Sunteți pe pagina 1din 313

CELE ŞAPTE PLANURI

ALE EXISTENŢEI
ilo zo fia c a re stă la b a za te h n icii d e T e ra p ie Teta

VIAN NA STIBAL
Creatoarea tehnicii de Terapie Teta
CELE ŞAPTE PLANURI
ALE EXISTENTEI
>
Filozofia care sta la baza tehnicii de Terapie Teta

VIANNA STIBAL
C re a to a re a te h n icii de Terapie Teta

Traducerea din limba engleză:


Cristian HANU

A D E V Ă R ^ * DIVIN
Braşov, 2017
Editura ADEVĂR DIVIN
Braşov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7,
cod 500414, O.P. 12
Mobil: 0725.931.146
Telefon/Fax: 0268.324.970
E-mail: adevardivin@gmail.com
Site: www.divin.ro

Copyright © 2016 Editura ADEVĂR DIVIN.


Titlul original în limba engleză Severi Planes o f Existence:
The Philosophy Behind the ThetaHealing® Technique, de
Vianna Stibal.
Copyright © 2016 Vianna Stibal.
Ediţia originală a fost publicată în 2016 de Hay House
Inc., SUA.
Accesează online radioul editurii Hay House pe: www.
HayHouseRadio.com.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


STIBAL, VIANNA
Cele şapte planuri ale existenţei: filozofia care stă
la baza tehnicii de terapie Teta / Vianna Stibal ; trad.:
Cristian Hanu. - Braşov : Adevăr Divin, 2017

ISBN 978-606-756-028-2
I. Hanu, Cristian (trad.)
159.9

Editor: Cătălin PARFENE


Tehnoredactare si copertă: Florin DRUŢU
Corectură: Elena MÂLNAI
Năruirea Porţilor Raiului!

în timp ce vârtejul vieţii mă izbeşte,


îngenunchez cu capul aplecat.
Sunt asediat de întuneric
Din toate direcţiile,
Din interior şi din exterior.
Sunt inundat de emoţii întunecate.
Simt suferinţa generată defrică, de îndoială şi de disperare.
Simtfrustrarea generată de limitări.
Simt dorinţe şi iubire, melancolie şi exaltare.
Simt o bucurie efemeră, care dispare rapid.

Realizarea apare
Pefundalul angoaseiprofunde generate de mortalitatea mea,
Percep efemer lumina care sunt,
D ar şi ceea ce îmi poate anihila sufletul.

Din interior apare tunetul nesupunerii.


Puterea se acumulează, reverberând în sufletul meu,
Iar eu devin conştient de sine.

Ferm hotărât să mă opun tuturorforţelor care mă asediază,


Tuturor vicisitudinilor generate de răul din mine şi din afara mea,
în inima dezolării',
în interiorul vidului care mă consumă,
M ă trezesc şi aprind lumina din interiorul meu,.

Pentru prima dată, pot vedea ce mă blochează.


Corpul meu este ancorat în acestpământ.
Sunt înlănţuit, precum Prometeu,
Ţintuit în cătuşe invizibile
Create de copiii unui Dumnezeu inferior.
îm i încep lupta de eliberare
Şi trag de cătuşe,
Precum lupul Fenrir.
Descopăr acceptarea bunelor şi relelor.
încep să sângerez
Din fiecare por alfiinţei mele,
Şi plâng cu lacrimi amare de disperare.
Acestea mă spală şi mă curăţă.
îm i caut centrul şi descopăr starea de echilibru.

în mijlocul agoniei vieţii, descopăr starea de acceptare.


M ă abandonez în totalitate şi privesc în sus.
M ă ridic din nou în picioare
Şi rup lanţurilefricii
Prin energia pură a gândirii mele.
O explozie de lumină albastră
îm i dizolvă cătuşele invizibile,
Căci nu mă mai tem de moarte.
M ă transform astfel într-un microcosmos
începând din interior.

Totul îmi devine clar, şi înţeleg astfel


Că mă aflu în mijlocul vortexului vieţii,
Care mă înlănţuie de această viaţă.
Acesta se roteşte în ju ru l şi deasupra mea,
Creând o coloană atotputernică ce mă conduce către cer,
Şi dincolo de el, în infinitate.

Acumulândputere
Din magia pură,
Scot un răcnet,
Conştient că puterea pe care o acumulez
Poate neutraliza moartea, teama şi disperarea,
Revelându-mifaptul că sunt simple iluzii.
Voi scăpa.
Mă voi elibera.
Voi deveni
Ofiinţă alcătuită din elemente combinate.
Voi deveni
Piatra Filozofală, macrocosmosul.
Voi deveni
Pasărea phoenix care renaşte din propria ei cenuşă.
Voi ieşi din această închisoare a corpului,
Strigând numele Creatorului,
Blestemând cuputerea divinităţii,
Copleşit de iluminare.
M ă voi ridica precum ofurtună împotriva cosmosului
Şi voi asedia Porţile Raiului!

Voi nărui Porţile Raiului.


Fără speranţă, mă voi năpusti asupra lor,
Pentru a-mi risipi astfel esenţa sufletului
Şi pentru a le vedea cum cad înfa ţa mea,
Chiar dacă acest lucru ar însemna să descopăr căfiecare atom
dinfiinţa mea explodează,
Pentru a mă elibera astfel de karma
Sau pentru a înceta să exist.

înarmat cu Sabia Credinţei,


M ă înalţ dincolo de acest univers,
De-a lungul unor străluciri nemărginite,
Până când ajung la o barieră alcătuită din culori şi vibraţii
Care încearcă să îmi blocheze calea.
Nu o voi lăsa însă să mă oprească!
Voi deveni una cu Planurile Existenţei!

Fiecare plan devine integrat în mine


( Şi prin puterea gândirii mele
Voi rosti Cuvântul adresat Universului,
Cuvântul care devine o intonaţie,
O pulsaţie sonoră',
Ofrecvenţă atăt deputernică încât nu poate fi negată,
Oforţă în expansiune care asediază Porţile,
Cu puterea exploziei a o mie de stele.
Porţile eterne încep să vibreze şi să scrâşnească,
Explodând într-o lumină aurie.

Apare apoi vibraţia,


Intonaţia sunetului divin
Care provine din inima raiului,
Vocea unui cor de îngeri
Care devine însăşi vocea lui Dumnezeu.
Aceasta aleargă către mine şi eu către ea,
Vorbind cu vocea mea, spunându-mipăsul.
Cu lacrimi de bucurie în ochi,
Plin de exaltare,
M ă deschid înfa ţa întrebării:

„Copil al omului,,
hotărât
Să mergi dincolo de Porţile Raiului,
Să atingifa ţa lui Dumnezeu
Şi să treci dincolo de ea,, devenind una
Cu Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există?
D acă da, ai ajuns acum la destinaţiei
Invocă-1şi salută-lpe Tot-Ceea-Ce-Există!
Deschide-te, scânteie micuţă din Dumnezeu
Şi cunoaşte divinitatea!
Bun venit înfa ţa Creatorului a Tot-Ceea-Ce-Există.

M ă înalţ într-o coloană de lumină sidefie strălucitoare,


Care mă înconjoară
Şi mă desăvârşeşte.
Devin lumină.
Nu mai sunt separat de Creaţie,
Ci devină una cu aceasta.

- G u y S t i b a l , d ecem b rie 2 0 0 6

Cu toţii căutăm Porţile Raiului. Indiferent dacă suntem săraci


sau bogaţi, agnostici sau religioşi, cu toţii sperăm adânc în inima
noastră că acestea există - ca un portal către o viaţă ce o transcende
pe aceasta, către o conştiinţă mai înaltă... iar pentru cei care cred în
el, către Dumnezeu.
Porţile Raiului sunt bariere alcătuite din convingerile noastre
care ne separă de Dumnezeul iubirii.
Poate că dacă aceste Porţi vor exploda, îl vom putea cunoaşte
pe Dumnezeu chiar în acest corp muritor. Poate că, aşa cum spune
Meister Eckhart, Dumnezeu nu poate exista fară noi, la fel cum noi
nu putem exista fară Dumnezeu.
Aşa o percep eu pe Vianna. Ea şi alţii ca ea se află în această lume
pentru a ne deschide Porţile Raiului şi pentru a le menţine deschise,
astfel încât să nu mai existe nicio separaţie între Dumnezeul iubirii
si
»
noi.
Planurile existenţei ne oferă tuturor harta către năruirea Porţilor
Raiului.
CUPRINS

I n t r o d u c e r e .............................................................................................. xi

C a p it o l u l 1 Cele şapte planuri ale existentei....................................I

C a p it o l u l 2 Universul... şi dincolo de el .......................................... 7

C a p it o l u l 3 Legile celui de-al şaselea plan:

Virtuţile ascensiunii...................................................... 25

C a p it o l u l 4 Al cincilea plan al existentei ........................................89

C a p it o l u l 5 Al patrulea plan al existentei ....................................143

C a p it o l u l 6 Al treilea plan al existentei......................................... I 79

C a p it o l u l 7 Al doilea plan al existentei........................................2 2 1

C a p it o l u l 8 Universul - colosalul păstrător al memoriei ...........255

A nexă: Cei cinci paşi ai lucrului cu convingerile

şi cele opt metode de scoatere la lumina

a convingerilor ascunse............................................2 9 0

D espre au to are ..................................................................................... 294


INTRODUCERE

D
acă vei citi această carte, vei primi informaţii despre una dintre
cele mai puternice tehnici de terapie energetică: Terapia Teta.
Terapia Teta este un proces de meditaţie despre care noi credem că
produce o vindecare fizică, psihică şi spirituală prin folosirea unde­
lor cerebrale Teta. Atunci când suntem într-o stare mentală Teta,
noi ne putem conecta cu Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există prin
intermediul rugăciunii noastre focalizate.
Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există m-a învăţat cum să produc
vindecări fizice, cum să progresez spiritual şi cum să îmi găsesc
calea către iluminare. Terapia Teta s-a născut şi mi-a fost con­
firmată în urma vindecării piciorului meu. încă nu am înţeles pe
deplin cât de importantă a fost această primă vindecare şi această
primă experienţă de învăţare pentru mine, precum şi pentru toţi cei
interesaţi de această metodă, nu doar în prezent, ci chiar mult timp
după ce voi fi părăsit această viaţă, trecând într-o lume superioară.
Acea vindecare spontană a fost sămânţa minusculă care a crescut,
transformându-se în arborele sacru al Terapiei Teta.
Această carte este un ghid care însoţeşte primele mele două
lucrări: Terapia Teta* şi Metoda avansată de Terapie Teta. în cartea
Terapia Teta am explicat procesele lecturii psihice, vindecării, lucrului
cu convingerile şi cu sentimentele, scoaterii la lumină a convingerilor

* Publicată la editura Adevăr Divin în 2011 sub titlul Theta Healing (n. n.)

xi
xii • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

ascunse şi lucrului cu genele, făcând o scurtă introducere la planu­


rile existenţei şi oferind numeroase metode pentru începători. în
cartea Metoda avansată Terapia Teta am prezentat o scurtă descriere
a experienţelor mele cu fiecare plan al existenţei şi cum pot fi folo­
site acestea în terapia cu ajutorul minţii. Cele două cărţi i-au oferit
cititorului un ghid detaliat al convingerilor şi sentimentelor sale, o
metodă de scoatere la lumină a programelor ascunse şi de lucru cu
genele, o imagine de ansamblu asupra planurilor existenţei şi asupra
convingerilor pe care eu le consider esenţiale pentru evoluţia spiri­
tuală. Cele două cărţi te pot învăţa astfel cum să îţi accesezi puterea
de vindecare din cel de-al şaptelea plan al existenţei prin folosirea
iubirii necondiţionate a Creatorului a Tot-Ceea-Ce-Există.
Această carte nu include multe din procesele pas cu pas
descrise pe larg în primele mele două cărţi, dar înţelegerea aces­
tor procese este absolut necesară pentru a putea folosi la maxim
cartea de faţă.
In această lucrare te voi călăuzi prin dimensiuni pe care eu le
consider a fi chiar începutul vieţii, într-o călătorie care te va conduce
dincolo de univers şi care te va ajuta să înţelegi că în starea men­
tală teta este posibil să te conectezi cu energia divină de dinainte de
transformarea ei în acest univers. Iţi voi explica planurile existen­
ţei, fumizându-ţi astfel un cadru conceptual strict necesar pentru
înţelegerea manierei în care operează creaţia în planul fizic şi în cel
spiritual, inclusiv a modului în care acest mecanism se conectează
cu noi pe toate nivelele existenţei noastre: mental, spiritual, psihic,
fizic şi emoţional.
Este foarte important să înţelegi conceptul referitor la pla­
nurile existenţei, căci el reprezintă ghidul filozofic suprem în arta
Terapiei Teta.
Este interesant de remarcat faptul că am avut nevoie de foarte
mulţi ani pentru a aduna toate informaţiile referitoare la Terapia
Teta pe care le-am prezentat în cărţile pe care le citesc astăzi oame­
nii. Inspiraţia pentru o astfel de lucrare depinde de foarte multe
lucruri, dar în cazul meu ea a derivat din anii de meditaţie, de
I n t r o d u c e r e • xiii

rugăciune, de credinţă şi de călăuzire divină pe care i-am practicat.


Numai această carte a avut nevoie de mai mulţi ani de channeling,,
care au început printr-un flash de lumină pe care l-am receptat pe
când mă aflam în Croaţia, mergând cu maşina către locul de naş­
tere al lui Nikola Tesla. Acest flash de lumină a fost scânteia inspi­
raţiei care mi-a trezit simţurile, şi care a continuat mai târziu să
se reverse asupra mea în cabana mea din munţii din Idaho. O altă
sursă de inspiraţie aţi fost chiar voi, dragii mei cititori, căci fară
vibraţia iubirii voastre, această filozofie nu s-ar fi născut niciodată.
Cu toţii avem motivaţii diferite pentru a învăţa ceva precum
Terapia Teta. Unii oameni caută cunoaşterea, alţii sunt doar curioşi,
iar alţii au motivaţii mai puţin altruiste, dar cei mai mulţi dintre ei
au inima pură şi îşi doresc să îşi amplifice capacităţile latente din
mintea lor. Acesta este scopul Terapiei Teta: să îi înveţe pe oameni
să îşi strunească puterile psihice prin intermediul lucidităţii spiri­
tuale. La fel am început şi eu, iar Terapia Teta a apărut tocmai din
cauză că am avut nevoie să îmi controlez propriile puteri psihice.
Primul lucru care m-a motivat să fac acest lucru au fost con­
flictele prin care a trecut mama. Personal, îmi consider mama o
mare esenţă psihică sufletească, modelată însă într-o femeie fana­
tică din punct de vedere religios, care nu o poate menţine pe deplin
încătuşată. Convingerile religioase ale mamei contravin esenţei sale
interioare. De aceea, mama s-a luptat cu intuiţia ei, considerând-o
greşită, imorală şi chiar malefică, din cauza bigotismului şi supersti­
ţiilor sale. La ora actuală ea a ajuns să se folosească din când în când
de ea, dar din cauza prejudecăţilor de care nu a reuşit să se dezbare,
o pune întotdeauna la îndoială, întrebându-se dacă această esenţă
sublimă a sufletului ei nu provine cumva dintr-o lume a întune­
ricului. Dacă ar fi acceptat-o de la bun început ca pe un dar de la
Dumnezeu, mama ar fi putut-o lăsa să zboare liber şi neîncătuşată,
ca un şoim care contemplă creaţia de la înălţimea norilor.
Când aveam 15 ani, am devenit conştientă de faptul că aceeaşi
esenţă psihică sălăşluieşte inclusiv în interiorul meu. Intre 17 şi
27 de ani nu am reuşit să o controlez deloc. Abia la 31 de ani am
xiv • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

început să o controlez cu adevărat, nemailăsându-mă controlată de


ea. Dacă până atunci primeam doar crâmpeie de informaţii psihice
şi eram bântuită de spirite şi de alte energii, am învăţat acum să mă
focalizez şi să mă confrunt direct cu ceea ce se întâmpla în interio­
rul meu. Spiritelor negative le-am spus să plece. Uneori mă ascul­
tau, dar alteori se întorceau înapoi. Am învăţat apoi să le trimit în
lumina lui Dumnezeu, şi nu s-au mai întors.
Am învăţat să fac toate acestea printr-o călăuzire primită de
la „tatăl meu ceresc”. Unul dintre cele mai importante lucruri pe
care le-am învăţat de la religia mamei a fost existenţa unui părinte
ceresc care mă iubeşte şi cu care pot vorbi ori de câte ori doresc,
încă de la vârsta de trei ani, am început să am conversaţii cu el.
Răspunsurile la întrebările mele nu erau întotdeauna cele pe care le
aşteptam, dar un lucru este cert: primeam întotdeauna un răspuns.
Câţiva ani mai târziu, această relaţie cu tatăl ceresc m-a ajutat
să fac cunoştinţă cu Legile Universului. Totul a început cu o experi­
enţă vizionară în timpul căreia m-am întâlnit cu Legea Adevărului
din cel de-al şaselea plan al existenţei chiar în camera mea. Această
Lege mi-a explicat că îmi cream singură situaţii dificile din cauza
sistemului meu de convingeri şi că puteam manifesta diferite schim­
băriprintr-o conexiune cu divinul.
A fost o experienţă extrem de profundă, iar motivul pentru care
am trăit-o a fost că am cerut-o eu însămi, iar pe un anumit nivel
al fiinţei mele am crezut că ea este posibilă. Motivul pentru care
am crezut acest lucru a fost acela că atunci când eram mică, mama
îmi citea adeseori din Biblie despre un bărbat pe nume Solomon.
Acesta i-a cerut lui Dumnezeu un singur lucru, şi anume înţelep­
ciune. Povestea m-a impresionat la acea vârstă, şi continuă să mă
impresioneze şi astăzi, ca adult. Ea m-a făcut să cred că îi pot cere
lui Dumnezeu un anumit lucru, şi m-am gândit multe ore la rând
care ar putea fi acesta.
C e lucru m-ar putea ajuta mai mult ca oricare altul să am
grijă de familia mea? Tocmai îmi deschisesem o afacere în care
faceam lecturi psihice, aşa că i-am cerut lui Dumnezeu să îmi arate
I n t r o d u c e r e • xv

adevărul Dacă le puteam spune oamenilor adevărul într-o lectură


psihică, aceştia s-ar fi întors mai târziu la mine şi le-ar fi spus şi
altora despre afacerea mea. Chiar dacă nu toţi m-ar simpatiza în
persoană, dacă le-aş putea spune adevărul le-aş face tuturor un ser­
viciu. Prin urmare, am cerut să pot vedea adevărul, dar nu mi-a
trecut nicio clipă prin minte că însăşi Legea Adevărului avea să
apară în camera mea!
începând din acel moment, Legea Adevărului a fost Legea de
care m-am simţit cel mai apropiată. Chiar şi astăzi mă mai vizi­
tează din când în când, curioasă probabil să vadă cum progresez cu
schimbările din viaţa mea.
După această experienţă, am început să caut adevărul pur,
încercând să cunosc şi să comunic cu divinitatea în ipostaza ei cea
mai înaltă, pentru a afla astfel cum a fost creat Universul.
In această perioadă din viaţa mea, foarte mulţi oameni mi-au
cerut să ţin cursuri. Când am început să fac acest lucru, cursanţii
mei au devenit principala motivaţie pentru a mă gândi la mecanis­
mele psihice pe care le aplic, pentru a le înţelege mai bine şi pentru
a vedea dacă acestea pot fi puse în practică inclusiv de alţii. Astfel a
început înţelegerea mea referitoare la cele şapte planuri ale existen­
ţei. De altfel, am sesizat aceeaşi nevoie de înţelegere şi la cursanţii
mei, care depindeau de ea pentru a atinge starea de echilibru.
Toate acestea m-au determinat să îl rog pe Creator să îmi arate
principiile Universului. Am primit într-adevăr aceste informa­
ţii, dar nu dintr-odată. Creierul meu nu era suficient de dezvoltat
pentru a le putea procesa de la bun început.
De asemenea, cursanţii mei îşi doreau să afle mai multe despre
Legi, aşa că i-am spus Creatorului:
- Doresc să scriu o carte care să îi înveţe pe cursanţii mei cum
să pună în aplicare toate Legile universului. M i le poţi explica?
Răspunsul pe care l-am primit a fost neaşteptat:
- Atunci când vei fi pregătită.
Acest răspuns mi-a rănit sentimentele. I-am cerut lui
Dumnezeu acelaşi lucru, dar am primit acelaşi răspuns:
xvi • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

- Vei primi această cunoaştere atunci când vei fi pregătită.


- Dar ce trebuie să fac pentru a mă pregăti? l-am întrebat pe
Creator.
- Trebuie să înveţi câteva lucruri, mi-a răspuns el.
în înţelepciunea mea infinită, i-am spus:
- Ştiu deja foarte multe lucruri.
Dar Creatorul mi-a repetat răspunsul lui:
- Trebuie să înveţi câteva lucruri.
- Ce anume trebuie să învăţ?
Peste noapte, viaţa mea a devenit un haos, iar site-ul meu, pe
care îl iubeam atât de mult, a fost atacat online. Nu puteam înţe­
lege de ce mi se întâmplau toate acestea. Ce anume trebuia să învăţ?
Am primit răspunsul atunci când am vizitat un templu budist
din Japonia.
Aşa cum am povestit în cartea Pe aripile rugăciunii, după ce
am predat un curs la Tokyo în anul 2009, am vizitat un templu
budist vechi din secolul X III şi o mănăstire numită Engaku-ji, de
lângă oraşul Kamakura. Legenda spune că rămăşiţele fizice ale lui
Buddha se află în grota alăturată, aşa că mi-am propus să experi­
mentez energia din acel loc.
Când am intrat în grotă, am simţit în piept o durere ascuţită, ca
şi cum prin corp mi-ar fi trecut un curent electric. Am simţit apoi
nişte furnicături stranii, urmate de senzaţia că deasupra mea cad
petale de trandafiri. M i s-a părut că aud esenţa unui chicotit. L-am
întrebat pe Creator:
- Ce înseamnă această senzaţie?
- Aceasta este compasiunea, mi-a răspuns el.
M ă simţeam confuză, căci eram convinsă că ştiam ce înseamnă
compasiunea.
Creatorul a continuat să îmi explice:
- A şa se simte compasiunea lui Buddha. Toţi cei care şi-au dez­
voltat virtutea adevăratei compasiuni trăiesc o senzaţie care devine
una din esenţele lor, iar ceea ce simţi tu acum este compasiunea lui
Buddha. Există multe virtuţi pe care mai trebuie să le dobândeşti.
I n t r o d u c e r e • xvii

Mai târziu, am vizitat Daibutsu Buddha din Kamakura, uriaşa


statuie din bronz a lui Buddha din faţa templului Kotoku-in. Am
găsit aici un mic magazin care comercializa statuete de diferite
mărimi ale lui Buddha. L-am întrebat pe Creator care dintre ele
întruchipa cel mai bine virtutea lui Buddha, pentru a mi-o cum­
păra. Am ales-o apoi pe aceea de care m-am simţit atrasă. M-am
aşteptat să fie un Buddha al protecţiei, căci numele meu era în con­
tinuare atacat pe Internet, aducându-mi-se acuzaţii nedrepte. Când
l-am întrebat însă pe vânzător, acesta mi-a spus că era un Buddha
al compasiunii.
Acest lucru m-a dezamăgit, întrucât îmi spunea că trebuia
să manifest mai multă compasiune faţă de cei care mă acuzau pe
nedrept, trăgându-i şi pe alţii după ei. Eram convinsă că nu acesta
era Buddha de care aveam nevoie. Am luat imediat o altă statuetă,
dintr-o secţiune diferită, dar mesajul etichetei de pe fundul ei era
acelaşi: „compasiune”. Din curiozitate, m-am uitat la ceea ce scria
pe alte statuete din aceeaşi secţiune, dar ele aveau etichete diferite.
Mesajul era clar: trebuia să găsesc o cale de a-i ierta pe cei care mă
atacau. Am cumpărat statueta şi am dus-o acasă, încercând să îi
respect mesajul.
Mai târziu, am înţeles că nu aş fi putut primi niciodată infor­
maţiile referitoare la planurile existenţei dacă nu mi-aş fi dezvoltat
exact virtuţile la care am fost iniţial atât de refractară: toleranţa şi
compasiunea.
După ce am învăţat această lecţie importantă, m-am simţit
pregătită să aflu mai multe. Creatorul m-a ajutat să explorez Legile
Universului, iar acest lucru mi-a permis să înţeleg într-o manieră
diferită dimensiunile existenţei şi maniera în care operează acestea.
Mi-am dorit de asemenea să aflu de ce pot face unii oameni
vindecări constante, în timp ce alţii nu reuşesc decât uneori. Cum
este posibil acest lucru, în condiţiile în care suntem conectaţi cu
toţii cu acelaşi Creator?
înclin să cred că am descoperit unele motive care justifică
această anomalie aparentă, mai ales după ce i-am pus Creatorului
xviii • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

anumite întrebări. Unul din răspunsurile pe care le-am primit a fost


acela că oamenii care pot face vindecări au tipare mentale diferite
de ale celorlalţi oameni, care le modifică percepţia asupra realităţii.
E i nu acceptă ceea ce alţi oameni definesc ca realitate şi preferă să
meargă pe propria lor cale.
Marea majoritate a oamenilor nu fac acest lucru. De altfel, ei
nici măcar nu realizează că dispun de talente latente care încearcă
să se trezească în interiorul lor. Oamenii sunt incredibil de puter­
nici, dar nu ştiu acest lucru. Noi suntem alcătuiţi din însăşi esenţa
luminii. Deşi trăim într-o lume tridimensională, esenţa noastră
spirituală este multidimensională. Atunci când ne aflăm în corpul
fizic, noi acţionăm tridimensional, dar sufletul nostru ştie că există
lumi dincolo de planul fizic. Aceste lumi sunt cele şapte planuri ale
existenţei. Te invit să le descoperi împreună cu mine, prin puterea
frecvenţei mentale teta, chiar dacă te afli încă în corpul tău fizic.
Ca p i t o l u l 1

CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

E
u cred că există şapte planuri ale existenţei. Acestea reprezintă
forţele vizibile şi invizibile ale cosmosului care definesc dife­
ritele dimensiuni ale acestui univers şi pe cele de dincolo de el. Ele
sunt atât de vaste încât mintea umană trebuie să se afle într-o stare
extrem de abstractă pentru a percepe aceste forţe inexplicabile în
toată măreţia lor, cu ajutorul Creatorului a Tot-Ceea-Ce-Există.
Fiecare din aceste planuri are propria sa energie particulară,
care poate fi descrisă cel mai bine ca o vibraţie. Cea care diferenţi­
ază planurile, inclusiv pe locuitorii lor fizici şi spirituali, este frec­
venţa lor de vibraţie. Cu cât frecvenţa de vibraţie este mai înaltă, cu
atât mai rapid se mişcă atomii acestor lumi. Spre exemplu, mole­
culele din obiectele solide ale primului plan se mişcă foarte încet.
Cele ale plantelor din al doilea plan se mişcă mai rapid, şi aşa mai
departe. Aceste vibraţii reprezintă esenţa vieţii în toate formele sale.
Forţele vibraţionale ale planurilor au proprietăţi mai mari sau
mai mici. Dacă sunt înţelese, acestea pot fi influenţate prin puterea
gândirii pure.
Planurile sunt despărţite prin văluri subţiri, care iau forma con­
vingerilor programate în mintea subconştientă a tuturor oamenilor
de pe această planetă. Atunci când ne ridicăm până la cel de-al şap­
telea plan al existenţei, noi învăţăm cum să ne eliberăm de aceste

1
2 • CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENTEI

văluri ale convingerilor, realizând că nu suntem separaţi de aceste


planuri, ci dimpotrivă, suntem conectaţi cu toate.
Fiecare plan al existenţei este supus propriilor sale condiţii,
reguli, Legi şi angajamente. Prin însăşi natura lor, primele şase pla­
nuri conţin diferite iluzii, dar cel de-al şaptelea reprezintă însăşi
esenţa adevărului şi a divinităţii.
Planurile sunt atât de vaste că mintea umană trebuie să se afle
într-o stare extrem de abstractă pentru a le putea înţelege. De ase­
menea, ele sunt atât de minuscule încât nu pot fi măsurate. Pentru a
le putea înţelege, trebuie să fii în starea mentală teta, care creează o
stare de spirit divină. Personal, numesc această stare teta ca să sim­
plific lucrurile. Ea ne permite să fim receptivi la marele peisaj intern
şi extern care alcătuieşte creaţia, dar şi să comunicăm cu Creatorul.
Singura modalitate de a percepe planurile existenţei în toată măre­
ţia lor este prin intermediul Creatorului a Tot-Ceea-Ce-Există,
care domneşte în cel de-al şaptelea plan al existenţei.

Al şaptelea plan al existentei

Acesta este planul în care domneşte Creatorul aTot-Ceea-Ce-


Există - energia care curge prin toate lucrurile, creând viaţa. Pe
acest nivel, noi înţelegem că facem parte integrantă din Tot-Ceea-
Ce-Există, adică din Dumnezeu.
Pe nivelul celui de-al şaptelea plan al existenţei, noi putem uti­
liza energiile tuturor planurilor, fară a fi legaţi de diferite legăminte
sau angajamente faţă de acestea. Acest lucru este posibil deoa­
rece energia celui de-al şaptelea plan dă naştere celorlalte planuri.
Aceasta este energia care creează quarcii, protonii, neutronii şi elec­
tronii, care alcătuiesc la rândul lor nucleul atomului.

A l şaselea plan al existentei

Acesta este planul Legilor care creează însăşi urzeala univer­


sului, cum ar fi Legea Timpului, Legea Magnetismului, Legea
Gravitaţiei, Legea Luminii şi multe altele.
C e l e ş a p t e p l a n u r i al e E x i s t e n ţ e i • 3

Al cincilea plan al existentei

Acesta este planul fiinţelor divine şi semidivine, al maeştrilor


precum Iisus Christos şi Buddha. El este împărţit în diferite nivele
de vibraţie şi de conştiinţă. Pe nivelele cele mai de jos încă mai pre­
valează dualismul. Toţi oamenii care trăiesc pe planeta noastră sunt
fiinţe din al cincilea plan.

Al patrulea plan al existentei

Acest plan este regatul sau lumea spiritelor. Aici trăiesc spiri­
tele după moartea corpului fizic. Aici ne aşteaptă strămoşii noştri.
Aceasta este şcoala care produce fiinţele din planul cinci. Spiritele
care trăiesc în acest plan încă mai au de învăţat. Abia după ce vor
absolvi şcoala vor putea trece ele în vibraţiile superioare ale realităţii.

A l tre ile a p la n al existente i

Este un plan al formelor de viaţă bazate pe proteine, cum sunt


oamenii şi celelalte animale. în parte, noi suntem cei care l-am creat,
pentru a putea experimenta provocarea de a fi guvernaţi de emoţii
şi de dorinţele noastre instinctuale, şi realitatea de a exista într-un
corp uman în lumea fizică. în această lume, noi putem învăţa cum
să absolvim şi să trecem dincolo de cel de-al patrulea plan, în cel
de-al cincilea.

Al doilea plan al existenţei

Acest plan este alcătuit din materialele organice: vitamine,


plante şi arbori. Zânele sunt atrase de el, datorită plantelor.

Primul plan al existentei

Acest plan este alcătuit din toate materialele anorganice de pe


acest pământ: mineralele, cristalele, solul şi rocile - adică din toate
elementele care alcătuiesc planeta noastră în forma ei empirică, toţi
4 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXI STENŢEI

atomii din tabelul periodic înainte de a se lega chimic de bazele de


carbon (devenind astfel materie organică).

IN TER CO N EX IU N ILE
Toate planurile existenţei sunt interconectate, dând naştere
marii totalităţi a creaţiei. înţelegerea naturii fiecărui plan conduce
la o mai bună înţelegere a acestor interconexiuni şi ne deschide în
faţa realităţilor din respectivul plan.

Ecuaţiile
Ori de câte ori învăţăm să utilizăm energia dintr-unul din pla­
nuri, noi ne deschidem în faţa conexiunii cu un alt plan. Cu alte
cuvinte, atunci când ne folosim de energia unui anumit plan, noi
ne folosim simultan şi de un altul. Acest proces este numit ecuaţie.
Spre exemplu, mineralele din primul plan interacţionează
automat cu Legile din cel de-al şaselea plan, devenind astfel mai
eficiente. Conceptul de ecuaţii ne ajută să înţelegem că fiecare plan
al existenţei cooperează în mod armonios cu celelalte în corpul
nostru, pentru a da naştere vieţii.

Conexiunea noastrâ cu planurile existenţei


Noi suntem un microcosmos în care planurile existenţei
coexistă. Corpul uman este alcătuit din cinci componente dife­
rite: lipide, carbohidraţi, proteine, acizi nucleici (ADN) şi mole­
cule de A TP (energie).Toate acestea sunt conectate cu câte un plan
particular. împreună, cele cinci componente ne fac să fim cei care
suntem. Ele reprezintă materialul vieţii care ne conectează cu cele­
lalte planuri.
Deloc întâmplător, starea noastră de sănătate mentală şi spiri­
tuală depinde de toate cele cinci componente. Dacă acestea lipsesc
din corpul nostru, se produce un deficit inclusiv în alte domenii ale
vieţii noastre, după cum urmează:
Ce le ş a p te p la nu r i ale Ex isten ţei • 5

• Deficitul moleculelor de ATP, care corespund celui de-al


şaptelea plan al existenţei, dă naştere unui deficit de spirit şi
de iubire necondiţionată.
• Deficitul moleculelor de acid nucleic, care corespund celui
de-al şaselea plan al existenţei, dă naştere unui deficit de
structură spirituală.
• Deficitul de lipide, care corespund celui de-al cinci­
lea plan al existenţei, dă naştere unui deficit de echilibru
spiritual.
• Deficitul de carbohidraţi, care corespund celui de-al
patrulea plan al existenţei, dă naştere unui deficit de
energie.
• Deficitul de proteine, care corespund celui de-al treilea
plan al existenţei, dă naştere unui deficit de afecţiune.
• Deficitul de vitamine, care corespund celui de-al doilea
plan al existenţei, dă naştere unui deficit de iubire.
• Deficitul de minerale, care corespund primului plan al
existenţei, dă naştere unui deficit de susţinere.
• De aceea este atât de important să înţelegem planurile
existenţei: pentru că noi suntem planurile existenţei.

FOLOSIREA PLANURILOR
în trecut, oamenii trebuiau să îşi controleze pe rând energia
planurilor existenţei. Spre exemplu, pentru a şti ce minerale le sunt
utile, ei trebuiau să înveţe să controleze primul plan al existenţei.
Controlul energiei unui plan echivala cu o transformare mentală şi
spirituală, fiind numit iniţiere. Epoca prezentă este prima din isto­
ria umanităţii în care planurile existenţei s-au deschis simultan în
faţa noastră, putând fi înţelese şi utilizate mai eficient decât oricând
în trecut. Pe măsură ce învăţăm să unificăm elementele planurilor
într-o energie coerentă, noi trebuie să învăţăm diferite lecţii sau să
trecem prin iniţieri care ne învaţă cum să le înţelegem şi cum să ne
s

6 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

folosim de ele. Depinde numai de noi dacă vom învăţa cu uşurinţă


sau nu aceste lecţii.
Este foarte uşor să te îndrăgosteşti de frumuseţea şi de măre­
ţia unuia din primele şase planuri. Toate aceste planuri au propriile
lor sisteme de convingeri, puteri şi proprietăţi vindecătoare ieşite din
comun. Ele sunt ca nişte dulciuri pentru creier, fascinându-ne şi atră-
gându-ne să rămânem în ele pentru a învăţa cât mai multe lucruri.
De asemenea, fiecare plan al existenţei ne conferă o viziune
referitoare la divin, filtrată prin frecvenţa sa de vibraţie, pe care noi o
interpretăm în propria noastră manieră. Aşa cred eu că s-au format
religiile: un căutător spiritual a stabilit o conexiune cu conştiinţa
unui plan al existenţei, s-a conectat cu sistemele de convingeri din
acesta, iar apoi le-a sintetizat în scris. Ordinele religioase au apărut
la unison cu energiile inerente fiecărui plan. Asta nu înseamnă însă
că ele nu au receptat deloc informaţiile emanate din puritatea celui
de-al şaptelea plan al existenţei, căci au existat oameni care au con­
tactat divinitatea încă de la începuturile timpului.
La ora actuală, pe măsură ce începem să ne dezvoltăm puterile
psihice, noi ne vom conecta în mod natural cu energiile planurilor
existenţei, folosindu-ne de ele ca de nişte manuale de dezvoltare
personală, cu scopul de a ne continua creşterea spirituală.
C apitolul 2

UNIVERSUL... SI DINCOLO DE EL
t

P ersonal, mi-am dorit întotdeauna să cunosc secretele Universului,


într-o zi, l-am întrebat pe Creator:
- De unde provine energia celui de-al şaptelea plan al existen­
ţei, care dă naştere particulelor?
Mi s-a răspuns:
- Vianna, această energie provine dintr-un aspect multidi­
mensional. Energia lui Tot-Ceea-Ce-Există creează acest univers
şi universurile care îl transcend, modelând energiile din diferitele
dimensiuni.
Creatorul m-a îndemnat să explorez cheile care permit contro­
lul Legilor acestui univers şi maniera în care sunt conectate acestea
cu celelalte dimensiuni. Pentru a înţelege cum pot controla aceste
Legi, a trebuit mai întâi să înţeleg mai bine cum funcţionează în
planul tridimensional universul nostru. Această explorare m-a
condus la o înţelegere diferită a dimensiunilor şi a manierei în care
funcţionează acestea.

DIMENSIUNILE
Cuvântul „dimensiune” este un termen comun în ştiinţă şi în
metafizică, dar cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu ce înseamnă

7
8 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

de fapt el. Le sugerez tuturor celor care doresc să înţeleagă mai


bine acest concept să citească lucrarea lui Edwin Abbott, Tărâmul
plat. Eu eram în clasa a treia când profesorul a citit acest text în
faţa clasei, dar deşi eram foarte mică, pot spune că mi-a schim­
bat viaţa. Am lipsit în multe zile de la şcoală deoarece am fost un
copil bolnăvicios, dar când profesorul ne-a citit prima dată această
carte, mi-am dorit mai mult ca niciodată să merg la şcoală. Deşi a
fost scrisă cu mai bine de o sută de ani în urmă, în Anglia victo­
riană, cartea te pune pe gânduri, sugerându-ţi că există răspunsuri
referitoare la diferite realităţi superioare necunoscute care nu pot fi
explicate în maniera ştiinţifică sau raţională. Tot ce trebuie să faci
pentru a primi aceste răspunsuri este să îţi eliberezi mintea şi să pui
întrebările corecte.
Abbott descrie în cartea sa viaţa unui mic pătrat care trăieşte
într-o lume bidimensională. El are o casă mică, iar atunci când întâl­
neşte o fiinţă tridimensională rămâne uimit că aceasta poate scoate
un ou dintr-un sertar închis. Pentru pătratul bidimensional acest
lucru se dovedeşte un miracol, la fel cum nouă ni s-ar părea un mira­
col dacă am întâlni o fiinţă din dimensiunea a cincea care se poate
transforma dintr-o creatură solidă într-una spirituală şi invers.

Spafiul tridimensional
Universul nostru este tridimensional. In consecinţă, noi suntem
fiinţe tridimensionale prin însăşi natura noastră. Vechii greci au
vorbit despre spaţiul cu trei dimensiuni încă de acum câteva mii
de ani, numindu-1 spaţiu euclidian. Lumea tridimensională în
care trăim este alcătuită din sus, jos şi cele patru direcţii cardinale.
Aceasta este lumea cu care suntem obişnuiţi, deci astfel ne definim
noi universul.
Noi învăţăm încă din primele zile de viaţă despre spaţiul tri­
dimensional prin folosirea deducţiei inconştiente - termen creat
de fizicianul german Hermann von Helmholtz, care este strâns
legat de dezvoltarea coordonării mâini-ochi. Capacitatea vizuală
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 9

de a percepe lumea în trei dimensiuni este numită percepţie în


profunzime.
Pe măsură ce creştem, noi ajungem să considerăm de la sine
înţeles faptul că singura manieră de a percepe realitatea este din
perspectiva spaţiului tridimensional. Aceasta este una din moda­
lităţile prin care corpul nostru ne menţine în această lume, pentru
a trăi experienţa celui de-al treilea plan al existenţei. Dat fiind că
suntem atât de puternic ataşaţi de dimensiunea a treia, energia unei
alte dimensiuni ni s-ar părea de neînţeles. Şi dacă totuşi realitatea
nu se rezumă la spaţiul tridimensional, putând fi definită şi perce­
pută ca multidimensională?
Personal, sunt convinsă că există mai multe dimensiuni, fie­
care complet diferită de a noastră, care alcătuiesc ceea ce unii
numesc multivers. Unul din lucrurile pe care le-am descoperit
de-a lungul timpului a fost că primul, al doilea şi al treilea plan
sunt tridimensionale, iar al patrulea, al cincilea şi al şaselea plan
sunt multidimensionale. Toate coexistă în acest univers, dar şi în
alte dimensiuni.
Dat fiind că noi suntem fiinţe tridimensionale care trăiesc în
primele trei planuri ale existenţei, al patrulea, al cincilea şi al şase­
lea plan transcend cu mult tot ce ne putem imagina noi ca fiind
normal. Noi nu putem înţelege nici măcar ce este energia dimen­
siunii a patra. Nu ne putem imagina toate lucrurile pe care le-am
putea face în această dimensiune superioară, cât de diferită este
aceasta de realitatea noastră tridimensională şi cum ar putea ea să
arate. Pentru a înţelege toate aceste lucruri, ar trebui să o experi­
mentăm direct.
Singura manieră de a experimenta energiile celorlalte dimen­
siuni este conştiinţa spirituală care corespunde undelor cerebrale
teta. Dat fiind că gândurile spirituale pot călători mai rapid decât
viteza luminii, noi ne putem folosi de această conştiinţă focalizată
pentru a le proiecta dincolo de acest univers pe care îl cunoaştem,
folosindu-ne de ele ca de un vehicul pentru a experimenta alte
dimensiuni.
1 0 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Spiritele multidimensionale
Deşi noi trăim în cel de-al treilea plan, spiritul nostru nu are
o esenţă tridimensională, ci una multidimensională. Faptul că ne
aflăm într-un corp tridimensional ne ia prin surprindere atunci
când suntem copii, la fel ca întreaga lume tridimensională. Chiar şi
după ce creştem, noi nu putem scăpa de sentimentul că putem face
mult mai multe lucruri decât ne permite această lume. Explicaţia
constă în faptul că noi am experimentat energiile altor planuri îna­
inte de a veni în această lume.
Toţi oamenii de pe acest pământ sunt fiinţe din al cincilea plan.
Cu toţii întruchipăm una sau alta din cele două tipuri de energie
spirituală: suntem fie copii ai maeştrilor, fie chiar maeştri înălţaţi.

Copiii maeştrilor

Copiii maeştrilor reprezintă cea mai mare parte a populaţiei


terestre. Ei au venit aici de pe primul nivel al celui de-al cincilea
plan, cu scopul de a învăţa şi de a creşte. Trăiesc multe vieţi succe­
sive, rezolvându-şi karma negativă din alte vieţi şi avansând către
statutul de maeştri. Cu alte cuvinte, ei învaţă să devină fiinţe de
lumină pură. După ce au învăţat lecţiile energiei tridimensionale, ei
sunt trimişi acasă, în cel de-al cincilea plan, pentru a începe o etapă
superioară a procesului lor de învăţare.

Maeştrii mâlfati din cel de-al cincilea plan

A l doilea tip de energie spirituală care coboară în această lume


se referă la maeştrii înălţaţi din cel de-al cincilea plan. Este vorba
de fiinţe spirituale care, după un număr suficient de mare de vieţi,
au dobândit suficiente virtuţi pentru a avansa din această realitate
tridimensională în cel de-al cincilea plan al existenţei. încheierea
karmei din aceste vieţi succesive i-a condus pe un nivel de vibraţie
suficient de înalt pentru a deveni maeştri din cel de-al cincilea plan.
Atunci când se întorc totuşi în această realitate tridimensională,
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 11

noi îi numim maeştri înălţaţi. Personal, înclin să cred că ei se întorc


în lumea noastră pentru a ne învăţa semnificaţia iubirii şi pentru a
ne ajuta să absolvim la rândul nostru această şcoală, trecând într-o
etapă superioară a evoluţiei, astfel încât să nu ne autodistrugem.
Maeştrii înălţaţi vin în această dimensiune cu o energie spiritu­
ală multidimensională. O fiinţă plenar trezită din cel de-al cincilea
plan poate trece de la o încarnare solidă ca fiinţă umană la o încar­
nare spirituală. Fiinţele de pe nivelele cele mai înalte ale celui de-al
cincilea plan pot trece la voinţă de la o formă la alta.
Un maestru înălţat aflat pe această planetă are misiunea de a se
trezi la potenţialul său suprem, astfel încât să îi poată conduce pe
copiii maeştrilor către iluminare, învăţându-i că sufletul lor are o
natură multidimensională.

ÎNŢELEGEREA UNIVERSULUI NOSTRU

Originile
Creatorul mi-a arătat faptul că atunci când energia pură a Tot-
Ceea-Ce-Există apare în universul nostru din alte dimensiuni, ea se
dilată. Personal, consider că acesta este motivul pentru care univer­
sul fizic se află într-un proces continuu de expansiune. El se dilată
în permanenţă, dar nu ca un balon, căci energia lui oscilează între
planul fizic şi dimensiunile superioare. Personal, nu cred că univer­
sul nostru se prăbuşeşte în sine, că se destramă sau că a fost creat
printr-un Big Bang. Convingerea mea este că energia lui Tot-Ceea-
Ce-Există pătrunde într-o anumită zonă din el, creând atomi şi ani­
mând astfel Legile din cel de-al şaselea plan al existenţei. Creatorul
a Tot-Ceea-Ce-Există, care sălăşluieşte în cel de-al şaptelea plan
al existenţei, este inteligenţa divină care stă la baza acestui proces.

Porţile dimensionale
Mai departe, mi s-a spus că în Univers există porţi dimensio­
nale de diferite mărimi, de la unele foarte mici la altele foarte mari,
1 2 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

care corespund aşa-numitelor găuri negre de care vorbeşte ştiinţa


noastră.
In anul 2011 m-am uitat la o emisiune T V care prezenta o
teorie referitoare la ceea ce există într-o gaură neagră. Ideea era că
dacă pătrunzi într-o gaură neagră, tu treci de la întuneric la diferite
straturi luminoase, până când ajungi într-o lumină aurie extrem
de strălucitoare. După ce treci prin materia solidă, sfârşeşti auto­
mat într-o zonă de energie pură. Am rămas uimită cât de similară
era această descriere cu procesul pe care l-am predat ani la rând de
ajungere în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
Eu cred că există găuri negre pretutindeni în jurul nostru, inclu­
siv în spaţiul nostru personal, şi că atunci când realizăm o meditaţie
teta, noi ne direcţionăm inconştient mintea pentru a găsi o astfel de
poartă dimensională.
Cred de asemenea că energia devine captivă în aceste portaluri,
scurgându-se în universul nostru tridimensional din alte dimensi­
uni mult mai complexe decât a noastră.
Aşa cum văd eu lucrurile, găurile negre există nu doar în anu­
mite părţi ale spaţiului, ci chiar în fiecare atom, sub forma unui câmp
de energie care se deplasează între micuţele particule subatomice.
Aceasta este energia lui Tot-Ceea-Ce-Există - energia creaţiei.

Energia creaţiei
Energia creaţiei constă într-o formă pură de iubire şi de inteli­
genţă infinită, interconectată multidimensional cu toate lucrurile, de
la cea mai mică particulă subatomică până la cea mai mare galaxie
din Univers. Ea reprezintă materialul din care este alcătuit cel de-al
şaptelea plan al existenţei. Această energie există pretutindeni şi în
toate lucrurile. Ea este energia de care ne folosim noi pentru a vin­
deca atunci când ne conectăm cu cel de-al şaptelea plan al existen­
ţei. Celelalte câmpuri energetice sunt create prin comprimarea ei.
Spaţiul dintre obiectele create de energia creaţiei este ceea
ce ştiinţa numeşte „materia întunecată”, iar eu numesc Legile
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 13

universului. Aşa cum există un câmp morfogenetic inteligent care


controlează ADN-ul pentru ca acesta să îşi poată îndeplini func­
ţiile, la fel procedează energia multidimensională care pătrunde în
Univers, controlând Legile acestuia.
Energia creaţiei călătoreşte în ambele sensuri prin diferite
dimensiuni, în permanenţă. Teoria care susţine că universul nostru
ar intra în colaps dacă o singură moleculă dintr-o altă dimensiune
ar fi adusă aici este ridicolă. Atunci când energia din alte dimen­
siuni pătrunde în dimensiunea noastră, ea capătă o formă nouă şi
devine Legea Gândirii.
Eu cred că energia din alte dimensiuni care pătrunde în uni­
versul nostru tridimensional creează ceea ce mecanica cuantică
numeşte „corzi”. Teoria corzilor susţine că întreaga materie este
alcătuită din nişte filamente şi membrane energetice care vibrează.
Acestea au o natură multidimensională şi vibrează pe anumite frec­
venţe. Se crede că aceste corzi reprezintă primele forme ale parti­
culelor subatomice. Ele încep să se mişte în diferite tipare, care dau
naştere protonilor, neutronilor, atomilor, moleculelor şi în sfârşit
materiei solide. Deşi eu nu cred că această teorie descrie cu o acu­
rateţe perfectă modul în care s-a format universul, conceptul de
corzi care vibrează corespunde perfect modalităţii în care percep
eu realitatea.
în viziunea mea, aceste corzi minuscule reprezintă microcos­
mosul acestui univers, în timp ce planurile existenţei reprezintă
macrocosmosul. Dacă pătrunzi suficient de adânc în nucleul unui
atom, vei găsi aici protoni şi neutroni. In interiorul acestora există
nişte particule încă şi mai mici, numite quarci. Energia din cel
de-al şaptelea plan care pătrunde în acest univers creează particule-
le-corzi, le excită şi le stimulează să intre într-o mişcare de rotaţie
care dă naştere protonilor şi neutronilor, care alcătuiesc energia din
interiorul atomului.
Numărul protonilor dintr-un atom îi conferă acestuia iden­
titatea sa. Spre exemplu, atomul de hidrogen are un proton şi un
neutron, deci numărul său atomic este unu. Numărul atomic al
14« CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

aurului este 79, iar cel al mercurului este 82. (Această cunoaştere
este foarte importantă pentru schimbarea structurii atomice a
unui element.)
Energia rămasă după formarea nucleului unui atom dă naştere
micilor particule energetice numite electroni, care se rotesc în jurul
nucleului.
Atunci când am aflat că planurile existenţei sunt diferenţiate
de rapiditatea cu care vibrează atomii şi moleculele lor, am trecut
printr-o etapă de confuzie, neînţelegând cum sunt legate între ele
gazele, lichidele şi solidele, şi cum interacţionează ele în cele şapte
planuri. Răspunsul pe care l-am primit şi care mi-a risipit starea
de confuzie a fost că elementul cel mai frecvent întâlnit în Univers
este hidrogenul.
Personal, îmi place să numesc hidrogenul „Părintele Creaţiei”.
Atunci când oxigenul începe să interacţioneze cu hidrogenul şi cu
carbonul (cel din urmă fiind „Mama Creaţiei”), apare viaţa.
Doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen alcătuiesc împreună
apa, care poate exista într-o formă de gaz (abur), de obiect solid
(gheaţa) sau de lichid (apa propriu-zisă). In diferitele sale forme, ea
conţine energia care ne poate conduce energia prin diferite planuri
ale existenţei. Apa este puntea de legătură dintre planuri.
Acest lucru explică de ce foarte mulţi oameni trăiesc expe­
rienţe spirituale în apă sau în apropierea acesteia. Eu însămi am
primit revelaţia meditaţiei pe care o predau pentru călătoria în cel
de-al şaptelea plan al existenţei în timp ce mă aflam într-o cadă
cu apă caldă.
In timpul acestei meditaţii, noi ne trimitem energia conşti­
inţei către marginile Universului, călărind un val teta atemporal
care călătoreşte cu o viteză mult mai mare decât cea a luminii, tre­
când prin dimensiunea Legilor, până în lumina sidefie a celui de-al
şaptelea plan al existenţei. Atât timp cât rămânem scufundaţi în
această energie, noi putem deveni una cu ea, devenind astfel un
martor al existenţei, sau o putem folosi pentru a vindeca. Metoda
este foarte simplă:
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 15

Î n a l ţ ă - te p â n ă î n c e l d e - a l ş a p te le a p l a n a l e x is t e n ţ e i !
wmmmm. : iiiiw— —
Centrează-te şi ancorează-te în pământ.

începe prin a-ţi trimite conştiinţa până în centrul Mamei


Pământ, care face parte integrantă din Tot-Ceea-Ce-Există.
Atrage în sus energia telurică prin tălpi şi prin trunchi, tre­
când prin toate chakrele.

Las-o apoi să iasă prin chakra coronară, într-o sferă fru­


moasă de lumină. Imaginează-ţi că această sferă începe să
călătorească prin Univers, trecând pe lângă stele.

Treci dincolo de Univers, de straturile de lumină, de lumina


aurie, de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile, apoi
de lumina albastru-închis şi de ceaţa roz, până când ajungi
în lumina alb-sidefie a celui de-al şaptelea plan al existenţei
care reprezintă energia pură a creaţiei. Aceasta este ener­
gia care creează particulele ce stau la baza atomilor.

Lumina aurie din această meditaţie reprezintă iubirea necondi­


ţionată a energiei lui Christos. Motivul pentru care trebuie să treci
de lumina albastru închis, care reprezintă Legea Magnetismului,
este evitarea distragerii de către aceasta. Conversaţia cu această
Lege este foarte plăcută, dar te poate face să pierzi ore în şir. Dacă
doreşti, poţi vorbi cu ea după ce ai trecut în cel de-al şaptelea plan.
Lumina albă ca zăpada din cel de-al şaptelea plan pare lipsită
de formă, dar scânteiază de energie şi pe alocuri poţi vedea lică­
riri roz sau albastre în ea. Acest lucru se datorează faptului că este
impregnată cu energia adevărului şi cu cea a compasiunii. Ea repre­
zintă adevărul cel mai înalt. Atunci când intri în contact cu această
energie a creaţiei, poţi vedea cum ea pătrunde în universul nostru
tridimensional prin planul al patrulea, al cincilea, al şaselea şi al
şaptelea, creând atomi. Tu poţi intra în contact cu această energie
16 « CE L E Ş AP T E P L A N U R I A L E E X I S T E N T E I

sublimă înainte ca ea să se transforme într-un atom. în continuare,


o poţi direcţiona prin puterea gândirii tale în spaţiul unei persoane,
pentru a „déstructura” boala şi pentru a crea viaţa.
Personal, am ştiut dintotdeauna că urma să ajung într-un spaţiu
al iubirii şi energiei pure cu scopul de a face vindecări. în acest scop,
nu numai că am mers „în sus”, dar m-am şi „dilatat” în spaţiul ener­
giei. Atunci când te dilaţi prin gândurile tale extrem de pure, tu
înveţi să extragi energia pură a iubirii în forma ei cea mai înaltă.
Exerciţiul care urmează te va ajuta să atragi energia lui Tot-
Ceea-Ce-Există în spaţiul tău personal.

E x p a n s iu n e a în c e l d e - a l şa p te le a p l a n a l exis ten ţei

Aşează-te într-o poziţie confortabilă pe un scaun sau pe o


canapea şi inspiră adânc.

Imaginează-ţi că ai devenit una cu scaunul pe care stai, la


nivel molecular. Moleculele tale trec de la tine la scaun, şi
invers. în acest fel, devii una cu scaunul pe care stai, prin
intermediul moleculelor voastre.

în continuare, imaginează-ţi că la nivel molecular faci parte


integrantă din tot ce există în camera ta. Dilată-te tot mai
mult şi devino una cu întreaga lume exterioară.

Imaginează-ţi că faci parte integrantă şi că devii una cu


regiunea ta, apoi cu ţara ta.

Imaginează-ţi că faci parte integrantă din întreaga planetă,


conectându-te cu solul şi cu oceanele ei, cu toate creatu­
rile şi cu toate naţiunile de pe această planetă, până când
devii una cu ea.

Imaginează-ţi că devii una cu Universul.

Imaginează-ţi că devii una cu toate luminile alb-străluci-


toare şi cu toate cele aurii.
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 17

Imaginează-ţi că devii una cu o substanţă gelatinoasă.

în sfârşit, imaginează-ţi că faci parte integrantă şi că devii


una cu o lumină albă cu irizaţii, care reprezintă cel de-al
şaptelea plan al existenţei. Devino una cu ea.

Spune-ţi în sinea ta: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, îţi


mulţumesc pentru viaţa mea."

Inspiră adânc şi deschide ochii.

Bun venit în cel de-al şaptelea plan al existenţei. După cum


poţi constata, tu nu eşti separat de acesta, ci faci parte
integrantă din Dumnezeu şi din Tot-Ceea-Ce-Există.

Eu cred că atunci când urcăm în cel de-al şaptelea plan, noi


pătrundem în însăşi energia care conectează căile neuronale cu
celulele noastre prin intermediul purtătorilor de mesaje - neuronii.
In acest fel, devenim conştienţi de faptul că totul este conectat la
nivel molecular, atomic şi subatomic...
întreaga putere masivă a Universului rezidă în interiorul nostru,
dar şi în jurul nostru, aşteptând să o descoperim prin intermediul
gândirii noastre pure. Atunci când recunoaştem această putere în
interiorul nostru, ea curge în afara noastră, dilatându-se prin inter­
mediul planurilor existenţei până când devine una cu imensul
macrocosmos al Creatorului a Tot-Ceea-Ce-Există. Această rea­
lizare interioară ne ajută să înţelegem că nu avem nevoie de incre­
dibila competiţie care caracterizează lumea modernă şi că mai
devreme sau mai târziu, bătălia dualităţii se va încheia.

GÂNDURILE SUNT MAI RAPIDE


DECÂT VITEZA LUMINII
Tehnologia de care dispunem ne ajută să construim tot felul
de maşinării şi de aparate, dar ultima frontieră rămâne explora­
rea conştiinţei şi a puterii gândurilor. Gândeşte-te la posibilităţile
1 8 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

nesfârşite care ne-ar sta la dispoziţie dacă am putea muta materia


prin puterea gândurilor noastre! Noi am putea transforma astfel
un atom de mercur în unul de aur prin simpla energie a gândurilor
noastre, aşa cum au încercat să facă alchimişti din vechime. Când
vom atinge însă acest nivel al realizării spirituale, aurul nu va mai
avea pentru noi o valoare mai mare decât mercurul, aşa că cel mai
probabil nu vom încerca niciodată să facem aşa ceva. Un lucru care
va avea însă întotdeauna o valoare reală pentru noi va fi puterea de
a vindeca. Cât despre aur, îl vom aprecia pentru vibraţiile sale ine­
rente, nu pentru valoarea sa monetară.
Ce se întâmplă de fapt atunci când gândim? Ce sunt gându­
rile? Putem defini noi acest proces cu ajutorul conceptelor noastre
tridimensionale limitate?
In mod evident, gândurile sunt un tip de energie în sine, care poate
influenţa materia, de vreme ce ne folosim de ele pentru a ne pune
în mişcare corpul. Putem face însă şi altceva cu ele? Le putem oare
proiecta într-o manieră care să sfideze explicaţiile ştiinţifice curente?
Există oare energii pe care fizica modernă nu le-a descoperit încă?
Eu cred că în acest univers există trei forme diferite de energie
care pot transforma protonii şi atomii aflaţi sub incidenţa Legilor
din planul al şaselea. Una din aceste energii este cea a gândirii pure.
Unele din aceste forme de energie au fost descoperite, dar altele
mai aşteaptă încă să fie explorate. Iată-le pe cele deja descoperite:

• Electricitatea
• Magnetismul
• Viteza/combustia
• Energia atomică (a uraniului şi plutoniului)
• Hidrogenul
• Energia biologică
• Reacţiile chimice
• Lumina-căldura
• Vibraţiile sunetului
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 19

Există şi alte tipuri de energii, care aşteaptă să fie explorate:


• Energia piramidei
• Energia lestozivă - folosirea electronilor
• Mişcarea quarcilor / teoria corzilor
• Geometria sacră
• Energia dimensională
• Gândirea pură

Gândirea pură este una din energiile pe care le vom explora în


această carte. Eu cred că este perfect posibil să mutăm materia prin
puterea gândurilor noastre, dacă ştim cum să procedăm. Universul
a fost creat prin energia incredibilă a gândului pur al iubirii, care
impregnează la ora actuală lumea în care trăim sub forma energiei
pure. înţelegerea acestei energii a gândului ne va ajuta cândva să
devenim fiinţe interdimensionale. Atunci când îţi purifici gându­
rile pentru prima dată, tu te poţi teleporta spontan, sau poţi realiza
astfel de fapte miraculoase. Gândurile se pot deplasa între dimensi­
uni, dar numai dacă dispun de o vibraţie înaltă, precum aceea care
caracterizează gândurile de iubire, de recunoştinţă şi de compasiune.
Gândurile de joasă vibraţie, precum cele de ură, de rea voinţă şi de
lăcomie, ne menţin în închisoarea dimensiunii a treia. Cea mai sigură
modalitate de a ieşi din această dimensiune este gândirea pură.

Gândurile pure
După părerea mea, „gândurile pure” sunt cea mai puternică
formă de energie din Univers. Le numesc „pure”, nu „luminoase”,
deoarece chiar şi lumina este mai grea decât un gând pur. Nu
întâmplător, gândurile „pure” călătoresc mult mai rapid decât viteza
luminii. Dacă ar fi mai grele, ele ar fi ancorate în sfera Pământului.
Fiind atât de uşoare, ele pot părăsi cu uşurinţă această sferă... ba
chiar şi această dimensiune.
2 0 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Ce sunt gândurile „grele”? Sunt cele care nu părăsesc nicio­


dată această planetă. Ele sunt ancorele care ne menţin în paradigma
familiară a Pământului, acesta fiind unul din motivele pentru care
suntem atât de ataşaţi de ele. Teama, îndoiala, neîncrederea, ura şi
resentimentele sunt doar câteva dintre ele.

Aşadar,fii atent şi încearcă să nu creezi gânduri negative care te


vor fine ancorat în această iluzie a celui de-al treilea plan!

Eu cred cu convingere că a existat o epocă în care oamenii


comunicau prin intermediul gândurilor lor, nu prin cuvinte. Din
păcate, pe măsură ce şi-au dezvoltat comunicarea verbală, ei au
uitat cum să facă acest lucru. In consecinţă, ei au uitat inclusiv cum
să îşi controleze gândurile negative.
întreaga noastră viaţă este guvernată însă de gândurile şi de
spiritul nostru. Gândurile şi emoţiile noastre ne conferă identitatea
pe care o avem. Pentru ca esenţa spirituală manifestată printr-un
corp din cel de-al treilea plan să poată efectua vindecări, gândurile
persoanei trebuie să fie extrem de pure. Dacă încercăm să realizăm
o vindecare în condiţiile în care nutrim gânduri grele, constatăm că
pur şi simplu nu o putem face.
De aceea, dacă realizezi o vindecare, iar prin minte îţi trece un
gând greu, opreşte-te şi aşteaptă până când devii capabil să emiţi
din nou gânduri pure, înainte de a reîncepe. Nu este necesar să
emiţi gânduri pure decât timp de 2-3 minute pentru a putea face
o vindecare sau o scanare corporală, ori pentru a citi gândurile
altei persoane.
Gândurile sunt extrem de puternice. Cele pure pot controla
Legile universului. Ele sunt numite virtuţi. (Ne vom ocupa mai
detaliat de ele puţin mai târziu în această carte.)

EXPRESIILE PUTERII
Pe măsură ce sufletul nostru aflat în cel de-al cincilea plan se
adaptează la iluzia celui de-al treilea plan, capacitatea noastră de
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 21

a manifesta prin puterea cuvântului rostit, a gândirii focalizate şi


chiar a emoţiilor puternice - creşte dramatic.
Cuvintele pe care le rostim şi gândurile pe care le emitem cu
putere capătă un impact mult mai mare atunci când ne folosim de
undele teta. Atunci când ne aflăm în starea teta, noi ne conectăm nu
doar cu propria noastră divinitate, ci chiar cu divinul însuşi, respec­
tiv cu esenţa pură a celui de-al şaptelea plan. Dat fiind că energia din
acest plan corespunde creaţiei, este extrem de important să fim con­
ştienţi de toate gândurile sau expresiile noastre, inclusiv de mani­
era în care le proiectăm. Există o componentă emoţională ataşată
de cuvinte şi de gânduri, care nu poate fi depistată întotdeauna pe
cale logică. In consecinţă, este necesar nu doar să ne supraveghem
cuvintele şi gândurile, ci şi să înţelegem de ce le rostim sau le gândim.
Gândeşte-te la toate cuvintele şi gândurile care îţi descriu para­
digma. Ce înseamnă ele pentru tine, pe toate nivelele fiinţei tale?
Poate că te împiedică să progresezi, fară măcar să îţi dai seama. Pe
măsură ce îţi vei dezvolta puterile intuitive, cuvintele, gândurile şi
convingerile tale vor căpăta puterea de a crea schimbări în viaţa ta
de zi cu zi, în bine sau în rău. Dacă vei rosti de suficiente ori o anu­
mită afirmaţie, ea va avea tendinţa de a se transforma într-o „rea­
litate”. Dacă emiţi un gând într-o stare teta suficient de profundă,
este posibil ca el să devină manifest pe loc.
Dacă devii capabil să manifeşti schimbări prin puterea gându­
rilor tale, va trebui să fi extrem de atent la ceea ce spui sau gândeşti.
Dacă se întâmplă să emiţi un gând negativ sau să faci o afirmaţie
negativă, spune întotdeauna: „Anulează”.
Este nevoie de o muncă asiduă cu convingerile pentru a putea
face distincţia între temerile care pot cauza manifestări şi cele care
nu pot face acest lucru. Nu toate gândurile şi afirmaţiile generează
manifestări, dar este totuşi important să fii conştient de ceea ce ai
putea crea. (Pentru lucrul cu convingerile, vezi pagina 50 şi anexa.)
Atunci când te conectezi cu Creatorul şi cu energia a Tot-
Ceea-Ce-Există în vederea unei lecturi psihice, este foarte impor­
tant să asculţi „cuvintele” Creatorului. Dacă le vei permite temerilor,
2 2 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

îndoielilor sau lipsei tale de credinţă să interfereze cu lectura psi­


hică, comunicarea ta cu Creatorul va trece prin filtrul convingerilor
tale, fiind distorsionată.
Este extrem de important să devii conştient de puterea cuvinte­
lor rostite şi a gândurilor pentru a căpăta o conştiinţă vie. Explorând
psihicul tău şi psihicul clienţilor tăi prin lucrul cu convingerile,
poţi afla în ce măsură creează disfuncţii un cuvânt rostit sau un
program subconştient.
Ştim cu toţii cât de puternice pot fi cuvintele. Bârfele şi cuvin­
tele dure pot provoca foarte multă durere emoţională. In urma pro­
cesului de creştere personală, foarte mulţi oameni învaţă să nu mai
spună întotdeauna ce gândesc. Dacă le-am putea citi însă mintea,
ne-am simţi extrem de răniţi!
Indiferent dacă suntem conştienţi sau nu de acest lucru, noi
putem percepe tot timpul gândurile altor oameni. Există momente
în care suntem literalmente bombardaţi cu gânduri negative pro­
venite de la cei care nu ne simpatizează deloc. Atunci când simţi
astfel de vibraţii, tu ai libertatea de a le lăsa să te afecteze sau nu.
Depinde numai de tine. Vor exista întotdeauna oameni care nu te
vor simpatiza sau care nu vor fi de acord cu ceea ce faci. Ceea ce
contează este să le permiţi celorlalţi să te simpatizeze şi să te res­
pecte. învaţă să te aştepţi la simpatia altor oameni, nu la antipatia
lor. In acest scop, cultivă iertarea şi trăieşte-ţi viaţa la unison cu
conştiinţa celui de-al şaptelea plan al existenţei. (Poţigăsi un exerci­
ţiu referitor la iertare la paginile 42-43.)

C E L DE-AL ŞAPTELEA PLAN AL EXISTENŢEI:


TO T-CEEA-CE-EXISTĂ
După mii de consultaţii acordate clienţilor, am început să
remarc faptul că foarte mulţi oameni intuitivi sunt extrem de foca­
lizaţi asupra energiei dintr-un anumit plan al existenţei. în conse­
cinţă, ei depind de regulile planului respectiv şi devin ataşaţi de el,
excluzându-le pe toate celelalte.
U n i v e r s u l . . . şi d i n c o l o d e el • 23

Cu această ocazie, am început să înţeleg că există o energie


care circumscrie şi uneşte toate planurile existenţei. In urma unei
iniţieri, am aflat cum pot ajunge în cel de-al şaptelea plan, prin
transcenderea Legilor. Astfel am descoperit traseul care conduce la
Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există.
încă din primul moment în care am ajuns în cel de-al şapte­
lea plan, am înţeles că nu am fost niciodată separată de Creatorul
a Tot-Ceea-Ce-Există. Singura separare este iluzia pe care ne-o
creăm singuri pentru a putea rămâne în cel de-al treilea plan. în
realitate, noi suntem întotdeauna una cu Tot-Ceea-Ce-Există.

Principiile celui de-al şaptelea plan


Cel de-al şaptelea plan al existenţei reprezintă energia pură
a Tot-Ceea-Ce-Există. El circumscrie totul, îmbrăţişându-ne în
iubirea sa (spre deosebire de energia din celelalte şase planuri) şi
conferind perfecţiune vibraţiei noastre umane.
Atunci când devenim conştienţi de faptul că putem folosi cu
uşurinţă şi fară niciun efort energia lui Tot-Ceea-Ce-Există din
cel de-al şaptelea plan, noi putem începe să ne creăm propria rea­
litate. Timpul încetează să mai existe pentru noi. Separarea bazată
pe dualitate dispare, revelând esenţa pură a Creatorului divin şi
preaplin de iubire a Tot-Ceea-Ce-Există.
Prin conectarea cu Creatorul, noi putem obţine vindecări, rezol­
vări şi rezultate instantanee. De fapt, problemele nu sunt rezolvate,
ci schimbate complet, căci noi creăm o realitate diferită prin pute­
rea gândurilor noastre. Gândul este singura energie tangibilă sufici­
ent de rapidă pentru a influenţa energia protonilor şi a neutronilor.
Atunci când un vindecător trimite un gând pur în cel de-al şaptelea
plan, el se conectează astfel cu energia lui Tot-Ceea-Ce-Există şi
asistă la schimbarea realităţii curente cu o realitate ideală.
Pentru a vindeca boala, eu le spun cursanţilor mei să se pună la
unison cu energia atomică a lui Tot-Ceea-Ce-Există şi să îşi ima­
gineze că suntem cu toţii alcătuiţi din atomi, iar apoi să asiste la
24 • CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

înlocuirea tiparului bolii cu cel al sănătăţii. Acest proces realini-


ază atomii în maniera corectă. Indiferent în ce constă boala, tu o
poţi transfera în energia lui Tot-Ceea-Ce-Există, manifestând apoi
starea de sănătate şi perfecţiunea.
Din această perspectivă microcosmică, noi înţelegem cel de-al
şaptelea plan ca pe o energie care creează particulele ce alcătuiesc
atomii. Cu alte cuvinte, el reprezintă sursa subatomică a întregii
realităţi, creaţia însăşi, izvorul vieţii, şi nu numai.
C apitolul 3

LEGILE CELUI DE-AL SASELEA PLAN:


VIRTUŢILE ASCENSIUNII

U niversul este ţinut laolaltă de energia incredibilă a Legilor.


Acestea sunt gânduri condensate cu o frecvenţă de vibraţie
extrem de înaltă, care pot lua forma unei conştiinţe de grup pentru
a comunica cu noi. Energia lor este atât de înaltă încât le permite
să transceandă primele cinci planuri, devenind astfel liantul univer­
sal care ţine întreaga creaţie laolaltă. Aşadar, ele ţin laolaltă nu doar
acest univers, ci şi universurile multidimensionale.
Cel de-al şaselea plan al existenţei este alcătuit din esenţa
Legilor. El a fost numit marele vid (sau materia întunecată), fiind
caracterizat de materia gelatinoasă prin care trecem de-a lungul
călătoriei noastre către cel de-al şaptelea plan în timpul meditaţiei
create de mine.
Există Legi care guvernează universul nostru, galaxia, siste­
mul nostru solar, Pământul şi chiar pe noi înşine. Există Legi care
guvernează al cincilea, al patrulea, al treilea, al doilea şi primul plan
al existenţei. Aceste Legi creează o diviziune imaginară între dife­
ritele planuri, dar în realitate acestea coexistă. Există legi ale fizicii
cum ar fi legea magnetismului, a electricităţii, dar şi o lege a adevă­
rului, una a naturii, una a compasiunii, una a gravitaţiei, una a tim­
pului şi aşa mai departe.

25
2 6 « CE L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Legile Universului reprezintă o conştiinţă de grup în sine, la o


scară gigantică. Ele ne ajută să înţelegem că trăim o experienţă de
viaţă, creând structura necesară pentru realitatea că existăm, respi­
răm şi suntem oameni.
Printr-o conjunctură fericită, noi ne putem folosi la voinţă de
anumite Legi. Spre exemplu, ne putem folosi de electricitate prin­
tr-o simplă apăsare a unui întrerupător.
In calitatea noastră de fiinţe din cel de-al cincilea plan al exis­
tenţei care trăiesc în al treilea plan, noi putem obţine informaţii
direct de la o Lege. De asemenea, putem învăţa să curbăm spa­
ţiul prin folosirea gândurilor noastre, să creăm maşinării şi să ne
folosim de energia atomică. De-a lungul istoriei au existat oameni
care au primit direct informaţii de la Legi, contribuind astfel la
elevarea vibraţiei întregii umanităţi. Oameni precum Platon,
Aristotel, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Newton, Tesla,
Edison şi Einstein, s-au născut cu capacitatea de a primi infor­
maţii de la Legi. Spre exemplu, Tesla a intrat în contact cu Legea
Magnetismului şi cu cea a Electricităţii. Când Galileo a declarat că
Pământul este rotund, nu plat, ideile sale nu au fost foarte populare,
şi foarte mulţi oameni l-au luat peste picior. Biserica a făcut presi­
uni asupra lui, insistând că Pământul este plat. Galileo a rămas însă
convins că Pământul este rotund. Această inspiraţie a provenit de
la inteligenţa Legilor.
Terapeuţii care aplică Legile din cel de-al şaselea plan al exis­
tenţei pot face vindecări cu tonalităţi sonore, culori, geometrie
sacră sau forme geometrice, numere sau numerologie, magnetism
sau câmpul magnetic al Pământului, astrologie sau lumină. Uneori,
dacă te ocupi cu vindecarea, Creatorul te poate trimite în cel de-aş
şaselea plan, unde poţi auzi tonalităţi, poţi vedea culori şi poţi
obţine formule matematice vindecătoare. Cele care predau mate­
matica atomului sunt Legile.
Filozofia care caracterizează cel de-al şaselea plan este: „Dacă
este stricat, repară-1.” Mulţi vindecători aflaţi pe acest nivel se pierd
în explicaţii superelaborate care le răpesc o cantitate enormă de
L e g i l e c el ui d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 27

energie. Terapeuţii care aplică Legile sunt obsedaţi de căutarea


»Adevărului”, putând deveni obtuzi şi iritaţi de ei înşişi sau de cei­
lalţi oameni. Susţinerea „vibraţiilor Legilor” pe perioade lungi de
timp este dificilă pentru organismul uman. Este nevoie de foarte
multă perseverenţă şi practică pentru a susţine aceste energii, dar
acest lucru poate fi făcut - cu ajutorul iubirii. Cel de-al şaselea plan
are o vibraţie foarte puternică, ce impune rostirea adevărului şi asu­
marea responsabilităţii de către cei care se conectează cu el.
Este foarte important ca cei care se folosesc de cel de-al şase­
lea plan al existenţei să înţeleagă că trăiesc într-o iluzie pe care o
pot controla şi să ştie că nu mai trebuie să se pedepsească pentru a
putea progresa şi pentru a-şi continua creşterea spirituală. La nive­
lul acestui plan, bătălia dintre bine şi rău este eliminată şi înlocuită
de Adevărul pur. Oamenii care lucrează exclusiv în acest plan sunt
numiţi uneori mistici.
Fiecare Lege reprezintă o conştiinţă uriaşă, conectată cu altele,
mai mici. Ea are o esenţă spirituală, fiind o conştiinţă vie în mişcare.
Nu cere niciodată coborârea întregii esenţe a unei Legi în spaţiul
sau în corpul tău, căci acest lucru poate cauza probleme pe care este
mai bine să le eviţi. Corpul uman este prea fragil pentru aşa ceva.
Conectează-te întotdeauna cu cel de-al şaptelea plan al existenţei,
şi abia apoi discută cu Legile - în afara spaţiului tău fizic.
Tu poţi invita o Lege să îţi vorbească, dar depinde numai de ea
dacă îţi va accepta invitaţia. Tu poţi vorbi cu aceste fiinţe prin inter­
mediul celui de-al şaptelea plan al existenţei, dar pentru a coopera
cu ele va trebui să controlezi virtuţile. Acestea sunt nişte caracteris­
tici morale pozitive care ne călăuzesc tuturor viaţa. Ele conduc nava
spiritului nostru pe oceanul Legilor.

PRINCIPIILE LEGILOR
Legile Universului reprezintă structura celui de-al şase­
lea plan al existenţei. Ele operează întotdeauna în jurul nostru şi
interacţionează zilnic cu noi. Printre Legile cu care interacţionăm
2 8 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

în permanenţă se numără Legile Gravitaţiei şi Timpului, a


Magnetismului şi a Electricităţii.
Una din Legile cu care te conectezi automat atunci când
lucrezi cu Terapia Teta este cea a Adevărului, care te poate ajuta
de-a lungul întregii vieţi. Legea Compasiunii stă adeseori la poarta
celui de-al şaptelea plan al existenţei, având aparenţa unui nor roz.
După cum spune dictonul: „Nu poţi ajunge la Creatorul a Tot-
Ceea-Ce-Există decât prin intermediul compasiunii.”
Legile pot fi controlate, aşa cum se întâmplă cu un avion care
învinge Legea Gravitaţiei atunci când atinge o anumită viteză.
Intr-o manieră similară, Legea Electricităţii poate fi controlată
printr-o simplă apăsare a unui întrerupător. Următorul pas ar
consta în lăsarea electricităţii să curgă prin palmele tale.
Există o mare diferenţă între controlarea Legilor şi folosirea
lor în planul al treilea. Noi ne folosim tot timpul de Legi, de pildă
prin intermediul motorului cu combustie. Acesta ne ajută să călăto­
rim pe autostradă cu viteza de 100 de kilometri la oră. De cele mai
multe ori noi nu înţelegem cum operează o Lege, dar ne folosim
de ea. De bună seamă, cei care au construit primul motor cu com­
bustie internă au trebuit să înţeleagă cum operează Legea. Nu tre­
buie să uităm că a existat o vreme în care oamenii credeau că dacă
depăşeşti viteza de 100 de kilometri la oră, rişti să fii anihilat! Din
fericire, au existat oameni de geniu care nu au crezut acest lucru, şi
iată cât de mult am progresat cu toţii!
Tesla a fost nevoit să înţeleagă anumite Legi pentru a putea
implementa Legile Electricităţii şi Magnetismului în această reali­
tate. Este posibil ca el să se fi născut cu o predispoziţie genetică de
a practica anumite virtuţi, care i-au permis să se conecteze cu dife­
ritele energii ale anumitor Legi. Astfel de oameni s-au aflat întot­
deauna în avangarda progresului.

Legile cu care rezonâm


Cu toţii avem o corespondenţă specială cu o anumită Lege.
Spre exemplu, personal sunt absolut fascinată de Legea Adevărului,
L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 29

pe care o consider parte integrantă din procesul căutării mele spiri­


tuale. Convingerea mea este că foarte mulţi oameni care realizează
că reprezintă scântei din Dumnezeu pot evolua suficient de mult
pentru a se conecta îndeaproape şi pentru a se pune la unison cu
o Lege particulară. Cred de asemenea că foarte mulţi dintre ei îşi
creează o afinitate cu o anumită Lege a Universului pe măsură ce
realizează această conexiune.
Legile au fost întotdeauna cei mai buni învăţători ai mei.
Experienţa personală m-a învăţat că ele transcend emoţiile. Unii
oameni susţin că pot „canaliza” mediumic Legile, dar cei care tră­
iesc stări emoţionale intense nu fac acest lucru, căci Legile tran­
scend emoţiile negative.
Este posibil să înveţi foarte multe lucruri de la Legi. Atunci când
primeşti o astfel de lecţie, te simţi întotdeauna încărcat cu energie.

Legile principale
Iată o listă scurtă cu câteva Legi principale. Ea nu este nici pe
departe completă, întrucât există milioane de Legi. Acestea sunt
însă cele pe care ne putem aştepta să le cunoaştem în această viaţă.

• In sfera de influenţă a Legii Adevărului mai există Lega


Profeţiei şi Legea Mişcării. Cea din urmă afirmă că
„odată pus în mişcare, un obiect continuă să se mişte de-a
pururi”. în sfera de influenţă a Legii Mişcării există Legea
Liberului Arbitru şi cea a Gândirii. Cea din urmă afirmă:
„Gândesc, deci exist.” Tot în această sferă de inflenţă
rezidă şi Legea Vitezei şi cea a Cauzei şi Efectului
(numită de unii şi Legea Karmei). în sfera de influenţă
a Legii Cauzei şi Efectului există Legea înţelepciunii,
Legea Acţiunii şi Legea Justiţiei. în sfera de influenţă a
Legii Justiţiei rezidă Legea Martorului sau a Acceptării.
Aceasta impune regula potrivit căreia nimic nu se poate
întâmpla fară existenţa unui martor.
30« CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

• în sfera de influenţă a Legii Magnetismului există


Legea Gravitaţiei. De aceasta depind Legea Timpului
şi cea a Atracţiei. De Legea Timpului depind Legea
Geometriei Sacre şi cea a Dimensiunilor. (Este bine să
nu te apropii prea tare de Legea Dimensiunilor, întru­
cât există foarte multe dimensiuni.) De cea din urmă
depinde Legea Iluziei, care ne face pe toţi să credem că
ne aflăm în această lume fizică. De ea depinde Legea
ADN-ului, care controlează toate ADN-urile din lume.
O altă Lege care depinde de cea a Timpului este cea
care controlează înregistrările Akashaice sau Marea
Bibliotecă Universală.
• De Legea Vibraţiei depinde Legea Energiei. De cea din
urmă depinde Legea Focalizării, de care depinde Legea
Luminii, cea a Tonalităţilor şi cea a Electricităţii.
• Legea Compasiunii are capacitatea de a controla foarte
multe Legi. Astfel, de ea depind Legea Intenţiei Pure,
cea a Răbdării şi cea a Emoţiilor. (Nu există o Lege
a Iubirii. Iubirea reprezintă energia pură a celui de-al
şaptelea plan al existenţei. Ea există pur şi simplu şi este
supremă.)
• Legea Naturii are un nume al ei, şi anume Oma. Ea
controlează tot ce are legătură cu Pământul şi cu această
galaxie. Există alte Legi care depind de ea, cum ar fi
Legea Echilibrului. Legea Naturii se schimbă tot timpul,
îmbunătăţind Legea Vieţii. Cea din urmă controlează
elementele: pământul, apa, focul şi aerul. Nu există o
Lege a Creării Vieţii, căci adevărata energie a creaţiei este
energia lui Tot-Ceea-Ce-Există din cel de-al şaptelea
plan al existenţei, adică iubirea pură.

Există multe alte Legi decât cele menţionate mai sus.


L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 31

Î n t â l n ir e a c u o L ege

Pentru a te întâlni cu o Lege, trebuie să te ridici mai presus


de spaţiul tău personal, până în cel de-al şaptelea plan
(vezi paginile 15-17) şi să îl rogi pe Creatorul a Tot-Ceea-
Ce-Există să îţi prezinte Legea respectivă. Trebuie să inviţi
această Lege să vină la tine. Spre exemplu, te poţi întâlni
astfel cu Legea Cauzei şi Efectului, care ia uneori forma
a două oglinzi sau a două cascade. La fel, te poţi întâlni
cu Legea Compasiunii, care ia forma unor nori pufoşi de
culoare roz. Uneori, Legile iau forma unor feţe foarte mari
sau a unor sfere de energie.

Invită Legea să vină la tine şi să se prezinte. în acest fel, poţi


trăi o experienţă spirituală. Nu trebuie să fii uimit dacă o vei
retrăi apoi în mod conştient în următoarele câteva zile, per-
cepând-o cu ochii şi cu urechile, căci Legile îşi pot asuma
dacă doresc o formă fizică pentru a comunica cu tine.

înalţă-te întotdeauna până la Creator înainte de a face orice


altă lucrare, şi nu uita să rămâi focalizat. în caz contrar,
rişti să te rătăceşti în fascinaţia intelectuală generată de cel
de-al şaselea plan al existenţei.

Noi discutăm aici despre interacţiunea cu o Lege. O Lege


nu poate fi controlată până când nu vei dobândi virtuţile.

Bun venit în lumea Legilor.

1. înalţă-te până în cel de-al şaptelea plan al existenţei


(vezi paginile 15-17) şi invită o Lege să vină la tine. în
acest scop, spune: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
te rog să îmi permiţi să mă conectez cu o Lege din cel
de-al şaselea plan al existenţei. îţi mulţumesc. Aşa să
fie. Aşa să fie. Aşa să fie.
3 2 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

2. Asistă la întâlnirea cu Legea, prin intermediul Creatorului


a Tot-Ceea-Ce-Există.

3. Când decizi să te întorci la experienţa obişnuită, ieşi din


cel de-al şaselea plan al existenţei, scaldă-te în energia
celui de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Cel mai uşor este să te întâlneşti cu Legea cu care rezonezi cel


mai bine, căci aceasta a fost conectată cu tine de la bun început.

Î n t â l n ir e a c u L e g e a c u c a r e r e z o n e z i c e l m a i b in e

1. înalţă-te până în cel de-al şaptelea plan al existenţei


şi invită Legea să vină la tine. în acest scop, spune:
„Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, te rog să îmi per-
miţi să mă conectez cu acea Lege din cel de-al
şaselea plan al existenţei cu care am o rezonanţă
personală. Călăuzeşte-mă în maniera ideală pentru
mine.”

2. Asistă la întâlnirea cu Legea şi familiarizează-te cu ea.

3. Dacă ai terminat, ieşi din cel de-al şaselea plan al exis­


tenţei, scaldă-te în energia celui de-al şaptelea plan şi
rămâi conectat cu aceasta.

Legile fizice şi cele emoţionale


în esenţă, există două tipuri diferite de Legi în Univers: cele
fizice şi cele emoţionale. Uneori, o emoţie sau o virtute poate fi atât
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 33

de puternică încât devine o Lege. Spre exemplu, Legea Compasiunii


poate controla Legea Electricităţii şi cea a Magnetismului, dar este
totuşi o Lege emoţională.

Cum opereazâ Legile


Unele Legi pot fi controlate, iar altele pot fi încălcate de-a drep­
tul. Una din primele Legi care pot fi controlate este cea a Timpului.
Mulţi terapeuţi teta pot controla Legea Timpului, întrucât dispun
de atributele (virtuţile) necesare în acest scop, cum ar fi compasi­
unea şi dorinţa de a ajuta această planetă. Aceste atribute de bază
permit controlul cu uşurinţă al acestei Legi.
Legea Timpului poate fi ocolită,, dar nu încălcată. Nimeni nu
poate opri timpul pentru întreaga planetă, dar acesta poate căpăta o
valoare diferită în paradigma personală sau în microcosmosul per­
sonal. Spre exemplu, eu nu pot încetini rotaţia Pământului numai
pentru că doresc asta. Acest lucru ar necesita o Lege diferită, cea a
Adevărului Suprem, pe care nu o pot controla.
Legile pe care nu le putem schimba sunt numite Adevăruri
Supreme. De pildă, Legea Rotaţiei Planurilor şi cea a Liberului
Arbitru sunt Adevăruri Supreme. Legea Liberului Arbitru face ca
tu să dispui de un liber arbitru şi să împărtăşeşti această planetă
cu miliarde de alte fiinţe care dispun la rândul lor de un liber arbi­
tru. Legile care reprezintă Adevăruri Supreme sunt mai presus de
cele inferioare.
Pentru a interacţiona cu o Lege, tu trebuie să te înalţi mai întâi
de toate în cel de-al şaptelea plan al existenţei. Pentru a te conecta cu
esenţa pură a unei Legi, trebuie să o filtrezi prin intermediul celui
de-al şaptelea plan al existenţei.
Dacă doreşti să ancorezi energia Legii sau să te foloseşti de ea
într-un scop practic, tu trebuie să posezi virtuţile necesare pentru
a te conecta cu ea (vezi la pagina următoare). Trebuie să invoci
apoi numele Legii. Acesta reprezintă o tonalitate sau o vibraţie
sonoră pe care trebuie să o foloseşti pentru a putea interacţiona
34 • CE L E Ş AP T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

cu ea. In continuare, trebuie să aştepţi ca energia, vibraţia şi infor­


maţiile sale să pătrundă în tine.

VIRTUŢILE Şl VICIILE
Virtuţile sunt gânduri care se deplasează cu o viteză mai mare
decât cea a luminii. Ele pot controla timpul şi spaţiul. Atunci când
stăpâneşti o virtute, tu controlezi practic un gând extrem de puter­
nic, cu o vibraţie foarte înaltă. Atunci când gândurile tale ajung pe
un nivel de vibraţie extrem de înalt, ele se pot conecta cu o Lege,
lucrând la unison cu ea. Gândurile negative şi viciile ataşate de
ele nu părăsesc niciodată sfera atracţiei magnetice a Pământului.
Nimic nu confirmă mai bine adevărul fundamental al dualităţii din
cel de-al treilea plan al existenţei cum o fac virtuţile şi viciile.
Majoritatea virtuţilor derivă din experienţele de învăţare care
includ şi viciile sau gândurile negative ce trebuie depăşite pentru a
putea ajunge la virtuţi. Eradicarea viciilor merge mână în mână cu
cultivarea virtuţilor.
Noi ne folosim de vicii ca de o motivaţie pentru a merge mai
departe. Acestea nu sunt inamicul nostru. Dimpotrivă, ele sunt
concepute pentru a ne face să ne simţim în siguranţă, creând o zonă
de confort pentru noi. Spre exemplu, dacă nutrim un resentiment
sau o senzaţie de ură faţă de un părinte abuziv, acesta ţine persoana
respectivă la distanţă de noi, creând o barieră între noi şi ea. în acest
fel, subconştientul nostru încearcă să ne protejeze. Multe resenti­
mente sunt asociate cu lecţiile pozitive de viaţă.
Unul din motivele pentru care unii oameni nu reuşesc să con­
troleze virtuţile este ataşamentul lor faţă de acest plan terestru şi
de relaţiile pe care le au cu familia şi cu prietenii. Ei se tem că dacă
vor progresa prea mult din punct de vedere spiritual, ar putea tran-
scende complet dimensiunea a treia, lăsându-i în urmă pe priete­
nii şi pe membrii familiei lor. Ceea ce nu ştii tu este cât de mult îţi
iubeşte spiritul tău prietenii şi familia din această existenţă.
Pe un nivel foarte profund, sufletul tău ştie deja că trebuie să
îşi dezvolte virtuţile. E l creează situaţii speciale pentru a-şi putea
L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 35

dezvolta aceste virtuţi, indiferent de scopul pe care urmăreşte să îl


atingă. Multe din lucrurile din viaţa ta care ţi se par dizarmonioase
sunt perfect coerente pe un nivel superior. Noi ne creăm singuri
toate situaţiile negative (şi pe cele pozitive, desigur), cu scopul de
a ne ridica nivelul de vibraţie. Intensitatea durerii şi suferinţei sau
a bucuriei şi fericirii pe care le experimentăm în viaţa de zi cu zi
depinde de felul în care reacţionăm în faţa acestor situaţii.
Marea noastră provocare constă în a trăi într-o stare de iubire
pură, fară a fi în vreun fel afectaţi de negativitatea din existenţa noas­
tră. O modalitate de a face acest lucru constă în a descoperi ce anume
creăm noi în viaţa noastră. Sufletul nostru creează întotdeauna dife­
rite situaţii, cu scopul de a învăţa anumite lucruri. Dacă ne focalizăm
suficient de mult, noi putem deveni conştienţi de ceea ce creăm.
Spre exemplu, în cazul în care Creatorul doreşte ca eu să învăţ
să fiu mai bună, eu pot face acest lucru propunându-mi să fiu mai
bună cu zece oameni în fiecare zi, învăţând astfel ce înseamnă
bunătatea, fapt care mă va feri de situaţiile dificile în urma cărora
aş învăţa acelaşi lucru. In acest fel, noi ne putem focaliza asupra
menirii noastre, integrându-ne astfel într-un orar divin. Acesta
reprezintă motivul pentru care ne aflăm în această lume, misiunea
noastră în această viaţă.
Sufletul tău ştie deja multe din lucrurile pe care ţi le trans­
mit eu acum. El ştie ce virtute trebuie să înveţe în această viaţă, ca
parte integrantă a menirii sale. Chiar şi un maestru înălţat venit
pe Pământ pentru a le fi un învăţător altora este deschis pentru a
învăţa alte virtuţi suplimentare.

Ceea ce contează este să putem implementa aceste virtuţi


la voinţă.

Controlul Legilor prin dobândirea virtuţilor


Oricât de important ar fi să dobândim virtuţi, este la fel de
important să ne putem direcţiona gândurile, însoţindu-le de
3 6 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

bunătate, de iubire, de armonie şi de smerenie. Aceste energii sunt


create prin dobândirea unui număr suficient de mare de virtuţi
pentru a putea controla Legile. Spre exemplu, fiinţele interdimensi-
onale din planul al patrulea şi al cincilea al existenţei coexistă cu noi
în această lume, dar în acelaşi timp rezidă într-o altă dimensiune,
având capacitatea de a trece dintr-o dimensiune în alta ori de câte
ori doresc. Modul în care îşi dezvoltă această capacitate este con­
trolul virtuţilor pentru accesarea şi supunerea Legilor. Atunci când
atingi un nivel de vibraţie care îţi permite să manipulezi o Lege,
aceasta începe să interacţioneze cu tine, oferindu-ţi informaţii.
Legile reprezintă însăşi urzeala Universului. Aproape toate
Legile pot fi controlate prin gândire, dar numai când aceasta este
alcătuită din gânduri pure, direcţionate cu precizie către structura
atomică de la începutul creaţiei.
Pentru a înţelege cum pot fi controlate anumite Legi ale
Universului nostru prin gândurile noastre, noi trebuie să cunoaştem
numele sacru al Legii şi să nutrim gânduri cu o vibraţie suficient de
înaltă pentru a se pune la unison cu forma-gând a Legii respective.
Cu alte cuvinte, noi trebuie să dispunem de virtutea corectă.
Marea majoritate a cărţilor sacre, inclusiv Biblia, Tora,
Dhammapada budistă, Bhagavad-Gita şi Coranul, vorbesc despre
cultivarea virtuţilor pentru eliminarea emoţiilor negative şi pentru
evitarea acţiunilor corespondente (negative). Strămoşii noştri au
înţeles perfect importanţa evitării gândurilor negative. Atât scrip­
turile antice cât şi cele moderne descriu puterea gândurilor pure
şi importanţa virtuţilor. Toate scripturile ne învaţă să ne ferim de
gândurile rele precum invidia, ura, lăcomia şi resentimentele. Poate
că înţelepţii din antichitate nu înţelegeau la fel ca noi moleculele
emoţiilor, dar ei ştiau instinctiv că sentimentele negative creează
probleme în viaţa omului.
Aşadar, umanitatea a primit multe sfaturi legate de cultiva­
rea virtuţilor în trecut, dar din cauza limitărilor lor, oamenii nu
au putut accepta decât fragmentar aceste mesaje. Este nevoie de
un mare curaj spiritual pentru a accepta această cunoaştere, iar în
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 37

trecutul îndepărtat nici clasa conducătoare, nici oamenii de rând nu


aveau capacitatea de a se angaja profund să cultive virtuţile. In zilele
noastre, această situaţie pare să se schimbe.
Ceea ce contează este nu doar să ne dezvoltăm aceste virtuţi,
ci şi să le punem în aplicare şi să fuzionăm în mod adecvat cu ele.
Uneori, o Lege poate fi manipulată în condiţiile în care dispu­
nem de o cantitate redusă dintr-o virtute, dar cu ajutorul multor
altora. Terapeuţii teta fac tot timpul acest lucru. Ei se înalţă până
la Creator şi vizualizează o vindecare nu doar prin folosirea virtuţii
credinţei, ci şi cu ajutorul altor virtuţi, precum autocontrolul, bună­
tatea, iertarea, recunoştinţa, acceptarea, minunarea, speranţa, ser­
viciul, curajul şi compasiunea. Aceste virtuţi sunt absolut necesare
pentru a putea face vindecări într-o manieră consistentă, activând
fiecare Lege. Ele ne permit să ne ridicăm frecvenţa de vibraţie pe
un nivel pe care putem înţelege Legile, ne putem conecta cu ele şi le
putem controla într-o manieră extrem de pură. Este dreptul nostru
prin naştere să ne conectăm cu Tot-Ceea-Ce-Există, dar virtuţile
ne conferă dorinţa de a face acest lucru prin susţinerea unei frec­
venţe de vibraţie extrem de pure.
Dacă nu dispui decât de trei virtuţi din cele cinci (să zicem)
necesare pentru a controla o Lege, este posibil ca Dumnezeu să
nu poată realiza o vindecare instantanee. Dacă îţi lipseşte o anu­
mită virtute, iar sufletul tău se decide să se conecteze cu Legea
Adevărului, tu vei atrage în viaţa ta situaţii care te vor ajuta să
dobândeşti virtutea respectivă. Cu alte cuvinte, vei începe să te con­
frunţi cu anumite provocări.

Controlul virtuţilor
Cum poţi şti dacă ai învăţat să controlezi într-o măsură sufi­
cient de mare o virtute? Prin recunoaşterea faptului că ai dobân-
dit-o, prin practicarea ei şi prin conştientizarea unei schimbări
profunde în interiorul tău. Te asigur că vei simţi această schimbare,
mai ales dacă înţelegi ce anume încearcă să te înveţe Universul.
3 8 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Scopul vieţii nu este niciodată de a te tortura, ci doar de a te învăţa


anumite lecţii.
Acest mecanism face parte integrantă din procesul de trezire
spirituală, respectiv de realizare a faptului că eşti o fiinţă din al
cincilea plan care trăieşte în această iluzie tridimensională şi care
doreşte să progreseze de-a lungul tuturor nivelelor din cel de-al
cincilea plan.
Cu cât vei dobândi mai multe virtuţi, cu atât mai uşor îţi va fi
să lucrezi cu oamenii şi să îi înţelegi. Cu cât vei face mai multe vin­
decări, cu atât mai mult îi vei atrage pe oameni către tine. Cu cât
oamenii se vor simţi mai atraşi de tine, cu atât mai mult vor avea ei
tendinţa de a se schimba la rândul lor. Cu cât numărul celor care se
vor schimba în jurul tău va fi mai mare, cu atât mai înaltă va deveni
frecvenţa ta de vibraţie în acest plan, pregătindu-te astfel pentru
evoluţia ta viitoare.
In acest fel, progresul către următorul nivel de evoluţie devine
posibil prin dobândirea virtuţilor. Controlul unei virtuţi modifică
frecvenţa gândurilor, ajutându-le să se conecteze cu o Lege par­
ticulară. Diferitele virtuţi se conectează cu anumite Legi precise,
permiţând lucrul cu acestea.

VIRTUŢILE LEGILOR

Iată câteva dintre virtuţile necesare pentru a putea controla


Legile: acceptarea, afirmarea, autenticitatea, frumuseţea, credinţa,
bravura, curajul, afecţiunea, carisma, claritatea, puritatea, inte­
ligenţa, angajamentul, comunicarea, compasiunea, încrederea,
consideraţia, mulţumirea, convingerea, cooperarea, creativitatea,
curiozitatea, dedicaţia, detaşarea, determinarea, devoţiunea, dem­
nitatea, rezistenţa, bucuria, entuziasmul, excelenţa, corectitudi­
nea, flexibilitatea, focalizarea, iertarea, tăria de caracter, prietenia,
generozitatea, blândeţea, graţia, bunăvoinţa, recunoştinţa, armonia,
dorinţa de a acorda ajutor, onestitatea, onoarea, speranţa, smere­
nia, umorul, idealismul, imaginaţia, integritatea, justiţia, bunătatea,
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 39

iubirea, loialitatea, moderaţia, modestia, moralitatea, nobleţea, opti­


mismul, respectarea legilor, pasiunea, răbdarea, pacea, perseverenţa,
spiritul ludic, capacitatea de a fi pregătit, intenţia pură, menirea,
caracterul demn de încredere, respectul, responsabilitatea, reve­
renţa, autodisciplina, serviciul, sinceritatea, simpatia, tactul, tem-
peranţa, tenacitatea, toleranţa, respectarea adevărului, înţelegerea,
unitatea, viziunea, înţelepciunea şi minunarea.
Următoarele paragrafe descriu câteva exemple de virtuţi şi de
vicii cu scopul de a explica mai bine beneficiile şi blocajele la care
conduc aceste gânduri.

Virtutea serviciului
Când am început să fac pentru prima dată vindecări, am deve­
nit obsedată de energia vindecării instantanee. Atunci când se
întâmplă pentru prima dată să realizezi o vindecare instantanee, te
simţi fericit şi plin de iubire faţă de întreaga lume cel puţin o oră
sau două, până când revii la o stare de spirit normală. Atunci când
experimentezi energia vindecării instantanee la un număr din ce în
ce mai mare de oameni, sentimentul de fericire şi de iubire durează
din ce în ce mai mult. In unele cazuri, aceste vindecări instantanee
se produc în succesiune, caz în care te poţi simţi fericit şi plin de
iubire două-trei zile la rând, fară să mai simţi nevoia de a dormi sau
de a mânca.
Atunci când acest lucru mi s-a întâmplat pentru prima oară,
după ce starea de euforie a trecut m-am simţit deprimată, tristă şi
morocănoasă. Ca urmare a acestor oscilaţii emoţionale, la sfârşitul
zilei trebuia să fac o baie fierbinte pentru a mă relaxa înainte de a
putea vorbi cu altcineva. M ai târziu, am învăţat să rămân conectată
cu energia lui Tot-Ceea-Ce-Există, astfel încât să nu mai am astfel
de oscilaţii. Mi-am antrenat mintea să ştie că sunt întotdeauna
conectată cu această energie.
Această energie nu este conectată cu mine; eu sunt conectată cu ea.
Cu alte cuvinte, nu eu sunt punctul focar, ci Tot-Ceea-Ce-Există,
4 0 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

cu care suntem conectaţi cu toţii. Chiar dacă nu pot controla


întreaga lume, eu fac parte integrantă din ea. In consecinţă, pot
pune în mişcare această energie, creând ceea ce îmi este necesar
pentru a putea progresa.
Am descoperit astfel că dacă fac un efort suplimentar şi dacă
pun nevoile celorlalţi oameni înaintea alor mele, acordându-le
celor bolnavi interesul meu, pot prelungi această stare de spirit
euforică. Lecţia pe care am învăţat-o cu această ocazie a fost virtu­
tea serviciului.

Virtutea tolerantei
Este extrem de important să ne dezvoltăm toleranţa pentru a
înţelege cine suntem noi şi cine sunt ceilalţi. Capacitatea de a tolera
lumea din jur ne permite să o vedem mai clar. Cine nu dispune de
o toleranţă autentică nu poate vedea întregul adevăr. Dacă cineva
vine la noi pentru o vindecare, dar noi nu putem vedea decât binele,
nu şi răul, noi respingem practic adevărul, căci nu dispunem de
toleranţa necesară pentru a-1 putea vedea. Dacă ne dorim să vedem
în interiorul inimii unei alte persoane, noi trebuie să fim capabili
să putem vedea adevărul, iar acest lucru necesită virtutea toleran­
ţei. Pentru a putea vedea în viitor, noi trebuie să nutrim o toleranţă
autentică faţă de întreaga umanitate. Unul din motivele pentru care
puţini oameni se dovedesc vindecători buni sunt chiar antipatiile
lor faţă de alţi oameni, ca să nu mai vorbim de propriul lor corp.
Toleranţa este capacitatea de a lăsa lucrurile aşa cum sunt, fară a fi
afectat de ele, şi de a-ţi vedea de drum (de propriul progres).
Eu pot vedea adeseori - intuitiv - viaţa cursanţilor mei, întru­
cât sunt conştientă că am capacitatea de a-i iubi şi de a-i accepta
aşa cum sunt, chiar dacă nu sunt întotdeauna de acord cu tot ceea
ce fac. Sunt conştientă că intenţia mea de a-i ajuta este pură, întru­
cât nu îmi doresc niciodată să le impun opiniile mele, făcând tot ce
îmi stă în puteri pentru a-1 lăsa pe Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există
să vorbească prin mine.
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 41

Dacă te confrunţi cu situaţii stresante în care sunt implicaţi


oamenii din viaţa ta, unul dintre motive ar putea fi acela că viaţa te
învaţă lecţia toleranţei.

Virtutea curajului

Curajul nu reprezintă absenţa fricii, ci conştientizarea faptului


că există lucruri mai importante decât propria frică.

Chiar dacă nu trăim pentru totdeauna,


cei excesiv de prudenţi nu trăiesc deloc.

Curajul constă în confruntarea cu propriile temeri şi în depăşi­


rea lor. De multe ori ni se pare că ne luptăm cu ceva rău, dar lucrul
cu care ne confruntăm este propria noastră teamă. Capacitatea de
a lupta cu propriile temeri şi obişnuinţe negative ne arată cât de
multe lucruri putem realiza noi, chiar dacă la prima vedere şansele
nu sunt în favoarea noastră. De aceea este atât de important să ne
dezvoltăm virtutea curajului.
Curajul este una din acele virtuţi care fac legătura cu multe
altele, căci fară curaj acestea din urmă nu ar putea exista. Ele ar
dispărea rapid, căci este nevoie de curaj pentru a învăţa o virtute.
Noi trebuie să avem curaj pentru a spune lucruri de gen: „Haide
să vedem dacă putem face ceva în această direcţie”, „Mă rog
Creatorului” sau „Eu cred în Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există” (ori
cel puţin „cred”).
Dacă vindecările tale sunt doar parţiale, este posibil ca în subcon­
ştientul tău să existe un gând care te blochează. Este nevoie de curaj
pentru a conştientiza aceste gânduri disfimcţionale, şi încă şi mai
mult pentru a le elimina, pentru ca vindecarea să se poată produce.

Virtutea bravurii
Bravura are o energie diferită de cea a curajului. E a reprezintă
absenţa fricii. Există oameni înzestraţi cu această virtute magnifică.
4 2 « CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Bravura este la fel de necesară ca şi curajul. De regulă, ea se


dezvoltă ulterior virtuţii curajului.

Virtutea iertării
Există virtuţi, cum este bucuria, care nu pot fi „imitate până
când devin naturale”. Bucuria este o virtute care trebuie învăţată
la nivelul sufletului. Una din virtuţile care pot fi însă „imitate până
când devin naturale” este iertarea. Aceasta poate fi cultivată prin
repetarea gândului pur „Te iert. Te iert. Te iert”, până când această
iertare devine autentică.
Iertarea are o vibraţie atât de înaltă încât simpla rostire a
cuvintelor „te iert” te poate proteja. Iertarea celorlalţi oameni poate
dizolva energia şi gândurile negative, reflectându-le înapoi la cei
care ţi le-au trimis.
Biblia recomandă iertarea duşmanilor. Intr-adevăr, acest lucru
oferă o protecţie împotriva acestora. Iertarea este cea mai înaltă
formă de protecţie din câte există.

P r o t e c ţ ia p r in iertare

Cei mai mulţi dintre oameni cunosc persoane care îi anti­


patizează sau chiar îi detestă. Aş dori să fiu bine înţeleasă:
în general, nu merită să te gândeşti prea mult la „duşmanii”
tăi, dar acum aş vrea să te gândeşti totuşi la cineva care
îţi transmite gânduri negative sau care ţi-a greşit cu ceva.
Practică acest exerciţiu cu o singură persoană (îl poţi prac­
tica mai târziu cu altele).

1. înalţă-te şi conectează-te cu Creatorul (vezi paginile


15-17). Imaginează-ţi că persoana care te-a rănit se
află în faţa ta.

2. Imaginează-ţi că îi spui acestei persoane cât de tare


te-a rănit şi tot ce ţi-a făcut.
L e g i l e c el u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 43

3. Imaginează-ţi acum că îi spui că o ierţi pentru că te-a


rănit. Priveşte-i reacţia.
Dacă persoana respectivă continuă să stea în faţa ta, spu-
nându-ţi că îi pare rău, înseamnă că simte remuşcări pentru
ceea ce ţi-a făcut. Dacă ajungi că crezi acest lucru, energia
iertării te va proteja de acum înainte de orice gânduri nega­
tive ţi-ar mai putea trimite pe viitor. Acest lucru îţi permite
să simţi o stare de compasiune faţă de ea.
Dacă persoana din viziunea ta dispare ca prin farmec,
înseamnă că ea nu simte nicio remuşcare. Chiar şi aşa,
gândurile sale negative nu te mai pot afecta, fiind reflectate
înapoi către ea. Ea va trebui să se confrunte cu propriile
sale gânduri negative, care nu îţi vor mai putea face niciun
rău. Practic, nu mai ai nimic de învăţat de la această per­
soană, fiind sută la sută protejat de ea.
Dacă persoana din viziunea ta nu dispare, dar nici nu spune
ceva, înseamnă că mai ai de învăţat unele lucruri de la ea.
în acest scop, va trebui să lucrezi cu convingerile tale (aso­
ciate cu situaţia respectivă). Pe măsură ce te vei elibera de
obligaţia de a-ţi învăţa lecţia necesară, persoana va deveni
din ce în ce mai mică în viziunea ta.
Pot exista şi situaţii în care persoana îţi cere ea însăşi ier­
tare, căindu-se sincer.
Oricum ar sta lucrurile, iertarea reprezintă cea mai puter­
nică forţă de protecţie. Atunci când îi spui cuiva „te iert” , tu
afirmi practic că nu mai accepţi nicio energie negativă pe
care ţi-o transmite.

Viciul spiritului critic


Unul din viciile cele mai larg răspândite este spiritul critic (şi cel
autocritic). Atât timp cât rămânem excesiv de critici, noi nu putem ieşi
4 4 * CEL E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

din zona noastră de confort şi nu putem ajunge la o iluminare auten­


tică. Dacă dorim să practicăm Terapia Teta, trebuie să ne descotorosim
de (sau cel puţin să ne ţinem sub control) tendinţele critice, cel puţin
pe perioada terapiei.
Oamenii sunt nişte creaturi interesante. Datorită instinctului lor
de supravieţuire, ei au ajuns să se compare atât de mult timp cu cei­
lalţi încât această tendinţă a devenit un program subconştient colectiv.
Cu alte cuvinte, a devenit instinctiv. Noi ne comparăm în permanenţă
inteligenţa, sănătatea şi forma corpului cu cele ale celorlalţi oameni.
Ne comparăm propriile haine, bijuteriile şi numărul banilor din bancă.
Pentru a scăpa de acest obicei şi de alte gânduri negative, practica
este indispensabilă. Din fericire, dacă ne facem din acest lucru un scop
conştient, Creatorul ne oferă suficienţi oameni pentru a putea prac­
tica. Cu alte cuvinte, noi întâlnim oameni care nutresc gânduri la fel de
negative ca ale noastre, până când ajungem să controlăm această virtute.
Spiritul critic este unul din gândurile negative care coboară foarte
rapid frecvenţa personală de vibraţie, împiedicându-te să avansezi.
Există foarte mulţi oameni pe Pământ care nu doresc să avanseze, dar
fiecare are dreptul să decidă pentru el însuşi. Pe de altă parte, aceasta
este prima epocă din istorie în care oamenii pot dobândi toate virtuţile
într-o singură viaţă, nu doar una sau două.
De ce ni se permite acum să dobândim toate virtuţile într-o sin­
gură viaţă? Deoarece le avem deja! Ele ne aparţin. Tot ce trebuie să
facem este să ne amintim de ele în acest corp tridimensional. Noi avem
oportunitatea de a ne integra şinele spiritual în cel fizic, devenind con­
ştienţi de virtuţile pe care le avem deja. Cum altfel le-am putea preda
iubirea copiilor maeştrilor?
Cu fiecare persoană pe care o ajutăm să se trezească, să spere şi
sa iubească, respectiv să îşi schimbe viaţa în bine, noi progresăm în
planul sufletului. Mulţi oameni îşi doresc să progreseze suficient de
mult pentru a putea ajuta nu doar câteva persoane, ci milioane de
oameni. Unii scriu cărţi care sunt citite de milioane de oameni. Alţii
predau cursuri la care participă milioane de oameni. Cei mai mulţi
dintre oameni nu se simt satisfăcuţi cu trezirea unei singure persoane,
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 45

dar nu trebuie să uităm că dacă îşi va dori acest lucru, aceasta va putea
trezi la rândul ei milioane de oameni. Pe scurt, noi venim în această
lume cu obligaţia de a ne trezi semenii, iar capacitatea noastră de a face
acest lucru este practic nelimitată.

Viciul egoismului
Unul din viciile care ne împiedică inevitabil să ne dezvoltăm vir­
tuţile este egoismul sau egocentrismul. Ca să înţelegem acest viciu,
trebuie să înţelegem conceptul de karma. Personal, am asistat la acest
viciu la foarte mulţi dintre clienţii şi dintre cursanţii mei. Spiritul
competiţiei de a fi „cel mai bun vindecător” reprezintă un exemplu
perfect de egocentrism. Reţine: cel mai bun vindecător este Creatorul a
Tot-Ceea-Ce-Există; sarcina noastră este doar de a asista la vindecările
realizate de el.
Foarte mulţi oameni care mi-au urmat cursurile mi-au declarat că
îmi pot spune ce gândesc eu. De cele mai multe ori, ceea ce îmi spun
este însă greşit. De fapt, ei îmi spun ce gândesc ei înşişi. Egocentrismul
lor nu le permite să vadă adevărul.
Există o diferenţă între a fi egocentric şi a declara că dispui de un
dar. Egocentrismul te poate împiedica să îţi manifeşti multe daruri
naturale. Dacă eşti prea egoist, tu îţi blochezi singur capacitatea de a
deveni cel care eşti cu adevărat şi de a-ţi învăţa lecţiile. Chiar dispui de
anumite capacităţi, sau doar crezi că dispui de ele? Nu sunt rare cazu­
rile în care propriul tău ego îi îndepărtează pe oameni de tine.
Egoul nu este ceva rău în sine. Un ego sănătos ne defineşte felul în
care ne îmbrăcăm, în care ne mişcăm etc. Egocentrismul apare atunci
când gândim: „sigur are legătură cu mine”, putând duce până la narci­
sism. Un om egocentric crede că toţi ceilalţi există numai de dragul lui.
Este foarte important să înţelegem diferenţa dintre ego şi egocentrism.
In acest fel, ne putem ţine sub control egoul, evitând problemele pe
care le generează egocentrismul.
O modalitate excelentă de a-ţi ţine egoul sub control constă în
cultivarea capacităţii de a-i iubi pe ceilalţi aşa cum simt aceştia nevoia
4 6 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

de a fi iubiţi. Acest lucru ne face să ne simţim puţin vulnerabili, dai


mulţi dintre noi ne-am luat angajamentul de a-i trezi pe alţi oamen:
înainte de a veni în această lume. De ceea, trebuie să încercăm s î
facem acest lucru.
Atunci când asistăm la vindecările realizate de Dumnezeu, noi
putem avea un anumit succes în vindecările şi în lecturile noas­
tre psihice. Nu trebuie să uităm însă să îi acordăm întregul credit lui
Dumnezeu. El este cel care vindecă. Noi nu suntem decât un martor
Dacă un vindecător uită acest lucru, Universul are grijă să îi aducă
aminte. Mi s-a întâmplat nu o dată să văd acest mecanism la cursanţii
mei. După prima oră de curs, ei ajung să creadă că sunt deja experţi,
deşi abia dacă au început să înveţe arta vindecării.
A avea încredere înseamnă a asista la vindecările realizate de
Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există, iar a fi egocentric înseamnă a-ţi
asuma creditul pentru vindecarea produsă. Este foarte important să
înţelegi diferenţa dintre aceste concepte extrem de diferite între ele.

ELIBEREAZĂ-ŢI M INTEA

Eu cred că dacă ne putem menţine focalizarea asupra unei com­


binaţii corecte de virtuţi, într-o formulă adecvată, chiar şi numai
pentru câteva secunde, putem controla întregul Univers, depla-
sându-ne de la o planetă la alta. Din păcate, atunci când află de
această posibilitate, cei mai mulţi dintre oameni preferă să se anco­
reze într-o emoţie negativă extrem de puternică, pentru a rămâne în
această realitate, exact aşa cum sunt. Ei îşi creează aceste sentimente
pentru a nu face pasul următor în evoluţia lor spirituală. De aceea
este atât de important să fim conştienţi de momentele în care cădem
pradă sentimentelor negative, pentru a ne putea schimba în mod
conştient gândurile. (Asta nu înseamnă că trebuie să ne înfuriem pe
noi înşine pentru că nutrim aceste sentimente, ci doar că trebuie să
ne refocalizăm.)
Ori de câte ori devenim obsedaţi de sentimentele negative legate
de o situaţie sau de o persoană, acestea ne menţin într-o „zonă de
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 47

siguranţă”. Ce înseamnă acest lucru? Este posibil ca strămoşii noştri


să nu fi depăşit niciodată un anumit prag al dezvoltării ADN-ului lor.
Dacă vom ieşi din această „zonă de siguranţă” a ADN-ului, noi ne vom
schimba nu doar propria viaţă, ci şi viaţa strămoşilor noştri. Tot ce rea­
lizăm în această viaţă, este proiectat în egală măsură asupra trecutului
şi asupra viitorului, la nivelul ADN-ului nostru genetic, prin inter­
mediul câmpului morfogenetic. Prin schimbarea ADN-ului nostru,
noi putem schimba mii de oameni din trecut şi din viitor. Cu alte
cuvinte, ceea ce facem în această viaţă contează în maniere pe care nici
măcar nu ni le putem imagina deocamdată. Componenta emoţională a
ADN-ului ne poate fi în egală măsură prietenă sau inamică, în funcţie
de propria noastră perspectivă asupra ei.
Deşi este important să ne curăţăm ADN-ul de convingeri nega­
tive, este la fel de important să ne dezvoltăm virtuţile necesare pentru
a lucra cu o Lege, spre exemplu pentru controlul timpului sau pentru
deplasarea materiei, care pot declanşa procesul de vindecare sau ne pot
conduce mai accelerat către progres.
Chiar şi maeştrii din cel de-al cincilea plan trebuie să progreseze
pe toate planurile existenţei. Prin urmare, noi primim acele lecţii care
ne ajută să învăţăm virtuţile de care avem nevoie pentru a lucra cu
Legile. Sufletul nostru ştie perfect ce virtuţi trebuie să înveţe să con­
troleze în acest plan. In acest fel, progresul nostru este nemărginit, atât
timp cât continuăm să mergem înainte.
Pentru a putea controla Legile Universului, noi trebuie să începem
întotdeauna prin a ne conecta cu cel de-al şaptelea plan al existenţei,
în care suntem conştienţi că sunt conectaţi cu Tot-Ceea-Ce-Există.
Maniera în care putem face acest lucru este folosirea undelor cerebrale
teta şi experimentarea iubirii pure.
Atunci când înţelegem că nu suntem separaţi de Creator, noi ne
putem direcţiona gândurile aşa cum dorim. Putem colinda oriunde
în Univers, atât timp cât gândurile noastre sunt susţinute de virtuţi
precum bunătatea sau iubirea. Dacă gândurile noastre sunt dublate
însă de resentimente, ele nu pot călători prin Univers cu o viteză mai
mare decât cea a luminii.
4 8 * CE L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Primul pas constă în a recunoaşte energia lui Tot-Ceea-Ce-


Există. De îndată ce ajungem să înţelegem că facem parte integrantă
din această energie, noi ne putem focaliza gândurile asupra lucrurilor
pe care dorim să le realizăm. Aşadar, ceea ce trebuie să facem este să
ne înălţăm până la Creator şi să ne focalizăm. Totul ţine de focalizarea
noastră. Singura modalitate prin care ne putem menţine această foca­
lizare este cultivarea virtuţilor şi a atributelor necesare.
Acest proces se intersectează cu menirea noastră pe acest pământ.
Indiferent ce dorim să învăţăm pe această planetă, noi ne creăm sin­
guri situaţiile necesare pentru a învăţa lecţiile respective. Spre exemplu,
dacă dorim să învăţăm virtutea tăriei de caracter, ne creăm situaţii care
necesită această calitate.
Mintea noastră subconştientă şi esenţa divină a sufletului nostru
sunt perfect conştiente de interacţiunea noastră cu planurile existenţei
şi cu nevoia noastră de a ne dezvolta o anumită virtute. Ele ştiu deja
ce atribute căutăm noi. Prin urmare, este important să explorăm ce
se întâmplă în viaţa noastră, să fim conştienţi de ceea ce creăm şi să
evităm să îi permitem subconştientului nostru să facă ce vrea şi să îşi
creeze propriile aventuri pentru a achiziţiona anumite atribute.

D o b â n d ir e a v ir t u ţ il o r ( î n m a n ie r a id e a l ă şi o p t im â )

1. Pune-ţi următoarele întrebări:

„Ce se întâmplă în viaţa mea?"

„Cu ce dificultăţi mă confrunt?”

„De ce mă confrunt cu aceste provocări? Sunt ele


create pentru a dobândi anumite virtuţi, sau trebuie să
lucrez cu convingerile mele?"

„Ce virtuţi trebuie să învăţ? Cu ce virtuţi lucrez la ora


actuală pentru a dobândi cunoaşterea şi controlul
asupra unei Legi?”
L e g i l e c el u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 49

„Am reuşit să controlez virtuţile cu care am lucrat până


în prezent?"

2. Pentru a dobândi toate atributele necesare achiziţionării


unei virtuţi, trebuie să te înalţi până în cel de-al şaptelea
plan (vezi paginile 15-17), cerându-i aici Creatorului să
îţi descarce atributele care îţi lipsesc.

3. întreabă-te: „Mă tem să achiziţionez virtuţi noi?"

4. Notează de ce anume te temi, astfel încât să te poţi eli­


bera de temerile respective.

5. Există virtuţi pe care le ai, dar pe care doreşti să le am­


plifici, să zicem de zece ori. Notează aceste virtuţi.

6. Notează Legile pe care ai deja capacitatea de a le


controla.

7. Este egoul tău prietenul tău, sau este scăpat el de sub


orice control?

Descarcâ virtuţile de care ai nevoie (înalţă-te pânâ în cel


de-al şaptelea plan şi solicita aceste atribute).

„Pot să fiu bun.”


„Oriunde mă duc, strălucesc în lumina sidefie a lui Dumnezeu.”
„Eman compasiune.”
„Eman bunătate.”
„Eman un simţ elevat al umorului.”

Aplicarea convingerilor pozitive în viata de zi cu zi


De-a lungul procesului de dezvoltare a Terapiei Teta, unul
dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învăţat este că noi
ne creăm oportunităţi de învăţare nu doar prin convingerile noastre
5 0 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

negative, ci şi prin cele pozitive. Dacă nu înţelegem însă virtuţile


pozitive şi dacă nu le aplicăm în viaţa noastră, noi vom continua să
rămânem integraţi în cercul vicios al situaţilor negative.
Noi ne-am creat convingerile negative deoarece acestea ne-au
fost de folos, iar pe un anumit nivel ni le dorim sincer. De aceea,
este imperativ să devenim conştienţi de gândurile pe care le pro­
iectăm atunci când ne aflăm în starea teta. Aşa se explică de ce este
atât de important să lucrăm cu convingerile noastre pentru a eli­
mina şi pentru a înlocui programele negative, precum şi pentru a
descărca sentimente pozitive de la Creator, astfel încât să ne puri­
ficăm gândurile.
Atunci când lucrăm cu convingerile noastre, noi putem desco­
peri convingerea negativă care stă la baza tuturor celorlalte, inclusiv
maniera în care ne foloseşte aceasta şi avantajele de care beneficiem
în urma ei. Este important să înţelegem ce am învăţat din ea, astfel
încât să o putem transcende în final.

L u c r u l c u c o n v in g e r il e refer ito are


LA CEEA CE ESTE IMPOSIBIL

Uneori, noi trebuie să lucrăm cu convingerile noastre refe­


ritoare la ceea ce este imposibil. Eliminarea acestor con­
vingeri ne poate elibera mintea de multe cătuşe care ne
înlănţuie de conştiinţa de grup a celui de-al treilea plan.
Există oameni care cred că este imposibil să vindeci pe alt­
cineva printr-un simplu gând.

în consecinţă, verifică în plan energetic dacă ai următoarele


convingeri:

„Este imposibil să vindeci prin puterea gândului.”

„Este imposibil să te conectezi cu Legile.”

„Este imposibil să controlezi Legile."


L e g i l e c el u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 51

„Este imposibil să dobândeşti diferite virtuţi.”

„Este imposibil să îţi eliberezi mintea."

„Este imposibil să îţi dezvolţi diferite puteri psihice.”

DEZVOLTAREA PUTERILOR PSIH ICE PRIN


INTERMEDIUL VIRTUŢILOR

Tu ce crezi că ai putea face dacă ai fi capabil să susţii vibraţia mai


multor virtuţi timp de câteva ore sau chiar zile la rând? Intreabă-te
ce s-ar întâmpla dacă ţi-ai putea manifesta plenar toate puterile
psihice? Ar deveni vibraţia ta atât de înaltă încât te-ai putea eli­
bera de această lume tridimensională, întorcându-te în lumea din
care ai venit? Dacă îţi vei pune această întrebare, ai putea descoperi
că acest gând te sperie. Nu este însă cazul să te temi, căci nu te vei
putea întoarce niciodată în cel de-al cincilea plan până când nu îţi
vei termina misiunea pentru care ai venit în această lume.
Există multe capacităţi şi puteri care pot fi dezvoltate în cel
de-al treilea plan. Noi putem scoate la lumină astfel de capacităţi
dobândite în trecut prin folosirea ADN-ului nostru, dintr-o viaţă
anterioară sau dintr-un alt moment sau loc. Capacitatea vindecă­
toare şi cea şamanică sunt transmise prin intermediul ADN-ului,
dar cea de vindecare empatică şi emoţională sunt puteri care, deşi
se transmit genetic, trebuie rafinate în continuare. Unele capacităţi
sunt transmise prin intermediul genelor, în timp ce altele există la
nivelul sufletului. Personal, sunt conştientă că m-am născut cu o
cunoaştere spirituală dobândită în alte vieţi. Spre exemplu, eu am
ştiut intuitiv de la bun început cum să mă conectez cu tatăl ceresc şi
cu mama divină. Sunt conştientă că am predat Terapia Teta inclusiv
în alte vieţi. Adeseori, atunci când predau, primesc spontan infor­
maţii, întrucât le cunosc deja.
Este posibil ca strămoşii noştri să fi fost mari vindecători tor­
turaţi sau ucişi pentru talentul lor. Deşi avem capacitatea genetică
5 2 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

de a vindeca, temerile ancestrale moştenite ne împiedică să ne atin­


gem potenţialul plenar. Eliminarea acestor temeri poate scoate la
lumină capacitatea noastră terapeutică ascunsă. Personal, îmi pun
întotdeauna la unison energia cu lumina albă a celui de-al şapte­
lea plan, astfel încât să nu dau curs vreunei astfel de temeri. Atunci
când te vizualizezi ca o lumină alb-strălucitoare, teama dispare.
Există numeroase capacităţi şi atribute pe care oamenii le con­
sideră negative, fără să fie întotdeauna. Spre exemplu, încăpăţânarea
nu este întotdeauna un defect, şi nici tendinţa de a fi prea încrezător.
Atunci când dorim să manifestăm o capacitate, este foarte
important să ştim cum să o folosim. Gândeşte-te la capacităţile
spirituale cu care te-ai născut. Spre exemplu, clarviziunea permite
citirea gândurilor altor persoane, dar nu neapărat şi citirea inimii
lor. Citirea inimii este singura care îţi permite să înţelegi plenar
viaţa altcuiva.
Alte capacităţi spirituale care pot fi înnăscute sunt puterea de
a încetini timpul, de a asista la o vindecare, şi cea mai înaltă dintre
ele - bunătatea.

Bunâtatea
Personal, m-am născut cu virtutea bunătăţii, pe care am regă-
sit-o mai târziu la unii dintre nepoţii mei. îmi este uşor să văd în
ochii lor compasiunea care ţâşneşte din profunzimile sufletului lor.
De multe ori, atunci când văd cât de pervertită a ajuns condiţia
umană, în ochi le licăreşte compasiunea şi mila.
Am avut odată o conversaţie telepatică foarte interesantă cu un
nepot în vârstă de nouă luni. Am început prin a bolborosi amândoi,
aşa cum fac bebeluşii, după care am izbucnit în râs. El mi-a explicat
telepatic cât de amuzanţi i se par oamenii. M i-a spus cât de mult îl
distrează să vadă importanţa pe care şi-o acordă aceştia atunci când
îşi conduc maşinile şi când se iau atât de în serios. A remarcat cât
de dramatici pot fi adulţii şi cât de mult timp îşi pierd ei cu lucru­
rile inutile. M i-a mărturisit cât de fascinant i se pare faptul că îşi
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 53

poate mişca trupul la voinţă. Şi-a proiectat toată această energie cu


iubire şi cu bunătate, fară să ridiculizeze pe nimeni. Avea un corp
tare mititel, dar înţelepciunea unui bătrân de o mie de ani. De unde
provenea această bunătate şi această înţelepciune? Din sufletul şi
din ADN-ul lui.
Acest tip de bunătate empatică m-a caracterizat întotdeauna.
Astfel de oameni nu spun însă întotdeauna tot ce gândesc, căci nu
doresc să le rănească celorlalţi sentimentele (pe care le intuiesc fară
greş). Această capacitate este extrem de importantă atunci când eşti
un vindecător.

Vindecarea
Există un motiv pentru care unii oameni sunt mai buni vin­
decători decât alţii: ei posedă virtuţile necesare pentru a produce
vindecări.
Atunci când cineva cere să fie un vindecător mai bun, toate
temerile, îndoielile şi neîncrederea îi ies la suprafaţă pentru a fi eli­
minate, căci ele reprezintă genul de convingeri negative care îi pot
sta în cale. Dacă aceşti oameni nu realizează ce se întâmplă, proce­
sul de purificare va fi o provocare pentru ei.
O femeie a venit odată la mine la unul din cursurile mele şi
mi-a spus:
- Vianna, l-am rugat pe Dumnezeu să devin o vindecătoare
mai bună, iar acum nu mai doresc să am nimic de-a face cu vinde­
carea. Când am ajuns acasă, toţi membrii familiei mele s-au îmbol­
năvit, aşa că a trebuit să lucrez din greu!
Femeia l-a rugat pe Dumnezeu să devină o vindecătoare mai
bună, şi cea mai sigură cale de a transpune acest lucru în practică
era să lucreze cu foarte mulţi oameni. Aşa că Dumnezeu a avut
grijă ca ea să aibă pe cine practica!
Acestea sunt micile lecţii care pot apărea inclusiv în viaţa ta.
Sufletul tău ştie deja ce anume îşi doreşte şi de ce are nevoie pentru
a-şi continua creşterea. In consecinţă, este posibil ca oamenii care
5 4 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

îţi intră în viaţă să aibă rolul de a te învăţa virtutea răbdării, a com­


pasiunii şi a iertării, chiar dacă te fac să te simţi mizerabil. Dacă
vei ajunge să controlezi aceste atribute, este extrem de probabil ca
vibraţia generală a vieţii tale să se schimbe. Nu numai că nu te vei
mai simţi mizerabil, dar chiar vei înţelege că aceste situaţii repre­
zintă oportunităţi de a învăţa ceva important. In final, te vei elibera
de nevoia de a-ţi învăţa lecţiile prin intermediul dramelor.
Atunci când practici arta vindecării, nu poţi fi niciodată critic
faţă de persoana pe care o vindeci. Trebuie să o tratezi întotdeauna
cu compasiune. In consecinţă, dacă îţi vei rafina această virtute,
puterile tale vindecătoare vor înflori literalmente.
Atunci când am început să predau, am înţeles în scurt timp că
oamenii vin să înveţe Terapia Teta din motive diferite. Unii doresc
să cunoască metoda, fară să o aplice însă la nivel profesional. Alţii
doresc să se vindece pe ei înşişi. Ei îşi vindecă propriul corp şi îşi
ajută prietenii şi rudele, dar se opresc aici. Unii doresc să predea
metoda altora, fară să facă ei înşişi vindecări în mod regulat.
Analizându-mi cursanţii din această perspectivă, am înţeles că
există un motiv pentru care unii oameni pot aplica mai bine decât
alţii metodele pe care le predau eu. Pur şi simplu, cei din urmă nu
lucrează cu un număr suficient de mare de oameni pentru a atinge
eficacitatea de care au nevoie. Personal, am lucrat de-a lungul anilor
cu mii de oameni, aflaţi în mii de situaţii. Nu sunt foarte mulţi cei
care au ocazia să trăiască această experienţă. Lucrul cu alţi oameni
nu reprezintă însă decât un aspect al răspunsului. Cealaltă faţă a
monedei sacre este comunicarea cu divinul. Aici intervin cele şapte
planuri ale existenţei.
în primele mele cărţi am explicat că orice om se poate înălţa,
conectându-se cu divinul. Terapia Teta descrie comunicarea cu
divinul în serviciul altor oameni. Această comunicare şi înălţarea în
cel de-al şaptelea plan ar trebui să fie primul obiectiv al unui prac­
tician bun al Terapiei Teta. Prima mea carte conţine însă mult mai
multe informaţii utile pentru cei care doresc să continue să îşi dez­
volte capacităţile terapeutice.
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 55

Una din conversaţiile pe care le-am avut cu Dumnezeu s-a


referit la asistarea la procesul de vindecare în calitate de martor.
L-am întrebat atunci:
- De ce nu pot asista toţi oamenii la procesul de vindecare? La
urma urmelor, acesta este dreptul lor prin naştere.
Dumnezeu mi-a răspuns:
- Vianna, acest lucru se datorează faptului că le lipseşte bună­
tatea. Aceasta este adevărata cheie a procesului de vindecare.
Am explorat apoi întrebarea: de ce sunt unii oameni buni
terapeuţi, iar alţi nu? Am descoperit că există oameni care înţeleg
destul de bine în ce constă munca de terapie, dar dintr-un motiv
sau altul nu o pot aplica. Ei dau vina pe Dumnezeu, pe clienţii lor
şi pe instructorul de la care au învăţat această artă. Ceea ce le scapă
este faptul că vina le aparţine în totalitate, regăsindu-se în propriile
lor gânduri, sau în gândurile pe care nu le nutresc.
Aşa cum am văzut, o altă greşeală pe care o fac foarte mulţi cur­
sanţi constă în a se crede Dumnezeu, fiind convinşi că ei sunt cei
care fac lecturile psihice şi vindecările. M ai devreme sau mai târziu,
cei care gândesc în acest fel vor da greş exact atunci când vor avea
mai mare nevoie de succes.
Pentru a putea asista la o vindecare reală, trebuie să manifeşti
virtutea autocontrolului. Ţ i s-a întâmplat vreodată să îţi doreşti să îi
tragi cuiva un pumn în nas, dar să nu o faci? De-a lungul călătoriei
tale terapeutice, vor exista cu siguranţă momente în care ţi se va
părea că le dăruieşti oamenilor un fragment din mintea ta, iar acest
lucru îţi va schimba complet frecvenţa de vibraţie. Pentru a putea
vindeca, una din primele premise constă în a-ţi cultiva compasiu­
nea. Aceasta este o Lege, dar şi o virtute personală.

Credinfa în procesul de vindecare


Imediat după ce m-am mutat în Kalipsell, în Montana, fiica
mea Bobbi i-a adus în vizită pe nepoţii mei pentru a vedea noua
mea locuinţă. Cutiile cu lucruri erau împrăştiate peste tot, iar în
noua mea casă domnea o dezordine absolută. Băieţii erau însă
5 6 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

plini de energie, aşa că au început imediat să exploreze cu exube­


ranţă toate locurile din casă. In cele din urmă, s-au stabilit într-o
cameră de depozitare de la etaj, care li s-a părut locul ideal dejoacă.
O vreme, s-au distrat la maxim, dar la un moment dat nepotul
meu mai mare, Remington, a coborât plângând, cu ochii umflaţi,
aproape închişi, şi cu corpul acoperit de o urticarie.
Pentru o clipă m-am simţit îngrozită, întrucât ştiam că putea
intra într-un şoc anafilactic. I-am spus imediat lui Bobbi:
- Grăbeşte-te şi haide să îl ducem la spital!
Bobbi s-a uitat calmă la mine şi mi-a răspuns:
- Nu-ţi face griji, mamă, totul va fi bine. Nu avem timp pentru
a-1 duce la spital. Fă pur şi simplu o vindecare pentru el.
M-am calmat imediat şi m-am înălţat până în cel de-al şapte­
lea plan, pentru a asista la o vindecare a micuţului Remington.
După câteva minute, umflăturile sale au început să dispară. Pe
măsură ce a trecut timpul, umflăturile s-au resorbit complet, iar
Remington şi-a revenit în totalitate. S-a dovedit că covorul de la
etaj conţinea o substanţă care i-a provocat această reacţie alergică
îxtremă. Până atunci nu am văzut niciodată o reacţie alergică resor-
>indu-se atât de rapid, dar lucrul care m-a uimit cel mai tare a fost
xedinţa lui Bobbi în mine.
Pentru ca o vindecare să poată avea loc, trebuie să ai măcar
un bob de credinţă. Acesta este motivul pentru care Terapia Teta
poate fi practicată în cooperare cu alte terapii şi nu contravine reli­
giei personale, întrucât cultivă credinţa, nu o anihilează. De fapt,
ea însăşi depinde de credinţă. Credinţa într-un Dumnezeu plin de
iubire facilitează procesul de vindecare, nu îl blochează. O altă vir­
tute absolut necesară este cea a recunoştinţei. Alte virtuţi utile sunt
minunarea, speranţa şi serviciul. Trebuie neapărat să îţi doreşti să
le faci un serviciu semenilor tăi pentru ca procesul de vindecare să
aibă loc. Dacă el nu are loc, cel mai probabil acest lucru este cauzat
de absenţa uneia dintre aceste virtuţi.
D e bună seamă, un alt motiv pentru care nu putem vindeca
pe cineva este dorinţa acestuia de a nu se vindeca, chiar dacă acest
L e g i l e c el ui d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 57

lucru echivalează cu propria sa distrugere fizică sau mintală. Există


oameni care au în interior o forţă ce pur şi simplu nu acceptă vin­
decarea. Acceptarea acestui lucru poate fi dificilă pentru anumiţi
terapeuţi. Dacă ar începe prin a-i descărca clientului lor o stare de
credinţă, de bunătate şi de iertare înainte de a face o vindecare, şan­
sele unei vindecări instantanee ar fi mult mai mari.
Starea de spirit în care ne aflăm noi înşine - terapeuţii - este la
fel de importantă. Dacă ne înălţăm şi solicităm o doză suplimen­
tară de credinţă, de bunătate şi de iertare înainte de a face o vin­
decare, acest lucru ar putea schimba rezultatul final. Aceste vibraţii
elevate trebuie să fie întotdeauna prezente, iar absenţa lor ar putea
explica de ce nu toate vindecările dau rezultate.
La antipod, se poate întâmpla ca vindecările să meargă de
minune, iar apoi să te trezeşti că te-ai certat cu soţia, soţul, mama sau
şeful, după care nu mai reuşeşti să vindeci pe nimeni. Acest lucru arată
că vechile vibraţii negative s-au furişat din nou în viaţa ta, schimbân-
du-ţi frecvenţa. Am vorbit în prima mea carte despre aceste blocaje,
care sunt resentimentele, teama, îndoiala şi neîncrederea.
Pentru a putea face o vindecare, este foarte important să te eli­
berezi de resentimente. Asta nu înseamnă că trebuie să fii complet
eliberat de ele, ci doar că în momentul vindecării nu trebuie să per-
miţi mâniei sau resentimentelor să pătrundă în spaţiul tău perso­
nal, întrucât acestea te pot împiedica să te înalţi şi să te conectezi
cu starea de pace şi cu iubirea pură. Noi avem tot dreptul din lume
să ne folosim de această energie a iubirii, dar trebuie să îi putem
susţine esenţa.
Cu practica, această conexiune cu virtuţile necesare poate
deveni din ce în ce mai puternică. Cu cât sentimentele pozitive vor
juca un rol mai important în viaţa ta, cu atât mai slabe vor deveni
cele negative.
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te conectezi cu
energia lui Tot-Ceea-Ce-Există. Când realizezi că nu eşti separat
de nimeni şi de nimic, Creatorul îţi va arăta cum să asişti la o vin­
decare. Te vei putea astfel înălţa, asistând la o vindecare, dar numai
58» CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

dacă dispui de virtuţile necesare pentru a-ţi direcţiona gândurile şi


pentru a susţine procesul de vindecare. Orice om are dreptul prin
naştere de a asista la vindecări şi tot ce trebuie să faci în această
direcţie este să îţi cultivi energia purităţii timp de o fracţiune de
secundă. Prin urmare, trebuie să cunoşti virtutea respectivă şi să
o integrezi în viaţa ta, pentru a o putea folosi mai târziu într-un
proces de vindecare. Mai mult decât atât, chiar dacă ai dobândit o
virtute, tu trebuie să o menţii vie pentru tot restul vieţii tale.
Deşi cel care face vindecarea propriu-zisă este Dumnezeu, în
calitatea noastră de terapeuţi noi suntem martorii acesteia, prin-
tr-un act de cocreaţie. Unul din motivele pentru care eu pot efectua
vindecări este faptul că am credinţa că acestea sunt posibile, dar şi
o altă virtute extrem de importantă: bunătatea. Eu m-am născut
înzestrată cu această virtute. Cu alte cuvinte, ştiu cum să fiu bună.
Dacă nu eşti un om bun, tu nu vei putea fi un terapeut bun. Aşadar,
dacă îţi doreşti să devii un terapeut mai bun şi te rogi pentru acest
lucru, Dumnezeu va declanşa un program de antrenament prin
care îţi va arăta cum să fii bun, cum să înveţi compasiunea sau cum
să dobândeşti celelalte atribute care îţi sunt necesare pentru a putea
accesa Legea Vindecării.
Pentru a facilita o vindecare la o altă persoană, tot ce trebuie
să faci este să creezi un mic spaţiu în creierul său prin extragerea
anumitor resentimente. Acest proces creează o mică deschizătură
în continuumul spaţio-temporal.
De îndată ce ai înţeles că ai nevoie de anumite virtuţi pentru a
fi un terapeut mai bun, pasul următor constă în a-ţi analiza stresu­
rile din viaţa ta, care ţi-ar putea bloca vindecările.
Legea Vindecării este o vibraţie a liberului arbitru. Legea
Liberului Arbitru este o lege a Universului care nu poate fi
încălcată. E a există pur şi simplu. Aşadar, procesul de vindecare
depinde întotdeauna de liberul arbitru. In consecinţă, noi nu
putem face nimic pentru o persoană fară permisiunea ei. Dacă
citeşti această carte, dar ai alte idei în minte, este posibil ca aceste
informaţii să nu fie pentru tine. Orice om care face abuz lucrând
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 59

cu aceste tehnici trebuie să înţeleagă că există şi alte Legi asoci­


ate cu cea a Liberului Arbitru, cum ar fi Legea Adevărului şi cea
a Justiţiei. încălcarea imperativelor impuse de Legea Liberului
Arbitru conduce automat la o încălcare a acestor Legi, care ope­
rează sinergie pentru a amplifica atributele care le sunt caracte­
ristice tuturor.
Cea mai sigură modalitate de a-ţi pierde harul vindecător
constă în a face două lucruri atunci când faci terapii spirituale. Unul
constă în a nega că există un Dumnezeu sau o energie a Totalităţii,
iar celălalt constă în a interfera cu liberul arbitru al unei alte per­
soane, încercând să îţi impui cu forţa voinţa în faţa ei sau a altora.
Impunerea cu forţa a propriilor tipare spirituale te poate face să
crezi că eşti puternic, dar acest lucru este o iluzie. în realitate, harul
pe care îl ai se reduce sau este distorsionat.
Toate Legile trebuie să fie activate prin intermediul celui de-al
şaptelea plan şi al virtuţilor corespondente. Virtuţile necesare
pentru vindecare sunt: acceptarea, compasiunea, curajul, credinţa,
iertarea, recunoştinţa, speranţa, bunătatea, autocontrolul, serviciul
şi minunarea.
Ele presupun să nutreşti o compasiune autentică faţă de clien­
tul tău, fară a te lăsa însă copleşit de situaţia în care se află. înseamnă
de asemenea că trebuie să îţi menţii aceste virtuţi (sub formă de
gânduri pure) o perioadă suficient de lungă de timp pentru ca vin­
decarea să se poată produce.

Puterea psihica
Puterea de a ne conecta cu Creatorul este dreptul nostru prin
naştere. Unii oameni se nasc cu puteri mediumice, dar chiar şi ei
trebuie să şi le dezvolte. Alţii îşi blochează singuri aceste puteri în
copilărie, dar încep din nou să şi le dezvolte peste ani. Toate aceste
puteri trebuie practicate.
în general, puterea psihică sare peste una sau mai multe gene­
raţii, dacă părinţii nu sunt mediumi extrem de puternici şi nu au
6 0 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

gene recesive ale acestei predispoziţii. Există foarte mulţi oameni


care au astfel de puteri, care rămân însă latente în ADN-ul lor.
Atunci când faci o lectură psihică, trebuie să fii foarte bine
antrenat pentru a avea dreptate. Nu lăsa pe nimeni să te progra­
meze spunându-ţi că este omeneşte să greşeşti. La rândul tău, nu
programa pe nimeni spunându-i că nu trebuie să aibă dreptate tot
timpul. Dimpotrivă, spune-le tuturor că trebuie să aibă dreptate
tot timpul. Am auzit foarte mulţi mediumi spunând că au dreptate
în 10% din cazuri. După părerea mea, un medium ar trebui însă
să aibă dreptate aproape tot timpul. Mai exact, el ar trebui să aibă
dreptate în 91-93% din cazuri, iar dacă a practicat mai mult de trei
ani, în 97% din cazuri.
De ce au unii oameni puteri psihice, iar alţii nu? Deoarece gân­
durile celor dintâi diferă de cele ale altor oameni. Tu accepţi rea­
litatea definită de alţi oameni, sau preferi să ţi-o defineşti singur?
Un medium bun îşi defineşte întotdeauna singur propria realitate.
Când am început pentru prima dată lecturile psihice, m-am încu­
iat într-o cameră şi am realizat câte 18-20 de lecturi pe zi, astfel încât
să pot descoperi toate informaţiile pe care ţi le împărtăşesc în această
arte. Mi-ar fi fost mult mai uşor dacă aş fi ştiut ce întrebări să îi pun
Creatorului. Chiar şi atunci când ştii ce întrebări să pui, este posibil să
u înţelegi răspunsurile primite, cel puţin într-o primă etapă.
Când am devenit conştientă pentru prima dată de calea pe care
aveam să o parcurg, am început să primesc premoniţii din viitor,
într-una din acestea m-am vizualizat sub o piramidă dintr-o peş­
teră. Scena mi s-a părut extrem de improbabilă, dar peste mulţi ani,
când am fost pentru prima dată în Mexic, mi s-a permis să vizitez
peşterile de sub Templul Soarelui din Teotihuacan, în care publicul
nu are de regulă acces. Abia atunci am înţeles premoniţia pe care
am avut-o cu mulţi ani în urmă.
Această premoniţie mi-a descris viitorul în această viaţă. Ori
de câte ori vizualizezi o scenă, este important să înţelegi ce repre­
zintă ea. întrebarea pe care ar trebui să ţi-o pui este: „Este aceasta
o scenă din trecut sau din viitor? Provine ea de la ADN-ul meu?”
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 61

Un medium bun poate face distincţia între toate vieţile sale trecute
şi viitoare.
A fi un medium bun înseamnă a căuta adevărul, a fi bun, a
exersa înţelegerea şi a cultiva toleranţa. Aceasta din urmă este o
virtute majoră, căci nu se ştie niciodată ce poţi găsi în mintea unei
alte persoane.

REŢETA SECRETĂ PENTRU D O B Â N D IR EA


PUTERILOR PSIHICE Şl PENTRU LUCRU L C U LEGILE

De ce virtuţi ai nevoie pentru a putea dobândi diferite puteri


psihice? Iată o listă cu puterile psihice şi cu virtuţile corespondente.

Puterea de a transcende bătrâneţea

Este minunat să ne putem focaliza gândurile pentru a vindeca


trupul de o boală, dar cei mai mulţi dintre oameni se opresc aici.
Următorul pas ar trebui să fie focalizarea gândurilor pentru a-i spune
corpului să se simtă în permanenţă bine, să fie mereu puternic şi să
transceandă bătrâneţea. Aceste sugestii pot conduce la o stare de sănă­
tate perfectă. Ea necesită însă şi cultivarea unui set întreg de virtuţi.
Virtuţi necesare: cea care guvernează capacitatea de a tran­
scende bătrâneţea este Legea Timpului. De aceea, este necesar să
dobândeşti virtuţile solicitate de această Lege: bunătatea, iubi­
rea, intenţia pură, reverenţa, sinceritatea, încrederea, viziunea şi
minunarea.
Blocaje: teama şi lipsa de speranţă.

Capacitatea de a fi un medium

Virtuţi necesare: bunătatea, toleranţa, sinceritatea şi înţelege­


rea. (Iţi reamintesc că toleranţa este extrem de importantă în acest
caz, întrucât nu poţi şti niciodată ce vei descoperi în mintea per­
soanei cu care lucrezi.)
Blocaje: resentimentele.
6 2 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Puterea de a vindeca

Virtuţi necesare: acceptarea, curajul, compasiunea, credinţa,


iertarea, recunoştinţa, speranţa, bunătatea, autocontrolul, serviciul
şi minunarea.
Blocaje: neîncrederea, îndoiala şi teama.

Puterea de a manifesta instantaneu

Manifestarea instantanee a lucrurilor dorite presupune înţele­


gerea Legii Iluziei.
Virtuţi necesare: virtuţile cerute de Legea Atracţiei, de cea
a Iluziei şi de cea a Vibraţiei: acceptarea, creativitatea, detaşarea,
determinarea, corectitudinea, credinţa, focalizarea, iertarea, spe­
ranţa, umorul, imaginaţia, bucuria, iubirea, loialitatea, compasiu­
nea, nobleţea, intenţia pură, puritatea inimii, toleranţa, încrederea,
înţelepciunea şi minunarea.
Blocaje: mânia, aroganţa, îndoiala, teama, ura, resentimentele
şi absenţa înţelegerii.

Capacitatea de a controla elementele


Capacitatea de a controla elementele pământ, aer, foc şi apă
depinde de Legea Vieţii.
Virtuţi necesare: acceptarea, frumuseţea, convingerea, curi­
ozitatea, dedicaţia, focalizarea, onoarea, iubirea semenilor, per­
severenţa, intenţia pură, sinceritatea, recunoştinţa, toleranţa şi
minunarea.
Blocaje: egoismul.

Capacitatea de a produce arta şi muzica


Talentul artistic şi muzical este guvernat de Legea Luminii şi
de cea a Vibraţiei. Arta şi Muzica sunt Legi secundare.
Virtuţi necesare: creativitatea, entuziasmul, focalizarea, imagi­
naţia, răbdarea şi viziunea.
Blocaje: teama.
L e g i l e c el u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 63

Capacitatea de a citi mintea


Personal, am convingerea că oamenii din trecutul îndepărtat
puteau comunica prin puterea gândirii pure. Atunci când venim
în această lume, noi îi putem înţelege pe ceilalţi în această mani­
eră telepatică. Pentru a putea supravieţui însă negativităţii cu care
suntem bombardaţi din toate direcţiile, noi încetăm destul de rapid
să mai facem acest lucru. După ce creştem, creierul nostru continuă
să aibă această capacitate, dar nu mai ştie să o folosească.
Virtuţi necesare: capacitatea de a citi mintea este guvernată
de Legea Adevărului, aşa că impune dobândirea virtuţilor cores­
pondente acesteia: angajamentul, compasiunea, credinţa, răbdarea,
toleranţa şi înţelegerea.
Blocaje: egoismul, remuşcările, resentimentele şi dorinţa de
răzbunare.

Puterea de a vedea în viitor


Această putere este guvernată de Legea Atracţiei, de cea a
Timpului şi de Biblioteca Akashică.
Virtuţi necesare: compasiunea, dedicaţia, devoţiunea, bunătatea,
loialitatea, serviciul, toleranţa, încrederea, viziunea şi înţelepciunea.
Blocaje: teama.

Capacitatea de a vedea adevârul unei alte persoane

Această putere presupune capacitatea de a citi inima persoa­


nei. Personal, le citesc oamenilor inima şi îmi dau imediat seama ce
gândesc şi ce intenţii au aceştia.
Virtuţi necesare: compasiunea, bunătatea, toleranţa, corectitu­
dinea şi înţelegerea.
Blocaje: invidia şi resentimentele.

Puterea teleportării

Virtuţi necesare: virtuţile care permit teleportarea sunt cele


care corespund Legii Timpului şi celei a Vibraţiei: acceptarea,
64 • CE L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

creativitatea, detaşarea, determinarea, corectitudinea, credinţa,


focalizarea, iertarea, speranţa, umorul, imaginaţia, bucuria, bunăta­
tea, iubirea, loialitatea, compasiunea, nobleţea, intenţia pură, puri­
tatea inimii, reverenţa, sinceritatea, toleranţa, încrederea, viziunea,
înţelepciunea şi minunarea.
Blocaje: criticismul, egoismul şi teama.

LEGILE Şl VIRTUŢILE LOR

Legea acţiunii

Virtuţi necesare: curajul, speranţa, iubirea şi răbdarea.


Blocaje: lamentarea, teama şi lenea.

Legea Atracţiei

Virtuţi necesare: acceptarea, creativitatea, detaşarea, deter­


minarea, corectitudinea, credinţa, focalizarea, iertarea, speranţa,
umorul, imaginaţia, bucuria, bunătatea, iubirea, loialitatea, compa­
siunea, nobleţea, intenţia pură, puritatea inimii, toleranţa, încrede­
rea, înţelepciunea şi minunarea.
Blocaje: mânia, aroganţa, îndoiala, teama, ura, resentimentele
şi lipsa înţelegerii.

Legea Echilibrului

Virtuţi necesare: acceptarea, curajul, flexibilitatea, iertarea,


recunoştinţa, iubirea, pasiunea, răbdarea, toleranţa, înţelegerea şi
înţelepciunea.
Blocaje: criticismul şi egoismul.

Legea Cauzei şi Efectului (Legea Karmei)

Am o prietenă care a decis să invoce Legea Karmei pentru fiul


ei, care era pus pe rele. De îndată ce a făcut acest lucru, fiul ei a fost
arestat, întrucât Legea Karmei a activat Legea Justiţiei. Fiul a fost
L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 65

pus să plătească o amendă, pe care a plătit-o ea, desigur, întrucât


băiatul era minor. A fost eliberat apoi în custodia ei, astfel încât pri­
etena mea s-a trezit că întreaga ei viaţă era controlată de sistemul
judiciar american. Karma este strâns legată de Legea Justiţiei şi de
cea a ADN-ului. în consecinţă, tot ce îl afecta pe fiul ei, o afecta
implicit şi pe ea. Ţi-am dat acest exemplu ca să înţelegi că trebuie
să fii extrem de prudent atunci când invoci această Lege. Pe scurt,
trebuie să ai o puritate absolută dacă faci acest lucru, întrucât ea te
poate afecta în moduri pentru care nu te simţi pregătit.
Lucrul cu convingerile poate procesa foarte rapid virtuţile
necesare pentru invocarea acestei Legi.
Virtuţi necesare: credinţa, compasiunea, detaşarea, determi­
narea, devoţiunea, iertarea, smerenia, imaginaţia, bucuria, bunăta­
tea, iubirea, intenţia pură, serviciul, corectitudinea, înţelepciunea şi
minunarea.
Blocaje: ataşamentul faţă de convingerile greşite şi de falsa
suferinţă, orgoliul, teama de a merge mai departe, impunerea în
forţă a propriilor opinii şi mândria (în sensul negativ al cuvântului).

Legea Compasiunii

Legea Compasiunii este o Lege eterică extrem de puternică.


Odată controlată, ea poate permite controlul foarte multor alte Legi.
Virtuţi necesare: iubirea, iertarea, serviciul, toleranţa şi
înţelegerea.
Blocaje: aroganţa oarbă.

Legea Dimensiunilor

Această Lege este controlată de cea a Timpului. Folosirea ei


te poate ajuta să treci dintr-un plan în altul prin intermediul unor
găuri negre infinitezimale.
Virtuţi necesare: bravura, curajul, încrederea, demnitatea, cre­
dinţa, iertarea, imaginaţia, bunătatea, iubirea, loialitatea şi viziunea.
Blocaje: mânia, ura şi dorinţa de răzbunare.
6 6 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Legea ADN-ului

Virtuţi necesare: acceptarea, autenticitatea, angajamentul,


cooperarea, curajul, onoarea, iubirea, respectul şi înţelegerea.
Blocaje: regretele şi resentimentele.

Legea Electricităţii

Virtuţi necesare: inteligenţa, încrederea, dedicaţia, determina­


rea, iubirea, loialitatea, modestia şi autodisciplina.
Blocaje: resentimentele.

Legea Elementelor

Această Lege controlează toate elementele din tabelul perio­


dic. Deasupra ei se situează Legea Naturii. Această Lege permite
schimbarea structurii atomice.
Virtuţi necesare: acţiunea, încrederea, credinţa, focalizarea şi
intenţia pură.
Blocaje: nefocalizarea, lipsa de respect şi egoismul.

Legea Emoţiei

Virtuţi necesare: compasiunea, smerenia, iubirea, intenţia pură


şi urmărirea menirii în viaţă.
Blocaje: depresia, teama, ura, resentimentele şi tristeţea.

Legea Focalizării

Virtuţi necesare: iubirea, perseverenţa şi intenţia pură.


Blocaje: teama şi resentimentele.

Legea Liberului arbitru

Această lege nu poate fi controlată, încălcată sau influenţată în


vreun fel.
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 67

Legea Iluziei
Virtuţi necesare: acceptarea, creativitatea, detaşarea, deter­
minarea, corectitudinea, credinţa, focalizarea, iertarea, speranţa,
umorul, imaginaţia, bucuria, bunătatea, iubirea, loialitatea, compa­
siunea, nobleţea, intenţia pură, puritatea inimii, toleranţa, încrede­
rea, înţelepciunea şi minunarea.
Blocaje: mânia, aroganţa, îndoiala, teama, ura, resentimentele
şi lipsa înţelegerii.

Legea Justiţiei
Atunci când am invocat această Lege a Justiţiei pentru a-mi
rezolva o anumită situaţie, nu mi-am dat seama că ea va acţiona atât
de lent. Dacă ţi se pare că sistemul nostru juridic este lent, aşteaptă să
vezi cum acţionează Legea Justiţiei! Aceasta colaborează îndeaproape
cu Legea Karmei, aşa că este foarte posibil ca actul de justiţie să se
producă într-o altă viaţă. Atunci când invoci Legea Justiţiei, aceasta
împarte dreptatea tuturor părţilor implicate, nu doar uneia. Justiţia se
realizează extrem de lent, iar până când termină ea de împărţit drep­
tatea, este posibil să nu mai simţi de mult nevoia de a o vedea în acţiune.
Virtuţi necesare: acţiunea, iertarea, speranţa, imaginaţia, bucu­
ria, bunătatea, iubirea, compasiunea şi intenţia pură.
Blocaje: resentimentele şi dorinţa de răzbunare.

Legea Vieţii
Virtuţi necesare: acceptarea, frumuseţea, convingerea, curiozi­
tatea, dedicaţia, focalizarea, onoarea, iubirea, perseverenţa, intenţia
pură, sinceritatea, recunoştinţa, toleranţa şi minunarea.
Blocaje: depresia.

Legea Luminii
Virtuţi necesare: acceptarea, frumuseţea, credinţa, creativi­
tatea, speranţa, bucuria, iubirea, sinceritatea, viziunea, starea de
martor şi minunarea.
Blocaje: depresia, descurajarea, teama, tristeţea şi dispreţul.
6 8 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Legea Magnetismului

Magnetismul este una dintre cele mai mari surse de energie.


Pentru a putea controla această Lege, este necesar să dobândeşti
toate virtuţile enumerate mai jos:
Virtuţi necesare: acceptarea, afirmarea de sine, autenticitatea,
frumuseţea, convingerea, bravura, afecţiunea, carisma, claritatea,
puritatea, inteligenţa, angajamentul, cooperarea, curajul, creativita­
tea, curiozitatea, dedicaţia, determinarea, devoţiunea, demnitatea,
disciplina, rezistenţa, entuziasmul, excelenţa, corectitudinea, cre­
dinţa, flexibilitatea, focalizarea, iertarea, tăria de caracter, priete­
nia, generozitatea, blândeţea, graţia, recunoştinţa, armonia, ajutarea
semenilor, onestitatea, onoarea, speranţa, smerenia, umorul, idea­
lismul, imaginaţia, integritatea, bucuria, justiţia, bunătatea, iubirea,
loialitatea, compasiunea, moderaţia, modestia, moralitatea, noble­
ţea, optimismul, ordinea, pasiunea, răbdarea, pacea, perseverenţa,
spiritul ludic, capacitatea de a fi pregătit, intenţia pură, capacita­
tea de a-ţi împlini menirea, capacitatea de a fi demn de încredere,
respectul, responsabilitatea, reverenţa, autodisciplina, serviciul,
sinceritatea, simpatia, tactul, autocontrolul, tenacitatea, toleranţa,
încrederea, spiritul adevărului, înţelegerea, unitatea, viziunea, înţe­
lepciunea şi minunarea.
Blocaje: ura, bârfa şi egoismul.

Legea Mişcării

Virtuţi necesare: autenticitatea, bravura, inteligenţa, curajul,


curiozitatea, flexibilitatea, prietenia, iubirea, serviciul şi viziunea.
Blocaje: impunerea cu forţa a propriilor opinii şi invidia.

Legea Naturii

Pentru a putea controla această lege este necesar să dobândeşti


toate virtuţile enumerate mai jos. Dacă o vei putea înţelege, vei
putea controla vremea şi elementele pământ, apă, foc şi aer.
L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 69

Virtuţi necesare: bunătatea, iubirea, modestia, nobleţea, pacea,


perseverenţa, intenţia pură şi sinceritatea.
Blocaje: descurajarea, lipsa motivaţiei şi slăbiciunea.

Legea Protecţiei

Virtuţi necesare: iertarea (nu există protecţie mai sigură decât


aceasta).
Blocaje: ura.

Legea Intenţiei Pure

Virtuţi necesare: claritatea, angajamentul, compasiunea, ier­


tarea, amabilitatea, recunoştinţa, integritatea, bunătatea, iubirea,
moralitatea şi răbdarea.
Blocaje: haosul, criticismul şi bârfa.

Legea Geometriei Sacre

Această lege poate fi folosită pentru schimbarea structurilor


atomice.
Virtuţi necesare: inteligenţa, credinţa, focalizarea, iertarea,
bunătatea, iubirea, intenţia pură, respectul, încrederea, înţelegerea,
înţelepciunea şi minunarea.
Blocaje: teama şi egoismul.

Legea Gândirii

Această Lege este esenţială pentru a putea avea acces la alte


dimensiuni cu ajutorul Legii Timpului. Legea Gândirii nu se
rezumă la acest univers, ci conţine o energie multidimensională.
Virtuţi necesare: toate virtuţile sunt necesare pentru a putea
controla această Lege.
Blocaje: criticismul şi teama.
7 0 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Legea Timpului

Această Lege îţi permite să dilaţi sau să contracţi timpul.


Virtuţi necesare: bunătatea, iubirea, intenţia pură, reverenţa,
sinceritatea, încrederea, viziunea şi minunarea.
Blocaje: îndoiala şi teama.

Legea Tonalităţilor

Virtuţi necesare: frumuseţea, convingerea, creativitatea, foca­


lizarea, iubirea, loialitatea, capacitatea de a fi demn de încredere,
reverenţa, serviciul, viziunea şi minunarea.
Blocaje: depresia, teama şi dispreţul faţă de sine.

Legea Adevărului

Legea Adevărului controlează toate Legile, cu excepţia celei a


Compasiunii. Dacă te conectezi cu Legea Adevărului şi te aştepţi
ca ea să îţi răspundă cu blândeţe, mă tem că vei fi dezamăgit amar­
nic. Răspunsurile ei vor fi întotdeauna directe şi la obiect. Nu te
poţi aştepta la blândeţe din partea acestei Legi decât dacă te înalţi
până la Creator şi filtrezi răspunsurile sale prin vibraţia elevată a
celui de-al şaptelea plan.
Capacitatea de a citi gândurile oamenilor este guvernată de
Legea Adevărului. Aceasta este o Lege emoţională. Pentru a putea
lucra cu aceasta, tu trebuie să fi venit în această lume ca un căutător
al adevărului, sau cel puţin să îţi doreşti cu ardoare să devii unul.
Virtuţi necesare: angajamentul, compasiunea, credinţa, răbda­
rea, toleranţa şi înţelegerea.
Blocaje: teama, remuşcările, resentimentele şi dorinţa de răzbunare.

Legea Vitezei

Virtuţi necesare: acţiunea, speranţa, imaginaţia, bucuria, bună­


tatea, iubirea şi intenţia pură.
Blocaje: criticismul şi lenea.
L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 71

Legea Vibraţiei

Virtuţi necesare: acceptarea, creativitatea, detaşarea, deter­


minarea, corectitudinea, credinţa, focalizarea, iertarea, speranţa,
umorul, imaginaţia, bucuria, bunătatea, iubirea, loialitatea, compa­
siunea, nobleţea, intenţia pură, puritatea inimii, toleranţa, încrede­
rea, înţelepciunea şi minunarea.
Blocaje: descurajarea.

Legea înţelepciunii

Virtuţi necesare: empatia, bunătatea, iubirea şi înţelegerea.


Blocaje: regretele şi tristeţea.

Legea Martorului

Virtuţi necesare: acceptarea, speranţa, compasiunea, autodis­


ciplina, autenticitatea şi încrederea.
Blocaje: criticismul, îndoiala şi invidia.

LIMBILE SACRE

Cel de-al şaselea plan al existentei: Muzica divina


a Tot-Ceea-Ce-Existâ
Tot ce există în creaţie, de la cea mai mică particulă şi până la
expansiunea masivă a Universului, are o limbă sacră care reprezintă
o muzică divină în sine. Toţi locuitorii din toate planurile existenţei
au limbi sacre care sunt ca nişte tonalităţi muzicale. Deşi această
muzică divină este în principiu similară, fiecare aspect al creaţiei
emite o versiune uşor diferită a ei.
A existat o vreme în care aceste limbi erau cunoscute de toată
lumea şi în care oamenii discutau deschis cu Pământul. în această
realitate a celui de-al treilea plan al existenţei există oameni conec­
taţi cu alte planuri şi care pot înţelege aceste limbi. Limbile au o
vibraţie mentală şi o structură interdimensională. Toate conţin
7 2 * CE L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

cuvinte ataşate cu gândurile care au un efect special asupra


Universului. („Vorbitul în limbi” reprezintă de fapt o limbă sacră
care aminteşte foarte mult de ebraică sau de sanscrită, dar nu este
sinonim cu limbile sacre de care vorbim aici.)
Limbile din cel de-al cincilea şi din cel de-al şaselea plan al
existenţei sunt tonalităţi divine şi reprezintă o muzică celestă. Dacă
te înalţi până în cel de-al şaselea plan al existenţei şi auzi aici o
muzică, poţi invoca o claritate mai mare astfel încât să poţi înţelege
limbajul divin al tonalităţilor şi al muzicii.
Limbajul universal este alcătuit din muzică, tonalităţi şi
numere. Dacă poţi recunoaşte muzica în tot ceea ce există, inclusiv
faptul că tot ceea ce există are o tonalitate, vei putea vindeca folo­
sind tonalităţile.
Dacă ai fi o fiinţă din cel de-al cincilea sau din cel de-al şase­
lea plan al existenţei care ne ascultă vorbind în cel de-al treilea
plan, ai şti că noi folosim o tonalitate muzicală care ne este carac­
teristică numai nouă. Ai observat vreodată că unele limbi ome­
neşti sunt mai muzicale decât altele? Spre exemplu, dacă asculţi
limba italiană, spaniola sau franceza, vei constata că acestea sună
extrem de muzical. Toate limbile de pe Pământ au vibraţii unice.
Personal, am convingerea că ele au apărut în culturi diferite, în care
au trăit locuitori ale căror creiere s-au dezvoltat la rândul lor diferit.
Experienţa personală m-a învăţat că oamenii din culturi diferite
procesează limbajul în părţi diferite ale creierului. Cu alte cuvinte,
acest organ receptează într-o manieră diferită tonalităţile limbaju­
lui. Spre exemplu, eu cred că limba japoneză este receptată în spa­
tele creierului, iar cea engleză în partea frontală a acestuia.
Aşa cum ADN-ul corpului emite o tonalitate divină prin care
comunică, organele comunică între ele printr-o limbă sacră, simi­
lară muzicii. Această muzică divină nu există doar în interiorul cor­
pului. De altfel, acesta nu este decât o reprezentare miniaturală a
cosmosului. Prin urmare, cosmosul însuşi foloseşte o muzică divină
similară pentru a comunica. Toate lumile au propria lor muzică,
pe care o cântă pentru a comunica cu alte planete. Toate galaxiile
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 73

au cântecul lor special prin care comunică şi aşa mai departe, până
la Universul însuşi, care are şi el tonalitatea sa muzicală specifică.
Chiar şi esenţa luminii are o tonalitate şi o vibraţie personală. Toate
planurile existenţei au propria lor muzică specială prin care comu­
nică, pe care o cântă altor planuri, creând astfel o fuziune energetică.
Cunoaşterea tonalităţilor care pot crea o stare de echilibru în
organismul uman există în cel de-al şaselea plan al existenţei. Tot
aici pot fi cunoscute tonalităţile care pot modifica vibraţia bacterii­
lor şi a viruşilor. Noi putem învăţa tonalităţile şi muzica divină prin
care putem comunica cu Universul prin intermediul Legii Vibraţiei.
Foarte mulţi oameni au un program subconştient care le spune
că „nu pot înţelege decât limba care le-a fost predată când erau
copii”. Ei trebuie să descarce cunoaşterea adevăratei cunoaşteri
a muzicii sacre din planul lui Tot-Ceea-Ce-Există. Acest limbaj
muzical divin este o ecuaţie în care sunt implicate al şaselea şi al
şaptelea plan.

P r o c e s u l c e l u i d e - a l ş a p te le a p l a n : L im b il e sa c r e

Virtuţi necesare: corectitudine, credinţă, focalizare, imaginaţie,


bucurie, puritatea inimii, încredere şi minunare.
1. înalţă-te până în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile
15-17) şi rosteşte comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-
Ce-Există, fă în aşa fel încât să înţeleg limbile sacre ale
planurilor existenţei. Arată-mi ce doresc să aflu în mani­
era optimă pentru mine.”

2. Asistă la descărcarea cunoaşterii limbilor sacre pe toate


nivelele fiinţei tale.

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia din cel de-al


şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.
7 4 * CE L E Ş AP T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Descărcarea limbilor sacre

„Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, comanda mea este să îmi


fie descărcată înţelegerea limbii universale a muzicii, tonalităţilor
şi numerelor din cel de-al şaselea plan. ”

Noi nu putem accesa puterea primelor şase planuri dacă nu


dispunem de o tonalitate sau de un nume, ori dacă nu mergem
mai întâi de toate până la Creator. Creatorul are acces la absolut
orice. Dacă te eliberezi de suficiente programe subconştiente, iar
apoi realizezi că poţi îndoi o lingură prin puterea minţii, tu desco­
peri că înţelegi cu alţi ochi structura materiei din cel de-al treilea
plan şi cum te poţi folosi de puterile altor planuri, chiar dacă încă
te mai afli aici.
în încarnările noastre precedente, mulţi dintre noi am fost
alchimişti, şamani şi sfinţi. Există diferite reguli pe care aceste cate­
gorii de oameni trebuie să le respecte, asociate cu planurile existen­
ţei. Dacă începi însă prin a te înălţa până în cel de-al şaptelea plan,
tu poţi accesa aceste energii fară a respecta regulile din planurile
inferioare. De asemenea, trebuie să înţelegi că toate planurile res­
pectă Legea care spune că ceea ce există nu poate apărea din nimic.
Chiar şi în cel de-al şaptelea plan al existenţei, aşa-zisul „vid” este
de fapt energia lui Tot-Ceea-Ce-Există.

Num ele sacre


Cândva, în trecutul îndepărtat, toţi oamenii cunoşteau limbile
sacre ale diferitelor planuri - limbile uitate ale mineralelor, ani­
malelor şi plantelor. Primul pas către redescoperirea acestor limbi
uitate constă în aflarea numelui nostru sacru.
Toate fiinţele din planurile existenţei au un nume sacru pentru
aceste planuri. De fapt, fiecare dintre noi avem unul din patru
nume ale sufletului posibile, în funcţie de aceste planuri. întreabă-1
pe Creator care este numele tău în fiecare plan al existenţei, iar apoi
aşteaptă să îl primeşti. Chiar dacă nu îl auzi imediat, fii convins că
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 75

îl vei primi. Unii oameni se simt stresaţi atunci când solicită să îşi
afle numele sacre, dar nu le aud. Ei le primesc însă ceva mai târziu,
înainte de culcare.
Nu uita că o parte din aceste nume sunt percepute ca tonalităţi
sau ca forme muzicale care îţi pot schimba frecvenţa de vibraţie.
Dacă ţi-ai aflat numele sacru, nu îţi recomand să îl împărtă­
şeşti tuturor celor din jurul tău. Acest nume al tău este cu adevărat
sacru, aşa că nu trebuie să ţi-1 imprimi pe cartea de vizită şi să îl
oferi tuturor.
Numele sacru face parte integrantă din vibraţia ta naturală.
Dacă înţelegi vibraţia unei alte persoane, tu poţi face lucruri
absolut uimitoare pentru ea. Spre exemplu, îi poţi trimite pe
cei „căzuţi” - după cum îi numesc eu - în lumină prin folosirea
numelui lor sacru.Tot ce trebuie să faci este să îl invoci pe Creator
în această direcţie.
De pildă, poţi face acest lucru cu viruşii şi cu bacteriile. Tot ce
există în natură are propria sa vibraţie, iar dacă o cunoşti, o poţi
folosi. Dacă înţelegi semnătura vibraţională a unui virus prin inter­
mediul numelui său sacru, tu îl poţi transforma.
A existat o vreme în care eram convinsă că cea mai sigură
modalitate de a rezolva problema viruşilor consta în a-i distruge.
Ii ceream Creatorului vibraţia opusă celei a virusului şi mă folo­
seam de ea pentru a-1 face să dispară. Metoda nu a dat însă nicio­
dată decât rezultate parţiale. In final, Creatorul mi-a arătat o
metodă mai bună: schimbarea convingerilor care atrag viruşii către
noi, iar apoi schimbarea lor în interiorul viruşilor, astfel încât aceş­
tia să poată evolua într-o inteligenţă superioară, fiind mai puţin
nocivi. Cu această ocazie, am aflat că la fel ca orice altă formă de
viaţă, viruşii şi bacteriile au o menire, care poate fi elevată cu aju­
torul lucrului cu convingerile. Nu este deloc exclus să vină o zi în
care medicii să se folosească de viruşi ca de un sistem de transport
pentru anumite medicamente.
Pentru a schimba vibraţia bolii în ceva inofensiv cu ajutorul
unei tonalităţi din cel de-al şaselea plan, aplică următorul exerciţiu:
7 6 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

T r a n s m it e o t o n a l it a t e d in c e l d e - a l şaselea
PLAN AL EXISTENTEI

începe acest exerciţiu prin a te înălţa în cel de-al şaptelea


plan, apoi conectează-te cu al şaselea plan. Transmite-i
persoanei cu care lucrezi o tonalitate din acest plan care să
oprească atacul unor bacterii sau viruşi nocivi, astfel încât
să se vindece.

O metodă încă şi mai bună constă în a schimba convinge­


rile persoanei, astfel încât acestea să nu mai atragă viru­
şii. Odată cu convingerile lor se va schimba şi tonalitatea
lor personală. în consecinţă, nu folosi exerciţiul de mai sus
decât în caz de urgenţă.

Virtuţi necesare: acceptarea, compasiunea, curajul,


corectitudinea, credinţa, recunoştinţa, speranţa, imaginaţia,
bucuria, bunătatea, puritatea inimii, autocontrolul, serviciul,
încrederea şi minunarea.

1. înalţă-te până în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile


15-17) şi dă următoarea comandă: „Creatorule a Tot-
Ceea-Ce-Există, comanda este să mă conectez cu cel
de-al şaselea plan al existenţei, iar Legea Magnetismului
să trimită o tonalitate pentru [explică pentru ce]. îţi mul­
ţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă ca martor la transmiterea tonalităţii şi continuă să


contempli rezolvarea problemei.

3. Clăteşte-te cu energia din cel de-al şaptelea plan şi


rămâi conectat cu acesta.

Toate Legile au propriile lor nume sacre, care le determină frec­


venţa de vibraţie. Dacă ai ajuns să controlezi capacităţile şi virtuţile
Le g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 77

necesare pentru accesarea unei Legi, este necesar să cunoşti numele


sacru al acesteia. Acest nume reprezintă chintesenţa pură a Legii,
fiind o vibraţie care o poate activa şi direcţiona către un scop precis.
Dacă ai dobândit virtuţile necesare pentru controlul unei Legi,
ultimul pas pe care mai trebuie să îl faci pentru a putea activa o
Lege este aflarea numelui sacru al acesteia.

DESCĂRCAREA VIBRAŢIILOR LEGILOR


Esenţa vieţii este vibraţia. In consecinţă, este foarte important
să putem recunoaşte şi descărca aceste vibraţii şi cunoaşterea ofe­
rită de ele, pentru a ne îmbogăţi astfel viaţa. Spre exemplu, dacă
aş fi fost o artistă plastică, i-aş cere Creatorului să îmi descarce
cunoaşterea vibraţiei care îi poate inspira pe oameni prin interme­
diul picturilor mele. Dacă aş fi fost muziciană, mi-aş dori să îmi
încarc instrumentul muzical, dar şi pe mine însămi, cu o vibraţie
capabilă să le inspire celor care mă ascultă o stare de bucurie pură.
Dacă aş fi fost inventatoare, mi-aş fi dorit să ştiu totul despre vibra­
ţiile Legilor care mi-ar putea permite să creez invenţii incredibile.
Accesul la cel de-al şaptelea plan al existenţei şi la Legi permite
accesarea cunoaşterii şi înţelegerii vibraţiilor universale.

Vibraţiile culorilor
Orice fiinţă vie care are o anumită culoare conţine inclusiv o
esenţă sau o energie asociată cu aceasta. Spre exemplu, atunci când
suntem înconjuraţi de copaci, noi trăim o stare de bine pe care
nu o putem explica. Marea majoritate a copacilor sunt verzi, iar
vibraţia acestei culori emană o energie vindecătoare care ne încon­
joară, creând oxigenul care ne dă viaţă. Verdele este culoarea multor
plante şi copaci, inclusiv a plantelor medicinale.
La fel ca plantele, şi noi avem o culoare predominantă. Una
din misiunile noastre în viaţă constă în a ne focaliza energia asupra
creării de atribute şi virtuţi care ne pot purifica această culoare. Cu
fiecare nouă virtute dobândită, noi dobândim nuanţe diferite din
7 8 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

spectrul curcubeului. Atunci când toate aceste culori devin echili­


brate, ele converg în energia albă care corespunde perfecţiunii gân­
dirii. Aceasta este energia creaţiei, esenţa iubirii pure din cel de-al
şaptelea plan.
Atunci când ne naştem, noi venim în acest plan într-o stare
de iubire pură, aducând cu noi o energie extra-dimensională de o
culoare alb-strălucitoare cu un uşor iz de roz. Un nou-născut se
află într-o stare de echilibru perfect al culorilor, emoţiilor şi iubirii.
Exact aceasta este energia alb-sidefie pe care ne propunem noi să o
atingem ori de câte ori dorim să ne conectăm cu Creatorul a Tot-
Ceea-Ce-Există. Ea reprezintă o sinteză a tuturor celorlalte culori,
aflate într-un echilibru perfect. Singurele momente diferite de cel
al naşterii în care avem o aură alb-strălucitoare sunt cele în care ne
aflăm foarte aproape de moarte sau în care suferim o durere intensă.
Pe măsură ce îmbătrânim şi acumulăm gândurile negative
specifice acestui plan, aura noastră începe să îşi schimbe culoarea.
Există doar trei culori principale: roşu, verde şi albastru, care se
amestecă şi dau naştere tuturor celorlalte variaţii. Dacă toate aceste
culori s-ar amesteca într-un echilibru perfect, culoarea aurei noas­
tre ar deveni alb-strălucitoare.
Scopul nostru este să ne schimbăm într-o măsură suficient de
mare convingerile pentru ca aura noastră să devină alb-străluci­
toare, cu un iz de roz. In ultimă instanţă, culoarea perfectă este
albul, lumina plină de irizaţii a lui Tot-Ceea-Ce-Există. Această
lumină ne poate armoniza întregul corp.
Motivul pentru care această culoare este atât de importantă
este că ne ajută să dobândim diferite virtuţi, căci fiecare culoare sin­
tetizată de ea este asociată cu anumite atribute, contribuind la echi­
librarea corpului şi a minţii într-o manieră diferită. Atunci când
corpul este echilibrat, el este perfect sănătos, deopotrivă la nivel
spiritual, mental şi fiziologic.
într-o manieră similară, toate virtuţile converg şi dau naş­
tere împreună aceluiaşi tip de perfecţiune. Aşa se explică de ce
de-a lungul vieţilor pe care le-am avut noi ne-am focalizat asupra
L e g i l e c e l u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 79

achiziţionării de virtuţi noi. In general, noi am achiziţionat cam


3-4 virtuţi într-o viaţă, dar acum avem posibilitatea de a le dobândi
pe toate în acest timp şi spaţiu.

V iz u a l iz a r e a a u r e i

1. Pentru a vizualiza aura unei alte persoane, începe prin a


lua o foaie de hârtie pe care ai desenat un punct.

2. Plasează-ţi mâna pe foaie, cu punctul între două degete.

3. Concentrează-ţi atenţia asupra punctului desenat.

4. Vei vedea o energie albă care curge printre degetele


tale.

Aceasta este aura ta.

Dacă te-ai obişnuit cu această metodă şi ai ajuns să poţi


vedea aura albă din jurul oricărei persoane, îi vei putea
vedea inclusiv culoarea caracteristică, dacă te vei con­
centra asupra ei, chiar la marginea sa exterioară. Culoarea
va avea grosimea unui creion şi va înconjura întotdeauna
culoarea albă interioară. Această culoare se va schimba
odată cu starea de spirit a persoanei respective.

Atunci când îi faci unui om obişnuit o fotografie cu un aparat


Kirlian, de regulă vei găsi aceeaşi culoare. Acest lucru se schimbă
atunci când omul se conectează cu Creatorul. Cu cât devine mai
conştient din punct de vedere spiritual, transformându-se într-un
copil-curcubeu, culoarea aurei sale se poate schimba de la o foto­
grafie la alta. In timp, el poate dobândi controlul asupra culorii pe
care o emană. In plus, aura sa începe să se dilate odată cu creşterea
sa spirituală.
8 0 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Toţi oamenii au propriile lor culori, care sunt reprezentate de


aura pe care o emană în această lume. Prin accesarea Legii Culorilor
şi a celei a Vibraţiei, noi ne putem schimba culoarea chakrelor
şi a aurei.
Copiii-curcubeu au toate culorile în aura lor. Ele se amestecă cu
uşurinţă şi se transformă într-un alb-strălucitor. Copiii-curcubeu
sunt suflete extrem de speciale, care au venit în această existenţă
pentru a schimba lumea în care trăim. Lumea noastră a aşteptat
instinctiv sosirea unor copii speciali care să o conducă într-o eră
nouă. Unii i-au numit copii violet sau indigo, iar alţii copii de
cristal. Personal, consider că lumea i-a aşteptat pe copiii-curcu­
beu, care au sosit în sfârşit. Indiferent cum am numi aceste suflete
iluminate, cert este că ele pot transforma energia, creând schim­
bări dramatice în această lume. Un om de cristal reflectă energia
tuturor celor din cameră, dar o persoană-curcubeu poate trans­
forma această energie. Ea poate face vindecări, ba poate chiar
transforma sufletul altor oameni. Cu toţii evoluăm către acest
statut.

ECŢIILE D EV IA ŢĂ

D at fiind că nu există greşeli în Univers, toate experienţele pe


ire le trăim au un scop precis. Ele pot fi comparate cu un foc care
ajută la forjarea şi la modelarea sufletului nostru, astfel încât acesta
să devină ceea ce ar trebui să fie. M ai devreme sau mai târziu, vei
înţelege că nu eşti supărat pe Dumnezeu sau pe Univers pentru
aceste lecţii de viaţă.
Cu cât se scufunzi mai mult în energia celui de-al şapte­
lea plan al iubirii pure, cu atât mai multe virtuţi vei achiziţiona.
Scopul suprem este să îţi trăieşti întreaga viaţă conectat cu acest
plan.
D e bună seamă, atunci când te întorci în zona de confort pe
care ţi-o asigură această realitate, este posibil să le permiţi din
nou gândurilor grele să îşi găsească sălaş în mintea ta, căci mintea
L e g i l e c el u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 81

ta subconştientă este setată să te menţină ancorat în acest plan.


Aşa se explică inclusiv de ce, după ce te-ai scufundat în beati­
tudinea celui de-al şaptelea plan şi revii în realitatea celui de-al
treilea plan, tu te cerţi cu soţul sau soţia, te enervezi pe copiii tăi
sau te înfurii pe tine însuţi. In esenţă, tu faci tot ce îţi stă în puteri
pentru a rămâne ancorat în cel de-al treilea plan.

L u c r u l c u c o n v in g e r il e p e n tr u o le c ţie d e v ia t ă

Aşează-te într-o poziţie confortabilă, alături de partenerul


tău de viaţă, şi spune-i ce se întâmplă în viaţa ta.

Lucrează cu convingerile tale pentru a identifica în ce fel îţi


servesc acestea situaţia dificilă cu care te confrunţi şi ce
lecţie îţi predau acestea.

Spre exemplu, partenerul tău te-ar putea ajuta punându-ţi


următoarele întrebări:

• „Ce se întâmplă în viaţa ta şi în ce fel te ajută aceste


lucruri să creşti în plan spiritual?"

• „Ce avantaje îţi oferă această situaţie şi ce ai de învăţat


de pe urma ei? în ce fel profiţi de pe urma ei?”

• „Care este cea mai mare provocare din viaţa ta?"

• „Te simţi suficient de iubit?”

• „Tot ce se întâmplă în viaţa ta te învaţă ceva. în ce fel


te poate ajuta această situaţie negativă (sau pozitivă,
dacă este cazul) să renunţi la vicii şi să dobândeşti noi
virtuţi?"
8 2 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

L u c r u l c u c o n v in g e r il e
PENTRU ACHIZIŢIONAREA VIRTUŢILOR

Fă pereche cu o altă persoană şi povestiţi-vă reciproc


ce se întâmplă în viaţa voastră şi ce aţi învăţat din aceste
experienţe. Insistaţi asupra virtuţilor dobândite în urma
experienţelor.

Explorează şi descoperă virtuţile pe care le posezi deja.

L u c r u l c u c o n v in g e r il e : „ T r ă ie s c în a b u n d e n ţ ă "

Unul dintre cele mai importante cuvinte pe care merită să


le foloseşti atunci când îţi descrii viaţa este „abundenţă".
Descarcă-ţi programele: „Există suficient de mult” şi „tră­
iesc în abundenţă”, astfel încât să nu mai percepi lipsurile,
indiferent de situaţia cu care te confrunţi, ci numai abun­
denţa (să vezi jumătatea plină a paharului, nu cea goală).

Mai demult, când nu aveam foarte mulţi bani, eram îngri­


jorată că copiii mei nu vor avea suficiente haine de purtat,
în realitate, ei au avut întotdeauna foarte multe haine, căci
m-am obişnuit să îmi repet: „Trăim în abundenţă.” De
atunci, aceasta a devenit o mantra pentru mine.

Testează energetic dacă ai următoarele convingeri:

„Am suficiente lucruri."

„Trăiesc în abundenţă.”

„Am suficienţi clienţi."

„Am suficienţi cursanţi.”

„Am suficienţi bani.”


L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 83

VORTEXURI Şl PORTALURI

Energia vortexului
Un vortex este un câmp de activitate electromagnetică rotitor
care generează crearea unui portal. Pe Pământ, astfel de portaluri
create de câmpuri electromagnetice pot apărea oriunde există com­
binaţii de metale.
Energia vortexului poate fi creată inclusiv într-o manieră arti­
ficială, printr-o ceremonie sau prin crearea unui sit sacru, cum ar fi
un labirint sau un cerc din pietre.
Atunci când puterile psihice sunt echilibrate, multe persoane
intuitive sunt înclinate în mod natural să creeze o activitate elec­
tromagnetică controlată care formează vortexuri şi portaluri ener­
getice. îndeosebi vindecătorii care călătoresc frecvent în cel de-al
şaptelea plan devin nişte portaluri ambulante. Energia vortexului
atrage adeseori spiritele capricioase (vezi pagina 145)ydar şi expe­
rienţele de tip OZN. Acesta ar putea fi motivul pentru care spiri­
tele sunt atrase de mediumii care creează în mod natural vortexuri.
Dacă un vortex are o energie negativă, încărcarea lui cu o ener­
gie pozitivă îl poate schimba.
Cristalurile pot genera crearea de vortexuri energetice.
Personal, mi-am umplut casa cu cristale, întrucât îmi place energia
vortexurilor.

Portalurile
Un portal nu este sinonim cu un vortex. Cel din urmă repre­
zintă o energie electromagnetică aflată în rotaţie. Portalul este un
tunel energetic interdimensional care traversează timpul şi spaţiul.
Portalurile există pretutindeni. Dacă ai găsi un portal adecvat, ai
putea călători pe o altă planetă sau într-o altă dimensiune.

Portalurile spirituale
Atunci când un vortex părăseşte dimensiunea a treia şi pătrunde
în dimensiunea a patra sau a cincea, el creează un portal spiritual.
8 4 * CE L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Atunci când călătoreşti în cel de-al şaptelea plan, tu îţi creezi pro­
priul portal spiritual, la o scară personală. Pentru ca un spirit mul­
tidimensional să poată intra în corpul uman, el trebuie să treacă
printr-un portal spiritual.
Toţi oamenii au un portal spiritual care conduce la Creatorul a
Tot-Ceea-Ce-Există. Atunci când cineva moare, iar spiritul său îi
părăseşte corpul fizic, el călătoreşte prin acest portal până la ener­
gia luminii lui Dumnezeu, de unde ajunge în mod natural în locul
care reprezintă pentru el „acasă” (din planurile existenţei). Printre
altele, noi ne folosim de portalul nostru spiritual pentru a trimite
în lumina lui Dumnezeu spiritele rătăcitoare şi capricioase care ne
invadează spaţiul personal.

Portalurile zânelor

Energia emisă de copaci şi de plante poate crea la rândul ei


portaluri. Zânele se folosesc de această energie pentru a crea por­
taluri către alte dimensiuni. (Pentru mai multe informaţii referitoare
la zâne, vezi capitolul 7.)

Distorsionarea timpului
Un vortex poate crea un portal care „distorsionează timpul”,
permiţând unui eveniment din trecut să se repete de nenumărate
ori în momentul prezent. Astfel de portaluri apar atunci când se
creează anumite condiţii exterioare particulare. Personal, sunt atât
de încântată de energia vortexurilor încât mi-am creat odată un
portal care distorsionează timpul la mine acasă.
Atunci când foarte mulţi oameni mor simultan în acelaşi loc,
este posibil să se formeze un portal de distorsionare a timpului, din
cauza energiei emise subit de eliberarea subită a forţei vitale a tuturor
spiritelor care părăsesc planul fizic. Astfel de portaluri nu pot fi tri­
mise în lumină la fel ca spiritele rătăcitoare, dar pot fi totuşi mutate.
Uneori, un medium trebuie să mute un vortex din casa sa în
curtea exterioară, din cauza portalurilor pe care le creează. Un
L e g i l e c el u i d e - a l ş a s e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 85

vortex nu poate fi închis, fapt care nu îi împiedică pe foarte mulţi


mediumi să încerce acest lucru. Ei comandă energiei să se închidă,
dar vortexul devine astfel un fel de vulcan aflat pe punctul de a
erupe oricând. De aceea, cel mai bine este să mutăm vortexurile la
circa un metru în afara casei noastre.

Portalul din Idaho


In anul 2011, mi s-a spus că voi cumpăra o cabană în Island
Park, în statul Idaho, în anul următor, chiar înainte de luna iunie.
Island Park este situat în Pădurea Naţională Targhee din munţii de
deasupra Văii Snake River, care fac parte din lanţul muntos ce con­
duce către Parcul Naţional Yellowstone. Locul de care vorbesc se
afla în apropierea unui punct de putere al meu.
Am fost călăuzită spiritual să cumpăr cabana pentru a avea
un loc liniştit în care să pot recepta telepatic informaţiile necesare
pentru această carte. De asemenea, urma să fie un loc în care să mă
pot odihni, încărcându-mi mintea şi corpul cu energia elevată a
munţilor. M i s-a spus din timp unde va fi situat el, iar după ce l-am
căutat o vreme, l-am găsit. Cumpărarea proprietăţii în anul respec­
tiv nu s-a dovedit însă prea uşoară. Persoana care o deţinea a avut
nevoie de mai multe luni pentru a se decide să o vândă într-adevăr.
Cabana era situată exact în locul vizualizat de mine, dar când
m-am mutat în ea mi-a fost foarte greu să dorm noaptea în ea fară
a visa urât. Acesta a fost unul dintre cele mai stranii lucruri care mi
s-au întâmplat vreodată.
După câteva nopţi petrecute astfel, mi-am dat seama că chiar
lângă patul meu se afla un vortex energetic uriaş. In mijlocul nopţii,
în el se deschidea un portal prin care intrau tot felul de creaturi, care
de care mai ciudată. Ori de câte ori portalul era deschis, în cabană
domnea o atmosferă malefică. De îndată ce mi-am dat seama de
toate aceste lucruri, m-am gândit în sinea mea: „ Creatorul ar trebui
să poată schimba acestportal. ”
Ştiam că vortexurile sunt folosite uneori de mineralele Pămân­
tului sau de energiile oamenilor din trecut, aşa că m-am gândit că
8 6 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

poate acest portal a fost creat de foştii proprietari ai cabanei, de


dinaintea mea. Aceştia aveau o relaţie foarte conflictuală, înşelân-
du-se reciproc atât de des încât în cele din urmă au divorţat.
Convinsă că aceasta ar putea fi cauza, am purificat cabana de
energia lor şi m-am gândit că acest lucru ar trebui să elimine inclusiv
vortexul energetic, dar în miezul nopţii care a urmat o energie furi­
bundă a năvălit în camera mea, trezindu-mă dintr-un somn liniştit.
în cea de-a treia zi, dormeam senină când am avut un vis
extrem de ciudat. O entitate negativă a venit la mine prin acest
portal şi mi-a spus că trebuia să îmi părăsesc propria cabană. De
bună seamă, i-am răspuns imediat că ea era cea care trebuia să
plece, şi am urcat imediat până la Creator, de unde i-am comandat
să dispară.
De îndată ce am făcut acest lucru, între noi s-a declanşat o
luptă! M-am trezit că sunt smulsă din corpul meu, iar căţeluşa mea
Jasmine a început să latre la forma care mă ataca. M-am trezit, iar
spiritul meu s-a reintegrat în corpul meu fizic. Se pare că entitatea
refuza să se lase trimisă în lumină de către comanda mea! Am con­
tinuat să o trimit în lumină, de data aceasta în stare de veghe, iar
ea a dispărut (doar la prima vedere). A doua zi dimineaţa a revenit
însă în forţă. După toate aparenţele, lucrurile erau mai complicate
decât îmi dădusem eu seama.
în seara zilei respective, am avut o discuţie cu Creatorul despre
dilema mea. I-am spus acestuia:
- Creatorule, acest loc reprezintă o inspiraţie pentru mine în
timpul zilei. Am amintiri din vieţile mele anterioare şi primesc
informaţii referitoare la planurile existenţei. Cum pot scăpa de
acest portal?
Creatorul mi-a răspuns:
- Vianna, acest portal călătoreşte prin timp şi prin spaţiu, con­
ducând la o altă galaxie, care este încărcată cu negativitate. Mută-1
într-un alt loc.
M -am înălţat imediat deasupra spaţiului meu personal şi am
comandat ca acest portal în spaţiu să fie mutat în afara cabanei, pe
L e g i l e c e l u i d e - a l ş as e l e a p l a n : V i r t u ţ i l e a s c e n s i u n i i • 87

un deal din apropiere. A funcţionat, dar numai o zi, după care por­
talul s-a întors.
L-am întrebat pe Dumnezeu:
- Unde am greşit?
- Vianna, mi-a răspuns el, m-ai înţeles greşit. Trebuie să muţi
punctul de origine al portalului într-un loc încărcat cu o energie
pozitivă.
In consecinţă, am lăsat portalul lângă patul meu şi am călă­
torit prin timp şi spaţiu către punctul său de origine. Am ajuns
astfel în galaxia în care se afla celălalt capăt al portalului, prin
care intra energia negativă. Am asistat la mutarea deschizăturii
prin timp şi spaţiu până la o energie planetară benefică pentru
mine. In acest scop, am avut nevoie de un anumit efort, de multă
bunătate şi iubire, şi de convingerea fermă că puteam face acest
lucru. Am mutat portalul într-un loc care îmi era familiar: con­
stelaţia Pleiadelor. întotdeauna m-am simţit confortabil cu ener­
gia din acest loc.
De atunci, energia portalului a rămas în camera mea, dar de
această dată prin el pătrundea o energie benefică a iluminării şi a
cunoaşterii referitoare la principiile Universului.
După ce am asistat la mutarea de către Creator a punctului de
origine al portalului, am putut recepta în sfârşit cea mai mare parte
a informaţiilor din această carte. Am fost extrem de mulţumită de
rezultatul final, chiar dacă m-am temut o vreme că energia negativă
ar putea reveni. Nu a facut-o. La ora actuală, energia pozitivă curge
în cabana mea zi şi noapte.
Experienţa m-a învăţat că portalurile pot fi în egală măsură
benefice şi malefice, în funcţie de locurile cu care sunt conectate.
Deşi cunoşteam foarte multe locuri care aveau portaluri, nu mai
auzisem până atunci de posibilitatea de a muta capătul opus al
unui portal.
Cât despre energia negativă cu care m-am luptat, sunt sigură
că aceasta îşi va găsi un alt loc sau moment pentru a se manifesta
pe această planetă.
CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

M u t a r e a u n u i p o r tal

Este util să ştii că poţi muta un portal într-un loc în care


devine inofensiv.

Virtuţi necesare: simţul aventurii, bravură, credinţă, spe­


ranţă şi bunătate.

Blocaje: cinismul şi teama.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca acest portal să fie mutat într-un loc
din Univers în care energia care circulă prin el să fie
binevenită."

2. Asistă la mutarea portalului cu ajutorul energiei bună­


tăţii şi iubirii, cu o încredere absolută în faptul că acest
lucru este posibil. Asistă la mutarea deschizăturii sale
într-un loc din Univers prin care poate pătrunde o ener­
gie pozitivă.

3. De îndată ce procesul s-a încheiat, clăteşte-te cu


energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu
aceasta.
Ca p i t o l u l 4

AL CINCILEA PLAN AL EXISTENTEI >

A şa cum am explicat în primele mele cărţi, cel de-al cincilea


plan al existenţei este planul îngerilor, al Consiliului Celor
12, al familiilor de suflete, al maeştrilor, al tatălui ceresc şi al mamei
divine. Maeştrii precum Christos sau Buddha şi celelalte fiinţe care
şi-au transcens corpul fizic şi cel spiritual, îşi continuă munca pe
nivelele superioare ale acestui plan.
Mediumii care intră în contact cu îngeri şi profeţi, sau care atrag
spirite pentru a realiza operaţii de chirurgie psihică şi vindecări,
sunt conectaţi cu cel de-al cincilea plan al existenţei. Vindecătorii
care folosesc însă această energie depind de regulile acestui plan,
fiind nevoiţi adeseori să îşi sacrifice o parte din propria lor energie
pentru a vindeca pe altcineva, dacă nu încep prin a se înălţa în cel
de-al şaptelea plan.
Al cincilea plan este împărţit în mai multe nivele, extrem de
complexe şi cu numeroase subdiviziuni, dintre care patru sunt prin­
cipale, fiecare fiind alcătuit din 11 grade, ceea ce dă un total de 44
de grade. Cel de-al 11-lea grad al fiecărui nivel este locul în care
rezidă Consiliul Celor 12 care prezidează asupra fiecărei familii de
suflete.
Familia sufletului nostru este grupul de suflete căruia i-am apar­
ţinut înainte de a ne încarna în această lume. Deşi aici ne întrupăm
9 0 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

într-o familie fizică, noi nu ne uităm niciodată familia spirituală


pe care am lăsat-o în urmă. Uneori, membrii familiei unui suflet se
întâlnesc în timpul unei încarnări, iar amintirile care îi leagă îi fac
să se unească într-o căsnicie. Ei se simt însă mai degrabă ca un frate
şi o soră, aşa că pasiunea care îi uneşte nu durează de regulă.
Multe familii de suflete se adună la ora actuală pentru a face
lucrarea Creatorului pe acest pământ, fiecare fiind călăuzit de pro­
priul Consiliu al Celor 12. Mulţi maeştri din cel de-al cincilea plan
aflaţi în misiuni pe Pământ activează în aceste consilii, chiar dacă
îşi trăiesc existenţa de zi cu zi într-un corp uman din cel de-al trei­
lea plan. Ei se înalţă deasupra spaţiului lor personal în timpul som­
nului pentru a lua parte la aceste consilii.
Am descris o experienţă personală cu un astfel de consiliu în
cartea mea, Terapia Teta: Metoda avansată. Am participat atunci la
consiliul unei familii de suflete alături de numeroase fiinţe avan­
sate aflate în prezent pe Pământ pentru a produce o schimbare.
Am solicitat atunci şansa ca Pământului să îi fie permis să se trans­
forme prin intermediul iubirii. Numeroşi membri ai consiliului au
votat pentru distrugerea Pământului prin crearea unei stări de haos
şi pentru un nou început. Haosul este o mare forţă distrugătoare.
Cu excepţia gradelor superioare, cel de-al cincilea plan este o
lume a dualităţii folosită ca un instrument de învăţare, deşi ea nu
operează aici la fel ca în cel de-al treilea plan. Dualitatea din cel
de-al treilea plan este bazată pe extreme precum fierbinte şi rece,
bun şi rău, negru şi alb, şi aşa mai departe. In planurile inferioare
din cel de-al cincilea plan ea este mult mai moderată, extremele
aflate la antipozi fiind mai degrabă călduţ şi răcoros, bine şi nu atât
de bine, cenuşiu şi alb-crem etc. în cel de-al treilea plan, natura
noastră este prin excelenţă duală. Noi avem o latură pozitivă şi una
negativă, respectiv caracteristici bune şi rele. Secretul constă în a nu
separa aceste caracteristici, ci a lucra cu cele negative astfel încât
să devenim o persoană mai bună. Acest aspect caracterizează cel
de-al treilea şi cel de-al patrulea plan, dar nu şi nivelele superioare
ale celui de-al cincilea. Pe aceste nivele, dualitatea dispare complet.
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 91

Egoul continuă să existe la rândul lui pe nivelele inferioare ale


celui de-al cincilea plan, chiar dacă aici trăiesc numai fiinţe ilumi­
nate care vibrează pe frecvenţe diferite de cele de pe Pământ.
Energia poate fi pusă în mişcare în cel de-al cincilea plan la
fel ca în planul nostru: prin puterea gândului. La fel ca aici, vir­
tuţile trebuie controlate pentru a putea lucra cu Legile. In ultimă
instanţă, cel de-al cincilea plan este caracterizat prin încercarea de
a atinge perfecţiunea iubirii.

CONEXIUNILE C U CEL DE-AL C IN C IL E A PLAN

Există numeroşi profeţi care au ajuns în cel de-al cincilea plan,


cum ar fi Moise. Mulţi dintre ei au atins cel de-al şaselea grad al
celui de-al doilea nivel. Cu toţii au trăit vieţi în care au făcut multe
fapte bune, dar dacă vei intra în contact cu energia lui Moise, o vei
găsi extrem de diferită de cea a unui maestru precum Iisus Christos.
(Doresc să precizez că ambele personaje biblice au trăit într-ade-
văr pe Pământ.) Unii oameni se conectează cu profeţi care au trăit
în diferite epoci pe Pământ, iar multe din aceste esenţe spirituale
rezidă pe un nivel sau altul din cel de-al cincilea plan. Pe de altă
parte, faptul că cineva este menţionat în Biblie sau într-un alt text
spiritual nu înseamnă automat că el este un maestru. Unii dintre
profeţii menţionaţi de Biblie nu au trecut niciodată de al doilea
nivel din cel de-al cincilea plan.
După părerea mea, nu este recomandabil să urmezi orbeşte pe
altcineva, chiar dacă este vorba de o energie spirituală. Singurul
lucru pe care merită să îl urmezi este adevărul pur al Creatorului.
Nu este ceva rău să admiri pe cineva şi să îi asculţi înţelepciunea,
dar nu merită să devii obsedat de el. Atunci când citeşti o carte
spirituală, întreabă ce informaţii din ea sunt autentice şi care nu
sunt. Fii încă şi mai precaut cu materialele obţinute prin channe­
ling (transmisie spirituală).Toate informaţiile primite din planurile
patru şi cinci sunt filtrate prin creierul tridimensional al mediu-
mului respectiv, care are propriile sale convingeri. Dacă un mesaj
9 2 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

obţinut prin channeling conţine vibraţia fricii, cu certitudine el nu


este foarte pur sau foarte benefic. Pe de altă parte, fiinţele din cel
de-al cincilea plan sunt extrem de dezvoltate, dar îşi continuă pro­
priul proces de învăţare, aşa că nu tot ce spun este sută la sută pur,
decât dacă aparţin gradului 33 sau gradului 44. Dacă doreşti totuşi
să intri în comunicare cu un spirit, cel mai bine este să te înalţi până
la Creator şi să îl rogi să te pună în contact cu o fiinţă extrem de
pură, care deţine o cunoaştere absolută. (De bună seamă, Creatorul
a Tot-Ceea-Ce-Există transcende ideea de zeu sa zeiţă, Dumnezeu
tată sau mamă divină, ca să nu mai vorbim de celelalte spirite cu
care putem intra în contact.)

Î n t â l n ir e a c u o f iin ţ ă d in c e l d e - a l c in c il e a plan

Acest exerciţiu te va ajuta să deosebeşti diferitele tipuri de


divinităţi pe care le-ai putea întâlni în timpul unei lecturi psi­
hice. Există mai multe nivele ale divinităţii în cel de-al cin­
cilea plan şi fiecare fiinţă din acesta are propria sa vibraţie.

1. Gândeşte-te pe cine ai dori să întâlneşti în cel de-al cin­


cilea plan: un înger, un zeu, o zeiţă sau un maestru spi­
ritual, familia sufletului tău sau Consiliul Celor 12 de care
aparţii. Nu trebuie să fii surprins dacă descoperi că faci
tu însuţi parte din Consiliul Celor 12.

2. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17) şi


lansează comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să văd şi să vorbesc cu [numele spiritu­
lui, zeului, zeiţei sau îngerului] din cel de-al cincilea plan
în această zi [ziua, luna, anul]. îţi mulţumesc. S-a împli­
nit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

3. Vizualizează transferul conştiinţei tale în cel de-al cinci­


lea plan.

4. Aşteaptă vizita fiinţei de lumină invocate. Vorbeşte cu ea.


Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 93

5. Dacă experienţa s-a încheiat, clăteşte-te cu energia din


cel de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu ea.

Două dintre cele mai înalte aspecte ale divinităţii pe care le-am
experimentat personal sunt zeii Shiva şi Parvati. Acest lucru s-a
întâmplat când am vizitat India pentru prima dată.

Un mesaj de la zei
Prima dată când am mers să predau în India mi s-a părut că
trăiesc un sentiment extrem de familiar, ca şi cum aş fi trăit de
multe ori în această ţară. De-a lungul vieţii am călătorit în foarte
multe locuri, dar nicăieri nu mi s-a părut că spiritualitatea pluteşte
în aer ca în această ţară.
înclin de asemenea să cred că India este ţara cu nopţile cele
mai lungi din lume. Acestea par să dureze la infinit aici, iar atunci
când dormi ţi se pare că te-ai rătăcit prin timp. Intr-una din aceste
nopţi am avut numeroase vise. Finalul grandios a constat în repe­
tarea aceluiaşi vis de trei ori la rând. După ce mă trezeam din vis,
adormeam la loc şi îl visam din nou.
Se facea că mă aflam în faţa zeului Shiva şi al zeiţei Parvati,
fiind plină de entuziasm. Din cei doi emana cea mai copleşitoare
energie divină. Ei mi-au folosit numele sacru, dar şi cel terestru,
spunându-mi.
- Dragă Vianna, iată-te în sfârşit aici! Fii binevenită. Vianna,
există foarte mulţi oameni care doresc să cunoască metodele pe care
le predai, dar nu trebuie să te aştepţi ca toţi indienii să fie deschişi
şi să îţi accepte învăţătura.
- De ce nu? i-am întrebat.
- Nu toţi indienii sunt pregătiţi să meargă mai departe, întru­
cât nu şi-au dezvoltat suficient de mult conştiinţa.
- Bine, dar cu toţii trebuie să continuăm să progresăm.
- Aşa este, dar unii oameni nu îşi doresc acest lucru.
9 4 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

- Şi voi cum faceţi faţă acestei provocări? Trebuie să fie foarte


frustrant.
- Lucrurile sunt aşa cum sunt, mi-au răspuns simplu cei doi.
- De ce aţi venit să îmi spuneţi acest lucru?
Cei doi zei mi-au răspuns cu o mare bunătate şi compasiune:
- Pentru că noi îi iubim pe toţi. Ei sunt copiii noştri, iar noi
ne ocupăm îndeaproape de copiii zeilor. Ii iubim pe toţi, dar unii
dintre ei nu sunt pregătiţi să îşi schimbe complet karma. Ei nu sunt
pregătiţi să meargă mai departe, ceea ce nu înseamnă că îi iubim
mai puţin.
Conştientă de iubirea părintească profundă a acestor zeităţi,
m-am înclinat cu devoţiune în faţa lor, iar ele au plecat.
Partea cea mai ciudată a visului a fost că eu şi cele două zeităţi
ne cunoşteam, iar mesajul pe care mi l-au transmis nu a fost însoţit
de sentimentul că „nu pot preda în India”. Cei doi s-au limitat să
mă invite să lucrez cu indienii dispuşi să îmi accepte învăţătura. Ei
erau fericiţi că cei pregătiţi să meargă mai departe erau capabili să
îşi proiecteze mai sus conştiinţa, eliberându-se astfel din cătuşele
karmei lor. Mi-au cerut însă să le respect dorinţa celor care nu erau
capabili de schimbare.
Visul mi-a reamintit de tatăl ceresc şi de mama divină, care
veghează asupra copiilor Indiei.
L a sfârşitul visului, Guy a sărit din pat şi a exclamat:
- Cine-i acolo? E cineva în cameră?
I-am răspuns că a fost doar un vis al meu, după care ne-am
culcat amândoi la loc.

FIINŢELE DIN CEL DE-AL C IN C ILE A PLAN:

îngerii
Luptătorii luminii

Arhanghelii rezidă pe cel de-al doilea nivel al celui mai înalt


grad al celui de-al cincilea plan. Ei nu sunt nişte fiinţe delicate şi
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 95

gingaşe, ci nişte luptători ai luminii care protejează toate lumile


celeste, asumându-şi foarte serios responsabilităţile. Prin urmare,
pot fi destul de aprigi.
Pe Pământ există vindecători care sunt la rândul lor luptători
din cel de-al cincilea plan. Mulţi dintre ei se proiectează în vise în
planul astral, pentru a lupta cu forţele răului. Nu trebuie să te lupţi
însă tot timpul cu răul. Există destule astfel de lupte pe planeta
noastră. Focalizează-ţi atenţia asupra schimbării oamenilor care se
simt pregătiţi şi nu-ţi pierde timpul cu cei care preferă întunericul
în defavoarea luminii.

îngerii păzitori
In cel de-al cincilea plan există nu doar arhangheli, ci şi îngeri
delicaţi şi gingaşi care ne asistă, acţionând ca nişte îngeri păzitori.
Există de asemenea îngeri care nu au intrat niciodată în contact cu
cel de-al treilea plan.
îngerii păzitori pot fi foarte diferiţi. Unii sunt fiinţe de lumină
din cel de-al cincilea plan, iar alţii sunt spirite care ne-au iubit şi
care au transcens cel de-al treilea plan, strămoşi legaţi de noi prin
ADN sau toteme animale. Alte fiinţe care ne pot ajuta sunt zânele
sau spiritele naturii. Noi putem avea numeroşi îngeri păzitori care
ne tutelează, sau numai unul. Dacă experimentăm o tranziţie spi­
rituală cauzată de o experienţă în apropierea morţii sau un alt eve­
niment care declanşează procesul creşterii spirituale, este posibil să
primim noi îngeri păzitori, cu o cunoaştere mai amplă, care să ne
ajute în noua noastră etapă de dezvoltare.
Există oameni pe Pământ care au fost ei înşişi îngeri. Dacă tră­
ieşti sentimentul că ai fost un înger înainte de a veni pe Pământ,
este foarte posibil să fi fost cu adevărat. Dacă ai fost cândva un
înger, eşti înzestrat cu siguranţă cu anumite daruri pe care merită
să le investighezi.
Un înger păzitor din cel de-al patrulea plan este diferit de o
fiinţă de lumină din cel de-al cincilea plan, cum ar fi un arhan­
ghel. Fiinţele de lumină din cel de-al cincilea plan sunt mult mai
9 6 * CEL E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

puternice. Un înger păzitor sau un ghid spiritual din cel de-al


patrulea plan are încă foarte multe lucruri de învăţat el însuşi.
Supravegherea familiei sale din cel de-al treilea plan face parte din
procesul său de creştere spirituală.
I-am făcut cândva o lectură psihică unei femei care dorea să
vorbească cu soţul ei recent răposat. Am ieşit deasupra spaţiului
meu personal şi i-am invocat spiritul acestuia, dar el nu a venit.
Procesul a continuat astfel o vreme. Intr-un târziu, a intrat în spa­
ţiul personal al femeii, dar a fost foarte abrupt cu mine.
- Ce doreşti? m-a întrebat el. Apoi a arătat către soţia sa: Ce
doreşte ea? Sunt foarte ocupat!
I-am spus femeii că am reuşit să îl contactez, iar ea mi-a pus
întrebarea:
- Unde este?
Spiritul mi-a răspuns:
- Sunt îngerul păzitor al unei fetiţe dintr-un oraş din California
şi o veghez.
M i-a spus apoi numele oraşului şi cel al fetiţei. I-am transmis
informaţiile femeii, iar aceasta mi-a confirmat faptul că acesta era
oraşul în care a murit soţul ei. Mai târziu, mi-a spus că lectura psi­
hică a motivat-o să lucreze într-un azil. De asemenea, s-a dus în
acel oraş din California şi a găsit-o pe fetiţă. Pentru mine, această
experienţă a fost o validare a faptului că nu suntem niciodată sin­
guri, că cineva veghează întotdeauna asupra noastră.

T r im it e r e a u n u i în g e r p e n t r u p r o tec ţie

Ca exerciţiu de folosire a energiei din cel de-al cincilea plan,


tu poţi trimite un înger pentru protecţia şi călăuzirea unei
alte persoane. Dacă sunt trimişi din cel de-al şaptelea plan,
îngerii vor proteja pur şi simplu persoana, fără a se implica
în dramele acesteia.

V ir t u ţi n e c e s a re : bravura, credinţa, iertarea şi speranţa.


Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 97

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17) şi dă


comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, comanda
este ca un înger păzitor să protejeze [numele persoanei]
de pe cel de-al doilea nivel al celui de-al cincilea plan.
îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Du-te acum în cel de-al cincilea plan şi asistă la trimite­


rea unui înger păzitor persoanei iubite.

3. După trimiterea îngerului, clăteşte-te cu energia din cel


de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Maeştrii din cel de-al cincilea plan


Esenţa noastră spirituală vibrează pe propria ei frecvenţă, dife­
rită de a celorlalţi oameni sau spirite. Tu ai capacitatea de a controla
aceste frecvenţe care deosebesc al treilea plan de cel de-al cincilea.
Maeştrii din cel de-al cincilea plan sunt fiinţe iluminate care au
învăţat să controleze timpul, materia şi particulele subatomice. Ei
pot face lucruri absolut uimitoare, deoarece au învăţat că esenţa lor
spirituală nu este separată de Creator. Printre altele, ei au învăţat să
îşi regenereze corpul fizic, cel mental, cel emoţional şi cel spiritual.
Noi devenim un maestru atunci când atingem o anumită frec­
venţă de vibraţie. In acest moment, putem spune că ştim tot ce
trebuie să ştim din cel de-al treilea plan al existenţei, dar procesul
nostru de învăţare continuă în planul al cincilea, unde continuăm să
existăm, pe unul din nivelele sale. Acest nivel depinde de frecvenţa
de vibraţie pe care am atins-o în cel de-al treilea plan.
Marii maeştri din cel de-al cincilea plan sunt alcătuiţi din ener­
gie pură. Ei au învăţat să îşi controleze atât de bine gândurile încât
nouă ni se par zei. Deşi sunt mult mai evoluaţi decât noi, în starea
noastră curentă, există totuşi anumite similitudini.
Fiinţele de pe nivelele cele mai înalte ale celui de-al cincilea
plan pot căpăta un corp solid, transformându-se apoi din nou în
9 8 * C E L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

energie spirituală, atunci când doresc acest lucru. Ele se pot deplasa
între dimensiuni într-o formă spirituală. Atunci când îngerii sau
alte fiinţe din alte lumi apar şi dispar în faţa noastră, ele călăto­
resc interdimensional. Ei apar adeseori ca un simplu flash luminos,
datorită energiei create atunci când fac tranziţia interdimensională.
Fiinţele multidimensionale din cel de-al cincilea plan, cunos­
cute sub numele de fiinţe de lumină, au învăţat să se folosească de
energia iubirii pure pentru a crea lumi noi. Atunci când vorbesc
despre crearea unei lumi, eu nu mă refer la colonizarea unei planete,
aşa cum procedează unele rase de extraterestri, ci la crearea inte­
grală şi spontană a unei planete şi a formelor de viaţă de pe aceasta.
Un maestru este capabil să creeze lumi dacă a atins gradul 33
al celui de-al cincilea plan. Pe acest nivel, el este plin de iubire şi
de înţelegere, la fel ca Buddha sau ca Christos. El nu mai cunoaşte
teama de rău, căci controlează toate virtuţile şi ştie cum să supună
toate Legile din multiplele universuri prin gândurile sale. O astfel
de fiinţă poate muta o formă de viaţă între diferite lumi din acest
univers şi din alte dimensiuni.
Spre exemplu, tatăl meu ceresc este un maestru de rang înalt
care poate controla energiile, creând lumi întregi. Există 33 de
fiinţe de grad 33 care pot crea lumi şi forme de viaţă.
Cei mai înalţi maeştri sunt însă cei de grad 44. Atunci când
ineva susţine că se află în cel de-al optulea sau chiar în cel de-al
:ecelea plan, el face referire la unul din gradele cel de-al cincilea
plan, confundându-1 cu o esenţă care se află mai presus de cel de-al
şaptelea plan al existenţei. In realitate, cel de-al şaptelea plan este
planul Creatorului a Tot-Ceea-Ce-Există.

Copiii maeştrilor
Pe fiecare nivel al celui de-al cincilea plan există o gamă largă
de fiinţe iluminate. Copiii maeştrilor provin din primul grad al
celui de-al cincilea plan. Ei sunt îngrijiţi în cel de-al patrulea plan,
care funcţionează ca o creşă. De aici, ei sunt trimişi în primul, al
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 99

doilea şi al treilea plan, pentru a creşte. Uneori, părinţii lor îi înso­


ţesc şi îi asistă.
Copiii maeştrilor învaţă să îşi filtreze gândurile şi să dobân­
dească virtuţi în fiecare viaţă pe care o petrec în planurile inferioare.
Ei descoperă astfel că gândurile negative le pot împiedica progre­
sul. In cel de-al treilea plan, ei învaţă să iubească. Există multe vari­
etăţi ale iubirii care pot fi învăţate, cum ar fi iubirea paternă, cea
maternă şi cea a unui prieten, dar mai presus de acestea sunt iubi­
rea lui Dumnezeu, iubirea de sine şi iubirea unui partener. Iubirea
totală a unui partener face parte integrantă din virtutea încrederii.
Copiii maeştrilor învaţă tot timpul, dar - deloc surprinzător
- cei de pe planeta Pământ nu avansează nici pe departe atât de
rapid cum ar trebui. Nu întâmplător, maeştrii din cel de-al cincilea
plan au coborât adeseori pe Pământ pentru a-şi învăţa copiii să se
iubească unii pe ceilalţi.

Maeştrii înalţafi
Maeştrii şi-au vegheat întotdeauna copiii aflaţi în cel de-al trei­
lea plan. Până în anul 1995, lor nu le-a fost permis să le arate aces­
tora ce au de făcut şi să interfereze direct cu ei. La acea vreme, ei
erau numiţi „Supraveghetorii”. In timp ce supravegheau ce faceau
copiii lor de pe Pământ, ei au constatat că există două viitoruri
posibile. Pe de o parte, Pământul ar fi putut absolvi, trecând pe o
vibraţie mai rafinată, dar acest termen era deja depăşit. Cealaltă
posibilitate era un colaps total, în cazul în care copiii lor nu aveau
să facă un salt în conştiinţă.
In consecinţă, părinţii din cel de-al cincilea plan au devenit
îngrijoraţi, iar marii maeştri au supus la vot dacă să distrugă com­
plet planeta pentru a crea un nou început sau să o salveze de la
autodistrugere. Unii maeştri îşi doreau să reînceapă întregul experi­
ment de la început, mutându-şi copiii pe o altă planetă. Alţi maeştri
au ţinut însă partea lumii noastre, declarând: „Aceştia sunt copiii
noştri, fraţii şi surorile noastre! Ei ar fi devastaţi dacă i-am pune să
1 0 0 * CE L E ŞAP T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

reînceapă totul de la început. Nu au nevoie decât de puţin ajutor.


Daţi-ne puţin timp, iar noi vom merge şi îi vom învăţa. Dacă vor
descoperi cine sunt cu adevărat, se vor descurca mult mai bine.”
Maeştrii s-au pus de acord să trimită pe Pământ o misiune de
salvare alcătuită din maeştri înălţaţi.
Când aceştia au ajuns pe Pământ, ei au descoperit însă că vibra­
ţia lor este prea înaltă, astfel încât nu au putut rămâne suficient de
mult timp pentru a face schimbările necesare.
In consecinţă, a fost trimis un al doilea grup. Aceşti maeştri au
venit printr-un portal spiritual, născându-se pe Pământ şi crescând
în corpuri umane. In acest fel, ei pot rămâne pe Pământ suficient
de mult timp pentru a impune schimbările necesare. Ei se află aici,
chiar acum. Deşi au mai trăit cândva pe Pământ, mi s-a spus că
niciodată până acum nu au trăit pe această planetă atât de mulţi
maeştri. Misiunea lor este de a salva omenirea.
Ce consecinţe are acţiunea lor altruistă? Chiar şi un maestru
venit pe Pământ poate învăţa aici virtuţi noi. La ora actuală există atât
de mulţi maeştri pe Pământ încât energiile celui de-al cincilea plan
devin tot mai strâns interconectate cu cele ale celui de-al treilea plan.
Al doilea grup de maeştri este alcătuit din părinţii şi fraţii mai
mari ai copiilor de pe Pământ. Pentru a se afla aici, ei trebuie să fi
atins cel puţin gradele doi şi trei din cel de-al cincilea plan.
Aceste fiinţe din cel de-al cincilea plan continuă să fie maeş­
tri, chiar dacă în momentul de faţă rezidă pe Pământ. Această
lume poate fi extrem de dificilă pentru ele, întrucât trebuie să îşi
amintească cine sunt şi de ce au venit aici, ca să nu mai vorbim de
celelalte ajustări pe care trebuie să le facă pentru a putea rămâne
în această lume. Corpul uman vibrează pe o frecvenţă extrem de
diferită de cea cu care sunt obişnuite ele în cel de-al cincilea plan.
Plasarea unei fiinţe din cel de-al cincilea plan într-un corp uman
echivalează cu îmbutelierea unei cantităţi enorme de energie într-o
sticlă. Este foarte greu ca sticla să reziste.
Fiinţele din cel de-al cincilea plan au o energie atât de înaltă
încât se poate întâmpla să se nască ca nişte oameni bolnăvicioşi.
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 101

Corpul uman nu poate ţine pasul cu informaţiile din mintea unui


maestru şi cu vibraţia energiei sufletului său. De aceea, el poate
avea nevoie de timp pentru a se adapta. Dacă maestrul este atent
cu corpul primit, el poate evita boala, dar pe măsură ce cresc, mulţi
dintre aceşti copii se luptă cu propriul lor ADN. Ei percep spiri­
tele şi au o conexiune instinctivă cu Creatorul, simţindu-se ca nişte
străini intr-o lume necunoscută. Sunt convinşi că această lume este
plină de cruzime şi de răutate, căci amintirile din lumea lor reală
sunt încă foarte puternice în ei.
Atunci când dorm, mulţi maeştri aflaţi pe Pământ trăiesc expe­
rienţe extracorporale şi realizează diferite sarcini în cel de-al cin­
cilea plan. Aşa se explică de ce foarte mulţi vindecători visează că
vindecă oameni şi se reunesc în Consiliile Celor 12. Dat fiind că
teta este frecvenţa somnului, terapeuţii teta se pot folosi de peri­
oada nopţii pentru a face ceea ce eu numesc „activităţi în schimbul
de noapte”. Cei care realizează astfel de activităţi ştiu exact la ce mă
refer. Ei îşi amintesc de călătoriile lor astrale din timpul viselor şi au
percepţii din vieţile lor anterioare. Aceste amintiri şi aceste experi­
enţe pot proveni din foarte multe surse diferite.
Poţi şti că eşti un maestru venit în această lume pentru a-i ajuta
pe alţii dacă te-ai născut cu această dorinţă şi dacă trăieşti sentimen­
tul că trebuie să repeţi ceva ce ai mai făcut cândva. Această senzaţie
te poate face puţin autocritic, aşa că este important să nu o analizezi
excesiv. De asemenea, este posibil să gândeşti că: M ă aflu din greşeală
in această lume. Oamenii de aici sunt vicioşi şi malefici. ”Cu toate aces­
tea, îi iubeşti, deşi nu înţelegi de ce, căci oamenii sunt nişte creaturi
extrem de neobişnuite. Cum-necum, te simţi obligat să îi ajuţi. Este
posibil chiar să auzi declaraţii de gen: „Trebuie să salvăm Pământul
înainte ca el să se autodistrugă” sau „Ultima dată când am fost aici,
ne-am autodistrus, iar acum am venit să schimbăm trecutul”.
Pe scurt, tu te afli aici cu o misiune. în calitatea ta de fiinţă
multidimensională, tu realizezi „o muncă în schimbul de noapte”
atunci când dormi. Iţi doreşti să vindeci planeta şi îi încurajezi pe
oameni să se ajute unii pe alţii. Ai o mare capacitate de a iubi, chiar
102* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

dacă nu ai beneficiat de iubire când erai copil. Te simţi obligat să îi


trezeşti pe oameni.

TREZIREA

Foarte mulţi oameni de pe această planetă au amintiri ceţoase


dintr-o epocă în care trăiau ca maeştri sau copii ai maeştrilor în cel
de-al cincilea plan al existenţei. Copiii maeştrilor nu îşi amintesc
experienţele lor la fel de clar ca maeştrii. Ei trebuie să îşi trezească
potenţialul sufletului lor.
Mulţi oameni m-au acuzat că nu văd decât binele în semenii
mei şi că acest optimism în ce priveşte rasa umană este naiv. Dacă
i-ai vedea însă pe oameni aşa cum îi percep eu, ai rămâne uimit.
Eu îi văd pe oameni din perspectiva potenţialului sufletului lor, al
sinelui lor divin. Dacă vei ajunge vreodată să îi percepi pe oameni
din această perspectivă, vei înţelege că cei mai mulţi dintre ei sunt
încă departe de a-şi realiza propriul potenţial. Ei nu au habar câte
lucruri poate oferi lumii sufletul lor.
Cei mai mulţi dintre maeştrii care vin în cel de-al treilea plan
îşi trezesc în mod natural potenţialul. Ei visează adeseori că zboară
prin timp şi prin spaţiu şi îşi amintesc de multe din lucrurile uimi­
toare pe care le puteau face cândva.
Primul lucru pe care îl face un maestru înălţat este să îşi tre­
zească ADN-ul spiritual printr-o activare a ADN-ului. Un maes­
tru îşi activează instinctiv ADN-ul, îşi aminteşte cum poate face
vindecări, dar uneori se descurajează din cauza limitărilor acestui
plan. El vede ce se întâmplă în această lume şi îşi doreşte să se
întoarcă acasă, căci pe un anumit nivel al conştiinţei sale ştie că
există o lume infinit mai frumoasă decât aceasta. La cursurile pe
care le predau, una din temele recurente pe care le întâlnesc la cur­
sanţii mei este: „Vreau să mă întorc acasă.” La nivelul sufletului, lor
le este incredibil de dor de cel de-al cincilea plan.
D e bună seamă, misiunea maeştrilor înălţaţi este să îşi tre­
zească copiii. Dacă o mie de oameni din fiecare ţară s-ar trezi,
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 103

cursul istoriei s-ar schimba pentru totdeauna. Dacă doar o sută de


oameni din fiecare ţară s-ar trezi, această lume ar putea fi salvată.
In urmă cu cinci ani, şansele noastre de autodistrugere erau de
50%. La ora actuală avem o şansă de a supravieţui de 65%. Asta nu
înseamnă însă că viitoarele schimbări vor fi foarte uşoare. Sunt per­
fect conştientă că în lume se întâmplă tot felul de lucruri ciudate,
dar există şi foarte multe schimbări pozitive, căci conştiinţa de grup
a început să se transforme în bine. Este suficient un mic procent
din umanitate pentru a ridica frecvenţa de vibraţie a conştiinţei
colective. Această trezire reprezintă următorul pas al evoluţiei spi­
rituale a acestei planete.
în momentul de faţă, circa 4% din populaţia lumii este alcă­
tuită din maeştri înălţaţi. Din păcate, numărul celor conştienţi de
faptul că sunt maeştri este mult mai mic.
Maeştrii din cel de-al cincilea plan vin în această lume în grup,
având un lider care îi trezeşte. Odată treziţi, ei le devin instructori
copiilor maeştrilor. Când toţi aceşti copii îşi vor încheia antrena­
mentul, 11% din populaţia lumii va fi alcătuită din maeştri înălţaţi.
Pe măsură ce planeta îşi va continua progresul, maeştrii înălţaţi vor
continua să evolueze împreună cu ea.
Este uşor să faci diferenţa între un maestru din al cincilea plan
şi unul din copiii săi aflat într-un corp uman. Acest lucru este foarte
evident în sălile de curs şi în viaţa de zi cu zi. Un maestru din al cin­
cilea plan este capabil să asculte punctul de vedere al unui alt om,
în timp ce un copil de maestru nu este. Un maestru îşi împărtăşeşte
ideile şi recunoaşte cu uşurinţă adevărul, în timp ce un copil de
maestru poate fi certăreţ, refuzând să înveţe. (Acesta este unul din
motivele pentru care se practică atât de mult plagiatul informaţiilor
spirituale.) Pe de altă parte, un maestru îşi arată întotdeauna iubirea
şi respectul faţă de instructorii săi.
Maeştrii nu îşi pot forţa copiii să îi asculte în acest plan. Tot ce
pot face ei este să îşi cultive răbdarea şi să îi iubească.
Tocmai de aceea ne-au fost oferite diferite instrumente, cum
ar fi lucrul cu convingerile, cu sentimentele şi cu virtuţile, pentru
104» CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

a-i putea trezi în egală măsură pe maeştrii înălţaţi şi pe copiii lor.


Această trezire ne va ajuta să schimbăm cu toţii soarta acestei lumi.
Acesta este un aspect important al menirii noastre în această viaţă.
Acesta este motivul pentru care am venit aici. Noi nu am fost
plasaţi întâmplător în această lume tridimensională. Este ca şi cum
cineva ar fi creat un joc video pentru noi, iar noi am devenit un
erou în interiorul acestuia. Conştiinţa noastră lărgită se află în afara
jocului video. Mintea noastră conştientă este concentrată asupra
lui, dar sufletul nostru este situat în afara sa.
îmi amintesc de un moment în care nepoata mea Jena era
micuţă şi credea într-o putere superioară şi în faptul că totul poate
fi schimbat. Ea se uita la adulţii din jur ca un înţelept care îşi supra­
veghează adepţii. După ce a mai crescut, ea a început să integreze
din ce în ce mai bine hrana fizică şi mentală din cel de-al treilea
plan. A urmat apoi explozia hormonilor, care coincide de regulă cu
uitarea temporară a experienţelor din trecut şi a puterii spirituale
personale. Unii oameni se trezesc din nou mai târziu în viaţă, reasu-
mându-şi puterile spiritului lor. Anii cei mai favorabili trezirii sunt
vârsta de 27, 31, 34, 37, 41 şi 42 de ani. Alţi oameni nu trebuie să
fie treziţi deloc, întrucât ştiu cine sunt de-a lungul întregii lor vieţi.
Foarte mulţi tineri din zilele noastre sunt atraşi de droguri şi
e alcool tocmai din cauză că au o mare receptivitate mediumică
îşi doresc să şi-o blocheze. De aceea este atât de important să îi
văţăm pe copiii înzestraţi să îşi controleze capacităţile psihice.
. rintr-un antrenament corect, ei pot evita aceste consecinţe peri­
culoase, nemaifiind deloc atraşi de ele.
Cu toţii am fost trimişi aici ca să învăţăm anumite lecţii prin
intermediul dualităţii. Noi învăţăm să iubim, să ne transcendem
teama, să experimentăm toate emoţiile empirice, să facem alegeri
corecte şi să ne folosim de liberul arbitru ca de un ghid pentru a ne
focaliza gândurile, a achiziţiona virtuţi şi a lucra cu Legile. Dacă ne
vom învăţa toate aceste lecţii, vom absolvi şcoala terestră.
Tehnic vorbind, noi trebuie să învăţăm să nu ne mai omorâm
unii pe alţii. Cât de diferită ar arăta viaţa pe Pământ dacă am face
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 105

acest lucru. Planeta noastră ar fi trebuit să fie mult mai evoluată la


ora actuală.

Un suflet din cel de-al cincilea plan într-un corp


din cel de-al treilea plan
Atunci când vei înţelege că eşti o fiinţă din cel de-al cincilea
plan, este posibil ca sufletul tău să îşi dorească să se întoarcă într-un
loc în care energia este mai compatibilă cu el. Foarte mulţi oameni
trăiesc un conflict interior, oscilând între a-si> dori să rămână aici si
>

a-şi dori să se întoarcă acasă. Cel mai bine este să atingem însă un
nivel de măiestrie care să ne permită să nu mai îmbătrânim şi să
nu mai murim, oscilând liber între cele două planuri ale existenţei.
Secretul constă în a-i permite energiei kundalini să treacă prin
trei deschizături, fară a muri în urma experienţei. Dacă putem face
acest lucru, atunci când ne vom întoarce în cel de-al cincilea plan,
vom ajunge într-o lume superioară celei din care am provenit.

Deschizăturile lui kundalini

• Prima deschizătură prin care trebuie să treacă energia


kundalini este situată la baza coloanei vertebrale. Ea mar­
chează trezirea spirituală - descoperirea puterilor psihice
personale. Dacă acest proces se produce prea rapid, foarte
mulţi oameni se sperie, simţindu-se copleşiţi. De aceea,
cel mai bine este să trecem prin el în starea de conştiinţă
teta, în timpul unei meditaţii cu cel de-al şaptelea plan.
In acest fel, procesul se poate produce gradual. Activarea
ADN-ului poate ajuta acest proces.
• A doua deschizătură prin care trebuie să treacă energia
kundalini este situată în zona inimii. La acest nivel, omul
recunoaşte iubirea necondiţionată şi capătă capacitatea de
a-şi transcende tristeţea. în acest fel, el obţine puterea de
a schimba vieţile altor oameni.
106* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

• A treia şi ultima deschizătură este situată la nivelul glan­


dei pineale, în creştetul capului. Atunci când energia kun-
dalini ajunge la acest nivel, esenţa persoanei devine pură,
iar aura ei devine alb-strălucitoare. Ea înţelege că trăieşte
într-o iluzie şi devine capabilă să creeze realitatea pe care
şi-o doreşte prin puterea gândurilor sale.
• în trecut, această deschizătură însemna că persoana nu
îşi mai doreşte să susţină un corp tridimensional şi că a
optat pentru a muri în scopul ascensiunii în cel de-al cin­
cilea plan. Ea a dobândit toate virtuţile, aşa că nu mai este
necesar să continue jocul vieţii. La ora actuală a devenit
posibil să rămânem în acest joc, dacă ne dorim acest lucru.

NUM ELE SA C R U DIN CEL DE-AL CINCILEA PLAN

In al cincilea plan, fiecare dintre noi avem o vibraţie specifică,


în consecinţă, numele nostru sacru din cel de-al cincilea plan cir­
cumscrie întreaga noastră fiinţă şi descrie aspectul cel mai înalt al
energiei sufletului nostru.
Cunoaşterea acestui nume te poate ajuta să realizezi mai efi­
cient vindecări. Spre exemplu, eu mă adresez astfel Creatorului:
„Creatorule, eu sunt Vianna [la care adaug numele meu sacru] şi aş
dori o vindecare pentru această persoană.”
Reţine: numele sacru din cel de-al cincilea plan nu este un
nume dintr-o viaţă anterioară, aşa că îţi garantez din start că nu
va fi ceva de gen „Cleopatra” sau „Iuliu Cezar”. Acestea sunt nume
extrem de populare din trecutul umanităţii, la fel ca Iisus. Atunci
când cineva vine la mine şi îmi spune că într-o viaţă anterioară
a fost Iisus Christos, îl întreb automat dacă a trăit în Mexic sau
într-o altă ţară din America Latină în respectiva viaţă, întrucât aici
foarte mulţi oameni îşi numesc copiii Jesus. în consecinţă, îi întreb:
„Care Iisus ai fost?”
Nu vreau să fiu înţeleasă greşit. Este posibil ca cineva să fie
înrudit genetic cu adevăratul Iisus Christos (care a avut fraţi şi
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 107

surori, poate chiar copii). Acest lucru ar putea explica unele amin­
tiri şi sentimente pe care le trăieşte acesta. Este posibil ca la baza
lor să stea unele experienţe autentice.
Atunci când îţi iubeşti semenii într-o manieră necondiţionată,
tu îi iubeşti cu şinele tău superior, ceea ce înseamnă că ai atins sta­
tutul de Christos şi că eşti conectat în permanenţă cu Dumnezeu.
La fel, dacă eşti mamă şi atingi un anumit nivel din cel de-al cinci­
lea plan, iubindu-ţi necondiţionat copiii, poţi spune că ai atins un
statut similar Fecioarei Maria, dar asta nu înseamnă că acesta este
numele tău sacru real. Pentru a afla care este acest nume, trebuie să
te înalţi până la Creator şi să îl întrebi pe el.

N u m e l e t â u s a c r u d in c e l d e - a l c in c il e a p l a n

Care este numele tău sacru din cel de-al cincilea plan?

1. înalţă-te până în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile


15-17) şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-
Există, comanda este să îmi aflu numele sacru din cel
de-al cincilea plan al existenţei. îţi mulţumesc. S-a împli­
nit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Vizualizează proiecţia conştiinţei tale în cel de-al cinci­


lea plan.

3. Aşteaptă să receptezi vibraţia numelui tău sacru.

4. Când ai terminat, clăteşte-te cu energia din cel de-al


şaptelea plan şi rămâi conectat cu ea.

TIMPUL Şl SPAŢIUL
Calatoria prin spaţiu pe aripile gândirii
Există lumi din dimensiunile a patra şi a cincea ale căror civili­
zaţii au învăţat să călătorească prin timp, spaţiu şi alte dimensiuni.
108* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

De asemenea, există rase din dimensiunea a treia care au învăţat


să străbată distanţe uriaşe prin controlul timpului şi spaţiului. Va
veni o vreme când şi oamenii de pe Pământ vor putea călători prin
spaţiu prin controlul timpului.
O modalitate mult mai avansată de a călători prin spaţiu constă
însă în trimiterea unui gând focalizat. Mintea umană se poate dilata
la infinit şi are capacităţi pe care nu le înţelegem încă. Atunci când
vom înţelege întreaga măsură a capacităţilor noastre, mintea noas­
tră se va integra plenar cu sufletul nostru şi se va putea deplasa prin
întregul Univers fară ajutorul tehnologiei.
Pentru a înţelege mai bine acest concept, am putea spune că
spiritul se află în corp, dar sufletul este multidimensional, putând
călători la distanţe foarte mari şi putând avea experienţe infinite.
Energia sufletului nostru supravieţuieşte după moarte, când devine
o energie a celui de-al cincilea plan. Atunci când o fiinţă din cel
de-al cincilea plan călătoreşte de la o dimensiune la alta, ea are
nevoie de foarte multă energie. Aşa se explică de ce atunci când
apar pe Pământ, astfel de fiinţe sunt înconjurate de un halo de
energie luminoasă.
Aceste teorii îi scot pe cei mai mulţi dintre oameni din zona lor
de confort. Atunci când le vorbesc despre ele, foarte mulţi cursanţi
de-i mei reacţionează prin neîncredere, mânie sau teamă. Personal,
'nclin să curând că aceste sentimente sunt create - cel puţin într-o
arecare măsură - de nevoia de a rămâne ancoraţi în situaţiile
in această lume. Dacă doreşti, tu îţi poţi focaliza însă gândurile,
:cesând pe loc o Lege a Universului şi creând o schimbare instan­
tanee. Spre exemplu, ţi-ai putea reaminti cum să controlezi timpul,
la fel ca un maestru înălţat...

Timpul şi maestrul înâltat


în procesul cocreativ al Terapiei Teta timpul nu există, căci
gândul se poate deplasa cu o viteză mai mare decât cea a luminii,
curbând continuumul spaţio-temporal. Ori de câte ori îţi trimiţi
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 109

conştiinţa în planurile existenţei tu realizezi o călătorie dimensio­


nală în timp, purtat de undele cerebrale teta.
Dat fiind că eşti o fiinţă interdimensională care trăieşte o expe­
rienţă tridimensională iar timpul nu există, de ce ai crede că această
viaţă este singura care îţi este menită? Poate că trăieşti mai multe
vieţi simultan, în momente diferite ale istoriei, sau poate chiar în
perioade şi locuri diferite din Univers.
Spre exemplu, eu sunt conştientă că mă aflu într-un corp
uman, dar pot intra într-o stare de conştiinţă care îmi permite să
îmi experimentez foarte detaliat vieţile anterioare. In alte cazuri,
îmi dau seama că sufletul meu trăieşte experienţe de viaţă multiple,
în locuri şi momente diferite. Ori de câte ori mă conectez cu aceste
vieţi multiple şi susţin această stare de spirit, ajung de fiecare dată la
această realizare, care îmi permite să fiu conştientă de ele.

Controlul Legii Timpului


Atunci când influenţăm Legea Timpului, noi nu o putem
supune complet, ci doar ocoli. Cu alte cuvinte, noi nu putem
schimba Legea Timpului pentru întreaga planetă, ci doar pentru
micul nostru univers personal. Să spunem că eu şi altcineva plecăm
dimineaţa la serviciu pe acelaşi traseu, mergând cu maşina. Dacă eu
influenţez timpul pentru a ajunge la timp la slujbă, aş putea par­
curge drumul în 38 de minute, în timp ce cealaltă persoană ar putea
avea nevoie de 45 de minute. Aşadar, eu pot influenţa timpul pentru
mine însămi, dar nu şi pentru altcineva. Eu mă aflu pe această pla­
netă împreună cu câteva miliarde de alte suflete înzestrate cu un
liber arbitru, aşa că nu mi se permite încălcarea imperativului unui
Adevăr Suprem. îţi reamintesc că cele mai sigure modalităţi de a-ţi
pierde harul vindecării sunt negarea lui Dumnezeu şi interferenţa
cu liberul arbitru al unei alte persoane.
Atunci când dobândim capacitatea de a ocoli timpul la nivel
spiritual, noi ne putem proiecta în trecut pentru a ne crea un „pre­
zent” diferit, schimbându-ne astfel viitorul. Personal, cred că există
110* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

un aspect al meu care trăieşte în viitor şi se uită ce fac în prezent.


Ştiu acest lucru deoarece îmi pot aminti diferite lucruri înainte ca
ele să se petreacă.
Dacă putem confirma faptul că ceva urmează să se producă
înainte de a se produce, acest lucru ne confirmă inclusiv faptul că
spiritul nostru oscilează între prezent, viitor şi trecut, cu scopul de
a-şi recrea viitorul.
Mulţi oameni mă întreabă: „Cum s-ar putea produce simultan
viitorul şi trecutul, în condiţiile în care trăiesc acest moment pre­
zent? Cum se face că îmi pot vedea viitorul şi trecutul? Cum func­
ţionează acest mecanism?”
De regulă, le răspund prin alte două întrebări: „Cum îi poţi
spune cuiva că se va face bine dacă nu îl poţi vizualiza facându-se
bine în viitor? Cum ai putea realiza o vindecare dacă nu ai putea
vedea în viitor?”
Din perspectiva mea, atunci când îi spunem corpului unei per­
soane să se facă bine (acesta fiind rezultatul pe care şi-l doreşte
aceasta), noi ne creăm propria realitate şi o vizualizăm înainte de a
se produce.

Predicfii referitoare la viitor


Atunci când putem vedea în viitor, întrebarea este: în ce măsură
este creat acesta de temerile noastre curente? Este el o predicţie
autentică, eliberată de temerile şi de convingerile noastre? Există o
mare diferenţă între cele două posibilităţi. Spre exemplu, am o pri­
etenă care şi-a creat singură o situaţie în care a fost părăsită de soţul
ei. După părerea mea, temerile ei au fost atât de puternice încât ea
a ajuns să le manifeste, transformându-le într-o realitate. Cred de
asemenea că la fel se petrec lucrurile şi cu sufletul-pereche. Foarte
mulţi oameni se tem atât de tare că nu îşi vor întâlni niciodată
sufletul-pereche încât îşi materializează acest viitor.
D e altfel, nu contează prea mult dacă ceea ce ni se întâmplă
reprezintă o predicţie sau o manifestare, atât timp cât rezultatul
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 111

este benefic. Există însă situaţii în care înţelegerea diferenţei dintre


cele două posibilităţi poate fi extrem de utilă. Ceea ce contează este
să credem că viitorul nu este bătut în cuie, putând fi schimbat. De
asemenea, este bine să fim conştienţi de faptul că ne putem împie­
dica să ne vizualizăm şi să ne creăm propriul viitor prin acceptarea
temerilor altora, precum în povestea care urmează:
Am cunoscut odată o tânără care îşi dorea copii. Ea s-a dus la un
medium şi i-a pus întrebări, aflând de la acesta că nu va avea nicio­
dată copii. Când a venit la mine pentru o lectură psihică, i-am spus:
- Ciudat, eu te văd în viitor cu trei copii.
- O, nu, mi-a răspuns ea. Nu pot avea copii. Corpul meu este
incapabil.
Peste ani, am reîntâlnit-o, şi mi-a spus că are trei copii.
După toate aparenţele, mediumul a receptat teama ei cea mai
profundă şi a proiectat-o în lectura sa psihică, confundând-o cu o
informaţie autentică. Aceasta este diferenţa dintre o lectură psihică
realizată la nivelul celui de-al treilea ochi şi una realizată la nivelul
celui de-al şaptelea plan al existenţei, prin ieşirea deasupra spaţiului
personal prin chakra coronară.

Citirea viitorului şi ream intirea lui


In Terapia Teta noi predăm două modalităţi de vizualizare a
viitorului: citirea şi reamintirea lui.
Citirea viitorului presupune pur şi simplu perceperea viitorului
cel mai probabil. La prima vedere, cu toţii suntem capabili să ne
creăm propriul viitor prin gândurile şi acţiunile noastre. Toţi oame­
nii ţes un tipar, un mozaic care le reprezintă viaţa. Aceste acţiuni
pot fi schimbate însă prin folosirea liberului arbitru. In cazul celor
mai mulţi dintre oameni, viitorul este previzibil, căci ei nu ştiu cum
să îşi schimbe stilul de viaţă şi tiparele care îi menţin înlănţuiţi în
ceea ce unii numesc „destin”.
Atunci când cineva înţelege că nu este limitat de destinul său,
el poate alege între mai multe viitoruri posibile. Viaţa conţine un
112* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

număr infinit de posibilităţi, iar viitorul poate fi schimbat întot­


deauna prin anumite acţiuni minore realizate la momentul potrivit
şi într-o manieră adecvată. Aşadar, responsabilitatea pentru viitorul
său îi aparţine întotdeauna individului.
Un medium bun poate prezice viitorul cel mai probabil al unei
persoane, dar puterea liberului arbitru al individului poate supune
destinul acestuia şi timpul, corectând viitorul persoanei şi transfor-
mându-1 într-o misiune a sufletului său.
Povestea care urmează te va ajuta să înţelegi mai bine cum am
ajuns la această concluzie:
Cu o seară înainte de a mă întoarce acasă de la un curs pe care
l-am ţinut în Noua Zeelandă, am simţit brusc nevoia de a mă înălţa
în cel de-al şaptelea plan pentru a verifica în ce fel se va desfăşură
călătoria mea în viitorul apropiat. M i s-a arătat că zborul va fi întâr­
ziat dintr-un anumit motiv, astfel încât voi fi nevoită să îmi petrec
noaptea în Salt Lake City fară a avea la mine un schimb de haine.
M-am întrebat atunci: „Mi-am creat singură această întârziereV
M-am gândit că - cine ştie? - poate că actul vizualizării întârzierii
a creat acest eveniment. Oricum, ca să fiu sigură, mi-am împachetat
un schimb de haine în plus în bagajul de mână.
Dacă ai călătorit atât de mult ca mine, ştii probabil că odată
plecat, te afli în mâinile capabile ale liniilor aeriene. Mai devreme
sau mai târziu, vei ajunge cu siguranţă la destinaţie, poate nu chiar
când ţi-ai propus, dar vei ajunge. De asemenea, îţi vei primi inclusiv
bagajele... mai devreme sau mai târziu.
Atunci când trebuie să schimbi mai multe avioane, bagajul de
mână ţi se pare din ce în ce mai greu. De aceea, eu nu îmi iau prea
multe lucruri în acesta. Cine călătoreşte atât de mult ca mine des­
coperă lucrurile fară de care nu poate trăi şi cele de care se poate
lipsi. Pe când îmi împachetam noul schimb de haine, Guy m-a
întrebat ce fac.
I-am răspuns:
— O să avem o întârziere, aşa că îmi împachetez un schim
suplimentar de haine, pentru orice eventualitate.
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 113

Obosit de lunga călătorie, Guy mi-a spus:


- Cum vrei. Nu ai decât să ţi le împachetezi, dar mâine vom
pleca dis-de-dimineaţă şi nu pot decât să sper că nu vom avea nicio
întârziere. Eşti sigură că nu îţi creezi singură acest viitor posibil?
-N u , nu cred, i-am răspuns.
încă de la primul zbor, când am plecat din Noua Zeelandă,
am avut întârziere. Cursa de la Los Angeles la Salt Lake a avut la
rândul ei întârziere, astfel încât am sfârşit prin a dormi în aeroport
timp de câteva ore. Când am ajuns în sfârşit la Salt Lake City, am
ratat toate zborurile din noaptea respectivă, aşa că ni s-a spus că va
trebui să ne petrecem noaptea acolo. Compania aeriană ne-a pus la
dispoziţie un hotel drăguţ, şi ghici cine a avut un schimb de haine?
Crede-mă, în acest punct al călătoriei noastre, nişte haine curate
erau un obiect de lux!
De bună seamă, mi-am schimbat viitorul prin împachetarea
unui schimb suplimentar de haine, dar nu am simţit nicio clipă că
aş putea schimba întârzierea curselor aeriene.
Câteva săptămâni mai târziu, am început să simt ceva ciudat
în legătură cu următoarea cursă de înapoiere pe care trebuia să
o fac, de această dată din Italia. M-am înălţat mai presus de
spaţiul meu personal şi am solicitat să îmi aduc aminte viitorul
din această călătorie. Mi-am „amintit” astfel că urma să avem o
întârziere în Washington D .C. şi că trebuia să rămânem peste
noapte în Virginia. M i s-a părut fară noimă. De ce ar fi trebuit să
rămân în Virginia dacă mă aflam în Washington D .C.? Oricum,
mi-am dat seama că aveam din nou nevoie de un schimb supli­
mentar de haine, aşa că am avut grijă să mi le împachetez în
bagajul de mână.
De această dată, văzând ce fac, Guy a spus: „Hm, cred că o
să-mi împachetez şi eu un schimb de haine în plus.”
într-adevăr, cursa aeriană a avut întârziere din cauza vremii, aşa
că am rămas blocaţi în Washington D .C. Toate avioanele au fost
ţinute la sol, iar cel mai apropiat hotel pe care l-am putut găsi se
afla în Virginia, la o oră de mers cu taxiul. Gândul de a dormi pe
114 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

podeaua aeroportului era mai mult decât puteam suporta, aşa că am


preferat să dormim în taxi până când am ajuns la hotel.
Aşa că te întreb: aş fi putut preveni eu toate aceste evenimente?
Nu, nu aveam cum să împiedic întârzierea tuturor acelor mii de
oameni prin puterea minţii mele subconştiente. Am înţeles însă
care erau circumstanţele pe care le puteam schimba în interiorul
propriei mele paradigme şi le-am schimbat.
Aşadar, chiar dacă nu îţi poţi vedea viitorul deoarece nu a avut
încă loc, tu ţi-1 poţi reaminti, căci toate lucrurile se petrec în simul­
taneitate. Te poţi înălţa până la Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există şi
îl poţi ruga să îţi arate un eveniment specific din viitor, spunându-i:
„Ce s-a întâmplat ultima dată când am făcut acest lucru?”
Această idee îi poate face pe unii oameni să intre în panică,
pentru că nu toţi doresc să îşi vadă viitorul. Dacă simţi o stare de
panică, este timpul să lucrezi cu convingerile tale legate de viitor.

L u c r u l c u c o n v in g e r il e le g a te de v iit o r

Fă un test energetic pentru următoarele convingeri:

„Este greşit să văd ceea ce creez în momentul de faţă."

„Orice decizie pe care o iau poate produce o schimbare


pozitivă în viitorul meu."

„Eu îmi creez propria realitate."

Descarcă programele:

„Eu ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi şi ce pot simţi


fără a mă teme sau a fi anxios în legătură cu viitorul."

„Eu ştiu cum să practic vindecarea fără a mă simţi


descurajat.”

„Am răbdare până când voi atinge statutul de maestru."


Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 115

Unii oameni intră în panică din cauza pragurilor morţii.


Nimeni nu îi obligă însă să treacă aceste praguri, chiar dacă ele le
ies în cale. Toată lumea are de ales, iar eu le repet mereu cursanţilor
şi clienţilor mei acest lucru. Spre exemplu, dacă fac o lectură psihică
pentru cineva şi văd că urmează să îi iasă în cale un prag al morţii
în două săptămâni, îi spun: „Ştii, trebuie să iei unele decizii dacă
doreşti să rămâi pe această planetă.”
Cheia schimbării sunt deciziile personale. Acestea îţi pot
schimba viitorul. Atunci când te înalţi până în cel de-al şaptelea
plan şi îţi reaminteşti viitorul, ceea ce te interesează este să afli cum
poţi schimba lucrurile prin luarea unor decizii personale diferite.
Există situaţii în care îţi contempli viitorul, dar nu poţi vedea
foarte mult din el, pentru simplul motiv că nu ţi l-ai creat încă. Nu
este însă nimic greşit în a vedea ce fel de viitor îţi creezi în momen­
tul de faţă pentru a-1 putea schimba dacă este cazul. Reamintirea
viitorului poate fi extrem de eficientă atunci când vine vorba de
schimbarea evenimentelor mondiale prin mici acte de curaj.
Există un mit urban care susţine că o persoană intuitivă nu îşi
poate vedea propriul viitor. Acest lucru nu este însă adevărat. Aceasta
nu numai că îşi poate vedea viitorul, dar şi-l poate inclusiv schimba.
Mulţi dintre cei care privesc realitatea dintr-o perspectivă
îngustă şi mecanicistă afirmă că nimeni nu îşi poate vedea viito­
rul, pentru simplul motiv că acesta nu s-a întâmplat încă. Eu cred
însă că trecutul, prezentul şi viitorul sunt unul şi acelaşi lucru, şi că
ele nu există independent unul de celelalte. Eu cred că noi trăim
simultan în toate cele trei momente, şi aşa cum ne putem aminti
trecutul, ne putem aminti inclusiv viitorul. ADN -ul este o punte
de legătură între trecutul, prezentul şi viitorul nostru. Eu cred de
asemenea că există un aspect al conştiinţei care transcende trecu­
tul, prezentul şi viitorul, şi anume şinele nostru divin, scânteia con­
ştiinţei divine care există în interiorul nostru şi care ne permite să
schimbăm realitatea.
Dacă te conectezi cu Creatorul şi îi ceri să îţi aminteşti viitorul,
tu îl poţi vedea cu o claritate de cleştar. De bună seamă, este nevoie
116* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

de practică pentru a ajunge la această realizare. Adeseori, oamenii


încearcă să vadă sau să îşi creeze viitorul pe care şi-l doresc fară să
ţină însă cont de cei din jurul lor şi de propria lor menire divină,
adică de planul pe care şi l-au asumat înainte de a veni în această
încarnare pe Pământ. Un exemplu în această direcţie se referă la cei
care cred că pot deochia sau controla pe cineva prin gândurile lor
negative. Această acţiune este specifică celui de-al cincilea plan şi
încalcă Legea Liberului Arbitru.
Un medium intuitiv bun este întotdeauna impenetrabil în faţa
gândurilor negative ale altor persoane. Conştient că poate crea
orice doreşte în viaţa sa, el înţelege inclusiv viaţa şi drepturile celor
din jurul său.
Există mai multe modalităţi de a-ţi aminti viitorul. Una constă
în a te înălţa până la Creator şi a-1 ruga să îţi arate înregistrările
Akashice. Personal, prefer însă să mă înalţ până la Creator şi să
rămân la marginea Universului, de unde pot vedea simultan tre­
cutul, prezentul şi viitorul. Metoda are avantajul că atunci când îţi
vezi viitorul, tu îl poţi schimba pur şi simplu, sau şi mai bine, ţi-1
poţi crea în interiorul menirii tale divine pe acest pământ.

R e a m in t ir e a v iit o r u l u i

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan al existenţei (vezi


paginile 15-17) şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-
Ce-Există, comanda este să văd şi să îmi amintesc vii­
torul în a cest moment. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit." Conştiinţa ta va fi condusă astfel
în cel de-al şaselea plan al existenţei, la marginea exteri­
oară a Universului. Aici rezidă Legea Cauzei şi Efectului,
care îţi permite să vezi ce au creat în viaţa ta acţiunile
tale - atât viitorul cât şi trecutul.

2. După câteva clipe, îţi vor apărea două oglinzi de o parte


şi de alta a ta, în care vei putea vedea trecutul şi viitorul.
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 117

3. Dacă preferi, poţi da comanda de a fi proiectat în


înregistrările Akashice cu ajutorul Legii Cauzei şi
Efectului, care se intersectează cu Legea Timpului -
care guvernează înregistrările Akashice. La acest nivel,
poţi vedea ce anume creezi în viaţa ta.

4. Atunci când îţi contempli viitorul, spune: „Ce am făcut


în continuare ultima dată când s-a întâmplat acest lucru
pentru a-mi îmbunătăţi situaţia?”

Cea mai eficientă modalitate de a-ţi aminti viitorul (şi favo­


rita mea) este următoarea.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan şi dă comanda să fii


proiectat la o zi după evenimentul care te interesează.

2. Asistă la momentul respectiv la nivelul conştiinţei tale.

3. Dă comanda: „Creatorule, ce s-a întâmplat ultima dată


când s-a petrecut acest lucru?”, sau „Creatorule, îmi
pot reaminti ce s-a întâmplat?”

4. Observă în tăcere ce s-a întâmplat.

5. Dacă ai terminat de contemplat viitorul, reintegrează-te


în momentul prezent.

6. Atunci când evenimentul respectiv se produce într-ade-


văr, verifică ce ai perceput. Nu insista asupra greşelilor,
ci asupra percepţiilor corecte. în acest fel, îţi vei antrena
creierul să îţi perceapă în mod corect viitorul.

Atunci când vei practica pentru prima dată acest exerciţiu,


este posibil să te focalizezi prea mult asupra temerilor tale,
obţinând astfel răspunsuri greşite şi creând energii nega­
tive în viitorul tău. Contracarează acest fenomen prin lucrul
asupra convingerilor.

Pentru început, este mai sigur să nu te aventurezi prea


departe în viitor - cel mult două zile.
118 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Dacă vei pătrunde mai adânc în viitor - să spunem peste


un an - este posibil să constaţi că te vor aştepta mai
multe evenimente semnificative. Atunci când priveşti prea
departe în viitor, cel mai bine este să îl împărţi în luni ale
anului, iar apoi să soliciţi să vezi evenimentele importante
din fiecare. De asemenea, te poţi focaliza asupra diferitelor
aspecte ale vieţii, cum ar fi căminul, viaţa profesională, rela­
ţiile şi aşa mai departe.

Atunci când te întorci în prezent după o explorare mai vastă


a viitorului este posibil să te simţi uşor ameţit, aşa că tre­
buie să te ancorezi în momentul prezent. Nu uita că mintea
ta nu este obişnuită cu acest antrenament. De aceea, nu
trebuie să fii dezamăgit dacă un eveniment pe care îl aştep­
tai în ianuarie nu se petrece decât în februarie. La urma
urmelor, ai vizualizat corect, dar ai încurcat puţin datele.
Bucură-te întotdeauna de obţinerea informaţiilor corecte şi
nu te tortura din cauza celor greşite. Contemplarea viitoru­
lui necesită foarte multă practică. Pe de altă parte, nu prac­
tica atât de mult încât să uiţi complet de prezent.

Atunci când fac lecturi psihice referitoare la viitor, eu mă uit să


d dacă afară este primăvară, vară, toamnă sau iarnă atunci când
ntemplu un eveniment. Acest lucru este mai dificil în regiunile în
Ire nu există anotimpuri distincte. De asemenea, în cazul în care
contempli un eveniment în emisfera sudică, nu trebuie să uiţi că
anotimpurile sunt inversate.

R e a m in t ir e a v iit o r u l u i p e n tr u o a l t ă p e r s o a n ă

Acest exerciţiu te va ajuta să vizualizezi viitorul pentru o


altă persoană. Cel mai bine este să nu te proiectezi mai
departe de o săptămână în avans. Nu încerca să vizualizezi
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 119

evenimente care se petrec peste câteva luni. înainte de a


aplica acest exerciţiu pentru o situaţie serioasă, este bine
să fi practicat exerciţiul şi să fi vizualizat corect viitorul de
cel puţin o sută de ori.

1. întreabă persoana ce anume doreşte să afle în legătură


cu un eveniment din viitor.

2. Cere-i permisiunea de a-i vizualiza viitorul.

3. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să văd şi să îmi amintesc viitorul lui
[numele persoanei] în acest moment. îţi mulţumesc. S-a
împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

4. Creatorul te va conduce până la Legea Cauzei şi


Efectului. Observă în tăcere imaginile pe care ţi le pre­
zintă aceasta. Vizualizează astfel ce creează persoana
în viaţa ei.

5. întreabă: „Ce poate face această persoană pentru a


schimba lucrurile în bine?"

CEI CARE SCHIMBĂ DESTINUL


Dat fiind că au fost trimişi aici ca să ajute Pământul în procesul
lui de ascensiune către o stare de iubire şi de pace, maeştrii înălţaţi
au capacitatea de a schimba realitatea. De fapt, foarte mulţi oameni
s-au întors pe Pământ pentru a schimba evenimentele din viaţa lor
pe care nu le-au putut schimba într-o viaţă anterioară.
Ei fac acest lucru cu ajutorul sinelui lor din viitor, care ştie că
trecutul trebuie să fie schimbat pentru a-şi putea împlini o anumită
misiune în viitor.
Până în anul 1995, maeştrilor înălţaţi nu li s-a permis să interfe­
reze cu viitorul Pământului, dar la ora actuală ei pot acţiona pentru
120* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENTEI

a preveni anumite viitoruri care s-au mai întâmplat anterior. Prin


„anterior”, mă refer la posibilitatea unui viitor în care lumea să se
sfârşească. Mulţi profeţi au prezis evenimente apocaliptice, iar eu
cred că există anumite energii spirituale care s-au întors pe Pământ
pentru a schimba evenimentele care pot conduce la astfel de dezastre.
Un maestru înălţat percepe nu doar viitorul cel mai logic, ci şi
ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar lua decizii diferite. Cu alte cuvinte,
ei pot vizualiza mai multe viitoruri posibile. Ei au capacitatea de
a vizualiza viitorurile posibile pornind de la un singur eveniment,
începând cu cele mai probabile rezultate. Dacă aplică tehnica „rea­
mintirii viitorului”, ei pot vizualiza consecinţele la scară mare ale
anumitor decizii, care implică întreaga planetă. Dat fiind că îşi rea­
mintesc viitorul în acest fel, ei pot schimba anumite evenimente cum
ar fi masacrele, revoltele sociale, războaiele şi alte acte de violenţă.
Personal, îi numesc pe cei care aplică această tehnică „cei care
schimbă destinul”, întrucât îşi amintesc ce s-a întâmplat ultima oară
şi schimbă viitorul prin recunoaşterea lucrurilor care trebuie schim­
bate în momentul prezent. De asemenea, ei îşi vizualizează deciziile
luate în viitor şi fac schimbări inclusiv la acest nivel. Am convin­
gerea că la ora actuală pe Pământ există foarte multe persoane care
schimbă destinul planetei. De aceea, cele două realităţi posibile -
„sfârşitul lumii” şi „un nou început” - se intersectează la ora actuală.
Cu cât facem mai multe alegeri care pot crea rezultate pozitive,
cu atât mai puţin probabil devine scenariul apocaliptic al sfârşitului
lumii. îndeosebi oamenii implicaţi în vindecare realizează mici acte
de bunătate ce pot conduce la schimbări dramatice care pot salva
această lume.
In calitatea noastră de fiinţe capabile să schimbe destinul plane­
tei, noi am venit să modificăm anumite lucruri precise şi să ajutăm
anumite persoane, şi nu vom renunţa până când nu ne vom îndeplini
misiunea. Chiar dacă nu ne vom încheia misiunea în această viaţă,
noi ne vom putea proiecta din nou în ea, pentru a termina ce aveam
de făcut. Eu cred că noi ne întoarcem de mai multe ori în aceleaşi
timp şi spaţiu pentru a încerca să schimbăm o anumită situaţie.
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 121

Convingerea mea este că sufletul nostru are o energie capabilă


de expansiune. Inteligenţa sufletului este absolut uimitoare, depă­
şind-o cu mult pe cea a corpului nostru tridimensional. In conse­
cinţă, ea se poate afla în mai multe locuri în acelaşi timp.
Schimbarea destinului marchează diferenţa dintre înotul împo­
triva curentului conştiinţei din cel de-al treilea plan şi a fi un peşte
mort care pluteşte cu burta în sus în josul râului. Misiunea mea - şi
a altora la fel ca mine - este să îi ajut pe oameni să se trezească astfel
încât să îşi poată schimba convingerile, creându-şi viaţa pe care şi-o
doresc. Când l-am întâlnit pentru prima dată pe Guy, i-am spus că
noi ne aflăm aici dintr-un motiv foarte special. Spiritul nostru a venit
în acest loc şi în această epocă pentru o misiune extrem de specifică.
Dacă nu vom face ceva, natura autodistructivă a umanităţii va
prevala, aşa cum s-a întâmplat deja în foarte multe viitoruri posi­
bile. Ceea ce am descoperit însă este faptul că noi putem schimba
aceste viitoruri prin vindecarea conştiinţei colective. Cu cât înţele­
gem mai limpede că avem ceva important de făcut, cu atât mai clar
ne va fi faptul că noi suntem mai mult decât acest corp, decât acest
moment şi acest loc din spaţiu.

Déjà Vu
Nu ţi s-a întâmplat niciodată să îţi doreşti să fi urmat sfatul
unui prieten şi să fi făcut ce ţi-a sugerat acesta? Nu ai luat niciodată
o decizie, dorindu-ţi mai târziu să o poţi schimba? Astfel de mesaje
de tip déjà vu sunt şoapte adresate de Creator sufletului tău.
Eu cred că o experienţă de tip déjà vu se produce de regulă
atunci când ne apropiem de un eveniment important care trebuie
schimbat. Şinele nostru din viitor devine conştient de faptul că se
află în acest timp şi spaţiu, inclusiv de faptul că a sosit momentul să
schimbe respectivul eveniment.
Ce s-ar întâmpla dacă am şti că există un sine care trăieşte în
viitor şi că noi ne aflăm aici pentru a schimba lucrurile? Dacă am
înţelege când, cum şi unde trebuie să schimbăm ceva? Noi ne-am
da seama astfel că ceea ce facem şi ce spunem în această lume este
122* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

extrem de important, întrucât ne aflăm aici pentru a corecta un


anumit scenariu. Dacă vom proceda corect de această dată, şinele
nostru din viitor nu va mai trebui să se întoarcă şi să schimbe eve­
nimentele din trecut.
Ce s-ar întâmpla dacă o decizie pe care o iei în această dimi­
neaţă ar putea schimba destinul întregii lumi? Dacă i-ai spune unei
persoane că poate schimba destinul planetei dacă va candida şi
dacă va deveni preşedintele ţării - numai pentru că aşa i-ai spus tu?
In urmă cu câţiva ani m-am confruntat cu o perioadă extrem
de dificilă din viaţa mea. Când mi-am privit viaţa din perspectiva
sufletului meu, mi-am dat seama că ceea ce am făcut de această
dată a fost mult mai bine decât ultima dată când am trăit această
viaţă. Ultima dată lucrurile au scăpat de sub control, dar de această
dată m-am descurcat mai bine, căci nu am mai reacţionat excesiv
în plan emoţional. La început am vrut să reacţionez negativ, dar de
această dată am reuşit să ascult sfatul primit de la divin. De aceea
este atât de important să ştii când retrăieşti un moment în care poţi
corecta o anumită situaţie.
Din perspectiva mea, sentimentul de déjà vu este un avertis-
aent că în viaţa mea se apropie un anumit eveniment care trebuie
Drectat, iar şinele sufletului meu îmi reaminteşte că trebuie să îmi
>um această provocare. Atunci când trăiesc o experienţă de tip déjà
eu îmi spun: „Cum am procedat ultima dată când s-a întâmplat
acest lucru? De această dată voi proceda diferit.”
Eu cred că de fiecare dată când trăim o experienţă de tip déjà vu,
acest lucru ne indică faptul că am mai trăit această viaţă, iar acum
avem oportunitatea de a face anumite corecturi. Evenimentele de
tip déjà vu sunt avertismente pe care le primim pentru a şti că tre­
buie să schimbăm anumite evenimente din viitor.

Salvarea unei vieţi


Povestea care urmează ilustrează cum putem folosi un mesaj
din viitor pentru a schimba ce s-a întâmplat ultima dată când am
trăit această viaţă.
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 123

îngăduie-mi să îţi prezint mai întâi contextul: Guy a avut îna­


intea mea o altă soţie, şi la fel ca foarte multe alte persoane divor­
ţate, singurul contact pe care îl mai are cu ea la ora actuală sunt
copiii săi cu ea. Am aflat astfel de la fiul său Tyrel că fosta soţie a lui
Guy se afla într-o relaţie cu o femeie masivă şi foarte instabilă, cu
care avea adeseori certuri violente.
Intr-o după-amiază, mă aflam acasă şi îmi vedeam de treaba
mea, uitându-mă la televizor împreună cu Guy. Fără să mă gândesc
la ceea ce fac, m-am trezit că mă uit la Guy şi îi spun:
- Diseară, fosta ta soţie va fi ucisă.
Guy s-a uitat la mine şocat şi a exclamat:
-C e?!
- Iubita ei o va împuşca în această seară, i-am răspuns.
Nevenindu-i să creadă, Guy m-a întrebat:
- Ce tot spui acolo!?
- Ultima dată aşa s-a întâmplat, i-am răspuns. Soţia ta a fost
împuşcată şi ucisă.
- Şi ce pot face eu?
Fără să îmi mai pună alte întrebări, Guy i-a telefonat imediat
lui Tyrel, care locuia cu mama sa la acea vreme.
- Ce faci diseară? l-a întrebat el.
- Plec de acasă, i-a răspuns fiul său. Iar se ceartă mama cu
iubita ei.
-Tyrel, fa-mi o favoare, i-a spus Guy. Nu pleca nicăieri diseară.
Rămâi acasă şi supraveghează-le. Eşti de acord? C a o favoare
pentru mine...
- Bine, tată.
O jumătate de oră mai târziu, Tyrel ne-a sunat înapoi. Se pare
că cearta a denaturat urât de tot. Iubita mamei sale a scos un pistol,
cu intenţia de a o împuşca.
Datorită avertismentului meu şi intervenţiei lui Guy, Tyrel a
rămas acasă, supraveghind întreaga situaţie. E l s-a luptat plin de
curaj cu uriaşa femeie şi a reuşit să o dezarmeze, salvându-i astfel
viaţa mamei sale.
124* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

A chemat apoi poliţia, care a pus definitiv capăt respectivei


relaţii a mamei sale. Femeia a mai urmărit-o pe mama sa o vreme,
dar în cele din urmă poliţia a arestat-o din alte motive şi a arun­
cat-o la închisoare.
Dacă nu aş fi primit atunci acel mesaj din viitor, sunt destul de
sigură că fosta soţie a lui Guy ar fi fost ucisă în acea noapte. Am
avut astfel ocazia de a schimba deznodământul şi de a face ceea ce
trebuia. Am reuşit să schimb viitorul pentru că am perceput ce s-a
întâmplat ultima dată când s-a petrecut acesta. Această percepţie a
fost însoţită de sentimentul de déjà vu, fiind unul din acele lucruri
pentru care m-am întors din viitor ca să îl schimb.
Această experienţă nu numai că a salvat viaţa unei persoane,
dar ne-a ajutat pe Guy şi pe mine să ne dezvoltăm anumite virtuţi,
căci am reuşit să depăşim anumite resentimente faţă de cineva difi­
cil din trecutul nostru.
Momentele de déjà vu nu indică neapărat evenimente minore,
ci ne pot avertiza când avem oportunitatea de a schimba rezultatul
unor evenimente majore cum ar fi uraganele, războaiele şi cutremu­
rele. Dacă vom practica înălţarea până la Creator şi comanda de a
ne reaminti „ce s-a întâmplat ultima dată”, noi vom putea corecta
diferite situaţii, alegând corect de această dată.

L u c r u l c u v iit o r u l p e n tr u ce i c a r e s c h im b ă d e stine

Dacă doreşti să schimbi viitorul:

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan al existenţei (vezi


paginile 15-17) şi proiectează-te în ziua de după eveni­
mentul pe care doreşti să ţi-l aminteşti.

2. Dacă rezultatul nu este cel dorit de tine, întoarce-te în


prezent şi schimbă deciziile care pot modifica viitorul.

3. întoarce-te apoi în viitor şi contemplă la ce rezultat


conduc noile tale decizii.
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 125

4. Descarcă următorul program de la Creator: „Ştiu cum


să îmi creez viitorul prin întoarcerea în trecut şi prin influ­
enţarea prezentului, şi implicit a viitorului.”

La fel ca în orice altă situaţie, şi aceasta necesită practică,


astfel încât este posibil să nu reuşeşti de la bun început să
schimbi tot ce ţi-ai dori.

Nu ştiu sigur în câte vieţi ne putem întoarce pentru a schimba


toate scenariile pe care dorim să le schimbăm. Ceea ce ştiu însă
sigur este că noi ne aflăm aici pentru a schimba destinul acestei
planete, propovăduind calea cea dreaptă, care este calea iubirii. Tot
ce trebuie să facem pentru a transforma conştiinţa pe această pla­
netă este să determinăm 100 de instructori ai Terapiei Teta să îşi
schimbe convingerile şi să creeze posibilitatea unei schimbări -
în fiecare ţară. îţi poţi imagina ce ar putea face 1.000 de instruc­
tori treziţi? Dacă ar putea exista 10.000 de vindecători (indiferent
de terapia practicată) care ar accepta calea iubirii, noi am putea
schimba ce s-a întâmplat ultima dată când ne-am aflat cu toţii aici.

Vizitatorii
Cu mulţi ani în urmă am făcut mai multe experimente cu
hipnoza. Intr-una din acele şedinţe am declarat că am fost de mai
multe ori într-un corp uman, dar am venit pe Pământ ca vizitatoare
de 274 de ori. La acea vreme nu ştiam ce înseamnă o „vizitatoare”,
dar imediat după şedinţa de hipnoză am bănuit despre ce era vorba.
Pe măsură ce a trecut timpul, am aflat mai multe despre vizitatori.
Hinduşii cred că un vizitator este un spirit avansat care nu şi-a
terminat munca în ultima viaţă şi care se întoarce pe Pământ sub
forma unei esenţe spirituale venite dintr-o altă dimensiune pentru
a schimba anumite lucruri. El preia corpul unei persoane aflate pe
punctul de a muri sau care doreşte să moară pentru a-şi încheia
misiunea pe Pământ. în cazul de faţă nu avem de-a face cu un
126* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

spirit rătăcitor şi răutăcios, şi nici cu o posesiune. Un vizitator este


un spirit iluminat care vine pe Pământ cu o misiune profund bene­
fică, după ce a încheiat o înţelegere cu persoana care îşi părăseşte
corpul fizic.
Eu cred că foarte mulţi dintre noi se află aici pentru a-şi
împlini o misiune divină pentru această viaţă. Dacă nu reuşim să
îndeplinim tot ce ne-am propus, noi avem posibilitatea de a veni
înapoi şi de a prelua corpul unei alte persoane care nu îl mai folo­
seşte. L a fel, atunci când spiritul nostru părăseşte această lume, un
spirit iluminat poate intra în corpul nostru pentru a ne încheia
misiunea. Acest lucru ar putea explica de ce se schimbă atât de dra­
matic personalitatea anumitor indivizi care au trăit o experienţă în
apropierea morţii.
Se poate întâmpla de asemenea şi ca un vizitator să trăiască în
corpul nostru sub forma unei esenţe spirituale care împărtăşeşte
acest corp împreună cu noi, în urma unei înţelegeri,. Corpul este
animat de energia celuilalt spirit. Situaţia este diferită de cea în care
un suflet experimentează mai multe vieţi în acelaşi timp.
Pe de altă parte, vizitatorii sunt mai rari decât ai putea crede.
Foarte mulţi oameni simt că au „sărit” în propria lor viaţă, dar intu­
iţia îmi spune că în cele mai multe cazuri ei confundă un vizitator
cu propriul lor sine energetic care s-a întors din viitor pentru a
schimba ceva.
Cred de asemenea că ceea ce unii oameni cred că este un vizi­
tator este de fapt şinele lor superior venit dintr-o viaţă trecută sau
viitoare. Neobişnuiţi cu această prezenţă superioară, oamenii cred
că este vorba de un vizitator străin.
Unii oameni îşi blochează puterile psihice atunci când sunt
copii, iar atunci când acestea se retrezesc mai târziu în viaţă, ei cred
că un spirit străin a pătruns în corpul lor. Ei trăiesc o mare schim­
bare şi nu găsesc o altă explicaţie pentru aceasta.
Toţi aceşti oameni se consideră vizitatori, dar în cazul lor nu
este vorba de un spirit străin care le-a preluat corpul, ci doar de
o retrezire a puterilor lor spirituale şi psihice, care îi face să fie
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 127

foarte diferiţi de familia lor. Decât să le explice altora (sau chiar


să îşi explice lor înşişi) ce s-a întâmplat, ei preferă să se consi­
dere vizitatori.
Atunci când cineva îmi spune că este un vizitator, îl învăţ întot­
deauna ce trebuie să simtă pentru ca sufletul său să se simtă în sigu­
ranţă în corpul respectiv. In acest fel, sufletul se poate integra mai
bine în corpul său, fară să mai existe vreo separare între cele două.

MISIUNEA DIVINĂ
Cu mulţi ani în urmă, când am început să fac lecturi psihice,
am cunoscut un bărbat din Idaho Falls care practica terapia alter­
nativă şi preda NLP. Am discutat mult cu el despre sensul vieţii şi
despre motivele pentru care ne aflăm aici. Intr-o zi, m-a întrebat ce
anume doresc să realizez în această viaţă. Răspunsul meu l-a lăsat
cu gura căscată:
- Vreau să văd cum braţul amputat al unei persoane creşte la
loc.
Mi-a spus imediat că aşa ceva este imposibil şi că era un scop
nerealist. Pe măsură ce conversaţia noastră a continuat, mi-a spus:
- Vianna, ceva nu este în regulă cu tine. Tu te gândeşti tot
timpul că vei salva această planetă, dar acest mod de a gândi este
iluzoriu. Oamenii trebuie să se salveze singuri, iar tu ar trebui să
te gândeşti mai mult la tine însăţi. Nu te mai gândi atât de mult la
ceilalţi.
Mi s-a părut că era egoist. Eram perfect conştientă că un singur
om poate produce o schimbare uriaşă în această lume. Ştiam de ase­
menea că trebuie să existe mult mai mulţi oameni la fel ca mine în
această lume, oameni care fac parte din familia sufletului meu şi
care îşi doresc cu ardoare ca această lume să se schimbe. M ai târziu,
am început să am viziuni ale unor grupuri de oameni care schimbă
cu adevărat această lume.
Aceste viziuni timpurii ale familiilor de suflete care se reunesc
reprezintă unul din motivele pentru care s-a născut Terapia Teta.
128* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Noi nu suntem organizaţi ierarhic. Nu avem generali şi căpitani,


dar cultivăm cu toţii aceeaşi stare de spirit, care ne face să credem
că „putem face ceva pentru a schimba această lume”. Noi reprezen­
tăm o familie de suflete în acest plan deoarece exact asta am fost în
cel de-al cincilea plan, locul din care am venit. Colaborăm împre­
ună pentru că ne iubim. Aceasta este singura modalitate prin care
se poate răspândi Terapia Teta. De bună seamă, asta nu înseamnă
că toţi oamenii trebuie neapărat să practice Terapia Teta. Ceea ce
contează este să creăm o forţă în conştiinţa de grup capabilă să
producă schimbări în milioane de oameni. In acest scop, nu este
necesar decât ca unii oameni să îşi schimbe anumite convingeri.
Este posibil ca acest lucru să fie suficient pentru a orienta din nou
această lume către bunătate.
De fapt, crearea Terapiei Teta a fost a doua etapă a misiunii
mele divine. Orice om are o astfel de misiune, pe care şi-a plani-
ficat-o singur, înainte de a veni în această existenţă. Atunci când
sufletul nostru se trezeşte şi îşi aminteşte de misiunea sa divină,
înseamnă că a sosit timpul să facă acest lucru. Multe uşi ni se des­
chid astfel în faţă, iar noi primim multe oportunităţi de a ne înde­
plini misiunea.
Depinde numai de noi dacă şi cum vom face acest lucru, dar
sufletul nostru va avea grijă să ne călăuzească spre acele persoane şi
locuri care ne pot ajuta să ne îndeplinim misiunea. Nevoile sufletului
le depăşesc întotdeauna în importanţă pe cele ale minţii conştiente.
Prima etapă a misiunii mele divine a fost să am copii. Un astro­
log mi-a spus odată că familia mea a coborât pe Pământ odată cu
mine, pentru a îndeplini împreună un scop divin. Este posibil ca
acest lucru să fie adevărat, căci toţi membrii familiei mele lucrează
împreună cu mine. Ei au fost primii membri ai familiei sufletului
meu în acest plan. Terapia Teta a reprezentat o adunare a restului
familiei sufletului meu.
Eu sunt conştientă că am patru misiuni divine majore. Cea
de-a treia constă în a termina anumite picturi pe care le-am vizu­
alizat când eram adolescentă. Când am înţeles în sfârşit că am şi o
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 129

a patra misiune, am devenit uşor stresată, căci încă mai lucrez la a


doua. Terapia Teta este o misiune divină extrem de amplă!
La unul din cursurile mele, o participantă m-a întrebat odată:
- Nu îţi vine greu să stai toată ziua în picioare şi să predai
Terapia Teta, în condiţiile în care ştii că cei mai mulţi dintre oameni
nu cred în ea, considerând că învăţăturile tale sunt bizare?
I-am răspuns:
- Ce tot spui? E i sunt cei bizari, nu eu! Eu sunt cea normală!
Tocmai de aceea predau Terapia Teta. Eu cred în ea şi îmi tre­
zesc familia sufletului meu. Le predau numai celor care cred în
mine şi nu îmi pasă de ceea ce gândesc ceilalţi oameni. Nu am
nevoie de foarte mult curaj ca să le predau oamenilor adevărul în
care cred. Ce-i drept, nu îmi este întotdeauna uşor. Sunt momente
în care sunt sincer obosită, dar continui să fac lecturi psihice pentru
cei care au nevoie de mine. Există în mine o forţă care mă mână de
la spate, obligându-mă să îi ajut pe oameni.
In primii ani de predare au existat momente în care mă sim­
ţeam epuizată din cauza călătoriilor, răcind chiar înainte de a începe
un curs. Guy îmi spunea:
- Ar trebui să anulezi cursul. Nu te simţi bine şi nu poţi preda
în halul acesta.
- Ba nu, voi preda, îi răspundeam.
Chiar înainte de a-mi începe cursul, mă vindecam însă
întotdeauna.
Lui Guy, acest lucru i se părea ciudat, dar eu sunt conştientă că
există în interiorul meu o forţă care mă împinge de la spate, repe-
tându-mi în permanenţă: »Această planetă trebuie schimbată.”
Forţa care mă mână de la spate are o legătură directă cu meni­
rea mea divină. Pe măsură ce a trecut timpul, Guy a început să
înţeleagă că indiferent ce greutăţi ne mai rezervă această viaţă, noi
trebuie să ne îndeplinim menirea.
Un lucru pe care l-am învăţat a fost că este important să facem
o distincţie între menirea divină şi propriile noastre convingeri. Ani
la rând, mi-a fost teamă că voi muri înaintea lui Guy, fară ca el să
130* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

poată face ceva pentru mine. în realitate, aceasta era una din teme­
rile lui, neavând nimic de-a face cu o premoniţie. Pur şi simplu îi
receptam propria frică.
Pe un anumit nivel inconştient, ştiam că dacă voi intra vreo­
dată într-o comă, mă voi întoarce înapoi. înclin să cred că micul
incident în care am intrat într-o stare de comă petrecut la Roma
în anul 2007 a făcut parte din planul meu divin. Trebuia să mă
apropii cât puteam de mult de moarte, iar apoi să mă întorc.
Consider că m-am întors la viaţă de pe pragul morţii pentru sim­
plul motiv că aşa mi-am planificat dinainte. Mai mult decât atât,
cred că aceasta a fost una dintre cele mai importante experienţe
pe care mi le-am programat. Cu o lună înainte de comă, le-am
spus tuturor că nu aveam să predau niciodată cursul ADN 3 (unul
din cursurile de Terapia Teta) dacă nu voi trece printr-o comă sau
dacă nu voi întoarce pe cineva din morţi. în mod evident, pe un
anumit nivel îmi doream această experienţă, pentru a vedea dacă
o pot trăi.
In antichitate exista un test iniţiatic: „Eşti suficient de bun
pentru muri şi a te întoarce înapoi?” După ce m-am întors la viaţă,
m-am simţit foarte sigură pe mine, căci acum puteam spune că:
„Am trăit acest lucru. Cunosc acest lucru. Ştiu că te poţi duce în
lumea de dincolo, iar apoi te poţi întoarce. Ştiu că îţi poţi vindeca
propriul corp.” Nu vreau să spun cu asta că orice om trebuie să
treacă prin aşa ceva, dar eu una mi-am programat această experi­
enţă. In consecinţă, atunci când m-am măritat cu Guy, i-am spus:
- Dacă voi intra vreodată într-o comă, nu trebuie să îţi faci griji
căci mă voi întoarce. Nu închide aparatele la care voi fi conectată.
Te asigur că mă voi întoarce.
Când eram copil, mă temeam de instituţii. Aveam viziuni
în care se facea că sunt legată şi încuiată într-o cameră din care
nimeni nu mă putea auzi. Când m-am aflat în acel spital din Roma,
am fost legată de mâini şi de picioare, deoarece mi s-a dat atât de
mult prednisone încât dacă m-aş fi ridicat în picioare, inima mea
ar fi explodat. Medicii italieni nu înţelegeau ce le spuneam, iar eu
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 131

nici atât pe ei. De aceea, când am încercat să le vorbesc, s-au uitat la


mine confuzi. In cele din urmă, au fost nevoiţi să aducă alţi medici,
care puteau înţelege limba engleză. Mi-am adus atunci aminte de
viziunile mele din copilărie. M i se părea că am mai trăit cândva
această scenă!
De atunci am avut multe alte viziuni ale unor realităţi şi vii-
toruri alternative. Am văzut scene haotice, în care Pământul se
schimba. Am vizualizat distrugerea planetei. In timp, am ajuns să
înţeleg că posibilitatea unui astfel de viitor se poate schimba de la o
zi la alta. Dacă te vei înălţa în cel de-al şaptelea plan al existenţei şi
vei pune întrebarea: „Va fi distrus Pământul?”, vei primi de fiecare
dată un alt răspuns, căci oamenii îşi schimbă zilnic convingerile.
Tu ce ai crede dacă ai afla că misiunea ta divină constă în a
ajuta 224.000 de oameni? Cel mai probabil, această revelaţie te-ar
copleşi. Ce ai simţi dacă ai afla că urmează să schimbi viaţa a
1.400.042 de oameni prin simpla ta existenţă? Probabil că te-ai
simţi prea copleşit ca să îţi asumi misiunea divină.
In schimb, dacă ai şti că misiunea ta divină constă în a te afla la
Singapore în data de 18 mai 2018 pentru a ajuta o persoană anume,
probabil că te-ai duce acolo ca să o ajuţi. O misiune divină poate
părea minoră, dar nu este niciodată. Uneori, este suficient să îi spui
cuiva un anumit lucru, în locul şi la momentul oportun, pentru a-1
inspira şi a schimba astfel vibraţia întregii lumi.
Poate că nu mă crezi, dar nu contează. Tocmai de aceea prefer
să nu le spun niciodată oamenilor în ce constă misiunea lor divină,
preferând să îi las să şi-o descopere singuri.

Tsunami-ul japonez
Deşi nu le spun niciodată oamenilor care este menirea lor divină,
atunci când predau există momente în care primesc scurte flash-uri
legate de aceasta. Astfel de viziuni mă fac să mă simt neconforta­
bil, mai ales dacă ştiu că nu pot face nimic pentru a schimba aceste
rezultate. Acceptarea poate fi un lucru extrem de dificil.
132* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

în anul de dinaintea cutremurului şi tsunami-ului din Japonia


(2011), am ţinut un seminar de predare în Japonia. La una din
ore, am început să văd crâmpeie din misiunile divine ale cur­
sanţilor mei. Spre exemplu, am avut o viziune a unei femei din
rândul din faţă care preda în faţa unor mii de oameni aflaţi într-o
aulă. In continuare, m-am uitat la femeia de lângă ea şi am rămas
şocată de ceea ce am văzut: era acoperită de apă şi era împinsă
de aceasta. A reuşit să împingă un copilaş către ţărm, pentru a fi
în siguranţă, după care a fost dusă de ape. Această viziune m-a
deranjat vizibil.
Data următoare când am ajuns în Japonia a fost la două săptă­
mâni de la tsunami. Prima persoană pe care am căutat-o la cursul
meu a fost femeia de care am povestit. Ştiam că nu avea să fie pre­
zentă, dar am căutat-o oricum. Intr-adevăr, nu se afla acolo. Acest
lucru m-a întristat sincer. începând din acel moment, nu mi-am
mai dorit să văd menirea divină a oamenilor.
Atunci, Creatorul mi-a spus: „Vianna, unii oameni îşi trăiesc
întreaga viaţă pentru a realiza un singur act divin. Dacă ultima
menire divină a acelei femei a fost să salveze un copil extrem de
important pentru planurile mele, putem spune că a trecut în viaţa
jrmătoare făcând un gest fabulos.”
Nu ştiu ce vârstă are acum copilul salvat, dar te pot asigura că
va fi un suflet care va uimi multă lume!
Aşadar, nu toate menirile divine au un rezultat final fericit, deşi
presupun că depinde cum priveşti lucrurile...

M enirea divina este imuabila


Un lucru este cert: atunci când ne trăim viaţa în armonie cu
menirea noastră divină, aceasta devine mai uşoară. Menirea divină
este întotdeauna ceva ieşit din comun. Multora li se pare de-a drep­
tul miraculoasă. Ea serveşte întotdeauna binelui suprem, chiar dacă
nu înţelegem întotdeauna acest lucru pe moment. Unii oameni
cred că este un fel de regulă care poate fi încălcată. Nimic nu poate
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 133

fi însă mai departe de adevăr. Menirea divină reprezintă o chinte­


senţă imuabilă, la fel ca răsăritul soarelui în fiecare zi.
Uneori îi aud pe oameni spunând: „Am de gând să îmi schimb
menirea divină.” Dacă doreşti, poţi încerca acest lucru, dar nu vei
face decât să o recreezi, iar ceea ce trebuie să ţi se întâmple ţi se va
întâmpla oricum.
Alţi oameni îşi spun: „Nu doresc să îmi îndeplinesc menirea
divină. Doresc să îmi creez viaţa aşa cum îmi doresc.” M ă rog...
Dacă te face fericit să crezi acest lucru, foarte bine. In final, îţi vei
îndeplini oricum menirea, cel mai probabil fară să ştii că faci acest
lucru.
Alţii îşi spun: „Bun, sunt pregătit. Ştiu pentru ce mă aflu aici şi
vreau să scap odată de această datorie.”
De parcă poţi scăpa de ea...
In sfârşit, sunt unii care îşi spun: „Eu nu cred în menirea divină.”
Eu le răspund: „Nu contează ce crezi. Se va întâmpla oricum.”
In această privinţă, nu contează ce vrei şi ce nu vrei, ori ce efor­
turi faci într-o direcţie sau alta. Cum-necum, tu vei fi călăuzit către
îndeplinirea menirii tale divine.
Am avut cândva un prieten-medium care pretindea că poate
anula menirea divină a unei persoane dacă aceasta nu dorea să şi-o
îndeplinească. Mi s-a părut de-a dreptul amuzant, căci ştiam că în
clipa în care persoana cu menirea „anulată” adoarme, sufletul ei îi
recreează automat menirea divină, conştient de ceea ce are de făcut.
Reţine: tu ai venit aici pentru că aşa ţi-ai dorit. Chiar dacă la
prima vedere lucrurile par să contrazică această afirmaţie, pe nivelul
sufletului tău tu ai venit ca să produci o schimbare în jurul tău. Ceea
ce înveţi acum este cum să o produci.
In cazul în care calea care te conduce către îndeplinirea meni­
rii tale devine prea dificilă, poate că a sosit timpul să ai o discu­
ţie personală cu Creatorul. Dacă te înalţi însă până la el şi îi spui:
„Creatorule, această cale mi se pare foarte inconfortabilă. Pot opta
pentru o altă cale?”, ce răspuns crezi că îţi va da? Exact: un râs plin
de compasiune. (Dumnezeu are un simţ al umorului debordant.)
134* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Vei auzi apoi probabil răspunsul lui: „Copilul meu, calea care te
conduce către îndeplinirea menirii tale divine nu va fi întotdeauna
uşoară. Ea poate fi dificilă o vreme, dar te asigur că va veni un
moment în care toate piesele de puzzle vor fi aşezate şi totul va
căpăta sens. Vei înţelege atunci că exact asta ţi-ai dorit să faci atunci
când ai venit în această lume şi nu te vei mai împotrivi. Până atunci,
poate că a sosit timpul să mai lucrezi cu convingerile tale.”
Uneori, pentru a ne pregăti în vederea îndeplinirii menirii
noastre divine, este necesar să eliminăm anumite blocaje simple,
cum ar fi cel referitor la bani. Tu te simţi pregătit să te bucuri de
toată abundenţa pe care ţi-o pune la dispoziţie Creatorul? Energia
iubirii necondiţionate a Creatorului îi conduce pe cei care optează
pentru ea la iubire, râs, familie, prieteni şi foarte multă abundenţă,
căci Creatorul nu este sărac, ci omnipotent. Atunci când începem
să ne folosim acest drept prin naştere, noi putem să aducem abun­
denţa nu doar în viaţa noastră, ci şi în cea a celor din jurul nostru.
Doresc de asemenea să insist asupra următoarei întrebări: „Tu
cum doreşti să îţi îndeplineşti menirea divină?” De îndeplinit, te
asigur că ţi-o vei îndeplini oricum, dar de-a lungul acestui proces
poţi deveni un milionar sau poţi trăi la limita subzistenţei. Dat
fiind că mai devreme sau mai târziu vom ajunge cu toţii să ne înde­
plinim menirea divină, este important să alegem cel mai sigur drum
care ne poate conduce către ea. Acest drum depinde într-adevăr de
alegerea noastră.
Personal, trăiesc sentimentul că am încercat să părăsesc de mai
multe ori această lume, dar m-am întors de fiecare dată de pe pragul
morţii din cauza menirii mele divine, căci aveam ceva important de
făcut. Spre exemplu, îmi amintesc de un moment în care stăteam
pe un pat de spital cu tensiunea până la cer. Spiritul meu începuse
deja să părăsească acest corp, când am auzit nişte voci şoptite care
îmi spuneau: „O, nu, nu încă, Vianna. Nu vei muri acum. Vei trăi în
continuare.” Acest lucru mi s-a întâmplat de atâtea ori că până la
urmă m-am decis că dacă tot voi trăi, măcar să mă distrez, de vreme
ce plecarea din această lume nu era încă o opţiune pentru mine.
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 135

Menirea divină te poate conduce la realizări mai mari decât îţi


poţi imagina la ora actuală. Dacă îţi vei vizualiza corect viitorul, îţi
vei putea îmbunătăţi calea ce te conduce la îndeplinirea menirii tale.
Experienţa personală m-a învăţat că numai două lucruri nu pot fi
schimbate niciodată: copiii care urmează să se nască şi sufletele-pe-
reche care urmează să se găsească.

Perceperea menirii divine


Menirea ta îţi este caracteristică numai ţie. Alţi oameni pot per­
cepe crâmpeie din ea, dar numai tu o poţi vedea pe toată. Creatorul
ţi-o poate arăta, dacă eşti pregătit să o afli.

C ere- i C r e a t o r u l u i s ă îţ i ar a te m e n ir e a t a d i v i n ă

Doreşti să îţi afli menirea divină? Dacă da, conectează-te


cu Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există şi întreabă-l dacă eşti
pregătit să o cunoşti.

Virtuţi necesare: bravură, convingere, curaj, determinare,


credinţă, speranţă şi smerenie.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, mă
simt pregătit. Arată-mi menirea mea divină. îţi mulţu­
mesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Observă-ţi menirea divină.

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu ea.

Dacă nu eşti pregătit să îţi conştientizezi menirea divină,


Creatorul nu ţi-o va arăta. Chiar dacă te vei înălţa până
în cel de-al şaptelea plan, degeaba. în acest caz, poate
că trebuie să continui să lucrezi cu convingerile tale, sau
136« C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

poate pur şi simplu conştientizarea menirii tale te-ar depăşi


în momentul de faţă.

Dacă primeşti un răspuns de gen: „Tu eşti singurul care


poate revela un mare secret acestei lumi” , cu siguranţă
egoul tău interferează cu conexiunea divină, dar dacă asişti
la evenimente măreţe care nu au nimic de-a face cu tine,
este posibil ca acestea să se petreacă, nefiind o simplă
proiecţie a egoului tău negativ.

Un alt blocaj care te poate împiedica să îţi cunoşti menirea


divină ar putea fi programele tale subconştiente. Ca să afli
adevărul, testează energetic următoarele afirmaţii:

„Aceasta este ultima mea viaţă."

„Am fost obligat să vin aici.”

„Detest viaţa pe Pământ."

Descărcările legate de menirea divina

Dacă te temi să îţi vizualizezi menirea divină, este posibil să


existe anumite cauze profunde. Poate că ceea ce trebuie să faci îţi
depăşeşte posibilităţile imaginaţiei tale curente. Oricare ar fi ade­
vărul, este important să îţi transmuţi teama legată de vizualizarea
viitorului şi de revelarea menirii tale divine.
în acest scop, descarcă următoarele programe:
„Eu ştiu cum să trăiesc fară teama de a-mi vizualiza menirea
divină.”
„Eu ştiu cum să îmi accept menirea divină.”
„Eu cunosc diferenţa dintre menirea mea divină şi egoul meu.”
„Doresc să receptez amintiri din vieţile mele anterioare, în
maniera ideală şi optimă pentru mine.”
„îmi pot aminti şi pot simţi bucuria pe care am adus-o pe acest
pământ.”
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 137

„îmi pot aminti posibilităţile care mi-au fost oferite înainte de


a veni pe acest pământ.”
„îmi cunosc menirea divină, pe toate nivelele.”
„Ştiu cum să îmi planific viitorul.”
„înţeleg ce înseamnă o oportunitate.”
„Ştiu să profit de orice oportunitate care îmi iese în cale.”
„Ştiu ce înseamnă să trec de un obstacol.”
„Ştiu ce înseamnă să îţi planifici viitorul.”
„Ştiu cum să îmi vizualizez viitorul.”
„Ştiu cunosc menirea divină a Pământului.”
„Ştiu că mă aflu aici datorită menirii mele divine.”
„Ştiu cum să îmi îndeplinesc menirea divină.”

Menirea divina şi liberul arbitru


Atunci când le vorbesc cursanţilor mei despre menirea divină,
mulţi dintre ei cred că viaţa lor este deja planificată în detaliu şi că
nu au de ales decât să urmeze acest plan. Ei se întreabă: „Dacă viaţa
mea este într-adevăr predestinată, de ce mă mai aflu aici?”
Mai întâi de toate, predestinarea cu care am fost de acord îna­
inte de a veni în această lume nu este neapărat ceva rău. Noi am fost
de acord cu ea deoarece am avut un motiv pentru a veni în această
lume, iar ea ne putea ajuta să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Pe
de altă parte, rămâne adevărat faptul că în această viaţă noi avem
libertatea de a face propriile noastre alegeri. In calitatea noastră de
scântei din divinitate, noi dispunem de un liber arbitru. Din cauza
egocentrismului şi încăpăţânării noastre, se întâmplă uneori să ne
împotrivim fluxului divin al vieţii, întrebându-ne apoi de ce nu ne
ies lucrurile aşa cum ne dorim.
Dar liberul nostru arbitru depăşeşte limitele acestei vieţi,
înainte de a ne întrupa pe această planetă, noi am luat anumite
decizii legate de ceea ce vom face atunci când vom ajunge aici.
Aceasta este menirea noastră divină. Este ceva ce ne dorim să facem
la nivelul sufletului, nu ceva ce trebuie să facem.
138* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Dacă îţi trăieşti viaţa ştiind că aceasta are un scop divin şi că


ai fost de acord să joci acest rol, este infinit mai uşor să trăieşti în
acest plan al existenţei.

M isiunea copiilor maeştrilor


Experienţa m-a învăţat că există două tipuri de meniri divine,
în funcţie de esenţa sufletului fiecăruia.
Primul tip se referă la menirea divină a copiilor maeştrilor, care
au fost trimişi aici din cel de-al cincilea plan. Acest tip de menire
divină implică achiziţionarea de virtuţi. Cu alte cuvinte, aceşti copii
se află aici pentru a învăţa bunătatea perfectă a iubirii perfecte.
De regulă, un copil al maeştrilor dobândeşte mai multe virtuţi
într-o viaţă, pe care le ia cu el în viaţa următoare, continuând să
înveţe astfel de la o viaţă la alta până când sufletul său devine capa­
bil să se înalţe în cel de-al cincilea plan, eliberându-se din dimen­
siunea a treia. Pentru aceste suflete, achiziţionarea noilor virtuţi
poate fi considerată menirea lor divină pentru viaţa respectivă.
Mulţi dintre aceşti copii susţin că nu pot muri până când nu
îşi îndeplinesc misiunea în această viaţă. Această dorinţă extrem de
arzătoare este atât de intensă încât sufletul lor refuză să părăsească
icest plan până când nu îşi încheie misiunea pe Pământ. Nici chiar
moartea nu poate împiedica îndeplinirea menirii divine a sufletu­
lui. Dacă acesta nu şi-a îndeplinit menirea în această viaţă, el şi-o
va continua în viaţa următoare sau în lumea spiritelor din cel de-al
patrulea plan.

M isiunea maeştrilor înâlţafi


Menirea divină a maeştrilor înălţaţi care se întorc în cel de-al
treilea plan cu o misiune precisă este ceva mai complicată. De regulă,
un maestru trezit spiritual are o listă foarte mare cu lucruri pe care
îşi propune să le realizeze, putând avea până la opt meniri divine.
E l se simte obligat să îi vindece pe oameni şi să producă schim­
bări pozitive pe această planetă. Menirea sa divină ar putea fi aceea
A l c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 139

de a trezi un milion de suflete, sau de a inspira o singură persoană


care poate transforma viaţa pe această planetă. (O astfel de motiva­
ţie nu este normală pentru un copil al maeştrilor, atât timp cât nu
s-a trezit complet din punct de vedere spiritual.)
Misiunea multor maeştri constă în dictonul caracteris­
tic celui de-al cincilea plan: „Vindecătorule, vindecă-te pe tine
însuţi.” Eventual, un alt vindecător îi poate asista, dar misiunea
lor constă în a se vindeca singuri. Spre exemplu, am cursanţi care
au lucrat cu bolile lor ani la rând, fară a reuşi să se vindece. Unii
au avut probleme încă de la naştere. Ei se simt mai bine, dar nu
sunt complet vindecaţi. Asta nu înseamnă însă că nu se vor vin­
deca niciodată.
Există multe teorii referitoare la sufletele care optează pentru
a locui într-un corp handicapat încă de la naştere. Unii susţin că
este vorba de karma. Alţii că sufletul optează pentru corpul respec­
tiv pentru a învăţa o anumită lecţie spirituală sau pentru a-i învăţa
pe părinţii săi lecţia iubirii necondiţionate. Personal, consider că
motivul este altul: eu cred că foarte mulţi oameni îşi creează bolile
pentru a se putea vindeca singuri.

Energia nerezolvatâ
Dat fiind că au trăit de multe ori în acest plan până acum,
maeştrii înălţaţi au ocazia să se întâlnească cu suflete pe care le-au
cunoscut în alte epoci şi locuri. Acestea pot face parte din famili­
ile de suflete din cel de-al cincilea plan pe care le cunosc, sau pot fi
cunoştinţe din alte vieţi.
Dacă există energii nerezolvate legate de aceste suflete, maeş­
trii au acum posibilitatea să le rezolve în sfârşit. Situaţiile neînche­
iate pot deriva dintr-o relaţie dintr-o altă viaţă. Cum-necum, aceste
suflete au acum posibilitatea să se întâlnească din nou, arzându-şi
karma negativă. Foarte mulţi oameni intră în relaţii numai pentru
a-şi corecta karma, iar atunci când aceasta este corectată, relaţia lor
se destramă, iar ei îşi văd mai departe de viaţă.
140* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Adeseori, noi întâlnim parteneri compatibili de suflet pornind


de la energia pe care ne-o amintim din alte epoci şi locuri, fapt care
explică de ce există oameni care întâlnesc mai multe suflete-pere-
che într-o singură viaţă. De pildă, eu am fost măritată de patru ori
şi am divorţat de trei ori. (Da, am câte un soţ pentru fiecare punct
cardinal!) Unul din motivele pentru care m-am măritat cu aceşti
oameni a fost acela că între noi exista o energie nerezolvată rămasă
din alte epoci şi locuri. Sinceră să fiu, personal nu am avut nicio
energie nerezolvată cu ei, dar ei au avut cu mine.
M ai există un factor care poate juca un rol important: există
oameni care au făcut un legământ de a face ceva special în această
viaţă. Acest lucru devine misiunea vieţii lor. Dacă cineva se opune
acestei misiuni, el va fi înlăturat automat din cale, lucru valabil
inclusiv pentru partenerul de viaţă care nu îi împărtăşeşte celuilalt
viziunea. Ajutorarea planetei şi realizarea de vindecări au fost atât
de importante pentru mine încât am divorţat de doi soţi numai
pentru a rămâne pe calea menirii mele divine. Am fost perfect con­
ştientă că nu aş putea reuşi decât dacă voi divorţa de ei. La ultimul
meu divorţ i-am cedat soţului meu tot ce aveam, mai puţin aface­
rea mea, o piatră, o măsuţă de cafea şi o saună. Ştiam că voi putea
înlocui toate celelalte lucruri, atât timp cât puteam continua să fac
ceea ce mă facea fericită: să îi privesc pe oameni cum se trezesc din
punct de vedere spiritual şi cum învaţă să facă vindecări.
Motivul pentru care am divorţat de primii mei trei soţi a fost
că problemele nerezolvate dintre noi s-au rezolvat în cele din urmă.
Toţi trei m-au învăţat anumite lucruri legate de mine însămi şi
m-au ajutat să mă înalţ mai sus în planul conştiinţei. Oricât de
dificile ar fi fost aceste relaţii, dintr-un anumit punct de vedere ele
m-au ajutat să mă trezesc în plan spiritual.
L a ora actuală mă aflu într-o relaţie cu partenerul divin al vieţii
mele. Spun asta deoarece Guy îmi împărtăşeşte viziunea şi are ace­
eaşi menire ca şi mine. Un partener divin al vieţii este diferit de un
suflet-pereche compatibil. Doi parteneri de acest fel au ajuns deja
la statutul de maeştri şi şi-au asumat aceeaşi menire divină.
Al c i n c i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 141

Atunci când două suflete au fost împreună în cel de-al cincilea


plan, ele continuă să se caute atunci când se încarnează pe Pământ,
pentru a-şi încheia împreună misiunea divină pe această planetă.
Ele caută aceeaşi semnătură energetică. în consecinţă, se recunosc
reciproc şi atât timp cât împărtăşesc aceeaşi cale este inevitabil să
se întâlnească.
Aşadar, sunt perfect conştientă că la ora actuală trăiesc împre­
ună cu partenerul meu desemnat pentru această misiune divină.
Convingerea mea este că atunci când m-am întâlnit cu Guy, cerurile
s-au deschis, iar noi ne-am recunoscut şi ne-am îndrăgostit din nou.
Acestea fiind spuse, este important să înţelegi că nu toţi oame­
nii au nevoie de un partener divin al vieţii sau de un suflet compa­
tibil pentru a-şi îndeplini menirea divină. Ce-i drept, multe suflete
preferă să nu fie singure în timpul acestui proces. Şi ştii de ce?
Pentru că noi nu am fost setaţi să ne îndeplinim singuri misiunea,
ci cu ajutorul unei persoane speciale. Asta înseamnă că o parte din
menirea noastră este să învăţăm să ne dăruim complet iubirea unei
alte persoane.
Foarte mulţi dintre cei care au o natură spirituală nu îşi caută
un suflet-pereche, ci un partener alături de care să îşi încheie misi­
unea pe care şi-au asumat-o. Descoperirea acestuia nu este însă
întotdeauna uşoară.
Eu ştiu că pentru ca Terapia Teta să devină ceea ce este la ora
actuală, a trebuit să îl am pe Guy alături de mine. De altfel, l-am
vizualizat de nenumărate ori cu mulţi ani înainte de a-1 întâlni
efectiv, aşa că am ajuns la concluzia că el face parte integrantă din
menirea mea divină în această viaţă.

Menirea divina colectiva


Menirea divină nu presupune exclusiv procesul de învăţare al
unei singure persoane, ci şi cel colectiv al tuturor sufletelor de pe
această planetă. De aceea, respectarea menirii personale este impor­
tantă nu doar de dragul individului, ci şi al celorlalţi oameni.
142 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Eu cred că pe măsură ce ne trezim şi ne dezvoltăm, noi ne


reunim cu familia noastră de suflete, cu care împărtăşim o menire
divină colectivă. Unul din aspectele adevărului nostru divin este
reunirea cu familia sufletului nostru şi lucrul cu sistemul nostru de
convingeri. Lucrul cu convingerile ne ajută să ne cunoaştem meni­
rea divină.
L a o scară macrocosmică, Pământul însuşi are o menire divină.
De aceea, este foarte bine să comanzi în cel de-al şaptelea plan afla­
rea menirii divine a Pământului. Dacă vei căpăta acces la această
mare dimensiune a divinităţii, tu poţi căpăta o înţelegere nouă, pe
care o vei putea folosi pentru lecturi psihice, vindecări şi mani­
festări. Atunci când faci o lectură sau o vindecare, tu poţi cere să
vizualizezi o parte din menirea divină a persoanei. Dacă vei reuşi
să înţelegi planul general, vei putea şti când, ce şi cum trebuie să
manifeşti.
C apitolul 5

AL PATRULEA PLAN AL EXISTENTEI t

C el de-al patrulea plan al existenţei este lumea spiritelor. Atunci


când murim, noi ne părăsim corpul bazat pe carbon, dar spi­
ritul nostru ajunge în cel de-al patrulea plan. Dacă nu am dobân­
dit suficiente virtuţi pentru a putea influenţa Legile şi pentru a
putea călători interdimensional, noi rămânem în acest plan pentru
a continua să învăţăm şi să evoluăm, asta dacă nu optăm pentru o
nouă încarnare în cel de-al treilea plan. Depinde numai de noi şi
de capacitatea noastră de a ne schimba şi de a creşte de câte ori ne
întoarcem în cel de-al patrulea plan.
Cel de-al patrulea plan al existenţei are o energie şi o tempo-
ralitate complet diferite de cele din cel de-al treilea plan. O oră
pentru noi pare doar câteva secunde acolo.
Energiile din cel de-al patrulea plan au o frecvenţă de vibraţie
mult mai înaltă decât cele din cel de-al treilea plan. De fapt, ele se
mişcă mai rapid decât poate percepe ochiul uman. Atunci când se
adaptează la cel de-al patrulea plan, spiritele pot controla mult mai
uşor esenţa luminii şi a vibraţiei.
Toate simţurile sunt amplificate în cel de-al patrulea plan, iar
spiritele din această lume continuă să se hrănească. Esenţa mascu­
lină şi cea feminină continuă să existe în acest plan (inclusiv în al
cincilea), iar spiritele continuă să aibă relaţii aici.

143
144* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Spiritele din cel de-al patrulea plan îşi continuă accelerat pro­
cesul de învăţare. Această lume este împărţită în secţiuni în care
ele pot învăţa despre energiile din primul, al doilea şi al treilea
plan. De asemenea, ele pot învăţa aici cum să îi influenţeze pe
oamenii din cel de-al treilea plan. Mulţi ghizi spirituali foarte
evoluaţi provin din acest plan. Prin asistarea oamenilor din cel
de-al treilea plan, spiritele din cel de-al patrulea plan îşi pot con­
tinua creşterea spirituală, obţinând astfel energia necesară pentru
a merge mai departe.

MOARTEA ESTE DOAR UN ÎNCEPUT


Atunci când ajungem în cel de-al patrulea plan, noi vedem din-
tr-odată mii de culori. Percepţia noastră este mult amplificată şi
toate simţurile sunt intensificate. Totul se accelerează aici. Moartea
fizică nu reprezintă un sfârşit, ci o simplă schimbare a vibraţiei
sufletului nostru.
Atunci când ieşim din energia tridimensională, timpul dispare.
Pe Pământ, timpul este o binecuvântare, întrucât ne spune când
trebuie să ne întoarcem acasă. Bătrâneţea este o binecuvântare, dar
noi nu ne dăm seama de acest lucru, din cauza fricii noastre de
degradare şi de moarte.
Adeseori, atunci când oamenii îmbătrânesc, se produce un
fenomen ciudat: ei devin mult mai conştienţi de mortalitatea lor
şi se întorc la religie. De regulă, este vorba de religia în care au fost
educaţi când erau mici, dar pe care au respins-o în cea mai mare
parte a vieţii.
Motivul este că cei mai mulţi dintre oameni se tem de judecata
lui Dumnezeu. Ei ştiu că atunci când vor muri, vor trebui să răs­
pundă pentru viaţa pe care au dus-o. Cel care îi va judeca însă nu
va fi un Dumnezeu paternalist care stă pe un tron, ci ei înşişi. Şi nu
există critic mai mare decât propriul sine!
Iubirea perfectă care creează Universul ştie totul despre tine.
E a ştie cum ai fost tratat când erai copil, cum te-ai simţit în fiecare
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 145

clipă a vieţii tale. Ea te tratează cu o compasiune absolută şi te


iubeşte necondiţionat.

SPIRITELE RĂTĂCITE
Unii oameni mor conştienţi de faptul că nu au trăit o viaţă sufi­
cient de morală. In consecinţă, mulţi dintre ei se tem să pătrundă
în lumina creaţiei, pentru a nu fi judecaţi. Unii au făcut lucruri
rele pe Pământ sau au murit tragic, aşa că simt că viaţa lor nu s-a
încheiat. Alte spirite refuză să pătrundă în lumina lui Dumnezeu
din cauza sistemelor lor de convingeri. Toate aceste spirite rămân
captive temporar între planurile trei şi patru, fiind cunoscute sub
numele de „spirite rătăcite”.
De regulă, spiritele rătăcite au anumite probleme de rezol­
vat sau anumite afaceri neîncheiate. Dacă vor reuşi să şi le rezolve,
ele vor trece instantaneu în lumina lui Dumnezeu. Să spunem că
cineva se sinucide şi devine un spirit rătăcit. El ar dori să le spună
părinţilor săi că îi iubeşte şi că îi pare rău pentru ce a făcut. Până
când va reuşi să le transmită acest mesaj, el va rămâne între cele
două lumi. Dacă ar reuşi să treacă însă în lumină, să îşi depăşească
frica şi să meargă mai departe, el le-ar putea transmite iubirea sa
părinţilor săi într-o manieră mult mai eficientă, ca un înger păzitor
sau ca un ghid spiritual din cel de-al patrulea plan.
Spiritele rătăcite trăiesc într-o lume în care timpul nu există.
Este posibil ca un spirit decedat în anul 1814 să apară în pre­
zent fară să ştie cât timp a trecut pe Pământ. Mai devreme sau
mai târziu, aceste spirite îşi regăsesc calea către Creator. Niciun
spirit nu este uitat vreodată. După ce lumina Creatorului le vindecă
sufletul rănit, aceste spirite ajung la rândul lor în cel de-al patrulea
plan al existenţei.
Unii vindecători au capacitatea de a trimite spiritele în lumina
lui Dumnezeu. în acest scop, ei se folosesc de propriul lor portal
spiritual. Un spirit trimis în lumina lui Dumnezeu este ajutat astfel
să ajungă în cel de-al patrulea plan, unde îşi poate continua procesul
146* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

de învăţare şi de creştere spirituală, spiritele rătăcite sunt aproape


întotdeauna spirite tinere, care mai au mult de învăţat şi de crescut.
De regulă, atunci când un spirit este trimis în lumina lui
Dumnezeu de către un vindecător, mai multe astfel de spirite sunt
trimise prin respectivul portal, uneori chiar cu miile.
Unii vindecători încearcă să rezolve afacerea neterminată a spi­
ritului rătăcit, în timp ce alţii o ignoră, conştienţi că spiritul o va
putea rezolva mult mai uşor după ce va pătrunde în lumina lui
Dumnezeu.

Posesiunea
D at fiind că au sufletul rănit, lumina interioară a spiritelor rătă­
cite este foarte redusă, aşa că ele sunt atrase de lumina oamenilor
vii. Atunci când se ataşează de cineva, ele îl secătuiesc pe acesta de
energie şi îl fac să devină iritabil. Uneori, ele fac diverse activităţi
pentru a-i speria pe oameni, hrănindu-se apoi cu energia fricii lor.
Unii oameni receptează mult mai uşor energia unui spirit rătă­
cit în fiinţa lor, ajungând să acţioneze foarte straniu. Astfel de situ­
aţii sunt numite posesiuni totale sau parţiale. Acesta este unul din
motivele pentru care spiritele rătăcite trebuie trimise în lumina
lui Dumnezeu.
Experienţa m-a învăţat însă că unii vindecători confundă
viruşii, bacteriile şi paraziţii cu spiritele rătăcite şi cu implanturile
extraterestre. Ei cred că cineva este posedat, deşi în corpul său nu
există decât un agent patogen. In final, ei declară: „Am lucrat cu un
client posedat. Am trimis spiritul respectiv în lumină, dar acesta nu
a plecat.”
In realitate, ei au de-a face cu un virus suficient de inteligent
pentru a-şi schimba energia. Un virus deturnează ADN-ul unei
celule şi o posedă efectiv. La fel ca spiritele rătăcite, viruşii inva­
dează corpul fizic, dar afectează complet diferit persoana. în final,
vindecătorii lipsiţi de experienţă ajung să declare: „Toţi cei cu care
lucrez sunt posedaţi. Există spirite negative pretutindeni!”
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 147

Cel mai probabil, ei au de-a face cu o infecţie virală care se


transmite de la un om la altul. Personal, am descoperit că foarte
mulţi oameni au în corpul lor virusul Epstein-Barr, pe care vin­
decătorii îl confundă cu alte lucruri. De asemenea, foarte mulţi
oameni confundă paraziţii cu spiritele rătăcite. Persoana infestată
cu paraziţi primeşte mesajul „Sunt mâncat de viu”, iar vindecătorul
crede că ea este atacată de o entitate spirituală.
încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au suspectat că bolile
sunt generate de organisme invizibile sau de alte forţe. Chiar şi după
ce microbii au devenit vizibili la microscop, au continuat să treacă
sute de ani până când oamenii au acceptat faptul că aceste creaturi
infime îi pot îmbolnăvi. Teoria conform căreia microorganismele
pot fi cauze ale bolilor a fost extrem de controversată atunci când a
apărut, deşi stă la baza multor aspecte ale medicinei modeme.
în secolul XIX, oamenii de ştiinţă nu credeau că viruşii sau bac­
teriile pot cauza boli sau că pot fi transferate printr-un simplu con­
tact fizic. A fost nevoie de un om cu o intuiţie foarte dezvoltată şi cu
foarte mult curaj pentru a declara că microorganismele erau trans­
mise prin contactul cu mâinile murdare ale medicului! Acest om a
fost Ignaz Philipp Semmelweis, primul doctor din lume care a suge­
rat că medicii trebuie să îşi spele mâinile cu o soluţie de hipoclorit
înainte de a lucra cu pacienţii. El nu a putut aduce nicio dovadă în
sprijinul ipotezei sale, aşa că aceasta a fost respinsă din start. Abia
după moartea sa a fost ea acceptată pe scară largă, tehnica recoman­
dată de el devenind o practică larg răspândită în rândul medicilor.
Cum i-a venit acestui om ideea că microorganismele pot fi trans­
mise în acest fel, că ceva care nu poate fi văzut, gustat, atins sau
mirosit se poate transmite totuşi printr-un contact fizic? Aşa este:
cea care l-a ajutat să înţeleagă a fost intuiţia sa! La fel ca mediu-
mii intuitivi moderni care sunt ridiculizaţi în zilele noastre, şi acest
doctor a fost ridiculizat la vremea sa pentru intuiţia sa.
Toate acestea arată de ce este atât de important să punem între­
bări atunci când ne aflăm în spaţiul personal al unei alte persoane
pentru a face o lectură psihică sau o vindecare.
148* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Dacă există foarte multe spirite rătăcite care invadează încon­


tinuu o casă sau o zonă, verifică dacă nu există un portal, iar dacă
acesta există, mută-1 într-un loc în care să devină inofensiv (vezi
pagina 88).
Dacă problema este cauzată de un vortex (vezi pagina 83),
încarcă-1 cu o energie pozitivă.

SPIRITELE CĂZUTE
Cu foarte mult timp în urmă, un grup de spirite a decis ca
odraslele lor din cel de-al treilea plan să se întoarcă acasă, forţân-
du-le să transceandă în cel de-al cincilea plan. De bună seamă, ele
au încălcat astfel Legea Liberului Arbitru, iar capacitatea lor cre­
atoare a dispărut, deşi ele şi-au mai păstrat anumite puteri inferi­
oare. Chiar şi astăzi, ele continuă să creadă însă că dacă se vor aduna
suficiente spirite, ele vor putea încălca Legea Liberului Arbitru. Ei
bine, aceste spirite se află chiar acum pe planeta noastră, recrutând
noi spirite care să gândească la fel ca ele. Aceste fiinţe sunt numite
„spirite căzute”.
Strămoşii noştri le numeau „demoni”. Aceste spirite pot
pătrunde în cel de-al treilea plan şi pot agita apele aici, dar le vine
greu să iasă din el odată intrate. Sunt fiinţe foarte puternice, dar
nimeni nu este mai puternic decât Creatorul. Un maestru trezit
le poate comanda spiritelor căzute să plece, iar acestea nu se pot
Dpune dacă el foloseşte numele lor sacre.
Unii oameni încearcă să trimită aceste fiinţe în lumina lui
dumnezeu, dar într-o manieră cam pasivă, care nu dă rezultate
foarte bune. Comanda în această direcţie trebuie să fie foarte fermă:
„Creatorule! Trimite acest spirit în lumină”, şi trebuie să fie rostită cu
autoritate, cu putere şi cu multă convingere.
Una dintre cursantele mele a intrat în contact cu un astfel de
spirit chiar la cursul meu. Mi-am dat imediat seama că avea difi­
cultăţi cu meditaţia, şi când am întrebat-o ce face, mi-a spus că i-a
transmis iubire unui spirt malefic timp de mai bine de o oră, astfel
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 149

încât acesta să plece în lumină, dar nu a obţinut rezultatele scon­


tate! De aceea, se simţea extrem de frustrată. I-am explicat că spiri­
tul îi respingea iubirea şi că trebuia să îl trimită în lumină cu forţa.
Am lansat apoi comanda de a afla numele sacru al spiritului, după
care am comandat trimiterea lui în lumina lui Dumnezeu, vizuali­
zând aspirarea lui prin portalul meu spiritual şi asigurându-mă că îl
parcurge până când ajunge în lumină.
Spiritele căzute şi o parte din cele rătăcite încearcă să ripos­
teze atunci când le trimiţi în lumină. Ele doresc să te atragă într-un
conflict, dar cel mai bine este să eviţi acest lucru. De fapt, şi mai
bine este să nu discuţi nimic cu ele. De asemenea, aceste spirite pot
proiecta forme ciudate şi pot spune măscări, încercând să te sperie.
De aceea, trebuie să fii puternic, clar şi ferm atunci când asişti la
aspirarea lor printr-un portal şi trimiterea lor în lumina creaţiei.

T rim iterea u n u i sp ir it c â z u t î n l u m i n a lu i D u m n e z e u

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda fermă (nu pe un ton de rugăminte):
„Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, comanda este să
aflu numele sacru al acestei fiinţe. ”

2. Aşteaptă ca vibraţia numelui sacru al spiritului căzut să


ajungă la tine, iar apoi foloseşte-te de ea pentru a da
o a doua comandă: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca [numele sacru al spiritului căzut] să fie
trimis în lumina lui Dumnezeu. îţi mulţumesc. S-a împli­
nit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

3. Nu te certa cu spiritul căzut. Acesta trebuie să se ducă


în lumina lui Dumnezeu, aşa cum ai comandat, întrucât
tu eşti o scânteie din Dumnezeu.

4. Asistă la aspirarea spiritului căzut în portalul tău spiri­


tual şi la parcurgerea lui până când ajunge în lumina
150* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

lui Dumnezeu. Continuă să îl contempli până când se


transformă complet în lumină.

5. Atunci când consideri că experienţa s-a încheiat, clă-


teşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi
conectat cu aceasta.

UNIREA PLANURILOR PRINTR-O PUNTE


DE LEGĂTURĂ
Undele cerebrale teta alcătuiesc o punte de legătură între pla­
nurile existenţei. Atunci când ne aflăm în starea teta, noi suntem
mult mai conştienţi de energiile spirituale. Acest lucru este ade­
vărat îndeosebi atunci când dormim şi când visăm. Personal, am
comunicat cu multe tipuri de energii spirituale în acest fel, dar nu
am atins niciodată vreo astfel de energie în plan fizic până într-o
noapte pe care am petrecut-o în New Delhi, India.
La sfârşitul unei zile în care am predat încontinuu m-am dus la
culcare şi am visat că o indiancă frumoasă pluteşte deasupra mea.
u îi puteam vedea decât jumătatea superioară a corpului. In visul
leu, am prins partea de jos a esenţei sale spirituale, care era ca o
aţă, şi am ţinut-o strâns. Nu ştiu nici astăzi de ce am făcut acest
Aicru, dar de îndată ce l-am făcut, m-am trezit.
M i s-a întâmplat nu o dată să mă trezesc din somn şi să con­
stat că anumite spirite plutesc deasupra mea, dar de această dată
aveam mâinile încleştate în jurul acestui spirit, ţinându-1 strâns, de
parcă de acest lucru ar fi depins însăşi viaţa mea. Indianca plutea
deasupra mea ca un zmeu în bătaia vântului, încercând să scape din
strânsoarea mea şi devenind din ce în ce mai speriată.
L-am trezit pe Guy şi i-am spus:
- Repede, aprinde lumina!
Când lumina a umplut camera, am văzut că ţineam de mijloc
o indiancă frumoasă. Restul imaginii sale se destrăma precum
A l p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 151

fantoma Casper1. Era ca şi cum aş fi reuşit să unesc între ele pla­


nurile, trăgând acest spirit din cel de-al patrulea în cel de-al treilea
plan. Fata încă se mai lupta, disperată să scape. I-am dat drumul şi
ea a zburat ca din puşcă din cameră.
Am prins o stafie cu mâinile goale. Ce experienţă de necrezut!

ADN-UL SPIRITUAL
Cel de-al patrulea plan ne permite accesul la strămoşii noştri,
în forma lor spirituală. Unii vindecători intuitivi învaţă să creeze
o deschizătură pentru a-i vindeca pe oameni cu ajutorul acestor
spirite ale strămoşilor. Şamanii şi vracii invocă adeseori spiritele şi
strămoşii pentru a-i ajuta în procesul de vindecare. Ei aplică înţe­
lepciunea strămoşilor şi le oferă clienţilor lor plantele medicinale
sugerate de aceştia. In acest fel, ei creează o ecuaţie între al doilea,
al treilea şi al patrulea plan al existenţei. Atunci când un copil al
maeştrilor înţelege cel de-al patrulea plan al existenţei, el atinge
practic nivelul unui şaman. Vindecătorii care înţeleg energia vin­
decătoare specifică din cel de-al patrulea plan sunt limitaţi însă de
obligaţiile conştiinţei, care face parte integrantă din acesta.
Atunci când copiii maeştrilor ajung în cel de-al patrulea plan
între două vieţi, ei învaţă nu doar de la strămoşii lor, ci şi de la des­
cendenţii lor din cel de-al treilea plan, care continuă să trăiască pe
Pământ. Este suficient ca un strămoş din cel de-al patrulea plan
să ne privească viaţa la un moment dat pentru a afla ce învăţăm
din experienţele trăite aici. înţelegerea faptului că viaţa ta poate fi
examinată inclusiv de alţii îţi schimbă în mod evident perspectiva.
Atunci când Dumnezeu mi-a spus că viaţa mea va fi ca o carte des­
chisă şi că multe spirite o vor folosi ca referinţă, am înţeles imediai
că trebuie să îmi schimb modul de a trăi.
Ce anume nu funcţionează în viaţa ta? Este posibil ca acest
blocaj să fie generat chiar de ADN-ul tău, fară ca tu să ştii acest

1Personaj din două filme pentru copii. (n. tr.)


1 5 2 * CE L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

lucru. De aceea este atât de important să afli cine au fost strămoşii


care ţi-au transmis acest ADN.

Strămoşii noştri şi moştenirea lor


ADN-ul nostru păstrează amintirile tuturor strămoşilor din
linia noastră genetică. Aceste înregistrări conţin o cunoaştere
incredibilă şi le pot transmite urmaşilor caracteristici precise. Spre
exemplu, atunci când un strămoş a lăsat în ADN-ul său numeroase
convingeri negative, acestea se manifestă de regulă printr-o sin­
gură persoană din familie. Aceasta are o casă dezordonată sau se
îngraşă foarte mult, din cauza convingerilor pe care le-a moştenit.
Gândurile toxice din corp generează acumularea de celule grase.
Oamenii de ştiinţă pretind că 80% din ADN este o „umplu­
tură”. După părerea mea, aceste 80 de procente conţin o cunoaştere
vastă. Dacă va fi înţeleasă, aceasta ne va conferi capacitatea de a face
lucruri absolut uimitoare.
Cu toţii avem un cod ADN, care nu ne spune atât de mult ce
suntem, cât cine suntem. Identitatea noastră depinde de toate expe­
rienţele pe care le-au trăit înaintea noastră strămoşii noştri, iar noi
utem avea acces la această cunoaştere.
Cine au fost strămoşii noştri? înainte de toate, ei au fost nişte
jpravieţuitori care ştiau cum să meargă mai departe. Erau progra­
maţi ca indiferent ce se întâmpla în viaţa lor, să supravieţuiască. De
aceea este atât de puternic instinctul de supravieţuire din ADN-ul
nostru. Unii strămoşi au fost lideri, iar alţii i-au urmat pe alţii, aşa
că ai de ales. Unii au descoperit că iubirea altor oameni este mult
prea dureroasă, aşa că au învăţat să nu iubească pe nimeni. Alţii au
învăţat că singurul lucru care îi ajută să reziste este iubirea.
Eu cred că o mare parte din personalitatea noastră actuală
depinde de ceea ce au făcut înainte strămoşii noştri. Spre exemplu,
eu nu am crescut împreună cu tata, dar totuşi am moştenit anumite
caracteristici genetice de la el. La început nu mi-a plăcut această
idee, căci tata are nişte atribute după care nu mă omor. în mod
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 153

natural, nu mi-am dorit niciodată să manifest caracteristicile sale


negative, dar când am meditat asupra liniei mele genealogice, am
constatat că există destule lucruri bune din care pot alege.
Unul din lucrurilc de care sunt foarte sigură este că am venit în
această lume manifestând bunătatea la nivel genetic. Tata este un
om foarte bun, dar mama are un material genetic complet diferit.
Convingerea mea este că cele care sunt transmise sunt întotdeauna
caracteristicile genetice cele mai puternice, iar în cazul meu bună­
tatea a prevalat.
Tata m-a învăţat să muncesc din greu, această tendinţă fiin-
du-i transmisă de strămoşii săi de-a lungul foarte multor generaţii.
Părinţii şi bunicii săi au fost oameni buni şi puternici, care au trăit
în condiţii dificile. Stră-străbunica mea a fost o moaşă din Utah.
Toată viaţa am dormit cu tălpile ieşite de sub pătură, la fel ca
tata. Nu am aflat acest lucru decât recent.
Ori de câte ori am posibilitatea, prefer să mă plimb cu picioa­
rele goale. Atunci când mi-am cercetat linia genealogică, am găsit
nenumărate bunici cărora le plăcea acelaşi lucru.
Nu am ştiut niciodată cât sânge nativ american am până când
nu mi-am făcut un test care mi-a spus proporţia de A DN euro­
pean, asiatic, african şi nativ american. Cu această ocazie, am des­
coperit că eram parţial nativ americană şi restul europeană, exact
aşa cum mi-a spus mama.
Reflectând, mi-am dat seama că am o gândire foarte apropi­
ată de cea a nativilor americani. Deşi nu am decât un crâmpei de
ADN nativ american, mi-am crescut familia ca pe un trib. Chiar
şi astăzi, ne ajutăm unii pe alţii cu tot ce putem. Atunci când s-a
născut nepoata mea Jenaleighia, întreaga familie a avut grijă de ea.
Cu toţii ne dorim ca membrii familiei noastre să rămână apropiaţi
şi uniţi, la fel ca un trib.
înainte de a-1 cunoaşte pe Guy, m-am mutat de 39 de ori. De
atunci, nu m-am mutat decât de trei ori în 17 ani, dar am călătorit
de nenumărate ori pe întregul glob. Chiar dacă mă plâng uneori
de toate aceste călătorii, adevărul este că ori de câte ori ajung la o
154 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

destinaţie nouă, îmi pun o floare într-o vază, îmi atârn pălăria în
cuier şi mă simt ca la mine acasă. De unde provine această „ener­
gie a călătoriei”? Din ADN-ul meu! îmi place să mă mut din-
tr-un mediu în altul, la fel cum au făcut strămoşii mei europeni şi
nativ-americani.
Foarte multe sentimente s-au adunat în aura acestei planete
în urma emoţiilor puternice trăite de generaţiile de dinaintea
noastră. Lucrul cu convingerile ne poate ajuta să ne eliberăm de
aceste sentimente, nu doar pe noi înşine, ci întreaga noastră linie
genealogică.
Acesta este motivul pentru care noi practicăm lucrul cu con­
vingerile: pentru a ne elibera strămoşii de emoţiile negative pe care
le-au experimentat în timpul vieţii, astfel încât să nu mai poarte
această povară în lumea spiritelor din cel de-al patrulea plan, ca
urmare a conexiunilor cu ADN-ul nostru.

Lucrul cu convingerile pentru eliberarea


strămoşilor
Atunci când interacţionăm cu energiile din cel de-al patrulea
}lan, noi interacţionăm cu ADN-ul nostru viitor, care este repre­
zentat de copiii noştri, şi cu ADN-ul nostru din trecut, care este
eprezentat de strămoşii noştri. Prin schimbarea programelor din
ADN-ul nostru, noi îi ajutăm inclusiv pe strămoşii şi pe copiii
noştri să progreseze către etapa următoare a dezvoltării lor.
Atunci când progresăm în plan spiritual, această influenţă
genetică influenţează întregul A D N al liniei noastre genealogice,
fiind transmisă în trecut şi în viitor. Cu alte cuvinte, dacă noi învă­
ţăm ceva important, strămoşii noştri din cel de-al patrulea plan
învaţă acelaşi lucru.
Ori de câte ori lucrăm cu convingerile, noi înlocuim astfel
convingerile multor generaţii de strămoşi. Dacă l-am întreba pe
Creator cât de departe merge în trecut o anumită convingere, este
foarte posibil ca el să ne răspundă: „De-a lungul a 12 generaţii.”
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 155

Aşa cum se ştie, câmpul morfogenetic este o semnătură ener­


getică a cunoaşterii care influenţează ADN-ul şi îi spune ce să
facă. El le spune celulelor unui copil câte picioare şi câte mâini
trebuie să aibă acesta. De asemenea, câmpul morfogenetic con­
ţine amintiri genetice ancestrale care merg înapoi de-a lungul a
cel puţin şapte generaţii. în consecinţă, dacă dorim să creăm o
schimbare în memoria noastră ancestrală, noi trebuie să coman­
dăm această schimbare pentru şapte generaţii anterioare şi ulteri­
oare momentului în care persoana respectivă este copil în pântecul
mamei sale.

C rearea u n e i s c h im b ă r i la n iv e l u l
ENERGIEI NOASTRE ANCESTRALE

Virtuţi necesare: compasiunea şi bunătatea.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca acestei persoane să îi fie transmisă o
stare de iubire încă de când era copil în pântecul mamei
sale, cu şapte generaţii înainte şi după. îţi mulţumesc.
S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. înalţă-te şi asistă la iubirea necondiţionată a Creatorului


care înconjoară acest copil în pântecul mamei sale,
indiferent dacă este vorba de tine, de propriul tău copil
sau de părinţii tăi.

3. Asistă la momentul în care iubirea lui Dumnezeu umple


pântecul matern, învăluind fătul şi eliminând toate otră­
vurile, toxinele şi emoţiile negative, de-a lungul a şapte
generaţii anterioare şi ulterioare.

4. înconjoară persoana cu iubire de-a lungul întregii sale


vieţi, şi chiar după aceasta.
156 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

5. Clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi


conectată cu ea.

Nivelul genetic şi strămoşii


Nivelul genetic al lucrului cu convingerile este direct legat de
cel de-al patrulea plan. El constă în codul genetic al strămoşilor şi în
programele genetice ale ADN-ului. Acestea există în cel de-al patru­
lea plan ca o inteligenţă autentică, controlată de Legea ADN-ului.
In înregistrarea A D N există:

• Convingerile genetice active în viaţa noastră, care pot avea


efecte pozitive sau negative.
• Convingerile genetice latente. Dacă sunt activate, acestea
pot acţiona în favoarea sau în detrimentul tău.

Atunci când facem vindecări, noi influenţăm 94-96% din pro­


cesul de vindecare prin convingerile noastre. Persoana pe care o
vindecăm nu trebuie să creadă decât în proporţie de 4-6% că acest
lucru este posibil.
Dacă ai lucrat suficient de mult cu convingerile unei persoane,
tu începi să accepţi posibilitatea că aceasta se va vindeca. O şedinţă
de lucru cu convingerile poate crea posibilitatea unei vindecări
timp de numai zece minute, dar persoana în cauză se poate vindeca
în acest interval de timp.
Atunci când asişti la o vindecare, cel mai bine este să te înalţi
până la Dumnezeu şi să discuţi cu acesta pentru a afla cum a reac­
ţionat corpul clientului la vindecarea realizată de tine.
Intreabă-1 pe Creator:
- A acceptat vindecarea?
-D a.
- în ce proporţie?
- Foarte puţin.
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 157

In acest caz, continuă să lucrezi cu convingerile, iar apoi fa o


nouă vindecare. In final, întreabă-1 din nou pe Dumnezeu:
- In ce proporţie a acceptat vindecarea?
- Circa 50%.
In acest caz, este posibil ca persoana să fie complet vindecată.
In cazul în care creăm posibilitatea ca o vindecare să se poată
petrece, noi producem o schimbare. Cu ajutorul Creatorului, ne
putem întoarce pentru a schimba trecutul. Spre exemplu, dacă
aş lucra cu o persoană diabetică, constatând că această boală este
cauzată de o predispoziţie genetică, aş putea lucra cu convinge­
rile persoanei legate de diabet, dar cheia procesului de vindecare
ar fi în acest caz întoarcerea la primul strămoş care s-a îmbolnăvit
de diabet, schimbând astfel trecutul. Intr-o manieră similară, dacă
cineva este bolnav de cancer, noi îi putem schimba predispoziţia
către această boală întorcându-ne la punctul de origine genetică al
bolii, să spunem cu patru generaţii în urmă, schimbând astfel ano­
malia produsă în ADN-ul strămoşului persoanei cu care lucrăm.

R epararea u n u i d e f e c t g e n e t ic

în cazul în care cunoaştem fişa genetică a unui pacient,


noi îi putem identifica un defect genetic, întorcându-ne
în punctul în care acesta a fost creat de un strămoş.
Dumnezeu poate schimba apoi acest defect, prin folosirea
ADN-ului uneia din celelalte linii genealogice. După schim­
barea defectului, noua energie este readusă în momentul
prezent.

Această metodă a dat rezultate foarte bune asupra bebe­


luşilor asupra cărora am folosit Terapia Teta.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
158* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

condu-mă înapoi în timp până la crearea acestui defect


genetic. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a
împlinit.”

2. Asistă la întoarcerea în timp până la crearea defectului


genetic.

3. Asistă la schimbarea defectului genetic prin folosirea


unei alte linii genealogice şi la aducerea acestei energii
înapoi în momentul prezent.

4. Asistă la integrarea noilor schimbări în corpul persoa­


nei tratate, la nivelul tuturor celulelor, până când corpul
devine puternic.

5. După încheierea procesului, clăteşte-te cu energia celui


de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Reactivarea informaţiilor ancestrale


Noi putem schimba convingerile genetice evidente, dar ce
putem spune despre cele pe care nu le cunoaştem, sau despre atri­
butele pe care ne-am dori să le trezim şi să le integrăm?
Ne putem întoarce noi în viaţa unui strămoş, pentru a ne activa
în viaţa actuală anumite atribute pozitive ale acestuia? La urma
urmelor, aceste informaţii există deja - adormite - în ADN-ul
nostru. Ne putem întoarce noi pentru a ne înţelege strămoşii într-o
manieră mai profundă, revenind cu capacităţi pe care ei le-au
învăţat de-a lungul multor ani? Da, căci şi acestea există deja în
A D N -ul nostru, aşteptând doar să fie trezite. Noi putem readuce
aceste energii în momentul prezent, astfel încât să beneficiem de
atributele strămoşilor noştri, chiar dacă nu le-am creat noi înşine.
Tu ai moştenit deja anumite atribute (cele care sunt foarte
evidente), dar este oare posibil să te întorci înapoi în timp şi să
îţi cunoşti mai bine strămoşii, întorcându-te cu calităţi pe care ei
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 159

le-au învăţat de-a lungul unei întregi vieţi? Aceste calităţi rezidă
într-o stare latentă în ADN -ul tău, aşa că ele pot fi readuse în
momentul prezent.
Ceea ce contează este să deosebim convingerile şi atributele
ancestrale care ne sunt benefice de cele care ar putea acţiona în
detrimentul nostru. In acest fel, le putem trezi pe cel pozitive şi le
putem schimba pe cele negative.
întoarcerea şi reactivarea atributelor strămoşilor te pot ajuta
să economiseşti foarte mult timp, ferindu-te de foarte multe pro­
bleme. Personal, mi-am reactivat în acest fel virtutea bravurii, întru­
cât mi se părea că îmi lipseşte. Unii oameni mă consideră foarte
bravă, dar în realitate nu sunt înzestrată decât cu curaj. Am fost
întotdeauna capabilă să îmi înfrunt temerile şi să merg mai departe,
dar mi-am dorit să nu mă mai tem deloc, adică să fiu bravă. Prin
urmare, Dumnezeu m-a condus înapoi în timp, iar eu mi-am reac­
tivat această calitate pornind de la strămoşii mei care au avut-o.
Acum sunt în etapa în care o integrez în viaţa mea. Am ajuns astfel
să fac foarte multe lucruri fară a mă mai teme deloc. Mi-am propus
să fac acest lucru şi chiar îl fac.
Am încredere în răspunsurile pe care le primesc de la Dumnezeu
şi de la intuiţia mea, dar continui să practic şi testările energetice,
căci acestea transcend mintea egotică şi îmi transmit ce se întâmplă
direct la nivelul minţii mele subconştiente. Egoul ne poate fi pri­
eten, dar şi duşman. Uneori trebuie să îl controlăm, dacă dorim să
putem lucra cu noi înşine. Există vindecători care se declară per­
fecţi, considerând că nu mai trebuie să lucreze cu ei înşişi. în ceea
ce mă priveşte, atunci când voi atinge perfecţiunea, voi şti proba­
bil acest lucru. De fapt, acesta este un oximoron, întrucât noi chiar
suntem deja perfecţi aşa cum suntem: avem boala perfectă, afecţi­
unea perfectă, forma perfectă etc. Ceea ce putem face totuşi este să
lucrăm cu noi înşine pentru a deveni oameni mai buni.
Toţi oamenii au un ego, lucru valabil şi pentru strămoşii noştri.
Eu cred că este posibil să ne conectăm cu strămoşii noştri prin
intermediul meditaţiei, creând rezultate pozitive de-a lungul acestui
160 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

proces, dar trebuie să procedăm cu cea mai mare atenţie. Atunci


când ne proiectăm în viaţa unui strămoş pentru a ne întoarce cu
anumite atribute pozitive ale acestuia, nu trebuie să aducem cu noi
şi egoul său negativ.
Un alt lucru pe care îl putem face este să călătorim prin lume
pentru a ne recupera astfel amintirile din diferite momente şi locuri.
Dacă simţim că o amintire genetică are tendinţa să fie reactivată,
noi trebuie să ne înălţăm şi să comandăm ca numai informaţiile
benefice să rămână, filtrând astfel energiile negative.
Dacă dorim să ne reactivăm atributele pozitive ale strămoşilor
noştri, noi putem folosi o tehnică de creare a unei reţele de cristale,
cu scopul de a reactiva atributele pozitive care rezidă adormite în
ADN -ul nostru, amplificându-le în viaţa noastră.

Refeaua cristalelor

O reţea de cristale reprezintă o meditaţie ghidată ce folo­


seşte cristale aranjate în jurul corpului. Ea este un bun exemplu de
combinare a cristalelor din primul plan cu energiile din cel de-al
patrulea plan ale ADN-ului ancestral. La origini, a fost concepută
pentru regresiile în vieţile anterioare, dar nu a trecut mult şi cei
regresaţi într-o viaţă anterioară s-au trezit ancoraţi în alte epoci şi
locuri în timp ce reveneau în prezent. In consecinţă, am învăţat să
îi conducem pe oameni până la sfârşitul unei vieţi şi să rezolvăm
toate problemele generate de aceasta prin iniţierea şi finalizarea
meditaţiei la nivelul celui de-al şaptelea plan. Succesul a fost atât
de deplin încât am început să folosim reţelele de cristale pentru
multe alte scopuri.
Cursanţii Terapiei Teta învaţă cum să descopere aspectele
negative pe care li le-au transmis strămoşii lor în cadrul cursului
de „Relaţii cu lumea”, în care lucrează cu convingerile lor. Reţeaua
de cristale la care facem referire aici este însă diferită, în sensul că
ne ajută să căutăm aspectele pozitive pe care ni le-au transmis stră­
moşii noştri.
A l p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 161

Fă o pauză şi notează pe o foaie de hârtie aspectele pozitive


din viaţa ta actuală. Pe care ţi le-ai dori într-o mai mare măsură? Pe
care ai dori să le amplifici? Iţi doreşti să fii mai bun, sau mai atent
cu semenii tăi?
Atunci când cineva face o regresie într-o viaţă anterioară şi se
foloseşte de o reţea de cristale pentru a obţine informaţii din trecut,
acest lucru nu înseamnă automat că experienţa sa va fi legată de
o viaţă anterioară a sa. Adeseori, el retrăieşte o experienţă a unui
strămoş de-al său. Noi facem parte integrantă din Atanaha, „Tot-
Ceea-Ce-Există”, aşa că dacă ne dorim să cunoaştem şi să expe­
rimentăm amintirile unei alte persoane care a trăit pe Pământ, eu
cred că acest lucru este posibil. Aceste încarnări nu reprezintă însă
numai experienţe umane în cel dc-al treilea plan, ci mult mai mult.
Spre exemplu, este posibil ca într-o altă încarnare să fi fost un înger
şi să-i fi ajutat pe oameni în acea ipostază, care reprezintă o experi­
enţă din cel de-al cincilea plan.
Tu ce atribute îţi doreşti să fi moştenit de la strămoşii tăi? Dacă
îţi doreşti empatie şi iubire necondiţionată, ar trebui să te proiec­
tezi în experienţa unui strămoş care a experimentat acest calităţi la
vremea lui. Dacă doreşti, te poţi proiecta chiar în urmă cu 2.000 de
ani, spre exemplu în epoca lui Christos. Nu este exclus să descoperi
că în memoria ADN-ului tău există amintiri incredibile, de pildă
că printre strămoşii tăi s-au numărat oameni absolut uimitori şi
mari profeţi.

O REŢEA DE CRISTALE PENTRU IDENTIFICAREA


INFORMAŢIILOR ANCESTRALE

în această meditaţie cu cristale ne folosim de un cristal de


cuarţ tăiat în forma specială a unei Stele a lui David. Dacă
nu dispui de un astfel de cristal, poţi folosi un cuarţ trans­
parent obişnuit sau un opal.
1 6 2 * C E L E ŞA P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Acest exerciţiu include întotdeauna două persoane: prac­


ticantul şi clientul. Nu îl practica niciodată singur. Prezenţa
unei alte persoane alături de tine te va face să te simţi în
siguranţă. De altfel, vei avea nevoie de un ghid care să te
călăuzească şi să se asigure că progresezi cu meditaţia şi
că extragi informaţiile cele mai adecvate.

Atunci când te foloseşti de cristale pentru a extrage infor­


maţii, trebuie să te eliberezi întotdeauna de amintirile din
alte vieţi asociate cu ele, căci se poate produce o confuzie
între amintirile pietrei şi cele pe care doreşti să le vizuali­
zezi tu. Din cauza vibraţiei mai lente a moleculelor pietrei,
această eliberare nu poate dura mai mult de o oră, după
care amintirile pietrei revin. înalţă-te în cel de-al şaptelea
plan (vezi paginile 15-17) şi cere să eliberezi pietrele de
amintirile pe care le conţin.

Ori de câte ori te întorci în timp pentru a lucra cu amintirile


ancestrale, foloseşte-ţi numele spiritual. Acest lucru te va
ajuta să accesezi arhivele care conţin amintirile strămoşi­
lor tăi.

Atunci când descarci virtuţi ancestrale, este posibil să ţi se


pară că îţi experimentezi propria viaţă anterioară.

1. Clientul stă culcat, cu capul către sud, pentru a se


conecta astfel cu o energie psihică mai puternică.

2. Practicantul stă lângă capul clientului, deasupra creş­


tetului capului acestuia, iar în măsura în care clientul se
simte confortabil atunci când este atins, îşi plasează
ambele mâini pe capul acestuia. Prin această atingere,
clientul îşi împărtăşeşte informaţiile genetice cu practi­
cantul. Nu atinge niciodată un client decât dacă acesta
se simte confortabil. Pe de altă parte, atingerea directă
a unui practicant experimentat antrenează ADN-ul cli­
entului, ajutându-l să practice meditaţia.
A l p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 163

3. Cristalul de cuarţ în forma Stelei lui David (sau cel obiş­


nuit, ori opalul) trebuie plasat pe cel de-al treilea ochi al
clientului, în mijlocul frunţii. De asemenea, clientul tre­
buie să ţină în mâini câte un cristal sferic, cu care se
poate juca pentru a obţine o focalizare mai bună asupra
imaginilor obţinute în timpul meditaţiei.

4. Practicantul descarcă din cel de-al şaptelea plan o


capacitate a cristalelor de a-l călăuzi pe client în timpul
meditaţiei, de a-l menţine în starea teta şi de a memora
tot ce se întâmplă în timpul experienţei trăite. în acest
fel, cristalele acţionează ca nişte aparate de înregis­
trare, şi ori de câte ori vor fi luate în mână de client, ele
îi vor aminti detaliat acestuia experienţa trăită.

5. în continuare, practicantul îl ghidează pe client de-a


lungul meditaţiei.

Pentru a-ţi face o idee în legătură cu ceea ce se poate întâmpla


în timpul unei astfel de meditaţii, iată un exemplu:

Atribute receptate de la un strămoş

Vianna (îşi ghidează o clientă în timpul meditaţiei următoare):


Respiră adânc şi imaginează-ţi că energia avansează în sus, trecând
prin tălpile picioarelor tale. Ajunge în creştetul capului şi formează
aici o sferă frumoasă de lumină. Ce culoare are aceasta? [Pun
această întrebare pentru a mă pune la unison cu energia clientei.]

Clienta: Este o culoare roz.


Vianna: Imaginează-ţi că te înalţi deasupra capului, trecând
prin mai multe straturi de lumină, apoi printr-o lumină aurie şi
printr-o substanţă gelatinoasă groasă, până când ajungi într-o
lumină alb-strălucitoare vibrantă.
164» C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

D ă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, comanda


este să vizualizez şi să fiu martora vieţii acestui strămoş, asis­
tând la transferul atributelor sale benefice în viaţa mea. S-a
împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

In continuare, imaginează-ţi că treci prin timp şi spaţiu până


când ajungi la o poartă. Dacă vei trece dincolo de aceasta, vei
vizualiza viaţa strămoşului tău şi atributele pe care le-ai solici­
tat. Eşti pregătită?

Unul doi, trei - treci dincolo de uşă. Priveşte-ţi picioarele. Eşti


bărbat sau femeie?

Clienta: Sunt bărbat.

Vianna: Iţi dai seama în ce an te afli?

Clienta: M i se spune că este anul 1790.

Vianna: Spune-mi care a fost cel mai important eveniment din


viaţa acestei persoane.

Clienta: A călătoritpeste ocean.

Vianna: De unde a venit?


Clienta: Din Scoţia.

Vianna: Bine. Fă un salt înainte în timp. A supravieţuit per­


soana călătoriei?
Clienta: Da.

Vianna: Are acest bărbat o familie?


Clienta: Da.

Vianna: Are copii?

Clienta: Da.

Vianna: Şi îi iubeşte?

Clienta: D a, dar el a traversat oceanul înaintea lor.


Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 165

Vianna: Deci, au venit după el? A venit familia lui mai târziu?
Clienta: Da.
Vianna: Bine. Ceea ce te interesează este energia manifes­
tată de acest bărbat în legătură cu familia lui: empatia, iubi­
rea necondiţionată şi cooperarea cu alţi oameni. Manifestă el
aceste virtuţi?
Clienta: Da.
Vianna: II simpatizează ceilalţi oameni?
Clienta: Da.
Vianna: Este puternic?
Clienta: Da, estefoarte putern ic.
Vianna: Ce religie are?
Clienta: Este protestant.
Vianna: Bine. Fă un nou salt înainte în timp, până la următorul
eveniment semnificativ din viaţa lui.
Clienta: Acum ţine în braţe un copil.
Vianna: Mai ai ceva de adăugat?
Clienta: Nu, nu pare ceva important.
Vianna: Bine, treci la următorul eveniment semnificativ.
Clienta: Ah,fetiţa a crescut. Am devenit una cu ea.
Vianna: Are această femeie aceleaşi atribute ca tatăl ei?
Clienta: Da.
Vianna: Bine, fa un salt înainte până la sfârşitul vieţii tatălui şi
până la sfârşitul vieţii femeii.
Clienta: E a s-a mutat în Australia.
Vianna: Bine. Imaginează-ţi acum că îi contempli viaţa până
la sfârşit şi că îi rezolvi toate problemele. Spune-mi când ai ter­
minat. Cum a murit femeia?
166 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Clienta: A murit de bătrâneţe, deşi era încă tânără. A luptatfoarte


mult în viaţă.

Vianna: Deci, a murit din cauze naturale?

Clienta: Da.

Vianna: Ştii cu ce greutăţi s-a confruntat?

Clienta: Da. S-a adaptatfoarte greu la această ţară străină.

Vianna: Imaginează-ţi acum că o vizualizezi între două vieţi


terestre, în timp ce încearcă să îşi rezolve problemele. Se înalţă
ea până la lumina lui Dumnezeu?

Clienta: Păi, mai rămâne o vreme, întrucât este îngrijorată din


cauza copiilor şi nepoţilor săi.

Vianna: Deci, de cât timp are nevoie pentru a se înălţa în


lumina lui Dumnezeu?

Clienta: Rămânepe Pământ cam 30 de ani, şi abia apoi îlpărăseşte.

Vianna: Bine. Acum, îmi acorzi permisiunea ta de a aduce


în momentul prezent toate lecţiile genetice ale acestei femei,
legate de bunătate, empatie şi iubirea necondiţionată, precum
şi energia cooperării cu ceilalţi oameni? îmi acorzi permisiunea
ta de a activa aceste atribute în ADN-ul tău şi de a le amplifica
de zece ori?

Clienta: Da.

Vianna: Respiră adânc. Bravo. Dă următoarea comandă:


„Comanda este ca aceste atribute, capacităţi şi virtuţi să îmi fie
descărcate în ADN-ul meu, de la toţi strămoşii mei, amplifi­
cate de zece ori, iar corpul meu să le accepte şi să le manifeste.
Creatorule, învaţă-mi corpul că merită să se bucure de aceste
atribute. Asist la transferul acestor energii din toate liniile mele
genealogice în fiinţa mea.” Spune-mi când ai terminat.
Clienta: Am terminat.
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 167

Vianna: Bine. Acum, doresc să îţi imaginezi că ieşi pe ace­


eaşi uşă. Intoarce-te în Univers, până la acea lumină alb-stră-
lucitoare fremătătoare. Percepe iubirea ei necondiţionată, care
pătrunde în toate celulele corpului tău. Perfect. Acum întoar-
ce-te în momentul prezent. Te afli la un curs de Terapia Teta
din Idaho. Respiră adânc şi deschide ochii.

Ai grijă întotdeauna să îi permiţi clientului tău să vizualizeze


câteva evenimente semnificative din viaţa strămoşului său şi să
îl urmărească pe acesta până la sfârşitul vieţii sale. De asemenea,
asigură-te că strămoşul a ajuns în final în lumina lui Dumnezeu.
Pune-ţi clientul să îi rezolve toate problemele dintre două vieţi. O
altă opţiune constă în a-ţi pune clientul să le contemple viaţa copi­
ilor acestuia, datorită conexiunilor cu ADN-ul său.
In final, asigură-te că persoana cu care lucrezi îşi activează atri­
butele descărcate în ADN-ul său, astfel încât să le poată mani­
festa în momentul prezent. Pune-o să iasă pe uşă şi să se întoarcă
la Creator. Asigură-te apoi că se întoarce în siguranţă în momen­
tul prezent. Cel mai probabil, ea îşi va aminti experienţele trăite şi
energia strămoşului său de-a lungul întregii zile. Mai mult decât
atât, această energie le va fi transmisă inclusiv copiilor săi.
O altă întrebare la care merită să răspundem este în ce măsură
este posibil să descărcăm atribute ale unei persoane cu care nu
suntem înrudiţi. Nu, nu este posibil, dar putem descărca aceste atri­
bute direct de la Creator. (Atributele descărcate prin intermediul
genelor sunt percepute diferit.)
Dacă vei practica suficient de des tehnica de folosire a reţelei
de cristale, vei ajunge la un moment dat într-un punct în care nu
vei mai avea nevoie de cristale pentru a o practica. Până atunci însă,
foloseşte-le, întrucât te vor ajuta să susţii mai bine frecvenţa teta şi
vor păstra amintirea experienţelor trăite.
Iată un alt exemplu:

Vianna: Ce atribute doreşti să obţii?


Clientul: Autodisciplina şi entuziasmul.
168* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Vianna: Bine. Atât practicantul cât şi clientul său au intenţia


de a obţine aceste atribute. Imaginează-ţi că te afli într-o sferă
de lumină. Ce culoare are aceasta?
Clientul: Este albastră.
Vianna: Inalţă-te în cel de-al şaptelea plan şi dă comanda:
„Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, arată-ne viaţa strămoşului
care a manifestat aceste atribute.”
Vom trece acum printr-o poartă care ne va permite accesul la
viaţa acelui strămoş care a manifestat aceste virtuţi. Unu, doi,
trei - treci prin uşa respectivă şi contemplă viaţa strămoşului
tău. Priveşte-ţi picioarele. Eşti bărbat sau femeie?
Clientul: Sunt bărbat.
Vianna: Unde te afli? Poţi vedea ce haine porţi?
Clientul: Sandale şi o blană de oaie.
Vianna: In ce epocă trăieşti?
Clientul: Acutn 3.000 de ani.
Vianna: Contemplă viaţa acestui bărbat. Atinge ce atinge el,
gustă ce gustă el şi percepe-i experienţele vieţii. Du-te acum la
primul eveniment semnificativ din viaţa lui.
Clientul: Ia parte la unfe l de ceremonie.
Vianna: Cum este bărbatul? Amuzant? Plăcut?
Clientul: Arefoarte mult umor şi estefoarteputernic, genul tnacho.
Vianna: Este căsătorit?
Clientul: Da. Are două sofii şifoarte mulţi copii.
Vianna: Este fericit?
Clientul: Da. Estefoartefericit.
Vianna: Percepe-i credinţa. Cum este aceasta?
Clientul: Este un credincios.
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 169

Vianna: Ii poţi simţi energia credinţei?


Clientul: Da. E l nu opercepe cape o credinţă, ci cape o cunoaştere.
Vianna: Fă acum un salt până în momentul morţii sale. Cum
a murit?
Clientul: Este ceva legat de apă. î l văd zăcând pe o stâncă mare.
Este o moarte tăcută.
Vianna: Urmăreşte-1 acum în planul superior, imediat după
moarte, şi vezi dacă şi-a rezolvat problemele din ultima viaţă.
Imaginează-ţi că s-a înălţat în lumină. Acum, vizualizează-i
copiii.
îmi acorzi permisiunea ta de a mă asigura că te vei întoarce
cu toată credinţa, autodisciplina şi entuziasmul lui? îmi acorzi
permisiunea de a descărca aceste virtuţi în ADN-ul tău şi de a
le amplifica de zece ori?
Clientul: Da.
Vianna: Bine. Dă acum următoarea comandă: „Comanda este
ca aceste atribute, capacităţi şi virtuţi să îmi fie descărcate în
ADN , amplificate de zece ori, iar corpul meu să le accepte pe
deplin şi să le manifeste. Creatorulc, învaţă-mi corpul că le
merită. Asist acum la descărcarea acestor energii de la toate
liniile mele genealogice în fiinţa mea.” Spune-mi când ai
terminat.
Clientul: Am terminat
Vianna: Treci din nou prin uşa deschisă mai devreme, întoar-
ce-te la Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există, iar în final deschide
ochii.

Descărcarea virtuţilor de la un strămoş

Iată acum un exemplu de descărcare a unor virtuţi de la un


strămoş:
170* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Vianna: Ce virtute doreşti să descarci de la unul din strămoşii


tăi?

Clientul: îm i place să îi protejez pe cei inocenţi, aşa că mi-aş dori


să am mai mult curaj.

Vianna: Ai deja această virtute. Simplul fapt că ai venit la un curs


de metafizică arată că ai curaj.Trecerea printr-o vamă americană
arată acelaşi lucru! Prin urmare, îţi doreşti curaj, sau bravură?

Clientul: De acord\ îmi doresc bravură.

Vianna: Bravura înseamnă să acţionezi fară a-ţi fi teamă.


Haide să găsim un strămoş care a manifestat această virtute.

Inspiră adânc şi imaginează-ţi energia care urcă prin tălpile


tale. Las-o să ajungă în creştetul capului şi să se transforme aici
într-o sferă frumoasă de lumină. Ce culoare are aceasta?
Clientul: Este albastră.

Vianna: Imaginează-ţi acum că treci prin mai multe straturi de


lumină, printr-o lumină aurie şi printr-o substanţă gelatinoasă
groasă, până când ajungi la o lumină alb-strălucitoare vibrantă.
D ă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, comanda
este să vizualizez şi să asist la viaţa unui strămoş care a fost
înzestrat cu o mare bravură, înregistrată în ADN-ul lui, împre­
ună cu alte atribute care îmi pot fi benefice. îţi mulţumesc. S-a
împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

In continuare, imaginează-ţi că treci prin timp şi prin spaţiu


până când ajungi la o uşă. Dacă vei trece prin ea, te vei trezi
integrat în viaţa strămoşului respectiv. Eşti pregătit?

Unu, doi, trei - treci prin această uşă. Priveşte-ţi picioarele. Eşti
bărbat sau femeie? în ce epocă istorică trăieşti? A trăit acest
strămoş cu multe generaţii înaintea ta, sau doar cu câteva?

Clientul: Sunt bărbat Am trăit cu multe generaţii înainte şi port


cizme în picioare.
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 171

Vianna: Ascultă numele cu care eşti strigat. Unde te afli?

Clientul: Acest bărbat este un luptător neînfricat!


Vianna: Foloseşte o sabie?

Clientul: Da, o sabiefrumoasă şi suplă, incrustată cu aur.

Vianna: Pentru ce se luptă?

Clientul: Pentru libertate. Luptă pentru libertatea poporului său.

Vianna: Percepe energia acestei persoane. Nu este doar foarte


brav, dar iubeşte libertatea şi are inclusiv alte calităţi. Fă un salt
înainte în timp. Poţi vedea cum a murit?

Clientul: Da, a murit in luptă.

Vianna: A avut copii? A transmis el această bravură unuia


dintre copiii săi?

Clientul: A murit pentru copiii săi.

Vianna: Vizualizează bravura moştenită de copiii săi.

Clientul: Da, o vizualizez.

Vianna: Dă comanda ca această bravură să fie transmisă de-a


lungul tuturor generaţiilor până la tine, astfel încât să ajungă
amplificată în momentul prezent. Eşti pregătit?

Clientul: Da.

Vianna: Acum, doresc să părăseşti acest loc. Vizualizează


rezolvarea tuturor problemelor din viaţa strămoşului tău, iar
apoi ieşi din nou pe uşa prin care ai intrat. întoarce-te la ener­
gia luminoasă şi plină de iubire a Creatorului.

Spuneai mai devreme că îi protejezi pe cei inocenţi. întoarce-te


acum la lumina alb-strălucitoare vibrantă şi pătrunde în celu­
lele tale. Lasă-ţi ADN-ul să te ghideze către viaţa în care ai
învăţat să îi protejezi pe cei inocenţi. Spune-mi unde ai ajuns.
Unde te afli?
172* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Clientul: Nu înţeleg. Există doar lumină in acest loc. Nimic altceva.

Vianna (către clasă): Asta înseamnă că a învăţat să îi prote­


jeze pe cei inocenţi înainte de a se încarna vreodată pe acest
pământ, când încă era o fiinţă de lumină. [Către bărbat]: Acum,
imaginează-ţi că această energie de protecţie a celor inocenţi
este adusă în momentul prezent şi amplificată în tine. Lumina
are şi alte calităţi. Ce alte calităţi descoperi în ea?

Clientul: Nu sunt sigur.

Vianna: Această fiinţă de lumină mi se pare foarte bună. Este


ea bună? Te simţi în siguranţă?

Clientul: Nu pot integra întreaga energie a acesteifiinţei

Vianna: Doreşti o descărcare pentru a integra întreaga energie?

Clientul: Da, te rog.

Vianna: Bine. Acum, adu aceste calităţi pe care le-ai avut când
ai fost o fiinţă de lumină în ADN-ul tău. Celulele tale se simt
în siguranţă, iar corpul tău este plin de bucurie. Intoarce-te
la lumina alb-strălucitoare vibrantă, respiră adânc şi reinte-
grează-te în momentul prezent, simţindu-te în siguranţă şi
puternic.

Aşa cum ai putut vedea în exemplul de mai sus, i-am spus


acestui bărbat să se proiecteze în istoria ADN-ului său, iar el s-a
întors până într-un moment în care era o fiinţă de lumină în cel
de-al cincilea plan. De asemenea, i-am cerut să afle de unde avea
calităţile pe care le avea deja, iar el s-a întors într-un moment în
care nu era decât o energie spirituală. El a reuşit să se întoarcă atât
de departe în timp doar urmând energia din ADN-ul său. într-o
primă fază, el s-a întors în timp până în epoca unui strămoş care
era spadasin, după care s-a întors în lumea spirituală, într-o peri­
oadă în care era el însuşi un înger. Nu toţi oamenii şi-au experi­
mentat toate vieţile în cel de-al treilea plan. Mulţi şi-au petrecut
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 173

foarte multe vieţi în cel de-al cincilea plan al existenţei, ca fiinţe


de lumină.

ŞAMANISMUL
Aşa cum am mai spus, unii vindecători intuitivi se folosesc de
spiritele şi de strămoşii din cel de-al patrulea plan pentru a face
vindecări. Aceştia sunt cunoscuţi sub numele de şamani.
Şamanismul este una dintre cele mai vechi profesii din istoria
umanităţii. Tradiţiile şamaniste au existat încă din epocile preisto­
rice. Au existat perioade în care toate culturile au avut o formă sau
alta de practică şamanistă. Şamanii au fost primii oameni care au
făcut experimente de influenţare a energiei spirituale, practicând
multe din metodele pe care le aplicăm noi astăzi. Cel mai proba­
bil, şamanismul a fost inclusiv precursorul religiilor, ca să nu mai
vorbim de gândirea religioasă. De-a lungul timpului, religiile, şti­
inţa şi practicile sociale moderne au înlocuit multe din aceste tra­
diţii antice.
Se spune că şamanii călătoresc de-a lungul Im Axis Mundi, axul
cosmic care uneşte cerul cu pământul. Ei le dau oamenilor metode
de vindecare sau plante medicinale sugerate de înţelepciunea stră­
moşilor lor. In acest fel, ei stabilesc o punte de legătură între al
doilea, al treilea şi al patrulea plan.
Şamanii sunt creditaţi cu capacitatea de a se conecta cu spiritele
animalelor, de a manipula vremea, de a interpreta visele, de a face
proiecţii astrale şi de a călători prin lumile superioare şi inferioare
pentru a intra în comuniune cu energiile spirituale. In forma lui
tradiţională, şamanismul include regăsirea fragmentelor de suflete
şi schimbarea în alte forme pentru a vorbi cu spiritele şi pentru a
atrage boala în propriul corp sau în alte forme de viaţă, cum ar fi
un copac ori Pământul Mamă. Şamanismul este o practică dualistă,
putând fi practicat pentru a face bine sau rău.
Unii vindecători sunt şamani instinctivi, încercând să atragă
asupra lor dificultăţile cu care se confruntă alţi oameni. Acest lucru
174* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

se poate datora unei amintiri genetice, dar şi unei dezvoltări a intu­


iţiei şi creării unei conexiuni naturale cu energia şamanismului.
Dat fiind că toate experienţele noastre sunt importante pentru
suflet, el nu va renunţa cu uşurinţă la această tendinţă, chiar dacă
lucrăm cu convingerile. Spre exemplu, dacă un copil mic are dureri,
sufletul va avea tendinţa să îl ajute pe copil prin orice mijloace. De
aceea, cel mai bine este să descărcăm cunoaşterea trimiteri durerii
în lumina lui Dumnezeu. Descarcă-ţi următoarea convingere:

„D acă preiau boala, convingerile sau durerea altei persoane,


acestea vorf i convertite şi trimise automat
în lumina lui Dumnezeu

Ghizii spirituali şi totemurile anim ale


In vremurile de demult, oamenii erau mult mai apropiaţi de
animalele sălbatice şi venerau toate speciile. Oamenii din întreaga
lume antică aveau sisteme de convingeri bazate pe panteonul ani­
malelor. Astfel a apărut mitologia egipteană, la fel ca şi sistemele
de convingeri ale anumitor triburi indiene. în timp, zeii şi zeiţele au
început să ia forme de oameni, deşi au existat inclusiv culturi care
au venerat zei cu atribute mixte: umane şi animale. Două astfel de
exemple sunt zeul celtic Cernunnos şi cel indian Ganesh. Mitologia
greacă este plină de fiinţe pe jumătate oameni, pe jumătate animale,
cum ar fi centaurul (jumătate om, jumătate cal) şi Meduza, o cre­
atură feminină cu părul format din şerpi. Unele creaturi erau un
amestec de animale cu alte animale, cum este cazul himerelor.
Unul dintre cele mai vechi exemple al unei astfel de creaturi
apare în peştera din Lascaux, Franţa. O pictură rupestră din această
peşteră prezintă o creatură ce poartă o piele de animal şi un coif cu
coame, care aminteşte izbitor de imaginea zeului Cernunnos care
apare pe un cazan vechi descoperit în Danemarca. Interesant este
că cele două ilustraţii au fost create în epoci despărţite de mai bine
de 20.000 de ani!
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 175

In lumea antică se practicau ritualuri în care participanţii


căutau un „totem” sau un ghid animal spiritual. Acesta era consi­
derat o sursă de putere şi de cunoaştere. Individul cultiva atribu­
tele ghidului său animal, pentru a beneficia astfel de înţelepciunea
şi de puterea acestuia. Şamanii se foloseau de energia spirituală
a totemurilor animale pentru a-şi intensifica propriile capacităţi
profetice, vindecătoare, de atragere a unui partener amoros sau de
influenţare a unei lupte.
Totemurile animale includeau de asemenea creaturi mitologice
precum dragonii şi unicornii, sau pasărea tunetului a nativilor ame­
ricani, despre care se credea că aveau puteri magice.
înţelepciunea şi puterea unui totem animal pot fi invocate
inclusiv în zilele noastre, atunci când este necesar. „Puterea ani­
mală” poate fi descoperită prin meditaţie, rugăciune şi în timpul
ceremoniilor cu tobe. Individul care a descoperit-o îşi poate asuma
apoi esenţa animalului.
Unii nativi americani cred că toţi oamenii au cel puţin un
animal de putere personal. Unele triburi cred chiar că există şapte
sau nouă astfel de animale pentru fiecare om.
Multe triburi native americane cred de asemenea că toate
animalele au un scop şi ne predau anumite lecţii prin simpla lor
prezenţă fizică şi spirituală. Experienţa personală m-a învăţat că
animalele sălbatice transmit într-adevăr mesaje spirituale în forma
lor fizică. Ele fac uneori lucruri ieşite din comun pentru a ne trans­
mite astfel de mesaje.

Schimbarea formei fizice


Practicile şamanice din întreaga lume includ schimbarea formei
umane în forma unui animal sau trimiterea conştiinţei personale în
corpul unui animal.
Practica schimbării formei în cea a unui animal este bine­
cunoscută triburilor Navaho şi culturilor native mexicane şi
sud-americane.
176* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Cealaltă ipostază a schimbării formei, transmiterea conştiin­


ţei în corpul unui animal, constă în conectarea şamanului sau a
vraciului cu un animal prin intermediul sufletului colectiv al spe­
ciei respective. Marea majoritate a animalelor au inclusiv un suflet
individual, dar este posibil să ne conectăm cu energia spirituală
colectivă a speciei, pentru a afla ce anume ne poate învăţa aceasta.
De asemenea, este posibil să ne trimitem conştiinţa într-un animal
sălbatic, pentru a coabita o vreme cu acesta. în acest caz, spiritul
animalului nu îi părăseşte corpul fizic, ci îl împărtăşeşte cu omul.
Sunt schimbările formei reale? Da, sunt! De ce spun asta?
Deoarece am convingerea că este perfect posibil să ne trimitem
conştiinţa într-un animal şi să percepem lumea prin ochii acestui^
Mi-am trimis eu însămi conştiinţa în mai mulţi lupi şi am privit
lumea prin ochii lor în timp ce vânau. Cred de asemenea că există
oameni care au capacitatea de a-şi schimba trăsăturile fizice. Există
inclusiv oameni care se hrănesc cu energia altora. Este posibil ca de
aici să derive legendele legate de vampiri.
O modalitate de a-ţi schimba forma la nivel spiritual în cea a
unui animal constă în folosirea unei reţele de cristale. Dacă aplici
această tehnică, nu uita să precizezi: „Am intenţia de a face acest lucru
în maniera dorită de Creator, pentru binele tuturor celor implicaţi."

S ch im barea spirituală a form ei

Acest exerciţiu trebuie practicat pe perechi. Unul din par­


ticipanţi joacă rolul practicantului, iar celălalt pe cel al cli­
entului. Este imperios să existe doi oameni! Nu practica
singur acest exerciţiu. Alături de un partener, te vei simţi în
siguranţă şi vei fi călăuzit să mergi mai departe.

Reţeaua de cristale include un cristal de cuarţ plasat pe cel


de-al treilea ochi şi două cristale sferice care trebuie ţinute
în mâini.
Al p a t r u l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 177

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi purifică pietrele de amintirile pe care le conţin.

2. Practicantul încarcă cristalele cu capacitatea de a-l


ghida pe client în meditaţia sa, de a-l menţine în starea
teta şi de a înregistra tot ce experimentează acesta.

3. Clientul stă întins pe spate, cu capul către sud, pentru a


se conecta cu o energie psihică mai puternică.

4. Practicantul stă deasupra creştetului capului clientului şi


îşi plasează uşor palmele pe capul acestuia.

5. Practicantul îl ghidează pe client de-a lungul următoarei


meditaţii:

„Ne vom schimba spiritual forma în cea a unui vultur [sau


a unui alt animal, la alegere]. Centrează-te în inimă, inspiră
adânc şi imaginează-ţi energia care urcă prin tălpile tale,
îţi pătrunde în corp şi îţi activează toate chakrele. Ieşi prin
chakra coronară şi proiectează-ţi conştiinţa dincolo de
stele şi de univers.

în continuare, imaginează-ţi că ai trecut de Univers, de mai


multe straturi de lumină, de o lumină aurie şi de o sub­
stanţă vâscoasă groasă, asemănătoare unei gelatine, până
când ajungi într-o lumină alb-strălucitoare vibrantă.

Dă următoarea comandă Creatorului a Tot-Ceea-Ce-


Există: „Comanda este să îmi schimb forma în cea a unui
vultur. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

în continuare, imaginează-ţi că treci prin timp şi prin spaţiu


până când ajungi la o uşă. Unu, doi, trei - treci dincolo de
ea. Priveşte în jurul tău şi contemplă animalul în care te-ai
transformat.

Inspiră adânc. Te afli acum în spaţiul personal al animalu­


lui. Cum te simţi ca vultur, plutind pe cer şi privind lumea
178« C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

de sus, prin ochii lui? Conştientizează bătaia inimii vulturu­


lui, puterea şi vigoarea lui. Experimentează toate acestea o
vreme. Ce vezi?

Te simţi pregătit să te întorci?

Dacă da, păşeşte din nou prin uşa prin care ai intrat.

întoarce-te în Universul nostru, în lumina alb-strălucitoare


din cel de-al şaptelea plan. Conştientizează iubirea necon­
diţionată în fiecare celulă a corpului tău.

întoarce-te acum în momentul prezent. Inspiră adânc şi


deschide ochii."

Această conexiune cu animalul ales te va pune în contact


cu starea sa fizică, cu vigoarea şi cu esenţa lui spirituală.

Universul comunică întotdeauna cu tine. Animalul tău de


putere va apărea frecvent în viaţa sau în visele tale, pentru a te
călăuzi.
Ca p i t o l u l 6

AL TREILEA PLAN AL EXISTENŢEI

C el de-al treilea plan al existenţei este cel în care trăiesc anima­


lele şi oamenii, într-o veritabilă simfonie a vieţii. Elementele
din cele şapte planuri - mineralele, fotosinteza, energia spirituală
şi cea fizică - se combină în acest plan pentru a ne da naştere în
forma noastră actuală. Acesta este planul moleculelor proteice, al
structurilor pe bază de carbon şi al lanţurilor de aminoacizi. Aceşti
compuşi organici reprezintă fundamentul vieţii din această lume.
în cel de-al treilea plan, noi învăţăm să ne controlăm corpul
fizic, gândurile şi sentimentele. Acesta este planul vaselor, al ideilor
şi al deciziilor. Fiinţele complexe din cel de-al treilea plan, cum ar
fi oamenii şi animalele, sunt înzestrate cu imaginaţie şi cu o mare
capacitate de a rezolva problemele. Noi, oamenii, credem adeseori
că suntem mai evoluaţi decât fiinţele din primele două planuri şi
decât animalele cu care coexistăm în acest plan. Cel mai probabil,
acest lucru se datorează egoului nostru dezvoltat excesiv, un instinct
care ne-a fost dat pentru a ne ajuta să supravieţuim şi să obţinem
diferite realizări. Dat fiind că egoismul înfloreşte în cel de-al treilea
plan, este imperios să ne controlăm acest aspect personal.
în acest plan, noi suntem guvernaţi de emoţiile noastre, de
dorinţele instinctuale şi de pasiuni. Felul în care ne echilibrăm
emoţiile dictează cât de uşor putem accesa celelalte planuri şi

179
18 0* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

cât de liber ne putem plimba printre ele pentru a ne crea o stare


de sănătate.
Atunci când ne-am creat propria realitate, noi ne-am autopro-
gramat, creându-ne gânduri şi o conştiinţă colectivă care ne menţin
ancoraţi în acest plan. în acest fel, noi ne-am blocat o parte din
capacităţile fizice, mentale şi spirituale. Convingerile negative ne
împiedică adeseori să ne cunoaştem adevăratele capacităţi. Pentru a
ne elibera de cătuşele care ne înlănţuie, noi trebuie să ne concentrăm
asupra bucuriei vieţii, nu asupra temerilor, resentimentelor şi urii.
O altă provocare cu care ne confruntăm este aceea de a exista
într-un corp uman în această lume fizică. Corpul nostru este o
reflectare a tuturor convingerilor noastre. Tot ceea ce se petrece
în viaţa noastră este reflectat de corpul în care ne aflăm. Felul în
care arătăm şi în care ne simţim reprezintă o identitate percepută şi
creată la nivelul iluziei celui de-al treilea plan. Dacă avem prea multe
convingeri negative, sau chiar convingeri pozitive care dau naştere
altora negative, noi creăm astfel o fractură energetică în raport cu
Tot-Ceea-Ce-Există. Pentru a deveni conştienţi de aceste fracturi
energetice, Creatorul ne-a dăruit bolile. Dacă dorim să transcen­
denţi complet bolile, noi trebuie să ne schimbăm convingerile.
Pentru a manifesta o schimbare, noi trebuie să ne eliberăm de
conştiinţa limitată a celui de-al treilea plan. Este extrem de impor­
tant să ne creăm o conştiinţă cosmică, înţelegând că suntem mai
nult decât un corp fizic într-o lume tridimensională. Acesta este
mul din motivele pentru care călătorim atât de rapid prin planu-
ile existenţei în timpul meditaţiei celui de-al şaptelea plan: pentru
a nu fi influenţaţi de convingerile negative ale corpului nostru fizic,
dar şi ale conştiinţei colective sau chiar ale universului fizic, păs-
trându-ne astfel o vibraţie teta cât mai pură. în acest fel, noi evităm
gândurile grele din acest plan şi din universul fizic, inclusiv cele
înregistrate de corpul nostru fizic.
Noi ne creăm viaţa pornind de la temerile, îndoielile, neîncre­
derea, resentimentele şi mânia noastră, dar şi de la sentimentele
noastre pozitive, care se transformă treptat în virtuţi. Atât timp cât
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 181

ne aflăm pe această planetă, marea provocare constă în a cultiva cât


mai multe sentimentele pozitive, în detrimentul celor negative, nu
doar pentru a ne bucura de o stare de sănătate optimă, de fericire
şi de bucurie, ci şi pentru a putea transcende acest plan, călătorind
în lumile iluminate.
Dat fiind că cel de-al treilea plan al existenţei este o şcoală
pentru energiile provenite din cel de-al cincilea plan al existenţei,
noi avem o natură divină şi ne putem reaminti cu uşurinţă cum
putem folosi esenţa celui de-al şaptelea plan, dacă învăţăm acest
lucru. Orice „elev” uman care doreşte să absolve şcoala celui de-al
treilea plan trebuie să înveţe acest lucru. Maeştrii din cel de-al cin­
cilea plan au venit adeseori în această lume pentru a-i învăţa pe
copiii umani ai maeştrilor cum să se întoarcă în cel de-al cinci­
lea plan. Chiar şi ei trebuie să îşi reamintească însă de virtuţile lor
pentru a putea face acest lucru.

COPIII DIN CEL DE-AL CIN CILEA PLAN


Chiar dacă ne aflăm fizic în cel de-al treilea plan, noi existăm
de fapt în toate planurile existenţei. Aşa cum am mai explicat, noi
suntem copii veniţi din cel de-al cincilea plan.
Foarte mulţi oameni îşi amintesc pe un anumit nivel de acest
lucru. Aşa se explică de ce foarte mulţi dintre ei se consideră „copii
ai lui Dumnezeu”, căci cu toţii avem un tată şi o mamă spirituală în
cel de-al cincilea plan. Aceşti părinţi spirituali ne încurajează şi ne
oferă sfaturi, plini de compasiune. E i sunt mari maeştri în cel de-al
cincilea plan al existenţei.
Dacă doreşti să îţi întâlneşti părinţii spirituali, cel mai bine este
să te înalţi mai întâi până la Creatorul aTot-Ceea-Ce-Există. Dacă
te vei purifica astfel în energia pură a celui de-al şaptelea plan, vei
putea comunica mult mai uşor cu părinţii tăi spirituali, iar aceştia te
vor călăuzi astfel încât să devii tu însuţi un maestru.
Dacă ţi se pare că nu te integrezi bine pe acest pământ, că viaţa
este prea grea şi oamenii prea cruzi, dacă ţi-e incredibil de dor de
182* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

casă şi de familia ta spirituală, este posibil să fii deja un maestru


înălţat din cel de-al cincilea plan. Reţine: maeştrii din cel de-al
cincilea plan coboară în această lume pentru a-i ajuta pe copiii lor
din cel de-al treilea plan să se întoarcă în planul al cincilea. Dacă
ştii că ai capacităţi ieşite din comun şi o conexiune puternică cu
Creatorul, cel mai probabil eşti un maestru venit în această lume
pentru a ajuta planeta Pământ.
Indiferent dacă eşti un maestru înălţat sau un copil al maeştri­
lor, ceea ce ai de făcut în această lume este să înveţi să dobândeşti
virtuţile pozitive.

DIVINUL CORP UMAN


Tot ceea ce există are o natură divină, inclusiv corpul uman.
Acesta reprezintă modalitatea prin care spiritul poate experimenta
acest plan tridimensional. Celulele din corpul nostru lucrează fară
încetare pentru a ne oferi această experienţă a vieţii pe Pământ.
Plămânii noştri chicotesc şi celebrează fiecare gură de aer pe care
o inspirăm. Ficatul şi celelalte organe îşi cântă reciproc serenade.
Din păcate, noi nu ne oprim niciodată din ceea ce facem pentru a
percepe această celebrare. Uităm că ne aflăm aici pentru a respira,
a râde şi a trăi în acest corp minunat. Ar trebui să ne reamintim
încontinuu că acest plan în care trăim este o bucurie. Ce-i drept,
noi am venit aici ca să învăţăm cum să trăim ca o fiinţă spirituală,
iar foarte mulţi oameni continuă să opteze pentru durere şi sufe­
rinţă ca modalităţi de învăţare. Una din marile provocări spirituale
ale acestui plan este continuarea procesului de învăţare fară a mai
crea suferinţă, prin experimentarea bucuriei.
Deşi suntem cu toţii conectaţi cu Tot-Ceea-Ce-Există, noi
nu ne percepem de regulă în acest fel. Tot ce mâncăm şi experi­
mentăm pe Pământ este menit să ne menţină în acest corp fizic.
Spiritul nostru se maturizează în acest corp uman, iar Pământul
devine astfel un leagăn. Spiritului nostru îi place în acest leagăn, iar
dacă reuşim să trăim câteva zile fară gânduri furioase şi începem să
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 183

facem conexiuni spirituale, în minte ne apar gânduri de gen: „Oare


ce se va întâmpla cu mine dacă voi deveni iluminat? M ă voi schimba?
Voi evolua? Voi muri?”, sau şi mai rău: „Voi rămâne singur? Se vor
schimba prietenii şi rudele mele odată cu mine?” De îndată ce apar
astfel de griji, noi ne „salvăm” de la iluminarea spirituală.
Dat fiind că suntem fiinţe spirituale limitate la un corp fizic,
noi ne confruntăm cu marea provocare a transcenderii acestor
restricţii iluzorii şi a asumării responsabilităţii faţă de corpul nostru
fizic şi de sistemele sale fiziologice, inclusiv faţă de cele spirituale.
Aceasta este provocarea noastră: să depăşim aceste restricţii iluzorii
şi să înflorim în corpul nostru uman, schimbându-ne astfel percep­
ţia asupra existenţei noastre din interiorul lui.
Dacă am considera procesele din corpul nostru sacre, noi am
deveni conştienţi că trăim într-un veritabil miracol al bioingineriei
lui Dumnezeu. Ne-am da astfel seama că în Univers nu există nicio
greşeală şi că toate funcţiile corpului nostru au un scop divin. Mai
mult decât atât, am înţelege că nu există nicio separare între lumea
fizică şi cea spirituală. Aceasta este sarcina noastră pe acest pământ:
să începem să gândim în acest fel.

Integrarea spirituala şi fizica


Aşa cum am arătat mai devreme, pentru a apărea într-un corp
uman, un spirit multidimensional trebuie să tracă printr-un portal
spiritual. Atunci când un spermatozoid fecundează ovulul din
pântec, se produce un flash luminos care reprezintă concepţia. In
acest moment se formează un portal spiritual care uneşte cel de-al
treilea plan cu planurile patru sau cinci. El este alcătuit dintr-o
inteligenţă (gândire) pură şi atrage sufletul în fătul care începe să
se dezvolte.
Dacă vibraţia spiritului din cel de-al cincilea plan care coboară
în copil este prea înaltă, este posibil ca mama să piardă sarcina sau
ca fătul să se dezvolte incorect. O altă posibilitate este ca frecvenţa
de vibraţie ca copilului să fie prea înaltă pentru corpul mamei.
184* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

In cazul în care copilul supravieţuieşte acestei fuziuni între


energia celui de-al treilea plan şi cea a celui de-al cincilea plan, el
se poate naşte bolnăvicios, din cauza amestecului celor două tipuri
extrem de diferite de vibraţii. Acest lucru se întâmplă uneori atunci
când un maestru înălţat se naşte într-un corp uman, explicând
de ce foarte mulţi oameni intuitivi sunt bolnăvicioşi într-o primă
instanţă. Pentru un maestru înălţat este o provocare să funcţioneze
într-un corp uman fară a-l distruge.
Copiii înzestraţi cu o mare energie spirituală au nevoie de
ceva timp pentru a se obişnui cu corpul uman, dar experienţa
este de-a dreptul magică pentru ei. Când eram copil, eu ştiam
că această formă fizică nu era decât o părticică infimă din mine,
că o purtam ca pe o haină, dar eram mult mai mult decât acest
corp. Când aveam şapte ani, bebeluşul vecinilor reuşea să iasă din
casă şi se juca gol prin curte. Mama era foarte critică în astfel de
momente, declarând că unui copil nu ar trebui să i se permită să
alerge gol în public. Personal, nu înţelegeam care era problema. La
urma urmelor, copilaşul continua să îşi poarte pielea, iar spiritul
său să existe în corp. Deşi eram foarte tânără, eu ştiam că nu voi
trăi de-a pururi în această formă umană şi că existenţa mea era
infinit mai vastă.
Integrarea spirituală cu corpul fizic este extrem de importantă,
putând crea o rezonanţă între frecvenţa sufletului din cel de-al cin­
cilea plan şi cea a corpului din cel de-al treilea plan, f&ră sacri­
ficarea capacităţilor celui dintâi. Una din modalităţile de a face
acest lucru constă în eliminarea negativităţii din corp prin lucrul
cu convingerile.
Eu cred că bebeluşii sunt conştienţi de toate emoţiile din jurul
lor. în trecut, oamenii de ştiinţă credeau că un bebeluş nu începe să
vadă decât de la vârsta de o lună, dar orice mamă ştie că copilul ei
o vede încă de la naştere. L a ora actuală, ştiinţa şi-a schimbat per­
cepţia. D e altfel, chiar acesta este rostul ei. Un om de ştiinţă este
un căutător al unui adevăr fizic care are dreptul de a-şi schimba
opinia! E l continuă să caute adevărul perceput, iar la un moment
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 185

dat îşi poate da seama că primele sale percepţii au fost greşite! în


linii mari, ştiinţa s-a dovedit însă a fi un lucru bun, întrucât a încu­
rajat dezvoltarea intelectului.
Toţi oamenii au venit printr-un portal spiritual pentru a
ajunge în acest plan. Mulţi copii ai maeştrilor au uitat cine erau
înainte de a veni aici, aşa că trebuie să fie treziţi. Maeştrii care vin
în această lume îşi pot trezi însă în mod natural capacităţile spiri­
tuale. Misiunea lor divină este de a atrage conştiinţa din cel de-al
cincilea plan în acest plan al existenţei. De aceea, este important
să integrăm esenţa fizică şi cea a sufletului prin intermediul sine­
lui superior.

CONŞTIINŢA DIVINĂ: ŞINELE SUPERIOR


Şinele superior este esenţa spirituală supremă care există
în toate fiinţele vii. El reprezintă conexiunea divină cu mintea
subconştientă şi ne ajută să devenim conştienţi de atributele noas­
tre divine, călăuzindu-ne totodată astfel încât să ne schimbăm atri­
butele indezirabile. La unii oameni, el se manifestă prin capacitatea
intuitivă de a vorbi cu animalele, cu copiii mici şi cu oamenii incon­
ştienţi sau aflaţi în comă.
Şinele superior cunoaşte foarte bine lucrările sufletului. El
este strâns conectat cu acea dimensiune macrocosmică a spaţiu­
lui nostru personal în care rezidă cea mai mare parte a sufletului
nostru. Şinele superior cunoaşte menirea divină a sufletului. El
reprezintă puntea noastră de legătură cu şinele divin care se dez­
voltă în noi toţi. Conţine de asemenea o parte mai mare a sine­
lui nostru din cel de-al cincilea plan. Această energie a sufletului
este extrem de puternică, aşa că este important să ne trimitem
conştiinţa dincolo de graniţele sale, pentru a ne elibera astfel
de sistemele de convingeri care pot interfera cu comunicarea cu
Creatorul.
Deşi şinele superior este mai înţelept decât cel mental şi decât
egoul fizic, el conţine propriul său ego, iar opiniile sale nu slujesc
186« C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

întotdeauna interesului nostru optim. De aceea, cel mai bine este


să te înalţi până la Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există, care deţine
înţelegerea absolută a tuturor lucrurilor. Numai aici rezidă adevă­
rul suprem.

Vorbeşte cu şinele tâu superior


Dacă este privit intuitiv, şinele superior apare ca o esenţă regală
situată în imediata apropiere a corpului, conectată cu energia vibra-
torie a sufletului, între chakra coronară şi creştetul capului. El are o
conexiune directă cu sufletul printr-un canal eteric care face legă­
tura între suflet şi cel de-al şaptelea plan al existenţei.
Aşadar, şinele superior este situat în afara corpului uman, dar în
interiorul aurei (acea sferă de energie care se extinde de regulă până
la un metru în jurul corpului fizic şi până la doi metri deasupra
acestuia). Atunci când facem lecturi psihice, este foarte important
să trecem dincolo de aură,1întrucât este uşor > să confundăm şinele
superior cu energia a Tot-Ceea-Ce-Există.
Ori de câte ori îmi fac singură o lectură psihică, eu îmi pro­
iectez conştiinţa în afara paradigmei mele personale, în cel de-al
şaptelea plan, după care mă întorc şi îmi privesc corpul fizic. în
•icest fel, obţin o imagine din perspectiva Creatorului, nu din cea a
lelui meu superior. în continuare, îl rog pe Creator să îmi arate ce
buie să fac în corpul meu.
I Procedez la fel şi atunci când lucrez cu alte persoane: ies din
adigma mea personală, astfel încât să le pot vindeca din per­
spectiva Creatorului. Dacă nu aş ieşi din corpul fizic decât până
la nivelul sinelui meu superior, percepţiile mele nu ar putea depăşi
capacitatea divină a sinelui meu superior.
Pune-ţi următoarea întrebare: „înţeleg eu diferenţa dintre o
conversaţie cu şinele meu superior şi una cu Creatorul a Tot-Ceea-
Ce-Există?” Chiar dacă şinele tău superior reprezintă un aspect mai
înalt al fiinţei tale, el nu este omniprezent, aşa cum este Creatorul.
Creatorul nu are un ego şi cunoaşte adevărul absolut.
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 187

C o n v e r s a ţ ia c u ş in e le s u p e r io r

Acest exerciţiu are ca scop să îţi arate diferenţa dintre o


conversaţie cu şinele tău superior (sau cu cel al unui client)
şi una cu Creatorul a Tot-Ceea-Ce-Există.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să am o conversaţie cu şinele superior
al [numele persoanei]. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit."

2. Pătrunde în chakra inimii persoanei. Călătoreşte apoi


prin canalul ei ascendent până dincolo de chakra ei
coronară, unde vei găsi şinele ei superior.

3. Discută cu şinele ei superior, apoi spune-i persoanei ce


ai aflat.

4. Clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi


conectat cu aceasta.

De-a lungul anilor, am predat cursuri multor mii de oameni, aşa


că am ajuns să îmi dau în general seama dacă cineva vorbeşte din
perspectiva sinelui său superior sau din cea a Creatorului. Diferenţa
este dată de energia ce rezultă din tonalitatea vocii sale. Spre exem­
plu, dacă persoana devine nervoasă sau agitată, cel mai probabil
primeşte informaţii de la şinele ei superior, nu de la Creator. Acest
lucru arată că nu poate menţine o vibraţie teta pură şi că trebuie să
îşi dezvolte discernământul.
Atunci când i se pune o întrebare, şinele superior se conec­
tează de regulă cu conştiinţa grupului său sau îşi exprimă propria
opinie, înainte de a-1 întreba pe Creator care este răspunsul corect.
Din fericire, el poate fi antrenat să apeleze întotdeauna la Creator
înainte de a da un răspuns. Spre exemplu, dacă m-aş înălţa până la
188* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

nivelul sinelui meu superior şi l-aş întreba care va fi următorul pre­


şedinte al Statelor Unite, cel mai probabil aş primi un răspuns de
gen: „Această lume este coruptă. Guvernul este corupt, iar oamenii
nu au niciun cuvânt de spus în privinţa alegerilor. De ce îmi pui
această întrebare?” Dacă m-aş înălţa însă până la Creatorul a Tot-
Ceea-Ce-Există, aş primi răspunsul corect.
Atunci când m-am înălţat şi l-am întrebat pe Creator cine
va câştiga alegerile din anul 2000, George Bush sau Al Gore,
Creatorul mi-a răspuns:
- Vianna, rămâi focalizată asupra vieţii tale. Fii atentă la viaţa
ta. Iubeşte-i pe oamenii din jurul tău, schimbă-ţi viaţa şi lucrează
cu tine însăţi. Dacă vei face toate aceste lucruri, îţi vei putea ajuta
inclusiv semenii.
- Am înţeles, Creatorule, dar cine va câştiga totuşi alegerile?
- Vianna, rămâi focalizată asupra ta. Nu contează cine va câş­
tiga alegerile. Nu va exista un câştigător clar al alegerilor şi nimeni
nu va şti cine a câştigat decât peste câteva săptămâni. Oricum, nu
va fi persoana care a câştigat votul popular.
Dumnezeu a avut dreptate. Alegerile s-au încheiat cu o renu-
mărare a voturilor care a durat câteva săptămâni.
Cea mai sigură cale de a ne antrena şinele superior să se conec­
teze cu Creatorul constă în a călători în mod conştient până în
cel de-al şaptelea plan, în fiecare zi. In acest fel, mintea noastră
subconştientă va învăţa să îşi trăiască viaţa la unison cu energia
divină a Creatorului.

Lucrul cu convingerile şi şinele superior


Dacă vei începe să îţi schimbi convingerile, vei putea integra
mai multe aspecte ale sinelui tău superior în corpul tău. Cu cât vei
achiziţiona mai multe virtuţi, cu atât mai bine integrat în spaţiul
tău personal va deveni şinele tău superior. L a antipod; dacă vei fi
tot timpul furios şi plin de resentimente, şinele tău superior se va
distanţa de spaţiul tău personal. Spre exemplu, o persoană precum
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 189

Dalai Lama are o mare parte a sinelui său superior integrată în spa­
ţiul său personal.
Singura modalitate prin care şinele superior poate rămâne
într-un corp uman constă în eliminarea convingerilor negative.
Această purificare te ajută să devii mai sănătos, mai puternic şi să îţi
manifeşti mai plenar şinele divin. Dacă începi să îţi dezvolţi capaci­
tăţile psihice, este absolut necesar să îţi schimbi simultan convinge­
rile negative, pentru a-ţi menţine în acest fel corpul fizic pe acelaşi
nivel energetic cu spiritul tău.
Este foarte greu să menţii vibraţia sinelui superior în interiorul
corpului fizic, întrucât acest lucru poate secătui energetic organis­
mul. Dacă doreşti să te identifici mai plenar cu şinele tău superior
feră a-ţi secătui corpul, înalţă-te cât mai frecvent în cel de-al şapte­
lea plan şi scaldă-te în energia lui Tot-Ceea-Ce-Există. In acest fel,
corpul tău fizic se va echilibra.

I n t e g r a r e a s in e l u i s u p e r io r î n c o r p u l f iz ic

Virtuţi necesare: dorinţa de a-ţi ajuta semenii, onestitate,


bunătate, loialitate, nobleţe şi capacitatea de a fi demn de
încredere.

Integrarea sinelui superior în corpul fizic poate ajuta esenţa


sufletului să înţeleagă esenţa fizică, astfel încât cele două
esenţe să poată colabora mai bine în vederea îndeplinirii
unor scopuri comune.

Cu cât vei elimina mai multe convingeri negative din con­


ştiinţa ta, cu atât mai bine integrat va fi şinele superior în
corpul tău şi cu atât mai sănătos vei deveni.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să îmi integrez cât mai plenar şinele
superior în corpul fizic, în timp ce acesta din urmă
190 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

devine din ce în ce mai puternic. îţi mulţumesc. S-a


împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Asistă la integrarea sinelui tău superior în corpul fizic


prin coborârea lui prin chakra coronară şi integrarea lui
la nivel celular, aducând cu sine o energie copleşitoare
a iubirii, gingăşiei şi puterii. Nu permite însă decât inte­
grarea unei cantităţi suficient de mari a sinelui tău supe­
rior pentru a-ţi întări corpul fizic.

3. Când experienţa s-a încheiat, clăteşte-te cu energia


celui de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Şinele tău superior este sensibil la experienţele tale, dar pentru


el nu contează prea mult dacă trăieşti o experienţă plăcută sau
neplăcută, întrucât el este imaterial. Din perspectiva sufletului, tu
poţi învăţa şi îţi poţi continua creşterea la fel de uşor în urma unor
experienţe negative ca şi în urma unor experienţe pozitive. Din per­
spectiva sinelui superior, orice experienţă este benefică atât timp cât
învăţăm ceva din ea. Aşadar, secretul constă în a învăţa numai din
experienţele noastre pozitive. Ascensiunea în cel de-al şaptelea plan
ne permite să ne creăm orice experienţe ne dorim pe acest pământ.

M isiunea divina a sinelui superior


Una din funcţiile sinelui superior este achiziţionarea de virtuţi
astfel încât sufletul să poată învăţa, continuându-şi astfel creşte­
rea spirituală. în consecinţă, este foarte util să discuţi cu şinele tău
superior pentru a afla ce virtuţi îţi mai sunt necesare.
Vianna: îm i dai permisiunea ta de a discuta cu şinele tău supe­
rior pentru a afla ce virtuţi îţi mai sunt necesare?
Rose: Da.
Vianna: După ce m-am conectat cu şinele tău superior, aceasta
mi-a prezentat o listă scrisă de mână, cu cerneală roşie şi neagră.
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 191

Prima virtute din listă era: „serviciul”. A doua era: Jn v a ţă să laşi pe


altcineva să te iubească în totalitate; lafel\ învaţă să iubeştipe altcineva
in totalitate. ”
Iată ce scria cu cerneală neagră: „Ai învăţat deja cum să fii sme­
rită. De asemenea, cum să fii bravă (să nu te temi). în urmă cu două
săptămâni ai învăţat cum să apreciezi toate lucrurile bune pe care
le-ai făcut în viaţa ta.”
Rose, şinele tău superior îţi transmite să nu te mai enervezi din
cauza oamenilor proşti, ci să ai răbdare cu această planetă, dar mai
presus de toate cu tine însăţi. Acestea sunt principalele lecţii pe care
trebuie să le înveţi în momentul de faţă.
Ce virtuţi îşi doreşte şinele tău superior să înveţi?

D e s c o p e r ă - ţi MISIUNEA DIVINĂ CU AJUTORUL


SINELUI TĂU SUPERIOR

Şinele nostru superior are propria sa misiune şi ştie exact


ce virtuţi a învăţat şi pe care trebuie să le mai înveţe.

1. Găseşte-ţi un partener pentru acest exerciţiu şi călău-


ziţi-vă reciproc către şinele vostru superior pentru a afla
ce virtuţi învaţă acesta la ora actuală şi ce altele trebuie
să înveţe.

2. în continuare, înălţaţi-vă până la Creator pentru a afla ce


descărcări sunt necesare.

Procesul nu ar trebui să dureze mai mult de cinci minute.

INSTINCTELE DIN CEL DE-AL TREILEA PLAN


Instinctul anim alic
Toate animalele de pe această planetă sunt înzestrate cu o anu­
mită inteligenţă pe care noi o numim instinct. Oamenii cred că
192* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

instinctul este o formă inferioară de inteligenţă prin comparaţie cu


mesajele conştiente pe care i le transmite corpul creierului. Ceea ce
nu înţeleg ei este că instinctele le controlează viaţa într-o măsură
mai mare decât cred.
Secretul constă în a deveni conştienţi de instinctele noastre şi
de a le folosi în beneficiul nostru. Acesta este unul din motivele
pentru care învăţăm să ne scanăm singuri corpul, aşa cum am expli­
cat în prima mea carte, Terapia Teta. Scanarea corpului ne oferă
informaţii directe legate de ceea ce se întâmplă în interiorul orga­
nismului nostru. Dacă ajungem să ne cunoaştem propriul corp prin
intermediul percepţiei intuitive, noi putem schimba foarte multe
lucruri în acesta, salvându-ne uneori viaţa.
Noi avem instincte la fel ca animalele, dar adeseori acestea
se află într-o stare latentă, căci am uitat de ele. Mulţi poliţişti
spun lucruri de gen: „Am avut un instinct” sau „Am ştiut pur
şi simplu că are o armă; am simţit acest lucru”. Dacă ar spune:
„Am simţit psihic că are o armă”, colegii şi superiorii lor i-ar lua
peste picior, căci cuvântul „psihic” are conotaţii negative în cul­
tura noastră. Această atitudine ne face să fim orbi în faţa aspec­
telor psihice ale instinctelor noastre, dar şi ale animalelor din
jurul nostru.
Toate speciile de animale şi-au dezvoltat simţuri psihice
pentru a putea supravieţui, iar oamenii au făcut acelaşi lucru.
Atunci când o femeie îşi hrăneşte pentru prima oară la sân copi­
lul, între cei doi se creează instantaneu o comunicare fară cuvinte.
In acest fel, corpul femeii produce anticorpii necesari pentru
nevoile în schimbare ale copilului ei, pe care îi transferă acestuia
prin intermediul laptelui matern. Din perspectiva mea, această
inteligenţă spontană a corpului depăşeşte cu mult gândirea raţio­
nală. D e altfel, aceasta din urmă este complet inutilă în anumite
situaţii legate de supravieţuire.
Există însă şi alte modalităţi prin care corpul uman comunică
cu ceilalţi oameni feră ca mintea conştientă să ştie ce se întâmplă,
cum ar fi procesul reflexiv al feromonilor.
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 193

Atracfia anim alica

Feromonii sunt substanţe chimice pe care le secretăm în tran­


spiraţia noastră şi în alte fluide corporale, cu rol de mesageri. Atunci
când simţim o atracţie sexuală faţă de altcineva, noi ne schimbăm
automat mirosul, pentru ca persoana respectivă să se simtă atrasă
de noi. încă şi mai uimitor este faptul că acest lucru se întâmplă cel
mai adesea fară vreun gând conştient. Cu alte cuvinte, noi putem
fi atraşi de altcineva prin intermediul mirosului, înţelegând astfel
instinctual mesajele din ADN-ul său!
Unii oameni de ştiinţă cred că atracţia sexuală depinde mult
mai mult de miros decât de înfaţişarea fizică. Altfel spus, noi suntem
fermecaţi de o interpretare subconştientă a energiei persoanei respec­
tive. Dacă am putea deveni conştienţi de ceea ce mirosim, am putea
înţelege persoana în cauză într-o manieră mult mai profundă. De
pildă, am putea mirosi dacă aceasta are o boală sau un defect gene­
tic, ori dacă este instabilă mintal. Dacă am putea percepe mirosurile
la fel ca un câine, noi am putea identifica psihic aceste secreţii.
Ce este de fapt simţul mirosului? Atunci când miroşi o per­
soană, tu îi percepi particulele (atomii). ADN-ul său ajunge astfel
în nasul tău, determinându-te să reacţionezi instinctiv. Avem astfel
efectiv de-a face cu un anumit tip de limbaj, respectiv cu un schimb
de informaţii. Atunci când corpul tău accesează aceste informaţii,
el îşi face o idee foarte clară dacă persoana respectivă este com­
patibilă din punct de vedere sexual cu tine sau dacă are suficiente
lucruri în comun cu tine, fară a interacţiona în alt fel cu ea. Aşa se
explică de ce noi suntem atraşi sexual numai de anumite persoane,
căci ADN-ul nostru le scanează compatibilităţile pe toate nivelele
- mental, spiritual, emoţional şi fizic - prin intermediul mesajelor
transmise de simţul mirosului.
Personal, am convingerea că procesul procreaţiei implică partea
cea mai bună a materialului A D N . Cu alte cuvinte, anumite atri­
bute fizice şi emoţionale sunt transmise mai departe prin fuziunea
materialului genetic, în beneficiul întregii umanităţi.
194* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Există oameni cu care am discutat şi care mi-au spus că se simt


atraşi sexual nu doar de corpul altei persoane, ci şi de o esenţă inex­
plicabilă pe care nu o pot descrie. Personal, consider că unii oameni
se simt atraşi de vibraţiile puţin mai înalte decât a lor. Acest lucru
transcende chiar şi atracţia generată de miros, descriind o atracţie
pur spirituală.
Dacă întâlneşti pe cineva şi te simţi atras de persoana respec­
tivă, în tine se produce o schimbare pe toate nivelele, de la miros
şi până la atitudinea ta. Te-ai întrebat vreodată de ce simt atât de
uşor oamenii căsătoriţi atunci când partenerul lor se simte atras
sexual de altcineva? Deoarece mirosul acestuia se schimbă, la fel ca
şi energia şi limbajul lor corporal. Acest lucru se produce pe nivelul
genetic. Femeile devin dintr-odată mai gingaşe, întrucât bărbaţilor
le plac femeile gingaşe. Bărbaţii încep să producă instantaneu mai
multă spermă, pentru a combate astfel sperma altor bărbaţi. Toate
aceste lucruri se produc instinctiv.

Sistemul nervos autonom


Un alt exemplu de reacţie instinctivă care se produce la nivelul
corpului este sistemul nervos autonom, o reţea de fibre nervoase
care guvernează irisul ochilor şi acţiunea muşchilor netezi ai inimii,
vaselor de sânge, glandelor, plămânilor, stomacului, colonului, vezi­
cii şi ai altor organe interne - fară intervenţia conştientă a centrilor
cerebrali superiori. Dat fiind că este asociat cu celelalte sisteme ale
organismului, sistemul autonom este influenţat însă de emoţii. Spre
exemplu, mânia poate creşte pulsul, teama poate produce o con­
tracţie a stomacului, iar mulţumirea poate reduce tensiunea sangu­
ină. D e ce se produc aceste reacţii?
Cercetătorii cred că mintea omului generează împreună cu
corpul acestuia un câmp electromagnetic. Se ştie că sistemul nervos
uman foloseşte un curent electric pentru a transmite informa­
ţii vitale de-a lungul şi de-a latul corpului pentru diferite func­
ţii fiziologice, de la procesarea informaţiilor senzoriale şi până
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 195

la organizarea chimiei celulare şi transmiterea de electroni de-a


lungul sinapselor neuronale. întregul corp uman are o componentă
electromagnetică, fiind alcătuit din particule încărcate electric cum
ar fi atomii, electronii, protonii şi ionii.
Toate formele de viaţă de pe planetă sunt alcătuite din parti­
cule care vibrează pe frecvenţe diferite. Ele au ritmuri diferite, dar
suntem cu toţii alcătuiţi din particule elementare aranjate în dife­
rite tipare. In ultimă instanţă, noi nu suntem altceva decât simple
particule care vibrează în ritmuri şi pe frecvenţe diferite. Acestea
conduc la o semnătură energetică ce poate fi tradusă prin lumină,
sunet şi un câmp electromagnetic. Toate acestea reprezintă mij­
loace de comunicare. Eu cred că toate animalele, inclusiv oamenii,
au modalităţi de comunicare proprii care transcend simţurile nor­
male, funcţionând fară o gândire conştientă.

Intuifia ADN-ului
Un alt sistem al corpului care operează fară o gândire conşti­
entă este ADN-ul. Acest program guvernează toate funcţiile cor­
pului nostru, fară ca noi să fim conştienţi de el.
Toate animalele de pe această planetă îşi pot ajusta intuiţia
pentru a putea supravieţui, lucru valabil inclusiv pentru oameni.
Oricât de mult ne-ar plăcea să ne disociem de animale, realita­
tea este că noi facem parte integrantă din regnul animal. Suntem
mamifere şi avem copii pe care îi protejăm cu orice preţ. De ce
facem acest lucru? Deoarece la nivel instinctiv ştim că ei repre­
zintă viitorul umanităţii. Acest instinct ne-a fost transmis de
către strămoşii noştri. Putem noi defini fizic acest atribut? De
unde provine el? Unde există el în interiorul corpului? El există
în ADN-ul nostru.
ADN-ul creează constant mecanisme intuitive de supravieţu­
ire şi operează mult mai mult în favoarea decât în defavoarea noas­
tră. Spre exemplu, chiar dacă nu ai mai văzut niciodată în viaţă
un şarpe, atunci când vezi pentru prima dată o astfel de reptilă tu
196* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

simţi instinctiv o stare de teamă. Acest instinct reflexiv derivă din


cunoaşterea ADN-ului.
ADN -ul nostru îşi încarcă datele într-o reţea, la fel cum pro­
cedăm noi cu Intemetul. De asemenea, el poate obţine date din
această reţea, stabilind conexiuni cu alţi participanţi la ea, în primul
rând cu persoanele care împărtăşesc acelaşi ADN ca noi, adică
rudele noastre.
Această perspectivă poate explica parţial vindecarea la distanţă,
telepatía şi vederea la distanţă, inclusiv de ce unii oameni simt
durerea rudelor lor aflate la distanţă.
Dacă ducem mai departe acest concept, noi putem spune că
ne împărtăşim ADN-ul cu toţi oamenii de pe planetă, şi într-o
anumită măsură chiar cu animalele. Cu alte cuvinte, putem spune
că noi ne putem conecta ADN-ul cu cel al altor persoane. Acest
lucru ar explica concepte precum conştiinţa de grup şi comunica­
rea cu aceasta, dar şi modalitatea prin care putem extrage amintirile
ancestrale şi cele din vieţile anterioare ale altor oameni.

R e a m in t ir e a v ie ţ il o r a n t e r io a r e a l e altei pe r s o a n e

în cadrul acestui exerciţiu trebuie să faci o lectură psihică


a unei alte persoane, reamintindu-ţi vieţile sale anterioare
sau amintirile sale ancestrale. îţi reamintesc în această
direcţie că nu există nicio diferenţă între trecut, prezent şi
viitor, care se petrec simultan. Gândurile şi conştiinţa se
deplasează mai rapid decât viteza luminii, fiind situate în
afara Legii Timpului. Prin folosirea unui gând condensat,
noi putem ocoli Legile din cel de-al şaselea plan, deplasân-
du-ne înainte şi înapoi în timp, de pildă pentru a ne aduce
aminte o viaţă anterioară sau una viitoare a unei alte per­
soane. Acest exerciţiu ne învaţă că nu există un timp liniar
în universul tridimensional.
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 197

Atunci când asişti la viaţa anterioară a persoanei din faţa ta,


focalizează-te asupra aspectelor pozitive, nu asupra celor
negative.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să văd şi să îmi amintesc viaţa anteri­
oară a [numele persoanei]. îţi mulţumesc. S-a împlinit,
s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă la întoarcerea în timp. Observă în tăcere ce se


întâmplă şi adu-ţi aminte. Pune întrebarea: „Ce ar fi
putut face diferit această persoană ultima dată când
s-a întâmplat acest lucru, pentru a obţine un rezultat
mai bun?"

3. Spune-i persoanei toate lucrurile pozitive care s-au


petrecut în viaţa sa anterioară şi insistă asupra lecţiilor
pe care le-a învăţat.

4. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu ea.

ANIMALELE DIN C EL DE-AL TREILEA PLAN


Dacă este adevărat că ne putem conecta cu ceilalţi oameni prin
intermediul ADN-ului, ce putem spune despre animalele cu care
împărţim cel de-al treilea plan?
în trecutul îndepărtat, conexiunea noastră cu animalele era
una de tip vânător-culegător. în timp, oamenii au învăţat să
domesticească animalele care le puteau aduce cele mai multe
beneficii pentru procesul de supravieţuire. Prin urmare, vânăto-
rii-culegători au devenit păstori şi crescători de animale, şi astfel
s-a născut agricultura. Relaţia dintre ei şi animale s-a modificat,
devenind simbiotică, şi a rămas astfel până astăzi. Din păcate,
198 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

oamenii au redus animalele la sclavie, şi adeseori chiar şi pe alţi


semeni de-ai lor. In ultimii 10.000 de ani, ei au modificat genetic
animalele domesticite, pentru a le adapta la nevoile lor, iar foarte
multe specii au dispărut.
In anii din urmă s-a produs o renaştere a conceptului că oame­
nii sunt interconectaţi cu tot ceea ce există, inclusiv cu animalele.
Ştiinţa relativ nouă a ADN-ului a arătat că noi împărtăşim o mare
parte a materialului nostru genetic cu celelalte animale din această
lume comună. Chiar dacă maniera în care este structurat ADN-ul
este diferită de la o specie la alta, baza rămâne aceeaşi. Acest lucru
sugerează că noi avem origini comune, indiferent cum au apărut
acestea. Indiferent dacă am evoluat în această lume alături de
rudele noastre apropiate - animalele - sau dacă am venit ca seminţe
stelare din alte locuri ale Universului, acest lucru nu contează prea
mult, dat fiind că suntem atât de asemănători în interior, chiar dacă
părem diferiţi în exterior.
Este greşit să credem că un animal este mai puţin inteligent sau
mai puţin intuitiv decât noi numai pentru că are creierul mai mic.
Noi avem un creier uriaş, dar nu ne folosim decât de o mică porţi­
une din el. Animalele au creierul mai mic, dar se folosesc de acesta
într-o manieră care face ca mărimea să nu conteze prea mult.
Au animalele suflete? De bună seamă. Progresează ele de la un
plan al existenţei la altul prin transmigraţia energiei sufletului lor?
Da, progresează, la fel ca şi noi.
In realitate, această „nouă” filozofie a interconexiunii care există
între toate creaturile vii nu este deloc nouă. Ea a fost propovăduită
de mii de ani în India, conducând la înflorirea vegetarianismului. In
partea opusă a lumii, nativii americani consideră că toate formele
de viaţă fac parte integrantă dintr-o totalitate mai mare şi că ani­
malele sunt egale cu oamenii. Mulţi nativi americani au fost vână-
tori-culegători care ucideau şi mâncau animale, dar ei erau învăţaţi
de mici să le respecte şi să îi mulţumească spiritului animalului ucis.
D e fapt, primii „zei” ai multor triburi de nativi americani au fost
consiliile de animale.
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 199

Cele mai vechi sisteme de convingeri din multe regiuni ale glo­
bului au postulat că umanitatea face parte dintr-o imagine mai mare
de ansamblu, nefiind în niciun fel superioară celorlalte specii. Din
perspectiva populaţiilor native, toate formele de viaţă de pe această
planetă sunt interconectate, de la cel mai mic cristal şi până la cea
mai mare balenă din ocean. Pentru a înţelege acest lucru, noi trebuie
să explorăm însă maniera în care interacţionăm cu celelalte animale.

Vindecarea anim alelor (altele decât oamenii)


Cei mai buni prieteni ai multor oameni sunt animalele
lor de companie. Acestea întruchipează însăşi esenţa iubirii
necondiţionate.
Nu este exclus ca maniera în care ne alegem un animal de com­
panie să fie similară cu cea în care ne alegem un partener de cuplu.
Dacă ne temem să fim iubiţi, noi ne alegem un animal distant şi
prea puţin afectiv. Dacă suntem agitaţi şi nervoşi, animalul nostru va
fi la fel. Animalele reflectă întotdeauna energia pe care o emanăm.
După mii de lecturi psihice pentru clienţi cu animale de com­
panie, am ajuns la concluzia că dacă un animal este bolnav, la fel
este şi stăpânul lui, şi invers. Dacă facem o vindecare psihică pentru
stăpân, se vindecă inclusiv animalul său de companie. Dacă dorim
să tratăm un animal de companie, este absolut necesar să îl tratăm
pe stăpânul său. Fenomenul este fascinant, aşa că mi-am propus să
îl investighez.
Cea mai bolnavă persoană pe care am văzut-o în viaţa mea a
fost o femeie care suferea de boala Lyme, de histoplasmoză (ciu­
perci în plămâni), de cancer şi de encefalită, ca să nu enumăr decât
câteva dintre bolile sale. în mod curios, pisica ei era la fel de bol­
navă ca stăpâna sa.
La început am crezut că pisica era cea care i-a transmis stăpâ­
nei o parte din bolile sale, dar când m-am înălţat în cel de-al şap­
telea plan pentru a evalua situaţia dintr-o perspectivă obiectivă, am
descoperit că lucrurile stăteau exact pe dos.
2 0 0 * C E L E ŞAP T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Marea majoritate a pisicilor de companie se cred oameni şi le


acordă stăpânilor lor privilegiul de a le creşte. Această pisică era însă
diferită. Ea era plină de compasiune şi o iubea sincer pe clienta mea.
încerca să o vindece, aşa că a sfârşit prin a se îmbolnăvi ea însăşi.
De multe ori, clienta mea s-a aflat la un pas de moarte, dar
pisica ei a preluat de fiecare dată impactul bolii. Femeia sfârşea prin
a se simţi mai bine, dar în cele din urmă pisica a murit din cauza
acestui joc de-a şoarecele şi pisica al vindecării.
începând din acest moment, am remarcat un comportament
recurent al animalelor. Ori de câte ori venea cineva la mine pentru
a-mi cere să îi vindec câinele, verificam dacă acesta prelua vreun
disconfort fizic sau emoţional de la el. Spre exemplu, dacă stăpânul
suferea de diabet, câinele murea din cauza acestei boli.
Cu această ocazie, am înţeles că pisicile şi câinii au fost creaţi
prin încrucişări diferite pentru a avea anumite caracteristici şi
pentru a îndeplini anumite sarcini, iar de-a lungul secolelor, unele
animale şi-au dezvoltat talentul de a-şi vindeca stăpânii. Acesta s-a
transmis apoi mai departe prin intermediul ADN-ului.
Investigând acest fenomen, am realizat că animalele de compa­
nie nu aveau capacitatea de a fi vindecate de boala pe care o preluau
asupra lor. Ele o păstrau până când le vindecam stăpânul. Am obţi­
nut întotdeauna cele mai bune rezultate atunci când am tratat mai
întâi de toate stăpânul, şi abia apoi animalul.

Conectarea cu anim alele


Am descoperit că procesul de vindecare funcţionează mai bine
dacă îi cer sinelui superior al animalului de companie permisiunea
de a-1 realiza, căci animalele nu comunică prin cuvinte.
Dacă şinele superior al animalului spune „nu”, putem încerca să
îl convingem, dar în final trebuie să îi respectăm întotdeauna decizia.
Adeseori, stăpânul unui animal de companie încearcă din răs­
puteri să îi prelungească acestuia viaţa, în condiţiile în care ani­
malul îşi doreşte să moară. Stăpânul preia controlul psihic asupra
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 201

animalului şi îl obligă să trăiască. Din cauză că îşi iubeşte atât de


mult stăpânul, animalul încearcă la rândul lui să supravieţuiască. In
ceea ce ne priveşte însă pe noi, terapeuţii, noi trebuie să ne înălţăm
până la şinele superior al animalului şi să îl întrebăm dacă doreşte
să rămână în acest plan sau să plece.
Am descoperit de asemenea că animalele au la rândul lor con­
vingeri de bază care trebuie să fie eliminate şi înlocuite, ba chiar au
nevoie de inducerea unor sentimente de gen: „Eu ştiu ce înseamnă
să primesc şi să accept iubirea.”
In final, am legat între ele aceste elemente şi am creat un pro­
tocol pentru vindecarea animalelor de companie.
Mai întâi de toate, trebuie să te prezinţi animalului. Atunci
când faci acest lucru, trebuie să îţi dilaţi conştiinţa astfel încât să o
circumscrie pe cea a animalului şi să îi prezinţi numele tău sacru. In
acest fel, animalul capătă acces la ADN-ul tău şi ştie că nu doreşti
să îi faci niciun rău. Chiar şi atunci când lucrez de la distanţă asupra
unui animal, eu mă prezint întotdeauna.
In continuare, întreabă animalul care este numele lui sacru.
Toate animalele au un astfel de nume. Acesta poate fi o tonalitate,
o semnătură energetică sau un nume efectiv. Animalul îţi prezintă
acest nume sub forma unei amprente, a unei vibraţii care poate fi
auzită sub forma unui sunet.

D is c u t ă c u ş in e l e s u p e r io r a l a n im a l u l u i
şi în t r e a b ă - l c a r e este n u m e l e l u i s a c r u

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să mă întâlnesc cu şinele superior al
acestui animal. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit.”

2. Şinele superior al animalului pluteşte de regulă deasu­


pra acestuia. întreabă-l care este numele lui sacru.
202 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

3. Aşteaptă să receptezi vibraţia care reprezintă numele


lui.

5. După ce ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al


şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Atunci când încerci să discuţi cu animalul în planul conştiinţei,


trebuie să îţi aduci aminte că acesta nu înţelege cuvintele rostite. O
modalitate mai realistă de a comunica cu un animal constă în a crea
o imagine şi a o transfera telepatic în mintea lui. Marea majori­
tate a animalelor comunică prin imagini şi vibraţii. Ele nu transmit
cuvinte, ci sentimente, emoţii şi imagini.
De asemenea, este foarte important să înţelegi că transmiterea
unui sentiment este diferită de cea a unor cuvinte. In consecinţă,
dacă te simţi ameninţat de un animal, nu proiecta niciodată asupra
lui gândul: iyNu mă muşca”, căci el ar putea interpreta greşit imagi­
nea asociată cu acesta, aşa că te-ai putea trezi muşcat. Cel mai bine
este să proiectezi asupra animalului o iubire pură, îndepărtându-te
de el atunci când acest lucru devine cu putinţă. în unele situaţii,
este bine să te laşi la pământ, dar nu întotdeauna. De asemenea, nu
trebuie să uiţi că transmiterea telepatică a iubirii nu funcţionează în
cazul tuturor animalelor. Prudenţa este întotdeauna necesară atunci
când ai de-a face cu un animal.

T r a n s m it e r e a p r o ie c ţ ie i u n e i im a g i n i
SAU A UNEI EMOŢII CĂTRE UN ANIMAL

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să îi transmit o imagine sau o emoţie
acestui animal. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit.”
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 203

2. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu ea.

Animalele pod cădea pradă unei depresii cronice, la fel ca


oamenii. Dacă ai un animal deprimat şi letargic, proiectează în
mintea lui imaginea unei situaţii în care este fericit alături de stă­
pânul lui, care se comportă ca un prieten adevărat.
O altă modalitate de a te conecta cu un animal constă în a-ţi
pune mâinile pe el şi a obţine informaţii psihice de la el. Cel mai
probabil, acestea vor lua forma unor imagini ale lucrurilor experi­
mentate de animal. Sugestia mea este să practici de mai multe ori
această formă de scanare cu mâinile, astfel încât să ajungi să te simţi
confortabil atunci când lucrezi cu animalele.

S c a n a r e a c o r p o r a l ă a u n u i a n im a l

Proiectează aceste sentimente cu încredere şi cu putere.


1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)
şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să mă întâlnesc cu şinele superior al
acestui animal. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit.”
2. Cere-i sinelui superior al animalului permisiunea de a
face o lectură psihică.
3. în continuare, întreabă-l care este numele lui sacru şi
aşteaptă să receptezi vibraţia care defineşte acest nume.
4. Scanează animalul, şi dacă este necesar, asistă la o vin­
decare sau trimite orice energie negativă în lumina lui
Dumnezeu (vezi paginile 205-206).
5. Pentru a-i transmite animalului o imagine asociată cu
iubirea şi cu fericirea, dă comanda să îi fie transmisă o
proiecţie a iubirii şi a fericirii.
20 4* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

6. înalţă-te şi ieşi din spaţiul personal al animalului.

7. Clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi


conectat cu ea.

Animalele simt durerea cu o intensitate atât de mare încât nu


este întotdeauna uşor de lucrat cu ele. De aceea, uneori este necesar
să le eliberăm de durerea lor înainte de a putea asista la o vindecare.
O altă modalitate constă în a proiecta asupra lor sentimentul că
sunt puternice şi sănătoase.

Lucrul cu convingerile şi cu sentimentele


în cazul anim alelor
De regulă, animalele răspund rapid la vindecări, dar dacă nu o
fac, este posibil să fie necesar să lucrezi cu convingerile sau cu sen­
timentele lor. La fel ca oamenii, animalele beneficiază de pe urma
lucrului cu convingerile, care le schimbă programele genetice şi cele
ale convingerilor. In acest scop, înalţă-te în cel de-al şaptelea plan şi
cere permisiunea de a face o vindecare şi de a lucra cu convingerile lor.
Printre sentimentele de care au nevoie multe animale se numără:
„înţeleg ce simţi atunci când receptezi şi accepţi iubirea.”
„înţeleg ce simţi atunci când eşti iubit.”
„înţeleg ce simţi atunci când eşti considerat important.”
„Ştiu cum să trăiesc fară a mă simţi abandonat.”

L u c r u l c u c o n v in g e r il e şi c u s e n t im e n t e l e
ÎN CAZUL UNUI ANIMAL

Virtuţi necesare: acceptarea, compasiunea, curajul, cre­


dinţa, iertarea, recunoştinţa, speranţa, bunătatea, auto­
controlul, serviciul şi minunarea.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 205

comanda este să mă întâlnesc cu şinele superior al


acestui animal. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit."

2. Cere-i sinelui superior al animalului permisiunea de a


lucra cu convingerile sale.

3. în continuare, întreabă-l care este numele lui sacru şi


aşteaptă să receptezi vibraţia care defineşte acest
nume.

4. Cere-i permisiunea pentru fiecare convingere eliminată


şi înlocuită şi pentru fiecare sentiment descărcat.

5. Asistă la înlocuirea convingerilor şi la descărcarea


sentimentelor.

6. înalţă-te şi ieşi din spaţiul personal al animalului.

7. Clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi


conectat cu ea.

Eliminarea negativitafii
Animalele răspund rapid la vindecări, dar este bine să lucrezi
simultan inclusiv cu stăpânul lor, căci adeseori animalul absoarbe
boala de la stăpân. De aceea, este bine să îţi purifici în mod regulat
animalul de energia negativă acumulată.

P u r if ic a r e a u n u i a n im a l de in f l u e n ţ e l e n e g a t iv e

Pentru a purifica un animal de energia negativă acumu­


lată, cere-i pur şi simplu permisiunea în acest scop, apoi
înalţă-te în cel de-al şaptelea plan şi comandă eliminarea
acestei energii. La fel ca atunci când lucrezi cu oamenii,
este bine să activezi influenţele moştenite de la ADN-ul
2 0 6* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

unui strămoş foarte puternic. Asistă la eliminarea bolilor


sau emoţiilor animalului şi trimite-leîn lumina lui Dumnezeu.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să mă întâlnesc cu şinele superior al
acestui animal. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit.”

2. în continuare, întreabă-l care este numele lui sacru şi


aşteaptă să receptezi vibraţia care defineşte acest
nume.

3. Mai departe, întreabă animalul dacă este de acord să


îi elimini energia negativă receptată de la stăpânul lui.

4. Dacă ai obţinut permisiunea lui, asistă la eliminarea


energiilor negative acumulate în animal de către Creator.

5. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu ea.

Animalele sunt atât de sensibile încât nu ar trebui să laşi nicio­


dată un animal să stea în camera unui om bolnav. Dacă nu îl vei
purifica mai târziu, el va acumula foarte multă energie negativă.
De altfel, şi noi, oamenii, ar trebui să învăţăm acest lucru. Există
momente în care preluăm influenţe negative fară să ştim că o facem.

Traumele em oţionale ale anim alelor


De bună seamă, un animal care are un stăpân calm se simte
relaxat şi sănătos. Acest lucru este adevărat îndeosebi în cazul câi­
nilor. Este foarte important ca stăpânul să ştie că animalul său de
companie îi percepe sentimentele. Dacă el se simte stresat, anima­
lul va prelua asupra sa aceste sentimente negative, în încercarea de
a-şi elibera stăpânul.
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 207

Dacă un animal a fost abuzat în trecut, energia abuzului devine


evidentă în comportamentul său. De asemenea, un animal care a
fost abandonat trebuie eliberat de această traumă. în ambele cazuri,
lucrează cu convingerile animalului, la fel cum ai proceda cu un om.
Poţi lucra fie prin intermediul sinelui superior al animalului, la fel
cum ai proceda cu un copil, fie conectându-te cu animalul şi facân-
du-ţi un test energetic în numele lui. Dacă ai descoperit amintirile
şi convingerile care determină comportamentul inadecvat al ani­
malului, elimină-le şi înlocuieşte-le cu unele pozitive.

Lumea câinilor
Cât de rapid poate opera Terapia Teta asupra animalelor?
Incredibil de rapid! Există îndeosebi anumite specii care sunt
hiper-receptive la vibraţiile psihice, având de asemenea anu­
mite simţuri suplimentare. Câinii reprezintă un bun exemplu în
această direcţie.
Personal, am un câine maltez. Aceasta este una dintre cele mai
vechi rase care există. Se ştie cu certitudine că are o vechime de cel
puţin 2.800 de ani, iar unii o estimează chiar până la 8.000 de ani.
Există dovezi că această rasă provine din Asia, de unde a ajuns în
insula Malta, iar apoi s-a răspândit în restul lumii. La origini, aceşti
câini au fost folosiţi pentru vânătoare. Peste timp, ei au fost folosiţi
pentru a gusta hrana aristocraţiei, verificând altfel spus dacă nu este
otrăvită, iar apoi au fost crescuţi pentru confortul proprietarilor lor.
In Europa, ei au ajuns să fie numiţi câini purtaţi în manşete, întru­
cât chiar aşa erau transportaţi. Dacă atingi un astfel de câine, poţi
vizualiza intuitiv generaţii întregi de regi şi regine care le-au fost
stăpâni de-a lungul istoriei, inclusiv folosirea lor pe post de reme­
diu împotriva hipertensiunii.
Privită din perspectiva psihică, Jasmine (căţeluşa mea) are o
energie albă care mi-a amintit iniţial de zăpadă. De asemenea, lasă
un anumit miros în urma ei, aşa că am numit-o Jasmine, de la floa­
rea de iasomie. Ori de câte ori ne atingem una pe cealaltă, între noi
208 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

se produce un schimb de cunoaştere la nivelul ADN-ului, care ne


conectează în plan instinctual.
Cât de departe poţi pătrunde în conştiinţa unei alte persoane
atunci când îi strângi mâna? Ce informaţii poţi culege de la ea?
Crezi că poţi egala astfel capacitatea intuitivă a unui câine?
Atunci când un câine intră în contact cu tine şi îţi linge mâna,
el citeşte ce se întâmplă în corpul tău şi în viaţa ta. El îşi dă imediat
seama dacă eşti speriat sau calm, dacă te simţi stresat sau dacă ai
nevoie de iubire. In continuare, el începe să secrete feromoni care
te pot vindeca sau alina.
Dacă un câine îţi poate citi ADN-ul atunci când te linge, gân­
deşte--te ce informaţii poate primi el atunci când te miroase! Simţul
mirosului este de o sută de ori mai ascuţit la câini decât la oameni.
Ai văzut vreodată doi câini mirosindu-şi posteriorul? Ei obţin
astfel o imagine a ADN-ului celuilalt câine, care le prezintă totul
despre acesta. Cele mai puternice impresii ale ADN-ului provin de
la buze, gură şi celelalte orificii ale corpului, mai puţin apetisante!
Eu ştiu că ori de câte ori mă linge sau mă miroase, Jasmine îşi
schimbă funcţiile fiziologice pentru a mă reconforta. Ea îşi schimbă
pulsul, feromonii şi energia vindecătoare, pentru a-mi îmbunătăţi
starea de spirit.
Din cauza percepţiei lor atât de ascuţite, câinii sunt folosiţi
pentru persoanele cu nevoi speciale, fiind antrenaţi să îi ajute pe
oamenii orbi, cu diabet sau care suferă de convulsii. Ei sunt sensi­
bili la fiecare mişcare a stăpânului lor, în egală măsură mentală sau
fizică. Pot auzi chiar şi schimbările bătăilor inimii acestuia. Suntem
cu adevărat binecuvântaţi că avem aceste animale în viaţa noastră.

C a ii
Se estimează că oamenii domesticesc şi cresc cai de circa
6.000 de ani. în lumea modernă există tot felul de rase de cai, cu
temperamente diferite, unele mai pozitive, altele mai puţin. Unii
cai devin extrem de ataşaţi de stăpânii lor, la fel ca şi câinii. în
consecinţă, ei ştiu instinctiv când stăpânii lor au probleme.
A l t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 209

Dacă lucrezi cu un cal, nu uita să aceste animale sunt foarte


sensibile în jurul urechilor şi nu le place să le fie atinse. în cazul
în care capătă însă încredere în tine, le place să îi scarpini în jurul
urechilor. Dacă îi dai ocol unui cal, trebuie să îţi ţii mâna lipită de
spatele său, ca să ştie că te afli acolo. în acest fel, te poţi asigura că
nu vei fi lovit cu copitele din spate, aşa cum ar proceda calul dacă ar
avea de-a face cu un prădător.
Din cauză că au fost vânaţi de prădători milioane de ani, caii
sunt întotdeauna în alertă, putând simţi chiar şi când te apropii de
ei, întrucât percep vibraţiile pământului. Un cal te poate simţi cu
mult timp înainte de a ajunge la el. De aceea, este bine să te apropii
de el într-o manieră care să îi dea de ştire că eşti prezent, dar nu
reprezinţi o ameninţare pentru el. Un cal îşi poate da seama cu uşu­
rinţă după mişcările tale dacă te furişezi, dacă te temi sau dacă eşti
un prădător. Dacă nu a fost antrenat să nu reacţioneze la mirosul
fricii pe care o emani, el va fi gata să fugă.
Caii se folosesc de picioarele lor pentru a comunica cu lumea
exterioară. De aceea, este important să îi mângâi unui cal picioa­
rele dacă doreşti să îl cunoşti. Marea majoritate a cailor se calmează
atunci când lucrezi cu picioarele lor. Cu cât le atingi mai mult, cu
atât mai mare devine încrederea lor în tine. De aceea, dacă eşti pro­
prietarul unui cal, cel mai bine este să îi cureţi singur copitele.
Iar acum, îţi propun să experimentezi la prima mână un cal, în
plan psihic.

C o nectarea cu u n cal

1. Apropie-te de cal proiectând o stare de încredere şi de


forţă, nu de supunere. Nu trebuie să te impui prea tare,
dar nici să fii prea sfios.

2. Dacă începi să călăreşti un cal înainte de a te prezenta,


acesta nu te va cunoaşte aşa cum trebuie. Dacă începi
prin a face cunoştinţă cu el, salutându-l aşa cum îi
210 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

place, el îşi va aminti întotdeauna de tine şi te va res­


pecta. Chiar şi atunci când lucrez la distanţă cu un cal,
eu mă prezint întotdeauna.
Prezintă-te calului atât fizic cât şi psihic, suflând în
nările lui (in amândouă, căci aşa procedează caii atunci
când întâlnesc alţi cai). Acest lucru îi spune calului că
eşti vrednic de respectul lui, întrucât proiectezi putere
şi siguranţă prin feromonii pe care i-i transmiţi prin res­
piraţia ta. Este foarte important să asişti la transmiterea
acestor sentimente şi emoţii către cal prin intermediul
feromonilor tăi, dar şi la nivel psihic.
în doar o secundă sau două, acest schimb de ADN îi va
spune calului dacă te simţi sigur şi puternic, sau slab şi
speriat. Un cal îşi poate da seama foarte rapid dacă îi
eşti prieten sau nu.
3. Spune-i calului numele tău sacru şi întreabă-l care este
numele lui. Cum crezi că va reacţiona? îţi va fornăi la
rândul lui în faţă şi îţi va spune numele lui!
4. începe să te mişti în jurul calului cu încredere, proiec­
tând acest sentiment asupra lui. Fiecare vibraţie a paşi­
lor tăi va fi simţită de cal. Dacă eşti tensionat, el va simţi
acest lucru. De aceea, fii cât mai relaxat şi mai calm.
în cazul în care te simţi puţin nervos şi nesigur dacă să
te apropii de cal, este posibil să preiei sentimentele lui.
Dacă devii conştient de acest lucru, îţi va fi mai uşor să
calmezi animalul.
Atunci când te mişti în jurul calului, ţine-ţi palma lipită de
spatele lui, astfel încât să ştie tot timpul unde te afli şi să se
simtă în siguranţă.

Identifică-te cu calul - acesta este secretul. Cu permisiu­


nea lui, îţi poţi dilata acum conştiinţa, astfel încât să simţi
ce înseamnă să fii cal.
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 211

D ilatarea c o n ş t iin ţ e i şi p r o ie c ţ ia ei în t r - u n a n i m a i

Dacă ai obţinut permisiunea sinelui superior al animalului,


tu te poţi dilata, devenind una cu el, astfel încât să simţi ce
înseamnă să fii respectivul animal. îi vei putea simţi astfel
picioarele, corpul şi mişcările. în acest fel, vei recepta o
impresie la nivelul ADN-ului care îţi va spune ce înseamnă
să fii acel animal.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17),


inspiră adânc şi simte-te confortabil.

2. Imaginează-ţi că ai devenit una cu animalul, la nivel


molecular. Conştientizează ce înseamnă să fii animalul
respectiv. Mişcă-te la fel ca el, gândeşte la fel ca el şi
receptează astfel o impresie a lui la nivelul ADN-ului. în
acest fel, se produce un transfer între moleculele tale şi
cele ale animalului, iar voi vă conectaţi, devenind una.

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Aura unui cal


Culoarea aurei unui cal îţi poate oferi enorm de multe infor­
maţii legate de acesta.

D e s c o p e r ă c u l o a r e a a u r e i u n u i a n im a l

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să văd culoarea aurei acestui animal. îţi
mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”
21 2 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

2. Vizualizează culoarea aurei animalului.

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Ce înseamnă diferitele culori?

• Culoarea albă denotă o conduită ireproşabilă şi o mare


capacitate de vindecare.
• Scânteierile albe sau verzi arată o energie vindecătoare.
• Albastrul arată că animalul este extrem de sensibil şi nu
reacţionează bine la forţă. De asemenea, poate indica
faptul că el te citeşte în acest moment. Vorbeşte-i cu blân­
deţe şi încearcă să îl calmezi.
• Roşul înseamnă că animalul este speriat şi că percepe un
pericol pretutindeni. El este în acelaşi timp timid şi sfidă­
tor, dar îşi va schimba atitudinea dacă vei proiecta asupra
lui culoarea alb-strălucitoare.
• Culoarea cenuşie arată că animalul are viermi sau este
bolnav.
• Violetul arată că animalul este agitat şi că nu are încre­
dere decât în câţiva oameni. El va reacţiona însă pozitiv la
energia din cel de-al şaptelea plan.

V iz u a l iz a r e a a u r e i u n u i c a l

1. Dacă Ti dai ocol unui cal, observă-i culoarea aurei.


Aceasta se va schimba în jurul diferitelor părţi ale cor­
pului său. Dacă animalul se sperie, culoarea aurei sale
se va inflama pe moment, dar apoi va reveni la normal.

2. Atunci când îţi propui să atingi pentru prima dată un


cal, înalţă-te în cel de-al şaptelea plan al existenţei şi
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 213

imaginează-ţi că el se transformăîntr-o lumină pură...


Ce culoare are aceasta? Imaginează-ţi că fuzionezi
cu ea.

Când am văzut filmul Ladyhawke, am fost literalmente fasci­


nată de calul negru care apare în el. M-am interesat şi am aflat
că era din rasa friesiană, iar visul meu a fost să am un astfel de
cal. Rasa friesiană provine din Olanda, caii fiind crescuţi la origini
pentru a-i transporta în luptă pe cavaleri. Mai târziu, ei au devenit
cai de dresaj, de transport şi de călărie.
Recent, am reuşit să achiziţionez un astfel de cal maiestuos,
devenind mândra proprietară a lui Feja, o iapă a cărei linie genealo­
gică provine din Olanda. Prima dată când am atins-o, am pătruns
în spaţiul ei personal, iar aura ei mi-a apărut într-o culoare albă
scânteietoare. înclin să cred că acest lucru s-a datorat faptului că
m-am înălţat în cel de-al şaptelea plan, iar ea şi-a adaptat instinctiv
culoarea şi energia la acel plan.
Intr-o zi, am dus-o pe Feja la Institutul Cunoaşterii
ThetaHealing, pentru ca studenţii mei să poată experimenta ce
înseamnă să pătrunzi în spaţiul personal al unui animal mare.
Cu această ocazie, am remarcat că ori de câte ori un cursant o
atingea pe Feja, culoarea aurei sale se schimba în funcţie de cea a
cursantului. La fel şi starea ei emoţională. Dacă persoana era ner­
voasă, Feja devenea la rândul ei nervoasă. Dacă persoana era calmă,
Feja se calma imediat.
Am ajuns la concluzia că aceasta este o formă de comunicare
pe care numai unele animale speciale o manifestă: ele ne transmit
înapoi energia pe care o emanăm, amplificată.

Pisica mistica
Există două tipuri de pisici: unele care devin ataşate de mediu
lor şi altele care cred că sunt oameni şi devin ataşate de stăpânul lor.
21 4 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Cele care se consideră oameni au calităţi mistice. Ele acţionează ca


un amplificator natural al energiei psihice a proprietarului lor.
Animalele noastre de companie sunt o oglindă a sufletului
nostru, lucru valabil îndeosebi pentru pisici. Acestea amplifică ener­
gia proiectată de stăpânul lor, indiferent dacă aceasta este bună sau
rea. O pisică poate oferi energie, o poate amplifica sau o poate reduce.
Misticii din toate timpurile s-au folosit de pisici ca de nişte
amplificatoare energetice în lucrul lor cu energia divină. Pisicile
amplifică multe capacităţi psihice, cum ar fi telepatia, clarauzul,
clarviziunea, simţul empatic şi cel profetic, pe care le avem cu toţii,
într-o măsură mai mare sau mai mică.
Pisicile îşi vindecă stăpânul atunci când acesta este bolnav şi
pot opera ca un amplificator energetic atunci când acesta face vin­
decări asupra altor persoane.
Alte animale care acţionează ca nişte amplificatoare energetice
sunt ciorile, corbii, cele mai multe prădătoare şi unii câini mai mici,
deşi majoritatea câinilor au mai degrabă o relaţie de prietenie cu
stăpânul lor. Pisicile au o altă perspectivă, prin care îi permit stăpâ­
nului să aibă grijă de ele.
Marea majoritate a pisicilor îşi aleg singure stăpânul. Ele aleg pe
cineva cu care pot comunica telepatic. Desigur, cei mai mulţi dintre
:ei care au pisici nu realizează că comunică telepatic cu acestea.
Există şi pisici care nu sunt deloc pisici, ci altceva. De pildă,
-ixistă energii spirituale care trăiesc în interiorul unui corp de pisică
şi care operează ca ghizi spirituali ce îi ajută pe oameni să îşi des­
copere calea în viaţa.
Atunci când discuţi la nivel psihic cu o pisică, cel mai bine
este să te conectezi cu şinele ei superior. în caz contrar, animalul va
deveni agitat dacă încerci să pătrunzi în spaţiul său personal.

A nim alele sâlbatice


„Problema animalelor"
Personal, am avut întotdeauna o „problemă cu animalele”, de
la cele mai mari la cele mai mici: din câte se pare, acestea nu sunt
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 215

conştiente de prezenţa mea şi chiar dacă se află în imediata mea


apropiere, nu mă văd. Acest lucru se întâmplă îndeosebi cu anima­
lele sălbatice, căci nu am avut niciodată această problemă cu câinii,
pisicile şi caii, care mă văd şi mă iubesc. Aşa cum am explicat însă
în alte cărţi, pentru animalele sălbatice sunt practic invizibilă.
Reflectând la acest fenomen ciudat, am realizat că ADN-ul
meu nu emite nicio vibraţie de pericol pentru animale, care mă
percep astfel ca pe o plantă sau ca pe un animal mai mic decât
ele. Acest lucru a reprezentat întotdeauna un avantaj pentru mine,
întrucât mi-a permis să mă apropii de animalele sălbatice.
Iată de pildă ce mi s-a întâmplat când am fost pentru prima
dată în Australia.

Animalele din Australia

înainte de a merge în Australia, mi-am dorit să văd un urs


koala în sălbăticie, întrucât ştiam că aceste animale au ceva cu totul
special. I-am cerut lui Dumnezeu acest lucru cu o săptămână îna­
inte de a pleca în Australia, aşa că a existat suficient timp pentru ca
cererea mea să fie procesată. Când am ajuns însă în Australia, mi
s-a spus că urşii koala nu pot fi văzuţi decât rareori în sălbăticie şi
nu coboară niciodată din copaci.
Am ţinut seminarul meu într-o casă mare din munţii de lângă
Coolangatta, de pe Coasta de Aur. In sala de conferinţe nu exista
aer condiţionat, aşa că în timpul pauzei de prânz am făcut o plim­
bare împreună cu Guy prin pădure, pentru a ne răcori puţin. Aici,
am observat un urs koala căţărat într-un copac din faţa unei maşini.
Animalul se mişca foarte lent, dar cu o mare precizie, şi s-a urcat
într-un alt copac chiar sub ochii noştri. Am fost extrem de încân­
tată să văd un urs koala în sălbăticie!
Când m-am întors la ore, cursanţii mi-au spus că urşii koala nu
pot fi văzuţi decât foarte rar în zona respectivă. Când mi-am depus
cererea în faţa Creatorului, eu am crezut însă în posibilitatea înde­
plinirii ei, iar viaţa este influenţată de credinţa noastră.
216* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

In Idaho, am locuit într-un loc în care casa mea era înconjurată


de multe altele, dar atrăgeam tot timpul familii de elani în curtea
mea. Ştiam întotdeauna când aceştia se aflau în apropiere, datorită
energiei lor, care îmi amintea de cea a unei balerine.
Am reuşit chiar să atrag un lup cenuşiu la uşa din spatele casei.
Intr-o noapte, am simţit impulsul de a privi prin uşa mea de sticlă,
şi mi-am încrucişat privirea cu cea a unui lup.
Dacă ştiu că sunt în siguranţă, animalele nu ezită să se arate în
faţa noastră. Sunt conştientă că nimeni nu îşi doreşte să atragă anu­
mite animale, aşa că cel mai bine este să îi ceri Universului să nu îţi
prezinte decât acele animale pe care doreşti să le vezi, nu şi pe cele
pe care doreşti să le eviţi.

Conectarea cu animalele sălbatice

înainte de a intra în contact cu un animal sălbatic, este bine


să lucrezi puţin cu convingerile şi cu sentimentele tale legate de
acestea. Testează-ţi energetic convingerea: „Mă tem de animalele
sălbatice.”
Dacă te-ai născut cu o teamă de animale, încearcă să afli care
este convingerea fundamentală care stă la baza acesteia. Personal,
am lucrat cu mai mulţi oameni din India terorizaţi de tigri. Am fost
nevoită să lucrez cu energia din vieţile lor anterioare pentru a-i eli­
bera de această teamă.
Cel mai bine este să aplici regulile bunului simţ atunci când ai
de-a face cu animalele şi să respecţi criteriile de siguranţă stabilite
de pădurari şi de ceilalţi experţi. Este de preferat să priveşti anima­
lele sălbatice (îndeosebi carnivorele mari) de la distanţă. De aceea
ne-a ajutat Dumnezeu să inventăm binoclurile şi lunetele!
Dacă faci o drumeţie prin sălbăticie, cel mai bine este să transmiţi
semnalul că te afli în siguranţă şi că nimeni nu trebuie să se teamă de
tine. în acest fel, vei putea vedea mult mai multe animale sălbatice,
fără ca vreunul să te atace. Este extrem de important să transmiţi
acest semnal atunci când dai nas în nas cu un animal. Nu emite un
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 217

semnal de teamă, ci gândeşte-te: „Sunt în siguranţă.” De bună seamă,


înainte de a pleca într-o astfel de drumeţie, cel mai bine este să citeşti
ce spun experţii despre viaţa sălbatică din zona respectivă.
Dacă doreşti să te conectezi cu lumea animalelor sălbatice, pro-
iectează-ţi conştiinţa într-un astfel de animal (vezi pagina 211).
începe mai întâi cu un păianjen. Aceştia sunt animale extrem de
intuitive psihic, iar dacă le transmiţi gândul că trebuie să îţi pără­
sească locuinţa, cei mai mulţi dintre ei o vor face fară să stea prea
mult pe gânduri.
Dacă vei practica această tehnică cu animalele sălbatice din-
tr-un mare parc naţional, vei descoperi că acestea au o rezonanţă
mult mai mare cu tine decât ai putea crede. Ori de câte ori vizitez
Parcul Yellowstone, eu îi cer Creatorului să îmi arate un animal
particular, iar aşteptările nu îmi sunt înşelate niciodată.
îţi urez noroc în călătoria ta de vindecare a animalelor!

DUALITATE Şl DRAMĂ
Este uşor să devii obsedat de dualitatea şi de dramele din cel
de-al treilea plan, îndeosebi dacă eşti interesat de extraterestri,
OZN-uri, metafizică şi de teoriile conspiraţioniste. Este foarte
greu să obţii răspunsuri precise în privinţa acestor subiecte, deşi
există cu siguranţă extraterestri mai avansaţi tehnologic decât noi
cu mii de ani. Umanitatea trebuie să mai parcurgă o cale lungă
pentru a se apropia de nivelul de evoluţie al acestor rase.
Cândva, dezvoltarea tehnologică pe Pământ a fost extrem de
lentă. Spre exemplu, Epoca de Fier a început în jurul anului 1200
î.Ch., dar nu şi-a atins potenţialul maxim decât odată cu inventa­
rea furnalelor, prin secolul XVII. Oamenii au avut nevoie de peste
2.000 de ani doar pentru a descoperi o modalitate sigură de a forja
fierul şi oţelul. După cel de-al Doilea Război Mondial, umanita­
tea s-a dezvoltat mai rapid ca oricând în istoria sa din punct de
vedere tehnologic. De ce? Au obţinut oamenii informaţii la care nu
au avut acces anterior? Nu prea îmi place să insist asupra acestor
21 8* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

lucruri, dar trebuie să recunosc că am avut personal anumite expe­


rienţe extrem de stranii...
Spre exemplu, mi s-a întâmplat ceva ciudat în Idaho Falls, în
anii 1996-1997, care a întrecut tot ce am experimentat vreodată
până atunci. Primul lucru pe care l-am observat au fost nişte feno­
mene O ZN bizare asociate cu nişte femei cu înclinaţii mediumice
care au venit la mine pentru a le face lecturi psihice. Am lucrat cu
aceste femei şi în general ele s-au simţit mai bine. Vestea s-a răs­
pândit şi nu a trecut mult că biroul mi s-a umplut de oameni care
mi s-au plâns că au în corp implanturi introduse de extraterestri
sau că au fost vizitaţi de aceştia. Dat fiind că nu m-am temut nicio­
dată de aceste lucruri, le-am eliminat pur şi simplu implanturile
şi le-am trimis în lumina lui Dumnezeu. Unii din aceşti oameni
mi-au devenit apoi prieteni apropiaţi.
Am început să remarc apoi un tipar al acestor experienţe stra­
nii: mulţi din aceşti oameni lucrau la Laboratorul Naţional de
Inginerie din Idaho, dotat cu un reactor nuclear şi situat lângă
Idaho Falls.
Unul dintre clienţii mei, care mi-a spus că lucra pentru NASA,
avea şapte obiecte străine în corp. Nu mai întâlnisem până atunci
un număr atât de mare de implanturi, aşa că m-am întrebat: „Sunt
acestea cu adevărat implanturi extraterestre, sau au fost create ele
de mintea acestui om? Nu cumva crede atât de puternic în existenţa
lor încât şi le creează singur?”
Lăsându-mi deoparte propriile convingeri şi îndoieli, m-am
întrebat în ce fel mi-aş putea ajuta cel mai eficient clientul. în acest
scop, m-am înălţat şi i-am cerut lui Dumnezeu să elimine implan­
turile unul după altul: mai întâi cele din zona gâtului, apoi cele din
zona coloanei, iar în final cele din zona gleznelor. în final, bărbatul
mi-a mulţumit şi a plecat.
Am avut apoi mai multe cliente care erau însărcinate în luna a
cincea. Sănătatea mamei şi a fătului era bună, dar peste câteva săp­
tămâni acestea reveneau şi îmi spuneau zguduite că fătul a dispărut
pur şi simplu. Nu avuseseră nicio hemoragie, iar fătul nu avea cum
Al t r e i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 219

să fie absorbit de organismul mamei, întrucât sarcina era mult prea


avansată. Toate aceste femei mi-au adus ecografii prin care mi-au
demonstrat că nu au avut o sarcină falsă. Copilul lor a dispărut pur
şi simplu peste noapte.
Când l-am întrebat pe Creator ce s-a întâmplat, acesta mi-a
arătat un lucru extrem de ciudat: cineva din viitor a venit şi a luat
copilul. Acesta era în siguranţă, dar trăia într-un viitor în care rasa
umană a devenit sterilă. Pe un anumit nivel, şinele din viitor al aces­
tor femei a făcut o înţelegere cu şinele lor din trecut (din momentul
nostru prezent). Nu îmi dădeam seama cum era posibil acest lucru,
dar am văzut că copiii erau în siguranţă şi că femeile respective
aveau să rămână din nou gravide.
Neştiind ce să cred, am pus toate aceste experienţe la rubrica
„inexplicabil”. Ştiam că uzina nucleară din apropiere a făcut experi­
mente secrete şi m-am gândit că aşa s-ar fi putut explica experien­
ţele de tip O ZN ale multor locuitori din zonă.
L-am întrebat pe Creator: „De ce văd oamenii OZN-uri şi de
ce pretind ei că sunt răpiţi? Există extraterestri printre noi?” Iată
informaţiile pe care le-am primit.
Mai întâi de toate, fiecare fir de nisip de pe planetă conţine
amintiri ale tuturor lucrurilor care s-au întâmplat vreodată pe
aceasta. Toate evenimentele sunt înregistrate de Pământul Mamă.
Corpul nostru este alcătuit din aceeaşi esenţă ca Pământul. Oasele
noastre sunt alcătuite din mineralele care există în tabelul periodic.
In consecinţă, corpul nostru este şi el un păstrător de informaţii.
Pe de altă parte, mi s-a arătat că într-un trecut îndepărtat o
rasă avansată a venit din stele şi a creat prin experimente gene­
tice oamenii de pe această planetă. Noi suntem seminţe stelare,
iar ADN-ul nostru este înrudit cu cel de pe multe alte planete
din acest Univers. însăşi planeta noastră a avut foarte multe civi­
lizaţii succesive.
în al treilea rând, mi s-a arătat că există amintiri conţinute de
lumina care ajunge pe Pământ. Cu alte cuvinte, întregul Univers
păstrează amintirea tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în el.
22 0* CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Aceste amintiri ar putea explica de ce trăiesc uneori oamenii intui­


tivi sentimentul că provin de pe alte planete.
Mi-au fost arătaţi apoi maeştrii înălţaţi care se întorc pe această
planetă pentru a locui în corpuri umane. Aceştia aduc la rândul lor
experienţe din alte locuri şi planete ale Universului.
In sfârşit, există oameni care îi contactează pe extratereştrii de
pe alte planete prin puterea gândurilor lor. M i s-a spus că Universul
este plin de lumi locuite.
Când am vizitat pentru prima dată Anglia, m-am plimbat cu
Guy prin Glastonbury şi mi-am încrucişat privirea cu o fiinţă de
pe partea opusă a străzii despre care sunt sigură că a fost un extra­
terestru cenuşiu.
Un alt lucru de care sunt absolut sigură este că nu toţi oamenii
care mi-au spus că au trăit „experienţe cu extratereştri”au fost răpiţi
sau contactaţi cu adevărat de aceştia. Unii oameni se folosesc de
această proiecţie pentru a-şi masca o molestare sexuală. Au existat
însă şi experienţe complet inexplicabile trăite de oameni de ştiinţă
raţionali din slujbe guvernamentale foarte bine plătite.
Există numeroase teorii legate de reptilieni şi de cenuşii, şi nu
exclud posibilitatea să existe extraterestri care călătoresc prin spa­
ţiul cosmic prin curbarea continuumului spaţio-temporal. Deţin
personal amintiri din Egiptul antic în care oamenii puteau trece
prin portaluri care ocoleau timpul şi spaţiul. Eu însămi am trăit
astfel de experienţe într-o altă viaţă. Am venit atunci împreună
cu un grup de fiinţe din Arcturus, cu misiunea de a-i învăţa pe
oameni arta vindecării, agricultura şi alte practici utile. Nu ştiu nici
astăzi de unde provine această amintire, şi oricum acest lucru nu
mi se pare important. Ceea ce contează pentru mine este că această
cunoaştere referitoare la vindecare mi-a revenit în această viaţă.
Există multe lucruri greu de explicat, dar ceea ce contează este
să nu lăsăm teama legată de aceste experienţe ciudate să ne cople­
şească, împiedicându-ne să ne îndeplinim menirea divină. Singurul
lucru cu adevărat important este energia gândirii pure şi a iubirii
necondiţionate.
Capitolul 7

AL DOILEA PLAN AL EXISTENTEI

tructura moleculară a celui de-al doilea plan al existenţei con­


S ţine o moleculă de carbon, motiv pentru care este numită mate­
rie organică. Aşadar, acest plan reprezintă lumea plantelor, copacilor
şi elementalilor, învăţându-ne cum să fim în armonie cu acestea.
Acesta este planul care ne oferă prima lecţie referitoare la folosirea
energiei luminii în scopul vindecării.
Acest capitol este dedicat lumii intuitive secrete a plantelor şi a
copacilor, descriind felul în care se conectează acestea cu existenţa
noastră din cel de-al treilea plan. Vei învăţa aici cum să comunici
cu lumea plantelor şi vei primi explicaţii referitoare la elementa-
lii prea puţin înţeleşi pe care foarte mulţi oameni îi numesc zâne.
Multe informaţii pe care le vei găsi aici au fost scrise de mai mult
timp, putând fi găsite ici şi colo prin cărţile mele anterioare. Când
am început să scriu însă această carte, am primit o sumedenie de
informaţii noi, astfel încât m-am decis să descriu viaţa secretă a
plantelor împărţită în categorii diferite.

SIMBIOZA CU CEL DE-AL DO ILEA PLAN


AL EXISTENŢEI
Timp de mii de ani, copacii, plantele şi oamenii şi-au creat o
relaţie interdependentă. Plantele se folosesc de oameni pentru a se

221
222 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

propaga şi pentru a se răspândi. La rândul lor, ele sunt indispensa­


bile pentru supravieţuirea oamenilor şi pentru existenţa unei soci­
etăţi civilizate.
Această simbioză nu este specifică numai plantelor şi oame­
nilor. Cu siguranţă, relaţia dintre plante şi insecte este mult mai
veche decât aceea dintre plante şi oameni. Albinele sunt cele mai
bune prietene ale plantelor, în timp ce lăcustele nu prea. De aceea,
plantele şi-au creat substanţe care resping insectele neprietenoase şi
mirosuri prin care le atrag pe cele prietenoase, care le ajută la pole­
nizare. Aceste strategii au reprezentat un proces evolutiv, dar oame­
nii au putut accelera acest mecanism printr-un proces de selecţie.
Arheologii cred că cerealele grâu şi orz au apărut pe solul „fertil”
din Orientul Mijlociu în urmă cu circa 10.000 de ani. Cândva, ele
erau simple ierburi care creşteau în sălbăticie, dar oamenii le-au
selectat şi le-au cultivat în defavoarea altor plante datorită calităţi­
lor lor nutriţionale. Procesul de încrucişare selectivă a durat foarte
mult timp, dar la ora actuală aceste plante au devenit furnizoarele
pâinii noastre cea de toate zilele. Celelalte cereale şi legume au
suferit şi ele modificări genetice lente de-a lungul miilor de ani, cel
puţin până recent.
Viţa-de-vie, arbuştii şi copacii care produceau fructe micuţe
în starea lor de sălbăticie au evoluat la rândul lor prin încrucişări
selective, dând naştere unui veritabil corn al abundenţei din care fac
parte strugurii, merele, perele, cireşele, bananele şi prunele pe care
e cunoaştem la ora actuală.
învăţarea procesului de cultivare şi de rotaţie a recoltelor tre-
juie să fi fost o odisee destul de dificilă bazată pe încercare şi
eroare, care s-a întins de-a lungul multor generaţii. După ce oame­
nii au învăţat însă acest proces simplu, el a devenit un instrument
mult mai eficient al supravieţuirii decât oricare altul, dovedindu-se
o sursă sigură şi regenerabilă de hrană. Astfel au apărut zorii civi­
lizaţiei aşa cum o cunoaştem noi.
Odată cu răspândirea agriculturii, oamenii au început să modi­
fice mediul înconjurător, pentru a-1 adapta la nevoile lor. Trei
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 223

plante simple au schimbat practic faţa lumii: grâul, orzul şi ovăzul.


Oamenii au început să defrişeze pădurile, înlocuindu-le cu ferme
şi cu oraşe. Acest proces continuă inclusiv la ora actuală în locuri
precum America de Sud.
Multe din alimentele pe care le consumăm astăzi au o isto­
rie de lungă durată a simbiozei selective cu noi. întrebarea este:
cine se foloseşte de cine? Se folosesc aceste plante de noi în cadrul
unui plan de supravieţuire mai mare, sau noi suntem cei care le
controlăm?
Numai timpul va spune cât de eficient este noul instrument de
supravieţuire al tehnologiei agricole. Acest lucru va deveni probabil
evident în următorii 20 de ani de creştere a populaţiei şi de modi­
ficări genetice.

FIINŢELE ILUMINATE
L-am rugat cândva pe Creator să îmi prezinte una dintre cele
mai iluminate fiinţe de pe această planetă. Spre surpriza mea, am
fost condusă până la un copac, pe care l-am putut contempla de-a
lungul tuturor proceselor vieţii sale. El folosea apa şi mineralele
din sol, dar şi lumina soarelui pentru fotosinteză, procesul sacru
de transformare a luminii binecuvântate a soarelui în energie pură.
Cu această ocazie, am înţeles că plantele şi copacii sunt creaturi
dintre cele mai evoluate ale lui Dumnezeu, care joacă dansul sacru
al conexiunii dintre al doilea şi al treilea plan al existenţei.
Copacii şi plantele transmută forţa vitală sacră, astfel încât ani­
malele să o poată utiliza. Ele acumulează substanţele nutritive ofe­
rite de Mama Pământ prin rădăcinile lor şi continuă să le furnizeze
mult timp după ce au murit. Plantele respectă ciclul sacru al naturii
şi nu concurează decât pentru a trăi, niciodată pentru a distruge.
Deşi nu consumă decât lumina soarelui, aerul, apa şi elementele din
sol, ele furnizează hrană şi adăpost pentru foarte multe fiinţe vii.
Forţa propriu-zisă a vieţii, lumina din interiorul unei plante sau
a unui copac, este extrem de importantă pentru corpul uman. Noi
2 2 4* CELE ŞAPTE PLAN URI ALE EXISTENŢEI

nu putem rămâne conectaţi cu toate planurile existenţei decât prin


intermediul acestei lumini. Marea majoritate a creaturilor terestre
au nevoie de lumina soarelui pentru a putea supravieţui. Aceasta
reprezintă însăşi esenţa vieţii pe Pământ. Tot ce trăieşte pe această
planetă depinde de această lumină şi de căldura ei.
Un bun exemplu de folosire a luminii soarelui de către plante este
fotosinteza, un proces prin care planta absoarbe energia solară, o con­
verteşte în glucoză şi o depozitează în vederea folosirii ei ulterioare.

A s is t ă la p r o c e s u l f o t o s in t e z e i d in t r - o p l a n t ă
SAU DINTR-UN COPAC

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să vizualizez procesul fotosintezei din
această plantă sau din acest copac. îţi mulţumesc. S-a
împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Apropie-te de plantă sau de copac la fel de uşor ca o


pană dusă de briza verii. Imaginează-ţi că lumina este
procesată de plantă sau de copac, fiind transformată
într-un tip de zahăr.

3. La sfârşit, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea


plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Prin procesul fotosintezei, planta absoarbe lumina pentru a crea


energie. Eu cred însă că plantele se folosesc şi în alt fel de lumină,
pe care o emană pentru a comunica între ele.

C O M U N IC A R E A C U PLANTELE
- cu cât mai multâ blândeţe
într-o zi am ascultat nişte benzi pe care le-am înregistrat cu ani
în urmă pentru a-mi redacta primele manuale. Am descoperit pe
Al d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 225

ele o serie de informaţii pe cât de interesante, pe atât de frumoase.


Lucrul care m-a fascinat cel mai tare a fost însă descoperirea fap­
tului că în acei ani am funcţionat pe o vibraţie extrem de diferită
de cea de astăzi. Felul în care mi-am comunicat esenţa de-a lungul
anilor s-a schimbat, la fel ca şi frecvenţa mea de vibraţie. La ora
actuală, esenţa mea este mai netedă şi mai compatibilă cu mediul
înconjurător. Felul în care comunic psihic cu lumea s-a schimbat la
rândul lui. Am devenit mult mai blândă în maniera mea de a comu­
nica cu organismul uman.
Este extrem de important să fii blând atunci când faci o scanare
corporală, astfel încât sistemul imunitar să nu te perceapă ca pe un
invadator. De asemenea, este la fel de important să asişti cu aceeaşi
blândeţe la procesul de vindecare.
Am învăţat în mare măsură această abordare nouă faţă de vin­
decarea energetică observând la nivel psihic plantele şi copacii.
Experienţa m-a învăţat că trebuie să fii extrem de blând pentru a-ţi
putea proiecta conştiinţa în interiorul unei plante.

Sc a n a r e a u n e i plante

Acest exerciţiu este conceput pentru-ţi prezenta cel de-al


doilea plan, pentru a-ţi demonstra cât de sensibile sunt
plantele, pentru a te învăţa cum să intri şi cum să ieşi din
spaţiul lor personal şi pentru a te ajuta să îţi practici capa­
citatea de scanare. Toate acestea îţi vor ascuţi simţurile şi
discernământul.

Cea mai bună modalitate de a scana o plantă constă în a te


prezenta şi a-ţi proiecta conştiinţa în interiorul ei timp de cel
mult cinci secunde, iar apoi a ieşi din spaţiul ei personal. In
acest fel, planta receptează semnătura energetică a gân­
durilor tale, iar tu o receptezi pe cea a gândurilor plantei.
Acesta este începutul procesului de comunicare dintre voi.
22 6 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Fii extrem de blând de-a lungul întregului proces, căci


plantele sunt extrem de sensibile, iar dacă le forţezi să îţi
accepte gândurile, acestea pot muri literalmente.

Virtuţi necesare: compasiunea, creativitatea, iertarea,


blândeţea, siguranţa şi înţelegerea.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să scanez această plantă. Arată-mi ce
trebuie să văd. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit."

2. Apropie-te de plantă cât poţi de uşor, la fel ca o pană


dusă de o briză de vară. Imaginează-ţi că pătrunzi cu
blândeţe în ea, că arunci o privire rapidă, iar apoi ieşi din
spaţiul ei personal. Reţine: dacă vei pătrunde cu o forţă
prea mare, îi poţi face rău plantei.

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

Conversaţia cu o planta sau cu un copac


In timp ce scanam plante şi copaci pentru a obţine informa­
ţii, am realizat că există foarte multe lucruri pe care nu le ştiu în
legătură cu acestea. L a început nu am ştiut cum să vorbesc cu ele.
Plantele comunică prin mai multe feluri:

• Prin intermediul luminii. Cea mai importantă modalitate


prin care comunică plantele între ele este lumina.
• Prin intermediul rădăcinilor şi al solului. Plantele şi copacii
comunică prin rădăcinile lor, trimiţându-şi mesaje vibra-
ţionale subtile prin intermediul mineralelor din sol. In
cazul copacilor mai avansaţi, rădăcinile lor se conectează
cu cele ale altor copaci şi comunică în acest fel.
Al d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 227

• Prin intermediul substanţelor chimice. Plantele produc


mesageri chimici cu intenţia de a comunica cu alte plante
din zonă, dar şi de a respinge sau de a atrage anumite
tipuri de insecte.

Noi ne putem antrena să înţelegem aceste tipuri de limbaje, pe


care le putem converti în tonalităţi sau imagini, iar apoi în cuvinte.
De ce merită să învăţăm să discutăm cu plantele? Deoarece
dualismul este o esenţă omniprezentă în cel de-al doilea plan al
existenţei. De pildă, noi putem afla că pentru orice plantă otrăvi­
toare există o plantă-antidot. Toate plantele au un scop important
în marele plan al Universului.
O modalitate politicoasă de a ne adresa unei plante sau unui
copac constă în a le solicita numele sau tonalitatea. Tot ce există în
natură are o modalitate specială de a se saluta şi toate plantele au
un nume sacru.
Marea majoritate a oamenilor sunt prea ocupaţi cu gândurile lor
pentru a putea auzi plantele şi copacii. Aşa cum spuneam, blânde­
ţea şi gingăşia sunt principalele modalităţi de conectare cu acestea.

Î n v a ţ ă l im b a j u l p l a n t e l o r şi c o p a c il o r

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să învăţ limbajul acestei plante sau al
acestui copac. Descarcă sentimentele şi cunoaşterea
asociate cu acest limbaj şi arată-mi-le. îţi mulţumesc.
S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă la descărcarea sentimentelor şi cunoaşterii aso­


ciate cu limbajul plantei sau copacului, pe toate nivelele
fiinţei tale.

3. Clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan şi rămâi


conectat cu aceasta.
2 2 8 * CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Dacă ai învăţat cum să comunici cu plantele, acestea îţi pot


spune dacă sunt benefice pentru sănătate sau otrăvitoare
şi ce proprietăţi au.

Nu este deloc neobişnuit ca un copac să încerce să îţi afle moti­


vaţiile înainte de a-ţi permite să îi vorbeşti. Aşadar, el va începe
întotdeauna prin a te cerceta. De pildă, m-am dus odată în Parcul
Naţional al Copacilor Sequoia pentru a vorbi cu arborii gigan­
tici din acesta. Cu această ocazie, am descoperit că cei din specia
redwood îmi vorbesc fară reţineri, dar când am încercat să pătrund
în spaţiul personal al unui sequoia, acesta m-a tratat ca pe o furnică,
întrebându-mă:
- Ce doreşti?
- Sunt un om, i-am răspuns. Doresc să vorbesc cu tine.
- Nu prea cred.
Am încercat din nou:
- Nu, sincer, doresc să vorbesc cu tine.
După ce am încercat astfel cu vreo şase copaci, am găsit în
jfârşit unul dispus să discute cu mine. Acesta mi-a povestit despre
unga lui viaţă trăită în această pădure. Cu această ocazie, am înţeles
că fiecare copac are propria sa personalitate, la fel ca noi.
Cu o altă ocazie, m-am dus într-o pădure de lângă fosta mea
casă pentru a asculta arborii de bumbac. Toţi aceştia mi-au vorbit
foarte prietenos.

C o m u n ic a r e a c u o p l a n t ă s a u c u u n c o p a c

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să comunic cu această plantă sau cu
acest copac. Arată-mi. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit."
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 229

2. Apropie-te de planta delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. în continuare, imaginează-ţi
că pătrunzi cu blândeţe în spaţiul personal al plantei şi
că o întrebi care este numele ei sacru.

3. în timp ce comunici cu planta, transmite-i o iubire


blândă şi rosteşte-i numele. Spune-i care este numele
tău sacru, astfel încât să se simtă confortabil în pre­
zenţa ta.

4. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

în timp ce investigam plantele şi copacii, am constatat că aces­


tea comunică extrem de mult unele cu altele. De pildă, un copac
atacat le transmite un avertisment celorlalţi copaci din regiune.
Dacă este atacat de insecte sau de ciuperci, ceilalţi copaci au astfel
timp să îşi producă substanţele chimice necesare împotriva aces­
tora. O plantă sănătoasă poate combate cu succes insectele, ciuper­
cile, bacteriile şi viruşii.
Plantele şi copacii au procese mentale şi o energie a sufletu­
lui care le sunt specifice. Ele sunt conştiente de semnalele lumi­
noase într-o manieră cu care noi, oamenii, nu suntem familiarizaţi.
Animalele şi oamenii emit semnale luminoase, dar nu realizează
că plantele sunt profund conştiente de acestea. Plantele ştiu întot­
deauna când trecem pe lângă ele.
îndeosebi copacii sunt nişte organisme extrem de evoluate.
Unele grupuri de copaci reprezintă ele însele un organism gigan­
tic. Un exemplu în această direcţie este Pândo, sau gigantul tre­
murător, un grup interconectat de plopi din Utah. Această colonie
(care este de fapt o clonă uriaşă) este răspândită pe o suprafaţă
de 43 de hectare şi conţine în jur de 43.000 de tulpini, care mor
şi sunt regenerate încontinuu de către rădăcini. Sistemul aces­
tor rădăcini este unul dintre cele mai vechi organisme din lume,
2 3 0 * CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

având o vârstă estimată de 80.000 de ani. întreaga colonie comu­


nică prin intermediul lui.
în timp ce unii copaci comunică prin intermediul sistemelor
de rădăcini, alţii, care au rădăcini mai puţin adânci, folosesc forme
diferite de comunicare. Spre exemplu, pinii din Parcul Yellowstone
comunică prin intermediul luminii şi al mesajelor chimice trans­
mise prin aer. Deşi coniferele pot comunica la rândul lor prin inter­
mediul rădăcinilor, această formă de comunicare nu este la fel de
eficientă ca în cazul altor specii.
Numeroase specii de plante şi de copaci sunt extrem de inte­
ligente şi sesizează imediat esenţa gândurilor noastre. Gândurile
se deplasează cu o viteză mai mare decât cea a luminii, iar noi
suntem extrem de zgomotoşi atunci când gândim. De fapt, copa­
cii chiar trebuie să se protejeze de gândurile noastre zgomotoase
pentru a putea rămâne centraţi. Ei sunt extrem de conştienţi de
prezenţa noastră în pădure şi îşi dau seama dacă le suntem prieteni
sau duşmani.
Dacă simt că în preajmă există un prădător, plantele şi copacii
>i pot schimba structura chimică. Diferitele specii de plante din
rădinile oamenilor se alertează reciproc în acest fel. Ele acţionează
a o singură entitate atunci când apare un mesaj de pericol.
Copacii şi plantele care produc fructe se aşteaptă ca fructele
lor să fie mâncate. Aceasta este maniera în care procreează ele, prin
intermediul seminţelor din interiorul fructelor şi legumelor. Nu la
fel de liniştite rămân însă plantele cărora le extragem rădăcinile
din pământ pentru a le mânca. De aceea, este extrem de important
să binecuvântăm rădăcinoasele şi tuberculii înainte de a le recolta,
astfel încât esenţa lor spirituală să se întoarcă în lumină. Acest ciclu
este important şi reprezintă o simbioză spirituală.
In zilele noastre noi suntem foarte selectivi cu plantele pe care
le considerăm valoroase. în trecut, oamenii preferau alte plante.
Este o experienţă incredibilă să asişti la reacţiile plantelor în pre­
zenţa noastră, comunicându-şi între ele dacă suntem sau nu o
ameninţare.
Al d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 231

Ierburile

Ierburile nu comunică într-o manieră la fel de sofisticată cum


o fac copacii, dar sunt conştiente când sunt păscute de un animal
erbivor şi se folosesc de rădăcinile lor nu foarte adânci pentru a
transmite această informaţie altor ierburi. Ele îşi pot proteja sura­
tele, având grijă să aibă un gust neplăcut pentru prădător.
Chiar dacă sunt mâncate, ierburile pot creşte înapoi foarte rapid,
căci atunci când sunt tăiate, rădăcinile lor se întind rapid sub pământ.
De asemenea, ele au învăţat să se folosească de animale într-o rela­
ţie simbiotică. Plantele ştiu că animalele le vor răspândi seminţele
şi polenul, având astfel o şansă mai mare de supravieţuire. D e aceea,
atunci când au produs deja seminţe, ele le transmit animalelor sem­
nale precise: „Vino şi mănâncă-măf, pentru ca seminţele lor să poată
fi astfel răspândite. Seminţele nu sunt de regulă digerate, fiind eli­
minate intacte prin fecale, care acţionează ca un fertilizator perfect
pentru noile plante. Această simbioză există de milioane de ani.

A s is t ă l a c o m u n ic a r e a d in t r e p l a n t e
SAU DINTRE COPACI

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să asist la comunicarea dintre această
plantă şi o alta prin intermediul rădăcinilor, al mesage­
rilor chimici sau al luminii. Arată-mi. îţi mulţumesc. S-a
împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”
2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în
bătaia unei brize de vară.
3. Asistă la comunicarea ei cu o altă plantă.
4. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan
şi rămâi conectat cu aceasta.
232 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Copacii tafi sau mame

Pentru fiecare grup de copaci există un tată sau o mamă.


Copacul-mamă este de regulă mult mai mare decât ceilalţi copaci.
E l evaluează discuţiile din grup pentru a afla ce tip de informa­
ţii sunt schimbate, le transmite mesaje de încurajare celorlalţi
copaci şi le spune ce fel de substanţe chimice trebuie produse
pentru a opri atacurile insectelor, ciupercilor, bacteriilor şi viruşi­
lor. De asemenea, le oferă mângâiere şi sfaturi tuturor copacilor
din grupul său.
Copacul-tată are o energie extrem de protectoare. Şi el
adună informaţii de toate felurile de la celelalte plante (din ace­
eaşi specie sau nu), pentru binele comun al grupului său. Acestea
includ informaţii referitoare la schimbarea condiţiilor din sol sau
meteorologice. De asemenea, copacul preia informaţii din mediul
înconjurător şi învaţă cum pot fi rezolvate diferitele ameninţări
din regiune.
Deşi în munţi există sute de animale şi de oameni, copacii ştiu
unde se află fiecare creatură, iar „copacii-părinţi” evaluează com­
portamentul fiecăreia dintre acestea.
Dacă un copac-tată sau mamă este ucis, un altul îi ia locul.
)acă este doar deteriorat, el devine un copac-bunic. Un alt copac
•uternic este ales pentru a conduce, iar cunoaşterea străveche
îi este transferată. Intr-o manieră similară, dacă un copac-tată
sau mamă devine prea bătrân pentru a-şi continua rolul, el îşi
transferă cunoaşterea unui arbore mai tânăr, care îşi asumă rolul
de lider al copacilor.
Problema serviciilor silvice este că taie copacii la întâmplare,
omorând arborii bătrâni care îi conduc pe ceilalţi. Acest lucru
creează probleme pentru întreaga specie, facând-o mai slabă şi
mai vulnerabilă în faţa bolilor şi a prădătorilor. Odată cu tăierea
atâtor copaci bătrâni, se pierde o cunoaştere nepreţuită. în con­
secinţă, interzicerea tăierii copacilor bătrâni ar fi o idee foarte
bună.
Al d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 233

FĂ CUNOŞTINŢĂ CU UN COPAC-TATĂ SAU MAMĂ

Dacă ai învăţat limbajul speciei de copaci pe care doreşti


să o cunoşti, te poţi prezenta unui copac-tată sau mamă,
lâsându-l să te scaneze. în final, vei putea conversa cu el.
Aceşti copaci sunt extrem de înţelepţi în toate privinţele şi
îţi pot da sfaturi foarte bune. Este posibil să aibă la rândul
lor nevoie de ajutor din partea ta.

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să fac cunoştinţă cu copacul-tată sau
mamă din această regiune. Arată-mi ce trebuie să văd.
îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Apropie-te de copac delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. în continuare, prezintă-te sub
numele tău sacru.

3. întreabă copacul care este numele lui sacru.

4. Mai departe, imaginează-ţi că pătrunzi cu blândeţe în


sfera personală a copacului-tată sau mamă, priveşti
rapid în jurul tău, iar apoi ieşi din sfera sa personală.
Dacă vei intra cu o forţă prea mare, copacul te va res­
pinge şi va refuza să vorbească cu tine.

5. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

VINDECAREA CU AJUTORUL PLANTELOR


Plantele şi vibraţiile
Plantele (inclusiv copacii) sunt special concepute pentru a
absorbi lumina, apa, substanţele nutritive şi mineralele din sol.
234» CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

Toate acestea au efecte benefice asupra omului, dar cum le putem


deosebi de cele nocive?
Nu trebuie să uităm că plantele absorb inclusiv poluarea din
aer, apă şi sol. Ele pot absorbi stricnina, mercurul, plumbul şi alte
substanţe chimice toxice, continuând să crească. De bună seamă,
fructele lor vor conţine însă aceste substanţe. De aceea sunt atât de
benefice sucurile de legume şi fructe, întrucât majoritatea acestor
substanţe chimice rămân în pulpă, fară să ajungă în suc. Cele mai
bune sucuri sunt cele de morcovi, ţelină şi sfeclă.
Un alt exemplu al capacităţii plantelor de a absorbi substanţele
toxice sunt erbicidele menite să le ucidă. Erbicidele acţionează sis-
temic, fiind absorbite de întreaga plantă, inclusiv de rădăcinile aces­
teia. Ele conţin metale grele, care ajung apoi în organismul nostru.
în plus, plantele absorb energia electromagnetică şi radiaţi­
ile de toate felurile. La ora actuală, atmosfera este impregnată cu
unde radio provenite de la telefoanele noastre celulare. Acestea
emit pe frecvenţe radio, o formă de radiaţii care nu produc ionizare.
Majoritatea studiilor efectuate de oamenii de ştiinţă asupra tele­
foanelor celulare nu au condus la concluzii decisive referitoare la
riscurile acestora pentru starea de sănătate. A existat însă un studiu
care a arătat că dacă un telefon celular este folosit timp de 50 de
pinute, organismul consumă mai multă glucoză decât în mod
ormal. Acesta ar putea fi unul din motivele pentru care eu percep
ă frecvenţele radio afectează negativ plantele, întrucât acestea au
xievoie de glucoză pentru a supravieţui.
Oamenii au construit antene pentru telefoanele celulare, care
emit foarte multă energie, fară să realizeze însă că aceste emisii
le pot face rău plantelor şi copacilor. Personal, am convingerea că
plantele sunt extrem de sensibile la aceste energii, care le slăbesc,
determinându-le să cadă mai uşor pradă bolilor infecţioase şi para­
ziţilor, din cauza faptului că le perturbă capacitatea de a comunica
prin intermediul luminii.
Cei care cred că gândurile altor oameni nu au niciun efect
asupra corpului şi minţii noastre ar trebui să ia în considerare
Al d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 235

efectul undelor electrice, radio, microundelor şi ale altor forme de


radiaţii asupra noastră şi a lumii înconjurătoare. Dacă ne gândim
că creierul este un generator electric, devine evident că gândurile
combinate ale unui milion de oameni produc efecte. Dat fiind că
este extrem de dificil de măsurat energia electrică produsă de mili­
oane de oameni, nu au fost efectuate niciodată studii ştiinţifice de
acest fel. Asta nu înseamnă însă că acest tip de energie electrică nu
există sau nu produce efecte. Dacă foarte multe din aceste gânduri
sunt negative, ce efecte crezi că pot avea ele, îndeosebi asupra plan­
telor, care sunt atât de sensibile?
De aceea, noi ar trebui să le transmitem plantelor şi copacilor
gândurile noastre pozitive. Aceste creaturi sunt extrem de inteligente
(în maniera lor), iar mai devreme sau mai târziu se vor adapta la
noile unde radio, dacă vor avea la dispoziţie timp şi suportul nostru.
Este bine să înţelegem că dacă afectează plantele, aceste energii
ne afectează inclusiv pe noi. De aceea, cel mai bine ar fi să ne ferim
casa de radiaţiile emise de telefoanele celulare. Pe de altă parte, noi
avem nevoie de acestea, aşa că putem comanda protejarea noastră
de radiaţiile în exces ale telefoanelor, asistând apoi la transmutarea
acestora. Ne putem înălţa de asemenea în cel de-al şaptelea plan
pentru a comanda să fim imuni la radiaţii, putem dormi în camere
în care nu păstrăm niciun telefon celular şi putem comanda resorb­
ţia excesului de radiaţii în lumina lui Dumnezeu. Putem face acest
lucru inclusiv pentru plantele, grădinile şi copacii noştri. Dat fiind
că facem parte integrantă din prezenţa celui de-al cincilea plan,
noi avem puteri incredibile, putând trimite acest exces de radiaţii
printr-un portal, pentru a fi transmutate şi folosite ca energie pură.
O altă idee utilă este comanda ca plantele să ştie cum să se
adapteze la frecvenţele radio şi descărcarea cunoaşterii respective.
Dacă o plantă dispune de un sol fertil, de multă lumină solară şi de
substanţele nutritive de care are nevoie, şi dacă este învăţată să se
adapteze la undele radio, ea poate rămâne sănătoasă şi puternică,
combătând orice dăunători.
236 CELE ŞAPTE PLANURI ALE EXISTENŢEI

A rATĂ-I UNEI PLANTE SAU UNUI COPAC


CUM SĂ SE ADAPTEZE LA UNDELE RADIO

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca această plantă sau acest copac să
ştie cum să se adapteze la frecvenţele radio create de
oameni. Te rog să îi arăţi plantei ce trebuie să facă. îţi
mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. în continuare, asistă la adap­
tarea vibraţiilor sale la frecvenţele radio.

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

Vindecarea unei plante


Dacă o plantă este bolnavă, noi o putem vindeca prin folosirea
numelui ei sacru şi prin transmiterea unei iubiri necondiţionate.
Folosirea numelui ne ajută în procesul de vindecare, întrucât ne dă
un punct de referinţă cu care putem lucra.

A s is t ă la v in d e c a r e a u n e i p l a n t e

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca această plantă sau acest copac [spu-
ne-i numele] să se vindece. îţi mulţumesc. S-a împlinit,
s-a împlinit, s-a împlinit.”
2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în
bătaia unei brize de vară. în continuare, asistă la vinde­
carea ei de către Creator.
Al d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 237

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

A sist ă l a în v ă l u ir e a u n e i p l a n t e s a u a u n u i c o p a c
ÎN IUBIREA n e c o n d iţ io n a t ă

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să învălui această plantă sau acest
copac în iubirea ta necondiţionată. îţi mulţumesc. S-a
împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. în continuare, asistă la învălu­
irea ei în iubirea necondiţionată a creaţiei.

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

Vindecarea oferita de plante


„ Oamenii îi aşezau pe cei bolnavi lângă trunchiul unui copac,
sub crengile acestuia, în speranţa că aceştia vorfi ajutaţi
de zei. Femeile înconjurau stejarii, ţinându-se de mâini,
în speranţa că vor avea copii frumoşi. Copiii noi apăreau pe
crengile copacilor, înainte de a f i găsiţi în pătuţurile lor de către
alţi copii. Pentru ca un copil mic să crească puternic şi sănă­
tos, mama sa îl ducea la un copac tânăr. Dar cel mai puternic
remediu pe care îlfolosea întreaga ţară era stejarul, care avea
puterea de a vindeca. Noul ţinut se confrunta uneori cu o boală
numită căderea. Atunci când aceasta apărea, solul se scufunda,
238 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

iar oamenii, casele, bisericile, hambarele


şi vitele dispăreau pentru totdeauna, duse de ape. ”
D in B a sm e o l a n d e z e p e n t r u c o p ii,

DE WlLLIAM E l UO T G r IFFIS

Te-ai întrebat vreodată de ce a apărut în ţările industrializate


mişcarea pentru readucerea naturii în oraşe? Pe de o parte, există
beneficiul evident al purificări aerului. Zi de zi, plantele şi copacii
ne vindecă prin intermediul oxigenului pe care îl emană. Ele ne pot
vindeca însă şi prin vibraţiile pe care le emit. Foşnetul frunzelor în
bătaia vântului, umbra copacilor în zilele caniculare şi iubirea pe
care ne-o transmit plantele sunt daruri nepreţuite pentru oameni.
Poate că a sosit timpul să le observăm.

A c c e p t ă v in d e c a r e a o f e r it ă de o p l a n t ă

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să accept o vindecare din partea acestei
plante sau a acestui copac. îţi mulţumesc. S-a împlinit,
s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. în continuare, asistă la vinde­
carea pe care ţi-o oferă ea, cu ajutorul Creatorului.

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

V ind ecarea solului şi pregâtirea grădinii


Toţi oamenii ar trebui să aibă o grădină, astfel încât să ştie de
unde provine mâncarea lor. Scopul suprem ar fi să consumăm numai
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 239

alimente pure, care să conţină esenţa lui Tot-Ceea-Ce-Există şi să


creăm substanţele nutritive de care avem nevoie cu ajutorul divi­
nului. Până atunci însă, cu cât vom consuma mai multe alimente
organice, cu atât mai bine. Cuvântul „organic” nu înseamnă numai
că producătorul face tot ce îi stă în puteri pentru a crea produse cât
mai pure, ci şi că solul în care cresc acestea nu este contaminat cu
pesticidele cu care au fost tratate terenurile din jur.
Dacă doreşti să îţi creezi o grădină, pregătirea solului este
extrem de importantă. In epoca modernă, foarte multe substanţe
nutritive din sol au fost epuizate, iar practicile agricole moderne nu
le oferă plantelor decât trei astfel de substanţe prin procesul de fer­
tilizare. In trecut, ele aveau acces la mult mai multe.
Un alt motiv de îngrijorare se referă la maşinile care circulă pe
lângă câmpurile agricole şi la avioanele care zboară pe deasupra lor.
Toate acestea lasă în urma lor reziduuri de combustibil care sfârşesc
prin a ajunge în sol. Aşa cum am mai discutat, plantele sunt spe­
cial concepute pentru a absorbi lumina, apa şi fertilizatorii, dar ele
absorb la fel de uşor şi substanţele chimice de orice fel.
Singura modalitate de purificare a solului constă în folosirea
aceluiaşi proces pe care îl folosim pentru corpul uman: furniza­
rea cât mai multor vitamine şi minerale, pentru a-şi elimina astfel
toxinele. Fertilizatorii şi mineralele echilibrate pot face cu uşurinţă
acest lucru. Este important să percepem solul ca pe o fiinţă vie pe
care ne propunem să o vindecăm.
O metodă pe care o putem aplica este tratarea solului cu mine­
rale coloidale ionice (oligoelemente). Există astfel de formule pe
piaţă, preparate din surse de origine vegetală. Acestea pot fi folosite
în grădină şi pentru orice plantă sau copac fructifer. Iaurtul îi oferă
solului bacteriile de care are nevoie şi produce un humus de bună
calitate. De asemenea, trebuie folosiţi fertilizatori naturali suplimen­
tari. Cenuşa din lemn este un adaos excelent la amestecul pentr
fertilizat. Adăugarea amestecului la sfârşitul sezonului de creşter
a planetelor este ideală. Solul trebuie îngrăşat peste iarnă cu acest
amestec (dacă este posibil) înainte de sădirea plantelor primăvara.
24 0* CELE ŞAPTE PLA NUR I ALE EXISTENŢEI

Plantele care cresc într-o astfel de grădină vor fi puternice şi


vor putea rezista mai bine în faţa undelor radio şi a prădătorilor
care le atacă.
Cel mai bine este să eviţi tratarea grădinii tale cu acele otrăvuri
chimice numite pesticide. Dacă aplici totuşi pesticide, spală bine
fructele şi legumele înainte de a le mânca.
Plantele concurează între ele pentru spaţiu, dar chiar dacă pli­
veşti buruienile din grădină, asigură-te că energia lor se resoarbe în
lumină. Tratează-ţi plantele cu iubire, şi astfel acestea se vor dez­
volta mult mai frumos. Fă acelaşi lucru şi cu solul.

A s is t ă l a t r a n s m it e r e a
iu b ir ii n e c o n d iţ io n a t e s o l u l u i v iu

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca acest sol să fie tratat cu iubirea ta
necondiţionată, pentru a hrăni mai bine plantele şi copa­
cii. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. în continuare, asistă la trata­
rea solului, care devine viu.

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

Binecuvântează-ţi întotdeauna grădina şi adoptă o atitudine


cât mai pozitivă atunci când lucrezi în ea. Lucrează cu entuziasm
şi cu iubire, nu ca şi cum ai face o corvoadă. Gândurile oameni­
lor influenţează creşterea plantelor, deopotrivă cele pozitive şi cele
negative. Există foarte mulţi fertilizatori naturali pe care îi poţi
folosi în grădina ta, dar fară mineralele de bază şi fără gânduri de
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 241

iubire, plantele nu vor primi de la tine esenţa luminii, iar energia


pe care ţi-o vor furniza atunci când le vei consuma nu va fi de cea
mai bună calitate.

RECOLTAREA PLANTELOR
Secretul înţelegerii corecte a plantelor şi copacilor sunt iubi­
rea, bucuria, fericirea şi respectul. Atunci când recoltezi o plantă,
conectează-te cu Creatorul, întoarce-te în momentul în care planta
nu era decât o sămânţă, binecuvânteaz-o cu iubire şi priveşte-o cum
creşte până în forma ei prezentă. In acest fel, planta va fi încărcată
cu o vitalitate mai mare.

Recoltarea u n e i plante sau a u n u i c o p a c

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există, îi
cer acestei plante permisiunea de a o recolta. îţi mulţu­
mesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Apropie-te de plantă delicat, ca şi cum ai fi o pană în


bătaia unei brize de vară. Vorbeşte-i pe limba ei. în con­
tinuare, asistă la momentul în care era doar o sămânţă
şi binecuvânteaz-o cu iubire, privind-o cum creşte până
la forma prezentă.

3. în final, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea plan


şi rămâi conectat cu aceasta.

Energia hranei
Hrana pe care o consumăm este o simbioză între mineralele din
primul plan, vitalitatea plantelor din cel de-al doilea plan şi prote­
inele din cel de-al treilea plan. Această simbioză este un amestec
242 * C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

incredibil de energii care reprezintă fundamentul vieţii, hrănind


organismul uman. De aceea, este foarte important să mâncăm
alimente pline de vitalitate, cum ar fi fructele şi legumele crude,
precum şi cerealele integrale, fară a sacrifica însă proteinele care
sunt atât de importante pentru corp. Gândeşte-te puţin: ADN-ul
este alcătuit din proteine. Deci, de ce anume avem nevoie pentru a
ne repara ADN-ul? De proteine!
Unele plante sunt foarte bogate în proteine. Grâul, fructele de
avocado şi soia sunt câteva dintre cele mai bogate surse vegetale de
proteine, dar intuiţia îmi spune că trebuie să fim foarte prudenţi cu
soia, întrucât foarte multe plante din această specie au fost modi­
ficate genetic, putând cauza cancer. Soia nemodificată genetic este
în schimb foarte bună. Indiferent ce alimente consumi, ai grijă să
le binecuvântezi înainte. Toate alimentele sunt înzestrate cu o con­
ştiinţă, iar noi absorbim această esenţă atunci când le consumăm.
De aceea, este important să binecuvântăm alimentele înainte de a
le mânca. Alimentele modificate genetic, îndeosebi porumbul, au o
conştiinţă care nu ne este foarte benefică. Dacă ai îndoieli referi­
toare la esenţa unui aliment, întoarce-te în timp şi binecuvântează-1
din stadiul de sămânţă.
In cazul în care cumperi alimente de origine vegetală şi vita­
mine de la magazin, întreabă-1 pe Creator dacă acestea sunt optime
pentru tine. Conectează-te cu Creatorul în timp ce ţii produsul în
mână şi întreabă-1 dacă vitalitatea lui este ideală pentru tine. Chiar
dacă acesta a trecut testul, merită să îl binecuvântezi înainte de a-1
consuma, pentru a-i asigura astfel o vitalitate, o eficacitate şi o cali­
tate maximă.
Chiar dacă nu ai decât o fereastră micuţă, merită să te gândeşti
să cultivi plante aromatice în casă. Acestea nu numai că îi furni­
zează corpului substanţele nutritive de care acesta are nevoie, dar
sunt benefice inclusiv pentru suflet, întrucât absorb negativitatea şi
o transmută într-o energie pozitivă.
Vitaminele ne dau sentimentul că suntem iubiţi. Dacă lipsesc
din alimentaţie sau dacă organismul nu le absoarbe, corpul nostru
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 243

rămâne cu un deficit de iubire. Drojdiile şi bacteriile, care rezidă


la rândul lor în cel de-al doilea plan, ajung în mod natural în
corpul nostru, nefiind nici benefice, nici nocive în sine. Este totuşi
important ca ele să fie echilibrate. Pentru a experimenta o stare de
armonie cu cel de-al doilea plan al existenţei, corpul nostru tre­
buie să fie echilibrat.
Deşi sunt convinsă că o parte din vitaminele şi mineralele de
care avem nevoie pot fi produse inclusiv pe cale „psihică”, este la
fel de important să înţelegem că alimentele pe care le consumăm
ne oferă foarte multe beneficii, pe care nu le sesizăm întotdeauna.
Procesul digestiei ne ajută să înţelegem la nivel subconştient pri­
mele trei planuri ale existenţei, oferindu-ne chiar crâmpeie din
celelalte. Ceea ce contează este să fim conştienţi de povestea pe
care doresc să ne-o spună alimentele pe care le consumăm.
Există foarte multe informaţii psihice pe care le conţin alimen­
tele. Prin consumul acestora din urmă, noi ne conectăm cu energi­
ile din jurul nostru şi ne aflăm într-o comunicare constantă cu tot
ce a existat vreodată în primele trei planuri. Dacă ne-am deschide
suficient de mult, am putea primi o sumedenie de informaţii chiar
şi de la o simplă felie de pâine.
Noi putem accesa informaţiile din alimente prin conecta­
rea cu Creatorul, urmată de proiectarea asupra ADN-ului. Pe
acest nivel, putem întreba ce anume ne poate învăţa hrana con­
sumată, pe nivelul înţelegerii conştiente. Această înţelegere de
pe nivelul ADN-ului ne poate spune foarte multe lucruri, cum
ar fi de ce anume avem poftă de anumite alimente. Noi nu avem
poftă decât de lucrurile de care avem nevoie. Prin urmare, dacă
ai poftă de alimente bogate în zahăr sau în conservanţi, cu sigu­
ranţă ai un deficit de substanţe care se găsesc din abundenţă în
aceste alimente.
Dacă am înţelege mai bine alimentele pe care le consumăm,
noi ne-am putea schimba alimentaţia, iar dacă un număr suficient
de mare de oameni ar face acest lucru, am putea schimba însăşi
structura agriculturii.
24 4 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

Vegetarienii

Foarte mulţi oameni trec la vegetarianism în zilele noastre.


Unul din motive este grija faţă de animale. Aceasta este o atitudine
pozitivă, dar nu trebuie să uităm că şi plantele sunt fiinţe simţitoare.
Un morcov nu va fi deloc fericit dacă vei muşca din el.
Este important să înţelegem că tot ce a experimentat un animal
rămâne înregistrat în ADN-ul acestuia. O parte din amintirile,
sentimentele şi emoţiile sale sunt transferate automat în persoana
care îl consumă. Ei bine, acelaşi lucru se întâmplă şi cu plantele (de
pildă, cu morcovul de mai sus).
De aceea, cel mai bine este să binecuvântezi toate plantele sau
proteinele de origine animală pe care le consumi, asistând la tri­
miterea în lumină a spiritului plantei sau animalului respectiv. Noi
trebuie să le mulţumim tuturor plantelor şi animalelor pe care le
consumăm pentru sacrificiul lor.

PLANTELE CA REMEDIU M EDICINAL


Plantele arom atice şi medicinale
încă de la origini, oamenii s-au folosit de plante în multiple
feluri. Plantele aromatice şi medicinale au fost primele remedii
folosite de ei, şi până astăzi 40% din medicamente sunt produse
din extracte din plante.
Plantele aromatice sunt considerate alimente superioare. Ele
şi-au dedicat existenţa unor scopuri medicinale. Medicina cu plante
poate fi studiată din cărţi, dar dacă îţi place să aduni plante medici­
nale din natură pentru a face remedii din ele, este posibil să înveţi să
comunici cu acestea pentru a afla dacă sunt benefice sau nocive. Tu
te poţi antrena singur pentru a şti dacă o plantă are efecte benefice
prin atingerea şi comunicarea cu ea. Există multe cărţi cu ilustraţii
pentru identificarea corectă a plantelor, iar în timp vei putea deo­
sebi plantele care vindecă organismul uman.
Dacă ne folosim de plante pentru a face vindecări, indiferent
dacă le cultivăm noi înşine sau dacă le culegem în stare sălbatică din
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 245

natură, noi trebuie să le recoltăm întotdeauna cu respect. Vorbeşte


cu plantele pe limba lor, înălţându-te până la Creatorul a Tot-
Ceea-Ce-Există. Spune-le ce doreşti de la ele şi cere-le permisiu­
nea de a le recolta. Ele îţi vor răspunde şi te vor îndrepta către cele
care te pot ajuta cel mai bine pentru scopul pe care ţi l-ai propus.
Există o combinaţie organică de plante pentru orice boală.
Vindecătorii care se folosesc în acest fel de cel de-al doilea plan
obţin o cunoaştere amplă a remediilor din plante şi ştiu cum coope­
rează acestea cu alte remedii. Fără această cunoaştere, ei şi-ar putea
supune clienţii unor riscuri majore. Vindecarea pe acest plan nece­
sită timp şi perseverenţă.
Remediile din plante medicinale nu trebuie să fie luate tot
timpul. Ele vindecă holistic.

„Dâ-le lumina"
Ca şi plantele, oamenii au nevoie de lumina solară pentru a-şi
produce vitamina D. Atunci când consumăm plante, noi consu­
măm practic această lumină, într-o formă transformată.
Eu cred că plantele care conţin cea mai elevată formă de
lumină nutriţională sunt algele verzi-albăstrui: chlorella şi spiru-
lina. Acestea pot revitaliza întregul corp. Ori de câte ori primeşti
mesajul „Dă-le lumină”, ceea ce ţi se sugerează de fapt este să le
recomanzi clienţilor tăi aceste plante.

Algele verzi-albâstrui

Aceste alge conţin enzime active din punct de vedere biolo­


gic, glico-proteine, lipide, minerale, carbohidraţi simpli şi vitamine.
Algele au o fotosinteză foarte eficientă, iar despre cele verzi-albăs-
trui se crede că oferă numeroase beneficii pentru starea de sănătate.
Ele conţin antioxidanţi şi substanţe care stimulează vitalitatea, pot
fi folosite pentru detoxificare, reduc poftele excesive, îmbunătăţesc
memoria şi focalizarea mentală, amplifică puterea de concentrare şi
elimină toxinele din organism.
2 4 6 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

Chlorella

Este o sursă excelentă de clorofilă, carbohidraţi, vitamina C,


vitamina E şi de proteine. Poate fi folosită pentru astm, gingii care
sângerează, arsuri şi infecţii. Este una dintre cele mai eficiente
modalităţi de extragere a mercurului din corp (scop în care trebuie
să începem cu doze mici şi să le amplificăm treptat).

Spirulina

Este o sursă concentrată de aminoacizi, clorofilă, fier şi prote­


ine. Poate fi folosită pentru stimularea sistemului imunitar, pentru
combaterea bolilor şi pentru eliminarea toxinelor.

Eliminarea radiaţiilor nocive din organism

Foarte mulţi oameni cred că toate radiaţiile sunt nocive. în rea­


litate, acestea sunt simple emisii de energie sub formă de unde, la
fel ca lumina. Noi avem nevoie de radiaţii pentru a putea supravie­
ţui. Din păcate, în societatea industrială în care trăim astăzi suntem
supuşi unor cantităţi incredibil de mari de radiaţii, generate de
miracolele tehnologiei moderne, iar în timp am remarcat că sursa
anumitor cancere erau chiar radiaţiile. în consecinţă, am început să
elimin zilnic radiaţiile generate de telefoanele celulare, computere,
luminile fluorescente şi alte aparate electrice.
Pentru a contracara efectele radiaţiilor produse de aceste surse şi
de altele, aplică următorul proces. Cel mai bine este să asişti la elimi­
narea radiaţilor nocive din organism, dar la păstrarea luminii benefice.

E l im in a r e a r a d ia ţ iil o r

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca toate radiaţiile care nu sunt benefice
pentru [numele persoanei] să fie extrase, transformate
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 247

şi trimise în lumina lui Dumnezeu. îţi mulţumesc. S-a


împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă la extragerea radiaţiilor şi la trimiterea lor în lumina


lui Dumnezeu.

3. Dacă procesul s-a terminat, clăteşte-te cu energia celui


de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Dat fiind că radiaţiile nocive nu sunt necesare în corp, ele


nu trebuie să fie înlocuite cu altceva după eliminarea lor.

ELEMENTALII
„ De-a lungul ariilor care s-au scurs, prea numeroşi pentru a
mai fi menţionaţi de calendar ori măsuraţi de ceasuri, mili­
oane de zâne binevoitoare au coborât din soare şi au intrat
în pământ. Aici, ele s-au transformat în rădăcini şi înfrunze,
devenind astfel copaci. Au existat multe specii de copaci care
au acoperit pământul, dar dintre acestea, pinul şi mesteacă­
nul, frasinul şi stejarul au fost principalele specii care au crescut
în Olanda. Zânele care locuiau în aceşti copaci purtau nume
precum Ielele Muşchiului sau „Trintjes”, numele olandez
pentru Kate sau Katherine. ”
- D in B a sm e o l a n d e z e p e n t r u c o p ii,

D E W lL U A M E L U O T G R IF F IN

Unul dintre cele mai savuroase aspecte din cel de-al doilea plan
al existenţei sunt elementalii, spiritele naturii care păzesc, prote­
jează şi susţin lumea plantelor. Dacă te vei deschide în faţa comu­
nicării cu plantele, vei experimenta implicit aceste fiinţe, indiferent
dacă crezi sau nu în ele.
Datorită procesului de evoluţie spirituală şi de ascensiune a
umanităţii, vălul dintre planuri se subţiază, aşa că la ora actuală este
mult mai uşor să vedem aceste creaturi decât era în trecut. îndeosebi
24 8 « C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

valul dintre cel de-al doilea şi cel de-al treilea plan tinde să devină
extrem de subţire. Din această cauză, tot mai mulţi oameni percep
zânele din natură.
Personal, le numesc „elementali”, şi doresc să precizez de la bun
început că aceştia nu au nimic uman. Elementalii îşi pot controla
frecvenţa moleculară de vibraţie, putând fuziona cu plantele, cu apa
sau cu aerul, sau pot lua orice formă solidă doresc. Noi nu îi putem
vedea în ipostza de zâne sub miriade de forme şi mărimi diferite
decât dacă optează pentru a lua o formă solidă, căci aceasta este
singura formă în care mintea noastră îi poate accepta.
Cel de-al doilea plan este primul plan al existenţei în care
apare capacitatea de a savura viaţa şi de a experimenta râsul, dar
şi marea diversitate a emoţiilor şi sentimentelor. Elementalii
învaţă aceste capacităţi, dar şi cum să facă o transformare inter-
dimensională şi cum să ocolească Legea Timpului. Ei sunt inter­
conectaţi cu plantele, cu esenţa pură a luminii şi cu procesul
fotosintezei.
Când am văzut prima dată o zână (lucru pe care l-am povestit
în alte cărţi ale mele), mă aflam împreună cu Guy într-o cabană din
munţii de lângă Sandpoint, în Idaho. Guy era deja familiarizat cu
zânele, căci lucrase cu pământul şi ştia că acestea erau spirite care
trăiesc lângă plante şi lângă copaci. De asemenea, cunoştea imensul
folclor referitor la acest subiect.
Când l-am cunoscut pe Guy, am constatat că ori de câte ori
mă aflam lângă el, acesta devenea un veritabil portal pentru zâne.
înclin să cred că acest lucru se datora faptului că el înţelegea faptul
că pământul are o energie a lui, pe care zânele o canalizează.
Prima mea experienţă cu zânele mi-a permis să descopăr o
întreagă lume nouă. Cu această ocazie, am înţeles că energia zâne­
lor este centrată în plante şi în copaci. Populaţiile native numesc
această esenţă vie „verzii”. Tradiţiile europene vorbesc despre omu­
leţii verzi şi despre Mama Pământ, iar unele suprapun cele două
aspecte. Ambele derivă din legendele referitoare la Regina Zânelor
şi la Regele Stejar.
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 249

Copiii tineri ai maeştrilor


Tot ce există în Univers se foloseşte de energie aşa cum poate,
indiferent dacă este vorba de lumina Soarelui sau de lumina trans­
formată creată de altcineva. Aşa cum spuneam mai devreme, plan­
tele absorb lumina Soarelui şi se folosesc de aceasta pentru a-şi
emite propria lumină, ca o formă de comunicare. Această lumină
vegetală este cea care atrage zânele.
Zânele autentice (elementalii) nu trebuie confundate cu inter­
pretările moderne ale oamenilor. Ele nu sunt întotdeauna extrem de
frumoase sau de binevoitoare faţă de noi. Cu toate acestea, exercită o
anumită fascinaţie asupra noastră, fiind nişte creaturi bizare, dar inte­
resante. Se deplasează mai rapid decât viteza luminii şi în general nu
pot fi văzute cu ochiul liber decât dacă doresc ele. Noi le percepem
într-o formă umană, dar aceasta nu este neapărat forma lor reală.
Această formă este un fel de energie luminoasă, specifică spiritelor.
Elementalii parcurg mai mult sau mai puţin aceeaşi călătorie pe
care o parcurgem noi de-a lungul nivelelor existenţei. Noi am pără­
sit cel de-al cincilea plan în care ne-am născut şi am coborât în cel
de-al patrulea plan (lumea spiritelor), în care am fost îngrijiţi cu afec­
ţiune şi cu iubire, primind diferite sarcini, în funcţie de abilităţile
noastre. La început am fost trimişi în primul plan, pentru a învăţa
despre structura moleculară a lumii minerale şi despre cărămizile din
care este alcătuită materia anorganică. După ce am asimilat această
cunoaştere, ne-am întors în cel de-al patrulea plan şi am dat raportul.
Tot ce am învăţat noi vreodată a fost înregistrat şi a rămas astfel până
astăzi. Am fost trimişi apoi în cel de-al doilea plan, pentru a studia
lumea plantelor, după care ne-am întors din nou în cel de-al patru­
lea plan pentru a da raportul. Nu este exclus ca spiritele tinere din cel
de-al doilea plan să fie cele pe care noi le percepem sub forma zânelor.

Portalurile zânelor
Elementalii sunt atraşi de lumina emisă de plante şi de
copaci. Ei ajută plantele să crească şi să îşi trimită lumina pentru
250« CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

a comunica cu alte plante. Preiau comenzile copacilor-părinţi şi le


transmit mai departe celorlalţi copaci, la fel ca o sirenă. De aseme­
nea, se folosesc de energia creată de copaci şi de plante ca de un
portal către alte dimensiuni.
Intre copacii-părinţi există de regulă copaci mari care func­
ţionează ca portaluri prin care trec zânele. De asemenea, există
legende referitoare la portaluri alcătuite din cercuri din pietre sau
din ciuperci. Strămoşii noştri au observat aceste lucruri, fară să le
înţeleagă pe deplin, dar ştiau de existenţa lor. Eu cred că ceea ce
percep numeroşi oameni moderni ca fiind vizitatori extraterestri
sunt de fapt zâne care folosesc un portal dimensional.
Dacă identifici în pădure un copac-mamă, priveşte în jurul lui.
Undeva în apropiere trebuie să existe un copac-portal. Dacă îi vei
face fotografii, vei putea observa energiile care pătrund prin el. Poţi
face acelaşi lucru şi cu o plantă.

A s is t ă l a u n p o r t a l c r ea t d e o p l a n t ă
SAU DE UN COPAC

V ir t u ţi necesare: spirit de aventură, speranţă, bunătate,


moralitate şi capacitatea de a manifesta visele şi magia.

Blocaje: teama.

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să văd un portal creat de această plantă
sau de acest copac. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit."

2. Prezintă-te plantei sau copacului, iar apoi pătrunde


în spaţiul său personal şi descoperă portalul
interdimensional.

3. Imaginează-ţi că portalul este deschis şi că rămâne


astfel timp de câteva minute.
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 251

4. Fă o fotografie.

5. Dă comanda de a vedea zânele şi observă cum copa­


cul devine mai animat.

6. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Dacă te vei uita la fotografia developată, vei putea observa


mici sfere de lumină în jurul plantei sau al copacului.
Acestea sunt formele sale gânduri şi câmpul energetic al
portalului prin care pătrund zânele.

Cultiva-ti discernământul
Elementalii se sperie uneori de oameni şi nu li se revelează,
întrucât îi percep ca pe nişte prădători. Chiar dacă nu crezi cu ade­
vărat în ei, dacă eşti adâncit în starea teta, există o probabilitate
mare de a-i vedea cu ochiul liber. Dacă lucrezi cu ei, foloseşte-ţi
însă discernământul, întrucât sunt fiinţe extrem de puternice, care
nu gândesc la fel ca noi. Din anumite puncte de vedere pot fi com­
parate cu noi, dar din altele nu.
Zânele sunt răutăcioase şi incredibil de curioase. Lor le place să
ne enerveze, dar şi să ne ajute. Sunt spirite jucăuşe, care au propriile
lor inconsecvenţe şi pasiuni. Sunt atât de sensibile la emoţiile oame­
nilor încât pot muri din cauza unei „supradoze”de tristeţe. Nu le place
să le comandăm, dar pot colabora cu noi dacă ştim cum să le abordăm.
La unul din seminarele pe care le-am ţinut în Australia, cineva
a făcut o observaţie interesantă. Ne-a spus că ori de câte ori îi ceri
unui elemental ajutorul, acesta se aşteaptă să primească ceva la
schimb. Astfel, în cazul în care constaţi că îţi lipsesc cheile din por­
tofel sau un alt obiect strălucitor, este posibil ca aceasta să fie mâna
zânelor, care şi-au luat astfel obolul.
Elementalii adoră obiectele strălucitoare, întrucât refractă
lumina pe care o creează ei, la fel cum noi apreciem diamantele.
252 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Atunci când lumina trece printr-un cristal, acest lucru creează


energie, iar această luminiscenţă reprezintă o esenţă divină pentru
elementali. De aceea, ei sunt atraşi de cristale. Dacă te împriete­
neşti cu un elemental, acesta poate veni să locuiască acasă la tine,
într-un cristal.
Dacă te decizi să îţi deschizi casa în faţa zânelor sau să colabo­
rezi cu ele în orice alt fel, este bine să faci acest lucru din perspec­
tiva celui de-al şaptelea plan. In acest fel, energiile din al doilea şi
al treilea plan pot colabora, iar oamenii şi elementalii se pot ajuta
reciproc, fară să intre în conflict. Dacă vei coopera cu un elemen­
tal exclusiv din perspectiva celui de-al doilea plan, se va produce
un schimb de energie şi este posibil ca zâna respectivă să te con­
ducă într-o altă dimensiune. Există numeroase legende care vor­
besc despre oameni dispăruţi după ce au intrat în contact cu zânele.
Dacă îţi doreşti o experienţă legată de elementali, iată câteva
reguli pe care merită să le reţii:

• înalţă-te întotdeauna în cel de-al şaptelea plan înainte


de a vorbi cu elementalii sau de a merge undeva împre­
ună cu ei.
• Nu îi cere niciodată unui elemental ceva, căci acesta se va
aştepta să îi dai altceva la schimb. El îţi va lua un obiect
strălucitor fară permisiunea ta şi se va simţi îndreptăţit să
facă acest lucru.
• Elementalii nu li se arată decât celor cu inima pură.
• Nu trebuie să crezi în elementali pentru a vedea unul.
• Elementalii nu se arată decât dacă ştiu că nu există niciun
pericol pentru ei.
• Elementalii te respectă mai mult dacă te respecţi pe tine
însuţi.
• Elementalii nu sunt zeităţi.
• Elementalii adoră râsul şi sunt fermecaţi de cântece (dacă
nu falsezi).
A l d o i l e a p l a n al e x i s t e n ţ e i • 253

• Elementalii iubesc arta. Le place să ne vadă pictând în


natură.

A s is t ă la a p a r iţ ia u n u i e l e m e n t a l

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să văd elementalul acestei plante sau al
acestui copac. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit."

2. Pătrunde în interiorul plantei şi descoperă elementalul.

3. La sfârşit, clăteşte-te cu energia celui de-al şaptelea


plan şi rămâi conectat cu aceasta.

4. Fă o fotografie (adeseori, elementalii apar în fotografii).

Dat fiind că vălul dintre planurile existenţei începe să se sub-


ţieze, eu cred că există elementali care au venit să locuiască printre
oameni, încarnându-se pe Pământ. Cunoaştem cu toţii oameni care
acţionează asemeni unui spiriduş sau unei zâne. Este aproape ca
şi cum ar evolua către forma respectivă de viaţă, sau viceversa. Eu
cred că numeroşi elementali fac acest lucru pentru a experimenta
cel de-al treilea plan.
Mulţi din aceşti oameni-zâne vin în lumea noastră pentru a-i
proteja pe elementali şi habitatul lor. In general, ei sunt ecologişti
şi naturalişti.

Elfii din Islanda


Credinţa în zâne este pre-creştină, dar a rămas vie în marea
majoritate a ţărilor din Europa de Nord. Rădăcinile ei derivă
dintr-o epocă în care oamenii rezonau mai bine cu natura şi cu
254« CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

energiile spirituale inerente în aceasta. în locuri precum Irlanda sau


Islanda, ea a supravieţuit până astăzi.
în Islanda există o tradiţie străveche referitoare la nişte oameni
numiţi elfi, despre care se crede că trăiesc în anumite locuri spe­
ciale din natură. Un sondaj recent a arătat că numai 10% dintre
islandezi cred cu toată convingerea în elfi şi în alte fiinţe suprana­
turale, dar autorităţile au deviat construcţia anumitor şosele pentru
a evita anumite formaţiuni în care se crede că sălăşluiesc aceste
creaturi fantastice.
Una din locaţiile recunoscute ale elfilor este Hafnarfjordur,
situată la periferia capitalei Reykjavik, unde există o stâncă mare,
despre care se crede că este o locuinţă a elfilor. Când autorităţile au
constatat că planurile pentru construirea unei şosele ar fi distrus
stânca, ele au deviat traseul şoselei, astfel încât să nu îi tulbure pe
rezidenţii supranaturali.
L a trei ore de mers cu maşina către nord de la Reykjavik există
o altă şosea, la construcţia căreia a fost raportată o serie de accidente
misterioase în faţa unei pietre despre care se crede că este un alt
sălaş al elfilor. Lucrul a fost întrerupt, iar constructorii au adus un
medium pentru a afla dacă de vină pentru necazurile produse erau
elfii. Mediumul a vorbit cu elfii şi le-a spus constructorilor că aceş­
tia le cereau autorităţilor să nu le arunce piatra în aer, ci să găsească
o rută ocolitoare, astfel încât comunitatea elfilor să nu fie afectată.
Turiştii pot găsi în Islanda o Şcoală a Elfilor, cu o programă,
săli de clasă, manuale, diplome şi un laborator de cercetare. Există
manuale speciale despre elfi, zâne, oamenii ascunşi, pitici, gnomi şi
spiritele din munţi. Materialele şcolare descriu 13 tipuri de elfi, trei
tipuri de oameni ascunşi, patru varietăţi de gnomi, două de troli şi
trei de zâne.
Ca p it o l u l 8

UNIVERSUL - COLOSALUL PĂSTRĂTOR


AL MEMORIEI

P rimul plan al existenţei conţine întreaga materie anorganică


din cea de-a treia dimensiune, toate elementele care alcătuiesc
Universul în forma sa empirică, toate materialele solide şi aproape
toţi atomii din tabelul periodic înainte de a se lega chimic de bazele
de carbon. Când moleculele de carbon se combină cu alte elemente,
ele alcătuiesc viaţa vegetală din cel de-al doilea plan al existenţei.
Mai târziu, au apărut anumite grupări complexe de molecule, care
conferă mobilitate şi capacitate de mişcare. Această combinaţie a
fost numită proteine şi reprezintă fundamentul celui de-al trei­
lea plan al existenţei, în care trăiesc animalele şi oamenii. Procesul
vieţii este de o complexitate incredibilă, schema de mai sus fiind
una dintre cele mai simplificate.
Mineralele vii, cristalele, solul şi rocile, de la cel mai mic cristal
şi până la cel mai mare munte, reprezintă cărămizile vieţii orga­
nice. Dat fiind că viaţa a început cu aceste cărămizi, pare de la sine
înţeles că aceste esenţe au inclusiv o componentă spirituală. Primul
plan al existenţei ne ajută să înţelegem că materia anorganică are o
viaţă şi o conştiinţă a ei.
2 5 6 * C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X IS T E N Ţ E I

AMINTIRILE DIN UNIVERS


Toţi sorii din Univers emit lumină care călătoreşte. Pe măsură
ce parcurge vastele distanţe ale spaţiului, această lumină preia
cunoaşterea tuturor lucrurilor pe care le experimentează şi a tuturor
locurilor prin care trece. Atunci când ajunge pe Pământ, ea conţine
deja o vastă cunoaştere acumulată. Toate animalele, plantele sau
particulele de nisip de pe Pământ au capacitatea de a percepe toate
amintirile pe care le conţine lumina primită.
Oamenii intuitivi pot percepe o parte din aceste informaţii.
Acesta ar putea fi unul din motivele pentru care unii autori pot
descrie alte sisteme stelare şi pe locuitorii lor, deşi nu le-au expe­
rimentat niciodată direct. Ele ar putea fi inclusiv unul din moti­
vele pentru care oamenii primesc „vizite ale extraterestrilor”, care
nu sunt vizite propriu-zise, ci doar amintiri purtate de vânturile
solare emise de o altă stea. Cei doi factori ar putea explica de ce
există atât de mulţi oameni care cred că au avut o sumedenie de
vieţi anterioare. Prin simpla atingere sau conectare cu pământul
ori prin absorbţia luminii stelare, ei receptează amintirile inerente
ale universului.

AMINTIRILE SOLULUI
Fiinţele din cel de-al treilea plan lasă o impresie asupra tutu­
ror lucrurilor pe care le ating. Aceste impresii sunt absorbite sub
formă de amintiri de către mineralele, solul şi celelalte obiecte
solide din primul plan. In cele din urmă, ele sfârşesc prin a trăi în
sol. Amintirile tuturor oamenilor, animalelor şi plantelor care au
trăit vreodată pe Pământ sunt înregistrate de fiecare fir de nisip al
planetei. Dacă te vei opri şi vei asculta, vei putea simţi amintirile
inerente ale Pământului. Cele mai recente există la suprafaţă şi sunt
mai uşor de citit. Intr-un fel, putem spune că Pământul are propria
sa Arhivă Akashică.
Guy a crescut la o fermă din Idaho şi într-o crescătorie de vite
din Montana. Bunicul lui, William Stibal, a cumpărat ferma din
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 257

Idaho prin anii 1890. La acea vreme pământul era sălbatic şi nedes­
ţelenit. William a săpat şanţuri pentru irigaţii urmărind stelele, a
plantat copaci, a săpat un puţ, a construit hambare şi a înălţat o casă
mare în anul 1914.
Când Guy a moştenit ferma veche de 70 de ani a familiei
Stibal după moartea bunicului său, primul lucru pe care l-a făcut a
fost să reamenajeze casa construită de William şi de fiul său Bill.
Procesul a fost dificil, iar lui Guy i-ar fi fost mai uşor să dărâme
casa şi să construiască una nouă (cu mai puţini bani). împotriva
oricărei logici, eu şi soţul meu am optat pentru a salva vechea casă
de la distrugere. în timpul procesului de reamenajare, am insistat
să fie montată o fereastră de sticlă mată. Mai târziu, am descoperit
că exact asta şi-au dorit William şi soţia sa, Bessie. Fereastra apărea
într-unul din planurile originale ale casei.
Mai târziu, am construit un gard alb în jurul casei, la fel ca cel
vechi, construit de William.
Am construit apoi un nou grajd pentru cai şi am început să creş­
tem cai friesieni, o rasă folosită pentru tracţiuni uşoare. Mai târziu,
am aflat că lui William Stibal Senior îi plăceau caii pentru tracţi­
uni uşoare, pe care îi folosea pentru a trage tractoarele înţepenite în
pământul moale. El avea un grajd special conceput pentru aceşti cai,
dotat cu ferestre glisante pentru a hrăni animalele de afară.
în sfârşit, am nivelat terenul agricol, exact aşa cum îşi dorise
William.
Toate dorinţele bunicului lui Guy au rămas impregnate în acest
loc, într-un plan energetic. Visele lui William continuă să trăiască
şi astăzi, impregnate în acest ţinut.

Locurile sacre
De-a lungul timpului, anumite locuri au acumulat o energie ci
totul specială, fiind folosite în scopuri ritualice. In această categorie
intră de pildă cercurile din piatră de la Stonehenge şi Avebury, din
Anglia. De asemenea, există multe biserici creştine construite pe
vechile centre ritualice, în întreaga Europă.
258 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Atunci când am vizitat pentru prima dată Roma, în Italia,


m-am cazat la un hotel de lângă anticul Colosseum. Când le-am
spus prietenilor mei mediumi unde stăteam, aceştia şi-au făcut griji
pentru mine, convinşi că era îngrozitor să stau atât de aproape de
energia unui loc atât de terifiant! Foarte mulţi oameni au murit în
acest loc, aşa că el păstrează amprenta energetică a morţii lor până
astăzi. Pe de altă parte, există o amprentă energetică a vieţii, a isto­
riei şi a evenimentelor care s-au derulat în acest loc. In consecinţă,
am optat pentru a nu mă focaliza asupra tristeţii, ci asupra vitalităţii
din acest loc.
Am vizitat apoi Bazilica Sfântului Petru. Aceasta este una
dintre cele mai frumoase biserici din lume, dar persoana care mi-a
fost ghid mi-a povestit câte lucruri incredibil de malefice au făcut
anumiţi papi. Ea m-a întrebat: „Nu simţi răul care impregnează
acest loc?”
Nu puteam spune că nu percepeam anumite vibraţii malefice,
dar acestea păleau în faţa măreţiei operelor de artă din acest loc.
Atunci când priveşti sculptura Pieta a lui Michelangelo, nu poţi
să nu te cutremuri în faţa expresiei triste a Măriei, care îşi ţine
fiul crucificat în braţe. Michelangelo a refuzat să sculpteze cuiele
în mâinile lui Iisus, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să nu poarte
aceste stigmate în sculptura lui. Iubirea pe care o simţea el faţă
de Christos apare în fiecare centimetru al sculpturii. Atunci când
vezi pentru prima dată frescele pe care le-a pictat Michelangelo în
Capela Sixtină, îi poţi simţi iubirea pentru opera sa, dar şi spiritul
răutăcios. Pe unul din pereţi, el l-a pictat pe unul din episcopii care
i-au criticat opera ca pe un demon din iad.
Dacă examinezi şi celelalte opere de artă, îţi dai seama de com­
petiţia care a existat între artişti, care încercau să îşi termine opera
înaintea celorlalţi. Fiecare pictură şi sculptură din acest loc este
impregnată cu energie spirituală. Dar mai presus de toate, este uşor
să simţi bucuria vieţii în toate aceste capodopere.
Percepţia mea psihică mi-a spus că Sfântul Petru a fost
într-adevăr îngropat în această colină din Roma şi că locul a rămas
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 259

sacru în pofida vicisitudinilor create de cei mai răi dintre papi, a


tristeţii şi a urii. Acest spirit sacru continuă să rezoneze în acest loc,
tăindu-ţi respiraţia.
Peste ani, am vizitat un loc sacru din Mexic. Ghidul meu,
Antonio, m-a condus la o biserică a Fecioarei din Guadalupe, în
Mexico City, pentru a vedea imaginea Fecioarei care a apărut mira­
culos pe o Tilma, un fel de mantie purtată de mexicani. Am des­
coperit că foarte mulţi mexicani veneau în această biserică pentru
a se vindeca şi pentru a-şi reînnoi credinţa. Credinţa lor impregna
locul, dar am putut simţi de asemenea o anumită corupţie şi o ener­
gie ciudată în această biserică.
Când am văzut Tilma, mi-am dat imediat seama că aceasta nu
era cea originală, care se afla în spatele ei, încuiată într-o încăpere.
Când i-am spus acest lucru ghidului meu, acesta a rămas uimit şi
m-a întrebat: „De unde ai ştiut acest lucru? Eu îi cunosc pe gardi­
enii care protejează altarul şi ştiu de la ei că originalul este încuiat
într-un seif.”
în concluzie, atunci când cauţi răul, îl poţi găsi întotdeauna.
Există foarte mult rău în această lume, dar dacă vizitezi un loc
sacru, merită să te bucuri de sfinţenia lui, fară să te concentrezi
asupra aspectelor negative. în caz contrar, nu faci decât să amplifici
aceste aspecte prin puterea pe care le-o acorzi.
Emoţiile umane sunt extrem de puternice. Dacă foarte mulţi
oameni îşi proiectează emoţiile asupra unui loc un anumit interval
de timp, ei creează astfel un câmp energetic care rămâne captiv aici.
Unele locuri sacre au acumulat o energie atât de mare încât au dat
naştere unor bucle în timp.

Buclele în timp

Atunci când murim, locul în care se petrece acest lucru păs­


trează o impresie profundă. Acesta este motivul pentru care foarte
mulţi mediumi trăiesc sentimentul că trebuie să meargă în ţinuturi
îndepărtate pentru a-şi aduna fragmentele de suflet din alte vieţi.
2 6 0 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

Ideea este că atunci când psihicul îşi adună toate fragmentele din
vieţile anterioare, el îşi recapătă integral puterea şi redevine com­
plet. Această teorie este bazată pe amintirile păstrate de pământ.
Pământul păstrează amprenta energetică a foarte multor eveni­
mente. Cu cât un eveniment este mai recent, cu atât mai puternice
sunt emoţiile şi energia asociate cu el, putând fi văzut mai uşor cu
vederea psihică. Spre exemplu, în Statele Unite a existat un război
civil prin anii 1860, care a cauzat moartea a peste cinci milioane de
oameni. Multe câmpuri de bătălie au păstrat un ecou foarte puternic
ale luptelor duse, din cauza morţii simultane a foarte multor oameni.
Eliberarea subită a forţei vitale dintr-un corp este un eveni­
ment cu o forţă incredibilă, iar atunci când foarte mulţi oameni
mor în acelaşi timp se creează un vortex energetic care dă naştere
unei bucle temporale şi unui portal. Acesta este unul din motivele
pentru care există oameni care pot revedea o bătălie la o sută de ani
de la petrecerea ei.
Acesta este doar unul din tipurile de bucle temporale. Există
multe alte tipuri, generate de cauze diferite, cum ar fi bucla pe
care am descoperit-o cu mulţi ani în urmă în Parcul Naţional
Yellowstone.
Parcul Naţional Yellowstone este unul din locurile mele favo­
rite din întreaga lume. Unul din motivele pentru care am rămas atât
de mult timp în Idaho a fost apropierea de acest loc. Acesta este
unul din „locurile mele de putere”, un spaţiu special în care mă duc
pentru a mă reîncărca cu energia vulcanică de aici. Această energie
vulcanică creează inclusiv o buclă temporală.
Prima dată când am văzut o buclă temporală în Yellowstone
s-a întâmplat cu foarte mulţi ani în urmă, pe când mergeam pe una
din cărările ce duc spre gheizerul Old Faithful. Pe când traversam
un pod peste un râu frumos, am văzut un cuplu de nativi americani
îndrăgostiţi. (Nu, nu faceau nimic de natură sexuală; pur şi simplu
stăteau acolo fericiţi, bucurându-se unul de compania celuilalt.)
Când am văzut-o pe acea femeie, mi s-a părut că o recunosc, şi am
trăit un sentiment foarte puternic de déjà vu. Am receptat foarte
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 261

multe amintiri legate de viaţa ei, inclusiv faptul că era cunoscută


sub numele de „Cea-care-vorbeşte-cu-vântul”.
Acesta este unul din motivele pentru care îmi place să mă
întorc din când în când în Parcul Yellowstone: pentru a-i revedea
pe aceşti doi îndrăgostiţi şi pentru a mă reîncărca cu energia din
acest loc special.
în timp, am descoperit că este mult mai uşor să regăsesc
acest cuplu divin atunci când afară este ceaţă sau atunci când
plouă. De ce îi revăd de fiecare dată pe cei doi? înclin să cred că
există mai multe motive. Am convingerea că am fost eu însămi
această femeie într-o viaţă anterioară. Pe de altă parte, sentimen­
tul intens de iubire dintre cei doi îndrăgostiţi a creat o buclă tem­
porală, diferită însă de cele de pe câmpurile de luptă, cauzate de
morţile violente.
Am primit cândva vizita unui bărbat care dorea o lectură psi­
hică, din cauza fantomelor unor nativi americani care îi bântuiau
casa. Era convins că era vorba de nişte spirite rătăcite, dar când
m-am dus acasă la el pentru a le trimite în lumina lui Dumnezeu,
mi-am dat seama că fenomenul era de fapt o buclă temporală.
Nefiind vorba de nişte spirite rătăcite, nu prea ştiam cum să rezolv
problema. I-am spus bărbatului că fenomenul nu era periculos şi că
le putea percepe o taxă celor care doreau să asiste la el. Dacă aş fi
ştiut atunci tot ce ştiu la ora actuală, aş fi asistat la mutarea porta­
lului în afara casei sau într-un alt loc.
O buclă temporală este o poartă către un alt timp. Tu îi poţi
vedea pe oamenii din acea epocă, dar ei nu te pot vedea pe tine.
Aceştia îşi trăiesc liniştiţi viaţa, iar tu îi poţi vedea prin acea bucii
temporală.

O buclă temporală creată de cristalele de cuarf

Cristalele de cuarţ amplifică energia psihică. De aceea, am


foarte multe cristale acasă la mine, inclusiv un kyanit, pentru ca
energia cristalelor de cuarţ să nu îmi provoace dureri de cap.
262 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

In fosta casă în care am locuit, la Labell, în Idaho, exista atât


de multă energie în casă încât s-a creat o buclă temporală prin care
puteam vedea un fermier fantomatic ce trecea prin sufrageria mea.
De bună seamă, acesta nu îmi putea vedea casa, fiind convins că îşi
ară câmpul, dar în realitate se afla în două locuri în acelaşi timp. Nu
era propriu-zis o stafie şi nu puteam vedea decât jumătate din el,
căci în epoca în care a trăit nivelul solului era cu circa un metru mai
jos decât podeaua sufrageriei mele, aşa că îl vedeam practic trecând
prin podea! De bună seamă, nu îl puteam vedea tot timpul, ci doar
atunci când condiţiile atmosferice erau adecvate, de pildă după o
ploaie torenţială.
Au existat şi alte momente în care puteam vedea un cort indian
pe când priveam prin fereastra din spatele casei, dincolo de un pod
ce ducea către o pădure de arbori de bumbac. Nici această viziune
nu era fantomatică, ci doar un ecou dintr-o altă epocă.

AMINTIRILE MAMEI PĂMÂNT


Păstrătorii memoriei
Lumina este marele acumulator al cunoaşterii, iar amintirile
păstrate în ea pot fi stocate cu uşurinţă în solul planetei noastre.
Mineralele din sol păstrează amintirile tuturor evenimentelor care
s-au petrecut în trecut. Ele absorb nu doar amintirile plantelor
şi animalelor vii, ci şi pe cele ale plantelor şi animalelor care au
murit şi s-au întors în pământ. Pietrele preţioase au capacitatea
de a amplifica aceste amintiri, într-o măsură mult mai mare decât
alte minerale. Smaraldele, diamantele, rubinele, safirele şi tanzani-
tul acumulează cu uşurinţă amintirile fiinţelor vii şi lumina stele­
lor. Deşi sunt îngropate în pământ, ele păstrează amintirile luminii
solare, dar şi pe cele ale luminii altor sori din Univers. Acesta este
motivul pentru care suntem atât de inspiraţi atunci când purtăm la
noi un cristal.
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 263

Ex t r a g e c u n o a ş t e r e a d i n t r e c u t
A UNEI PIETRE PREŢIOASE

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să extrag întreaga cunoaştere din trecut
care există în această piatră. îţi mulţumesc. S-a împlinit,
s-a împlinit, s-a împlinit."

2. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu ea.

Toate cristalele din solul Pământului conţin amintiri, având


capacitatea de a accelera energia animalelor şi a oamenilor. In con­
secinţă, mineralele pot fi folosite pentru amplificarea inteligenţei
sau pentru îmbunătăţirea altor calităţi.
Una din capacităţile anumitor cristale din primul plan este acce­
lerarea automată a esenţei din cel de-al treilea plan a persoanei care le
poartă sau care le ţine la ea. Avem astfel de-a face cu o simbioză între
energiile din primul plan şi din cel de-al treilea plan al existenţei, iar
dacă putem privi această interacţiune prin ochii psihici, schimbul
energetic dintre piatră şi persoană este de-a dreptul fascinant.
Atunci când lucrezi cu un cristal, există anumite lucruri pe care
trebuie să le ştii. Spre exemplu, nu trebuie să plasezi niciodată cris­
talul în apă, bând mai târziu această apă. Unele cristale şi mine­
rale conţin substanţe toxice, cum ar fi arsenicul, plumbul, cadmiul,
manganul, fierul şi diferite altele, care pot trece în apă. Dacă vei bea
această apă, rişti să te otrăveşti cu metale grele.
Aceste energii din primul plan nu se limitează la amplificarea
atributelor pe care le ai deja, ci pot fi programate inclusiv pentru
a-ţi completa viaţa şi pentru a lucra în favoarea ta. In acest scop.
este bine să le dai sarcini precise mineralelor şi cristalelor pe care)
ţii acasă sau la serviciu.
2 6 4 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

Atunci când am început să practic activarea ADN-ului, mi-am


programat câteva cristale să descarce activarea ADN-ului în alte
persoane. De îndată ce altcineva le atingea, ADN-ul său era activat
automat, astfel încât cunoaşterea sa să nu se piardă niciodată. Dacă
doreşti, şi tu poţi programa o piatră specială sau o bijuterie pentru
a fi păstrătorul amintirilor tale.

C r e e a z â - ţi u n p ă s t r ă t o r a l a m in t ir il o r

Descarcă-ţi toate experienţele în păstrătorul amintirilor tale.

1. înalţâ-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să descarc cunoaşterea referitoare la
experienţele mele în acest păstrător al amintirilor. Te rog
să îţi reverşi iubirea asupra lui. îţi mulţumesc. S-a împli­
nit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu ea.

Ori de câte ori atingi cristalul, tu îl poţi înzestra cu capa­


citatea de a înregistra tot ce ai învăţat. Atunci când călă­
toreşti, programează-l să te simţi ca acasă oriunde te-ai
duce.

Dacă programezi bijuterii şi le laşi moştenire copiilor tăi, aces­


tea vor păstra semnătura ta energetică, iar ei se vor putea conecta cu
tine indiferent în care plan al existenţei te afli.
Există mediumi care îşi caută bijuteriile pe care le-au avut
într-o altă viaţă, pentru a recupera astfel amintiri din alte epoci, pe
care nu le mai pot regăsi...

Pietrele încârcate cu energie


Ori de câte ori cursanţii mei observă că îmi place să port pietre
preţioase frumoase, le spun că sunt atrasă de ele datorită energiei
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 265

pe care o emană, dar şi datorită frumuseţii lor. Rareori mi se întâm­


plă să cumpăr diamante, pentru simplul motiv că nu mă simt atrasă
de ele. Diamantele nu au energia care îmi place mie. De-a lungul
timpului, am descoperit că multe diamante trebuie purificate de
amintirile legate de violenţă şi de diferite intrigi, pe care le poartă
în ele. Acesta este motivul pentru care nu cumpăr niciodată dia­
mante pătate de sânge.
Voi descrie în continuare pietrele care îmi conferă protecţie şi
energie, rezonând foarte bine cu frecvenţa mea de vibraţie. Cititorul
trebuie să afle însă personal ce tipuri de pietre şi de minerale i se
potrivesc cel mai bine.

Acvamarinul

Acvamarinul este o piatră din familia berilului, pe care orice


vindecător ar trebui să o aibă în casă, pentru a-i crea o stare de con­
fort şi pentru a-1 conecta cu energiile cerului şi pământului, inclu­
siv cu Creatorul. Această piatră de culoarea oceanului operează ca
o punte psihică de legătură, datorită asocierii sale cu energia apei.

Ametistul

Ametistul este piatra care guvernează luna februarie. Face parte


din familia criptocristalină a cuarţitului comun şi este produs atunci
când un cristal de cuarţ conţine foarte mult fier. Acesta este mine­
ralul care îi dă ametistului culoarea sa mov-violet închisă. Marea
majoritate a ametistelor de pe piaţă sunt tratate însă termic pentru
a le îmbunătăţi culoarea.
Ametistul este una din pietrele care pot fi folosite de mediu-
mii intuitivi. Numele său provine din greaca veche, limbă în care
însemna „care nu este beat”. Intr-adevăr, ametistul era considerat
de greci şi de romani un antidot puternic împotriva beţiei. Chiar şi
în zilele noastre, el simbolizează starea de luciditate.
Vechii greci aveau chiar un mit legat de originea lui. Legenda
spune că Bachus, zeul vinului, s-a înfuriat pe un muritor care refuza
266 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

să îl recunoască şi a jurat să îşi trimită furiile împotriva tuturor


muritorilor care nu erau de acord să se îmbete.
Ametist era numele unei fecioare care mergea să o venereze pe
zeiţa Diana, când a fost capturată de zeul mânios. Bachus a invo­
cat doi tigri pentru a o sfârteca, dar Ametist i-a cerut zeiţei Diana
ajutorul. Pentru a o salva, zeiţa a transformat-o într-o statuie de
cuarţ alb pur.
Văzând frumoasa statuie, Bachus a fost mişcat până la lacrimi
şi a început să plângă, regretându-şi faptele. Lacrimile sale au căzut
în pocalul său, iar el a leşinat, vărsând vinul peste statuie. Cristalul
de cuarţ alb a absorbit culoarea vinului şi lacrimile zeului, şi astfel
a apărut ametistul.
După cum poţi vedea, energia ametistului a fost extrem de
populară de mii de ani, fiind inclusiv una din favoritele mele.
Această piatră ajută conştiinţa persoanei intuitive să se proiecteze
în diferite planuri ale existenţei. Ea deschide cel de-al treilea ochi
şi trezeşte capacităţile inerente chakrei coronare. Dacă este plasat
pe corp, ametistul trezeşte potenţialul psihic al persoanei şi îi am­
plifică acesteia capacitatea de vindecare. Dacă este plasat în casă
sub formă de cluster, purifică energiile negative care intră pe uşă
sau care sunt resorbite prin pereţi. De aceea, este o piatră vitală
pentru orice cămin.

Apofilitul

Apofilitul trezeşte ADN-ul şi ne revelează menirea divină.

Aurul şi argintul

Aurul este unul dintre cele mai importante elemente din per­
spectiva metafizicii. Amplifică totul şi aduce corpul la perfecţiune.
Aurul este în acelaşi timp masculin şi feminin, influenţând în egală
măsură ambele sexe, în pofida tradiţiei care spune că este un metal
al Soarelui, şi deci masculin, în timp ce argintul este un metal al
Lunii, şi deci feminin. Trebuie purtat pentru a rămâne ancorat în
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 267

această realitate, dar permite în acelaşi timp ieşirea la voinţă din


această iluzie. In acest fel, ne ajută să pătrundem în lumile spiritu­
ale, rămânând în acelaşi timp în corpul uman.
Nici argintul, nici aurul nu interferează cu energia cristalelor.
In plus, aurul amplifică toate proprietăţile mineralelor.

Celestitul

Celestitul ne face mai receptivi în faţa ghizilor spirituali şi a


îngerilor păzitori.

Citrinul

Citrinul este o varietate de cuarţ de culoare galbenă, fiind un


frate al ametistului. Citrinul natural este foarte rar întâlnit. Cea mai
mare parte a citrinelor de pe piaţă sunt ametiste sau cuarţuri fumu­
rii tratate termic.
Culoarea galbenă a citrinului îi conferă acestuia capacitatea de
a atrage abundenţa şi de a crea stabilitate financiară, întrucât este
inclusiv culoarea aurului. Atunci când vorbesc despre abundenţă,
eu nu mă refer exclusiv la bani, ci şi la sănătate, armonie relaţio­
nală, abundenţă familială şi spirituală. Personal, am un citrin auriu
natural mare, cu care îmi binecuvântez cursanţii pentru a se bucura
de abundenţă.
La nivel fizic, această piatră ajută la purificarea ficatului şi echi­
librează chakra plexului solar.
La nivel spiritual, ea ne ajută să realizăm că putem crea orice ne
dorim şi să integrăm spiritualitatea în viaţa noastă de zi cu zi, într-o
manieră cât mai firească. Citrinul amplifică empatia, ajutându-ne
să percepem sentimentele celorlalţi într-o manieră echilibrată.
Ametistul şi citrinul sunt cristalele mele favorite pentru casă.

Cuarful
Cuarţul amplifică foarte mult energia, fapt cunoscut intuitiv
de antici şi confirmat de ştiinţa modernă. Cristalele de cuarţ au
2 6 8 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

proprietăţi piezoelectrice, după cum le numeşte ştiinţa modernă,


ceea ce înseamnă că sunt capabile să transforme lucrul mecanic în
electricitate sau un curent electric în lucru mecanic. Au miriade de
utilizări în lumea modernă, inclusiv în electronică, optică şi pro­
ducerea sticlei, mortarului, pietrelor de polizor, hârtiei abrazive şi
produselor pentru curăţat.
Cuarţul este al doilea pe lista cu cele mai abundente substanţe
de pe Pământ. In vremurile de demult, clusterele cu cristale de
cuarţ erau aşezate în cele patru puncte cardinale ale casei, pentru a
o proteja de toate tipurile de negativitate. Energiile negative puteau
trece astfel lin mai departe, fară a produce conflicte.
Cuarţul poate avea diferite culori.

Cuarţul fumuriu

Culoarea cuarţului fumuriu este rezultatul (natural sau artifi­


cial) al razelor gama şi al impurităţilor de aluminiu. Culoarea vari­
ază de la maro la negru, iar uneori cenuşiu.
Cuarţul fumuriu este vestit pentru capacitatea sa de a transmuta
energia negativă într-o energie pozitivă. El are o mare capacitate de
a absorbi şi a elimina emoţiile indezirabile pe care le-ai proiectat în
exteriorul tău. De aceea, este o piatră foarte bună pentru o cameră
în care se practică vindecări.

Diamantul

Diamantul a fost dintotdeauna un simbol al iubirii. Această piatră


este un instrument al trezirii spirituale, dar după părerea mea nu
este la fel de eficientă ca apofilitul.

Dioptazul

Tot mai mulţi oameni sunt atraşi de puterile psihice ale diop-
tazului, care vindecă inima, îi amplifică energia şi conferă bunătate.
Personal, am câteva dintre cele mai frumoase specimene din
această piatră, care au culoarea verde clasică a smaraldului, cu o
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 269

nuanţă albăstruie intensă. Plasarea dioptazului în casă creează o


predispoziţie puternică pentru bunătate, dar la fel ca în orice altă
situaţie, depinde numai de tine dacă vei accepta această virtute.

Granatul andradit melanit

Această piatră semipreţioasă este una din favoritele mele. Ea


poate menţine energia sub o piramidă şi a fost prima piatră care
m-a ajutat să îmi trezesc capacităţile intuitive.

Hematitul

Hematitul este o piatră de protecţie şi a luptătorilor. Amplifică


echilibrul energiilor masculine, în egală măsură la bărbaţi şi femei.

Jadul

Jadul este piatra perfectă pentru vindecare şi poate asista


dispariţia oricărei boli fizice sau spirituale. Este singura piatră
care îmbunătăţeşte starea corpului în timp ce extrage energia
negativă din el. Dacă a absorbit prea multă energie negativă, se
sparge. Toţi vindecătorii ar trebui să aibă o piatră de jad la ei, la
birou şi acasă.

Kyanitul

Kyanitul este una dintre cele mai bune pietre pentru eliminarea
negativităţii. Nu trebuie să lipsească din camera unde practici vin­
decări, pentru a transforma astfel energiile distorsionate în energii
pozitive. Amplifică energia din camera de vindecare, iar dacă este
programat (printr-o descărcare) să îndeplinească o anumită sarcină,
devine încă şi mai puternic. Echilibrează celelalte cristale din încă­
pere, astfel încât energiile lor diferite să coopereze.
Spre deosebire de alte cristale, kyanitul nu trebuie purificat vreo­
dată. L a nivel fizic, ia cu mâna durerile de stomac şi de cap.
270 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Larimarul

Larimaml a fost descoperit pentru prima dată în Republica


Dominicană, în anul 1974. El aduce înapoi vechile amintiri şi
scoate la lumină talentele ascunse. In plus, ne poate transporta în
viitor, ajutându-ne să manifestăm mai rapid talentele noastre vii­
toare. Contribuie la trezirea ADN-ului, astfel încât să ne putem
aduce aminte de misiunile divine din trecut şi de cea din prezent.

Moldavitul

Moldavitul face parte din familia de pietre numită tektiţi.


Aceste pietre sunt produse de impactul dintre meteoriţi şi Pământ,
fiind rezultatul fuziunii dintre cer şi pământ. De aceea, oamenii
cu înclinaţii metafizice sunt foarte atraşi de ele, considerându-le
pline de energie. De fapt, ele nu sunt altceva decât sticla formată
de nisip la impactul cu căldura produsă de meteorit. Tektiţii au
culori diferite, care depind de compoziţia meteoritului, de locul în
care a căzut acesta şi de puterea exploziei produse. Moldavitul are o
culoare verde, extrem de frumoasă şi rar întâlnită.
Această piatră conferă realizarea că suntem cu toţii conectaţi
cu Tot-Ceea-Ce-Există. Este uşor iradiată, aşa că luarea ei în mână
agită energia şi accelerează evenimentele. Cu alte cuvinte, este o
piatră a manifestării, care poate aduce mari schimbări în viaţa noas­
tră. Dacă o programăm să ne ghideze către primirea unor lecţii valo­
roase, vom putea controla cât de cât ritmul şi severitatea acestora.

Onixul negru şi obsidianul

Onixul negru şi obsidianul protejează casa şi biroul împotriva


sentimentelor negative.

Opalul de foc

Opalul de foc este o altă piatră extrem de preţioasă în aceste


vremuri. D at fiind că este o piatră moale şi este alcătuită în principal
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 271

din apă, operează ca o punte de legătură între dimensiuni, locuri şi


epoci. Aduce înapoi energia pierdută prin dăruirea de sine, inclu­
siv fragmentele pierdute ale sufletului. De asemenea, amplifică
toate atributele spirituale pe care le avem şi se combină bine cu alte
pietre, în pofida zvonurilor contrare.

Peridotul

Peridotul face tot ce face smaraldul, dar într-o măsură mai


mică. Foarte mulţi oameni care nu îşi pot permite un smarald
translucid îşi pot permite cu uşurinţă un peridot transparent. Atât
smaraldul cât şi peridotul ne ajută să fim într-o mai mare măsură
noi înşine.

Pirita

Pirita este o piatră pentru protecţie.

Rubinul

Oamenii sunt atraşi de energia rubinului, din cauză că acesta


amplifică curajul, îndeosebi cel de a fi diferit şi de a-ţi susţine con­
vingerile. De aceea, foarte mulţi luptători sunt atraşi de această
piatră. De asemenea, rubinul îl ajută pe cel care îl poartă să fie mai
focalizat asupra scopurilor sale şi asupra realităţii pe care a creat-o.
Această piatră conferă un bun simţ spiritual.

Safirul

Safirul poate avea orice culoare din paleta mineralelor, cu


excepţia celei roşii (care îi aparţine rubinului). De aceea, el poate fi
găsit în numeroase culori, fiind la fel de variat ca spectrul curcube­
ului. Este o piatră importantă, deoarece ne ajută să ne refocalizăm
asupra căii spirituale, în maniera optimă pentru noi. Este foarte util
pentru a ne face cunoştinţă cu şinele nostru spiritual.
272 * C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Safirul poate conferi o abundenţă autentică, atât timp cât îi


putem suporta energia extrem de puternică. Safirul albastru are o
energie mai puternică decât celelalte culori. Un safir bun ne rea-
liniază constant, putând fi comparat cu o persoană sâcâitoare care
îţi spune în permanenţă că nu eşti centrat din punct de vedere spi­
ritual şi emoţional. Dacă suntem însă aliniaţi, el ne amplifică toate
capacităţile. Dacă îl purtăm, ne putem păstra cu uşurinţă echilibrul
emoţional atunci când vorbim cu ceilalţi.
Nivelul energiei de care dispun safirele diferă de la o piatră la
alta. Cel mai bun sfat pe care ţi-1 pot da este ca atunci când cumperi
o piatră preţioasă scumpă să o faci numai de la un vânzător pe care
îl cunoşti. Dacă un vânzător îţi spune că piatra este complet „natu­
rală”, cel mai probabil nu spune adevărul. Marea majoritate a pie­
trelor preţioase sunt tratate termic sau iradiate. O piatră care poate
accelera cu adevărat energia îţi va vorbi, spunându-ţi - pe limba ei,
desigur - că doreşte să o cumperi. Atunci când îţi vorbeşte în lim­
bajul ei sacru, în mod normal ar trebui să îi simţi nivelul energetic.

Smaraldul

Smaraldul este una din pietrele preţioase cu cele mai puternice


efecte vindecătoare de pe planetă. In antichitate, reginele Egiptului
purtau această piatră, şi nu întâmplător. Indiferent dacă este şlefuită
sau brută, această piatră uimitoare din familia berilului are o frec­
venţă foarte înaltă de vibraţie. Smaraldul autentic amplifică atribu­
tele şi experienţele din vieţile anterioare şi ne reaminteşte de tot ce
vom deveni în viitor. De asemenea, permite accesul la informaţii
din alte epoci şi locuri, inclusiv multidimensionale, conferind clari­
tate în citirea înregistrărilor din lumea metafizică.
în forma sa tăiată şi şlefuită (de piatră preţioasă), smaraldul ne
ajută să ne păstrăm calmul şi luciditatea. Atunci când îl purtăm sau
atunci când îl plasăm în casă, el aduce la suprafaţă cele mai bune
aspecte ale noastre. Amplifică vindecarea corpului fizic şi a celui
spiritual, punând accentul pe problemele inimii.
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 273

Smaraldul este absolut vital în această epocă de mari schimbări.


Multe înregistrări din antichitate aşteaptă să fie redescoperite în
inima sa. La ora actuală pot fi găsite pe piaţă versiuni mai ieftine ale
smaraldului. De altfel, costul ridicat nu este întotdeauna sinonim
cu cele mai bune atribute ale pietrei.

Turcoazul

Turcoazul este folosit pentru diferite vindecări, îndeosebi


pentru artrită. Este o punte de legătură între mintea materială şi
cea spirituală, pe care le ajută să coopereze.

Turmalina

Turmalina amplifică toate energiile spirituale. Ea are capacita­


tea de a ne reaminti de frumuseţea creaţiei.

Sfânta Pietrelor Preţioase: Hildegard von Bingen


Tradiţia occidentală legată de vindecarea cu cristale provine în
mare măsură de la Hildegard von Bingen, o călugăriţă creştină năs­
cută în anul 1098 în Bermersheim, Germania. Hildegard a fost
prima mare mistică dintr-o ţară de limbă germană. Lucrarea ei,
Scivias, care îi descrie viziunile spirituale, continuă să fie extrem de
populară inclusiv în zilele noastre.
Se crede că Hildegard a fost inspirată să scrie tratatul medi­
cal Physica despre pietrele preţioase de către episcopul Marbod din
Rennes, care a scris la rândul lui o carte despre acestea cu 60 de ani
înainte. Alţii susţin că la originea cărţii sale au stat exclusiv viziu­
nile ei.
Hildegard descrie următoarele 16 pietre preţioase şi semipreţ
oase vindecătoare: agatul, ametistul, berilul, calcedonia, calcedoniJ
de culoare verde, carneolul, crisolitul, crisoprazul, diamantul, hia­
cintul, jaspul, onixul, rubinul, safirul, sardonixul şi topazul. E a nu
a prezentat binecuvântările directe ale pietrelor preţioase, probabil
2 7 4 * CELE ŞAPTE P LA N U R I ALE E X IS TE N ŢE I

pentru a se proteja de atacuri. Prin urmare, ea nu le-a acordat aces­


tora o conştiinţă proprie, dar a sugerat că sunt ostile răului şi favo­
rizează rezonanţa cu Dumnezeu. Iată ce scrie ea:

„Fiecare piatră preţioasă conţinefoc şi umezeală. Diavolul


respinge, urăşte şi dispreţuieşte pietrele preţioase, întrucât
îşi aminteşte căfrumuseţea lor a apărut înainte de căderea lui
din grafia divină, iar unele pietre preţioase sunt create defocul
în care a fost pedepsit să sălăşluiască, întrucât a fost cucerit
de acesta, prin voinţa lui Dumnezeu. ”

Aşadar, este corect să spunem că metodele actuale de vindecare


cu ajutorul cristalelor îşi au originea în misticismul creştin, nefiind
considerate o erezie de către Biserica medievală.
De altfel, toate culturile lumii s-au folosit de pietrele preţioase
şi semipreţioase la fel ca Sfânta Hildegard, şi deşi au fost separate
între ele de mii de ani,9 le-au atribuit în linii mari aceleaşi » caii-
tăţi. Nativii americani, chinezii, indienii, egiptenii, romanii, grecii
şi aborigenii australieni au folosit pietrele preţioase şi semipreţioase
pentru vindecare. Această practică este veche de mii de ani.

PROGRAMAREA O BIECTELO R NEANIMATE


Toate mineralele au capacitatea de a păstra amintiri şi de a
emite energiile care le-au fost date sau cu care au fost programate
prin forţa gândurilor. Această capacitate este maximă la cristale,
acesta fiind motivul pentru care suntem atât de atraşi de ele, din­
colo de frumuseţea lor: faptul că sunt păstrătoare ale memoriei şi
transmiţătoare de energie.
Unul din lucrurile pe care le putem face cu un cristal este să
descărcăm în el o formă-gând din cel de-al şaptelea plan şi să îl
programăm astfel încât să aibă capacitatea de a transmite energia
gândului respectiv în întreaga casă.
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 275

Unul din motivele pentru care trebuie să facem astfel de des­


cărcări este ştergerea amintirilor negative care există deja în ele. Un
altul este dorinţa noastră de a ne alimenta cu respectiva energie.

P r o g r a m e a z ă u n o b ie c t n e a n im a t

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca acest obiect să fie încărcat cu capa­
citatea [numele capacităţii]. îţi mulţumesc. S-a împlinit,
s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă la descărcarea programului de către Creator.

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Noi ne putem încărca cu energie într-o manieră similară dacă


plasăm diferite obiecte simbolice prin casă sau la birou. Unii oameni
au imagini cu Iisus sau crucifixe, care reprezintă simboluri ale mân­
tuirii. Alţii preferă simbolul „OM ”, care reprezintă sunetul emis de
Univers. Aceste simboluri anorganice nu au altă putere decât cea
pe care le-o acordăm noi, neavând niciun alt impact în afara aces­
tei energii. Aceasta este suficientă însă pentru a ne schimba în bine
mediul exterior.
Dacă ai veni acasă la mine, ai constata că aceasta este un simbol
al celor şapte planuri ale existenţei. Astfel, păstrez în casă pietre
preţioase pentru primul plan, zâne şi plante pentru al doilea plan,
pozele copiilor mei pentru cel de-al treilea, poze ale strămoşi­
lor mei pentru cel de-al patrulea, simboluri ale maeştrilor pentru
cel de-al cincilea şi imagini de geometrie sacră pentru cel de-al
şaselea. în acest fel, îmi reamintesc că fac parte integrantă din
Tot-Ceea-Ce-Există.
2 7 6 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

P r o g r a m e a z ă - ţ i m e d iu l pe n tr u a - ţi îm b u n ă t ă ţ i VIAŢA

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca tot ce există în mediul meu să îmi
îmbunătăţească viaţa. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit.”
2. Asistă la descărcarea programelor care îţi pot îmbună­
tăţi viaţa de către Creator, în obiectele din mediul tău.
3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­
telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Dacă vei începe să îţi programezi obiectele din mediul în care


trăieşti, este posibil să constaţi că există foarte multe „lucruri” pe
care nu ţi le mai doreşti. Ca şi corpul tău, casa este o reflecţie a ta.
Dacă este plină de lucruri inutile, înseamnă că şi mintea ta este
plină de gânduri inutile. Dacă există o mare dezordine pe biroul
tău, în bucătărie sau în frigider, fie ai copii mici, fie te simţi extrem
de împovărat. Această senzaţie provine din sentimentul că trebuie
să duci pe umerii tăi întreaga povară a lumii. Fă-ţi ordine în casă şi
în minte! Scapă de lucrurile care îţi fură energia şi care nu îţi fur­
nizează putere. Nu mai păstra hainele pe care nu mai ai intenţia să
le porţi. Aruncă din casă toate lucrurile care nu îţi mai slujesc. Nu
vreau să spun neapărat că trebuie să îţi cumperi mobilă nouă, dar
merită să păstrezi numai lucrurile care îţi plac şi care te fac să te
simţi într-adevăr confortabil. Dacă nu îţi mai place ceva, aruncă-1!
In acest fel, vei face loc în viaţa ta pentru abundenţă.

în cârcarea mediului înconjurător


Atunci când te afli în starea teta, tu poţi impregna fiecare
obiect important din casă cu o formă-gând condensată, încărcân-
du-1 astfel cu o intenţie pozitivă. Iată câteva exemple:
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 277

• Masa ta din bucătărie poate fi încărcată cu sugestia de


a avea întotdeauna o abundenţă de alimente, iar oricine
mănâncă la ea să se simtă sătul şi satisfăcut.
• Pereţii casei tale pot fi încărcaţi cu sugestia de a te proteja,
astfel încât să te simţi întotdeauna în siguranţă.
• Canapeaua ta poate fi încărcată cu sugestia de a te simţi
confortabil şi bine primit.
• Statuile şi pietrele din casă pot fi încărcate astfel încât să
reflecte sacralitatea şi să proiecteze abundenţa.
• Patul tău poate fi încărcat cu sugestia de confort, iubire,
odihnă şi spirit amoros.
• Tablourile pot fi încărcate cu gânduri de afecţiune, ono­
rare şi inspiraţie (în funcţie de tema lor).
• Sculpturile pot fi încărcate cu simţul aprecierii frumuseţii,
măreţiei şi puterii.

încarcă-ţi toate obiectele din casă şi din spaţiul tău personal cu


intenţiile tale. Acest exerciţiu poate fi distractiv şi plăcut.
începe întotdeauna cu solul de sub tine şi elimină fragmentele
de suflet rămase în el, precum şi eventualele spirite rătăcite.

E l i m i n ă spiritele r ă t ă c it e şi f r a g m e n t e l e
DE SUFLET DIN SOL, ÎN ZONA ÎN CARE LOCUIEŞTI

1; Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca toate spiritele rătăcite şi fragmentele
negative de suflet să fie eliminate din acest sol. îţi mul­
ţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă la trimiterea spiritelor rătăcite şi a fragmentelor de


suflet în lumina lui Dumnezeu.
278 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Personal, am acasă un cristal căruia i-am dat sarcina de a alunga


toate spiritele rătăcite. Un altul are sarcina de a le transmite o ener­
gie pozitivă tuturor celor care îmi intră în casă. Toate cristalele şi
chiar tablourile din casa mea au o sarcină pe care le-am trasat-o
printr-o descărcare de la Creator. Eu numesc acest lucru super-feng
shui. Recunosc că par uşor excentrică: nu pot să beau decât din
cănile mele albastre în care am descărcat programul „Tot ce beau
din această cană este pur şi plin de energie”.
Programează-ţi toate obiectele din casă cu un scop specific. Nu
uita că ele conţin amprentele energetice ale tuturor oamenilor care
le-au atins în trecut. Te asigur că pentru un medium intuitiv acest
lucru poate fi de-a dreptul copleşitor!

Protejarea casei
Dacă doreşti să îţi protejezi şi să îţi amplifici energia din casă, ia
patru cristale, programează-le şi pune-le în cele patru puncte cardi­
nale ale proprietăţii sau apartamentului tău. In acest fel, vei crea un
vortex energetic. Casa ta trebuie să aibă un vortex energetic pozitiv
pentru a te simţi odihnit şi încărcat cu energie atunci când ieşi din ea.
Dacă ai creat acest vortex şi dacă ţi-ai programat obiectele,
decorându-ţi casa cu cristale, aceasta va căpăta o semnătură ener­
getică proprie, devenind un veritabil punct de atracţie pentru spiri­
tele rătăcite, alte spirite, îngeri şi zâne, care sunt atrase de lumina ei.
D e aceea, este bine să îţi purifici energetic casa de 20 de ori pe zi,
punând clopoţei de vânt în jurul ei.
îngerii şi zânele sunt atraşi de clopoţeii de vânt. îţi poţi pro­
grama casa să accepte energia zânelor, dar trebuie să precizezi că
acestea trebuie să fie politicoase, nu răutăcioase. Dacă ai boluri tibe-
tane, îngerii şi zânele vor fi atraşi de asemenea. In schimb, spiritele
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 279

rătăcite şi cele malefice nu suportă aceste sunete. Prin urmare,


înconjurarea casei cu clopoţei de vânt va împiedica pătrunderea în
aceasta a energiilor necurate.
Atunci când atârni clopoţeii de vânt, încarcă-i cu programul:
„Ori de câte ori scoţi un clinchet, această casă şi zona înconjură­
toare sunt purificate de influenţele negative”.
Ceasurile care au clopoţei ce sună la fiecare oră pot fi de mare
folos. Atunci când sunt plecată de acasă mult timp şi nu are cine
să îmi întoarcă ceasurile, mă bazez pe cele cu baterii şi las clopoţeii
lor să îşi facă treaba.

Echilibrarea capacitâtilor psihice


Aşa cum spuneam mai devreme, unii oameni intuitivi au o
înclinaţie naturală de a crea vortexuri energetice. Intre altele, puterea
lor psihică generează o mare electricitate statică. Dacă aceşti oameni
sunt echilibraţi din punct de vedere emoţional, totul este în regulă,
dar dacă nu sunt echilibraţi, este posibil ca în prezenţa lor să apară
mici probleme tehnice, cum ar fi arderea siguranţelor electrice, stin­
gerea luminilor, oprirea ceasurilor şi aşa mai departe. La început
pare amuzant, dar după o vreme devine cam scump. De aceea, este
foarte important ca mediumii să îşi păstreze echilibrul emoţional.
Am învăţat acest lucru în urmă cu mulţi ani, pe când lucram
într-o fabrică de procesare a cartofilor ca specialist în controlul
calităţii. Sarcina mea era să testez toate produsele pentru a vedea
dacă conţin sulfaţi şi aditivi. Ori de câte ori intram în uzină pentru
a lua mostrele, aparatele pe lângă care treceam se opreau pur şi
simplu. Nu a durat mult până când ceilalţi muncitori din fabrică
şi-au dat seama că maşinăriile lor se defectau întotdeauna când
eram eu prin preajmă.
Lucrul într-o fabrică de cartofi este greu, de lungă durată
monoton. In consecinţă, muncitorii au început să mă cheme lâng
aparatele la care lucrau, pentru a avea parte de o mică pauză
Inevitabil, cum mă apropiam de ele, aparatele se defectau. în acesi
278 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N T E I

3. Dacă ai terminat, clăteşte-te cu energia celui de-al şap­


telea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

Personal, am acasă un cristal căruia i-am dat sarcina de a alunga


toate spiritele rătăcite. Un altul are sarcina de a le transmite o ener­
gie pozitivă tuturor celor care îmi intră în casă. Toate cristalele şi
chiar tablourile din casa mea au o sarcină pe care le-am trasat-o
printr-o descărcare de la Creator. Eu numesc acest lucru super-feng
shui. Recunosc că par uşor excentrică: nu pot să beau decât din
cănile mele albastre în care am descărcat programul „Tot ce beau
din această cană este pur şi plin de energie”.
Programează-ţi toate obiectele din casă cu un scop specific. Nu
uita că ele conţin amprentele energetice ale tuturor oamenilor care
le-au atins în trecut. Te asigur că pentru un medium intuitiv acest
lucru poate fi de-a dreptul copleşitor!

Protejarea casei
Dacă doreşti să îţi protejezi şi să îţi amplifici energia din casă, ia
patru cristale, programează-le şi pune-le în cele patru puncte cardi­
nale ale proprietăţii sau apartamentului tău. în acest fel, vei crea un
vortex energetic. Casa ta trebuie să aibă un vortex energetic pozitiv
pentru a te simţi odihnit şi încărcat cu energie atunci când ieşi din ea.
Dacă ai creat acest vortex şi dacă ţi-ai programat obiectele,
decorându-ţi casa cu cristale, aceasta va căpăta o semnătură ener­
getică proprie, devenind un veritabil punct de atracţie pentru spiri­
tele rătăcite, alte spirite, îngeri şi zâne, care sunt atrase de lumina ei.
De aceea, este bine să îţi purifici energetic casa de 20 de ori pe zi,
punând clopoţei de vânt în jurul ei.
îngerii şi zânele sunt atraşi de clopoţeii de vânt. îţi poţi pro­
grama casa să accepte energia zânelor, dar trebuie să precizezi că
acestea trebuie să fie politicoase, nu răutăcioase. Dacă ai boluri tibe-
tane, îngerii şi zânele vor fi atraşi de asemenea. în schimb, spiritele
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 279

rătăcite şi cele malefice nu suportă aceste sunete. Prin urmare,


înconjurarea casei cu clopoţei de vânt va împiedica pătrunderea în
aceasta a energiilor necurate.
Atunci când atârni clopoţeii de vânt, încarcă-i cu programul:
„Ori de câte ori scoţi un clinchet, această casă şi zona înconjură­
toare sunt purificate de influenţele negative”.
Ceasurile care au clopoţei ce sună la fiecare oră pot fi de mare
folos. Atunci când sunt plecată de acasă mult timp şi nu are cine
să îmi întoarcă ceasurile, mă bazez pe cele cu baterii şi las clopoţeii
lor să îşi facă treaba.

Echilibrarea capacitâtilor psihice


Aşa cum spuneam mai devreme, unii oameni intuitivi au o
înclinaţie naturală de a crea vortexuri energetice. Intre altele, puterea
lor psihică generează o mare electricitate statică. Dacă aceşti oameni
sunt echilibraţi din punct de vedere emoţional, totul este în regulă,
dar dacă nu sunt echilibraţi, este posibil ca în prezenţa lor să apară
mici probleme tehnice, cum ar fi arderea siguranţelor electrice, stin­
gerea luminilor, oprirea ceasurilor şi aşa mai departe. La început
pare amuzant, dar după o vreme devine cam scump. De aceea, este
foarte important ca mediumii să îşi păstreze echilibrul emoţional.
Am învăţat acest lucru în urmă cu mulţi ani, pe când lucram
într-o fabrică de procesare a cartofilor ca specialist în controlul
calităţii. Sarcina mea era să testez toate produsele pentru a vedea
dacă conţin sulfaţi şi aditivi. Ori de câte ori intram în uzină pentru
a lua mostrele, aparatele pe lângă care treceam se opreau pur şi
simplu. Nu a durat mult până când ceilalţi muncitori din fabrică
şi-au dat seama că maşinăriile lor se defectau întotdeauna când
eram eu prin preajmă.
Lucrul într-o fabrică de cartofi este greu, de lungă durată şi
monoton. In consecinţă, muncitorii au început să mă cheme lângă
aparatele la care lucrau, pentru a avea parte de o mică pauză.
Inevitabil, cum mă apropiam de ele, aparatele se defectau. în acest
2 8 0 * CELE ŞAPTE P LA N U R I A LE E X IS TE N ŢE I

fel, muncitorii respectivi puteau sta de poveşti timp de o oră, până


când le era reparat utilajul.
Niciun utilaj nu îmi rezista. Puteam opri chiar şi uriaşii cilindri
pentru producerea chipsurilor. Când eram supărată, puteam opri
chiar şi aparatele pentru raze X.
într-o zi, am vizitat-o pe prietena mea Chris, care este la rândul ei
medium. Am avut împreună o discuţie emoţională despre viaţă timp
de circa o oră, după care am plecat. A doua zi m-a sunat şi mi-a spus:
- Vianna, te iubesc, dar o vreme ar trebui să nu ne mai vedem
acasă la mine. Cât timp ai fost aici, mi s-au ars cuptorul cu
microunde, televizorul şi maşina de spălat.
îmi amintesc că atunci când mama se enerva, în casă începeau
să se întâmple lucruri ciudate. Odată, mama s-a enervat atât de tare
pe iubitul ei încât toate paharele din bufet au explodat. Este greu
să îţi păstrezi o relaţie în aceste condiţii. Mintea umană este foarte
puternică! Dacă ai ajuns să îţi arunci în aer lucrurile, este semn că
trebuie să te echilibrezi.
Dacă eşti medium, este bine să ştii că atunci când eşti furios sau
supărat nu este bine să conduci maşina, căci este posibil să defectezi
circuitele electrice ale acesteia. încarcă-ţi toate aparatele electrice
cu programul că sunt protejate de tine şi că pot funcţiona întot­
deauna în preajma ta. înainte de a folosi un aparat, încearcă să te
calmezi. Dacă te urci în maşină într-o stare de agitaţie, repetă-ţi că
eşti echilibrat. După o vreme, te vei obişnui cu acest exces de ener­
gie psihică, iar problemele nu se vor mai repeta la fel de des.
L a antipod, este posibil să repari aparatele electrice şi alte uti­
laje. In urmă cu 20 de ani am avut o maşină care putea merge numai
cu iubire pură, cu credinţă şi cu rugăciune. îmi amintesc că odată
am făcut o manevră greşită, care a deteriorat pompa de benzină a
motorului. Practic, benzina nu mai ajungea deloc în motor. Când
am ajuns la mecanicul auto, acesta mi-a spus că nu pricepea cum
am reuşit să ajung până la el cu maşina.
C u o altă ocazie, maşina mea a avut nişte probleme, aşa că am
ajuns din nou cu ea la mecanic. Acesta mi-a spus că sărise cureaua
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 281

de transmisie, iar bujiile erau atât de crăpate încât nu înţelegea cum


de mai mergea maşina.

INTERACŢIUNEA CU PĂAAÂNTUL
Energia ne influenţează pe toţi, dar de multe ori noi nu ne dăm
seama cât de puternică este. Personal, am convingerea că oamenii
se vindecă tot timpul spontan, dar îşi recreează apoi boala. Eu cred
că acest lucru este direct legat de unii factori de mediu, cum ar fi
absenţa undelor Schumann.

Undele Schumann ale Pământului


In anul 1954, doi oameni de ştiinţă pe nume Schumann şi König
au raportat că au descoperit o pulsaţie electromagnetică naturală a
Pământului, numită la ora actuală „undele (rezonanţa) Schumann”.
Este vorba de nişte unde naturale generate de trăsnete în spaţiul
dintre suprafaţa Pământului şi ionosferă. Trăsnetele pompează o
energie în acest spaţiu, facându-1 să vibreze pe o frecvenţă foarte joasă,
care creează unde electromagnetice ce călătoresc în jurul Pământului
cu viteza luminii, înconjurându-1 de 7,83 de ori pe secundă.
Un medic, dr. Ankermueller, şi-a dat seama că această frec­
venţă se corelează cu frecvenţa medie a undelor cerebrale alfa şi a
conchis că undele Schumann reprezintă în esenţă „undele mentale”
ale Pământului. El l-a contactat pe prof. Schumann, care a aranjat
ca unul din doctoranzii pe care îi tutela, Herbert König, să anali­
zeze chestiunea. Acesta a comparat electroencefalogramele umane
cu câmpurile electromagnetice din mediul înconjurător şi a confir­
mat că undele Schumann erau foarte apropiate de frecvenţele alfa.
Cercetările ulterioare realizate de dr. Wolfgang Ludwig au
arătat că semnalele electromagnetice create de oameni în atmos­
feră fac ca măsurarea corectă a undelor Schumann să fie aproape
imposibilă în marile oraşe. Primii cosmonauţi şi astronauţi care au
ajuns în spaţiul cosmic, nemaifiind expuşi undelor Schumann, au
raportat migrene şi un disconfort emoţional.
282 • C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

Chiar dacă marile oraşe întrerup ritmul natural al undelor


Schumann ale Pământului, noi îi putem spune spiritului nostru să
le creeze, compensând astfel absenţa lor.

Pământul ne vindeca
Noi interacţionăm cu Pământul în foarte multe feluri.
Numeroşi vindecători simt nevoia copleşitoare de a vindeca
Pământul de poluarea pe care au creat-o oamenii de la începutul
revoluţiei industriale. Deşi acest lucru este important, nu trebuie să
uităm totuşi că Pământul ştie să se vindece şi singur.
Pământul conţine înregistrări ale tuturor evenimentelor
care s-au petrecut vreodată. Deşi există o amprentă a tristeţii în
aceste amintiri stocate, pe care mulţi mediumi o pot simţi, asta nu
înseamnă că Pământul are nevoie de noi pentru a se vindeca. El
este atât de bătrân încât ciclul distrugerii şi al renaşterii s-a petre­
cut de foarte multe ori până acum. Noi nu putem înţelege decât
într-o mică măsură cât de puternice sunt capacităţile de vindecare
ale Mamei Pământ, din cauza vieţii noastre fizice foarte scurte.
Spiritul nostru nemuritor va vedea însă o epocă în care Pământul
va renaşte, iar natura se va reechilibra. Oricât de mult am dis­
truge noi mediul, Pământul va continua să supravieţuiască. Viaţa,
moartea şi renaşterea sunt procese naturale ale planetei. Acesta
este ciclul divin.
De bună seamă, asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic
pentru a schimba modul în care utilizăm resursele naturale în
momentulprezent. Noi trebuie să acţionăm într-adevăr pentru pro­
tejarea mediului, astfel încât să nu ne distrugem mediul, şi implicit
existenţa noastră actuală.
Reţine: dacă i se va da ocazia, Pământul se va vindeca singur,
iar noi trebuie să ne focalizăm asupra acestei energii vindecătoare,
nu asupra tristeţii şi vinovăţiei pe care le simţim. Dacă putem
accepta energia vindecătoare a Pământului, acesta va deveni mai
puternic.
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 283

Atunci când îi transmitem energie vindecătoare Pământului,


noi trebuie să acceptăm inclusiv propria sa energie vindecătoare.
Chiar şi o seră foarte iubită poate muri dacă nu îi receptăm iubi­
rea. Dacă îi ceri acest lucru, Pământul îţi va transmite energia lui
vindecătoare. Vei rămâne surprins cât de mare este aceasta, dacă
te vei deschide în faţa ei.
Focalizează-te în egală măsură asupra vindecării tale de către
Pământ şi asupra vindecării pe care i-o transmiţi Pământului.
Acesta te va vindeca, dar numai dacă nu eşti prea ocupat să îl vin­
deci pe el. Cu cât vei investi mai multă energie pentru a vindeca
Pământul, cu atât mai mare va fi tristeţea pe care o vei simţi, căci
există foarte multe straturi de tristeţe îngropate în pământ. Dacă te
vei concentra asupra acesteia, nu vei putea merge mai departe. Cel
mai bine este să îi transmiţi iubirea ta Pământului şi să îi accepţi
iubirea cu care îţi răspunde. In acest fel, vei crea un ciclu divin între
umanitate şi Pământ.
In trecut, triburile respectau acest ciclu divin, iar unele elemente
ale sale continuă să supravieţuiască până astăzi. Nativii americani
nu au uitat să accepte iubirea Pământului. Acest lucru este înregis­
trat în memoria ancestrală a ADN-ului lor. Aborigenii australieni
ştiu că trebuie să lase Pământul să îi călăuzească, şi nu invers (nu ei
sunt cei chemaţi să călăuzească sufletul Pământului).
Sufletul Pământului este etern. L-am întrebat odată pe Creator
când va veni sfârşitul acestei lumi şi am aflat de la el că acesta va
veni la mult timp după ce umanitatea nu va mai exista. Chiar dacă
oamenii s-ar autodistruge, în câteva mii de ani Pământul s-ar auto-
regenera, iar viaţa ar continua să existe pe el, fară noi. Acum, că
maeştrii au revenit în cel de-al treilea plan, probabilitatea de a evita
distrugerea şi de a schimba vibraţia acestei planete într-una a iubi­
rii a crescut până la 65%. Acest procent creşte şi scade zilnic însă
în funcţie de alegerile noastre. Pe un anumit nivel al conştiinţ<
noastre, noi suntem conştienţi de acest lucru. Atunci când lucru
rile se schimbă într-o manieră pozitivă, noi ne simţim bine inclu
siv din punct de vedere fizic. Dacă şansele noastre de a ne salva voi
2 8 4 * CELE ŞAPTE P LA N U R I ALE E X ISTEN ŢEI

scădea, vom simţi cu siguranţă dureri pe care nu le-am mai simţit


până acum.
Până recent, umanitatea a făcut orice pentru a supravieţui,
chiar şi cu preţul afectării mediului înconjurător - sursa existenţei
noastre pe această planetă. Marea provocare care ne stă în faţă este
depăşirea acestor programe autodistructive.
Din păcate, oamenii par setaţi să creeze distrugeri şi războaie.
Există întotdeauna ameninţarea unui război, undeva pe planetă.
Această înclinaţie către conflicte a lăsat amintiri în sol şi în conşti­
inţa colectivă a speciei noastre, care trebuie depăşite pentru a putea
supravieţui. Dacă devenim prea obsedaţi de ameninţările legate de
război, de oamenii ucişi în trecut şi de angoasa şi distrugerea care ne
ameninţă în viitor, societatea în care trăim va fi impregnată cu acest
tip de conştiinţă.
Nu te mai teme de război, dezolare, negativitate şi ură. Lasă
energia pozitivă a Pământului să te vindece. Inalţă-te şi conectea-
ză-te cu Tot-Ceea-Ce-Există, apoi declară: „Sunt deschis în faţa
iubirii pe care doreşte să mi-o transmită această lume. ” In acest fel,
amintirile negative ale Pământului nu te vor afecta.

P r im ir e a u n e i v in d e c ă r i de la M a m a Pă m â n t

1. Înalţă-teîn cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este ca Mama Pământ să mă vindece, iar eu
să accept acest lucru. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit.”

2. Asistă la pătrunderea în spaţiul tău personal a energiei


vindecătoare a Mamei Pământ.

3. Dacă ai încheiat procesul, clăteşte-te cu energia celui


de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 285

Binecuvântările pământului
Binecuvântările sunt măi puternice decât
blestemele

Când m-am mutat împreună cu Guy, acesta şi-a propus să îşi


repare vechea casă, nu să o schimbe cu alta, întrucât o iubea foarte
mult. El mi-a promis că o va extinde şi că o va repara. Am fost
de acord, dar am descoperit foarte multe probleme legate de casă!
Printre altele, sistemul de încălzire şi cel de purificare a apei erau
afectate. In timp, am extins casa, iar lucrările de renovare pe care
le-am făcut au fost prea numeroase pentru a le menţiona aici.
Când am terminat, casa lui Guy s-a transformat într-un conac
de ţară foarte drăguţ. Oricât de mult m-aş fi implicat însă în renova­
rea casei, nu am reuşit niciodată să mă simt acasă la mine. Am pro­
gramat-o, am eliminat eventualele blesteme asupra ei, pe scurt, am
făcut tot ce am ştiut, dar degeaba! Ori de câte ori eliminam negati-
vitatea din ea, ieşeau la lumină amintirile foştilor proprietari. Unele
proveneau de la fosta soţie a lui Guy şi de la certurile dintre ei.
M-am tot gândit ce să fac, dar într-o bună zi am intrat în casă
şi mi-am dat seama că ceea ce simţeam erau amintirile lui Guy\ nu
ale casei. Guy simţea aceste lucruri, nu casa.
Aşa se face că mi-am privit soţul în ochi şi i-am spus:
- Ştii, te iubesc, dar eu mă mut de aici.
Guy mi-a spus că nu avea de gând să se mute decât într-o
casă cu foarte mulţi copaci în jur. Am manifestat amândoi ceea
ce ne doream şi în numai o săptămână am găsit o casă cu mii de
copaci în jur.
Ne-am propus apoi să vindem vechea casă. La început nu am
găsit cumpărători, căci Guy era încă ataşat de ea. Am ieşit din spa­
ţiul meu personal şi m-am înălţat pentru a vedea dacă exista vreo
energie care îl lega de vechiul pământ printr-un blestem. Cu această
ocazie, am descoperit că ceea ce îl lega de pământ nu era un bles­
tem, ci o binecuvântare. Fostul teren i-a transmis o binecuvântare
pentru că a avut grijă de el. Cu permisiunea lui Guy, am eliminat
2 8 6 * CELE ŞAPTE P LA N U R I ALE E X ISTEN ŢEI

binecuvântarea şi i-am permis pământului să îl binecuvânteze pe


noul proprietar. In continuare, lui Guy i-a fost uşor să se adapteze
la noua noastră viaţă.
In numai o săptămână, am reuşit să vindem vechea casă.
Câteva luni mai târziu, s-a întâmplat să îmi conduc maşina pe
lângă ea şi am simţit că pământului nu îi plăceau noii proprietari.
L a scurt timp, aceştia au vândut casa şi pământul unui om de la
ţară care ştia cum să aibă grijă de o casă şi de terenul aferent. De
această dată, am simţit că vechea proprietate a lui Guy era din
nou fericită.
Noua casă pe care am cumpărat-o mă aştepta să o îngrijesc.
Era scoasă la vânzare de peste un an, dar nimeni nu o cumpărase.
Mi-am dat seama de îndată ce am văzut-o că acest lucru se datora
faptului că potenţialii cumpărători erau speriaţi de adolescenta care
locuia acolo, sau de spiritul tatălui ei, care se sinucisese în casă. Pe
mine nu m-au speriat însă aceste lucruri, aşa că eu şi cu Guy ne-am
întors ca să vedem mai bine proprietatea.
Când am vizitat a doua oară casa, am rămas singură în ea o
vreme. Vocea casei mi-a spus să merg la etaj şi să caut un anumit
birou. Pe acesta se afla un act de proprietate pe care scria cu cât
cumpărase actuala proprietară casa, o sumă extrem de diferită de
cea pe care o cerea acum pe ea şi care era astronomică. Mi-am
dat imediat seama ce sumă îi puteam oferi pentru a o convinge să
vândă casa. I-am făcut două oferte, iar ea a acceptat-o pe a doua.
Obiectele, casele şi celelalte lucruri au propriile lor sentimente, şi
adeseori este o binecuvântare să ai grijă de ele.
Pământul însuşi exercită o veritabilă vrajă asupra proprietari­
lor săi. El îşi combină energiile cu cele ale plantelor, copacilor şi
animalelor de pe el, pentru a se asigura că oamenii vor avea grijă
de ele. Acest lucru nu este ceva rău, atât timp cât proprietarul este
conştient de el. Unele terenuri îşi resping însă proprietarii. In mod
normal, între pământ şi proprietarul său ar trebui să existe o relaţie
sănătoasă. Orice energie pe care i-o transmiţi unei plante se întoarce
reflectată la tine - amplificată. Prin urmare, dacă îi transmiţi unei
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 287

plante iubire, aceasta se va întoarce la tine, iar relaţia dintre tine şi


ea nu te va secătui de energie.
Apropo de blesteme, ceea ce percepem uneori ca fiind un bles­
tem nu sunt altceva decât gândurile negative ale unei alte persoane.
Eu cred că unii oameni sunt atât de sensibili încât aud gândurile
negative ale altei persoane, percepându-le ca pe un blestem aruncat
asupra lor. Un lucru este însă cert: binecuvântările sunt mai puter­
nice decât blestemele, decât jurămintele şi decât legămintele. Dacă
te binecuvântezi pe tine însuţi, tu te poţi proteja de orice blestem.
(Dacă nu eşti capabil să faci acest lucru, este posibil să ai un pro­
gram genetic născut dintr-o superstiţie din trecut. Testează energe­
tic această posibilitate.)
Dacă doreşti să elimini o binecuvântare a pământului, aplică
următorul exerciţiu.

E l im in a r e a u n e i b in e c u v â n t ă r i a p ă m â n t u l u i

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să fiu eliberat de această binecuvântare
a pământului. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a împlinit,
s-a împlinit."

2. Asistă la trimiterea binecuvântării în lumina lui Dumnezeu.

3. Dacă ai încheiat procesul, clăteşte-te cu energia celui


de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.

4. în continuare, fă o fotografie a pământului.

SINTEZA FINALĂ
Acest exerciţiu de final te va călăuzi într-o călătorie în timpi
căreia vei putea simţi, gusta, atinge şi vedea diferitele planuri alt
288 * C E L E Ş A P T E P L A N U R I A L E E X I S T E N Ţ E I

existenţei. Dacă îl vei practica, vei putea reuni toate planurile, des­
coperind că acestea sunt una cu tine.

E x p e r im e n t e a z ă t o a t e p l a n u r il e e x is ten ţei

1. înalţă-te în cel de-al şaptelea plan (vezi paginile 15-17)


şi dă comanda: „Creatorule a Tot-Ceea-Ce-Există,
comanda este să călătoresc prin toate planurile existen­
ţei, să le simt, să le gust, să le ating şi să le experimen­
tez în toată splendoarea lor, în această zi [precizează
ziua, luna, anul şi ora]. îţi mulţumesc. S-a împlinit, s-a
împlinit, s-a împlinit.”

2. Vizualizează-ţi conştiinţa proiectată în primul plan al


existenţei.

3. Conectează-te cu mineralele din primul plan al exis­


tenţei şi cu puterea lor de vindecare. Primul plan con­
ţine toate mineralele, cristalele, solul şi rocile. El este
alcătuit din întreaga materie anorganică a pământului,
de la cel mai mic cristal până la cel mai mare munte.
Experimentează cristalele şi energia lor.

4. Conectează-te apoi cu cel de-al doilea plan al existen­


ţei şi conştientizează puterea remediilor din plante. Al
doilea plan este alcătuit din întreaga materie organică:
din vitamine, plante, copaci şi din elementali.

5. în continuare, conectează-te cu cel de-al treilea plan al


existenţei. Percepe aici puterea iluziei. Al treilea plan este
alcătuit din moleculele proteice, din structurile pe bază
de carbon şi din lanţurile de aminoacizi. Aceşti compuşi
organici reprezintă fundamentul vieţii pe Pământ.

6. Mai departe, conectează-te cu cel de-al patrulea plan al


existenţei şi cu strămoşii tăi. Al patrulea plan este lumea
spiritelor.
U n iv e r s u l - c o l o s a l u l p ă s t r ă t o r al m e m o r i e i • 289

7. Conectează-te apoi cu cel de-al cincilea plan al exis­


tenţei şi cu maeştrii. Acesta este planul îngerilor, al
Consiliului Celor 12, al familiilor de suflete, al maeştrilor,
al tatălui ceresc şi al mamei celeste.

8. în continuare, intră în contact cu cel de-al şaselea plan


al existenţei şi cu Legile.

9. Integrează cunoaşterea acestor planuri şi conştienti­


zează faptul că ele sunt una cu tine.

10. Dacă ai încheiat procesul, clăteşte-te cu energia celui


de-al şaptelea plan şi rămâi conectat cu aceasta.
Anexă

CEI CINCI PASI Al LUCRULUI


CU CONVINGERILE SI CELE OPT METODE
DE SCOATERE LA LUMINĂ
A CONVINGERILOR ASCUNSE

CEI CIN CI PAŞI Al LUCRULUI CU CONVINGERILE


Cei cinci paşi sunt următorii:
1. Stabileşte o relaţie de încredere cu clientul tău, care să încura­
jeze o comunicare deschisă.
2. Identifică problema pe care doreşte să o rezolve clientul.
3. începe procesul de lucru cu convingerile. Caută convingerea de
bază care poate elimina toate convingerile derivate din ea.
4. înalţă-te şi conectează-te cu Creatorul. Asistă la transformarea
convingerilor de pe cele patru nivele: cel de bază, cel genetic, cel
istoric şi cel al sufletului.
5. Confirmă eliminarea convingerilor şi înlocuirea lor printr-o
testare energetică.

CELE OPT METODE DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR ASCUNSE
Succesul în căutarea convingerilor ascunse ţine de punerea între­
bărilor adecvate şi de identificarea convingerii de bază care le poate
elimina pe toate cele derivate din ea. Există opt metode principale de
lucru cu convingerile:

7. întrebările de baza
Acestea sunt:
„Cine?”
„Ce?”

290
A n e x ă • 291

„Unde?”
„De ce?”
„Cum?”
Exemple:
„De ce crezi acest lucru?”
„Ce ai învăţat din această experienţă?”
„în ce fel ţi-a slujit ea?”

Dacă persoana spune: „Nu ştiu”, întreab-o: „Dar dacă ai şti, ce


mi-ai răspunde?” Această abordare conduce de regulă la programele
mai profunde ale convingerilor.

2. Fobiile
Identifică cea mai profundă teamă care stă la baza tuturor celor­
lalte. în acest scop, pune următoarele întrebări:
„Care este cel mai rău lucru care ţi s-ar putea întâmpla într-o
situaţie dată?”
„Ce crezi că s-ar întâmpla în continuare în situaţia
respectivă?”

3. Dramele (traumele)
• Identifică un incident din trecut care a stat la baza emoţiilor
traumatice precum mânia, tristeţea, resentimentele, vinovăţia şi
refuzul.
• în continuare, identifică indiciile curente ale sentimentelor
persoanei:
„Când ai început să simţi acest lucru?”
„Faţă de cine simţi acest lucru?”
„Unde te aflai atunci când ai început să simţi acest lucru?”
„Ce s-a întâmplat atunci?”
„Ce simţi în legătură cu această situaţie?”
„Ce ai vrea să faci pornind de la aceste sentimente?”

• Identifică momentul în care sentimentul respectiv s-a repetat:


„Când a fost prima dată când ai trecut printr-o situaţie simi­
lară şi ai experimentat acelaşi sentiment?”
„Cum te-ai simţit atunci?”
2 9 2 * CELE ŞAPTE P LA N U R I ALE E X ISTEN TEI

• Asistă la eliminarea convingerilor negative şi la schimbarea lor cu


convingeri pozitive pe toate cele patru nivele (de bază, genetic,
istoric şi al sufletului).
• Descarcă sentimentele necesare pentru a ajuta persoana să îşi
recunoască convingerea de bază.
• întreab-o:
„Ce ai învăţat din această experienţă?”
„De ce a trebuit să experimentezi acest lucru?”
„în ce fel ţi-a servit şi cum continuă să îţi servească
experienţa?”

4. Boala
• Descoperă simptomele şi începe să scoţi la lumină problemele
mai profunde.
• Descoperă de ce s-a îmbolnăvit persoana:
„Când a început boala?”
„Ce se întâmpla în viaţa ta în acel moment?”
• Descoperă de ce rămâne bolnavă persoana:
„Care este cel mai bun lucru care ţi s-a întâmplat de când
eşti bolnav?”
„Ce ai învăţat în urma bolii?”
• Descoperă de ce nu se poate vindeca persoana:
„Ce s-ar întâmpla dacă te-ai vindeca în totalitate?”

5. Manifestarea
• Cere-i clientului să vizualizeze ce ar face dacă ar avea toţi banii
pe care şi i-ar dori.
• întreabă-1 unde s-ar afla dacă ar dispune de toţi banii din lume.
• Ce ar simţi dacă ar avea foarte mulţi bani?
• Dacă este angrenat într-o relaţie de cuplu, de prietenie sau de
familie, cum ar reacţiona cealaltă persoană dacă el ar avea subit
foarte mulţi bani? Descoperă ce anume îl face pe client să se
simtă inconfortabil atunci când este pus să facă această vizuali­
zare şi continuă să sapi pentru a scoate la lumină blocajele sale
profunde. De pildă, întreabă-1:
A n e x ă • 293

„Ce ai face dacă ai avea toţi banii pe care ţi-i doreşti?”


„Ce nu ar merge bine dacă te-ai afla în această situaţie?”

6. Lucrul cu genele
Dacă descoperi cu ajutorul testării musculare că persoana are anu­
mite convingeri subconştiente, dar nu crede în mod conştient în ele,
ea ar putea deveni confuză, fapt care ţi-ar îngreuna continuarea lucru­
lui cu convingerile. Nu este exclus ca aceste convingeri să aibă o cauză
genetică, fiind moştenite de la un strămoş. Pune-i persoanei următoa­
rele întrebări şi continuă să explorezi:
„Este aceasta convingerea mamei tale?”
„Este aceasta convingerea tatălui tău?”
„Este aceasta convingerea unui strămoş de-al tău?”

7 . Convingerile conştiinţei de grup

Atunci când foarte mulţi oameni au aceeaşi convingere, ei o


acceptă ca pe o realitate absolută, iar aceasta devine o convingere a
conştiinţei colective. Extrage aceste convingeri şi elimină-le complet,
astfel încât persoana să poată continua.
Exemple:
„Diabetul este o boală incurabilă.”
„Mă tem să îmi folosesc puterea.”
„Am făcut un legământ de sărăcie.”
Fă următoarele descărcări:
„Diabetul este o boală care poate fi vindecată.”
„îmi pot folosi în siguranţă puterea, fară a-mi pierde starea
de pace.”
„Am rupt legământul sărăciei.”

8. Lucrurile percepute ca fiind imposibile


Acest gen de lucru cu convingerile nu este realizat pentru a des
coperi blocajele, ci pentru a-ţi reprograma creierul să accepte ceea c
consideră la ora actuală imposibil. Pune întrebarea:

„Ce s-ar întâmpla dacă...?”


DESPRE AUTOARE

Vianna Stibal este o tânără bunică, artistă şi


autoare. Carisma ei naturală şi compasiunea faţă ;
de toţi oamenii care au nevoie de ajutor au facut-o
să devină terapeută intuitivă şi să predea cursuri
pentru cei care doresc să fie instructori certificaţi.
După ce i s-a revelat cum să se conecteze cu
Creatorul pentru a cocrea şi pentru a facilitata pro­
cesul uluitor numit Terapia Teta, Vianna şi-a dat seama că trebuie
să împărtăşească această cunoaştere cu un număr cât mai mare de
oameni din întreaga lume. Iubirea şi aprecierea ei faţă de Creator
şi faţă de umanitate au ajutat-o să îşi dezvolte capacitatea de a
vedea clar în interiorul corpului uman şi de a asista la multe vin­
decări instantanee.
Cunoaşterea ei enciclopedică referitoare la sistemele corpului
uman şi înţelegerea ei profundă a psihicului uman, bazate pe expe­
rienţa ei şi pe revelaţiile primite de la Creator, îi permit Viannei
să fie practicantul perfect al acestei tehnici uimitoare. Astfel, ea a
reuşit să vindece cazuri dificile de hepatita C, virusul Epstein-Barr,
SIDA, herpes, diferite tipuri de cancere şi multe alte boli, afecţiuni
şi probleme genetice.
Vianna ştie că tehnica de Terapia Teta poate fi predată, dar
mai mult decât atât, este conştientă că ea trebuie să fie predată.
De aceea, ea organizează seminare în întreaga lume pentru a-i
învăţa această tehnică pe oamenii de toate rasele, convingerile şi
religiile. Până acum, ea a antrenat instructori şi practicanţi care
operează în 152 ţări, dar nu intenţionează să se oprească aici, ci
îşi propune să răspândească această nouă paradigmă vindecătoare
în întreaga lume.

www.thetahealing.com

S-ar putea să vă placă și