Sunteți pe pagina 1din 35

DATA: 18.11.

2014
PROF. ÎNV. PRIMAR : Piroi Maria Mădălina
CLASA: I E
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Gimnazială „Acedemician Marin Voiculescu”
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Ne pregătim de iarnă! ”
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-20
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: fixare şi consolidare de cunoştinţe
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Matematică şi explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
COMPETENŢE GENERALE :
1. Utilizarea numerelor în calculele elementare
2. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
3. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
COMPETENŢE SPECIFICE:
MEM – 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-20, recurgând frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
5.2 Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
CLR – 1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
AVAP – 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
MM – 2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

OBIECTIV FUNDAMENTAL:
Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin intermediul cunoştinţelor despre anotimpul iarna;
Dezvoltarea capacităţilor intelectuale referitoare la adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0- 10

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O.1 să efectueze corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu numere naturale în concentrul 0 - 20;

O.2 să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere;


O.3 să găsească termenul necunoscut în adunări si scăderi;
O.4 să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;

O.5 să completeze exerciţii cu semnele de operaţie învăţate;


O.6 să rezolve, să compună probleme;
AVAP.
O7 să coloreze un copac cu frunze;
MM.
O8 să cânte, asociind mişcările potrivite cântecului;
O9 să manifeste interes pentru realizarea corectă a sarcinilor

I. Metodologice
Strategii didactice:
1.METODE ȘI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, metoda ciorchinelui, munca independentă.
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu probleme ilustrate, fişe de lucru, fişe de muncă independentă, marker, calculator/laptop.
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe .

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare orală, evaluare scrisă, aprecieri
verbale, stimulente, calificative.
II. Temporale
- 40 minute activitatea propriu-zisă
- 5 minute activităţi recreative.
III. Umane - 24 elevi.

IV. Bibliografice:

 ştiinţifice:

***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013
 oficiale:

*** Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

 Gabriela Bărbulescu, Daniela Beşliu, Florentina Chifu, Elena Niculae, Caietul elevului, clasa I, Editura Litera, Bucureşti, 2014.
 Adina Grigore, 1000 de exerciţii şi probleme, Culegere matematică clasa I, Editura Ars Libri, Costeşti-Argeş, 2014.
STRATEGII
DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTIC
Ob DIDACTICE
Evenime
. Activitatea Forme Evaluar
ntul C.S.
Op elevilor Mijloace de e
didactic Conţinutul ştiinţific
. şi metode organiz
are
Se pregǎtesc materialele Se Fişe. Observar
1.Momen
necesare unei bune pregătesc Caiete. ea
t
desfăşurări a lecţiei. pentru Conversaţi Instrume sistemati
oragniza
Se asigură climatul de lecţie a nte de că
toric
încredere reciprocă pentru scris
1 min.
reuşita actului didactic.
Un mesager aduce o Elevii Frontal
scrisoare care este adresată ascultă Evaluare
2. CLR elevilor clasei I B. scrisoarea Problemati Individua orală
Captarea 1.4 Voi citi această scrisoare apoi rezolvă zarea l Aprecieri
O1
atenţiei MEM care are şi o primă sarcină de ghicitoarea. verbale
3 min. 1.4 rezolvat: o poezie-ghicitoare. 5+4=9
(Anexa nr. 1) 9–1=8
(castane)
Se verifică tema pentru Ascultă Caietele Frontal
acasă cantitativ, în timp ce elevilor Evaluare
elevii vor rezolva fişa de Individua orală
muncă independentă. (Anexa Exerciţiul l
3. nr. 2) Fişa de Aprecieri
Verificar MEM Verific prin citirea lucru cu verbale
O1
ea temei 1.4 rezultatelor, activitatea munca
2 min. independentă. independe
Sunt evidenţiaţi elevii care ntă
au rezolvat corect tema, au
scris caligrafic şi au un caiet
îngrijit.
4. Se va aduce la cunoştinţă Ascultă cu Explicaţia Frontal
Anunţar elevilor că astăzi se va face o atenţie Observaţia
ea temei lecţie de consolidare a
şi a cunoştinţelor anterioare cu
obiective subiectul:
lor Adunarea şi scăderea
1 min. numerelor naturale în Ascultă
concentrul 0-20. regulile
Vom rezolva exerciţii de
adunare şi scădere, vom face
proba la adunări şi scăderi,
vom compune şi rezolva
probleme după imagini, vom
compune probleme prin desen
şi alte surprize. Vor lucra
individual sau pe grupe.
Rezolvând corect sarcinle
de lucru de pe fiecare fişă,
veţi reuşi să împodobiţi
copacul cu multe frunze.
O1 Se reactualizează Răspund la
5. O2 cunoştinţele elevilor despre întrebările
Verificar terminologia specifică adresate.
ea O9 operaţiilor de adunare şi
cunoştin scădere cu ajutorul (termeni)
ţelor O3 următoarelor întrebări: (sumă sau Frontal
anterioa MM -Cum se numesc numerele total) Conversaţi
re. 2.1 O4 care se adună? (rest sau a Aprecieri
-Cum se numeşte rezultatul diferenţă)
MEM O5 adunării? (descăzut)
4 min. 1.6 -Cum se numeşte rezultatul (scăzător) Evaluare
scăderii? Exerciţiul orală
(adunare)
-Cum se numeşte numărul din Bileţele cu
care se scade? expresiile Individua Aprecieri
-Dar numărul care se scade? enumerate l verbale
-Ce operaţii ne indică .
CLR expresiile „cu… mai Aranjează Evaluare
1.4 mare”, „măreşte cu...”, biletele pe orală
2.1 „adună...”, „adaugă”, „mai planşa cu
3.1 mult cu…”. ciorchinele Conversaţi
Se împart bileţele pe care (adunarea, a Aprecieri
sunt scrise expresiile scăderea) verbale
enunţate. Ciorchinele
MEM (scădere )
1.4 O1 Elevii care au bileţele cu
expresii care ne indică
adunarea să se ridice în Frontal
picioare şi să le prezinte, apoi
să le aranjeze pe planşa Conversaţi
respectivă. 5 +1=6 a
6 –2=4
- Ce operaţii ne indică 10 + 5= 15
expresiile „cu… mai 17 – 7 =10
mic”, „micşorează cu..”, 10 + 3 =13
„scade.. ”, „luăm”, „mai mic 19 –10 = 9
cu...”, „mai puţin cu…”..
La fel vor proceda şi elevii
care au expresii ce indică
Calcul 1.6 scăderea. (Anexa nr. 3)
oral. CALCUL ORAL
1 min. O2 1. Calculaţi:
5 + 1=
6–2=
- Suma numerelor 10 şi 5;
- Diferenţa numerelor 17 şi
7;
- Află numărul cu 3 mai
mare decât 10;
- Află numărul cu 10 mai
mic decât 19.
Fiecare elev care a rezolvat
corect exerciţiile va veni şi va
pune o frunză în copac.
6.Dirijar MEM Joc didactic: Spun care Jocul Aprecieri
ea 1.4 O3 Alege numărul este didactic Calculato individual
consolid 1.6 corespunzător pentru a obţine numărul rul e.
ării 10. (PowerPoint) corect, Exerciţiul
cunoşti O1 alegând Fişa
nţelor Se vor scrie pe caiet şi la dintr-un şir
15 min. tablă 2 operaţii de adunare la de numere. Caietul / Aprecieri
care se va face proba, la tablă 4 + 6 = 10 tabla verbale
şi pe caiete (din PowerPoint). 6 + 4 = 10
10 – 4 = 6
10 – 6 = 4 Muncă Fişa
Exerciţiul 1 de pe fişă independe Aprecieri
(Anexa nr. 5, pag.1). Calculează ntă. individual
O3 Calculează, apoi efectuează adunarea şi e.
proba. scăderea şi Individua
fac proba. l Aprecieri
Calculează Problemati verbale
Ce număr se ascunde sub şi zarea
figura geometrică? (ex 2 pe descoperă
fişă). numerele şi
rezultatul.
Numără şi Exerciţiul
Numără, apoi alege cifra aleg cifra
O2 corespunzătoare cu numărul corespunzăt Calculato
de vagoane care sunt oare rul
necesare pentru pitici, să se numărului
poată întoarce acasă. de vagoane Jocul
(PowerPoint). necesar didactic
piticilor.
Calculează
Află suma şi diferenţa
şi duc
numerelor şi descoperă ce coresponde
jucării preferă copiii din
nţa între
imagine. exerciţiu şi
rezultat.
Compun şi Exerciţiul Frontal Observar
7. MEM rezolvă Explicaţia e
Obţinere 5.2 Compune o problemă, prin problemele. Fişa de sistemati
a CLR O1 desen, după exerciţiul dat. Spun oral lucru că
perform 2.1 O6 (ex. 4 pe fişă) problemele. frontală
anţei AVAP
3 min 2.3

8.Evalua MEM O1 Fiind împărţiţi în 6 grupe, Compun Planşe cu Pe grupe Aprecieri


re/ 1.4 O2 fiecare grupă va primi câte o oral probleme verbale.
feedbak 5.2 O4 planşă cu fructe sau legume probleme şi ilustrate
10 min O6 cu ajutorul cărora vor alcătui le rezolvă.
O9 câte o problemă o vor rezolva Frontal
CLR apoi o vor spune şi colegilor.
2.1 Fiecare grupă va trebui să Spun Individua
1.3 spună cu ce literă începe cuvântul, l
fructul sau leguma din litera cu Aprecieri
imagine şi să scrie acea literă care începe Frontal verbale.
pe tablă. (bostani, roşii, ardei, şi îl scriu pe
vinete). La cuvintele tablă. Individua
„morcovi” şi „conopidă”, le voi Spun l
cere să-mi spună ce literă se cuvântul
aude de 2 ori. (Anexa nr. 7) apoi spun
La final va ieşi scris cuvântul litera care
BRAVOO!, se repetă şi
B R A V O O ! o scriu pe
care va fi scris pe tablă. tablă.
Cântă cântecul „Castanele”. Cântă în cor Frontal
(Anexa nr. 6) cântecul Observar
MM Colorează. Exerciţiul Individua e
9.Activit 2.1 O8 Colorează desenul ! (Anexa Elevii ies la Fişa de l sistemati
ate AVAP O9 nr. 5, pag. 2 ) laptop şi lucru că
recreativ 2.3 În timp ce elevii colorează verifică frontală
ă MEM desenul, se va completa şi un operaţiile şi Problemati Laptop
3 min 1.4 O1 exerciţiu pe caietul digital, la le bifează zarea
1.6 O7 laptop. Elevii au de verificat 4 corespunzăt
exerciţii de adunare şi or.
scădere.

10.Tema Se va indica tema pentru Notează Conversaţi Frontal Observar


pentru acasă: cele două exerciţii, de tema pentru a e
acasă jos, de la pag. 39 din caietul acasă sistemati
1 min elevului că
frontală
11. Se vor face aprecieri
Aprecier generale şi individuale asupra
ea participării elevilor la lecţie .
Se acordă calificative elevilor.
activităţi Se oferă recompense.
i elevilor
1 min
ANEXA 1

18.noiembrie.2014

Dragi elevi din clasa I B,

Vreau să vă spun că m-am simţit foarte bine în


compania voastră, de la începutul anului şcolar, şi v-am urmărit cum aţi
realizat multe activităţi deosebite.
Am auzit că vă pregătiţi pentru iarnă, că aţi pus în borcane fructe şi legume şi sunteţi
foarte harnici şi isteţi. De aceea v-aş ruga să faceţi ceva pentru mine, astăzi!
Vântul Năprasnic a suflat şi a golit toţi pomii de frunze şi fructe. Aşa că vă rog să fiţi
atenţi, ora aceasta, şi să răspundeţi corect la întrebările d-nei învăţătoare şi dacă rezolvaţi
sarcinile propuse, veţi câştiga frunze pe care le puteţi aşeza pe crengile copacului din faţa
clasei.
Sunt sigură că vă veţi descurca de minune pe tot parcursul activităţii şi la sfârşitul
orei vor fi foarte multe frunze în copacul toamnei.

Cu drag,
Zâna Toamna, a treia fiică a Anului

P.S.
Mult succes!
Vreau să vă provoc la o primă sarcină, o poezie-ghicitoare:

„Din castanul de pe stradă,


Nică a cules în grabă,
5 castane cam ţepoase
Şi vreo 4 mătăsoase.
Dar când mama l-a strigat,
Iute el a alergat.
Şi în graba lui spre casă
A scăpat una ţepoasă.
Spune, dacă-ai calculat!!
Nică a adus acasă...
Câte castane pe masă??”

ANEXA 2
Nume...................................

Muncă independentă

Zâna Toamna te invită să încercuieşti rezultatul corect:

5-3= 2 1 0 7+2= 9 8 7 8-4= 4 5 6

0+2= 0 3 2 4+3= 7 9 8 0+6= 0 8 6

9–5= 6 4 3 4- 1= 1 3 2 9–3= 1 6 5

3+3= 0 6 7 10 + 0 =10 9 1 3+5= 8 6 9

Nume...................................
Muncă independentă

Zâna Toamna te invită să încercuieşti rezultatul corect:

5-3= 2 1 0 7+2= 9 8 7 8-4= 4 5 6

0+2= 0 3 2 4+3= 7 9 8 0+6= 0 8 6

9–5= 6 4 3 4- 1= 1 3 2 9–3= 1 6 5

3+3= 0 6 7 10 + 0 =10 9 1 3+5= 8 6 9


ANEXA 3

CIORCHINELE
ADAUGĂ
CU ...MAI MARE
MĂREŞTE CU...

TERMENI
ADUNAREA PLUS

ADUNĂ
CU ...MAI MULT

SUMĂ / TOTAL

MAI MIC CU ...


MICŞOREAZĂ CU...
CU ...MAI MIC

LUĂM DESCĂZUT

SCADE
SCĂDEREA MINUS

DIFERENŢĂ / REST
MAI PUŢIN CU...

SCĂZĂTOR
ANEXA 3 a

CU ... MAI MARE


ADAUGĂ
MĂREŞTE CU ...
CU ... MAI MULT
ADUNĂ
SUMĂ / TOTAL
PLUS
TERMENI
CU ... MAI MIC
SCADE
MICŞOREAZĂ CU.
MAI MIC CU ...
MAI PUŢIN CU ...
LUĂM

DIFERENŢĂ /REST
SCĂZĂTOR
DESCĂZUT
MINUS
TERMENI

ADUNAREA

SCĂDEREA
ANEXA 4
ANEXA 5

Adunări 0 -20

-fişă de lucru-

Ajut-o pe „Zâna Toamna” să rezolve la „mate”,

pentru a putea aduna cât mai multe frunze pentru copac.

1. Calculează, apoi efectuează proba:


2.
2 + 4 = 9 – 3 =

3. Calculează corect pentru a descoperi ce număr se ascunde sub fiecare figură:

2+ 1= ; + 2 = ; + 3 = ; + 2 =

4. Ce jucării preferă copiii din imagine? Calculează şi vei afla!

12 10 15

15 – 5 = 10 + 5 = 16 – 4 =

Compune o problemă, prin desen, după exerciţiul dat. Rezolvă problema!


7+ 3=
Zâna Toamna, vă mulţumeşte pentru ajutor!

1. Colorează copacul şi calculează


câte frunze are în total.

2. Uneşte cifrele în ordine

crescătoare şi descoperă imaginea.


ANEXA 6

Castanele
1. Din castanul de pe stradă
Cad castanele gramadă
Şi din coaja cea ţepoasă
Iese-o bilă mătăsoasă.

Refren:
Toamna este-un joc de bile
Hai să joci şi tu copile
Cu castane castanii
Jocul e pentru copii. (bis)

2. Şi-n sertare şi-n ghizdane,


Doar castane şi castane
Şi la mama în dulap
Se întâmplă să mai scap.

Refren:
Toamna este-un joc de bile
Hai să joci şi tu copile
Cu castane castanii
Jocul e pentru copii. (bis)

3. Şi mămica şi tăticul
Şi bunica şi bunicul
Râd cu toţi pe sub castani
Că am numai şase ani.

Refren:
Toamna este-un joc de bile
Hai să joci şi tu copile
Cu castane castanii
Jocul e pentru copii. (bis) bis

www.trilulilu.ro/muzica-pop/castanele-5f5ff26
ANEXA 7
ANEXA 8 (ECUSOANE)