Sunteți pe pagina 1din 8

1.

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE


Una dintre primele banci din sistem, cu o retea nationala extinsa de agentii si ATM-uri, BRD
este o banca diversificata, adresandu-se atat clientilor persoane fizice (retail) si intreprinderilor
dar functionand si ca banca de investitii. Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti
incepand cu 15 ianuarie 2001, actiunile BRD fiind tranzactionate la categoria I si de atunci
intocmeste Situatiile financiare anuale in conformitate cu IFRS.
Indicatori % in total
Active imobilizate 98.2%
Active curente 1.82%
Total 100%
Capitalurii proprii 13.74%
Datorii 86.26%
Total 100%

Principalele diferente între situatiile financiare intocmite in conformitate cu legislatia


nationala si situatiile financiare în conformitate cu IAS se refera la contabilitatea hiperinflatiei,
impozitul pe profit, la metodologia de determinare a provizionului specific pentru risc de credite
si dobânzi restante, Ia contabilitatea instrumentelor financiare, precum si a participatiilor.
Începând cu data de 1 ianuarie 2001, Grupul a adoptat IAS 39 “Instrumente financiare:
recunoastere si evaluare” si IAS 40 “Proprietati pentru investitii”. IAS 39 a fost aplicat
prospectiv în conformitate cu cerintele Standardului si, ca urmare, informatiile comparative nu
au fost retratate. În conformitate cu IAS 39, Grupul a clasificat titlurile de plasament si creditele
în urmatoarele categorii: disponibile pentru vânzare (participatiile în societati comerciaie),
credite generate de Banca (creditele si certificatele de trezorerie) si detinute pâna la scadenta
(obligatiunile). Anterior adoptarii IAS 39, toate datoriile si titlurile de participatie, cu exceptia
titlurilor de tranzactionare, erau evaluate la cost sau, respectiv, costul amortizat. Au fost
constituite provizioane doar pentru deprecierea permanenta a valorii.

2. ARMATURA S.A.
Este o companie privată din Cluj-Napoca care se ocupă de producția de articole de robinetărie
din aliaje neferoase. În prezent în cadrul acestei companii lucrează 400 de specialiști.
Cu peste un secol de tradiție în domeniul armăturilor și robinetăriei, Armătura a evoluat de-a
lungul a peste 124 de ani devenind lider pe piața internă și unul dintre cei mai mari producători
din Europa de Sud-Est. Calitatea și funcționalitatea produselor este o preocupare permanentă,
reprezentând filosofia care stă la baza activității inginerilor și proiectanților. Exista azi în
fabricație peste 2500 de produse care acoperă întreaga gamă în domeniul instalațiilor.
Compania devine o societate cu capital integral privat în 1996, încheindu-se astfel procesul de
privatizare. Societatea este cotată la Bursa de Valori București din 1997, sub simbolul ARM.
Indicatori % in total
Active imobilizate 85.4%
Active curente 14.57%
Total 100%
Capitalurii proprii -3.91%
Datorii 103.91%
Total 100%

Situaţiile financiare individuale ale Societăţii au fost întocmite în conformitate cu prevederile


Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu
modificările şi clarificările ulterioare. Aceste prevederi corespund cerinţelor Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), adoptate de către Uniunea Europeană (UE),
cu excepţia IAS 21 Efectele modificării cursurilor de schimb valutar, în privinţa monedei
funcţionale.
La 31 decembrie 2012 Societatea a întocmit primul set de situaţii financiare individuale
conform IFRS adoptate de către UE.
Urmatoarele explicatii se refera la corectiile semnificative datorate aplicatii pentru prima data
a IFRS:
a) Ajustarea valorii istorice a terenului conform IAS 29 „Raportarea financiară in economiile
hiperinflaţioniste”. Conform politicilor contabile locale, terenul detinut era evaluat la cost istoric.
Întrucat România a avut economie hiperinflaţionistă până în data de 1 ianuarie 2004, s-a aplicat
IAS 29. În conformitate cu IAS 29, valoarea retratata a fost determinată prin aplicarea variaţiei
indicelui general de preţ. S-a înregistrat o ajustare de creştere a valorii terenului in contrapartida
cu rezultatul reportat.
b) Ajustarea valorii capitalului social conform IAS 29 „Raportarea financiară in economiile
hiperinflaţioniste”. Conform politicilor contabile locale, capitalul social era evaluat la cost
istoric. Prin aplicarea prevederilor acestui standard a fost modificat in consecinţa capitalul social
al Societaţii pe seama rezultatului reportat.
c) Corectarea rezervelor din reevaluare prin aplicarea IAS 12 – Impozitul pe profit Conform
politicilor contabile locale, conceptul de impozit pe profit amanat nu era recunoscut. S-a
înregistrat o ajustare de recunoastere a datoriei privind impozitul pe profit amanat pe seama
rezervelor din reevaluare in contrapartida cu datoria.
d) Efectul net al ajustarilor prezentate este regasit pe Rezultatul reportat.
e) Inregistrarea impozitului pe profit amanat prin aplicarea IAS 12 – Impozitul pe profit.
Conform politicilor contabile locale, conceptul de impozit pe profit amanat nu era recunoscut.
Conform IAS 12 Impozitul pe profit, diferentele temporare impozabile, respectiv diferentele
temporare care vor genera sume impozabil, respectiv deductibile la calculul profitului impozabil,
genereaza datorii sau creante privind impozitul pe profit amanat. Datoria si creantele recunoscute
au fost inregistrate pe net datorita faptului ca sunt cu aceeasi autoritate fiscala.
f) Corectii referitoare la o serie de datorii furnizori, aferente exerciţiului încheiat la 31 decembrie
2010, dar inregistrate in situatiile statutare în anul 2011, respectiv in anul 2012 pe seama
rezultatului reportat.

3. ROMGAZ SA
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA (SNGN Romgaz SA), cu sediul central
în Mediaș, este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Obiectul de activitate
principal al societății este extracția hidrocarburilor. Compania Romgaz este o societate pe
acțiuni, în care statul, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, este
acționar majoritar al societății deținând 70,01% din acțiuni. Fondul Proprietatea deține 14,99%
din acțiuni, iar restul de 15% din acțiuni sunt deținute de alți acționari.
Indicatori % in total
Active imobilizate 58.3%
Active curente 41.70%
Total 100%
Capitalurii proprii 85.80%
Datorii 14.20%
Total 100%
Aceste situații financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012, sunt primele
situații financiare individuale ale Societatii intocmite în conformitate cu standardele IFRS
adoptate de UE.
Societatea a facut o reconciliere situatiei poziției financiare și a capitalurilor proprii raportate
în conformitate cu principiile contabile anterioare cu capitalurile proprii în conformitate cu IFRS,
atât la data de trecere la IFRS (1 ianuarie 2010) cât și la sfârșitul ultimei perioade a celei mai
recente situații a pozitiei financire a Societăţii în conformitate cu principiile contabile anterioare
(31 decembrie 2012), precum și o reconciliere a rezultatului global în conformitate cu IFRS
pentru cea mai recenta perioadă prezentata în situațiile financiare anuale ale entității (pentru anul
2012).
Unele dintre cele mai importante efecte ale trecerii la IFRS sunt descrise mai jos:
(i) Corectarea erorilor - valoarea contabilă a creanţelor: Unul dintre cele mai mari solduri de
creanţe clienţi a fost presupus a fi recuperabil ca urmare a unui acord de plata în natură, prin care
S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. urma sa transfere una dintre centralele sale
electrice (CET IERNUT) către S.N.G.N. Romgaz S.A. Un raport de evaluare independent a făcut
această presupunere invalidă. Pentru tot soldul acestei creanțe s-a constituit o ajustare pentru
depreciere în aceste situații financiare
(ii) Rezerve din reevaluare şi imobilizările corporale: La data adoptării pentru prima dată a IFRS
(data de trecere fiind 1 ianuarie 2010), Societatea a adoptat valoarea justă a imobilizărilor
corporale ca si cost presupus. În conformitate cu standardele de contabilitate locale, Societatea a
prezentat elemente de imobilizări corporale la valori reevaluate. In anul incheiat la 31 decembrie
2011, Societatea a reevaluat imobilizările corporale pentru situatiile financiare statutare. Ţinând
cont de faptul că în situațiile sale financiare intocmite conform IFRS, Societatea utilizează
modelul bazat pe cost pentru imobilizarile corporale, rezultatele reevaluării statutare au fost
anulate. Raportul privind valoarea justă a condus la o creștere de 1.440.811 mii RON a
imobilizărilor corporale. Ulterior, situatiile financiare au fost ajustate pentru a reflecta noul cost
presupus în mișcarea și amortizarea imobilizărilor sale corporale.
(iii) Corectarea erorilor - provizionul de dezafectare: Societatea a reanalizat termenele de
concesiune utilizaţe si numarul total de sonde folosit în calculul provizionului de dezafectare,
identificând erori privind termenele folosite si sondele pentru care exista obligatia de
dezafectare.
(iv) Impozitul amânat: În conformitate cu standardele locale de contabilitate, conceptul de
impozit amânat nu este recunoscut. Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”, diferențele temporare
impozabile, care sunt acele diferențe temporare ce vor genera valori impozabile in determinarea
profitului impozabil (pierderii fiscale) al perioadelor viitoare atunci când valoarea contabilă a
activului sau a datoriei este recuperată sau decontată, și diferențele temporare deductibile, care
sunt diferențe temporare ce vor genera valori deductibile in determinarea profitului impozabil
(pierderii fiscale) al perioadelor viitoare când valoarea contabilă a activului sau a datoriei este
recuperată sau decontată, ar trebui să genereze datorii privind impozitul amânat sau active
privind impozitul amânat. O ajustare pentru recunoașterea datoriei privind impozitul amânat a
fost inregistrata in rezultatul reportat, în situațiile financiare de deschidere ale Societatii la data
de trecere la IFRS, și ulterior în profitul sau pierderea fiecarui an.

4. Zentiva SA
Societatea, denumita anterior SICOMED S.A. Bucuresti (“Sicomed”) a fost infiintata in 1962
ca Intreprinderea de Medicamente BUCURESTI (“IMB”). Sediul actual al Societatii este B-dul
Theodor Pallady nr. 50, Bucuresti. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul J40/363/1991. In 1990 Sicomed a devenit societate pe actiuni, prin incorporarea si
preluarea intregului patrimoniu al fostei IMB in conformitate cu Decizia Guvernului. Capitalul
social initial a fost rezultatul diferentei dintre active, inclusiv evaluari specifice a terenului si
cladirilor donate de catre Stat Societatii, in conformitate cu Decizia Guvernului, si pasivele
detinute la aceeasi data.
Indicatori % in total
Active imobilizate 21.6%
Active curente 78.37%
Total 100%
Capitalurii proprii 70.22%
Datorii 29.78%
Total 100%

La 1 ianuarie 2016, valoarea primei de emisiune include efectul ajustarilor de hiperinflatie,


asa cum este cerut de aplicarea IAS 29. Societatea a adoptat pentru prima oara Standardele
Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana, cu exceptia
prevederilor IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda
functionala si pregateste situatii financiare in conformitate cu aceste standarde, de la data
tranzitiei, 1 ianuarie 2011.
Pentru conversia la IFRS conform ordinului 1286/2012, Societatea a inregistrat o ajustare
pentru hiperinflatie atat pentru capital social cat si pentru primele de emisiune pentru perioada
1992-2003 cand Romania a fost considerata stat cu economie hiperinflationista. In anul 2015,
conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 29 aprilie 2015 s-a aprobat acoperirea
pierderii contabile in suma de 273.746.023 RON rezultata ca urmare a ajustarilor generate de
trecerea la standardele IFRS din ajustarile de hiperinflatie aferente capitalului social.

5. OMV
OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din România și din Europa de Sud-Est.
Suntem activi pe întregul lanț valoric al energiei: de la sonde care produc țiței și gaze, până la de
carburanți și producția de energie electrică. În fiecare an, angajații noștri depun eforturi de
milioane de ore de muncă pentru a furniza energia pentru viața modernă de zi cu zi: lumină,
căldură și combustibili pentru mobilitate.
Indicatori % in total
Active imobilizate 78.3%
Active curente 21.72%
Total 100%
Capitalurii proprii 70.47%
Datorii 29.53%
Total 100%

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011 şi pentru toate exerciţiile financiare precedente,
OMV Petrom S.A. a întocmit situaţiile financiare individuale în conformitate cu reglementările
contabile româneşti (principiile contabile locale) reprezentate de OMF 3055/2009 pentru anii
2011 şi 2010. La 31.12.2012 este primul set de situaţii financiare individuale întocmit conform
IFRS adoptate de către UE.
La data primei aplicări a IFRS în situaţiile financiare consolidate (data tranziţiei fiind 1
ianuarie 2005), Societatea a adoptat valoarea justă a imobilizărilor corporale şi necorporale ca şi
cost al acestor imobilizări. Conform paragrafului D17 al Anexei D din IFRS 1, dacă o societate-
mamă aplică pentru prima oară IFRS în situaţiile financiare individuale la o dată ulterioară
aplicării pentru prima oară a IFRS în situațiile financiare consolidate, ea trebuie să evalueze
activele şi datoriile la aceleaşi sume în ambele situaţii financiare, cu excepţia ajustărilor
constituite în vederea consolidării.
Conform principiilor contabile locale, avansurile în monedă străină plătite pentru achiziţia de
imobilizări corporale şi necorporale trebuia să fie reevaluate la sfârşitul exerciţiului financiar. În
conformitate cu IAS 21 Efectele modificării cursurilor de schimb valutar, elementele nemonetare
evaluate la cost istoric în monedă străină se translatează utilizând cursul de schimb valabil la data
tranzacţiei; în consecinţă, o ajustare de reversare/stornare a reevaluării avansurilor a fost
înregistrată în contrapartidă cu rezultatul reportat.
Conform principiilor contabile locale, contabilitatea de acoperire a riscurilor nu era permisă;
conform IAS 39, s-a înregistrat o ajustare de creştere a valorii imobilizărilor corporale în
contrapartidă cu rezultatul reportat. În conformitate cu principiile contabile locale, elementele
trecute pe cheltuieli se vor derecunoaşte din registrele contabile.
Conform politicilor contabile locale, investiţiile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii
financiare) sunt evaluate la cost istoric minus ajustări de depreciere (dacă este cazul). Întrucât
România a avut economie hiperinflaţionistă până la data de 1 ianuarie 2004, s-a aplicat IAS 29
Raportarea financiară în cadrul economiilor hiperinflaţioniste pentru investiţiile achiziţionate
înainte de 31 decembrie 2003. În conformitate cu IAS 29, activele şi datoriile nemonetare sunt
restatate, iar costul restatat pentru fiecare element, sau costul minus ajustări de depreciere, se
determină prin aplicarea asupra costului istoric şi asupra deprecierii a variaţiei indicelui general
de preţ dintre data achiziţionării şi data raportării. S-a înregistrat o ajustare de creştere a valorii
investiţiilor în contrapartidă cu rezultatul reportat.
Costul de producţie al stocurilor include costurile directe cu amortizarea. Datorită faptului că
valoarea contabilă a activelor productive conform IFRS era diferită de valoarea acestora conform
politicilor contabile locale, rezultă că şi costurile directe cu amortizarea cuprinse în valoarea
stocurilor erau diferite. În consecinţă, s-a înregistrat o ajustare de restatare a costului de
producţie.
Conform politicilor contabile locale, conceptul de impozit pe profit amânat nu era recunoscut.
Conform IAS 12 Impozitul pe profit, s-a înregistrat o ajustare de recunoaştere a creanţei privind
impozitul pe profit amânat în contrapartidă cu rezultatul reportat.
O reclasificare din rezerve în alte datorii financiare a fost efectuată în legătură cu valoarea
terenurilor obţinute de către Societate de la statul român, care vor fi folosite la creşterea
capitalului social. Conform politicilor contabile locale, aceste terenuri obţinute de la stat au fost
înregistrate în rezerve; conform IFRS, această tranzacţie îndeplineşte criteriile de recunoaştere ca
şi datorie.
Societatea a contractat diverse instrumente pentru protecţia fluxurilor de numerar din
vânzarea produselor împotriva riscurilor de scădere a preţurilor. În conformitate cu principiile
contabile locale, contabilitatea de acoperire a riscurilor nu era permisă şi rezultatele din utilizarea
instrumentelor de acoperire a riscurilor erau recunoscute în momentul realizării acestora, în
rezultatul financiar. Conform IAS 39, partea eficientă a modificării valorii juste a contractelor de
acoperire împotriva riscurilor de trezorerie este recunoscută iniţial direct în capitalurile proprii,
fiind transferată în profitul sau pierderea perioadei sau perioadelor când fluxurile de numerar
previzionate, acoperite împotriva riscurilor, se reflectă în contul de profit şi pierdere. Partea
ineficientă a contractelor de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie este recunoscută imediat
în situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

S-ar putea să vă placă și