Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă Contract de Închiriere Pagina 1 din 2

Anexa Nr. ___


la Contractul de Închiriere din data ____/____/_________
- Inventar -

1 PӐRŢILE
1.1 Persoană fizică_________________________________ domiciliat(ă) în localitatea ____________________,
judeţul___________________,adresa__________________________________________________________,
telefon_____________________, fax_________________, email____________________________________,
identificat cu _______, seria _____, nr. ________________, CNP ___________________________________,
eliberat de____________________, la data de ________________, sau
persoană juridică ___________________________________ cu sediul în localitatea ___________________,
judeţul_____________________, adresa________________________________________________________,
telefon_____________________, având CUI ___________________, înregistrată la Registrul Comertului
sub nr. _____________________________________, cont IBAN ___________________________________,
reprezentată de _______________________________, cu funcţia de ______________________________,
în calitate de LOCATOR, şi
1.2 Persoana fizică _________________________________ domiciliat(ă) în localitatea ____________________,
judeţul___________________,adresa__________________________________________________________,
telefon_____________________, fax_________________, email____________________________________,
identificat cu _______, seria _____, nr. ________________, CNP ___________________________________,
eliberat de____________________, la data de ________________, sau
persoană juridică ___________________________________ cu sediul în localitatea ___________________,
judeţul_____________________, adresa________________________________________________________,
telefon_____________________, având CUI ___________________, înregistrată la Registrul Comertului
sub nr. _____________________________________, cont IBAN ___________________________________,
reprezentată de _______________________________, cu funcţia de ______________________________,
în calitate de LOCATAR,

2 INVENTAR
2.1 Prin prezenta Anexă părţile constată şi sunt de acord că spaţiul închiriat de LOCATOR
LOCATARULUI prin Contractul de Închiriere mai sus menţionat este echipat cu următoarele:

Nr.
Încăpere Echipament Observaţii
Crt.

© Copyright 2008 RoREN Development S.A. Este interzisă reproducerea oricărui fragment.. Document nr. ###-200908##.