Sunteți pe pagina 1din 5

Dragi studenți, după cum vedeți unele probleme sunt rezolvate (va rog mult sa le

examinați atent), altele, dvs. individual ar trebui sa le soluționați!!!


Exemplul 1. Societatea cu răspundere limitată “Prosperare” a beneficiat de un credit
bancar în sumă de 500 000 lei pe un termen de 6 luni care a fost înregistrat în contul curent în
monedă națională. Scopul creditului constă în acoperirea insuficienţei temporare de mijloace în
legătură cu majorarea sezonieră a costurilor. Dobânda anuală constituie 24 %. În corespundere
cu contractul de creditare rambursarea creditului şi a dobânzii calculate urmează a fi efectuată
lunar (inclusiv luna în care a fost acordat creditul) în sume egale.
În conformitate cu condiţiile exemplului de mai sus este necesar de efectuat următoarele
calcule şi de întocmit astfel de înregistrări contabile:
1. Determinarea sumei lunare a plăţii totale în baza relaţiei stabilite:
6
500000 × 0 , 02 × (1 + 0 ,02)
P= (1 + 0 , 02)6 − 1 = 89263 lei.
Notă. Coeficientul 0,02 la numărător şi numitor reprezintă rata dobânzii bancare lunare
(24 % : 12 luni : 100);
2. Determinarea sumelor plăţilor lunare aparte la capitolul creditului şi a dobânzii cu
prezentarea acestora în tabelul 1.
Tabelul 1
Calcularea sumelor totale lunare a plăţilor de credit
Soldul creditului, Suma totală lunară a plăţii de credit, lei
lei
Luna Total inclusiv
dobânda creditul
1 2 (3+4) 3 4
1 500000 89263 10000 79263
2 420737 89263 8415 80848
3 339889 89263 6799 82465
4 257424 89263 5148 84115
5 173309 89263 3466 85797
6 87512 89263 1751 87512

Notă. Soldul creditului pentru luna corespunzătoare se determină ca diferenţa dintre suma
nerambursată şi cea rambursată a creditului din luna precedentă (500 000-79263)=420 737.
Suma dobânzii se determină prin înmulţirea soldului creditului la rata dobânzii lunare
care în acest exemplu constituie 2 % (24 % : 12 luni).
Suma creditului spre achitare se determină ca diferenţa dintre suma plăţii lunare totale de
credit şi suma dobânzii;
3. Înregistrarea creditului bancar în contul curent în monedă naţională:
debit contul 242,
credit contul 511 – în sumă de 500000 lei;
4. Calcularea dobânzii conform ratei de 24 % anual:
debit contul 722,
credit contul 511 – în sumă de 10 000 lei pe prima lună, iar în total pe 6 luni în
sumă de 35578 lei (10 000+8415+6799+…+1751);
5. Stingerea creditului şi a dobânzii din contul curent în monedă naţională:
debit contul 511,
credit contul 242 – în sumă de 89263 lei lunar, iar în total pe 6 luni în sumă de 535578 lei
(500 000+35578).
Exemplul 2. Societatea cu răspundere limitată „Succes” a beneficiat de un credit bancar
în sumă de 800 000 lei pe un termen de 8 luni. Scopul creditului constă în acoperirea
insuficienței temporare de lichidități în legătură cu majorarea sezonieră a costurilor. Rata fixă
anuală a dobânzii aferentă creditului în cauză este egală cu 24 %.
Conform contractului de creditare rambursarea creditului şi a dobânzii calculate urmează
a fi efectuată lunar (inclusiv luna în care a fost acordat creditul) în sume egale.
Exemplul 3. Societatea cu răspundere limitată “Spicul” a beneficiat de un credit bancar
pe termen scurt în sumă de 500 000 lei care a fost înregistrat în contul curent în monedă
naţională. Scopul creditului constă în procurarea motorinei, termenul de acordare a creditului –
de la 1 februarie la 20 aprilie, rata fixă anuală a dobânzii – 24 %. În conformitate cu contractul
creditul urmează a fi rambursat la 20 aprilie. Calcularea şi achitarea dobânzii se efectuează lunar.
Drept început pentru perioada de calcul se consideră data de întâi, iar drept sfârşit – ultima zi a
lunii (cu excepţia lunii aprilie în care drept sfârşit se consideră data de 20). La determinarea
sumei dobânzii se ia în consideraţie doar ziua acordării creditului (1 februarie), iar ziua
rambursării acestuia (20 aprilie) în calcul nu se ia. Suma dobânzii se determină pornind de la
numărul zilelor calendaristice în lună şi în an.
Toate condiţiile contractului de creditare au fost respectate de către entitate.
În conformitate cu condiţiile exemplului de mai sus este necesar de efectuat următoarele
calcule şi de întocmit astfel de înregistrări contabile:
Exemplul 5. Societatea cu răspundere limitată „Succes” a beneficiat de un credit bancar
în sumă de 1 800 000 lei pe un termen de 18 luni. Rata fixă anuală a dobânzii aferentă creditului
în cauză este egală cu 15 %. Creditul urmează a fi rambursat la expirarea termenului contractului
încheiat. Dobânda urmează să fie calculată și achitată lunar. În calcul la determinarea sumei
dobânzii se ia numărul zilelor în lună care este egal cu 30 zile, iar în an cu 360 zile. Dobânda
pentru prima lună a fost achitată cu o întârziere de 30 zile, ca urmare banca a aplicat sancţiuni în
mărimea ratei anuale duble a dobânzii de la suma neachitată în termen.

Exemplul 6. La 20 noiembrie 201N S.R.L. „Succes” a primit un împrumut pe un termen


de 3 ani în sumă de 100 000 euro pentru construcția unui depozit pentru păstrarea produselor
finite. Cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei la data primirii
împrumutului constituia 19,55 lei pentru un euro. Rata fixă anuală a dobânzii aferentă
împrumutului în cauză este egală cu 12 %. Conform condițiilor contractului de împrumut
dobânda urmează să fie calculată și achitată lunar, iar împrumutul să fie rambursat în cote cărți
egale la finele fiecărui an. La data calculării dobânzii lunare cursul oficial de schimb stabilit de
B.N.M. a constituit 20,11 lei pentru un euro.
La 31 decembrie 201N entitatea a achitat dobânda pentru prima lună și a rambursat cota parte
curentă a împrumutului. Cursul oficial de schimb stabilit de B.N.M. la data efectuării plăților
respective a constituit 20,54 lei pentru un euro.
Exemplul 7. Entitatea a primit un credit bancar la 1 februarie 201X pentru suplinirea
activelor circulante în sumă de 150 000 de lei, pe un termen de 2 ani, cu rata anuală a dobânzii
de 15%. Rambursarea creditului se efectuează anual în părți egale. Conform extrasului de cont,
suma dobânzii anuale constituie:
- în anul 201X – 20 625 lei;
- în anul 201X+1 – 12187 lei;
- în anul 201X+2 – 938 lei.
Exemplul 9. Conform situațiilor financiare ale entității la 31 decembrie 201X, datoriile
financiare exprimate în valută străină cuprind:
- credite pe TL primite în sumă de 30 000 euro (înregistrate la cursul de 19,2750 lei/euro);
- împrumuturi pe TS primite în sumă de 14 000 euro (înregistrate la cursul de 19, 6719
lei/euro).
Cursul oficial al leului moldovenesc la 31 decembrie 201X constituie 19,7325 lei/euro.
Se cere de evaluat împrumuturile și creditele în valută străină la data raportării.

Datorii Suma, La data înregistrării La data raportării Diferenț


financiare euro cursul echivalent cursul echivalent a, lei
oficiala al în monedă oficiala al în monedă
leului națională, leului națională,
moldovenes lei moldovenes lei
c, lei/euro c, lei/euro
A 1 2 3=1×2 4 5=1×4 6=5-3
Credite pe 30 000 19,2750 578 250,00 19,7325 591 975,00 13 725,00
termen
lung
Împrumutu 14 000 19,6719 275 406,60 19,7325 276 255,00 848,40
ri pe
termen
scurt
44 000 X 853 656,60 X 868 230, 00 14 573,40

Reflectăm diferența nefavorabilă de curs valutar:


Dt 722 14 573,40 lei;
Ct 411 13 725,00 lei;
Ct 512 848,40 lei.
Exemplul 10. Entitatea a procurat un lot de marfă de la furnizorul Y la valoarea de
procurare de 84 000 lei, inclusiv TVA 20%. Anterior entitatea a transferat furnizorului Y
un avans de 55 000 lei în contul plății pentru mărfuri. Restul a fost achitat prin virament
după procurarea mărfurilor.
Exemplul 11. Entitatea procură materie primă de la furnizori în valoare de 20 000 euro la
cursul de 19,2550 lei, cu achitarea ulterioară. La achitarea datoriei față de furnizori,
cursul oficial de schimb al BNM a constituit 19,4250 lei pentru un euro.
Exemplul 12. Entitatea a primit un avans în valoare de 180 000 lei în contul livrării
produselor în baza ordinului de plată. Ulterior, entitatea a livrat în baza de facturii fiscale
cumpărătorului produse în valoare de 180 000 lei.
Exemplul 15. În noiembrie 201N entitatea a procurat de la un furnizor piese de schimb în
sumă totală de 12 mii lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată). În corespundere cu contractul
încheiat achitarea trebuia efectuată până la finele lunii, dar din lipsa numerarului datoria n-a fost
stinsă. În decembrie 201N+3 a fost efectuată inventarierea decontărilor şi conducătorul entității a
luat decizia de a casa datoria nestinsă în legătură cu expirarea termenului de prescripţie a
acţiunii.
În conformitate cu condiţiile exemplului de mai sus este necesar de întocmit următoarele înregistrări
contabile:

Exemplul 16. În august 201N entitatea a beneficiat de un avans de la fabrica de conserve


în sumă de 105 mii lei în contul livrării ulterioare de vinete şi ardei gras. În septembrie 201N
entitatea a livrat fabricii legume în sumă totală de 94,5 mii lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată
în mărime de 8 % de la valoarea contractuală a produselor agricole livrate) la costul producţiei-
marfă de 70 mii lei. Suma rămasă a avansului n-a fost restituită fabricii.
În decembrie 201N+3 s-a efectuat inventarierea datoriilor şi conducătorul entității a decis
de a casa suma avansului nerestituit în legătură cu expirarea termenului de prescripţie a acţiunii.
În conformitate cu condiţiile exemplului de mai sus este necesar de întocmit următoarele înregistrări
contabile:

Exemplul 17. Sistemul simplu de salarizare pe unitate de timp prevede calcularea salariului în
dependență de numărul de ore, zile lucrate.
Salariul se determină prin relația: tariful pe oră × numărul de ore lucrate.
Un angajat de categoria V-a a lucrat în luna curentă 165 ore. Salariul său tarifar pe oră
este de 16 lei.
Deci salariul lunar al angajatului va constitui 2640 lei (165 ore ×16,00 lei)

Exemplul 19. Salariul în acord (pe unitate de produs).


Salariu = tariful pe o unitate × numărul de unități efectiv fabricate
Un angajat de categoria V-a a fabricat într-o lună 160 piese. Salariul în acord pentru o
piesă este de 20 lei.
Salariul lunar va constitui 3200 lei (160 piese×20 lei)

Exemplul 20. Acordul indirect se utilizează la remunerarea muncii muncitorilor auxiliari


(lăcătuși, mecanici, sudori).
Unui muncitor, care deservește un număr anumit de utilaje, îi este stabilit un tarif de 15 lei pentru
5 unități e producție, în timpul lunii muncitorii de bază au fabricat 1000 unități.
Deci, salariul muncitorului va fi de 3000 lei (1000×(15/5))

Exemplul 21. Acord premial.


Salariu=salariul direct + suma premiilor stabilite pentru realizările calitative și cantitative.
Norma de producție lunară este de 10 200 pachete. Volumul efectiv – 10500 pachete. Tariful –
220 lei pentru 1000 . Premiul – 25% pentru îndeplinirea planului și 3% pentru fiecare 1000 de
pachete peste normă.
Deci calculăm:
1. Salariul pentru pachetele fabricate – 2310 lei (220/1000) ×10500)
2. Suma primei pentru îndeplinirea planului - 2310×25%=577,50 lei;
3. Suma primei pentru supraîndeplinirea planului:
a) calculăm numărul de pachete supraplan – 10500-10200=300 pachete;
b) calculăm % de primă și suma primei – 20,79 ((2310×3%)/1000) ×300
4. Salariul total calculat – 2908,29 lei (2310+577,5+20,79)

Exemplul 22. În luna noiembrie anul curent, pentru reparația unui utilaj, unui colectiv compus
din 4 muncitori i s-a calculat un salariu egal cu 12 400 lei. În afară de acesta, se cunosc
următoarele date:
1. Lucrătorul A, categoria I, a lucrat 168 ore, tariful pe oră 11,24 lei;
2. Lucrătorul B, categoria III-a, a lucrat 176 ore, tariful pe oră – 13,49 lei;
3. Lucrătorul C, categoria IV, a lucrat 176 ore, tariful pe oră 14,61 lei;
4. Lucrătorul D, categoria II-a, a lucrat 168 ore, tariful pe oră – 12,36 lei;

Repartizarea și calcularea salariului membrilor colectivului prin metoda coeficient-oră


Lucrătorii Categoria Orele Coeficientu Numărul Valoarea unui Salariul
lucrate l tarifar de coeficient/oră calculat
coeficienți/
ore
A 1 2 3 4=2×3 5=6 total/4 6=4×5
total
A I 168 1,0 168,0 12,6778995583 2129,89
B III 176 1,59 279,84 12,6778995583 3547,78
C IV 176 1,81 318,56 12,6778995583 4038,67
D II 168 1,26 211,68 12,6778995583 2683,66
Total X 531 X 978,08 12,6778995583 12400,00