Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE NR.

pentru numirea comisiei de recepţie a valorilor materiale

Profesor ________________________, director al


_______________________________________ numit prin DECIZIA I.S.J..
______________________________
în temeiul:
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
- art.96 din Legea Învăţământului nr. 1 din 10.01.2011 republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
având în vedere prevederile:
- art.19,lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005;
- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliului de
Administraţie din data _______ şi aplicat in baza decizia nr._____ din__________.
- Regulamentul de ordine interioară avizat de Consiliul de Administraţie în data
de_________ şi aprobat de Consiliul Profesoral în data de şi aplicat în baza deciziei nr._____
din________.
- Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii republicată cu completările si
modificările următoare;
DECID:

Art. 1. Se constituie la nivelul unităţi de învăţământ, comisia de recepţie a valorilor


materiale, în următoarea componenţă:
- gestionar
- membru
- membru
- membru
Art.2 . Comisia va participa la verificarea cantitativă a materialelor intrate în unitate
de învăţământ, semnând în locul stabilit din nota de intrare recepţie şi constatare de diferenţe;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către
serviciul secretariat.

Director,
Semnătura de primire