Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

~;"JJJ..fJ..8&
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATll DE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATll DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATll DE URGENTA carnra~i, C!):o:J.J...on8
"BARBU ~TIRBEI" AL JUDETULUI CALARA~I

ANUNT
'
In temeiul art. 9 lit. c din Legea nr. 80/ 1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i O.M.A.I. nr. 118/2012 privind condifiile in care se
suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a cadrelor militare
din Ministerul Afacerilor Jnterne pentru fapte savdr-$ife de aces tea fn exercitarea, potrivit
legii, a atribufiilor de serviciu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Stirbei" al
judetului Calara~i intentioneaza sa achizitioneze servicii de asistenta juridica pentru
personalul propriu (cod CPV 79100000-5) prin incheierea unei conventii-cadru.

Modalitate de atribuire: achizitia directa;


1. Perioada de valabilitate a conventiei-cadru: de la 01.10.2018 pfma la 30.09.2019;
2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;
3. Criteriul de atribuire: pretul eel mai scazut;
4. Documentatia de atribuire (caiet de sarcini, proiect de conventie - cadru, proiect de
contract subsecvent de prestari servicii juridice ~i forrnulare) aferenta prezentei achizitii
poate fi descarcata de pe site-ul www.isucalarasi.ro sau se poate obtine prin solicitare la
adresa de e-mail logistica@isucalarasi.ro.
5. Preturi estimate:
a) in cauze penale:
1. tarif pentru etapa premergatoare fazei de urrnarire penala = 500 lei Ia.ra TV A;
2. tarif pentru etapa desra~urarii urrnaririi penale = 500 lei Ia.ra TVA;
3. tarif pentru eta pa j udecarii in prim a ins tan ta= 1. 000 lei rara TV A;
4. tarif pentru etapa judecarii in ape!= 1.000 lei rara TVA;
5. tarif pentru etapa judecarii in recurs= 1.000 lei Ia.ra TVA;
6. tarif pentru etapa judecarii cailor extraordinare de atac= 1.000 lei Ia.ra TV A.
b) in cauze civile:
1. tarif pentru etapa judecarii in prima instanta = 500 lei Ia.ra TV A;
2. tarif pentru etapa judecarii in ape!= 1.000 lei rara TVA;
3. tarif pentru etapa judecarii in recurs= 1.000 lei rara TV A;
4. tarif pentru etapa judecarii cailor extraordinare de atac = 1.000 lei rara TV A .
6. Alte precizari: nu se accepta depa~iri ale valorilor financiare aferente etapelor
procesuale mentionate la pct. 7.

I/ I
7. Data, ora limita ~i locul pentru depunerea ofertelor: ofertele se pot depune in plic
inchis la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Stirbei" al judetului
Calara~i , str. Bucure~ti , nr. 344, Calara~i. sau se pot transmite in format scanat/pdf la adresa
de e-mail logistica@isucalarasi.ro pana eel tarziu la data de 21.09.2018, ora 16.00;
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon la 0242/31.18.18,
persoana de contact: mr. Iofcea Alina, mr. Smadu Floriana - 0770.24 7.500

Va mul{umim pentru colaborare,

]/ ]
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
DEPARTA'MENTUL PENTRU SITUATll DE URGENTA Ex·'W!f;( " ~
INSPECTORATlJL GENERAL PENTRU SITUATll DE URGENTA Nr.K~.1:1.9.<.a 'J .{)
INSPECTORATUL PENTRU SITUATll DE URGENTA Calara~i, '10. CJ9.o!<J16
"BARBU STIRBEI" AL JUDETULUI CALARASI

CTOR ~EF

CAIET DE SARCINI
restarea serviciilor de asistenta ~i reprezentare juridica,
cod CPV 79100000-5 - ,,Serviciijuridice"

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta, de catre
fiecare dintre ofertanti. Toate cerintele sunt minimale ~i obligatorii. In cazul In care caracteristicile
minime obligatorii nu sunt lndeplinite de oferta, aceasta se descalifica.
Nu se admite simpla asumare a 'indeplinirii caietului de sarcini, tara precizarea modului de
'indeplinire al activitatilor efectuate, pentru 'indeplinirea obiectivelor.

1. PREZENTAREA AUTORITATII CONTRACTANTE:


lnspectoratul pentru Situafii de Urgenfa ,,Barbu Stirbei" al judetului Calara~i, reprezentata prin
It. col. Paduraru Adrian Julian, desemnat inspector ~ef al I.S.U. Calara~i, cu sediul 'in Calara~i, str.
Bucure~ti, nr. 344, jud. Calara~i, CUI R04294090, email logistica@isucalarasi.ro, cont fiscal
R059TREZ12A610500203030X, deschis la Trezoreria Calarasi.

2. OBIECTIVUL ACHIZITIEI/ SCOPUL CONTRACTULUI:


Prestarea serviciilor de asistenta ~ i reprezentare juridica, cod CPV 79100000-5 - ,,Servicii
juridice", pentru personalul (cadre militare) din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu
Stirbei" al judetului Calara~i. pentru fapte savar~ite de catre acesta 'in exercitarea, potrivit Iegii, a
atribu\iilor de serviciu.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR:
» asistarea ~i reprezentarea intereselor personalului (cadre militare) din Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu ~tirbei" al judetului Calara~i. In fata instantelor
judecatore~ti ~i a organelor de urmarire penala, la cererea autoritatii contractante;
» acordarea consultantei de natura juridica ~i redactarea diverselor acte juridice destinate
apararii intereselor legitime ale personalului 1n vederea solutionarii cauzei.

1/4
4. CONDITIILE DE SELECTIE:
a. Arie calitatea de avocat definitiv, membru al unui barou, 'fnscris In Tabloul Anual al
Avocatilor cu drept de exercitare profesie de avocat (se va prezenta un document din care sa rezulte
ca este inscris ca membru activ in Tabloul Anual al Avocafilor, in copie conform cu originalul);
b. Vechimea In profesie, nelntrerupta - eel putin 6 ani de la definitivare (se va prezenta un
document din care sa rezulte vechimea neintrerupta in profesie, in copie conform cu originalul);
c. Nuse afla In vreo situatie de incompatibilitate sau de nedemnitate, astfel cum sunt prevazute
In Legea nr. 51 /1995 pentru organizarea ~i exercitarea profesiei de avocat, republicata cu modificarile
~i completarile ulterioare (declarafie pe proprie raspundere din care 'Sa rezulte ca nu se afla in
stare de incompatibilitate sau de nedemnitate, in original);
d. Nu are datorii la stat (ofertantul va prezenta):
• certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal central, respectiv unitafile
subordonate Agenfia Nafionala de Administrare Fiscala (ANAF) pe raza careia
ofertantul i~i are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante
la momentul depunerii acestuia;
• certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu
are datorii restante, la momentul depunerii acestuia. Ofertantul trebuie sa prezinte
certificat(e) eliberate de compartimentul/ biroul/ serviciul/ direcfia de impozite si taxe
locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, pe raza careia ofertanfii i~i au
sediul social/puncte de lucru/sedii secundare pentru care exista obligafii de plata,
privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa faptul ca ofertanfii nu au
datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora.)

NOTA: Ofertanfii vor depune o scrisoare de inaintare (conform modelului anexa 1) ~·i toate
documentele necesare care sa ateste indeplinirea cerin{elor minime ~i obligatorii de calificare
solicitate - documentele prevazute la pct. 4, lit. a)-d).
Autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul de a solicita certificari/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate sau un client privat beneficiar de servicii prestate de firma ofertanta cu
privire la modul in care au Jost indeplinite obliga{iile contractuale.

5. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACHIZITIEI SERVICIULUI:


a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoa~terea reciproca;
d) transparenta;
e) proportional itatea;
t) asumarea raspunderii.

6. OFERTA DE PRET:
Oferta va fi exprimata In lei, fara T.V.A. ~i va cuprinde valoarea pe cauze ~i faze procesuale
astfel:
a) in cauze penale:
1. tarif pentru etapa premergatoare fazei de urmarire penala;
2. tarif pentru etapa desfa~urarii urmaririi penale;
3. tarif pentru etapajudecarii In prima instanta;
4. tarif pentru etapajudecarii In ape I;
5. tarif pentru etapajudecarii In recurs;
6. tarif pentru etapajudecarii cailor extraordinare de atac.
b) in cauze civile:
1. tarif pentru etapajudecarii In prima instanta;

2/4
2. tarif pentru etapajudecarii In apel ;
3. tarif pentru etapajudecarii In recurs;
4. farif pentru etapa judecarii cailor extraordinare de atac.
NOTA:
o Oferta de pret va acoperi toate cheltuielile facute de avocat, cu exceptia taxelor, In interesul
procesual al clientului sau. Rugam a se tine cont (mai ales In materie penala) de posibilele deplasari la
Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucure~t i, la Tribunalul Militar Bucure~ti , ori la Curtea
Militara de Apel Bucure~ti.
o Oferta de pret nu va putea cuprinde onorariul orar ~i nici onorariul de sacces.
o Nu se accepta subcontractarea serviciilor.
o Nuse var acorda avansuri de plata.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLIC...\:


Pretul eel mai scazut. Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform detaliilor de la punctul 6 al
prezentului caiet de sarcini. Madu! de departajare a ofertelor situate pe primul Joe cu acela~i pret:
Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit eel mai mic pret, o noua propunere
financiara, In plic lnchis, caz in care contractul va ft atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul eel mai scazut. Oferta se depune pentru cantitatea de servicii solicitata prin caietul
de sarcini.

8.MODUL DE FINALIZARE A ACHIZITIEI:


incheiere de conventie-cadru de achizitie publica, pentru o durata de 1 an.

9. CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR:


Ofertantul va depune toate diligentele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor
corespunzator principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmarit, In conformitate cu cerintele
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i ale Statutului profesiei de avocat.
Serviciile ce fac obiectul contractului var fi asigurate pe toata durata contractului, respectiv
incepand cu data semnarii contractului si pana la data finalizarii acestuia sau pana la finalizarea unei
etape de judecatal procesuala/ judiciara ori pronuntarea hotararii definitive in cauza.
Ofertantul se asigura ca persoana care va fi desemnata pentru derularea contractului
beneficiaza de o baza materiala corespunzatoare pentru a-i permite acesteia sa-~i indeplineasca
responsabilitatile care Ii revin.

10. CERINTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PREST AREA SERVICIILOR


Modalitatea de lucru
Prestarea serviciilor se va realiza in baza solicitarii cadrelor militare, insa numai la cererea
autoritatii contractante. Ofertantul va desemna, dupa caz, un avocat pentru executarea contractului,
care sa presteze serviciile solicitate In mod complet ~i cu celeritate ~i care va asigura contactu l
permanent cu reprezentantii autoritatii contractante.
Solicitarea va fi facuta prin intermediul persoanei responsabile de contract din cadrul autoritatii
contractante.
Contractul de reprezentare se va incheia cu personalul (cadrele militare) autoritatii
contractante, dar la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea dispozitiilor Legii nr.
51 /1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i a Statutului profesiei de avocat.

11. MODALITATI DE PLATA:

3/4
Plata serviciilor achizitionate se va face, la finalizarea unei etape procesuale mentionata la
pct.6, in termen de maxim 60 de zile de la primirea facturii, care va purta confirmarea cadrului militar
cu privire la r·ealitatea prestarii serviciului.
Autoritatea contractanta nu va plati penalitati daca, din motive neimputabile, nu i s-au asigurat
fondurile de la bugetul de stat.

12. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGA TORII


Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul ~i le asuma la data semnarii contractului sunt
cele cu privire la:
1. obiectul contractului;
2. pretul serviciilor furnizate;
3. perioada de valabilitate a ofertei;
4. modalitatea de plata:
5. durata contractului.
Pe langa clauzele prevazute In modelul orientativ de contract, autoritatea contractanta va putea
propune sau accepta ~i alte clauze contractuale.

4/4