Management în industria petrolieră ŞI DIDACTICA
pregătire practică SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică / MECATRONICĂ Mecatronică
8. Managementul securităţii şi sănătăţii ELEMENTE DE
Mecanică în ŞI ROBOTICĂ Robotică PEDAGOGIE ŞI
construcţii) în muncă
Construcţii de autovehicule PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie pentru (programele pentru
5. Pregătire - autovehicule 9. Securitatea şi reabilitarea perimetrelor examenul naţional de
INGINERIA
instruire
AUTOVEHICULELOR
Autovehicule rutiere miniere definitivare în
practică Echipamente şi sisteme de comandă şi control învăţământ aprobate
(Mecanică / pentru autovehicule prin ordinul ministrului
10. Tehnologia transportului, educaţiei şi cercetării
Mecanică Blindate, automobile şi tractoare
depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor ştiinţifice nr. 5558 /
nave) Ştiinţa materialelor 2015)
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
6. Pregătire - Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice
11. Topografie minieră informatizată şi
instruire Metalurgie INGINEREŞTI cadastru
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
practică GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
(Mecanică /
ŞTIINŢE
Petrol şi gaze) Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică INGINEREŞTI
nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
845
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere
instruire Inginerie mecanică
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
(Mecanică) alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
MECANICĂ
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea (MAIŞTRI
instruire hidrocarburilor INSTRUCTORI)
practică INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale
(Mecanică / ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Mecanică Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Metalurgie) INGINEREŞTI
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice educaţiei, cercetării,
în construcţii tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
instruire
practică Utilaje pentru textile şi pielărie
(Mecanică / Autovehicule rutiere /
Învăţământ Mecanică Vehicule pentru transportul feroviar
liceal/ agricolă) Utilaje şi instalaţii portuare MECANICĂ
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 1. Arhitectură navală MAIŞTRI
Învăţământ
INGINERIE NAVALĂ INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - Inginerie economică în domeniul mecanic x
Stagii de instruire
INGINERIE ŞI ŞI NAVIGŢIE 2. Ingineria şi managementul sistemelor (SPECIALITATE ŞI
pregătire practică
MANAGEMENT
nginerie economică industrială şi echipamentelor navale DIDACTICA
practică (Mecanică / SPECIALITĂŢII),
MECATRONICĂ Mecatronică
Mecanică în ELEMENTE DE
ŞI ROBOTICĂ Robotică
construcţii) PEDAGOGIE ŞI
Construcţii de autovehicule PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie pentru (programele pentru
5. Pregătire - autovehicule examenul naţional de
instruire INGINERIA
Autovehicule rutiere definitivare în învăţământ
practică AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi control aprobate prin ordinul
(Mecanică / pentru autovehicule ministrului educaţiei şi
Mecanică Blindate, automobile şi tractoare cercetării ştiinţifice nr.
nave) 5558 / 2015)
Ştiinţa materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborării materialelor metalice
6. Pregătire - Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice
instruire Metalurgie INGINEREŞTI
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
practică GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
(Mecanică / ŞTIINŢE
Petrol şi gaze) Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică
INGINEREŞTI
nave ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
846
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere
instruire Inginerie mecanică
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
(Mecanică) alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
MECANICĂ
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea (MAIŞTRI
instruire hidrocarburilor INSTRUCTORI)
practică INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale
(Mecanică / ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Mecanică Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Metalurgie) INGINEREŞTI
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice educaţiei, cercetării,
în construcţii tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
instruire
practică Utilaje pentru textile şi pielărie
(Mecanică / Autovehicule rutiere /
1. Concepte moderne de inginerie mecanică
Învăţământ Mecanică Vehicule pentru transportul feroviar
Utilaje şi instalaţii portuare navală MECANICĂ
liceal/ agricolă)
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 2. Inginerie şi management în domeniul MAIŞTRI
Învăţământ
INGINERIE MARINĂ maritim şi portuar INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - Inginerie economică în domeniul mecanic x
INGINERIE ŞI ŞI NAVIGŢIE 3. Transport maritim - aspecte economice şi (SPECIALITATE ŞI
Stagii de instruire MANAGEMENT
nginerie economică industrială juridice DIDACTICA
pregătire practică
4. Transport maritim SPECIALITĂŢII),
practică (Mecanică / Mecatronică
MECATRONICĂ 5. Ştiinţe nautice ELEMENTE DE
Mecanică în ŞI ROBOTICĂ Robotică
construcţii) PEDAGOGIE ŞI
Construcţii de autovehicule PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie pentru (programele pentru
5. Pregătire - autovehicule examenul naţional de
instruire INGINERIA
Autovehicule rutiere definitivare în învăţământ
practică AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi control aprobate prin ordinul
(Mecanică / pentru autovehicule ministrului educaţiei şi
Mecanică Blindate, automobile şi tractoare cercetării ştiinţifice nr.
nave) 5558 / 2015)
Ştiinţa materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborării materialelor metalice
6. Pregătire - Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice
instruire Metalurgie INGINEREŞTI
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
practică GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
(Mecanică / ŞTIINŢE
Petrol şi gaze) Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică
INGINEREŞTI
nave ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
847
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
1. Pregătire - Maşini şi echipamente miniere
instruire Inginerie mecanică
practică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
(Mecanică) alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
MECANICĂ
2. Pregătire - Utilaje pentru transportul şi depozitarea (MAIŞTRI
instruire hidrocarburilor INSTRUCTORI)
practică INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale
(Mecanică / ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Mecanică Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Metalurgie) INGINEREŞTI
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice educaţiei, cercetării,
în construcţii tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
instruire 1. Arhitectură navală
practică Utilaje pentru textile şi pielărie
(Mecanică / Autovehicule rutiere /
Învăţământ Mecanică Vehicule pentru transportul feroviar 2. Arhitectură navală (în limba
liceal/ agricolă) Utilaje şi instalaţii portuare engleză) MECANICĂ
Învăţământ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere MAIŞTRI
ARHITECTURĂ
profesional/ 4. Pregătire - Inginerie economică în domeniul mecanic
NAVALĂ
3. Tehnologii avansate în construcţii x INSTRUCTORI)
INGINERIE ŞI (SPECIALITATE ŞI
Stagii de instruire MANAGEMENT navale (în limba engleză)
pregătire practică Inginerie economică industrială DIDACTICA
practică (Mecanică / SPECIALITĂŢII),
MECATRONICĂ Mecatronică 4. Ingineria şi managementul ELEMENTE DE
Mecanică în ŞI ROBOTICĂ
construcţii)
Robotică sistemelor şi echipamentelor navale PEDAGOGIE ŞI
Construcţii de autovehicule PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie pentru (programele pentru
5. Pregătire - autovehicule examenul naţional de
instruire INGINERIA
Autovehicule rutiere definitivare în învăţământ
practică AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi control aprobate prin ordinul
(Mecanică / pentru autovehicule ministrului educaţiei şi
Mecanică Blindate, automobile şi tractoare cercetării ştiinţifice nr.
nave) 5558 / 2015)
Ştiinţa materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborării materialelor metalice
6. Pregătire - Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice
instruire Metalurgie INGINEREŞTI
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
practică GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
(Mecanică / ŞTIINŢE
Petrol şi gaze) Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică
INGINEREŞTI
nave ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
848
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
1. Pregătire -
Inginerie mecanică
instruire
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
practică
industrie alimentară
(Mecanică)
Utilaje petroliere şi petrochimice
Utilaje pentru transportul şi depozitarea MECANICĂ
2. Pregătire -
hidrocarburilor (MAIŞTRI
instruire INGINERIE MECANICĂ INSTRUCTORI)
practică Echipamente pentru procese industriale
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
(Mecanică / Mecanică Utilaje tehnologice pentru construcţii
INGINEREŞTI ordinul ministrului
Metalurgie) Ingineria şi managementul resurselor educaţiei, cercetării,
tehnologice în construcţii tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire - Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
instruire Utilaje pentru textile şi pielărie
practică Autovehicule rutiere
(Mecanică / /
Vehicule pentru transportul feroviar
Învăţământ Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
liceal/ agricolă) MECANICĂ
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 1. Logistica transporturilor
Învăţământ MAIŞTRI
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic INGINERIA 2. Management în transporturi
profesional/ 4. Pregătire - x INSTRUCTORI)
MANAGEMENT Inginerie economică industrială TRANSPORTURILOR 3. Transport şi trafic urban
Stagii de instruire (SPECIALITATE ŞI
MECATRONICĂ Mecatronică
pregătire practică 4. Tehnici avansate în transportul rutier DIDACTICA
ŞI ROBOTICĂ Robotică
practică (Mecanică / SPECIALITĂŢII),
Construcţii de autovehicule ELEMENTE DE
Mecanică în
Ingineria sistemelor de propulsie pentru PEDAGOGIE ŞI
construcţii)
autovehicule PSIHOLOGIE
INGINERIA
5. Pregătire - Autovehicule rutiere (programele pentru
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi examenul naţional de
instruire definitivare în învăţământ
practică control pentru autovehicule
aprobate prin ordinul
(Mecanică / Blindate, automobile şi tractoare ministrului educaţiei şi
Mecanică ŞTIINŢE INGINEREŞTI cercetării ştiinţifice nr.
Inginerie medicală
nave) APLICATE 5558 / 2015)
Ştiinţa materialelor
INGINERIA
6. Pregătire - Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
instruire Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI
practică Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
(Mecanică / Prepararea substanţelor minerale utile
Petrol şi gaze) ŞTIINŢE
Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
ŞTIINŢE agricultură şi industria alimentară
agricolă
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică
INGINEREŞTI
nave ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
849
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
1. Pregătire -
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
instruire
industrie alimentară
practică
(Mecanică) Utilaje petroliere şi petrochimice
Utilaje pentru transportul şi depozitarea
hidrocarburilor MECANICĂ
2. Pregătire -
INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale (MAIŞTRI
instruire
INSTRUCTORI)
practică Utilaje tehnologice pentru construcţii
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
(Mecanică / Mecanică Ingineria şi managementul resurselor
INGINEREŞTI ordinul ministrului
Metalurgie) tehnologice în construcţii
educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire - 5620 / 2010)
Utilaje pentru textile şi pielărie
instruire
practică Autovehicule rutiere
(Mecanică / Vehicule pentru transportul feroviar /
Învăţământ Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
liceal/ agricolă) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere MECANICĂ
1. Biomateriale metalice MAIŞTRI
Învăţământ Inginerie economică în domeniul mecanic ŞTIINŢE
INGINERIE ŞI 2. Inginerie medicală INSTRUCTORI)
profesional/ 4. Pregătire - INGINEREŞTI x
Stagii de instruire
MANAGEMENT
Inginerie economică industrială APLICATE 3. Optometrie avansată (SPECIALITATE ŞI
pregătire practică 4. Tehnologii optice DIDACTICA
MECATRONICĂ Mecatronică
practică (Mecanică / SPECIALITĂŢII),
ŞI ROBOTICĂ Robotică
Mecanică în ELEMENTE DE
Construcţii de autovehicule PEDAGOGIE ŞI
construcţii)
Ingineria sistemelor de propulsie pentru PSIHOLOGIE
autovehicule (programele pentru
5. Pregătire - INGINERIA
Autovehicule rutiere examenul naţional de
instruire AUTOVEHICULELOR definitivare în învăţământ
practică Echipamente şi sisteme de comandă şi
aprobate prin ordinul
(Mecanică / control pentru autovehicule ministrului educaţiei şi
Mecanică Blindate, automobile şi tractoare cercetării ştiinţifice nr.
nave) ŞTIINŢE INGINEREŞTI 5558 / 2015)
APLICATE
Inginerie medicală
6. Pregătire - Ştiinţa materialelor
INGINERIA
instruire Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
practică Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI
(Mecanică / Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze) Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
ŞTIINŢE
agricultură şi industria alimentară
agricolă
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică
INGINEREŞTI
nave ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
850
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
1. Biomateriale
Maşini unelte şi sisteme de producţie 2. Cercetarea şi expertizarea materialelor
Ingineria sudării speciale
INGINERIE
Design industrial 3. Controlul calităţii şi al procesării
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii materialelor
Ingineria securităţii în industrie 4. Ingineria şi managementul materialelor
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale avansate – metalice, ceramice şi compozite
Sisteme şi echipamente termice 5. Ingineria şi managementul fabricaţiei de
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice piese turnate
Mecanică fină şi nanotehnologii 6. Ingineria şi managementul procesării
Maşini şi echipamente miniere avansate a materialelor
Inginerie mecanică 7. Managementul laboratoarelor de
1. Pregătire -
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi încercări şi evaluări ale materialelor
instruire
industrie alimentară 8. Materiale avansate
practică
Utilaje petroliere şi petrochimice 9. Materiale avansate şi tehnici de analiză
(Mecanică)
Utilaje pentru transportul şi depozitarea experimentală
hidrocarburilor 10. Materiale metalice avansate MECANICĂ
2. Pregătire -
INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale 11. Materiale şi tehnologii avansate (MAIŞTRI
instruire
12. Materiale şi tehnologii avansate pentru
practică Utilaje tehnologice pentru construcţii INSTRUCTORI)
ŞTIINŢE industria autovehiculelor
(Mecanică / Mecanică Ingineria şi managementul resurselor (programa aprobată prin
INGINEREŞTI 13. Materiale pentru construcţii
Metalurgie) tehnologice în construcţii ordinul ministrului
14. Materiale, micro- şi nanotehnologii educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 15. Metode şi procedee moderne în ingineria tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire -
Utilaje pentru textile şi pielărie materialelor 5620 / 2010)
instruire
Autovehicule rutiere 16. Metalurgia pulberilor şi materiale
practică
Vehicule pentru transportul feroviar avansate
(Mecanică / /
Utilaje şi instalaţii portuare 17. Nanotehnologii şi materiale
Învăţământ Mecanică
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere multifuncţionale
liceal/ agricolă) MECANICĂ
18. Obținerea, procesarea și caracterizarea
Învăţământ Inginerie economică în domeniul mecanic MAIŞTRI
INGINERIE ŞI INGINERIA nanomaterialelor metalice
profesional/ 4. Pregătire - x INSTRUCTORI)
MANAGEMENT
Inginerie economică industrială
MATERIALELOR 19. Procese performante pentru calitatea
Stagii de instruire (SPECIALITATE ŞI
materialelor şi a mediului în metalurgie
pregătire practică Mecatronică DIDACTICA
MECATRONICĂ 20. Procedee avansate de obţinere a
practică (Mecanică / ŞI ROBOTICĂ SPECIALITĂŢII),
Robotică materialelor metalice
Mecanică în ELEMENTE DE
Construcţii de autovehicule 21. Procedee avansate de procesare a
construcţii) PEDAGOGIE ŞI
Ingineria sistemelor de propulsie pentru materialelor metalice
autovehicule 22. Procedee de obţinere a materialelor PSIHOLOGIE
5. Pregătire - INGINERIA (programele pentru
Autovehicule rutiere speciale examenul naţional de
instruire AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi 23. Procesarea materialelor metalice prin definitivare în învăţământ
practică
control pentru autovehicule procedee speciale aprobate prin ordinul
(Mecanică /
Blindate, automobile şi tractoare 24. Sinteza și procesarea materialelor ministrului educaţiei şi
Mecanică cercetării ştiinţifice nr.
ŞTIINŢE INGINEREŞTI metalice speciale
nave) Inginerie medicală 5558 / 2015)
APLICATE 25. Structura fină a materialelor metalice
Ştiinţa materialelor 26. Substanţe, materiale şi sisteme
6. Pregătire - INGINERIA
Ingineria elaborării materialelor metalice biocompatibile
instruire Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice 27. Sudarea şi asigurarea calităţii
practică Metalurgie INGINEREŞTI
Inginerie minieră materialelor
(Mecanică / MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
28. Ştiinţa şi managementul încercării
Petrol şi gaze)
ŞTIINŢE
materialelor
Mecanică/ AGRICOLE ŞI 29. Știința și expertizarea materialelor
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru metalice avansate
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
ŞTIINŢE
agricultură şi industria alimentară 30. Știința și managementul testării
agricolă
INGINEREŞTI materialelor
Mecanică/ ŞTIINŢE 31. Tehnici avansate în ingineria procesării
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră materialelor
construcţii 32. Tehnici avansate de obţinere şi
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI caracterizare a nanomaterialelor
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală 33. Tehnici avansate pentru procesarea
Mecanică
INGINEREŞTI materialelor metalice
nave ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
851
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
1. Pregătire - Mecanică fină şi nanotehnologii
instruire Maşini şi echipamente miniere
practică Inginerie mecanică
(Mecanică) Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
2. Pregătire - Utilaje petroliere şi petrochimice MECANICĂ
instruire Utilaje pentru transportul şi depozitarea (MAIŞTRI
practică INGINERIE MECANICĂ hidrocarburilor INSTRUCTORI)
(Mecanică / ŞTIINŢE Echipamente pentru procese industriale (programa aprobată prin
Mecanică
Metalurgie) INGINEREŞTI Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
Ingineria şi managementul resurselor educaţiei, cercetării,
tehnologice în construcţii tineretului şi sportului nr.
3. Pregătire -
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
instruire Utilaje pentru textile şi pielărie
practică Autovehicule rutiere
(Mecanică / Vehicule pentru transportul feroviar /
Învăţământ Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare 1. Inginerie pentru sisteme mecanice
liceal/ agricolă) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere INGINERIE DE speciale de apărare şi securitate MECANICĂ
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic MAIŞTRI
Inginerie economică industrială
ARMAMENT,
profesional/ 4. Pregătire - MANAGEMENT x INSTRUCTORI)
MECATRONICĂ Mecatronică RACHETE ŞI 2. Tehnologii şi management în
Stagii de instruire (SPECIALITATE ŞI
pregătire practică ŞI ROBOTICĂ Robotică MUNIŢII structurile logistice pentru apărare şi DIDACTICA
practică (Mecanică / Construcţii de autovehicule securitate SPECIALITĂŢII),
Mecanică în Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
construcţii) INGINERIA
autovehicule PEDAGOGIE ŞI
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR
5. Pregătire - Echipamente şi sisteme de comandă şi control (programele pentru
instruire pentru autovehicule examenul naţional de
practică Blindate, automobile şi tractoare definitivare în învăţământ
(Mecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI aprobate prin ordinul
Inginerie medicală ministrului educaţiei şi
APLICATE
Mecanică cercetării ştiinţifice nr.
Ştiinţa materialelor
nave) INGINERIA 5558 / 2015)
Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor metalice
6. Pregătire - Metalurgie INGINEREŞTI
Inginerie minieră
instruire MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
practică
ŞTIINŢE
(Mecanică / Mecanică/ AGRICOLE ŞI
Petrol şi gaze) Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară
agricolă ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
construcţii
Sisteme şi echipamente navale
INGINERIE NAVALĂ ŞI
Mecanică /
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică
INGINEREŞTI
nave Arhitectură navală
ARHITECTURĂ NAVALĂ
Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
852
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
AEROSPAŢIALĂ aviaţie
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări ELECTROTEHNICĂ,
INGINERIE electrice ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date ENERGETICĂ
1. Pregătire - ŞTIINŢE (MAIŞTRI
Electromecanică / Inginerie electrică şi calculatoare
instruire INGINEREŞTI INSTRUCTORI)
Electrotehnică Electrotehnică
practică (programa aprobată prin ordinul
(Electrotehnică,
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică / tineretului şi sportului nr. 5620
Electromecanică) Echipamente şi sisteme de
INGINERIA / 2010)
comandă şi control pentru
Învăţământ
AUTOVEHICULELOR autovehicule 1. Avionică şi navigaţie aerospaţială /
2. Pregătire -
liceal/ instruire INGINERIE 2. Ingineria sistemelor aeronautice ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică
Învăţământ practică ELECTRICĂ 3. Sisteme complexe pentru ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, IINGINERIE
profesional/ (Electrotehnică, ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
AEROSPAŢIALĂ
inginerie aerospaţială x ENERGETICĂ
Electromecanică / Electromecanică / (MAIŞTRI
Stagii de
Electromecanică
INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică 4. Structuri aeronautice şi spaţiale
pregătire Electrotehnică) INGINERIE MARITIMĂ INSTRUCTORI)
Electromecanică navală 5. Software în ingineria aerospaţială
practică ŞI NAVIGAŢIE (SPECIALITATE ŞI
3. Pregătire - 6. Tehnologii spaţiale DIDACTICA
Ingineria sistemelor
instruire SPECIALITĂŢII),
electroenergetice
practică ELEMENTE DE
(Energetică / Hidroenergetică
INGINERIE Termoenergetică PEDAGOGIE ŞI
Electroenergetică,
Termoenergetică, Energetică / ENERGETICĂ PSIHOLOGIE
Energetică şi tehnologii nucleare
Hidroenergetică) Electroenergetică, ŞTIINŢE (programele pentru examenul
Managementul energiei naţional de definitivare în
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Energetică industrială învăţământ aprobate prin ordinul
Hidroenergetică ministrului educaţiei şi cercetării
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
853
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de 1. Advanced electrical systems
AEROSPAŢIALĂ aviaţie 2. Analiza și modelarea sistemelor
electromagnetice
Sisteme electrice
3. Auditul, expertizarea şi managementul
Electronică de putere şi acţionări proiectelor în energetică
INGINERIE electrice 4. Conversia energiei şi controlul mișcării
Electrotehnică, ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date 5. Calitatea energiei şi compatibilitate
ŞTIINŢE
Electromecanică / Inginerie electrică şi calculatoare electromagnetică în sisteme electrice
INGINEREŞTI 6. Calitate şi compatibilitate electromagnetică în
Electrotehnică Electrotehnică
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul sisteme şi acţionări electrice
7. Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
8. Electronică de putere şi acţionări electrice
Echipamente şi sisteme de inteligente
INGINERIA
comandă şi control pentru 9. Electronică de putere şi sisteme avansate de
AUTOVEHICULELOR autovehicule conversie
INGINERIE 10. Electrotehnică şi electronică de putere
Electromecanică 11. Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
ELECTRICĂ ELECTROTEHNICĂ,
Electrotehnică, 12. Ingineria produselor electrotehnice
ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
13. Ingineria produselor și serviciilor în
ELECTROMECANICĂ,
Electromecanică /
INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică electrotehnică ENERGETICĂ
1. Pregătire - Electromecanică (MAIŞTRI
INGINERIE MARITIMĂ 14. Informatică în ingineria electrică
instruire Electromecanică navală 15. Inginerie electrică avansată
ŞI NAVIGAŢIE INSTRUCTORI)
practică Ingineria sistemelor 16. Inginerie şi management în domeniul electric (programa aprobată prin ordinul
(Electrotehnică, electroenergetice 17. Inginerie electrică aplicată în protecţia şi ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică / managementul mediului tineretului şi sportului nr. 5620
Hidroenergetică 18. Inginerie electrică și informatică aplicată
Electromecanică)
INGINERIE Termoenergetică 19. Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare / 2010)
Învăţământ ENERGETICĂ 20. Managementul sistemelor electroenergetice /
2. Pregătire - Energetică şi tehnologii nucleare
liceal/ instruire Managementul energiei
moderne ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ 21. Modelarea şi optimizarea echipamentelor ELECTROMECANICĂ,
practică Energetică industrială INGINERIE electrice
ENERGETICĂ
profesional/ (Electrotehnică, 22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor x
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul ELECTRICĂ (MAIŞTRI
Stagii de electromecanice
Electrotehnică) MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
pregătire 23. Nano-şi microsisteme electromagnetice INSTRUCTORI)
practică 24. Sisteme de monitorizare şi control în inginerie (SPECIALITATE ŞI
3. Pregătire - electrică DIDACTICA
instruire 25. Sisteme de conversie a energiei SPECIALITĂŢII),
practică 26. Sisteme şi structuri electrice avansate
ELEMENTE DE
(Energetică / 27. Sisteme moderne în acţionări electromecanice
PEDAGOGIE ŞI
Electroenergetică, 28. Sisteme electrice avansate
Termoenergetică, Energetică / 29. Sisteme electrice avansate (în limba engleză) PSIHOLOGIE
Hidroenergetică) Electroenergetică, ŞTIINŢE 30. Sisteme electromecanice (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
Termoenergetică, INGINEREŞTI 31. Sisteme electromecanice complexe
32. Sisteme informatice de monitorizare a mediului învăţământ aprobate prin ordinul
Hidroenergetică ministrului educaţiei şi cercetării
33. Sisteme avansate în inginerie electrică
34. Sisteme avansate de utilizare industrială a ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
energiei electrice
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 35. Sisteme şi echipamente moderne în producerea
INDUSTRIALĂ regenerabile şi utilizarea energiei
36. Sisteme inteligente de instrumentație și
măsurare
37. Tehnici avansate de inginerie electromecanică
38. Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
39. Tehnici informatice în ingineria electrică
40. Tehnici şi echipamente moderne în inginerie
electrică
41. Tehnici moderne de proiectare asistată de
calculator în inginerie electrică
42. Utilizarea eficientă a energiei şi surse
regenerabile
43. Utilizarea raţională a energiei şi surse
regenerabile
854
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
AEROSPAŢIALĂ aviaţie
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări ELECTROTEHNICĂ,
INGINERIE electrice ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date ENERGETICĂ
ŞTIINŢE (MAIŞTRI
Electromecanică / Inginerie electrică şi calculatoare
INGINEREŞTI INSTRUCTORI)
Electrotehnică Electrotehnică
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul (programa aprobată prin ordinul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic ministrului educaţiei, cercetării,
1. Ingineria produselor tineretului şi sportului nr. 5620
Echipamente şi sisteme de
INGINERIA / 2010)
comandă şi control pentru electrotehnice
AUTOVEHICULELOR /
autovehicule 2. Management şi comunicare în
INGINERIE inginerie ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică
ELECTRICĂ ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, INGINERIE ŞI 3. Ingineria şi managementul calităţii ENERGETICĂ
ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Mecatronică x
Electromecanică /
INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică
MANAGEMENT 4. Ingineria calităţii (MAIŞTRI
Electromecanică 5. Ingineria şi managementul INSTRUCTORI)
INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală sistemelor calităţii (SPECIALITATE ŞI
ŞI NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor 6. Managementul sistemelor DIDACTICA
electroenergetice energetice SPECIALITĂŢII),
1. Pregătire - Hidroenergetică ELEMENTE DE
instruire INGINERIE Termoenergetică PEDAGOGIE ŞI
practică Energetică / ENERGETICĂ PSIHOLOGIE
Energetică şi tehnologii nucleare
(Electrotehnică, Electroenergetică, ŞTIINŢE (programele pentru examenul
Electromecanică / Managementul energiei naţional de definitivare în
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Electromecanică) Energetică industrială învăţământ aprobate prin ordinul
Hidroenergetică ministrului educaţiei şi cercetării
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
Învăţământ 2. Pregătire - ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
liceal/ instruire INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
Învăţământ practică
INDUSTRIALĂ regenerabile
profesional/ (Electrotehnică,
Electromecanică / IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
Stagii de
Electrotehnică) AEROSPAŢIALĂ aviaţie
pregătire
Sisteme electrice
practică 1. Comunicare organizaţională în ELECTROTEHNICĂ,
3. Pregătire - Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice mecatronică ELECTROMECANICĂ,
instruire
practică Electrotehnică, ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date 2. Ergoinginerie în mecatronică ENERGETICĂ
ŞTIINŢE (MAIŞTRI
(Energetică / Electromecanică / Inginerie electrică şi calculatoare 3. Echipamente şi tehnici miniaturale
INGINEREŞTI INSTRUCTORI)
Electroenergetică, Electrotehnică Electrotehnică avansate
Termoenergetică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 4. Informatica mediilor virtuale (programa aprobată prin ordinul
Hidroenergetică) MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 5. Ingineria calităţii în mecatronică şi ministrului educaţiei, cercetării,
robotică tineretului şi sportului nr. 5620
Echipamente şi sisteme de
INGINERIA / 2010)
comandă şi control pentru 6. Ingineria mecatronică în optometrie
AUTOVEHICULELOR autovehicule /
7. Ingineria sistemelor mecatronice
INGINERIE 8. Implanturi, proteze şi evaluare ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică
ELECTRICĂ biomecanică ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, MECATRONICĂ
ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 9. Mecatronică avansată x ENERGETICĂ
Electromecanică / ŞI ROBOTICĂ
INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică 10. Mecatronică aplicată (MAIŞTRI
Electromecanică 11. Robotică INSTRUCTORI)
INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală (SPECIALITATE ŞI
ŞI NAVIGAŢIE 12. Sisteme mecatronice avansate
Ingineria sistemelor 13. Sisteme mecatronice avansate (în DIDACTICA
electroenergetice limba engleză) SPECIALITĂŢII),
Hidroenergetică 14. Sisteme mecatronice pentru industrie ELEMENTE DE
INGINERIE Termoenergetică şi medicină PEDAGOGIE ŞI
Energetică / ENERGETICĂ 15. Sisteme de conducere în robotică PSIHOLOGIE
Energetică şi tehnologii nucleare
Electroenergetică, ŞTIINŢE 16. Sisteme robotizate (programele pentru examenul
Managementul energiei naţional de definitivare în
Termoenergetică, INGINEREŞTI 17. Sisteme robotice cu inteligenţă
Energetică industrială învăţământ aprobate prin ordinul
Hidroenergetică artificială ministrului educaţiei şi cercetării
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
855
IINGINERIE 1. Auditul sistemelor energetice
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ 2. Conducerea şi informatizarea
Sisteme electrice 3. proceselor termo şi electroenergetice
Electronică de putere şi acţionări 4. Conducerea sistemelor ELECTROTEHNICĂ,
electrice electroenergetice ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, INGINERIE ELECTRICĂ
ŞTIINŢE Instrumentaţie şi achiziţii de date 5. Echipamente şi tehnologii moderne în ENERGETICĂ
Electromecanică / Inginerie electrică şi calculatoare
INGINEREŞTI energetică (MAIŞTRI
Electrotehnică Electrotehnică 6. Energii regenerabile INSTRUCTORI)
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 7. Energii regenerabile – Energia solară
electric, electronic şi energetic
(programa aprobată prin ordinul
MANAGEMENT 8. Energetică avansată ministrului educaţiei, cercetării,
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi 9. Eficienţa energetică tineretului şi sportului nr. 5620 /
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 10. Gestiunea proceselor energetice 2010)
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică 11. Hidraulică tehnică şi hidro-energtică /
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 12. Ingineria sistemelor electro-energetice
ELECTROTEHNICĂ,
ŞTIINŢE 13. Inginerie nucleară
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică ELECTROMECANICĂ,
INGINEREŞTI 14. Inginerie şi management în domeniul
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ INGINERIE
x ENERGETICĂ
Electromecanică navală ENERGETICĂ energetic
ŞI NAVIGAŢIE (MAIŞTRI
Ingineria sistemelor electroenergetice 15. Informatică aplicată în energetică
INSTRUCTORI)
Hidroenergetică 16. Monitorizarea şi analiza funcţionării (SPECIALITATE ŞI
Termoenergetică
sistemelor electroenergetice
1. Pregătire - INGINERIE DIDACTICA
17. Managementul sistemelor de energie
instruire ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare SPECIALITĂŢII),
18. Management, energie, mediu
practică Managementul energiei ELEMENTE DE
19. Managementul sistemelor
(Electrotehnică, Energetică / Energetică industrială PEDAGOGIE ŞI
electroenergetice moderne
Electromecanică / Electroenergetică, ŞTIINŢE INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
PSIHOLOGIE
20. Sisteme energetice informatizate
Electromecanică) Termoenergetică, INGINEREŞTI MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
(programele pentru examenul
21. Sisteme electroenergetice performante naţional de definitivare în
Hidroenergetică 22. Sisteme termoenergetice învăţământ aprobate prin ordinul
Învăţământ 2. Pregătire - ministrului educaţiei şi cercetării
23. Sisteme moderne pentru conducerea
liceal/ instruire ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii proceselor energetice
Învăţământ practică
INDUSTRIALĂ regenerabile 24. Surse regenerabile de energie
profesional/ (Electrotehnică,
25. Tehnologii avansate de producere a
Stagii de Electromecanică /
energiei
pregătire Electrotehnică)
IINGINERIE
practică Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ ELECTROTEHNICĂ,
3. Pregătire -
Sisteme electrice ELECTROMECANICĂ,
instruire
Electronică de putere şi acţionări ENERGETICĂ
practică
electrice (MAIŞTRI
(Energetică / Electrotehnică, INGINERIE ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
ŞTIINŢE INSTRUCTORI)
Electroenergetică, Electromecanică /
INGINEREŞTI Inginerie electrică şi calculatoare
Termoenergetică, Electrotehnică Electrotehnică
(programa aprobată prin ordinul
Hidroenergetică) ministrului educaţiei, cercetării,
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul tineretului şi sportului nr. 5620 /
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 2010)
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi /
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 1. Echipamente şi tehnologii în
ingineria autovehiculelor ELECTROTEHNICĂ,
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică INGINERIA
ENERGETICĂ
ŞTIINŢE x
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică AUTOVEHICULELOR 2. Sisteme şi tehnologii avansate în (MAIŞTRI
INGINEREŞTI
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ domeniul autovehiculelor INSTRUCTORI)
Electromecanică navală
ŞI NAVIGAŢIE (SPECIALITATE ŞI
Ingineria sistemelor electroenergetice DIDACTICA
Hidroenergetică SPECIALITĂŢII),
INGINERIE Termoenergetică ELEMENTE DE
Energetică / ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare PEDAGOGIE ŞI
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei PSIHOLOGIE
Termoenergetică, INGINEREŞTI (programele pentru examenul
Energetică industrială naţional de definitivare în
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul învăţământ aprobate prin ordinul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic ministrului educaţiei şi cercetării
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INDUSTRIALĂ regenerabile
856
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ ELECTROTEHNICĂ,
Sisteme electrice ELECTROMECANICĂ,
Electronică de putere şi acţionări ENERGETICĂ
1. Pregătire - electrice (MAIŞTRI
Electrotehnică, INGINERIE ELECTRICĂ
instruire ŞTIINŢE Instrumentaţie şi achiziţii de date INSTRUCTORI)
Electromecanică /
practică INGINEREŞTI Inginerie electrică şi calculatoare
(programa aprobată prin ordinul
(Electrotehnică, Electrotehnică Electrotehnică ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul tineretului şi sportului nr. 5620 /
Electromecanică) MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 2010)
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi /
Învăţământ 1. Sisteme încorporate pentru
2. Pregătire - AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
ELECTROTEHNICĂ,
liceal/ domeniul auto
Învăţământ
instruire INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică INGINERIA ELECTROMECANICĂ,
practică Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 2. Sisteme încorporate pentru ENERGETICĂ
profesional/ ŞTIINŢE SISTEMELOR x
Stagii de
(Electrotehnică, Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică domeniul auto (în limba engleză) (MAIŞTRI
Electromecanică / INGINEREŞTI
pregătire Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI 3. Automotive embedded INSTRUCTORI)
Electrotehnică) Electromecanică navală
practică NAVIGAŢIE software (SPECIALITATE ŞI
Ingineria sistemelor electroenergetice DIDACTICA
3. Pregătire - Hidroenergetică SPECIALITĂŢII),
instruire
Termoenergetică ELEMENTE DE
practică (Energetică INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică / Energetică şi tehnologii nucleare PEDAGOGIE ŞI
/ Electroenergetică, PSIHOLOGIE
Termoenergetică, Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI (programele pentru examenul
Hidroenergetică) Energetică industrială naţional de definitivare în
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul învăţământ aprobate prin ordinul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic ministrului educaţiei şi cercetării
Ingineria sistemelor de energii ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE INDUSTRIALĂ
regenerabile
857
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
AEROSPAŢIALĂ aviaţie
Sisteme electrice
Electronică de putere şi
acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de
INGINERIE ELECTRICĂ
date
Inginerie electrică şi
Electrotehnică,
1. Pregătire - ŞTIINŢE calculatoare ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică /
instruire INGINEREŞTI Electrotehnică ELECTROMECANICĂ,
Electrotehnică
practică Inginerie economică în ENERGETICĂ (MAIŞTRI
INGINERIE ŞI
(Electrotehnică, domeniul electric, electronic şi INSTRUCTORI)
MANAGEMENT
Electromecanică / energetic
Echipamente şi sisteme de 1. Avionică şi navigaţie (programa aprobată prin ordinul
Electromecanică) ministrului educaţiei, cercetării,
INGINERIA
comandă şi control pentru aerospaţială
Învăţământ AUTOVEHICULELOR tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2. Pregătire - autovehicule 2. Ingineria sistemelor
liceal/ ŞTIINŢE INGINEREŞTI aeronautice /
Învăţământ
instruire Inginerie medicală ELECTROTEHNICĂ,
APLICATE
practică IINGINERIE 3. Sisteme complexe pentru
profesional/ INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică x ELECTROMECANICĂ,
(Electrotehnică,
Electrotehnică, Mecatronică
AEROSPAŢIALĂ inginerie aerospaţială ENERGETICĂ (MAIŞTRI
Stagii de
Electromecanică / MECATRONICĂ ŞI
pregătire ŞTIINŢE 4. Structuri aeronautice şi spaţiale
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică INSTRUCTORI)
Electrotehnică) INGINEREŞTI 5. Software în ingineria (SPECIALITATE ŞI
practică Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală
3. Pregătire - ŞI NAVIGAŢIE aerospaţială DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
instruire
Ingineria sistemelor 6. Tehnologii spaţiale ELEMENTE DE PEDAGOGIE
electroenergetice ŞI PSIHOLOGIE
practică (Energetică (programele pentru examenul naţional de
Hidroenergetică
/ Electroenergetică, definitivare în învăţământ aprobate prin
Termoenergetică, INGINERIE Termoenergetică ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Hidroenergetică) ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Energetică /
nucleare
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Energetică industrială
Inginerie economică în
INGINERIE ŞI
domeniul electric, electronic şi
MANAGEMENT
energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
858
Electronică aplicată 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
INGINERIE 2. Automatica sistemelor complexe
Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ ŞI 3. Automatica şi informatica industrială
nanotehnologii
TELECOMUNICAŢII 4. Automatică avansată,
Echipamente şi sisteme electronice
productică şi informatică industrială
militare 5. Automatizări avansate
Automatică şi informatică aplicată 6. Automatizări şi sisteme inteligente
Electronică şi
INGINERIA Echipamente pentru modelare, 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
automatizări /
ŞTIINŢE SISTEMELOR simulare şi conducere informatizată conducerea automată şi managementul
Electronică şi
INGINEREŞTI a acţiunilor de luptă întreprinderilor
Automatizări
Ingineria sistemelor multimedia 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul întreprinderi
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 9. Comanda avansată a sistemelor
complexe
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI 10. Comanda avansată a sistemelor
Calculatoare şi sisteme informatice complexe (în limba franceză)
TEHNOLOGIA
pentru apărare şi securitate 11. Conducerea avansată a proceselor
INFORMAŢIEI
naţională industriale
Tehnologii şi sisteme de 12. Control avansat şi sisteme în timp real
telecomunicaţii 13. Controlul avansat al proceselor
Reţele şi software de 14. Informatică aplicată
15. Informatică aplicată în ingineria ELECTRONICĂ,
telecomunicaţii
sistemelor complexe AUTOMATIZĂRI
Telecomenzi şi electronică în
16. Informatică aplicată în conducerea (MAIŞTRI
transporturi
avansată INSTRUCTORI)
17. Ingineria sistemelor automate (programa aprobată prin
18. Ingineria conducerii avansate a ordinul ministrului educaţiei,
fabricaţiei cercetării, tineretului şi
19. Ingineria calculatoarelor şi controlul sportului nr. 5620 / 2010)
proceselor
20. Ingineria şi managementul serviciilor
21. Service engineering and management /
Învăţământ Pregătire -
instruire 22. Ingineria şi managementul sistemelor
liceal/
Învăţământ practică . INGINERIA de afaceri ELECTRONICĂ,
profesional/ (Electronică şi SISTEMELOR
23. Modele matematice în inginerie
x AUTOMATIZĂRI
24. Managementul proiectelor tehnice şi (MAIŞTRI
Stagii de automatizări / tehnologice
pregătire Electronică şi INSTRUCTORI)
25. Managementul şi protecţia informaţiei (SPECIALITATE ŞI
practică automatizări) 26. Prelucrări complexe de semnal în
DIDACTICA
aplicaţii multimedia
SPECIALITĂŢII),
27. Tehnologii informatice în ingineria
sistemelor ELEMENTE DE
INGINERIE 28. Sisteme informatice integrate PEDAGOGIE ŞI
Electronică şi
ŞTIINŢE ELECTRONICĂ ŞI 29. Sisteme informatice de conducere PSIHOLOGIE
automatizări/ (programele pentru examenul
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII avansată
Telecomunicaţii 30. Sisteme informatice aplicate în naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
producţie şi servicii
Transmisiuni ordinul ministrului educaţiei şi
31. Sisteme de control încorporate cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
32. Sisteme şi control automat 2015)
33. Sisteme şi control automat (în limba
engleză)
34. Systems and control
35. Sisteme informatice complexe
36. Sisteme informatice în îngrijirea
sănătăţii
37. Sisteme informatice în medicină
38. Sisteme inteligente de conducere
39. Sisteme automate avansate
40. Sisteme automate de conducere a
proceselor industriale
41. Sisteme avansate în automatică şi
tehnologii informatice
42. Sisteme şi tehnologii informatice
43. Sisteme încorporate pentru domeniul
auto
44. Sisteme încorporate pentru domeniul
auto (în limba engleză)
45. Automotive embedded software
46. Tehnici avansate in domeniul
sistemelor şi semnalelor
859
Electronică aplicată 1. Administrarea bazelor de date
INGINERIE Microelectronică, 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
ELECTRONICĂ ŞI optoelectronică şi 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii asistate de calculator
4. Calculatoare încorporate
Echipamente şi sisteme 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
electronice militare 6. e-Government
Automatică şi informatică 7. e-Guvernare
aplicată 8. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
Electronică şi Echipamente pentru 9. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
INGINERIA
automatizări / modelare, simulare şi 10. Computer and comunication engineering
ŞTIINŢE SISTEMELOR
Electronică şi conducere informatizată a 11. Inginerie software
INGINEREŞTI
Automatizări acţiunilor de luptă 12. Ingineria sistemelor de programe
Ingineria sistemelor 13. Software engineering
14. Ingineria calculatoarelor
multimedia
15. Computer engineering
Inginerie economică în 16. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
INGINERIE ŞI
domeniul electric, electronic 17. Ingineria sistemelor internet
MANAGEMENT
şi energetic 18. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
Calculatoare 19. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
CALCULATOARE ŞI
Calculatoare şi sisteme 20. Informatică biomedicală
TEHNOLOGIA ELECTRONICĂ,
informatice pentru apărare şi 21. Biomedical informatics
INFORMAŢIEI 22. Inteligenţă artificială AUTOMATIZĂRI
securitate naţională
Tehnologii şi sisteme de 23. Inteligenţă şi viziune artificială (MAIŞTRI
24. Sisteme informatice pentru comerţ electronic INSTRUCTORI)
telecomunicaţii
25. Information system for e-bussines (programa aprobată prin
Reţele şi software de 26. Management informatic în industrie şi ordinul ministrului educaţiei,
telecomunicaţii administraţie cercetării, tineretului şi
Telecomenzi şi electronică 27. Management în tehnologia informaţiei sportului nr. 5620 / 2010)
în transporturi 28. Management, inovare şi tehnologii ale
sistemelor colaborative
Învăţământ 29. Management, inovation et technologies des /
Pregătire -
liceal/ instruire systemes collaboritifs
30. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite ELECTRONICĂ,
practică . CALCULATOARE
Învăţământ 31. Reţele de calculatoare si comunicaţii AUTOMATIZĂRI
(Electronică şi ŞI TEHNOLGIA
32. Computer and Communication Networks
x
profesional/
automatizări / INFORMAŢIEI (MAIŞTRI
Stagii de 33. Securitatea sistemelor de calcul INSTRUCTORI)
pregătire Electronică şi 34. Securitatea tehnologiei informaţiei
automatizări) (SPECIALITATE ŞI
practică 35. Securitatea rețelelor informatice complexe
DIDACTICA
36. Servicii software avansate
SPECIALITĂŢII),
37. Sisteme inteligente
38. Sisteme inteligente si vederea artificiala ELEMENTE DE
39. Sisteme de calcul paralele si distribuite PEDAGOGIE ŞI
40. Parallel and distributed computer PSIHOLOGIE
41. Sisteme distribuite şi tehnologii web (programele pentru examenul
INGINERIE naţional de definitivare în
Electronică şi 42. Sisteme software avansate
ŞTIINŢE ELECTRONICĂ ŞI învăţământ aprobate prin
automatizări/ 43. Distributed systems and web technologies
ordinul ministrului educaţiei şi
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII 44. Sisteme încorporate
Telecomunicaţii cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
45. Sisteme de calcul avansate 2015)
46. Sisteme înglobate avansate
Transmisiuni
47. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
48. Information system for e-business
49. Știința şi ingineria calculatoarelor
50. Advanced Computing Systems
51. Embedded Systems
52. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
53. Tehnologia informaţiei
54. Information technology
55. Tehnologia informaţiei în economie
56. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în
educaţie
57. Tehnologia informaţiei şi multimedia
58. Tehnologii şi aplicaţii informatice
59. Tehnologii informatice avansate
60. Tehnici avansate de grafică de calculator,
multimedia şi realitatea virtuală
61. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
62. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
63. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
860
Electronică aplicată
INGINERIE Microelectronică,
ELECTRONICĂ ŞI optoelectronică şi
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii
Echipamente şi sisteme
1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
electronice militare
2. Circuite şi sisteme integrate
Automatică şi informatică 3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
aplicată 4. Comunicaţii mobile
Echipamente pentru modelare, 5. Comunicaţii multimedia
INGINERIA
simulare şi conducere 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
SISTEMELOR
informatizată a acţiunilor de 7. Electronică şi informatică aplicată
luptă 8. Electronică şi informatică medicală
Ingineria sistemelor 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
multimedia 10. Electronică biomedicală
11. Electronica sistemelor inteligente
Inginerie economică în
INGINERIE ŞI 12. Heterotehnologii în industria electronică
domeniul electric, electronic şi 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
MANAGEMENT
energetic electronică şi telecomunicaţii
Calculatoare 14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
CALCULATOARE ŞI
Calculatoare şi sisteme 15. Inginerie electronică
TEHNOLOGIA
informatice pentru apărare şi 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
INFORMAŢIEI 17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
securitate naţională ELECTRONICĂ,
18. Instrumentaţie electronică AUTOMATIZĂRI
19. Managementul serviciilor şi rețelelor
(MAIŞTRI
20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba
engleză) INSTRUCTORI)
Tehnologii şi sisteme de 21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru (programa aprobată prin
telecomunicaţii comunicaţii (în limba engleză) ordinul ministrului
22. Microsisteme educaţiei, cercetării,
23. Microelectronica şi nanoelectronica tineretului şi sportului
24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor nr. 5620 / 2010)
electromecanice
25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
26. Optoelectronica /
Învăţământ Pregătire - 27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
liceal/ instruire Electronică şi 28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
Reţele şi software de INGINERIE ELECTRONICĂ,
practică . automatizări / 29. Prelucrarea semnalelor
Învăţământ ŞTIINŢE telecomunicaţii ELECTRONICĂ ŞI 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) AUTOMATIZĂRI
(Electronică şi Electronică şi 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor x (MAIŞTRI
profesional/ INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII
Stagii de automatizări / Automatizări 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză) INSTRUCTORI)
pregătire Electronică şi 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii (SPECIALITATE
practică automatizări) 34. Traitement du signal ŞI DIDACTICA
35. Reţele de comunicaţii
SPECIALITĂŢII),
36. Reţele integrate de telecomunicaţii
37. Radiocomunicaţii digitale ELEMENTE DE
38. Sisteme electronice avansate PEDAGOGIE ŞI
39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate PSIHOLOGIE
40. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (programele pentru
INGINERIE 41. Sisteme avansate în electronica aplicată examenul naţional de
ELECTRONICĂ ŞI 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi definitivare în
TELECOMUNICAŢII Telecomenzi şi electronică în transmisia informaţiei învăţământ aprobate prin
transporturi 43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită ordinul ministrului
44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor educaţiei şi cercetării
industriale ştiinţifice nr. 5558 /
45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere 2015)
46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
47. Sisteme telematice pentru transporturi
48. Sisteme inteligente pentru transporturi
49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
52. Tehnici avansate în electronică
53. Tehnici avansate de imagistică digitală
54. Tehnologii multimedia
55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
securitatea informaţiei
56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
Transmisiuni 58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
861
Electronică aplicată 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
Microelectronică, 2. Automatica sistemelor complexe
optoelectronică şi 3. Automatica şi informatica industrială
nanotehnologii 4. Automatică avansată,
productică şi informatică industrială
Echipamente şi sisteme 5. Automatizări avansate
INGINERIE electronice militare 6. Automatizări şi sisteme inteligente
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru conducerea
TELECOMUNICAŢII de telecomunicaţii automată şi managementul întreprinderilor
Reţele şi software de 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
telecomunicaţii întreprinderi
Telecomenzi şi 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
electronică în 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
transporturi limba franceză)
11. Conducerea avansată a proceselor industriale
Transmisiuni
12. Control avansat şi sisteme în timp real TELECOMUNICAŢII
Automatică şi 13. Controlul avansat al proceselor (MAIŞTRI
informatică aplicată 14. Informatică aplicată INSTRUCTORI)
Echipamente pentru 15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor (programa aprobată prin
INGINERIA modelare, simulare şi complexe ordinul ministrului
SISTEMELOR conducere 16. Informatică aplicată în conducerea avansată educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
informatizată a 17. Ingineria sistemelor automate
18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei 5620 / 2010)
acţiunilor de luptă
Ingineria sistemelor 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor
multimedia 20. Ingineria şi managementul serviciilor /
Învăţământ Pregătire - Inginerie economică în 21. Service engineering and management
liceal/ INGINERIE ŞI 22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
instruire
Electronică şi domeniul electric, TELECOMUNICAŢII
Învăţământ MANAGEMENT INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie
practică ŞTIINŢE electronic şi energetic (MAIŞTRI
profesional/ automatizări/ SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice x
(Telecomunicaţii / INGINEREŞTI Calculatoare 25. Managementul şi protecţia informaţiei
INSTRUCTORI)
Stagii de Telecomunicaţii
pregătire Telecomunicaţii) 26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii (SPECIALITATE ŞI
practică multimedia DIDACTICA
27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor SPECIALITĂŢII),
28. Sisteme informatice integrate ELEMENTE DE
29. Sisteme informatice de conducere avansată PEDAGOGIE ŞI
30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi PSIHOLOGIE
servicii (programele pentru
31. Sisteme de control încorporate examenul naţional de
32. Sisteme şi control automat definitivare în învăţământ
33. Sisteme şi control automat (în limba engleză) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
34. Systems and control
cercetării ştiinţifice nr.
CALCULATOARE ŞI Calculatoare şi sisteme 35. Sisteme informatice complexe 5558 / 2015)
TEHNOLOGIA informatice pentru 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
INFORMAŢIEI 37. Sisteme informatice în medicină
apărare şi securitate
38. Sisteme inteligente de conducere
naţională
39. Sisteme automate avansate
40. Sisteme automate de conducere a proceselor
industriale
41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
informatice
42. Sisteme şi tehnologii informatice
43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
limba engleză)
45. Automotive embedded software
46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
semnalelor
862
Electronică aplicată 1. Administrarea bazelor de date
Microelectronică, 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
optoelectronică şi 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară
nanotehnologii asistate de calculator
4. Calculatoare încorporate
Echipamente şi sisteme 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
INGINERIE
electronice militare
ELECTRONICĂ ŞI 6. e-Government
Tehnologii şi sisteme de 7. e-Guvernare
TELECOMUNICAŢII
telecomunicaţii 8. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
Reţele şi software de 9. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
telecomunicaţii 10. Computer and comunication engineering
Telecomenzi şi 11. Inginerie software
electronică în transporturi 12. Ingineria sistemelor de programe
13. Software engineering
Transmisiuni
14. Ingineria calculatoarelor
Automatică şi informatică 15. Computer engineering
aplicată 16. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
Echipamente pentru 17. Ingineria sistemelor internet
INGINERIA
modelare, simulare şi 18. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
SISTEMELOR
conducere informatizată a 19. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
acţiunilor de luptă 20. Informatică biomedicală
Ingineria sistemelor 21. Biomedical informatics
multimedia 22. Inteligenţă artificială
Inginerie economică în 23. Inteligenţă şi viziune artificială
INGINERIE ŞI TELECOMUNICAŢII
domeniul electric, 24. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
MANAGEMENT (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
electronic şi energetic 25. Information system for e-bussines
26. Management informatic în industrie şi (programa aprobată prin ordinul
Calculatoare administraţie ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
27. Management în tehnologia informaţiei
28. Management, inovare şi tehnologii ale 2010)
sistemelor colaborative
29. Management, inovation et technologies des /
Învăţământ Pregătire - systemes collaboritifs
liceal/ instruire CALCULATOARE 30. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
Învăţământ Electronică şi TELECOMUNICAŢII
practică ŞTIINŢE ŞI TEHNOLGIA 31. Reţele de calculatoare si comunicaţii
profesional/ automatizări/ x (MAIŞTRI INSTRUCTORI)
(Telecomunicaţii / INGINEREŞTI INFORMAŢIEI 32. Computer and Communication Networks
Stagii de Telecomunicaţii (SPECIALITATE ŞI
pregătire Telecomunicaţii) 33. Securitatea sistemelor de calcul
34. Securitatea tehnologiei informaţiei DIDACTICA
practică SPECIALITĂŢII),
35. Securitatea rețelelor informatice complexe
36. Servicii software avansate ELEMENTE DE
37. Sisteme inteligente PEDAGOGIE ŞI
38. Sisteme inteligente si vederea artificiala PSIHOLOGIE
39. Sisteme de calcul paralele si distribuite (programele pentru examenul
40. Parallel and distributed computer naţional de definitivare în
41. Sisteme distribuite şi tehnologii web învăţământ aprobate prin ordinul
42. Sisteme software avansate ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
43. Distributed systems and web technologies
CALCULATOARE ŞI 44. Sisteme încorporate
Calculatoare şi sisteme
TEHNOLOGIA 45. Sisteme de calcul avansate
informatice pentru apărare
INFORMAŢIEI 46. Sisteme înglobate avansate
şi securitate naţională
47. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
48. Information system for e-business
49. Știința şi ingineria calculatoarelor
50. Advanced Computing Systems
51. Embedded Systems
52. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
53. Tehnologia informaţiei
54. Information technology
55. Tehnologia informaţiei în economie
56. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în
educaţie
57. Tehnologia informaţiei şi multimedia
58. Tehnologii şi aplicaţii informatice
59. Tehnologii informatice avansate
60. Tehnici avansate de grafică de calculator,
multimedia şi realitatea virtuală
61. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
62. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
63. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
863
Electronică aplicată 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
Microelectronică, 2. Circuite şi sisteme integrate
optoelectronică şi 3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
nanotehnologii 4. Comunicaţii mobile
Echipamente şi sisteme 5. Comunicaţii multimedia
INGINERIE electronice militare 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 7. Electronică şi informatică aplicată
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 8. Electronică şi informatică medicală
Reţele şi software de 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
telecomunicaţii 10. Electronică biomedicală
11. Electronica sistemelor inteligente
Telecomenzi şi
12. Heterotehnologii în industria electronică
electronică în
13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi
transporturi
telecomunicaţii
Transmisiuni
14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
Automatică şi 15. Inginerie electronică
informatică aplicată 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Echipamente pentru 17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
INGINERIA
modelare, simulare şi 18. Instrumentaţie electronică
SISTEMELOR
conducere informatizată 19. Managementul serviciilor şi rețelelor
a acţiunilor de luptă 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba TELECOMUNICAŢII
Ingineria sistemelor engleză) (MAIŞTRI
multimedia 21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru INSTRUCTORI)
Inginerie economică în comunicaţii (în limba engleză)
INGINERIE ŞI (programa aprobată prin
domeniul electric, 22. Microsisteme ordinul ministrului educaţiei,
MANAGEMENT
electronic şi energetic 23. Microelectronica şi nanoelectronica cercetării, tineretului şi
Calculatoare 24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor sportului nr. 5620 / 2010)
electromecanice
25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
26. Optoelectronica /
Învăţământ Pregătire - 27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
liceal/ instruire INGINERIE 28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii TELECOMUNICAŢII
Învăţământ Electronică şi 29. Prelucrarea semnalelor (MAIŞTRI
practică ŞTIINŢE ELECTRONICĂ ŞI
profesional/ automatizări/ 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) x INSTRUCTORI)
(Telecomunicaţii / INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII
Stagii de Telecomunicaţii 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor (SPECIALITATE ŞI
pregătire Telecomunicaţii) 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză) DIDACTICA
practică 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii SPECIALITĂŢII),
34. Traitement du signal ELEMENTE DE
35. Reţele de comunicaţii PEDAGOGIE ŞI
36. Reţele integrate de telecomunicaţii
PSIHOLOGIE
37. Radiocomunicaţii digitale (programele pentru
38. Sisteme electronice avansate examenul naţional de
39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate definitivare în învăţământ
40. Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială aprobate prin ordinul
41. Sisteme avansate în electronica aplicată ministrului educaţiei şi
CALCULATOARE ŞI Calculatoare şi sisteme 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia cercetării ştiinţifice nr. 5558
TEHNOLOGIA informatice pentru informaţiei / 2015)
INFORMAŢIEI apărare şi securitate 43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
naţională 44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
47. Sisteme telematice pentru transporturi
48. Sisteme inteligente pentru transporturi
49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
52. Tehnici avansate în electronică
53. Tehnici avansate de imagistică digitală
54. Tehnologii multimedia
55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea
informaţiei
56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
864
INGINERIE Tehnologie chimică FILATURĂ –
CHIMICĂ textilă ŢESĂTORIE –
Ingineria prelucrării FINISAJ TEXTIL
materialelor polimerice, (MAIŞTRI
textile şi compozite INSTRUCTORI)
Design industrial (programa aprobată prin
Tehnologia tricotajelor şi ordinul ministrului
confecţiilor educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
/
FILATURĂ –
ŢESĂTORIE –
Textile/ Filatură FINISAJ TEXTIL
ŞTIINŢE INGINERIE (MAIŞTRI
şi ţesătorie, finisaj Ecodesign în finisarea textilelor x
INGINEREŞTI INGINERIE CHIMICĂ INSTRUCTORI)
textil
INDUSTRIALĂ (SPECIALITATE
ŞI DIDACTICA
Tehnologia şi designul SPECIALITĂŢII),
produselor textile ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate prin
Învăţământ ordinul ministrului
Pregătire - educaţiei şi cercetării
liceal/
instruire ştiinţifice nr. 5558 /
Învăţământ
practică 2015)
profesional/
(Textile/ Filatură INGINERIE Tehnologie chimică FILATURĂ –
Stagii de CHIMICĂ textilă ŢESĂTORIE –

pregătire Ingineria prelucrării
ţesătorie – finisaj) FINISAJ TEXTIL
practică materialelor polimerice, (MAIŞTRI
textile şi compozite INSTRUCTORI)
Design industrial (programa aprobată prin
Tehnologia tricotajelor şi ordinul ministrului
confecţiilor educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
1. Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie
nr. 5620 / 2010)
2. Controlul şi expertiza produselor textile
3. Design industrial textil /
4. Design vestimentar FILATURĂ –
5. Ingineria şi designul produselor textile şi din piele ŢESĂTORIE –
Textile/ Filatură 6. Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în FINISAJ TEXTIL
ŞTIINŢE INGINERIE (MAIŞTRI
şi ţesătorie, finisaj domeniul textile-pielărie x
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ INSTRUCTORI)
textil 7. Optimizarea tehnologiilor textile
INDUSTRIALĂ
8. Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei (SPECIALITATE
9. Sisteme inovative de producţie în confecţii ŞI DIDACTICA
Tehnologia şi designul 10. Textile avansate SPECIALITĂŢII),
produselor textile 11. Tehnologii performante de tricotare ELEMENTE DE
12. Tehnologia textilelor inteligente PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
865
INGINERIE Tehnologie chimică CONFECŢII
CHIMICĂ textilă TEXTILE –
Ingineria prelucrării TRICOTAJE –
materialelor polimerice, FINISAJ TEXTIL
Textile/ Tricotaje textile şi compozite (MAIŞTRI
ŞTIINŢE INGINERIE
şi confecţii textile, Ecodesign în finisarea textilelor x INSTRUCTORI)
INGINEREŞTI INGINERIE Design industrial CHIMICĂ
finisaj textil
INDUSTRIALĂ Tehnologia şi designul (programa aprobată prin
produselor textile ordinul ministrului
Tehnologia tricotajelor şi educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
confecţiilor
INGINERIE Tehnologie chimică nr. 5620 / 2010)
CHIMICĂ textilă /
Ingineria prelucrării CONFECŢII
Pregătire -
materialelor polimerice, TEXTILE –
instruire textile şi compozite TRICOTAJE –
practică 1. Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie
Design industrial 2. Controlul şi expertiza produselor textile FINISAJ TEXTIL
(Textile/ Tricotaje (MAIŞTRI
Tehnologia şi designul 3. Design industrial textil
şi confecţii textile, INSTRUCTORI)
produselor textile 4. Design vestimentar
finisaj) (SPECIALITATE
5. Ingineria şi designul produselor textile şi din piele
Textile/ Tricotaje 6. Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE INGINERIE SPECIALITĂŢII),
şi confecţii textile, domeniul textile-pielărie x
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ ELEMENTE DE
finisaj textil 7. Optimizarea tehnologiilor textile
INDUSTRIALĂ
8. Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei PEDAGOGIE ŞI
9. Sisteme inovative de producţie în confecţii PSIHOLOGIE
Tehnologia tricotajelor şi 10. Textile avansate (programele pentru
confecţiilor 11. Tehnologii performante de tricotare examenul naţional de
12. Tehnologia textilelor inteligente definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Tehnologia chimică a CONFECŢII
INGINERIE
produselor din piele şi PIELE (MAIŞTRI
CHIMICĂ
înlocuitori INSTRUCTORI)
Design industrial
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
Pregătire - 1. Asigurarea calităţii în nr. 5620 / 2010)
instruire
Pielărie / ŞTIINŢE INGINERIE
domeniul textile-pielărie /
practică Confecţii piele INGINEREŞTI INDUSTRIALĂ
2. Ingineria şi designul produselor textile şi din piele x CONFECŢII
(Pielărie / INGINERIE 3. Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în PIELE (MAIŞTRI
Confecţii piele) INDUSTRIALĂ Tehnologia şi designul domeniul textile-pielărie INSTRUCTORI)
confecţiilor din piele şi (programele pentru
înlocuitori examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
866
Măsurători terestre şi
cadastru
GEODEZIE Topogeodezie şi
automatizarea asigurării CONSTRUCŢII
ŞTIINŢE topogeodezice (MAIŞTRI
INGINEREŞTI Măsurători terestre şi INSTRUCTORI)
cadastru (programa aprobată prin
INGINERIE 1. Cadastru şi evaluarea bunurilor ordinul ministrului educaţiei,
Topogeodezie şi
GEODEZICĂ imobile cercetării, tineretului şi
automatizarea asigurării
sportului nr. 5620 / 2010)
topogeodezice
Construcţii civile, 2. Geomatica
industriale şi agricole /
Învăţământ Căi ferate, drumuri şi 3. Geomatică şi cartografie
Pregătire -
liceal/ poduri CONSTRUCŢII
instruire
Învăţământ Construcţii şi Amenajări şi construcţii (MAIŞTRI
practică INGINERIE 4. Prelucrarea şi analiza datelor
profesional/ lucrări publice/ x INSTRUCTORI)
Stagii de
(Construcţii şi
Construcţii
hidrotehnice GEODEZICĂ geospaţiale
lucrări publice/ Construcţii şi fortificaţii (SPECIALITATE ŞI
pregătire DIDACTICA
Construcţii) INGINERIE Construcţii miniere 5. Sisteme informaţionale în cadastru şi
practică SPECIALITĂŢII),
CIVILĂ Îmbunătăţiri funciare şi publicitate imobiliară ELEMENTE DE
ŞTIINŢE dezvoltare rurală
INGINEREŞTI PEDAGOGIE ŞI
Inginerie civilă
6. Sisteme informaţionale cadastrale şi PSIHOLOGIE
Inginerie urbană şi (programele pentru examenul
dezvoltare regională management imobiliar naţional de definitivare în
Infrastructura învăţământ aprobate prin
transporturilor ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
metropolitane
2015)
INGINERIE ŞI Inginerie economică în
MANAGEMENT construcţii
MINE, PETROL
Topografie minieră
ŞI GAZE
867
Măsurători terestre şi 1. Construcţii durabile de beton
cadastru 2. Dezvoltare durabilă
GEODEZIE Topogeodezie şi 3. Dezvoltare durabilă - Audit energetic şi securitate la
automatizarea asigurării incendiu a clădirilor
ŞTIINŢE topogeodezice 4. Dezvoltare urbană şi regională
INGINEREŞTI Măsurători terestre şi 5. „ECO“ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă
cadastru 6. Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare
INGINERIE