Sunteți pe pagina 1din 3

OPIS DOCUMENTE

Nr. Tip document Perioada DA


crt. de sa
valabilitate u
a N/
documentu A
lui

1. Formularul Cererii de finanţare completat Permanent


corespunzător Anexa 1
2. Rezumatul proiectului - Modelul A Permanent

3. Declaraţia de eligibilitate în formatul solicitat – Permanent


Modelul B
4. Declaraţia de angajament în formatul – Model C Permanent

5. Studiu de fezabilitate conform modelului prezentat în Maximum 1


Anexa 1- Model D an vechime
6. Bilanţul întreprinderii, inclusiv Contul de Profit şi N/A
Pierdere, aferent ultimului exerciţiu financiar si / sau
bilanţul consolidat (auditat) - copie
7. Certificat de înregistrare de la Oficiul Permanent
Registrul Comerţului (copie)

8. Act constitutiv de înfiinţare a societăţii - Permanent


actualizat (copie)
9. Cazierul fiscal al societăţii În vigoare la
data
depunerii
cererii de
finanţare
10. Hotărârea AGA/CA de aprobare a investiţiei, Permanent
inclusiv cu precizarea reprezentantului legal
(copie)

11. CV – urile persoanelor implicate în echipa N/A


proiectului
12. Documente pentru lucrări de construcţii - În vigoare la
certificatul de urbanism, avize/aprobări data
(copii) – dacă este cazul depunerii
cererii de
finanţare
13. Împuternicire pentru persoana care depune Permanent
dosarul - dacă este cazul

14. Pentru terenuri/imobile: Extras de carte Permanent


funciară cu precizarea „libere de orice
sarcini/interdicţii”, titlu de proprietate
(copie) – dacă este cazul
15. Autoevaluarea în raport cu criteriile de N/A
mediu - Anexa 6
16. Fişa tehnică de mediu / documente similare În vigoare la
data
depunerii
cererii de
finanţare
17. Contract de închiriere sau concesiune În vigoare la
pentru clădiri/terenuri (întabulate) - dacă data
este cazul depunerii
cererii de
Subsemnatul(a) …………… în calitate de reprezentant al(a) ……………. cunoscând că falsul
în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că documentele
depuse sunt în totală concordanţă cu cerinţele prevăzute în Ghidul solicitantului. Sunt
conştient de faptul că orice nepotrivire între documentele existente în plicurile depuse şi
situaţia reală poate duce automat la respingerea cererii de finanţare/rezilierea contractului şi
returnarea sumelor rambursate.

Data Semnătura şi ştampilă