Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE


FACULTATEA DE ŞTIINŢE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI FIZICĂ
http://econ.cunbm.utcluj.ro

GHIDUL
EXAMENULUI DE LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII
INFORMATICĂ ECONOMICĂ

DOMENIUL
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
CUPRINS

1. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ ......................................... 3

2. CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ .......................... 4

3. STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ....................................................... 5

4. REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ .................................................... 6

5. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ....... 10

6. SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ ................................................... 11

7. RECOMANDĂRI FINALE .............................................................................. 12

Acest Ghid al Examenului de Licență a fost discutat, completat și aprobat în ședință


de departament. Ulterior, ghidul ar putea fi modificat (actualizat) în conformitate
cu prevederile din „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor
de finalizare a studiilor”, aprobat de Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca
după publicarea acestui ghid.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 2


1. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ
Art.1. Prezentul Ghid al Examenului de Licență s-a întocmit pe baza Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, aprobat de
Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, disponibil pe site-ul Web al UTCN, în
pagina Web Regulamente studenți). Prevederile de mai jos ar putea fi schimbate datorită
modificărilor din regulamentele UTCN apărute după publicarea acestui Ghid.
Art.2. Examenul de Licență constă din două probe orale, după cum urmează:
• PROBA 1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
• PROBA 2. Prezentarea și susținerea publică a lucrării de licență.
Art.3. Candidații înscriși la Examenul de Licență primesc de la comisie două note, astfel:
• Nota la PROBA 1, care reflectă nivelul cunoștințelor fundamentale și de
specialitate;
• Nota la PROBA 2, care reflectă două lucruri distincte: valoarea lucrării de licență,
dar și capacitatea candidatului de a prezenta într-un mod coerent propria lucrare,
utilitatea ei în mediul economic și, mai ales, propriile realizări și contribuții.
Art.4. Cele două note la probele Examenului de Licență sunt medii aritmetice (cu două
zecimale, fără rotunjire) ale notelor acordate de membrii comisiei (exclusiv secretarul).
Un candidat promovează Examenul de Licență dacă media aritmetică a celor două note
este cel puțin 6,00, în condițiile în care fiecare din cele două note este cel puțin 5,00.
Art.5. Conform Regulamentului precizat la Art.1 de mai sus, notele acordate de fiecare
membru al comisiei de licență, la probele orale de examen, sunt numere întregi de la 1 la
10 și nu se consemnează într-un document scris sau electronic. După terminarea
examinării candidaților are loc deliberarea comisiei privind acordarea notelor și calculul
mediilor. Această deliberare nu este publică.
Art.6. Rezultatele candidaților la probele Examenului de Licență se comunică prin afișare la
avizierul Facultății de Științe sau al Departamentului de Științe Economice, precum și pe
site-ul Web al Facultății de Științe sau al Departamentului de Științe Economice în termen
de cel mult 48 de ore de la data susținerii acestora.
Art.7. Candidații care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat la
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, UTCN, pot repeta examenul într-o sesiune
ulterioară organizată de UTCN, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în
conformitate cu reglementările Senatului UTCN.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 3


2. CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ
Art.8. Conform Regulamentului UTCN menționat la Art.1, documentarea și elaborarea
lucrării de licență se face sub îndrumarea unui coordonator științific. Candidatul și
coordonatorul discută și stabilesc o temă, iar aceasta trebuie comunicată la Departamentul
de Științe Economice și Fizică. Lista cu temele lucrărilor de licență aprobate și cu
coordonatorii lor devine definitivă în ultima zi din săptămâna a patra din semestrul 2.
Lista trebuie aprobată și semnată de Directorul Departamentului de Științe Economice și
Fizică. În ziua examenului, Secretarul Comisiei de Licență va primi de la Departamentul
de Științe Economice lista cu temele lucrărilor de licență aprobate, semnată de director.
Art.9. La acordarea notelor membrii comisiei de licență vor lua în considerare următoarele:
A. Criterii privind conținutul și organizarea lucrării de licență
• concordanța dintre conținut și tema lucrării;
• existența unui studiu de caz efectuat în mediul economic;
• existența unor concluzii în urma studiului de caz din care să reiasă necesitatea
aplicației informatice realizate de candidat;
• formularea clară a cerințelor tehnologice și funcționale pentru aplicația informatică;
• claritate în prezentarea tehnologiilor folosite;
• prezentarea clară (text și imagini) a modului în care s-a realizat aplicația informatică;
• prezentarea modului în care aplicația informatică realizată îndeplinește cerințele
tehnologice și funcționale stabilite în urma studiului de caz;
• corectitudinea gramaticală și abilitățile de exprimare în scris ale candidatului;
• corectitudinea științifică atât în domeniul economic, cât și în domeniul informatic;
• capacitatea candidatului de a dovedi că este autorul aplicației informatice prezentate.
B. Criterii privind documentarea și contribuțiile absolventului
• documentare pe baza unor lucrări de actualitate (cărți, articole, pagini Web, legi etc.);
• corectitudinea utilizării referințelor bibliografice;
• originalitatea candidatului în abordarea problemelor propuse prin temă;
• corectitudinea soluțiilor propuse de candidat pentru rezolvarea temei;
• ponderea contribuțiilor personale a absolventului în ansamblul lucrării;
• conținutul și valoarea concluziilor finale și propunerilor de dezvoltare a temei.
C. Criterii privind prezentarea și susținerea lucrării de licență
• capacitatea candidatului de a folosi instrumente moderne de prezentare;
• nivelul prezentării (structurare, claritate, concizie, încadrare în timpul alocat);
• prezentarea concisă a studiului de caz și a necesității aplicației realizate de candidat;
• coerență și claritate în prezentarea funcționării aplicației informatice realizate;
• prezentarea modului de gestiune a datelor economice în aplicația informatică;
• capacitatea de evidențiere a contribuțiilor personale;
• capacitatea de a susține soluția tehnologică folosită, dar și cunoașterea altor soluții;
• gradul de cunoaștere și utilizare a limbajului de specialitate;
• corectitudinea și nivelul răspunsurilor date la întrebările comisiei.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 4


3. STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENȚĂ
Art.10. Cerințele privind structura lucrării de licență se referă la următoarele:

1) coperta exterioară și pagina cu titlul lucrării de licență (vezi anexele acestui ghid);
2) aspectul, poziția și conținutul cuprinsului lucrării (vezi Art.16);
3) existența unui studiu de caz (la o unitate economică sau la o instituție publică);
4) formularea clară a necesității aplicației informatice și a obiectivele sale;
5) o scurtă prezentare a tehnologiile folosite, cu referințele bibliografice necesare;
6) prezentarea modului de realizare a aplicației informatice:
• proiectarea bazei de date, dacă există (diagramă și explicații);
• mediul de dezvoltare folosit, proiectul realizat (imagini și explicații);
• proiectarea interfețelor vizuale (imagini și explicații);
• scrierea codului care implementează diverse metode și algoritmi (aici se
inserează imagini esențiale și porțiuni relevante de cod, restul la anexe);
7) prezentarea modului de lucru al aplicației de către viitorii utilizatori:
• imagini și explicații care să arate că au fost atinse obiectivele aplicației;
• explicații care arată utilitatea aplicației și valoarea ei în mediul economic;
8) concluziile finale (cu evidențierea contribuțiilor proprii la realizarea temei);
9) propuneri de dezvoltare a aplicației sau a întregii teme;
10) bibliografia (vezi Art.16);
11) anexele din lucrarea de licență (vezi Art.16)
Aici pot să apară capturi de ecran cu aplicația în rulare, sau pot fi scrise porțiuni
consistente din codul aplicației realizate, care arată în detaliu clasele folosite,
metodele și funcțiile utilizate, modul cum au fost realizate operațiile esențiale asupra
datelor, conexiunile făcute, modul în care au fost tratate excepțiile etc.

Este foarte important ca lucrarea de licență să evidențieze concluziile și contribuțiile proprii


ale absolventului, precum și eventualele posibilități de dezvoltare a aplicației efectuate.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 5


4. REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ
Art.11. Lucrarea de licență se realizează cu un procesor de documente modern, recomandat
fiind Microsoft Word versiunile 2007 / 2010 / 2013. La finalul redactării, candidatul
trebuie să aibă un fișier format DOCX pe care să-l poată preda la înscrierea la licență.
Art.12. În fișierul DOCX și, ulterior, în prezentarea PowerPoint format PPTX trebuie
folosite diacritice. Utilizarea corectă a literelor alfabetului limbii române este obligatorie.
Art.13. Lucrarea de licență trebuie predată în forma legată (nu doar cu spirală).
Atenție! Candidații trebuie să țină cont de faptul că legarea lucrării poate dura câteva zile.
Art.14. Coperta și prima pagină (cu titlul lucrării) vor avea conținutul și forma prezentată în
Anexe sau în exemplele de pe pagina Web a Departamentului de Științe Economice.
Art.15. Responsabilitatea pentru respectarea acestor cerințe în procesul de elaborare și
redactare a lucrărilor de licență revine candidaților. Nerespectarea cerințelor de redactare
prezentate în acest ghid poate conduce la neaprobarea înscrierii la examenul de licență,
sau chiar la nepromovarea examenului de licență.
Art.16. Regulile de redactare a lucrării de licență sunt prezentate mai jos:
PAGINA
• Dimensiunea paginii: format A4, portret (21 x 29,7 cm)
• Marginile paginii: Left: 3,0 cm, restul 2,5 cm . Detalii: Antet: 1,5 cm, Subsol: 1,5 cm.
• Lucrarea de licență se va scrie doar pe o singură față a colii de hârtie.
• Textul de bază (Body Text) se va scrie cu Times New Roman, 12 points, justified.
• Paragrafele obișnuite (Body Text) au o spațiere la 1,15 rânduri (line spacing).
• Numerotarea paginilor se face cu cifre arabe (1, 2 …n) în subsolul paginii, centrat.
• Numerotarea începe cu prima pagină din primul capitol și continuă până la final.
TITLURILE
• Conținutul lucrării va fi grupat pe capitole, subcapitole și sub-subcapitole.
• Fiecare capitol trebuie să înceapă pe o pagină nouă.
• Un titlu nu trebuie să fie ultimul rând pe pagină.
• Titlurile se numerotează cu cifre arabe (ex. 1., sau 1.3. sau 1.3.2.).
• Se recomandă definirea de la început a stilurilor Heading 1, Heading 2, Heading 3 și
evident, Body Text. Astfel, cuprinsul documentului va putea fi creat și actualizat
automat, dacă se dorește.
• Titlurile de nivel 1, 2 și 3 se scriu astfel:
Heading 1: Arial 14 pt, Bold, Center, majuscule (all capitals)
Heading 2: Arial 13 pt, Bold, Center, majuscule (all capitals)
Heading 3: Arial 12 pt, Bold, Left, majuscule, Indentare 1 tab (~1,27 cm).
• Titlurile capitolelor se numerotează continuu 1, 2, … n. Subcapitolele se numerotează
în funcție de numărul capitolului din care fac parte, folosind maxim 3 cifre pentru
numerotare (ex:, 1.2 și 1.2.3 se vor folosi, dar numerotarea 1.2.3.4 nu se va folosi).

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 6


• Titlurile de rang 4, dacă există, se scriu aliniate la stânga, cu 12 pt, bold, prima literă
majusculă, fără numerotare. Spațierea rândului este ca la textul obișnuit (Body Text).
• Titlurile au anumite spații până la text, înainte și după (before / after)
Heading 1: before: 18 points, after: 18 points
Heading 2: before: 12 points, after: 12 points
Heading 3: before: 12 points, after: 6 points.

CUPRINSUL
• Cuprinsul lucrării este format din lista titlurilor de nivel 1, 2 și 3 (Heading 1, 2 și 3)
• El se plasează la începutul lucrării propriu-zise, după pagina de titlu. Se recomandă
crearea și actualizarea automată a cuprinsului în Microsoft Word.

TABELELE
• Tabelele se centrează pe rândul respectiv, la nivelul paginii A4.
• Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu și un număr de ordine între tabele (de la 1 la n).
• Titlul tabelului este scris drept și centrat deasupra tabelului (vezi exemplul de mai jos).
• Dacă s-a folosit o sursă bibliografică externă, atunci sub tabel se indică această sursă.
• În textul lucrării, referirea la tabele se face prin numărul lor (exemplu: vezi Tabelul 2).

Exemplu pentru tabele:

Tabelul 2. Evoluția situației bugetului de stat a României în perioada 2009-2015


Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deficitul bugetului
consolidat, în % PIB 3,2 -4,6 -0,4 -2,4 -2,9 -4,1 -3,9
Sursa: (Alfa, 2010: 75)
FIGURILE
• Figurile (imagini, graficele, diagramele) se centrează pe rândul respectiv.
• Trebuie evitate imaginile compuse din diferite elemente grafice create în Word.
• Imaginile trebuie realizate cu editoare grafice mai performante decât Word sau chiar
cu editoare specializate. De exemplu, diagramele organizațiilor, fluxurile de operații
sau diagramele rețelelor de calculatoare pot fi realizate în Visio, apoi salvate pe disc
într-un format grafic (PNG, GIF, JPG) și, ulterior, ele se vor insera în documentul
Word. Graficele bazate pe serii de valori numerice pot fi realizate în Excel și apoi
importate direct în documentul Word. Imaginile inserate în documentul Word ca un
obiect dreptunghiular unitar se poziționează și se redimensionează ușor în pagină.
• Figurile se numerotează cu cifre arabe, crescător de la 1 la n, iar titlul acestora se scrie
sub ele (vezi exemplul de mai jos). Dacă s-a folosit o sursă bibliografică externă,
atunci sub figură se indică această sursă, altfel se scrie “prelucrare proprie” ca în
exemplul de mai jos.
• În textul lucrării, referirea la figuri se face prin numărul lor (ex. “conform Figurii 2”).

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 7


Exemplu pentru figuri:

1000,000 812,340 822,893 796,000


724,989
800,000 603,821
600,000
Cheltuieli curente
400,000 157,036 190,494 181,000
200,000 Cheltuieli de capital
0,000
2009 2010 2011 2012

Figura 12. Evoluția cheltuielilor curente și de capital în perioada 2009-2012


Sursa: prelucrare proprie
ECUAȚIILE
• Ecuațiile trebuie scrise cu editorul de ecuații din Word, trebuie centrate pe rând și
numerotate în stânga, la capătul rândului, între paranteze rotunde, după exemplul:
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑐𝑐 2 +1 √𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (4)

NOTELE DE SUBSOL
• Notele de subsol se vor evita pe cât posibil, dar se pot folosi pentru anumite precizări
de natură conceptuală sau faptică.
• În notele de subsol nu se vor scrie referințe bibliografice. Acestea vor respecta reguli
specifice, precizate mai jos.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
• Pentru a face o referire bibliografică la o lucrare în ansamblul ei se vor preciza în
cadrul textului „numele autorului” și „anul publicării” astfel: un singur autor (Alfa,
2010), doi autori (Alfa & Beta, 2012), sau mai mult de doi autori (Alfa et al., 2003).
• Atunci când în paragraful considerat se face referire distinctă la o idee dintr-o
cercetare anterioară se precizează și numărul paginii unde poate fi identificată această
sursă. Spre exemplu: (Alfa, 2010: 75).

BIBLIOGRAFIA
• Bibliografia utilizată la realizarea lucrării de licență trebuie plasată în partea ei finală,
după capitolele lucrării, dar înainte de Anexe.
• Bibliografia trebuie să conțină doar acele surse bibliografice citate în text.
• Numerotarea lucrărilor se face în ordine crescătoare de la 1 la n pentru întreaga
bibliografie (vezi exemple mai jos.
• Lista de lucrări cu autori precizați se ordonează alfabetic după primele litere din
numele autorului unic sau al primului autor.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 8


• Lucrările fără autori precizați se grupează în a doua parte a bibliografiei, după lucrările
cu autori. Aceste lucrări trebuie ordonate alfabetic după titlul lucrării.
• În cazul mai multor lucrări de același autor (sau aceeași autori) lucrările se
menționează cronologic, începând cu data mai veche.
• Dacă lucrarea de la bibliografie are un coordonator menționat, se va consemna numele
acestuia și precizarea (coord.) în paranteză.
• În cazul lucrărilor cu mai mult de 6 autori se trece primul autor urmat de "et.al".
• Dacă sunt mai mulți autori fără un coordonator se va utiliza varianta cu trei steluțe ***
după care se inserează titlul lucrării (vezi exemplele de mai jos).
• Se recomandă utilizarea a minim 10 surse bibliografice (și citarea lor în text).
Exemple pentru bibliografie (cărți, articole din reviste, pagini Web, legislație etc.):
1. Brockschmidt, K, Prem, L. (2010). Microsoft Data Development Technologies:
Past, Present, and Future. Microsoft Developer Network, disponibil la
https://msdn.microsoft.com/library/ee730343.aspx , accesat la 01.07.2016.
2. Jorgensen, A., Ball, B., Wort, S., LoForte, R., Knight, B. (2014). Professional
Microsoft SQL Server 2014 Administration, Wiley Publishing, USA.
3. Toader, C. (2005). Programarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca.
4. Toader, C. (2013) Secure Service Replication in Economic Information Systems,
Review of Management and Economic Engineering, nr.2/2013, vol.12, 27-34.
5. *** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat iulie 2016.
6. *** OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, actualizat.

ANEXELE
• În lucrarea de licență, anexele sunt poziționate după bibliografie.
• Fiecare anexă începe pe o pagină nouă.
• Fiecare anexă are un număr de ordine (ANEXA 1, ANEXA 2 …) și un titlu distinct
(exemplu: ANEXA 2. Codul funcției de optimizare).
• În textul lucrării de licență o anexă se menționează prin numărul ei de ordine
(exemplu: “codul funcției de optimizare este prezentat în Anexa 2”).

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 9


5. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ
Art.17. Înscrierea candidaților la examenul de licență se face pe bază de cerere-tip, care se
depune la secretariatul Facultății de Științe cu cel puțin 7 zile înainte de începerea
examenului de licență.
Art.18. Cererea de înscriere trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
• lucrarea de licență printată pe hârtie A4, pe o singură față, legată la o tipografie;
• două CD-uri identice care conțin fișierul DOCX cu conținutul lucrării, precum și
toate fișierele aplicației candidatului;
• declarația pe propria răspundere a candidatului privind autenticitatea lucrării de
licență, completată cu mâna cu pix/stilou de culoare albastră (nu neagră !) și
semnată de candidat (vezi modelul din Anexele acestui Ghid);
• fișa de evaluare a Lucrării de Licență, completată și semnată de coordonatorul
științific (formatul acestei fișe este indicat în Anexele acestui Ghid);
• copie legalizată a certificatului de naștere al candidatului;
• copie simplă a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
• copie simplă a actului de identitate BI / CI;
• diploma de bacalaureat în original;
• 2 poze tip pașaport;
• chitanța cu suma aferentă taxei de licență (dacă este cazul).
Art.19. Candidații trebuie să predea lucrările de licență conducătorilor științifici cu două
săptămâni înainte de data programată pentru susținere, pentru ca aceștia să poată face
evaluarea lucrării și să poată completa la timp Fișa de Evaluarea a Lucrării de Licență.
Art.20. Nu se admite înscrierea unui candidat la examenul de licență fără Declarația de
autenticitate sau fără Fișa de Evaluare completată și semnată de coordonatorul științific.
De asemenea, nu se admite înscrierea unui candidat la examenul de licență cu o altă temă
decât cea din Lista lucrărilor de licență aprobate și semnate de Directorul Departamentului
de Științe Economice (vezi Art. 8).
Art.21. Pentru participanții din alte instituții de învățământ superior pe lângă documentele
menționate mai sus, mai trebuie adusă o adeverință de la instituția unde a absolvit sau
diploma de studii în original cu menționarea specializării absolvite, a promoției, a duratei
studiilor, a formei de învățământ și a acceptării prezentării la examenul organizat de
UTCN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, precum și foaia matricolă eliberată de
instituția de învățământ superior în care s-au finalizat studiile.
Art.22. Prevederile pentru participanții din alte instituții ar putea fi schimbate/actualizate
datorită modificărilor din regulamentele UTCN apărute după publicarea acestui Ghid.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 10


6. SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ
Art.23. Candidații înscriși la examenul de licență își susțin lucrarea în fața unei comisii.
Art.24. Candidatul face, mai întâi, o prezentare a lucrării sale folosind PowerPoint. Această
prezentare este esențială pentru o evaluare conform Criteriilor de evaluare a lucrării de
licență, precizate anterior în acest Ghid la titlul 2.
Art.25. Timpul alocat prezentării lucrării în fața comisiei este de circa 7 minute.
Art.26. Prezentarea PowerPoint va conține aproximativ 17 slide-uri.
Orientativ (!), prezentarea PowerPoint va avea următoarea structură:
• Slide 1: facultatea, specializarea, titlul lucrării de licență,
conducătorul științific, absolventul,
anul (mai precis, anul examenului de licență);
• Slide 2: cuprinsul lucrării de licență (titlurile de tip Heading 1 și 2);
• Slide 3÷4: studiul de caz (societatea/instituția, necesitatea unei aplicații, scopurile);
• Slide 5: tehnologiile folosite (Ce s-a folosit? Pentru ce? Ce alte variante există?);
• Slide 6÷9: modul de realizare a aplicației (baza de date, mediul de lucru, proiectul);
• Slide 10÷14: modul de utilizare a aplicației (imagini cu operații și rezultate);
• Slide 15÷17: concluzii finale, contribuții proprii la realizarea temei,
posibilități de dezvoltare a aplicației prezentate.
Art.27. După prezentarea făcută de candidat, comisia va pune întrebări candidatului, adică se
vor desfășura efectiv Probele 1 și 2 din Examenul de Licență (vezi Art. 2).
Art.28. Comisia de licență poate cere candidatului să explice anumite porțiuni de cod sau să
facă anumite modificări în codul programelor prezentate ca fiind “originale” pentru a
verifica dacă acestea sunt produsul gândirii sale și nu sunt plagiate.
Art.29. Lucrările de licență care sunt aduse în fața Comisiei pentru Examenul de Licență fără
Declarația de autenticitate, sau fără Fișa de Evaluare completată și semnată de
coordonatorul științific, nu sunt acceptate pentru susținere. În ziua desfășurării examenului
de licență, secretarul comisiei de licență trebuie să verifice dacă toate lucrările pregătite
pentru susținere în ziua respectivă sunt însoțite de aceste două documente.
Art.30. Lucrările de licență care sunt aduse în fața Comisiei pentru Examenul de Licență și
se constată că au altă temă decât cea din Lista lucrărilor de licență aprobate și semnate de
directorul Departamentului de Științe Economice (vezi Art. 8) se consideră RESPINSE.
În ziua desfășurării examenului de licență, secretarul comisiei de licență trebuie să verifice
dacă toate lucrările pregătite pentru susținere în ziua respectivă sunt pe Lista cu temele
lucrărilor de licență aprobate de directorul Departamentului de Științe Economice (Art. 8).

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 11


7. RECOMANDĂRI FINALE
1. Lucrarea de licență se va axa pe studiul de caz, aplicația informatică și concluziile proprii.
2. Minim 70% din lucrarea scrisă prezintă aspecte practice: formularea obiectivelor
aplicației informatice, argumente pentru alegerea tehnologiilor, modul în care s-a realizat
aplicația practică (interfețele vizuale și funcțiile/metodele care efectuează calculele
principale), modul de utilizare a aplicației informatice, concluziile proprii.
3. Maxim 30% din lucrarea scrisă prezintă aspecte teoretice din bibliografia studiată.
Mai mult, noțiunile teoretice trebuie prezentate cât mai succint și trebuie să se refere la
aplicația practică realizată și la tehnologiile folosite.
4. Se recomandă ca lucrarea de licență, fără anexe, să fie de minim 40 de pagini și maxim
60 de pagini cu text, tabele, ecuații, figuri, scurte secvențe în limbaj de programare.
5. În Anexe (max. 25% din numărul de pagini al lucrării) se pot scrie porțiuni consistente
din codul aplicației realizate, pentru a evidenția mai bine munca depusă de absolvent. Tot
aici pot să apară capturi de ecran cu aplicația în timpul rulării.
6. Lucrarea se tipărește doar pe fața unei coli A4, redactarea va respecta cerințele precizate
anterior în acest Ghid și, la final, lucrarea va fi legată în coperți cartonate (nu se va folosi
legarea cu spirală).
7. Pentru a susține cu succes Examenul de Licență, candidații ar trebui să studieze cu atenție
Criteriile de Evaluare a Lucrării de Licență, precizate la titlul 2 din acest Ghid.
8. Prezentarea PowerPoint pentru susținerea lucrării este un instrument eficient pentru ca
absolventul să arate comisiei pregătirea sa, valoarea lucrării sale de licență, dar și
abilitățile sale de a prezenta clar și succint o temă dată. Recomandăm candidaților să
acorde prezentării o importanță suficient de mare.
9. Prezentarea trebuie axată pe realizările concrete ale absolventului, evidențiind legătura cu
mediul economic, obiectivele aplicației practice, nivelul de cunoaștere a tehnologiilor
informatice, modul cum a lucrat, rezultatele sale, concluziile și contribuțiile proprii.
10. Recomandăm candidaților să repete prezentarea lucrării, în zilele dinaintea Examenului de
Licență, și să facă ajustările necesare pentru claritate, coerență și încadrarea în timpul
stabilit, precizat la titlul 6 din acest Ghid.

Ghidul examenului de licență – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 12


ANEXE la prezentul Ghid

1. Coperta exterioară (formatul)


2. Coperta interioară/Pagina de titlu (formatul)
3. Cerere-tip pentru aprobarea temei de licență
4. Declarația de autenticitate (pe propria răspundere)
5. Fișa de apreciere a lucrării de licență
(pentru coordonatorul științific)
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA (16pt)
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE (16pt)
FACULTATEA DE ȘTIINȚE (16pt)
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ECONOMICĂ (16pt)

LUCRARE DE LICENȚĂ (36pt)

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: (14pt)


GRADUL DIDACTIC PRENUME NUME (14pt)

ABSOLVENT: (14pt)
PRENUME NUME (14pt)

2018(26pt)
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA (16pt)
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE (16pt)
FACULTATEA DE ȘTIINȚE (16pt)
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ECONOMICĂ (16pt)

LUCRARE DE LICENȚĂ (26pt)

APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU …


sau
STUDIUL … LA S.C. … / BANCA …(22pt)

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: (14pt)


GRADUL DIDACTIC PRENUME NUME (14pt)

ABSOLVENT: (14pt)
PRENUME NUME (14pt)

2018(26pt)
DE ACORD, coordonator științific, AVIZAT Director Departament,

___________________________________ _______________________________
(semnătura coordonatorului științific) (semnătura directorului de departament)

Domnule Director de Departament,

Subsemnatul / Subsemnata _______________________________________________


student(ă) în anul III la specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ, vă rog să aprobați
tema lucrării mele de licență:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Coordonator științific (inclusiv gradul didactic): ____________________________________

Tema vizează direct următoarele aspecte din economie (pot fi selectate mai multe):

□ Contabilitate □ Finanțe / Bănci □ Aprovizionare și desfacere


□ Marketing □ Managementul calității □ Management public
□ Producție □ Comerț □ Transporturi
□ Resurse umane □ Altele (precizați aici):
Tema vizează direct următoarele aspecte din informatică (pot fi selectate mai multe):

□ Sisteme de operare □ Programare pe obiecte □ Baze de date


□ Limbajul C / C++ / C# □ Limbajul Java □ Limbajul PHP
□ Rețele de calculatoare □ Algoritmi de calcul □ Modelare / Optimizare
□ Aplicații Windows □ Aplicații Web □ Aplicații mobile
□ Altele (precizați aici):

Data: ________________________ ______________________________


(semnătura studentului)
Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență

(se completează de mână, cu stilou sau pix de culoare albastră)

Subsemnatul (a) (cu majuscule) ,


legitimat(ă) cu BI/CI seria nr. , CNP ,
autorul (autoarea) lucrării de licență cu titlul:

elaborată în vederea susținerii examenului de FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ,


programul de studii INFORMATICĂ ECONOMICĂ, la FACULTATEA DE ȘTIINȚE
din cadrul UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA,
sesiunea a anului universitar , declar pe proprie
răspundere că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza
cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate în textul lucrării
și în bibliografie.

Declar că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite
cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de
examen de licență/diplomă/disertație.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false voi suporta sancțiunile administrative,
respectiv, anularea examenului de licență.

DATA: NUMELE ȘI PRENUMELE (cu majuscule):

________________________________________

SEMNĂTURA: __________________________
FIŞA DE APRECIERE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ

1. Tema lucrării___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Numele și prenumele absolventului/absolventei

3. Promoția: ____________________

4. Gradul didactic, numele și prenumele coordonatorului științific:

CONSTATĂRI (se taie cu o linie varianta care nu corespunde):


1. Absolventul/Absolventa și-a adus / nu și-a adus o reală contribuție la
realizarea temei, studiind literatura de specialitate și, la nevoie, legislația
din domeniu.
2. Pentru realizarea aplicației practice absolventul/absolventa a folosit mai
multe tehnologii informatice, respectiv: ____________________________
_______________________________________________________________________
3. Lucrarea are / nu are o bibliografie din domeniul temei abordate.
4. Calitatea materialului grafic elaborat este / nu este foarte bună.
5. Condițiile de redactare a lucrării sunt / nu sunt respectate.
6. Aplicația practică are / nu are stabilite de la început obiective clare.
7. Absolventul/Absolventa a formulat / nu a formulat la final concluzii proprii
și posibilități de dezvoltare a părții teoretice sau a aplicației practice.
8. Lucrarea elaborată și concluziile formulate pot fi / nu pot fi utilizate în
practică.

Se admite lucrarea pentru susținere și se propune nota _______________________

DATA _______________________ COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,