Sunteți pe pagina 1din 3

Examen contabilitate financiara

9)Caracteristica și clasificarea datoriilor


Datoriile reprezintă obligații actuale ale entității ce decurg din fapte economice anterioare și prin
stingerea(decontarea)cărora se așteaptă să rezulte o ieșire(diminuare)de resurse care încorporează
beneficii economice.
Criteriile de clasificare a datoriile sunt:

Datoriile:
1.După conținutul 1) datorii financiare;
economic 2) datorii comerciale;
3) datorii calculate(față de personal,privind asigurările,față de buget,alte
datorii);
4) subvenții;
5)provizioane;
6) alte datorii.

2. După termenul de
achitare și deținere 1)Datorii pe termen lung(urmează a fi stinse în termen de peste 12 luni de la
data raportării);
2)Datorii curente(urmează a fi stinse în termen de 12 luni de la data raportării);

3.După gradul de
1)Datorii ale părților afiliate;
afiliere al părților
2)Datorii ale părților neafiliate.

4.După valuta
exprimării 1)Datorii în monedă națională;
2)Datorii în valută străină.

Datoriile se înregistrează în baza documentelor comerciale și de decontare justificative la


valoarea lor nominală.Datoriile în valută străină se înregistrează și se reflectă în contabilitate și
situațiile financiare în monedă națională prin aplicarea cursului de schimb valutar stabilit de
BNM,existent la data apariției acestora și respectiv a întocmirii situațiilor financiare.
10)Contabilitatea datoriilor financiare
Datoriile financiare includ datoriile aferente:
1)creditelor și împrumuturilor primite pe un termen stabilit și pentru o anumită plată(dobîndă)sau
gratuit;
2)activelor primite în leasing financiar etc.

Partea preponderentă a datoriilor financiare o ocupă creditele bancare și împrumuturile.

Credite bancare-sume de numerar,în Împrumuturi-sume de numerar care pot fi


monedă națională sau valută străină,puse la primite de la entități părți
dispoziția entității economice de instituțiile neafiliate,persoanele fizice,salariații
bancare pe o anumită perioadă pentru o entității,entități părți afiliate etc.,alte decît
anumită dobîndă,inclusiv overdrafturile. băncile.

Pentru a primi un credit bancar,entitatea trebuie să prezinte băncii comerciale următoarele


documente: cererea pentru primirea creditului;copia statutului;copia de înregistrare a entității la
Camera Înregistrării de Stat;bussiness-planul;documente justificative privind gajul;procesul-
verbal al adunării colective;copia situațiilor financiare pentru perioadele precedente de gestiune
etc.

La acceptarea,de către instituția bancară,de a acorda creditul,între aceasta și entitate se încheie un


contract de credit unde este indicat:suma creditului,termenul de rambursare,dobînda pentru
folosirea creditului,răspunderea părților etc.

Contabilitatea creditelor bancare și împrumuturilor se organizează în conturile cu funcție


contabilă de Pasiv din clasele a 4-a ,,Datorii pe termen lung” și a 5-a ,,Datorii curente” ale
Planului de conturi contabile:

 411 ,,Credite bancare pe termen lung”


 511 ,,Credite bancare pe termen scurt”
 412 ,,Împrumuturi pe termen lung”
 512 ,,Împrumuturi pe termen scurt”

Caracteristica generală a conturilor destinate evidenței creditelor bancare și


împrumuturilor.

Debit Credit
Sumele creditelor și Sumele creditelor bancare și
împrumuturilor rambursate împrumuturilor primite
Soldul final exprimă suma
creditelor și împrumuturilor
nerambursate de entitate la finele
perioadei de gestiune.
Corespondența conturilor de credite bancare și împrumuturi

N Conținutul operațiilor economico- Corespondența conturilor


d/ financiare Debit Credit
o
1. Reflectarea sumei creditelor bancare și 241,242.243 411,412,511,512
împrumuturilor primite sub forma numerarului
2. Reflectarea sumei creditelor bancare și 521,522 411,412,511,512
împrumuturilor primite în contul stingerii
datoriilor comerciale
3. Rambursarea creditelor bancare și 411,412,511,51 241,242,243
împrumuturilor 2
4. Trecerea creditelor bancare și împrumuturilor 411,412 511,512
pe termen lung la cele pe termen scurt,în cazul
cînd acestea urmează a fi stinse în termen de
12 luni de la data raportării.
5. Calcularea dobînzilor aferente creditelor
bancare și împrumuturilor
a) În cazul recunoașterii drept cheltuieli 714 411,412,511,512
curente
b) În cazul capitalizării 111,121,151,21 411,412,511,512
5