Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Şcoala Gimnazială Buda-Crăciunești


Profesor: Milea Mădălina
Data: 10-11-2015
Clasa: a VIII a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Sinonime şi antonime
Tipul lectiei: de însuşire de noi cunoştinţe
Competențe generale :
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
Competenţe specifice:
1.3 sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat
2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor semantice studiate
Obiective operaţionale
-să identifice sinonime pentru anumite cuvinte dintr-un text dat;
- să precizeze sinonimele şi antonimele unui cuvânt;
-să recunoască tipurile de sinonime;
-să construiască serii sinonimice.
Strategia didactica:
a) Metode si procedee:- conversaţia, exerciţiul, invăţarea prin descoperire, metoda SINELG,cubul
b) Organizarea clasei - activitate individuală
- activitate frontală
- activitate pe grupe.
c) Resurse- tabla, manualul, planşa, fişe de evaluare, fişe de lucru
d) Timp: 50 de min.
Bibliografie:
1. “ Limba si literatura română “-Camelia Gavrilă, Ed. Humanitas;
2. “Ora de limba română-ghid metodologic al profesorului de limba română”, Carmen Guguş, Ed. Europolis, 2006
3. Metode de învăţământ, Ioan Cerghit, Ed. Polirom, 2006
4. Dicţionar de sinonime
5. Dicţionar de antonime
1
SCENARIU DIDACTIC
Nr. Etapele Ob. T Activitatea Activitatea elevului Metode Evaluare
crt. lecţiei profesorului
1. Moment 1` Conversaţi Evaluare
organizatoric Pregătirea materialelor pentru începerea lecției. a orală
exerciţiul

2. Verificarea 3` Se verifică tema pentru acasă şi cunoştinţele După ce se citeşte tema un elev,
temei pentru anterioare. colegii apreciază tema. Metoda
acasă SINELG

Lucrul pe
3. Verificarea 2` Profesorul pune întrebări referitoare la grupe
noțiunilor cuvintele derivate, compuse.
ancoră

4. Captarea 2` Profesorul împreună cu elevii poartă o discuție


atenţiei cu privire la vocabular și la cuvintele care fac
parte din cele două compartimente ale
vocabularului.
O1
5. Desfaşurarea Se face trecerea spre noua temă Sinonime şi
lecţiei antonime prin metoda SINELG (vezi Anexa Elevii rezolvă exerciţiile.
nr.1) Aceștia vor face pe marginea lor
Prof. le explică elevilor în ce constă acest semne cu o anumită
O2 exerciţiu. semnificaţie.
a)sa pună “V’’-acolo unde
conţinutul confirmă ceea ce ei
ştiau deja.
b)sa pună”-“ acolo unde
informaţia citită contrazice sau
2
O3 este diferită de ceea ce ştiau.
c)sa pună”+”în cazul in care
informaţia citită este nouă pentru
ei.

6. Anunţarea 5` Profesorul scrie pe tablă titlul noii lecţii, un text Elevii notează titlul în caiete
obiectivelor şi şi anunţă obiectivele lecţiei.
a titlului lecţiei O4

7. Dirijarea 10 Definiţiile, exemplele sunt date cu ajutorul Evaluare


activităţii clasei. Fiecare grupă prezintă Invăţarea orală
Profesorul grupează elevii, aceştia primesc fişe rezultatele de pe fiecare coală,se prin
cu exerciţii, urmând să le rezolve, iar discută pe baza exerciţiilor, descoperi-
rezultatele să le noteze pe coli, sub forma unui corectându-se eventualele re
tabel (Anexa nr.1) greşeli.
(Anexa nr.2)
8. Obţinerea Rezolvarea câtorva exerciţii din manual
performanţelor 8` Ex.1, pg. 40 şi 4, pag.41.

Evaluare
Elevii rezolvă fişele în funcţie de Cubul orală
Profesorul le dă o altă sarcină echipelor, fiecare cerinţe:
9. Asigurarea 8` echipă să rezolve pe caiete respectând cerinţele Descrie!
feed-back-ului de pe feţele cubului. Asociază!
Formează antonime!
Exemplifică!
(Anexa nr.3)
10. Asigurarea Evaluare
retenţiei şi a 10` Profesorul dă elevilor ca activitate individuală Fișă de evaluare scrisă
transferului în clasă, rezolvarea unei fișe de evaluare. Anexa nr. 4

Profesorul cere elevilor să rezolve exerciţiile


3
Tema pentru din culegere de la pag.16-ex.1, pg. 17- ex.2, 3.
acasă 1`

Anexa nr.1
Enunţuri:
1.Vocabularul reprezintă totalitatea cuvintelor dintr-o limbă.
2.Familia lexicală cuprinde toate cuvintele obţinute prin derivare, compunere sau conversiune de la un cuvânt de bază.
3.Cuvântul cumsecade s-a format prin derivare.
4.Următoarele cuvinte sunt arhaisme: cuşmă, curechi, lubeniţă, ciubotă.
5.Neologismele sunt cuvinte vechi, dispărute din uzul limbii.
6.Conjuncţie dar are ca sinonim conjuncţia însă.
7.Toate sinonimele unui cuvânt alcătuiesc o serie antonimică.
8.Antonimele cuvintelor următoare sunt:
frumos-urât
a plânge-a râde
cinstit-onest
egal-inegal
9.Antonimele sunt cuvinte cu sensuri opuse.
10.Sinonimele cuvântului molipsitor sunt junior şi virtute.
11.Sinonimele sunt cuvintele cu formă diferită şi sensuri opuse.

Anexa nr. 2

Nr.ex. V - +
Cunoştinţe confirmate de cunoştinţe greşite cunoştinţe noi
enunţuri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
10.
11.

Anexa nr.3

Grupa I
Descrie!
Descrieţi un peisaj într-un text de 8 rânduri, utilizând sinonimele : copac-arbore ; cărare- potecă, umed-jilav, a cădea-a se desprinde.
Grupa II
Asociază!
Asociaţi sinonimele din cele două coloane:

biruitor surprins
cenuşiu victorios
obosit interminabil
uimit a îndeplini
minunat încântător
nesfârşit gri
a înfăptui surmenat
Grupa III
Formează antonime!
Formaţi antonime pornind de la următoarele cuvinte cu ajutorul prefixelor:
ex: a încuraja-a descuraja.
egal, normal, prudent, a colora, moral, şansă.
Grupa IV
Exemplifică!
Daţi sinonime pentru cuvintele: lexic, a sfârşi, umed, reuşită, abis, plafon.
Anexa nr. 4
Sinonime şi antonime
Fişă de evaluare
clasa a VIII a A
1 p.oficiu
3p 1.Găsiţi antonimele cuvintelor: cinstit, tăcere, vesel, vrednic.

5
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................
3p 2.Daţi câte un sinonim pentru expresiile: a avea de gând, cu capul în nori, ţinere de minte, a o lua la sănătoasa.
............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3p 3. Ordonaţi în perechi de sinonime următoarele cuvinte:
deştept, harnic, vrednic, acord, inteligent, a povesti,veşnic,etern, consimţire, a nara.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………