Sunteți pe pagina 1din 24

Uscător

Manual de utilizare

DS 8440 SXW

RO
2960312867_RO/021120.1135
Vă rugăm să citiţi mai întâi acest
manual de utilizare! AVERTISMENT!
Stimate client,
Vă mulţumim pentru alegerea produselor
Beko . Sperăm că produsul nostru, fabricat • Avertizare privind riscul de arsuri
la standarde de înaltă calitate şi tehnologie,

C
vă va oferi cele mai bune rezultate. Vă
recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual REȚINEȚI
şi alte documentaţii suplimentare înainte de a
utiliza produsul dumneavoastră şi să le păstraţi • Informaţii importante sau sfaturi utile despre
pentru referinţe ulterioare. Dacă oferiţi acest utilizare.
produs altei persoane, oferiţi-i şi manualul • Ambalajele produsului sunt
aferent. Acordaţi atenţie tuturor detaliilor şi fabricate din materiale
avertismentelor specificate în manualul de reciclabile în conformitate cu
utilizare şi respectaţi instrucţiunile prezentate în Reglementările naţionale privind
acesta. mediul.
Utilizaţi manualul de utilizare pentru modelul
indicat pe copertă. Nu eliminaţi deşeurile de ambalaje împreună cu
deşeurile menajere sau alte deşeuri, eliminaţi-le
• Citiţi instrucţiunile. la punctele de colectare speciale, desemnate
de autorităţile locale.
Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în cuprinsul
acestui manual de utilizare:

B PERICOL!

• Avertisment împotriva electrocutării.

PERICOL!

• Avertisment împotriva pericolului de incendiu.

A AVERTISMENT!
• Avertismente privind situaţii periculoase pentru
viaţă şi proprietate.

AVERTISMENT!

• Avertisment împotriva suprafeţelor fierbinţi.

Acest produs a fost fabricat folosind cea mai recentă tehnologie în condiții prietenoase cu mediul înconjurător.

2 Uscător / Manual de utilizare


A
1 Instrucţiuni importante de
securitate şi mediu AVERTISMENT!

C
• Instalarea şi procedurile de reparare
REȚINEȚI trebuie efectuate întotdeauna
de către Personalul autorizat de
• Această secţiune conţine service. Producătorul nu va fi
instrucţiuni de securitate care vă răspunzător pentru daunele care pot
vor ajuta la protecţia împotriva apărea din efectuarea procedurilor
riscului de rănire sau deteriorarea a de către persoane neautorizate.
proprietăţii. Nerespectarea acestor • Nu spălaţi niciodată uscătorul prin
instrucţiuni va anula orice garanţie. pulverizarea sau picurarea apei
1.1 Informaţii generale pe echipament! Există pericol de
privind securitatea electrocutare!

A
1.1.1 Securitatea electrică
AVERTISMENT!

• Acest echipament poate fi utilizat


de copii cu vârsta de peste 8 ani
B PERICOL!

• Securitatea electrică
şi persoane cu capacitate fizică, Instrucţiunile privind securitatea
senzorială sau mentală redusă electrică trebuie respectate în
sau care nu au experienţă şi nu timpul efectuării racordării la
sunt familiarizate cu echipamentul reţeaua electrică în momentul
dacă acestea sunt supravegheate instalării.
sau li se oferă instrucţiuni privind • Aparatul nu trebuie alimentat
utilizarea echipamentului într-o printr-un dispozitiv de
manieră sigură şi înţeleg pericolele conectare, cum ar fi un
implicate. Copiii nu trebuie să se comutator temporizat, sau
joace cu echipamentul. Curăţarea şi conectat la un circuit care este
operaţiunile de întreţinere realizate activat sau dezactivat regulat de
de utilizator nu vor fi realizate de serviciul public utilitar.
copii nesupravegheaţi. • Conectaţi uscătorul la o priză
• Nu permiteţi copiilor cu vârsta sub cu împământare protejată de o
3 ani accesul la aparat cu excepţia siguranţă la valoarea specificată pe
cazului în care sunt în permanent etichetă. Instalarea împământării
supravegheaţi. trebuie efectuată de către un
electrician calificat. Societatea
• Picioarele reglabile nu trebuie noastră nu va fi răspunzătoare
îndepărtate. Spaţiul liber dintre pentru nicio daună care poate
uscător şi podea nu trebuie redus apărea în momentul în care
cu materiale precum covoare, uscătorul este utilizat fără
lemn sau bandă. Acest lucru împământare, în conformitate cu
cauzează probleme în funcţionarea regulamentele locale.
uscătorului.

Uscător / Manual de utilizare 3


B
1.1.2 Securitatea produsului

A
PERICOL!
AVERTISMENT!
• Tensiunea şi protecţia permisă
a siguranţei sunt specificate pe • Asigurați-vă că admisia de aer a
etichetă. uscătorului este deschisă și bine
• Tensiunea specificată pe etichetă ventilată.
trebuie să fie egală cu tensiunea • Produsul conține agent frigorific
sursei dumneavoastră principale de R290.
alimentare. Scoateţi uscătorul din • Produsul conține agent frigorific
priză când nu îl utilizaţi. R290.
• Deconectaţi uscătorul de la sursa • Țineți produsul departe de posibile
principală de alimentare în timpul surse de căldură care pot provoca
instalării, operaţiunilor de întreţinere, aprinderea.
curăţare şi reparaţie.
• Nu atingeţi priza dacă aveţi mâinile PERICOL!
umede! Nu deconectaţi niciodată
aparatul prin smulgerea cablului, • Puncte de luat în considerare în
întotdeauna prindeţi de fişă atunci cazul pericolului de incendiu:
când scoateţi cablul. Următoarele tipuri de rufe sau
• Nu utilizaţi prelungitoare, blocuri articole nu trebuie uscate în uscător,
multipriză sau adaptoare pentru având în vedere pericolul de
conectarea uscătorului la sursa incendiu.
de alimentare, pentru a permite • Rufe nespălate
scăderea riscului de incendiu sau de • Articolele pătate cu ulei, acetonă,
electrocutare. alcool, păcură, cherosen, soluţii de
• Fişa cablului de alimentare trebuie îndepărtare a petelor, terebentină,
să fie uşor accesibilă după instalare. parafină sau soluţii de îndepărtare
• Cablul principal deteriorat a parafinei, trebuie spălate în apă
trebuie înlocuit, notificând caldă cu mult detergent înainte de a
Personalul autorizat de service. fi uscate în uscător.
• Dacă uscătorul este defect, Din acest motiv, în special articolele
acesta nu trebuie utilizat decât care prezintă petele specificate
dacă a fost reparat de către anterior trebuie spălate foarte bine,
un agent autorizat de service! iar pentru acest lucru trebuie să
Există pericol de electrocutare! utilizaţi detergentul adecvat şi să
selectaţi o temperatură ridicată de
spălare.
• Următoarele rufe sau articole
specificate nu trebuie uscate în
uscător din cauza pericolului de
incendiu:

4 Uscător / Manual de utilizare


PERICOL!
A AVERTISMENT!

• Lenjeria care conţine întărituri din


• Articole de îmbrăcăminte sau metal nu trebuie uscată în uscător.
perne întărite cu spumă de cauciuc Uscătorul se poate deteriora dacă
(spumă latex), bonete de duş, întăriturile din metal se slăbesc şi se
materiale textile rezistente la apă, rup în timpul procesului de uscare.
materiale cu întăritură din cauciuc şi
perniţe din spumă de cauciuc.
• Articole de îmbrăcăminte curăţate
cu substanţe chimice industriale.
C REȚINEȚI

• Utilizaţi balsamuri de rufe şi


• Articole precum brichete, chibrite, produse similare în conformitate
monede, piese din metal, ace, cu instrucţiunile producătorilor
etc. pot deteriora ansamblul acestora.
tamburului sau pot duce la • Întotdeauna curăţaţi filtrul de scame
probleme de funcţionare. De înainte sau după fiecare încărcare.
aceea, verificaţi toate rufele spălate Nu operaţi niciodată uscătorul fără a
pe care le încărcaţi în uscătorul avea filtrul de scame instalat.

A
dumneavoastră.
AVERTISMENT!
• Nu opriţi niciodată uscătorul
înainte de finalizarea programului. • Nu încercaţi niciodată să reparaţi
Dacă trebuie să faceţi acest lucru, dumneavoastră uscătorul. Nu
îndepărtaţi rapid toate rufele spălate efectuaţi nicio reparaţie sau
şi întindeţi-le pentru a elimina procedură de înlocuire pe produs
căldura. chiar dacă ştiţi sau aveţi capacitatea
• Articolele de îmbrăcăminte care de a efectua procedurile necesare,
au fost spălate neadecvat se pot doar dacă se specifică clar
autoaprinde, chiar şi după finalizarea acest lucru în instrucţiunile de
procesului de uscare. funcţionare sau în manualul de
• Trebuie să furnizaţi o ventilare service publicat. Altfel, vă puneţi
suficientă pentru a preveni viaţa dumneavoastră şi a celorlaţi în
acumularea în cameră a gazelor pericol.
emise de dispozitivele care • Nu trebuie să existe nicio uşă
funcţionează cu alte tipuri de blocabilă, culisantă sau batantă care
combustibil, inclusiv flacără ar putea bloca deschiderea uşii de
deschisă, din cauza efectului de încărcare în locaţia în care uscătorul
aprindere inversă. dumneavoastră va fi instalat.
• Instalaţi uscătorul dumneavoastră
în locaţii adecvate pentru utilizare
casnică. (Baie, balcon închis, garaj,
etc.)

Uscător / Manual de utilizare 5


A
1.3 Domeniul de utilizare
AVERTISMENT! • Uscătorul este conceput pentru utilizare
casnică. Nu este adecvat pentru utilizare
• Asiguraţi-vă că animalele de casă comercială şi nu trebuie utilizat în alte
nu intră în uscător. Verificaţi interiorul scopuri decât utilizarea recomandată.
• Utilizaţi uscătorul doar pentru uscarea
uscătorului înainte de a-l porni. rufelor marcate special în acest sens.
• Nu vă aplecaţi pe uşa de încărcare • Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere
a uscătorului dumneavoastră atunci care poate apărea din utilizarea sau
transportul incorect.
când este deschisă; aceasta ar • Durata de funcţionare a uscătorului pe
putea cădea. care l-aţi achiziţionat este de 10 ani.
• Nu se va permite acumularea În timpul acestei perioade, piesele de
schimb originale vor fi disponibile pentru
scamelor în jurul uscătorului. funcţionarea adecvată a uscătorului.
1.2 Montajul pe o maşină de spălat
• Se va utiliza un dispozitiv de fixare între 1.4 Siguranţa copiilor
cele două maşini în momentul instalării • Ambalajele sunt periculoase pentru copii.
uscătorului peste o maşină de spălat. Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Dispozitivul de fixare trebuie instalat de către Produsele electrice sunt periculoase
un agent autorizat de service. pentru copii. Nu lăsaţi copii în apropierea
• Greutatea totală a maşinii de spălat şi a produsului care este în funcţiune. Nu
uscătorului - în sarcină completă - în locaţia permiteţi copiilor să umble la uscător.
în care sunt montate una peste alta trebuie Utilizaţi un sistem de închidere securizat
să atingă aproximativ 180 de kilograme. pentru copii pentru a-i împiedica să umble
Aşezaţi produsele pe o suprafaţă solidă care la uscător.

C
are o capacitate suficientă de susţinere a
sarcinii! REȚINEȚI

A AVERTISMENT!
• Maşina de spălat nu poate fi aşezată pe
• Sistemul de închidere securizat pentru copii
se află pe panoul de control. (Consultaţi
secţiunea Sistem de închidere securizat
pentru copii)
uscător. Acordaţi atenţie avertismentelor
anterioare în timpul instalării pe maşina • Menţineţi uşa de încărcare închisă chiar şi
dumneavoastră de spălat. atunci când uscătorul nu este în funcţiune.
1.5 Conformitate cu Directiva WEEE
Masa de instalare pentru maşina de spălat şi
uscător
şi depozitarea la deşeuri a produsului
uzat:
Adâncimea maşinii de spălat Acest produs respectă Directiva UE
Adâncimea WEEE (2012/19/UE). Produsul
< 50 cm

este marcat cu un simbol de


62 cm

60 cm

54 cm

uscătorului
clasificare pentru deşeuri electrice
şi electronice (WEEE).
Nu poate fi
Acest produs a fost fabricat
54 cm Poate fi instalat. folosind piese şi materiale de înaltă calitate,
instalat.
care pot fi refolosite şi reciclate. Nu depozitaţi
60 cm Poate fi
Nu poate fi instalat.
produsul uzat împreună cu gunoiul menajer la
instalat. sfârşitul duratei sale de funcţionare. Duceţi-l
la un centru de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Luaţi
legătura cu autorităţile locale pentru a afla
informaţii despre aceste centre de colectare.

6 Uscător / Manual de utilizare


1.8 Specificaţii tehnice
PERICOL!
RO
• R290 este un agent frigorific inflamabil. Înălţime (Min. /
84,6 cm / 86,6 cm*
Astfel, asigurați-vă că sistemul și țevile nu Max.)
sunt avariate în timpul operării și manevării. Lăţime 59,7 cm
• Țineți produsul departe de posibile surse
de căldură care pot provoca aprinderea în Adâncime 60,9 cm
caz de avarii. Capacitate (max.) 8 kg**
• Nu casați produsul dându-i foc.
Greutate netă (±
1.6 Conformitate cu Directiva RoHS: 44 kg
%10)
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă
Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conţine Tensiune
materiale dăunătoare şi interzise specificate în
Putere nominală de
Directivă. Consultaţi eticheta***.
intrare
1.7 Informaţii despre ambalaj
Ambalajul produsului este produs din materiale Cod model
reciclabile, conform reglementărilor noastre
naţionale de mediu. Nu depozitaţi ambalajul * Înălţime min.: Înălţimea cu picioarele reglabile
împreună cu gunoiul menajer sau cu alte închise.
deşeuri. Depozitaţi-l în punctele de colectare a Înălţime max.: Înălţimea cu picioarele
ambalajelor amenajate de autorităţile locale. reglabile deschise la nivelul maxim.
**Greutatea rufelor uscate înainte de spălare.
*** Eticheta cu tipul aparatului se află în spatele
uşii de încărcare.

C REȚINEȚI
• Specificaţiile tehnice ale uscătorului sunt
supuse modificărilor fără o notificare
prealabilă pentru a îmbunătăţi calitatea
produsului.
• Imaginile din acest manual de utilizare sunt
schematice şi pot să nu corespundă exact
produsului dumneavoastră.
• Valorile specificate pe marcajele de pe
uscător sau din alte documentaţii publicate
care însoţesc uscătorul sunt obţinute în
laborator în conformitate cu standardele
relevante. Aceste valori pot varia în funcţie
de condiţiile de operare şi de mediu ale
uscătorului.

Uscător / Manual de utilizare 7


2 Uscătorul dumneavoastră
2.1 Prezentare generală

11

2
10

9
8

4
7 5

1. Panoul superior
2. Panoul de comandă
3. Uşa de încărcare
4. Butonul de deschidere a plăcii de protecţie
5. Grătare de ventilare
6. Picioare reglabile
7. Placa de protecţie
8. Eticheta
9. Filtru de scame
10. Sertarul rezervorului de apă
11. Cablul de alimentare
2.2 Conţinutul ambalajului
5. Manual
1. Furtun de
pentru utilizare al
scurgerea tamburului
apei* de uscare*

2. Burete 6.
de schimb Recipientul
pentru de umplere
sertarul cu apă*
filtrului*

3. Manual 7. Apă
de utilizare pură*

8. Unitatea
4. Tambur pentru
de uscare* pastile de
parfum*

*Opțional - este posibil de a nu fi inclus, în


funcție de model..
8 Uscător / Manual de utilizare
3 Instalare • Aşezaţi uscătorul la cel puţin 1 cm de
marginile altor corpuri de mobilier.
Înainte de a telefona celui mai apropiat Centru • Uscătorul dumneavoastră poate funcţiona
de service pentru instalarea uscătorului, la temperaturi între +5°C şi +35°C. În
asiguraţi-vă că instalaţia electrică şi reţeaua cazul în care condiţiile de funcţionare
de scurgere a apei sunt corespunzătoare nu sunt cuprinse în acest interval,
conform manualului de utilizare.Dacă acestea funcţionarea uscătorului poate fi afectată
nu sunt adecvate, contactaţi un electrician şi acesta se poate deteriora.
şi un tehnician calificaţi pentru a realiza • Suprafaţa din spate a uscătorului va fi
modificările necesare. aşezată pe un perete.

C REȚINEȚI
• Clientul este răspunzător pentru pregătirea
B PERICOL!
• Nu aşezaţi uscătorul pe cablul de
locaţiei uscătorului, precum şi pentru alimentare.
instalaţiile electrice şi de scurgere a apei
menajere. * Ignorați următorul avertisment dacă
sistemul produsului dvs. nu conține

A AVERTISMENT!
• Înainte de instalare, verificaţi vizual dacă
R290

PERICOL!
uscătorul are defecte. Dacă uscătorul
este deteriorat, acesta nu trebuie instalat.
Produsele deteriorate cauzează riscuri • Uscătorul conține agent frigorific R290.*
asupra securităţii dumneavoastră. • R290 este un agent frigorific prietenos cu
• Aşteptaţi 12 ore înainte de a porni uscătorul mediul, dar inflamabil.*
pentru utilizare. • Asigurați-vă că admisia de aer a uscătorului
3.1 Locaţia potrivită pentru instalare este deschisă și bine ventilată.*
Instalaţi uscătorul pe o suprafaţă stabilă şi • Asigurați-vă că admisia de aer a uscătorului
plană. este deschisă și bine ventilată.*
Uscătorul este greu. Nu mutaţi uscătorul 3.2 Îndepărtarea ansamblul de
singuri. securitate în transport
• Utilizaţi uscătorul într-un mediu bine

A
ventilat şi fără praf.
AVERTISMENT!
• Spaţiul liber dintre uscător şi podea
nu trebuie redus cu materiale precum
covoare, lemn sau bandă.
• Nu acoperiţi grătarele de ventilare ale Îndepărtaţi ansamblul
uscătorului. de securitate în
transport înainte de
• Nu trebuie să existe nicio uşă blocabilă, a utiliza uscătorul
culisantă sau batantă care ar putea bloca pentru prima dată.
deschiderea uşii de încărcare în locaţia
în care uscătorul dumneavoastră va fi
instalat. 3.3 Racordarea la reţeaua de
• După instalarea uscătorului, acesta scurgere
trebuie să rămână în acelaşi loc în care Puteţi scurge apa acumulată direct prin
s-au realizat racordurile. La instalarea furtunul de scurgere a apei furnizat cu
uscătorului, asiguraţi-vă că peretele din produsul, în locul scurgerii periodice a apei
spate al acestuia nu atinge nimic (robinet, colectate în rezervor.
priză, etc.). Racordarea furtunului de scurgere a apei

Uscător / Manual de utilizare 9


1-2 Trageţi Scurgeţi toată apa care a rămas în uscător.
1 2 manual furtunul Dacă s-a realizat o racordare directă la
în spatele reţeaua de scurgere a apei, atunci îndepărtaţi
uscătorului racordurile furtunului

A
pentru a-l
deconecta AVERTISMENT!
3 4 din locaţia de
racordare. Nu • Recomandăm să transportaţi uscătorul în
utilizaţi nicio poziţie dreaptă. Dacă nu este posibil acest
unealtă pentru lucru, vă recomandăm transportul acestuia
a îndepărta prin înclinarea maşinii către partea dreaptă,
furtunul. privind maşina din faţă.
3 Conectaţi un capăt al furtunului de
3.6 Avertismente privind sunetele
scurgere furnizat cu uscătorul la punctul

C
de racordare de unde aţi îndepărtat
furtunul produsului în pasul anterior. REȚINEȚI
4Conectaţi capătul celălalt al furtunului de
scurgere direct la reţeaua de scurgere a • Este normal să
apei menajere sau la chiuvetă. auziţi uneori un
zgomot metalic din

C REȚINEȚI
• Furtunul de scurgere a apei trebuie ataşat
compresor în timpul
funcţionării.
• Apa colectată în timpul funcţionării este
la o înălţime de maxim 80 cm. pompată către rezervorul de apă. Este
• Asiguraţi-vă că furtunul de scurgere a apei normal să auziţi zgomotul de pompare în
nu este călcat şi nu are pliuri între reţeaua timpul procesului.
de scurgere şi maşină.
• Dacă împreună cu produsul vi s-a furnizat 3.7 Înlocuirea lămpii de iluminare
și un pachet cu accesorii, vă rugăm să citiți În cazul utilizării unei lămpi de iluminare în
descrierea detaliată. uscătorul dumneavoastră
3.4 Reglarea picioarelor Pentru a înlocui becul/LED-ul utilizat pentru
iluminare în uscătorul dumneavoastră, apelaţi
• Rotiţi picioarele la Centrul autorizat de service local.
către stânga sau Lampa (lămpile) utilizate în acest aparat
dreapta până ce nu este (sunt) corespunzătoare pentru
uscătorul este iluminarea unei camere. Scopul recomandat
aşezat la nivel al acestei lămpi este de a asista utilizatorul
şi fix. în aşezarea rufelor în uscător într-un mod
3.5 Transportul uscătorului confortabil.‘’Becurile folosite în acest aparat
Scoateţi uscătorul din priză înainte de a-l trebuie să reziste la condiţii fizice extreme
transporta. precum vibraţiile şi temperaturile de peste 50
°C.’’

10 Uscător / Manual de utilizare


4 Pregătirea să deschideţi uşa de încărcare, nu o
menţineţi deschisă timp îndelungat.
4.1 Rufe corespunzătoare pentru • Pentru modelele cu condensator: curățați
uscarea în uscător condensatorul o dată pe lună sau tot la
Urmați întotdeauna instrucțiunile oferite pe 30 de cicluri de funcționare.
etichetele vestimentare. Uscați la uscător doar • Pentru modelele cu pompă de căldură:
rufele care au o etichetă care le indică ca fiind curăţaţi sertarul filtrului periodic când
potrivite pentru uscare în uscător. există o acumulare vizibilă de puf sau
4.2 Rufe necorespunzătoare pentru când indicatorul de curățare al sertarului
uscarea în uscător filtrului se iluminează.
• Pentru modelele cu coș de fum:
respectați instrucțiunile pentru coșul de
A nu se usca în
fum și curățați-l.
Articolele cu acest simbol nu trebuie
uscător.

uscate în Uscător. • În timpul ciclului de uscare, aerisiți bine


încăperea unde este amplasat uscătorul

C
dvs. de rufe.
REȚINEȚI
4.5 Sarcina corectă
• Materialele brodate delicate, lâna, articolele Urmaţi instrucţiunile
din mătase, materialele delicate şi fine, din secţiunea
articolele ermetice şi perdelele din tul nu „Selectarea
sunt corespunzătoare pentru uscător. programului şi tabelul
4.3 Pregătirea rufelor pentru uscare de consum”. Nu
• Rufele pot fi încâlcite după spălare. încărcaţi mai mult
Separaţi articolele înainte de a le aşeza în decât valorile de
uscător. sarcină specificate în
tabel.
• Uscaţi articolele care au accesorii din
metal, precum fermoare, pe dos. Următoarele valori de greutate sunt oferite
• Închideţi fermoarele, cărligele şi drept exemplu.
cataramele şi butonii. Rufe
Approximate
Rufe Approximate
weights (g)*
4.4 Modalităţi de reducere a
consumului de energie electrică Cuverturi din
1500 Bluze 150
bumbac (duble)
• Informaţiile următoare vă vor ajuta să
utilizaţi uscătorul într-o manieră ecologică Cuverturi
Cămăşi din
şi eficientă din punct de vedere al energiei din bumbac 1000 300
bumbac
(simple)
electrice. Aşternuturi
500 Cămăşi 250
• Stoarceţi rufele la viteza cea mai mare (duble)
posibilă în momentul în care le spălaţi. Aşternuturi Rochii din
350 500
(simple) bumbac
Astfel, timpul de uscare este redus, iar Feţe de masă
consumul de energie electrică este redus. 700 Rochii 350
mari
Feţe de masă
• Sortaţi rufele în funcţie de tipul şi mici
250 Blugi 700
grosimea acestora. Uscaţi acelaşi tip de Batiste (10
Şerveţele 100 100
rufe împreună. De exemplu, prosoapele bucăţi)
de bucătărie subţiri şi feţele de masă se Prosoape de
700 Tricouri 125
baie
usucă mai rapid decât prosoapele de
Prosoape de
baie. mână
350
• Urmaţi instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru selectarea programelor. *Greutatea rufelor uscate înainte de spălare.
• Nu deschideţi uşa de încărcare a maşinii
în timpul procesului de uscare decât
dacă este necesar. Dacă trebuie neapărat

Uscător / Manual de utilizare 11


5 Funcționarea produsului
5.1. Panoul de comandă
1

9 8 7 6 5 4 3 2
1. Buton de selectare On/Off/Program 5. Buton de selectare a duratei programului.
(Pornit/Oprit/Program).
6. Buton de selectare a temperaturii joase.
2. Buton Start/Stand-by (Pornire/Pauză).
7. Buton de selectare a blocării pentru copii și
3. Buton pentru lumină tambur. avertizor sonor.
4. Buton de selectare Terminare timp. 8. Buton de selectare a programului
antișifonare.
5.2 Simboluri 9. Buton de selectare a nivelului de uscare.

5.3. Pregătirea uscătorului • Atunci când selectați programul dorit


• Cuplați uscătorul. folosind butonul de selectare On/Off/
Program (Pornit/Oprit/Program), mașina
• Deschideți ușa de încărcare. va porni.
• Puneți rufele în uscător fără a umple


exagerat.
Împingeți și închideți ușa de încărcare. C NOTĂ!

A
• Selectarea unui program cu butonul de
AVERTISMENT! selectare On/Off/Program (Pornit/Oprit/
Program) nu înseamnă că programul a
început. Apăsați butonul Start/Stand-by
(Start/Pauză) pentru a începe programul.
• Asigurați-vă că
rufele nu sunt
presate pe ușa de
încărcare.

12 Uscător / Manual de utilizare


5.4 Tabel selectare programe și consum

RO

maşina de spălat

Timp de uscare
Capacitate (kg)

stoarcere în
Viteza de

(minute)
(rpm)
Programe Descriere program

Cu acest program, puteți usca materialele textile


din bumbac, rezistente la temperaturi înalte.
Bumbac Trebuie selectată o setare de uscare potrivită 8 1000 210
grosimii țesăturilor ce trebuie uscate și nivelul de
uscare dorit.
Materialele textile din bumbac dintr-un singur
Bumbac Eco strat sunt uscate în modul cel mai economic 8 1000 197
posibil.
Cu acest program, puteți usca toate materialele
textilele sintetice, rezistente la temperaturi înalte.
Sintetice 4 800 70
Trebuie selectată o setare de uscare potrivită
nivelului de uscare dorit.
Folosiţi acest program pentru a usca sintetice
care nu lasă urme şi articole din bumbac
Mix 4 1000 115
împreună.Hainele de sport și fitness pot fi uscate
cu acest program.
Prosoape de șters cum sunt prosoapele de
Prosop 5 1000 175
bucătărie, de baie și de mâini.
Puteţi usca rufele delicate sau rufele obişnuite
cu simbolul de spălare manuală (bluze de
Îngrijire delicată 2 1200 55
mătase, lenjerie intimă subţire etc.) la o
temperatură scăzută în acest program.
Puteți usca cu acest program atât rufe din
Zilnic bumbac, cât și sintetice.Hainele de sport și 4 1000 110
fitness pot fi uscate cu acest program.
Puteți selecta programele de timp între 10 și
160 de minute, pentru a atinge la temperaturi
scăzute nivelul de uscare dorit. În cadrul acestui
program, funcționarea uscătorului cu tambur
se întinde pe durata setată independent de
nivelul de uscare a rufelor. Acest produs este
Raft uscare/ Program uscare - - -
disponibil pentru a fi utilizat cu un coș de uscare
ca și opțiune. Pentru produsele solide fără coș,
puteți obține un coș de la un serviciu autorizat și
folosi programele de uscare menționate mai sus.
Pentru detalii de utilizare, vedeți ghidul pentru
utilizare al coșului de uscare.
Puteţi usca pantalonii, rochiile, cămăşile sau
Blugi 4 1200 125
hainele din denim în acest program.
Folosiți-l pentru a usca hainele făcute din
sintetice, bumbac say materiale amestecate
Exterior/Sporturi (Goretex) sau produse rezistente la apă precum jachetele 2 1000 135
funcționale, pelerine etc. Întoarceți-lempe dos
înainte de uscare.
Puteți usca textilele umplute cu pene sau cu
fibre care pot fi uscate în uscător ca o singură
Aşternuturi/Fulgi rufă. Puteți usca o pătură mare, perne sau haine - 800 165
ca o singură rufă. Uscați hainele precum sacouri
și jachete întoarse pe dos.
Cămăşile sunt uscate mai delicat şi apar cute
Cămăşi 1,5 1200 50
mai puţine, pentru o călcare uşoară.

Uscător / Manual de utilizare 13


Folosiți acest program pentru a avea 2 cămăși
Xpress 0,5 1200 30
gata de călcat
Este programul pe care îl puteți utiliza pentru
uscarea produselor spălate, pentru care doriți
Hygienic Drying (Uscare
o igienizare suplimentară . Permite igienizarea 5 800 200
igienică)
eficientă a materialelor textile cu ajutorul
efectului termic.
Puteți utiliza acest program pentru hainele
uscate și pentru rufele pe care doriți să le
Hygienic Refresh (Prospețime
igienizați fără să le spălați. Permite igienizarea 1,5 - 120
igienică)
eficientă a materialelor textile uscate cu ajutorul
efectului termic.
Valori ale consumului de energie

umezeală rămasă
maşina de spălat

aproximativă de

consumului de
energie kWh
stoarcere în

Cantitatea
Viteza de

Valoarea
(rpm)
Programe Capacitate (kg)

Bumbac Eco* 8 1000 60% 1,97


Uscare bumbac pentru
8 1000 60% 1,50
călcare
Uscare sintetice pentru
4 800 40% 0,75
împăturire
“Programul de iscare bumbac Eco” folosit la capacitate maximă şi parţială este programul de
uscare standard la care se referă informaţiile de pe etichetă şi din fişa tehnică, adică acest
program este adecvat pentru uscarea lenjeriei de bumbac normală udă şi că este cel mai
eficient program în termeni de consum de energie pentru bumbac.

*: Cadrul privind directiva de etichetare energetică (EN 61121:2012) Valorile din tabel sunt
determinate conform directivei EN 61121:2012. Valorile de consum pot varia în tabel în funcție de
tipul de rufe, viteza de rotație, condițiile ambientale și schimbările în tensiune.

14 Uscător / Manual de utilizare


Allergy UK reprezintă o marcă Timp finalizare
comercială a British Allergy Puteți prelungi durata programului cu până la
Foundation. S-a creat Seal of 24 de ore cu funcția încheiere durată.
Approval (sigiliu de aprobare) 1. Deschideți ușa de încărcare și introduceți
pentru a ghida persoanele care rufele.
solicită un aviz conform căruia 2. Selectați programul de uscare.
produsul reduce semnificativ cantitatea de 3. Apăsați butonul de selectare End Time
alergeni, într-un mediu în care sunt prezente (Sfârșitul programului) și alegeți amânarea
persoane alergice sau produsul pe care o doriți. Ledul End Time (Sfârșitul
restricționează/reduce/elimină alergenii. programului) se aprinde. (Când este apăsat
Scopul este acela de a furniza dovezi că și ținut apăsat butonul, durata continuă non-
produsele au fost testate sau analizate stop).
științific pentru a obține rezultate măsurabile. 4. Apăsați butonul Start/Stand-by (Start/
Pauză). Începe numărătoarea inversă pentru
5.5 Funcții auxiliare End Time (Sfârșitul programului). Semnul „:”
Nivelul de uscare din mijlocul intervalului de temporizare afișat
Butonul de selectare a nivelului de uscare clipește.
este folosit pentru ajustarea nivelului de uscare
dorit. Timpul programului poate schimba în
funcție de selecție.
C NOTĂ!

C
• Puteți adăuga sau îndepărta rufe în
NOTĂ! intervalul de finalizare. Timpul afișat este
suma dintre timpul normal de uscare
• Puteți activa această funcție doar înainte și timpul de finalizare. Ledul End Time
de începerea programului. (Sfârșitul programului) se va stinge la finalul
Selectarea programului antișifonare numărătorii inverse, uscarea va începe, iar
Puteți activa și dezactiva funcția de antișifonare ledul indicator al uscării se va aprinde.
prin apăsarea butonului de selectare a Schimbarea timpului de finalizare
programului antișifonare. Dacă nu veți scoate Dacă doriți să schimbați durata în timpul
rufele imediat după finalizarea programului, numărătorii inverse:
puteți folosi funcția Antișifonare pentru a Apăsați butonul de selectare On/Off/Program
preveni șifonarea rufelor dvs. (Pornit/Oprit/Program) și anulați programul.
Selectați programul dorit și repetați selectarea
Avertizarea sonoră End Time (Sfârșitul programului).
Uscătorul emite o avertizare sonoră atunci Anularea funcției de timp finalizare
când programul este terminat. Apăsați butonul Dacă doriți să anulați numărătoarea inversă
„Audible Warning” (Avertizare sonoră) dacă nu a timpului finalizare și să începeți programul
doriți avertizare sonoră. Când apăsați butonul imediat:
de avertizare sonoră, lumina se stinge și nu se Apăsați butonul de selectare On/Off/Program
emite niciun sunet la finalizarea programului. (Pornit/Oprit/Program) și anulați programul.

C
Selectați programul dorit și apăsați butonul
NOTĂ! Start/Stand-by (Start/Pauză).
Lumină tambur
• Puteți selecta această funcție înainte sau Puteți aprinde și stinge lumina tamburului
după pornirea programului. apăsând acest buton. Lumina se aprinde
când butonul este apăsat și se stinge după un
Temperatură scăzută
anumit timp.
Puteți activa această funcție doar înainte
de începerea unui program. Puteți activa
această funcție dacă doriți să uscați rufele la o
temperatură mai mică. Durata programului va fi
mai lungă după activare.

Uscător / Manual de utilizare 15


5.6 Indicatoare avertizare

C NOTĂ! C

NOTĂ!
Atunci când blocarea de siguranță pentru
• Indicatoarele de avertizare pot diferi în copii este activată, indicatorul funcției de
funcție de modelul uscătorului dvs. blocare de pe ecran se aprinde.
Atunci când blocarea pentru protecția copiilor
Curățarea filtrului este activată:
Atunci când programul este terminat, Uscătorul funcționează sau este în standby,
indicatorul de avertizare pentru curățarea filtrului simbolurile indicatoare nu se vor schimba la
se aprinde. modificarea poziției butonului de selectare a
programului.
Rezervorul de apă

C
Dacă rezervorul de apă se umple în timp
ce programul funcționează, indicatorul de NOTĂ!
avertizare începe să clipească iar mașina
intră în stand-by. În acest caz, goliți apa din • Atunci când uscătorul funcționează, iar
rezervor și porniți programul apăsând butonul blocarea de siguranță pentru copii este
Start/Stand-by (Pornire/Pauză). indicatorul de activată, se va auzi de două ori un bip
avertizare se stinge iar programul este reluat. când butonul de selectare a programului
este rotit. Dacă blocarea de siguranță
Curățarea filtrului/ pentru copii este anulată fără a roti
schimbătorului de căldură butonul de selectare a programului înapoi
Simbolul de avertizare clipește periodic pentru în poziția inițială, programul este încheiat
a vă reaminti că filtrul trebuie curățat. în momentul rotirii butonului de selectare
5.7 Pornirea programului a programului.
Apăsați butonul Start/Stand-by (Start/Pauză) 5.9 Schimbarea programului
pentru a începe programul. după pornire
Indicatoarele Start/Stand-by (Start/Pauză) și Puteți schimba programul selectat pentru a
Drying (Uscare) se vor aprinde pentru a arăta vă usca rufele cu un program diferit după ce
că programul a început. uscătorul începe să funcționeze.
5.8 Blocare pentru protecția copiilor • De exemplu, rotiți butonul de selectare
Mașina are o funcție de siguranță pentru copii On/Off/Program (Pornit/Oprit/Program)
ce face ca fluxul programului mașinii să nu fie pentru a selecta programul Extra Dry
afectat dacă sunt apăsate butoanele în timpul (Uscare suplimentară) pentru a selecta
funcționării. Atunci când funcția Child Lock acest program în locul programului Ironing
(Blocare pentru protecția copiilor) este activată, Dryness (Uscare călcare).
toate butoanele de pe panou, cu excepția • Apăsați butonul Start/Stand-by (Start/
butonului de selectare On/Off/Program Pauză) pentru a începe programul.
(Pornire/Oprire/Program) sunt dezactivate. Adăugarea și scoaterea hainelor în modul
Apăsați butonul Audible Warning (Avertizare stand-by
sonoră) timp de 3 secunde pentru a activa Dacă doriți să adăugați sau să scoateți haine
funcția de blocare pentru protecția copiilor. în/din uscător după începerea programului de
Blocarea de siguranță pentru copii trebuie să uscare:
fie dezactivată pentru a putea porni un nou • Apăsați butonul Start/Stand-by (Start/
program după ce se termină programul curent Pauză) pentru a aduce uscătorul în modul
sau pentru a putea interveni în programul Stand-by. Operațiunea de uscare se
curent. Pentru a dezactiva blocarea de oprește.
siguranță pentru copii, țineți apăsat aceleași
• Deschideți ușa de încărcare în timpul
butoane timp de 3 secunde.
modului Stand-by (Pauză) și închideți ușa
după ce ați adăugat sau scos rufe.
• Apăsați butonul Start/Stand-by (Start/
Pauză) pentru a începe programul.

16 Uscător / Manual de utilizare


5.11 Terminarea programului

C

NOTĂ!
Adăugarea de rufe după ce operațiunea
Atunci când programul se încheie, ledurile
End/Wrinkle Prevention (Sfârșit/Antișifonare)
și Fibre Filter Cleaning (Curățare filtru fibre) de
de uscare a început poate face ca rufele pe indicatorul de urmărire a programului se vor
uscate din interiorul uscătorului să se aprinde. Ușa de încărcare poate fi deschisă
amestece cu rufele ude și să rămână și uscătorul este pregătit pentru o nouă
umede după terminarea operațiunii. operațiune.
• Adăugarea sau îndepărtarea rufelor poate Rotiți butonul On/Off/Program (Oprit/Pornit/
fi repetată de câte ori doriți. Dar această Program) în poziția On/Off (Pornit/Oprit) pentru
operațiune întrerupe în mod constant a opri uscătorul.

C
operațiunea de uscare și ar face ca
durata programului să se prelungească NOTĂ!
și să mărească consumul de energie.
Astfel, este recomandat să adăugați rufe • Dacă modul Wrinkle Prevention
înainte de începerea programului. (Antișifonare) este activ și rufele nu
sunt scoase după ce programul este
• Dacă este selectat un nou program
terminat, se va activa funcția de prevenire
prin schimbarea poziției butonului
a șifonării timp de 2 ore pentru a evita
de selectare a programelor în timp
șifonarea rufelor în interiorul uscătorului.
ce uscătorul este în modul stand-by,
Programul va roti rufele la intervale de 10
programul în derulare ia sfârșit.
minute pentru a preveni șifonarea.
5.12 Funcția de parfumare
AVERTISMENT! Dacă uscătorul dvs. are funcție de parfumare,
citiți manualul ProScent pentru a utiliza această
• Nu atingeți suprafața interioară a tamburului funcție.
atunci când adăugați sau scoateți rufe în timpul
unui program în derulare. Suprafața tamburului
este fierbinte.
5.10 Anularea programului
Dacă doriți să anulați programul și să încheiați
operațiunea de uscare din orice motiv după ce
uscătorul începe să funcționeze, rotiți butonul
de selectare On/Off (Pornit/Oprit/Program) și
programul se va încheia.

A

AVERTISMENT!
Interiorul uscătorului va fi extrem de
încins atunci când anulați programul
în timpul funcționării mașinii, deci rulați
programul de ventilare pentru a-i permite
să se răcească.

Uscător / Manual de utilizare 17


6 Întreținerea și curățarea

6.1 Suprafața interioară a ușii de


încărcare
Părul și scamele care sunt separate de rufe • Curățați ambele filtrele sub jetul de apă în
în timpul procesului de uscare este strâns de direcție inversă a acumulării scamelor sau
Filtrul de scame. cu o perie moale. Uscați filtrul înainte de
a-l pune la loc.

C

NOTĂ
Scamele se formează în timpul purtării și
spălării hainelor.
• Puteți curăța compartimentul filtrului de
scame cu un aspirator.

A

AVERTISMENT!
După fiecare ciclu de uscare, curățați
filtrul de scame și suprafața interioară a
ușii de încărcare. • Introduceți filtrele
Petru a curăța filtrul de scame: de scame unul în
altul și puneți-le
• Deschideți ușa de încărcare. la loc.
• Țineți prima parte (filtrul interior) al filtrului
de scame format din două părți și
îndepărtați-l trăgând în sus. • Curățați interiorul ușii de încărcare și
• Curățați părul, scamele și resturile de spălătorul cu o cârpă moale și umedă.
bumbac manual sau cu o cârpă moale.
• Îndepărtați a doua parte (filtrul exterior)
trăgându-l în sus.

6.2 Curățarea senzorului


Există senzori

C
de umiditate în
NOTĂ uscător care
detectează dacă
• Asigurați-vă că părul, scamele și resturile rufele sunt sau nu
de bumbac nu cad în fanta în care sunt uscate.
instalate filtrele. Pentru a curăța
senzorii:
• Deschideți ambele filtrele de scame
(filtrele interioare și exterioare) îndepărtați
părul, scamele, resturile de bumbac cu
mâna umedă, un aspirator sau o cârpă.

18 Uscător / Manual de utilizare


• Deschideți ușa de încărcare a
uscătorului.
• Permiteți mașinii să se răcească dacă
este încă încinsă din cauza procesului de
uscare.
• Ștergeți suprafețele metalice ale
senzorului cu o cârpă moale, umezită cu 2. Goliți apa din rezervor.
oțet și uscați-le.

C

NOTĂ
Curățați suprafețele metalice ale
senzorilor de 4 ori pe an.
• Nu folosiți instrumente metalice atunci • Dacă există acumulare de scame în
când curățați suprafețele metalice ale pâlnia rezervorului de apă, curățați-o sub
senzorilor. apă curentă.

A
• Amplasați rezervorul de apă la locul său.

C
AVERTISMENT!
NOTĂ
• Nu folosiți niciodată solvenți, agenți de
curățare sau substanțe similare pentru • Dacă aveți opțiunea de scurgere directă
curățare din cauza riscului de foc sau a apei, nu e nevoie să goliți rezervorul de
explozie! apă.
6.3 Golirea rezervorului de apă 6.4 Curățarea evaporatorului
Umezeala rufelor este îndepărtată și Părul și fibrele care nu sunt prinse de filtrul
condensată în timpul procesului de uscare și de scame se acumulează în nervurile
apa care crește se acumulează în rezervorul de evaporatorului din spatele plintei. Dacă
apă. Goliți rezervorul de apă după fiecare ciclu pictograma evaporator” ” clipește sau într-o
de uscare. perioadă de 6 luni, curățați evaporatorului.

A

AVERTISMENT!
Apa condensată nu este potabilă!
• Deschideți plinta
apăsând pe ea.

• Nu îndepărtați niciodată rezervorul de


apă atunci când programul rulează! • Pentru a deschide
ușa de rutare a
Dacă uitați să goliți rezervorul de apă, mașina aerului, mișcați
se va opri în timpul ciclurilor de uscare mecanismul de
ulterioare atunci când rezervorul de apă este eliberare.
plin și simbolul de avertizare Rezervor Apă
clipește. În acest caz, goliți rezervorul de apă • Curățați scamele
și apăsați butonul Start / Pause pentru a relua pe evaporator cu
ciclul de uscare. o cârpă umedă
Golirea rezervorului de apă: / cu un aspirator
1. Scoateți cu grijă rezervorul de apă cu o perie printr-o
din sertar sau suport. mișcare în sus și
în jos.

Uscător / Manual de utilizare 19


• După încheierea
procesului de
curățare, puneți
ușa de rutare
a aerului la
locul ei, mutați
mecanismele
pentru a o închide
și închideți plinta.

A AVERTISMENT!
• Puteți curăța manual, cu condiția să purtați
mănuși protectoare. Nu încercați să curățați
cu mâinile goale Nervurile evaporatorului vă
pot vătăma mâinile
• Curățarea cu mișcări la stânga și la dreapta
poate avaria nervurile evaporatorului. Acest
lucru poate duce la probleme de uscare.

20 Uscător / Manual de utilizare


7 Depanare Scurgeri de apă de la ușa de încărcare.
S-au acumulat scame pe suprafețele interne ale ușii de
încărcare și pe garnitura ușii de încărcare. >>> Curățați
Operațiunea de uscare durează prea mult. suprafețele interioare ale ușii de încărcare și pe cele ale
Porii filtrului de scame (filtrul interior și exterior) poate fi garniturii ușii de încărcare.
înfundat. >>> Spălați filtrele de scame cu apă caldă și Ușa de încărcare se deschide singură.
uscați-le.
Partea din față a evaporatorului poate fi înfundată. >>> Este posibil ca ușa de încărcare să nu fi fost închisă bine.
Curățați partea din față a evaporatorului. >>> Apăsați ușa de încărcare până ce se aude sunetul
Grilele de aerisire din partea din față a mașinii ar putea de închidere.
fi obstrucționate. >>> Îndepărtați orice obiecte din fața Simbolul de avertizare rezervor apă se aprinde sau
grilelor de aerisire ce blochează fluxul de aer. clipește.
Ventilarea ar putea fi insuficientă datorită faptului că
spațiul în care este instalată mașina este prea mic. >>> E posibil ca rezervorul de apă să fie plin. >>> Goliți
Deschideți ușa sau fereastra pentru a evita creșterea rezervorul de apă.
excesivă a temperaturii în cameră Furtunul de golire a apei poate fi defect. >>> Dacă
Posibilă acumulare de calcar pe senzorul de umiditate. produsul este conectat direct la rețeaua de scurgerea
>>> Curățați senzorul de umiditate. menajeră, verificați furtunul de scurgere a apei.
Încărcare excesivă cu rufe. >>> Nu încărcați uscătorul Lumina din interiorul uscătorului nu se aprinde. (La
excesiv. modelele cu lămpi)
Este posibil ca rufele să nu fi fost centrifugate în mod
Este posibil ca uscătorul să nu fi fost pornit folosind
adecvat. >>> Efectuați o centrifugare la turație mai mare.
butonul On/Off (Pornire/Oprire). >>> Asigurați-vă că
Hainele sunt umede după uscare. uscătorul este pornit.
Este posibil să se fi folosit un program necorespunzător E posibil ca lampa să nu funcționeze. >>> Contactați un
pentru tipul de rufe.>>> Verificați etichetele de întreținere Service Autorizat pentru a înlocui lampa.
de pe haine și selectați un program corespunzător cu Pictograma de antișifonare e aprinsă.
tipul de haine sau folosiți suplimentar un program de
Este posibil să fi activat modul de antișifonare care
durată.
împiedică rufele din uscător să se șifoneze. >>> Opriți
Porii filtrului de scame (filtrul interior și exterior) poate fi
uscătorul și scoateți rufele.
înfundat. >>> Spălați filtrele de scame cu apă caldă și
uscați-le. Pictograma de curățare a filtrului de scame este aprinsă.
Partea din față a evaporatorului poate fi înfundată. >>> Filtrul de scame (filtrul interior și exterior) poate fi murdar.
Curățați partea din față a evaporatorului. >>> Spălați filtrele de scame cu apă caldă și uscați-le.
Încărcare excesivă cu rufe. >>> Nu încărcați uscătorul Se poate forma un strat pe porii filtrului de scame care
excesiv. duce la înfundare. >>> Spălați filtrele de scame cu apă
Este posibil ca rufele să nu fi fost centrifugate în mod caldă și uscați-le.
adecvat. >>> Efectuați o centrifugare la turație mai mare. Este posibil ca filtrele de scame să nu fie introduse. >>>
Uscătorul nu pornește sau un program nu poate fi Introduceți filtrele interior și exterior la locurile lor.
pornit. Uscătorul nu pornește după ce este programat. O avertizare sonoră se aude din mașină.
Cablul de alimentare ar putea fi deconectat. >>> Este posibil ca filtrele de scame să nu fie introduse. >>>
Asigurați-vă de conectarea cablului de alimentare. Introduceți filtrele interior și exterior la locurile lor.
Ușa de încărcare ar putea fi deschisă. >>> Asigurați-vă
că ușa de încărcare este bine închisă. Pictograma de avertizare a evaporatorului clipește.
Un program ar putea să nu fie setat sau butonul Start / Partea din față a evaporatorului poate fi înfundată cu
Pause / Cancel (Start/Pauză/Anulare) ar putea să nu fie scame. >>> Curățați partea din față a evaporatorului.
apăsat. >>> Verificați ca programul să fie setat Este posibil ca filtrele de scame să nu fie introduse. >>>
și să nu fie pe poziția de Pauză. Introduceți filtrele interior și exterior la locurile lor.
Blocarea de siguranță pentru copii ar putea fi activată.
>>> Dezactivați blocarea de siguranță pentru copii. Lumina din interiorul uscătorului se aprinde. (La modelele
cu lămpi)
Programul a fost întrerupt fără motiv.
Dacă uscătorul este conectat la priză, butonul On/Off
Este posibil ca ușa de încărcare să nu fi fost închisă bine. (Pornit/Oprit) este apăsat și ușa se deschide; lumina
>>> Asigurați-vă că ușa de încărcare este bine închisă. se aprinde. >>> Scoateți din priză uscătorul sau treceți
Ar putea exista o întrerupere de curent. >>> Apăsați butonul On/Off (Pornit/Oprit) în poziția Off (Oprit).
butonul Start/Pause/Cancel (Start/Pauză/Anulare) pentru
a începe programul.
E posibil ca rezervorul de apă să fie plin. >>> Goliți
rezervorul de apă.
Hainele s-au micșorat, s-au întărit sau s-au deteriorat.
Este posibil să se fi folosit un program necorespunzător
cu tipul de haine. >>> Verificați etichetele de întreținere
de pe haine și selectați un program adecvat tipului
acestora.

Uscător / Manual de utilizare 21


A AVERTISMENT!
• Dacă problema persistă după ce ați urmat
instrucțiunile din acest capitol, contactați
distribuitorul dvs. sau un centru de service
autorizat. Nu încercați niciodată să vă reparați
singur aparatul.

C NOTĂ

• În cazul în care întâmpinați o problemă de orice fel


la aparat, puteți solicita înlocuirea contactând un
service autorizat cu numărul de model al aparatului.
• Operarea aparatului cu părți neautentice poate
duce la defectarea aparatului.
• Producătorul și distribuitorul nu răspund de
defectele care rezultă părțile neautentice.

22 Uscător / Manual de utilizare


FIȘĂ PRODUS
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 392/2012 AL COMISIEI
Nume furnizor și marcă înregistrată BEKO
DS8440SXW
Denumire model 7188235160

Capacitate nominală (kg) 8.0


Ventilat -
Tip uscător
Condensator

Clasa eficienţei consumului de energie (1) A++


(2)
Consum anual de energie (kWh) 234,6

Automat
Tip Control
Neautomat -
Consum energie program bumbac standard la încărcare maximă (kWh) 1,97

Consum energie program bumbac standard la încărcare maximă parţială (kWh) 1,05

Consumul de energie al modului off (oprit) pentru programul standard pentru bumbac la capacitate maximă, PO (W) 0,50

Consumul de energie al modului left-on (lăsat pornit) pentru programul standard pentru bumbac la capacitate maximă, PL (W) 1,00

Durata modului lăsat pornit (min) 30

Program bumbac standard (3)

Timp program bumbac standard la încărcare maximă, T dry (min) 197

Timp program bumbac standard la încărcare parţială, Tdry1/2 (min) 125

Timp program ponderat bumbac standard la încărcare maximă și încărcare parţială (T t ) 156

(4)
Clasa eficienţei condensării B

Eficienţă condensare medie program bumbac standard la încărcare parţială, C dry 81%

Eficienţă condensare medie program bumbac standard la încărcare parţială, C dry1/2 81%

Eficenţă ponderată program bumbac standard la încărcare maximă și încărcare parţială, Ct 81%

Nivel putere sunet program bumbac standard la încărcare maximă (5) 64

Integrat -

: Da - : Nu

(1) Scara de la A+++ (cea mai mare eficienţă) la D (cea mai mică eficienţă)
(2) Consum energie pe baza a 160 cicluri de uscare a programului bumbac standard la încărcare maximă și parţială, și consumul modurilor cu putere redusă. Consumul de
energie real per ciclu va depinde de modul de folosire al aparatului.
(3) "Programul de iscare bumbac pentru dulap" folosit la capacitate maximă și parţială este programul de uscare standard la care se referă informaţiile de pe etichetă și din fișa
tehnică, adică acest program este adecvat pentru uscarea lenjeriei de bumbac normală udă și că este cel mai eficient program în termeni de consum de energie pentru bumbac.
(4) Scara de la G (cea mai mică eficienţă) la A (cea mai mare eficienţă)
(5) Valoare ponderată medie — L WA exprimată în dB(A) re 1 pW

Uscător / Manual de utilizare 23