Sunteți pe pagina 1din 12

ANDREI CIOBANU

$UOE
AilDR
irrrcA o PovESTE sEMr-AMUznrurA

CONTINUAREA BESTSELLERI.!LUI 201 5


SIIGE-0, RAMONA!
ANDREI CIOBANU

SUOE
AII DR
irrrcA o POVESTE srul-RwuznrurA
CUPRINS

Partea I. RAMONA 2t
Partea a II-a. ANDREI tt7
Partea a III-a. ANEMONA 209
Partea a IV-a. BUCURE$TI 307
Partea aY-a. HA\0r$fAH 409
Playlist 509
PARTEA I

RAMONA
CAPITOLUL 1

in primul volum, ti-am povestit c5. Anemona m-a vdzut


sirutindu-mi cu Ramona in faga blocului si nu a schitat nici
un gest. Pur;i simplu, a plecat inapoi in casi. Eu am condus-o
1rc Ramona la taxi si, asa cum ttii deja, nu-mi venea si cred cAt
pirea de fericiti;i de indri.gosriri. Dar eu nu simgeam nimic.
Arn pupat-o si i-am zis ci, urmeazd. si ne vedem mAine, insi
;tiam ci nu se va intAmpla asta. Inima mea alesese pe altcineva.
Atn urcat in casi, iar Anemona m-a intrebat un singur lucru:
rlc ce? Am decis si-i spun adevirul, iar adevirul era ci. aveam
ttcvoie si mi conving ci. nu mai simteam nimic pentru
l{amona. Problema e ci, desi morivatia mea a fost buni., felul
itt care am decis si o gisesc a fost gresit. E ca si cum ai spune
r i-o sugi unui birbat ca si te convingi c5" nu esti homosexual.
ri
Arn rinit-o pe femeia de care eram indrigosrir si am fhcut asta
tloar din egoism, ca si mi asigur EU pe MINE cd Ramona nu
trrai insemna nimic. Dar nu am apucat si-gi povestesc ce s-a
irrtimplat in urmS.toarele zile, fiindci... $i aici avem doui.
virriante. Una e cea care suni bine, iar cealalti e adevirati:
1. fiindci mi-am expus sufletul suficient si nu voiam si mai
sitp in interiorul lui, amintindu-mi astfel unele lucruri pe care

lx)ate ag fi preferat si. le uit;


24 Andrei Ciobanu

2. fiindcl, aveam deadline de la edituri si le predau poves-


tea, ca s.-o poati tipari ;i si iesim la data anuntat;. ;i a trebuit
si sar peste partea asta :D.

Agadar, am trecut direct la partea cu Florina gi cu mutatul


meu in Bucuregti. Dar, intre faza cu sirutul 9i treaba cu Flo-
rina, a avut loc ultima mea poveste cu Ramona, pAna si ne
revedem la Bucuresti si s5.-mi distruga relagia gi cred ci ar
trebui sa-gi spun ce s-a intAmplat.
La o zi dupi ce m-avlzut sirutAndu-mi cu Ramona, Ane-
mona a decis si plece inapoi la Constanga. Fusese o noapte
ciudati, imi aduc aminte. Se schimbaserS" rolurile. it *om.n-
tul 5.1a, nu mai eram eu ,,celilalt", ci ea devenise ,,cealalti". Ca
si vezi cum funcgioneazl" viaga: imi aduc aminte cum steteam
cAndva in patul ei si fumam o gigari, iar ea imi spunea ci
are o relatie gi ci e imposibil si. fie ceva intre noi fiindci ne
despart 500 de kilometri. Ei bine, acum eu eram ala care
avea pe altcineva si, mai mult decit atat, ea m-a vizut cu per-
soana respectivi.
Ce m-a surprins insi a fost faptul ci nu era supirati pe mine,
nu era deranjati gi nici n-a inceput si-mi reprogeze chestii.
E adevirat ci am avut un dialog despre ce tocmai se intAmplase,
dar nu a fost nimic agresiv. Ideea e ca zorii zilei ne-au prins
stAnd in balcon la mine, infhguragi intr-un cearceaf, ageza+i pe
com,rda pe care Alfred gi-o pusese special acolo pentru a putea
sta jos cAnd fumeazi si savureazd"un pahar de pilinci. Nu mai
judeca, neprihi.nitule. Trebuie si-gi aduc aminte ci acgiunea
se petrece in Moldova? Avem gi o vorbi: mlncarea e fudulie,
biutura-i temelie. Ar trebui s-o gravim pe primirie in Suceava
sau ceYa. in fine...
Suge-o, Andrei! 25

Eram cu gigirile in mAni si nu spuneam nimic, pur si sim-


lrlu ne uitam la risirit.
* Oare cAnd o si termine ditamai catedrala asta pe care o
r onstruiesc aici?, mi-a spus ea trigind un fum de gigard in piept.

-Nu ;tiu, i-am rispuns. Am auzit cd" si Becali a bagat bani


( tefmine mai repede.
ir s-o

- Da? Ce tare. Mi-ar plicea ca data viitoare cAnd vin la tine


si fie gata ;i si o vizitlm, mi-a zis gi m-a luat de mAni..
- Pii, ce, abia peste zece-cinspe ani mai vii la Suceava? Ci,
lu cum se misci i.qtia, nu cred ci o termini, mai repede
-Aa... in cazul ista... vorbe;te si tu cu Becali si mai bage
niste bani, ca si nu drreze atdta.
GAndegte-te ci. femeia asta a venit tocmai din Constanga
pini in nordul Moldovei, ca si mi vadi pe mine, m-a surprins
in timp ce mi pupam cu fata de care am fost indrigostit atAta
vreme si, chiar ;i-aga, in ceasul al doispelea, tot ea era cea care
lricea glume. Nu gtiam ce ayea si se intAmple intre noi, nu
stiam daci intr-adevir nu era supirati pe mine, dar, mai ales,
r)u stiam dac-o s-o mai vid vreodati. $i gAndul asta mi terifia.

,Stii c5" existi unele momente cAnd ai ceva pe suflet si nu vrei


sa stie omul de lAngi tine, dar parcl, intr-un fel, qi-ai dori si
,rfle, ca si nu te mai simti vinovat? $i explodeazi. buba,
adevarul iese la iveali. si dupi aia urmeazi un momenr de
rrcalmie, in care te bucuri cumva ci nu mai stai cu presiunea
aia pe cap si esti dispus si infrunti orice ar urma. PAni la
urmi, daci ceva trebuie si se intimple, se va intAmpla indi-
ferent de ce faci sau nu faci tu. Iar daci. nu, nu. Existi un vechi
proverb care-mi place mie foarte mult si zice asa ,,Dumnezeu
rAde cel mai tare atunci cAnd il vede pe om ci isi face pla-
nuri". Exact asta se intAmpla si in capul meu atunci. Eu i-am
spus care a fost faza cu Ramona, ea m-a ascultat si sper ci a ;i
26 Andrei Ciobanu

inteles. Acum, tot si fac era sa las timpul si treaci


ce puteam
;i si vid ce se va intAmpla. Eram puternic. Bine, d6 fapt, mai
aveam un pic si izbucneam in plins ca o fetigi de gase ani
care a intrat peste piringii ei in timp ce fb"ceau sex, dar in faga
Anemonei trebuia si par puternic.

Ca sd intri mai bine in filmul meu, dd play la piesa asta:


Chayanne - Y tu te vas.

Am ajuns in autogara din Suceava impreuni cu Anemona


si era la fel de uri.ti ca si data trecuti. Autogara, nu Anemona.
Singurele chestii care pS.reau schimbate erau babele si bosche-
tarii, in rest nimic. Am identificat minunata magini care avea
si-mi ducl fericirea departe. CAnd s-a urcat in autocar, s-a
intors citre mine de pe sciri, m-a privit ;i cu lacrimi in ochi
mi-a spus:
-Povestea inci nu are happy-end. Te pup, Andrei. Ai griji,
de sufletul tiu frumos
N-am avut puterea si-i spun nimic. Gata, nu mai eram
puternic. Mi uitam la ea;i nu mai gtiam cine sunt eu, cine e
ea sau cine am fost noi. E ciudat cum se intAmpli nigte lucruri
atAt de frumoase intre doui. persoane gi, pe misuri. ce se cu-
nosc mai bine gi trece mai mult timp, lucrurile alea se incego-
seazi. si se innegresc. $oferul a pornit autocarul ;i mai erau
doar cAteva bibu;e care se ingrimideau si urce fhri si-gi incurce
saco;ele de rafie intre ele. Anemona se asezase pe locul ei gi
privea in gol. Eu mi uitam la ea si imi treceau prin minte toate
lucrurile pe care le-am fbcut impreuni. Eram trist, eram furios
gi mi se pi"rea c5. o bucati din mine mI piri.sea. Nu era corect.
Autocarul a inceput si dea cu spatele, pregitindu-se de plecare.
Suge-o, Andrei! L/

Eram furios. Adici dupa ce mi-ai aritat pentru prima oari


in viaga mea de nenorocit ce inseamni si fii iubit, dupi
ce m-ai obi;nuit cu zAmbetul pe fagi si mi-ai dat tot ceea
ce aveam nevoie, acum vrei si pleci? Cum si faci asta? Dupi
ce m-ai plimbat de mAni prin Rai ignorAnd si mirul, si sarpele,
dupi ce m-ai fl,cut si cred in suflete-pereche gi dupi ce mi-ai
curs prin vene, tu mi" lasi aici ca si cum nimic nu s-ar ff in-
timplat? E ca si cum l-ai plimba pe un copil prin Disneyland
tlouizeci de minute ;i apoi l-ai pune si se dea in leagin toati
viaga. Merci frumos, dar nu mai vreau leagine. Nu poti si mi
irnbegi intr-o sear5" cu Moet gi apoi si te a;tepgi si beau toati.
viaqa Siniuqa gi si-mi gi placi.
Mi uitam la ea gi mi. enervam din ce in ce mai tare. Sim-
lcam ci fura ceva de la mine, chiar daci ceea ce-mi lua nu era
rlc fapt al meu. Existi, niste momente in viati cAnd e mai bine
sir iei decizia ragionali gi si ignori ce-ti spune inima. Dar, din
picate, i.sta nu era unul din momentele alea. A;a c-am rupt-o
lrr fugi dinspre peron, am sirit peste un boschetar care se
l,reficea ci nu are un picior, am dirAmat niste papornite si am
:riuns aproape de autocar. $i gtii fazele alea siropoase care se
intimpli. in filmele romantice cAnd biiatul ajunge in aeroport
tlccis si-i spuni. fetei cAt de mult o iube;te? $i trebuie si. se
('crte cu paza aercportului, dar, pAni la urmi, in mod mira-
( ulos reutette si. urce in avion, ajunge la iubita lui, ii
Eine un
slrcech romantic de zece minute, ea il iarti, ei se siruti ;i apoi
toti ceilalti pasageri ii aplaudi? Eu am flcut varianta siracului.
irr loc de aeroport mare, avion;i securitate, aveam o autogari
rlir:ipinati, un maxi-taxi mai mare gi un paznic beat. Dar nu
,rst1l conta, momentul putea fi frumos chiar;i asa. Eu alergam
slrre masini, Anemona m-a vlntt si a flcut ochii mai mari
rlr,cAt un student cind vede ci a luat examenul 5"la naspa la
28 Andrei Ciobanu

care a lipsit la toate cursurile. Toate babele ;i togi mosnegii


de pe-acolo se uitau la mine si-si fbceau cruce. Niste cAini au
inceput si mi latre si si alerge dupi mine, dar nimic nu mi.
putea opri. Am ajuns in stradi si m-am pus in faga autocarului
si am inceput si gesticulez ca disperatul si opreasci. Dideam
din miini mai repede dec6.t un adolescent la pubertate. Am
vlzut-o pe Anemona cum s-a ridicat de pe scaun si a inaintat
pe culoar spre sofer ca si vadi mai bine ce naiba se intimpla.
Eu stiteam in mijlocul strizii si urlam,,stai! Opregte!" intr-un
final m-a vizut si soferul. O vedeam pe Anemona tipAnd la el,
probabil ii spunea ci sunr iubitul ei. Gata, torul era perfect.
Asta era scena noasrri din filmele siropoase. Eu urma si.-i spun
cit de mult o iubesc, ea urma si mi si.rute si si nu mai plece
la Constanga. $oferul autocarului, c6.nd s-a apropiat de mine,
a inceput si" claxoneze ca nebunul si mi dau la o parte, dar eu
nu mi clinteam. Tiebuia si opreasci. Aga ci a luat volanul
cu ambele mAini, a tras de el spre stanga, m-a ocolit si a trecut pe
lAngi mine. Dupi ce m-a depigit, mi-a aritat muie, a deschis
geamul si, din toti plimAnii, mi-a spus:
-Du-te-n Pastele mi-tii pe trotuar!
Eu am rimas ca prostul in mijlocul strizii, iar autocarul gi-a
continuat drumul. O dati incerc 9i eu si fiu romantic si uite
ce se intAmpli. Am rdmas debusolat, fiindci mi-ar fi pli.cut
si-i spun Anemonei ce simteam pentru ea, mai ales ci, erau
;anse mari si" n-o mai vid niciodati. Mi-am aprins o tigari qi
m-am dus spre casi. La un moment dat, am primit un mesaj.
Era de laAnemona gi in SMS scria,,igi promir". Nu intelegeam
la ce se referea si i-am trimis inapoi un mesaj super-inteligent
;i complex, adici ,,?" N-a durat mult 9i telefonul a vibrat din
nou. ,,igi promit ci nu va mai fi nimeni ca tine." N-o credeam,
dar i-am rispuns ceea ce era corect si rispund. Am scris ,,$i eu
Suge-o, Andrei! 29

iti promit". Ce gtiam eu atunci? Aveam doar 18 ani, ag fi spus


orice pentru fata de care eram indrigostit, in timp ce o pri-
veam cum pleca departe de mine.
in fond, astea erau doarni;te cuvinte care nu prea mi aju-
tau. Problema pe care urma si o am, fard, sd. gtiu in momentul
ila, era ci Anemona m-a modelat dupi chipul gi aseminarea
ci. $i nu mi-a fost deloc usor dupi aia. Fiindci imi era foarte
greu si nu privesc orice fati noui a; fi cunoscut fhri si o trec
prin filtrul Anemonei. Mereu mi gAndeam ci ,,Anemona n-ar
li rS.spuns asa", ,,Anemona ar fi stiut ce si zici." sau ,+{nemona
lrr fi inteles".
Fiindci asta se intAmpli, in general, cAnd cunogti o per-
soani. noui.. Togi spunem ci nu o comparim pe ,,actuala" cu
,,fosta", dar adevirul e ci. propozi;ia asta e mai falsi decit
cariera in televiziune a Biancii Drigusanu.
Ideea este cd. ea a plecat ;i eu am ri.mas cu tot dorul din
lume, dar 9i cu amintirile. Nu aveam de unde sa gtiu ci. atunci
nu avea si fie ultima oar6. cind pleca ri,niti din preajma mea.
Dar mai avem pAni acolo, ce te gribe;ti a;a, cafata mare la
rniritat? Stai, boss, ci a durat un pic pAni m-am mutat eu
la Bucuregti, am mai flcut vreo citeva porcirii prin Suceava.
.,Si sunt niste lucruri despre Ramona pe care nu le gtii din

primul volum. Stai si-gi povestesc.

P.S. - Ai incercat ;i tu si faci un gest ro-


Suge-o, Andrei!
rnantic pentru fata asta care te-a invigat si fii birbat ;i gi-ai
luat-o de la un gofer de microbuz. Eu zic si sapi o groapi ;i si
re bagi in ea o vreme. Eu asta ag face in locul tiu. De fapt, stai,
ci eu sunt tu. Mda, mi rog. Oricum, nagpa.
P.P.S. * Niciodati nu e bine si faci o promisiune, pentru ci
nu ai cum si gtii daci o vei putea respecta. $i in clipa in care
Andrei Ciobanu

o incalci, va trebui si fii pregirir, fiindci vei dezamigi doi


oameni: persoana clreia i-ai ficut promisiunea gi pe tine
insugi. Si, crede-mi., nu sunt multe lucruri mai nasoale decAt
s5. fii tu dezamigitde tine.
.

.i
,l
.l
I

".
i

I
j