Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD DE REZILIERE Nr.

__________ din ______________


la contractul de prestari servicii nr. __________ din _____________

SC __________________ SRL, Nr inreg fisc: ______________ ,CUI: __________________, cu


sediul in ______________, str. ___________, nr ________, jud________, reprezentata legal prin
________________ avand functia de administrator, in calitate de beneficiar
si
SC __________________ SRL, Nr inreg fisc: ______________ ,CUI: __________________, cu
sediul in ______________, str. ___________, nr ________, jud________, reprezentata legal prin
________________ avand functia de administrator, in calitate de prestator

Au convenit de comun acord incetarea contractului de prestari servicii nr ________ din data
_____________ incepand cu data de ___________ .
Partile declara ca la data semnarii prezentului acord nu exista datorii si/sau alte obligatii neachitate
si partile nu mai au nicio alta pretentie prezenta sau viitoare, materiala sau de alta natura, una fata
de cealalta cu privire la drepturile si obligatiile ce ar putea reiesi din contractul mentionat mai sus.
Prezentul acord de incetare a fost semnat de ambele parti, astazi, ________________ in 2 (doua)
exemplare, cate un exemplar pentru fiecare dintre parti.

Beneficiar Prestator