Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei Republicii Moldova

Colegiul Cooperatist din Moldova

“Contabilitatea altor impozite si taxe”

A efectuat:Chetrari Mariana
Grupa 1CON-41
A verificat: Ecaterina Vasilache

Chisinau 2017
Taxele locale sint taxe obligatorii care se efectueaza la bugetul unitatilor administrativ-
teritoriale. Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice
locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.
Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
Termenele de plată
a taxei şi de
Baza impozabilă Cota maximă prezentare a
Denumirea taxei a obiectului dărilor de seamă
impunerii fiscale de către
subiecţii impunerii
şi organele
împuternicite
1 2 3 4
Numărul mediu 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau
1.Taxă pentru scriptic trimestrial fondator al întreprinderii, în cazul în Trimestrial, pînă în
amenajarea al salariaţilor şi/sau care acesta activează în întreprinderea ultima zi a lunii
teritoriului fondatorii fondată, însă nu este inclus în efectivul imediat următoare
întreprinderilor în trimestrial de salariaţi
trimestrului
cazul în care aceştia
activează în
gestionar
întreprinderile
fondate, însă nu sînt
incluşi în efectivul
trimestrial de
salariaţi
2.Taxă de Venitul din vînzări
organizare a ale bunurilor
licitaţiilor şi declarate la licitaţie 0,1 %
loteriilor pe sau valoarea
teritoriul unităţii biletelor de loterie
administrativ- emise
teritoriale
3.Taxă de plasare Venitul din vînzări Trimestrial, pînă în
(amplasare) a ale serviciilor de ultima zi a lunii
publicităţii plasare şi/sau imediat următoare
(reclamei) (cu difuzare a 5% trimestrului
excepţia celei anunţurilor gestionar
amplasate integral publicitare prin
în zona de protecţie intermediul
a drumurilor din serviciilor
afara perimetrelor cinematografice,
localităţilor) video, TV,
internet, radio,
presei periodice, 500 de lei anual pentru fiecare metru
prin tipărituri, pătrat Trimestrial, în rate
prin reţelele egale, pînă în ultima
telefonice, zi a lunii imediat
telegrafice, telex, următoare
prin mijloacele de trimestrului
transport, prin alte
gestionar
mijloace, cu
excepţia amplasării
publicităţii
exterioare
Suprafaţa
publicitară

4.Taxă de aplicare a Venitul din vînzări 0,1 %


simbolicii locale ale produselor Trimestrial, pînă în
fabricate cărora li ultima zi a lunii
se aplică simbolica imediat următoare
locală trimestrului
gestionar
mun.Chişinău– 18 000 lei anual pentru Trimestrial, pînă în
5.Taxă pentru Suprafata ocupată fiecare unitate de comerţ şi/sau de ultima zi a lunii
unitaţile comerciale de unităţile de prestări servicii de deservire socială imediat următoare
şi/sau de prestări comert şi/sau de – 75 000 lei anual pentru fiecare unitate trimestrului
servicii de deservire prestări servicii de de comerţ şi/sau de prestări servicii de
gestionar
socială (cu excepţia deservire socială, deservire socială indicate în secţiunea O
celor care se află amplasarea lor, clasa 92.71 din Clasificatorul
total în zona de tipul mărfurilor Activităţilor din Economia Moldovei din
protecţie a desfăcute şi 9 februarie 2000
drumurilor din serviciilor prestate mun. Bălţi, mun. Comrat
afara perimetrului – 10 800 lei anual pentru fiecare unitate
localităţilor) de comerţ şi/sau de prestări servicii de
deservire socială
– 45 000 lei anual pentru fiecare unitate
de comerţ şi/sau de prestări servicii de
deservire socială indicate în secţiunea O
clasa 92.71 din Clasificatorul
Activităţilor din Economia Moldovei din
9 februarie 2000
oraşe, comune (sate)
– 5 400 lei anual pentru fiecare unitate de
comerţ şi/sau de prestări servicii de
deservire socială
– 22 500 lei anual pentru fiecare unitate
de comerţ şi/sau de prestări servicii de
deservire socială indicate în secţiunea O
clasa 92.71 din Clasificatorul
Activităţilor din Economia Moldovei din
9 februarie 2000

Venitul din vînzări Trimestrial, pînă în


6.Taxă de piaţă ale serviciilor de 20 % ultima zi a lunii
piaţă prestate de imediat următoare
administratorul trimestrului
pieţei la acordarea
gestionar
de locuri pentru
comerţ
Venitul din vînzări Trimestrial, pînă în
ale serviciilor ultima zi a lunii
7.Taxă pentru prestate de 5% imediat următoare
cazare structurile cu funcţii trimestrului
de cazare gestionar
Trimestrial, pînă în
Venitul din vînzări ultima zi a lunii
8.Taxă balneară ale biletelor de 1% imediat următoare
odihnă şi tratament trimestrului
gestionar
– lunar, 500 de lei pentru fiecare
9.Taxă pentru autoturism cu capacitatea de pînă la 8
Prestarea serviciilor locuri inclusiv
de transport – lunar, 1 000 de lei pentru fiecare
auto de călători pe autovehicul (microbuz) cu capacitatea de
teritoriulmuniciilor, Numărul de locuri la 9 pînă la 16 locuri inclusiv
oraşelor şi satelor în unitatea de – lunar, 1 500 de lei pentru fiecare
Lunar, pînă la data
(comunelor) transport autobuz cu capacitatea de la 17 pînă la 24 de 5 a lunii
de locuri inclusiv următoare
– lunar, 1 900 lei pentru fiecare autobuz
cu capacitatea de la 25 la 35 locuri
inclusiv;
– lunar, 2 100 lei pentru fiecare autobuz
cu capacitatea de peste 35 locuri

Trimestrial, pînă în
10.Taxă pentru Suprafaţa parcării 6 lei anual pentru fiecare metru pătrat ultima zi a lunii
parcare imediat următoare
trimestrului
gestionar
– anual, 9 lei pentru un cîine
– anual, 27 de lei pentru 2 cîini
11.Taxă de la – anual, 90 de lei pentru fiecare cîine,
posesorii de cîini Numărul de cîini dacă sînt în posesiune mai mult de 2 cîini Trimestrial, pînă în
aflaţi în posesiune ultima zi a lunii
pe parcursul unui an
imediat următoare
trimestrului
gestionar
12.Taxa pentru
amenajarea
localităţilor din Plata se efectuează
zona de frontieră la intrarea în şi/sau
care au birouri – 40 lei pentru un autobuz, ieşirea din
(posturi) vamale Numărul unităţilor microbuz, camion, tractor cu Republica Moldova.
de trecere a de transport remorcă Prezentarea dărilor
frontierei vamale de seamă fiscale se
– autobuzele, efectuează
microbuzele, trimestrial, pînă la
camioanele, ultima zi a lunii
tractoarele cu imediat următoare
remorci care intra trimestrului
în şi/sau ies din gestionar
Republica
Moldova

Tipuri de taxe vamale


Taxa vamala este o taxa obligatorie perceputa de catre organele vamale la introducerea sau
scoatereamarfurilor de pe teritoriul vamal al RM.
Oiectele impunerii cu taxele vamale sunt marfurile importate,exportate sau care sunt in
tranzit pe teritoriul RM. Platitori ai taxelor vamale sunt persoanele fizice si juridicecare detin
oiectul impozabil.
Cotele taxelor vamale si lista marfurilor supuse acestora se staileste deParlament.
Cotele taxei vamale sunt unice si nu pot fi modificate cu exceptia cazurilor prevazute de
legislatie si a acordurilor internationale la care RM face parte .
Tipurile de taxe vamale:
1. ad valorem, calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii;
2. specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă;
3. combinată, care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) şi 2);
4. excepţională, care, la rîndul ei, se divizează în:
a) taxă specială, aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea
pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care
cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri
autohtoni;
b) taxă antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la
preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sînt
lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor
autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau
extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;
c) taxă compensatorie, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la
producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sînt
lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor
autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau
extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.
In cazul trecerii marfii peste frontiera vamala agentii economici platesc pe linga taxa vamala
si taxa pentru proceduri vamale.
Procedurile vamale reprezinta totalitatea serviciilor acordate de organele vamale in sfera
activitatiivamale. Nomenclatorul acestor servicii si taxele pentru ele sunt aprobate in
conformitate cu legea cu privire la tariful vamal.Mijloacele banesti incasate ca taxa pentru
proceduri vamale se varsa la bugetul destat.
Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o constituie val in vama a marfurile sau
taxele fixe prevazute de legislatia in vigoare