Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data:

Şcoal Gimnaziala....

Profesor: VLAD ANETA

Obiectul: Educaţie tehnologică

Clasa a VI- a

Modulul: Materiale si tehnologii(lemn,textile,piele,ceramica)

Subiectul :Recapitulare-Ceramica(materii prime si materiale;analiza de

produs ;realizarea produselor)

Tipul lecţiei- de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor şi depriderilor practice

Locul de desfăşurare a lecţiei: cabinetul de Educaţie tehnologică

Resurse de timp: 50 minute

Obiectiv general: sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor de a analiza si

realiza produse simple din ceramica ;

Competente specifice: la sfârşitul lecţiei fiecare elev va fi capabil:

♦ C1-sa grupeze obiecte din ceramica in diverse categorii de produse ;

 C2-sa identifice materiile prime si materialele folosite pentru obtinerea produselor ceramice;

 C3-sa descrie principalele proprietati ale materialelor ceramice ;

 C4-sa enumere principalele elemente intilnite in fisa de analiza a unui produs;

 C5-sa analizeze un obiect din lut-ceramica ,intocmind fisa de analiza a produsului;

 C6-sa precizeze operatiile tehnologice executate pentru obtinerea industriala a unor vase

ceramice

Metode şi procedee: coversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin

redescoperire;

Mijloace didactice: manualul, fişa de analiza individuală, pliante, imagini, etc


Organizarea activităţii: activitate frontală şi individuală;
Schema de recapitulare:

1.Materii prime si materiale din ceramica -provenienta

-clasificare

-proprietati

2.Analiza produselor din lut-ceramica -analiza unui produs din ceramica;

-fisa de analiza a produsului analizat;

3.Realizarea produselor din ceramica -precizarea operatiilor tehnologice


Desfăşurarea lecţiei
Nr.crt Etapele lecţiei Obv. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Evaluare
procedee didactice
1 Moment organizatoric -verifică prezenţa, pregăteşte -se pregătesc pentru oră Conv.
- materialele necesare
2 Precizarea temei şi a - -prezintă fişele de lucru, le
competentelor specifice împarte elevilor, anunţă tema
şi competentele ce trebuiesc
îndeplinite
3 Actualizarea cunoştinţelor -adresează întrebări şi Răspund la întrebări apoi Conv. Manualul,ima Ev.
şi completarea fişei de conduce conversaţia pentru a completează pct.1 pe fişa Problem. gini,fisa de individuala
C1
lucru grupa diverse obiecte din de lucru lucru
ceramica in patru categorii de
produse
- solicită elevii să observe -elevii observa produsele, Conv. Manualul,ima Ev.
diverse produse din ceramica apoi completează punctul Problem. gini,fisa de individuală
si sa identifice la aceste 2 din fisa de lucru cu Exerciţiul lucru
C2
produse materiile prime si materiile prime si Redesc.
materialele folosite materialele folosite.
-adresează întrebări pentru -răspund la întrebări apoi Conv. Manual, fisa Ev.
C3 descrierea proprietatilor completează punctul 3 pe Descr. de lucru, Indiduală
materiilor prime si fişa de lucru
materialelor din ceramica

-raspund la intrebari Conv. Fisa de lucru Ev.


-adreseaza intrebari pentru
,analizeaza produsul si Problem. Cana individuala
C4 stabilirea elementelor din fisa
completeaza punctul 4 pe Exercitiul
C5 de analiza a unui produs si
fisa de lucru Redesc.
cere elevilor sa analizeze
produsul ,,Cana’’
-adresează întrebări -răspund la întrebări, Conv. Planşe,fisa de Ev.
C6 referitoare la operatiile completează pct.5 pe fişa Explic. lucru individuală
tehnologice executate pentru de lucru, apoi explică şi
obtinerea industriala a unor completează cu date
vase ceramice suplimentare cerinţele fişei

4 Aprecierea activităţii, -face aprecieri asupra -se autoevaluează Conv. Ev.


evaluarea şi notarea modului în care au fost sumativă
îndeplinite competentele, cum
au participat elevii la oră,
anunţă notele şi la înscrie în
catalog
Numele şi prenumele..........................................

FIŞA DE LUCRU

1.Observati urmatoarele obiecte din ceramica:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Grupati-le in urmatoarele categorii:

Obiecte de menaj Obiecte sanitare Produse pentru constructii Obiecte decorative

2.Observati urmatoarele produse din ceramica:farfurii,cesti,ghivece,vaze.

Identificati materiile prime si materialele folosite:


-
-
-
-
-

3.Stabiliti prin sageti corespondentele dintre cele doua coloane:


putere lianta capacitatea de modelare
contractie rezistenta
plasticitate dimensiunile

4.Intocmiti fisa de analiza a produsului ,,CANA’’

5. Precizati operatiile tehnologice executate pentru obtinerea industriala a unor vase ceramice.