Sunteți pe pagina 1din 44

L7FEC48S RO Manual de utilizare

Maşină de spălat rufe

USER
MANUAL
2 www.aeg.com

CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA....................................................................3
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.........................................................................5
3. INSTALAREA........................................................................................................6
4. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................ 11
5. PANOUL DE COMANDĂ.................................................................................... 12
6. DISCUL SELECTOR ŞI BUTOANELE............................................................... 14
7. PROGRAME....................................................................................................... 17
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE........................................................................ 22
9. SETĂRI............................................................................................................... 22
10. UTILIZAREA ZILNICĂ.......................................................................................23
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI.................................................................................28
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 29
13. DEPANARE...................................................................................................... 34
14. VALORI DE CONSUM...................................................................................... 38
15. DATE TEHNICE................................................................................................39
16. ACCESORII...................................................................................................... 39
17. FIŞA CU INFORMAŢIILE PRODUSULUI CONFORM REGLEMENTĂRII U.E.
1369/2017............................................................................................................... 40

PENTRU REZULTATE PERFECTE


Vă mulţumim pentru că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru
a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele
obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai
bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com

Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul


dvs.:
www.aeg.com/shop

SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE


Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.


ROMÂNA 3

1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA


Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
• Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
• Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când uşa acestuia este deschisă.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
• Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
4 www.aeg.com

1.2 Aspecte generale privind siguranţa


• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri
şi alte medii de lucru;
– de către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial;
– zone comune din blocuri de apartamente sau în
spălătorii de haine.
• Nu depăşiţi sarcina maximă de 8 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
• Presiunea de alimentare cu apă din punctul de racord
la reţeaua de apă trebuie să fie între 0,5 bar (0,05
MPa) şi 8 bar (0,8 MPa).
• Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de
mochetă, covor sau orice alt material folosit la
acoperirea pardoselii.
• Aparatul trebuie conectat la reţeaua de apă folosind
noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de
furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
• Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
• Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată cu presiune ridicată sau
abur pentru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
ROMÂNA 5

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea • Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Instalarea trebuie să • Utilizaţi întotdeauna o priză cu
respecte reglementările protecţie (împământare) contra
naţionale corespunzătoare. electrocutării, montată corect.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
• Scoateţi toate ambalajele şi buloanele plăcuţa cu date tehnice sunt
de transport, inclusiv bucşa din compatibili cu valorile nominale ale
cauciuc cu distanţator din plastic. sursei de alimentare.
• Păstraţi şuruburile de transport într-un • Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
loc sigur. Dacă aparatul va fi mutat pe prelungitoare.
viitor, acestea trebuie fixate din nou • Procedaţi cu atenţie pentru a nu
pentru a bloca tamburul şi pentru a-l deteriora ştecherul şi cablul de
proteja de deteriorare. alimentare electrică. Dacă este
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi necesară înlocuirea cablului de
aparatul deoarece acesta este greu. alimentare, acesta trebuie înlocuit
Folosiţi întotdeauna mănuşi de numai de către Centrul de service
protecţie şi încălţăminte închisă. autorizat.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl • Introduceţi ştecherul în priză numai
instalaţi sau utilizaţi. după încheierea procedurii de
• Urmaţi instrucţiunile de instalare instalare. Asiguraţi accesul la priză
furnizate împreună cu aparatul. după instalare.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul în • Nu atingeţi cablul de alimentare sau
locuri în care temperatura poate fi sub ştecherul cu mâinile ude.
0°C sau direct expus intemperiilor. • Nu trageţi de cablul de alimentare
• Suprafaţa podelei pe care aparatul va pentru a scoate din priză aparatul.
fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, Trageţi întotdeauna de ştecher.
rezistentă la căldură şi curată. • Acest aparat este conform cu
• Asiguraţi circulaţia aerului între aparat Directivele C.E.E.
şi podea.
• Atunci când aparatul se află în poziţia 2.3 Racordarea la apă
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu • Nu deterioraţi furtunurile de apă.
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi • Înainte de conectarea la ţevi noi, ţevi
picioarele acestuia. care nu au fost folosite mult timp, la
• Nu instalaţi aparatul direct deasupra care s-au făcut lucrări de reparaţie
scurgerii din pardoseală. sau au fost montate noi dispozitive
• Nu pulverizaţi apă pe aparat şi nu îl (apometre, etc.), lăsaţi să curgă apa
expuneţi la umiditate excesivă. până când aceasta devine curată şi
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu limpede.
permit deschiderea completă a uşii • Asiguraţi-vă că nu sunt pierderi
acestuia. vizibile de apă în timpul şi după prima
• Nu aşezaţi niciun recipient închis utilizare a aparatului.
pentru colectarea posibilelor scurgeri • Nu folosiţi un furtun prelungitor dacă
de apă de sub aparat. Contactaţi furtunul de alimentare este prea scurt.
Centrul de service autorizat pentru a Adresaţi-vă Centrului de service
afla ce accesorii pot fi utilizate. autorizat pentru înlocuirea furtunului
de alimentare.
2.2 Conexiunea electrică • Este posibil să vedeţi cum curge apă
din furtunul de evacuare. Aceasta se
AVERTISMENT! datorează testării aparatului cu apă în
Pericol de incendiu şi fabrică.
electrocutare. • Puteţi prelungi furtunul de evacuare
până la maximum 400 cm. Pentru a
6 www.aeg.com

obţine un alt furtun de evacuare sau 2.5 Service


un prelungitor adresaţi-vă Centrului
de service autorizat. • Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
2.4 Utilizare • Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, 2.6 Gestionarea deşeurilor
electrocutare, incendiu, după încheierea ciclului de
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă
Pericol de vătămare sau
de pe ambalajul detergentului.
sufocare.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu • Deconectaţi aparatul de la sursa de
trebuie introduse în aparat, nici puse alimentare electrică şi cea de apă.
adiacent sau deasupra acestuia. • Tăiaţi cablul de alimentare electrică
• Îndepărtaţi toate obiectele metalice chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
din rufe. • Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
• Nu spălaţi ţesăturile care sunt foarte permite copiilor sau animalelor de
murdare cu ulei, grăsime sau alte companie să rămână blocaţi în
substanţe pline de grăsime. Se pot tambur.
deteriora piesele din cauciuc ale • Aruncaţi aparatul în conformitate cu
maşinii de spălat rufe. Prespălaţi cerinţele locale privind eliminarea
manual astfel de ţesături înainte de a Deşeurilor de echipamente electrice şi
le încărca în maşina de spălat rufe. electronice (WEEE).
• Nu atingeţi uşa de sticlă atunci când
funcţionează un program. Sticla poate
fi fierbinte.

3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.

3.1 Despachetarea
AVERTISMENT!
Înainte de instalarea
aparatului, îndepărtaţi toate
ambalajele şi şuruburile de
transport. 2. Scoateţi capacul de carton şi
materialele din polistiren folosite la
AVERTISMENT! ambalare.
Utilizaţi mănuşile.

1. Îndepărtaţi folia exterioară. Dacă este


nevoie folosiţi un cutter.
ROMÂNA 7

7. Îndepărtaţi protecţia din polistiren din


partea inferioară.

3. Îndepărtaţi folia interioară. 2


8. Curăţaţi bine şi uscaţi partea
inferioară a aparatului.

4. Deschideţi uşa şi scoateţi bucata de


polistiren din garnitura uşii şi toate
obiectele din tambur.

ATENŢIE!
Nu folosiţi alcool, solvenţi
sau produse chimice.
9. Identificaţi diferitele dimensiuni şi
poziţii ale amortizoarelor acustice.
Consultaţi imaginea:

5. Cu atenţie, puneţi jos aparatul pe


spate.
6. Puneţi bucata de polistiren din faţă A
pe podea sub aparat.

• A (FAŢĂ) = Partea frontală a


aparatului
• B (SPATE) = Partea din spate a
aparatului
10. Îndepărtaţi banda adezivă de pe
amortizoarele acustice.
Asiguraţi-vă că nu deterioraţi 11. Prindeţi cele patru amortizoare de
furtunurile. partea inferioară a aparatului.
8 www.aeg.com

12. Consultaţi imaginea. Verificaţi dacă


amortizoarele sunt fixate bine.

x4
A

16. Trageţi în afară distanţierele din


plastic.
B 17. Puneţi capacele din plastic, găsite în
punga cu manualul utilizatorului, în
Efectuaţi operaţiunea de găuri.
montare a amortizoarelor
acustice la temperatura
camerei.
13. Ridicaţi aparatul în poziţie verticală.

Recomandăm păstrarea
ambalajelor şi a şuruburilor
de transport pentru orice
mutare a aparatului.

14. Scoateţi cablul de alimentare 3.2 Amplasarea şi aducerea


electrică şi furtunul de evacuare din la nivel
suporturi.
1. Instalaţi aparatul pe o podea plată,
tare.
Aparatul nu trebuie să atingă
peretele sau alte corpuri de
mobilier.
2. Pentru reglarea nivelului slăbiţi sau
strângeţi picioarele aparatului.
AVERTISMENT!
Nu puneţi carton, lemn sau
materiale similare sub
Este posibil să vedeţi cum picioarele aparatului pentru
curge apă din furtunul de a regla nivelul orizontal.
evacuare. Aceasta se
datorează testării cu apă a
aparatului realizată în
fabrică.
15. Scoateţi cele trei şuruburi cu ajutorul
cheii furnizate cu aparatul.
ROMÂNA 9

45º
20º

x4

Aparatul trebuie să fie orizontal şi stabil.


Nu puneţi furtunul de
Reglarea corectă a alimentare în poziţie
aparatului pe orizontală verticală.
previne vibraţiile, zgomotul şi 3. Dacă este necesar, slăbiţi piuliţa
deplasarea aparatului în pentru a-l poziţiona corect.
timpul funcţionării. 4. Racordaţi furtunul de alimentare la
un robinet de apă rece cu filet de
Atunci când maşina este 3/4".
instalată pe o plintă sau
dacă este pusă peste
maşina de spălat rufe o
maşină de spălat rufe cu
uscător, folosiţi accesoriile
descrise în capitolul
„Accesorii”. Citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate
împreună cu aparatul şi
accesoriul.

ATENŢIE!
Verificaţi dacă există
scurgeri la racorduri.
Nu folosiţi un furtun
prelungitor dacă furtunul de
alimentare este prea scurt.
Adresaţi-vă centrului de
service pentru înlocuirea
furtunului de alimentare.
3.3 Furtunul de alimentare cu
apă 3.4 Dispozitivul de oprire a
1. Conectaţi furtunul de alimentare cu apei
apă la partea din spate a aparatului. Furtunul de alimentare cu apă dispune
2. Orientaţi-l spre stânga sau dreapta în de un dispozitiv de oprire a apei. Acest
funcţie de poziţia robinetului de apă. dispozitiv previne scurgerile de apă în
locuinţă, provocate de îmbătrânirea
naturală a furtunului.
10 www.aeg.com

Sectorul roşu din fereastra «A» indică


această defecţiune.

A
În acest caz, închideţi robinetul de apă şi
adresaţi-vă centrului de service autorizat Capătul furtunului de
pentru înlocuirea furtunului. evacuare nu trebuie să fie
scufundat în apă. Se poate
3.5 Evacuarea apei produce o refulare cu apă
murdară în aparat.
Furtunul de evacuare trebuie pus la o 3. La o conductă fixă cu aerisire -
înălţime minimă de 60 cm şi maximă de Introduceţi furtunul de evacuare
100 cm faţă de podea. direct în conducta de canalizare.
Puteţi prelungi furtunul de Consultaţi imaginea.
evacuare până la maximum
400 cm. Pentru a obţine un
alt furtun de evacuare sau
un prelungitor adresaţi-vă
centrului de service
autorizat.

Este posibilă conectarea furtului de


evacuare în mai multe moduri:
1. Faceţi o formă U cu furtunul de
evacuare şi puneţi în jurul său
ghidajul de plastic pentru furtun.
Capătul furtunului de
evacuare trebuie să fie
întotdeauna aerisit, adică
diametrul interior al ţevii de
evacuare (min. 38 mm - min.
1,5") trebuie să fie mai mare
decât diametrul exterior al
furtunului de evacuare.
2. Pe marginea unui lavoar - Fixaţi 4. Dacă capătul furtunului de evacuare
ghidajul de robinetul de apă sau de arată astfel (consultaţi imaginea) îl
perete. puteţi împinge direct în conducta fixă.
Verificaţi dacă ghidajul din
plastic se mişcă în timp ce
aparatul efectuează faza de
evacuare.
ROMÂNA 11

Furtunul de evacuare trebuie


să facă o buclă pentru a
preveni intrarea particulelor
din chiuvetă în aparat.
6. Puneţi furtunul direct în conducta
de canalizare din peretele camerei
şi fixaţi-l cu un colier.

5. Fără ghidajul din plastic pentru


furtun, către un sifon de chiuvetă -
Introduceţi furtunul de evacuare în
sifon şi fixaţi-l cu un colier. Consultaţi
imaginea.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Funcţii speciale • Aburul este o modalitate rapidă şi
uşoară de a împrospăta hainele.
Noua dvs. maşină de spălat rufe Programele delicate cu abur elimină
îndeplineşte toate cerinţele moderne mirosurile şi reduc şifonarea
pentru tratarea eficientă a rufelor cu un ţesăturilor uscate, care necesită astfel
consum redus de apă, energie şi doar o călcare uşoară.
detergent şi asigură o îngrijire Opţiunea Abur plus termină fiecare
corespunzătoare a ţesăturilor. ciclu cu abur delicat care relaxează
• Tehnologia ProSense detectează fibrele şi reduce şifonarea ţesăturii.
cantitatea de rufe stabilind durata Călcarea se va face mai uşor!
programului în 30 de secunde. • Datorită opţiunii Soft Plus, balsamul
Programul de spălare este adaptat la de rufe este distribuit uniform pe rufe
încărcătura de rufe şi tipul ţesăturii şi penetrează adânc fibrele ţesăturii
fără a consuma mai mult timp, favorizând o catifelare perfectă.
energie şi apă decât este necesar.
12 www.aeg.com

4.2 Prezentarea aparatului


1 2 3 8 9

10
4
5

11 12
6

1 Suprafaţă de lucru 8 Furtun de evacuare


2 Dozator pentru detergent 9 Racord pentru furtunul de alimentare
3 Panou de comandă 10 Cablu de alimentare
4 Mâner uşă 11 Şuruburi pentru transport
5 Plăcuţă cu date tehnice 12 Suport pentru furtun
6 Filtru de la pompa de evacuare
7 Picioare pentru aducerea la nivel a
aparatului

5. PANOUL DE COMANDĂ
5.1 Descrierea panoului de comandă
1 2 3

Program
Eco
Cottons
Synthetics
Delicates
Wool/Silk 4
Steam Only Rinse

Only Spin
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg Only Drain
5
Outdoor
Duvet
Jeans

13 12 11 10 9 8 7 6
ROMÂNA 13

1 Disc selector pentru programe 7 Tasta pentru Clătire suplimentară


2 Afişaj (Clătire suplimentară)
3 Tasta pentru Economie energie 8 Tasta pentru Pornire cu întârziere
(Economisirea energiei) (Pornire cu întârziere)
4 Tasta pentru Economie timp 9 Tasta pentru Super abur (Abur plus)
(Economie timp)
5 Tasta pentru Omiterea fazei 10 Tasta pentru Anti-pete şi prespălare
(Opţiune) (Pete/Prespălare)
• Omiterea fazei de spălare (Doar 11 Tasta pentru Reducerea vitezei de
clătire) centrifugare (Centrifugare)
• Omiterea fazei de spălare şi
12 Buton Pornit/Oprit (Pornit/Oprit)
clătire (Doar centrifugare)
• Doar evacuare (Doar evacuare) 13 Tasta pentru Temperatură
(Temperatură)
6 Tasta Start/Pauză (Start/Pauză)

5.2 Afişaj

Indicator încărcătură maximă. Pictograma clipeşte în timpul estimării


încărcăturii de rufe (consultaţi paragraful „Detectarea încărcăturii cu
PROSENSE”).

Indicator cantitate maximă de rufe. Acesta clipeşte când încărcătura de


rufe depăşeşte încărcătura maximă declarată pentru programul selectat.

Indicator pentru pornirea cu întârziere.

Indicator pentru uşă blocată.

Indicatorul digital poate prezenta:


• Durata programului (de ex. ).
• Durata întârzierii (de ex. sau ).
• Terminarea ciclului ( ).
• Codul de avertizare (de ex. ).
14 www.aeg.com

Indicatori pentru economisirea de energie. Indicatorul apare prin


selectarea unui program pentru rufe din bumbac la 40°C sau 60°C.

Indicatorul fazei de spălare: acesta clipeşte în timpul fazei de prespălare


şi spălare.

Indicatorul fazei de clătire: acesta clipeşte în timpul fazei de clătire.

Indicatorul apare atunci când opţiunea Soft Plus este activată.

Indicatorul fazei de centrifugare şi evacuare. Acesta clipeşte în timpul fa‐


zei de centrifugare şi evacuare.

Indicatorul fazei cu abur.

Indicatorul fazei anti-şifonare.

Indicator pentru dispozitivul de siguranţă pentru copii.

Indicator pentru economisirea timpului.

Indicatorul pentru temperatură. Indicatorul apare atunci când este


setată o spălare cu apă rece.

Indicator pentru viteza de centrifugare.

Indicator pentru clătire oprită.

Indicator Silenţios.

Indicator pentru pre-spălare.

Indicator pentru pete.

Indicator pentru clătire suplimentară.

6. DISCUL SELECTOR ŞI BUTOANELE


6.1 Pornit/Oprit Pentru mai multe detalii, consultaţi
paragraful Repaus din capitolul Utilizarea
Apăsarea acestui buton timp de câteva zilnică.
secunde permite activarea sau
dezactivarea aparatului. Se aud două
melodii diferite în timpul pornirii şi opririi
aparatului.
Deoarece funcţia Repaus dezactivează
automat aparatul în unele cazuri pentru a
reduce consumul de energie, s-ar putea
să fie nevoie să activaţi din nou aparatul.
ROMÂNA 15

6.2 Introducere Uşa rămâne blocată. Tamburul se


învârteşte regulat pentru a reduce
Opţiunile/funcţiile nu sunt şifonarea. Trebuie să evacuaţi apa
selectabile pentru toate pentru a debloca uşa.
programele de spălare. Atingeţi butonul Start/Pauză: aparatul
Verificaţi compatibilitate realizează faza de centrifugare şi
dintre opţiuni/funcţii şi evacuează apa.
programele de spălare în • Activaţi opţiunea Silenţios.
„Tabelul programelor”. O Toate fazele de centrifugare
opţiune/funcţie o poate (centrifugarea intermediară şi cea
exclude pe alta, în acest caz finală) sunt anulate şi programul se
aparatul nu vă permite să termină cu apă în tambur. Aceasta
setaţi împreună opţiunile/ ajută la reducerea şifonării.
funcţiile incompatibile. Deoarece programul este foarte
Asiguraţi-vă că ecranul şi silenţios, acesta este adecvat pentru
butoanele tactile sunt a fi utilizat pe timpul nopţii când sunt
întotdeauna curate şi uscate. disponibile tarife mai mici la
electricitate. La unele programe,
clătirile se fac cu mai multă apă.
6.3 Temperatură
Pe afişaj apare indicatorul .
Atunci când selectaţi un program de Uşa rămâne blocată. Tamburul se
spălare, aparatul propune automat o învârteşte regulat pentru a reduce
temperatură implicită. şifonarea. Trebuie să evacuaţi apa
Atingeţi acest buton în mod repetat până pentru a debloca uşa.
când apare pe afişaj valoarea dorită Atingeţi butonul Start/Pauză: aparatul
pentru temperatură. realizează doar faza de evacuare.

Când pe afişaj prezintă indicatorii şi Aparatul goleşte apa


automat după aproximativ
, aparatul nu încălzeşte apa. 18 ore.

6.4 Centrifugare 6.5 Pete/Prespălare


Atunci când setaţi un program, aparatul
Apăsaţi în mod repetat acest buton
selectează automat viteza maximă de
pentru a activa una din cele două opţiuni.
centrifugare.
Indicatorul corespunzător se aprinde pe
Atingeţi acest buton în mod repetat
afişaj.
pentru:
• Scăderea vitezei de centrifugare. • Pete
Pe afişaj vor apărea Selectaţi această opţiune pentru a
numai vitezele de adăuga o fază anti-pete la un program
centrifugare disponibile pentru a trata rufele foarte murdare
pentru programul sau pătate cu agent pentru
respectiv. îndepărtarea petelor.
• Activaţi opţiunea Clătire oprită. Turnaţi agentul pentru îndepărtarea
Apa de la ultima clătire nu este petelor în compartimentul .
evacuată, astfel încât rufele să nu se Agentul pentru îndepărtarea petelor
şifoneze. Programul de spălare se va fi adăugat la faza corespunzătoare
termină cu apă în tambur şi faza finală a programului de spălare.
de centrifugare nu este realizată.
Această opţiune poate
Pe afişaj apare indicatorul . creşte durata
Tamburul se învârteşte regulat pentru programului.
a reduce şifonarea.
16 www.aeg.com

Această opţiune nu este Indicatorul clipeşte pe afişaj în timpul


disponibilă cu o fazei cu abur.
temperatură mai mică de
40°C. Această opţiune poate
creşte durata programului.
• Prespălare
Folosiţi această funcţie pentru a Când programul se opreşte, afişajul
introduce o fază de prespălare la indică un zero , indicatorul este
30°C înaintea celei de spălare.
Această opţiune este recomandată în aprins continuu şi indicatorul începe
cazul rufelor cu grad ridicat de să clipească. Tamburul realizează
murdărie, în special dacă conţin nisip, mişcări delicate timp de aproximativ 30
praf, noroi şi alte particule solide. de minute pentru a păstra beneficiile
aburului. Dacă atingeţi orice buton,
Această opţiune poate mişcările anti-şifonare se opresc şi uşa
creşte durata se deblochează.
programului.
O încărcătură mică de rufe
Aceste două opţiuni nu pot fi ajută la obţinerea unor
setate împreună. rezultate mai bune.

6.6 Clătire suplimentară 6.8 Economisirea energiei


Cu această opţiune puteţi adăuga până
la 3 clătiri în funcţie de programele de Opţiunea Economisirea energiei reduce
spălare selectate. consumul de energie şi păstrează
Util pentru persoanele alergice la rezultatele bune la spălare.
detergenţi şi în zone unde apa are o Setaţi această opţiune pentru articole cu
duritate redusă. murdărie uşoară sau normală spălate la
temperaturi de 30°C sau mai mari.
Indicatorul prezintă numărul selectat
de clătiri. Consumul de apă şi energie pot depinde
de multe elemente, cum ar fi presiunea
Această opţiune creşte durata
apei, duritatea şi temperatura acesteia,
programului.
temperatura mediului ambiental, tipul şi
Dacă Clătire suplimentară cantitatea de rufe, opţiunile setate, viteza
este setată ca opţiune de centrifugare şi fluctuaţiile de tensiune
implicită şi selectaţi un din reţeaua electrică. Pe afişaj apare
program de spălare indicatorul .
compatibil, afişajul indică
Dacă selectaţi programul
. În acest caz, prin
Bumbac la 40°C sau 60°C şi
apăsarea butonului Clătire
nu mai sunt alese alte
suplimentară se poate
opţiuni, afişajul prezintă
adăuga doar o singură
clătire. indicatorul ; acestea
sunt programele standard
pentru articole din bumbac,
6.7 Abur plus cele mai eficiente programe
Această opţiune adaugă faza cu abur în ceea ce priveşte
urmată de o scurtă fază anti-şifonare la consumul combinat de
finalul programului de spălare. energie şi apă.
Faza cu abur reduce şifonarea ţesăturii
şi uşurează călcarea acesteia. 6.9 Economie timp
Cu această opţiune puteţi reduce durata
programului.
ROMÂNA 17

• Dacă rufele dvs. au un grad normal • Doar evacuare la a treia atingere.


sau redus de murdărie, vă Aparatul realizează doar faza de
recomandăm să scurtaţi programul de evacuare.
spălare. Atingeţi acest buton o dată
pentru a reduce durata. La a cincea atingere,
• În cazul unei încărcături mai mici, aparatul propune din nou
atingeţi acest buton de două ori setarea implicită a
pentru a seta un program foarte rapid. programului de spălare.
Pe afişaj apare indicatorul .
6.11 Pornire cu întârziere
Această opţiune poate fi
folosită şi pentru a scurta Cu această opţiune puteţi întârzia
durata programului Abur. pornirea unui program la o oră mai
convenabilă.
6.10 Buton pentru omiterea Atingeţi butonul în mod repetat pentru a
seta întârzierea dorită. Durata creşte în
fazei (Opţiune) etape de 30 de minute până la 90' şi de
Prin atingerea acestui buton puteţi seta: la 2 ore până la 20 h.
• Doar clătire la prima atingere. După ce atingeţi butonul Start/Pauză,
Programul de spălare începe de la
faza de clătire, sărind peste faza de afişajul prezintă indicatorul şi
spălare. întârzierea selectată, iar aparatul începe
numărătoarea inversă.
Toate opţiunile setate (cu
excepţia clătirii 6.12 Start/Pauză
suplimentare
permanente) sunt Atingeţi butonul Start/Pauză pentru a
deselectate automat. porni, pune în pauză aparatul sau pentru
• Doar centrifugare la a doua atingere. a întrerupe un program aflat în
Aparatul sare peste faza de spălare şi desfăşurare.
clătire.

7. PROGRAME
7.1 Tabelul programelor
Programele de spălare
Program Descriere program

Programele de spălare
18 www.aeg.com

Program Descriere program

Bumbac alb şi colorat. Nivel mediu, ridicat şi redus de


Bumbac murdărie.
Programe standard pentru valorile de consum din eticheta
energetică. Conform reglementării 1061/2010, programul
Bumbac la 60°C şi programul Bumbac la 40°C cu opţiunea
sunt «Programul standard la 60°C pentru rufe din bum‐
bac» şi, respectiv, «Programul standard la 40°C pentru rufe din
bumbac». Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce
priveşte consumul combinat de curent şi de apă pentru spăla‐
tul rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie.
Temperatura apei în faza de spălare poate di‐
feri de temperatura specificată pentru progra‐
mul selectat.

Articole sintetice sau articole cu ţesături mixte. Nivel nor‐


Sintetice mal de murdărie.

Ţesături delicate cum ar fi acrilice, viscoză şi ţesături mix‐


Delicate te care necesită o spălare mai delicată. Nivel normal de
murdărie.

Ţesături din lână care pot fi spălate în maşină, pot fi spăla‐


Lână/Mătase te manual sau alte ţesături cu simbolul de îngrijire «spălare
manuală»1).

Program cu abur

Program cu abur pentru bumbac şi articole sintetice. Abu‐


Abur rul poate fi folosit pentru uscare2), rufe spălate sau purtate o
singură dată. Acest program reduce cute şi mirosurile3) şi rela‐
xează fibrele. La terminarea programului, scoateţi rapid rufele
din tambur. După un program cu abur, călcatul rufelor se face
fără efort. Nu folosiţi deloc detergent. Dacă este necesar, în‐
depărtaţi petele prin spălare sau folosind un agent de în‐
depărtare localizată a petelor. Programele care utilizează abur
nu efectuează niciun ciclu de igienizare. Nu selectaţi un pro‐
gram cu Abur pentru aceste tipuri de articole:
• Articole care nu sunt adecvate uscării automate.
• Toate articolele cu materiale din plastic, metal, lemn sau si‐
milar.

Programele de spălare
ROMÂNA 19

Program Descriere program

Articole din bumbac alb. Acest program elimină micro-orga‐


Anti-Alergic nismele datorită unei faze de spălare cu temperatura menţi‐
nută la peste 60°C timp de câteva minute. Aceasta ajută la eli‐
minarea germenilor, bacteriilor, micro-organismelor şi particu‐
lelor. O fază suplimentară de clătire asigură îndepărtarea
adecvată a reziduurilor de detergent şi a elementelor de polen/
alergice. În acest fel spălarea este mai eficientă.

Articole din bumbac şi sintetice uşor murdare sau purtate o


20 min. - 3 kg dată.

Nu folosiţi balsam de rufe şi asiguraţi-vă că nu


Outdoor există reziduuri de balsam în dozatorul pentru
detergent.

Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecţie pentru activităţi


tehnice, ţesături sportive, jachete impermeabile şi cu ma‐
teriale care asigură respiraţia corpului, jachete cu căptu‐
şeală detaşabilă sau material izolator pe interior. Încărcătu‐
ra recomandată de rufe este 2.5 kg.
Acest program poate fi folosit şi având rolul de ciclu de restabi‐
lire a proprietăţilor de respingere a apei, conceput special pen‐
tru tratarea hainelor care au un înveliş hidrofob. Pentru a efec‐
tua ciclu de restabilire a proprietăţilor de respingere a apei,
procedaţi după cum urmează:
• Turnaţi detergentul de spălare în compartimentul .
• Turnaţi un agent special de restabilire a proprietăţilor de
respingere a apei pentru ţesătură în compartimentul serta‐
rului pentru balsamul de rufe .
• Reduceţi încărcătura de rufe la 1 kg.
Pentru a îmbunătăţi şi mai mult acţiunea agen‐
tului de restabilire a proprietăţilor de respinge‐
re a apei, uscaţi rufele într-un uscător la care
aţi ales programul de uscare Outdoor (dacă
este disponibil şi dacă eticheta de îngrijire a ar‐
ticolului de îmbrăcăminte permite uscarea au‐
tomată).

O singură pătură sintetică, haine cu căptuşeală, pilote, ja‐


Pilotă chete din puf şi articole similare.
20 www.aeg.com

Program Descriere program

Haine din denim şi jerseuri. Nivel normal de murdărie. Acest


Blugi program realizează o fază de clătire delicată, concepută pentru
denim, care reduce atenuarea culorii şi nu lasă reziduuri de de‐
tergent pudră pe fibre.
1) Pe durata acestui ciclu tamburul se roteşte încet pentru a asigura o spălare delicată. Poate părea că
tamburul nu se roteşte sau nu se roteşte corect, însă acest lucru este normal la acest program.
2) Dacă setaţi un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfârşitul ciclului rufele pot fi umede. Uscaţi pe
sârmă articolele timp de 10 minute
3) Programul cu abur nu elimină anumite mirosuri intense.

Temperatura programului, viteza maximă de centrifugare şi încărcătura maximă


Program Temperatura impli‐ Viteză de centrifuga‐ Încărcătură ma‐
cită re de referinţă ximă
Interval pentru tem‐ Valori pentru viteza
peratură de centrifugare

40°C 1400 rpm


8 kg
Bumbac 95°C - Rece 1400 rpm - 400 rpm

40°C 1200 rpm


3 kg
Sintetice 60°C - Rece 1200 rpm - 400 rpm

40°C 1200 rpm


3 kg
Delicate 40°C - Rece 1200 rpm - 400 rpm

40°C 1200 rpm


1.5 kg
Lână/Mătase 40°C - Rece 1200 rpm - 400 rpm

- - 1.5 kg
Abur

1400 rpm
60°C 8 kg
Anti-Alergic 1400 rpm - 400 rpm

30°C 1200 rpm


3 kg
20 min. - 3 kg 40°C - 30°C 1200 rpm - 400 rpm

30°C 1200 rpm 2.5 kg1)


Outdoor 40°C - Rece 1200 rpm - 400 rpm 1 kg2)

40°C 800 rpm


2.5 kg
Pilotă 60°C - 30°C 800 rpm - 400 rpm

40°C 1200 rpm


8 kg
Blugi 60°C - Rece 1200 rpm - 400 rpm
1) Program de spălare.
2) Program de spălare şi faza de impermeabilizare.
ROMÂNA 21

Compatibilitatea opţiunilor
programelor

20 min. - 3 kg
Anti-Alergic
Bumbac

Outdoor
Sintetice

Delicate

Blugi
Lână/Mătase

Pilotă
Abur
Centrifugare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Clătire oprită ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Super silenţios ■ ■ ■

Pete 1) ■ ■ ■ ■ ■

Prespălare ■ ■ ■ ■ ■

Clătire suplimentară
■ ■ ■ ■ ■

Economisirea ener‐
■ ■ ■ ■ ■
giei2)

Economie timp3) ■ ■ ■ ■ ■

Doar clătire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Doar centrifugare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Doar evacuare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pornire cu întârziere
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Abur plus 4) ■ ■ ■ ■

Soft Plus ■ ■ ■ ■ ■ ■
1) Această opţiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 40°C.
2) Această opţiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 30°C.
3) Dacă setaţi cea mai mică durată, vă recomandăm să reduceţi dimensiunea încărcăturii. Este posibil să
încărcaţi la maxim aparatul, însă rezultatele la spălare vor fi mai puţin satisfăcătoare.
4) Această opţiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 40°C.
22 www.aeg.com

7.2 Woolmark Apparel Care - Albastru

Ciclul de spălare pentru lână al acestei maşini


a fost aprobat de The Woolmark Company
pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte
din lână care sunt etichetate cu „spălare ma‐
nuală”, cu condiţia ca articolele să fie spălate
în conformitate cu instrucţiunile producătoru‐
lui acestei maşini de spălat rufe. Respectaţi
instrucţiunile de îngrijire de pe eticheta produ‐
sului referitoare la uscare şi alte tratamente.
M1623
Simbolul Woolmark este un marcaj de Certifi‐
care în multe ţări.

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


3. Turnaţi 2 litri de apă în
În timpul instalării sau
compartimentul pentru detergent
înainte de prima utilizare
puteţi observa puţină apă în marcat cu .
aparat. Aceasta este apă Această acţiune activează sistemul de
reziduală rămasă în aparat evacuare.
după un test complet de 4. Turnaţi o mică cantitate de detergent
funcţionare din fabrică care în compartimentul marcat cu .
se asigură că aparatul este 5. Selectaţi şi porniţi un program pentru
livrat clienţilor în condiţii articole din bumbac, la cea mai înaltă
perfecte de funcţionare şi nu temperatură, fără rufe în tambur.
oferă niciun motiv de Astfel este eliminată eventuala murdărie
îngrijorare. acumulată pe cuvă şi tambur.
1. Toate şuruburile pentru transport
trebuie scoase din aparat.
2. Asiguraţi-vă că alimentarea electrică
trebuie este disponibilă şi robinetul
cu apă este deschis.

9. SETĂRI
9.1 Blocare acces copii • Înainte de a atinge butonul Start/
Pauză: aparatul nu poate fi pornit.
Cu această opţiune puteţi împiedica Aparatul păstrează selecţia acestei
copiii să se joace la panoul de comenzi. opţiuni după ce îl opriţi.
• Pentru a activa/dezactiva această
opţiune, atingeţi simultan butoanele 9.2 Semnalele acustice
şi până când indicatorul Acest aparat este echipat cu mai multe
se aprinde/se stinge pe afişaj. semnale acustice care funcţionează
Puteţi activa această opţiune: când:
• După ce atingeţi butonul Start/Pauză: • Activaţi aparatul (o melodie specială
toate butoanele şi discul selector scurtă).
pentru programe sunt dezactivate (cu • Dezactivaţi aparatul (o melodie
excepţia butonului Pornit/Oprit). specială scurtă).
• Atingeţi butoanele (sunet ca un clic).
ROMÂNA 23

• Faceţi o selecţie greşită (3 sunete şi până când indicatorul relevant


scurte). se aprinde/se stinge.
• Programul este finalizat (secvenţa de Această opţiune adaugă două clătiri şi
sunete timp de aproape 2 minute).
• Aparatul prezintă o defecţiune afişajul indică .
(secvenţă de sunete scurte timp de
aproape 5 minute). 9.4 Soft Plus
Pentru dezactivarea/activarea
semnalelor acustice de la terminarea Setaţi opţiunea Soft Plus pentru a
programului, atingeţi simultan butoanele optimiza distribuirea balsamului de rufe şi
pentru a îmbunătăţi catifelarea ţesăturii.
şi timp de aproximativ 6 secunde.
Se recomandă când folosiţi balsam de
Dacă dezactivaţi semnalele rufe.
acustice, acestea continuă
să funcţioneze atunci când Această opţiune creşte uşor
aparatul are o defecţiune. durata programului.

Pentru a activa/dezactiva această


9.3 Clătirea suplimentară
opţiune, atingeţi simultan butoanele şi
permanentă
până când indicatorul se
Cu această opţiune puteţi avea aprinde/se stinge deasupra indicatorului
permanent o clătire suplimentară atunci
când setaţi un program care permite .
această selecţie.
• Pentru a activa/dezactiva această
opţiune, atingeţi simultan butonul

10. UTILIZAREA ZILNICĂ


3. Introduceţi rufele în tambur, câte un
AVERTISMENT!
articol pe rând.
Consultaţi capitolele privind
Asiguraţi-vă că nu introduceţi prea multe
siguranţa.
rufe în tambur.
4. Închideţi uşa corect.
10.1 Activarea aparatului
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Deschideţi robinetul de apă.
3. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit timp de
câteva secunde pentru activa
aparatul.
Se aude o melodie scurtă (dacă este
activată). Discul selector pentru
programe este setat automat la
programul pentru articole din Bumbac.
Afişajul prezintă încărcătura maximă,
temperatura implicită, viteza maximă de
centrifugare, indicatorii fazelor care
alcătuiesc programul şi durata ciclului. ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că nu sunt rufe
10.2 Încărcarea rufelor prinse între garnitură şi uşă.
Există riscul de scurgere a
1. Deschideţi uşa aparatului. apei sau de deteriorare a
2. Scuturaţi rufele înainte de a le rufelor.
introduce în aparat.
24 www.aeg.com

10.3 Umplerea cu detergent şi 1


aditivi

3. Pentru a utiliza detergent pudră, rotiţi


clapeta în sus.

Compartiment pentru faza de


prespălare, program de înmuiere
sau agent de îndepărtare a petelor.
Compartiment pentru faza de
spălare.
Compartiment pentru aditivi lichizi
(balsam de rufe, apret).
Nivel maxim pentru cantitatea de
aditivi lichizi.
Clapetă pentru detergent pudră sau
lichid.

Respectaţi întotdeauna 4. Pentru a utiliza detergent lichid, rotiţi


instrucţiunile de pe clapeta în jos.
ambalajul detergenţilor, însă
vă recomandăm să nu
depăşiţi nivelul maxim
indicat ( ). Aceasta
cantitate însă va garanta
cele mai bune rezultate la
spălare.

După un ciclu de spălare,


dacă este necesar, eliminaţi
eventualele reziduuri de
detergent din dozatorul
pentru detergent.

10.4 Verificaţi poziţia clapetei


1. Trageţi dozatorul pentru detergent
până la capăt.
2. Apăsaţi maneta în jos pentru a
scoate dozatorul.
ROMÂNA 25

Cu clapeta în poziţia de informaţiile prezentate se schimbă


JOS: corespunzător.
• Nu utilizaţi detergenţi Dacă o selecţie nu este
lichizi denşi sau posibilă, nu se aprinde
gelatinoşi. niciun indicator şi este emis
• Nu adăugaţi mai mult un semnal acustic.
detergent lichid decât
limita indicată pe
clapetă. 10.6 Pornirea unui program
• Nu selectaţi faza de Pentru a porni programul, atingeţi
prespălare. butonul Start/Pauză.
• Nu selectaţi funcţia Indicatorul corespunzător nu se mai
de pornire cu aprinde intermitent şi rămâne pornit.
întârziere. Pe afişaj, indicatorul fazei aflate în
5. Măsuraţi cantitatea de detergent şi funcţiune începe să clipească şi
de balsam de rufe. indicatorul pentru sarcina maximă se
6. Închideţi cu atenţie dozatorul pentru stinge.
detergent. Programul porneşte, uşa este blocată.
Pe afişaj apare indicatorul .
Pompa de evacuare poate
intra în funcţiune pentru
scurt timp înainte ca aparatul
să se umple cu apă.

10.7 Pornirea unui program


cu ajutorul pornirii cu
întârziere
1. Atingeţi butonul Pornire cu întârziere
în mod repetat până când afişajul
Asiguraţi-vă că clapeta nu creează un indică întârzierea dorită. Indicatorul
blocaj atunci când închideţi sertarul. se aprinde.
2. Atingeţi butonul Start/Pauză.
10.5 Setarea unui program Aparatul porneşte numărătoarea inversă
1. Rotiţi discul selector pentru programe pentru pornirea cu întârziere.
pentru a selecta programul de Atunci când numărătoarea inversă se
spălare dorit. Se aprinde indicatorul încheie, programul porneşte.
programului corespunzător. Estimarea PROSENSE
Indicatorul butonului Start/Pauză se începe la finalul numărătorii
aprinde intermitent. inverse.
Afişajul prezintă încărcătura maximă
declarată pentru program, temperatura Anularea pornirii cu
implicită, viteza maximă de centrifugare, întârziere după începerea
indicatorii fazei de spălare (dacă sunt
disponibili) şi o durată aproximativă a numărătorii inverse
programului. Pentru a anula pornirea cu întârziere:
2. Pentru modificarea temperaturii
şi/sau a vitezei de centrifugare, 1. Atingeţi butonul Start/Pauză pentru
atingeţi butoanele corespunzătoare. pune aparatul în pauză. Indicatorul
3. Dacă se doreşte, setaţi una sau mai aferent se aprinde intermitent.
multe opţiuni atingând butoanele
corespunzătoare. Indicatorii
respectivi se aprind pe afişaj şi
26 www.aeg.com

2. Atingeţi butonul Pornire cu întârziere După ce aţi scos hainele în exces,


în mod repetat până când afişajul atingeţi butonul Start/Pauză pentru a
indică . porni din nou programul. Faza ProSense
3. Pentru a porni programul imediat, se poate repeta de până la trei ori (vedeţi
atingeţi din nou butonul Start/Pauză. punctul 1).
Important! Dacă cantitatea de rufe nu
Modificarea pornirii cu este redusă, programul de spălare
întârziere după începerea începe oricum, chiar şi supraîncărcat. În
numărătorii inverse acest caz, nu va mai fi posibilă
garantarea celor mai bune rezultate la
Pentru a modifica pornirea cu întârziere: spălare.
1. Atingeţi butonul Start/Pauză pentru La 20 de minute după
pune aparatul în pauză. Indicatorul pornirea programului, durata
aferent se aprinde intermitent. programului poate fi ajustată
2. Atingeţi butonul Pornire cu întârziere din nou în funcţie de
în mod repetat până când afişajul capacitatea de absorbţie a
indică întârzierea dorită. apei în ţesături.
3. Pentru a porni o nouă numărătoare
inversă, atingeţi din nou butonul Detectarea ProSense este
Start/Pauză. realizată doar la programele
complete de spălare (fără
10.8 Detectarea încărcăturii selectarea omiterii de faze).
cu ProSense
Durata programului de pe
10.9 Indicatoare de fază a
afişaj corespunde la o programului
încărcătură medie/ridicată. Când programul porneşte, indicatorul
fazei aflate în desfăşurare clipeşte şi
După ce atingeţi butonul Start/Pauză,
ceilalţi indicatori de fază sunt aprinşi
indicatorul pentru încărcătura maximă
continuu.
declarată se stinge, indicatorul
De ex. faza de spălare sau pre-spălare
clipeşte, ProSense începe detectarea
încărcăturii cu rufe:
este în desfăşurare: .
1. Aparatul detectează încărcătura în
primele 30 de secunde: indicatorul Când faza se termină, indicatorul
relevant se opreşte din clipit şi este
şi punctele temporale clipesc,
aprins continuu. Indicatorul fazei
tamburul se roteşte puţin.
următoare începe să clipească.
2. La finalul detectării încărcăturii,
indicatorul se stinge şi punctele De ex. faza de clătire este în
temporale se opresc din clipit.
Durata programului va fi ajustată desfăşurare: .
corespunzător şi poate creşte sau Dacă selectaţi Abur plus, se aprind
scădea. După alte 30 de secunde, indicatorii fazei cu abur.
începe alimentarea cu apă.
Faza cu abur este în desfăşurare:
La terminarea detectării încărcăturii, în
cazul supraîncărcării tamburului,
.
indicatorul clipeşte pe afişaj:
Faza anti-şifonare este în desfăşurare:
În acest caz, timp de 30 de secunde,
este posibilă punerea în pauză a
.
aparatului şi se pot scoate hainele în
exces.
ROMÂNA 27

10.10 Întreruperea unui Pe afişaj se stinge indicatorul


corespunzător pentru uşă blocată.
program şi modificarea 2. Deschideţi uşa aparatului. Dacă este
opţiunilor necesar, adăugaţi sau eliminaţi
Când programul este în desfăşurare articole.
puteţi modifica doar unele opţiuni: 3. Închideţi uşa şi atingeţi butonul Start/
Pauză.
1. Atingeţi butonul Start/Pauză. Programul sau pornirea cu întârziere
Indicatorul aferent se aprinde intermitent. continuă.
2. Modificaţi opţiunile. Informaţiile 4. Uşa poate fi deschisă atunci când
indicate pe afişaj se modifică programul este finalizat sau setaţi
corespunzător. programul/opţiunea Centrifugare/
3. Atingeţi din nou butonul Start/Pauză. Evacuare şi apăsaţi după aceea
Programul de spălare este reluat. butonul Start/Pauză.

10.11 Anularea unui program 10.13 Terminarea


aflat în derulare programului
1. Pentru a anula un program şi a Atunci când programul s-a terminat,
dezactiva aparatul, apăsaţi butonul aparatul se opreşte automat. Semnalele
Pornit/Oprit. acustice funcţionează (dacă sunt
2. Pentru a activa aparatul apăsaţi din activate).
nou butonul Pornit/Oprit.
Acum puteţi selecta un alt program de Pe afişaj, toţi indicatorii fazei de spălare
spălare. rămân aprinşi continuu şi zona de timp
indică .
Dacă faza ProSense este
deja realizată şi alimentarea Indicatorul butonului Start/Pauză se
cu apă a început deja, noul stinge.
program începe fără a
repeta faza ProSense. Apa Uşa de deblochează şi indicatorul se
şi detergentul nu sunt stinge.
evacuate pentru a evita 1. Pentru a dezactiva aparatul apăsaţi
risipa. Afişajul indică durata butonul Pornit/Oprit.
maximă a programului, La cinci minute de la încheierea
actualizând-o la aproximativ programului, funcţia de economisire a
20 de minute după ce a energiei dezactivează automat aparatul.
început noul program.
Atunci când activaţi aparatul
din nou, pe afişaj apare
10.12 Deschiderea uşii - sfârşitul ultimului program
Adăugarea articolelor de selectat. Rotiţi discul
îmbrăcăminte selector pentru programe
pentru a seta un ciclu nou.
2. Scoateţi rufele din aparat.
În timpul funcţionării unui program sau a 3. Lăsaţi tamburul gol.
pornirii cu întârziere, uşa aparatului este 4. Ţineţi uşa şi dozatorul pentru
blocată. detergent întredeschise uşor pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
Dacă temperatura şi nivelul
mirosurilor.
apei din tambur sunt prea
5. Închideţi robinetul de apă.
mari şi/sau tamburul încă se
învârte, nu puteţi deschide
uşa.

1. Atingeţi butonul Start/Pauză.


28 www.aeg.com

10.14 Evacuarea apei după 4. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit timp de


câteva secunde pentru dezactiva
terminarea ciclului aparatul.
Dacă aţi ales un program sau o opţiune
În orice situaţie, aparatul
care nu goleşte apa de la ultima clătire,
goleşte apa automat după
programul este finalizat, însă:
aproximativ 18 ore.
• Afişajul prezintă indicatorul ,
indicatorul opţiunii sau şi 10.15 Opţiunea Repaus
indicatorul pentru uşă blocată . Funcţia Repaus dezactivează automat
Indicatorul fazei aflate în desfăşurare aparatul pentru a reduce consumul de
energie dacă:
se aprinde intermitent.
• Tamburul încă se roteşte la intervale • Nu utilizaţi aparatul timp de 5 minute
regulate pentru a preveni şifonarea înainte de a atinge butonul Start/
rufelor. Pauză.
• Uşa rămâne blocată. Pentru a reactiva aparatul apăsaţi
• Trebuie să evacuaţi apa pentru a butonul Pornit/Oprit.
deschide uşa: • După 5 minute de la încheierea
programului de spălare
1. Dacă este necesar, atingeţi butonul Pentru a reactiva aparatul apăsaţi
Centrifugare pentru a reduce viteza butonul Pornit/Oprit.
de centrifugare propusă de aparat. Afişajul indică finalul ultimului program
2. Atingeţi butonul Start/Pauză: setat.
• Dacă aţi setat , aparatul Rotiţi discul selector pentru programe
evacuează apa şi centrifughează. pentru a seta un ciclu nou.
• Dacă aţi setat , aparatul doar Dacă setaţi un program sau
evacuează apa. o opţiune care se termină cu
Indicatorul opţiunii sau se stinge, apă în tambur, funcţia
Repaus nu dezactivează
în timp ce indicatorul clipeşte, după aparatul pentru a vă reaminti
care se stinge. să evacuaţi apa.
3. Atunci când se termină programul şi
indicatorul uşă blocată se stinge,
puteţi deschide uşa.

11. INFORMAŢII ŞI SFATURI


• Închideţi nasturii feţelor de pernă,
AVERTISMENT!
închideţi fermoarele, găicile şi
Consultaţi capitolele privind
capsele. Legaţi curelele.
siguranţa.
• Goliţi buzunarele şi scoateţi-le în
afară.
11.1 Încărcătura de rufe • Ţesăturile cu mai multe straturi,
• Împărţiţi rufele în: albe, colorate, articolele din lână şi cele cu
sintetice, delicate şi lână. imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
• Respectaţi instrucţiunile de spălare de • Pre-trataţi petele dificile.
pe etichetele rufelor. • Articolele foarte murdare trebuie
• Nu spălaţi articole albe şi colorate spălate cu un detergent special.
împreună. • Aveţi grijă cu perdelele. Scoateţi
• Unele articole colorate se pot inelele şi puneţi perdelele într-un
decolora la prima spălare. săculeţ de spălare sau într-o faţă de
Recomandăm ca primele spălări ale pernă.
acestora să fie făcute separat. • Nu spălaţi rufe fără tivuri sau cu
tăieturi.
ROMÂNA 29

• Folosiţi o plasă de spălare pentru a pentru toate tipurile de ţesături


spăla articolele mici şi/sau delicate sau cei speciali, numai pentru
(de ex. sutiene fără sârmă, curele, lână.
colanţi, etc.). • Nu amestecaţi tipuri diferite de
• O încărcătură foarte mică poate detergenţi.
provoca probleme de echilibru în • Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
timpul fazei de centrifugare cauzând o utilizaţi o cantitate mai mare de
vibrare excesivă. Dacă se întâmplă detergent decât cea recomandată.
acest lucru: • Respectaţi instrucţiunile pe care le
a. întrerupeţi programul şi găsiţi pe ambalajul detergenţilor sau a
deschideţi uşa (consultaţi altor tratamente fără a depăşi nivelul
capitolul „Utilizarea zilnică”); maxim indicat ( ).
b. redistribuiţi manual încărcătura • Folosiţi detergenţii recomandaţi
pentru ca articolele să fie pentru tipul şi culoarea materialului,
aşezate uniform prin cuvă; temperatura programului şi gradul de
c. apăsaţi butonul Start/Pauză. murdărie.
Faza de centrifugare continuă.
11.4 Recomandări ecologice
11.2 Petele persistente
• Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu
În cazul anumitor pete, apa şi de murdărie folosiţi un program fără
detergentul nu sunt suficiente. prespălare.
Recomandăm pre-tratarea acestor pete • Porniţi întotdeauna un program de
înainte de introducerea articolelor în spălare cu cantitatea maximă permisă
aparat. de rufe.
• Dacă pre-trataţi petele sau folosiţi un
Sunt disponibile substanţe speciale
agent de îndepărtare a petelor, setaţi
pentru îndepărtarea petelor. Folosiţi
un program cu o temperatură redusă.
substanţa specială pentru îndepărtarea
• Pentru utilizarea cantităţii optime de
petelor, corespunzătoare tipului de pată
detergent, verificaţi duritatea apei din
şi ţesăturii.
locuinţă. Consultaţi „Duritatea apei”.
11.3 Detergenţii şi alte 11.5 Duritatea apei
tratamente
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o
• Utilizaţi numai detergenţi şi alte duritate ridicată sau medie, recomandăm
tratamente produse special pentru utilizarea unui dedurizator de apă pentru
utilizarea într-o maşină de spălat rufe: maşini de spălat. În zonele în care apa
– detergenţi praf pentru toate are o duritate redusă nu este necesară
tipurile de ţesături, mai puţin cele utilizarea unui dedurizator.
delicate. Alegeţi detergenţii pudră
care conţin înălbitor pentru rufe Pentru a afla duritatea apei din zona în
albe şi substanţe de igienizare a care vă aflaţi, adresaţi-vă furnizorului de
rufelor apă local.
– detergenţi lichizi, de preferat Folosiţi o cantitate corectă pentru
pentru programe de spălare la dedurizatorul apei. Respectaţi
temperatură joasă (max. 60°C) instrucţiunile de pe ambalajul produsului.

12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA


AVERTISMENT! 12.1 Curăţarea exterioară
Consultaţi capitolele privind Curăţaţi aparatul numai cu săpun delicat
siguranţa. şi apă caldă. Uscaţi complet toate
suprafeţele.
30 www.aeg.com

ATENŢIE! 12.4 Garnitura uşii


Nu folosiţi alcool, solvenţi
sau produse chimice.

ATENŢIE!
Nu curăţaţi suprafeţele
metalice cu detergent pe
bază de clor.

12.2 Decalcifiere
Dacă apa din zona în care
vă aflaţi are o duritate Verificaţi regulat garnitura şi scoateţi
ridicată sau medie, toate obiectele din partea interioară.
recomandăm utilizarea unui
produs de decalcifiere a apei 12.5 Curăţarea tamburului
pentru maşini de spălat.
Verificaţi regulat tamburul pentru a
Examinaţi regulat tamburul pentru a preveni formarea ruginii.
verifica dacă există depuneri de calcar.
Pentru o curăţare completă:
Detergenţii obişnuiţi conţin deja agenţi de
dedurizare a apei, însă se recomandă ca 1. Curăţaţi tamburul cu produse
ocazional să rulaţi un ciclu cu tamburul speciale pentru oţel inoxidabil.
gol şi un produs de decalcifiere. Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de pe
Respectaţi întotdeauna
ambalajul produsului.
instrucţiunile de pe
ambalajul produsului. 2. Rulaţi un program scurt pentru
articole din bumbac la temperatură
ridicată cu tamburul gol şi o cantitate
12.3 Spălarea de întreţinere mică de detergent pudră pentru a
Utilizarea repetată şi prelungită de elimina eventualele reziduuri rămase.
programe cu temperatură scăzută poate
produce depuneri de detergenţi, reziduuri 12.6 Curăţarea dozatorului
de scame, creşterea de bacterii în pentru detergent
interiorul tamburului şi cuvei. Aceasta
poate produce mirosuri neplăcute şi Pentru a împiedica eventualele depuneri
mucegai. de detergent uscat sau de resturi de
balsam de rufe şi/sau formarea de
Pentru a elimina aceste depuneri şi mucegai în sertarul dozatorului pentru
igieniza partea internă a aparatului, rulaţi detergent, rulaţi din când în când
regulat o spălare de întreţinere (cel puţin următoarea procedură de curăţare:
o dată pe lună):
1. Deschideţi sertarul. Apăsaţi opritorul
1. Scoateţi toate rufele din tambur. în jos, ca în imagine, şi scoateţi-l în
2. Rulaţi programul pentru bumbac cu afară.
cea mai ridicată temperatură şi o
cantitate redusă de detergent pudră.
ROMÂNA 31

2. Scoateţi partea superioară a


compartimentului pentru aditivi 12.7 Curăţarea pompei de
pentru a ajuta la curăţenie şi puneţi evacuare
sub un jet de apă caldă pentru a
îndepărta toate resturile de detergent AVERTISMENT!
care s-au acumulat. După curăţare, Scoateţi ştecherul din priză.
puneţi la loc partea de sus.
Verificaţi regulat filtrul
pompei de evacuare pentru
vă asigura că este curat.

Curăţaţi pompa de evacuare dacă:


• Aparatul nu evacuează apa.
• Tamburul nu se roteşte.
• Aparatul face un zgomot neobişnuit
din cauza blocării pompei de
evacuare.
• Afişajul arată codul de alarmă .

3. Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate AVERTISMENT!


reziduurile de detergent din partea • Nu scoateţi filtrul în timpul
superioară şi inferioară a adânciturii. funcţionării aparatului.
Folosiţi o perie mică pentru a curăţa • Nu curăţaţi pompa dacă
adâncitura. apa din aparat este
fierbinte. Aşteptaţi să se
răcească apa

Procedaţi astfel pentru a curăţa


pompa:
1. Deschideţi capacul pompei.

4. Introduceţi sertarul detergentului pe


şinele de ghidaj şi închideţi-l. Rulaţi
programul de clătire fără nicio haină 2
în tambur.
1
32 www.aeg.com

2. Puneţi un vas adecvat sub locul de 8. Dacă este necesar, scoateţi scamele
acces la pompă pentru a colecta apa şi obiectele din adâncitura filtrului.
care se scurge. 9. Asiguraţi-vă că elicea pompei se
3. Desfaceţi jgheabul în jos. Ţineţi poate roti. Dacă nu se roteşte,
întotdeauna o cârpă la îndemână adresaţi-vă Centrului de service
pentru a şterge apa care se scurge la autorizat.
scoaterea filtrului.

10. Curăţaţi filtrul sub jet de apă.


4. Rotiţi filtrul la 180 de grade spre
stânga pentru a-l deschide fără a-l
scoate. Lăsaţi să curgă apa.

11. Puneţi la loc filtrul în ghidajele


speciale rotindu-l spre dreapta.
Pentru a preveni scurgerile, filtrul
trebuie strâns în mod corect.
2

5. După ce vasul se umple cu apă, rotiţi


la loc filtrul şi goliţi recipientul.
6. Repetaţi paşii 4 şi 5 până când nu
mai curge apă.
7. Rotiţi filtrul spre stânga şi scoateţi-l. 1

12. Închideţi capacul pompei.


1
2
ROMÂNA 33

Atunci când evacuaţi apa prin procedura 3. Curăţaţi cu o periuţă de dinţi filtrul
de evacuare de urgenţă, trebuie să supapei din spatele aparatului.
activaţi din nou sistemul de evacuare:
a. Turnaţi 2 litri de apă în
compartimentul principal de
spălare al dozatorului pentru
detergent.
b. Porniţi programul pentru a
evacua apa.

12.8 Curăţarea furtunului de


alimentare cu apă şi a filtrul
robinetului
Se recomandă curăţarea ocazională a 4. Când reconectaţi furtunul la spatele
ambelor filtre din furtunul de alimentare aparatului, rotiţi-l spre stânga sau
şi supapă pentru a îndepărta toate dreapta (nu în poziţie verticală) în
depunerile colectate în timp: funcţie de poziţia robinetului de apă.
1. Desfaceţi furtunul de alimentare de la
robinet şi curăţaţi filtrul.

2 45°
20°
3

12.9 Evacuarea de urgenţă


2. Desfaceţi furtunul de alimentare de la Dacă aparatul nu poate evacua apa,
aparat prin slăbirea piuliţei. realizaţi procedura descrisă în paragraful
„Curăţarea pompei de evacuare”. Dacă
este necesar, curăţaţi pompa.
Atunci când evacuaţi apa prin procedura
de evacuare de urgenţă, trebuie să
activaţi din nou sistemul de evacuare:
34 www.aeg.com

1. Turnaţi 2 litri de apă în recipient şi lăsaţi apa să se scurgă


compartimentul principal de spălare din furtun.
al dozatorului pentru detergent. 4. Goliţi pompa de evacuare. Consultaţi
2. Porniţi programul pentru a evacua procedura de evacuare de urgenţă.
apa. 5. Când pompa de drenare este goală,
montaţi la loc furtunul de alimentare
12.10 Măsuri de precauţie cu apă.
împotriva îngheţului AVERTISMENT!
Dacă aparatul este instalat într-o zonă Înainte de a reutiliza
unde temperatura poate coborî în jur de aparatul, verificaţi dacă
0°C sau mai jos, eliminaţi apa rămasă în temperatura este mai mare
furtunul de alimentare şi din pompa de de 0°C.
evacuare. Producătorul nu este
responsabil de daunele
1. Scoateţi ştecherul din priză. provocate de temperaturi
2. Închideţi robinetul de apă. reduse.
3. Puneţi cele două capete ale
furtunului de alimentare într-un

13. DEPANARE
AVERTISMENT! Dacă aparatul este
Consultaţi capitolele privind supraîncărcat, scoateţi
siguranţa. câteva articole din tambur
şi/sau împingeţi uşa şi
atingeţi în acelaşi timp
13.1 Introducere butonul Start/Pauză până
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în când indicatorul nu
timpul funcţionării. mai clipeşte (a se vedea
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la imaginea de mai jos).
problemă (consultaţi tabelul). Dacă
problema persistă, contactaţi Centrul de
service autorizat.
În cazul unor probleme grave,
semnalele acustice intră în funcţiune,
afişajul prezintă un cod de alarmă şi
butonul Start/Pauză poate clipi
permanent:

• - Aparatul nu se alimentează
corect cu apă.
Porniţi din nou aparatul apăsând
butonul Start/Pauză. După 5 secunde
uşa va fi deblocată. • - Sursa de alimentare nu este
stabilă. Aşteptaţi stabilizarea sursei
• - Aparatul nu evacuează apa. de alimentare.
• - Uşa aparatului este deschisă • - Nu există comunicare între
sau nu este închisă corect. Verificaţi elementele electronice ale aparatului.
uşa! Opriţi-l şi porniţi-l din nou.
Programul nu s-a terminat corect sau
aparatul s-a oprit prea devreme. Dacă
codul de alarmă apare din nou,
contactaţi Centrul de service
autorizat.
ROMÂNA 35

• - Dispozitivul anti-inundaţie este AVERTISMENT!


pornit. Deconectaţi aparatul şi Dezactivaţi aparatul înainte
închideţi robinetul de apă. Contactaţi de a efectua orice verificare.
Centrul de service autorizat.

13.2 Defectări posibile

Problemă Soluţie posibilă

• Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.


• Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
• Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de siguran‐
ţe.
Programul nu porneşte.
• Asiguraţi-vă că aţi atins Start/Pauză.
• Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea sau
aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.
• Dezactivaţi funcţia Blocare acces copii dacă este pornită.

• Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.


• Verificaţi dacă presiunea de la reţeaua de alimentare cu
apă nu este prea mică. Pentru această informaţie, contacta‐
ţi compania locală de furnizare a apei.
• Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Aparatul nu se alimen‐ • Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit, deteriorat
tează corect cu apă. sau îndoit.
• Verificaţi dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este
realizat corect.
• Verificaţi dacă filtrul furtunului de alimentare şi filtrul supa‐
pei nu sunt înfundate. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.

Aparatul se umple cu • Verificaţi dacă furtunul de evacuare este în poziţia corectă.


apă şi o evacuează ime‐ Furtunul poate fi poziţionat prea jos. Consultaţi capitolul „In‐
diat strucţiuni de instalare”.

• Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.


• Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
• Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este
necesar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Aparatul nu evacuează
• Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare este realizat
apa.
corect.
• Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat un program
fără faza de evacuare.
• Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat o opţiune ca‐
re se termină cu apă în cuvă.
36 www.aeg.com

Problemă Soluţie posibilă

• Setaţi programul de centrifugare.


• Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este
Faza de centrifugare nu
necesar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
funcţionează sau ciclul
curăţarea”.
de spălare durează mai
• Aranjaţi manual articolele din cuvă şi reluaţi faza de centri‐
mult decât este normal.
fugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echi‐
librării.

• Verificaţi dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanşe şi


nu există nicio pierdere de apă.
Pe jos este apă. • Verificaţi dacă furtunul de alimentare cu apă şi furtunul de
evacuare prezintă deteriorări.
• Utilizaţi un tip adecvat de detergent şi în cantitatea corectă.

• Asiguraţi-vă că aţi selectat un program care se termină cu


apă în cuvă.
• Verificaţi dacă programul de spălare s-a terminat.
• Setaţi un program de evacuare sau de centrifugare dacă
Nu puteţi deschide uşa există apă în tambur.
aparatului. • Asiguraţi-vă că aparatul este alimentat cu curent electric.
• Problema poate fi cauzată de o defecţiune a aparatului.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
Dacă trebuie să deschideţi uşa, citiţi cu atenţie „Deschide‐
rea de urgenţă a uşii”.

• Verificaţi dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultaţi capi‐


tolul „Instrucţiuni de instalare”.
• Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare şi / sau bu‐
Aparatul face un zgomot
loanele folosite la transport. Consultaţi capitolul „Instrucţiuni
neobişnuit şi vibrează.
de instalare”.
• Adăugaţi mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea
mică.

• Funcţia ProSense poate ajusta durata programului în func‐


Durata programului creş‐
ţie de tipul şi de dimensiunea încărcăturii de rufe. Consultaţi
te sau scade în timpul
„Detectarea încărcăturii ProSense” din capitolul „Utilizarea
executării programului.
zilnică”.

• Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi un alt detergent.


• Folosiţi produse speciale pentru a îndepărta petele persis‐
Rezultatele la spălare nu
tente înainte de a spăla rufele.
sunt satisfăcătoare.
• Verificaţi dacă aţi selectat temperatura corectă.
• Reduceţi încărcătura de rufe.

Prea multă spumă în • Reduceţi cantitatea de detergent.


tambur în timpul ciclului
de spălare.

După ciclul de spălare au • Verificaţi dacă clapeta este în poziţia corectă (SUS pentru
rămas reziduuri de deter‐ detergent pudră - JOS pentru detergent lichid).
gent în sertarul dozatoru‐ • Verificaţi dacă aţi utilizat dozatorul pentru detergent în con‐
lui. formitate cu indicaţiile din acest manual al utilizatorului.
ROMÂNA 37

După verificare, activaţi aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi Centrul de service autorizat.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Dacă problema
continuă să apară, contactaţi Centrul de service autorizat.

13.3 Deschiderea de urgenţă Pentru deschiderea uşii, procedaţi după


cum urmează:
a uşii
În cazul unei pene de curent sau a 1. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit
defectării aparatului, uşa aparatului pentru a opri aparatul.
rămâne blocată. Programul de spălare 2. Scoateţi ştecherul din priză.
continuă când alimentarea cu curent este 3. Deschideţi clapeta filtrului.
restabilită. Dacă uşa rămâne blocată ca 4. Trageţi în jos o singură dată de
urmare a defectării aparatului, uşa se declanşatorul sistemului de
poate deschide folosind funcţia deblocare de urgenţă. Trageţi-l în jos
deblocare de siguranţă. încă o dată, ţineţi-l tensionat şi, în
acelaşi timp, deschideţi uşa
Înainte de a deschide uşa: aparatului.
ATENŢIE!
Pericol de arsuri!
Temperatura apei nu
trebuie să fie prea ridicată
şi rufele nu trebuie să fie
fierbinţi. Dacă este
necesar, aşteptaţi răcirea
acestora.

ATENŢIE!
Pericol de rănire! Verificaţi
dacă tamburul se mai
învârte. Dacă este necesar, 5. Scoateţi rufele, după care închideţi
aşteptaţi până când uşa aparatului.
tamburul se opreşte din 6. Închideţi clapeta filtrului.
învârtire.

Asiguraţi-vă că nivelul
apei din interiorul
tamburului nu este prea
ridicat. Dacă este necesar,
efectuaţi o evacuare de
urgenţă (consultaţi
«Evacuarea de urgenţă»
din capitolul «Îngrijirea şi
curăţarea»).
38 www.aeg.com

14. VALORI DE CONSUM


Valorile declarate sunt obţinute în condiţii de laborator conform standar‐
delor corespunzătoare. Diferite cauze pot schimbare datele: cantitatea şi
tipul de rufe sau temperatura ambientală. Presiunea apei, tensiunea de
alimentare şi temperatura apei de alimentare pot afecta, de asemenea,
durata programului de spălare.

Specificaţiile tehnice pot fi schimbate fără o notificare prealabilă pentru a


îmbunătăţi calitatea produsului.

În timpul programului de spălare, tehnologia Prosense poate varia dura‐


ta spălării şi valorile de consum. Pentru mai multe detalii, consultaţi pa‐
ragraful „Detectarea încărcăturii cu Prosense” din capitolul „Utilizarea zil‐
nică”.

Programe Încărcă Consum Consum Durata Grad de


tură de ener‐ de apă (li‐ aproxima‐ umezeală
(kg) gie (kWh) tri) tivă a pro‐ rema‐
gramului nentă
(minute) (%) 1)

Bumbac 60°C 8 1.30 80 220 52

Bumbac 40°C 8 1.20 80 210 52

Sintetice 40°C 3 0.80 60 140 35

Delicate 40°C 3 0.60 60 120 35

Lână/Mătase 30°C 1.5 0.30 60 75 30

Programe standard pentru articole din bumbac

Standard 60°C pentru bum‐


8 0.70 54 230 52
bac

Standard 60°C pentru bum‐


4 0.50 41 230 52
bac

Standard 40°C pentru bum‐


4 0.50 42 230 52
bac
1) La finalul fazei de centrifugare.

Modul Oprit (W) 0.30

Modul Inactiv (W) 0.30

Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE


1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/EC.
ROMÂNA 39

15. DATE TEHNICE


Dimensiuni Lăţime / Înălţime / Adân‐ 600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
cime / Adâncime totală

Conexiunea electrică Tensiune 230 V


Putere totală 2200 W
Siguranţă fuzibilă 10 A
Frecvenţă 50 Hz

Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particulelor IPX4


solide şi a umidităţii asigurat de capacul de protec‐
ţie, cu excepţia cazului în care echipamentul de
joasă tensiune nu este deloc protejat împotriva umi‐
dităţii

Presiunea de alimenta‐ Minim 0,5 bar (0,05 MPa)


re cu apă Maxim 8 bar (0,8 MPa)

Alimentarea cu apă 1) Apă rece

Încărcătură maximă Bumbac 8 kg

Clasa de eficienţă energetică A+++

Viteza centrifugare Viteză maximă de centri‐ 1351 rpm


fugare

Doar pentru piaţa maghiară Electrolux Lehel Kft


Nume distribuitor 1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4'' .

16. ACCESORII
16.1 Disponibil pe 16.3 Setul de suprapunere
www.aeg.com/shop sau la un
distribuitor autorizat
Doar accesoriile adecvate
aprobate de AEG asigură
standardele de siguranţă ale
aparatului. Dacă sunt
folosite piese neaprobate,
orice plângeri vor fi anulate.

16.2 Set placă de fixare


Dacă instalaţi aparatul pe o plintă, fixaţi-l
cu plăci de fixare.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
40 www.aeg.com

Uscătorul cu tambur rotativ poate fi pus Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate


peste maşina de spălat rufe doar dacă împreună cu aparatul şi accesoriul.
folosiţi setul corect de suprapunere
produs şi aprobat de AEG. AVERTISMENT!
Nu puneţi uscătorul cu
Verificaţi compatibilitatea tambur rotativ sub maşina
setului de suprapunere de spălat rufe.
verificând adâncimea
aparatelor dvs.

Setul de suprapunere poate fi folosit doar


cu aparatele specificate în broşura
oferită împreună cu accesoriul.

17. FIŞA CU INFORMAŢIILE PRODUSULUI CONFORM


REGLEMENTĂRII U.E. 1369/2017
Fişă cu informaţiile produsului

Marcă AEG

Model L7FEC48S, PNC 914550037

Capacitatea nominală, în kg 8

Clasa de eficienţă energetică A+++

Consum de energie în kWh pe an, bazat pe 220 de cicluri


standard de spălare pentru programe la 60 °C şi 40 °C
pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă şi cu
137.0
încărcătură parţială, şi pe consumul în modurile cu con‐
sum redus de putere. Consumul real de energie depinde
de condiţiile de utilizare a aparatului.

Consumul de energie pentru programul standard la 60 °C


0.70
pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă

Consumul de energie pentru programul standard la 60 °C


0.50
pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială

Consumul de energie pentru programul standard la 40 °C


0.50
pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parţială

Consumul ponderat de putere în modul oprit, în W 0.30

Consumul ponderat de putere în modul inactiv, în W 0.30

Consum de apă în litri pe an, bazat pe 220 de cicluri stan‐


dard de spălare pentru programe la 60 °C şi 40 °C pentru
rufe din bumbac, cu încărcătură completă şi cu 10999
încărcătură parţială. Consumul real de apă depinde de
condiţiile de utilizare a aparatului.

Clasa de eficienţă a stoarcerii prin centrifugare, pe o


B
scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă)

Viteza maximă de centrifugare atinsă, în rpm 1351


ROMÂNA 41

Gradul de umiditate reziduală atins, în % 52

„Programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” şi


„programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac”
sunt programele standard de spălare de care sunt legate
informaţiile conţinute de etichetă şi de fişa produsului, că
-
aceste programe sunt adecvate pentru curăţarea rufelor
de bumbac cu un grad normal de murdărie şi că sunt cele
mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul
combinat de energie şi de apă.

Durata programului pentru „programul standard la 60 °C


pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură completă, în mi‐ 230
nute

Durata programului pentru „programul standard la 60 °C


pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parţială, în minu‐ 230
te

Durata programului pentru „programul standard la 40 °C


pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parţială, în minu‐ 230
te

Durata modului inactiv, în minute 5

Emisiile de zgomot transmise prin aer, în dB(A) la spălare 47

Emisiile de zgomot transmise prin aer, în dB(A) la centri‐


73
fugare

Aparat conceput să fie încastrat D/N Nu

Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE


1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/CE.

18. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL


Reciclaţi materialele marcate cu simbolul aparatele marcate cu acest simbol
. Pentru a recicla ambalajele, acestea împreună cu deşeurile menajere.
trebuie puse în containerele Returnaţi produsul la centrul local de
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea reciclare sau contactaţi administraţia
mediului şi a sănătăţii umane şi la oraşului dvs.
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi

*
42 www.aeg.com
ROMÂNA 43
www.aeg.com/shop

157028330-B-272019