Sunteți pe pagina 1din 40

Uscător de rufe

WTH85203BY

ro Instruc iuni de utilizare și de instalare


Noul dvs. uscător de rufe Reguli de prezentare

V-aţi decis pentru achiziţionarea unui : Avertizare!


uscător de rufe marca Bosch.
Această combinaţie de simbol şi cuvânt
Vă rugăm să vă acordaţi câteva minute semnal avertizează cu privire la o situaţie
pentru a citi şi a descoperi avantajele potenţial periculoasă. Nerespectarea
uscătorului dvs. de rufe. acesteia poate duce la moarte sau răniri.

Pentru a răspunde cerinţelor de calitate Atenţie!


înalte ale mărcii Bosch, fiecare uscător
Acest cuvânt semnal avertizează cu
de rufe care părăseşte fabrica noastră a
privire la o situaţie potenţial periculoasă.
fost verificat cu atenţie în ceea ce
Nerespectarea acesteia poate duce la
priveşte funcţionarea şi starea
daune materiale şi/sau asupra mediului.
ireproşabilă.
Indicaţie / sugestie
Informaţii referitoare la produsele
noastre, accesorii, piese de schimb şi Indicaţii pentru utilizarea optimă a
service se găsesc pe pagina noastră de aparatului / informaţii utile.
Internet www.bosch-home.com sau
adresaţi-vă Centrelor noastre de Servicii 1. 2. 3. / a) b) c)
pentru Clienţi.
Etapele de acţionare sunt prezentate
Dacă instrucţiunile de utilizare şi de prin cifre sau litere.
instalare descriu diferite modele, la
locurile corespunzătoare se vor indica ■ /-
diferenţele.
Enumerările sunt prezentate printr-un
pătrăţel sau o liniuţă.

Puneţi uscătorul de rufe în funcţiune


numai după citirea acestor instrucţiuni
de utilizare şi instalare!

2
ro

Cuprins roInstrucțiunideutilzareșideinstal re

8 Destinaţia utilizării . . . . . . . . . . . .4 Modificarea programului sau


adăugarea de rufe. . . . . . . . . . . . . . .26
Anularea programului . . . . . . . . . . . .26
( Instrucţiuni de siguranţă. . . . . . .4 Sfârşitul programului . . . . . . . . . . . . .26
Copii/adulţi/animale . . . . . . . . . . . . ..4 Scoaterea rufelor și deconectarea
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6 uscătorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 Golirea recipientului pentru apa de
Curăţare/întreţinere. . . . . . . . . . . . . . 11 condens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Curățarea sitei pentru scame . . . . . .27
7 Protecţia mediului . . . . . . . . . . .13
Ambalajul/aparatul vechi . . . . . . . . . 13 M Setare semnale . . . . . . . . . . . . . 28
Agent frigorific . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Indicaţii de economisire . . . . . . . . . . 13 > Zgomote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5 Instalarea şi racordarea . . . . . .14 D Curățare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Volumul de livrare . . . . . . . . . . . . . . . 14 Curățarea uscătorului și a panoului de
Instalarea și racordarea uscătorului . 14 comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Accesorii opţionale . . . . . . . . . . . . . . 15 Curățarea senzorilor de umiditate . . .31
Transportul și protecția împotriva Curăţarea filtrului EasyClean . . . . . . .31
înghețului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3 Defecțiuni, ce este de făcut? . . 33
Y Aspectele cele mai
importante pe scurt . . . . . . . . . .17 [ Valori de consum . . . . . . . . . . . 35
Tabelul cu valori de consum . . . . . . .35
* Familiarizarea cu aparatul. . . . .18 Programul cel mai eficient pentru
Uscătorul de rufe . . . . . . . . . . . . . . . 18 textile din bumbac . . . . . . . . . . . . . . .35
Panoul de comandă . . . . . . . . . . . . . 19
Panoul de afişare . . . . . . . . . . . . . . . 20 J Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Z Rufele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 J Unităţile service abilitate . . . . . 36
Pregătirea rufelor . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sortarea rufelor după . . . . . . . . . . . . 21

/ Programele și tastele. . . . . . . . .22


Programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tastele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1 Operarea aparatului. . . . . . . . . .25


Introduceți rufele și conectați
uscătorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setarea programului . . . . . . . . . . . . . 25
Pornirea programului . . . . . . . . . . . . 25
Derularea programului . . . . . . . . . . . 26

3
ro Destinaţia utilizării

8 Destinaţia utilizării ( Instrucţiuni de


Destinaţ util zări ■ Acest aparat este destinat exclusiv siguranţă
uzului casnic.
■ Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest aparat
Următoarele instrucţiuni şi
Instrucţindesiguranţă

în zone cu pericol de îngheţ şi/sau în avertismente privind siguranţa


spaţii exterioare. Există pericolul ca sunt prezentate cu scopul de a
aparatul să sufere deteriorări dacă vă proteja împotriva rănirii şi de
apa reziduală îngheaţă în interiorul a preveni pagubele materiale.
acestuia. Dacă furtunurile îngheaţă,
acestea se pot crăpa/pot plesni. Totuşi, este important să
■ Acest aparat este destinat exclusiv adoptaţi măsurile de precauţie
utilizării în medii casnice, pentru necesare şi să acţionaţi cu
uscarea şi împrospătarea rufelor
constând din articole care au fost
atenţie când efectuaţi lucrările
curăţate cu apă şi care sunt de instalare, întreţinere,
adecvate pentru uscarea la maşină curăţare şi când porniţi
(consultaţi eticheta de pe fiecare aparatul.
articol). Utilizarea aparatului în orice
alt scop este necorespunzătoare cu
destinaţia utilizării acestuia şi, în
Copii/adulţi/animale
consecinţă, strict interzisă.
■ Acest aparat este destinat utilizării la : Avertizare
o înălţime de maxim 2000 de metri Pericol de moarte!
peste nivelul mării. Copiii şi alte persoane care nu
Înainte de prima utilizare: pot evalua riscurile la care se
pot expune în cazul utilizării
Verificaţi ca aparatul să nu prezinte
semne vizibile de deteriorare. Nu utilizaţi aparatului se pot răni sau îşi
aparatul dacă acesta este deteriorat. În pot pune viaţa în pericol. Prin
cazul în care întâmpinaţi dificultăţi, vă urmare, vă rugăm să reţineţi:
rugăm să contactaţi magazinul de
specialitate local sau unitatea noastră ■ Acest aparat poate fi folosit
de service. de copiii peste 8 ani şi de
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de persoane cu capacităţi fizice,
utilizare şi instalare şi toate celelalte senzoriale sau mentale
informaţii incluse în pachetul de livrare reduse sau cu insuficientă
al acestui aparat.
experienţă sau cunoştinţe
Păstraţi documentele, pentru utilizare numai sub supravegherea
ulterioară sau pentru viitorii proprietari.
unei persoane responsabile
pentru siguranţa acestora
sau dacă au fost instruiţi
referitor la utilizarea în
siguranţă a aparatului şi au
înţeles pericolele care rezultă
din această utilizare.

4
Instrucţiuni de siguranţă ro

■ Copiii nu trebuie să se joace : Avertizare


cu aparatul. Pericol de asfixiere!
■ Nu permiteţi copiilor să Dacă le este permis să se
cureţe sau să efectueze joace cu ambalajul/folia din
lucrări de întreţinere a plastic sau componente ale
aparatului fără a fi acestora, copiii se pot înfăşura
supravegheaţi. sau îşi pot acoperi capul cu
■ Nu lăsaţi copiii cu vârsta sub acestea şi se pot sufoca.
3 ani şi animalele în Nu lăsaţi la îndemâna copiilor
apropierea acestui aparat. ambalajul, folia din plastic şi
■ Nu lăsaţi aparatul componentele acestora.
nesupravegheat când în
apropierea acestuia se află : Avertizare
copii sau alte persoane care Pericol de intoxicaţie!
nu pot evalua riscurile la Detergenţii şi soluţiile de tratare
care se pot expune. pot fi otrăvitoare dacă sunt
înghiţite.
: Avertizare În cazul înghiţirii accidentale,
Pericol de moarte! consultaţi un medic. Nu lăsaţi
Copiii se pot bloca în maşină, detergenţii sau soluţiile de
punându-şi viaţa în pericol. tratare la îndemâna copiilor.
■ Nu amplasaţi aparatul în : Avertizare
spatele unei uşi, deoarece Iritaţii oculare/la nivelul pielii!
aceasta poate bloca hubloul Contactul cu detergenţii sau
aparatului sau poate soluţiile de tratare poate cauza
împiedica deschiderea iritaţii ale ochilor/pielii.
completă a acestuia. Clătiţi bine ochii sau pielea
■ Odată ce aparatul a ajuns la dacă intră în contact cu
sfârşitul duratei sale de viaţă detergenţi sau soluţii de tratare.
utilă, scoateţi ştecherul Nu lăsaţi detergenţii sau
acestuia din priză înainte de soluţiile de tratare la îndemâna
a tăia cablul de alimentare, copiilor.
iar apoi distrugeţi dispozitivul
de blocare de la hubloul
aparatului.

5
ro Instrucţiuni de siguranţă

Instalare ■ Ştecherul trebuie să fie


accesibil tot timpul. Dacă
: Avertizare acest lucru nu este posibil,
Pericol de electrocutare/ pentru a respecta
incendiu/pagube materiale/ standardele de siguranţă
deteriorare a aparatului! relevante, trebuie încorporat
Dacă aparatul nu este instalat un comutator (de dezactivare
corespunzător, aceasta poate completă) în instalaţia
crea o situaţie periculoasă. permanentă, în conformitate
Asiguraţi-vă că sunt respectate cu reglementările privind
următoarele aspecte: instalaţiile electrice.
■ Dacă utilizaţi un disjunctor
■ Tensiunea de alimentare de de curent rezidual, utilizaţi
la priza dumneavoastră de unul marcat cu următorul
alimentare trebuie să se simbol: z. Prezenţa acestui
potrivească cu tensiunea marcaj vă asigură de
nominală specificată pe respectarea prescripţiilor în
aparat (plăcuţa de vigoare.
identificare). Sarcinile
conectate şi protecţia : Avertizare
necesară a siguranţei sunt Pericol de electrocutare/
specificate pe plăcuţa de incendiu/pagube materiale/
identificare. deteriorare a aparatului!
■ Aparatul nu trebuie alimentat În cazul în care cablul de
printr-un dispozitiv extern de alimentare al aparatului este
comutare, cum ar fi un deteriorat, s-ar putea produce
temporizator, şi nu trebuie electrocutări, scurtcircuite sau
conectat la un circuit care incendii din cauza
este pornit şi întrerupt cu supraîncălzirii.
regularitate de un serviciu Cablul de alimentare nu trebuie
public. să fie îndoit, strivit sau
■ Ştecherul şi priza cu contact deteriorat şi nu trebuie să intre
de protecţie trebuie să fie în contact cu nicio sursă de
compatibile şi sistemul de căldură.
împământare trebuie să fie
instalat corect.
■ Instalaţia trebuie să prezinte
o secţiune transversală
adecvată.

6
Instrucţiuni de siguranţă ro

: Avertizare ■ Amplasarea (depozitarea)


Pericol de incendiu/pagube incorectă a acestui aparat
materiale/deteriorarea deasupra unei maşini de
aparatului! spălat rufe poate avea ca
Utilizarea de cabluri de legătură rezultat rănirea, producerea
poate determina provocarea de de pagube materiale şi/sau
incendii din cauza deteriorarea aparatului.
supraîncălzirii sau Dacă acest aparat urmează
scurtcircuitării. să fie amplasat deasupra
Racordaţi aparatul direct la o unei unei maşini de spălat,
priză cu împământare care a aceasta trebuie să aibă cel
fost instalată corect. Nu utilizaţi puţin aceeaşi adâncime şi
cabluri de legătură sau lăţime precum aparatul şi
conectoare multiple. trebuie să fie fixată cu un set
de montare corespunzător,
: Avertizare dacă există în dotare.
Pericol de rănire/pagube ~ Pagina 15
materiale/deteriorarea Aparatul TREBUIE să fie fixat
aparatului! cu acest set de racordare.
■ Aparatul ar putea vibra sau Depozitarea aparatului în
s-ar putea deplasa în timpul orice alt mod este interzisă.
funcţiunii, putând provoca Peri Dacă
■ col de apucaţi
rănire/pagube materi aparatul
ale/deteriorarea aparatul ui! de
răniri sau pagube materiale. oricare dintre componentele
Amplasaţi aparatul pe o care ies în afară (de ex.
suprafaţă curată, plană şi hubloul aparatului), pentru a-l
solidă şi, cu ajutorul unei ridica sau deplasa, aceste
nivele cu bulă de aer, componente se pot rupe şi
echilibraţi-l cu ajutorul cauza răniri.
picioruşelor filetate. Nu apucaţi aparatul de
Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului! niciuna dintre componentele
care ies în afară, pentru a-l
ridica sau deplasa.

7
ro Instrucţiuni de siguranţă

: Avertizare Funcţionare
Pericol de rănire!
■ Acest aparat este foarte : Avertizare
greu. Ridicarea aparatului Pericol de explozie/incendiu!
poate produce răniri. Rufele care au intrat în contact
Nu ridicaţi pe cont propriu cu solvenţi, ulei, ceară, produse
aparatul. de îndepărtare a cerii, vopsea,
Pericol deAparatul
■ rănire! are margini ascuţite vaselină sau produse de
care pot provoca tăierea îndepărtare a petelor se pot
mâinilor. aprinde când sunt uscate în
Nu apucaţi aparatul de maşină sau pot chiar determina
marginile ascuţite. Purtaţi explozia aparatului. Prin
mănuşi de protecţie când urmare, vă rugăm să reţineţi:
ridicaţi aparatul. ■ Clătiţi temeinic rufele, cu apă
Pericol deDacă
rănire! furtunurile şi cablurile

caldă şi detergent, înainte de
de alimentate nu sunt a le usca în maşină.
direcţionate corect, acestea ■ Nu introduceţi în acest
pot reprezenta un pericol de aparat rufele care trebuie
împiedicare, provocând uscate dacă acestea nu au
răniri. fost spălate în prealabil.
Direcţionaţi furtunurile şi ■ Nu introduceţi rufele în acest
cablurile astfel încât să nu aparat dacă au fost curăţate
reprezinte un pericol de cu produse chimice
împiedicare. industriale.

8
Instrucţiuni de siguranţă ro

: Avertizare : Avertizare
Pericol de explozie/incendiu! Pericol de incendiu/pagube
■ Dacă există materiale materiale/deteriorare a
reziduale rămase în filtrul de aparatului!
scame, acestea se pot Dacă un program se termină
aprinde în timpul procesului înainte de finalizarea ciclului de
de uscare sau pot provoca uscare, aceasta împiedică
aprinderea sau explozia răcirea optimă a rufelor şi poate
aparatului. determina aprinderea rufelor
Curăţaţi filtrul de scame cu sau provoca pagube materiale
regularitate. sau deteriorarea aparatului.
Pericol deAnumite
■ explozie/incendiu! obiecte se pot
aprinde în timpul procesului ■ În timpul etapei finale a
de uscare sau pot provoca ciclului de uscare, rufele din
aprinderea sau explozia tambur nu sunt încălzite
aparatului. (ciclu de răcire). Acest lucru
Scoateţi brichetele şi asigură menţinerea unei
chibriturile din buzunarele temperaturi care nu
articolelor vestimentare. deteriorează rufele.
Pericol deDacă
■ explozie/incendiuexistă
! praf de cărbune ■ Nu opriţi aparatul înainte de
sau praf de piatră în aerul finalizarea ciclului de uscare
ambiant, se poate produce o decât în cazul în care
explozie. scoateţi imediat toate
Asiguraţi-vă că zona din jurul articolele vestimentare din
aparatului este menţinută tambur şi le întindeţi (pentru
curată când acesta este în a disipa căldura).
funcţiune. : Avertizare
: Avertizare Pericol de intoxicaţie/
Pericol de incendiu/pagube producere de pagube
materiale/deteriorare a materiale!
aparatului! Apa de condens nu este apă
Aparatul conţine R290, un potabilă şi poate conţine
agent frigorific care este scame. Apa de condens
ecologic, dar inflamabil. contaminată poate fi
Păstraţi aparatul la distanţă de periculoasă pentru sănătate şi
flăcările deschise şi sursele poate provoca pagube
inflamabile. materiale.
Nu o beţi şi nu o reutilizaţi.

9
ro Instrucţiuni de siguranţă

: Avertizare Atenţie!
Pericol de intoxicaţie! Pagube materiale/deteriorarea
Substanţele de curăţat care aparatului
conţin solvenţi pot produce ■ În cazul în care cantitatea de
vapori toxici, de ex. solvenţi de rufe din aparat depăşeşte
curăţare. capacitatea maximă de
Nu utilizaţi substanţe de încărcare a acestuia, acesta
curăţare care conţin solvenţi. ar putea să nu funcţioneze
corespunzător sau se pot
: Avertizare produce pagube materiale
Pericol de rănire! sau deteriorări ale aparatului.
■ Dacă vă sprijiniţi/vă aşezaţi Nu depăşiţi capacitatea
pe hubloul aparatului când maximă de încărcare cu rufe
acesta este deschis, aparatul uscate. Asiguraţi-vă că
se poate răsturna, respectaţi capacităţile
provocând răniri. maxime de încărcare
Nu vă sprijiniţi de hubloul specificate pentru fiecare
aparatului când acesta este program. ~ Pagina 22
deschis. Pagube
■ Dacă utilizaţi
materiale/deteriorarea aparatului aparatul fără a
Peri Dacă
■ col de rănire! vă urcaţi pe aparat, utiliza o sită de scame (de
blatul se poate rupe şi vă ex. filtru de scame, recipient
puteţi răni. pentru scame, în funcţie de
Nu vă urcaţi pe aparat. specificaţiile aparatului) sau
Peri Dacă
■ col de rănire! atingeţi tamburul atunci dacă sita de scame este
când acesta încă se roteşte, incompletă sau defectă,
vă puteţi răni la mâini. aparatul poate suferi
Aşteptaţi până când deteriorări.
tamburul s-a oprit din rotaţie. Nu utilizaţi aparatul fără a
utiliza o sită de scame sau
cu o sită de scame care este
incompletă sau defectă.
Pagube
■ Obiectele
materiale/deteriorarea aparatuluuşoare,
i precum
firele de păr sau scamele,
pot fi aspirate în deschiderea
de admisie a aerului când
aparatul este în funcţiune.
Nu permiteţi pătrunderea
acestora în aparat.
Pagube materiale/deteriorarea aparatului

10
Instrucţiuni de siguranţă ro

■ Materialele spongioase şi Curăţare/întreţinere


cauciucul spongios se pot
deforma sau topi dacă sunt : Avertizare
uscate în aparat. Pericol de moarte!
Nu uscaţi în aparat articole Aparatul este alimentat electric.
vestimentare care conţin Există pericol de electrocutare
materiale spongioase sau dacă intraţi în contact cu
cauciuc spongios. componentele aflate sub
Pagube
■ În
materialcazul înui care turnaţi o
e/deteriorarea aparatul tensiune. Prin urmare, vă rugăm
cantitate necorespunzătoare să reţineţi:
de detergent sau produs de
curăţare în aparat, ar putea ■ Opriţi aparatul. Deconectaţi
rezulta pagube materiale sau aparatul de la reţeaua de
deteriorarea aparatului. alimentare cu energie
Utilizaţi detergenţi/soluţii de electrică (scoateţi ştecherul
tratare/substanţe de curăţat din priză).
şi balsam în conformitate cu ■ Nu apucaţi niciodată cu
instrucţiunile producătorului. mâinile ude ştecherul.
Pagube
■ Dacă aparatul
materiale/deteriorarea aparatului se ■ Când scoateţi ştecherul din
supraîncălzeşte, acesta nu priză, apucaţi întotdeauna
poate funcţiona ştecherul şi nu cablul de
corespunzător, putând alimentare, în caz contrar pot
rezulta pagube materiale sau rezulta deteriorări ale
deteriorarea aparatului. cablului de alimentare.
Asiguraţi-vă că deschiderea ■ Nu efectuaţi modificări
de admisie a aerului nu este tehnice asupra aparatului
niciodată obstrucţionată sau funcţiilor acestuia.
când aparatul este în ■ Reparaţiile şi celelalte
funcţiune şi că zona din jurul intervenţii asupra aparatului
aparatului este ventilată trebuie să fie efectuate de
corespunzător. către unitatea noastră de
service sau de către un
electrician. Aceleaşi principii
se aplică şi în cazul înlocuirii
cablului de alimentare (când
este necesar).
■ Cablurile de alimentare de
rezervă pot fi comandate de
la unitatea noastră de
service.

11
ro Instrucţiuni de siguranţă

: Avertizare : Avertizare
Pericol de intoxicaţie! Pericol de rănire/pagube
Substanţele de curăţat care materiale/deteriorarea
conţin solvenţi pot produce aparatului!
vapori toxici, de ex. solvenţi de Utilizarea de piese de schimb şi
curăţare. accesorii de altă marcă este
Nu utilizaţi substanţe de periculoasă şi poate avea ca
curăţare care conţin solvenţi. rezultat rănirea, producerea de
pagube materiale sau
: Avertizare deteriorarea aparatului.
Pericol de electrocutare/ Din motive de siguranţă, utilizaţi
pagube materiale/deteriorare a numai piese de schimb şi
aparatului! accesorii originale.
Dacă umezeala penetrează
aparatul, se poate produce un Atenţie!
scurtcircuit. Pagube materiale/deteriorarea
Nu utilizaţi aparate de curăţat aparatului
cu presiune sau aparate de Agenţii de curăţare şi agenţii
curăţat cu aburi, furtun sau pentru pretratarea rufelor (de
pistol de pulverizare pentru a ex. produsele pentru
curăţa aparatul. îndepărtarea petelor spray-urile
de prespălare etc.) pot provoca
deteriorări dacă vin în contact
cu suprafeţele aparatului. Prin
urmare, vă rugăm să reţineţi:
■ Nu lăsaţi aceşti agenţi să
vină în contact cu suprafeţele
aparatului.
■ Curăţaţi aparatul numai cu
apă şi cu o lavetă moale şi
umedă.
■ Îndepărtaţi imediat urmele de
detergent, produse
pulverizate şi celelalte
reziduuri.

12
Protecţia mediului ro

Indicaţii de economisire
7 Protecţia mediului
■ Centrifugați rufele înainte de uscare.
Ambalajul/aparatul vechi
Protecţiameduli
Rufele mai uscate scurtează timpul
de uscare și scad consumul de
) Evacuaţi ambalajul ca deşeu energie.
respectând normele de ■ Încărcați uscătorul cu cantitățile de
protecţie a mediului. umplere maxime.
Acest aparat este marcat Indicaţie: Nu depășiți cantitățile de
conform Directivei europene umplere maxime ale programelor,
2012/19/UE privind aparatele deoarece acest lucru duce la o
electrice şi electronice vechi prelungire a timpului de uscare și la
(waste electrical and electronic o creştere a consumului de energie.
equipment – WEEE). ■ Aerisiți încăperea și mențineți liberă
Directiva stabileşte cadrul admisia aerului de la uscător, pentru
valabil în toată UE pentru asigurarea schimbului de aer.
reprimirea şi valorificarea ■ Curățați sita pentru scame după
aparatelor vechi. fiecare uscare. O sită de scame
necurățată prelungește timpul de
Agent frigorific uscare și mărește consumul de
energie.
Atenţie! ■ Modul de economisire a energiei: în
Pericol de incendiu/pericol de situația în care uscătorul nu se
intoxicare/daune materiale şi foloseşte mai mult timp, acesta se
deteriorarea aparatului deconectează automat înainte de
Aparatul conţine agentul frigorific pornirea programului și după finalul
ecologic, însă inflamabil R290. O programului pentru a economisi
evacuare ca deşeu necorespunzătoare energie. Panoul de afișare și becurile
poate duce la incendii, precum şi la indicatoare se sting după câteva
intoxicări. minute și tasta de pornire se aprinde
Eliminaţi aparatul corespunzător şi nu intermitent. Pentru activarea
deterioraţi conductele circuitului de sistemului de iluminat, selectați o
agent frigorific. tastă oarecare, deschideți sau
închideți ușa uscătorului, rotiți
selectorul de programe.

13
ro Instalarea şi racordarea

: Avertizare
5 Instalarea şi Pericol de incendiu/pericol de
racordarea intoxicare/daune materiale şi
deteriorarea aparatului!
Volumul de livrare
Instalreşi racode
Uscătorul conţine agentul frigorific
ecologic, însă inflamabil R290.
■ Uscător de rufe ■ Menţineţi întotdeauna liberă admisia
■ Instrucţiuni de utilizare şi de instalare aerului de la uscător şi asiguraţi o
■ Coş pentru lână* aerisire suficientă a încăperii.
■ Evacuare pentru apa de condens* ■ Nu folosiţi foc deschis şi surse de
aprindere în apropierea uscătorului.
Instalarea și racordarea Atenţie!
uscătorului Pericol de rănire
La ridicarea uscătorului, vă puteţi
: Avertizare ■
răni din cauza greutăţii mari a
Pericol de moarte! acestuia. Nu ridicaţi singuri
Uscătorul funcţionează cu curent uscătorul.
electric şi există pericol de ■ Există pericolul să vă tăiaţi la mâini
electrocutare. de muchiile ascuţite ale uscătorului.
■ Controlaţi uscătorul în privinţa Nu prindeţi uscătorul de muchiile
daunelor vizibile. Nu este permisă ascuţite.
utilizarea unui uscător deteriorat. ■ Piesele ieşite în afară ale uscătorului
■ Înainte de racordarea la alimentarea se pot rupe la ridicarea sau la
cu curent, asiguraţi-vă că tensiunea împingerea acestuia. Nu deplasaţi
electrică indicată pe plăcuţa de uscătorul folosindu-vă de părţile
fabricaţie corespunde cu tensiunea ieşite în afară ale acestuia.
de la priză.
■ Utilizaţi numai un contactor de Atenţie!
protecţie diferenţial cu acest semn Pericol de deteriorare a uscătorului
z. sau a articolelor textile
■ Aveţi grijă ca respectivul cablu de ■ Verificaţi dacă uscătorul prezintă
reţea să nu fie îndoit, blocat şi să nu deteriorări cauzate de transport. Nu
intre în contact cu surse de căldură utilizaţi uscătorul dacă este
sau cu muchii ascuţite. deteriorat.
Apa reziduală din uscător poate
: Avertizare ■
îngheţa şi poate deteriora uscătorul.
Copiii se pot închide în aparat şi îşi pot Nu instalaţi uscătorul în încăperi cu
pune viaţa în pericol! pericol de îngheţ.
Nu instalaţi uscătorul în spatele unei uşi
batante sau al unei uşi glisante, care să
blocheze sau să împiedice deschiderea
uşii uscătorului.

* în funcţie de model

14
Instalarea şi racordarea ro

La instalare aveţi grijă: Accesorii opţionale


■ ca suprafaţa de instalare să fie
curată, plană şi solidă, Comandaţi accesoriile opţionale* la
■ ca ştecherul să fie oricând accesibil, unitatea service:
■ ca mediul ambiant al uscătorului să ■ Set de legătură pentru coloana
fie menţinut curat şi spălare-uscare:
■ uscătorul să fie aliniat la orizontală Pentru a economisi spaţiul, uscătorul
cu ajutorul picioarelor filetate. poate fi amplasat pe o maşină de
Indicaţie: Verificaţi alinierea spălat adecvată, cu aceeaşi
aparatului cu o nivelă cu bulă de aer adâncime şi lăţime.
şi dacă este necesar, corectaţi-o. Fixaţi neapărat uscătorul pe maşina
Modificaţi înălţimea prin rotirea de spălat cu acest set de legătură.
picioarelor maşinii. Număr de comandă cu placă de
Toate picioarele maşinii trebuie să lucru extensibilă: WTZ11400;
stea fix pe podea. Număr de comandă fără placă de
lucru extensibilă: WTZ20410.
■ Podest:
Pentru o mai bună încărcare şi
descărcare, înălţaţi-vă uscătorul cu
un podest.
Transportaţi rufele cu coşul de rufe
integrat în partea de extragere a
podestului.
Alinierea incorectă poate fi cauza Număr de comandă: ~
unor zgomote puternice, vibraţii şi ■ Coş pentru lână:
mişcări defectuoase ale tamburului. Uscaţi textilele individuale din lână,
pantofii pentru sport şi animalele de
Indicaţie: Dacă aveţi dubii, dispuneţi
pluş în coşul pentru lână.
racordarea maşinii de către un
Număr de comandă: WMZ20600.
specialist.
■ Set de conectare pentru scurgerea
apei de condens:
Evacuaţi apa de condens direct
printr-un furtun.
Număr de comandă: WTZ1110.
– Racordul Y al adaptorului pentru
evacuare a apei
Dacă aţi racordat la acelaşi
sistem de scurgere o maşină de
spălat rufe, puteţi ataşa furtunul
de evacuare a apei şi furtunul de
evacuare din setul de racordare
cu adaptorul la sistemul de
scurgere.
Număr de comandă: 15000490

* în funcţie de model

15
ro Instalarea şi racordarea

Transportul și protecția
împotriva înghețului
1. Goliţi recipientul pentru apa de
condens.
2. Poziţionaţi selectorul de programe
pe un program oarecare.
3. Selectaţi tasta start.
4. Aşteptaţi 5 minute.
Indicaţie: Apa de condens va fi
evacuată prin pompare.
5. Goliţi din nou recipientul pentru apa
de condens.
6. Deconectaţi uscătorul.
Indicaţie: În ciuda evacuării prin
pompare, în uscător se află mereu o
cantitate mică de apă reziduală.
Atenţie!
Se poate scurge apă reziduală,
provocând pagube materiale.
Transportaţi în poziţie verticală.
Atenţie!
Uscătorul conţine agent frigorific şi
poate fi deteriorat.
Lăsaţi uscătorul să stea două ore
înainte de punerea în funcţiune.

16
Aspectele cele mai importante pe scurt ro

Y Aspectele cele mai importante pe scurt


Aspectl emai mportanepscurt

1 @ @

Încărcaţi rufele şi închideţi Porniţi uscătorul setând Selectaţi tasta de pornire.


uşa. selectorul de programe pe
un program dorit.
--------

2 @ @

Sfârşitul programului. Scoateți rufele. Deconectaţi uscătorul.


--------

3 @

Goliţi recipientul pentru apa Curăţaţi sita pentru scame.


de condens.
--------

17
ro Familiarizarea cu aparatul

* Familiarizarea cu aparatul
Uscătorul de rufe
mFail arizeacupratul

( Recipient pentru apa de condens


0 Panou de comandă și de afișare
8 Iluminat interior al tamburului*
@ Ușa uscătorului
H Intrarea de aer
P Sita pentru scame
X Filtrul EasyClean
* în funcţie de model

18
Familiarizarea cu aparatul ro

Panoul de comandă
 +

VFKUDQNWURFNHQH[WUD VFKUDQNWURFNHQH[WUD

VFKUDQNWURFNHQ VFKUDQNWURFNHQ

EJHOWURFNHQ

%OXVHQ+HPGHQ 6SRUWVZHDU

([WUD.XU]
+DQGWFKHU

'DXQHQ 0L[

:ROOHILQLVK

# 

( Selectorul de programe pentru conectare/deconectare şi selectare


program.
0 Programe ~ Pagina 22.
8 Tasta de pornire pentru pornirea sau întreruperea programului
~ Pagina 24.
@ Taste pentru presetările programelor ~ Pagina 24.
H Panoul de afişare ~ Pagina 20.

19
ro Familiarizarea cu aparatul

Panoul de afişare
Taste pe panoul de afişare Panou de afişare

#+
( Gradul de uscare. ð Goliţi recipientul pentru apa de
0 Timpul de uscare. condens ~ Pagina 27.
8 Gata în. ç Curăţaţi sita pentru scame
@ Antişifonare. ~ Pagina 27
H Uscare delicată. şi curăţaţi filtrul EasyClean
Descrierea amănunţită a tuturor tastelor ~ Pagina 31.
începând cu ~ Pagina 24. e ö » Q - ˜ - “Ÿš: evoluţia
programului pentru uscare, uscat
pentru călcat, uscat pentru dulap;
antişifonare; pauză şi final de
program.
E Sistemul de siguranţă împotriva
accesului copiilor este activ .
” Selectarea programului
Antişifonare.
s Selectarea programului Uscare
delicată.
– Selectarea gradului de uscare.
1:27 Durata estimată a programului în
ore şi minute.
3 h Programul se termină în 3 h/ore
de la selectarea timpului de
programare Gata în.

20
Rufele ro

Indicaţii
Z Rufele – La spălarea rufelor care urmează
să fie uscate, dozaţi detergentul
Pregătirea rufelor
Rufel
şi soluţia de tratare conform
indicaţilor producătorului.
: Avertizare – Curăţaţi senzorul de umiditate cu
Pericol de explozie şi de incendiu! regularitate ~ Pagina 31.
Scoateţi brichetele şi chibriturile din
buzunarele articolelor textile.
Sortarea rufelor după
Atenţie! c Adecvate pentru uscător
Acestea pot cauza deteriorarea
tamburului uscătorului şi a textilelor. a Uscare la temperatură normală
Scoateţi toate obiectele din buzunarele ` Uscare la temperatură scăzută
articolelor textile şi acordaţi atenţie b Nu se usucă în uscător
următoarelor:
■ Legaţi împreună cordoanele din Indicaţie: Nu încărcaţi rufele din
material, bentiţele şorţurilor etc. sau maşina de spălat direct în uscător.
utilizaţi un sac pentru rufe. Sortaţi rufele centrifugate înainte de a le
■ Închideţi fermoarele, închizătorile de pune în tamburul uscătorului.
tip cârlig, închizătorile de tip ochet şi
nasturii. Încheiaţi nasturii articolelor În cazul în care uscaţi împreună textile
voluminoase, ca de ex. lenjeriile de din material subţire, cu mai multe
pat. straturi sau din material gros, acestea
■ Scoateţi din textile piesele metalice, se vor usca diferit. De aceea, uscaţi
ca de ex. clemele de birou. împreună numai rufe din acelaşi tip de
■ Pentru un rezultat uniform al uscării, ţesătură şi cu aceeaşi structură, pentru
sortaţi rufele după felul ţesăturii şi a obţine un rezultat uniform al uscării.
programul de uscare. Dacă după aceea rufele vi se par încă
■ Întotdeauna să uscaţi textilele mici, prea umede, puteţi alege un program
ca de exemplu ciorapii pentru cu durată temporizată pentru uscare
bebeluşi, cu articolele voluminoase, ulterioară ~ Pagina 22.
de exemplu, prosoape.
■ Textilele tricotate, de tipul tricourilor Atenţie!
sau lenjeriei din tricot, intră frecvent Sunt posibile pagube materiale la
la apă la prima uscare. Utilizaţi un uscător sau articolele textile.
program protector.
■ Nu uscaţi excesiv rufele uşor de Nu uscaţi următoarele textile în
întreţinut. Acest lucru duce la uscător:
formarea mai multor cute de şifonare ■ Rufe murdărite de petrol.
în rufe. ■ Textile care nu au fost spălate.
■ Pentru articolele individuale utilizaţi ■ Textile impermeabile la aer, de ex.
un program cu durată temporizată. rufe cauciucate.
■ Unii detergenţi şi soluţii de tratare, ■ Ţesături delicate, de ex. mătase,
de exemplu apret sau balsam conţin perdele din material sintetic.
particule care se pot depune pe
senzorul de umiditate. Aceasta
poate afecta funcţionarea senzorului
şi din această cauză, şi rezultatul
uscării.

21
ro Programele și tastele

/ Programele și tastele
Programe
Progamelși tasel

Programul și textilele încărcarea maximă și setările pro-


gramului / Info
Numele programului încărcarea maximă relativ la greuta-
Pentru ce tip de articole textile este adecvat programul. tea textilelor în stare uscată
setări posibile ale programelor
Cotton (Bumbac) i 8 kg
Cupboard Extra Dry (uscat pentru dulap plus) Ò
Textile groase, în mai multe straturi, rezistente la uzură şi la fierbere,
din bumbac sau in, care se usucă greu.
Cotton (Bumbac) i 8 kg
Cupboard Dry (uscat pentru dulap) »
Textile normale, într-un strat, rezistente la uzură şi la fierbere, din
bumbac sau in.
Cotton (Bumbac) i 8 kg
Iron Dry (uscat pentru călcat) ö
Textile normale, într-un strat, rezistente la uzură şi la fierbere, din
bumbac sau in, care după uscare trebuie să fie umede şi adecvate
pentru călcat sau pentru atârnat.
Easy-Care (Ușor de îngrijit) = 3,5 kg
Cupboard Extra Dry (uscat pentru dulap plus) Ò
Textile groase în mai multe straturi din fibre sintetice sau țesături
în amestec, care se usucă greu.
Easy-Care (Ușor de îngrijit) = 3,5 kg
Cupboard Dry (uscat pentru dulap) »
Textile normale, într-un strat, din fibre sintetice sau țesături
în amestec.
Easy-Care (Uşor de îngrijit) = 3,5 kg
Iron Dry (uscat pentru călcat) ö
Textile normale, într-un strat, din fibre sintetice sau țesături în ames-
tec, care după uscare trebuie să fie umede și adecvate pentru călcat
sau pentru atârnat.
Sportswear (Outdoor) w 1,5 kg
Îmbrăcăminte de ploaie şi outdoor acoperită cu o membrană
şi textile impermeabile.
Towels (Prosoape) ç 6 kg
Prosoape rezistente din bumbac.

22
Programele și tastele ro

Mix (Rapid/Mixte) o 3 kg
Încărcătură mixtă constând din textile din bumbac şi sintetice.
Time Program Warm (Timp cald) 5 3 kg
Toate tipurile de textile; program temporal. Puteţi modifica durata programului
Adecvat pentru rufe preuscate sau uşor umezite şi pentru uscarea cu tasta pentru timpul de uscare.
ulterioară a rufelor groase, cu mai multe straturi.
Pentru uscarea articolelor textile individuale.
Indicaţii
■ Uscaţi hainele din lână, încălţămintea sport şi animalele de pluş
exclusiv în coşul de rufe ~ Pagina 15.
■ În programul temporal, umiditatea remanentă a rufelor nu este
detectată automat. Dacă, după uscare, rufele sunt încă prea
umede, repetaţi programul şi prelungiţi, dacă este cazul, durata
programului.
Time Program Cold (Timp Rece) 5 3 kg
Toate tipurile de textile. Pentru destinderea sau ventilarea rufelor Puteţi modifica durata programului
puţin purtate. cu tasta pentru timpul de uscare.
Pentru uscarea articolelor textile individuale.
Shirts/Blouses (Cămăşi/bluze) ’ 1,5 kg
Cămăşi/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, in, fibre sinte-
tice sau ţesături în amestec.
Super 40’ ^ 1 kg
Sintetice şi ţesături uşoare din bumbac.
Wool Finish (Conţinut de lână) ã 0,5 kg
Textile din lână sau cu conţinut de lână, adecvate pentru uscarea în
uscător.
Delicates (Lenjerie intimă) 8 1 kg
Pentru lenjerie sensibilă, lavabilă, de ex. din catifea, dantelă, lycra,
mătase sau satin.
--------

23
ro Programele și tastele

Tastele
Tastele Explicații și indicații
Indicaţie: Nu toate tastele și funcțiile acestora sunt selectabile în toate programele.
ô Drying Level În cazul în care rufele vi se par prea umede după uscare, puteţi efectua o ajustare
(Gradul de uscare) fină a obiectivelor de uscare, ca de ex. Uscat pentru dulap, cu ajutorul gradului de
uscare. Prin gradul de uscare, obiectivul de uscare poate fi mărit în trei trepte de la
– până la •.
În cazul în care aţi ajustat gradul de uscare, setarea rămâne memorată şi după deco-
nectarea uscătorului.
Indicaţie: Cu cât este mai mare gradul de uscare, cu atât este mai lungă durata pro-
gramului.
5 Drying Time Ajustaţi durata programului pentru programele de timp. 20 de minute până la maxim
(Timp de uscare) 3 ore, în paşi de 10 minute.
ñ Finished in Programul se termină în 1h până la 24 de ore. Setaţi timpul "Gata în" în paşi de o oră
(Timpul Gata în) şi întârziaţi astfel pornirea programului. Numărul de ore dorit după ce programul se
termină va fi afişat în panoul de afişare.
Q Less Ironing Tamburul mișcă rufele după uscare la intervale regulate pentru a preveni formarea
(Protecţie contra cutelor de șifonare. Puteți prelungi funcția automată de protecție împotriva șifonării
şifonării) cu 60 de minute după fiecare program.
s Gentle Temperatura redusă pentru textilele sensibile, ca de ex. poliacril sau elastan, poate
(Protector) prelungi durata de uscare.
D 3 sec. Activați sau dezactivați siguranţa pentru copii menținând apăsate concomitent tasta
(Siguranţa pentru pentru timpul Gata în și pentru timpul de uscare, timp de 3 secunde.
copii)
A Start/Reload Pornire şi pauză a programului.
(Start/Pauză)
--------

24
Operarea aparatului ro

2. Setaţi programul dorit de la


1 Operarea aparatului selectorul de programe. În panoul de
afişare apar presetările programului
Introduceți rufele și conectați
Operapatuli
pentru programul ales.
uscătorul
Indicaţie: Uscătorul trebuie instalat şi
racordat corespunzător, ~ Pagina 14.
1. Aşezaţi rufele în tambur.
2. Rotiţi selectorul de programe pe un
program oarecare, pentru a conecta
uscătorul.
3. Închideţi uşa uscătorului. Indicaţie: Presetările programului
sunt setări standard, care sunt
Atenţie! stabilite deja la selectarea unui
Sunt posibile pagube materiale la program. Presetările programului
uscător sau articolele textile. sunt vizualizabile în panoul de
Nu prindeţi rufe în uşă. afişare după selectarea unui
program.
3. Dacă doriţi, puteţi adapta presetările
Setarea programului programului. Găsiţi informaţii
detaliate despre acestea începând
Indicaţie: Dacă aţi activat sistemul de cu ~ Pagina 24.
siguranţă împotriva accesului copiilor,
trebuie mai întâi să-l dezactivaţi înainte
de a seta un program, consultaţi Pornirea programului
~ Pagina 24. Selectaţi tasta Start.
1. Alegeţi programul dorit, găsiţi Indicaţie: Dacă doriţi să blocaţi
informaţii detaliate cu privire la programul pentru a preveni reglarea
programe începând cu accidentală a acestuia, puteţi selecta
~ Pagina 22. sistemul de siguranţă împotriva
accesului copiilor, consultaţi
~ Pagina 24.

25
ro Operarea aparatului

Derularea programului 5. Selectați tasta de pornire.

Starea programului se afişează în Indicaţie: Durata programului din


câmpul de afişare. panoul de afișare va fi actualizată în
funcție de încărcare și de umiditatea
de ex. Durata estimată a programului în reziduală din rufe. Valorile afișate se pot
1:27 ore şi minute. modifica după o modificare a
programului sau după o ajustare a
Indicaţie: La selectarea unui
încărcării.
program, este afişată durata
preconizată de uscare pentru
încărcătura recomandată. În Anularea programului
timpul procesului de uscare,
senzorii de umiditate măsoară Programul poate fi întrerupt oricând prin
umiditatea reziduală din deschiderea ușii uscătorului sau
încărcătură şi adaptează durata selectarea tastei de pornire pentru
programului în funcţie de o pauză.
aceasta (cu excepţia Atenţie!
programelor cu durate
Pericol de incendiu. Rufele se pot
temporizate). Această durată
aprinde.
devine vizibilă prin salturi de
timp în timpul rămas. În cazul în care anulați programul,
e Uscat trebuie să scoateți toate hainele și să le
ö Uscat pentru călcat întindeți astfel, încât să poată ieși
» Uscat pentru dulap căldura.
Q Protecţie împotriva şifonării
- ˜- Pauză Sfârşitul programului
“Ÿš Sfârşit În panoul de afişare apare “Ÿš.

Modificarea programului sau Scoaterea rufelor și


adăugarea de rufe deconectarea uscătorului
Pe parcursul uscării puteți scoate sau 1. Scoateți rufele.
adăuga oricând rufe și puteți modifica 2. Rotiţi selectorul de programe în
sau ajusta programul. poziţia oprit.
1. Deschideți ușa uscătorului sau
selectați tasta de pornire pentru o
pauză.
2. Adăugați rufe sau scoateți textile.
3. Dacă doriți, selectați un alt program
sau o funcție suplimentară.
4. Închideți ușa uscătorului.

26
Operarea aparatului ro

Golirea recipientului pentru 3. Introduceți la loc recipientul pentru


apa de condens apa de condens și împingeți-l până
se fixează sesizabil în uscător.
Din fabricaţie, apa de condens a
aparatului se scurge în rezervorul de
apă de condens.
Opţional, puteţi scurge apa de condens
printr-un furtun de evacuare,* în apa
reziduală. Dacă scurgeţi apa de
condens în apa reziduală, nu trebuie să
goliţi rezervorul de apă de condens în
timpul uscării, nici după fiecare uscare. Curățarea sitei pentru scame
1. Scoateți recipientul pentru apa de Indicaţie: La uscare, sunt colectate
condens, trăgându-l orizontal. scame şi fire de păr de pe rufe în sita
de scame. O sită de scame înfundată
sau murdară reduce fluxul de aer şi
uscătorul nu poate funcţiona la întreaga
sa capacitate. În plus, sitele de scame
curate reduc consumul de energie
electrică şi timpul de uscare.
Curăţaţi sita pentru scame după fiecare
2. Goliți apa de condens. uscare:
1. Deschideţi uşa uscătorului şi
îndepărtaţi toate scamele de pe uşă.
2. Scoateţi sita pentru scame,
compusă din două piese.

Atenţie!
Apa de condens murdară poate 3. Îndepărtaţi scamele din adâncitura
provoca probleme de sănătate şi sitei pentru scame.
daune materiale.
Apa de condens nu este potabilă şi
poate fi murdărită cu scame. Nu o
beţi şi nu o refolosiţi.

Indicaţie: Aveţi grijă să nu cadă


scame în canalul deschis.
* în funcţie de modelul livrat,

27
ro Setare semnale

4. Desfaceţi sita pentru scame


compusă din două piese. M Setare semnale
Puteţi modifica următoarele setări:
Setarsemnl

■ turaţia la care s-a realizat


centrifugarea în maşina de spălat;
exclusiv pentru o afişare mai exactă
a duratei estimate de uscare,
■ volumul pentru semnalul de la
5. Desfaceţi cele două site şi sfârşitul programului,
îndepărtaţi toate scamele. ■ volumul pentru semnalele tastelor.
În vederea modificării setărilor, este
întotdeauna necesar ca mai întâi să
activaţi modul de setare.
6. Îndepărtaţi scamele prin clătire sub
jet de apă caldă de la robinet.

Activarea modului de setare


1. Conectaţi uscătorul.
2. Selectaţi programul Bumbac pe
poziţia 1 şi aşteptaţi 5 secunde.
Modul de setare este acum activat, în
panoul de afişare se sting simbolurile şi
7. Uscaţi sitele pentru scame, închideţi- apare durata programului.
le şi introduceţi la loc sita pentru
scame compusă din două piese. 1. Apăsaţi tasta de pornire, menţineţi-o
apăsată şi concomitent rotiţi
selectorul de programe spre
dreapta, pe poziţia 2.
2. Pe display apare valoarea pentru
turaţia de centrifugare.
3. Modificaţi turaţia de centrifugare prin
selectarea tastei pentru timpul Gata
în sau a tastei pentru timpul de
uscare.
Atenţie! 4. Rotiţi selectorul de programe spre
Uscătorul poate fi deteriorat. dreapta pe poziţia 3.
Nu utilizaţi uscătorul fără sită pentru
scame sau cu o sită pentru scame
defectă.

28
Zgomote ro

5. Pe display apare volumul pentru


semnalul de la sfârşitul > Zgomote
programului.
Indicaţie: În timpul procesului de
Zgomte

uscare şi în mod special, în timpul fazei


de începere, se aud zgomote
condiţionate de funcţionare, din cauza
compresorului şi pompei. Aceste
zgomote sunt foarte normale şi nu
afectează funcţionarea impecabilă a
aparatului.
0 = oprit; 1 = încet, 2 = mediu,
3 = tare, 4 = foarte tare Compresorul din uscător produce din
6. Modificaţi volumul prin selectarea când în când un bâzâit. Volumul
tastei pentru timpul Gata în sau a acestuia variază în funcţie de program
tastei pentru timpul de uscare. şi de evoluţia uscării.
7. Rotiţi selectorul de programe spre
dreapta pe poziţia 4.
8. Pe display apare volumul pentru
semnalul tastelor.

Compresorul este aerisit din când în


când, de aceea se produce un zgomot
de zumzăit.
0 = oprit; 1 = încet, 2 = mediu,
3 = tare, 4 = foarte tare
9. Modificaţi volumul prin selectarea
tastei pentru timpul Gata în sau a
tastei pentru timpul de uscare.
Indicaţie: Alte poziţii se pot selecta de
la selectorul de programe, însă aceste
setări nu pot fi modificate.
Terminarea modului de setare
Rotiţi selectorul de programe pe poziţia
Oprit, după ce aţi setat turaţia dorită de
centrifugare şi volumul. Setările sunt
acum memorate.

29
ro Curățare

Apa de condens este pompată cu


ajutorul unei pompe în recipientul pentru D Curățare
apa de condens. În acest proces sunt
produse zgomote de pompare. Curățarea uscătorului și a
Curățae

panoului de comandă
: Avertizare
Pericol de moarte!
Uscătorul funcţionează cu curent
electric şi există pericol de
electrocutare.
Înainte de curăţare, decuplaţi uscătorul
de la reţea.
Curăţaţi uscătorul numai cu apă şi cu o
lavetă moale, umedă.
Îndepărtaţi toate resturile de detergent,
resturile de la pulverizare sau
reziduurile. Nu folosiţi detergenţi sau
substanţe pentru tratarea preliminară a
rufelor (de ex. soluţii pentru pete, spray-
uri de prespălare etc.). Nu utilizaţi
dispozitive de curăţat cu înaltă presiune
sau cu jet de aburi pentru a curăţa
aparatul dumneavoastră.

30
Curățare ro

Curățarea senzorilor de Curăţarea filtrului EasyClean


umiditate Curăţaţi filtrul EasyClean, atunci când
apare pe panoul de afişare ç, astfel:
Indicaţie: Uscătorul este echipat cu un
senzor de umiditate din inox. Senzorul 1. Mai întâi curăţaţi sita pentru scame
de umiditate măsoară gradul de ~ Pagina 27.
umiditate al rufelor. 2. Închideţi uşa uscătorului.
După o utilizare îndelungată, pe 3. Apoi deschideţi clapeta pentru
senzorul de umiditate se poate depune întreţinere a schimbătorului de
un strat fin de calcar sau de reziduuri de căldură.
detergenţi şi soluţii de tratare. Aceste 4. Deblocaţi pârghia filtrului EasyClean.
depuneri trebuie îndepărtate cu 5. Trageţi filtrul EasyClean de mâner
regularitate deoarece în caz contrar afară.
afectează funcţionarea senzorului şi din
această cauză, şi rezultatul uscării.
Deschideţi uşa şi curăţaţi senzorul de
umiditate cu un burete uşor aspru.

6. Detaşaţi acum elementul filtrant.


7. Spălaţi manual elementul filtrant cu
apă curată.
Indicaţii
– În cazul în care elementul filtrant
Atenţie! prezintă murdărie persistentă,
Senzorul de umiditate poate fi puteţi de asemenea să îl aspiraţi
deteriorat. cu grijă cu ajutorul unui aspirator.
Nu curăţaţi senzorul de umiditate cu – Nu folosiţi agenţi de curăţare.
agenţi abrazivi şi bureţi de sârmă.

8. Uscaţi elementul filtrant prin


stoarcerea apei.
Indicaţie: Utilizaţi doar un element
filtrant curat şi uscat.

31
ro Curățare

9. Aşezaţi la loc elementul filtrant. 11. Introduceţi filtrul EasyClean şi


blocaţi-l.
12. Închideţi clapeta pentru întreţinere.

Indicaţie: Aveţi grijă ca elementul


filtrant să nu fie deformat, crăpat sau
înfundat. Poziţionaţi elementul filtrant 13. Deconectaţi uscătorul.
conform imaginii de mai sus. Acum aţi curăţat filtrul EasyClean.
10. Înainte de a reintroduce filtrul
EasyClean, verificaţi dacă Indicaţie: În cazul în care elementul
schimbătorul de căldură este foarte dvs. filtrant este deteriorat, puteţi
murdar. În cazul în care este, comanda un nou element filtrant cu
aspiraţi-l cu grijă cu un aspirator cu numărul de piesă de schimb:
perie de sus în jos. 12007650 la unităţile service abilitate.
Găsiţi datele de contact ale tuturor
ţărilor în lista de servicii pentru clienţi
anexată.

Indicaţie: În timpul curăţării, aveţi


grijă să nu îndoiţi sau deterioraţi
lamelele schimbătorului de căldură.
Atenţie!
Pericol de rănire.
Vă puteţi tăia în lamelele
schimbătorului de căldură.
Nu atingeţi lamelele cu mâinile.

32
Defecțiuni, ce este de făcut? ro

3 Defecțiuni, ce este de făcut?


Defcțiun, cestdefăcut?

Defecţiuni Cauză/Remediere
ð în panoul de afişare, ■ Goliţi recipientul de colectare a apei de condens şi atingeţi tasta de pornire.
iar uscarea a fost anulată. ■ În cazul în care aparatul este dotat cu un sistem opţional de evacuare a apei
de condens, este posibil ca furtunul de evacuare să fie înfundat sau îndoit.
Examinaţi furtunul pentru a verifica dacă prezintă depuneri de calcar şi clă-
tiţi-l. Aşezaţi furtunul fără îndoituri.
ç în panoul de afişare. ■ Curăţaţi sita pentru scame ~ Pagina 27.
■ Curăţaţi filtrul EasyClean ~ Pagina 31.
Uscătorul nu porneşte. ■ Aţi selectat tasta start?
■ Aţi introdus ştecherul în priză sau aţi verificat siguranţa?
■ Aţi selectat un program? Selectaţi programul.
■ Hubloul uscătorului este deschis? Închideţi hubloul.
■ A fost activat sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor? Dezactivaţi
sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor.
■ A fost selectată durata de timp pentru opţiunea Gata în? Programul por-
neşte cu întârziere.
Articolele vestimentare se ■ Articolele vestimentare se şifonează atunci când cantitatea de rufe încăr-
şifonează. cate este prea mare sau dacă aţi activat pentru un program necorespunză-
tor pentru tipul respectiv de textile. Toate informaţiile necesare sunt
specificate în tabelul cu programe.
■ Scoateţi articolele de îmbrăcăminte imediat după uscare; prin rămânerea în
tambur se formează cute de şifonare.
Se scurge apă. Acest aspect nu denotă o defecţiune; este posibil ca uscătorul să fie înclinat.
Aliniaţi uscătorul la orizontală.
Durata afişată a progra- Nu este o defecţiune. Senzorii de umiditate măsoară umiditatea reziduală din
mului se modifică pe par- interiorul rufelor şi adaptează durata programului în funcţie de aceasta (cu
cursul procesului de excepţia programelor cu durată temporizată).
uscare.
* în funcţie de model

33
ro Defecțiuni, ce este de făcut?

Defecţiuni Cauză/Remediere
Rufele nu sunt complet ■ După finalizarea programului, rufele au o temperatură mai ridicată şi par mai
uscate sau sunt încă prea umede la atingere decât sunt în realitate. Întindeţi rufele şi lăsaţi să iasă căl-
umede. dura din ele.
■ Reglaţi corespunzător obiectivul de uscare. Astfel, se va prelungi timpul de
uscare, însă nu creşte temperatura. Rufele dumneavoastră devin mai uscate
~ Pagina 24.
■ Alegeţi un program cu un timp de uscare mai lung sau măriţi obiectivul de
uscare. Astfel, temperatura de uscare nu va creşte.
■ Alegeţi un program pentru uscarea ulterioară a rufelor care sunt încă umede
~ Pagina 22.
■ Selectaţi programul cu durată temporizată pentru o cantitate mică de încăr-
care şi articole textile individuale.
■ În cazul în care aţi depăşit încărcătura maximă aferentă programului, rufele
nu vor fi uscate corespunzător.
■ Curăţaţi senzorul de umiditate din tambur. Pe senzor se pot forma depuneri
fine de calcar sau se pot acumula reziduuri de detergenţi şi soluţii de tratare,
ceea ce poate afecta funcţionarea acestuia. Rufele dumneavoastră nu sunt
complet uscate ~ Pagina 31.
■ Uscarea a fost anulată din cauza unei pene de curent, a unui recipient pen-
tru apa de condens plin sau a depăşirii timpului maxim de uscare.
Indicaţie: . Acordaţi atenţie şi recomandărilor privitoare la rufe ~ Pagina 21.
Timp de uscare prea ■ Sita pentru scame sau filtrul EasyClean pot fi murdare, ceea ce presupune
lung? un timp de uscare mai lung. Curăţaţi sita de scame sau filtrul EasyClean.
■ În cazul în care orificiul de admisie a aerului este astupat sau obstrucţionat,
timpul de uscare ar putea fi prelungit. Nu blocaţi admisia aerului.
■ Temperatura ambiantă optimă pentru uscare trebuie să fie cuprinsă între 15
°C şi 30 °C. Dacă temperatura nu se încadrează în acest interval, timpul de
uscare s-ar putea prelungi.
■ O circulaţie insuficientă a aerului în încăpere poate prelungi timpul de
uscare. Aerisiţi încăperea.
Afişajul s-a stins şi tasta Nu este o defecţiune. Modul de economisire a energiei este activ ~ Pagina 13.
de pornire se aprinde
intermitent.
Umiditatea din încăpere Nu este o defecţiune. Aerisiţi camera suficient.
creşte.
Pană de curent. Programul de uscare va fi anulat. Scoateţi rufele şi întindeţi-le sau porniţi din nou
programul.
Zgomote neobişnuite la Nu este o defecţiune; consultaţi şi ~ Pagina 29.
uscare.
Deşi este în funcţiune, Nu este o defecţiune. Uscătorul cu pompă de căldură usucă eficient rufele la
uscătorul este rece la atin- temperaturi scăzute.
gere.
* în funcţie de model

Indicaţie: În cazul în care nu puteţi remedia chiar dumneavoastră o defecţiune prin


deconectarea şi conectarea din nou a uscătorului, vă rugăm să vă adresaţi unităţii
de service abilitate.

34
Valori de consum ro

[ Valori de consum
Tabelul cu valori de consum
Valori deconsum

Program Turaţia de centrifu- Durată** Consum de energie**


gare cu care au fost
centrifugate rufele
Bumbac 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
Uscat pentru 1400 rot/min 181 min 116 min 1,63 kWh 1,00 kWh
dulap* 1000 rot/min 205 min 130 min 1,87 kWh 1,14 kWh
800 rot/min 230 min 145 min 2,11 kWh 1,28 kWh
Uscat pentru căl- 1400 rot/min 136 min 83 min 1,21 kWh 0,70 kWh
care* 1000 rot/min 160 min 97 min 1,45 kWh 0,84 kWh
800 rot/min 185 min 112 min 1,69 kWh 0,98 kWh
Uşor de întreţinut 3,5 kg 3,5 kg
Uscat pentru 800 rot/min 72 min 0,60 kWh
dulap* 600 rot/min 84 min 0,71 kWh
* Setare a programului pentru verificări conform normei EN61121 în vigoare.
** Raportate la valorile indicate, prin activarea funcţiilor suplimentare, valorile pot diferi în funcţie de tipul
articolului textil, compoziţia rufelor care trebuie uscate, umiditatea reziduală a articolului textil, gradul de
uscare setat, cantitatea de încărcare, precum şi de condiţiile mediului ambiant.

Programul cel mai eficient pentru textile din bumbac


Următorul “Program standard bumbac” (reprezentat prin ü) este adecvat pentru
uscarea rufelor de bumbac ude şi este cel mai eficient în ceea ce priveşte consumul
combinat de energie pentru uscarea rufelor de bumbac ude.
Programe standard pentru bumbac conform ordonanţei UE actuale 932/2012
Program Încărcare Consum de energie Durata programu-
lui
ü Bumbac + Uscat pentru dulap 8 kg/4 kg 1,87 kWh/1,14 kWh 205 min/130 min
Setare de program pentru verificări şi etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE.

35
ro Date tehnice

J Date tehnice J Unităţile service


Dimensiuni:
Datehnice
abilitate
85 x 60 x 60 cm Unităţile service abilitate
Unităţlesrviceablitae

Înălţime x lăţime x adâncime Dacă nu puteţi remedia singuri


Greutate: defecţiunea (Defecţiuni, ce este de
făcut?), vă rugăm să vă adresaţi unităţii
aprox. 48 kg service abilitate. Noi găsim întotdeauna
Cantitatea maximă de încărcare: o soluţie potrivită, chiar şi pentru a evita
vizite inutile ale tehnicienilor.
8 kg
Găsiţi datele de contact pentru cele mai
Recipient pentru apa de condens:
apropiate unităţi service abilitate în lista
4,8 l ataşată cu unităţile service.
Tensiunea de racordare: Vă rugăm să indicaţi unităţii service
220 - 240 V abilitate numărul produsului (nr. E) şi
numărul de fabricaţie (FD) ale
Puterea de racordare: uscătorului.
max. 625 W
Siguranţă:
(1U )'
10 A
Iluminatul tamburului* Aceste date se găsesc pe partea din
interior a uşii uscătorului sau pe partea
Temperatura mediului ambiant: din spate a uscătorului.
5 - 35°C Aveţi încredere în competenţa
Putere consumată în stare producătorului.
deconectată: Adresaţi-vă nouă. Astfel veţi fi siguri că
0,10 W reparaţia este executată de tehnicieni
de service instruiţi, echipaţi cu piese de
Putere consumată în stare de standby schimb originale.
(stare nedeconectată):
0,75 W
Acest produs are surse de iluminare din
clasa de eficienţă energetică F. Sursele
de iluminare sunt disponibile ca piese
de schimb şi trebuie înlocuite numai de
personal de specialitate calificat.

* în funcţie de model

36
6
6
6
Îţi mulţumim pentru că ai
achiziţionat un aparat
electrocasnic Bosch!
Înregistrează-ţi acum noul dispozitiv pe MyBosch şi beneficiază imediat de:

• Recomandări de specialitate pentru aparatul dumneavoastră


• Opţiuni de extindere a garanţiei
• Reduceri de preţ la accesorii şi piese de schimb
• Un manual digital şi date complete privind aparatul
• Acces facil la Service Bosch Electrocasnice

Înregistrare gratuită şi uşoară – posibilă şi de pe telefonul mobil:


www.bosch-home.com/welcome

Ai nevoie de ajutor?
Îl veţi găsi aici.

Recomandări de specialitate privind aparatele tale electrocasnice Bosch, asistenţă pentru


soluţionarea problemelor sau privind reparaţiile, direct de la experţii Bosch.
Află tot ce trebuie să știi despre felurile în care Bosch te poate ajuta:
www.bosch-home.com/service
Datele de contact pentru toate ţările sunt prezentate în registrul de service ataşat.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH


Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

*9001544190*
9001544190 (0006)
ro