Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de prelungire suspendare a contractului de muncă

Nr. …………../………………….

Subsemnatul (a) ……………..…………………………., cu domiciliul


în…………………………………, legitimat(ă) cu CI seria……nr……,
CNP…………………………….., salariat (ă) a ………………………….., vă rog să-mi aprobați
prelungirea suspendarii contractului de muncă pana la data de 17.11.2020 în conformitate cu
articolul 51(1) litera a) din Codul Muncii, referitor la suspendarea contractului individual de
muncă pentru creșterea copilului până la ….. ani

Vă mulțumesc,

Data Semnătura

………………………. ………………………