Sunteți pe pagina 1din 12
ANDREI CIOBANU $UOE AilDR irrrcA o PovESTE sEMr-AMUznrurA C O N T I N U

ANDREI CIOBANU

$UOE

AilDR

irrrcA o PovESTE sEMr-AMUznrurA

CONTINUAREA BESTSELLERI.!LUI 201 5

SIIGE-0, RAMONA!

ANDREI CIOBANU SUOE AII D R irrrcA o POVESTE srul-RwuznrurA

ANDREI CIOBANU

SUOE

AII DR

irrrcA o POVESTE srul-RwuznrurA

CUPRINS Partea I. RAMONA Partea a II-a. ANDREI Partea a III-a. ANEMONA Partea a IV-a.

CUPRINS

Partea I. RAMONA Partea a II-a. ANDREI

Partea a III-a. ANEMONA

Partea a IV-a. BUCURE$TI

Partea aY-a. HA\0r$fAH

Playlist

2t

tt7

209

307

409

509

PARTEA I RAMONA

PARTEA I

RAMONA

CAPITOLUL 1 in primul volum, t i - a m povestit c 5 . A

CAPITOLUL 1

in primul volum, ti-am povestit c5. Anemona m-a vdzut

sirutindu-mi cu Ramona in faga blocului si nu a schitat nici

un gest. Pur;i simplu, a plecat inapoi in casi. Eu am condus-o

1rc Ramona la taxi si, asa cum ttii deja, nu-mi venea si cred cAt

pirea de fericiti;i de indri.gosriri. Dar eu nu simgeam nimic.

Arn pupat-o si i-am zis ci, urmeazd. si ne vedem mAine, insi ;tiam ci nu se va intAmpla asta. Inima mea alesese pe altcineva. Atn urcat in casi, iar Anemona m-a intrebat un singur lucru:

rlc ce? Am decis si-i spun adevirul, iar adevirul era ci. aveam

ttcvoie si mi conving ci. nu mai simteam nimic pentru

l{amona. Problema e ci, desi morivatia mea a fost buni., felul

itt care am decis si o gisesc a fost gresit. E ca si cum ai spune

r ri i-o sugi unui birbat ca si te convingi c5" nu esti homosexual.

Arn rinit-o pe femeia de care eram indrigosrir si am fhcut asta tloar din egoism, ca si mi asigur EU pe MINE cd Ramona nu

trrai insemna nimic. Dar nu am apucat si-gi povestesc ce s-a

irrtimplat in urmS.toarele zile, fiindci

$i aici avem doui.

virriante. Una e cea care suni bine, iar cealalti e adevirati:

1. fiindci mi-am expus sufletul suficient si nu voiam si mai

sitp in interiorul lui, amintindu-mi astfel unele lucruri pe care

lx)ate ag fi preferat si. le uit;

24
24

Andrei Ciobanu

2. fiindcl, aveam deadline de la edituri si le predau poves- tea, ca s.-o poati tipari ;i si iesim la data anuntat;. ;i a trebuit

si sar peste partea asta :D.

Agadar, am trecut direct la partea cu Florina gi cu mutatul

meu in Bucuregti. Dar, intre faza cu sirutul 9i treaba cu Flo-

rina, a avut loc ultima mea poveste cu Ramona, pAna si ne

revedem la Bucuresti si s5.-mi distruga relagia gi cred ci ar

trebui sa-gi spun ce s-a intAmplat.

La o zi dupi ce m-avlzut sirutAndu-mi cu Ramona, Ane-

mona a decis si plece inapoi la Constanga. Fusese o noapte

ciudati, imi aduc aminte. Se schimbaserS" rolurile. it *om.n-

tul 5.1a, nu mai eram eu ,,celilalt", ci ea devenise ,,cealalti". Ca

si vezi cum funcgioneazl" viaga: imi aduc aminte cum steteam

cAndva in patul ei si fumam o gigari, iar ea imi spunea ci are o relatie gi ci e imposibil si. fie ceva intre noi fiindci ne

despart 500 de kilometri. Ei bine, acum eu eram ala care

avea pe altcineva si, mai mult decit atat, ea m-a vizut cu per-

soana respectivi.

Ce m-a surprins insi a fost faptul ci nu era supirati pe mine, nu era deranjati gi nici n-a inceput si-mi reprogeze chestii.

E adevirat ci am avut un dialog despre ce tocmai se intAmplase,

dar nu a fost nimic agresiv. Ideea e ca zorii zilei ne-au prins

stAnd in balcon la mine, infhguragi intr-un cearceaf, ageza+i pe

com,rda pe care Alfred gi-o pusese special acolo pentru a putea

sta jos cAnd fumeazi si savureazd"un pahar de pilinci. Nu mai

judeca, neprihi.nitule. Trebuie si-gi aduc aminte ci acgiunea se petrece in Moldova? Avem gi o vorbi: mlncarea e fudulie,

biutura-i temelie. Ar trebui s-o gravim pe primirie in Suceava

sau ceYa. in fine

Suge-o, Andrei! 2 5 Eram cu gigirile in mAni s i nu s p u

Suge-o, Andrei!

25

Eram cu gigirile in mAni si nu spuneam nimic, pur si sim-

lrlu ne uitam la risirit.

* Oare cAnd o si termine ditamai catedrala asta pe care o

r onstruiesc aici?, mi-a spus ea trigind un fum de gigard in piept.

-Nu ;tiu, i-am rispuns. Am auzit cd" si Becali a bagat bani

( ir s-o tefmine mai repede.

- Da? Ce tare. Mi-ar plicea ca data viitoare cAnd vin la tine

si fie gata ;i si o vizitlm, mi-a zis gi m-a luat de mAni

- Pii, ce, abia peste zece-cinspe ani mai vii la Suceava? Ci,

lu cum se misci i.qtia, nu cred ci o termini, mai repede

-Aa

in cazul ista

vorbe;te si tu cu Becali si mai bage

niste bani, ca si nu drreze atdta.

GAndegte-te ci. femeia asta a venit tocmai din Constanga

pini in nordul Moldovei, ca si mi vadi pe mine, m-a surprins

in timp ce mi pupam cu fata de care am fost indrigostit atAta

vreme si, chiar ;i-aga, in ceasul al doispelea, tot ea era cea care

lricea glume. Nu gtiam ce ayea si se intAmple intre noi, nu

stiam daci intr-adevir nu era supirati pe mine, dar, mai ales,

r)u stiam dac-o s-o mai vid vreodati. $i gAndul asta mi terifia.

,Stii c5" existi unele momente cAnd ai ceva pe suflet si nu vrei

sa stie omul de lAngi tine, dar parcl, intr-un fel, qi-ai dori si ,rfle, ca si nu te mai simti vinovat? $i explodeazi. buba, adevarul iese la iveali. si dupi aia urmeazi un momenr de

rrcalmie, in care te bucuri cumva ci nu mai stai cu presiunea

aia pe cap si esti dispus si infrunti orice ar urma. PAni la

urmi, daci ceva trebuie si se intimple, se va intAmpla indi-

ferent de ce faci sau nu faci tu. Iar daci. nu, nu. Existi un vechi proverb care-mi place mie foarte mult si zice asa ,,Dumnezeu

rAde cel mai tare atunci cAnd il vede pe om ci isi face pla-

nuri". Exact asta se intAmpla si in capul meu atunci. Eu i-am

spus care a fost faza cu Ramona, ea m-a ascultat si sper ci a ;i

26
26

Andrei Ciobanu

inteles. Acum, tot ce puteam si fac era sa las timpul si treaci ;i si vid ce se va intAmpla. Eram puternic. Bine, d6 fapt, mai aveam un pic si izbucneam in plins ca o fetigi de gase ani

care a intrat peste piringii ei in timp ce fb"ceau sex, dar in faga

Anemonei trebuia si par puternic.

Ca sd intri mai bine in filmul meu, dd play la piesa asta:

Chayanne - Y tu te vas.

Am ajuns in autogara din Suceava impreuni cu Anemona

si era la fel de uri.ti ca si data trecuti. Autogara, nu Anemona.

Singurele chestii care pS.reau schimbate erau babele si bosche-

tarii, in rest nimic. Am identificat minunata magini care avea

si-mi ducl fericirea departe. CAnd s-a urcat in autocar, s-a

intors citre mine de pe sciri, m-a privit ;i cu lacrimi in ochi

mi-a spus:

-Povestea inci nu are happy-end. Te pup, Andrei. Ai griji, de sufletul tiu frumos

N-am avut puterea si-i spun nimic. Gata, nu mai eram

puternic. Mi uitam la ea;i nu mai gtiam cine sunt eu, cine e

ea sau cine am fost noi. E ciudat cum se intAmpli nigte lucruri

atAt de frumoase intre doui. persoane gi, pe misuri. ce se cu-

nosc mai bine gi trece mai mult timp, lucrurile alea se incego-

seazi. si se innegresc. $oferul a pornit autocarul ;i mai erau doar cAteva bibu;e care se ingrimideau si urce fhri si-gi incurce saco;ele de rafie intre ele. Anemona se asezase pe locul ei gi

privea in gol. Eu mi uitam la ea si imi treceau prin minte toate

lucrurile pe care le-am fbcut impreuni. Eram trist, eram furios

gi mi se pi"rea c5. o bucati din mine mI piri.sea. Nu era corect. Autocarul a inceput si dea cu spatele, pregitindu-se de plecare.

Suge-o, Andrei! L/ Eram furios. Adici dupa ce mi-ai aritat p e n t r

Suge-o, Andrei!

L/

Eram furios. Adici dupa ce mi-ai aritat pentru prima oari

in viaga mea de nenorocit ce inseamni si fii iubit, dupi

ce m-ai obi;nuit cu zAmbetul pe fagi si mi-ai dat tot ceea

ce aveam nevoie, acum vrei si pleci? Cum si faci asta? Dupi

ce m-ai plimbat de mAni prin Rai ignorAnd si mirul, si sarpele,

dupi ce m-ai fl,cut si cred in suflete-pereche gi dupi ce mi-ai

curs prin vene, tu mi" lasi aici ca si cum nimic nu s-ar ff in-

timplat? E ca si cum l-ai plimba pe un copil prin Disneyland tlouizeci de minute ;i apoi l-ai pune si se dea in leagin toati

viaga. Merci frumos, dar nu mai vreau leagine. Nu poti si mi

irnbegi intr-o sear5" cu Moet gi apoi si te a;tepgi si beau toati.

viaqa Siniuqa gi si-mi gi placi.

Mi uitam la ea gi mi. enervam din ce in ce mai tare. Sim-

lcam ci fura ceva de la mine, chiar daci ceea ce-mi lua nu era rlc fapt al meu. Existi, niste momente in viati cAnd e mai bine sir iei decizia ragionali gi si ignori ce-ti spune inima. Dar, din picate, i.sta nu era unul din momentele alea. A;a c-am rupt-o lrr fugi dinspre peron, am sirit peste un boschetar care se l,reficea ci nu are un picior, am dirAmat niste papornite si am

:riuns aproape de autocar. $i gtii fazele alea siropoase care se

intimpli. in filmele romantice cAnd biiatul ajunge in aeroport tlccis si-i spuni. fetei cAt de mult o iube;te? $i trebuie si. se

('crte cu paza aercportului, dar, pAni la urmi, in mod mira-

( ulos reutette si. urce in avion, ajunge la iubita lui, ii Eine un slrcech romantic de zece minute, ea il iarti, ei se siruti ;i apoi toti ceilalti pasageri ii aplaudi? Eu am flcut varianta siracului.

irr loc de aeroport mare, avion;i securitate, aveam o autogari

rlir:ipinati, un maxi-taxi mai mare gi un paznic beat. Dar nu

,rst1l conta, momentul putea fi frumos chiar;i asa. Eu alergam

slrre masini, Anemona m-a vlntt si a flcut ochii mai mari

rlr,cAt un student cind vede ci a luat examenul 5"la naspa la

28
28

Andrei Ciobanu

care a lipsit la toate cursurile. Toate babele ;i togi mosnegii

de pe-acolo se uitau la mine si-si fbceau cruce. Niste cAini au

inceput si mi latre si si alerge dupi mine, dar nimic nu mi.

putea opri. Am ajuns in stradi si m-am pus in faga autocarului si am inceput si gesticulez ca disperatul si opreasci. Dideam

din miini mai repede dec6.t un adolescent la pubertate. Am

vlzut-o pe Anemona cum s-a ridicat de pe scaun si a inaintat

pe culoar spre sofer ca si vadi mai bine ce naiba se intimpla.

Eu stiteam in mijlocul strizii si urlam,,stai! Opregte!" intr-un

final m-a vizut si soferul. O vedeam pe Anemona tipAnd la el, probabil ii spunea ci sunr iubitul ei. Gata, torul era perfect.

Asta era scena noasrri din filmele siropoase. Eu urma si.-i spun

cit de mult o iubesc, ea urma si mi si.rute si si nu mai plece

la Constanga. $oferul autocarului, c6.nd s-a apropiat de mine,

a inceput si" claxoneze ca nebunul si mi dau la o parte, dar eu

nu mi clinteam. Tiebuia si opreasci. Aga ci a luat volanul

cu ambele mAini, a tras de el spre stanga, m-a ocolit si a trecut pe

lAngi mine. Dupi ce m-a depigit, mi-a aritat muie, a deschis

geamul si, din toti plimAnii, mi-a spus:

-Du-te-n Pastele mi-tii pe trotuar!

Eu am rimas ca prostul in mijlocul strizii, iar autocarul gi-a

continuat drumul. O dati incerc 9i eu si fiu romantic si uite

ce se intAmpli. Am rdmas debusolat, fiindci mi-ar fi pli.cut

si-i spun Anemonei ce simteam pentru ea, mai ales ci, erau

;anse mari si" n-o mai vid niciodati. Mi-am aprins o tigari qi

m-am dus spre casi. La un moment dat, am primit un mesaj.

Era de laAnemona gi in SMS scria,,igi promir". Nu intelegeam

la ce se referea si i-am trimis inapoi un mesaj super-inteligent ;i complex, adici ,,?" N-a durat mult 9i telefonul a vibrat din nou. ,,igi promit ci nu va mai fi nimeni ca tine." N-o credeam,

dar i-am rispuns ceea ce era corect si rispund. Am scris ,,$i eu

Suge-o, Andrei! 29 iti promit". C e gtiam eu atunci? Aveam doar 18 ani, ag

Suge-o, Andrei!

29

iti promit". Ce gtiam eu atunci? Aveam doar 18 ani, ag fi spus

orice pentru fata de care eram indrigostit, in timp ce o pri-

veam cum pleca departe de mine.

in fond, astea erau doar ni;te cuvinte care nu prea mi aju-

tau. Problema pe care urma si o am, fard, sd. gtiu in momentul

ila, era ci Anemona m-a modelat dupi chipul gi aseminarea ci. $i nu mi-a fost deloc usor dupi aia. Fiindci imi era foarte greu si nu privesc orice fati noui a; fi cunoscut fhri si o trec prin filtrul Anemonei. Mereu mi gAndeam ci ,,Anemona n-ar

li rS.spuns asa", ,,Anemona ar fi stiut ce si zici." sau ,+{nemona lrr fi inteles".

Fiindci asta se intAmpli, in general, cAnd cunogti o per-

Togi spunem ci nu o comparim pe ,,actuala" cu

soani. noui

,,fosta", dar adevirul e ci. propozi;ia asta e mai falsi decit

cariera in televiziune a Biancii Drigusanu. Ideea este cd. ea a plecat ;i eu am ri.mas cu tot dorul din lume, dar 9i cu amintirile. Nu aveam de unde sa gtiu ci. atunci

nu avea si fie ultima oar6. cind pleca ri,niti din preajma mea.

Dar mai avem pAni acolo, ce te gribe;ti a;a, cafata mare la

rniritat? Stai, boss, ci a durat un pic pAni m-am mutat eu

la Bucuregti, am mai flcut vreo citeva porcirii prin Suceava. .,Si sunt niste lucruri despre Ramona pe care nu le gtii din

primul volum. Stai si-gi povestesc.

P.S. - Suge-o, Andrei! Ai incercat ;i tu si faci un gest ro-

rnantic pentru fata asta care te-a invigat si fii birbat ;i gi-ai luat-o de la un gofer de microbuz. Eu zic si sapi o groapi ;i si re bagi in ea o vreme. Eu asta ag face in locul tiu. De fapt, stai,

ci eu sunt tu. Mda, mi rog. Oricum, nagpa.

P.P.S. * Niciodati nu e bine si faci o promisiune, pentru ci nu ai cum si gtii daci o vei putea respecta. $i in clipa in care

Andrei Ciobanu o incalci, va trebui si fii pregirir, fiindci vei dezamigi doi oameni: persoana

Andrei Ciobanu

o incalci, va trebui si fii pregirir, fiindci vei dezamigi doi oameni: persoana clreia i-ai ficut promisiunea gi pe tine

insugi. Si, crede-mi., nu sunt multe lucruri mai nasoale decAt

s5. fii tu dezamigitde tine.

.

I

.l

".

i

I

j

.

.i

,l

I