Sunteți pe pagina 1din 10

Curs de istoria psihopedagogiei speciale, Semestrul 1, 2018 – 2019

9. Temă facultativă
Elemente de educație specială comparată în perioada actuală
(cu focalizare pe spațiul eurotlantic)

Structura
Politici internationale dupa 1970
Agenția Europeană de Cerințe Speciale și Educație Incluzivă
Legislatia si solutii educationale la persoanele cu dizabilități și/sau CES

9.1 Politici internaționale pentru persoane cu dizabilități și/sau CES in lume


dupa 1970
Perioada de dupa anul 1970 a cunoscut o serie de schimbari semnificative în
domeniul educației persoanelor cu dizabilități și/sau cerințe speciale, schimbări derivate
direct din evoluțiile progresive ale gândirii și practicii internaționale, bazate pe drepturile
omului. Am remarcat în acest sens implicarea crescândă a ONU și agențiilor sale (1971,
1975, 1980, 1982, 1993, 2006) a numeroase organizații ale și în favoarea persoanelor cu
dizabilități. Am asistat, în esență la trecerea progresivă de la educația specială separată
(segregată) – din școlile speciale spre o educație integrată (1970-1990) și ulterior la educație
incluzivă (în prezent).
Concepte relativ noi cum ar fi cele de Cerințe Educaționale Speciale (CES) sau de
Educația Cerințelor Speciale (ECS) joacă un rol deosebit în aceste evoluții. Cu deosebire
după anul 1990, incluziunea școlară - educația incluzivă - a acestor copii – ca și a altor
grupuri vulnerabile, aflate în risc de marginalizare și excludere, este parte integrantă,
inseparabilă a paradigmei educație pentru toți - și pentru fiecare – într-o societate
democratică deschisă și responsivă la diferențe, la diverse particularități și necesități
individuale (personalizate).
Studii ale OCDE (1994) şi UNESCO (1995) remarcau această schimbare ca fiind
evidentă.
Într-un studiu din anul 1994 (1) OCDE arată că școlarizarea copiilor cu CES poate fi
analizată prin 3 categorii de bază:
 In clase și școli obișnuite
 În structuri semi-integrate (grupe/clase speciale, unități, secții în școlile de masă)
 În școli și alte instituții speciale...
Studiul respectiv prezintă și o structură orientativă a formelor de școlarizare specială
(8 la număr) – de la înscrierea și participarea integrală în școala de masă (forma cea mai
integrată) la înscrierea într-o școală specială, cu participare alernativă la activități într-o clasă
specială dintr-o școală de masă (generală).
Un studiu realizat de UNESCO în anul 1993, cu publicare ulterioară (2) a trecut în
revistă situația copiilor cu cerințe speciale din 56 de țări (inclusiv România) din toate
continentele și a evidențiat următoarea situație:

Structura educațională Număr de țări în care


1
L'integration scolaire des enfants et adolescents handicapes: Ambitions, theories et
pratiques, OCDE, Paris, 1994
2
Review of the Present Situation in Special Needs Education, Paris, UNESCO, 1995
funcționează
Școli speciale cu internat 55
Școli speciale de zi 49

Clase speciale în școli obișnuite (de masă) 47


Profesori de sprijin în școli obișnuite 47
Unități/cabinete de resurse în școli obișnuite 45

Politica în favoarea integrării este evidenţiată de UNESCO în 50 dintre cele 56 de de


state respondente (89,28%).
Aproape douăzeci de ani mai târziu (în 2012), Agenția Europeană pentru Cerințe
Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE – cu prezentare în continuare) va propune ca repere
de colectare a datelor (în ţările membre ale EASNIE) următoarea structură, semnificativă
pentru viziunea nouă asupra domeniului de care se ocupă, indicând sensurile dezvoltării
educaţiei (cerinţelor) speciale:
- Nr. total copii din învăţământul obligatoriu (inclusiv cu CES);
- Nr. copii cu CES de vârsta şcolarizarii obligatorii;
- Nr. elevi cu CES în şcoli speciale segregate;
- Nr. elevi cu CES în clase speciale segregate (în şcoli de masă);
- Nr. elevi cu CES în contexte incluzive;
- Informatii contextuale (legislative): definiţia legală a CES.
În prezent (din anul 2015) în cadrul EASNIE funcționează European Agency
Statistics on Inclusive Education (EASIE) – Agenția Europeană pentru Statistici în Educația
Incluzivă, care colectează date având pe răspunsuri la întrebările:
1. Ce număr de elevi are o decizie oficială de CES?
2. Câți elevi cu o decizie oficială de CES sunt educați în clase obișnuite cu semenii
lor fără dizabilități, pentru cel puțin 80% din timp?
3. Câți elevi cu o decizie oficială de CES sunt educați în clase speciale separate
din şcolile de masă?
4. Câți elevi cu o decizie oficială de CES sunt educați în școli speciale, separate?
5. Câți elevi cu o decizie oficială de CES sunt educați în structuri nonformale de
educație, organizate de sectorul educațional, de sănătate, social sau de justiție?
Din denumirea actuală a acestor organizatii paneuropene precum și din grilele lor de
colectare a datelor ne apatre evidentă orientarea incluzivă a politicilor din Europa – ca și
din lumea întreagă.
În semestrul următor, la cursul de educație integrată se va studia și analiza aprofundat
și comparativ educația integrată și cea incluzivă…
9.2 Agenția Europeană pentru Cerințe Speciale și Educație Incluzivă
European Agency for Development in Special Needs Education (EADSNE) a fost
înființată în 1996 - Agenția Europeană de Dezvoltare în Educația Cerințelor Speciale. Din
2014 organizaţia și-a schimbat denumirea - European Agency for Special Needs and Inclusive
Education - EASNIE /(Agenția Europeană pentru Cerințe Speciale și Educație Incluzivă) -
http://www.european-agency.org.
Noua denumire (EASNIE), ca si întreaga activitate desfăsurată de EASNIE reflectă
astfel tot mai pregnant situarea preocupărilor acestei organizații în câmpul larg al întregului
sistem educational din țările membre (cele care compun Uniunea Europeană, ca si țările
Spaţiului Economic European – SEE – in total 31 de țări) - în viziunea educației incluzive.
Agenţia (EASNIE) facilitează colectarea, procesarea şi transferul la nivel european a
informaţiilor din ţările membre (și în fiecare țară în parte). Țărilor participante li se oferă
astfel ocazii de a învăța unele de la altele, prin cunoştinte diverse şi prin schimb de experienţă.
Scopul şi valorile
Scopul principal al agenției este acela de îmbunătăţire a politicilor si practicilor
pentru persoane cu cerinţe educaţionale speciale, care învaţă.
Aspecte importante în realizarea scopului sunt valori ca egalizarea şanselor,
accesibilitatea, educaţia incluzivă şi promovarea calităţii educaţiei, recunoscând în același
timp diferenţe dintre politicile, practicile şi contextele educaţionale ale ţărilor membre.
Obiectivele strategice
 Asigurarea calității în domeniul educaţiei cerinţelor speciale, prin menţinerea unui
cadru de colaborare europeană extinsă şi pe termen lung.
 Asigurarea unei baze de reflecţie credibilă asupra realităţii educaţiei cerinţelor
speciale în Europa, cu informaţii la zi, care pot fi corelate cu contextele ţărilor
membre.
 Identificarea factorilor cheie care pot obstrucţiona sau sprijini experienţele pozitive.
 Facilitarea schimbului efectiv de cunoaștere și experienţă, între şi în cadrul ţărilor.
 Facilitarea, pentru decidenţi şi profesionisti a accesului la informaţii relevante, prin
asigurarea de mecanisme şi servicii care permit împărtăşirea informaţiilor şi
înlesnesc contactele dintre diferiţi utilizatori.
Sumarul activităţilor EASNIE
De la infiinţarea Agenţiei și până în prezent au fost produse numeroase publicaţii,
legate de Cerințele Educaționale Speciale (CES) si incluziune, în context european. Titlurile
celor aparute in ultimii 15 ani, disponibile pentru descărcare de pe site (www.european-
agency.org), mai ales în limba engleză, dar unele dintre ele sunt publicate şi în limbile ţărilor
membre…
9.3 Legislația legata de persoanelor cu dizabilități și/sau CES
Urmeaza o descriere sintetică a legislației din țările europene (majoritatea membre ale
EASNIE), precum și din SUA, cu focalizare pe definirea CES şi/sau a educației speciale
și/sau a altor concepte corelate, ca si pe soluții (oportunități) de școlarizare, având la bază
atât surse mai vechi (din anii 1990) cât unele de după anul 2010 (3).

Țara Definirea CES, educatie Soluții educaționale Observații


speciala si/sau a altor concepte
corelate

3
Daunt, P., 1991, Meeting Disability: A European Response, London, Casel
Vrasmas, T., Daunt, P., Musu, I., 1996, Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale,
Ministerul Invatamantului& UNICEF
EADSNE, 2012, Special Needs Education. Country Data
Vrasmas, T., 2015, Cerințele speciale și dizabilitatea în educație. O perspectivă internațională, EDP
CES – “ca rezultat al unei Măsurile educaționale
dizabilități fizice și/sau sau speciale se asigură pentru
psihice - dacă el/ea nu poate două grupuri de copii:
atinge obiectivele din - copii certificați oficial cu
Austria a
curriculum-ul național, fară a CES (cei cu dizabilități
experimentat
primi o educație specială” care au o bază fizică sau
efectiv mai
(EADSNE, 2012, pg. 8) psihică) pot urma o școala
multe
Austria specială sau una generală
variante de
– ultima cu sprijin
integrare în
adițional...
anii ’90...
- copii cu CES
necertificate (probleme de
vorbire, de comportament,
deficiențe ale vazului sau
auzului); acestora li se
oferă asistență de către
echipe mobile speciale, în
clase (obișnuite) sau în
afara claselor.

Educația specială este definită


ca “educație bazată pe un
proiect pedagogic, care asigură
școlarizare adaptată, protecție
Belgia În 1991 si
și terapie pentru elevii a căror
(comunitatea 1996 se
dezvoltare personală nu poate fi
flamandă) aprecia că
sau este insuficient garantată,
Belgia face
temporar sau permanent, într-o Sunt organizate 8 tipuri de
parte dintre
școală generală”( EADSNE, învățământ special.
țările in care
2012, pg.10) Aceleași tipuri sunt utilizate
progresele
Educația specializată - un și în cazul învațământului
sunt relativ
învățământ adaptat,pentru integrat (în școli generale)
Belgia mici în
anumiti copii si adolescenti, integrare.
(comunitatea corelat cu cerințele (nevoile)
franceză) lor speciale și cu posibilitățile
pedagogice
CES – copi și elevi cu - echipe de evaluare
dizabilități senzoriale, fizice, pedagogică complexă,
mintale sau multiple, cei cu formate din diverși
dificultăți de învățare, și cei cu specialiști
tulburari de vorbire-limbaj... In 2008) existau 28 de
Bulgaria centre de resurse (câte unul
în fiecare regiune) care
sprijină educația integrată a
copiilor cu CES...
Copilul cu cerințe speciale - In anul scolar 2010/2011 Cipru este
acela care are o dificultate dintre elevii cu CES doar una dintre
serioasa de învățare, de 288 (5,2 %) învățau în tarile
funcționare a învățării speciale școli speciale, 648 (11,9 europene in
sau de adaptare, cauzate de %) erau înscriși în clase care
Cipru deficiențe fizice, mintale, speciale iar marea scolarizarea
psihice sau altele nespecificate majoritate - 4.860 speciala este
și care are nevoie de educatie si (89,2%) învățau în mai
instruire speciala contexte incluzive. numeroasa in
clase
speciale…

Grupuri de CES: B si C pot fi


A) copii/elevi/studenți cu educati doar
deficiențe – fizice, in scoli de
CES la “copii/elevi/studenţi în mintale, senzoriale, de masa.
situațiile când unii dintre vorbire si limbaj - cu Din 2008
aceștia nu pot beneficia de dificultati specifice de Ministerul
educația generală, disponibilă învățare sau de Educatiei a
semenilor de aceeași vârstă, comportament, cu autism finalizat un
fără asigurarea unui sprijin precum și cei cu cerințe Cod de
Cehia adițional”(EADSNE, 2012) (nevoi) multiple – in practică, ca
scoli speciale sau sa faciliteze
generale transferul
B) copii/elevi/studenţi cu către
condiții de risc pentru structurile
sănătate (aici este ceva scolare de
din spiritul CIF OMS masa şi de
2001...); sprijin pentru
C) copii/elevi/studenti cu CES.
dezavantaj social...
(parţial în linie cu
definiția OCDE,
categoria C).
Legislatia de învățământ (The 59% dintre
Act on the Folkeskole) în Structuri scolare: cei cu CES
vigoare prevede că educația - Scoli speciale frecventează
specială sau alte forme de - Clase speciale clase
Danemarca
asistență educațională se vor - Contexte incluzive speciale...
acorda copiilor a căror Sprijin
dezvoltare necesită considerație pentru CES –
specială sau sprijin. doar peste 10
ore...

Dreptul la educaţie specială / la Copii/elevi


copiii şi tinerii (de la 0 la 20 de
cu CES
ani), atunci când:
- înainte de 4 ani, dacă reprezintă
dezvoltarea unui copil este
4,9% din
limitată sau în situaţie de risc
ori urmarea educaţiei şcolare în populaţia
Elvetía clase (grupe) de masă fără un
celor de
sprijin specific nu este posibilă,
pentru un anumit copil; vârsta şcolii
-în timpul şcolarizării
obligatorii (4-
obligatorii (4 şi 16 ani), dacă
posibilităţile de dezvoltare şi 16 ani)
educaţie sunt limitate de aşa
manieră încât instruirea şcolară
în clase obişnuite nu mai poate
fi urmată fără un sprijin
specific...

Elevul cu CES este acela al


cărui talent, dificultăți de Școlile speciale sunt
învățare, stare medicală, destinate elevilor cu
dizabilitate, tulburări de dizabilități fizice, cu
conduită și emoționale, absența tulburări de vorbire, cu
Estonia pe termen lung de la școală sau dizabilitati senzoriale sau
insuficienta performanță în de învățare ori cu tulburări
limba școlarizării - conduc la mintale precum și pentru
nevoia de a se face modificări în elevi care au nevoie de
materia din programe, procesul, interventie din cauza unor
durata, încărcătura de sarcini de probleme de conduită.
învățare sau baza didactico- Școlile sanatoriale sunt
materială și mediul de învățare destinate elevilor cu
(de exemplu materiale școlare, probleme de sănătate.
spații de instruire, limba de
comunicare – inclusiv limbaj
mimico-gestual sau alte
mijloace alternative de
comunicare, personal de sprijin,
cadre didactice care au o
pregătire specială) sau în
obiectivele de studiu (predare-
învățare) ori în proiectarea
didactică de la clasă (EADSNE,
2012)
Cei care învață pot avea cerințe Dacă un copil nu poate Sprijnul
educaționale speciale dacă face față eduației în școala şcolar se
posibilitățile lor de creștere, de masă, din cauza unei poate
dezvoltare sau învățare sunt dizabilități, boli sau alte intensifica pe
scăzute, din cauza unei condiții similare, el sau ea următoarele
Finlanda dizabilități, boli sau funcționare poate intra în educația stadii: sprijin
redusă (identificăm aici ideea de cerințelor speciale. general,
funcționare, dedusă din Educația specială se sprijin
fundamentele CIF, OMS, 2001). asigură în primul rând intensificat,
conjugată cu educația din sprijin
școala generală, în clase special.
speciale sau în alte locații 54% din CES
adecvate. integrati...

Alături de termeni consacraţi în Incluziunea persoanelor cu Majoritatea


Franţa, ca handicapul (și uneori handicap este un principiu celor cu
situația de handicap), și de asemenea o finalitate. scolarizare
inadaptarea şcolară mai nou şi Școlarizarea (în sens de speciala sunt
CES au un echivalent în asigurare a acesului dar și in clase
cerintele educationale a participării), angajarea în speciale –
particulare – besoignes educatif muncă, participarea 45% din total
particulieres... socială și culturală sunt
Franta
Este importantă Legea nr. mijloace pentru a atinge
102/2005, privind drepturile și această finalitate
șansele egale, participarea și Scoala de referinta (cat
cetățenia persoanelor cu mai aproape de domiciliul
dizabilități (handicap), care dă unui elev)...
o definiție actualizată a
dizabilității (în acord cu
evoluția drepturilor omului și
viziunea CIF, OMS 2001
Elevii care întampină probleme sunt ajutati printr-o Germania era
școlare, ca rezultat al unor combinaţie de masuri de considerata in
dizabilități sau cei care au diferentiere, în cadrul anii 90 ca
nevoie de sprijin educațional sistemului general de exponenta a
suplimentar, din cauza unor sprijin... modelului
Germania situaţii problematice, ca și elevii Există un sistem medical – cu
cu dificultăţi temporare de comprehensiv de multi elevi in
învăţare (ca de pildă cei care asemenea măsuri scolile
învaţă mai greu, cei cu -programe individuale speciale.
dificultăţi la citit-scris)... și/sau de remediere, cu Acum este in
scopul de a oferi sprijin și miscare spre
consiliere suplimentară, incluziune –
pentru orice fel de situație de la 15,2%
care poate apare în viața in 2008 la
școlară. 21,2% în
Definiția este largă 2012
deoarece sunt situații și
legi foarte diferite în
landuri...
Elevii cu dizabilități și cei cu CES - si ale
cerințe educaționale speciale Structurile copiilor care
sunt considerați cei care, pentru au una sau
toată durata de școlarizare sau - Scolile speciale mai multe
pentru o anumită perioadă de - Clasele speciale abilități
Grecia timp a frecventării școlii au (majoritatea celor mintale și
dificultăți considerabile în cu CES) talente
învățare, din cauza unor - Contexte incluzive dezvoltate la
probleme senzoriale, un nivel care
intelectuale, cognitive, de excede multe
dezvoltare, mintale sau tulburări dintre
psihiatrice, care potrivit abilitățile
evaluării multidisciplinare, așteptate la
afectează procesul de adaptare vârsta lor
în școală și învățarea. cronologică..
.

Şi-a revizuit relativ recent * 80,2 %


legislația în domeniu cu o lege Structurile dintre cei cu
operaţionala din 2010. CES – un
Legea Education for Persons - Scoli speciale procent peste
with Special Educational Needs - Clase speciale media din
(EPSEN) Act 2004 - - Contexte incluzive țările
Învăţământul pentru persoane (*) europene și a
cu cerinţe educaţionale speciale. Marii
Irlanda CES = în relaţie cu o persoană, Britanii...
înseamnă o restricţie în
capacitatea acesteia de a
participa în şi de a beneficia de
educaţie, din cauza unei
dizabilitati fizice, senzoriale, de
sănătate mintală ori de
învăţare, sau orice alte condiţii
care conduc la o învăţare
diferită, pentru aceste
persoane...”
Legislaţie (din 1993) pe Scoli speciale - 0,95 % din Italia a
definirea dizabilităţii. total CES); inceput
“O persoană cu dizabilităţi este Contexte incluzive - 99,03 procesul de
oricine care prezintă o % – un procent situat cu integrare in
deficienţă fizică, senzorială sau mult peste media din țările anii ’70 ai
psihică, permanentă sau europene... secolului XX,
progresivă, care cauzează Din informatiile furnizate intr-o
dificultăţi de învăţare, sociale de Italia catre EASNIE maniera
sau de muncă şi care conduce la rezulta ca există doar relativ rapida
Italia situaţii sociale de dezvantaj şi câteva instituţii şcolare si radicala –
marginalizare” (EADSNE, speciale pentru nevăzători de transfer a
2012) şi surzi, precum şi unele copiilor din
Lege din 2010 recunoaşte cu sarcini particulare scolile
dislexia, disgrafia, disortografia privind educaţia elevilor speciale i
şi discalculia ca dificultăţi cu dizabilităţi severe scolile de
(tulburări sau dezordini) masa...
specifice de învăţare (specific
learning disorders)
Este ţara care a lansat, Măsurile de educaţie
conceptul de CES, în anul specială se asigură pentru:
1978 (raportul Warnock). - copiii în vârstă de
Definiţia CES (SEN) actualizată peste 2 ani - este vorba de
în legislaţie (în 1996 şi 2001) măsuri adiţionale sau daca
Marea este: un copil are cerinte nu de măsuri diferite faţă
Britanie educaţionale speciale dacă (el de cele obişnuite oferite în
sau ea) întâmpină dificultăţi de şcolile coordonate de
Anglia învăţare care necesită educaţie autorităţile locale (altele
specială. decât cele speciale) pentru
2001 (Special Educational copiii de aceeaşi vârstă;
Needs and Disability Act – - copiii sub 2 ani - se
SENDA, 2001) pot asigura orice fel de
2014 – amendarea SENDA... masuri.
Situaţiile de CES se referă la:
- a) o dificultate
semnificativ mai mare decât
majoritatea copiilor de acceaşi
vârstă;
- b) o dizabilitate care
impiedică utilizarea facilităţilor
educaţionale generale oferite
copiilor de aceeaşi vârstă în
şcoli, în zona autorităţii locale
de educaţie;
- c) se află sub vârsta
şcolii obligatorii şi intră sub
incidenţa uneia dintre situatiile
anterioare (a sau b) sau ar urma
să intre, dacă nu li se asigură
educaţie specială.
ECS se poate
realiza în școli generale, în
școli/clase de integrare sau
în școli/clase speciale
(EADSNE, 2010 ).
Sunt avuți în
Educația Cerințelor Speciale vedere copii/elevi, cu
ECS) se referă la copii și tineri dizabilitate mintală, cu
cu dizabilități de dezvoltare deficiențe auditive, cu
(expresie de influenţă deficiențe vizuale, fizice
Polonia americană), care necesită cu boli cronice, cu
organizarea specială a probleme psihiatrice,
metodelor de lucru și cu autism și cu dizabilități
echipamente speciale. multiple, cu probleme
sociale și de
comportament, cu
probleme de vorbire și
comunicare.

Legea organică a educaţiei, din Sunt precizate trei grupuri


2006 (EADSNE, 2009) are de copii și elevi care au In anii 90
partea a doua referitoare la cerințe: Spania era
‘Echitatea în educație’. - cei cu CES (care considerata
Un capitol al părții a doua din necesită un anumit sprijin un etalon de
această lege se referă la și o atenție educațională mobilizare si
‘cerintele educaţionale specifică din cauza unor dezvoltarea
Spania specifice de sprijin’ (special dizabilități sau a unor planificata si
educational support needs). tulburări serioase de coordonata a
Expresia este este o modificare conduită); educatiei
a noțiunii de cerințe - cei supradotați; speciale...
educaționale speciale care în - cei care intră târziu în In 2012
limba spaniolă era necesidades sistemul educațional. 83, 4% din
educativas especiales (expresie cei cu CES in
care are în continuare contexte
valabilitate și circulație în țările incluzive...
utilizatoare oficiale de limbă
spaniolă).
......................................................................................................................................................
.

O serie de cazuri şi decizii Principii de baza ale Din totalul


luate de justiţie au deschis legislaţiei de educatie celor
calea schimbării spre egalitate pentru persoane cu 5.693.441 de
şi incluziune în educaţie, prin dizabilităţi - au dreptul de copii şi tineri
SUA
adoptarea legislaţiei şi a acees egal la educaţie, cu vârste
practicilor adecvate (1954, programe şcolare, şi între 6 şi 21
1972). activităţi realizate de de ani un
În anul 1975 Congresul şcoală. număr de
SUA a adoptat legea intitulată Elevii cu dizabilităţi: 4.604.585
Educaţia pentru toţi copiii  Primesc educaţia în (80.9 %) îşi
Handicapaţi (Education of All aceleaşi clase şi clădiri ca petrec mai
Handicapped Children Act). şi în situaţia că nu ar fi mult de 40%
Unul dintre principiile foarte avut o dizabilitate, cu din timpul lor
importante ale legii din 1975 a sprijin şi servicii acolo de şedere la
fost acela că orice copil cu o unde este necesar; şcoală în
dizabilitate, indiferent de  Au acces la acelaşi clasele
severitatea acesteia, are dreptul curriculum ca şi cei fără obişnuite...
la o educaţie publică gratuită dizabilităţi, cu adaptări şi
adecvată în şcolile publice, în modificări, unde este
mediul cel mai puţin restrictiv. nevoie, pentru a răspunde
Legea din 1975 stă la baza necesităţilor (nevoilor)
legislaţiei în vigoare astăzi: speciale de educaţie;
The Individuals with  Au aceleaşi ocazii
Disabilities Education de a participa la toate
Improvement Act - Public Law activităţile legate de
108–446 / Legea Îmbunătăţirii şcoală, inclusiv cele
educaţiei pentru persoane cu extracurriculare şi
dizabilităţi, din anul 2004, programe sportive.
(IDEA)
Structura si serviciu
important de sprijin si
interventie in scoala de
masa: camera si
profesorul de resurse