Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

DECLARATIE

Subsemnatul …………………………… identificat cu C.I./Pasaport,seria .. nr…,


CNP……………….., domiciliat in……………………………….., in calitate de administrator al S.C.
……………………S.R.L, persoana juridica inregistrata la RegistrulComertuluiBucuresti cu nr.
J40/……./………, avand ca activitate principala CAEN 4120- Lucrari de constructii a
cladirilorrezidentiale si nerezidentiale, cod unic de inregistrare: ……….., cu sediul social situat in
…………………………………………………….., declar pe proprie raspundereca societatea
desfasoaraactivitati economice in spatiul destinat sediului social si in afara sediului social.

S-a emis prezenta pentru inregistrarea in scopuri de TVA a S.C. ………………….. S.R.L.

Data, Semnatura,