Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11-XI-2009
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDA-CRĂCIUNEȘTI
PROFESOR: MILEA MĂDĂLINA
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ
CLASA A VIII-A
TIPUL LECŢIEI: CONSOLIDARE
SUBIECTUL LECŢIEI: Sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice-consolidare
Competențe generale :
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
Competenţe specifice:
1.3 sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat
2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor semantice studiate
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- să identifice în vorbire sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice
O2- să dea definiţia corectă a tuturor categoriilor semantice
O3- să ortografieze corect cuvintele aparţinând acestor categorii semantice

1
O4- să creeze comunicări în care să folosească diferite cuvinte aparţinând categoriilor semantice
STRATEGIA DIDACTICĂ
a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, rebusul
b. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, alternativ cu activitatea independentă
c. Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior de către ei despre categoriile semantice
d. Mijloace de învăţământ: „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, fişe cu sarcini de lucru pentru elevi
e. Bibliografie: Crenguţa-Lăcrămioara Oprea – „Strategii didactice interactive”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006

NR. SECVENŢEL ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE OB. FORME DE METODE ŞI EVALUARE


CRT. E LECŢIEI ACTIVITATE PROCEDEE
ACTIVITATEA ACTIVITATEA
PROFESORULUI ELEVILOR

I. Moment - face prezenţa şi notează - anunţă absenţii


organizatoric absenţii
1 min.

II. Verificarea - verifică modul în care elevii - citesc tema şi


temei au rezolvat tema. corectează greşelile, frontală aprecieri
3 min. Demonstraţi, prin trei contexte, dacă este cazul conversaţia
polisemantismul verbelor a verbale
suna şi a muri, precizând
sinonimul corespunzător
fiecărui sens.
- corectează eventualele greşeli

2
III. Captarea - poartă o scurtă discuţie -recepţionează
atenţiei teoretică despre semantică şi informaţiile şi răspund O1 frontală conversaţia aprecieri
despre categoriile semantice. la întrebările ce le sunt
6 min. - împarte elevilor o fișă cu adresate rebusul verbale
rebus. - rezolvă rebusul

IV. Anunţarea - anunţă tema: - notează titlul în caiete


temei şi a Sinonime, antonime, frontală conversaţia
obiectivel omonime, cuvinte
or polisemantice-consolidare
1 min. - anunţă obiectivele de urmărit

3
V. Desfășurare - împarte clasa în două grupe şi
a lecției fiecare grupă primeşte o fişă de - rezolvă cerinţele O2 frontală
20 min. lucru cu exerciţii: o grupă va
trebui să rezolve exerciţii cu aprecieri
sinonime, iar cealaltă grupă – pe grupe conversaţia verbale
exerciţii cu antonime
O3 (anexa 2)

VI. Evaluare - se dă ca activitate rezolvarea observarea


1 unor exerciţii de identificare, - rezolvă exerciţiile de independentă conversaţia sistematică
5 min. apoi de completare şi de creare pe fişă cu ajutorul O4
de enunţuri cu respectivele profesorului frontală explicaţia evaluarea
categorii semantice, acestea (anexa 3) formativă
având rolul de a fixa noţiunile
asimilate de elevi până la acest
moment

4
VII. Aprecieri - concluzionează că elevii şi-au
finale şi însuşit cunoştinţele aferente - notează tema în caiete aprecieri
anunţarea acestui capitol frontală conversaţia
temei pentru - anunţă tema pentru acasă: verbale
acasă Ex.1,2,3 pg.44
4 min.

Anexa 2

GRUPA 1

1. Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte: a absenta, a achita, a impune, importanţă, profit, respect, a susţine, dinadins.
2. Alcătuiţi enunţuri cu sinonimele cuvintelor: contrar, a intui, nesupus, util, rezultat, exigenţă, a încuraja.

GRUPA 2

1. Găsiţi antonimele următoarelor cuvinte: ordine, a aproba, pro, moral, iluzie, pregătit, jilav.

2. Alcătuiţi enunţuri cu antonimele cuvintelor: defect, certitudine, a tăinui, devreme, a se înveseli, avantaj, hotărât.
Anexa 3
5
1. Uneşte printr-o linie cuvintele / sintagmele marcate, cu un sinonim neologic găsit în lista din dreapta paginii.
a. Întâmplător am reţinut numărul maşinii. cord
b. De-abia ieri am făcut curat în camera ta şi acum ilizibil
e o harababură de nedescris. devorează
c. În sentinţă s-a strecurat o greşeală. modic
d. El are un scris neciteţ. eroare
e. La ora de tehnologie se vede priceperea lui. deranj
f. Mănâncă cu lăcomie fructele preferate. abilitate
g. A cumpărat cartea la un preţ mic. a memora
i. A avut un atac de inimă.
2. Alcătuiţi propoziţii prin care să demonstraţi omonimia cuvintelor: somn, liliac, ai, ajunge, lac, meditaţie, merge, port, minte, bancă, mină,
boboc, leu, vară, râs, cap, ceară, vie, minte, car.
3. Scrieţi sinonimul, antonimul şi omonimul cuvântului mare.
4. Se dau următoarele propoziţii: „Petalele florii sunt albe.”
„I-am pus apă florii.”
Identificaţi cazul substantivului floare în propoziţiile date, explicând ce observaţi în privinţa formei.
5. Construiţi contexte prin care să demonstraţi polisemia următoarelor cuvinte: mână, ochi, picior, a bate, a face, a lua.
6. Daţi câte un sinonim următoarelor cuvinte sau construcţii subliniate. Precizaţi dacă sensul lor este identic, asemănător sau aproximativ:
a. cupru, vocabular, cartofi, praf, zăpadă
b. a trimite, drum, scrisoare, deştept, capabil
c. „În cuibar rotind de ape peste care luna zace.”
(M. Eminescu, „Călin (file din poveste)”
REBUS
Completând correct orizontalele date, vei descoperi pe verticala A-B cum se numesc cuvintele care au forme diferite, dar înţeles apropiat
sau identic:
4. Cuvintele cu formă diferită şi sens opus 7. Cuvintele cu mai multe sensuri se
1. Redarea pe scurt a unei întâmplări. se numesc ………. numesc …………….
2. Comunicare între două sau mai multe 5. Persoană care participă la întâmplare. 8. Căutare, documentare, informare sau
persoane. 6. După o poruncă scriem semnul ………………….
3. Plin de bucurie sau …………. …………………

6
P O V E S T I R E

D I A L O G

Î N C Â N T A T

A N T O N I M E

P E R S O N A J

E X C L A M Ă R I I

P O L I S E M A N T I C E

C E R C E T A R E