Sunteți pe pagina 1din 36

Frigider

Manual de instrucţiun

RCNE560K40DXBN

RO /
58 5869 0000/AA
Stimate client,
Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza produsul.

Vă mulțumim că ați ales acest produs. Am dori să obțineți eficiența optimă din acest
produs de înaltă calitate care a fost fabricat cu tehnologie de ultimă generație.
Pentru a face acest lucru, citiți cu atenție acest manual și orice alte documente
furnizate, înainte de a utiliza produsul și păstrați-l ca referință.
Respectați toate informațiile și avertismentele din manualul de utilizare. În acest fel,
vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva pericolelor
care pot apărea.
Păstrați manualul de utilizare. Includeți acest ghid împreună cu unitatea dacă o
predați altcuiva.

Acest manual de utilizare conține următoarele simboluri:

Pericol care poate duce la deces sau vătămare.

NOTIFICARE Un pericol care poate provoca daune materiale produsului sau mediului
său înconjurător

Informații importante sau sfaturi utile privind funcționarea.

Citiți manualul de utilizare.

C INFORMAȚII
Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date
a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site
A web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*) eticheta energetică.
A A https://eprel.ec.europa.eu/

C

1 Instrucțiuni privind siguranța 4 6.3. Suport de ouă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.4. Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A 1.1 Utilizarea prevăzută . . . . . . . . . . . . . . . 4 6.5. Compartiment de legume . . . . . . . . . . . . . 21
6.6. Compartiment de zero grade . . . . . . . . . . 21
A 1.2 - Siguranța copiilor, a persoanelor 6.7. Folosirea celui de-al doilea compartiment
vulnerabile și a animalelor de companie . . . 4 pentru legume al produsului; . . . . . . . . . . 22
A 1.3 - Siguranța electrică . . . . . . . . . . . . . . . 5 6.8. Raft de uşă mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.9. Cutii de stocare glisante . . . . . . . . . . . . . 23
A 1.4 - Siguranța privind transportul . . . . . . . 5 6.10. Modul de dezodorizare . . . . . . . . . . . . . . 23
6.11. Controlul umidităţii în compartimentul de
A 1.5 - Siguranța privind instalarea . . . . . . . . 5 legume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A 1.6- Siguranța în funcționare . . . . . . . . . . . 7 6.12. Aparat automat de gheaţă . . . . . . . . . . . 24
6.13. Aparatul Icematic şi recipientul de depozitare a
A 1.7- Întreținerea și curățarea în condiții de gheţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
siguranță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6.14. Dozatorul de apă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.15. Utilizarea dozatorului de apă . . . . . . . . . . 26
A 1.8- HomeWhiz . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6.16. Curăţarea rezervorului de apă . . . . . . . . . 28
A 1.9- Iluminarea . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6.17. Tava pentru apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.18. Congelarea alimentelor proaspete . . . . . . 29
2 Instrucţiuni siguranţa mediul 10 6.19. Recomandări pentru depozitarea alimentelor
congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1 Conformitate cu Directiva WEEE şi depozitarea 6.20. Detalii despre congelator . . . . . . . . . . . . . 30
la deşeuri a produsului uzat: . . . . . . . . . . 10
6.21. Introducerea alimentelor . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Conformitate cu Directiva RoHS:. . . . . . . . . 10
6.22. Alarmă de uşă deschisă . . . . . . . . . . . . . 30
2.3 Informaţii despre ambalaj. . . . . . . . . . . . . . 10
6.23. Schimbarea direcţiei de deschidere a uşii 31
3 Frigider 11 6.24. Bec interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.25. Blue Light/HarvestFresh . . . . . . . . . . . . . 31
4 Instalarea 12 7 Întreţinerea şi curăţarea 32
4.1. Locul corect pentru montare . . . . . . . . . . . 12 7.1.Evitarea mirosurilor urât mirositoare . . . . . . 32
4.2.Montarea distanţierelor din plastic . . . . . . . 13 7.2.Protejarea suprafeţelor din plastic . . . . . . . 32
4.3 Ajustarea picioarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.3.Geamuri din sticlă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.4 Conexiunea electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8 Depanare 34
5 Pregătirea 15
5.1. Sfaturi pentru economisirea energiei . . . . . 15
5.2. Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

6 Utilizarea produsului 17
6.1. Panou indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.2. Recipientul pentru gheaţă . . . . . . . . . . . . . 21

Frigider / Manual de utilizare 3/37 RO


1 Instrucțiuni privind siguranța
• Această secțiune conține instrucțiuni Acest produs nu trebuie utilizat în
de siguranță care vă vor ajuta să exterior cu sau fără un cort deasupra,
vă protejați împotriva riscurilor de cum ar fi în bărci, pe balcoane sau terase.
vătămare corporală sau deteriorare a Nu expuneți produsul la ploaie, zăpadă,
bunurilor. soare sau vânt.
• Compania noastră nu va fi Există riscul de incendiu!
responsabilă pentru daunele care
pot surveni ca urmare a nerespectării A 1.2 - Siguranța copi-
acestor instrucțiuni. ilor, a persoanelor
A Procedurile de instalare și reparare vulnerabile și a anima-
trebuie să fie întotdeauna efectuate lelor de companie
de producător, de agentul de service • Acest produs poate fi utilizat de către
autorizat sau de o persoană calificată copii cu vârsta minimă de 8 ani și de
specificată de importator. către persoane cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau
A Utilizați numai piese și accesorii care nu au experiență și cunoștințe
originale. despre produs, cu condiția să fie
supravegheați sau instruiți cu privire
A Nu reparați sau înlocuiți nicio piesă la utilizarea în siguranță a produsului
a produsului decât dacă este specificat în și la riscurile pe care le implică acesta.
mod expres în manualul de utilizare. • Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3
și 8 ani li se permite să încarce și să
A Nu efectuați modificări tehnice
descarce produse pentru răcire.
asupra produsului
• Produsele electrice sunt periculoase
pentru copii și animale de companie.
A 1.1 Utilizarea prevăzută Copiii și animalele de companie nu
• Acest produs nu este adecvat pentru trebuie să se joace cu produsul, nici
utilizare comercială și nu trebuie să se urce pe produs sau să intre în
utilizat în alte scopuri decât cele acesta.
prevăzute. • Operațiunile de curățare și de
Acest produs este proiectat pentru a fi întreținere realizate de utilizator nu
utilizat în case și spații închise. vor fi făcute de copii, cu excepția
De exemplu: cazului în care aceștia sunt
− Bucătării de personal din magazine, supravegheați de cineva.
birouri și alte medii de lucru, • Nu lăsați ambalajele la îndemâna
- Gospodării agricole, copiilor. Există riscul de vătămare și
- Zone utilizate de clienți în hoteluri, sufocare!
moteluri și alte tipuri de cazare, • Înainte de a elimina produsul vechi
- Hoteluri de tip cazare și mic dejun, sau depășit:
pensiuni, 1. Scoateți produsul din priză ținând
- Catering și aplicații similare de non- de ștecher.
retail.

4 /37 RO Frigider / Manual de utilizare


Instrucţiuni privind siguranţa
2. Tăiați cablul de alimentare și • Prizele multiple portabile sau
scoateți-l din aparat împreună cu sursele de alimentare portabile
ștecherul. se pot supraîncălzi și pot cauza
3. Nu scoateți rafturile sau incendiu. Prin urmare, nu păstrați
sertarele astfel încât să fie mai greu nicio priză multiplă în spatele sau
pentru copii să intre în produs. în apropierea produsului.
4. Demontați ușile. • Cablul de alimentare trebuie să
5. Păstrați produsul astfel încât să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru
nu se răstoarne. nu este posibil, instalația electrică
6. Nu permiteți copiilor să se joace la care este conectat produsul
cu produsul vechi. trebuie să aibă un dispozitiv (cum
ar fi o siguranță, un comutator, un
• Nu aruncați niciodată produsul în
disjunctor etc.) care să fie conform
foc în vederea eliminării. Există
cu reglementările electrice și care
riscul de explozie!
să deconecteze toți polii de la
• În cazul în care există o blocare
rețea.
pentru ușa produsului, cheia
• Nu atingeți cablul de alimentare cu
trebuie să fie ținută departe de
mâinile ude.
accesul copiilor.
• Scoateți cablul din priză ținând de
ștecher și nu trăgând de cablu.
A 1.3 - Siguranța electrică
• Produsul trebuie scos din priză în
timpul procedurilor de instalare,
A 1.4 - Siguranța pri-
întreținere, curățare, reparare și
vind transportul
• Produsul este greu; nu-l deplasați
deplasare.
singur.
• În cazul în care cablul de
• Nu țineți de ușă în timpul
alimentare este deteriorat, acesta
deplasării produsului.
trebuie înlocuit de producător,
• Fiți atenți să nu deteriorați
reprezentantul său de service sau
sistemul de răcire sau conductele
de importator pentru a evita orice
în timpul transportului. Dacă
pericol.
tubulatura este deteriorată, nu
• Nu strângeți cablul de alimentare
puneți în funcțiune produsul și
sub sau în spatele produsului. Nu
contactați agentul de service
plasați obiecte grele pe cablul de
autorizat.
alimentare. Cablul de alimentare
nu trebuie să fie îndoit excesiv,
ciupit sau să intre în contact cu A 1.5 - Siguranța pri-
nicio sursă de căldură. vind instalarea
• Nu utilizați prelungitoare, prize • Sunați agentul de service autorizat
multiple sau adaptoare pentru a pentru instalarea produsului.
pune în funcțiune produsul. Pentru ca produsul să fie gata de
utilizare, verificați informațiile din

Frigider / Manual de utilizare 5/35RO


Instrucţiuni privind siguranţa
manualul de utilizare pentru a vă amestec de aer în cazul scurgerii
asigura că instalațiile electrice și de agent frigorific în sistemul de
de apă sunt corespunzătoare. Dacă răcire. Spațiul necesar pentru
acestea nu sunt corespunzătoare, fiecare 8 grame de agent frigorific
apelați la un electrician și este de minimum 1 m³. Cantitatea
instalator calificați pentru a vă de agent frigorific din produsul
efectua remedierile necesare. În dvs. este indicată pe Eticheta de
caz contrar, există riscul de șoc tip.
electric, incendiu, probleme cu • Produsul nu trebuie instalat în
produsul sau vătămare! locuri expuse direct la lumina
• Înainte de instalare, verificați dacă solară și trebuie ținut departe de
produsul prezintă defecte. Dacă surse de căldură, cum ar fi plite,
produsul este deteriorat, nu îl radiatoare etc.
instalați. Dacă este inevitabilă instalarea
• Așezați produsul pe o suprafață produsului în apropierea unei surse
curată, plană și solidă și de căldură, trebuie utilizată o placă
echilibrați-l din picioarele reglabile. de izolare despărțitoare adecvată,
În caz contrar, produsul se poate precum și următoarele distanțe
răsturna și poate cauza răniri. minime față de sursa de căldură:
• Locul de instalare trebuie să - Minimum 30 cm distanță față de
fie uscat și bine ventilat. Nu surse de căldură, cum ar fi plite
puneți covoare, mochete sau încinse, cuptoare, unități de încălzire
alte acoperitoare sub produs. sau sobe,
Ventilația insuficientă cauzează - Minimum 5 cm distanță față de
risc de incendiu! cuptoarele electrice.
• Nu acoperiți sau blocați orificiile de • Clasa de protecție a produsului
ventilație. În caz contrar, consumul dvs. este Tipul I. Conectați
de energie crește, iar produsul dvs. produsul la o priză cu împământare
se poate deteriora. care corespunde valorilor tensiunii,
• Produsul nu trebuie să fie conectat curentului și frecvenței indicate
la sisteme de alimentare, cum ar fi pe eticheta de tip a produsului.
sursele de alimentare cu energie Priza trebuie să fie echipată cu
solară. În caz contrar, produsul un întrerupător de circuit de 10
dvs. se poate deteriora din cauza A – 16 A. Compania noastră nu va fi
modificărilor bruște de tensiune! responsabilă pentru daunele care
• Cu cât mai mult agent frigorific vor surveni atunci când produsul
conține un frigider, cu atât mai este utilizat fără împământare
mare trebuie să fie locația de și conexiune electrică în
instalare. Dacă locația de instalare conformitate cu reglementările
este prea mică, se vor acumula locale și naționale.
agent frigorific inflamabil și

6 /35 RO Frigider / Manual de utilizare


Instrucţiuni privind siguranţa
• Produsul nu trebuie conectat în • Nu vă urcați pe produs. Există risc
timpul instalării. În caz contrar, de cădere și de rănire!
există riscul de șoc electric și de • Nu deteriorați conductele
vătămare! circuitului de răcire cu obiecte
• Nu conectați produsul la prize ascuțite sau penetrante. Agentul
slăbite, dislocate, sparte, murdare, frigorific care poate să iasă în
unsuroase sau care prezintă riscul momentul găuririi conductelor
de a intra în contact cu apa. cu agent frigorific, a extensiilor
• Amplasați cablul de alimentare de conducte sau a straturilor de
și furtunurile (dacă există) suprafață, provoacă iritații ale
produsului astfel încât să nu pielii și leziuni ale ochilor.
provoace riscul de împiedicare. • Dacă nu este recomandat de
• Expunerea componentelor producător, nu așezați și nu
sub tensiune sau a cablului de utilizați dispozitive electrice
alimentare la umiditate poate în interiorul frigiderului/
cauza scurtcircuit. Prin urmare, congelatorului.
nu instalați produsul în locuri • Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile
precum garaje sau spălătorii unde sau orice altă parte a corpului în
umiditatea este ridicată sau apa piesele în mișcare din interiorul
poate stropi. Dacă frigiderul se frigiderului. Aveți grijă să nu vă
udă cu apă, deconectați-l și apelați prindeți degetele între ușă și
agentul de service autorizat. frigider. Aveți grijă când deschideți
• Nu conectați niciodată frigiderul și închideți ușa, în special dacă
la dispozitive de economisire a sunt copii în jurul acesteia.
energiei. Astfel de sisteme sunt • Nu mâncați niciodată înghețată,
dăunătoare pentru produsul dvs. cuburi de gheață sau alimente
congelate imediat după scoaterea
A 1.6- Siguranța în lor din frigider. Există riscul de
funcționare degerătură!
• Nu utilizați niciodată solvenți • Dacă aveți mâinile ude, nu atingeți
chimici pe produs. Există riscul de pereții interiori sau părțile metalice
explozie! ale congelatorului sau alimentele
• Dacă produsul funcționează depozitate în acesta. Există riscul
defectuos, deconectați-l și nu de degerătură!
îl utilizați până când nu este • Nu așezați cutii metalice sau
reparat de către agentul de sticle care conțin băuturi gazoase
service autorizat. Există riscul de sau lichide congelabile în
electrocutare! compartimentul congelator. Cutiile
• Nu puneți surse de flacără sau sticlele pot exploda. Există
(lumânări aprinse, țigări etc.) pe riscul de vătămare și pagube
sau în apropierea produsului. materiale!

Frigider / Manual de utilizare 7/35RO


Instrucţiuni privind siguranţa
• Nu amplasați sau utilizați • Pentru a evita rănirile, asigurați-vă
pulverizatoare inflamabile, că ați curățat toată gheața și apa
materiale inflamabile, gheață care ar fi putut stropi podeaua sau
uscată, substanțe chimice sau ar fi căzut pe aceasta.
materiale sensibile la căldură • Schimbați poziția rafturilor/
similare în apropierea frigiderului. suporturilor pentru biberoane
Există riscul de incendiu și de de pe ușa frigiderului numai
explozie! când sunt goale. Există riscul de
• Nu depozitați în produs materiale vătămare!
explozive care conțin materiale • Nu așezați obiecte care pot cădea/
inflamabile, cum ar fi aerosoli. răsturna pe produs. Astfel de
• Nu amplasați recipiente umplute obiecte pot cădea când ușa este
cu lichid pe produs. Stropirea cu deschisă și pot provoca răniri și/
apă a unei componente electrice sau pagube materiale.
poate provoca șocuri electrice sau • Nu loviți și nu exercitați forță
risc de incendiu. excesivă asupra suprafețelor de
• Acest produs nu este destinat sticlă. Sticla spartă poate provoca
depozitării medicamentelor, răniri și/sau pagube materiale.
plasmei sangvine, preparatelor • Sistemul de răcire a produsului
de laborator sau a altor substanțe dvs. conține agent frigorific
medicale similare și a produselor R600a: Tipul de agent frigorific
care fac obiectul Directivei privind utilizat în produs este indicat
Produsele medicale. pe Eticheta de tip. Acest agent
• Neutilizarea produsului în frigorific este inflamabil. Prin
funcție de destinația sa poate urmare, fiți atenți să nu deteriorați
cauza deteriorarea sau alterarea sistemul de răcire sau conductele
produselor depozitate în interiorul în timpul transportului. Dacă
acestuia. conductele sunt deteriorate:
• Dacă frigiderul este dotat cu - Nu atingeți produsul sau cablul de
lumină albastră, nu priviți această alimentare,
lumină cu instrumente optice. Nu - Păstrați la distanță sursele
priviți direct și îndelung lampa cu potențiale de incendiu care ar putea
LED-uri UV. Lumina ultravioletă vă provoca incendiu.
poate stresa ochii. - Ventilați zona în care se află
• Nu supraîncărcați produsul. produsul. Nu utilizați ventilatoare.
Obiectele din frigider pot cădea - Apelați agentul de service autorizat.
când ușa se deschide, cauzând
• Dacă produsul este deteriorat
accidente sau deteriorări.
și observați scurgeri de agent
Probleme similare pot apărea în
frigorific, depărtați-vă de agentul
cazul în care un obiect este plasat
frigorific. Agentul frigorific poate
pe produs.
provoca degerături în cazul
contactului cu pielea.
8 /35 RO Frigider / Manual de utilizare
Instrucţiuni privind siguranţa
casnic, detergent, gaz, benzină,
Pentru produsele prevăzute diluant, alcool, lac etc.
cu dozator de apă/aparat de
• În interiorul produsului, utilizați
gheață
numai produse de curățare
• Utilizați numai apă potabilă. Nu
și întreținere care nu sunt
umpleți rezervorul cu lichide,
dăunătoare pentru alimente.
cum ar fi suc de fructe, lapte,
• Nu utilizați niciodată abur sau
băuturi gazoase sau băuturi
agenți de curățare cu abur pentru
alcoolice, care nu sunt adecvate
a curăța sau dezgheța produsul.
utilizării în dozator.
Aburul intră în contact cu piesele
• Există riscuri la adresa sănătății
sub tensiune din frigider, cauzând
și siguranței!
scurtcircuit sau electrocutare!
• Nu permiteți copiilor să se joace
• Asigurați-vă că nu pătrunde
cu dozatorul de apă sau cu
apă în circuitele electronice sau
aparatul de gheață (Icematic)
în elementele de iluminare ale
pentru a preveni accidentele
produsului.
sau rănirile.
• Ștergeți cu o lavetă curată
• Nu introduceți degetele
materiile străine sau praful de
sau alte obiecte în orificiul
pe pinii cablului. Nu folosiți o
dozatorului de apă, canalului
cârpă umedă pentru a curăța
de apă sau recipientul
cablul. Există riscul de incendiu și
aparatului de gheață. Există
electrocutare!
riscul de vătămare sau pagube
materiale!
A 1.8- HomeWhiz
• Când utilizați produsul
A 1.7- Întreținerea și prin intermediul aplicației
curățarea în condiții HomeWhiz, trebuie să respectați
avertismentele de siguranță chiar
de siguranță
și atunci când sunteți departe de
• Dacă trebuie să mutați produsul
produs. De asemenea, trebuie să
pentru curăț, nu trageți de
urmați avertismentele din aplicație.
mânerul ușii. Mânerul poate să
se rupă și să provoace răniri dacă
exercitați forță excesivă asupra
A 1.9- Iluminarea
• Contactați service-ul autorizat
acestuia.
atunci când este necesar să
• Pentru curățare, nu pulverizați sau
înlocuiți LED-ul/becul utilizat
nu turnați apă pe sau în interiorul
pentru iluminare.
produsului. Există riscul de
incendiu și electrocutare!
• Nu folosiți instrumente ascuțite
atunci când curățați produsul. Nu
utilizați produse de curățare de uz

Frigider / Manual de utilizare 9/35RO


2 Instrucţiuni siguranţa mediul
2.1 Conformitate cu Directiva 2.2 Conformitate cu
WEEE şi depozitarea la Directiva RoHS:
deşeuri a produsului uzat: Produsul pe care l-aţi achiziţionat
Acest produs respectă Directiva UE respectă Directiva UE RoHS (2011/65/
WEEE (2012/19/UE). Produsul este UE). Nu conţine materiale dăunătoare şi
marcat cu un simbol de clasificare pentru interzise specificate în Directivă.
deşeuri electrice şi electronice (WEEE).
Acest simbol indică faptul că 2.3 Informaţii despre ambalaj
produsul nu trebuie eliminat cu Ambalajul produsului este
alte deșeuri menajere la finalul fabricat din materiale reciclabile
perioadei de utilizare. conform Legislaţiei Naţionale.
Dispozitivele utilizate trebuie Ambalajele nu trebuie aruncate
returnate la punctul special de reciclare împreună cu gunoiul menajer sau alt tip.
de dispozitive electrice și electronice. Duceţi-le la punctele de colectare
Pentru a găsi aceste sisteme de destinate ambalajelor amenajate de
colectare contactați autoritățile locale către autorităţile locale
sau distribuitorul de la care a fost
achiziționat produsul. Fiecare gospodărie
are un rol important în recuperarea și
reciclarea electrocasnicelor vechi.
Eliminarea corespunzătoare a
electrocasnicelor utilizate ajută la
prevenirea posibilelor consecințe
negative pentru mediu și sănătatea
umană.

10 /37 RO Frigider / Manual de utilizare


3 Frigider

*1

*15 *2
*14 *3
*4
*5 *4
16

13

*12 *5

*6
*11

*9
*10

17

*8

1. Raft uşă compartiment congelator 10. Tavă cuburi de gheaţă şi recipient


2. Rezervor de umplere a dozatorului pentru gheaţă
de apă 11. Compartiment de legume
3. Compartimentul pentru ouă 12. Compartiment de zero grade
4. Rezervorul dozatorului de apă 13. Bec interior
5. Raft pentru sticle 14. Raft uşă compartiment congelator
6. Cutii de stocare glisante 15. Buton de reglare temperatură
7. Picioare reglabile 16. Compartiment congelator
8. Compartiment congelator 17. Compartimentul congelatorului
9. Compartiment de congelare rapidă

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să
nu fie identice cu produsul dumneavoastră. Informațiile pentru componentele care
C nu există în dotarea produsului achiziţionat de dumneavoastră se aplică pentru
alte modele.
Frigider / Manual de utilizare 11/37 RO
4 Instalarea
ACitiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni • Dacă produsul va fi montat într-un
chioşc, amintiţi-vă să lăsaţi cel puţin
de siguranță”!
5 cm distanţă între produs, tavan şi
4.1. Locul corect pereţi.
pentru montare • Nu montaţi produsul în medii cu
Pentru montarea produsului, contactaţi temperaturi sub -5°C.
service-ul autorizat. Pentru pregătirea • Produsul dvs. necesită o circulație
produsului pentru montare, consultaţi adecvată a aerului pentru a funcționa
informaţiile din ghidul de utilizare şi eficient. Dacă produsul va fi plasat
asiguraţi-vă că conexiunile electrice într-o nișă, nu uitați să lăsați o
şi de apă sunt corespunzătoare. Dacă distanță de cel puțin 5 cm între
nu, apelaţi la un electrician şi instalator produs și tavan, peretele din spate și
pentru a face aceste conexiuni pereții laterali.
corespunzătoare. • Dacă produsul va fi plasat într-o
AVERTISMENT: Producătorul nișă, nu uitați să lăsați o distanță
nu îşi va asuma răspunderea de cel puțin 5 cm între produs și
B pentru orice pagube rezultate
din activitatea efectuată de către
tavan, peretele din spate și pereții
laterali. Verificați dacă elementul
persoane neautorizate.
de protecție a spațiului la peretele
AVERTISMENT: În timpul montării din spate se află în locația sa (dacă
produsului, cablul de alimentare
este furnizat împreună cu produsul).
B trebuie să fie deconectat.
Nerespectarea acestui lucru poate Dacă elementul nu este disponibil
cauza decesul sau vătămări grave! sau dacă este pierdut sau căzut,
AVERTISMENT: Dacă lăţimea poziționați produsul astfel încât să
uşii este prea mică pentru ca rămână o distanță de cel puțin 5 cm
produsul să treacă prin aceasta, între suprafața din spate a produsului
A scoateţi uşa şi rotiţi produsul pe
o parte; dacă nici acest lucru nu și pereții camerei. Spațiul din spate
funcţionează, contactaţi service- este important pentru funcționarea
ul autorizat. eficientă a produsului.
• Plasaţi produsul pe o suprafaţă
dreaptă pentru evitarea vibraţiilor.
• Plasaţi produsul la o distanţă de cel
puţin 30 cm de radiator, plită sau
surse similare de căldură şi la ce puţin
5 cm de cuptoare electrice.
• Nu expuneţi produsul la razele solare
directe sau menţineţi-l în medii
umede.
• Pentru funcţionarea eficientă a
produsului acesta necesită o circulare
a aerului corespunzătoare.

12 /37 RO Frigider / Manual de utilizare


Instalarea
4.2.Montarea 4.3 Ajustarea picioarelor
distanţierelor din plastic Dacă produsul nu se află în poziţie de
Utilizaţi distanţierele din plastic echilibru, reglaţi picioarele frontale prin
furnizate împreună cu produsul pentru rotirea acestora în partea stângă sau
a furniza o distanţă suficientă pentru dreaptă.
circulaţia aerului între produs şi perete.
1. Pentru montarea distanţierilor,
scoateţi şuruburile de pe produs şi
utilizaţi şuruburile furnizate împreună
cu distanţierele.

2. Introduceţi cei 2 distanţieri


din plastic pe protecţia sistemului de
ventilare, conform figurii de mai jos.

Frigider / Manual de utilizare 13/35RO


Instalarea
4.4 Conexiunea electrică Avertisment suprafaţă fierbinte
Pereţii laterali ai produsului sunt
AVERTISMENT: Nu utilizaţi echipaţi ci ţevi de refrigerare
prelungitoare sau prize
A multiple în conexiunea
pentru a ameliora sistemul
de răcire. Agentul frigorific cu
electrică. temperaturi înalte poate curge
AVERTISMENT: Cablul de C prin aceste zone, rezultând
alimentare avariat trebuie suprafeţe fierbinţi pe pereţii
B să fie înlocuit de către un laterali. Este normal şi nu este
service autorizat. nevoie de reparaţii. Fiţi atenţi în
Atunci când plasaţi două timp ce atingeţi aceste zone.
frigidere în poziţii adiacente,
C lăsaţi o distanţă de cel puţin
4 cm între acestea.
• Compania noastră nu îşi va
asuma răspunderea pentru orice
pagube rezultate din utilizarea fără
împământare şi conexiune electrică
neconformă cu regulamentele
naţionale.
• Ştecherul cablului de alimentare
trebuie să fie uşor accesibil după
instalare.
• Nu utilizaţi ştechere multiple cu
sau fără prelungitoare între priza de
perete şi frigider.

14 /35RO Frigider / Manual de utilizare


5 Pregătirea
ACitiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni congelare va asigura economisire
de energie şi va menţine calitatea
de siguranță”!
alimentelor.
5.1. Sfaturi pentru • Alimentele trebuie să fie
economisirea energiei depozitate utilizând sertarele din
Conectaţi produsul la sistemele compartimentul congelatorul pentru
de economisire a enegiei electrice a se asigura economisirea energiei
A este periculoasă şi poate cauza şi protejarea acestora în condiţii mai
avarierea produsului. bune.
• Ambalajele alimentelor nu trebuie să
• Pentru un aparat autonom; „acest fie în contact direct cu senzorul de
aparat frigorific nu este destinat căldură localizat în congelator. Dacă
utilizării ca aparat încorporatNu acestea se află în contact cu senzorul,
menţineţi uşile frigiderului deschise consumul de energie al produsului ar
pentru perioade lungi de timp. putea creşte.
• Nu introduceţi alimente calde sau
băuturi în frigider.
• Nu supraîncărcaţi frigiderul; blocarea
curentului intern de aer va reduce
capacitatea de răcire.
• Pentru depozitarea cantităţii maxime
de alimente în compartimentul
de congelare al frigiderului,
dumneavoastră trebuie să scoateţi
sertarele superioare şi să introduceţi
raftul din sticlă. Consumul de
energie declarat al frigiderului
dumneavoastră a fost determinat • Asiguraţi-vă că alimentele nu
prin scoaterea compartimentului se află în contact cu senzorul de
de congelare, tăvii de gheaţă şi temperatură al compartimentului
a sertarelor superioare pentru congelatorului descris mai jos.
a permite depozitarea maximă. 5.2. Prima utilizare
În momentul depozitării, este Înainte de a utiliza frigiderul, asiguraţi-
recomandat utilizarea sertarului vă că operaţiunile necesare de pregătire
inferior. Funcţia de economisire a
respectă instrucţiunile aflate în
energie trebuie să fie activată pentru
cel mai bun consum de energie. secţiunile ”Instrucţiuni de siguranţă şi
• Nu trebuie să blocaţi debitul de aer mediu” şi ”Montaj”:
prin introducerea alimentelor în • Menţineţi funcţionarea produsului
faţa ventilatorului congelatorului. În fără alimente timp de 6 ore şi nu
momentul introducerii alimentelor, deschideţi uşa, doar dacă este
un spaţiu de minim 3 cm trebuie să fie absolut necesar.
lăsat în faţa grilajului de protecţie al
ventilatorului.
• Depinzând de caracteristicile
produsului; dezgheţarea alimentelor
congelate în compartimentul de
Frigider / Manual de utilizare 15/37 RO
5 Pregătirea
Un sunet va fi auzit atunci când
C compresorul este angrenat.
Atunci când compresorul este
inactiv este normal să auziţi acest
sunet, datorită lichidelor şi gazelor
compresibile aflate în sistemul de
răcire.
Marginile frontale ale produsului
C se pot încălzi. Acest fenomen
este normal. Aceste zone sunt
proiectate să se încălzească
pentru prevenirea condensării.

La unele modele, panoul cu


C instrumente se opreşte după 5
minute după ce uşa a fost închisă.
Acesta va fi reactivat atunci când
uşa a fost deschisă sau când o
tastă este apăsată.
• Deoarece aerul fierbinte și umed nu
pătrunde direct în produs atunci când
ușile nu sunt deschise, acesta se va
auto-optimiza pentru a vă proteja
alimentele. Funcțiile și componentele
cum ar fi compresorul, ventilatorul,
încălzitorul, dezghețarea, iluminarea,
afișajul etc vor funcționa conform
necesității unui consum minim de
energie în aceste condiții.

16 /37 RO Frigider / Manual de utilizare


6 Utilizarea produsului
ACitiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!
Deschiderea frecventă a uşii determină
creşterea temperaturii interioare.
Din acest motiv, se recomandă
închiderea uşii imediat după utilizare.
6.1. Buton de reglare
termostat
Temperatura de funcţionare este Temperatura interioară a frigiderului se
reglată de către termostat. modifică din următoarele motive:
• Temperatura exterioară
• Deschiderea frecventă a uşii şi
W C lăsarea uşii deschise perioade lungi de
5
timp,
• Alimente introduse în frigider fără a
fi răcite la temperatura camerei,
1=Setarea minimă de răcire (Setarea
• Amplasarea frigiderului în încăpere
maximă).
(de ex. expunerea la soare).
• Variaţiile temperaturii interioare
4=Setarea maximă de răcire (Setarea datorate acestor factori pot fi
minimă). compensate folosind termostatul.
Temperatura medie din interiorul Numerele din jurul termostatului indică
frigiderului trebuie să fie în jur de +5°C. gradul de răcire.
Reglaţi în funcţie de temperatura dorită. • Dacă temperatura ambientală
Reţineţi că în zona de răcire vor fi depăşeşte 32°C, rotiţi butonul
temperaturi diferite. termostatului în poziţia maximă.
Zona cea mai rece se află chiar deasupra • Dacă temperatura ambientală
compartimentului pentru legume. este mai mică de 25°C, rotiţi butonul
Temperatura interioară depinde de termostatului în poziţia minimă.
asemenea de temperatura mediului,
frecvenţa cu care uşa este deschisă
şi cantitatea de alimente păstrată în
interior.

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să
nu fie identice cu produsul dumneavoastră. Informațiile pentru componentele care
C nu există în dotarea produsului achiziţionat de dumneavoastră se aplică pentru
alte modele.
Frigider / Manual de utilizare 17/37 RO
Utilizarea produsului
6.2. Dezgheţarea 6.3. Recipientul
Compartimentul frigiderului
pentru gheaţă
Compartimentul frigiderului se (Opţional)
dezgheaţă complet automat. În • L uaţi recipientul pentru gheaţă
timpul răcirii frigiderului, pe interiorul din compartimentul congelator.
peretelui din spate se pot forma • Umpleţi recipientul pentru
picături de apă şi un strat de gheaţă de gheaţă cu apă.
7-8 mm. Acest fenomen este normal • Plasaţi recipientul pentru gheaţă
şi se datorează sistemului de răcire. în compartimentul congelator.
Sistemul de dezgheţare automată • Gheaţa va fi gata după
asigură dezgheţarea automată a aproximativ două ore. Luaţi
stratului de gheaţă la anumite intervale recipientul pentru gheaţă din
de timp. Nu este necesară răzuirea compartimentul congelatorului şi
manuală a gheţii sau ştergerea înclinaţi-l uşor peste suportul pe
picăturilor de apă. care-l veţi servi. Gheaţa va curge
uşor în suportul de servire.
Apa rezultată în urma dezgheţării
curge în canalul de colectare a apei şi
ajunge prin conducta de evacuare pe
evaporator, unde se evaporă.
Compartimentul de congelare nu se
dezgheaţă automat, pentru a preveni
alterarea alimentelor congelate.
Compartimentul congelatorului se
dezgheaţă automat.
Verificaţi periodic dacă conducta
de evacuare nu este înfundată şi
curăţaţi-o cu beţişorul din orificu dacă
este cazul.

18 /35RO Frigider / Manual de utilizare


Utilizarea produsului
6.4. Suport de ouă 6.6. Compartiment
Dumneavoastră puteţi plasa suportul de legume
de ouă pe uşă sau rafturile corpului. (Opţional)
Dacă dumneavoastră decideţi să Compartimentul de legume al
plasaţi suportul pe rafturi, este produsului este proiectat să menţină
recomandat să-l montaţi pe rafturile legumele proaspete prin păstrarea
de jos deoarece sunt mai reci. umidităţii. În acest scop, circulaţia
Nu plasaţi suportul pentru totală a aerului rece este intensificată
A ouă în compartimentul
congelatorului.
în compartimentul de legume.
6.7. Compartiment
de zero grade
6.5. Ventilator (Opţional)
Ventilatorul a fost proiectat să Utilizaţi acest compartiment să
distribuie şi să circule şi să distribuie menţineţi alimentele delicate la
omogen aerul rece în interiorul temperaturi mai scăzute sau produse
frigiderului. Durata de funcţionare din carne pentru consum imediat.
a ventilatorului poate varia în Compartimentul de zero grade este
funcţie de caracteristicile produsului cel mai rece compartiment unde
dumneavoastră. alimentele cum ar fi produse lactate,
În timp ce la unele produse, carne peşte şi pui pot fi depozitate în
ventilatorul funcţionează doar condiţii ideale de depozitare. Fructele
cu compresor, în altele sistemul şi/sau legumele nu trebuie depozitate
de control determină durata de în acest compartiment.
funcţionare bazată pe nevoia de
răcire.

Frigider / Manual de utilizare 19/35RO


Utilizarea produsului
6.8. Folosirea celui de-al Figura 3.
doilea compartiment pentru Cu ușa deschisa la 90°, trageți cel
legume al produsului; de-al doilea compartiment pentru
legume până la primul opritor, după
Figura 1.
cum este prezentat în Figura 3.
În cazul în care sertarul este deschis
mai mult, la început deschideți ușa la
cel puțin 135°. După aceea, după cum
este prezentat în Figura 4, ridicați cel
Așa cum este prezentat în figură, de-al doilea compartiment pentru
există două opritoare în cel de-al
doilea compartiment pentru legume
al produsului K70560.

legume aproximativ 5mm, astfel încât


să fie trecut de primul opritor.
Figura 4.
Figura 2.
Când este închis, al doilea
compartiment pentru legume arată ca
în Figura 2.

După ridicare, trageți cel de-al doilea


sertar până la al doilea opritor după
cum arată Figura 5.
Figura 5.

20 /35RO Frigider / Manual de utilizare


Utilizarea produsului
6.9. Raft de uşă mobil 6.11. Modul de
(Opţional) dezodorizare
Raftul de uşă mobil poate fi fixat în (FreshGuard) *opțional
3 poziţii diferite. Modulul de dezodorizare elimină rapid
Pentru a muta raftul, apăsaţi uşor mirosurile neplăcute din frigider,
butoanele de pe margini. Raftul va înainte de a pătrunde în suprafețe.
fi mobil. Mulțumită acestui modul care este
Mutaţi raftul sus sau jos. amplasat în partea superioară a
Atunci când raftul se află în poziţia compartimentului pentru alimente
pe care o doriţi, eliberaţi butoanele. proaspete, mirosurile neplăcute se
Raftul va fi fixat în poziţia acolo dizolvă în timpul trecerii active a aerului
unde eliberaţi butoanele. prin filtrul de miros, apoi aerul curățat
este retrimis în compartimentul de
alimente proaspete. În acest mod,
mirosurile nedorite care pot să apară
pe parcursul depozitării alimentelor
în frigider sunt eliminate înainte de a
pătrunde în suprafețe.
Acest lucru este realizat datorită
ventilatorului, LED-ului și filtrului de
miros integrate în modul. În folosirea
zilnică, modulul de dezodorizare se va
activa automat în mod periodic. Pentru
6.10. Cutii de a menține performanța eficientă,
stocare glisante este recomandat să aveți amplasat
(Opţional) filtrul în modulul de dezodorizare de
Acest accesoriu este proiectat către furnizorul de service autorizat
pentru a creşte volumul utilizabil ale la fiecare 5 ani. Datorită ventilatorului
rafturilor din uşă. integrat în modul, sunetul pe care îl
Datorită abilităţii sale de a fi mutate veți auzi în timpul utilizării este normal.
lateral, acestea vă permit să plasaţi Dacă deschideți ușa compartimentului
sticle cu gât lung, borcane sau cutii de alimente proaspete în timp ce
care dumneavoastră le introduceţi în modulul este activ, ventilatorul se va
raftul pentru sticle de mai jos. întrerupe temporar și va reporni de
unde a rămas, după ce ușa este închisă
din nou. În cazul unei pene de curent,
modulul de dezodorizare va reporni
de unde a rămas în perioada totală a
operațiunii odată ce revine curentul
electric.

Frigider / Manual de utilizare 21/35RO


Utilizarea produsului
Info: Este recomandat să depozitați Nu introduceţi fructe care au o
alimentele aromate (precum producţie ridicată de gaz etilic cum ar
brânza, măslinele și delicatesele) în fi perele, caisele, piersicile şi merele
ambalajele lor și etanșate, pentru a în acelaşi compartiment de legume
evita mirosurile neplăcute care pot împreună cu alte legume şi fructe.
să rezulte din amestecul acestora. În Emiterea gazul etilic din aceste fructe
plus, se recomandă eliminarea rapidă poate cauza ca celelalte fructe şi
a alimentelor stricate din frigider, legume să se maturizeze mai rapid şi
pentru a preveni stricarea și a altor să se descompună într-o perioadă mai
alimente și pentru a evita mirosurile scurtă de timp.
neplăcute.
6.12. Controlul umidităţii 6.13. Aparat automat
în compartimentul de gheaţă
de legume (Opţional)
Aparatul automat de gheaţă vă
(Opţional) permite să creaţi gheaţă uşor în
Cu caracteristica de control a frigiderul dumneavoastră. Pentru
umidităţii, coeficientul de umiditate a obţine gheaţă din aparatul de
a legumelor şi fructelor este ţinut gheaţă, scoateţi rezervorul de apă
sub control şi asigură o perioadă mai din compartimentul congelatorului,
umpleţi-l cu apă şi fixaţi-l înapoi.
lungă de prospeţime pentru alimente
Primele cuburi de gheaţă vor fi
Pe cât posibil, este recomandat să pregătite în aproximativ 2 ore în
depozitaţi legume cu frunze cum ar sertarul aparatului de gheaţă localizat
fi salata verde şi spanacul şi legume în compartimentul congelatorului.
asemănătoare predispuse la pierdere După fixarea unui rezervor plin de
de umezeală nu pe rădăcinile lor ci apă, dumneavoastră puteţi obţine
aproximativ 60-70 cuburi de gheaţă
într-o poziţie orizontală în interiorul până când este golit complet
compartimentului de legume. Dacă apa din rezervor a stat timp
Atunci când amplasaţi legumele, de 2-3 săptămâni, aceasta trebuie
amplasaţi legumele tari şi grele în înlocuită.
partea inferioară şi cele uşoare şi moi
în partea superioară, ţinând cont de
greutăţile specifice ale acestora.
Nu lăsaţi legumele aflate în
compartimentul de legume în
ambalaje. Lăsarea acestora în pungi
de plastic vor cauza descompunerea
legumelor într-o perioadă mai scurtă
de timp. În termeni de igienă şi în
situaţii unde contactul cu alte legume
nu este preferat, utilizaţi materiale de
ambalare cum ar fi hârtia care deţine
o anumită porozitate.
22 /35RO Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
În produse cu aparat automat 6.14. Aparatul Icematic
C de gheaţă, dumneavoastră şi recipientul de
veţi putea auzi un sunet atunci depozitare a gheţii
când gheaţa cade. Acest sunet
*opţional
este normal şi nu reprezintă un
semn de avarie. Utilizarea aparatului Icematic
Umpleţi aparatul Icematic cu apă
şi amplasaţi-l în suportul său. În
aproximativ două ore, gheaţa va fi
gata. Nu demontaţi aparatul Icematic
din suport pentru a lua gheaţă.
Rotiţi butoanele de pe rezervoarele
de gheaţă în sens orar cu 90 de grade.
Cuburile de gheaţă din rezervoare vor
cădea în recipientul pentru gheaţă de
dedesubt.
Puteţi scoate recipientul pentru a
servi cuburile de gheaţă.
Dacă doriţi, puteţi păstra cuburile de
gheaţă în recipient.
Recipient de depozitare a gheţii

Frigider / Manual de utilizare 23/35RO


Utilizarea produsului
Recipientul pentru gheaţă este recipientul dumneavoastră creşte,
destinat doar păstrării cuburilor de reduceţi uşor presiunea de la nivelul
gheaţă. Nu turnaţi apă în acesta. În braţului pentru a preveni revărsarea
caz contrar, se va rupe. apei. Dacă apăsaţi uşor pe braţ, apa
va curge sub formă de picături; acesta
6.15. Dozatorul de apă este un lucru normal şi nu este o
*opţional defecţiune.
Dozatorul de apă este o funcţie foarte •
Umplerea rezervorului dozatorului
de apă
Recipientul de umplere a rezervorului
de apă se află în interiorul raftului
de pe uşă. Puteţi deschide capacul
recipientului şi îl puteţi umple cu apă
potabilă. Ulterior, închideţi capacul.

Avertisment!
• Nu umpleţi rezervorul de apă cu
niciun alt lichid decât apă, precum
sucuri de fructe, lapte, băuturi
carbogazoase sau băuturi alcoolice
care nu sunt potrivite pentru a fi
utilizate într-un dozator de apă.
Dozatorul de apă este deteriorat
utilă bazată pe ideea de asigurare a iremediabil dacă folosiţi astfel de
accesului la apă rece fără a deschide lichide. Garanţia nu acoperă astfel
uşa frigiderului. Nefiind necesară
deschiderea frecventă a uşii, veţi
economisi energie.
6.16. Utilizarea
dozatorului de apă
Apăsaţi pe braţul dozatorului de apă
cu paharul. După ce eliberaţi braţul,
dozatorul se va opri.
Atunci când utilizaţi dozatorul de apă,
debitul maxim poate fi obţinut prin
acţionarea completă a braţului.
Reţineţi faptul că respectiva cantitate
de apă dozată din dozator depinde de
gradul de acţionare a braţului.
Atunci când nivel de apă din paharul/

24 /35RO Frigider / Manual de utilizare


Utilizarea produsului
de utilizări necorespunzătoare.
Unele substanţe chimice şi aditivi
incluşi în aceste tipuri de băuturi/
lichide pot afecta rezervorul de apă
şi materialele din care este realizat.
• Utilizaţi numai apă potabilă
proaspătă.
• Capacitatea rezervorului de apă
este de 3 litri; nu umpleţi în exces.
• Apăsaţi pe braţul dozatorului de
apă cu un pahar din material rigid.
Dacă utilizaţi pahare din plastic de
unică folosinţă, apăsaţi cu dege-
tele dumneavoastră pe braţul din
spatele paharului.

Frigider / Manual de utilizare 25/35RO


Utilizarea produsului
6.17. Curăţarea
rezervorului de apă
• Demontaţi rezervorul de umplere
cu apă din raftul de pe uşă.
• Demontaţi raftul de pe uşă
prinzându-l de ambele părţi.
• Prindeţi rezervorul de apă din
ambele părţi şi demontaţi-l la un
unghi de 45°C.
• Curăţaţi rezervorul de apă de-
montându-i capacul.

Important:
Componentele rezervorului de apă
şi ale dozatorului de apă nu trebuie
spălate în maşina de spălat vase.

6.18. Tava pentru apă


Picăturile de apă care se scurg la
utilizarea dozatorului de apă se
acumulează în tava pentru scurgeri.
Scoateţi sita din plastic conform celor
indicate în figură.
Cu o lavetă curată şi uscată,
îndepărtaţi apa care s-a acumulat.

26 /35RO Frigider / Manual de utilizare


Utilizarea produsului
6.19. Congelarea înainte de congelare. Acest lucru
alimentelor proaspete vă va permite să determinaţi
• Pentru menţinerea calităţii prospeţimea fiecărui ambalaj de
alimentelor, alimentele plasate fiecare dată când frigiderul este
în compartimentul frigiderului deschis. Menţineţi alimentele
trebuie să fie congelate cât mai depozitate anterior în faţă pentru
repede posibil, utilizaţi congelarea a vă asigura că sunt utilizate
rapidă pentru acest lucru. primele.
• Congelarea alimentelor atunci • Alimentele congelate trebuie să fie
când sunt proaspete va utilizate imediat după decongelare
extinde timpul de depozitare în şi nu trebuie recongelate.
compartimentul frigiderului. • Nu congelaţi simultan cantităţi
• Ambalaţi alimentele în ambalaje mari de alimente.
etanşe şi sigilaţi-le.
• Asiguraţi-vă că alimentele 6.20. Recomandări
sunt ambalate înainte de a le pentru depozitarea
introduce în congelator. Utilizaţi alimentelor congelate
compartimente congelatorului, Compartimentul trebuie să fie setat la cel puţin
folii de aluminiu şi hârtii higrofuge, -18°C.
pungi din plastic sau alte materiale 1. Introduceţi alimentele în
de ambalare în locul hârtiei congelator cât de repede puteţi
tradiţionale de ambalaj.
pentru evitarea decongelării.
Gheaţa din compartimentul
C congelatorului se dezgheaţă în
2. Înainte de congelare, verificaţi
”Data de expirare” de pe ambalaj şi
mod automat.
asiguraţi-vă că nu este expirat.
• Marcaţi fiecare ambalaj prin 3. Asiguraţi-vă că ambalajul
înscripţionarea datei pe ambalaj alimentelor nu este avariat.
Setare Setare
temperatură temperatură
Detalii
compartiment compartiment
congelator frigider
-18°C 4°C Aceasta este setarea normală recomandată.
-20,-22 sau Aceste setări sunt recomandate când temperatura ambientală
4°C
-24°C depăşeşte 30°C.
Folosiţi atunci când doriţi să congelaţi alimentele într-o perioadă
Congelare
4°C scurtă de timp. Atunci când procesul se finalizează, produsul se va
rapidă
întoarce la setarea anterioară.
Utilizaţi aceste setări dacă credeţi că congelatorul nu este destul de
-18°C sau mai
2°C rece datorită temperaturii ambientale sau deschiderii frecvente a
rece
uşii.

Frigider / Manual de utilizare 27/35RO


Utilizarea produsului
6.21. Detalii despre 6.22. Introducerea
congelator alimentelor
Conform standardelor IEC 62552,
Diverse alimente congelate,
frigiderul trebuie să aibă capacitatea Rafturi
cum ar fi carne, peşte,
să congeleze o cantitate de 4,5 kg congelator
îngheţată, legume etc.
de alimente la o temperatură de
Alimente din interiorul
-18°C sau mai mică în 24 de ore Rafturi
oalelor, farfurii acoperite
pentru fiecare 100 de litri din volumul compartiment
şi cutii acoperite, ouă (în
frigiderului. congelator
cofraje acoperite)
Alimentele pot fi menţinute Rafturi uşă
pentru perioade mari de timp la Alimente mici şi
compartiment
împachetate sau băuturi
o temperatură de -18°C sau mai congelator
scăzută. Compartiment
Fructe şi legume
Dumneavoastră puteţi menţine de legume
alimentele proaspete luni de zile (în Alimentele delicate
congelator la sau temperaturi de Compartiment (alimente pentru mic dejun,
18°C). de alimente produse din carne care
proaspete vor fi consumate într-o
Pentru evitarea decongelării
perioadă scurtă)
parţiale, alimentele care urmează
a fi congelate nu trebuie să vină în 6.23. Alarmă de
contact cu alimentele deja congelate uşă deschisă
din interior. (Opţional)
Fierbeţi legumele şi filtraţi apa pentru O alertă sonoră va fi auzită dacă
a mări timpul de congelare. După uşa produsului rămâne deschisă cel
filtrarea apei, plasaţi alimentele în puţin 1 minut. Alerta sonoră se va
ambalaje etanşe şi introduceţi-le opri atunci când uşa este închisă sau
în frigider. Bananele, roşiile, salata un alt buton de pe afişaj (dacă este
verde, ţelina, ouălele fierte, cartofii disponibil) este apăsat.
sau alte tipuri de alimente nu trebuie Alarma de uşă deschisă este emisă
să fie congelate. În cazul în care către utilizator în mod vizual şi
acest tip de aliment se descompune, acustic. Iluminarea interioară va porni
doar valorile nutriţionale şi calităţile dacă alarma continuă timp de 10
gustative vor fi afectate într-un minute.
mod negativ. Un aliment descompus
pune în pericol sănătatea persoanei
respective.

28 /35RO Frigider / Manual de utilizare


Utilizarea produsului
6.24. Schimbarea direcţiei 6.26. Blue Light/
de deschidere a uşii HarvestFresh
Dumneavoastră puteţi schimba *Este posibil să nu fie disponibil
direcţia de deschidere a uşii bazâdu- pentru toate modelele
vă pe locaţia unde îl utilizaţi. Atunci
când aveţi nevoie de acest lucru, Pentru Blue Light,
consultaţi cel mai apropiat service Fructele și legumele păstrate în
autorizat. compartimentele pentru legume
Explicaţia de mai sus reprezintă o și iluminate cu lumină albastră își
afirmaţie generală. Dumneavoastră continuă fotosinteza prin efectul
trebuie să verificaţi eticheta de frecvenței luminii albastre și, astfel,
avertisment localizată în interiorul își păstrează conținutul de vitamine.
ambalajului produsului în legătură cu
schimbarea direcţiei uşii. Pentru HarvestFresh,
6.25. Bec interior Fructele și legumele păstrate în
Becul interior utilizează o lampă de tip compartimentele pentru legume
LED: Contactaţi service-ul autorizat și iluminate prin tehnologia
pentru orice problemă în legătură cu HarvestFresh își păstrează vitaminele
această lampă. pentru o perioadă mai lungă datorită
Lampa(ile) utilizate în acest produs luminilor albastră, verde, roșie și a
nu pot fi utilizate pentru iluminat ciclurilor de lumină-întuneric care
casnic. Utilizarea destinată a acestei simulează un ciclu de zi.
lămpi este de a ajuta utilizatorul Dacă deschideți ușa frigiderului
să introducă alimente în frigider / în timpul perioadei de întuneric a
congelator în siguranţă şi confortabil. tehnologiei HarvestFresh, frigiderul
va detecta automat acest lucru și va
permite luminii albastre-verzi sau
a celei roșii să ilumineze mai bine
compartimentul pentru confortul dvs.
După ce ați închis ușa frigiderului,
perioada de întuneric va continua,
reprezentând timpul de noapte într-
un ciclu de zi

Frigider / Manual de utilizare 29/35RO


7 Întreţinerea şi curăţarea
Durata de viaţă a produsului este mărită 7.1.Evitarea mirosurilor
dacă este curăţat în mod regulat. urât mirositoare
Materialele care pot cauza miros urât nu
B AVERTISMENT: Înainte de curăţare
sunt utilizate în producerea produselor
decuplaţi mai întâi produsul.
noastre. Totuşi, datorită condiţiilor
• Nu utilizaţi niciodată instrumente nepotrivite de depozitare a alimentelor
ascuţite sau abrazive, săpun, şi curăţarea suprafeţei interioare a
substanţe de curăţare, detergenţi aparatului cum este solicitat.
sau ceară de lustruire pentru Aşadar, curăţaţi congelatorul cu
curăţare. carbonatat dizolvat în apă după fiecare
• Dizolvaţi o linguriţă de carbonat în 15 zile.
jumătate de litru de apă. Înmuiaţi un • Menţineţi alimentele în recipiente
material textil în soluţie şi stoarceţi-o închise. Microorganismele care se
bine. Stergeţi interiorul produsului cu răspândesc din recipiente deschide
acest material textil şi uscaţi-l. pot cauza mirosuri urâte.
• Asiguraţi-vă că nu intră apă în carcasa • Nu ţineţi niciodată alimente care au
lămpii şi în alte componente electrice. expirat sau sunt alterate în frigider.
• Curăţaţi uşa cu un material textil
umed. Pentru scoaterea uşii şi 7.2.Protejarea
rafturilor din uşă, scoateţi toate suprafeţelor din plastic
conţinuturile. Scoteţi rafturile din uşă Curăţaţi cu apă călduţă imediat deoarece
prin mişcarea lor în partea superioară. uleiul poate cauza avarierea suprafeţelor
După curăţare, pentru montare atunci când este turnat pe suprafeţe din
glisaţi-le din partea superioară către plastic.
partea inferioară.
• Nu folosiţi niciodată substanţe de 7.3.Geamuri din sticlă
curăţare cu clor sau apă cu clor pentru Scoateţi folia de protecţie de pe geamuri.
curăţarea suprafeţelor exterioare şi a Pe suprafaţa geamurilor este aplicat
suprafeţelor cromate ale produsului. un film de protecţie. Acest film de
Clorul provoacă coroziunea acestor protecţie minimizează acumularea
suprafeţe metalice. petelor şi vă ajută să scoateţi petele
• Nu utilizaţi instrumente ascuţite, posibile şi murdăria uşor. Uşile care nu
abrazive, săpunuri, agenţi de curăţare sunt protejate de un asemenea film
de uz casnic, detergenţi, kerosen, pot fi supuse la aderarea persistentă a
benzină, lac etc. pentru a preveni compuşilor organici şi anorganici bazaţi
eliminarea şi deformarea modelelor pe aer sau apă cum ar fi depunerea de
de pe partea din plastic. Pentru calcar, sărurile minerale, hidrocarburi
curăţare, utilizaţi apă călduţă şi un nearse, oxizi metalici şi siliconaţi care
material textil moale şi apoi ştergeţi-l pot cauza uşor şi rapid pete şi avarii
până ce se usucă.. materiale. Menţinerea geamurilor curate
devine prea dificilă în ciuda curăţării
regulate. Prin urmare, claritatea şi
transparenţa geamului se deteriorează.

30 /37 RO Frigider / Manual de utilizare


7 Întreţinerea şi curăţarea

Metode de curăţare puternice şi corozive


şi compuşi vor intensifica aceste defecte
şi accelerează procesul de deteriorare.
Produse de curăţare bazate pe apă care
nu sunt alcaline şi corozive trebuie să fie
utilizate în scopul curăţării regulate.
Materialele non-alcaline şi non-corozive
pot fi utilizat pentru curăţare pentru
ca durata de viaţă al acestui film să fie
extinsă pentru o perioadă mai mare de
timp.
Geamurile sunt călite pentru a creşte
durabilitatea împotriva impacturilor şi
spargerii.
De asemenea, o peliculă de siguranţă
este aplicată pe suprafeţele posterioare
pentru o măsură de siguranţă
suplimentară pentru a se preveni
provocarea avariilor în timpul spargerii.
*Alcaliu reprezintă o bază care formează
ioni de hidroxid (OH¯) atunci când este
dizolvată în apă.
Li (Litiu), Na (Sodiu), K (Potasiu) Rb
(Rubidiu), Cs (Cesiu) şi metale artificale
şi radioacative Fr (Fan-sium) sunt
denumite METALE ALICALINE.

Frigider / Manual de utilizare 31/37 RO


8 Depanare
Înainte de a apela la service, citiţi Compresorul nu funcţionează.
această listă. Puteţi economisi timp şi • Sistemul de protecţie termică a
bani. Această listă include probleme compresorului se va activa în cazul
frecvente care nu sunt provocate de penelor de curent sau în cazul
defecte de material sau de manoperă. deconectării şi reconectării la priză,
Este posibil ca unele funcţii descrise aici întrucât presiunea din sistemul
să nu se aplice pentru produsul dvs. de răcire nu este încă echilibrată.
Frigiderul va porni după circa 6
Frigiderul nu funcţionează.
minute. Contactaţi un centru de
• Ştecărul nu este introdus corect în service dacă frigiderul nu porneşte
priză. >>> Introduceţi ştecherul în după această perioadă.
priză. • Frigiderul este în modul de
• Siguranţa prizei la care este dezgheţare. >>> Acest mod este
conectat frigiderul sau siguranţa normal pentru un frigider cu
principală este arsă. >>> Verificaţi dezgheţare automată. Ciclul de
siguranţele. dezgheţare are loc periodic.
Condens pe peretele lateral al • Frigiderul nu este conectat la
compartimentului frigiderului (MULTI ZONE, priză.>>> Asiguraţi-vă că ştecărul
COOL CONTROL şi FLEXI ZONE).
este introdus corect în priză.
• Deschidere frecventă a uşii >>> • Reglarea temperaturii nu este
Aveţi grijă să nu deschideţi uşa corectă. >>> Selectaţi temperatura
frigiderului prea frecvent. adecvată.
• Mediu foarte umed. >>> Nu • Pană de curent. >>> Frigiderul va
instalaţi produsul în medii umede. continua să funcţioneze normal
• Alimentele lichide sunt păstrate în după ce curentul revine.
recipiente deschise. >>> Păstraţi În timpul funcţionării frigiderului, zgomotul
alimentele lichide în recipiente devine mai intens.
închise. • Modul de funcţionare a frigiderului
• Uşa frigiderului este întredeschisă. se poate modifica în funcţie de
>>> Nu lăsaţi uşa frigiderului condiţiile ambientale. Acesta este
deschisă perioade îndelungate de un fenomen normal şi nu reprezintă
timp. o defecţiune.
• Termostatul este setat la o
Frigiderul porneşte des sau funcţionează
temperatură prea scăzută. >>> perioade îndelungate de timp.
Setaţi termostatul la o temperatură
adecvată.

32 /37 RO Frigider / Manual de utilizare


Depanare
• Este posibil ca noul frigider să fie Temperatura congelatorului este foarte joasă,
mai mare decât cel vechi. Frigiderele iar temperatura frigiderului este adecvată.
mari funcţionează perioade • Aţi selectat o temperatură
îndelungate de timp. foarte joasă a congelatorului.
• Este posibil ca temperatura din >>> Selectaţi o temperatură
încăpere să fie ridicată. >>> De mai ridicată a congelatorului şi
regulă, frigiderul funcţionează verificaţi din nou.
perioade îndelungate de timp la Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar
temperaturi ridicate în încăpere. temperatura congelatorului este adecvată.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost • Aţi selectat o temperatură foarte
conectat recent la priză sau să fi joasă a frigiderului. >>> Selectaţi
fost umplut recent cu alimente. o temperatură mai ridicată a
>>> Dacă frigiderul a fost conectat frigiderului şi verificaţi din nou.
recent la priză sau a fost umplut Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă.
cu alimente, va dura mai mult până
frigiderul va atinge temperatura • Aţi selectat o temperatură foarte
setată. Acest lucru este normal. joasă a frigiderului. >>> Selectaţi
• Este posibil ca în frigider să fi fost o temperatură mai ridicată a
introduse recent cantităţi mari de congelatorului şi verificaţi din nou.
alimente calde. >>> Nu introduceţi Temperatura din frigider sau congelator este
alimente calde în frigider. foarte mare.
• Este posibil ca uşile să fi fost
deschise frecvent sau lăsate
întredeschise mai mult timp.
>>> Aerul cald care pătrunde în
frigider determină funcţionarea pe
perioade mai îndelungate de timp.
Deschideţi mai rar uşile.
• Este posibil ca uşa congelatorului
sau frigiderului să fi fost lăsată
întredeschisă. >>> Verificaţi dacă
uşile sunt închise corect.
• Aţi selectat o temperatură foarte
joasă. >>> Selectaţi o temperatură
mai ridicată şi aşteptaţi ca aceasta
să fie atinsă.
• Este posibil ca garnitura uşii
frigiderului sau congelatorului
să fie murdară, uzată, ruptă sau
poziţionată incorect. >>> Curăţaţi
sau înlocuiţi garnitura. Garniturile
deteriorate/defecte determină
funcţionarea pe perioade
îndelungate de timp a frigiderului
pentru a se asigura temperatura
corectă.

Frigider / Manual de utilizare 33/37 RO


Depanare
• Aţi selectat o temperatură • Funcţionarea frigiderului se
foarte mare a frigiderului. >>> bazează pe circulaţia gazelor şi
Temperatura setată pentru lichidelor. >>> Acesta este un
frigider afectează temperatura fenomen normal şi nu reprezintă o
congelatorului. Modificaţi defecţiune.
temperatura frigiderului sau Frigiderul emite un zgomot similar cu şuieratul
congelatorului până când vântului.
temperatura din frigider sau • Frigiderul este prevăzut cu un
congelator ajunge la un nivel ventilator pentru răcire. Acesta este
adecvat. un fenomen normal şi nu reprezintă
• Este posibil ca uşile să fi fost o defecţiune.
deschise frecvent sau lăsate Condens pe pereţii interiori ai frigiderului.
întredeschise mai mult timp. >>> • Mediile calde şi umede favorizează
Deschideţi mai rar uşile. formarea gheţii şi condensului.
• Este posibil ca uşa să fie Acesta este un fenomen normal şi
întredeschisă. >>> Închideţi nu reprezintă o defecţiune.
complet uşa. • Este posibil ca uşile să fi fost
• Este posibil ca frigiderul să fi fost deschise frecvent sau lăsate
conectat recent la priză sau să fi întredeschise mai mult timp. >>>
fost umplut recent cu alimente. Deschideţi mai rar uşile; dacă uşa
>>> Acest lucru este normal. Dacă este deschisă, închideţi-o.
frigiderul a fost conectat recent la • Este posibil ca uşa să fie
priză sau a fost umplut cu alimente, întredeschisă. >>> Închideţi
va dura mai mult până frigiderul va complet uşa.
atinge temperatura setată.
Condens în exteriorul frigiderului sau între uşi.
• Este posibil ca în frigider să fi fost
introduse recent cantităţi mari de • Este posibil ca mediul să fie umed.
alimente calde. >>> Nu introduceţi Acest fenomen este normal în
alimente calde în frigider. medii umede. >>> La reducerea
Vibraţii sau zgomot. umidităţii, condensul va dispărea.
Mirosuri neplăcute în frigider.
• Podeaua este denivelată sau
instabilă. >>> Dacă frigiderul se • Frigiderul nu este curăţat periodic.
clatină când este împins uşor, >>> Curăţaţi periodic interiorul
reglaţi picioarele pentru a echilibra frigiderului folosind un burete, apă
frigiderul. De asemenea, asiguraţi- caldă şi carbonatată.
vă că podeaua este suficient de • Este posibil ca mirosul să fie cauzat
stabilă şi poate susţine frigiderul. de anumite recipiente şi ambalaje.
• Zgomotul poate fi provocat de >>> Folosiţi un recipient sau un
obiectele amplasate pe frigider. ambalaj care nu prezintă mirosuri
>>> Aceste obiecte trebuie neplăcute.
îndepărtate de pe frigider. • Alimentele au fost puse în recipiente
Frigiderul emite zgomote asemănătoare deschise. >>> Păstraţi alimentele
curgerii sau pulverizării lichidelor etc. în recipiente închise. Alimentele
neetanşate corespunzător pot
răspândi microorganisme şi se pot
acumula mirosuri neplăcute.
• Aruncaţi toate alimentele expirate
sau alterate din frigider.
34 /37 RO Frigider / Manual de utilizare
Depanare
Uşa nu se închide.
• Este posibil ca alimentele să
împiedice închiderea uşii. >>>
Mutaţi alimentele care împiedică
închiderea uşii.
• Este posibil ca frigiderul să fie
înclinat. >>> Reglaţi picioarele de
pentru a echilibra frigiderul.
• Podeaua este denivelată sau
instabilă. >>> Asiguraţi-vă că
podeaua este plană şi suficient
de stabilă pentru a putea susţine
frigiderul.
Compartimentul pentru legume este blocat.
• Este posibil ca alimentele să atingă
partea superioară a sertarului. >>>
Rearanjaţi alimentele în sertar.

A AVERTISMENT: Dacă problema


persistă după ce aţi urmat
instrucţiunile din acest capitol,
contactaţi distribuitorul dvs. sau
un centru de service autorizat. Nu
încercaţi să reparaţi produsul.

Frigider / Manual de utilizare 35/37 RO


Prin urmare, este recomandat ca utilizatorii
MESAJ / AVERTISMENT finali să se abțină de la a încerca să efectueze
Unele defecte (simple) pot fi tratate în mod reparații care ies din lista menționată cu
adecvat de către utilizatorul final făr nicio piese de schimb, contactând în aceste cazuri
probemă de siguranță sau utilizare nesigură, reparatori profesioniști sau reparatori autorizați.
cu condiția să fie efectuate în limitele și în Din contră, astfel de încercări efectuate de
conformitate cu următoarele instrucțiuni (vezi utilizatorii finali pot duce la probleme de
secțiunea “Autoreparare”). siguranță și avarierea produsului sau iscarea
unui incendiu, a unei indundații, a electrocutării
Astfel, cu excepția cazului în care secțiunea și a accidentărilor grave.
“Autoreparare” de mai jos autorizează
altă acțiune, reparațiile trebuie efectuarte Spre exemplu, dar fără a se limita la,
de reparatori profesioniști pentru a evita următoarele reparații trebuie adresate către
probelemele de siguranță. Un reparator service-uri profesionale autorizate sau
profesionist are acces la instrucțiuni și la lista înregistrate: compresoare, circuite de răcire,
cu piese de rezervă pentru acest produs de la panoul principal,
producător, potrivit metodele descrise în actele placa invertor, panoul de afișaj etc.
legislative care urmează Directiva 2009/125/
EC. Producătorul/vânzătorul nu răspund în niciun
Cu toate acestea, doar agentul de service caz dacă utilizatorii finali nu se conformează
(adică reparatorii profesioniști autorizați) pe cleor de mai sus.
care îl puteți contacta cu ajutorul numărului
de telefon oferit în manualul de utilizare/ Disponibilitatea de piese de schimb pentru
certificatul de garanție sau dealerul dvs. frigiderul pe care ați cumpărat-o este de 10 ani.
autorizat poate oferi service în termenii În această perioadă, piesele de schimb
garanției. Prin urmare, nu uitați că reparațiile originale vor fi disponibile pentru operarea
fectuate de reparatori profesioniști care adecvată a frigiderul.
nu sunt autorizați de Beko) vor antrena
pierderea garanției. Durata minimă a garanției pentru frigiderul pe care l-ați
achiziționat este de 24 de luni.
Autorepararea
Reparațiile pot fi făcute de utilizatorul final
doar în ceea ce privește următoarele piese:
mânerele ușilor,
balamale ușilor, tăvile, coșurile și garniturile
ușilor(este disponibilă o listă actualizată pe
support.beko.com începând cu data de 1 martie
2021).

Mai mult, pentru siguranța produsului și


pentru evitarea accidentărilor, autorepararea
menționată va fi efectuată urmând instrucțiunile
din manualul de utilizare sau care sunt
disponibile în support.beko.com Pentru
siguranța dvs., scoateți produsul din priză
înainte să încercați autorepararea.

Reparațiile și încercările de reparație făcute


de utilizatorii finali pentru piese care nu usnt
incluse într-o astfel de listă și/sau nu urmează
instrucțiunile din manualele de utilzare pentru
autoreparare sau care sunt disponibile în
support.beko.com, pot duce la probleme de
siguranță care nu sunt atribuibile Beko, și vor
anula garanția produsului.