Sunteți pe pagina 1din 24

DAPLH842PB

Uscător
Manual de utilizare

2960312547_RO/281119.1618
Vă rugăm să citiţi mai întâi acest
manual de utilizare! AVERTISMENT!
Stimate client,
Vă mulţumim pentru alegerea produselor
Arctıc. Sperăm că produsul nostru, fabricat • Avertizare privind riscul de arsuri
la standarde de înaltă calitate şi tehnologie,

C
vă va oferi cele mai bune rezultate. Vă
recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual REȚINEȚI
şi alte documentaţii suplimentare înainte de a
utiliza produsul dumneavoastră şi să le păstraţi • Informaţii importante sau sfaturi utile despre
pentru referinţe ulterioare. Dacă oferiţi acest utilizare.
produs altei persoane, oferiţi-i şi manualul • Ambalajele produsului sunt
aferent. Acordaţi atenţie tuturor detaliilor şi fabricate din materiale
avertismentelor specificate în manualul de reciclabile în conformitate cu
utilizare şi respectaţi instrucţiunile prezentate în Reglementările naţionale privind
acesta. mediul.
Utilizaţi manualul de utilizare pentru modelul
indicat pe copertă. Nu eliminaţi deşeurile de ambalaje împreună cu
deşeurile menajere sau alte deşeuri, eliminaţi-le
• Citiţi instrucţiunile. la punctele de colectare speciale, desemnate
de autorităţile locale.
Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în cuprinsul
acestui manual de utilizare:

B PERICOL!

• Avertisment împotriva electrocutării.

PERICOL!

• Avertisment împotriva pericolului de incendiu.

A AVERTISMENT!
• Avertismente privind situaţii periculoase pentru
viaţă şi proprietate.

AVERTISMENT!

• Avertisment împotriva suprafeţelor fierbinţi.

2 Uscător / Manual de utilizare


1 Instrucţiuni importante de securitate şi mediu

C REȚINEȚI
A AVERTISMENT!

• Instalarea şi procedurile de reparare


• Această secţiune conţine trebuie efectuate întotdeauna
instrucţiuni de securitate care vă de către Personalul autorizat de
vor ajuta la protecţia împotriva service. Producătorul nu va fi
riscului de rănire sau deteriorarea a răspunzător pentru daunele care pot
proprietăţii. Nerespectarea acestor apărea din efectuarea procedurilor
instrucţiuni va anula orice garanţie. de către persoane neautorizate.
1.1 Informaţii generale • Nu spălaţi niciodată uscătorul prin
privind securitatea pulverizarea sau picurarea apei
pe echipament! Există pericol de
A AVERTISMENT!

• Acest echipament poate fi utilizat


electrocutare!
1.1.1 Securitatea electrică
de copii cu vârsta de peste 8 ani
şi persoane cu capacitate fizică,
senzorială sau mentală redusă
B PERICOL!

• Securitatea electrică
sau care nu au experienţă şi nu Instrucţiunile privind securitatea
sunt familiarizate cu echipamentul electrică trebuie respectate în
dacă acestea sunt supravegheate timpul efectuării racordării la
sau li se oferă instrucţiuni privind reţeaua electrică în momentul
utilizarea echipamentului într-o instalării.
manieră sigură şi înţeleg pericolele • Aparatul nu trebuie alimentat
implicate. Copiii nu trebuie să se printr-un dispozitiv de
joace cu echipamentul. Curăţarea şi conectare, cum ar fi un
operaţiunile de întreţinere realizate comutator temporizat, sau
de utilizator nu vor fi realizate de conectat la un circuit care este
copii nesupravegheaţi. activat sau dezactivat regulat de
• Nu permiteţi copiilor cu vârsta sub serviciul public utilitar.
3 ani accesul la aparat cu excepţia • Conectaţi uscătorul la o priză
cazului în care sunt în permanent cu împământare protejată de o
supravegheaţi. siguranţă la valoarea specificată pe
• Picioarele reglabile nu trebuie etichetă. Instalarea împământării
trebuie efectuată de către un
îndepărtate. Spaţiul liber dintre electrician calificat. Societatea
uscător şi podea nu trebuie redus noastră nu va fi răspunzătoare
cu materiale precum covoare, pentru nicio daună care poate
lemn sau bandă. Acest lucru apărea în momentul în care
cauzează probleme în funcţionarea uscătorul este utilizat fără
uscătorului. împământare, în conformitate cu
regulamentele locale.
Uscător / Manual de utilizare 3
B
1.1.2 Securitatea produsului
PERICOL!

• Tensiunea şi protecţia permisă


a siguranţei sunt specificate pe
A AVERTISMENT!

• Asigurați-vă că admisia de aer a


etichetă. uscătorului este deschisă și bine
• Tensiunea specificată pe etichetă ventilată.
trebuie să fie egală cu tensiunea • Produsul conține agent frigorific
sursei dumneavoastră principale de R290.
alimentare. Scoateţi uscătorul din • Produsul conține agent frigorific
priză când nu îl utilizaţi. R290.
• Deconectaţi uscătorul de la sursa • Țineți produsul departe de posibile
principală de alimentare în timpul surse de căldură care pot provoca
instalării, operaţiunilor de întreţinere, aprinderea.
curăţare şi reparaţie.
• Nu atingeţi priza dacă aveţi mâinile PERICOL!
umede! Nu deconectaţi niciodată
aparatul prin smulgerea cablului, • Puncte de luat în considerare în
întotdeauna prindeţi de fişă atunci cazul pericolului de incendiu:
când scoateţi cablul. Următoarele tipuri de rufe sau
• Nu utilizaţi prelungitoare, blocuri articole nu trebuie uscate în uscător,
multipriză sau adaptoare pentru având în vedere pericolul de
conectarea uscătorului la sursa incendiu.
de alimentare, pentru a permite • Rufe nespălate
scăderea riscului de incendiu sau de
electrocutare. • Articolele pătate cu ulei, acetonă,
alcool, păcură, cherosen, soluţii de
• Fişa cablului de alimentare trebuie îndepărtare a petelor, terebentină,
să fie uşor accesibilă după instalare. parafină sau soluţii de îndepărtare
• Cablul principal deteriorat a parafinei, trebuie spălate în apă
trebuie înlocuit, notificând caldă cu mult detergent înainte de a
Personalul autorizat de service. fi uscate în uscător.
• Dacă uscătorul este defect, Din acest motiv, în special articolele
acesta nu trebuie utilizat decât care prezintă petele specificate
dacă a fost reparat de către anterior trebuie spălate foarte bine,
un agent autorizat de service! iar pentru acest lucru trebuie să
Există pericol de electrocutare! utilizaţi detergentul adecvat şi să
selectaţi o temperatură ridicată de
spălare.
• Următoarele rufe sau articole
specificate nu trebuie uscate în
uscător din cauza pericolului de
incendiu:

4 Uscător / Manual de utilizare


PERICOL!
A AVERTISMENT!

• Lenjeria care conţine întărituri din


• Articole de îmbrăcăminte sau metal nu trebuie uscată în uscător.
perne întărite cu spumă de cauciuc Uscătorul se poate deteriora dacă
(spumă latex), bonete de duş, întăriturile din metal se slăbesc şi se
materiale textile rezistente la apă, rup în timpul procesului de uscare.
materiale cu întăritură din cauciuc şi
perniţe din spumă de cauciuc.
• Articole de îmbrăcăminte curăţate
cu substanţe chimice industriale.
C REȚINEȚI

• Utilizaţi balsamuri de rufe şi


• Articole precum brichete, chibrite, produse similare în conformitate
monede, piese din metal, ace, cu instrucţiunile producătorilor
etc. pot deteriora ansamblul acestora.
tamburului sau pot duce la • Întotdeauna curăţaţi filtrul de scame
probleme de funcţionare. De înainte sau după fiecare încărcare.
aceea, verificaţi toate rufele spălate Nu operaţi niciodată uscătorul fără a
pe care le încărcaţi în uscătorul avea filtrul de scame instalat.

A
dumneavoastră.
AVERTISMENT!
• Nu opriţi niciodată uscătorul
înainte de finalizarea programului. • Nu încercaţi niciodată să reparaţi
Dacă trebuie să faceţi acest lucru, dumneavoastră uscătorul. Nu
îndepărtaţi rapid toate rufele spălate efectuaţi nicio reparaţie sau
şi întindeţi-le pentru a elimina procedură de înlocuire pe produs
căldura. chiar dacă ştiţi sau aveţi capacitatea
• Articolele de îmbrăcăminte care de a efectua procedurile necesare,
au fost spălate neadecvat se pot doar dacă se specifică clar
autoaprinde, chiar şi după finalizarea acest lucru în instrucţiunile de
procesului de uscare. funcţionare sau în manualul de
• Trebuie să furnizaţi o ventilare service publicat. Altfel, vă puneţi
suficientă pentru a preveni viaţa dumneavoastră şi a celorlaţi în
acumularea în cameră a gazelor pericol.
emise de dispozitivele care • Nu trebuie să existe nicio uşă
funcţionează cu alte tipuri de blocabilă, culisantă sau batantă care
combustibil, inclusiv flacără ar putea bloca deschiderea uşii de
deschisă, din cauza efectului de încărcare în locaţia în care uscătorul
aprindere inversă. dumneavoastră va fi instalat.
• Instalaţi uscătorul dumneavoastră
în locaţii adecvate pentru utilizare
casnică. (Baie, balcon închis, garaj,
etc.)

Uscător / Manual de utilizare 5


A
1.3 Domeniul de utilizare
AVERTISMENT! • Uscătorul este conceput pentru utilizare
casnică. Nu este adecvat pentru utilizare
• Asiguraţi-vă că animalele de casă comercială şi nu trebuie utilizat în alte
nu intră în uscător. Verificaţi interiorul scopuri decât utilizarea recomandată.
• Utilizaţi uscătorul doar pentru uscarea
uscătorului înainte de a-l porni. rufelor marcate special în acest sens.
• Nu vă aplecaţi pe uşa de încărcare • Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere
a uscătorului dumneavoastră atunci care poate apărea din utilizarea sau
transportul incorect.
când este deschisă; aceasta ar • Durata de funcţionare a uscătorului pe
putea cădea. care l-aţi achiziţionat este de 10 ani.
• Nu se va permite acumularea În timpul acestei perioade, piesele de
schimb originale vor fi disponibile pentru
scamelor în jurul uscătorului. funcţionarea adecvată a uscătorului.
1.2 Montajul pe o maşină de spălat
• Se va utiliza un dispozitiv de fixare între 1.4 Siguranţa copiilor
cele două maşini în momentul instalării • Ambalajele sunt periculoase pentru copii.
uscătorului peste o maşină de spălat. Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Dispozitivul de fixare trebuie instalat de către Produsele electrice sunt periculoase
un agent autorizat de service. pentru copii. Nu lăsaţi copii în apropierea
• Greutatea totală a maşinii de spălat şi a produsului care este în funcţiune. Nu
uscătorului - în sarcină completă - în locaţia permiteţi copiilor să umble la uscător.
în care sunt montate una peste alta trebuie Utilizaţi un sistem de închidere securizat
să atingă aproximativ 180 de kilograme. pentru copii pentru a-i împiedica să umble
Aşezaţi produsele pe o suprafaţă solidă care la uscător.

C
are o capacitate suficientă de susţinere a
sarcinii! REȚINEȚI

A AVERTISMENT!
• Maşina de spălat nu poate fi aşezată pe
• Sistemul de închidere securizat pentru copii
se află pe panoul de control. (Consultaţi
secţiunea Sistem de închidere securizat
pentru copii)
uscător. Acordaţi atenţie avertismentelor
anterioare în timpul instalării pe maşina • Menţineţi uşa de încărcare închisă chiar şi
dumneavoastră de spălat. atunci când uscătorul nu este în funcţiune.
1.5 Conformitate cu Directiva WEEE
Masa de instalare pentru maşina de spălat şi
uscător
şi depozitarea la deşeuri a produsului
uzat:
Adâncimea maşinii de spălat Acest produs respectă Directiva UE
Adâncimea WEEE (2012/19/UE). Produsul
< 50 cm

este marcat cu un simbol de


62 cm

60 cm

54 cm

uscătorului
clasificare pentru deşeuri electrice
şi electronice (WEEE).
Nu poate fi
Acest produs a fost fabricat
54 cm Poate fi instalat. folosind piese şi materiale de
instalat.
înaltă calitate, care pot fi refolosite şi reciclate.
60 cm Poate fi
Nu poate fi instalat.
Nu depozitaţi produsul uzat împreună cu
instalat. gunoiul menajer la sfârşitul duratei sale de
funcţionare. Duceţi-l la un centru de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Luaţi legătura cu autorităţile locale
pentru a afla informaţii despre aceste centre de
colectare.

6 Uscător / Manual de utilizare


1.8 Specificaţii tehnice
PERICOL! RO
Înălţime (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*
• R290 este un agent frigorific inflamabil.
Astfel, asigurați-vă că sistemul și țevile nu Lăţime 59,7 cm
sunt avariate în timpul operării și manevării. Adâncime 56,8 cm
• Țineți produsul departe de posibile surse
de căldură care pot provoca aprinderea în Capacitate (max.) 8 kg**
caz de avarii. Greutate netă (± 4 kg) 44 kg
• Nu casați produsul dându-i foc.
Tensiune
1.6 Conformitate cu Directiva RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Putere nominală de
Consultaţi eticheta***.
Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conţine intrare
materiale dăunătoare şi interzise specificate în Cod model
Directivă.
1.7 Informaţii despre ambalaj * Înălţime min.: Înălţimea cu picioarele reglabile
Ambalajul produsului este produs din materiale închise.
reciclabile, conform reglementărilor noastre Înălţime max.: Înălţimea cu picioarele
naţionale de mediu. Nu depozitaţi ambalajul reglabile deschise la nivelul maxim.
împreună cu gunoiul menajer sau cu alte **Greutatea rufelor uscate înainte de spălare.
deşeuri. Depozitaţi-l în punctele de colectare a *** Eticheta cu tipul aparatului se află în spatele
ambalajelor amenajate de autorităţile locale. uşii de încărcare.

C REȚINEȚI
• Specificaţiile tehnice ale uscătorului sunt
supuse modificărilor fără o notificare
prealabilă pentru a îmbunătăţi calitatea
produsului.
• Imaginile din acest manual de utilizare sunt
schematice şi pot să nu corespundă exact
produsului dumneavoastră.
• Valorile specificate pe marcajele de pe
uscător sau din alte documentaţii publicate
care însoţesc uscătorul sunt obţinute în
laborator în conformitate cu standardele
relevante. Aceste valori pot varia în funcţie
de condiţiile de operare şi de mediu ale
uscătorului.

Uscător / Manual de utilizare 7


2 Uscătorul dumneavoastră
2.1 Prezentare generală

11

2
10

9
8

4
7 5

1. Panoul superior
2. Panoul de comandă
3. Uşa de încărcare
4. Butonul de deschidere a plăcii de protecţie
5. Grătare de ventilare
6. Picioare reglabile
7. Placa de protecţie
8. Eticheta
9. Filtru de scame
10. Sertarul rezervorului de apă
11. Cablul de alimentare
2.2 Conţinutul ambalajului
5. Manual
1. Furtun de
pentru utilizare al
scurgerea tamburului
apei* de uscare*

2. Burete 6.
de schimb Recipientul
pentru de umplere
sertarul cu apă*
filtrului*

3. Manual 7. Apă
de utilizare pură*

8. Unitatea
4. Tambur pentru
de uscare* pastile de
parfum*

*Opțional - este posibil de a nu fi inclus, în


funcție de model..
8 Uscător / Manual de utilizare
3 Instalare • Aşezaţi uscătorul la cel puţin 1 cm de
marginile altor corpuri de mobilier.
Înainte de a telefona celui mai apropiat Centru • Uscătorul dumneavoastră poate funcţiona
de service pentru instalarea uscătorului, la temperaturi între +5°C şi +35°C. În
asiguraţi-vă că instalaţia electrică şi reţeaua cazul în care condiţiile de funcţionare
de scurgere a apei sunt corespunzătoare nu sunt cuprinse în acest interval,
conform manualului de utilizare.Dacă acestea funcţionarea uscătorului poate fi afectată
nu sunt adecvate, contactaţi un electrician şi acesta se poate deteriora.
şi un tehnician calificaţi pentru a realiza • Suprafaţa din spate a uscătorului va fi
modificările necesare. aşezată pe un perete.

C REȚINEȚI
• Clientul este răspunzător pentru pregătirea
B PERICOL!
• Nu aşezaţi uscătorul pe cablul de
locaţiei uscătorului, precum şi pentru alimentare.
instalaţiile electrice şi de scurgere a apei
menajere. * Ignorați următorul avertisment dacă
sistemul produsului dvs. nu conține

A AVERTISMENT!
• Înainte de instalare, verificaţi vizual dacă
R290

PERICOL!
uscătorul are defecte. Dacă uscătorul
este deteriorat, acesta nu trebuie instalat.
Produsele deteriorate cauzează riscuri • Uscătorul conține agent frigorific R290.*
asupra securităţii dumneavoastră. • R290 este un agent frigorific prietenos cu
• Aşteptaţi 12 ore înainte de a porni uscătorul mediul, dar inflamabil.*
pentru utilizare. • Asigurați-vă că admisia de aer a uscătorului
3.1 Locaţia potrivită pentru instalare este deschisă și bine ventilată.*
Instalaţi uscătorul pe o suprafaţă stabilă şi • Asigurați-vă că admisia de aer a uscătorului
plană. este deschisă și bine ventilată.*
Uscătorul este greu. Nu mutaţi uscătorul 3.2 Îndepărtarea ansamblul de
singuri. securitate în transport
• Utilizaţi uscătorul într-un mediu bine

A
ventilat şi fără praf.
AVERTISMENT!
• Spaţiul liber dintre uscător şi podea
nu trebuie redus cu materiale precum
covoare, lemn sau bandă.
• Nu acoperiţi grătarele de ventilare ale Îndepărtaţi ansamblul
uscătorului. de securitate în
transport înainte de
• Nu trebuie să existe nicio uşă blocabilă, a utiliza uscătorul
culisantă sau batantă care ar putea bloca pentru prima dată.
deschiderea uşii de încărcare în locaţia
în care uscătorul dumneavoastră va fi
instalat.
• După instalarea uscătorului, acesta
trebuie să rămână în acelaşi loc în care
s-au realizat racordurile. La instalarea
uscătorului, asiguraţi-vă că peretele din
spate al acestuia nu atinge nimic (robinet,
priză, etc.).

Uscător / Manual de utilizare 9


3.3 Racordarea la reţeaua de 3.5 Transportul uscătorului
scurgere Scoateţi uscătorul din priză înainte de a-l
Puteţi scurge apa acumulată direct prin transporta.
furtunul de scurgere a apei furnizat cu Scurgeţi toată apa care a rămas în uscător.
produsul, în locul scurgerii periodice a apei Dacă s-a realizat o racordare directă la
colectate în rezervor. reţeaua de scurgere a apei, atunci îndepărtaţi
Racordarea furtunului de scurgere a apei racordurile furtunului

A
1-2 Trageţi
1 2 manual furtunul AVERTISMENT!
în spatele
uscătorului • Recomandăm să transportaţi uscătorul în
pentru a-l poziţie dreaptă. Dacă nu este posibil acest
deconecta lucru, vă recomandăm transportul acestuia
3 4 din locaţia de prin înclinarea maşinii către partea dreaptă,
racordare. Nu privind maşina din faţă.
utilizaţi nicio 3.6 Avertismente privind sunetele
unealtă pentru
a îndepărta
furtunul.
3 Conectaţi un capăt al furtunului de
scurgere furnizat cu uscătorul la punctul
C REȚINEȚI

• Este normal să
de racordare de unde aţi îndepărtat auziţi uneori un
furtunul produsului în pasul anterior. zgomot metalic din
4Conectaţi capătul celălalt al furtunului de compresor în timpul
scurgere direct la reţeaua de scurgere a funcţionării.
apei menajere sau la chiuvetă. • Apa colectată în timpul funcţionării este
pompată către rezervorul de apă. Este

C REȚINEȚI normal să auziţi zgomotul de pompare în


timpul procesului.
• Furtunul de scurgere a apei trebuie ataşat
3.7 Înlocuirea lămpii de iluminare
la o înălţime de maxim 80 cm.
În cazul utilizării unei lămpi de iluminare în
• Asiguraţi-vă că furtunul de scurgere a apei
uscătorul dumneavoastră
nu este călcat şi nu are pliuri între reţeaua
Pentru a înlocui becul/LED-ul utilizat pentru
de scurgere şi maşină.
iluminare în uscătorul dumneavoastră, apelaţi
• Dacă împreună cu produsul vi s-a furnizat
la Centrul autorizat de service local.
și un pachet cu accesorii, vă rugăm să citiți
Lampa (lămpile) utilizate în acest aparat
descrierea detaliată.
nu este (sunt) corespunzătoare pentru
3.4 Reglarea picioarelor iluminarea unei camere. Scopul recomandat
• Rotiţi picioarele al acestei lămpi este de a asista utilizatorul
către stânga sau în aşezarea rufelor în uscător într-un mod
dreapta până ce confortabil.‘’Becurile folosite în acest aparat
uscătorul este trebuie să reziste la condiţii fizice extreme
aşezat la nivel precum vibraţiile şi temperaturile de peste 50
şi fix. °C.’’

10 Uscător / Manual de utilizare


4 Pregătirea să deschideţi uşa de încărcare, nu o
menţineţi deschisă timp îndelungat.
4.1 Rufe corespunzătoare pentru • Pentru modelele cu condensator: curățați
uscarea în uscător condensatorul o dată pe lună sau tot la
Urmați întotdeauna instrucțiunile oferite pe 30 de cicluri de funcționare.
etichetele vestimentare. Uscați la uscător doar • Pentru modelele cu pompă de căldură:
rufele care au o etichetă care le indică ca fiind curăţaţi sertarul filtrului periodic când
potrivite pentru uscare în uscător. există o acumulare vizibilă de puf sau
4.2 Rufe necorespunzătoare pentru când indicatorul de curățare al sertarului
uscarea în uscător filtrului se iluminează.
• Pentru modelele cu coș de fum:
respectați instrucțiunile pentru coșul de
A nu se usca în
fum și curățați-l.
Articolele cu acest simbol nu trebuie
uscător.

uscate în Uscător. • În timpul ciclului de uscare, aerisiți bine


încăperea unde este amplasat uscătorul

C
dvs. de rufe.
REȚINEȚI
4.5 Sarcina corectă
• Materialele brodate delicate, lâna, articolele Urmaţi instrucţiunile
din mătase, materialele delicate şi fine, din secţiunea
articolele ermetice şi perdelele din tul nu „Selectarea
sunt corespunzătoare pentru uscător. programului şi tabelul
4.3 Pregătirea rufelor pentru uscare de consum”. Nu
• Rufele pot fi încâlcite după spălare. încărcaţi mai mult
Separaţi articolele înainte de a le aşeza în decât valorile de
uscător. sarcină specificate în
tabel.
• Uscaţi articolele care au accesorii din
metal, precum fermoare, pe dos. Următoarele valori de greutate sunt oferite
• Închideţi fermoarele, cărligele şi drept exemplu.
cataramele şi butonii. Rufe
Approximate
Rufe Approximate
weights (g)*
4.4 Modalităţi de reducere a
consumului de energie electrică Cuverturi din
1500 Bluze 150
bumbac (duble)
• Informaţiile următoare vă vor ajuta să
utilizaţi uscătorul într-o manieră ecologică Cuverturi
Cămăşi din
şi eficientă din punct de vedere al energiei din bumbac 1000 300
bumbac
(simple)
electrice. Aşternuturi
500 Cămăşi 250
• Stoarceţi rufele la viteza cea mai mare (duble)
posibilă în momentul în care le spălaţi. Aşternuturi Rochii din
350 500
(simple) bumbac
Astfel, timpul de uscare este redus, iar Feţe de masă
consumul de energie electrică este redus. 700 Rochii 350
mari
Feţe de masă
• Sortaţi rufele în funcţie de tipul şi mici
250 Blugi 700
grosimea acestora. Uscaţi acelaşi tip de Batiste (10
Şerveţele 100 100
rufe împreună. De exemplu, prosoapele bucăţi)
de bucătărie subţiri şi feţele de masă se Prosoape de
700 Tricouri 125
baie
usucă mai rapid decât prosoapele de
Prosoape de
baie. mână
350
• Urmaţi instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru selectarea programelor. *Greutatea rufelor uscate înainte de spălare.
• Nu deschideţi uşa de încărcare a maşinii
în timpul procesului de uscare decât
dacă este necesar. Dacă trebuie neapărat

Uscător / Manual de utilizare 11


5 Operarea produsului
5.1. Panoul de comandă
1

5 4 3 2

1. Buton de selectare On/Off/Program 3. Buton Sfârșitul programului


(Pornit/Oprit/Program) 4. Butonul Nivel de uscare
2. Buton Start/Stand by (Pornire/Pauză) 5. Volum sonor/Butonul de selectare a timpului
5.2 Simboluri programelor

Anulare cu Rufe
Rezervor Curăţare Blocare pentru Semnal Xpress 14 Cămăşi Sport Împrospătare Bumbac Mixt Zilnic
protecţia avertizare delicate
sonor
Condensator copiilor sonoră

/
Anti Cute Activare/ Temporizator
Uscarea Uscat Călcare Blugi Protecţie Uscare Uscat pentru Start Raft
Dezactivare Sintetice uscare/Programe Xpress 30
pentru uscată bebeluşi extra împăturire Pauză
împăturire plus Anulare
temporizare

5.3. Pregătirea uscătorului Atunci când selectaţi programul dorit folosind


Cuplați uscătorul. butonul de selecţie On/Off/Program (Pornit/
Deschideţi uşa de încărcare. Oprit/Program), maşina va porni.
Puneți rufele în uscător fără a umple exagerat.
Împingeţi şi închideţi uşa de încărcare.
C REȚINEȚI

A AVERTISMENT! • Selectarea unui program folosind


butonul de selectare On/Off/Program
(Pornit/Oprit/Program) nu înseamnă că
• Asigurați-vă că programul a început. Apăsaţi butonul
rufele nu sunt Start/Stand-by (Start/Pauză) pentru a
presate pe ușa de începe programul.
încărcare.

12 Uscător / Manual de utilizare


5.4 Selectarea programelor și tabelul de consum
RO

Timp de uscare
Capacitate (kg)

spălat (rpm)
stoarcere în
maşina de
Viteza de

(minute)
Programe Descriere program

Puteţi usca rufele din bumbac pentru călcare în


Bumbac Călcare ușoară acest program pentru a fi uşor umede, gata de 8 1000 145
călcare. (cămaşă, tricou, faţă de masă etc.)
Puteţi usca toate rufele dvs. din bumbac în
acest program. (tricouri, pantaloni, pijamale,
Bumbac Eco 8 1000 197
haine de bebeluşi, lenjerie intimă, pânză etc.)
Puteţi pune rufele în dulap fără călcare.
Puteți folosi acest program pentru o uscare
superioară a rufelor groase cum ar fi pantaloni,
Bumbac Gata de împăturit 8 1000 205
treninguri. Puteți să vă puneți rufele în șifonier
fără a le călca.
Puteţi usca rufele din bumbac gros în acest
Bumbac Uscare extra program precum prosoapele, halatele etc. 8 1000 210
Puteţi pune rufele în dulap fără călcare.
Puteţi usca rufele din materiale sintetice pentru
călcare în acest program pentru a fi uşor
Sintetice Călcare ușoară 4 800 60
umede, gata de călcare. (cămaşă, tricou, faţă
de masă etc.)
Puteţi usca toate rufele dvs. din materiale
sintetice în acest program. (cămașă, tricou,
Sintetice Gata de împăturit 4 800 70
pantaloni, lenjerie intimă, fațăde masă etc.)
Puteţi pune rufele în dulap fără călcare.
Puteți selecta programele de timp între 10 și
160 de minute, pentru a atinge la temperaturi
scăzute nivelul de uscare dorit. În cadrul
acestui program, funcționarea uscătorului
cu tambur se întinde pe durata setată
independent de nivelul de uscare a rufelor.
Timp de uscare/
Acest produs este disponibil pentru a fi utilizat - - -
Suport de uscare
cu un coș de uscare ca și opțiune. Pentru
produsele solide fără coș, puteți obține un coș
de la un serviciu autorizat și folosi programele
de uscare menționate mai sus. Pentru detalii
de utilizare, vedeți ghidul pentru utilizare al
coșului de uscare.
Se ventilează preț de 10 minute fără a sufla
aer cald. Puteți ventila bumbacul și hainele de
pânză care au fost închise o vreme îndelungată
cu acest program pentru a îndepărta mirosul.
Împrospătare - - 10
Puteți folosi acest program pentru a ventila și
înmuia lâna lrufelor din lână care pot fi spălate
într-o mașină de spălat. Nu folosiți pentru
uscare completă.
Usucă cămășile într-un mod mai delicat și nu
Delicate/CămăȘi șifonează foarte mult, necesitând mai puțină 1,5 1200 50
călcare
Puteţi usca pantalonii, rochiile, cămăşile sau
Blugi 4 1200 140
hainele din denim în acest program.
Folosiți-l pentru a usca hainele făcute din
sintetice, bumbac say materiale amestecate
Articole de iarnă/
sau produse rezistente la apă precum jachetele 2 1000 130
Sport
funcționale, pelerine etc. Întoarceți-lempe dos
înainte de uscare.
Puteți usca cu acest program atât rufe din
Mixt / Zilnic bumbac, cât și sintetice.Hainele de sport și 4 1000 125
fitness pot fi uscate cu acest program.
E un prfogram pe termen lung pe care îl puteți
folosi pentru haine (haine de copii, prosoape,
Antialergic+ 5 800 195
lenjerie intimă, etc.) care necesită igienă
specială. Igiena e oferită prin temperatura mare

Uscător / Manual de utilizare 13


Puteți usca textilele umplute cu pene sau cu
fibre care pot fi uscate în uscător ca o singură
Geci cu puf rufă. Puteți usca o pătură mare, perne sau - 800 100
haine ca o singură rufă. Uscați hainele precum
sacouri și jachete întoarse pe dos.
Folosiți acest program pentru a avea 2 cămăși
Rapid 0,5 1200 30
gata de călcat

Valori ale consumului de energie

consumului de
de umezeală
aproximativă

energie kWh
spălat (rpm)
stoarcere în
maşina de

Cantitatea
Viteza de

Valoarea
rămasă
Programe Capacitate (kg)

Bumbac Eco* 8 1000 60% 1,95


Uscare bumbac pentru
8 1000 60% 1,5
călcare
Uscare sintetice pentru
4 800 40% 0,75
împăturire
“Programul de iscare bumbac Eco” folosit la capacitate maximă şi parţială este programul
de uscare standard la care se referă informaţiile de pe etichetă şi din fişa tehnică, adică
acest program este adecvat pentru uscarea lenjeriei de bumbac normală udă şi că este cel
mai eficient program în termeni de consum de energie pentru bumbac.

* : Cadrul privind directiva de etichetare Butonul Buzzer/Time (Sonor/Timp) este folosit


energetică (EN 61121:2012) Toate valorile din pentru a regla durata programului când se
tabel sunt determinate conform directivei EN selectează programele Rack/Time.
61121:2012. Valorile de consum pot varia în Nivel de uscare
tabel în funcţie de tipul de rufe, viteza de rotaţie, Butonul de selectare a nivelului de uscare este
condiţiile ambientale şi schimbările în tensiune. folosit pentru reglarea nivelului de uscare dorit.
Durata programului poate varia în funcţie de
selecţie.
5.5 Funcţii auxiliare
Buzzer (Sonor) / timp
Uscătorul emite o avertizare sonoră atunci
când programul este terminat. Dacă nu doriți
să se emită un semnal sonor, apăsați butonul
C

REȚINEȚI
Puteţi activa această funcţie doar înainte
de începerea programului.
„Buzzer/Time” ( Sonor/Timp). Când apăsați
butonul Buzzer/Time (Sonor/Timp), se va Sfârșitul programului
aprinde un led iar la sfârșitul programului nu se Puteţi prelungi durata programului cu până
va emite nici un sunet. la 24 de ore cu funcţia End Time (Sfârșitul
programului).

C

REȚINEȚI
Puteţi selecta această funcţie înainte sau
1. Deschideţi uşa de încărcare şi introduceți
rufele.
2. Selectaţi programul de uscare.
după pornirea programului. 3. Apăsați butonul de selectare End Time
(Sfârșitul programului) și alegeți amânarea pe
care o doriți. Ledul End Time se va ilumina.
(Când este apăsat şi ţinut apăsat butonul,
funcția End Time (Sfârșitul programului) este
activată non-stop).
4. Apăsaţi butonul Start / Stand-by (Start/
Pauză). Începe numărătoarea inversă pentru
Sfârșitul programului. “:” Separatorul din
mijlocul intervalului de temporizare afişat
clipeşte.

14 Uscător / Manual de utilizare


5.7 Pornirea programului

C

REȚINEȚI
Puteţi adăuga sau îndepărta rufe în
Apăsaţi butonul Start/Stand-by (Start/Pauză)
pentru a începe programul.
Indicatoarele Start/Stand-by (Start/Pauză) și
intervalul de temporizare. Timpul afişat Drying (Uscare) se vor ilumina pentru a arăta că
este suma dintre timpul normal de uscare programul a început.
şi timpul de finalizare. Ledul End Time
5.8. Blocare de siguranță pentru copii
(Sfârșitul programului) se va stinge la
Maşina are o funcţie de siguranţă pentru copii
finalul numărători inverse, uscarea va
ce face ca fluxul programului maşinii să nu fie
începe iar ledul indicator al uscării se va
afectat dacă sunt apăsate butoanele în timpul
ilumina.
funcționării. Atunci când funcţia de blocare
Schimbarea timpului de finalizare de siguranță pentru copii este activată, toate
Dacă doriţi să schimbaţi durata în timpul butoanele de pe panou, cu excepţia butonului
numărătorii inverse: On/Off/Program sunt dezactivate.
Anulaţi programul rotind butonul de selecţie Apăsați butoanele Nivel de uscare și Buzzer
On/off/program (Pornit/Oprit/Program). simultan pentru 3 secunde pentru a activa
Selectați programul dorit și repetați procedura blocarea de siguranță pentru copii.
de selectare a Sfârșitului de program. Blocarea de siguranță pentru copii trebuie să
Anularea funcţiei Sfârșitul programului fie dezactivată pentru a putea porni un nou
Dacă doriţi să anulaţi numărătoarea inversă a program după ce se termină programul curent
sfârșitului de program şi să începeţi programul sau pentru a putea interveni în programul
imediat: curent. Pentru a dezactiva blocarea de
Anulaţi programul rotind butonul de selecţie siguranță pentru copii, țineți apăsat aceleași
On/off/program (Pornit/Oprit/Program). butoane timp de 3 secunde.

C
Selectați programul dorit și apăsați butonul
Start / Stand-by (Start/Pauză). REȚINEȚI
5.6 Indicatoare avertizare • Atunci când blocarea de siguranță pentru

C
copii este activată, indicatorul funcției de
REȚINEȚI blocare de pe ecran se aprinde.
• Blocarea de siguranță pentru copii se
• Puteţi activa această funcţie doar înainte
dezactivează atunci când uscătorul este
de începerea programului.
oprit şi repornit folosind butonul On/Off/

C
Cancel (Pornire/Oprire/Anulare).
REȚINEȚI
Atunci când blocarea de siguranță pentru copii
• Indicatoarele de avertizare pot diferi în este activată:
funcţie de modelul uscătorului dvs. Atunci când uscătorul funcționează, sau este
în standby, simbolurile indicatoare nu se vor
Curăţarea filtrului schimba la modificarea poziției comutatorului
Atunci când programul este terminat, de selectare.
indicatorul de avertizare pentru curăţarea filtrului
se aprinde.
Rezervorul de apă
Dacă rezervorul de apă se umple în timp
ce programul funcţionează, indicatorul de
avertizare începe să clipească iar maşina intră
în stand-by. În acest caz, goliţi apa din rezervor
şi porniţi programul apăsând butonul Start /
Pause (Start/Pauză). indicatorul de avertizare se
stinge iar programul este reluat.

Uscător / Manual de utilizare 15


C

REȚINEȚI
Atunci când uscătorul funcționează iar
C

REȚINEȚI
Adăugarea de rufe după ce operaţiunea
blocarea de siguranță pentru copii este de uscare a început poate face ca
activată, la rotirea comutatorului de rufele uscate din interiorul maşinii să se
selectare se vor auzi două bipuri. Dacă amestece cu rufele ude şi să rămână
blocarea de siguranță pentru copii este umede după terminarea operaţiunii.
dezactivată fără a readuce comutatorul • Adăugarea sau îndepărtarea rufelor poate
de selectare în poziția sa anterioară, fi repetată de câte ori doriţi. Dar această
programul va lua sfârșit datorită operaţiune întrerupe în mod constant
modificării poziției comutatorului de operaţiunea de uscare şi ar face ca
selectare a programelor. durata programului să se prelungească
şi să mărească consumul de energie.
5.9 Schimbarea programului după Astfel, este recomandat să adăugaţi rufe
pornire înainte de începerea programului.
Puteţi schimba programul selectat pentru a • Dacă este selectat un nou program
usca rufele dvs. cu un program diferit după ce prin schimbarea poziţiei comutatorului
maşina începe să funcționeze. de selectare a programelor în timp
De exemplu, selectați programul Extra Dry ce uscătorul este în modul stand-by,
(Foarte uscat) rotind comutatorul de selectare programul în derulare ia sfârșit.
On/Off/Program (Pornit/Oprit/Program)pentru
a selecta Extra Dry în loc de Iron Dry (Uscare AVERTISMENT!
normală).
Apăsaţi butonul Start/Stand-by (Start/Pauză) • Nu atingeţi suprafaţa interioară a
pentru a începe programul. tamburului atunci când adăugaţi sau
Adăugarea şi scoaterea hainelor în modul scoateţi rufe în timpul unui program
stand-by în derulare. Suprafaţa tamburului este
Dacă doriţi să adăugaţi sau să scoateţi haine fierbinte.
în/din uscător după începerea programului de
uscare: 5.10 Anularea programului
Apăsaţi butonul Start/Stand-by (Start/Pauză) Dacă doriţi să anulaţi programul şi să încheiaţi
pentru a aduce uscătorul în modul Stand-by. operaţiunea de uscare din orice motiv după
Operaţiunea de uscare se opreşte. ce uscătorul începe să funcționeze, rotiți
Deschideţi uşa de încărcare în timpul modului comutatorul de selectare On/Off/Cancel (Pornit/
Stand-by (Pauză) şi închideţi uşa după ce aţi Oprit/Anulare) iar programul va fi anulat.

A
adăugat sau scos rufe.
Apăsaţi butonul Start/Stand-by (Start/Pauză) AVERTISMENT!
pentru a începe programul.
• Interiorul uscătorului va fi extrem de
încins atunci când anulaţi programul
în timpul funcţionării maşinii, deci rulaţi
programul de ventilare pentru a-i permite
să se răcească.

16 Uscător / Manual de utilizare


5.11 Terminarea programului
Când programul se încheie, LED-urile Ultimul/
Anti-șifonare și Avertismentul pentru curățarea
filtrului de pe indicatorul urmăririi programului se
va ilumina. Uşa de încărcare poate fi deschisă
iar uscătorul este gata pentru un nou ciclu.
Aduceți comutatorul de selectare On/Off/
Program (Pornit/Oprit/Program) în poziția On/
Off pentru a opri uscătorul.

C

REȚINEȚI
Dacă rufele nu sunt scoase după ce
programul este terminat, se va activa
funcția de prevenire a șifonării timp de
2 ore pentru a evita șifonarea rufelor în
interiorul uscătorului. Programul va roti
rufele la intervale de 10 minute pentru a
preveni șifonarea.

Uscător / Manual de utilizare 17


6 Întreținerea și curățarea • Curățați ambele filtrele sub jetul de apă în
direcție inversă a acumulării scamelor sau
6.1 Suprafața interioară a ușii de cu o perie moale. Uscați filtrul înainte de
a-l pune la loc.
încărcare
Părul și scamele care sunt separate de rufe
în timpul procesului de uscare este strâns de
Filtrul de scame.

C

NOTĂ
Scamele se formează în timpul purtării și
spălării hainelor.
• Puteți curăța compartimentul filtrului de
scame cu un aspirator.

A

AVERTISMENT!
După fiecare ciclu de uscare, curățați
• Introduceți filtrele
de scame unul în
altul și puneți-le
filtrul de scame și suprafața interioară a la loc.
ușii de încărcare.
Petru a curăța filtrul de scame:
• Curățați interiorul ușii de încărcare și
• Deschideți ușa de încărcare. spălătorul cu o cârpă moale și umedă.
• Țineți prima parte (filtrul interior) al filtrului
de scame format din două părți și
îndepărtați-l trăgând în sus.
• Curățați părul, scamele și resturile de
bumbac manual sau cu o cârpă moale.
• Îndepărtați a doua parte (filtrul exterior)
trăgându-l în sus. 6.2 Curățarea senzorilor

C

NOTĂ
Asigurați-vă că părul, scamele și resturile
• Există senzor de temperatură în uscător
care detectează dacă rufele sunt sau nu
de bumbac nu cad în fanta în care sunt uscate
instalate filtrele.
• Pentru a curăța senzorii:
• Deschideți ambele filtrele de scame • Deschideți ușa de încărcare a
(filtrele interioare și exterioare) îndepărtați uscătorului.
părul, scamele, resturile de bumbac cu • Scoateți filtrul de scame trăgând în sus.
mâna umedă, un aspirator sau o cârpă. • Curățați senzorul cu mâna dacă are
acumulare de scame pe el.

18 Uscător / Manual de utilizare


C
1. Scoateți cu grijă rezervorul de apă
NOTĂ din sertar sau suport.

• Curățați senzorul de 4 ori pe an.


• Nu folosiți instrumente metalice atunci
când curățați senzorul.
• Permiteți mașinii să se răcească dacă
este încă încinsă din cauza procesului de
uscare. 2. Goliți apa din rezervor.

A

AVERTIZARE!
Nu folosiți niciodată solvenți, agenți de
curățare sau substanțe similare pentru
curățare din cauza riscului de foc sau
explozie! • Dacă există acumulare de scame în
pâlnia rezervorului de apă, curățați-o sub

A AVERTISMENT!

apă curentă.
Amplasați rezervorul de apă la locul său.

C
• Nu folosiți niciodată solvenți, agenți de
curățare sau substanțe similare pentru NOTĂ
curățare din cauza riscului de foc sau
explozie! • Dacă aveți opțiunea de scurgere directă
a apei, nu e nevoie să goliți rezervorul de
6.3 Golirea rezervorului de apă
apă.
Umezeala rufelor este îndepărtată și
condensată în timpul procesului de uscare și 6.4 Curățarea evaporatorului
apa care crește se acumulează în rezervorul de Părul și fibrele care nu sunt prinse de filtrul
apă. Goliți rezervorul de apă după fiecare ciclu de scame se acumulează în nervurile
de uscare. evaporatorului din spatele plintei. Dacă
pictograma evaporator” ” clipește sau într-o

A

AVERTISMENT!
Apa condensată nu este potabilă!
perioadă de 3 luni, curățați evaporatorului.

• Deschideți plinta
• Nu îndepărtați niciodată rezervorul de apăsând pe ea.
apă atunci când programul rulează!

Dacă uitați să goliți rezervorul de apă, mașina • Pentru a deschide


se va opri în timpul ciclurilor de uscare ușa de rutare a
ulterioare atunci când rezervorul de apă este aerului, mișcați
plin și simbolul de avertizare Rezervor Apă mecanismul de
clipește. În acest caz, goliți rezervorul de apă eliberare.
și apăsați butonul Start / Pause pentru a relua
ciclul de uscare. • Curățați scamele
Golirea rezervorului de apă: pe evaporator cu
o cârpă umedă
/ cu un aspirator
cu o perie printr-o
mișcare în sus și
în jos.

Uscător / Manual de utilizare 19


• După încheierea
procesului de
curățare, puneți
ușa de rutare
a aerului la
locul ei, mutați
mecanismele
pentru a o închide
și închideți plinta.

A AVERTISMENT!
• Puteți curăța manual, cu condiția să purtați
mănuși protectoare. Nu încercați să curățați
cu mâinile goale Nervurile evaporatorului vă
pot vătăma mâinile
• Curățarea cu mișcări la stânga și la dreapta
poate avaria nervurile evaporatorului. Acest
lucru poate duce la probleme de uscare.

20 Uscător / Manual de utilizare


7 Depanare Scurgeri de apă de la ușa de încărcare.
S-au acumulat scame pe suprafețele interne ale ușii de
Operațiunea de uscare durează prea mult. încărcare și pe garnitura ușii de încărcare. >>> Curățați
suprafețele interioare ale ușii de încărcare și pe cele ale
Porii filtrului de scame (filtrul interior și exterior) poate fi garniturii ușii de încărcare.
înfundat. >>> Spălați filtrele de scame cu apă caldă și
uscați-le. Ușa de încărcare se deschide singură.
Partea din față a evaporatorului poate fi înfundată. >>> Este posibil ca ușa de încărcare să nu fi fost închisă bine.
Curățați partea din față a evaporatorului. >>> Apăsați ușa de încărcare până ce se aude sunetul
Grilele de aerisire din partea din față a mașinii ar putea de închidere.
fi obstrucționate. >>> Îndepărtați orice obiecte din fața
grilelor de aerisire ce blochează fluxul de aer. Simbolul de avertizare rezervor apă se aprinde sau
Ventilarea ar putea fi insuficientă datorită faptului că clipește.
spațiul în care este instalată mașina este prea mic. >>> E posibil ca rezervorul de apă să fie plin. >>> Goliți
Deschideți ușa sau fereastra pentru a evita creșterea rezervorul de apă.
excesivă a temperaturii în cameră Furtunul de golire a apei poate fi defect. >>> Dacă
Posibilă acumulare de calcar pe senzorul de umiditate. produsul este conectat direct la rețeaua de scurgerea
>>> Curățați senzorul de umiditate. menajeră, verificați furtunul de scurgere a apei.
Încărcare excesivă cu rufe. >>> Nu încărcați uscătorul
Lumina din interiorul uscătorului nu se aprinde. (La
excesiv.
modelele cu lămpi)
Este posibil ca rufele să nu fi fost centrifugate în mod
adecvat. >>> Efectuați o centrifugare la turație mai mare. Este posibil ca uscătorul să nu fi fost pornit folosind
butonul On/Off (Pornire/Oprire). >>> Asigurați-vă că
Hainele sunt umede după uscare.
uscătorul este pornit.
Este posibil să se fi folosit un program necorespunzător E posibil ca lampa să nu funcționeze. >>> Contactați un
pentru tipul de rufe.>>> Verificați etichetele de întreținere Service Autorizat pentru a înlocui lampa.
de pe haine și selectați un program corespunzător cu
Pictograma de antișifonare e aprinsă.
tipul de haine sau folosiți suplimentar un program de
durată. Este posibil să fi activat modul de antișifonare care
Porii filtrului de scame (filtrul interior și exterior) poate fi împiedică rufele din uscător să se șifoneze. >>> Opriți
înfundat. >>> Spălați filtrele de scame cu apă caldă și uscătorul și scoateți rufele.
uscați-le. Pictograma de curățare a filtrului de scame este aprinsă.
Partea din față a evaporatorului poate fi înfundată. >>>
Curățați partea din față a evaporatorului. Filtrul de scame (filtrul interior și exterior) poate fi murdar.
Încărcare excesivă cu rufe. >>> Nu încărcați uscătorul >>> Spălați filtrele de scame cu apă caldă și uscați-le.
excesiv. Se poate forma un strat pe porii filtrului de scame care
Este posibil ca rufele să nu fi fost centrifugate în mod duce la înfundare. >>> Spălați filtrele de scame cu apă
adecvat. >>> Efectuați o centrifugare la turație mai mare. caldă și uscați-le.
Este posibil ca filtrele de scame să nu fie introduse. >>>
Uscătorul nu pornește sau un program nu poate fi Introduceți filtrele interior și exterior la locurile lor.
pornit. Uscătorul nu pornește după ce este programat.
O avertizare sonoră se aude din mașină.
Cablul de alimentare ar putea fi deconectat. >>>
Asigurați-vă de conectarea cablului de alimentare. Este posibil ca filtrele de scame să nu fie introduse. >>>
Ușa de încărcare ar putea fi deschisă. >>> Asigurați-vă Introduceți filtrele interior și exterior la locurile lor.
că ușa de încărcare este bine închisă. Pictograma de avertizare a evaporatorului clipește.
Un program ar putea să nu fie setat sau butonul Start /
Pause / Cancel (Start/Pauză/Anulare) ar putea să nu fie Partea din față a evaporatorului poate fi înfundată cu
apăsat. >>> Verificați ca programul să fie setat scame. >>> Curățați partea din față a evaporatorului.
și să nu fie pe poziția de Pauză. Este posibil ca filtrele de scame să nu fie introduse. >>>
Blocarea de siguranță pentru copii ar putea fi activată. Introduceți filtrele interior și exterior la locurile lor.
>>> Dezactivați blocarea de siguranță pentru copii. Lumina din interiorul uscătorului se aprinde. (La modelele
Programul a fost întrerupt fără motiv. cu lămpi)
Este posibil ca ușa de încărcare să nu fi fost închisă bine. Dacă uscătorul este conectat la priză, butonul On/Off
>>> Asigurați-vă că ușa de încărcare este bine închisă. (Pornit/Oprit) este apăsat și ușa se deschide; lumina
Ar putea exista o întrerupere de curent. >>> Apăsați se aprinde. >>> Scoateți din priză uscătorul sau treceți
butonul Start/Pause/Cancel (Start/Pauză/Anulare) pentru butonul On/Off (Pornit/Oprit) în poziția Off (Oprit).
a începe programul.
E posibil ca rezervorul de apă să fie plin. >>> Goliți
rezervorul de apă.
Hainele s-au micșorat, s-au întărit sau s-au deteriorat.
Este posibil să se fi folosit un program necorespunzător
cu tipul de haine. >>> Verificați etichetele de întreținere
de pe haine și selectați un program adecvat tipului
acestora.

Uscător / Manual de utilizare 21


A AVERTISMENT!
• Dacă problema persistă după ce ați urmat
instrucțiunile din acest capitol, contactați
distribuitorul dvs. sau un centru de service
autorizat. Nu încercați niciodată să vă reparați
singur aparatul.

C NOTĂ

• În cazul în care întâmpinați o problemă de orice fel


la aparat, puteți solicita înlocuirea contactând un
service autorizat cu numărul de model al aparatului.
• Operarea aparatului cu părți neautentice poate
duce la defectarea aparatului.
• Producătorul și distribuitorul nu răspund de
defectele care rezultă părțile neautentice.

22 Uscător / Manual de utilizare


FIȘĂ PRODUS
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 392/2012 AL COMISIEI
Nume furnizor și marcă înregistrată Arctıc

Denumire model
DAPLH842PB
7188234480
Capacitate nominală (kg) 8.0
Ventilat -
Tip uscător
Condensator

Clasa eficienţei consumului de energie (1) A++


(2)
Consum anual de energie (kWh) 234,8

Automat
Tip Control
Neautomat -
Consum energie program bumbac standard la încărcare maximă (kWh) 1,95

Consum energie program bumbac standard la încărcare maximă parţială (kWh) 1,06

Consumul de energie al modului off (oprit) pentru programul standard pentru bumbac la capacitate maximă, PO (W) 0,50

Consumul de energie al modului left-on (lăsat pornit) pentru programul standard pentru bumbac la capacitate maximă, PL (W) 1,00

Durata modului lăsat pornit (min) 30

Program bumbac standard (3)

Timp program bumbac standard la încărcare maximă, T dry (min) 197

Timp program bumbac standard la încărcare parţială, Tdry1/2 (min) 125

156
Timp program ponderat bumbac standard la încărcare maximă și încărcare parţială (T t )

B
Clasa eficienţei condensării (4)

Eficienţă condensare medie program bumbac standard la încărcare parţială, C dry 86%

Eficienţă condensare medie program bumbac standard la încărcare parţială, C dry1/2 86%

Eficenţă ponderată program bumbac standard la încărcare maximă și încărcare parţială, Ct 86%

Nivel putere sunet program bumbac standard la încărcare maximă (5) 65

-
Integrat

: Da - : Nu

(1) Scara de la A+++ (cea mai mare eficienţă) la D (cea mai mică eficienţă)
(2) Consum energie pe baza a 160 cicluri de uscare a programului bumbac standard la încărcare maximă și parţială, și consumul modurilor cu putere redusă. Consumul de
energie real per ciclu va depinde de modul de folosire al aparatului.
(3) "Programul de iscare bumbac pentru dulap" folosit la capacitate maximă și parţială este programul de uscare standard la care se referă informaţiile de pe etichetă și din fișa
tehnică, adică acest program este adecvat pentru uscarea lenjeriei de bumbac normală udă și că este cel mai eficient program în termeni de consum de energie pentru bumbac.
(4) Scara de la G (cea mai mică eficienţă) la A (cea mai mare eficienţă)
(5) Valoare ponderată medie — L WA exprimată în dB(A) re 1 pW

Uscător / Manual de utilizare 23