Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicații practice pentru

exersare la tema:
POLITICA DE DIVIDEND
A ÎNTREPRINDERII

15.04.2020

Universitatea de Stat din Moldova


Cadru didactic: Maria COJOCARU, dr. conf.univ.

1
Aplicație 1
Determinarea politicii de dividend în funcție de valoarea ratei dividendului:

Explicație:
În funcție de valoarea ratei dividendului, se cunosc următoarele tipuri ale
politicii de dividend:
 scă zută – dacă rata dividendului nu depă șește 20% din profitul net;
 puternică – dacă rata dividendului este mai mare de 60% din profitul net.
Specialiștii din domeniu consideră că o politică de dividend cu rata dividendului
40% este destul de rațională și are efecte favorabile asupra valorii de piață a
întreprinderii.

O societate pe acțiuni examinează două proiecte investiționale în vederea dezvoltării


procesului tehnologic.
Primul proiect necesită reinvestirea 50% din profitul net și asigură o creștere a profitului în
următorii 5 ani de 8%;
al doilea proiect necesită 38% din profitul net și va asigura o creștere a profitului net în
următorii 5 ani de 7%. Profitul net în anul de gestiune a alcătuit 1504 mii lei. Rentabilitatea
cerută de investitori – 12%. Argumentați prin calcule, care dintre cele două politici de dividend
este mai avantajoasă pentru acționari/asociații SRL.

Aplicație 2
Determinarea dividendului cuvenit:

Explicație: Se va consulta paragraful 8.2. din notele de curs ”Bazele


managementului financiar”, pag. 155 – 158.
Să se calculeze dividendele cuvenite în baza următoarelor date, înregistrate în contabilitatea
financiară.
Capitalul social al unei societăți pe acțiuni constituie 2 000 mii lei și este format din:
a) 1 000 acțiuni preferențiale cu valoarea nominală de 1 300 lei. Dividendul la această acțiune
este stabilit în proporție de 10% de la valoarea nominală;
b) 700 de acțiuni ordinare cu valoarea nominală de 1 000 lei.
Politica de dividende a acestei societăți pe acțiuni prevede că fondul de dividende va
constitui 60% din profitul net. Profitul net la finele anului de gestiune a alcătuit 680 mii lei.

2
Aplicație 3

Analiza modificării structurii capitalului propriu ca efect al deciziei de a achita


dividende în acțiuni:

O societate pe acțiuni a decis să plătească dividendele cu acțiuni în proporție de 5% din


numărul actual de acțiuni ordinare. Capitalul propriu al entității economice, conform datelor din
Bilanț, este reprezentat de următoarele elemente:
1. Capitalul social:
acțiuni privilegiate/preferențiale – 100 unit. cu valoarea nominală de 1500 lei);
acțiuni ordinare –500 unit. cu valoarea nominală de 1000 lei.
2. Rezerve - 15% din capitalul social
3. Profitul nerepartizat – 1 252,5 mii lei.
Total capital propriu _______________________ lei.
Prețul de piață al unei acțiuni ordinare constituie 1250 lei. Cum se va modifica structura
capitalului propriu în urma plății dividendelor cu acțiuni? (Structura se va prezenta în următorul
tabel):
Tabelul 1. Structura capitalului SA ”Avangard-Moldova”
Până la achitarea După achitarea
Elemente de capital propriu dividendelor în acțiuni dividendelor cu acțiuni
Mii lei Ponderea, % Mii lei Ponderea, %
Capital social
inclusiv: acțiuni ordinare
acțiuni privilegiate
Rezerve prevăzute de legislație (15%)
Profit nerepartizat
Total capital propriu 100,0 100,0

Concluzie: