Sunteți pe pagina 1din 8

Denumirea instituţiei

…………………….
Se aprobă, Se confirmă,
Director Arhivele Naţionale
Direcţia Judeţeană ___________
Director,

NOMENCLATOR ARHIVISTIC
Aprobat prin Decizia nr. din

Serviciile Denumirea dosarului (conţinutul Termen OBS.


(Compartimentele) pe scurt al problemelor la care se de
referă) Păstrare

A. Conducere 1. Cartea de onoare P


- Consiliul de 2. Jurnalul şcolii P
Administraţie 3. Proiectul şcolii (de dezvoltare P
- Director instituţională)
- Director Adjunct 4. Regulamente de ordine P
- Consilier Educativ interioară
- Consiliul 5. Registru inspecţii speciale P
Profesoral 6. Registru procese-verbale - P
- Comisii şi Catedre Consiliul de Administraţie
Metodice 7. Registru procese-verbale - P
- Comisia Consiliul Profesoral
Consultativă 8. Registru procese-verbale – P
Comisii Metodice
9. Plan managerial anual P
10. Plan managerial semestrial 2 ani
11. Raport asupra stării P
învăţământului - anual
12. Raport asupra stării 2 ani
învăţământului - semestrial
13. Planuri şi programe de 30 ani
învăţământ
14. Organigrama P
15. Regulament de funcţionare P
16. Planurile calendaristice ale 2 ani
profesorilor şi diriginţilor
17. Scheme orare 5 ani C.S.
18. Documente privind evenimente P
deosebite din viaţa şcolii
(înfiinţare, schimbarea denumirii,
aniversări, decorări, distincţii,
etc.)
19. Documente privind colaborarea P
cu comunitatea locală
20. Decizii ale conducerii P
21. Activitatea cercurilor pedagogice 5 ani C.S.
22. Inventarele arhivistice şi P
procesele –verbale de predare
primire
23. Nomenclatorul arhivistic P

B. Secretariat 1. Ordine, dispoziţii, instrucţiuni, P


regulamente, regulamente,
circulare ce reglementează
activitatea din învăţământ
2. Schema de încadrare a şcolii, fişa P
de încadrare a personalului
didactic
3. Evidenţa normelor didactice şi 2 ani C.S.
repartizarea orelor personalului
didactic (foi de normă, situaţii
privind realizarea normelor
didactice, etc.)
4. State de funcţii P
5. Fişa postului 10 ani Se păstrează
C.S. şi în dosarul
personal
6. Dosare personale ale personalului 70 ani
didactic şi nedidactic (copii
certificate de naştere, aprecieri,
fişe de înscriere grad, diplome,
perfecţionare, contracte de
muncă, etc. )
7. Cărţile de muncă neridicate 70 ani
8. Registru de evidenţă a cărţilor de P ani
muncă
9. Dosarele celor pensionaţi 50 ani
10. Situaţii privind perfecţionări 2 ani
continue, formarea formatorilor
11. Corespondenţa privitoare la 5 ani C.S.
eliberări de adeverinţe sau alte
acte ale personalului didactic şi
administrativ, elevi (inclusiv
cererile, foile matricole)
12. Borderoul de expediere a 2 ani
corespondenţei
13. Condici pentru prezenţa cadrelor 5 ani C.S.
didactice
14. Condici pentru prezenţa 2 ani
personalului nedidactic
15. Planuri de şcolarizare, situaţii P
statistice, informări privind
şcolarizarea elevilor
16. Situaţii, procese-verbale, referate
privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor
cultural-ştiinţifice şi sportive,
olimpiade şcolare, lucrări
premiate, schimburi de
experienţă, excursii, tabere,
festivaluri, cantonamente, etc.
- de nivel naţional, P
internaţional
- de nivel local 5 ani C.S.
17. Cataloage de la examene (BAC, P
teze unice)
18. Cotoare certificate absolvire P
19. Cotoare acte de studiu eliberate şi P
formulare completate şi
neeliberate
20. Registru pentru evidenţa actelor P
de studiu primite sau eliberate
21. Procese-verbale privind evidenţa P
actelor de studiu necompletate,
neridicate şi a celor anulate
22. Registru de evidenţă a P
formularelor, a actelor de studiu
primite de unităţile de învăţământ
şi a celor eliberate absolvenţilor
23. Registre matricole P
24. Cataloage de clasă P
25. Cataloage examene de diferenţă 5 ani C.S.
26. Cataloage corigenţă 5 ani C.S.
27. Cataloage cu notele acordate la 5 ani C.S.
susţinerea probei practice
28. Registru pentru înscrierea şi P
evidenţa elevilor
29. Lucrări scrise elaborate de elevi 2 ani
la diferite examene susţinute
30. Procese-verbale, dări de seamă P
statistice, referate ale
preşedinţilor şi comisiilor de
examene (admitere, absolvire,
bacalaureat)
31. Dosare personale ale elevilor 5 ani
pentru înscrierea la examene
( copii certificate de naştere, fişe
de înscriere, copii foi matricole,
documentaţia privind abaterile
disciplinare, cereri, adeverinţe
etc.)
- cu excepţia actelor de studiu în
original care se vor păstra
permanent
32. Dări de seamă statistice anuale P
privind rezultatele la învăţătură
ale elevilor
33. Registru de intrare-ieşire 20 ani
34. Confirmări privind mişcarea 5 ani
elevilor
35. Documente privind abaterile 5 ani
disciplinare ale elevilor
36. Procese-verbale de control 10 ani
37. Registru bilete de transport 2 ani
personal didactic
38. Borderouri aplicare timbru sec P
39. Situaţii privind controlul medical 5 ani C.S.
periodic al personalului
40. Registru de procese-verbale ale 2 ani
cadrelor didactice de serviciu pe
şcoală
41. Documentaţia privind salariile de 5 ani
merit
42. Documentaţia privind acordarea 10 ani
ajutorului bani de liceu
43. Documentaţia privind acordarea 10 ani
ajutorului pentru elevi - Euro 100
44. Documentaţia privind acordarea 10 ani
ajutorului pentru elevi - Euro 200
45. Cereri concediu 2 ani
46. Organizarea şi desfăşurarea 5 ani
concursurilor pentru personalul
nedidactic, auxiliar
47. Dosare acordare burse elevi 2 ani
48. Recensământ preşcolari 5 ani
49. Inventare arhivistice, procese- P
verbale de predare primire
50. Nomenclatorul arhivistic P
51. Registru de evidenţă curentă (al P
inventarelor)
52. Registru de depozit P
53. Registru de evidenţă a P
ştampilelor şi sigiliilor
54. Corespondenţa cu DJ MM AN P
( lucrări de selecţionare, procese-
verbale de control, etc.)

C. Contabilitate 1. Darea de seamă contabilă anuală 10 C.S.


2. Darea de seamă contabilă lunară 3 ani
3. Darea de seamă contabilă 5 ani
trimestrială
4. Balanţa de verificare 5 ani
5. Note contabile, acte justificative 10 ani
(acte de casă, acte de bancă,
facturi, ordine de plată, etc.)
6. State de plată şi fişe personale de 50 ani
salarizare, pontaje
7. State de plată a burselor, a 10 ani
abonamentelor C.S.
8. Fişe de conturi sintetice 10 ani
C.S.
9. Fişe de conturi analitice 10 ani
10. Fişe de cheltuieli bugetare 10 ani
11. Documente privind garanţiile de 10 ani
gestiune
12. Propuneri plan venituri şi 10 ani
cheltuieli, bugetare
13. Propuneri plan venituri şi 10 ani
cheltuieli extrabugetare
14. Bugetul de venituri şi cheltuieli 50 ani
activ. bugetară şi extrabugetar C.S.
15. Virări credite, activităţi bugetare 5 ani
şi autofinanţate
16. Registre de casă 10 ani
17. Chitanţiere 10 ani
18. Registru unic de control 10 ani
C.S.
19. Procese-verbale , corespondenţă 10 ani
şi alte acte remise de organele de
control
20. Documente referitoare la licitaţii 10 ani
21. Monitorizare cheltuieli personal 5 ani
22. Cont de execuţie activitate 10 ani
bugetară
23. Cont de execuţie activitate 10 ani
autofinanţare
24. Ordine de plată 10 ani
25. Acte justificative privind 10 ani
decontarea sumelor încasate prin
comitetele de părinţi
26. Referate de necesitate 2 ani
27. Declaraţii fişe fiscale 10 ani
28. Fişe fiscale 50 ani
29. Declaraţii C.A.S. 50 ani
30. Liste şomaj 5 ani Se păstrează
31. Asigurări de sănătate 5 ani pe suport
electronic
32. Situaţii privind acordarea 10 ani
tichetelor cadou

33. Certificat fiscal P

34. Inventarele arhivistice şi P


procesele-verbale de predare-
primire
35. Nomenclatorul arhivistic P

D. Administrativ 1. Acte privind situaţia imobilului, P


schiţe, planuri
2. Procese-verbale de recepţie 15 ani
lucrări reparaţii capitale şi C.S.
curente, contracte încheiate
3. Procese-verbale, referate în 5 ani
legătură cu paza contra
incendiilor
4. Planul de pază a instituţiei 5 ani
5. Bonuri de materiale şi note de 10 ani
recepţie
6. Fişe de magazie 10 ani
7. Registrul mijloacelor fixe P
8. Inventare mijloace fixe şi obiecte 10 ani
de inventar, procese-verbale de C.S.
casare
9. Situaţii privind comanda de 5 ani
manuale, evidenţa manualelor
10. Documente referitoare la ajutoare 5 ani
sociale ( rechizitele, lapte, corn)
11. Note de comandă 5 ani
12. Contracte de sponsorizare 5 ani
13. Evidenţa spaţiilor închiriate 5 ani
14. Referate de necesitate 2 ani
15. Acte privind mijloacele de 5 ani
transport (foi de parcurs şi FAZ-
uri)
16. Corespondenţă privind prestările 2 ani
de servicii (apă, canal, C.S.
electricitate)
17. Lista legitimaţiilor de masă 10 ani
eliberate
18. Dosar cuprinzând documente cu 2 ani
privire la autorizaţia sanitară C.S.
19. Procese-verbale, referate,
corespondenţă în legătură cu 5 ani
măsurile pentru paza contra
incendiilor, igiena şi protecţia
muncii
20. Inventarele arhivistice şi
procesele-verbale de predare- P
primire
21. Nomenclatorul arhivistic P

E. Biblioteca 1. Organizarea şi desfăşurarea 15 C.S.


activităţii bibliotecii şcolare:
referate, procese-verbale
2. Catalogul sistematic, alfabetic, P
tematic pe subiecte
3. Procese-verbale privind P
verificarea fondului bibliotecii
4. Fişa de catalog 50 ani
5. Procese-verbale de casare a 10 ani
cărţilor potrivit instrucţiunilor în C.S.
vigoare
6. Caiet evidenţă activitatea 15 ani
bibliotecii
7. Fişa de înscriere în bibliotecă 15 ani
8. Act de primire 10 ani
9. Registru de cote P
10. Registru de organizarea şi P
mişcarea fondului bibliotecii
11. Registru de inventar publicaţii P
12. Registru de evidenţă a cititorilor 15 ani
13. Fişa de autor P
14. Lucrări didactice: atestat, grad P
15. Inventarele arhivistice şi
procesele-verbale de predare- P
primire
16. Nomenclatorul arhivistic P

E. Comitetul 1. Dare de seamă asupra mişcării 10 ani


cetăţenesc de fondurilor
părinţi 2. Acte de evidenţă primară 10 ani
3. Referate, informări privind 10 ani
activitatea comitatelor de
părinţilor
4. Registru procese-verbale ale P
şedinţelor Comitetelor de părinţi
5. Inventarele arhivistice şi
procesele-verbale de predare- P
primire
6. Nomenclatorul arhivistic P