Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

1
(MODEL)
FAŢĂ

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
VERSO

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 2
(MODEL)
ANTET UNITATEA SANITARĂ

CERTIFICAT MEDICAL

PENTRU ATESTAREA STĂRII DE SĂNĂTATE,


ÎN VEDEREA PROCURĂRII, DEŢINERII, PORTULUI ŞI FOLOSIRII ARMELOR
ŞI MUNIŢIILOR
LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII
ZIUA ________LUNA___________ANUL______

Numele şi prenumele ________________________________________ fiul (fiica) lui


___________________
si al (a) _______________________________ născut la ___________________ în localitatea _______________
domiciliat în ______________________ str. _________________________ nr. _____, bl. _____, sc. ___, etj._____,
apt. _____, sector /judeţ _________________ posesor CI seria _____ nr. ____________ eliberat de
________________ la data ____________

ANTECEDENTE PERSONALE SE VOR COMPLETA DE MEDICUL DE FAMILIE


_______________________________________________________________

REZULTATUL EXAMENELOR MEDICALE

PSIHIATRIE OFTAMOLOGIE

NR. FIŞĂ REG. CONS_______________________ NR. FIŞĂ REG. CONS_______________________


Data______________________________________ Data______________________________________
CONSTATĂRI_____________________________ CONSTATĂRI_____________________________
CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ
SEMNĂTURA ŞI PARAFA___________________ SEMNĂTURA ŞI PARAFA___________________
NR. FIŞĂ REG. CONS_____________________ NR. FIŞĂ REG. CONS_____________________

NEUROLOGIE O.R.L.

NR. FIŞĂ REG. CONS_______________________ NR. FIŞĂ REG. CONS_______________________


Data______________________________________ Data______________________________________
CONSTATĂRI_____________________________ CONSTATĂRI_____________________________
CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ
SEMNĂTURA ŞI PARAFA___________________ SEMNĂTURA ŞI PARAFA___________________
NR. FIŞĂ REG. CONS_____________________ NR. FIŞĂ REG. CONS_____________________

MEDICINĂ INTERNĂ ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

NR. FIŞĂ REG. CONS_______________________ NR. FIŞĂ REG. CONS_______________________


Data______________________________________ Data______________________________________
CONSTATĂRI_____________________________ CONSTATĂRI_____________________________
CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ
SEMNĂTURA ŞI PARAFA___________________ SEMNĂTURA ŞI PARAFA___________________
NR. FIŞĂ REG. CONS_____________________ NR. FIŞĂ REG. CONS_____________________

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE VOI FI DIAGNOSTICAT CU O AFECŢIUNE CUPRINSĂ ÎN LISTA AFECŢIUNILOR MEDICALE INCOMPATIBILE CU CALITATEA
PERSOANELOR DE A DEŢINE SAU, DUPĂ CAZ, DE A PURTA ŞI FOLOSI ARME ŞI MUNIŢII LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII, APROBATĂ PRIN
ORDIN AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII, MĂ OBLIG SĂ ANUNŢ DE URGENŢĂ ORGANUL DE POLIŢIE COMPETENT

SEMNATURA TITULARULUI

CONCLUZIILE EXAMINĂRILOR MEDICALE


APT / INAPT PORT – ARMA
MANAGER/DIRECTOR
L.S.

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 3
(MODEL)

ROMÂNIA ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________ INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________
Nr ________________ data ____________ Nr _____________ data____________
AUTORIZATIE DE PROCURARE AUTORIZATIE DE PROCURARE
ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE
Se autorizeaza domnul ___________________________ Se autorizeaza domnul/doamna ____________________________________,cetatenie
___________ cu domiciliul/resedinta în localitatea _____________________________, str.
cu domiciliul în localitatea ________________________, ____________________ , nr. ______ sect ___, cod numeric personal ______________________
act de identitate, ____seria, ____ nr___________ pentru a procura:
str. ___________________________________ nr. _____ 1. Arma letala cu destinatia ______________ si cantitatea de ____cartuse calibrul
aferent acesteia .
cod numeric personal _______________ pentru a 2. O teava de rezerva calibrul________, pentru arma: (denumirea) _________
procura: (categoria)____________ (seria)___________ detinuta în baza permisului de arma tip____,
seria____, nr____________
1. Arma din categoria ______ si cantitatea de
____cartuse calibrul aferent acesteia . * Specificatii suplimentare________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. O teava de rezerva calibrul________, pentru
arma: (denumirea) _________ (categoria)____________
(seria)___________ detinuta în baza permisului de arma Termenul de valabilitatea al autorizatie pâna la data de __________
tip____, seria____, nr______
SEFUL POLITIEI
L.S.

Se prelungeste pâna la data de _____________

LUCRATOR DE POLITIE SEFUL POLITIEI


L.S.

În termen de 3 zile lucratoare posesorul acestei autorizatii are obligatia de a se prezenta la organul de politie care a
eliberat-o, având asupra sa arma procurata si actul de provenienta.
* se vor mentiona date suplimentare despre arma solicitata
Prezentul document este valabil numai pe teritoriul României

VERSO
Data procurarii_______________________

Se certifica de catre armurierul _______________________________________

din localitatea _____________________________________________________

ca domnul ______________________________________________________

a procurat cu factura nr_______________________________________ :

1. arma din categoria __________, cu caracteristicile __________

destinatia_____________ marca _______________________seria __

______________________model ________________________calibrul __________

2. O teava de rezerva, calibru _____

Seria________________________________marca___________________

_____________________________________________________________

- De la (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstraineaza)

____________________________________, titular al permisului de arma/autorizatie de


detinere si folosire,

seria______nr.__________ /factura numarul__________ din data de __________.

Pozitia din registrul de evidenta a armelor nr________________/__________

semnatura gestionarului

loc stampila

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 4
(MODEL)
PERMIS DE ARMA TIP A

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 5
(MODEL)

Permis de arma tip B

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 6

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 7
(MODEL)
RO M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________


Nr__________ data_________

AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ DE TRANSPORT ŞI FOLOSIRE A ARMEI

( PERSOANE FIZICE )

Autorizăm efectuarea transportului de arme şi/sau muniţii, de către domnul

____________________________________ din localitatea ______________ strada

____________________nr______ judeţul (sectorul), ________, CNP_________________,

posesorul permisului de armă TIP A, de deţinere seria ____ nr_________ eliberat de

_____________________la data____________, vizat la data de _______________.

A. Autorizaţia se acordă pentru transportul şi folosirea armei categoria _______, caracteristicile armei___________________ marca
_______seria _______calibrul ______, cartea de identitate a armei seria ________ nr.________

B. Autorizaţia se acordă pentru transportul muniţiei corespunzătoare:

1.Cantitatea ___________calibrul ________________

Transportul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ________________________


_______________________________ ruta
______________________________________
Mijloc de transport _____________

Titularul este autorizat să folosească arma şi muniţia în poligonul aparţinând


societăţii__________________________,
situat la adresa____________________________________________________________

Termenul de valabilitatea al autorizaţiei __________

INSPECTOR ŞEF
L.S.

În baza cererii numărul______/_______se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei până la


data de ____________
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 8
(MODEL)

ROMÂNIA

EMITENT _________________ Seria ___nr___________


Nr ______________ data __________

CERTIFICAT
DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR

Certificăm că domnul (doamna) _________________________________________, CNP


____________________fiul (fiica) lui _______________ şi al (a) ________________, născut(ă) la
data _____________, în _______________, domiciliat în localitatea _____________________, str.
___________________________, nr.________, judeţul (sectorul) _________________, a absolvit
cursul de pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii.
Cursul s-a desfăşurat în perioada _______________________, la sediul societăţii
________________________________, din localitatea ________________________, str.
___________________________, nr.________, judeţul (sectorul) _________________.
Certificatul poate fi utilizat în condiţiile prevăzute de Legea 295/2004 şi Normele
metodologice de aplicare.

SEF SERVICIU A.E.S.P.


L.S.

* ACESTA VA FI ELIBERAT DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ AUTORIZATĂ

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro
Anexa nr. 9
(MODEL)

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI_______ Seria ____nr_______


Nr. ___________ data ______________

ATESTAT
DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

Domnul /Doamna __________________________________ , domiciliat(ă) în


localitatea ______________________, str. ____________________________ , nr. _____,
bloc _____, scara _____, apt.______, judeţ(sector)____________________________ CNP
______________________ îndeplineşte condiţiile legale şi a obţinut calitatea de instructor
în poligonul de tragere cu arme şi muniţii, care îi conferă drepturile conexe prevăzute în
Legea nr.295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor.

INSPECTOR ŞEF
L.S.

*VIZE DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII ATESTATULUI

NR. Valabil până


Nr. şi data vizei Organul de poliţie Semnătura şi ştampila
Crt. la data de :

*Prezentul atestat se vizează la intervale de 5 ani.

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail – arme@politiaromana.ro