Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI FIZICĂ

GHID

PENTRU ELABORAREA ŞI REDACTAREA


LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE

2017 - 2018
1. Organizarea examenului de disertație
Art. 1. Prezentul Ghid al Examenului de Disertaţie s-a întocmit pe baza Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, aprobat de Senatul Universității
Tehnice din Cluj-Napoca, disponibil pe site-ul Web al UTCN, în pagina Web Regulamente
studenți).

Art. 2. Scopul acestui ghid este de a furniza studenţilor un set de reguli generale pentru elaborarea
şi redactarea lucrărilor de disertaţie, astfel încât acestea să îndeplinească standardele elementare
pentru orice cercetare ştiinţifică de nivel universitar.

Art. 3. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea
lucrării de disertaţie. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică. Media de
promovare a disertaţiei este de cel puţin 6.00. Această notă este media aritmetică (cu două
zecimale, fără rotunjire) a notelor numere întregi de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei de
examen de disertaţie (exclusiv secretarul). Deliberarea comisiei nu este publică.

EXEMPLU
privind calculul mediei la prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie

9 + 10 + 9 + 10 + 10
Media: = 9,60
5
Art. 4. Rezultatele candidaților la probele Examenului de Disertaţie se comunică prin afișare la
avizierul Facultății de Științe sau al Departamentului de Științe Economice, precum și pe site-ul
Web al Facultății de Științe sau al Departamentului de Științe Economice în termen de cel mult 48
de ore de la data susținerii acestora.

Art. 5. Candidații care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat la UTCN


(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) pot repeta examenul într-o sesiune ulterioară organizată
de UTCN, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
reglementările Senatului UTCN.

2. Criterii de evaluare a lucrării de disertație


Art. 6. Conform Regulamentului UTCN precizat la Art.1, documentarea și elaborarea lucrării de
disertaţie se face sub îndrumarea unui coordonator științific. Candidatul și coordonatorul discută
și stabilesc o temă, iar aceasta trebuie comunicată la Departamentul de Științe Economice și Fizică,
prin completarea cererii prezentate în Anexa 3 din acest Ghid.

Ghidul examenului de disertaţie 1


Art. 7. Lista cu temele lucrărilor de disertaţie aprobate și cu coordonatorii lor devine definitivă în
ultima zi din săptămâna a treia din semestrul 2. Lista trebuie aprobată și semnată de Directorul
Departamentului de Științe Economice și Fizică. În ziua examenului, Secretarul Comisiei de
Disertaţie va primi de la Departamentul de Științe Economice lista cu temele lucrărilor de disertaţie
aprobate, semnată de director.

Art. 8. La acordarea notelor membrii comisiei de disertaţie vor lua în considerare următoarele:

A. Criterii privind conținutul și organizarea lucrării de disertaţie


− Conţinutul şi organizarea lucrării de disertaţie;
− Concordanța dintre conținut și tema lucrării;
− Existența unui studiu de caz efectuat în mediul economic;
− Existența unor concluzii în urma studiului de caz din care să reiasă necesitatea cercetării
realizate de candidat;
− Claritate în prezentarea metodologiei folosite;
− Prezentarea clară (text și imagini) a modului în care s-a realizat cercetarea;
− Prezentarea modului în care cercetarea realizată îndeplinește obiectivele stabilite;
− Corectitudinea gramaticală și abilitățile de exprimare în scris ale candidatului;
− Corectitudinea științifică a demersului de cercetare întreprins;
− Capacitatea candidatului de a dovedi că este autorul cercetării efectuate.

B. Criterii privind documentarea și contribuțiile absolventului


− Documentare pe baza unor lucrări de actualitate (cărți, articole, pagini Web, legi etc.);
− Corectitudinea utilizării referințelor bibliografice;
− Originalitatea candidatului în abordarea problemelor propuse prin temă;
− Ponderea contribuțiilor personale a absolventului în ansamblul lucrării;
− Conținutul și valoarea concluziilor finale și propunerilor efectuate de candidat.

C. Criterii privind competenţele date de specializarea / programul de studii


− Relevanţa temei pentru programul de studii al absolventului;
− Modul de utilizare a instrumentelor şi tehnicilor moderne din domeniul economic;
− Nivelul ştiinţific al lucrării de disertaţie.

D. Criterii privind prezentarea și susținerea lucrării de disertaţie


− Capacitatea candidatului de a folosi instrumente moderne de prezentare;
− Nivelul prezentării (structurare, claritate, concizie, încadrare în timpul alocat);
− Prezentarea concisă a studiului de caz și a necesității cercetării realizate de candidat;
− Coerență și claritate în prezentarea lucrării de disertaţie;
− Gradul de cunoaştere şi utilizare a limbajului de specialitate;
− Capacitatea de evidențiere a contribuțiilor personale;
− Capacitatea de a argumenta tehnicile şi metodele economice folosite;
− Corectitudinea și nivelul răspunsurilor date la întrebările comisiei.

Ghidul examenului de disertaţie 2


3. Structura lucrării de disertație
Art. 9. Fiecare lucrare de disertaţie va cuprinde următoarele părţi:
- coperta exterioară şi interioară;
- cuprinsul lucrării de disertaţie;
- introducerea;
- conţinutul lucrării de disertaţie;
- concluziile finale şi propunerile;
- bibliografia;
- anexele, dacă este cazul.

Art. 10. Conţinutul fiecărei lucrări de disertaţie trebuie să cuprindă:


- obiectivele şi, eventual, ipotezele cercetării ştiinţifice;
- metodologia cercetării ştiinţifice;
- conţinutul teoretic al temei analizate;
- rezultatele cercetării ştiinţifice realizate;
- concluziile şi eventualele implicaţii practice ale cercetării ştiinţifice realizate.

Art. 11. Introducerea va avea o întindere de 1-2 pagini şi va cuprinde elemente care să prefigureze
necesitatea şi utilitatea cercetării ştiinţifice propuse. În acest sens, pot fi prezentate sintetic
cercetările existente în domeniul temei analizate şi limitele acestora, motivaţia opţiunii pentru tema
aleasă etc.

Art. 12. Obiectivele şi ipotezele cercetării vor cuprinde enunţarea obiectivelor generale şi
specifice, precum şi, dacă este cazul, formularea explicită a ipotezelor cercetării ştiinţifice.

Art. 13. Metodologia cercetării ştiinţifice va cuprinde referiri la metodele de cercetare ştiinţifică
utilizate pentru atingerea obiectivelor de cercetare propuse.

Art. 14. Conţinutul teoretic al temei analizate va cuprinde stadiul actual al cercetărilor existente
şi relevante din domeniul temei lucrării de disertaţie.

Art. 15. Se recomandă să fie prezentate principalele teorii şi soluţii propuse pentru rezolvarea
diverselor aspecte ale temei analizate.

Art. 16. Rezultatele cercetării ştiinţifice vor conţine prezentarea şi analiza datelor, precum şi
interpretarea rezultatelor cercetării realizate.

Art. 17. Lucrarea de disertaţie va cuprinde la final concluziile şi eventualele implicaţii practice
ale cercetării ştiinţifice, soluţiile propuse pentru rezolvarea aspectelor supuse cercetării ştiinţifice
şi modalităţile de materializare practică a acestora.

Ghidul examenului de disertaţie 3


Art. 18. Lucrarea de disertaţie trebuie să ateste stăpânirea de către candidat a problematicii
teoretice şi practice a temei analizate şi utilitatea cercetării propuse pentru dezvoltarea domeniului
investigat.

4. Reguli de redactare a lucrării de disertație


Art. 19. Lucrarea de disertaţie se realizează cu un procesor de documente modern, recomandat
fiind Microsoft Word versiunile 2007 / 2010 / 2013. La finalul redactării, candidatul trebuie să
aibă un fișier format DOCX pe care să-l poată preda la înscrierea la disertaţie.

Art. 20. În fișierul DOCX și, ulterior, în prezentarea PowerPoint format PPTX trebuie folosite
diacritice. Utilizarea corectă a literelor alfabetului limbii române este obligatorie.

În raport cu problematica teoretică şi practică a temelor analizate, lucrările de disertaţie vor avea
o întindere de 35-45 de pagini.

Art. 21. Lucrarea de disertaţie trebuie predată în forma legată (legarea se poate realiza şi cu
spirală).

Art. 22. Responsabilitatea pentru respectarea acestor cerințe în procesul de elaborare și redactare
a lucrărilor de disertaţie revine candidaților. Nerespectarea cerințelor de redactare prezentate în
acest ghid poate conduce la neaprobarea înscrierii la examenul de disertaţie, sau chiar la
nepromovarea examenului de disertaţie.

Art. 23. Regulile de redactare a lucrării de disertaţie sunt prezentate mai jos:

COPERTA
Coperta și prima pagină (cu titlul lucrării) vor avea conținutul și forma prezentată în
imaginile următoare:

Ghidul examenului de disertaţie 4


A. Pentru lucrările de disertaţie: Master: Managementul afacerilor

A.1. COPERTA EXTERIOARĂ


UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL AFACERILOR (16 ppt)

LUCRARE DE DISERTAŢIE (26 ppt)

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC (14 ppt)


________________

MASTERAND (14 ppt)


____________

2018

A.2. PAGINA DE TITLU (COPERTA INTERIOARĂ)


UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL AFACERILOR (16 ppt)

LUCRARE DE DISERTAŢIE (24 ppt)

-------(TITLUL LUCRĂRII)-------- (26 ppt)

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC (14 ppt)


________________

MASTERAND (14 ppt)


____________

2018

Ghidul examenului de disertaţie 5


B. Pentru lucrările de disertaţie: Master: Managementul proiectelor europene

B.1. COPERTA EXTERIOARĂ


UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL PROIECTELOR


EUROPENE (16 PPT)

LUCRARE DE DISERTAŢIE (26 ppt)

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC (14 ppt)


________________

MASTERAND (14 ppt)


____________

2018

B.2. PAGINA TITLU (COPERTA INTERIOARĂ)


UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL PROIECTELOR


EUROPENE (16 PPT)

LUCRARE DE DISERTAŢIE (24 ppt)

-------(TITLUL LUCRĂRII)-------- (26 ppt)

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC (14 ppt)


________________

MASTERAND (14 ppt)


____________

2018

Ghidul examenului de disertaţie 6


PAGINA
• Dimensiunea paginii: format A4, portret (21 x 29,7 cm)
• Marginile paginii: Left: 3,0 cm, restul 2,5 cm. Detalii: Antet: 1,5 cm, Subsol: 1,5 cm.
• Lucrarea de disertaţie se va scrie doar pe o singură față a colii de hârtie.
• Textul de bază (Body Text) se va scrie cu Times New Roman, 12 points, justified.
• Paragrafele obișnuite (Body Text) au o spațiere la 1,15 rânduri (line spacing).
• Numerotarea paginilor se face cu cifre arabe (1, 2 ...n) în subsolul paginii, centrat.
• Numerotarea începe cu prima pagină din introducere și continuă până la final.

TITLURILE
• Conținutul lucrării va fi grupat pe capitole, subcapitole și sub-subcapitole.
• Fiecare capitol trebuie să înceapă pe o pagină nouă.
• Un titlu nu trebuie să fie ultimul rând pe pagină.
• Titlurile se numerotează cu cifre arabe (ex. 1., sau 1.3. sau 1.3.2.).
• Se recomandă definirea de la început a stilurilor Heading 1, Heading 2, Heading 3 și
evident, Body Text. Astfel, cuprinsul documentului va putea fi creat și actualizat automat,
dacă se dorește.
• Titlurile de nivel 1, 2 și 3 se scriu astfel:
− Heading 1: Arial 14 pt, Bold, Center, majuscule (all capitals)
− Heading 2: Arial 13 pt, Bold, Center, majuscule (all capitals)
− Heading 3: Arial 12 pt, Bold, Left, majuscule, Indentare 1 tab (~1,27 cm).
• Titlurile capitolelor se numerotează continuu 1, 2, ... n. Subcapitolele se numerotează în
funcție de numărul capitolului din care fac parte, folosind maxim 3 cifre pentru numerotare
(ex:, 1.2 și 1.2.3 se vor folosi, dar numerotarea 1.2.3.4 nu se va folosi).
• Titlurile de rang 4, dacă există, se scriu aliniate la stânga, cu 12 pt, bold, prima literă
majusculă, fără numerotare. Spațierea rândului este ca la textul obișnuit (Body Text).
• Titlurile au anumite spații până la text, înainte și după (before / after), după cum urmează:
− Heading 1: before: 18 points, after: 18 points
− Heading 2: before: 12 points, after: 12 points
− Heading 3: before: 12 points, after: 6 points.

CUPRINSUL
• Cuprinsul lucrării este format din lista titlurilor de nivel 1, 2 și 3 (Heading 1, 2 și 3)
• El se plasează la începutul lucrării propriu-zise, după pagina de titlu. Se recomandă crearea
și actualizarea automată a cuprinsului în Microsoft Word.

TABELELE
• Tabelele se centrează pe rândul respectiv, la nivelul paginii A4.
• Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu și un număr de ordine între tabele (de la 1 la n).
• Titlul tabelului este scris drept și centrat deasupra tabelului (vezi exemplul de mai jos).

Ghidul examenului de disertaţie 7


• Dacă s-a folosit o sursă bibliografică externă, atunci sub tabel se indică această sursă.
• În textul lucrării, referirea la tabele se face prin numărul lor (exemplu: vezi Tabelul 1).
Exemplu pentru tabele:
Tabelul 1. Evoluţia situaţiei bugetului de stat a României în perioada 2009-2015
Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deficitul bugetului
consolidat în PIB % 3,2 -4,6 -0,4 -2,4 -2,9 -4,1 -3,9
Sursa: (Alfa, 2015: 25)
FIGURILE
• Figurile (imagini, graficele, diagramele) se centrează pe rândul respectiv.
• Figurile se numerotează cu cifre arabe, crescător de la 1 la n, iar titlul acestora se scrie sub
ele (vezi exemplul de mai jos). Dacă s-a folosit o sursă bibliografică externă, atunci sub
figură se indică această sursă, altfel se scrie “prelucrare proprie” ca în exemplul de mai jos.
• În textul lucrării, referirea la figuri se face prin numărul lor (ex. “conform Figurii 2”).
Exemplu pentru figuri:

1000,000 812.340 822.893 796.000


724.989
800,000 603.821
600,000
Cheltuieli curente
400,000 157.036 190.494 181.000
200,000 Cheltuieli de capital
0,000
2009 2010 2011 2012

Figura 2. Evoluţia cheltuielilor curente şi de capital în perioada 2009-2012


Sursa: prelucrare proprie
ECUAŢIILE

• Ecuațiile trebuie scrise cu editorul de ecuații din Word, trebuie centrate pe rând și
numerotate în stânga, la capătul rândului, între paranteze rotunde, după exemplul:
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = √𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (4)
𝑐𝑐 2+1
NOTELE DE SUBSOL
• Notele de subsol se vor evita pe cât posibil, dar se pot folosi pentru anumite precizări de
natură conceptuală sau faptică.
• În notele de subsol nu se vor scrie referințe bibliografice. Acestea vor respecta reguli
specifice, precizate mai jos.

Ghidul examenului de disertaţie 8


REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
• Pentru a face o referire bibliografică la o lucrare în ansamblul ei se vor preciza în cadrul
textului „numele autorului” şi „anul publicării” astfel: un singur autor (Alfa, 2010), doi
autori (Alfa & Beta, 2012), sau mai mult de doi autori (Alfa et al., 2003).
• Atunci când în paragraful considerat se face referire distinctă la o idee dintr-o cercetare
anterioară se precizează şi numărul paginii unde poate fi identificată această sursă. Spre
exemplu: (Alfa, 2010: 75).

BIBLIOGRAFIA
• Bibliografia utilizată la realizarea lucrării de disertaţie trebuie plasată în partea ei finală,
după capitolele lucrării, dar înainte de Anexe.
• Bibliografia trebuie să conțină doar acele surse bibliografice citate în text.
• Numerotarea lucrărilor se face în ordine crescătoare de la 1 la n pentru întreaga bibliografie
(vezi exemple mai jos).
• Lista de lucrări cu autori precizați se ordonează alfabetic după primele litere din numele
autorului unic sau al primului autor.
• În cazul mai multor lucrări de același autor (sau aceeași autori) lucrările se menționează
cronologic, începând cu data mai veche.
• Lucrările fără autori precizați se grupează în a doua parte a bibliografiei, după lucrările cu
autori. Aceste lucrări trebuie ordonate alfabetic după titlul lucrării.
• Dacă lucrarea de la bibliografie are un coordonator menționat, se va consemna numele
acestuia și precizarea (coord.) în paranteză.
• În cazul lucrărilor cu mai mult de 6 autori se trece primul autor urmat de "et.al".
• Dacă sunt mai mulți autori fără un coordonator se va utiliza varianta cu trei steluțe ***
după care se inserează titlul lucrării (vezi exemplele de mai jos).
• Se recomandă utilizarea a minim 10 surse bibliografice (și citarea lor în text).

Exemple pentru bibliografie (cărți, articole din reviste, pagini Web, legislație etc.):
2. Borza, A. (2012). Management strategic, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
3. Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S., Dumitru, I. (2011). Business
management, Editura Universitară, Bucureşti.
4. Gănescu, M.C. (2012). Responsabilitatea socială a întreprinderii ca strategie de creare
şi consolidare a unor afaceri sustenabile. Economie teoretică şi aplicată, XIX (11), 93-
109.
5. Vrabie, P. (2015). Tranzacţia Billa - Carrefour, aproape semnată. Wall-Street,
disponibil la http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/192595/tranzactia-billa-
carrefour-ca-si-semnata-nemtii-vor-100-mil-euro-cu-conditia-sa-aiba-autorizatie-
psi.html, accesat la 05.01.2018.

Ghidul examenului de disertaţie 9


6. ***Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat.
7. ***OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, actualizat.

ANEXELE
• În lucrarea de disertaţie, anexele sunt poziționate după bibliografie.
• Fiecare anexă începe pe o pagină nouă.
• Fiecare anexă are un număr de ordine (ANEXA 1, ANEXA 2 ...) și un titlu distinct
(exemplu: ANEXA 2. Structura organizatorică a firmei).
• În textul lucrării de disertaţie o anexă se menționează prin numărul ei de ordine (exemplu:
„structura organizatorică a firmei este prezentată în Anexa 2”).

5. Înscrierea candidaților la examenul de disertație


Art. 24. Înscrierea candidaților la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere-tip, care se
depune la secretariatul Facultății de Științe cu cel puțin 7 zile înainte de începerea examenului de
disertaţie.

Art. 25. Cererea de înscriere trebuie să fie însoțită de următoarele documente:


• Lucrarea de disertaţie printată pe hârtie A4, pe o singură față (după susţinerea în faţa
Comisiei de disertaţie, lucrarea în format tipărit va fi înapoiată masterandului);
• două CD-uri identice care conțin fișierul DOCX cu conținutul lucrării de disertaţie (CD-
urile nu conțin prezentarea PPTX);
• Declarația pe propria răspundere a candidatului privind autenticitatea lucrării de disertaţie,
completată cu mâna cu pix/stilou de culoare albastră (nu neagră) și semnată de candidat
(vezi modelul din Anexa 2);
• Fișa de Apreciere a Lucrării de Disertaţie, completată și semnată de coordonatorul științific
(formatul acestei fișe este indicat în Anexa 1);
• copie legalizată a certificatului de naștere al candidatului;
• copie simplă a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
• copie simplă a actului de identitate BI / CI;
• diploma de bacalaureat în original;
• 2 poze tip pașaport;
• chitanța cu suma aferentă taxei de disertaţie (dacă este cazul).

Art.26. Candidații trebuie să predea lucrările de disertaţie conducătorilor științifici cu două


săptămâni înainte de data programată pentru susținere, pentru ca aceștia să poată face evaluarea
lucrării și să poată completa la timp Fișa de Evaluarea a Lucrării de Disertaţie.

Ghidul examenului de disertaţie 10


Art. 27. Conducătorii ştiinţifici au responsabilitatea de a verifica gradul de originalitate al lucrărilor
coordonate prin folosirea softurilor antiplagiat existente în cadrul UTCN. Coeficientul de
similitudine acceptat este de 20%. Lucrările de disertaţie care obţin un coeficient de similitudine
mai mare de 20% nu vor fi acceptate în vederea susţinerii publice.

Art. 28. Nu se admite înscrierea unui candidat la examenul de disertaţie fără Declarația de
autenticitate sau fără Fișa de Evaluare completată și semnată de coordonatorul științific. De
asemenea, nu se admite înscrierea unui candidat la examenul de disertaţie cu o altă temă decât cea
din Lista lucrărilor de disertaţie aprobate și semnate de Directorul Departamentului de Științe
Economice.

6. Susținerea lucrării de disertație

Art. 29. Candidații înscriși la examenul de disertaţie își susțin lucrarea în fața unei comisii.

Art. 30. Candidatul face o prezentare a lucrării sale folosind PowerPoint. Această Prezentare este
esențială pentru o evaluare conform criteriilor de evaluare a lucrării de disertaţie, precizate anterior
în acest ghid la titlul 2.

Art. 31. Timpul alocat prezentării lucrării în fața comisiei este de 10 minute.

Art. 32. Prezentarea PowerPoint va conține maxim 15 slide-uri. Orientativ, prezentarea


PowerPoint va avea următoarea structură:
 Slide 1: facultatea, specializarea, titlul lucrării de disertaţie, conducătorul
științific, absolventul, anul (mai precis, anul examenului de disertaţie);
 Slide 2: cuprinsul lucrării de disertaţie (titlurile de tip Heading 1 și 2);
 Slide 3 – 13: prezentarea studiului de caz şi a rezultatelor cercetării;
 Slide 14 – 15: concluzii şi propuneri.

Art. 33. După prezentarea făcută de candidat, comisia va pune întrebări candidatului.

Art. 34. Comisia de disertaţie poate cere candidatului să explice anumite porțiuni din studiul de
caz pentru a verifica dacă acestea sunt produsul gândirii sale și nu sunt plagiate.

Art. 35. Lucrările de disertaţie care sunt aduse în fața Comisiei pentru Examenul de Disertaţie fără
Declarația de autenticitate, sau fără Fișa de Evaluare completată și semnată de coordonatorul
științific, nu sunt acceptate pentru susținere. În ziua desfășurării examenului de disertaţie,
secretarul comisiei de disertaţie trebuie să verifice dacă toate lucrările pregătite pentru susținere
în ziua respectivă sunt însoțite de aceste două documente.

Ghidul examenului de disertaţie 11


Art. 36. Lucrările de disertaţie care sunt aduse în fața Comisiei pentru Examenul de Disertaţie și
se constată că au altă temă decât cea din Lista lucrărilor de disertaţie aprobate și semnate de
directorul Departamentului de Științe Economice (vezi Art. 9) se consideră RESPINSE. În ziua
desfășurării examenului de disertaţie, secretarul comisiei de disertaţie trebuie să verifice dacă toate
lucrările pregătite pentru susținere în ziua respectivă sunt pe Lista cu temele lucrărilor de disertaţie
aprobate de directorul Departamentului de Științe Economice (Art. 6-7).

7. Recomandări finale

1. Lucrarea de disertaţie se va axa pe latura practică a cercetării întreprinse. În acest sens,


se recomandă ca lucrarea scrisă să prezinte în proporţie de 60% cercetarea practică
realizată şi 40% aspecte teoretice din bibliografia studiată. Noţiunile teoretice vor viza
exclusiv cercetarea practică realizată şi vor fi prezentate succint.

2. Lucrarea se tipărește doar pe fața unei coli A4, redactarea va respecta cerințele
precizate anterior în acest Ghid și, la final, lucrarea va fi legată în coperți cartonate sau
cu spirală.

3. Prezentarea PowerPoint pentru susținerea lucrării este un instrument eficient pentru ca


absolventul să arate comisiei pregătirea sa, valoarea lucrării sale de disertaţie, dar și
abilitățile sale de a prezenta clar și succint o temă dată. Recomandăm candidaților să
acorde prezentării o importanță suficient de mare.

4. Recomandăm candidaților să repete prezentarea lucrării, în zilele dinaintea Examenului


de Disertaţie, și să facă ajustările necesare pentru claritate, coerență și încadrarea în
timpul stabilit, precizat la titlul 6 din acest Ghid.

Ghidul examenului de disertaţie 12


Anexe
1. Cerere de aprobare a temei de disertaţie şi a coordonatorului
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertaţie
3. Fişa de apreciere a lucrării de disertaţie
De acord, AVIZAT Director Departament,

______________________________ _______________________________
(semnătură coordonator științific) (semnătură director de departament)

DOMNULE DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

Subsemnatul/Subsemnata ______________________________________________________
masterand(ă) în anul II la specializarea __________________________, vă rog să aprobați
tema lucrării mele de disertaţie:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Coordonator ştiinţific:_________________________________________________________

Tema vizează direct următoarele aspecte din domeniul economic (pot fi selectate mai multe):
Management Managementul investiţiilor
Contabilitate
Managementul serviciilor Statistică
Marketing
Management strategic Analiza diagnostic
Finanţe
Management public Evaluarea întreprinderii
Fiscalitate
Aprovizionare şi desfacere Asigurări şi reasigurări
Concurenţă şi preţuri
Management operaţional Comerţ
Resurse umane
Managementul producţiei Economie
Managementul calităţii
Control şi audit financiar Comportament organizaţional
Economia întreprinderii
Management financiar Managementul IMM-urilor
Organizarea muncii
Conducerea afacerilor Analiză economică financiară
Management comparat
Altele (precizaţi):

Data:________________________ ______________________________
(semnătura masterandului)
Declaraţie pe proprie răspundere privind
autenticitatea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie

Subsemnatul ________________________________________________________________,
legitimat cu (BI/CI)___________seria ________nr. _________________________________,
CNP ___________________________________________________autorul lucrării
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de ___________________
la Facultatea________________________________________________________________
Specializarea _______________________________________________________________
din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,
sesiunea ____________________ a anului universitar __________________, declar pe proprie
răspundere că această lucrare este rezultatul propriei activităţi intelectuale, pe baza cercetărilor
mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate în textul lucrării şi în
bibliografie.
Declar că această lucrare nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite
cu respectarea legislaţiei române şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.
Declar, de asemenea, că aceasta lucrare nu a mai fost prezentată în faţa unei alte comisii de
examen de licenţă/diplomă/disertaţie.
În cazul constatării ulterioare a unor declaraţii false voi suporta sancţiunile administrative,
respectiv, anularea examenului de licenţă/diplomă/disertaţie.

Data Numele şi prenumele


_____________________ ___________________________

Semnătura
FIŞA DE APRECIERE A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

1. Tema lucrării_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Numele şi prenumele absolventului/absolventei

__________________________________________________________________________

3. Promoţia: ____________________

4. Numele şi prenumele coordonatorului ştiinţific:

_________________________________________________________________________

Absolventul/Absolventa şi-a adus o reală contribuţie la realizarea temei, studiind materialele


de literatura de specialitate şi legislaţia din domeniu, folosind diverse metode de calcul şi de
întocmire a lucrării prin utilizarea calculatorului.

Lucrarea are la bază o bibliografie vastă, iar calitatea materialului grafic elaborat este foarte
bună, fiind respectate condiţiile de redactare a lucrării.

Lucrarea elaborată şi concluziile trase în urma studiului efectuat pot fi utilizate în practică,
atât pentru realizarea unor studii şi lucrări cu caracter ştiinţific, cât şi în practica economico-
financiară.

Se admite lucrarea pentru susţinere şi se propune acordarea notei

_____________________

DATA COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

S-ar putea să vă placă și