Sunteți pe pagina 1din 120

Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
pentru constituirea comisiei pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea
frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _______________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _____ şi aplicat în baza decizia nr._____ din_______.

DECID:

Art.1 Se constituie, la nivelul unităţii, comisia pentru verificarea documentelor şcolare si


a ritmicităţii notării, în următoarea componenţă:
• __________, director - preşedinte;
• __________, secretar (şef) - membru;
• __________, administrator financiar - membru;
• __________, cadru didactic diriginte - membru;
• __________, cadru didactic - membru.
Art. 2 Comisia îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 3 Compartimentele secretariat şi contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii.

Nr. ____ din _____


Director,
___________________
Unitatea de învăţământ _____________________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile
disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- art. 19 lit. d din R.O.F.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art.119, alin.2 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu
completările şi modificările ulterioare;
- Titlul XI, Capitolul II, de la art. 263 la art. 268 din Codul Munci aprobat prin Legea nr.
53/2003 cu completările şi modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data______________ ( numai pentru didactic şi
didactic auxiliar).
DECID:
Art.1. Se numeşte, la nivel de unitate, comisia de cercetare disciplinară şi consiliere
privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, având următoarea componenţă:
• __________, preşedinte;
• __________, membru (liderul organizaţiei sindicale);
• __________, membru (responsabilii Comisiilor Metodice);
• __________, membru (consilier psihopedagogic);
• __________, membru (reprezentant al personalului didactic auxiliar şi
nedidactic);
• __________, membru (reprezentant al părinţilor);
• __________, membru (reprezentant al elevilor)
Art. 2 Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) analizează aspectele negative semnalate de elevi, cadre didactice, părinţi, consiliul de
administraţie având la bază chestionare, audieri;
b.) prezintă concluziile analizelor într-un raport de cercetare care trebuie să conţină: componenţa
comisiei care a cercetat cazul, numele şi prenumele persoanei cercetate, precizarea faptelor
prezumtive, obiectivul cercetării, concluziile cercetării, probele în baza cărora au fost stabilite
concluziile cercetării, aprecierea sintetică asupra gravităţii faptelor;
c.) înregistrează raportul comisiei şi a dosarului, sub acelaşi număr, şi le înainteată către director.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de serviciul
secretariat.
Nr. _____ din __________
Director,
_______________________
Unitatea de învăţământ ___________________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de acordare a burselor şcolare

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Art. 31 lit ( j ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- art.7, alin.5, 6 şi 7 privind metodologia acordării burselor şcolare din Legea Învăţământului
nr. 84 din 1995 republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
-HOTĂRÂRE nr.445 din 8 august 1997privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul
de stat, cursuri de zi;
- H.G. nr. 558 din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor
forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de
zi .
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de ________________
DECID:
Art.1 Se constituie, la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar ___________,
Comisia de acordare a burselor şcolare, în următoarea componenţă:
• ________, preşedinte;
• ________, secretar;
• _________, membri
• __________, preşedintele Consiliului Elevilor
Art. 2. Secretarul comisiei este numit responsabil cu gestionarea documentelor pentru
acordarea burselor şcolare;
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de serviciul
secretariat.
Nr. _____ din ________
Director,
___________________
NOTĂ:
Comisia este formată din preşedinte (consilierul pentru proiecte şi programe educative - de
regulă) şi membri (printre care se află şi secretarul/secretarul şef şi contabilul/contabilul şef al
unităţii)
Unitatea de învăţământ _________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii
şi documentelor şcolare

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie din
data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art.4, alin. (3) şi (4), art.6, art. 50, din ORDINUL nr. 3502 din 03 martie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;

DECID:

Art. 1 Se numeşte responsabil cu gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii, d-


l/d-na ____________________.

Art. 2 În termen de 15 zile de la finalizarea studiilor/absolvire a examenelor se vor întocmi


actele de studii şi vor fi prezentate la semnat, de către persoanele autorizate.

Art. 3 Responsabilul cu actele de studii şi documentele şcolare va respecta întocmai


prevederile regulamentului aprobat;

Art. 4 La finele fiecăriu an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, se va face verificarea
modului de eliberare şi gestionare a actelor de studii şi se va stabili stocul faptic al acestora;
verificarea se va face de conducerea unităţii sau un reprezentant al acestuia desemnat prin
decizie;

Art. 5 Procesul verbal în care se vor menţiona rezultatele verificării asupra modului de
eliberare şi gestionare a actelor de studii şi stocul existent, va fi înaintat, în copie, la inspectoratul
şcolar.

Art. 6 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


Nr. _____ din __________
Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ___________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului privind evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor,
concediilor medicale şi a concediilor fără plată

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completările şi
modificările ulterioare;
- H.G. nr. 250 / 1992 republicată şi actualizată privind concediul de odihna si alte
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si
din unităţile bugetare ;
- H.G. nr. 578/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.
250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariaţilor din administraţia
publică, din regiile autonome si din unităţile bugetare;
- H.G. nr. 314/1995 pentru completarea si modificarea Hotărârii Guvernului nr.
250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariaţilor din administraţia
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
- ORDONANŢA Nr. 29 din 18 august 1995 cu completările şi modificările
ulterioare privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publica, alte unităţi
bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat;
- LEGEA Nr. 133 din 29 decembrie 1995 cu completările şi modificările ulterioare
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite
salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific
deosebit, pentru concediul de odihna neefectuat;
- DECRET nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;
- Ordinul M.E.N. nr. 3251 / 1998 pentru aprobarea normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihnă a personalului didactic;

DECID:

Art. 1 D-l/D-na _____________________ se numeşte responsabil cu evidenţa concediilor de


odihnă, a învoirilor, concediilor medicale şi a concediilor fără plată.
Art.2 Evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, concediilor medicale şi a concediilor fără
plată se va face în baza cererilor întocmite de angajat, înregistrate şi aprobate de conducătorul
instituţiei publice;
Art.3 Concediile de odihnă, a învoirile, concediile medicale şi a concediile fără plată vor fi
înscrise în condica de prezenţă şi vor fi evidenţiate în foaia colectivă de prezenţă;
Art. 4 Responsabilul cu evidenţa concediilor de odihnă va primi cererile înregistrate la
registratura unităţii şi aprobate de conducătorul instituţiei de învăţământ şi va întocmi
planificarea anuală a acestora la începutul fiecărui an şcolar, pentru cadrele didactice şi în luna
decembrie, pentru anul următor, pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul
nedidactic;
Art. 5 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. _____ din _________

Director,
____________________
Unitatea de învăţământ ____________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu gestionarea, păstrarea şi completarea carnetelor de
muncă ale personalului angajat

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Normele metodologice privind păstrarea şi completare carnetelor de muncă în condiţiile
prevăzute de DECRET nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;
- art. 23 lit (a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;

DECID:
Art. 1 Se numeşte responsabil cu gestionarea, păstrarea şi completarea carnetelor de
muncă ale personalului angajat în cadrul instituţiei de învăţământ, în persoana
________________.
Art. 2 . Responsabilul cu gestionarea, păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale
personalului angajat în cadrul instituţiei de învăţământ va întocmi formularul în termen de 30 de
zile de la data primei angajării personalului.
Art. 3. Responsabilul cu gestionarea, păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale
personalului angajat în cadrul instituţiei de învăţământ efectueză înscrierile la termenele
prevazute de 15 zile de la data producerii modificărilor, să le certifice prin semnatură şi prin
aplicarea parafei cu numele şi funcţia detinută, la locul prevăzut în formularul carnetului de
muncă şi să păstreze carnetele în bune condiţii;
Art. 3. Conţinutul prezentei decizii va fi comunicat persoanei sus menţionate de către
serviciul secretariat

Nr. _____ din _________

Director,
____________________
Unitatea de învăţământ __________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu primirea, gestionarea şi distribuirea produselor lactate
şi de panificaţie pentru elevi

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, cu
completările şi modificările ulterioare;
- HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice
pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din
învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini
pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de
panificaţie pentru elevi şi preşcolari;
- LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii
din clasele I-IV din învăţământul de stat;

DECID:

Art.1 D-l/D-na ___________ se numeşte responsabil cu primirea, gestionarea şi distribuirea


produselor lactate şi panificaţie pentru elevi.

Art. 2 Depozitarea produselor lactate şi de panificaţie se va face conform normelor igienico-


sanitare, în spaţii special amenajate.

Art. 3 Compartimentul secreriat şi contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei


decizii.

Nr. _____ din __________

Director,
______________
Unitatea de învăţământ ___________________

DECIZIE
privind numirea comisiei pentru programul “Euro 100”

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005.
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- H.G.nr.453/16.05.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţilor didactice în învăţământul
preuniversitar;
- LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de
programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii
didactice, în învăţământul preuniversitar,

DECID:

Art.1 Se numeşte comisia “Euro 100” pentru anul şcolar _______, în următoarea
componenţă:
- ____________, director - preşedinte;
-_____________, secretar (şef) – secretar al comisiei;
-_____________, administrator financiar - membru.
Art. 2 Activitatea se va desfăşura conform calendarului aprobat de normele legale în vigoare;
Art. 3 Se numeşte responsabilul cu evidenţa, păstrarea şi arhivarea cererilor şi a actelor
justificative, d-l (d-na)________________;
Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. _____ din _______

Director,
__________________
Unitatea de învăţământ __________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu primirea, gestionarea şi distribuirea rechizitelor
şcolare pentru elevi

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- ORDONANŢĂ nr.33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite şcolare în
anul şcolar 2001 – 2002;
- LEGE nr.126 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002
- Ordin M.E.C.T. nr. 3224/14.02.2008 privind aprobarea componenţei pachetelor de
rechizite şcolare ce se acordă elevilor şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr.
126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind
acordarea de rechizite şcolare;

DECID:

Art. 1 Se numeşte responsabilul cu primirea, gestionarea şi distribuirea rechizitelor şcolare


pentru elevii din unitatea de învăţământ, d-l (d-na)______________.

Art. 2 Actele necesare stabilirii elevilor beneficiari vor fi primite, verificate şi arhivate de
către d-l(d-na)__________;

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ______ din _________

Director,
________________
Unitatea de învăţământ ___________________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic

Profesor ___________, director al __________, judeţul _____ numit prin _______________,


în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completările şi modificările ulterioare;
- H.G . 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţa
salariaţilor;
- H.G. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, anexa 12 , cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. 749/1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea
normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de
stabilire a salariilor de bază între limite;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de____________.
DECID:
Art. 1 Se numeşte comisia de angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, în următoarea
componenţă:
- ____________, director - preşedinte;
- ____________, director adjunct – membru;
- ____________, profesor – membru;
-_____________, secretar (şef) – secretar al comisiei;
-_____________, contabil şef - membru.
Art.2 . Comisia de angajare va verifica documentele personale ale candidaţilor stabilind
persoanele care sunt acceptate pentru prezentarea la concursul pentru ocuparea posturilor
vacante;
Art. 3. Comisia va nota lucrările de la proba scrisă cu note de la 1-10 admis fiind candidatul
cu nota cea mai mare;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul
secretariat.
Nr. ______ din ________
Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ___________________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului
Naţional de Protecţie Socială “Bani de liceu„

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat în baza decizia nr._____ din__________.
- art. 31, lit (j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Ordin nr. 4898/28.07.2008 de modificare a OMECT nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind
criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului
naţional de protecţie socială "Bani de liceu;
- Ordin nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în
cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărâre de Guvern nr. 1488/9.09.2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială
"Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 1005/3.09.2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind
aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul
Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de___________.

DECID:

Art.1. Se constituie, la nivelul unităţii de învăţământ, comisia de acordare a sprijinului


financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie Sociala “Bani de liceu„, formată din:
• ______________, director – presedinte;
• ______________, secretar (şef) – secretar al comisiei;
• ______________, administrator financiar – membru;
• ______________, profesor diriginte – membru (în funcţie de numărul claselor şi a
solicitărilor).

Art. 2. Comisia va avea atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege şi normele metodologice


în vigoare.
Art. 3. Activitatea comisiei se va desfăşura conform calendarului anual aprobat prin
ordin al ministrului.
Art. 4. Responsabilul cu evidenţa, păstrarea, gestionarea şi arhivarea dosarelor este numit
domnul(doamna)________________.
Art. 5. Este numit domnul (doamna)__________ pentru întocmirea statelor de plată şi
pentru evidenţa centralizării lunare a absenţelor beneficiarilor programului social „Bani de
liceu”.
Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.
.

Nr. ______ din ________

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ _________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilul cu arhiva unităţii

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale;
- LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale
nr. 16/1996;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea
Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
- LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.
16/1996;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de________;
- Avizul Direcţiei Arhivelor Naţionale, înregistrat la registratura unităţii sub nr.______
din_____________.

DECID:

Art. 1. Se numeşte începând cu data prezentei decizii, responsabilul cu arhiva unităţii,


domnul (doamna)_________.

Art. 2. Responsabilul cu arhiva unităţii de învăţământ va gestiona şi va ţine evidenţa


documentelor conform normelor metodologice aprobate.

Art. 3. Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi


termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se întocmeşte de
către fiecare creator pentru documentele proprii (Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel
central se aprobă de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile
judeţene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. 1. la Legea nr 16/1996 cu completările şi
modificările ulterioare).

Art. 4. Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea


an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit
anexelor nr. 2 şi 3 (la Legea nr 16/1996 cu completările şi modificările ulterioare). Evidenţa
tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozit se ţine pe baza unui registru, potrivit
anexei nr. 4 (la Legea nr 16/1996 cu completările şi modificările ulterioare). Scoaterea
documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau
deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în urma
selecţionării, transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de
calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat.

Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. ____ din ______

Director,
_____________
Unitatea de învăţământ ___________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu gestionarea şi actualizarea dosarelor personale ale
angajaţilor unităţii de învăţământ

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Capitolul 2 art. 11, 12, 13 din Decretul nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de
muncă;

DECID:

Art. 1 Se numeşte, începând cu data de __________, responsabil cu gestionarea şi


actualizarea dosarele personale ale angajaţilor unităţii de învăţământ, d-l (d-
na)_____________.

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ _________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilul cu sigiliul unităţii de învăţământ

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Art. 23, lit (a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se numeşte începând cu data prezentei decizii, responsabilul cu sigiliul unităţii de


învăţământ, în persoana domnului (doamnei ) secretar________.
Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de
intrări - ieşiri

Profesor ______________, director al ______________________, judeţul _________ numit


prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat în baza deciziei nr._____ din__________.

DECID:

Art. 1 Se numeşte, începând cu data de ________, responsabil cu gestionarea, întocmirea


şi completarea registrului de intrări ieşiri, d-l (d-na) ____________.

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ __________________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu verificarea, întocmirea, numerotarea filelor şi
gestionarea condicii de prezenţă pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Titlul III, Cap I, Secţiunea I, art.116 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr.
53/2003, cu completările şi modificările ulterioare.

DECID:

Art. 1 Se numeşte, începând cu data de ___________, responsabil cu verificarea,


întocmirea, numerotarea filelor şi gestionarea condicii de prezenţă pentru personalul
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, d-l (d-na)__________.
Art. 2 Condica de prezenţă completată şi sigilată va fi predată la arhiva unităţii, de
responsabilul cu gestionarea acesteia.
Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
privind numirea responsabilului cu întocmirea evidenţa, păstrarea,
actualizarea circuitului documentelor la nivelul instituţiei

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial ;
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Standardul nr. 17 din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial ;
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.

DECID:

Art. 1 Se numeşte responsabil cu întocmirea, evidenţa, păstrarea, actualizarea


circuitului documentelor la nivelul instituţiei de învăţământ, d-l (d-na)______________ .
Art. 2 Responsabilul va anexa la lista documentelor întocmite, graficul privind circuitul
acestora.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. ____ din ______


Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
privind numirea comisiei pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurilor
operaţionale

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial ;
- Ordinul ministrului finanţelor publice Nr. 1389 din 22 august 2006 privind
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat în baza decizia nr._____ din__________.

DECID:

Art. 1. Se constituie, la nivelul unităţii de învăţământ, comisia pentru evaluarea,


verificarea şi aprobarea procedurilor operaţionale, în următoarea componenţă:
1. Pentru procedura operaţională:__________, comisia va fi formată din:
Elaborează:____________________
Verifică:_______________________
Aprobă:_______________________
2. Pentru procedura operaţională:__________, comisia va fi formată din:
Elaborează:____________________
Verifică:_______________________
Aprobă:_______________________

Art. 2 De evidenţa procedurilor operaţionale răspunde domnul


(doamna)________________.

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
privind numirea comisiei pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea unor documente şcolare,
documente justificative sau contabile

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Legea nr. 16 din 1996 privind arhivele naţionale, cu completările şi modificările
ulterioare;
- LEGE nr. 358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996;
- Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de întocmire si utilizare a
registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special
de înscriere si numerotare;
- Norma metodologica din 14/12/2004 de întocmire şi utilizare a registrelor si
formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă;
- Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.

DECID:

Art. 1 Se constituie, la nivelul unităţii de învăţământ, comisia pentru analizarea cauzelor


privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente şcolare, documente
justificative sau contabile, în următoarea componenţă:
• ______________, preşedinte;
• ______________, secretar;
• ______________, membri.

Art. 2 Comisia va analiza, în termen, cauzele privind pierderea, sustragerea sau distrugerea
unor documente justificative sau contabile şi va dispune măsurile necesare, în cel mult 3 zile de
la data înştiinţării şi efectuarea cercetării pentru reconstituirea documentelor.

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
pentru numirea prin plata cu ora a personalului didactic

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Ordinul nr. 1350/20.06.2007 privind aprobarea metodologiilor de calcul a drepturilor
salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la Ordonanţa
Guvernului nr. 11/2007;
- Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de___________

DECID:

Art. 1 D-l(D-na) prof. ________________ va funcţiona cu statutul de


___________________ pe postul/catedra _____________________ cu un număr de ______
ore, prin plata cu ora, în anul şcolar _________.
Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate spre aplicare de către serviciul
secretariat.

Nr. ____ din ______


Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
privind stabilirea drepturilor salariale

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
Având în vedere
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005
- prevederile OG (HG, Legea) nr. ___/____ privind creşterile salariale ce se vor acorda în
anul ____ personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997;
Conform prevederilor art. 19, lit. „d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4925/8.09.2005,

DECID:

Art. 1 Începând cu data de _______, salarul de încadrare al d-lui/d-nei ________, profesor


gradul ____, tranşa de vechime _________ ani, se majorează de la _______ lei la _______ lei.
Începând cu aceeaşi dată primeşte şi următoarele drepturi salariale:
- indemnizaţie de conducere _________ lei;
- indemnizaţie dirigenţie _________ lei;
- salariu merit / gradaţie merit __________ lei;
- spor de vechime __________ lei;
- spor mediu rural _________ lei;
- spor clase simultane ________ lei;
- spor condiţii speciale (înv. special) _______ lei;
- spor practică pedagogică ________ lei;
- spor____________________-lei
Art. 2 Compartimentele secretariat şi contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii.

Nr. _____ din ________


Director,
_________________
Unitatea de învăţământ _________________

DECIZIE
privind pensionarea angajaţilor pentru limită standard de vârstă

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- art. 56 lit. d din Codul Munci aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completările şi
modificările ulterioare;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- în baza cererii nr._____ din ________ a domnului (doamnei) prin care se solicită
pensionarea la vârsta standard;
- decizia de pensionare pentru limitã de vârstã şi stagiu de cotizare pentru pensionare
pentru limitã de vârstã emisã de Casa Judeteanã de Pensii .............. sub nr. .............
din ...................... a d-lui./d-nei ......................având functia de ..................în unitatea de
învăţământ;
- LEGE nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu completările şi modificările ulterioare;

DECID:

Art. 1 Începând cu data de _______, încetează contractul individual de muncă nr.______ din
_________, al d-lui (d-nei)_______________, în vederea pensionării la vârsta standard.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la


Tribunalul...................

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
privind aprobarea regulamentului intern

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Avizul Consoliului Profesoral întrunit în şedinţa din data de___________;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie întrunit în şedinţa din data __________;
- art. 257- art. 262 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 de aprobare a Codul muncii cu
completările şi modificările ulterioare;

DECID:

Art. 1. Începând cu data de __________ intră in vigoare Regulamentul intern al


instituţiei de învăţământ;

Art. 2. Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea organizaţiei


sindicale/reprezentanţilor salariaţilor.

Art. 3. Regulamentul intern va fi adus la cunoştinţa salariaţilor instituţiei de învăţământ


până la data de __________;

Art. 4. Regulamentul intern va fi afişat la sediul instituţiei de învăţământ;

Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către serviciul


secretariat.

Nr. ____ din ______

Director,_________________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
pentru încetarea contractului de muncă al angajaţilor

Profesor ____, director al ______, judeţul _____ numit prin _____,


în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- deciziei nr. ........ din data ...................emisã de comisia de expertizã medicalã, privind
pe dl/dna..................... având functia de ............... la ..........................., prin care se constatã
că ....................................;
- procesul-verbal al comisiei de cercetare privind abaterilor săvârşite de d-l(d-na)
__________;
- preavizul de ................... zile lucrătoare acordat salariatului conform notificãrii
nr........./.............. a expirat la data de ............................;
- termenul de ................. zile lucrãtoare (dacă este cazul) acordat salariatului pentru a-
şi manifesta expres consimţãmântul cu privire la locurile de muncã oferite: ............expirã la
data de........................,
- art. 61, 64 şi 74 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu
completările şi modificările ulterioare;

DECID:

Art. 1 Începând cu data de ..................... înceteazã contractul individual de muncã nr.


_____ al d-lui/d-nei ........................................ având funcţia de ................................... în cadrul
unităţii de învăţământ.

Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la


Tribunalul ............................

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,_________
Unitatea de învăţământ ________________

DECIZIE
pentru suspendarea contractului de muncă al angajaţilor

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Având în vedere cererea înregistrată sub nr. ................... din data.................... a
domnului(doamnei) ..................................având funcţia de ............................. şi actele
doveditoare anexate;
- LEGE nr. 19 din 17 martie 2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.51 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu
completările şi modificările ulterioare;

DECID:

Art. 1 Începând cu data de ................. se suspendă contractul individual de muncă nr.


_____ al d-lui (d-nei) ..................................... având funcţia de ..........................................

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
Unitatea de învăţământ ______________

DECIZIE
privind numirea comisie de organizare şi desfăşurare a
examenelor de diferenţă

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- art. 18, alin 3 şi art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- aprobările cererilor pentru transferul elevului/elevilor date de Consiliul de
Administraţie din data de__________, condiţionat de susţinerea şi promovarea examenelor
de diferenţă la disciplinele specificate;

DECID:

Art. 1. Se constituie comisia pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă


în cazul transferului elevilor, în următoarea componenţă:
Preşedinte prof._____________
I. pentru obiectul/modulul_________________
Membri – 1. prof._______________
Membri – 2. prof._______________

II. pentru obiectul/modulul_________________


Membri – 1. prof._______________
Membri – 2. prof._______________
III. pentru obiectul/modulul_________________
Membri – 1. prof._______________
Membri – 2. prof._______________

Art. 2 Sesiunea examenelor de diferenţe se desfăşoară în perioada ___________.

Art. 3 Comisia va îndeplini atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______


Director,
_________________
Unitatea de învăţământ ______________

DECIZIE
privind sancţionarea cu avertisment

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 264 alin. 1 lit. a, precum şi a art. 268 din Codul muncii, având în vedere:
- referatul d-lui __________, angajat pe postul de ________, din care reiese săvârşirea
abaterilor de către salariatul _____________,

DECID:

Art. 1 Se sancţionează cu avertisment scris d-l/d-na _________, angajat pe postul de


___________.

Art. 2 Decizia va fi comunicată celui în cauză în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii
şi produce efecte de la data comunicării, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz, prin
scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data


comunicării la Tribunalul ________ – Secţia Litigii de Muncă.

Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
Unitatea de învăţământ ______________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de reexaminare în vederea încheierii situaţiilor şcolare elevilor
declaraţi amânaţi

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art. 18, alin. 3 şi art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.

DECID:

Art. 1. Se constituie, la nivelul unităţii de învăţământ, comisia de reexaminare pentru


încheierea situaţiilor şcolare elevilor declaraţi amânaţi, în următoarea componenţă:
• ______________, director (adj.) – preşedinte;
• ______________, profesor – membri (în funcţie de numărul disciplinelor şi a
elevilor examinaţi)
Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de perfecţionare metodico-ştiinţifică,
cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
În temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
Având în vedere prevederile:Â
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005.
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formării
continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
- art.160 din Legea Învăţământului (Legea nr. 84/1995, republicată cu modificările şi
completările ulterioare),
- art. 32 alin .(4) şi alin (5) si art.33 din Statul personalului didactic (Legea nr. 128/1997,
cu modificările şi completările ulterioare),
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data ______;

DECID:

Art.1. Se constituie comisia pentru perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi


dezvoltare profesionalî a cadrelor didactice, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte –_______________
2. Membrii- R.C.A.-
3. Membri: şefii de catedră:

Art. 2 Atribuţiile Comisiei:


a.) menţinerea permanentă a contactului cu I.S.J., cu scopul informării prompte a
personalului didactic cu privire la modificările ce pot apărea în planuri de învăţământ,
curriculum, programe şcolare, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;
b.) menţinerea permanentă a contactului cu instituţiile abilitate cu formarea şi
perfecţionarea continuă, cu centrele de cercetare ale universităţilor / instituţiilor ;
c.) implicarea în proiecte de cercetare în colaborare cu profesorii cu titlul ştiinţific de
doctor existenţi în instituţie;
d.) elaborarea unor materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi
strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare etc.);
e.) sprijinirea personalului didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi
susţinere a examenelor de grade didactice;
f.) sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional cu scopul
îmbunătăţirea activităţii didactice;
g.) sprijinirea, din punct de vedere metodic, a profesorilor aflaţi la începutul activităţii
didactice;
h.) organizarea de seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei decizii este desemnat Consiliul de


administraţie al liceului.

Art. 4 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către


serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Nr. ____ din ______

Director,
_________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru constituirea consiliului de administraţie

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
Având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005
- Regulamentului intern, aprobat în şedinţa consiliului de administraţie din data de
_________;
În baza prevederilor:
- art. 145 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificări şi completări, privind
componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
Conform prevederilor art. 19, lit. „d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat, prin OMEC nr. 4925/8.09.2005,

DECID:

Art. 1 Consiliul de Administraţie al _______________ va avea următoarea componenţă:


• _______________, director - preşedinte;
• _______________, director adjunct - membru;
• _______________, administrator financiar - membru;
• _______________, cadru didactic – membru, (în funcţie de numărul total al membrilor
consiliului de administraţie);
• _______________, reprezentant al părinţilor;
• _______________, reprezentant al elevilor;
• _______________, reprezentant administraţia locală
Consiliul de Administraţie are atribuţiile prevăzute de lege şi regulament.

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ __________

DECIZIE
pentru numirea comisiei în vederea susţinerii examenelor de corigenţă

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 18, alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- validarea situaţiei şcolare din Consiliul Profesoral din data_________;
- art.31, lit.”j” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se numeşte comisiei pentru susţinerea examenului de corigenţă pentru anul şcolar
2008/2009, având următoarea componenţă:
Preşedinte ________________________________
Disciplina ___________________
1. Membru ________________________________
2. Membru ________________________________
Disciplina ___________________
3. Membru ________________________________
4. Membru ________________________________

Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul
secretariat

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu întocmirea şi actualizarea permanentă a fişelor postului

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin ________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- standardul 2 din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial.

DECID:

Art. 1. Se numeşte responsabilul cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea (redactarea)


permanentă a fişelor postului angajaţilor instituţiei publice, în persoana domnului (doamnei)
_________________.
Art. 2 . Un exemplar din fişa postului actualizată va şi înmânat angajatului, un exemplar
semnat de primire şi luare la cunoştinţă va fi anexat la dosarul personal al angajatului air un
exemplar va fi păstrat de persoana care răspunde cu păstrarea, evidenţa şi actualizarea
permanentă a acestora.
Art. 3. Atribuţiile prsoanei responsabile cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea
(redactarea) permanentă a fişelor postului angajaţilor instituţiei publice are obligaţia ca în baza
deciziilor emise de conducătorul unităţii ( în baza normelor legale ) să refacă ori de câte ori este
nevoie aceste documente.
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menţionate de către
serviciul secretariat

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________
numit prin ________________________________,
În temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial ;
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
Având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR. 4925 din 08.09.2005;
- Regulamentul inter emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR. 4925 din 08.09.2005;
- LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Art. 43 şi art. 44 din reglementările Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
- O.U.G. nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data............;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data..........;
- Legea nr.240/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei.
- Cap IV din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR. 4925 din 08.09.2005
DECID:
Art. 1 Se constituie în anul şcolar 2008/2009 comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în următoarea componenţă:
________________, coordonator
________________, membru,
________________, membru,
________________, membru,
________________, reprezentant al corpului profesional,
________________, reprezentant al sindicatului
________________, reprezentant al parintilor
________________, reprezentant al elevilor,
_________________, reprezentant al Consiliului Local
Art. 2 Comisia funcţionează în baza Legii nr. 87/2006 şi a ordonanţei de urgenţă nr.
75/2005 emise de M.E.C.
Art. 3 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.
Nr. _____ din ________
Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea Comisiilor Metodice

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
Având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue
a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
-art.160 din Legea Învăţământului (Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare),
-art.32 alin.(4) ,(5) si art..33 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.
128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

DECID:

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 2008/2009,


Comisiile Metodice, în următoarea componenţă:
Limba si literatura română - _____________________;
Limbi Moderne - _____________________;
Matematica - _____________________;
Ştiinţe ale naturii(fizica, chimie, biologie) - _________;
Om, Societate , Arte(istorie, geografie, religie, socio-umane, arte)
- _____________________;
Educaţie fizică - _____________________;
Informatica - _____________________;
Servicii - _____________________;
Discipline Tehnice - _____________________;
Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisia de elaborare a schemelor orare

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- titlu III cap. I secţiunea I, art 108, 112 (1), 114, 115 şi 116 din Codul Muncii aprobat prin
Legea nr. 53/2003 cu completările şi modificările ulterioare.

DECID:
Art1. Se constituie la nivelul unităţii comisia de elaborare a schemelor orare
respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii
şcolare a elevilor, în următoarea componenţă:
_________________ -preşedinte
_________________- membru,
_________________- membru,
_________________- membru,
Art. 2 Atribuţiile Comisiei:
a.) alcătuirea orarului şcolii, după cum urmează:
prof. ____________– orar pentru clasele de liceu (interval orar 7-14);
ing. _____________ – orar pentru clasele de SAM, an de completare şi liceu-ruta
progresivă (interval orar 14-21);
prof. _____________ – orar pentru clasele de liceu – frecvenţă redusă;
b.) repartizarea pe săli a grupelor de limbi străine şi de discipline opţionale, precum şi a orelor în
laboratoare;
c.) modificarea orarului şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.C.,
I.S.J. …), afişarea orarului claselor şi al cadrelor didactice şi asigurarea transmiterii acestuia
către clase.
Art. 3 Programul de funcţionare este stabilit în fiecare an, înainte de începerea
cursurilor de către Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate tot de către
Consiliul de Administraţie
Art. 4 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Nr. _____ din ________


Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea Comisiei Metodice a Consilierilor Educativi

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 19, li. f) şi g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;

DECID:

Art.1 Se constituie la nivelul unităţii, Comisia Metodică a Consilierilor Educativi, în


următoarea componenţă:
____________ -coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare,
____________-responsabilul Comisiei consilierilor educativi la clasele de liceu,
_____________-responsabilul Comisiei consilierilor educativi la clasele de SAM,an
completare, şi liceu –ruta progresivă.
Art. 2 Atribuţiile Comisiei:
a.) stabilirea şi aplicarea planurilor de activităţi semestriale;
b.) stabilirea unor responsabilităţi individuale pentru membrii Comisiei;
c.) organizarea unor cursuri de formare profesională pentru consiliere şi orientare;
d.) desfăşurarea unor activităţi specifice (lecţii deschise, prezentarea de comunicări ştiinţifice şi
referate, discutarea programei şcolare pe ani de studiu).
Art. 3 Atribuţiile consilierilor educativi:
a.) menţinerea permanentă a legăturii între şcoală şi familiile elevilor pe care le vor informa
despre situaţia şcolară prin şedinţe cu părinţii (lunar), discuţii individuale, consiliere pedagogică,
vizite la domiciliu, informări în scris etc.;
b.) completarea cu regularitate a caietului dirigintelui, care va fi verificat de un reprezentant al
Consiliului de Administraţie;
c.) motivarea săptămânală a absenţelor elevilor pe bază de adeverinţă medicală (vizată de
medicul şcolii) sau învoire scrisă din partea părinţilor, documente ce vor fi predate dirigintelui
personal de către părinte;
d.) contorizarea absenţelor nemotivate cu regularitate şi transmiterea lunară a situaţiei frecvenţei
către Comisia pentru monitorizarea frecvenţei, prevenirea, reducerea şi combaterea
absenteismului şi abandonului şcolar;
e.) trimiterea de înştiinţări sau preavize de exmatriculare (în funcţie de anul de studiu) elevilor,
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi
transmiterea lunară a situaţiei elevilor cu înştiinţări sau preavize către Comisia pentru
monitorizarea frecvenţei, prevenirea, reducerea şi combaterea absenteismului şi abandonului
şcolar;
f.) consultarea săptămânală a Jurnalului clasei, adoptarea de măsuri în legătură cu cele sesizate
şi consemnarea măsurilor luate în Jurnal;
g.) neîndeplinirea, în mod repetat, a atribuţiilor de către profesorii diriginţi, va fi sancţionată prin
diminuarea salariului cu 5-10%.
Art.4 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea Comisiei pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005,
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.

DECID:

Art.1 - Se constituie la nivelul unităţii pentru anul şcolar 2008/2009, Comisiei pentru
activităţi educative şcolare şi extraşcolare, în următoarea componenţă :

. 1. Coordonator - ________________;
2. Secretar - ________________;
3. Membri - _______________ (preşedintele Consiliului Elevilor).

Art. 2 Atribuţiile Comisiei:


a.) propunerea, organizarea şi centralizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
b) organizarea de zile festive şi acţiuni de caritate;
c.) propunerea şi organizarea unor activităţi cu prilejul diferitelor sărbători (naţionale, religioase
etc.), comemorări sau zilelor internaţionale dedicate unor evenimente sau fenomene;
d.) propunerea unor activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive
etc.);
e.) organizarea activităţii diferitelor formaţii din şcoală (cor, formaţie de dansuri, echipe sportive,
trupă de teatru etc.);
f.) coordonarea organizării şi desfăşurării serbărilor şcolare, balului bobocilor, concursurilor
şcolare;
g.) centralizarea şi monitorizarea desfăşurării programelor cercurilor propuse de către fiecare
Comisie Metodică/Catedră.
Art. 3 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea CONSILIULUI PENTRU CURRICULUM

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art. 19, lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
-Hotărârea Consiliului Profesoral din data ________________.

DECID:
CONSILIUL PENTRU CURRICULUM
Art. 1 Componenţa Consiliului:
Consiliul este compus din directorii şcolii, consilierul educativ şi responsabilii Comisiilor
Metodice. Preşedintele Consiliului este directorul.
1. Preşedinte –_______________ director şcoală;
2. Membri – R.A.C.
3. Membri- şefii de catedre
Art. 2 Atribuţiile Consiliului:
a.) elaborarea proiectului curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi
obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţie a elevilor;
b.) elaborarea ofertei educaţionale a şcolii şi a strategiei promoţionale;
c.) analizarea şi vizarea CDS;
d.) elaborarea criteriilor de clasificare a opţiunilor elevilor şi pentru întocmirea corectă a schemei
orare;
e.) elaborarea metodologiei de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare;
f.) elaborarea programelor şi planurilor anuale şi semestriale;
g.) stabilirea programelor şi examenelor de diferenţe pentru trecerea în ciclul superior al liceului.
Art. 3 Toate documentele elaborate de către Consiliul pentru Curriculum sunt supuse
aprobării Consiliului Profesoral.
Art. 4 Consiliul are în subordine Comisiile Metodice, Comisia de formare continuă şi
perfecţionare a cadrelor didactice, Comisia pentru întocmirea schemelor orare.
Art. 5 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru organizarea concursurilor şcolare şi
a competiţiilor sportive

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005.
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 19, li. u) din Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie
în data de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.

DECID:

Art.1 Se constituie la nivelul liceului Comisia pentru organizarea concursurilor


şcolare, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte – ______________;
2. Membri – responsabilii Comisiilor Metodice.

Art. 2 Atribuţiile Comisiei:


a.) planificarea şi organizarea programelor de pregătire ale elevilor pentru examene şi concursuri
/ olimpiade şcolare
b.) propunerea şi stabilirea obiectelor la care se vor susţine probe de evaluare formativă /
predictivă / sumativă etc.
c) înscrierea şcolii la diferite concursuri/competiţii şcolare, monitorizarea rezultatelor şi
disiminarea acestora pe site-uri educaţionale.

Art.3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către


serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi
implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale

Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________


numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 56 şi art. 57 din Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de
Administraţie în data de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza
deciziei nr._____ din________.

DECID:

Art. 1 - Se constituie comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi


implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale, în următoarea componenţă:
1. Coordonator –__________________________
2. Membri – _____________________________

Art. 2 Atribuţiile Comisiei:


a.) promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale (prin articole de presă, emisiuni radio
şi tv, site-uri educaţionale, participarea la diferite evenimente ale comunităţii locale);
b.) întocmirea, prezentarea şi difuzarea de materiale informative elevilor ciclului gimnazial din
zona Rădăuţi, în vederea unei bune informări şi orientări şcolare şi profesionale în ceea ce
priveşte admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii;
c.) prezentări ale liceului în diverse şcoli din zonă;
d) actualizarea site-ului şcolii.
Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea Comisiei pentru prevenirea si combaterea
violenţei în mediul şcolar
Profesor ______________, director al _______________________, judeţul _________
numit prin _________________________________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- O.M.E.C.T. nr.1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar,
Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,
- Adresa M.Ed.C. nr. 29351/2007
DECID:
Art. 1 Se constituie la nivelul unităţii Comisiea pentru prevenirea şi combaterea
violentei în mediul şcolar, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte – _________ (director şcoală);
2. Secretar – (reprezentant al cadrelor didactice);
3. Membri – __________(director adjunct, _______consilier educativ,
__________________(responsabili ai Comisiilor diriginţilor), _______________(reprezentanţi
ai cadrelor didactice), ____________ (reprezentant al Consiliului Local), ______________
(reprezentant al Poliţiei),_________________(reprezentanţi ai Asociaţiei de Părinţi),
________________________ (reprezentanţi ai Consiliului Elevilor).
Art. 2 Atribuţiile Comisiei:
a.) elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse
în cadrul Planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea violenţei;
b.) monitorizarea aplicării Legii 272/2004, privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
c.) elaborarea semestrială a unui raport privind actele de violenţă din şcoală şi a măsurilor
aplicate în vederea reducerii şi combaterii violenţei în şcoală;
d.) elaborarea şi aplicarea “sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei
elevilor şi cadrelor didactice“;
e.) organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii abilitate în vederea prevenirii şi
combaterii delicvenţei juvenile.
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________
Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea comisia de apărare împotriva incendiilor
Profesor _______________________________, director al _______________________,
judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ
şi educaţie emise de Ministerul Educaţiei Naţionale – martie 2000;
DECID:
Art.1 Se constituie comisia de apărare împotriva incendiilor, în următoarea
componenţă:
1. Preşedinte – _____________________;
2. Membri – ________________________ (reprezentanţi ai profesorilor),
__________________ (contabil şef), ______________ (secretar şef), ___________________
(administrator), _________________ (bibliotecar), _______________inginer de sistem) ,
________________ (muncitor).
Art. 2 Atribuţiile Comisiei:
a.) organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă;
b.) monitorizarea realizării acţiunilor stabilite;
c.) prezentarea periodică a normelor şi sarcinilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce revin
personalului şi elevilor, precum şi a consecinţelor diferitelor manifestări de neglijenţă şi
nepăsare;
d.) întocmirea necesarului de mijloace şi materiale PSI şi solicitarea conducătorului unităţii a
fondurilor necesar achiziţionării acestora;
e.) difuzarea în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, etc., a planurilor de evacuare în caz de
incendiu şi a normelor de comportare în caz de incendiu;
f.) elaborarea materialelor informative şi de documentare pentru diriginţi, profesori, laboranţi, în
activitatea de prevenire a incendiilor.
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei/comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319 din 14 iulie 2006;
- HG. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de
munca;
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- Art. 31, lit (j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Hotărârea Consiliului de Admistraţie din data de______________;
- Art. 179 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 cu modificările cu
completările ulterioare.

DECID:

Art.1 Se constituie comisia/comitetul de securitate şi sănătate în muncă, în


următoarea componenţă:
1. Preşedinte – ______________
2. Secretar –_________________
2. Membri – _________________(şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc
laboratoare, săli de sport), diriginţii claselor, _________________ (secretar şef),
________________ (administrator).

Art. 2 Atribuţiile Comisiei:


a.) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont
de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
b.) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi;
c.) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare, de către
conducătorii activităţilor;
d.) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală
şi în afara şcolii,
e.) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu
administraţia.

Art. 3 Comisia este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea securităţii şi


sănătăţii în munca nr. 319 din 14 iulie 2006;

Art.4 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către


serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă republicată în Monitorul
Oficial nr. 554/22 iulie 2008 cu completările şi modificările ulterioare;
DECID:
Art.1 Se constituie la nivelul unităţii comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz
de dezastre:
1. Preşedinte –__________________;
2. Membru - ___________________;
3. Membru - ___________________;
4. Membru - ___________________;
Art. 2Atribuţiile Comisiei:
a.) pregătirea anuală a cadrelor didactice, elevilor şi personalului administrativ pe linie de
protecţie civilă prin organizarea de instruiri, convocări, exerciţii şi aplicaţii de pregătire de
protecţie civilă;
b.) organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie a formaţiunilor
de intervenţie în acţiunile de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
c.) informarea şi pregătirea salariaţilor şi elevilor cu privire la pericolele la care sunt expuşi, la
măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, la mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, la
obligaţiile ce le revin şi la modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
d.) realizarea sistemului informaţional decizional, înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
salariaţilor şi elevilor în situaţie de urgenţă;
e.) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru pregătirea în domeniul protecţiei civile şi a
intervenţiei în situaţii de urgenţă.
Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________
NOTĂ:
Comisia este formată din preşedinte ( director adjunct – de regula), un secretar ( prefesor fizică,
chimie, educaţie fizică sau inginer) şi membri.
Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi implicarea
instituţiei în programe educaţionale

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.

DECID:

Art.1 Se constituie la nivelul unităţii comisia pentru comunicare şi promovare a


imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în programe educaţionale, în următoarea componenţă:
1. Coordonator –_______________
2. Membri – _________________

Art. 2. Atribuţiile Comisiei:


a.) promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale (prin articole de presă, emisiuni radio
şi televiziune, site-uri educaţionale, participarea la diferite evenimente ale comunităţii locale);
b.) întocmirea, prezentarea şi difuzarea de materiale informative elevilor ciclului gimnazial din
zona Rădăuţi, în vederea unei bune informări şi orientări şcolare şi profesionale în ceea ce
priveşte admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii;
c.) prezentări ale liceului în diverse şcoli din zonă;
d) actualizarea site-ului şcolii.

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către


serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru renumerarea pentru activitatea de sănatatea şi securitate
în muncă
Profesor _______________________________, director al _______________________,
judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- Legii nr. 319/2006 cu privire la securitatea si sănătatea in munca, a Normelor
metodologice din 11 oct.2006 art.60 si art. 61 ,
- aprobarea Consiliului de Administraţie din data de 16.10.2008,

DECID:
Art.1 Se aproba d-lui/nei _________________, timpul necesar activităţii de securitate şi
sănătate de 5 ore /luna, fiind renumerat cu 12 lei/ oră.
Art. 2 De ducere la îndeplinire a prevederilor acestei decizii va răspunde
compartimentele de secretariat şi contabilitate.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea persoanelor răspunzătoare cu întocmirea şi semnarea angajamentelor şi
ordonanţărilor de plată

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Având in vedere referatul întocmit de d-na contabil sef, ec.______________, privind
emiterea unei dispoziţii prin care sa fie desemnate persoanele (înlocuitorii acestora), sa efectueze
operaţiuni legate de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor si sa semneze pentru si in
numele ordonatorului de credite pentru operaţiunile specifice de mai sus;
- În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1792/23.01.2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale,

DECID:

Art. 1 Prin prezenta decizie se împuterniceşte domnul (doamna) ___________ pentru


întocmirea documentelor necesare pentru angajarea şi plata cheltuielilor cu resursele umane şi
domnul (doamna) ___________ pentru întocmirea documentelor necesare pentru angajarea şi
plata cheltuielilor materiale;
Art. 2 Pentru verificarea şi semnarea ordonaţărilor de plată la compartimentul de
specialitate se împuterniceşte domnul (doamna)_____________ pentru cheltuielile de la resurse
umane iar doumnul (doamna)__________ pentru cheltuielile materiale.
Art. 3 Pentru operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor
conform dispoziţiilor prevăzute de O.M.F.P. nr. 1792/ 23.10.2003 se împuternicesc domnul
(doamna) ....................... şi respectiv domnul (doamna) ......................., sa efectueze operaţiunile
specifice plăţile angajate de instituţia publică;
Art. 4 Pentru operaţiunile specifice angajării, lichidării si ordonanţării cheltuielilor
conform dispoziţiilor prevăzute de O.M.F.P. nr. 1792/ 23.10.2003 se împuternicesc domnul
(doamna) ....................... , sa efectueze pentru şi în numele ordonatorului de credite, operaţiunile
specifice.
Art. 5 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanelor sus menţionate, de
către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________


Director,
_______________
NOTĂ:
- este însoţită de:
Anexa 1.1: schema generală a circulaţiei documenelor- faza de angajare;
Anexa 1.2: schema generală a circulaţiei documenelor- faza de lichidare;
Anexa 1.3: schema generală a circulaţiei documenelor – faza de ordonanţare;
Anexa 2: tabel nominal cu persoanele numite să semneze documentele specifice fazelor
de angajare, lichidare şi ordonanţare;
Anexa 3: organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Anexa 4: lista cu conducărorii unităţii şi competenţele care revin acestora;
Decizia se va elabora în colaborare cu compartimentul financiar-contabil;
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de recepţie a valorilor materiale

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii;
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii republicată cu completările si
modificările următoare;
DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţi de învăţământ, comisia de recepţie a valorilor


materiale, în următoarea componenţă:
- membru __________________
- membru ___________________
- membru ___________________
Art.2 . Comisia va participa la verificarea cantitativă a materialelor intrate în unitate de
învăţământ, semnând în locul stabilit din nota de intrare recepţie şi constatare de diferenţe;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea angajarea personalului didactic
prin cumul de funcţii

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completările şi modificările ulterioare;
- Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare
- ORDIN nr. 1350 din 20 iunie 2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al
drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la
Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007;
- O.G. NR.11/2007,art.10 alin.(1)si (2) privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 personalului didactic din învăţământ;
- Hotăţârea Consiliului de Administraţie din data de_________;
- Art. 68 din din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările
şi modificările ulterioare.

DECID:

Art. 1 -D-L(D-na) prof. ____________________________ va funcţiona cu statut


de________________________ pe postul/catedra _____________________________ cu
______ ________________la cumul în anul şcolar 2008/2009(15.09.2008/15.06.2009).
Art. 2.Sarcinile vor fi duse la îndeplinire de serviciile secretariat şi contabilitate.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea diriginţilor la clasele de liceu, SAM, ruta progresivă, an de completare şi
liceu frecvenţă redusă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________;
- art.19, lit. (f), art. 28 lit ( f ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate an şcolar 2008-2009, diriginţii la clasele de


liceu, SAM, ruta progresivă, an de completare şi liceu frecvenţă redusă.
• _____________-clasa a-9-A
• _____________-clasa a-9-B
• _____________-clasa a-9-C
...................................................
Art. 2. Diriginţii sus numiţi întocmesc pentru validare raportul privind situaţia şcolară
semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după
încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul
secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru
materialele de natura obiectelor de inventar
Profesor ____________, director al _____________, judeţul ____ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- hotărârea Consiliului de Administraţie din data de_________;
- LEGE nr. 246 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
- Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului
şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
- Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
- ORDONANŢĂ nr. 3 din 13 ianuarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice;
- LEGE nr. 80 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2005
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
- ORDIN nr. 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
- Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de întocmire si utilizare a
registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de
înscriere si numerotare;
DECID:
Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia de casare pentru
activele fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar,
în următoarea componenţă:
Preşedinte - _____________
Secretar – _____________
Membru - _____________
Membru - _____________
Membru - _____________
Art. 2. Comisia va întocmi procesul verbal de casare al activelor fixe corporale şi
necorporale şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar procese verbal de casare pentru
fiecare gestiune în parte şi va prezenta conducerii instituţiei publice pentru aprobare;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________
Director,_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de achiziţii a valorilor materiale (active fixe corporale şi
necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale etc.)

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Ordonanţa de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata
prin Legea nr. 337/2006;
- LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 ;
- Hotărâre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
OUG nr. 34/2006 ;
- Hotărâre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
-Ordonanţa de urgenţă nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
- Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică ;
- HOTĂRÂRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin
mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006,
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice,

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia de achiziţii a valorilor


materiale (active fixe corporale şi necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar,
materiale,etc.), în următoarea componenţă:
Preşedinte - ___________- director adj.
Secretar – ___________
Membru - ___________
Membru - ___________
Membru - ___________
Art. 2. Sarcinile comisie de achiziţii a valorilor materiale sunt cele prevăzute de normele
legale în vigoare.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsabilul cu achiziţiile publice la nivelul unităţi

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Ordonanţa de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata
prin Legea nr. 337/2006;
- LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 ;
- Hotărâre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
OUG nr. 34/2006 ;
- Hotărâre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
- Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică ;
- HOTĂRÂRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin
mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006,
- HOTĂRÂRE nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin
mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006,
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice,

DECID:

Art. 1. Se numeşte responsabil cu achiziţiile publice la nivelul unităţii de învăţământ, în


persoana domnul (doamna)_________ .
Art. 2. Responsabilul cu achiziţiile publice din unitate are în sarcină întocmirea în luna
decembrie pentru anul următor a programului anual al achiziţiilor publice.
Art. 3. Responsabilul cu achiziţiile publice din unitate are în sarcină actualizarea, până
cel tâtziu în luna noiembrie al anului în curs a programului anual al achiziţiilor publice.
Art. 4. Programul anual al achiziţiilor publice şi actualizările ulterioare vor fi supuse
pentru aprobare conducerii unităţii şi contabilului şef pentru aplicarea vizei de control financiar
preventiv propriu.
Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea responsabilului cu întocmirea foilor colective de prezenţă pentru
personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Titlul III, Cap I, Secţiunea I, art.116 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003,
cu completările şi modificările ulterioare.

DECID:

Art. 1. Se numeşte responsabilul cu întocmirea foilor colective de prezenţă pentru


personalul didactic, în persoana domnului (doamnei)____________.
Art. 2. Se numeşte responsabilul cu întocmirea foilor colective de prezenţă pentru
personalul didactic auxiliar şi nedidactic, în persoana domnului (doamnei)____________.
Art. 3. Întocmirea foilor colective de prezenţă se va face în baza condicilor de prezenţă;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea responsabilul cu evidenţa ordinelor de deplasare
în ţară şi străinătate

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Hotărâre nr. 1860 din 21/12/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în
cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
- HOTĂRÂRE nr.1.677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei
la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

DECID:

Art. 1. Se numeşte responsabilul cu evidenţa ordinelor de deplasare în ţară şi


străinătate, în persoana domnului (doamnei)________
Art. 2. Responsabilul va deschide o evidenţă în care se vor înregistra toate ordinele de
deplasare emise pentru deplasarea angajaţilor proprii.
Art. 3.Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind aprobarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi a activităţilor
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare ale instituţiei
publice

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Legii nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
- ORDIN nr.912 din 15 iunie 2004al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările
ulterioare;
- ORDONANŢĂ nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată;
- LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999
privind auditul intern şi controlul financiar preventive;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin.
(4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventive;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventive;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 mai 2000 pentru modificarea lit. a) din
alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul
financiar preventive;

DECID:

Art. 1. Se aprobă lista operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu,


privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare ale instituţiei publice,
conform anexei nr. 1.
Art. 2. Controlul financiar preventiv propriu se exercită de
către:______________________ – contabil sef, al instituţiei de învăţământ şi ___________ -
____________________ ( fiind înlocuitor al ___________________________ în perioadele de
concediu şi/sau de absenţă din unitate, sau în toate acele cazuri, când d-na este iniţiatoarea unor
proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv )
Persoanele menţionate răspund de legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe
seama fondurilor publice sau a patrimoniului unităţi de învăţământ şi de încadrarea în limitele
angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii.
Nominalizarea persoanelor numite pe operaţiunile supuse vizei de control financiar
preventiv propriu este cuprinsă în anexa nr. 2.
Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor
împuternicite în acest sens precum şi prin aplicarea sigiliului personal.
Sigiliul va cuprinde următoarele informaţii:
• denumirea entităţii publice;
• menţiunea „Vizat pentru controlul financiar preventiv propriu";
• numărul sigiliului (cel de identificare a titularului acestuia);
• clementele de identificare a datei acordării vizei (an, lună. zi);
În conformitate cu Legea 84/2003 , art. 13.,alin.(7), persoanele menţionate beneficiază de un
spor de complexitate de 25% - aplicată asupra salariului de bază brut lunar, în conformitate cu
prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 3. - Documentele prezentate la viză se înscriu în Registrul privind operaţiunile
prezentate la viza de control financiar preventiv, al cărui conţinut este redat în anexa nr. 3.
Art. 4. - Termenele de verificare şi acordare a vizei de către persoanele care exercită
controlul financiar preventiv sunt următoarele:
pentru operaţiunile cuprinse în capitolul A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor
bugetare - 2 (două) zile;
pentru operaţiunile cuprinse în capitolul B. Angajamente legale din care rezultă direct sau
indirect obligaţii de plată - 2 (două) zile;
pentru operaţiunile cuprinse în capitolul C. Ordonanţarea cheltuielilor - 2 (două) zile;
pentru operaţiunile cuprinse în capitolul D. Concesionarea, închirierea, transferul, vânzarea şi
schimbul bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ - 4 (patru) zile;
pentru alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv cuprinse în capitolul E - 4 (patru)
zile.
Art. 5. - Se aprobă Normele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
conform anexei nr. 4.
Art. 6. (1) - Se aprobă Tabelul nominal privind persoanele din compartimentele de
specialitate care iniţiază proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv şi
realizează verificările în etapa de lichidare a cheltuielilor, conform anexei nr. 5.
(2) - Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, persoanele
nominalizate vor prezenta actele în cauză însoţite de formularele tipizate prevăzute în anexele nr.
6, 7 şi 8.
Art. 7. (1) - Compartimentul contabilitate va organiza evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, prin utilizarea conturilor 8066 si 8067.
(2) - Trimestrial şi anual se va întocmi situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare
angajate, după modelul de formular prevăzut în anexa nr. 9.
Art 8. - Tabelul nominal cuprinzând specimenele de semnături ale persoanelor în drept să
exercite controlul financiar preventiv propriu şi ale persoanelor din compartimentele de
specialitate care iniţiază proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv este
prezentat în anexa nr. 10.
Art. 9. - Schema privind circuitul documentelor aferent celor prevăzute în OMF 1792 /
2002 este prezentată în anexa nr. 11.
Art. 10. - Anexele 1-11 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 11. (1) - Prevederile prezentei dispoziţii intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2008.
(2) - Cu data intrării în vigoare a prezentei, Decizia nr._________privind exercitarea
controlului financiar preventiv în cadrul unităţii de învăţământ, se modifica.
Art. 12. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea gestionarilor de valori materiale la nivelul
unităţii

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, disc utat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- LEGEA nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.
22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor;
- Regulamentul inter emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.

DECID:

Art. 1. Începând cu data de_____________ următoarele persoane vor prelua


gestiunile de valori materiale după cum urmează:
1____________________ va prelua gestiunea de________________
2____________________va prelua gestiunea de________________
3
4
5

Art. 2. Preluarea gestiunilor se va face prin efectuarea inventarului de predare primire de


la vechiul gestionar de valori materiale şi întocmirea listelor de inventariere semnate de cei doi
respectiv de predător şi de primitor.
Art. 3. Rezultatele inventarului de predare primire vor fi înscrise într-un proces verbal
care va fi înaintat con ducerii unităţii în termen de 5 zile de la finalizarea acestei operaţiuni.
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu primirea, verificarea şi gestionarea actelor justificative
privind naveta elevilor din unitatea

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, republicată;
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.

DECID:

Art. 1. Prin prezenta se numeşte responsabilul cu primirea, verificarea şi


gestionarea actelor justificative privind naveta elevilor din unitatea de învăţământ în
persoana domnului (doamnei)____________.
Art. 2. După primirea şi verificarea actelor justificare privind naveta elevilor,
responsabilul numit prin prezenta decizie va preda actele pentru decontarea c/v acestora.
Art. 3.Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind activitatea de inventarierea elementelor de activ şi de pasiv
la nivelul instituţiei

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit. „d” şi 31, lit „j” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Hotărârea Consiliul de Administraţie dn data de_________ ;
- ORDIN nr. 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
- art. 7 şi art. 8 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere referatul contabilului şef al (entitatea publică), înregistrat la data de
_____ sub nr.______, privind declanşarea operaţiunii de inventariere anuală a patrimoniului şi
numirea comisiei de inventariere;
DECID:

Art. 1. – Cu data prezentei se constituie comisia de inventariere anuală a întregului


patrimoniu al instituţiei de învăţământ pentru anul______, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte: (de regulă, conducătorul instituţiei sau directorul administrativ)
2. Secretar:
3 Membru:
4 Membru:
5 Membru:
Art.2. – Contabilul şef _____________ se va ocupa de instruirea comisiei de
inventariere, întocmindu-se un proces verbal cu semnăturile de luare la cunoştinţă.
Art.3. – Prezenta comisie va efectua inventarierea patrimoniului în conformitate cu
Legea nr. 82/1991, OMFP nr. 1753/2004, în perioada _________- 31 decembrie____, iar
valorificarea inventarierii se va face în perioada ________.
Art.4. – Evaluarea rezultatelor inventarierii şi propunerile pentru casare vor fi înaintate
de către comisia de inventariere, conducătorului unităţii, cu proces verbal, până la data
de_______.
Art.5. – Prezenta dispoziţie se încredinţează spre executare membrilor comisiei şi se
comunică Compartimentului de Contabilitate.
Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul
secretariat.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru desfacerea disciplinară a contractului individual de muncã

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- referatul (nota de constatare) întocmit de cãtre domnul
(doamna)_______________________având functia de________________înregistrat sub nr.
_______ din __________, procesul verbal de cercetare disciplinarã, întocmit de comisia de
cercetare în componenţa:
- 1________________ având functia de _______________
2 ________________ având functia de _______________
3 ________________ având functia de _______________
Şi înregistrat sub nr.__________din_________________ privind abaterea disciplinarã
sãvârsitã de domnul (doamna)_______________ având functia de _________________ în cadrul
unităţii de învăţământ, si care constã că ____________________;
- art.61 lit. a, art.267, 268 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie
2003 cu completările şi modificările ulterioare;

DECID:

Art. 1. Începând cu data de ____________ se desface disciplinar contractul


individual de muncã al d-lui/d-nei __________________ având funcţia de ______________ în
cadrul unităţii de învăţământ, contractul cu nr.________din _________ conform art. 61 lit.a) din
Codul Muncii.
Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul ____________
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi comunicarea acesteia celui în cauză
şi compartimentului financiar-contabil şi se însãrcineazã serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru încetarea contractului individual de muncă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- decizia de pensionare pentru limitã invaliditate emisã de Casa Judeteanã de
Pensii ................. sub nr. ................ din ........................... a d-lui./d-
nei ...........................................................având functia de .................................................în
unitatea de învăţământ;
- art.41 (6) LEGE nr. 19 din 17 martie 2000, privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu completările şi modificările ulterioare;
art.56 lit. d din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu
completările şi modificările ulterioare;

DECID:

Art. 1. Începând cu data de __________________ înceteazã contractul individual de


muncã al d-lui/d-nei ________________________ având functia de ______________în cadrul
unităţii de învăţământ, contractul cu nr. ______din ________ conform art.56 lit.d) din Codul
Muncii
Art. 2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul_________
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu evidenţă documentelor reconstituite şi gestionarea
dosarelor de reconstituire a documentelor pierdute, distruse sau sustrase

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale cu completările şi
modificările ulterioare;
- LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996;
- Legea contabilităţii nr. 82 /1991 republicată cu completările şi modificările ulterioare;
- Nomenclator din 14/12/2004 şi modelele si normele de întocmire şi utilizare a
registrelor şi formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de
înscriere şi numerotare;
- Norma metodologica din 14/12/2004 de întocmire şi utilizare a registrelor şi
formularelor comune pe economie privind activitatea financiara şi contabilă;
- Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar -contabile;

DECID:

Art. 1. Prin prezenta se numeşte responsabilul cu evidenţă documentelor reconstituite şi


gestionarea dosarelor de reconstituire a documentelor pierdute, distruse sau sustrase, în persoana
domnului ( doamnei)………………… .
Art. 2 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea gestionarului formularelor cu regim special din cadrul instituţiei

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- HOTĂRÂRE nr. 831 din 2 decembrie 1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiara şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea
şi utilizarea acestora;
- ORDIN nr.1.177 din 9 iunie 1998 al ministrului finanţelor privind aplicarea
prevederilor art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr.831/1997 ;
- ORDIN nr.2.055 din 30 octombrie 1998 al ministrului finanţelor privind aplicarea
corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.831/1997;
- ORDIN nr. 29 din 14 ianuarie 2003 al ministrului finanţelor publice privind aplicarea
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune
privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi
utilizarea acestora;
- ORDIN nr.1.714 din 14 noiembrie 2005al ministrului finanţelor publice privind
aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor
formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice
privind întocmirea şi utilizarea acestora;
- LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal;
- ORDIN nr.2.226 din 27 decembrie 2006 al ministrului finanţelor publice privind
utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
DECID:
Art. 1. Prin prezenta se numeşte gestionarul formularelor cu regim special din cadrul
instituţiei de învăţământ, în persoana domnului (doamnei)………………;
Art. 2. Responsabilul cu gestionarea formularelor cu regim special va ţine evidenţa
acestora eliberând la cerere aceste documente şi primind cotoarele formularelor folosite;
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsabil cu gestionarea documentelor

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- Legea contabilităţii nr. 82 /1991 republicată cu completările şi modificările ulterioare;
- Nomenclator din 14/12/2004 şi modelele si normele de întocmire şi utilizare a
registrelor şi formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de
înscriere şi numerotare;
- Norma metodologica din 14/12/2004 de întocmire şi utilizare a registrelor şi
formularelor comune pe economie privind activitatea financiara şi contabilă;
- Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar –contabile ;

DECID:

Art. 1. Prin prezenta decizie se numeşte responsabil cu gestionarea documentelor,


persoana care întocmeşte, până la predarea lor pe bază de borderou semnat la primire la alte
compartimente sau la arhiva instituţiei de învăţământ.
Art. 2 . Pentru predarea documentelor se va folosi borderou de predare a documentelor
cod 14-3-7.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea persoanei care răspunde de evidenţa, clasarea
şi arhivarea petiţiilor

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- ORDONANŢĂ nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor;
- LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, republicată.

DECID:

Art. 1. Se numeşte persoana care răspunde de evidenţa, clasarea şi arhivarea


petiţiilor în persoana domnului (doamnei) __________________
Art. 2. Urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului ; expediază
răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;
Art. 3 . Întocmeşte un raport semestrial pe baza căreia instituţia va analiza activitatea
proprie de soluţionare a petiţiilor ;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea secretarului Consiliului Profesoral

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- ar.19. lit. d din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- art. 27, (3 ), (4), (6), din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005

DECID:

Art. 1. În anul şcolar ___________ domnul (doamna) prof.__________ se numeşte


secretar al Consiliului Profesoral din unitate;
Art. 2 Secretarul sus numit, întocmeşte convocatorul şi se îngrijeşte de convocarea în
şedinţă ordinară a Consiliului Profesoral(când directorul consideră necesar) sau în şedinţă
extraordinară în următoarele condiţii:
1. la cererea a minim 1/3 din număr membrilor Consiliului Profesoral;
2. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administraţie;
3. la solicitarea a 2/3 din membri Consiliului Elevilor;
4. la solicitarea a jumătate plus 1 din membrii consiliului reprezentativ/ asociaţiei
părinţilor;
Art. 3 . Secretarul Consiliului Profesoral are atribuţia şi răspunde de redactarea lizibilă şi
inteligibilă a proceselor verbale, într-un registru special (numerotat, parafat şi sigilat), ale
şedinţelor consiliului;
Art. 4 Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări,
tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul,
se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de
învăţământ.
Art. 5 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat
persoanelor în cauză.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea Consiliului de Administraţie

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- Art. 19 (j), art. 28 lit (d), art.33(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 145 (1), (3), (4), (5) din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare;
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data______________,

DECID:
Art.1 Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar
__________, Consiliului de Administraţie, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte__________– director;
2. Membri -__________ – reprezentant al Primăriei Rădăuţi
3. Membri -__________ – reprezentant al Consiliului Local;
4. Membri -__________ – director adjunct;
5. Membri -___________– director adjunct;
6. Membri -___________ consilier educativ;
7. Membri -___________reprezentant al profesorilor, secretar;
8. Membri - ___________ reprezentant al profesorilor;
9. Membri -____________ reprezentant al profesorilor;
10. Membri -___________ reprezentant al profesorilor;
11. Membri -___________ reprezentant al inginerilor;
12. Membri -____________ reprezentant al profesorilor;
13. Membri -____________ contabil-şef;
14. Membri -____________ preşedintele Consiliului Elevilor;
15. Membri -___________ preşedintele Asociaţiei de Părinţi (interimar);
16. _____________ lider sindical- observator, fără drept de vot .
Art. 2 Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data
şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul
şcolii.
Art. 3. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii,
dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele
consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii
în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
Art. 4. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de
administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial,
se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru
autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
Art. 5. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări,
tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul,
se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele
şi la secretarul consiliului.
Art. 6. Prezenta decizie se încredinţează membrilor comisiei de către serviciul secretariat
din cadrul instituţiei publice.

Director,
__________________

Notă:
1. Conform Art.33. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005, Consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ este format, potrivit legii, din 9-15 membri, între care:
a) directorul unităţii de învăţământ;
b) directorii adjuncţi;
c) 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
d) contabil / contabil şef, dacă există la nivelul unităţii şcolare;
e) reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai asociaţiei de părinţi, ai elevilor din clasele
a IX –a – a XII-a /a XIII-a, ai agenţilor economici (obligatoriu pentru învăţământul profesional şi
tehnic), precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale;
(f) în mediul rural se va avea în vedere ca, în consiliile de administraţie, să fie
reprezentate corespunzător structurile şcolare din satele care aparţin localităţilor respective;
reprezentarea poate fi asigurată de către cadrul didactic coordonator al structurii şcolare;
(2) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din consiliul de
administraţie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri
ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale
deosebite.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.
(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de
observator/ observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de
vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea secretarului Consiliului de Administraţie

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- art. 33, (6), (7), (8), (9), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. În anul şcolar__________ domnul (doamna)_________ se numeşte secretar al


Consiliului de Administraţiei.
Art. 2. Secretarul consiliului va redacta invitţia la şedinţă, în scris, membrii Consiliului
de Administraţie, observatorii (liderii de sindicat) şi alte persoane cu statut de invitat când este
cazul, cu 48 de ore înainte de data stabilită, care nu fac parte din personalul şcolii, invitaţie care
va fi semnată de preşedintele consiliului de administraţie;
Art. 3 . Secretarul Consiliului de Administraţie, are atribuţia şi răspunde de redactarea
lizibilă şi inteligibilă a proceselor verbale, într-un registru special (numerotat, parafat şi sigilat),
ale şedinţelor consiliului;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru stabilirea disciplinelor/modulelor
la care urmează a se susţine examenului de diferenţe

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 18, alin. 3. din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se constituie comisia pentru stabilirea disciplinelor/modulelor la care


urmează a se susţină examenului de diferenţe pentru elevii transferaţi precum şi pentru cei
înscrişi în anul şcolar şi proveniţi din seriile anterioare, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte: prof.____________________
2. Membri: prof._____________________
3. Membri: prof._____________________
Art. 2. Comisia preia de la secretariat o copie după foaia matricolă a elevului şi o
compară cu planele cadru corespunzătoare fiecărui an de studiu, stabilind disciplinele/modulele
la care urmează a se susţine examenul de diferenţe ;
Art. 3. Întocmeşte o listă (înregistrată la registratura unităţii) cu disciplinele/modulele la
care urmează să fie susţinute examenele de diferenţă şi o depune la secretariatul unităţii;
Art. 4. Lista cu disciplinele/modulele la care urmează să fie susţinute examenele de
diferenţă şi calendarul de susţinere a acestor probe va fi afişat la avizierul unităţii de învăţământ;
Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea persoanei împuternicite să efectueze
operaţiunile de casă (lipsa din unitate a unui post de casier)

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă
ale unităţilor;
- LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- LEGEA NR. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor;

DECID:

Art. 1. Prin prezenta este numit domnul (doamna)____________________ pentru


efectuarea operaţiunilor de casă din cadrul instituţiei publice;
Art. 2. Domnul (doamna)_______________________ va respecta dispoziţiile prevăzute
în Regulamnetul Operaţiunilor de Casă aprobat prin DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976;
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat, celui
în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru verificarea actelor depuse pentru
programul social „EURO 200”

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de_________;
- LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare;
- HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, cu completările şi modificările ulterioare;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.104 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea alin.
(8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare;
- LEGE nr. 22 din 3 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare;
-LEGE nr. 187 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;
HOTĂRÂRE nr.1.990 din 16 noiembrie 2004 privind modificarea anexei nr. 1 la
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.294/2004;
DECID:

Art. 1. Se numeşte pentru verificarea actelor depuse pentru programul social „EURO
200” , în următoarea componenţă:
Preşedinte prof._________________________
Secretar prof. __________________________
Membri prof.___________________________
Membri prof. ___________________________
Membri prof. ___________________________
Art. 2 . Comisia va avea atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege şi metodologie.
Art. 3 . Activitatea se va desfăşura conform calendarului aprobat;
Art. 4 . Se numeşte responsabilul cu păstrarea, evidenţa şi arhivarea dosarelor pentru
programul social, domnul (doamna)___________;
Art. 5 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate, membrilor comisiei, de către
serviciul secretariat, şi de asemenea vor fi comunicate şi responsabilului cu evidenţa dosarelor.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru angajare personalului nedidactic

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de_________;
- Prevederile Anexei nr. 12 la H.G. 281/1993;
- art. 20 ,lit.”e” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie
2003, cu completările şi modificările ulterioare.
- Art.5 şi anexa 13 (CONDITII privind angajarea si avansarea personalului in functii) din
Hotărârea Guvernului nr.281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile
bugetare.
- H.G. 749 / 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru
stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite ;

DECID:

Art. 1. Începând cu data de ___________ domnul (doamna) ____________ este angajată


pe postul (funcţia)de____________ în cadrul compartimentului (serviciului) __________;
Art. 2. Domnul (doamna) ____________ va primi un salariu de bază lunar de________
lei;
Art. 3 . Contractul de muncă al domnului (doamnei) ___________se încheie pe durată
nedeterminată (determinată);
Art. 4. Perioada de probă al domnului (doamnei) ___________ este de 30 de zile
calendaristice (90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere);
Art. 5. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la
data comunicării la Tribunalul ________ – Secţia Litigii de Muncă.
Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________


Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiilor de contestaţii pentru probele scrise de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau matenă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru
admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat.

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia de contestaţii pentru


probele scrise de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau matenă, în următoarea
componenţă:
Preşedinte: prof._________________________
Vicepreşedinte:prof.______________________
Secretar:prof.(secretarul unităţii):__________
Membru:prof.___________________________
Membru:prof.____________________________
Membru:prof.____________________________
Art. 2. Salarizarea personalul care face parte din comisia de contestaţii pentru probelor
scrise de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau matenă;
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiilor pentru susţinerea probele scrise sau orale de verificare a
cunoştinţelor
de limbă modernă sau matenă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru
admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat.

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia pentru susţinerea


probelor scrise de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau matenă, în următoarea
componenţă:
Preşedinte: prof._________________________
Vicepreşedinte:prof.______________________
Secretar:prof.(secretarul unităţii):__________
Membru:prof.___________________________
Membru:prof.____________________________
Membru:prof.____________________________
Art. 2. Salarizarea personalul care face parte din comisia pentru susţinerea probelor de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau matenă;
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiilor de contestaţii pentru probele de aptitudini
pentru admiterea în învăţământul vocaţional

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru
admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat.

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia de contestaţii pentru


probele de aptitudini pentru admiterea în învăţământul vocaţional , în următoarea
componenţă:
Preşedinte: prof._________________________
Vicepreşedinte:prof.______________________
Secretar:prof.(secretarul unităţii):__________
Membru:prof.___________________________
Membru:prof.____________________________
Membru:prof.____________________________
Art. 2 . Salarizarea personalul care face parte din comisia de contestaţii pentru probele de
aptitudini pentru admiterea în învăţământul vocaţional se face conform ordinului ministrului;
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiilor pentru susţinerea probelor de aptitudini
pentru admiterea în învăţământul vocaţional

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru
admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat.

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia pentru susţinerea


probelor de aptitudini pentru admiterea în învăţământul vocaţional, în următoarea
componenţă:
Preşedinte: prof._________________________
Vicepreşedinte:prof.______________________
Secretar:prof.(secretarul unităţii):__________
Membru:prof.___________________________
Membru:prof.____________________________
Membru:prof.____________________________
Art. 2 . Salarizarea personalul care face parte din comisia pentru susţinerea probelor de
aptitudini pentru admiterea în învăţământul vocaţional se face conform ordinului ministrului;
Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de înscriere a elevilor absolvenţă ai clasei a VIII-a
în învăţământul liceal sau profesional de stat

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru
admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau profesional de stat:.

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia de înscriere, în


următoarea componenţă:
Preşedinte: prof._________________________
Vicepreşedinte:prof.______________________
Secretar:prof.(secretarul unităţii):__________
Membru:prof.___________________________
Membru:prof.____________________________
Membru:prof.____________________________
Art.2 . Cadrele didactice care fac parte din comisia de înscriere vor instrui părinţi şi
elevi claselor a VIII-a, cu privire la metodologia de admitere în învăţământul liceal sau
profesional de stat;
Art. 3. Cadrele didactice care fac parte din comisia de înscriere vor participa la şedinţele
de completare a opţiunilor elevilor, absolvenţi ai clasei a VIII-a, pentru admiterea în
învăţământul liceal şi profesional de stat , la data de______________;
Art. 4 . Salarizarea personalul care face parte din comisia de înscriere se face conform
ordinului ministrului;
Art. 5 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de înscriere,
de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de recepţie a lucrărilor de reparaţie
şi construcţii montaj

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Ordonanţa de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata
prin Legea nr. 337/2006;
- LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 ;
- Hotărâre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
OUG nr. 34/2006 ;
- Hotărâre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
- Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică ;
- HOTĂRÂRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin
mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006,

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia pentru recepţia


lucrărilor de reparaţie şi construcţii montaj, în următoarea componenţă:
Preşedinte _____________________
Secretar _______________________
Membru ______________________
Membru ______________________
Membru ______________________
Art. 2 . Comisia va stabili data şi ora la care va efectua operaţiunea de recepţie a
lucrărilor de reparaţie sau construcţie montaj şi va înştiinţa constructorul cu privire la această
dată (lipsa constructorului nu împiedică efectuarea recepţiei);
Art. 3 . Comisia pentru recepţia lucrărilor va stabili şi întocmi, dacă este cazul o situaţie
lucrărilor restante sau necorespunzătoare şi va stabili termenele de finalizare sau remediere a
acestora;
Art. 4 . Comisia pentru recepţia lucrărilor va întocmi Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzatoare si care
trebuie finalizate/remediate în timpul perioadei de garantie (în anexe vor fi stabilite de comun
acord cu constructorul şi termenele de finalizare sau remediere);
Art. 5 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru acordarea tichetelor cadou şi tichetelor de creşă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de__________ şi aplicat în baza deciziei
nr._____ din________.
- LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de
creşă;

DECID:

Art. 1. Se aprobă prin prezenta acordarea de tichete cadou în valoare de _________


lei pentru un număr total de________ evenimete;
Art. 2. Se numeşte respomsabilul cu primirea, gestionarea şi eliberarea tichetelor cadou
şi a tichetelor de creşă domnul (doamna)___________;
Art. 3 . Se numeşte responsabilul cu evidenţa, păstrarea şi arhivarea cererilor pentru
acordarea tichetelor de creşă, în persoana domnului (doamnei)_________
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză şi serviciului financiar contabil.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele la concursul de
angajare

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie
2003, cu completările şi modificările ulterioare.
- Art.5 şi anexa 13 (CONDITII privind angajarea si avansarea personalului in functii) din
Hotărârea Guvernului nr.281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile
bugetare.
- H.G. 749 / 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru
stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite ;
- Contestaţia nr. _____ din_________;
- Prevederile Anexei nr. 12 La H.G. nr.281/1993.

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisia pentru soluţionarea


contestaţiilor privind rezultatele la concursul de angajare, în următoarea componenţă:
Preşedinte:___________
Secretar:_____________
Membru:_____________
Membru:_____________
Art. 2. Comisia se va întruni pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor în data de
_______ la ora____.
Art. 3. Comisia va analiza contestaţiile, le va soluţiona şi le va comunica petenţilor în
termende de ________ de la întrunire;
Art. 4. Comisia va încheia un proces verbal în care vor fi înscrise rezultatele analizei şi îl
va preda conducătorului unităţii;
Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de către
serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru verificarea şi evaluarea
controlului intern

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- standardul 24 (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
DECID:

Art. 1. Se institie la nivelul instituţiei publice comisia pentru verificarea şi evaluarea


controlului intern, după cum urmează:
Preşedinte:prof_________________
Secretar:_______________________
Membru:_______________________
Membru:_______________________
Membru:_______________________
Art. 2. Comisia va verifica şi evalua în mod continuu funcţionarea sistemului de control
intern şi a elementelor sale.
Art. 3. Disfuncţionalităţile sau alte probleme identificate vor fi aduse la cunoştinţa
conducerii unităţii împreună cu propunerea de măsuri corective;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru susţinerea examenului de încheiere
a situaţiilor şcolare a elevilor declaraţi amânaţi

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art. 18, alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005.
- validarea situaţiei şcolare din Consiliul Profesoral din data de ________;

DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ comisiei de reexaminare pentru


încheiere a situaţiilor şcolare a elevilor declaraţi amânaţi, în următoarea componenţă:
Preşedinte: prof________________________
Disciplina ________________
1. Prof. __________________________________
2. Prof. __________________________________
Disciplina___________
1. Prof. __________________________________
2. Prof. __________________________________
Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

NOTĂ:
Comisia este constituită din preşedinte şi câte doi membri pentru fiecare disciplină.

.
Nr. _____ din _______
Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsbil cu verificrea corectituinii completării
documentelor şcolare

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.

DECID:

Art. 1. Se numeşte responsabilul cu verificarea corectitudinii completării


documentelor şcolare, în persoanadomnului (doamnei) ________________.
Art. 2. Responsabilul cu verificarea completării documentelor şcolare va avea
următoarele atribuţii:
- completarea în conformitate cu normele legale în vigoare;
- identificarea eventualelor omisiuni la modul de completare a documentelor şcolare;
- utilizarea denumirii explicite (fără prescurtări, fără abrevieri, etc.) conform
nomenclatoarelor;
- verificarea corectitudinii datelor înscrise în documentele şcolare ale unităţii de
învăţământ;
- verificarea existenţei semnăturilor autorizate şi modului de aaplicare a sigiliului
unităţii (ştampila unităţii) conform indicatorilor formularului respectiv;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea comisiei de evidenţă şi gestionare a
manualele şcolare

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi modificările
ulterioare.
- Ordinul M.E.C.T. nr. 5913 din 13.XI.2008 privind regimul manualelor şcolare în
învăţământul preuniversitar;
- art.79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86 (1) şi (2), art. 115 (1) şi (2) din METODOLOGIA
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, Anexă la Ordinul M.E.C.T.
nr. 5913 din 13.XI.2008 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar;
- art. 31, lit „j” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
DECID:

Art. 1. La nivelul unităţi de învăţământ, evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare este


coordonată de o comisie de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, alcătută din:
a) preşedinte: directorul unităţii/ directorul adjunct al unităţii____________________;
b) vicepreşedinte: bibliotecarul unităţii de învăţământ/ responsabilul cu manualele
şcolare_____________________;
c) secretar: un informatician din cadrul unităţii de învăţământ/administratorul de reţea/ un
profesor cu abilităţi de operare pe calculator_____________________________;
d) membri permanenţi: diriginţii/ învăţătorii fiecărei clase:
prof._______________________
prof._______________________
prof._______________________
inv.________________________
Art. 2. Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, constituită la nivelul
unităţii de învăţământ, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ;
b) monitorizează corectitudinea întocmirii evidenţei manualelor şcolare la nivel de clasă;
c) întocmeşte/actualizează anual propria bază de date, în conformitate cu formularul-tip de
comandă a manualelor şcolare, primite de la Comisia judeţeană de evidenţă şi gestionare a
manualelor şcolare;
d) completează formularul-tip de comandă a manualelor şcolare;
e) monitorizează gestionarea manualelor şcolare în unitatea de învăţământ;
f) întocmeşte raportul anual către Comisia judeţeană de evidenţă şi gestionare a manualelor
şcolare, cu privire la situaţia manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ;
g) întocmeşte baza de date privind deficitul de manuale şcolare în vederea redistribuirii, de către
I.S.J. a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ;
h) propune conducerii unităţii casarea manualelor şcolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza
gradului de uzură fizică şi/ sau morală, precum şi a celor a căror valabilitate a expirat.
Art. 3. Se numeşte responsabilul cu primirea şi distribuirea manualelor şcolare în
persoana doamnului (doamnei)______________ bibliotecarul unităţii (responsabil cu manualele
şolare).
Art. 4. Gestionarea manualelor şcolare se realizează la nivelul unităţi de învăţământ, prin
bibliotecile proprii.
Art. 5. La începutul fiecărui an şcolar, bibliotecarul/ responsabilul cu manualele şcolare
din unitatea de învăţământ preia, pe baza documentelor justificative, manualele şcolare noi şi
manualele şcolare retipărite, de la depozitul de carte şcolară.
Art. 6. La nivelul unităţii de învăţământ, manualele şcolare sunt identificate prin coduri,
în condiţiile prezentei metodologii.
Art. 7. Manualele şcolare distribuite elevilor din învăţământul obligatoriu, respectiv
manualele şcolare pentru elevii din învăţământul secundar superior care beneficiază de
gratuitate, se recuperează la sfârşitul fiecărui an şcolar.
Art. 8. Responsabilul cu primirea şi distribuirea manualelor şcolare va întocmi la
îneputul fiecărui an necesarul de manuale şi va solicita inspectoratului numărul de manuale
necesare;
Art. 9. La finele anului şcolar se va ocupa cu recuperarea manualelor şcolare predate la
începutul anului şcolar.
Art. 10. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menţionate, de
către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea înlocuitorului ordonatorului de credite în lipsa acestuia

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Anexa 1 (NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si
plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale) la ORDINUL MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr.
1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta
si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completările şi modificările ulterioare;
- standardul 5 (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

DECID:

Art. 1. În perioada cât ordonatorul de credite este în incapacitate de a-şi exercita


atribuţiile (concediu de odihnă, concediu medical) este împuternicit domnul
(doamna)prof._______ să efectueze sarcinile acestuia.
Art. 2. În această perioadă, domnul (doamna) prof._________ va avea sarcini cu privire
la:
a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare
repartizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 21;
b) realizarea veniturilor;
c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor
financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a
programului de lucrări de investiţii publice;
g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menţionate, de către
serviciul secretariat.
Nr. _____ din _______
Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
Privind numirea responsabililor cu redactarea, evidenţa şi actualizarea
deciziilor

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu
completările şi modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
DECID:
Art. 1. Se numeşte responsabilul cu redactarea şi evidenţa deciziilor programate şi
neprogramate, în persoana domnului (doamnei)___________________.
Art. 2. Evidenţa deciziilor programate şi neprogramate emise se va face într-un registru
separat, numerotat şi sigilat;
Art. 3. Un exemplar din deciziile emise, semnate de primire şi de luare la cunoştinţă va
face parte dintr-un dosar separt , anexat la registru de evidenţă;
Art. 4. Se numesc responsabilii cu actualizarea deciziilor programate sau neprogramate,
după cum urmează:
Domnul (doamna)_____________ pentru deciziile emise în cadrul________;
Domnul (doamna)_____________ pentru deciziile emise în cadrul________ ;
Domnul (doamna)_____________ pentru deciziile emise în cadrul________;
Art. 5. În termen de 10 zile de la modificările intervenite în conţinutul deciziilor,
responsabilul cu actualizarea acestora vor înştiinţă persoana împuternicită cu redactarea şi
evidenţa acestora, printr-un referat înregistrat la registratura unităţii şi aprobat de conducerea
unităţii;
Art. 6. În termen de 5 zile responsabilul cu redactarea şi evidenţa deciziilor programate şi
neprogramate va prezenta pentru semnare noua decizie, conducătorului instituţiei publice;
Art. 7. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanelor sus menţionate, de
către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______


Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea salariaţilor responsabili cu evidenţa, elaborarea unor planuri de limitare
a efectelor riscurilor legate de desfăşurarea activităţii entităţii publice
şi aplicarea acestora

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Standardul 11 (managementul riscurilor)din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea
Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

DECID:

Art. 1. Se numesc responsabili cu evidenţa riscurilor legate de desfăşurarea


activităţii entităţii publice, după cum urmează:
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului____
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului____
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului___
Art. 2. Pentru elaborarea planurilor corespunzătoare pentru limitarea efectelor riscurilor
legate de desfăşurarea activităţii entităţii publice se numeşte comisia formată din:
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului____
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului____
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului___
Art. 3. Responsabil cu aplicare planurilor corespunzătoare pentru limitarea efectelor
riscurilor legate de desfăşurarea activităţii entităţii publice sunt numiţi următorii salariaţi:
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului____
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului____
- domnul (doamna)_________ responsabil cu evidenţa în cadrul compartimentului___
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate celor în cauză de către serviciul
secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,
_______________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru aprobarea graficului de serviciu pe unitate a profesorilor
şi a sarcinilor acestora

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial;
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- art.19, lit. s) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/08.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se aprobă graficul profesorilor de seviciu pe unitate pentru anul şcolar


2008/2009 ( pentru semestrul I din anul şcolar 2008/2009 ) prezentat în anexa nr. 1 . la prezenta
decizie;
Art. 2. Sarcinile profesorilor de serviciu pe unitate pentru anul şcolar 2008/2009, sunt
prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ, prezentat în anexa nr. 2 la prezenta
decizie;
Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat tuturor
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ.

Nr. _____ din _______

Director, ______
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru numirea responsabililor de catedră şi a comisiilor metodice

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________;
- Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue
a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
- art.160 din Legea Învăţământului (Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare);
- art.32 alin.(4) ,(5) si art..33 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.
128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 19 lit (k) şi (d), art. 28 lit (e), art. 35 alin. (1), alin (2), art. 36 şi art. 37 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul nr. 4925/2005;
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data _________;

DECID:

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 2008/2009,


responsabilii de catedră şi a responsabililor comisiilor metodice, în următoarea componenţă:

Responsabil - Limba si literatura română - ___________;


Responsabil - Limbi Moderne - ____________________;
Responsabil - Matematica - _______________________;
Responsabil - Ştiinţe ale naturii(fizica, chimie, biologie)-
Responsabil - Om, Societate , Arte(istorie, geografie, religie, socio-umane, arte)-
_____________________________________;
Responsabil - Educaţie fizică-______________________;
Responsabil - Informatica - _______________________;
Responsabil - Servicii—__________________________;
Responsabil - Discipline Tehnice - __________________;
Art. 2. Atribuţiile responsabililor de catedră şi a comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia
acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează
evaluarea elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri
şcolare;
h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al
catedrei/comisiei metodice;
i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al
catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale
acestora, în baza unui raport bine documentat;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile
personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la
stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
Art. 3. Comisia va solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de
activitate.
Art. 4. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.
Nr. _____ din _______

Director,
_______________

NOTĂ
1. În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se
constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii
curriculare.
2. În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de
studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ.
3. În anexă se evidenţează catedrele şi comisiile metodice şi responsabilul fiecăreia
în parte;
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
pentru numirea responsabilului comisiei metodice a consilierilor educativi
Profesor _______________________________, director al _______________________,
judeţul _________ numit prin _________, în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de Administraţie
din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- art. 35, art. 19, li. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
DECID:
Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii, responsabilul Comisia Metodică a Consilierilor
Educativi, în persoana domnului (doamnei) prof. ________________:
Art. 2 Atribuţiile Comisiei:
a.) stabilirea şi aplicarea planurilor de activităţi semestriale;
b.) stabilirea unor responsabilităţi individuale pentru membrii Comisiei;
c.) organizarea unor cursuri de formare profesională pentru consiliere şi orientare;
d.) desfăşurarea unor activităţi specifice (lecţii deschise, prezentarea de comunicări ştiinţifice şi
referate, discutarea programei şcolare pe ani de studiu).
Art. 3 Atribuţiile consilierilor educativi:
a.) menţinerea permanentă a legăturii între şcoală şi familiile elevilor pe care le vor informa
despre situaţia şcolară prin şedinţe cu părinţii (lunar), discuţii individuale, consiliere pedagogică,
vizite la domiciliu, informări în scris etc.;
b.) completarea cu regularitate a caietului dirigintelui, care va fi verificat de un reprezentant al
Consiliului de Administraţie;
c.) motivarea săptămânală a absenţelor elevilor pe bază de adeverinţă medicală (vizată de
medicul şcolii) sau învoire scrisă din partea părinţilor, documente ce vor fi predate dirigintelui
personal de către părinte;
d.) contorizarea absenţelor nemotivate cu regularitate şi transmiterea lunară a situaţiei frecvenţei
către Comisia pentru monitorizarea frecvenţei, prevenirea, reducerea şi combaterea
absenteismului şi abandonului şcolar;
e.) trimiterea de înştiinţări sau preavize de exmatriculare (în funcţie de anul de studiu) elevilor,
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi
transmiterea lunară a situaţiei elevilor cu înştiinţări sau preavize către Comisia pentru
monitorizarea frecvenţei, prevenirea, reducerea şi combaterea absenteismului şi abandonului
şcolar;
f.) consultarea săptămânală a Jurnalului clasei, adoptarea de măsuri în legătură cu cele sesizate
şi consemnarea măsurilor luate în Jurnal;
g.) neîndeplinirea, în mod repetat, a atribuţiilor de către profesorii diriginţi, va fi sancţionată prin
diminuarea salariului cu 5-10%.
Art.4 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către
serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.
Nr. _____ din _______ Director,__________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru aprobarea nomenclatorului documentelor
de arhivă a unităţii

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale;
- LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
- LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.
16/1996;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de________;
- Avizul Direcţiei Arhivelor Naţionale, înregistrat la registratura unităţii sub nr.______
din_____________.
DECID:

Art. 1. Se aprobă începând cu data prezentei decizii, nomenclatorul documentelor de


arhivă a unităţii;
Art. 2. Nomenclatorul documentelor de arhivă a unităţii, prezentat în anexă la prezenta
decizie va fi supus spre avizare Direcţiei Arhivelor Naţionale;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

NOTĂ:
Anexa la decizie cuprinde nomenclatorul arhivistic al documentelor cu specificarea serviciului
pentru fiecare act în parte, denumirea acestuia, termenul de păstrare şi eventual observaţii.

Nr. _____ din _______


Director,
__________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
pentru constituirea comisiei de selecţionare anuală a documentelor create

Profesor _____________, director al ___________, judeţul _____ numit prin _______,


în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale;
- LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
- LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.
16/1996;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de________;
- Avizul Direcţiei Arhivelor Naţionale, înregistrat la registratura unităţii sub nr.______
din_____________.
DECID:
Art. 1. Se constutuie la nivelul unităţii comisia de selecţionare anuală a documentelor
create, compusă din :
Preşedinte _____________
Secretar _______________
Membru _______________
Membru _______________
Membru _______________
Art. 2. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create, se întruneşte anual sau ori
de câte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea
practică sau istorică, hotărârea luată consemnându-se într-un proces verbal (model anexa nr. 5 la
lege);
Art. 3. Procesul verbal de selecţionare, împreună cu inventarele documentelor propuse
pentru eliminare, precum şi inventarele documentelor care se păstrează permanent se înaintează
spre avizare Direcţiei Arhivelor Naţionale;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
NOTĂ:
Numărul membrilor din comisia de selecţionare anuală a documentelor create este impar.
Nr. _____ din _______ Director,__________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea învăţătorilor la clasele I-IV

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- art.19, lit. (f), art. 28 lit ( f ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate an şcolar 2008-2009, învăţătorii pentru clasele


I-IV.
__________________ clasa I A
__________________ clasa I B
__________________
__________________ clasa a II a A
__________________ clasa a II a B
__________________
__________________ clasa a III a A
__________________
__________________ clasa a IV a A
__________________
Art. 2. Învăţătorii sus numiţi întocmesc pentru validare raportul privind situaţia şcolară
semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după
încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______


Director,
__________________
Unitatea de învăţământ _____________
DECIZIE
privind numirea comisiei ariei curriculare consiliere, orientare
şi activităţi extraşcolare (comisia metodică a diriginţilor)
Profesor _______________________________, director al _______________________,
judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- art.19, lit. (f), art. 41, art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
DECID:
Art. 1. Se numeşte la nivel de unităţii comisia ariei curriculare consiliere, orientare şi
activităţi extraşcolare (comisia metodică a diriginţilor), compusă din:
Responsabil prof. ______________________
Membru prof. __________________ diriginte clasa a Va A
Membru prof. __________________ diriginte clasa a Va B
Membru prof.___________________ diriginte clasa a Va___
Membru prof. __________________ diriginte clasa a VI a A
Membru prof. __________________ diriginte clasa a VI a___
Membru prof. __________________ diriginte clasa a VII a A
Membru prof. __________________ diriginte clasa a VII a___
Membru prof.___________________ diriginte clasa a VIII a A
Membru prof.___________________ diriginte clasa a VIII a __
Membru prof.___________________ diriginte clasa a IX a A
Membru prof.___________________ diriginte clasa a IX a _
Membru prof.___________________ diriginte clasa a X a A
Membru prof.___________________ diriginte clasa a X a___
Membru prof.___________________ diriginte clasa a XI a
Membru prof.___________________ diriginte clasa a XII a
Art. 2. Sarcinile membrilor comisiei sunt:
- Coordonarea activităţii claselor de elevi;
Proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii
de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective;
- Întocmeşte planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii
educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa
elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- coordonează activitatea consiliului clasei;
- numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi
organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
- colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea
armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
- preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora
le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
- prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului
intern;
- organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
- informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la
testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la
certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după
finalizarea învăţământului obligatoriu;
- urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia
elevului, săptămânal;
- motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii
sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate,
ale părinţilor, aprobate de director;
- analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor
şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
- sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de
învăţământ;
- informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
- stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit
abateri grave ;
- felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de
copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi
premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
- organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în
plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al
copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre
potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor
sancţiuni disciplinare,
- propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
- aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul
regulament;
- recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în
cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
- completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a
acestuia;
- calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea
elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor,
potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în
carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.
- prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.
- proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare
şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. _____ din _______ Director, __________________

NOTĂ: Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este şeful
comisiei diriginţilor.
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea consilierului/coordonatorului pentru
programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Hotărârea Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din data de______;
- Art. 19, lit (f) , art. 26, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Ordin Nr. 3337 din 08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru
proiecte şi programe ecucative şcolare şi extraşcolare în cadrul unor unităţi de învăţământ
preuniversitar;
DECID:

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate consilierul/coordonatorul pentru programe şi


proiecte educative şcolare şi extraşcolare în persoana domnului (doamnei)prof._________ ;
Art. 2. Directorul/directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare;
Art. 3. Fişa postului pentru consilierul/coordonatorul pentru programe şi proiecte educative
şcolare şi extraşcolare este prevăzută în anexă, parte integrantă a Ordin Nr. 3337 din 08.03.2002
privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi programe ecucative şcolare şi
extraşcolare în cadrul unor unităţi de învăţământ preuniversitar;
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______


Director,
__________________

NOTĂ:
- Este numit din rândul cadrelor didactice angajate ale şcolii;
- Se poate acorda o recompensă lunară din fondul de premiere constituit lunar
prin aplicarea cotei de 2 % asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de
venituri şi cheltuieli;
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind constituirea catedrelor la nivelul unităţii şcolare

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Hotărârea Consiliului Profesoral din data de___________.
- art. 28, lit ( e ), art. 35, art. 36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

DECID:
Art. 1. Se constituie catedrele la nivel de unitate pentru anul şcolar 2008-2009, conform
anexei la la prezenta decizie;
Art. 2. Şefii catedrelor sunt nominalizaţi în anexa la prezenta decizie. Atribuţiile acestora
sunt specificate în art. 36 şi art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005
Art. 3. Atribuţiile catedrelor sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia
acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează
evaluarea elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri
şcolare;
h) şeful de catedră stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
i) şeful de catedră evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi
propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine
documentat;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile
personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la
stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. _____ din _______

Director,
__________________

NOTĂ : În cadrul anexei se vor nominaliza catedrele (formate din minim 4 membri,
pentru un număr mai mi sau egal cu trei membri se constiuie o comisie metodică incluzând
discipline înrudite sau arii curiculare) şi responsabilii acestora.
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea comisiei pentru întocmirea situaţiilor
statistice

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Hotărărea Consiliului Profesoral în data _________________
- art.19, lit. (h), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ comisia pentru întocmirea situaţiilor


statistice, formată din:
Preşedinte: prof._________________
Membru: prof___________________
Membru: prof___________________
Membru: prof___________________
Membru: prof___________________
Art. 2. Atribuţiile comisiilor sunt de:
- Întocmire a situaţiilor statistice;
- Redactare a situaţiilor statistice;
- Înregistrează la registratura unităţii situaţiile statistice;
- Supun spre aprobare conducătorul instituţiei de învăţământ a situaţiilor statistice;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,
__________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea comisiei de înscriere în învăţământul post-obligatoriu

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Hotărărea Consiliului Profesoral în data _________________
- art.19, lit. (h), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Anexa nr.1 din Metodologia continuării studiilordupă finalizarea învăţământului
obligatoriu.
DECID:
Art. 1. Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ comisia de înscriere în învăţământul post,
formată din:
Preşedinte: prof._________________
Membru: ___________________ secretar
Membru: ___________________ consilierul psihopedagog
Membru: prof___________________ diriginte clasa a X a A
Membru: prof___________________ diriginta clasa a Xa _____
Art. 2. Atributiile comisiei sunt:
a) organizează, în tot cursul anului şcolar şi, mai ales, în a doua jumătate a semestrului al
doilea, actiuni de informare a elevilor, referitor la:
- modalitatea de înscriere în ciclul superior al liceului sau în anul de completare;
- prevederile cuprinse în prezenta metodologie;
- calendarul admiterii în ciclul superior al liceului sau în anul de completare.
b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolventii clasei a X-a, respectiv ai anului de
completare;
c) verifică documentele candidatilor şi calculează, pentru absolvenţii înscrişi pentru
continuarea studiilor, mediile de admitere în ciclul superior al liceului, respectiv în anul de
completare;
d) pâna la data de 1 iunie, afiseaza disciplinele şi programele pentru examenele de diferente,
precum şi criteriile specifice de departajare a candidatilor, stabilite de unitatea de învatamânt;
e) aplică criteriile de departajare şi raspunde de ierarhizarea corectă a candidatilor. Orice
greşeală de înscriere efectuată de membrii comisiei atrage dupa sine sancţionarea celor vinovati,
care raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz;
f) raspunde de afisarea, la termenul fixat prin calendar, a listelor cu candidatii admişi.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. _____ din _______ Director, __________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind constituirea consiliului profesorilor şi a comisiei de organizare, desfăşurare şi
corectare a lucrărilor de evaluare de la învăţământul cu frecvenţă redusă

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Hotărârea Consiliul de Administraţie din data de__________.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu frecvenţă
redusă aprobat prin OMECT nr. 2846/1997;
- Art. 9, art. 11 şi art. 12 din Ordinul nr. 5139/22.12.1999 pentru aprobarea Metodologiei
de aprobare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă din instituţiile învăţământ liceal;
- art.19, lit. (f), art. 28 lit ( f ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

DECID:

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate şcolară consiliul profesorilor pentru clasele cu


frecvenţă redusă, format din:
Diriginte prof.___________________
Prof.______________________ - materia
Prof______________________ - materia
Prof._____________________ -materia
________________________________
________________________________
Art. 2. Evaluarea elevilor la clasele cu frecvenţă redusă se efectuează prin examinări scrise
sau orale. Pentru fiecare disciplină se va acorda cel puţin o notă prin evaluare scrisă (în afara
tezei). Durata probei de evaluare este de 1 oră
Art. 3. Plata cadrelor didactice ce participă la corectarea lucrărilor se face în regim de şase
lucrări pentru o oră (10 minute pentru fiecare lucrare corectată).
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,
__________________
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind numirea în funcţia de coordonator al comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului
- de Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de_________
- Art. 44 alin. (1), Cap IV din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Art. 11, alin (2) din Ordonanţă de Urgenţă nr.75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
- LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

DECID:
Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate coordonatorul comisiei de evaluare şi asigurare
a calităţii în persoana prof. ___________________.
Art. 2. Coordonatorul comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii în persoana prof.
___________________ va asigura conducerea operativă a acesteia.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,
__________________

NOTĂ:
- Conducerea operativă a comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii este asigurată de
conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
Unitatea de învăţământ _____________

DECIZIE
privind constituirea comisiei paritare

Profesor _______________________________, director al _______________________,


judeţul _________ numit prin _________,
în temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completările şi
modificările ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.145 din Legea Învăţământului nr. 84 din 24.07.1995 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____din__________.
- Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată;
- Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007-2010, înregistrat la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/2006.
- Anexa 5 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ -
2007/2008 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu nr.
596/15/12.11.2007.

DECID:

Art. 1. Se constituie Comisia paritară la nivelul de unitate şcolară, dupa cum


urmeaza:
Membri:
Prof_______________________
Prof_______________________
Prof._______________________
Prof._______________________
Membri supleanţi:
Prof_______________________
Prof_______________________
Prof._______________________
Prof._______________________
Art. 2. Comisia paritara constituita la nivelulul unităţii şcolare, are atributiile prevazute în
Regulamentul privind organizarea şi functionarea comisiei paritare – Anexa nr. 5 la Contractul
colectiv de muncă unic la nivel de ramura învatamânt;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.
Nr. _____ din _______

Director,
__________________

S-ar putea să vă placă și