Sunteți pe pagina 1din 147

APROBAT,

DIRECTOR,

PROF. BENDRIȘ DANIEL ȘTEFAN

……………………………..

AVIZAT

PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.

PROF. ȘOȚAN IOAN CIPRIAN

…………………….

OPIS DOCUMENTE

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL


Nr.crt. Documente privind mediul de control Pag.

1 Referat privind emiterea Deciziei pentru constituirea Comisiei de monitorizare a 3


sistemului de control intern managerial

2 Decizia Directorului privind numirea Comisiei de monitorizare 5

3 Anexa nr.1 - Componenta Comisiei de monitorizare 6

4 Lista obiectivelor generale si specifice 7

5 Procese verbale de instruire a Comisiei de monitorizare a sistemului de control 11


intern managerial

6 Chestionare de autoevaluare a membrilor Comisiei de monitorizare a sistemului 17


de control intern managerial

7 Anexa nr.2 - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de 25


monitorizare a sistemului de control intern managerial

8 P.S.M. 01 - Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea, de către Secretariatul 30


Tehnic al Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de monitorizare, consiliere /

1
îndrumare metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

9 P.S.M. 02 - Procedură documentată - elaborarea și codificarea procedurilor 66


generale și operaționale

10 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 104

2
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MUREȘ
LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU MUREȘ
Aprobat,

Director,

Prof. Bendriș Daniel Ștefan

Nr. Inreg. ______/_____________

REFERAT

În baza prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului


controlului intern managerial al entităților publice, entitățile publice sunt obligate să
implementeze Codul controlului intern, care cuprinde standardele de management/
control intern pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Conducătorii entităților publice vor dispune – ținând cont de particularitățile


cadrului legal, organizațional, de personal, de finanțare și de alte elemente specifice,
precum și de standardele prevăzute în anexă la ordin – măsurile necesare pentru
elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizații,
inclusiv a procedurilor, formalizate pe activități.

Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente


ale măsurilor respective vor fi cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de
control managerial, elaborate la nivelul fiecărei entități publice.

În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a


implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș constituie, princ act de decizie
internă, o structură cu atribuții în acest sens.

Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș elaborează


anual un raport asupra sistemului de control intern managerial, care se prezintă ca
anexă la situația financiară a exercițiului bugetar încheiat. Neîndeplinirea de către
3
ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra
sistemului de control intern, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de
la 3000 lei la 5000 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rog să analizați și să dispuneți


numirea Comisiei și a cadrului privind monitorizarea sistemului de control intern
managerial din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

Compartiment Financiar Contabilitate

Ec. Dragotă Angela

4
DECIZIA nr. .... / ...................
Privind numirea Comisiei de monitorizare
Prof. Bendriș Daniel Ștefan – directorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș;

Având în vedere:

 referatul Compartimentului financiar-contabil prin care se propune constituirea


comisiei pentru monitorizarea sistemului de control intern managerial din
cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
 în conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din OSGG Nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 în temeiul Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
DECID:

Art. 1 – Se constituie Comisia pentru monitorizarea sistemului de control


intern managerial din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, în
componența prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie, care face parte integrantă
din aceasta.

Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei


pentru monitorizarea sistemului de control intern managerial din cadrul Liceului
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, potrivit anexei nr. 2 la prezenta decizie, care
face parte integrantă din aceasta.

Art. 3 – Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern


managerial conform anexei nr. 3 la prezenta decizie, care face parte integrantă din
aceasta.

Art. 4 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către


Compartimentele din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

Dată la Târgu Mureș, azi ...................

DIRECTOR

Prof. BENDRIȘ DANIEL ȘTEFAN

5
ANEXA nr. 1 la Decizia nr. .... / ...................

COMPONENTA
Comisiei privind numirea Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control
Intern Managerial la Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș

PREȘEDINTE: ȘOȚAN IOAN CIPRIAN

MEMBRI:

1. DRAGOTĂ ANGELA
2. ȘIMON RODICA VIORICA
3. ȘIMON GEORGE STELIAN

SECRETARIAT TEHNIC: SUCIU ALEXANDRU MIHAI

6
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE ALE

LICEULUI TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU MUREȘ

Obiective Sub-obiective Obiective specifice


generale

A. Organizarea A1. Management  creșterea monitorizării modului de


internă instituțional și aplicare și ducerii la îndeplinire de către
strategic structurile proprii, a deciziilor,
hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a
celorlalte acte normative, provenind de la
MEN sau ISJ Mureș, a deciziilor interne;
 actualizarea permanentă a
regulamentelor de organizare și
funcționare prin reactualizarea rolurilor,
obiectivelor și direcțiilor structurilor
interne ale unitatii;
 focalizarea gestiunii publice pe o viziune
a viitorului, pe misiunea pe care unitatea
o are de înfăptuit și pe obiectivele ce
compun această misiune;
 definirea clară a responsabilităților,
produrilor și standardelor ce urmează a fi
utilizate în procesul de evaluare a
rezultatelor;
 îmbunătățirea comunicării și circuitului
informațional între compartimente, intre
nivelurile ierarhice și funcționale;
 reorganizarea activității de evidență și
circulația periodică a actelor.
A.2. Asigurarea  atestarea capacitatii fiecarei structuri
calitatii serviciilor furnizoare de educatie de a satisface
educationale asteptarile beneficiarilor si standardelor
de calitate, prin activitati de evaluare;
oferite
 dezvoltarea unei culturi institutionale a
calitatii;
 Imbunatatirea calitatii activitatilor
desfasurate;
 Asigurarea informarii si evaluarii
7
Obiective Sub-obiective Obiective specifice
generale

gradului de satisfactie a tuturor factorilor


implicati in procesul de invatamant;
 Revizuirea si optimizarea politicilor si
strategiilor educationale la nivelul
unitatii.
B. B1. Valorificarea  actualizarea permanentă a fișei postului,
Managementul competențelor și cu implicarea în redactarea fișei postului
resurselor umane responsabilităților a salariatului care ocupă postul respectiv
asigurand o concordanta intre fisa
personalului
postului, ROFUI si ceea ce se executa in
realitate;
 aplicarea corectă a procedurilor de
evaluare a activității personalului ca
premisă de promovare și motivare.
B2. Metode și  adoptarea, modificarea sau completarea
instrumente de organigramei, numărului de personal și
gestiune statului de funcții al aparatului propriu în
funcție de necesitățile impuse de
previzională a
atribuțiile acestuia, corelat cu
resurselor umane reglementările legale în vigoare;
 asigurarea unei planificări a resurselor
umane în funcție de procesele
instituționale ce urmează a se derula.
B3. Formarea  elaborarea planurilor de formare continuă
continuă a salariaților în funcție de rezultatele
evaluării performanțelor profesionale și
reglementărilor legale în vigoare;
 în bugetul de venituri și cheltuieli vor fi
aprobate resursele financiare necesare
realizării planului de formare continuă;
 inițierea salariatilor în domeniul utilizării
programelor informatice la nivelul
standardelor ECDL;
 motivarea specialiștilor din unitate pentru
a participa la programe de perfecționare
organizate de alte instituții specializate în
domeniul gestionării fondurilor
structurale ale U.E.;
 întărirea colaborării cu comisia paritară
în vederea negocierii măsurilor
referitoare la sănătatea salariaților și
securitatea muncii, constituirea și
8
Obiective Sub-obiective Obiective specifice
generale

folosirea fondurilor destinate


îmbunătățirii condițiilor de muncă,
precum și crearea facilităților de
respectare de către salariați a codurilor
etice specifice de conduită;
 instruirea personalului contractual în
aplicarea programelor europene.
C. Gestiunea  formarea continuă a personalului de
serviciilor specialitate pentru pregătirea
educationale implementării sistemului de bugetare
bazat pe programe;
oferite
 formarea continua a personalului
didactic;
 îmbunătățirea activității de control intern
la nivelul compartimentelor din cadrul
unitatii;
 stabilirea, urmărirea și aplicarea unor
politici și strategii bugetare pe termen
lung și mediu, atât pentru entitate, care să
urmărească creșterea gradului de
autofinanțare și, implicit, de autonomie;
 monitorizarea utilizării fondurilor de
investiții publice și a resurselor bugetare;
 pentru eficientizarea calității serviciilor
oferite se asigura functionarea Comisiei
CEAC, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG
nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii;
 îmbunătățirea managementului unitatii
depinde și de utilizarea eficientă a
instrumentelor de control de gestiune, de
simplificarea și corelarea actului
decizional, de transparență a acestuia, de
acoperire cu tehnică de calcul și
informație dar si de posibilitatea in viitor
a incadrarii cu personal pentru anumite
activitati.
D. Legături  realizarea unei comunicări eficiente cu
interinstituționale ISJ Mureș pentru identificarea nevoilor și
resurselor în vederea promovării de
proiecte și programe comunitare de
dezvoltare a bazei materiale a unitatii;
9
Obiective Sub-obiective Obiective specifice
generale

 colaborarea continuă cu entitati similare


in vederea dezvoltarii politicilor publice
specifice domeniului;
 continuarea și eficientizarea relațiilor de
colaborare/cooperare/parteneriat cu
O.N.G.-uri, patronate și sindicate și alte
organisme asimilate pentru informare
reciprocă și identificarea nevoilor
copiilor unitatii în vederea realizării unor
proiecte de interes comun;
 dezvoltarea unei relații deschise și active
cu mass-media pentru diseminarea
informațiilor și realizarea transparenței
actelor decizionale și a activităților de
modernizare a instituției.

E. Sistem  lărgirea ofertei de servicii informaționale


informațional pentru a face mai cunoscuta activitatea
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș;
 folosirea tehnologiei informaționale în
vederea îmbunătățirii circulației
informațiilor la toate nivelurile instituției;
 asigurarea accesului la informație prin
tehnologii informaționale pentru
utilizatorii finali ai serviciilor unitatii.

10
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

PROCES-VERBAL Nr. 1

încheiat în cadrul ședinței de lucru a Comisiei din data de 15.04.2019

În cadrul ședinței de lucru din data de 15.04.2019 membrii Comisiei de


monitorizare, numită prin Decizia Directorului nr. .... din ................... în conformitate
cu Regulamentul acesteia, pe baza asistenței de specialitate primită, au efectuat
următoarele activități:

 s-a studiat și analizat OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului


controlului intern managerial al entităților publice pe baza asistenței
de specialitate primită;
 președintele Comisiei a elaborat un chestionar pentru autoevaluarea
membrilor acesteia, cu scopul evaluării nivelului de cunoaștere a
prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice pe baza asistenței
de specialitate primită;
 chestionarele au fost completate de către toți membrii Comisiei,
rezultând un grad de cunoaștere corespunzător aplicării cerințelor
OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice pe baza asistenței de specialitate
primită;
 Comisia a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control
managerial al Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș,
program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene,
precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum sunt
elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice pe
activități, perfecționarea profesională etc. Elaborarea programului a
ținut seama de regulile minimale de management conținute de
standardele de control intern aprobate prin OSGG Nr. 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice, particularitățile organizatorice și funcționale ale Liceului
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, personalul și structura
acesteia pe baza asistenței de specialitate primită;
 a fost supus spre aprobare directorului, Programul de dezvoltare a
sistemului de control managerial;
 au fost stabilite obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/manageria în conformitate cu OSGG Nr. 600/2018
11
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice, pe baza asistenței de specialitate primită, și anume:
 organizarea procesului privind implementarea sistemului
de control intern managerial;
 analiza elaborării și dezvoltării Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
 implementarea sistemului de control intern managerial
la nivelul unitatii;
 implementarea standardelor de control intern
managerial;
 întocmirea raportărilor semestriale și anuale cu privire la
implementarea sistemului de control intern managerial.
Președintele Comisie a supus la vot membrilor acesteia toate problemele
discutate și măsurile luate, pentru care a existat un consens în unanimitate de voturi.

În perioada următoare Președintele Comisiei va convoca Comisia periodic,


urmărind parcurgerea celor 10 etape în procesul de implementare a sistemului de
control intern managerial.

Secretariatul Tehnic va înregistra Procesul verbal de ședință în Registrul de


evidență a ședințelor Comisiei și va face informări către director.

Președinte Comisie Semnătura

Numele și prenumele

Șoțan Ioan Ciprian

Membrii Comisie

Numele și prenumele: Dragotă Angela Semnătura _________________

Numele și prenumele: Șimon Rodica Viorica Semnătura _________________

Numele și prenumele: Șimon George Stelian Semnătura _________________

Secretariat tehnic:

Numele și prenumele: Suciu Alexandru Mihai Semnătura _________________

12
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

PROCES-VERBAL nr. 2

încheiat în cadrul ședinței de lucru a Comisiei din data de 17.04.2019

În cadrul ședinței de lucru din data de 17.04.2019 membrii Comisiei de


monitorizare, numită prin Decizia Directorului nr. .... din ................... în conformitate
cu Regulamentul acesteia, pe baza asistenței de specialitate primită, au efectuat
următoarele activități:

 s-a dispus verificarea Situației Centralizatoare anuale de la data de


31.12.2018 privind stadiul implementării sistemului de control intern
managerial pe baza asistenței de specialitate primită;
 s-au analizat și aprobat materialele elaborate privind îndeplinirea
Etapei I + II și Etapa III din cadrul Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial pe baza asistenței de
specialitate primită;
 s-au analizat și aprobat un număr de 25 de proceduri operaționale și 4
Proceduri de sistem în conformitate cu Registrul pentru evidența
procedurilor de sistem/operaționale ale Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș pe baza asistenței de specialitate primită;
 Președintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate
problemele discutate și măsurile luate, pentru care a existat un
consens în unanimitate de voturi.
 pornind de la Planul managerial, a fost întocmită Lista privind
obiectivele generale și specifice pe baza asistenței de specialitate
primită;

13
În perioada următoare Președintele Comisie va convoca Comisia periodic,
urmărind parcurgerea următoarelor etape în procesul de implementare a sistemului de
control intern managerial.

Secretariatul Tehnic va înregistra Procesul verbal de ședință în Registrul de


evidență a ședințelor Comisiei și va face informări către ordonatorul de credite.

Președinte Comisie Semnătura

Numele și prenumele

Șoțan Ioan Ciprian

Membrii Comisie

Numele și prenumele: Dragotă Angela Semnătura _________________

Numele și prenumele: Șimon Rodica Viorica Semnătura _________________

Numele și prenumele: Șimon George Stelian Semnătura _________________

Secretariat tehnic:

Numele și prenumele: Suciu Alexandru Mihai Semnătura _________________

14
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

PROCES-VERBAL nr. 3

încheiat în cadrul ședinței de lucru a Comisiei din data de 19.04.2019

În cadrul ședinței de lucru din data de 19.04.2019 membrii Comisiei de


monitorizare, numită prin Decizia Directorului nr. .... din ................... în conformitate
cu Regulamentul acesteia, pe baza asistenței de specialitate primită, au efectuat
următoarele activități:

 s-au analizat și aprobat materialele elaborate privind îndeplinirea Etapei


IV, V, VI, VII, din cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern managerial pe baza asistenței de specialitate primită;
 s-au analizat și aprobat un număr de 30 de proceduri operaționale și 7
Proceduri de sistem în conformitate cu Registrul pentru evidența
procedurilor de sistem/operaționale ale Liceului Tehnologic ”Aurel Persu”
Târgu Mureș pe baza asistenței de specialitate primită;
 Secretarul Tehnic desemnat de către Presedintele Comisiei de Monitorizare
ca responsabil cu întocmirea documentației privind întocmirea Registrului
Riscurilor la nivelul unitatii, pe baza asistenței de specialitate primită, a
prezentat spre analiză documentația corespunzătoare la această dată,
urmând ca cel puțin o dată la 6 luni, așa cum prevede OSGG Nr. 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice, să se completeze și actualizeze Registrul Riscurilor;
 Secretariatul tehnic analizează pe baza asistenței de specialitate primită
procedurile realizate din punctul de vedere al respectării conformităţii cu
structura minimală prevăzută în Procedura documentată;

15
 Secretariatul tehnic propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc
care au fost analizate şi avizate în şedinţa comisiei şi aprobate de către
conducătorul entităţii publice.
 următoarea ședință a Comisiei de Monitorizare va avea loc înainte de data
limită de depunere a Situațiilor financiare pe anul curent și după data
închiderii anului financiar curent, pentru a aproba Chestionarele de
autoevaluare a stadiului de implementare a Controlului intern managerial în
cadrul unitatii, necesare la elaborarea Raportului anual;
 Președintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate problemele
discutate și măsurile luate, pentru care a existat un consens în unanimitate
de voturi.
Secretariatul Tehnic va înregistra Procesul verbal de ședință în Registrul de
evidență a ședințelor Comisiei și va face informări către ordonatorul de credite.

Președinte Comisie Semnătura

Numele și prenumele

Șoțan Ioan Ciprian

Membrii Comisie

Numele și prenumele: Dragotă Angela Semnătura _________________

Numele și prenumele: Șimon Rodica Viorica Semnătura _________________

Numele și prenumele: Șimon George Stelian Semnătura _________________

Secretariat tehnic:

Numele și prenumele: Suciu Alexandru Mihai Semnătura _________________

16
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoaștere a prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind


aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Întrebare Răspuns

1. Ce principii trebuie să respecte Principiile generale de bună practică


sistemele de control intern managerial acceptate pe plan internațional și în
specifice fiecărei țări? Uniunea Europeană.

2. Enumerați trei categorii prin care pot  eficacitatea și eficiența angajatilor;


fi grupate obiectivele în cadrul  fiabilitatea informațiilor interne și
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” externe;
Târgu Mureș.  conformitatea cu legile, regulamentele
și politicile interne.
3. Ce înțelegeți prin noțiunea de risc în Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfășurată în cadrul dacă nu este detectată înainte de a avea
instituției? loc poate aduce disfuncționalități,
prejudicii în atingerea obiectivelor
unitatii.

4. Ce reprezintă procedurile Formalizarea în formă scrisă a pașilor ce


operaționale? trebuie urmați în realizarea sarcinilor,
exercitarea competențelor și angajarea
responsabilităților de către fiecare salariat
al instituției.

5. Enumerați tipurile de control intern.  controlul procedural revine fiecărui


angajat al instituției;
 controlul financiar preventiv;
 controlul ulterior;
 auditul intern;
 auditul extern;
 auditul extern al Comisiei Europene.
6. Cui revine responsabilitatea Conducătorului unitățiiui.
organizării sistemului de control
17
managerial în cadrul instituției?
7. Câte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate în
cadrul instituției?
8. Care sunt rezultatele așteptate în urma  obiectivele vor fi îndeplinite într-un
implementării Codului controlului mod economic, eficient și eficace;
intern managerial în cadrul instituției?  se vor respecta regulile externe și
regulile ordonatorului principal de
credite;
 patrimoniul public și informațiile vor
fi mai bine protejate;
 se vor preveni și depista fraudele și
greșelile;
 documentele contabile emise vor
furniza informații de încredere
referitoare la segmentul financiar și de
management.

Președinte comisie, Membru evaluat,

Șoțan Ioan Ciprian Dragotă Angela

18
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoaștere a prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind


aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Întrebare Răspuns

1. Ce principii trebuie să respecte Principiile generale de bună practică


sistemele de control intern acceptate pe plan internațional și în
managerial specifice fiecărei țări? Uniunea Europeană.

2. Enumerați trei categorii prin care pot  eficacitatea și eficiența funcționarilor;


fi grupate obiectivele în cadrul  fiabilitatea informațiilor interne și
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” externe;
Târgu Mureș.  conformitatea cu legile, regulamentele
și politicile interne.
3. Ce înțelegeți prin noțiunea de risc în Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfășurată în cadrul dacă nu este detectată înainte de a avea
instituției? loc poate aduce disfuncționalități,
prejudicii în atingerea obiectivelor
unitatii.

4. Ce reprezintă procedurile Formalizarea în formă scrisă a pașilor ce


operaționale? trebuie urmați în realizarea sarcinilor,
exercitarea competențelor și angajarea
responsabilităților de către fiecare salariat
al instituției.

5. Enumerați tipurile de control intern.  controlul procedural revine fiecărui


angajat al instituției;
 controlul financiar preventiv;
 controlul ulterior;
 auditul intern;
 auditul extern;
 auditul extern al Comisiei Europene.
6. Cui revine responsabilitatea Conducătorului unitățiiui.
organizării sistemului de control
19
managerial în cadrul instituției?
7. Câte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate în
cadrul instituției?
8. Care sunt rezultatele așteptate în urma  obiectivele vor fi îndeplinite într-un
implementării Codului controlului mod economic, eficient și eficace;
intern managerial în cadrul instituției?  se vor respecta regulile externe și
regulile ordonatorului principal de
credite;
 patrimoniul public și informațiile vor
fi mai bine protejate;
 se vor preveni și depista fraudele și
greșelile;
 documentele contabile emise vor
furniza informații de încredere
referitoare la segmentul financiar și de
management.

Președinte comisie, Membru evaluat,

Șoțan Ioan Ciprian Șimon Rodica Viorica

20
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoaștere a prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind


aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Întrebare Răspuns

1. Ce principii trebuie să respecte Principiile generale de bună practică


sistemele de control intern managerial acceptate pe plan internațional și în
specifice fiecărei țări? Uniunea Europeană.

2. Enumerați trei categorii prin care pot  eficacitatea și eficiența funcționarilor;


fi grupate obiectivele în cadrul  fiabilitatea informațiilor interne și
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” externe;
Târgu Mureș.  conformitatea cu legile, regulamentele
și politicile interne.
3. Ce înțelegeți prin noțiunea de risc în Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfășurată în cadrul dacă nu este detectată înainte de a avea
instituției? loc poate aduce disfuncționalități,
prejudicii în atingerea obiectivelor
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș.

4. Ce reprezintă procedurile Formalizarea în formă scrisă a pașilor ce


operaționale? trebuie urmați în realizarea sarcinilor,
exercitarea competențelor și angajarea
responsabilităților de către fiecare salariat
al instituției.

5. Enumerați tipurile de control intern.  controlul procedural revine fiecărui


angajat al instituției;
 controlul financiar preventiv;
 controlul ulterior;
 auditul intern;
 auditul extern;
 auditul extern al Comisiei Europene.

21
6. Cui revine responsabilitatea Conducătorului unitățiiui.
organizării sistemului de control
managerial în cadrul instituției?
7. Câte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate în
cadrul instituției?
8. Care sunt rezultatele așteptate în urma  obiectivele unitatii vor fi îndeplinite
implementării Codului controlului într-un mod economic, eficient și
intern managerial în cadrul instituției? eficace;
 se vor respecta regulile externe și
regulile ordonatorului principal de
credite;
 patrimoniul public al unitatii și
informațiile vor fi mai bine protejate;
 se vor preveni și depista fraudele și
greșelile;
 documentele contabile emise vor
furniza informații de încredere
referitoare la segmentul financiar și de
management.

Președinte comisie, Membru evaluat,

Șoțan Ioan Ciprian Șimon George Stelian

22
COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL LA LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ

CHESTIONAR PRIVIND AUTOEVALUAREA MEMBRILOR COMISIEI

privind nivelul de cunoaștere a prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind


aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Întrebare Răspuns

1. Ce principii trebuie să respecte Principiile generale de bună practică


sistemele de control intern managerial acceptate pe plan internațional și în
specifice fiecărei țări? Uniunea Europeană.

2. Enumerați trei categorii prin care pot  eficacitatea și eficiența funcționarilor;


fi grupate obiectivele în cadrul  fiabilitatea informațiilor interne și
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” externe;
Târgu Mureș.  conformitatea cu legile, regulamentele
și politicile interne.
3. Ce înțelegeți prin noțiunea de risc în Riscul este un eveniment, o abatere care,
activitatea desfășurată în cadrul dacă nu este detectată înainte de a avea
instituției? loc poate aduce disfuncționalități,
prejudicii în atingerea obiectivelor.

4. Ce reprezintă procedurile Formalizarea în formă scrisă a pașilor ce


operaționale? trebuie urmați în realizarea sarcinilor,
exercitarea competențelor și angajarea
responsabilităților de către fiecare salariat
al instituției.

5. Enumerați tipurile de control intern.  controlul procedural revine fiecărui


angajat al instituției;
 controlul financiar preventiv;
 controlul ulterior;
 auditul intern;
 auditul extern;
 auditul extern al Comisiei Europene.
6. Cui revine responsabilitatea Conducătorului unității.
organizării sistemului de control
managerial în cadrul instituției?
23
7. Câte standarde de control intern/ 16 de standarde.
managerial trebuie implementate în
cadrul instituției?
8. Care sunt rezultatele așteptate în urma  Obiectivele vor fi îndeplinite într-un
implementării Codului controlului mod economic, eficient și eficace;
intern managerial în cadrul instituției?  se vor respecta regulile externe și
regulile ordonatorului principal de
credite;
 patrimoniul public și informațiile vor
fi mai bine protejate;
 se vor preveni și depista fraudele și
greșelile;
 documentele contabile emise vor
furniza informații de încredere
referitoare la segmentul financiar și de
management.

Președinte comisie, Membru evaluat,

Șoțan Ioan Ciprian Suciu Alexandru Mihai

24
Anexă

la DECIZIA nr. .... / ...................

Regulament de Organizare şi Funcţionare

al Comisiei de monitorizare a Sistemului de Control Managerial Intern

din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș

I. Dispoziţii generale

Art. 1 - Scopul Comisiei de monitorizare îl constituie dezvoltarea şi implementarea


Sistemului de Control Managerial Intern (SCMI), în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș, conform OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice.

II. Conducerea Comisiei de monitorizare

Art. 2 – (1) Preşedintele Comisiei de monitorizare este Șoțan Ioan Ciprian.

(2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi delegate unuia dintre membrii Comisiei
de monitorizare

III. Atribuţiile Preşedintelui Comisiei de monitorizare

Art. 3 – Preşedintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuţii:

a) convoacă membrii Comisiei de monitorizare;


b) propune ordinea de zi, acordă cuvântul în şedinţe şi veghează la disciplina şi buna
desfăşurare a şedinţelor;
c) aprobă procesul verbal al şedinţei, rapoartele şi deciziile Comisiei de monitorizare;
d) supervizează activităţile specifice din cadrul Comisiei de monitorizare;
e) monitorizează punerea în practică a deciziilor adoptate de către Comisia de monitorizare
şi decide asupra măsurilor care se impun pentru nerespectarea lor;
f) decide asupra participării la şedinţele Comisiei de monitorizare a altor reprezentanţi din
cadrul sau din afara Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, a căror prezenţă
este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei;

25
IV. Atribuţiile Comisiei de monitorizare

Art. 4 - Comisia de monitorizare are următoarele atribuţii:

a) implementează în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș standardele de


management şi control intern referitoare la mediul de control, performanţa şi
managementul riscurilor, informare şi comunicare, activităţi de control, auditarea şi
evaluarea, conform prevederilor OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice;
b) elaborează şi aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al
ministerului, program care cuprinde obiective, acţiuni, termene, responsabili precum şi
unele măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor a vea în
vedere regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern,
atribuţiile, particularităţile organizatorice şi funcţionale ale unitatii, personalul şi
structura acestuia precum şi alte reglementări şi condiţii specifice;
c) supune aprobării directorului, programul anual de dezvoltare a sistemului de control
managerial;
d) monitorizează respectarea termenelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului
de control managerial şi decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora;
e) îndrumă departamentele din structura unitatii în vederea elaborării programelor de
dezvoltare a subsistemelor de control managerial;
f) aprobă formatele standard ale documentelor aferente sistemului de control managerial
intern şi planificării strategice în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș;
g) evaluează şi avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș;
h) elaborează, actualizează şi avizează registrul riscurilor la nivelul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș;
i) răspunde de implementarea standardelor de control managerial intern în cadrul Liceului
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
j) primeşte, semestrial, de la departamente, informări referitoare la progresele înregistrate
cu privire la dezvoltarea sistemelor or/subsistemelor proprii de control managerial
intern, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite
observate şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul
acestora;

26
k) prezintă directorului ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe semestru,
informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de
control managerial intern, în raport cu programul adoptat, la acţiu nile de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în
legătură cu acest domeniu;
l) membrii Comisiei de monitorizare asigură aducerea la îndeplinire a deciziilor acestei
structuri;

m) elaborează formate standard de documente pentru sistemul de control managerial intern


şi planificarea strategică;

n) întocmeşte rapoarte în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei de monitorizare;

o) semnalează directorului situaţiile de nerespectare a deciziilor acestuia şi propun e


măsurile de corectare care se impun;

p) centralizează, analizează, sintetizează şi emite documente în domeniile de competenţă;

q) duce la îndeplinire şi transmite deciziile Preşedintelui acesteia;

r) înaintează directorului propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern


şi a planificării strategice la nivelul ministerului;

s) propune Preşedintelui Comisiei de monitorizare participarea la şedinţele Comisiei a altor


reprezentanţi din cadrul sau din afara, a căror prezenţă este necesară pentru clarificarea
aspectelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei;

t) membrii Comisiei au obligaţia de a asigura informarea permanentă a directorului cu privire la


totalitatea activităţilor desfăşurate şi de a obţine avizul acestuia cu privire la documentele şi
punctele de vedere prezentate în cadrul Comisiei ;

u) pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor


departamentelor aflate în subordinea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

27
V. Atribuţiile Secretarului Tehnic al Comisiei de monitorizare

Art. 5 – Secretariatul Tehnic are următoarele atribuţii principale:

a) convoacă, la cererea Preşedintelui Comisiei de monitorizare membrii, la şedinţele


Comisiei de monitorizare, organizează şedinţele şi participă la acestea;
b) întocmeşte documentele pentru şedinţa Comisiei de monitorizare şi le transmite în
format electronic membrilor cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei;
c) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de monitorizare, pe care le transmite în
format electronic membrilor acestora;
d) asigură diseminarea dispoziţiilor Comisiei de monitorizare şi se constituie drept punct
de legătură în vederea bunei comunicări dintre structurile care funcţionează în
subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș.
e) analizează procedurile realizate din punctul de vedere al respectării conformităţii cu
structura minimală prevăzută în Procedura documentată
f) propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în
şedinţa comisiei şi aprobate de către conducătorul entităţii publice.
g) transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea
riscurilor semnificative, în vederea implementării.

VI. Organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor

Art. 6 – (1) Şedinţele Comisiei de monitorizare se desfăşoară în baza convocărilor transmise cu 3


zile înainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Preşedintelui.

(2) Activitatea Comisiei de monitorizare se desfăşoară în baza programului de dezvoltare a


Sistemului de control managerial al unitatii.

(3) Deciziile Comisiei de monitorizare se adoptă prin consensul membrilor prezenţi, în caz contrar
decizia va fi luată prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi. În cazul în care se
constată egalitate de voturi, votul Preşedintelui este considerat hotărâtor.

(4) Membrii Comisiei de monitorizare care nu pot participa la şedinţe, din motive obiective vor
transmite o motivare scrisă către Preşedintele Comisiei de monitorizare cu două zile înaintea
şedinţei, şi vor desemna un înlocuitor.

28
(5) Desfăşurarea şedinţei Comisiei de monitorizare se consemnează într-un proces-verbal care este
aprobat ulterior de către Preşedinte.

VII. Dispoziţii finale

Art. 7 – Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situaţii:

a) prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum


şi în orice alte situaţii în care membrul respectiv, nu mai îndeplineşte funcţia de conducător al
structurii din subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu”
Târgu Mureș;
b) la solicitarea directorului Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
c) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de monitorizare pierde această calitate, în
condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), structura în cauză va propune un nou membru al Comisiei
de monitorizare în termen de trei zile şi va comunica prin adresă scrisă numele persoanei
desemnate, secretariatului tehnic.

PREȘEDINTE: ȘOȚAN IOAN CIPRIAN

MEMBRI:

1. DRAGOTĂ ANGELA
2. ȘIMON RODICA VIORICA
3. ȘIMON GEORGE STELIAN

SECRETARIAT TEHNIC: SUCIU ALEXANDRU MIHAI

29
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Nr. înreg. ____/____________

PROCEDURA DE SISTEM

STABILIREA CADRULUI UNITAR PENTRU DESFASURAREA DE CATRE


SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI A ACTIVITATILOR DE
MONITORIZARE, CONSILIERE INDRUMARE METODOLOGICA SI
RAPORTARE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA S.C.I.M.

P.S.M. 01

Ediția I, 19.04.2019, Revizia 0

30
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,


după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


privind
Nr. responsabilii/
Crt operaţiunea

1 2 3 4 5

1 Elaborat Dragotă Angela Membri Comisie 19.04.2019

Șimon Rodica Viorica

Șimon George Stelian

2 Verificat Șoțan Ioan Ciprian Preşedinte Comisie 19.04.2019

3 Aprobat Bendriș Daniel Ștefan 19.04.2019


Director

31
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Editia/ revizia in Data de la care se aplica


Nr.
Componenta revizuita Modalitatea reviziei
cadrul editiei prevederile editiei sau
Crt reviziei editiei
1 2 3 4
1 Editia 1 - 19.04.2019

2 Revizia 1

32
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,


revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul Ex Compar Funcţia Nume şi Data Semnătura


timent
Nr. difuzării Nr. prenume primirii
Crt
1 2 3 4 5 6 7

1 Informare / 1 Comisie Membri Dragotă Angela 19.04.2019


Aplicare Comisie
Șimon Rodica Viorica

Șimon George Stelian

2 Aplicare 1 Comisie Secretar Suciu Alexandru Mihai 19.04.2019


Comisie

3 Aprobare 1 Director Director Prof. Bendriș Daniel Ștefan 19.04.2019

4 Arhivare 1 Comisie Secretar Suciu Alexandru Mihai 19.04.2019


Comisie

33
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

1. Scopul procedurii operaţionale

Stabileşte cadrul unitar pentru desfăşurarea, de către secretariatul tehnic al Comisiei de


monitorizare, a activităţilor / acţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare metodologică şi
raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M. în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș, jud. Mureș, inclusiv pentru obţinerea informaţiilor necesare elaborării Raportului anual
privind controlul intern.

1.2 Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii


privind Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea, de către secretariatul tehnic al Comisiei, a
activităţilor / acţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare metodologică şi raportare cu privire
la dezvoltarea S.C.I.M. în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

1.3 Asigura continuarea activitatii ,inclusiv in conditiile de fluctuatie a personalului.

1.4 Sprijina auditul si /sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control
,iar pe manager in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real
sprijin pentru audit sau pentru alte organisme abilitate in actiuni de auditare,pentru directorul
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, in luarea deciziilor pentru asigurarea bunei
functionari a activitatii unitatii de invatamant.

34
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

2.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;


- Procedura se aplică de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, pentru realizarea
atribuţiilor de monitorizare, consiliere / îndrumare metodologică şi raportare cu privire la
dezvoltarea S.C.I.M. în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, jud.
Mureș .

2.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurale;


- Operaţiunea de autoevaluare a S.C.I.M. se realizează prin completarea de fiecare
compartiment din organigrama instituţiei a chestionarului de autoevaluare a stadiului de
implementare a standardelor de control intern managerial, iar asumarea realităţii datelor,
informaţiilor şi constatărilor înscrise în acestea aparţine şefilor/coordonatorilor acestor
componente care au aceste atribuţii prevăzute în fişa postului.

2.3 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale


activităţii procedurale ; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.
2.3.1 Compartimente furnizoare de date –Compartimentele prevazute in organigrama
institutiei.
2.3.2 Compartimente implicate : Comisia de monitorizare, consiliere, îndrumare
metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M

35
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

3.1 Reglementări internaţionale – Standardele internaţionale de control intern

3.2 Legislaţie primară


- O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv,
republicată;
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice;

3.3 Legislaţia secundară


- OMEN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările şi completările ulterioare.

3.4 Reglementări interne


- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu
Mureș;

36
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

4.1. Definiţii ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

crt.

1. Procedura operaţională prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a


metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, jud. Mureș

2. Ediţie a unei proceduri forma iniţială a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
operaţionale

3. Revizia în cadrul unei acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
ediţii caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;

4. Control intern ansamblul formelor de control exercitate la nivelul Liceului Tehnologic


managerial ”Aurel Persu” Târgu Mureș, jud. Mureș , inclusiv auditul intern, stabilite
de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările
legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic,
efficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile
organizatorice, metodele şi procedurile;

5. Consiliere/îndrumare activitatea desfăşurată de Secretariatul Tehnic al Comisiei, cu scopul de


metodologică a facilita asimilarea şi punerea în practică, de către personalul instituţiei,
a conceptelor, prevederilor legale, instrucţiunilor metodologice şi
procedurale din domeniul controlului intern managerial;

37
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

6. Comisia comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a


dezvoltării S.C.I.M. din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu”
Târgu Mureș, jud. Mureș

7. Monitorizarea activitatea desfăşurată cu scopul de a supraveghea respectarea, de către


sistemului de control instituţia publică, a cerinţelor legale în domeniul controlului intern
intern managerial managerial, precum şi aplicarea efectivă a măsurilor /acţiunilor cuprinse
în programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, jud. Mureș
;

38
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.

1. A. Aprobare

2. Ah. Arhivare

3. Ap. Aplicare

4. Av. Avizare

5. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării


sistemului de control intern managerial

6. E. Elaborare

7. I Informare

8. O.M.F.P. Ordinul ministrului finanţelor publice

9. O.G. Ordonanţă a Guvernului

10. P.O. Procedură operaţională

11. S.C.I.M. Sistemul de control intern managerial

12. V. Verificare

39
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

5. Descrierea procedurii operaţionale

5.1. Generalităţi

Prezenta procedură prezintă activităţile şi acţiunile necesare pentru a monitoriza cât mai
eficient implementarea S.C.I.M. în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

Nr. Denumirea Cod identificare Provenienţa documentului

crt. documentului

1. Chestionar de autoevaluare a stadiului Anexa nr.1 compartimentele din organigrama


de implementare a standardelor de institutiei;
control intern managerial

2. Situaţia sintetică a rezultatelor Anexa nr.2 Comisia;


autoevaluării

3. Raport privind activitatea de monitorizare, Anexa nr.3 Secretariat Tehnic al Comisiei;


consiliere/îndrumare metodologică a
dezvoltării S.C.I.M

4. Raport asupra sistemului de control Anexa nr.4 Comisia.


intern managerial anual

5.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate

(1) chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control


intern managerial – se completează de şefii de compartimente din organigrama institutiei şi
40
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

conţine 16 standarde de control intern managerial şi se utilizează pentru a monitoriza


implementarea S.C.I.M.

(2) situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării – se completează de Comisie şi


reprezintă situaţia implementării celor 16 de standarde de control intern managerial la nivelul
instituţiei ;

(3) raport privind activitatea de monitorizare, consiliere/îndrumare metodologică a


dezvoltării S.C.I.M. – se completează de Secretariatul Tehnic al Comisiei şi conţine informaţii
privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea metodologică prin formularea de avize
consultative, pentru implementarea S.C.I.M. ;

(4) raport asupra sistemului de control intern managerial – se completează de


conducătorul instituţiei şi conţine informaţii cu privire la aprecierea realistă, corectă, completă
şi demnă de încredere asupra S.C.I.M., formulată în baza autoevaluării acestuia.

5.2.3. Circuitul documentelor

În prezenta procedura documentele utilizate în desfăşurarea activităţii sunt integrate în


fluxul general al documentelor din cadrul instituţiei. Diagrama de proces cu circuitul documentelor
este prezentată în anexa nr.5.

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

- elemente de logistică : birouri, rechizite, formulare tipizate, linii telefonice, fax, materiale
informatice, calculatoare, reţea, imprimante, posibilităţi de stocare a informaţiilor;

5.3.2. Resurse umane

- salariații din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, care au atributii prin
fişele postului în acest sens;
41
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

5.3.3. Resurse financiare

- sume necesare cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile,


acoperirea cheltuielilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu salariile
personalulului implicat).

5.4. Modul de lucru

5.4.1. Precizări comune procedurilor

Planificarea acţiunilor şi operaţiunilor pentru o evidenţă realistă şi corectă a stadiului


implementării S.C.I.M. în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș,jud.
Mureș.

5.4.2. Monitorizarea dezvoltării sistemelor de control intern managerial ale instituţiei

Principalele aspecte care fac obiectul monitorizării de către Secretariatul


Tehnic al Comisiei sunt:

1) Constituirea Comisiei, prin monitorizarea următoarelor elemente :

- emiterea actului administrativ de constituire şi aprobare a Comisiei de către director;


- componenţa Comisiei (număr persoane şi funcţiile acestora);
- modul de organizare şi de lucru a acesteia.
2) Programul de dezvoltare a S.C.I.M., prin monitorizarea următoarelor elemente:

- elaborarea/actualizarea şi aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de


control intern managerial;
- stadiul de realizare a măsurilor/acţiunilor prevăzute în program.
Secretariatul Tehnic al Comisiei exercită atribuţii de monitorizare în cadrul instituţiei,
prin următoarele modalităţi:

42
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

3) solicitarea permanentă de documente/materiale/date/informaţii în legătură cu aspectele şi


elementele care fac obiectul monitorizării şi analizarea acestora;

4) urmărirea aplicării efective a măsurilor/acţiunilor cuprinse în programul de dezvoltare a


S.C.I.M. şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea procesului de implementare a
măsurilor/acţiunilor;

5) menţinerea legăturii cu membrii Comisiei şi participarea la şedinţele acesteia;

6) urmărirea existenţei şi respectării termenelor fixate pentru raportările periodice;

7) întocmirea ordinii de zi, aprobată de toţi membrii Comisiei prin majoritate de voturi;

8) întocmirea de procese verbale sau minute ale întâlnirilor;

9) întocmeşte, actualizează şi modifică registrul riscurilor identificate în cadrul Liceului


Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș pe baza propunerilor membrilor Comisiei;

10) păstrează (clasează) originalele procedurilor de sistem realizate;

11) primeşte şi înregistrează în registrul propriu, procedurile de sistem transmise pentru avizare
şi procedurile operaţionale semnate de conducătorii compartimentelor;

12) supune procedurile de sistem şi procedurile operaţionale spre avizare membrilor Comisiei şi
spre aprobare directorului general;

13) alocă codul procedurilor de sistem;

14) distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;

15) transmite la arhivă procedurile de sistem conform listei de difuzare;

16) analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei solicitările de revizie a procedurilor


de sistem.

5.4.3. Consilierea/îndrumarea metodologică cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

43
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Principalele aspecte care fac obiectul consilierii / îndrumării metodologice sunt


următoarele:

17) constituirea Comisiei, stabilirea componenţei acesteia, modul de organizare şi de lucru,


înlăturarea disfuncţionalităţii constatate în organizarea şi funcţionarea acesteia;

18) proiectele de proceduri operaţionale/de sistem, din punctul de vedere al referirilor la


măsurile de control şi la conformitatea acestora cu prevederile OSGG Nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice ;

19) măsurile de dezvoltare a S.C.I.M. dezbătute în cadrul întrunirilor de lucru ale Comisiei;

20) situaţiile semestriale/anuale, privind stadiul implementării S.C.I.M.;

21) autoevaluarea S.C.I.M. prin:

- pregătirea autoevaluării S.C.I.M.;

- completarea de fiecare serviciu/birou/compartiment din organigrama instituţiei, a


chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern managerial (Anexa nr. 1);

- completarea de către Comisie a situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării(Anexa nr. 2).

Secretariatul Tehnic al Comisiei exercită atribuţiile de consiliere/îndrumare metodologică,


prin următoarele modalităţi:

22) identificarea nevoilor de informare, diseminarea informaţiilor, bunelor practici şi a


experienţelor relevante în domeniul controlului intern managerial;

23) participarea la şedinţele de lucru ale Comisiei, prin:

- stabilirea ordinii de zi;

- prezentarea elementelor de noutate în domeniul controlului intern managerial;


44
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

- oferirea de clarificări/precizări/explicaţii la aspectele dezbătute în cadrul întrunirilor


de lucru ale Comisiei, în legătură cu măsurile/acţiunile de dezvoltare a S.C.I.M.;

5.4.4. Raportarea datelor şi informaţiilor cu privire la dezvoltarea S.C.I.M.

24) la redactarea raportului, Secretariatul Tehnic al Comisiei utilizează modelul, al cărui format este
prezentat în Anexa nr.3;

25) în cuprinsul raportului se prezintă date şi informaţii referitoare la elementele precizate la


punctele 5.4.2. şi 5.4.3.;

26) rapoartele privind activitatea de monitorizare, consiliere/îndrumare metodologică a dezvoltării


S.C.I.M., se prezintă Comisiei, semestrial, până la sfârşitul lunii următoare fiecărui semestru
încheiat;

27) rapoartele sunt însoţite de:

- documentele elaborate de Secretariatul Tehnic al Comisiei în mod deosebit acelea


care conţin recomandări/soluţii pentru remedierea/eliminarea aspectelor de
neconformitate, disfuncţionalităţilor/neregulilor sesizate în organizarea şi
funcţionarea S.C.I.M.;

- suportul de curs şi materialele primite de la organizatorii seminariilor / cursurilor /


atelierelor de lucru;

28) Comisia elaborează şi supune spre aprobare directorului , un raport cu privire la


S.C.I.M., care conţine informaţii prezentate în rapoartele privind activitatea de monitorizare,
consiliere/îndrumare metodologică a dezvoltării S.C.I.M;

29) raportul se transmite odată cu situaţia financiară anuală fiind prezentat organului
ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege,
modelul fiind prezentat în Anexa nr. 4.

45
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Acţiunea Secretariat Administrator Conducător Comisia Director


crt. (operaţtiunea) Tehnic Financiar compartiment S.C.I.M.
Comisie
1. 1) E. Ap. A
2. 2) Ap. E. A
3. 3) E.
4. 4) V. Ap.
5. 5) E.
6. 6) E.
7. 7) E. V. A.
8. 8) E. V.
9. 9) E. V.
10. 10) E.
11. 11) E. Av.
12. 12) E. V. Av.
13. 13) E.
14. 14) E.
15. 15) E.
16. 16) E. V.
17. 17) V.
18. 18) V.
19. 19) V.
20. 20) E. V.
21. 21) V. E. I.
22. 22) E.
23. 23) E.
24. 24) E.
25. 25) E.
26. 26) I.
27. 27) E.
28. 28) E A
29. 29) E.

46
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către secretariatul tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. Ediție Data Rev. Data Pag. Descriere Semnătura


crt. ediției reviziei modificare conducătotului
compartimentului
1 1 Data - - - Actualizare Ordin
din PS 600 / 2018 privind
aprobarea Codului
Controlului Intern

47
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. Compartiment Conducător Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz Semnătura Data


crt. compartiment drept sau nefavorabil
Nume și prenume delegat Semnătura Data Observații
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

48
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data Data intrării Semnătura
ex. retragerii în vigoare a
procedurii

49
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Nr. de Difuzare Arhivare Alte

anex anexei exemp Loc Perioada element


a lare e

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Chestionar de Secretariat Comisia Ah 5 ani


autoevaluare a comisie
stadiului de
implementare a
standardelor de
control intern
managerial

2 Situaţia sintetică a Secretariat Comisia Ah 5 ani


rezultatelor Comisie
autoevaluării

3 Rapoart privind Secretariat Comisia Ah 5 ani


activitatea de Comisie
monitorizare,
consiliere/îndrumare
metodologică a
dezvoltării S.C.I.M
4 Raport asupra Comisia Director Ah 5 ani
sistemului de
control intern
/managerial anual

5 Diagrama de proces Secretariat Ah 5 ani


Comisie

50
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

11. Cuprins
Nr. Componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul procedurii
operaţionale

1 Coperta 30

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 31


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 32
operationale
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 33
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
5 Scopul procedurii operaţionale 34

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 35

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii de 36


sistem

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem 37

9 Descrierea procedurii operaţionale 40

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 46

11 Formular evidență modificări 47

12 Formular analiză procedură 48

13 Lista de difuzare a procedurii 49

14 Anexe, înregistrări, arhivări 50

15 Cuprins 51

51
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Anexa nr. 1

Compartiment:_________________________________

Compartiment
______________________________________________
Numele şi prenumele. funcţia/semnătura/data

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a stadiului de implementare a standardelor
de control intern managerial

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4) asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 – Etică și integritate
1. A fost comunicat personalului un cod de
conduită sau legislația în domeniu, care
stabileşte reguli de comportament etic în
realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil
atât personalului de conducere, cât şi celui
de execuţie? 5)
2. Există un sistem de monitorizare a
respectării normelor de conduită?
3. În cazul semnalării unor nereguli,
conducătorul de compartiment a întreprins
cercetări adecvate în scopul elucidării
acestora?
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini
1. Personalului îi sunt aduse la cunoştinţă

52
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
documentele specifice privind misiunea,
funcțiile, atribuțiile entităţii, regulamentele
interne şi fişele posturilor?
2. Au fost identificate şi inventariate funcţiile
sensibile?
3. Au fost luate măsuri de control pentru
asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile?
Standardul 3 – Competență, performanță
1. Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi
aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii
sarcinilor/atribuţiilor asociate fiecărui post?
2. Sunt identificate nevoile de perfecţionare a
pregătirii profesionale a personalului și
concretizate printr-un raport privind
necesarul acestora?
3. Cursurile de perfecționare profesională sunt
realizate conform planului anual de
perfecționare profesională aprobat de
conducătorul entității publice?
Standardul 4 – Structura organizatorică
1. Structura organizatorică asigură
funcţionarea circuitelor şi fluxurilor
informaţionale necesare supravegherii şi
realizării activităţilor proprii?
2. Sunt efectuate evaluări/analize privind
gradul de adecvare a structurii
organizatorice în raport cu obiectivele și
modificările intervenite în interiorul și/sau
exteriorul entității publice?

53
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
3. Actele de delegare respectă prevederile
legale sau cerinţele procedurale aprobate?
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 5 – Obiective
1. Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul
compartimentului?
2. Obiectivele sunt astfel stabilite încât să
răspundă pachetului de cerinţe SMART?
(specifice; măsurabile; acceptate; realiste;
cu termen de realizare)
3. Sunt reevaluate/actualizate obiectivele
specifice atunci când se constată modificări
ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza
fixării acestora?
Standardul 6 – Planificarea
1. Există o planificare a activităților în
concordanță cu obiectivele specifice?
2. Sunt repartizate resurse astfel încât să se
realizeze activitățile corespunzătoare
obiectivelor specifice compartimentului?
3. Sunt adoptate măsuri de coordonare a
deciziilor si activităţilor compartimentului
cu cele ale altor compartimente, în scopul
asigurării convergenţei şi coerenţei
acestora?
Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor
1. Este stabilit un sistem de monitorizare şi
raportare a performanţelor, pe baza
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice?
2. Există o evaluare a performanțelor pe baza

54
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
indicatorilor de performanță stabiliți?
3. În cazul în care se constată o eventuală
abatere de la obiective, se iau măsurile
preventive și corective ce se impun?
Standardul 8 – Managementul riscului
1. Există identificate și evaluate riscurile
aferente obiectivelor/activităților?
2. Sunt stabilite și monitorizate măsurile de
control aferente riscurilor semnificative?
3. Există o analiză a riscurilor identificate și
gestionate, concretizate printr-o raportare
anuală cu privire la procesul de
management al riscurilor?
III. ACTIVITAȚI DE CONTROL
Standardul 9 – Proceduri
1. Pentru activităţile procedurale au fost
elaborate și/sau actualizate proceduri
documentate?
2. Procedurile elaborate respectă cerințele
minimale prevăzute de standard, pentru a fi
un instrument eficace de control?
3. Procedurile elaborate respectă structura
unitară stabilită la nivelul entității?
Standardul 10 – Supravegherea
1. Conducătorul monitorizează şi supervizează
activităţile care intră în responsabilitatea lui
directă?
2. Conducătorul acordă asistență salariaților
necesară pentru realizarea sarcinilor trasate?
Conducătorul verifică activitatea salariaților

55
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
cu privire la realizarea sarcinilor trasate?
3. Sunt instituite controale suficiente şi
adecvate de supraveghere pentru activităţile
care implică un grad ridicat de expunere la
risc?
Standardul 11 – Continuitatea activității
1. Sunt inventariate situaţiile generatoare de
întreruperi în derularea principalelor
activităţi?
2. Sunt stabilite măsuri (preventive sau
corective, după caz) pentru asigurarea
continuităţii activităţii, în cazul apariţiei
unor situaţii generatoare de întreruperi?
3. Sunt monitorizate și aduse la cunoștința
salariaților implicați, măsurile propuse?
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA
Standardul 12 – Informarea și comunicarea
1. Au fost stabilite tipurile de informaţii,
conţinutul, frecvenţa, sursele şi destinatarii
acestora, astfel încât personalul de
conducere şi cel de execuţie, prin primirea
şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată
îndeplini sarcinile de serviciu?
2. Sunt stabilite fluxurile informaționale și
căile de comunicare specifice
compartimentului?
3. Sunt stabilite canale adecvate de
comunicare între compartimentele entității
cât și cu partea externă.
Standardul 13 – Gestionarea documentelor

56
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
1. Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea,
expedierea, redactarea, clasificarea,
îndosarierea, protejarea şi arhivarea
documentelor interne şi externe, după caz?
2. Sunt implementate măsuri de securitate
pentru protejarea documentelor împotriva
distrugerii, furtului, pierderii, incendiului
etc.?
3. Reglementările legale în vigoare cu privire
la manipularea şi depozitarea informaţiilor
clasificate sunt cunoscute şi aplicate în
practică?
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiara
1. Procedurile contabile sunt
elaborate/actualizate în concordanţă cu
prevederile normative aplicabile domeniului
financiar-contabil?
2. Există controale pentru a asigura corecta
aplicare a politicilor, normelor şi
procedurilor contabile, precum şi a
prevederilor normative aplicabile
domeniului financiar-contabil?
3. Este monitorizată remedierea deficiențelor
constatate de organele cu competentă în
domeniu?
V. AUDITUL INTERN
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
1. Conducătorul compartimentului realizează,
anual, operaţiunea de autoevaluare a
sistemului de control intern managerial?

57
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
2. Răspunsurile din chestionarul de
autoevaluare sunt probate cu documente
justificative corespunzătoare?
3. Conducătorul compartimentului propune
măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de
control intern managerial în cadrul
chestionarului de autoevaluare?
Standardul 16 – Auditul intern
1. Compartimentul de audit public intern
desfășoară, în afara activităților de asigurare
şi activități de consiliere în scopul
dezvoltării sistemului de control intern?
2. Compartimentul de audit public intern este
dimensionat, ca număr de auditori, pe baza
volumului de activitate şi a mărimii
riscurilor asociate, astfel încât să asigure
auditarea activităţilor cuprinse în sfera
auditului public intern?
3. Compartimentul de audit public intern
întocmeşte rapoarte periodice cu privire la
acţiunile/activităţile desfăşurate?
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial
.............................................................................................................................................................

Măsuri de adoptat
.............................................................................................................................................................

NOTA
1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de

monitorizare poate defini şi include în Chestionarul de autoevaluare şi criterii specifice proprii.

58
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

La nivelul
compartimentul
Răspuns și explicații 2)
ui, standardul
Criterii generale de evaluare a stadiului
este3)
implementării standardului 1)
Explicații
Da / Nu
4)
asociate I / PI / NI
răspunsului
1 2 3 4
2) Fiecare răspuns din coloana 1 la “Criterii generale de evaluare a stadiului implementării
standardului” se motivează în coloana 3 "Explicaţie asociată răspunsului" şi se probează cu
documente justificative corespunzătoare.
3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:
 implementat (I), atunci când, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a răspuns cu "Da";
 parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul dintre criteriile generale de evaluare
aferente standardului s-a răspuns cu "Nu";
 neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a răspuns cu "Nu".
4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit
compartiment, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de
evaluare al acelui standard, prin acronimul "NA", şi se motivează în coloana 3 "Explicaţie
asociată răspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate neaplicabile numai
standardele: 14 "Raportarea contabilă şi financiară" şi 16 "Auditul intern", cu respectarea
condiţiei ca la nivelul entităţii toate standardele să fie aplicabile.
5) Subordonatele entităților publice locale și primăriile de comune vor evalua stadiul de
implementare a standardelor de control intern managerial, aplicând numai prima cerință din
Chestionarul de autoevaluare, iar modul de implementare al standardului fiind următorul:
Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:
 implementat (I), atunci când, la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns
cu "Da";
 neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a
răspuns cu "Nu".
Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu
standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, se
realizează conform acelorași precizări din ”Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial”.

59
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Anexa nr. 2

Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării

La nivelul
Numărul din care,
entităţii
compartimentelo compartimente
publice
Denumirea standardului r în care în care
standardul
standardul este standardul este:
este:
aplicabil
I(1) PI NI I / PI / NI
1 2 3 4 5 6
Total număr compartimente :
I. Mediul de control
Standardul 1 - Etica şi integritatea
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
Standardul 3 - Competenţa, performanţa
Standardul 4 - Structura organizatorică
II. Performanţe şi managementul riscului
Standardul 5 – Obiective
Standardul 6 - Planificarea
Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
Standardul 8 - Managementul riscului
III. Activităţi de control
Standardul 9 – Proceduri
Standardul 10 – Supravegherea
Standardul 11 - Continuitatea activităţii
IV. Informarea şi comunicarea
Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
Standardul 13 - Gestionarea documentelor
Standardul 14 - Raportarea contabilă şi
financiară
V. Evaluare şi audit
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de
control intern managerial
Standardul 16 - Auditul intern

60
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele


................................................
................................................................................................................................
Măsuri de adoptat
................................................
................................................................................................................................
(1) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:
 implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul
corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor
precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
 parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe
rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul
compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
 neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul
corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate
în coloana 2, pe acelaşi rând.

61
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Anexa nr. 3

Secretariatul Tehnic al Comisiei

Nr._______/________
RAPORT
privind activitatea de monitorizare şi consiliere/îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial la Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș,
jud. Mureș pe semestrul_______/anul__________
1. Acţiuni de monitorizare cu privire la:
1.1. structura constituită conform art.3 alin.1 din OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 emiterea şi modificarea actului administrativ prin care s-a aprobat
constituirea/actualizarea structurii;
 componenţa structurii (număr persoane şi funcţiile acestora);
 modul de organizare şi de lucru a structurii.
1.2. programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, elaborat la nivelul
instituţiei publice:
 elaborarea/actualizarea şi aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial;
 stadiul de realizare a măsurilor/acţiunilor prevăzute în program.
2. Acţiuni de consiliere şi îndrumare metodologică, prin formularea de avize consultative, cu
privire la:
2.1. modul de organizare şi de lucru al structurii, înlăturarea disfuncţionalităţilor constatate în
organizarea şi funcţionarea acesteia;
2.2. proiectele de proceduri operaţionale/de sistem, din punct de vedere al referirilor la
măsurile de control şi la conformitatea acestora cu prevederile OSGG Nr. 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
2.3. măsurile de dezvoltare a sistemului de control intern managerial dezbătute în cadrul:
- şedinţelor de lucru ale structurii.
- autoevaluarea sistemului de control intern managerial, efectuată potrivt
OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial
al entităților publice ;
- pregătirea autoevaluării sistemului de control intern managerial;
- completarea de către şefii de servicii/birouri/compartimente, a chestionarului
de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
managerial (anexa nr.1);
- completarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării (anexa nr.2).

62
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Anexa nr.4

Comisia_____________

Nr.______/___________

Nr. _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _

RAPORT
asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31.12.2019

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern managerial şi control financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, subsemnatul (nume şi prenume) ………., în calitate de (denumirea funcţiei de
conducător al Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș) ………., declar că (denumirea
entităţii publice) ………., dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi
aplicare permit / permit partial / nu permit conducerii (şi, după caz, consiliului de administraţie) să
furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor
generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi
economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere
asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern managerial cuprinde / cuprinde partial / nu cuprinde mecanisme de
autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are / nu are la bază
evaluarea riscurilor.
În acest caz, menţionez următoarele:
- Comisia de monitorizare este / nu este funcțională;

63
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este / este parțial / nu este
implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este / este parțial / nu este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de ..... % din totalul activităţilor procedurale
inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este / nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi
activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20.., sistemul de control
intern managerial al (denumirea entităţii publice)……...... este conform / parţial conform / parţial
conform limitat / neconform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului
principal / secundar de credite de către ordonatorii secundari şi/sau terţiari de credite, direct în
subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:
- ….. (nr.) entităţi au sistemul conform;
- ….. (nr.) entităţi au sistemul parţial conform;
- ….. (nr.) entităţi au sistemul parţial conform limitat;
- ….. (nr.) entităţi au sistemul neconform.
Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii
manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia
aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către
entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.
__________________
(funcţia)
___________________
(numele şi prenumele)
(semnătura şi ştampila)

64
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M. 01

Anexa nr. 5

Diagrama de proces

Secretariatul Tehnic

Desfăşurarea activităţii de monitorizare : Desfăşurarea activităţii de consiliere/îndrumare


metodologică:
- solicitarea periodică de documente/materiale/date/informaţii în
legătură cu aspectele şi elementele care fac obiectul monitorizării; - identificarea nevoilor de informare, diseminarea
informaţiilor, bunelor practici şi a experienţelor
- documente şi analiza lor; relevante în domeniul S.C.I.M.;

- urmărirea aplicării efective a măsurilor/acţiunilor cuprinse în - Formularea de avize consultative;


programele de dezvoltare a S.C.I.M.;
- Intervenţii cu ocazia participării la şedinţele Comisiei;

Analiză şi
prelucrarea Date/informaţii/
Date/informaţii/ documente
datelor
documente

Redactarea raportului semestrial, privind activitatea


de monitorizare, consiliere/îndrumare metodologică
adezvoltării S.C.I.M. şi prezentarea acestuia Comisiei

Comisia:

- verificarea, analiza şi prelucrarea informaţiilor

Comisia:

-elaborare raport anual cu privire la


S.C.I.M

Director : aprobare

Transmitere la Organul
ierarhic superior

65
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Nr. înreg. ____/____________

PROCEDURA DE SISTEM

PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE

P.S.M. 02

Ediția I, 19.04.2019, Revizia 0

66
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,


după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


privind
Nr.
responsabilii/
Crt
operaţiunea

1 2 3 4 5

1 Elaborat Dragotă Angela Membri Comisie 19.04.2019

Șimon Rodica Viorica

Șimon George Stelian

2 Verificat Șoțan Ioan Ciprian Preşedinte Comisie 19.04.2019

3 Aprobat Bendriș Daniel Ștefan 19.04.2019


Director

67
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Editia/ revizia in Data de la care se aplica


Nr.
Componenta revizuita Modalitatea reviziei
cadrul editiei prevederile editiei sau
Crt reviziei editiei
1 2 3 4
1 Editia 1 - 19.04.2019

2 Revizia 1

68
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,


revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul Ex. Compar Funcţia Nume şi Data Semnătura


timent
Nr. difuzării Nr. prenume primirii
Crt ___

1 2 3 4 5 6 7

1 Informare / 1 Comisie Membri Dragotă Angela 19.04.2019


Aplicare Comisie
Șimon Rodica Viorica

Șimon George Stelian

2 Aplicare 1 Comisie Secretar Suciu Alexandru Mihai 19.04.2019


Comisie

3 Aprobare 1 Director Director Prof. Bendriș Daniel 19.04.2019


Ștefan

4 Arhivare 1 Comisie Secretar Suciu Alexandru Mihai 19.04.2019


Comisie

69
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

1. Scopul procedurii

1.1. Scopul procedurii: Procedura stabileşte un mod unic de iniţiere, elaborare, avizare,
aprobare şi revizie al oricărei proceduri formalizate pe activităţi utilizate în cadrul sistemului de
control managerial al unității.

1.2. Dă asigurari cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor;

1.3. Asigură continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin


faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il
inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
director in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin
pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii in
luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii unitatii de invatamant.

70
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

2. Domeniul de aplicare

2.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul unității, în vederea
elaborării procedurilor operaţionale şi a procedurilor de sistem, aferente sistemului de control
managerial.

2.2. Delimitarea activitatii în cadrul portofoliului de activitati desfăşurate (toate etapele ce vor
fi parcurse pentru realizarea procedurilor elaborate).

2.3. Lista principalelor activitati de care depinde :


a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :
 secretariat
b)de această activitate depind următoarele compartimente :
 secretariat
 personal didactic
 conducere
 personal didactic auxiliar (secretar, administrator financiar, administrator de patrimoniu,
bibliotecar)
 personal nedidactic(îngrijitori, muncitori de întreţinere)

2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale


activităţii procedurale, listarea compartimentelor implicate în procesul activitaţii.
a)activitatea depinde de furnizarea datelor :
 secretariat
b)de această activitate depind compartimentele :
 secretariat
 personal didactic
 conducere
 personal didactic auxiliar
 personal nedidactic ( îngrijitori, muncitori de întreţinere)

71
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

3. Documente de referinţă

3.1. Reglementări internaţionale – Standardele internaţionale de control intern

3.2. Legislaţie primară


- O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv,
republicată;
- OSGG nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice.

3.3. Legislaţie secundară:


- OMEN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările şi completările ulterioare.

72
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi


4.1. Definiţii:

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Crt.
1. Procedură de sistem Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la
nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
2. Control intern Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice,
managerial inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu
obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării
administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta
include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi
procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază
responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub
control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea
obiectivelor generale şi a celor specifice.
3. Activitate Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de
procedurabilă muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care
se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea
îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi
eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii publice.
4. Analiză Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea
subiectului în cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor
stabilite.
5. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale operaţionale, aprobată şi difuzată.
6. Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre
activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al
activităţii respective.
7. Eficienţã Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate.

8. Revizia in cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
ediţii după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

73
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

4.2. Abrevieri:

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. PS Procedura de sistem
2. PO Procedură operațională
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. E Executare

74
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalităţi:
Necesarul de documente privind acoperirea cerinţelor OSGG nr. 600 / 2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice este stabilit de către Comisia de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului, prin analiza
cerinţelor aplicabile din standarde.
La stabilirea necesarului de documente se are în vedere prevenirea generării unei birocraţii
excesive. Formularele utilizate sunt stabilite şi definite odată cu documentele sistemului
sistemului de control managerial aplicabile.
Necesarul de reglementări, standarde şi documentaţie de produs este stabilit prin reglementări
legale aplicabile domeniului de activitate din cadrul unității.
Necesarul de alte specificaţii tehnice procurate din afara instituţiei, se stabileşte de către
conducere pe baza analizei documentaţiei aferente.

5.2. Resurse necesare:


5.2.1 Resurse materiale
 mobilier pentru personalul comisiei;
 mobilier pentru stocarea dosarelor;
 PC cu acces la internet (pentru accesarea poştei electronice);
 linie telefonică;
 copiator;
 imprimantă;
 rechizite specifice.

5.2.2. Resurse umane


 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial;
 Director;
 Conducători compartimente;

75
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

 Personalul compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţii procedurate;


 Alte părţi interesate.

5.2.3 Resurse financiare


 Conform bugetului unității pentru anul în curs.

5.3.Etapele necesare realizării unei proceduri formalizate sunt:

5.3.1 Iniţierea procedurii

a) Procedurile de sistem (PS) se iniţiază de către conducătorul oricărui compartiment din


cadrul unității pentru a descrie activităţile sau procesele, în vederea eficientizării şi standardizării
acestora şi pentru a gestiona unul sau mai multe riscuri ce pot pune în pericol atingerea unui
obiectiv specific stabilit.
Conducătorul compartimentului preia lista obiectivelor specifice şi a activităţilor precum şi lista
riscurilor, elaborate în cadrul sistemului de control managerial; prioritizează obiectivele
specifice, activităţile şi riscurile; stabileşte lista procedurilor operaţionale necesare,
persoana/persoanele responsabile pentru elaborarea PS şi termenele la care acestea vor finaliza
realizarea PS.
b) Procedurile operaţionale (PO) se iniţiază de către conducătorul compartimentului din cadrul
unității pentru a descrie activitatea sau procesul specific desfăşurat în cadrul respectivei entităţi
organizatorice.

5.3.2 Elaborarea procedurii


5.3.2.1 Modul de redactare: Notare paragrafe, subparagrafe:
a) succesiunea notării este următoarea: 1.0.; 1.1.; (1); 1; a); (a) b) fiecare procedură formalizată
se redactează utilizând diacritice şi în conformitate cu următoarele reguli:
(a) formatul hârtiei: A4;

76
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

(b) conţinutul antetului: sigla, tipul procedurii formalizate, denumirea procedurii formalizate,
codul procedurii formalizate, ediţia – se folosesc cifre romane, revizia şi pagina curentă a
procedurii formalizate/nr. paginilor totale, scrise cu corp de 12 îngroşat, Times New Roman;
(c) conţinutul paginii: titlurile scrise cu litere îngroşate, corp de 12, Times New Roman şi textul
cu litere normale, corp de 12, Times New Roman;
(d) conţinutul notei de subsol: codul formularului, scris cu corp de 10 Times New Roman,
numărul ediţiei – scris cu corp de 10 Times New Roman;
(e) fiecare procedură formalizată conţine obligatoriu pagina de gardă (coperta); pagina de
cuprins; formularul de evidenţă a modificărilor; conţinutul propriu-zis al procedurii; lista de
difuzare a procedurii.

5.3.2.1.1. Sistemul de codificare al procedurilor formalizate:


(a) codul unei PS formalizate este format din grupul PS-mm, unde mm reprezintă numărul de
ordine al PS formalizate;
(b) codul unei PO formalizate este format din grupul PO-pp, unde pp reprezintă numărul de
ordine al PO formalizate;
(c) codul unui formular utilizat în cadrul unei proceduri este format din grupul F/PS-NN/ZZ sau
F/PO-MM/TT sau F/PO-PP/VV, unde NN, TT, respectiv VV – reprezintă numărul de ordine al
formularului.

Exemplu: F/PS-01/01 – formular aferent procedurii de sistem PS-01


- Numărul de ordine al formularului este: 01
Sau:
F/PS-01/02 – formular aferent procedurii de sistem PS-01
- Numărul de ordine al formularului este: 02
5.3..3. Documentele se scriu pe hârtie format standard A4. Fiecare document conţine numele
instituţiei, titlul documentului, codul, numărul ediţiei/reviziei împreună cu data acesteia şi
numărul paginii, prin care se asigură trasabilitatea documentului în timp, la versiunea originală
şi la persoanele care au elaborat, verificat si aprobat documentul.
5.3.4. Documentele au anexate şi formularele înregistrărilor aferente.

77
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

5.3.5. Documentele de provenienţa externă păstrează codificarea originală.


5.3.6. Conţinutul unei proceduri formalizate:
5.3.6.1. Capitolele procedurii formalizate sunt următoarele:
 Scop – identifică şi descrie obiectivul general al procedurii elaborate, ţinând cont de
rolul, locul, importanţa precum şi de alte elemente privind activitatea procedurată;
 Domeniul de aplicare - defineşte activităţile în care se va aplica procedura, delimitează
explicit activitatea procedurată în cadrul portofoliului de activităţi şi precizează
compartimentele care vor implementa această procedură;
 Documente de referinţă – evidenţiază: documentele care au stat la baza elaborării
procedurii formalizate, inclusiv documentele cu caracter informativ; lista tuturor
documentelor, a codurilor de identificare. În listă, pe lângă actele normative se vor regăsi
şi documentele interne de această natură, emise şi utilizate în cadrul compartimentelor;
 Definiţii şi abrevieri - dezvoltă acei termeni care sunt folosiţi cu cea mai mare frecvenţă
în textul procedurii formalizate şi care, conform definiţiilor (din standarde, documentaţii
tehnice) sunt necesari pentru înţelegerea conţinutului procedurii formalizate precum şi
pentru explicitarea prescurtărilor utilizate;
 Descrierea procedurii - descrie modul cum trebuie desfăşurată activitatea/procesul în
succesiune logică, atribuţiile şi sarcinile factorilor implicaţi, resursele utilizate (după
caz), indicându-se în paranteză codul PS/PO care descrie activitatea la care se face
referire;
 În exprimare se foloseşte numai timpul prezent, forma afirmativă: execută,
elaborează, efectuează, verifică, certifică, etc.;
 Se anexează procedurii modele de documente standard;
 Descrierea trebuie să conţină şi circuitul documentelor aferente procesului/activităţii,
care trebuie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul unității;
 Se utilizează şi se prezintă în anexă reprezentarea grafică a procesului de realizare
a procedurilor sau a circuitului documentelor sub forma diagramelor de proces pentru
înţelegerea mai uşoară a procesului descries;
 Responsabilităţi - se precizează funcţiile responsabile pentru realizarea etapelor
prezentate; se precizează activităţile pentru care răspund; se specifică termenele limită

78
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

pentru realizarea operaţiunilor, acţiunilor, activităţilor (în condiţiile în care acestea nu au


fost precizate în descrierea procedurii);
 Formulare - se nominalizează denumirea şi codul formularelor utilizate;
 Anexe – tabele, scheme logice (sunt necesare pentru o mai bună înţelegere şi descriere a
procesului);
 Avizare: După elaborare, Procedurile se transmit de către conducătorul
compartimentului responsabil Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului, care le înregistrează în Lista documentelor în
vigoare, care conţine toate procedurile şi formualarele aferente sistemului de control
managerial. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului verifică dacă PS/PO elaborată respectă prevederile PO-02 şi
semnează pagina de gardă a PS/PO dacă aceasta respectă prevederile PO-02. Dacă nu
sunt respectate prevederile PO-02, Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului (numită prin decizie) transmite observaţiile sale
compartimentului care a elaborat PS/PO, în termen de maxim 5 zile lucrătoare. După ce
a efectuat modificările corespunzătoare, compartimentul responsabil retransmite
Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
procedura modificată, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea observaţiilor.
 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
transmite procedura, formularele şi anexele aferente spre aprobare Directorului.
 Difuzare - După aprobare, originalul procedurii se păstrează la Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului, care va efectua copii şi le
va distribui în regim controlat, în conformitate cu lista de difuzare a procedurii. Când se
distribuie o copie a procedurii, Comisia completează corespunzător pagina de gardă a
copiei distribuite, cu numărul exemplarului distribuit. Acest număr trebuie să corespundă
cu numărul de ordine din lista de difuzare a procedurii. Când se distribuie copii ale
procedurilor, persoana/persoanele responsabile pentru difuzarea procedurii va completa
pagina de gardă a procedurii cu numărul exemplarului distribuit. Acest număr trebuie să
corespundă cu numărul de ordine din lista de difuzare a PS/PO.

79
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

 Revizie: Revizia PS/PO: atunci când un compartiment din cadrul unității constată că o
procedură necesită îmbunătăţiri sau că au avut loc modificări ale riscurilor sau ale
cadrului normativ care afectează întreaga instituţie se solicită revizia procedurii. În acest
scop, compartimentul respectiv înaintează o solicitare de revizie spre analiza Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului. Solicitarea
va conţine codul procedurii la care se face referire, motivaţia solicitării reviziei şi
propunerea de modificare a acesteia. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului include pe ordinea de zi a primei şedinţe analiza,
oportunităţii reviziei propuse. În condiţiile în care se consideră de către conducerea
unității oportună propunerea prezentată, este efectuată revizia procedurii.
 Revizia unei proceduri urmează aceeaşi succesiune ca la realizarea unei proceduri din
punct de vedere al elaborării, avizării, aprobării şi difuzării;
 Revizia unei proceduri formalizate are următoarele efecte asupra procedurii iniţiale:
a) paragraful, subparagraful schimbat va fi marcat prin sublinierea textului respectiv;
b) numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare;
c) dacă volumul modificărilor depăşeşte 50% din conţinutul procedurii formalizate sau diferenţa
dintre numerele de revizie este mai mare de 3, se modifică ediţia procedurii formalizate;
 Se completează corespunzător formularul de evidenţă modificări de către persoana
responsabilă din cadrul compartimentului iniţiator;
 Pagina de gardă se schimbă cu numărul reviziei/ediţiei, impunând avizarea şi aprobarea
noii revizii de către persoanele menţionate;
 Procedura cu paginile modificate ale reviziei se distribuie deţinătorilor de către Comisia
de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului, în
conformitate cu lista de difuzare a procedurii. De asemenea, în momentul distribuirii
procedurii modificate se retrage vechea procedură, completându-se corespunzător lista de
difuzare a procedurii;
 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului,
respectiv persoanele responsabile din cadrul compartimentului amendează toate
documentele care sunt afectate de modificările procedurii formalizate;

80
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

 Fiecare deţinător al procedurii formalizate are obligaţia de a înlocui vechea procedură cu


cea modificată şi de a distruge documentul perimat, pentru a se evita utilizarea acestuia.
 Arhivare: Originalele procedurilor retrase/revizuite se clasează şi se păstrează timp de 5
ani de către Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului într-un spaţiu special amenajat. După această perioadă,
procedurile sunt transmise la arhivă, cu respectarea reglementărilor specifice arhivării.

81
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul (postul)


crt. Conduc.
Director Comisia de comp. Personal
monitorizare comp.
Acţiunea (operaţiunea)

1 preia lista obiectivelor specifice şi a E Ap.


activităţilor, lista riscurilor care pot afecta
atingerea obiectivelor specifice, elaborate în
cadrul sistemului de control managerial;
2 prioritizează obiectivele specifice,
activităţile şi riscurile din cadrul E
compartimentului pe care îl conduce;
3 stabileşte lista procedurilor operaţionale/de A V E E
sistem necesare a fi elaborate în propriul
compartiment;
4 desemnează persoanele responsabile pentru E
realizarea procedurilor şi termenele la care
acestea le vor finaliza;
5 formulează observaţii referitoare la E
procedurile primite în termenul stabilit;
6 avizează procedurile primite spre avizare Ap.
de la alte compartimente;
7 transmite procedurile, realizate de E
compartimentul propriu Comisiei de
monitorizare;
8 analizează oportunitatea propunerilor de A V E E
revizie a procedurilor;
9 coordonează realizarea la termen a V E
procedurilor stabilite pentru
compartimentul pe care îl conduce;
10 contribuie la identificarea şi prioritizarea V E
obiectivelor generale ale unității;

contribuie la identificarea, evaluarea şi Ap.


prioritizarea riscurilor care pot afecta
obiectivele generale ale instituţiei;

11 participă la consultările care au loc în E E


vederea analizei observaţiilor formulate
de alte compartimente, în cazul PS/PO;

82
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

12 realizează procedurile la termenele E


stabilite;
13 prezintă procedura finalizată V E
Comisiei în vederea avizării;
14 formulează observaţii în legătură cu E E
procedurile primite în cadrul
compartimentului;
16 transmite procedurile elaborate, E
împreună cu formularele şi anexele
aferente, altor compartimente
pentru formulare de observaţii şi
analizează observaţiile formulate de
acestea;
17 participă la consultările care au loc E
pentru armonizarea observaţiilor
şi/sau reprezintă conducătorul
compartimentului la consultările
privind analizarea observaţiilor
formulate de alte compartimente în
vederea adecvării procedurilor
întocmite;
18 urmăreşte obţinerea avizelor în E
termenul stabilit, informând în cazul
unor întârzieri conducătorul
compartimentului;
19 păstrează (clasează) originalele Ah. E
procedurilor emise în cadrul
compartimentului din care face
parte
20 Identifică şi prioritizează E
obiectivele generale ale unității

21 Identifică, evaluează şi A Ap.


prioritizează riscurile care pot
afecta atingerea obiectivelor
generale şi funcţionarea de
ansamblu a instituţiei;

83
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

22 întocmeşte, actualizează şi A Ap.


modifică registrul riscurilor
identificate în cadrul unității pe
baza propunerilor
compartimentelor implicate,
păstrează (clasează) originalele
procedurilor realizate;
24 verifică modul de respectare a E
prevederilor PO-02 la realizarea
PO şi PS, formulează observaţii
dacă este cazul şi semnează
pagina de gardă a procedurii;
25 distribuie procedurile, în mod E
controlat;
26 distribuie procedura cu paginile E
modificate ale reviziei;
transmite la arhivă ediţiile
originale ale procedurilor retrase;
27 completează la zi lista E Ap.
documentelor în vigoare;
28 alocă codul unei proceduri pentru E
a se asigura continuitatea
sistemului;
29 analizează observaţiile formulate de alte E
compartimente şi participă la consultările
organizate pentru analiza observaţiilor,
în cazul procedurilor;
30 înaintează spre aprobare E
procedurile realizate.

84
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. Ediție Data Rev. Data Pag. Descriere Semnătura


crt. ediției reviziei modificare conducătotului
compartimentului
1 1 Data - - - Actualizare OSGG
din PS nr. 600 / 2018 privind
aprobarea Codului
Controlului Intern

85
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. Compartiment Conducător Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz Semnătura Data


crt. compartiment drept sau nefavorabil
Nume și prenume delegat Semnătura Data Observații
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

86
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data Data intrării Semnătura
ex. retragerii în vigoare a
procedurii

87
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea anexei/ Elaborator Aprobă Nr. Difuzare Arhivare Alte


anexă/ formularului de el
cod formular ex.
loc perioadă
F01-P.S.M. 02 Model Procedura CCIM Director Arhivă Conform
operațională Nomenclator
Arhivistic

88
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

11. Cuprins
Nr. Componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul procedurii
operaţionale

1 Coperta 66

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 67


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 68
operationale
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 69
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
5 Scopul procedurii operaţionale 70

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 71

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii de 72


sistem

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem 73

9 Descrierea procedurii operaţionale 75

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 82

11 Formular evidență modificări 85

12 Formular analiză procedură 86

13 Lista de difuzare a procedurii 87

14 Anexe, înregistrări, arhivări 88

15 Cuprins 89

89
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

ANEXA 1 - F01-P.S.M. 02 Model Procedura operațională

MODEL PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Datele de identificare din cartuşul de capăt se trec pe fiecare pagină, cu modificările cerute de
rubrici, acolo unde este cazul.
Denumirea procedurii operaţionale şi codul acesteia se stabilesc în cadrul unității şi trebuie să
reflecte activitatea procedurată şi locul acesteia în sistemul de codificare utilizat.
Ediţiile se numerotează cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe.
Orice modificare de reglementare, organizatorică sau de altă natură, cu efect asupra activităţii
procedurate, determină revizia sau, după caz, elaborarea unei noi ediţii pentru procedura
operaţionala respectivă:

PROCEDURA Ediţia ..
OPERAŢIONALĂ Revizia ..
_______________

Denumire unitate Exemplar nr.:


Cod: P.O. ______
________________

În măsura în care este posibil, se asigură pagina distinctă pentru fiecare componentă a procedurii
operaţionale.

90
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente
privind
Nr. Functia Data Semnătura
responsabilii/ Numele si prenumele
Crt operatiunea

1 2 3 4 5
1 Elaborat
2 Verificat

3 Aprobat

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia in Data de la care se aplica


Nr.
Componenta revizuita Modalitatea reviziei
cadrul editiei prevederile editiei sau
Crt reviziei editiei
1 2 3 4
1 Editia 1 - -

2 Revizia 1

Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale

Exem
Nr. Scopul Compartiment Data
plar Functia Nume si prenume Semnătura
Crt difuzarii primirii
nr.

1 2 3 4 5 6 7
1 Informare/ 1
Aplicare
2 Aprobare 2
3 Verificare 1
4 Arhivare 1

91
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Pct. 1. Scopul procedurii operaţionale (componenta 1):


- entitatea publica, spre deosebire de scopurile considerate generale şi prezentate ca exemple în
modelul procedurii operaţionale la aceasta componentă, identifică şi înscrie scopurile specifice
în cazul fiecărei proceduri operaţionale elaborate, ţinând cont de rolul, locul, importanta, precum
şi de alte elemente privind activitatea procedurată;

Scopul procedurii operaţionale:


1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4. Sprijină controlul şi evaluarea internă, iar pe manager in luarea deciziei;
5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale

Pct. 2 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (componenta 2):


- această componentă se bazează pe colaborarea dintre compartimentele unitatii, astfel încât la
fixarea şi definirea activităţii (pct. 2.1), la delimitarea acesteia de alte activităţii (pct. 2.2 si 2.3)
sau la precizarea compartimentelor cu atribuţii legate de activitatea respectivă (pct. 2.4) sa fie
eliminată orice situaţie de suprapunere de activităţi, de activităţi necuprinse în procesul de
analiză şi elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuţii între compartimente, de atribuţii
pentru care nu au fost fixate responsabilităţi etc.;

Domeniul de aplicare:
1. Procedura se aplică de către comisia/compartimentul________________
2. La procedura participa toate comisiile şi compartimentele interesate

Pct. 3: Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate


(componenta 3):
- aceasta componenta priveşte, în special, listarea documentelor cu rol de reglementare
fata de activitatea procedurată;

92
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

- este necesar să fie cunoscute şi respectate toate reglementările care guvernează fiecare
activitate;
- gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementărilor, unde:
reglementările internaţionale în legătura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este
parte; legislaţia primară se referă la legi şi la ordonanţe ale Guvernului; legislaţia secundară
are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de reglementare şi
care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului; alte documente, inclusiv
reglementări interne ale unităţilor şcolare (legislaţie terţiară), se referă la instrucţiuni, precizări,
decizii, ordine sau altele asemenea şi au efect asupra activităţii procedurate.

Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate

1. Reglementari internaţionale
2. Legislaţie primară
3. Legislaţie secundară
4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unitatii

Pct. 4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţionala (componenta


4):
- se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puţin
cunoscuţi;
- prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.;
- se recomanda precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care defineşte termenul în
cauză;
- se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituţii etc.)
utilizaţi cu mai mare frecvenţă în textul procedurii operaţionale şi/sau care, în urma acestei
acţiuni, permit o înţelegere şi utilizare mai uşoară a procedurii;
- se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definiţiile termenilor în tabelul 4.1, cât şi
abrevierile termenilor i

93
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

În tabelul 4.2, sa fie aceea data de prima apariţie în textul procedurii operaţionale a termenului
definit sau abreviat, după caz;
- în tabelele 4.1 si 4.2 din modelul de procedură operaţională au fost definiţi şi, respectiv,
abreviaţi, pentru exemplificare, termeni utilizaţi în model.

Pct. 4.1. Definiţii ale termenilor

Nr. Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte


Termenul
Crt. termenul
1.
2.
3.
... ... ...
n ... ...

Pct. 4.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
Crt.
1.
2.
3.
....
n
Pct. 5 Descrierea procedurii operaţionale (componenta 5):
- această componentă reprezintă, în fapt, esenţa procedurii operaţionale. În acelaşi timp este şi
acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte
largi.
Componenta este dependenta, in mod direct, de condiţiile concrete în care se desfăşoară
activitatea respectivă în cadrul unității, de modul de organizare, de gradul de subordonare, de
gradul de dotare cu resurse materiale, financiare şi umane, de calitatea şi pregătirea profesionala

94
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

a salariaţilor şi, nu în ultimul rând, de gradul de dezvoltare a sistemelor de management şi


control. Cele câteva puncte şi subpuncte, enumerate la această componentă în prezentul model
de procedură operaţională, recomandă una din multitudinea de posibilităţi de descriere a acestei
componente;

Pct. 5.1. Generalităţi

Pct. 5.2. Documente utilizate


Pct. 5.2.1. Lista si provenienţa documentelor
Pct. 5.2.2. Conţinutul si rolul documentelor
Pct. 5.2.3. Circuitul documentelor

Pct. 5.3. Resurse necesare


Pct. 5.3.1. Resurse materiale
Pct. 5.3.2. Resurse umane
Pct. 5.3.3. Resurse financiare

Pct. 5.4. Modul de lucru


Pct. 5.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Pct. 5.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Pct. 5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii

- la "Generalităţi" (pct. 5.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activităţii.


Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii
operaţionale, cum ar fi cele legate de scopul procedurii operaţionale (prezentate la componenta
1), cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (prezentate la componenta 2) sau
cele privind documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate (prezentate la
componenta 3).;
- la "Documente utilizate" (pct. 5.2) se cuprind, în principal, cele de natura formularelor, dar şi
manuale, instrucţiuni operaţionale, liste de verificare (check-lists) etc., care furnizează informaţii
necesare derulării activităţii, contribuie la prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit
rezultatele obţinute altor utilizatori. De reţinut că documentele trebuie să fie actualizate, utile,
95
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

precise, uşor de examinat, disponibile şi accesibile Conducătorului unitățiiui, salariaţilor şi


terţilor, dacă este cazul. Subpct. 5.2.1, 5.2.2 si 5.2.3 au mai mult rolul de a ordona problemele
abordate, ele putând fi comasate sau detaliate în funcţie de amploarea, volumul, diversitatea şi
complexitatea documentelor respective;
- la "Lista şi provenienţa documentelor utilizate" (subpct. 5.2.1) se are în vedere nominalizarea
tuturor documentelor, a organismelor abilitate cu emiterea şi actualizarea acestora, a codurilor de
identificare, dacă este cazul, a regimului informaţiilor conţinute etc. În aceasta lista se
nominalizează şi documentele interne de această natură, emise şi utilizate în cadrul
compartimentelor sau, prin colaborare, între compartimentele unitatii;
- la "Conţinutul şi rolul documentelor utilizate" (subpct. 5.2.2) pot fi redate în formă
completă, anexând la procedură, modele ale documentelor, instrucţiuni de completare a acestora
şi menţiuni referitoare la rolul lor;
- subpct. 5.2.3 "Circuitul documentelor" are în vedere compartimentele/persoanele la care
trebuie să circule documentele în procesul de realizare a activităţii, precum şi operaţiunile ce se
efectuează în legătură cu documentul respectiv, la fiecare compartiment/ persoană pe la care
circulă. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activităţii sa fie integrat în fluxul general
al documentelor din cadrul unitatii. Se recomandă utilizarea reprezentării grafice a circuitului
documentelor;
- pct. 5.3 "Resurse necesare" se dezvoltă pe structura clasică a acestora, respectiv resurse
materiale (subpct. 5.3.1), resurse umane (subpct. 5.3.2) şi, respectiv, resurse financiare (subpct.
5.3.3). De menţionat că structura resurselor este foarte sensibilă faţă de activitatea la care ne
referim; la unele activităţi, resursa necesară preponderentă este cea materială, iar la altele este
preponderentă resursa umană sau resursa financiară ori combinaţii ale acestora;
- subpct. 5.3.1 "Resursa materială" se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri, scaune,
rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date,
reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor etc., dar şi pe elemente de altă natură,
dacă specificul activităţii o impune;
- subpct. 5.3.2 "Resursa umană" fixează compartimentul/compartimentele şi/sau
persoana/persoanele din cadrul unitatii care sunt implicate, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu,
în realizarea activităţii procedurate;

96
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

- subpct. 5.3.3 "Resursa financiară" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare
cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării
activităţii, acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu
personalul direct implicat în activitatea respectivă etc.), dar şi a sumelor necesare altor tipuri de
cheltuieli proprii unei anume activităţi. De exemplu, în situaţia unei activităţi de achiziţie,
resursa financiară trebuie să reflecte sumele din buget aferente programului de achiziţii al
unitatii;
- pct. 5.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus în
procedura operaţională, numai prin aportul salariaţilor implicaţi direct în acea activitate;
- subpct. 5.4.1 "Planificarea operaţiunilor şi a acţiunilor activităţii" se sprijină, pe de o parte, pe
acţiunile identificate, aşa cum sunt ele listate în cadrul tabelului de la componenta 6
"Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii", iar pe de alta parte, pe o bună cunoaştere
şi stăpânire a cerinţelor generale şi a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern
"Planificarea" şi a Standardului de control intern "Managementul riscului". Acţiunile analizate
prin prisma resurselor de toate categoriile, a termenelor de realizare, a riscurilor identificate şi a
măsurilor de limitare a efectului acestora, a condiţiilor de eficienţă şi legalitate impuse, puse în
corelaţie şi intr-o succesiune logică şi cronologica, constituie în fapt instrumentul de planificare
cuprins în procedura operaţională pentru activitatea analizată;
- subpct. 5.4.2 "Derularea operaţiunilor şi acţiunilor" reflectă programul de zi cu zi
al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activităţii, în care acesta/aceasta uzează de
toate instrumentele specifice şi acţionează corespunzător prevederilor din procedura operaţionala
şi, în special, celor din instrumentul de planificare a activităţii. Se recomandă cuprinderea în
procedura operaţională, sub forma tabelară, a modului de operare, unde pe verticală se pot
cuprinde etapele ce se derulează în legătură cu activitatea respectivă, iar pe orizontală se
precizează intrările de informaţii (de la cine? ce?), operaţiunile, acţiunile/prelucrările,
completările etc., ce au loc faţă de datele intrate, instrumentele utilizate în acest scop, ieşirile de
rezultate (care? către cine? etc.);
- subpct. 5.4.3 "Valorificarea rezultatelor activităţii" poate fi orientat către mai multe direcţii, ca
de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţă asociaţi activităţii;

97
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

furnizarea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele activităţii către beneficiarii acestora;


identificarea măsurilor de îmbunătăţire etc.

Pct. 6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii (componenta 6):


- se va urmări identificarea tuturor acţiunilor care au loc în legătură cu activitatea procedurată,
precum şi fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cărora le revin responsabilităţile
şi/sau, după caz, răspunderile faţă de acestea;
- se recomandă cuprinderea acţiunilor în tabel, pe cât posibil, în ordinea logică a desfăşurării lor,
iar a compartimentelor (posturilor), în ordinea intervenţiei în proces;
- în tabelul 6 din modelul de procedură operaţională, compartimentele (posturile) au fost
simbolizate, ipotetic, cu I, II, III, ..., acţiunile (operaţiunile), cu a, b, c, ..., iar
responsabilităţile/răspunderile, cu abrevierile regăsite în tabelul 4.2, unde: E = elaborare; V =
verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. Observăm, de exemplu, ca operaţiunea
a este o operaţiune de elaborare E, care revine compartimentului I; operaţiunea c este o
operaţiune de aprobare A, în răspunderea postului III; acţiunea e este o acţiune de arhivare Ah.,
ce revine compartimentului V etc.

Compartimentul
Nr.
(postul)/acţiunea I II III IV V
Crt.
(operaţiunea)
0 1 2 3 4 5
1 a E
2 b V
3 c A
4 d Ap.
5 e Ah.

98
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Revizia 0
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
LICEUL TEHNOLOGIC PROCEDURILOR GENERALE ȘI Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU OPERAȚIONALE
MUREȘ Cod : P.S.M. 02

Formular evidență modificări

Nr. Ediție Data Rev. Data Pag. Descriere Semnătura


crt. ediției reviziei modificare conducătotului
compartimentului

99
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M.-01

Formular analiză procedură

Nr. Compartiment Conducător Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz Semnătura Data


crt. compartiment drept sau nefavorabil
Nume și prenume delegat Semnătura Data Observații
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M.-01

Lista de difuzare a procedurii

Nr. Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data Data intrării Semnătura
ex. retragerii în vigoare a
procedurii

101
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I
Nr. de ex.

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a Nr. de ex. -
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M.-01

Anexe, înregistrări, arhivări (componenta 7):


- este necesar ca procedura operaţională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante,
prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia, şi care sunt aplicabile în realizarea
activităţii;
- pentru o mai bună ordonare şi evidenţă a anexelor, se recomandă întocmirea tabelului prezentat
la componenta 7 din model.

Denumirea Nr. de Arhivare


Nr. Elaborator Aprobat Difuzare Alte
anexei exemplare loc perioada
anexa
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

Cuprins
- este necesar ca procedura operaţională să aibă un cuprins pentru a se găsi mai uşor
componentele acesteia de către utilizatori.
Nr. Componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul procedurii
operaţionale

1 Coperta

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

102
PROCEDURĂ DE SISTEM Ediţia I
Nr. de ex.

Stabilirea cadrului unitar pentru desfăşurarea Revizia 0


de către Secretariatul Tehnic al Comisiei a Nr. de ex. -
LICEUL TEHNOLOGIC activităţilor de monitorizare, consiliere, Exemplar nr. 1
”AUREL PERSU” TÂRGU îndrumare metodologică şi raportare cu privire
MUREȘ la dezvoltarea S.C.I.M.
Cod : P.S.M.-01

revizia din cadrul editiei procedurii operationale


5 Scopul procedurii operaţionale

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii


operaţionale)

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura


operaţională

9 Descrierea procedurii operaţionale

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

11 Formular evidență modificări

12 Formular analiză procedură

13 Lista de difuzare a procedurii

14 Anexe, înregistrări, arhivări

15 Cuprins

103
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

APROBAT,

DIRECTOR

PROF. Bendriș Daniel Ștefan

1. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Obiective generale:

 realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiei publice in concordanta cu scopul pentru

care a fost infiintata, in conditiile de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

 protejarea resurselor entitatii de utilizare sau de pierderi datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

 protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei si distorsionarea rezultatelor;

 respectarea legii, a reglementarilor si a deciziilor conducerii;

 dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare , prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si

informatiilor financiare si de conducere precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin

rapoarte perioadice

104
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
1. Stabilirea obiectivelor generale ale - lista obiectivelor generale; T: 31.08.2019 4. Structura organizatorica
entitatii si cele specifice ale structurilor
- Stabilirea obiectivelor generale ale Raspund: Directorul 5. Obiective
interne conform prevederilor:
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Liceului Tehnologic ”Aurel
Legea nr. 1/2011 Legea Educatiei Târgu Mureș Persu” Târgu Mureș; 6. Planificarea
Nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare Efectuarea de analize, la nivelul Sefii de compartimente din
principalelor activităţi, în scopul cadrul Liceului Tehnologic
Regulamentul de Organizare si identificării eventualelor disfuncţionalităţi ”Aurel Persu” Târgu Mureș
Functionare - ROF în fixarea sarcinilor de lucru individuale
prin fişele posturilor şi în stabilirea
Regulamentul de organizare si atribuţiilor
Functionare Intern – RI
Asigurarea funcţionării circuitelor şi
Alte acte normative in vigoare fluxurilor informaţionale necesare
supravegherii şi realizării activităţilor
proprii

- lista obiectivelor specifice;

Fiecare structură funcţională din


organigramă îşi stabileşte şi inventariază
obiectivele specifice, derivate din
obiectivele generale, în concordanţă cu
RI - ul elaborat şi având în vedere

105
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
prevederile legislative aplicabile.

2. Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru Lista acţiunilor şi activităţilor T: 31.08.2019 2.Atribuţii, funcţii, sarcini;
realizarea obiectivelor entitatii, respectiv a
structurilor interne, in baza legilor de 3.Competenţa, performanţa;
infiintare ale entitatii, Regulamentului de
4.Structura organizatorică;
organizare si functionare, Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu Sefii de compartimente din 11.Continuitatea activităţii;
modificarile si completarile ulterioare, cadrul Liceului Tehnologic
Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 ”Aurel Persu” Târgu Mureș
privind controlul intern si controlul
financiar preventiv, republicata, Strategiei
dezvoltarii controlului financiar public din
Romania, OSGG Nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice

3. Descrierea modului de organizare si Procedura/act administrativ privind T: 31.08.2019 1.Etica, integritatea;


functionare a sistemului de control controlul financiar preventiv; 3.Competenţa, performanţa;
managerial al institutiei, respectiv al 4. Structura organizatorica
11. Continuitatea activitatii
structurilor interne Raspund: Directorul
Liceului Tehnologic ”Aurel

106
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
Persu” Târgu Mureș;

Sefii de compartimente din


cadrul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș

4. Autoevaluarea bazată pe analiza Situatia identificarii riscurilor si T: Semestrial 8.Managementul riscului;


sistemului de control managerial al disfunctionalitatilor (pe fiecare obiectiv, 4. Structura organizatorica
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu activitate); 11. Continuitatea activitatii
Mureș (inclusiv în ceea ce priveşte 13 Gestionarea
procedurile) şi identificarea elementelor Registrul riscurilor documentelor
de disfuncţionalitate şi a riscurilor care
pot afecta realizarea obiectivelor generale T: 31.08.2019
şi a celor specifice ale Liceului
Raspund: Directorul
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș,
şi compartimentelor de specialitate ale Liceului Tehnologic ”Aurel
acestuia, conform prevederilor: Persu” Târgu Mureș;
- Ordin MECS nr.5.13 din 15 dec 2014 pt
aprobarea metodologiei privind Sefii de compartimente din
mangementul riscurilor de coruptie; cadrul Liceului Tehnologic
- Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 ”Aurel Persu” Târgu Mureș
privind controlul intern si controlul
financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul
public intern, cu modificările şi
completările ulterioare;

107
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- OMFP nr. 1661bis/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice
privind modul de încasare şi utilizare a
fondurilor băneşti primite sub forma
donaţiilor şi sponsorizărilor, de către
instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 841/1995
privind procedurile de transmitere fără
plata şi de valorificare a bunurilor
aparţinând entităţilor publice, cu
modificările si completările ulterioare;
- Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș.
-
5. Stabilirea orientărilor/modalităţilor de Revizuire si actualizare ROF, daca este T: 31.08.2019 4. Structura organizatorica
dezvoltare a sistemului de control cazul;
managerial al Liceului Tehnologic ”Aurel Raspund: Directorul 6.Planificarea;
Persu” Târgu Mureș, respectiv ale Actualizare fise post; Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș; 7. Monitorizarea
structurilor interne ale acestuia, prin Centralizarea activitatilor la nivelul performantelor
raportarea la standardele de control entitatii si stabilirea responsabilului cu Sefii de compartimente din
intern/management la entităţile publice, cadrul Liceului Tehnologic 9 Proceduri;

108
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
aprobate prin OSGG Nr. 600/2018 privind actualizarea sistemului acestuia; ”Aurel Persu” Târgu Mureș
aprobarea Codului controlului intern 10. Supravegherea
managerial al entităților publice Stabilirea activitatilor procedurabile si
neprocedurabile;

Codificarea procedurilor si stabilirea


persoanelor responsabile;

Prioritizarea procedurilor operationale de


lucru: curente, perioadice, anuale;

Completarea listei obiectivelor,


activitatilor cu codurile procedurilor
operationale, responsabilii si termenelor
de realizare ale acestora

6. Inventarierea documentelor şi a fluxurilor Lista privind inventarierea documentelor T: 31.08.2019 8.Managementul riscului;
de informaţii care intră/ies din Liceul ce se intocmesc pentru fiecare activitate,
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, fluxurilor de informatii, a proceselor si a Raspund: Directorul 12.Informarea si
respectiv din structurile interne ale modului de comunicare intre structurile Liceului Tehnologic ”Aurel comunicarea;
acestuia, procesările care au loc, destinaţia institutiei si cu alte entitati Persu” Târgu Mureș;
13.Gestionarea
documentelor, comunicarea între direcţii, Sefii de compartimente din documentelor
servicii, birouri şi compartimente cu cadrul Liceul Tehnologic
nivelele ierarhic superioare de ”Aurel Persu” Târgu Mureș
management şi cu alte entităţi publice,

109
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice

7. Stabilirea unui sistem de monitorizare a Strategii de monitorizare a desfasurarii T: 31.08.2019 6. Planificarea;


desfăşurării acţiunilor şi activităţilor actiunilor si activitatilor institutiei,
institutiei, respectiv structurilor interne. respectiv structurilor interne. Raspund: Directorul 9. Monitorizarea
Liceului Tehnologic ”Aurel performantelor;
Persu” Târgu Mureș;
10. Supravegherea;
Sefii de compartimente din
cadrul Liceului Tehnologic 12. Informarea si
”Aurel Persu” Târgu Mureș comunicarea;
13. Gestionarea
documentelor;

15. Evaluarea sistemului de


control intern/ managerial
8. Monitorizarea realizării obiectivelor Raportări semestriale T; Semestrial 5. Obiective
generale şi a celor specifice ale Liceului
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, Raspund: Directorul 6. Planificarea;
respectiv structurilor interne Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș; 7.Monitorizarea
performantelor;
Sefii de compartimente din
cadrul Liceului Tehnologic 12.Informarea si
”Aurel Persu” Târgu Mureș comunicarea;

110
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
10.Supravegherea;

15. Evaluarea sistemului de


control intern/ managerial.
9. Autoevaluarea realizării obiectivelor Raport de evaluare T: Anual 4.Structura organizatorică;
generale şi a celor specifice şi (în luna ianuarie, pentru
îmbunătăţirea sistemului de control anul precedent) 5. Obiective;
managerial pe baza autoevaluării şi a
standardelor de management/control Raspund: Directorul 11.Continuitatea activităţii;
intern la Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Liceului Tehnologic ”Aurel
Târgu Mureș, aprobate prin OSGG Nr. Persu” Târgu Mureș; 15. Evaluarea sistemului de
600/2018 privind aprobarea Codului control intern/ managerial.
controlului intern managerial al entităților Sefii de compartimente din
publice. cadrul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș

10. Elaborarea procedurilor de sistem şi Proceduri de sistem şi operaţionale Etapizat, până la 8.Managementul riscului;
operaţionale, manualelor de proceduri stabilite in Lista obiectivelor si 31.08.2019 9.Proceduri;
pentru activităţile/situaţiile care determină activitatilor. Raspund: 13. Gestionarea
Directorul
utilizarea acestor instrumente la nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel documentelor;
Persu” Târgu Mureș; 15.Evaluarea sistemului de
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu control intern/ managerial
Mureș, respectiv structurilor interne, în Sefii de compartimente din 16.Auditul intern.
directa corelare cu fluxurile de informaţii cadrul Liceului Tehnologic

111
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
stabilite la punctul 6 ”Aurel Persu” Târgu Mureș

11 Actualizarea sub forma versiunilor şi a Manuale de proceduri T: Permanent 8.Managementul riscului;


prevederilor din manualele de proceduri şi 9.Proceduri;
din orice alt instrument cu care operează Raspund: Directorul 13. Gestionarea
sistemul de control managerial al Liceului Tehnologic ”Aurel documentelor;
Persu” Târgu Mureș; 15.Evaluarea sistemului de
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu control intern/ managerial
Mureș, pe baza principiilor de buna Sefii de compartimente din 16.Auditul intern.
practica. cadrul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș

12. Elaborarea programului de pregătire Program de pregatire profesionala, in T: 31 decembrie anul 3.Competenţa, performanţa.
profesională, în domeniul controlului domeniul controlului managerial, la curent, pentru anul
managerial, la nivelul Liceului nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel următor
Raspund: Directorul
Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș Persu” Târgu Mureș
Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș;

Sefii de compartimente din


cadrul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș

13. Intocmirea situatiilor contabile anuale si a Situatiil financiare anuale sunt insotite de T : Trimestrial

112
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Nr. Etape Documente intocmite TERMEN/ STANDARDE


crt OSGG Nr. 600/2018 privind
RESPONSABILI aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice
rapoartelor financiare corecte, complete si rapoarte anuale de performanta ( se Raspund: Directorul
furnizate la timp prezinta pentru fiecare program Liceului Tehnologic ”Aurel
obiectivele, rezultatele, indicatorii si Persu” Târgu Mureș;
costurile asociate).
Seful de la compartimentul
Elaboarea de proceduri si controale contabilitate din cadrul
contabile documentate in mod Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș
corespunzator.

113
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

2. Standardele de control intern managerial conform OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice

Standardul 1 - Etica şi integritatea


1.1. Descrierea standardului
Conducerea şi salariaţii Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș cunosc şi susţin valorile etice şi valorile entității, respectă şi
aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de
corupţie şi semnalarea neregulilor.

1.2. Cerinţe generale


1.2.1. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea
exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor.
1.2.2. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi
proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi
semnalarea neregulilor.
1.2.3. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș înlesneşte comunicarea deschisă, de către salariaţi, a preocupărilor
acestora în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică, care să monitorizeze respectarea normelor de
conduită la nivelul entității.
1.2.4. Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de
delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
1.2.5. Salariaţii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar
conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul,
măsurile ce se impun.
1.2.6. Conducerea şi salariaţii Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș au o abordare constructivă faţă de controlul intern
managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent.
1.2.7. Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit, se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu
prevederile legale.

114
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

1.3. Referinţe principale


 Ordinul MEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de
control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în
exercitarea mandatului sau a funcţiei;
 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează
încălcări ale legii;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a
seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a
inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor
de publicare a informaţiilor de interes public;
 Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 525 din 27 iulie 2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 privind
managementul strategic al funcţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Codul de conduită al Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;

115
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

2.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură întocmirea şi actualizarea documentului privind misiunea
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, a regulamentelor interne şi a fişelor posturilor, pe care le comunică salariaților.

2.2. Cerinţe generale


2.2.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș cuprinde într-o manieră integrală,
după caz, reglementări generale, rolul şi funcţiile entității, atribuţiile principale, structura organizatorică, relaţiile funcţionale,
competențe şi atribuţii ale compartimentelor; regulamentul se publică pe pagina de internet a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu”
Târgu Mureș, după posibilități.
2.2.2. Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea și viziunea entităţii, obiectivele generale şi specifice ale Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș şi ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, stabilit prin fişa postului,
precum şi atribuțiile postului pe care îl ocupă.
2.2.3. Conducătorii compartimentelor Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, ori
de câte ori este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine.
2.2.4. Sarcinile/atribuțiile postului trebuie să fie clar formulate şi strâns relaţionate cu obiectivele specifice și atribuțiile
compartimentului.
2.2.5. Conducătorii compartimentelor Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș trebuie să identifice sarcinile noi şi/sau cu un
grad de complexitate ridicat ce revin salariaţilor şi să le acorde sprijin în realizarea acestora, oferindu-le o viziune concretă de lucru.
2.2.6. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș dispune identificarea funcţiilor sensibile pe baza unor factori de
risc, centralizarea acestora la nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș și stabilirea unei politici adecvate de gestionare
a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Liceului Tehnologic
”Aurel Persu” Târgu Mureș să fie minime.

2.3. Referinţe principale


 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

116
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie
2003;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc;
 Hotărârea Guvernului nr. 525 din 27 iulie 2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 privind
managementul strategic al funcţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice
centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările
ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi în Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
 Actul normativ de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;

117
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 3 - Competenţa, performanţa

3.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le
încredinţează sarcini potrivit competenţelor şi asigură condiţii pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a salariaților.
Performanţele profesionale ale salariaților sunt evaluate anual în raport cu obiectivele postului.

3.2. Cerinţe generale


3.2.1. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș şi salariaţii dispun de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa care fac
posibilă îndeplinirea eficientă şi efectivă a sarcinilor/atributiilor, precum şi buna înţelegere şi îndeplinire a responsabilităţilor legate de
controlul intern managerial.
3.2.2. Competenţa salariaților şi sarcinile încredinţate trebuie să se afle în echilibru permanent, pentru asigurarea căruia conducerea
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș acţionează prin:
 definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;
 conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare prestabilit;
 identificarea nevoilor de pregătire profesională şi stabilirea cerinţelor de formare profesională în contextul evaluării anuale a
salariaților, precum şi urmărirea evoluţiei carierei acestora; nevoile de pregătire identificate sunt corelate cu rezultatele din
rapoartele/fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale.
3.2.3. Performanţele profesionale ale salariaților se evaluează cel puţin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale şi sunt
discutate cu aceştia de către evaluator.
3.2.4. Conducătorii entităților publice asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de
competenţă, conform legislației în domeniu.

3.3. Referinţe principale


 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

118
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Lege cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările și completările
ulterioare.

119
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 4 - Structura organizatorică

4.1. Descrierea standardului


Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș defineşte structura organizatorică, competenţele, responsabilităţile,
sarcinile, relațiile organizatorice şi comunică salariaţilor documentele specifice ale structurii organizatorice.
Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș stabileşte, în scris, limitele competenţelor şi responsabilităţilor pe care
le deleagă, în conformitate cu cerințele legale.

4.2. Cerinţe generale


4.2.1. Structura organizatorică trebuie stabilită în concordanță cu misiunea şi cu scopul entităţii, astfel încât să sprijine procesul
decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților şi să servească realizării în condiţii de economicitate, eficienţă și eficacitate
a obiectivelor stabilite.
4.2.2. În temeiul actului normativ privind organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, conducătorul
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș aprobă structura organizatorică: departamente, direcţii generale, direcţii, servicii,
birouri, compartimente.
4.2.3. Încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie a compartimentelor se regăseşte în statul de funcţii al entităţii şi se
realizează cu respectarea concordanţei dintre natura posturilor şi competenţele profesionale şi manageriale necesare îndeplinirii
sarcinilor salariaților.
4.2.4. Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie să fie bine
definite, clare, coerente şi să reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor Liceului Tehnologic ”Aurel Persu”
Târgu Mureș.
4.2.5. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș analizează periodic gradul de adaptabilitate a structurii
organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.
4.2.6. În fiecare entitate publică, delegarea atribuțiilor se poate realiza prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor
şi prin ordine/decizii exprese de a îndeplini anumite operaţiuni și responsabilități.
4.2.7. Delegarea este condiţionată în principal de potenţialul şi gradul de încărcare cu sarcini a conducerii entităţii şi a salariaţilor
implicaţi.

120
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Actul de delegare a atribuțiilor și competențelor este conform atunci când:


 respectă raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuţiilor delegate şi cunoştinţele, experienţa şi capacitatea necesară efectuării
actului de autoritate încredinţat;
 sunt precizate, în cuprinsul acestuia, termenele-limită de realizare şi criteriile specifice pentru îndeplinirea cu succes a
sarcinilor/atribuţiilor delegate;
 sunt furnizate de către conducător toate informaţiile asupra responsabilităţii ce va fi încredinţată;
 este confirmat, prin semnătură, de către salariatul căruia i s-au delegat sarcinile/atribuţiile.
4.2.8. Salariatul delegat răspunde integral de realizarea sarcinii, iar conducătorul care a delegat îşi menţine în faţa superiorilor
responsabilitatea finală pentru realizarea acesteia.

4.3. Referinţe principale


 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Actul normativ de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor şi organigrama Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

121
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 5 - Obiective

5.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș defineşte obiectivele generale, legate de scopurile entităţii, de fiabilitatea
informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne, precum și obiectivele specifice şi le comunică, după caz,
tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi.
Obiectivele Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș trebuie formulate clar, de o manieră care să permită monitorizarea
îndeplinirii lor și să fie actualizate ori de câte ori este necesar.

5.2. Cerinţe generale


5.2.1. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș stabileşte obiectivele generale astfel încât acestea să fie corelate cu
misiunea și scopurile Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș și cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și
eficacitate.
5.2.2. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate
aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunică salariaţilor.
5.2.3. Obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerinţe "SMART" (specifice, măsurabile, adecvate,
realiste, cu termen de realizare).
5.2.4. Stabilirea obiectivelor este în competenţa conducerii Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, iar responsabilitatea
realizării acestora este atât a conducerii, cât şi a salariaţilor.
5.2.5. Stabilirea obiectivelor are la bază formularea de ipoteze/premise, corelată cu prevederile actului normativ de organizare și
funcționare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș. Obiectivelor specifice și activităților li se atașează indicatori de
performanță și se comunică salariaților de către fiecare conducător.
5.2.6. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș actualizează/reevaluează obiectivele ori de câte ori constată
modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora sau pentru a ține cont de schimbările semnificative în activitate,
bugetul alocat și priorități.

122
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

5.3. Referinţe principale


 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legile bugetare anuale;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau unui ansamblu de acţiuni;
 Actul normativ de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

123
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standard 6 - Planificarea

6.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș întocmeşte planuri sau alte documente de planificare prin care se pun în
concordanţă activităţile necesare pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite, cu resursele maxim posibil de alocat, se stabilesc
termene de realizare și persoane responsabile, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entităţii să fie
minime.
6.2. Cerinţe generale
6.2.1. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș elaborează, după caz, o strategie, plan strategic etc în care se
stabilesc obiectivele generale ale entității, prioritățile și activitățile ce trebuie îndeplinite pe termen mediu și lung, precum și un plan
anual de management sau orice alt document de planificare specific entității în vederea stabilirii obiectivelor specifice, activităților
necesare îndeplinirii lor și resursele necesare.
6.2.2. Repartizarea resurselor necesită decizii și analize fundamentate cu privire la cel mai bun mod de alocare, dat fiind caracterul
limitat al resurselor.
6.2.3. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea documentului de
planificare.
6.2.4. Pentru realizarea obiectivelor, conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură coordonarea deciziilor şi
acţiunilor compartimentelor şi organizează consultări prealabile, atât în cadrul compartimentelor, cât şi între acestea.

6.3. Referinţe principale


 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legile bugetare anuale;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

124
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Hotărârea Guvernului nr. 1.807 din 13 decembrie 2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei
privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;
 Hotărârea Guvernului nr. 158 din 13 februarie 2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul
Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central.
 Hotărârea Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi
colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de
instituţiile publice din subordinea acestora, precum şi de prefecturi;
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni;
 Strategiile fiscal bugetare ale Romaniei.

125
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor

7.1. Descrierea standardului


Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș dispune monitorizarea performanţelor pentru obiectivele şi/sau
activitățile compartimentelor, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă
şi eficacitate.

7.2. Cerinţe generale


7.2.1. Conducătorii compartimentelor monitorizează performanţele activităţilor aflate în coordonare, prin elaborarea unui sistem
adaptat dimensiunii și specificului activității compartimentului. Monitorizarea performanţelor activităţilor desfășurate se realizează la
nivelul fiecărui compartiment în vederea informării conducerii Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș privind realizarea
obiectivelor propuse.
7.2.2. Conducătorii compartimentelor se asigură că este stabilit cel puţin un indicator de performanţă pentru obiectivele stabilite şi
activităţile prevăzute în plan și/sau desfăşurate, cu ajutorul căruia se monitorizează și raportează realizările. Pe baza indicatorilor
stabiliţi, conducătorul compartimentului elaborează anual o raportare privind monitorizarea performanţelor, care poate fi inclusă într-
un raport mai amplu precum un raport de activitate sau alt document de raportare al Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.
7.2.3. Pe baza raportărilor anuale pentru monitorizarea performanţelor primite de la compartimente, se întocmește o informare privind
monitorizarea performanţelor la nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș către conducătorului acesteia.
7.2.4. Structura și complexitatea sistemului de monitorizare a performanţelor este condiționată de mărimea şi specificul activității
Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș, de modificarea obiectivelor sau/şi indicatorilor, de modul de acces al salariaţilor la
informaţii.
7.2.5. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș dispune evaluarea periodică a performanţelor, constată eventualele
abateri de la obiective şi ia măsurile preventive și corective ce se impun.

7.3. Referinţe principale


 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legile bugetare anuale;

126
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni.

127
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 8 - Managementul riscului

8.1. Descrierea standardului


Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș organizează și implementează un proces de management al riscurilor,
care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiții de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

8.2. Cerinţe generale


8.2.1. Entităţile publice îşi definesc propriul proces de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexității și mediului
specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc și pentru diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului
riscurilor.
8.2.2. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș stabileşte vulnerabilitățile și amenințările aferente obiectivelor şi
activităţilor, care pot afecta atingerea acestora.
8.2.3. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș are obligaţia organizării și implementării unui proces eficient de
management al riscurilor, în principal, prin:
a) identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de
materializarea riscurilor; identificarea ameninţărilor/vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente ale entităţii care ar
putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;
b) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilităţii de materializare, impactului asupra activităţilor din cadrul obiectivelor în cazul
în care acestea se materializează; ierarhizarea şi prioritizarea riscurilor în funcţie de toleranţa la risc.
c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalităţi de tratare a
riscurilor inclusiv măsuri de control; analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc aprobată de către
conducerea entităţii;
d) monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
e) raportarea periodică a situaţiei riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie sau cel puțin o dată pe an, respectiv dacă
riscurile persistă, apariția de riscuri noi, eficiența măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.
8.2.4. Conducătorii compartimentelor cuprinse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a Liceului Tehnologic ”Aurel
Persu” Târgu Mureș nominalizează responsabili cu riscurile și asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru identificarea și

128
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

evaluarea riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control, revizuirea și
raportarea periodică a acestora.
8.2.5. Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros
documentate, iar sinteza datelor, informaţiilor şi deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, prezentat în
Anexa nr. 1, document care atestă că în cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș există un proces de management al
riscurilor şi că acesta funcţionează; Registrul de riscuri pe entitate include numai riscurile semnificative.
8.2.6. Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colectează riscurile aferente activităţilor, identifică strategia de risc,
elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere, propune măsuri de control și monitorizează
implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate de către conducărorul compartimentului.
8.2.7. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin
completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri. Fiecare entitate publică conform unei proceduri interne și experienței
acumulate în managementul riscurilor poate utiliza o serie de instrumente specifice identificării și urmăririi riscurilor precum formular
de alertă la risc, fișă de urmărire a riscului etc, fără ca acestea să aibă un caracter obligatoriu.
8.2.8. Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează la nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș și
sunt aprobate de conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș. Măsurile de control sunt obligatorii pentru
gestionarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor și se actualizează ori de câte ori este nevoie.
8.2.9. Conducătorii compartimentelor din primul nivel de conducere raportează anual desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi
nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu
respectarea limitei de toleranţă la risc, aprobată de conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.
8.2.10. Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor la nivelul entităţii; informarea este analizată şi aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind
prezentată conducătorului Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

8.3. Referinţe principale


 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

129
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de
publicare a informaţiilor de interes public;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Metodologia de management al riscurilor elaborată de Secretariatul General al Guvernului.

130
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 9 - Proceduri

9.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură elaborarea procedurilor documentate într-un mod unitar, pentru
procesele majore sau activităţile semnificative desfășurate în cadrul entităţii şi le aduce la cunoştinţă personalului implicat.

9.2. Cerinţe generale


9.2.1. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș se asigură că pentru procesele și activităţile, declarate procedurale,
există o documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în proceduri documentate.
9.2.2. Pentru ca procedurile să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie:
 să fie precizate în documente scrise (proceduri documentate);
 să se refere la toate procesele şi activităţile importante;
 să asigure o separare corectă a funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor;
 să fie simple, complete, precise şi adaptate proceselor şi activităţii procedurate;
 să fie actualizate în permanenţă;
 să fie aduse la cunoştinţă personalului implicat.
9.2.3. Procedurile documentate elaborate trebuie să fie în conformitate cu structura prevăzută în Anexa nr. 2 și/sau cu o procedură de
sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.
9.2.4. Procedurile trebuie să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere, realizare, verificare, avizare și aprobare a operaţiunilor, astfel
încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. În acest mod se reduce considerabil riscul de apariție a erorilor, fraudelor,
încălcării legislaţiei precum şi riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul unui proces sau activități.

131
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

9.2.5. Conducătorii entităţilor publice în care, din cauza numărului mic de salariaţi, se limitează posibilitatea de aplicare a separării
atribuţiilor şi responsabilităţilor, trebuie să fie conştienţi de apariția riscurilor menționate anterior şi să compenseze această limitare
prin măsuri de control suplimentare implementate pe fluxul proceselor sau activităţilor procedurate.
9.2.6. În entităţile publice, accesul la resurse precum şi protejarea şi folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte
administrative, care se aduc la cunoştinţa salariaţilor. Restrângerea accesului la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a acestora.
9.2.7. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș se asigură că, pentru toate situaţiile în care din cauza unor
circumstanţe deosebite apar abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel
corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor. Circumstanţele şi modul de gestionare a situaţiilor de abatere de la politicile şi
procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi
formalizate.
9.3. Referinţe principale
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legile bugetare anuale;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

132
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a
controlului financiar de gestiune;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi
utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu, republicat, cu modificarile ulterioare.

133
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 10 - Supravegherea

10.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș iniţiază, aplică şi dezvoltă instrumente adecvate de supervizare și control
a proceselor și activităţilor specifice compartimentului, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate,
siguranță și legalitate.

10.2. Cerinţe generale


10.2.1. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș trebuie să monitorizeze modul de aplicare a instrumentelor de
control, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu.
10.2.2. Activitățile de supraveghere implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, testări prin sondaje sau orice alte modalităţi
care confirmă respectarea procedurilor.
10.2.3. Conducătorii compartimentelor verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura
minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a
instrucţiunilor.
10.2.4. Supravegherea activităţilor este adecvată, în măsura în care:
 fiecărui salariat i se comunică atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de competenţă atribuite;
 se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat;
 se aprobă rezultatele activităţii în diverse etape de realizare a acesteia.

10.3. Referinţe principale


 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

134
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Actul normativ de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

135
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 11 - Continuitatea activităţii

11.1. Descrierea standardului


Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea derulării
proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate
împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării.

11.2. Cerinţe generale


11.2.1. Entitatea publică este o organizaţie a cărei activitate trebuie să se deruleze continuu, prin compartimentele componente.
Eventuala întrerupere a activităţii acesteia afectează atingerea obiectivelor stabilite.
11.2.2. Conducătorii compartimentelor inventariază situaţiile generatoare care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi întocmesc
un plan de continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională.
Situaţii curente generatoare de discontinuităţi: fluctuaţia personalului; lipsa de coordonare; management defectuos; fraude; distrugerea
sau pierderea documentelor; dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare; disfuncţionalităţi produse de
unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri, instabilitate politică și/sau legislativă etc.
11.2.3. Planul de continuitate a activităţii trebuie să fie cunoscut, accesibil şi aplicat în practică de salariaţii care au stabilite sarcini şi
responsabilităţi în implementarea acestuia.
11.2.4. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș acţionează în vederea asigurării continuităţii activităţii prin
măsuri care să prevină apariţia situaţiilor de discontinuitate, spre exemplu:
 proceduri documentate pentru administrarea situaţiilor care pot afecta continuitatea proceselor și activităților;
 delegarea, în cazul absenţei temporare (concedii, plecări în misiune etc.);
 angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din entitatea publică din alte considerente;
 achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare;
 service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare.
11.2.5. Conducătorii compartimentelor asigură revizuirea continuă a planului de continuitate a activităţilor, astfel încât acesta să
reflecte întotdeauna toate schimbările ce intervin în compartiment.

136
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

11.3. Referinţe principale


 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

137
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 12 - Informarea şi comunicarea

12.1. Descrierea standardului


În entitatea publică trebuie stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, destinatarii acestora şi se dezvoltă un
sistem eficient de comunicare internă şi externă, astfel încât conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi eficient
sarcinile, iar informaţiile să ajungă complete şi la timp la utilizatori.

12.2. Cerinţe generale


12.2.1. Calitatea informaţiilor şi comunicarea eficientă sprijină conducerea şi salariații entităţii în îndeplinirea sarcinilor,
responsabilităţilor şi în atingerea obiectivelor inclusiv a scopului privind controlul intern managerial.
12.2.2. Informaţia trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de înţeles şi receptat.
12.2.3. Informaţia trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în şi din exterior, să necesite cheltuieli
reduse, prin evitarea paralelismelor, adică a circulaţiei simultane a aceloraşi informaţii pe canale diferite sau de mai multe ori pe
acelaşi canal.
12.2.4. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș stabileşte fluxuri și canale de comunicare care să asigure
transmiterea eficace a datelor, informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării proceselor entității.
12.2.5. Sistemul de comunicare trebuie să fie flexibil şi rapid, atât în interiorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș cât şi
între aceasta şi mediul extern şi să servească scopurilor utilizatorilor.
12.2.6. Comunicarea cu părţile externe trebuie să se realizeze prin canale de comunicare stabilite şi aprobate, cu respectarea limitelor
de responsabilitate şi a delegărilor de autoritate, stabilite de conducător.
12.2.7. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș reevaluează sistematic şi periodic cerinţele de informaţii şi
stabileşte natura, dimensiunea şi sursele de informaţii şi date care corespund satisfacerii nevoilor de informare a entităţii.
12.2.8. Sistemele IT sprijină managementul adecvat al datelor, inclusiv administrarea bazelor de date și asigurarea calității datelor.
Sistemele de management al datelor și procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a entității, măsurile obligatorii de
securitate și regulile privind protecția datelor personale.

138
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

12.3. Referinţe principale


 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea
ANSPDCP, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date;
 Legile bugetare anuale;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice,
precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi;
 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii
cu publicul, cu modificările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 Bugetul aprobat al fiecărei entităţi publice;
 Ordine/decizii ale conducătorului Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
 Adresa de internet a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

139
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

13.1. Descrierea standardului


Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș organizează şi gestionează procesul de creare, revizuire, organizare,
stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul entității, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi salariaților entităţii, precum şi terţilor abilitaţi.

13.2. Cerinţe generale


13.2.1. În fiecare entitate publică sunt definite reguli clare şi sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea,
clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor.
13.2.2. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș organizează și monitorizează procesul de primire, înregistrare
şi expediere a documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ţine, în mod obligatoriu, o evidenţă a documentelor primite şi
expediate.
13.2.3. În entitatea publică sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului,
pierderii, incendiului etc, cât și măsuri de respectare a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.
13.2.4. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură condiţiile necesare cunoaşterii şi respectării de către
salariați a reglementărilor legale privind accesul la documentele clasificate şi modul de gestionare a acestora.
13.2.5. În entitatea publică este creat un sistem de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei proceduri, în vederea asigurării
conservării lor în bune condiţii şi pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza.

13.3. Referinţe principale


 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

140
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;
 Hotărârea Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, cu modificările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a
corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 233/2002;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

141
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară

14.1. Descrierea standardului


Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control
intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor
financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.

14.2. Cerinţe generale


14.2.1. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi
de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare,
în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său.
14.2.2. Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi datelor contabile utilizate la realizarea
situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.
14.2.3. Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă în care se prezintă pentru fiecare program
obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.
14.2.4. În entitatea publică sunt elaborate proceduri şi controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare
a actelor normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern.

14.3. Referinţe principale


 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

142
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

 Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale, precum şi a unor raportări financiare lunare,
elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
 Norme metodologice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

143
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

15.1. Descrierea standardului


Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș atribuie responsabilități de evaluare a controlului intern managerial
conducătorilor compartimentelor elaborând, în acest scop, politici, planuri şi programe.
Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș dispune și monitorizează evaluarea controlului intern managerial prin
intermediul compartimentelor, în conformitate cu Anexa 3 și Anexa 4 din OSGG Nr. 600/2018.
Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș elaborează, anual, prin asumarea responsabilităţii manageriale, un
raport asupra propriului sistem de control intern managerial.

15.2. Cerinţe generale


15.2.1. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș asigură verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionării
sistemului de control intern managerial şi a componentelor sale, pentru a identifica la timp punctele slabe respectiv deficienţele
controlului intern şi pentru a lua măsuri de corectare și/sau eliminare în timp util a acestora.
15.2.2. Conducerea Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș efectuează, cel puţin o dată pe an, o verificare şi autoevaluare a
propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern
managerial.
15.2.3. Conducătorii compartimentelor din cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș iau măsuri adecvate şi prompte
pentru remedierea punctelor slabe respectiv a deficienţelor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern
managerial; aceste măsuri se transpun anual într-un program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
15.2.4. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern
managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi
implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor entităţii.

144
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

15.3. Referinţe principale


 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 Actul normativ de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș.

145
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

Standardul 16 - Auditul intern

16.1. Descrierea standardului


Entitatea publică înființează un compartiment de audit public intern (sau are acces la o capacitate de audit competentă), organizat cu
scopul îmbunătățirii managementului Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș prin activități de asigurare și consiliere.

16.2. Cerinţe generale


16.2.1. Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a activităţilor desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru
îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.
16.2.2. Domeniul activității de audit intern trebuie să permită obținerea unei asigurări cu privire la eficienţa şi eficacitatea
managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.
16.2.3. Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel
încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului public intern.
16.2.4. Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit.
16.2.5. Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, conform
reglementărilor legislative, a normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.
16.2.6. Auditorii interni trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue și să
asigure compatibilitatea pregătirii cu tipul și natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.
16.2.7. Auditorul intern finalizează acțiunile sale prin rapoarte de audit intern, în care reflectă cadrul general, obiectivele, constatările,
concluziile și recomandările.
16.2.8. Conducătorul Liceului Tehnologic ”Aurel Persu” Târgu Mureș dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările
prezentate în rapoartele de audit intern.

146
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – OSGG NR. 600/2018
PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL AL ENTITĂȚILOR PUBLICE

16.3. Referinţe principale


 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru
Audit Public Intern, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit
public intern;
 Hotărârea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare
naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;
 Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Întocmit,

Prof. Șoțan Ioan Ciprian

147

S-ar putea să vă placă și