Sunteți pe pagina 1din 7

CASSAN D RA C LARE

Doamna
dela Miezul Nop\ii
@
UNELTIRI 1TTUNECATE
Traducere din limba englezi de ROXANA OLTEANU

"'&hoou
)rotoq

[-os Angeles,2Ol2

Noprm lN caRs sE TrNEA Prale UMnRET-oR ERAU IREFERATELE, r-ur Krr.


Erau nopqile cind i se permitea si iasl din casi penrru aJ ajuta pe
tatil lui la stand. De la gapte ani se ducea la Piaga Umbrelor. Opt ani
maitArziu, avea aceeasi senzatie de goc si uimire cAnd trecea pe Kendall
Alley, prin Old Town Pasadena, ducindu-se spre zidul acela gol de
cirlmidi ca apoi si treaci prin e1 gi si intre brusc ?ntr-o explozie
-
de luminI si culoare.
Ceva mai departe ere,u rrlagazinele Apple, unde se vind gadgeturi ;i
laptopuri, Cheesecake Factory si magazine de produse organice, Ame-
rican Apparel si buticuri la modi. Dar aici, aleea se deschidea cltre
o piagi imensl, cu proteclii pe toate pirgile, ca sI impiedice intrarea
vreunui neatent in Piata Umbrelor.
Piaqa Umbrelor din Los Angeles apirea in noptile calde, cXnd
exista si nu exista, in acelagi timp. Kit ;tia cI arunci cind trecea printre
rAndurile de standuri frumos decorate p5.sea intr-un loc care avea sI
disparl odati cu primele raze ale soarelui.

7 :=-
CASSANDRA CLARE

Dar cAt timp exista, el se bucura de ea. Era ceva sI ai Darul pe care
nu-l mai are nimeni. ,,Dert)|", asa ?l numeetetiLlui, de;i lui Kit nu i se
plrea ci seaminl cu un dar. Hyacinth, prezicdtoarea cu p5ru1 violaceu
de lavandi, care avea standul in capltul piegei, il numea Vederea.
Lui Kit i se pirea o denumire mai potrivitS- La urma urmei, diferenga
dintre el ;i copiii obignuigi era ci el putea sd vadd lucruri pe care ei nu le
vedeau. Chestii inofensive, de multe ori, spiridqi care ieseau din iarba
uscati, crescutl prin crlplturile trotuarelor, feyele palide ale vampirilor
noaptea fie benzinlrii, un blrbat bitea darabana pe tejgheaua unui
care
restaurant cAnd se uita mai bine, Kit igi didea searna cI degetele lui
-
erau de fapt gheare de vArcolac. Asta i se ?ntAmpla de cind era mic 9i tat5l
lui fusese 1a fel. Vederea era o mostenire de familie.
Cel mai greu era sI nu reactio nezelatoate astea. irtr-o dupi,-arrriazd.,
cind venea de la gcoall, vlzuse o haiti de vArcolaci care se sffuiau ?ntre
ei tntr-un plrculeg go1. A stat acolo pe trotuar ;i a gipat pAnI a venit
politia, dar poliqia nu avea ce s5. vadi. DupI episodul ista, tatil siu l-a
ginut mai mult acasi, s5. ?nvete singur din tot felul de cirgi vechi. Se
juca pe calculator in subsol gi iegea rar din casd ziua, sau atunci cind
se tinea Piata Umbrelor.
in Piagi nu-si mai fbcea probleme dacl reactiona la ceva. Piata era
colorati gibizarl, chiar 9i pentru locuitorii ei. Erau acolo ifrigi care di-
deau spectacole cu djinni ginuqi in lesl, fete peri frumoase care dansau
in faga standurilor unde se vindeau pulberi sclipitoare ;i periculoase.
O banshee conducea un chiogc in care, dacilintrai, fi se spunea cAnd o si
mori, degi Kit nu putea si-;i dea searna cine ar vrea s5. stie chestia asta.
Un spiridus se oferea sL-ti glseasci lucruri pe care le-ai pierdut, iar o
vrljitoare tXnirS, cu p5ru1scurt, de un verde sffIlucitor, vindea brigdri
9i pandantive fermecate, care pot face pe cineva sI se indrigosteasci de
tine. Cind Kit s-a uitat la ea, ea i-a zimbil
Hei, Romeol Tatil lui l-a impins ufor cu cotul in coaste. Nu
-
te-am adus aici si flirtezi. AjutS-mI sI pun firma.
A impins taburetul spre el gi i-a dat o pancarti de lemn pe care era
scris cu iitere arse firma lui, LA JoHNNy RooK.
DOAMNA DE LA MIEZUL NOPTII

Nu era o denumire prea creativl" dar tatlllui Kit nu diduse niciodatl


pe afarr de imaginaqie. ceea ce era destul de ciudat, se gindea Kit in timp
ce se urca pe scaun si agate fir-a
pentru cineva care aveain lista de clienli
magicieni, vircolaci, vampiri, spirite, suflerc pierdute, zombisi, la un mo-
ment dat, chiar o sireni (se intAlniserl pe ascuns la SeaWorld).
Totusi, poate ci o firmi banalS era mai buni. Tat5l lui Kit vindea
niste potiuni ;i pulberi pe sub masi vindea chiar ;i un soi de arme,
nu se stie cAt de legale
- dar nu astea ii aduceau pe oameni la standul
-,
lui. Chestia era cl Johnny Rook stia niste lucruri. Nu era ceva sI se
intimple in Lumea de Jos a Los Angelesului 9i el sI nu stie, nu era ni-
meni atAt de puternic incit sI nu detinl e1 vreun secret despre persoana
aceea sau cum si iei legitura cu ea. Era tipul care deginea informacia si,
dacl aveai bani, el ti-o vindea.
Kit a slrit jos de pe scaun 9i tatll lui i-a dat doul bancnore de cinci-
zeci de dolari.
pu-1s gi schimbi-i la cineva, a spus el, fard, si se uire la Kit. lgi
-
scosese de sub tejghea registrul rosu de incaslri, ca si vadi probabil
cine mai are s5-i dea bani. N-am mlrunt, a adiugat.
Kit a dat din cap 9i a iegit rapid din srand, fericit cI pleaci. Orice
sarcini i se dldea era pentru el un prilej de a hoiniri. A trecut pe lAngl
un stand impodobit cu flori albe, care rispAndeau un miros dulce,
ametitor, apoi pe 1Ang5. unul in faga cfuuia cAreva persoane imbricate
in haine scumpe ?mpi4eau flutura;i. Pe firma lor scria: pARTTAL su-
PRANATURAI-? NU ESI SINGUR. DISCPOLII GARDIANULUI TE INVITA SA Tg

isscRrr LA LorERrA FAVoRURTLoRI r-esA NoRocuL sA rNTRE iN vmre reJ


O femeie bruneti, cubuzele rosii, a vrut sI-i dea un flutura;. CAnd
a vizut cI el nu vrea si-l ia, a aruncat o privire arzitoare pe lAngl el
citre Johnny, care a zirnbit. Kit gi-a dat ochii peste cap erau un
-
milion de culte gi cultulete care incercau sI rlspindeascl venerarea a
tot soiul de demoni sau ingeri. Nu pireau sI aibi cine stie ce succes.
S-a dus la unul dintre standurile lui preferate ;i si-a cump5.rar un
pahar de granita rosie, care avea gust de fructul pasiunii si zmeurl gi
frigcl la un loc. intotdeauna era atent de unde cumplra ceva erau
-
9
CASSANDRA CLARE

in Piagi niste bomboane gi biuturi iare puteau sI te nenoroceascl pe


viaqi-,dar nimeni nu incerca sl-i faci vreo porclrie fiului lui Johnny
Rook. Johnny Rook gtia cite ceva despre fiecare. Enetveazd-l numai
nimeni'
;i o sI descoperi ci secretele tale nu mai sunt secrete Pentru
Kit s-a tntors si se uite la vriittoarca cu biiuterii fermecate. Ea nu
avea stand; ca de obicei, stitea Pe un sarong cu imprimeuri, genul Ila
de carp5. ieftinl pe care pofi sI o cumperi de la venice Beach. cind s-a

apropiat de ea, addicat caPul.


Hei, Wren, a salutat-o el.
-Se tndoia ci e numele ei adevirat, dar tn Piagl toatl lumea ti spu-
nea ata.
Saluq frumugelule. S-a rras pufin tntr-o parte s5-i facl loc ;i
-
toate brllirile de la miini gi de la picioare i-au clincinit. Ce te aduce
pe la umilul meu s5.1a9?
E1 s-a alezat pe jos lingi ea. Avea n$te blugi vechi, *P!i in ge-
nunchi. I-ar fr.plicut sI poatl plstra banii pe care ii diduse tatIl lui,
si-;i cumpere nfute haine.
M-a trimis tata sl-i schimb doul hArtii de crncizeci'
- g55g A fluturat u;or mina spre e1. Sunt oameni care ar fi in stare
-
s5-gi ia gAtul penru doui de cincizeci gi dupl aiagi-at vinde singele,
zicind ci e focul dragonului.
ly[is, nu, a spus Kit, sigur pe el. Nimeni de aici nu se atinge de
-
mine. S-a aplecat sPre ea: Decit dacl vreau eu.
$i eu care credeam cI nu mai am amulete pentru flirt,uri
-
nerusinate.
Eu sunt arrrieta ta de flirturi neruginate.
-Kit le-a zambit unor tipi cafe tfeceau pe langi ei, un bliat inalt,
frumos, cu o guvigl albl in piml intunecat gi o fatl bruneti, cu ochii
ascunsi in spatele ochelarilor de soare. Ei l-au ignorat. Wren ?nsi a
devenit atentl 1a vederea altor doi vizit*ori ai Pieqei, care veneau in
spatele tinerilor, un tip solid gi o femeie cu pIrul castaniu impletit
intr-o coadl care ii atirna
Pe sPate, ca o funie.
Amulete de protecgie? i-a intrebat ea cu voce puternicl. Garan-
-
tare si vI ginl in sigurangi. Am gi de aur gi de alami, nu numai de argint.

10
).NMNA DE LA MIEZUL NOPTII

- :=::-: a .-umpirat un inel cu piatra lunii, dupl care a plecat spo-


- :; barbatul.
,:-:-.:
J. u:-rJe stiai ci sunt vArcolaci? a intrebat-o Kit.
- Juri
privirea ei, a spus Wren. VArcolacii sunt cumpirltori
-
-::-.:'.'r,Imediat le fug ochii dupl un obiect ficut din argint. A
::-i: De cind cu crimele alea, fac afaceri de nota zece cl;- amuletele
::::--:e.rie.
_ ce .-rtme?
'.i--:e:r
s-a strimbat.
Un soi de magie dementi. Au apirut niste cadavre, acoperite
:. -:j'. inre drn iimbile demonice. Arsi, inecati, cu mAinile tiiate tot
: . - -- ie zr-onuri. Cum de nu ai auzit? Tu nu asculti ce se vorbeste?
-
\u. a spus Kit. Nu prea.
-!:- se uica dupi cuplul de vArcolaci care se
duceau inspre capitul
- ::i-; al Pietei, acolo unde licantropii mergeau de obicei s5-si cum-
:--:. r. le rrebuie lor vesel5 din lemn sau din fier, ghivece cu mI.-
:*- '::uiui. -
pantaloni cu capse (cel putin asa credea e1).
r i: roare ci Piata era locul in care se intilneau repudiagii, de obicei
:.::;:i specie avea locul ei favorit. Era o zonl in care vampirii se adu-
:=-: si iunpere singe cu arome sau sl-si caute noi subjugagi dintre cei
:;. isi pierduserL stlpAnii. Erau pavilioane impodobite cu vigl-de-vie
:. :l.rr: in care spiritele naturii pluteau usor, in timp ce vindeau amulete
i: ;:ceau in soapti viitorul. Acestea se tineau mai departe de ceilalti,
::-::i;i nu aveau voie si facl. afaceri ca ei. Magicienii, cei mai rari 9i
::-;.1 temuti, aveau tarabele chiar la marginea piepei. Toti aveau cAte un
s"nn distinctiv, care le indica puterea demonicl, unii aveau coadi, altii
,:::i sau coame risucite. Kit vlzuse odati o magicianl care avea pielea
:!solut albastr5, ca un peste.
Si mai erau cei cu Vederea, cum erau Kit si tatil lui, oameni obis-
:.uiri, care aveau abilitatea de a vedea lumea din umbr5., care puteau sI
s:ripungi cu privirea iluziile magice. $i Wren era 1a fel o vrif itoare
:urodidactl, care il plltise pe un magician si o invere cAteva vriji ele-
-rentare, dar nu fhcea paradi de asta. Oamenii n-aveau voie, teoretic,
CASSANDRA CLARE

sI faci magie, dar in secret mul,ti pllteau si invefe vriji. Puteai si faci
bani buni ctr aga ceva, asta daci nu te prindeau...
VAnltorii de umbre, a spus Wren.
- De unde;tii cI mi gindeam la ei?
- Fiindcl sunt chiar acolo. Doi.
-A aritat cu blrbia spre dreapta, cu ochii plini de ingrijorare.
De fapt, toati Piaqa era alarrrratl, iar vinzitorii incepuseri sI-;i as-
cundl pe neobservate sticlele 9i cutiile cu otrlvuri ;i pogiuni gi amulete
cap-de-mort. Djinnii in lesl se ascundeau in spatele stipAnilor. Fetele
peri se opriserl din dans 9i se uitau la vAnltorii de umbre, iar feqigoarele
1or frumoase erau acum reci gi impietrite.
Erau doi, un biiat ;i o fati, probabil de vreo gaPtesPrezece-oPt-
sprezece ani. Biiatul avea plml rosu, era tnalt ;i adetic; Kit nu Putea
si vadl chipul fetei, numai pIrul ei blond ;i bogat, care ii ajungea pAnI
la mijloc. Avea o sabie auritl prinsl in curele Pe sPate 9i p5'9ea cu o
sigurangl de sine pe care nu aveai cum s-o rnilr,ezi.
AmAndoi erau echipagi cu hainele alea negre din material gros, Pro-
tector, care aritau clar ci apargin nefilimilor jumitate om, jumitate
?nger,
-
stipAnii incontestabili ai tuturor creaturilor suPranaturale de pe
plmAne Aveau cite un Institirt (un fel de secgii masive de poliqie)
aproape tn fiecare mare orag de pe planetl, de la Rio la Baghdad, La-
hore sau Los Angeles. Cei mai mu19i erau nlscuti vinltori de umbre,
dar puteau si ii transforme 9i pe oameni in vAnltori de umbre dacl
aveau ei chef. Erau disperaqi si-gi sporeasci numirul, fiindci mu19i se
pierduseri in Rizboiul inturr"cat. Se zvonea ci rlpesc orice persoani
sub nouisprezece ani care li se pare cd tre cit de cAt stofb de vAnltor
de umbre.
Cu alte cuvinte, orice persoani care are Vederea.
Se duc spre chiogcul tatllui tiu, a goptit Wren.
-Avea dreptate. Kit s-a incordat cind a vizut otrn cei doi trec printre
tarabe fbri sI se uite la ele, ducindu-se drept spre chiogcul cu firma
LA IOHNNY ROOK.
Ridic5-te!
-