Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE ATV-uri, SNOWMOBILE, SCUTERE

Nr.______/______

ART.1 PARTILE CONTRACTANTE - LOCATORUL SI LOCATARUL


(1) Societatea Comerciala _____________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon_______________________________e-mail_______________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon_____________________e-mail________________________,
in calitate de LOCATOR, denumita in continuare in prezentul contract Locator,
si
(2) Societatea Comerciala ______________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon_______________________________e-mail_______________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon_____________________e-mail________________________,
in calitate de LOCATAR, denumita in continuare in prezentul contract Locatar,
(in cazul in care Locator sau Locatar este o persoana fizica, se completeaza spatiul destinat acesteia)
avand ca temei legal art.1777-1823 Cod Civil, precum si legislatia romana in vigoare, au convenit sa
incheie prezentul contract de locatiune, cu respectarea urmatoarelor clauze:
ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre Locator, Locatarului a
autovehiculului/autovehiculelor inscrise in Anexa nr.1 la prezentul contract ce face parte integranta din
acesta, in schimbul achitarii de catre Locatar catre Locator a contravalorii inchirierii.
(2) Prin “autovehicul” in sensul prezentului contract se intelege ATV-uri, Snowmobile, Scutere sau alte
asemenea vehicule cu motor ce se inchiriaza de catre Locator si sunt descrise in Anexa nr.1 In sensul
prezentului contract, singularul implica si pluralul si invers. In acest sens, referinta la “autovehicul”
implica toate autovehiculele inchiriate de catre Locatar si inscrise in actul anexa, indiferent daca sunt
ATV-uri, Snowmobile, Scutere, sau alte asemenea.
(3) Autovehiculul este ales liber de catre Locatar dintre cele detinute de Locator. Locatarul are dreptul sa
efectueze proba acestuia de fata cu Locatarul, anterior inchirierii, numai dupa ce in prealabil a lasat
buletinul sau alt act de identitate la Locator.
(4) Pe toata durata contractului Locatorul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului
inchiriat.
(5) Inchirierea se face pe baza de buletin sau alt act de identitate legal.
(6) Locatarul se obliga sa respecte conditiile de folosire inscrise in art.5 al prezentului contract.
(7) In cazul in care Locatar este o societate comerciala, in sensul prezentului contract, prin „Locatar” se
intelege atat societatea comerciala cat si persoanele fizice desemnate de acestea sa conduca autovehiculul,
si inscrise in Anexa nr.1.

ART.3 PREDAREA-PRIMIREA AUTOVEHICULULUI. DURATA CONTRACTULUI. PRETURI


(1) Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea
prezentului contract, si va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa nr.2
la prezentul contract si face parte integranta din acesta. La returnare se semneaza proces-verbal de
predare-primire inscris in aceeasi anexa.
(2) Autovehiculul se pune la dispozitia Locatarului impreuna cu accesoriile inscrise in Anexa nr.1 precum si
cu actele de identitate, daca este cazul. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind
in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.
(3) Durata inchirierii si preturile sunt cele inscrise in Anexa nr.1 la prezentul contract, ce face parte
integranta din acesta.
(4) Benzina si asigurarea este inclusa in pret. La o inchiriere mai mare de ______ ore, benzina este platita de
catre Locatar. Pentru mai multe ore de inchiriere, preturile pot fi negociabile.
(5) Perioada minima de inchiriere este de__________. Pentru intarziere in predarea autovehiulului se platesc
penalitati de ____% din valoarea inchirierii per ________. Penalitatile sunt datorate si dupa depasirea a
______minute de la ora cand autovehiculul trebuia predat. Penalitatile incep sa curga si debitorul este de
drept pus in intarziere la implinirea termenului scadent, fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.
In caz de intarziere cu mai mult de _______ minute fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este
anuntata telefonic) Locatorul isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furt.
(6) Suma inscrisa in contract ca pret nu include valoarea unor posibile avarieri ale autovehiculului produse pe
durata inchirierii sau eventuale amenzi, taxe, penalitati, ce vor fi suportate exclusiv de catre Locatar.
(7) Pentru garantarea folosirii autovehiculului de catre Locatar in bune conditii precum si pentru garantarea
returnarii acestuia la termen si cu toate accesorile cu care a fost inchiriat, Locatorul are dreptul sa retina
garantie de la Locatar. La finele contractului, Locatorul are dreptul sa retina din garantie contravaloarea
penalitatilor de intarziere sau a eventualelor pagube, si are obligatia sa restituie garantia in cazul in care
autovehiculul a fost returnat la timp si in stare buna de functionare, cu micile uzuri datorate utilizarii sale
normale.
(8) Ca modalitati de plata, chiria se va achita dupa cum urmeaza:
 prin numerar, simplu;
 card;
 altfel_____________________________________________________.
(9) Locatarul datoreaza pretul pentru perioada de inchiriere in cuantumul convenit chiar daca nu
foloseste autovehiculul inchiriat.

ART.4 Garantia. Service-ul


ART.5 Conditii de folosire
ART.6 Drepturile si obligatiile partilor. Dreptul de retentie. Alte clauze asupra carora partile convin
ART.7 Clauza penala. Daune interese
ART.8 Modificarea, cesiunea si incetarea contractului
ART.9 Litigii. Alte dispozitii finale

Acte anexe la prezentul contract:


Anexa nr.1 – Autovehicule. Conditii de inchiriere;
Anexa nr.2 - Proces verbal de predare-primire.