Sunteți pe pagina 1din 2

- Realizarea lucră rilor eșalonat, pe baza unu grafic de execuție lucră ri, pentru a diminua

durata de manifestare a efectelor negative;


- Optimizarea traseelor utilajelor de construcție și mijloacelor de transport a
materialelor, astfel încâ t să fie evitate blocajele și accidentele de circulație;
- Funcționarea la parametrii optimi proiectați a utilajelor tehnologice și mijloacelor de
transport pentru reducerea noxelor și zgomotului care ar putea afecta factorul uman;
- Asigurarea de puncte de cură țare manuală sau mecanizate, în cadrul organiză rilor de
șantier, a pneurilor utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport;
- Întreținerea, alimentarea/cură țarea utilajelor/ mașinilor în locuri special amenajate, la
distantă de corpurile de ape;
- Depozitarea și manevrarea în vederea evită rii deterioră rii solului, amenajarea unui
spațiu corespunză tor de depozitare;
- Profilarea stivelor de material în exces, pentru a asigura un drenaj corespunză tor;
- Îndepă rtarea și eliminarea corespunză toare a orică ror deșeuri de pe aliniament;
- Controlul prafului prin intermediul apei sau prin alte mijloace, pentru a face ca praful
să nu circule în aer, dacă problema este evidentă :
- Izolarea fonică cu paravane dacă se lucrează la mai puțin de 50 m de o zonă locuită (str.
Galați);
- Menținerea vegetației și a structurilor din afara amplasamentului de construcție:
- Îndepă rtarea vegetației se va opri în afara zonelor desemnate pentru protecția
habitatelor;
- Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin nivelare și stropire cu apă ;
- Minimizarea distrugerii arborilor și vegetației;
- Limitarea frontului de lucru la amplasamentul prevă zut prin proiect;
- Utilizarea de geotextile pentru stabilizarea terenului;
- Limitarea amplasamentelor de construcție și protejarea solurilor din vecină tate
împotriva compactă rii;
- Îndepă rtarea manuală a vegetației de pe taluzurile din vecină tatea cursurilor de apă
pentru a reduce posibilitatea antrenă rii detrisului în cursurile de apă ;
- Trebuie asigurată scurgerea apelor meteorice pentru a nu se forma bă lți;
- Colectarea selectivă a deșeurilor în containere, în locuri special amenajate;
- Deșeurile de ulei și alte lichide trebuie depozitate și evacuate în condiții de siguranță ;
- Trebuie interzis personalului încadrat în proiect să pescuiască , vâ neze, ucidă , inclusiv
braconajul faunei;
- Este interzisă depozitarea de agregate minerale în albia Dună rii și canale de irigații;
- Menținerea sub control a gestiunii deșeurilor;
- Constructorul trebuie să prezinte “Plan de refacere a mediului în zona gropilor de
împrumut“;
- Nă molul de la decantoare/ separatoare va fi colectat prin vidanjare (Ordin
344/708/2004 și Ordin 27/2007);
- Locuri special amenajate pentru schimbul de ulei (recipient, închise, etichetate și
depozitate într-o incintă închisă );
- Ape subterane (RIM pag 81);
- Respectarea calendarului și a traseelor de circulație;
Acord de mediu
- Alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai în cadrul organiză rilor de șantier.
Este interzisă alimentarea cu carburanți în cadrul fronturilor de lucru;
- Depozitul de carburanți din organizarea de șantier va fi betonat pentru a evita
pierderile pe sol;
- Pentru a preveni contaminarea cu hidrocarburi, în cazul zonelor sensibile va fi
amplasat un pat de nisip, iar lucră torii vor fi instruiți pentru a efectua decontaminarea.
Nisipul va fi colectat într-un recipient metalic și valorificat la stația de obținere a
mixturilor asfaltice;
- Fiecare front de lucru va fi dotat cu trusă de reglare a pH-ului bazată pe CO2, iar
personalul de pe șantier va fi instruit să o folosească , pentru a diminua impactul unor
poluă ri accidentale;
- Pe perioada realiză rii lucră rilor de construcție este interzisă extracția de nisipuri și
pietrișuri din albia Dună rii;
- Rampele de acces de pe ambele maluri ale fluviului Dună re, unde s-au prevă zut lucră ri
speciale, se vor verifica după fiecare perioadă de precipitații majore și se vor face
remedieri dacă este cazul;
- Lucră rile se vor realiza etapizat , astfel încâ t perioada de refacere a zonelor afectate să
fie minimă ;
- Se vor acoperi și umple orice gropi produse intenționat sau accidental în cursul
lucră rilor pentru a evita crearea în primă vară a unor habitate false de reproducere;
- Prevenirea poluă rii apelor și creșterii turbidită ții prin controlul evacuă rii substanțelor
periculoase (carburanți/ combustibili) în apele de suprafață ;
- Pentru diminuarea impactului datorat mortalită ții directe, cauzate de uciderea
involuntară a animalelor de că tre lucră tori, capturarea involuntară a diferitelor specii în
gropi, șanțuri, canale etc, apariția de false locuri de reproducere, se vor organiza ședințe
de conștientizare a lucră torilor;
- Deșeurile nu vor fi depozitate (nici mă car temporar) în apropierea cursurilor de apă ;
- Graficele de execuție a lucră rilor vor fi corelate cu perioadele de migrare, reproducere,
dezvoltare embrionară și larvară a organismelor acvatice, astfel încâ t stadiile cu
sensibilitate maximă din dezvoltarea ontogenetică să nu fie afectate;
- Se va evita desecarea și asanarea bă lților, chiar dacă au un caracter temporar;