Sunteți pe pagina 1din 28

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Centrul Naţional de Dezvoltare a

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007-2013 2007-2013 Învăţământului Profesional şi


ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Tehnic
AMPOSDRU

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/58832

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ

Calificarea profesională:
TEHNICIAN ELECTRICIAN-ELECTRONIST AUTO

Nivel 3

Domeniul de pregătire profesională:


ELECTRIC

2012
Autori:

Bălăşoiu Tatiana prof. ing. grad didactic I, Colegiul „Ştefan


Odobleja” Craiova

Gheorghiu Tatiana Genoveva prof. ing. grad didactic I, Liceul Tehnologic


„Sfântul Pantelimon” Bucureşti
Marinescu Patriţa prof. ing. grad didactic I, Liceul Tehnologic „Spiru
Haret” Târgovişte
Stănculeanu Lucica prof. dr. ing. grad didactic I, Liceul Tehnologic
„Dimitrie Filipescu” Buzău
Melnic Alina profesor, gradul I, Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto, Timişoara
Barbu Gheorghe profesor, gradul I, Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto, Craiova
Bărbălau Georgeta profesor, gradul I, Colegiul Tehnic „D. Leonida”,
Bucureşti
Osain Angela profesor, gradul I, Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto, Timişoara

ASISTENŢĂ C.N.D.I.P.T.
ANGELA POPESCU – inspector de specialitate, C.N.D.I.P.T.

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Titlul calificării: Tehnician electrician-electronist auto
Descrierea succintă a calificării: Tehnicianul electrician-electronist auto analizează starea
de funcţionare a sistemelor electrice, electronice, mecanice, pneumatice şi hidraulice ale
automobilului. Îndeplineşte sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare şi punere în funcţiune a
mijloacelor de transport rutier. Urmăreşte realizarea activităţilor de testare, de întreţinere şi intervenţie
asupra automobilelor.
Ocupaţiile ce pot fi practicate:
• Tehnician prestaţii vehicule (cod 311527);

Unităţile de rezultate ale învăţării pentru calificare:


Unităţi de rezultate ale învăţării - tehnice generale
1. Planificarea producţiei
2. Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice
3. Realizarea sistemelor de acţionare electrică
Unităţi de rezultate ale învăţării - tehnice specializate
4. Pregătirea automobilului şi predarea către client
5. Manevrarea vehiculelor rutiere
6. Diagnosticarea şi realizarea intervenţiilor asupra automobilului
Calificarea Tehnician electrician-electronist auto integrează următoarele domenii de
competenţe cheie:
1. comunicare în limba română şi în limba maternă;
2. comunicare în limbi străine;
3. competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii;
4. competenţe digitale;
5. a învăţa să înveţi;
6. competenţe civice şi sociale;
7. asumarea iniţiativei şi antreprenoriat;
8. sensibilizare la cultură şi exprimare culturală.
Aceste competenţe sunt avute în vedere pentru:
- a fi dezvoltate şi diversificate în procesul de formare profesională;
- a fi evaluate în procesul de evaluare continuă (curentă), dar şi sumativ;
- a fi menţionate în documentele care atestă certificarea profesională a absolvenţilor.
Nivelul de calificare din România şi nivelul calificărilor EQF corespunzător, conform
Cadrului European al Calificărilor: nivelul 4 (conform Cadrului Naţional al Calificărilor şi Cadrului
European al Calificărilor).
Finalităţile calificării:
- angajarea pe piaţa muncii în ocupaţia specificată;
- continuarea studiilor, pentru a obţine altă/alte calificare/calificări de nivel superior din Cadrul
Naţional al Calificărilor, la nivel 5, prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştrii sau şcoala
postliceală) şi/sau la nivelul 6, prin învăţământul superior.
➢ Calificarea este înscrisă în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătire prin învăţământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare/ Registrul Naţional
al Calificărilor, aprobat conform legii.

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Tabel de corelare a URÎ cu unităţile de competenţă specifice ocupaţiilor care pot fi practicate:

Pentru ocupaţiile ce pot fi practicate cu calificarea Tehnician electrician-electronist auto, nu


există Standarde Ocupaţionale. Din acest motiv vom prezenta o corelare a URÎ cu competenţele
propuse de agenţii economici consultaţi:
Competenţe propuse de Competenţe propuse de
URÎ
angajator 1 angajator 2
calificarea din ÎPT
pentru calificarea din ÎPT pentru calificarea din ÎPT
 Organizarea atelierelor de
1. Planificarea producţiei reparaţii auto la standardele
cerute de producători
 Funcţionarea ansamblurilor
2. Utilizarea sistemelor de
mecanice ce au componente
automatizare în procesele
de comandă şi / sau de
tehnologice
supraveghere electronică
3. Realizarea sistemelor de  Utilizarea sistemelor de
acţionare electrică acţionare electrică
 Organizarea sistemelor
electrice şi electronice ale
maşinilor din noua generaţie
 Pregătirea automobilului şi
 Funcţionarea ansamblurilor
4. Pregătirea automobilului şi predarea către client
mecanice ce au componente
predarea către client (inclusiv consilierea
de comandă şi / sau de
clientului)
supraveghere electronică
 Deschidere şi disponibilitate
către cerinţele clienţilor
 Cunoaşterea sistemelor de
diagnoză din construcţia
automobilului
5. Manevrarea vehiculelor
 Conducerea autovehiculelor  Diagnosticarea defectelor de
rutiere
natură electrică, electronică
sau soft ale echipamentelor
ce intră în dotarea
autovehiculelor
 Organizarea atelierelor de
 Testarea şi diagnosticarea reparaţii auto la standardele
6. Diagnosticarea şi realizarea automobilului cerute de producători
intervenţiilor asupra  Realizarea intervenţiilor  Respectarea normelor de
automobilului specifice asupra unui vehicul calitate, de sănătate şi
rutier securitatea
 Protecţia mediului
înconjurător
 Angajator 1: AUTO EUROPA SRL TIMIŞOARA
Domeniul de activitate: Întreţinere, reparare şi vânzări de autovehicule
 Angajator 2: RMB CASA AUTO TIMIŞOARA
Domeniul de activitate: Întreţinere, reparare şi vânzări de autovehicule

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII - TEHNICE GENERALE:
Unitatea de rezultate ale învăţării 1: PLANIFICAREA PRODUCŢIEI
Puncte de credit:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1. Procesul de producţie: 1.2.1. Analizarea unui proces de 1.3.1. Asumarea
- caracteristicile producţie specific domeniului de responsabilităţii în
procesului de producţie; formare din perspectiva: alegerea şi
- clasificarea proceselor de - caracteristicilor procesului; planificarea unui
producţie; - modului de obţinere produselor; proces de
- componentele procesului - naturii activităţilor desfăşurate; producţie.
de producţie; - modului de desfăşurare în timp.
1.3.2. Manifestarea
- corelaţii între 1.2.2. Identificarea componentelor unui
gândirii critice în
componentele proceselor proces de producţie specific
stabilirea intrărilor
de producţie. domeniului electric.
unui proces de
1.2.3. Corelarea intrărilor/resurselor
producţie şi a
procesului de producţie şi a
etapelor de
etapelor de realizare a unui produs
realizare a
cu ieşirile/ rezultatele aşteptate.
produsului în
1.2.4. Utilizarea corectă a limbajului de
concordanţă cu
specialitate pentru descrierea
ieşirile dorite.
structurii uni proces de producţie
sau a unor metode de planificare a 1.3.3. Asumarea
producţiei. responsabilităţii
pentru sarcina de
1.1.2. Tipuri de producţie 1.2.5. Identificarea tipurilor de producţie
lucru primită.
(caracteristici, în funcţie de varietatea produselor,
avantaje, dezavantaje) volumul producţiei, gradul de 1.3.4. Asumarea deciziei
- producţie individuală; specializare a locurilor de muncă, în legătură cu
- producţie în serie; modul de amplasare a locurilor de alegerea unui
- producţie de masă. muncă şi de realizare a anumit tip de
transportului intern. producţie pentru o
1.2.6. Evaluarea avantajelor şi situaţie dată.
dezavantajelor diferitelor tipuri de
1.3.5. Rezolvarea
producţie pentru o situaţie dată.
creativă a
1.1.3. Metode de organizare 1.2.7. Compararea metodelor de problemelor
a producţiei de bază: organizare a producţiei. privind metodele
- în flux; 1.2.8. Aplicarea metodelor de organizare de organizare a
- pe grupe omogene de a producţiei pentru o situaţie dată. producţiei.
maşini şi instalaţii;
1.3.6. Promovarea
- în celule de fabricaţie;
automatizării ca
- automatizată.
formă de
1.1.4. Procesul de 1.2.9. Stabilirea etapelor procesului de organizare a
planificare / programare şi organizare a producţiei.
programare a activităţilor de producţie.
1.3.7. Asumarea
producţiei 1.2.10. Determinarea necesarului de
responsabilităţii la
- programarea, pregătirea, resurse materiale şi de personal
completarea/
lansarea şi urmărirea pentru o situaţie dată.
utilizarea
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
producţiei; 1.2.11. Realizarea graficelor de documentelor de
- planificarea necesarului planificare a execuţiei. planificare, lansare
de resurse materiale şi de 1.2.12. Utilizarea unor softuri şi urmărire a
personal; specializate pentru programarea producţiei.
- documente utilizate la producţiei.
1.3.8. Asumarea
planificarea activităţilor 1.2.13. Utilizarea şi/sau completarea
iniţiativei în
specifice locului de documentelor necesare
rezolvarea unor
muncă (documente planificării, lansării în fabricaţie şi
probleme de
necesare lansării în urmăririi producţiei pentru o
organizare a
fabricaţie, fişa situaţie dată (bonuri de materiale,
producţiei.
tehnologică, grafice, bonuri de lucru pe operaţie sau
diagrame etc.). piese, borderouri de manoperă; 1.3.9. Colaborarea cu
borderouri de materiale; fişe de membrii echipei
însoţire a piesei sau a produsului, pentru lansarea în
grafice de avansare a produsului, fabricaţie şi
fişe tehnologice, diagrame etc.) urmărirea
folosind TIC. producţiei.
1.1.5. Indicatori de 1.2.14. Determinarea valorii numerice a 1.3.10. Asumarea
productivitate a indicatorilor de productivitate a rezultatelor
muncii muncii. evaluării
1.1.6. Metode de creştere a 1.2.15. Evaluarea unui proces de proceselor de
eficienţei producţiei producţie pe baza indicatorilor de producţie.
productivitate a muncii în vederea
1.3.11. Promovarea
eficientizării activităţii de
soluţiilor de
producţie.
eficientizare a
1.2.16. Analizarea metodelor de creştere
producţiei.
a eficienţei producţiei şi alegerea
soluţiei optime. 1.3.12. Respectarea
1.2.17. Comunicarea rezultatelor regulilor,
activităţilor profesionale asumarea unor
desfăşurate. roluri în echipă şi
colaborarea cu
ceilalţi membri

În cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale PLANIFICAREA PRODUCŢIEI


sunt incluse rezultate ale învăţării specifice domeniilor de competenţă cheie:
• Comunicare în limba română şi în limba maternă:
- Utilizarea corectă a limbajului de specialitate pentru descrierea structurii uni proces de producţie
sau a unor metode de planificare a producţiei;
- Comunicarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;
• Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:
- Determinarea necesarului de resurse materiale şi de personal pentru o situaţie dată.
- Determinarea valorii numerice a indicatorilor de productivitate a muncii
• Competenţe digitale:
- Utilizarea unor softuri specializate pentru programarea producţiei;
- Utilizarea şi/sau completarea documentelor necesare planificării, lansării în fabricaţie şi urmăririi
producţiei pentru o situaţie dată (bonuri de materiale, bonuri de lucru pe operaţie sau piese,
borderouri de manoperă; borderouri de materiale; fişe de însoţire a piesei sau a produsului,
grafice de avansare a produsului, fişe tehnologice, diagrame etc.) folosind TIC.

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
• Competenţe civice şi sociale:
- Asumarea responsabilităţii în alegerea şi planificarea unui proces de producţie.
- Asumarea responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.
- Colaborarea cu membrii echipei pentru lansarea în fabricaţie şi urmărirea producţiei.
- Asumarea responsabilităţii la completarea/utilizarea documentelor de planificare, lansare şi
urmărire a producţiei.
- Respectarea regulilor, asumarea unor roluri în echipă şi colaborarea cu ceilalţi membri
• Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat:
- Asumarea rezultatelor evaluării proceselor de producţie.
- Asumarea iniţiativei pentru rezolvarea unor probleme specifice planificării producţiei.

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la operatorul
economic):
1. calculator/reţea de calculatoare, videoproiector;
2. filme cu procese de producţie specifice domeniului;
3. softuri specializate în planificarea şi organizarea producţiei

Standardul asociat unităţii:

1. Materialele, echipamentele necesare


1. suporturi de curs, fişe de lucru şi materiale audio-video cu procese de producţie specifice
domeniului;
2. calculator/reţea de calculatoare, videoproiector;
3. softuri specializate în planificarea şi organizarea producţiei
4. documente şi formulare tipizate utilizate la planificarea şi organizarea producţiei (fişe
tehnologice, fişe de realizare a produsului, grafice, diagrame, planuri)

2. Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora:


Nr. Criterii de realizare
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. şi ponderea acestora
Analiza situaţiei pentru realizarea sarcinii de lucru 30%
Primirea şi Stabilirea intrărilor procesului de producţie funcţie de
planificarea rezultatele aşteptate 40%
1. 50%
sarcinii de
Stabilirea metodei de organizare a producţiei pentru o
lucru 30%
situaţie dată
Stabilirea etapelor de organizare a activităţilor de producţie 20%
Determinarea necesarului de resurse materiale şi de personal
Realizarea 20%
pentru un proces de producţie din domeniul de formare
2. sarcinii de 35%
Aplicarea metodei alese pentru organizare a producţiei 40%
lucru
Completarea documentelor necesare planificării, lansării în
20%
fabricaţie şi urmăririi producţiei
Justificarea alegerii metodei de organizare a producţiei 30%
Prezentarea şi Evaluarea indicatorilor de productivitate şi propunerea unor
promovarea soluţii de eficientizare 30%
3. 15%
sarcinii
realizate Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate în descrierea
40%
procesului de producţie şi a metodei de organizare aplicate.

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Unitatea de rezultate ale învăţării 2:
UTILIZAREA SISTEMELOR AUTOMATE ÎN PROCESELE TEHNOLOGICE
Puncte de credit:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1. Sisteme de automatizare: 2.2.1. Alegerea tipului de automatizare 2.3.1. Asumarea rolului
- domenii de aplicare, în funcţie de domeniul de în echipă şi
- tipuri de procese, aplicare şi tipul de proces colaborarea cu
- tipuri de automatizări. ceilalţi membri ai
2.1.2. Sistem de reglare 2.2.2. Alegerea elementelor echipei.
automată (SRA): componente ale SRA în funcţie
- elemente componente: de proces: 2.3.2. Asumarea
regulator automat, element - regulator automat, iniţiativei în
de execuţie, traductor - elemente de execuţie, rezolvarea unor
(clasificare, rol funcţional, - traductor. sarcini de lucru
principiu de funcţionare), date.
- mărimi care intervin în 2.2.3. Interpretarea modului de variaţie
sistem; a mărimilor care intervin în 2.3.3. Respectarea
- transmiterea fluxului transmiterea fluxurilor disciplinei
informaţional (legătura informaţionale. tehnologice şi a
directă, legătura inversă) termenelor de
- monitorizarea variaţiei 2.2.4. Monitorizarea mărimilor reglate execuţie.
mărimilor reglate automat automat.
(de ieşire, electrice şi 2.3.4. Folosirea eficientă
neelectrice). a timpului de
2.1.3. Sisteme de reglare 2.2.5. Utilizarea sistemelor de reglare muncă.
automată a parametrilor automată a parametrilor
tehnologici (elemente tehnologici: 2.3.5. Asumarea
componente, utilizare): - temperatură, iniţiativei în
- reglarea temperaturii, - debit, rezolvarea unei
- reglarea debitului, - viteză/turaţie, sarcini de lucru
- reglarea vitezei/turaţiei, - presiune
- reglarea presiunii - nivelul fluidelor. 2.3.6. Asumarea
- reglarea nivelului fluidelor răspunderii faţă de
2.1.4. Surse de informare şi 2.2.6. Documentarea cu privire la calitatea lucrărilor
documentare pentru sistemele de reglare automată şi efectuate.
sisteme de reglare componentele acestora inclusiv
automată şi într-o limbă străină. 2.3.7. Argumentarea
componentele acestora. deciziilor luate
2.1.5. Automate programabile: 2.2.7. Utilizarea automatelor referitoare la
- structură programabile în sistemele lucrările efectuate.
- elementele limbajului de automatizate
programare 2.3.8. Respectarea
- utilizare procedurilor
2.1.6. Soft educaţional pentru 2.2.8. Utilizarea softului educaţional specifice locului de
automate programabile muncă.
2.1.7. Surse de informare şi 2.2.9. Documentarea cu privire la
documentare pentru automate programabile
automate programabile
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
2.2.10. Utilizarea corectă a limbajului
de specialitate în procesul de
comunicare la locul de muncă.
2.2.11. Comunicarea rezultatelor
activităţilor desfăşurate.

În cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale UTILIZAREA SISTEMELOR


AUTOMATE ÎN PROCESELE TEHNOLOGICE sunt incluse rezultate ale învăţării specifice
domeniilor de competenţă cheie:
• Comunicare în limba română şi în limba maternă:
- Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă.
- Comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate.
• Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:
- Monitorizarea mărimilor reglate automat (de ieşire, electrice şi neelectrice).
• Competenţe civice şi sociale:
- Asumarea rolului în echipă şi colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei.
- Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie.
• Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat
- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unei sarcini de lucru.
- Folosirea eficientă a timpul de muncă.
• Competenţe digitale
- Utilizarea softului educaţional.
• Comunicare în limbă străină
- Documentarea cu privire la sistemele de reglare automată şi componentele acestora inclusiv într-
o limbă străină.
- Documentarea cu privire la automate programabile.

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară în şcoală sau la


operatorul economic)
1. Componente ale sistemelor de reglare automată: traductoare, regulatoare, amplificatoare,
elemente de execuţie.
2. Echipament specific de laborator (stand de probe didactic) pentru determinarea
parametrilor caracteristici unor sisteme automatizate
3. Sisteme de reglare automată a parametrilor unor procese tehnologice
4. Soft educaţional
5. Trusa electricianului, multimetru
6. Echipament individual de securitate în muncă

Standardul de evaluare asociat unităţii:

1. Materialele, echipamentele necesare:


1. Componente ale sistemelor de reglare automată: traductoare, regulatoare, amplificatoare,
elemente de execuţie.
2. Echipament specific de laborator (stand de probe didactic) pentru determinarea
parametrilor caracteristici unor sisteme automatizate
3. Sisteme de reglare automată a parametrilor unor procese tehnologice
4. Trusa electricianului, multimetru
5. Echipament individual de securitate în muncă

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
2. Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora:

Nr. Criterii de realizare


Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. şi ponderea acestora
Analiza sarcinii de lucru şi formularea soluţiei de rezolvare 30%
Primirea şi
Documentarea cu privire la sistemele de reglare automată
planificarea 30%
1. 35% şi componentele
sarcinii de
Alegerea elementelor componente ale SRA în funcţie de
lucru 40%
proces
Monitorizarea mărimilor reglate automat 30%
Realizarea Interpretarea modului de variaţie a mărimilor care intervin
30%
2. sarcinii de 50% în SRA
lucru Utilizarea sistemelor de reglare automata a parametrilor
40%
tehnologici
Prezentarea şi Argumentarea deciziilor luate referitoare la lucrările
50%
promovarea efectuate
3. 15%
sarcinii Utilizarea corectă a limbajului de specialitate pentru
50%
realizate comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Unitatea de rezultate ale învăţării 3:
REALIZAREA SISTEMELOR DE ACŢIONARE ELECTRICĂ
Puncte de credit:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
3.1.1. Sisteme de acţionare electrică: 3.2.1. Reprezentarea de sisteme de 3.3.1. Asumarea
structură acţionare electrică. rolului în echipă
3.1.2. Aparate electrice din schemele 3.2.2. Selectarea aparatelor şi colaborarea
de acţionare – aparate de electrice pentru realizarea cu ceilalţi
comutaţie cu comandă unei acţionări în funcţie de membri ai
automată, relee electromag- parametrii nominali, echipei.
netice, aparate de semnalizare: construcţie, etc.
- clasificare, 3.3.2. Asumarea
- mărimi nominale, răspunderii faţă
- construcţie, de calitatea
- funcţionare, lucrărilor
- utilizare efectuate;
3.1.3. Motoare electrice de acţionare: 3.2.3. Analizarea caracteristicilor
- clasificare, (electro)mecanice din punct 3.3.3. Argumentarea
- mărimi nominale, de vedere al variaţiei de deciziilor luate
- construcţie, turaţie la cuplu constant a referitoare la
- principiul de funcţionare, sistemului de acţionare lucrările
- caracteristici (electro) mecanice, 3.2.4. Determinarea executate.
- criterii de alegere pentru utilizarea caracteristicilor motorului
în schemele de acţionare, de acţionare pentru o 3.3.4. Asumarea cu
- solicitări termice şi electrice. maşină de lucru dată. simţ de
3.2.5. Determinarea mărimilor răspundere a
nominale ale motorului de planului propriu
acţionare în funcţie de pentru
maşina de lucru desfăşurarea
3.2.6. Selectarea motorului activităţii.
electric pentru realizarea
unui sistem de acţionare a 3.3.5. Folosirea
unei maşini de lucru pe eficientă a
baza unor criterii date. timpul de
3.2.7. Verificarea termică şi muncă.
electrică a motorului de
acţionare. 3.3.6. Asigurarea
3.1.4. Cataloage de produse electrice 3.2.8. Citirea cataloagelor de calităţii
fabricate în ţară sau în produse electrice, inclusiv lucrărilor
străinătate (aparate electrice, într-o limbă străină. executate.
motoare electrice, cabluri şi
conductoare) 3.3.7. Respectarea
3.1.5. Documentaţia sistemelor de 3.2.9. Citirea schemelor electrice disciplinei
acţionare electrică: de acţionare. tehnologice şi a
- scheme electrice de acţionare cu 3.2.10. Realizarea de scheme termenelor de
motoare de curent continuu şi de electrice de montaj pentru o execuţie.
curent alternativ (pornire, reglare a schemă electrică de
turaţiei, frânare), acţionare dată. 3.3.8. Respectarea
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
- scheme electrice de montaj, 3.2.11. Evaluarea caracteristicilor normelor de
- scheme de conexiuni, tehnico-funcţionale ale SSM.
- jurnal de cabluri, elementelor unui sistem de
- listă de echipamente. acţionare prin comparare cu 3.3.9. Asumarea
specificaţiile din catalogul iniţiativei în
de produse electrice. rezolvarea unor
3.2.12. Realizarea documentaţiei sarcini de lucru
3.1.6. Tehnologia de realizare a unui sistem de acţionare date.
sistemelor de acţionare electrică folosind TIC.
în conformitate cu documentaţia
3.2.13. Selectarea SDV-urilor şi a
tehnologică:
aparatelor de măsură şi
- operaţii de montare a elementelor
control
sistemelor de acţionare,
3.2.14. Montarea elementelor unui
- operaţii de executare a conexiunilor
sistem de acţionare.
electrice între elementele
3.2.15. Executarea conexiunilor
componente ale sistemului de
electrice între elementele
acţionare,
componente ale sistemului
- materiale,
de acţionare.
- SDV-uri şi aparate de măsură şi
control,
3.2.16. Verificarea funcţionării
- NSSM/operaţie.
sistemelor de acţionare
3.1.7. Procedee de verificare a
electrică prin utilizarea
funcţionării sistemelor de
aparatelor de măsură şi
acţionare electrică:
control.
- aparate de măsură şi control,
3.2.17. Utilizarea corectă a
- NSSM. limbajului de specialitate în
procesul de comunicare la
locul de muncă.
3.2.18. Colectarea deşeurilor
pentru minimizarea
efectelor asupra mediului.
3.2.19. Recuperarea şi refolosirea
materialelor electrotehnice.

În cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale REALIZAREA SISTEMELOR


DE ACŢIONARE ELECTRICĂ sunt incluse rezultate ale învăţării specifice domeniilor de
competenţă cheie:
• Comunicare în limba română şi în limba maternă:
- Utilizarea corectă a limbajului de specialitate.
- Completarea documentaţiei tehnice pentru a o prezenta superiorului său.
• Comunicare în limbă străină
- Citirea cataloagelor de produse electrice, inclusiv într-o limbă străină.
• Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:
- Evaluarea caracteristicilor tehnico-funcţionale ale elementelor unui sistem de acţionare prin
comparare cu specificaţiile din catalogul de produse electrice.
- Citirea schemelor electrice ale sistemelor de acţionare.
- Determinarea mărimilor nominale ale motorului de acţionare în funcţie de maşina de lucru.
• Competenţe digitale:
- Realizarea documentaţiei unui sistem de acţionare folosind TIC.

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
• Competenţe civice şi sociale:
- Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie.
- Asumarea rolului în echipă şi colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei.
- Respectarea normelor de SSM
- Colectarea deşeurilor pentru minimizarea efectelor asupra mediului.
- Recuperarea şi refolosirea materialelor electrotehnice.
• Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat:
- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor sarcini de lucru date.
Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la operatorul
economic):
1. Aparate electrice: de comutaţie, de comandă, de reglare, de semnalizare, de protecţie, de
automatizare, transformatoare de mică putere.
2. Motoare electrice: asincrone, sincrone, de curent continuu, liniare, pas cu pas.
3. Echipament specific de laborator (stand de probe didactic) pentru determinarea
caracteristicilor (electro)mecanice ale motoarelor electrice de acţionare.
4. Trusa electricianului, maşină portabilă de găurit, multimetru.
5. Calculator/ reţea de calculatoare.
6. Materiale şi accesorii necesare realizării lucrărilor practice (cabluri, conductoare, conectori,
papuci de cablu, tile, etichete etc.)
Standardul de evaluare asociat unităţii:
1. Materialele, echipamentele necesare:
1.1. Aparate electrice: de comutaţie, de comandă, de reglare, de semnalizare, de protecţie, de
automatizare, transformatoare de mică putere.
1.2. Motoare electrice: asincrone, sincrone, de curent continuu, liniare, pas cu pas.
1.3. Echipament specific de laborator (stand de probe didactic) pentru determinarea
caracteristicilor (electro)mecanice ale motoarelor electrice de acţionare.
1.4. Trusa electricianului, maşină portabilă de găurit, multimetru.
1.5. Calculator/reţea de calculatoare.
1.6. Materiale şi accesorii necesare realizării lucrărilor practice (cabluri, conductoare, conectori,
papuci de cablu, tile, etichete etc.)
2. Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora:
Nr. Criterii de realizare Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. şi ponderea acestora
1. Primirea şi 35% Analiza sarcinii de lucru şi formularea soluţiei de rezolvare 50%
planificarea Alegerea elementelor sistemului de acţionare electrică. 40%
sarcinii de Determinarea caracteristicilor motorului de acţionare pentru 10%
lucru o maşină de lucru dată.
2. Realizarea 50% Selectarea sculelor şi dispozitivelor necesare realizării unui 10%
sarcinii de sistem de acţionare.
lucru Realizarea sistemelor de acţionare electrică. 40%
Verificarea funcţionării sistemelor de acţionare electrică prin 20%
utilizarea aparatelor de măsură şi control.
Respectarea normelor de protecţie a mediului, regulilor de 10%
sănătate şi securitate a muncii.
Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie. 20%
3. Prezentarea şi 15% Realizarea documentaţiei unui sistem de acţionare folosind TIC. 60%
promovarea Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în procesul de 40%
sarcinii realizate comunicare.
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII - TEHNICE SPECIALIZATE:
Unitatea de rezultate ale învăţării 4:
PREGĂTIREA AUTOMOBILULUI ŞI PREDAREA CĂTRE CLIENT
Puncte de credit:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.1. Construcţia şi funcţionare 4.2.1. Localizarea 4.3.1. Menţinerea unui interes
automobilului componentelor pe continuu faţă de evoluţiile
- compunerea generală a automobil şi identificarea tehnologice din domeniul
automobilului legăturilor funcţionale cu construcţiei şi funcţionării
- sisteme electrice şi electronice alte componente automobilului
automobilelor 4.2.2. Compararea diferitelor
- ansambluri mecanice, variante constructive ale
hidraulice şi pneumatice componentelor auto din
comandate şi / sau punct de vedere al
supravegheate electronic funcţionării, performanţe-
lor, avantajelor,
dezavantajelor şi
domeniilor de utilizare
4.1.2. Documentaţia tehnica a 4.2.3. Extragerea din 4.3.2. Utilizarea documentaţiei
automobilului documentaţia tehnică a tehnice cu
valorilor parametrilor responsabilitate faţă de
generali ai automobilului funcţionarea optimă şi
şi parametrilor funcţionali sigură a automobilului,
ai componentelor auto în precum şi pentru corecta
diferite regimuri (optime, informare / consiliere a
limită, de avarie) clienţilor
4.1.3. Etape şi operaţii de pregătire 4.2.4. Pregătirea automobilului 4.3.3. Respectarea procedurilor
a automobilului nou; nou în vederea predării interne privind pregătirea
4.1.4. Mijloace de lucru utilizate la către client automobilelor noi;
pregătirea automobilului 4.3.4. Asumarea cu
nou; responsabilitate a
4.1.5. Date tehnice şi sarcinilor primite;
administrative; 4.3.5. Colaborarea eficientă cu
4.1.6. Proceduri de curăţare a ceilalţi angajaţi;
vehiculului nou 4.3.6. Manipularea mijloacelor
4.1.7. Elemente de securitate legate de lucru în deplină
de transportul unui vehicul; securitate, cu respectarea
4.1.8. Identificarea codurilor lipsa procedurilor şi
în vederea iniţializării consemnelor;
vehiculului pentru intrarea sa 4.3.7. Adoptarea unei conduite
în service; responsabile faţă de
4.1.9. Reglementări cu privire la mediu, prin reciclarea
pregătirea automobilului nou deşeurilor rezultate la
(sănătatea şi securitatea sfârşitul procesului.
muncii, reciclarea deşeurilor,
kitul legal de securitate,
fixare plăcuţe de
înmatriculare).
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.10. Operaţii şi mijloace de lucru 4.2.5.
Efectuarea mentenanţei 4.3.8. Pregătirea atentă a locului
utilizate pentru mentenanţă de bază, conform fişelor de muncă şi menţinerea
de bază a automobilelor. de întreţinere curăţeniei, astfel încât să
4.1.11. Revizii tehnice periodice standardizate: asigure condiţii bune
(RT1 şi RT2) şi sezoniere 4.2.6.
Efectuarea operaţiilor de pentru el şi pentru colegii
(RTS) ale automobilelor. întreţinere a organelor, de echipă
subansamblelor mecanice 4.3.9. Respectarea procedurilor
şi hidraulice ale unui interne privind lucrările
vehicul: de mentenanţă de bază şi
4.2.7. Controlarea instalaţiilor / reviziile tehnice;
sistemelor / 4.3.10. Asumarea şi menţinerea
echipamentelor electrice unui comportament
şi electronice ale unui responsabil faţă de:
vehicul rutier - îndeplinirea corectă a
sarcinile primite;
- utilizarea mijloacelor de
lucru în deplină
securitate;
- utilizarea raţională a
resurselor şi reciclarea
deşeurilor rezultate la
sfârşitul procesului.
4.1.12. Proceduri de predare a 4.2.8. Predarea vehiculului 4.3.11. Respectarea procedurilor
vehiculului către client pentru client: interne privind predarea
4.1.13. Comunicarea profesională - controlarea stării de vehiculului către client;
cu clienţii şi consilierea curăţenie a vehiculului 4.3.12. Tratarea cu respect a
acestora - iniţializarea configurării clienţilor şi menţinerea
elementelor unui interes crescut
- completarea carnetului de pentru câştigarea
întreţinere; încrederii acestuia în
4.2.9. Explicarea devizului; calitatea serviciilor şi
4.2.10. Consilierea clientului. produselor oferite;
4.3.13. Demonstrarea în timpul
comunicării cu clientul a
unei preocupări continue
pentru evoluţiile
tehnologice din industria
auto, inclusiv în ceea ce
priveşte produsele de
întreţinere şi cosmetice
În cadrul URÎ 4 – PREGĂTIREA AUTOMOBILULUI ŞI PREDAREA CĂTRE CLIENT
sunt incluse rezultate ale învăţării specifice domeniilor de competenţă cheie:
1. Comunicare în limba română şi în limba maternă:
 folosirea terminologiei de specialitate pentru a comunica cu clienţii şi ceilalţi angajaţi despre
construcţia şi funcţionarea automobilului, operaţiile de pregătire a automobilului şi lucrările
de mentenanţă realizate sau care urmează a fi realizate, necesitatea şi periodicitatea reviziilor
tehnice, modul de facturare;
 prezentarea unui raport de activitate;

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
2. Comunicare în limbi străine
 folosirea terminologiei de specialitate într-o limbă de circulaţie internaţională pentru a
comunica cu clienţii de altă cetăţenie decât cea română;
3. Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:
 explicarea principiului de funcţionare a unor sisteme, instalaţii şi componente din
construcţia automobilului;
 folosirea corectă a unităţilor de măsură şi a formulelor de conversie pentru parametrii tehnici
 prelucrarea rezultatelor măsurărilor cerute de procedură şi compararea lor cu datele tehnice
de referinţă;
 completarea fişei de lucru şi furnizarea informaţiilor necesare facturării lucrărilor efectuate;
4. Competenţe digitale:
 identificarea codurilor lipsa în vederea iniţializării vehiculului pentru intrarea sa în service;
 accesarea unor informaţii necesare rezolvării sarcinilor de lucru (Internet, baze de date etc.)
 efectuarea reglajelor de securitate şi electronice ale vehiculului
5. A învăţa să înveţi;
 urmărirea continuă a evoluţiilor tehnologice din domeniul echipamentelor electrice şi
electronice ale automobilului;
 accesarea unor surse variate pentru a obţine informaţii necesare rezolvării unor probleme
specifice locului de muncă
6. Competenţe civice şi sociale:
 respectarea regulilor şi procedurilor interne ale unei firme din domeniul de pregătire;
 asumarea cu responsabilitate a sarcinilor primite;
 colaborarea eficientă cu ceilalţi angajaţi;
 utilizarea documentaţiei tehnice cu responsabilitate faţă de funcţionarea optimă şi sigură a
automobilului, precum şi pentru corecta informare / consiliere a clienţilor;
 utilizarea raţională a resurselor;
 adoptarea unei conduite responsabile faţă de mediu, prin reciclarea deşeurilor rezultate la
sfârşitul procesului
 tratarea cu respect a clienţilor şi promovarea imaginii firmei
7. Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat:
 asumarea iniţiativei pentru rezolvarea unor probleme specifice calificării;
 identificarea unor oportunităţi de dezvoltare a unor afaceri în domeniul construcţiei,
mentenanţei şi vânzării de automobile;
8. Sensibilizare la cultură şi exprimare culturală:
 identificarea unor repere istorice în evoluţia automobilului;
 abordarea creativă a elementelor de design a automobilelor.

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la operatorul
economic):
1. SDV-uri, utilaje şi echipamente pentru întreţinerea şi repararea automobilelor (truse de scule,
elevatoare, cricuri, macarale, suporturi, redresoare şi roboţi pentru pornirea motoarelor,
recuperatoare de ulei, echipamente pentru reglarea geometriei direcţiei, echipamente pentru aer
condiţionat, tehnică de testare şi scanare a defectelor etc.);
2. staţie ITP (în cazul efectuării stagiilor de pregătire practică la agentul economic şi opţional
pentru atelierele-şcoală).
Standardul asociat unităţii:
1. Materialele, echipamentele necesare
 computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaţionale;

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
 repere, subansambluri şi ansambluri, componente electrice şi electronice, machete
funcţionale ale unor mecanisme şi instalaţii ale automobilului;
 truse de scule pentru montarea şi demontarea componentelor automobilului
 documente şi formulare tipizate pentru lucrările de pregătire a automobilului, reviziile
tehnice şi predarea automobilului către client;
 SDV-uri, utilaje şi echipamente pentru întreţinerea şi repararea automobilelor
2. Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora
Nr. Criterii de realizare şi
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. ponderea acestora
1. Completitudinea şi corectitudinea informaţiilor
extrase din documentaţia tehnică în vederea 20%
planificării şi realizării sarcinii de lucru
Primirea şi planificarea Stabilirea operaţiilor de pregătire a
35%
sarcinii de lucru automobilului nou şi a resurselor necesare în 50%
conformitate cu procedurile interne.
Planificarea lucrărilor de revizie tehnică în
30%
conformitate cu normativele în vigoare.
2. Corectitudinea localizării componentelor pe
automobil şi identificării legăturilor funcţionale 15%
cu alte componente
Respectarea indicaţiilor din documentaţia
tehnică, a termenelor şi a cerinţelor de calitate în
20%
executarea tuturor etapelor şi operaţiilor
presupuse de sarcina de lucru
Utilizarea corectă a echipamentelor de lucru, cu
respectarea normelor de sănătatea şi securitatea 15%
Realizarea sarcinii de
50% muncii.
lucru
Utilizarea raţională a resurselor şi reciclarea
15%
deşeurilor rezultate
Corectitudinea informaţiilor furnizate în vederea
15%
facturării
Completarea corectă a documentelor de lucru 15%
Asigurarea unei funcţionări optime a
automobilului şi a unei stări de curăţenie
20%
corespunzătoare înainte de predarea sa către
client
3. Utilizarea corectă a termenilor de specialitate în
prezentarea performanţelor automobilului şi
40%
lucrărilor realizate, explicarea devizului şi
Prezentarea şi consilierea clientului
promovarea sarcinii 15% Justificarea alegerii metodelor şi mijloacelor de
30%
realizate lucru pentru rezolvarea sarcinii primite
Argumentarea soluţiilor de rezolvare a
problemelor presupuse de rezolvarea sarcinii 30%
primite

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Unitatea de rezultate ale învăţării 5:
MANEVRAREA VEHICULELOR RUTIERE
Puncte de credit:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
5.1.1. Elemente de legislaţie 5.2.1. Stabilirea obligaţiilor ce îi 5.3.1. Asumarea responsabilă a
rutieră: revin în calitate de conducător obligaţiilor ce îi revin în
- indicatoare şi marcaje; auto la întâlnirea diferitelor calitate de conducător
- reguli de circulaţie; indicatoare, marcaje şi auto;
- abateri şi sancţiuni. semnale; 5.3.2. Preocuparea continuă
5.2.2. Interpretarea unor situaţii din pentru urmărirea
trafic prin specificarea modificării / completării
regulilor de circulaţie rutieră prevederilor legale
aplicabile, abaterilor şi privind circulaţia pe
sancţiunile prevăzute de legea drumurile publice;
circulaţiei rutiere pe drumurile 5.3.3. Adoptarea unei conduite
publice pentru situaţiile responsabile faţă de
respective; impactul traficului rutier
asupra calităţii mediului
şi vieţii.
5.3.4. Utilizarea autonomă a
hărţilor / hărţilor digitale,
a sistemelor de
informare, de indicare şi
de semnalizare pentru
alegerea traseului optim
din punctul de vedere al
distanţei, timpului,
restricţiilor şi condiţiilor
de trafic
5.1.2. Manevre pe care se execută 5.2.3. Aducerea la atelier (în cazul 5.3.5. Manevrarea
pentru aducerea vehiculului unei pene apărute în trafic) şi autovehiculelor în timpul
la punctul de lucru de la intrarea în unitate la serviciului, cu
(inclusiv în cadrul postul de lucru respectarea legislaţiei
acţiunilor de depanare); 5.2.4. Poziţionarea automobilului la privitoare la conducerea
5.1.3. Factori de risc la punctul de lucru: pe cric, pe pe drumurile publice,
manevrarea vehiculelor în plan înclinat, deasupra respectiv a consemnelor
trafic sau în interiorul canalului şi normelor interne ale
unităţii. Elemente de 5.2.5. Scoaterea automobilului din unităţii;
conducere preventivă; atelier: manevrarea în 5.3.6. Adoptarea unei conduite
interiorul unităţii şi parcarea preventivă în manevrarea
în spaţiul de aşteptare / automobilului pe
depozitare drumurile publice;
5.1.4. Reguli şi tehnici de 5.2.6. Acordarea primului ajutor: 5.3.7. Adoptarea unei conduite
acordare a primului ajutor degajarea căilor respiratorii, responsabile faţă de viaţa
în cazul accidentelor oprirea hemoragiei, alarmarea şi sănătatea victimelor
rutiere organelor competente (poliţie, unor accidente rutiere,
salvare, servicii paramedica- indiferent de gradul de
le), imobilizarea şi transportul implicare / culpabilitate.
victimei
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
5.1.5. Comportarea 5.2.7. Pregătirea automobilului în 5.3.8. Respectarea procedurilor
autovehiculului în vederea manevrării sale pe specifice pentru
staţionare şi în trafic: drumurile publice monitorizarea şi
- parametrii monitorizaţii 5.2.8. Monitorizarea funcţionării şi interpretarea comportării
- proceduri specifice interpretarea în trafic
- mijloace de măsurare, comportamentului 5.3.9. Completarea în mod
indicare, semnalizare, autovehiculului în staţionare autonom a unui raport
înregistrare şi prelucrare a şi în trafic tehnic cu privire la
informaţiilor referitoare la 5.2.9. Stabilirea stării tehnice comportarea
comportamentul generale, a reglajelor şi automobilului în trafic
autovehiculului în trafic intervenţiilor necesare pentru 5.3.10. Conştientizarea
buna funcţionare a acestuia importanţei bunei
funcţionări a
automobilului pentru
siguranţa circulaţiei pe
drumurile publice şi
pentru calitatea mediului

În cadrul URÎ 5 – MANEVRAREA VEHICULELOR RUTIERE sunt incluse rezultate ale


învăţării specifice domeniilor de competenţă cheie:

1. Comunicare în limba română şi în limba maternă:


 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate pentru interpretarea unor situaţii din trafic.
 Prezentarea unui raport tehnic cu privire la comportarea automobilului în trafic.
2. Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:
 Citirea documentaţiei tehnice a automobilului
 Evaluarea stării tehnice a automobilului pe baza comportamentului acestuia în timpul
mersului şi a indicaţiilor furnizate de aparatele de măsură, indicatoarele, martorii sau (după
caz) computerul aflat la bord.
 Citirea hărţilor rutiere în vederea stabilirii traseului şi orientării în trafic
3. Competenţe digitale:
 Culegerea unor informaţii cu privire la restricţiile / condiţiile de trafic şi utilizarea hărţilor
digitale
 Înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor cu privire la comportamentul
automobilului în staţionare şi în trafic
4. Competenţe civice şi sociale:
 Respectarea legislaţiei cu privire la conducerea pe drumurile publice, respectiv a
consemnelor şi normelor interne ale unităţii economice
 Adoptarea unei conduite preventivă în manevrarea automobilului pe drumurile publice
 Adoptarea unei conduite responsabile faţă de calitatea mediului
 Adoptarea unei conduite responsabile faţă de viaţa şi sănătatea victimelor unor accidente
rutiere, indiferent de gradul de implicare / culpabilitate
5. Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat:
 Identificarea unor oportunităţi de dezvoltare a unor afaceri în domeniul serviciilor de
mentenanţă a autovehiculelor sau de transport pe baza situaţiilor şi realităţilor socio-
economice observate în timpul manevrării automobilului pe drumurile publice.

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la operatorul
economic):
1. calculator cu videoproiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare pentru pregătirea
teoretică
2. parc auto cu minim un vehicul de categoria B şi unul de categoria C, agreate conform
reglementărilor în vigoare, având inspecţia tehnică periodică efectuată în condiţiile legii şi
asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv elevilor care se află în interiorul acestora cu
ocazia pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere
Standardul asociat unităţii:
1. Materialele, echipamentele necesare
 soft didactic, al cărui conţinut este avizat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., specific
pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră şi conducere preventivă
 parc auto
 planşe / panoplii cu indicatoare, marcaje, semnalele agentului de circulaţie
 machetă cu reţea stradală, vehicule diferite în miniatură, triunghiuri reflectorizante, trusă
sanitară
2. Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora
Nr. Criterii de realizare şi ponderea
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. acestora
Stabilirea parametrilor care vor fi monitorizaţi 30%
şi mijloacelor necesare pentru măsurarea,
înregistrarea şi prelucrarea rezultatelor
Stabilirea traseului optim în funcţie de 20%
Primirea şi planificarea
1. 35% originea şi destinaţia deplasării, respectiv
sarcinii de lucru
restricţiile impuse şi condiţiile de trafic
Pregătirea automobilului în vederea 50%
manevrării sale în siguranţă pe drumurile
publice
Manevrarea automobilului pe drumurile
30%
publice cu respectarea legislaţiei în vigoare
Monitorizarea funcţionării şi interpretarea
comportamentului autovehiculului în
20%
staţionare şi în trafic, cu respectarea
procedurilor specifice
Stabilirea stării tehnice generale, a reglajelor
şi intervenţiilor necesare pentru buna 20%
funcţionare a acestuia
Aducerea la atelier şi de la intrarea în unitate
2. Realizarea sarcinii de lucru 50%
la postul de lucru, cu respectarea regulilor şi 10%
semnalelor specifice
Poziţionarea automobilului la punctul de lucru
(pe cric, pe plan înclinat, deasupra canalului)
10%
cu respectarea normelor de sănătatea şi
securitatea muncii specifice
Scoaterea automobilului din atelier,
manevrarea în interiorul unităţii şi parcarea în
10%
spaţiul de aşteptare / depozitare cu respectarea
regulilor şi semnalelor specifice
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Nr. Criterii de realizare şi ponderea
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. acestora
Prezentarea unor situaţii deosebite întâlnite în
trafic prin specificarea regulile de circulaţie
rutieră aplicabile, abaterilor şi sancţiunile 40%
prevăzute de legea circulaţiei rutiere pe
Prezentarea şi promovarea
3. 15% drumurile publice pentru situaţiile respective
sarcinii realizate
Prezentarea unui raport tehnic cu privire la
40%
comportarea automobilului în trafic
Propunerea intervenţiilor necesare pentru
20%
buna funcţionare a automobilului

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Unitatea de rezultate ale învăţării 6:
DIAGNOSTICAREA ŞI REALIZAREA INTERVENŢIILOR ASUPRA AUTOMOBILULUI
Puncte de credit:

Rezultatele învăţării:

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini


6.1.1. Stabilirea diagnosticului 6.2.1. Colectarea şi interpretarea 6.3.1. Respectarea procedurilor
preliminar informaţiilor furnizate de interne privind preluarea
- simptome de funcţionare client automobilului de la client
defectuoasă a automobilului şi 6.2.2. Evaluarea iniţială a stării şi realizarea verificărilor
cauze posibile; tehnice a automobilului preliminare;
- operaţii de control preliminar; 6.2.3. Propunerea şi argumentarea 6.3.2. Colaborarea eficientă cu
unei intervenţii specializate ceilalţi angajaţi;
6.1.2. Sisteme de diagnoză din 6.2.4. Organizarea activităţii de 6.3.3. Menţinerea unui interes
construcţia automobilului. diagnosticare continuu faţă de evoluţiile
6.1.3. Diagnosticarea defectelor 6.2.5. Utilizarea aparaturii de tehnicilor de testare şi
de natură electrică, diagnoză, interpretarea diagnosticare a
electronică sau soft ale codurilor lipsă şi automobilelor
echipamentelor ce intră în localizarea originii codului 6.3.4. Respectarea procedurilor
dotarea autovehiculelor lipsa (cablaj, senzori, interne pentru activităţi
6.1.4. Documentaţia tehnică defecte mecanice) de control şi
utilizată pentru demersul 6.2.6. Executarea operaţiilor de diagnosticare;
de diagnosticare control, verificare şi 6.3.5. Asumarea şi menţinerea
6.1.5. Mijloace utilizate la măsurare conform schemei unui comportament
controlul tehnic şi logice de diagnosticare responsabil faţă de:
diagnosticarea 6.2.7. Interpretarea rezultatelor - îndeplinirea sarcinilor;
automobilelor. obţinute şi stabilirea - utilizarea corectă a
6.1.6. Metode şi proceduri de diagnosticului; mijloacelor de lucru;
testare a automobilului (în 6.2.8. Propunerea unor soluţii de - respectarea normelor de
mers şi în staţionare). intervenţii pentru securitate şi de calitate
remedierea defecţiunilor - utilizarea raţională a
(reglare, înlocuire, resurselor.
reparare);
6.2.9. Completarea fişei de lucru
şi furnizarea informaţiilor
necesare facturării
lucrărilor efectuate.
6.1.7. Operaţii pregătitoare în 6.2.10.Pregătirea postului de lucru 6.3.6. Pregătirea atentă a locului
vederea realizării pentru realizarea de muncă şi menţinerea
intervenţiilor intervenţiei: curăţeniei, astfel încât să
- protejarea vehiculului asigure condiţii bune
- identificarea vehiculului pentru sine şi pentru
- realizarea actualizărilor cu colegii de echipă;
ajutorul aparaturii de diagnoză; 6.3.7. Respectarea procedurilor
- culegerea şi utilizarea datelor interne cu privire la
tehnice; pregătirea automobilului
- pregătirea vehiculului; în vederea realizării
- ridicarea vehiculului; intervenţiilor;

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
6.1.8. Lucrări de reparaţii simple 6.2.11.Efectuarea intervenţiilor 6.3.8. Organizarea atelierelor de
şi complexe ale vehiculelor specifice asupra unui reparaţii auto la
rutiere; vehicul rutier, pe baza standardele cerute de
diagnozei producători
- demontarea componentelor; 6.3.9. Respectarea procedurilor
- înlocuirea / repararea pieselor interne cu privire la
defecte; intervenţiile realizate;
- remontarea componentelor; 6.3.10. Asumarea şi menţinerea
- realizarea reglajelor; unui comportament
- verificarea stării tehnice a responsabil faţă de:
automobilului în urma - îndeplinirea corectă a sarcinile
intervenţiilor primite;
6.1.9. Proceduri de parametraj 6.2.12.Efectuarea operaţiilor - respectarea normelor de
electronic; specifice de parametraj securitate şi cerinţelor de
6.1.10. Proceduri de montare a electronic; calitate
accesoriilor şi configurare 6.2.13.Accesorizarea vehiculului: - utilizarea raţională a
a vehiculului, în vederea - montarea accesoriilor; resurselor.
compatibilităţii lor - efectuarea micilor lucrări de
ajustare;
- instalarea accesoriilor;
- configurarea vehiculului.
6.2.14.Completarea fişei de lucru
şi furnizarea informaţiilor
necesare facturării
lucrărilor.
6.1.11. Proceduri de predare a 6.2.15.Predarea vehiculului: 6.3.11. Respectarea procedurilor
vehiculului către client - controlarea stării de curăţenie a interne privind predarea
după realizarea vehiculului vehiculului către client;
intervenţiilor - iniţializarea configurării 6.3.12. Tratarea cu respect a
6.1.12. Comunicarea profesională elementelor; clienţilor şi menţinerea
cu clienţii la predarea - completarea carnetului de unui interes crescut
automobilului şi întreţinere; pentru câştigarea
consilierea acestora. 6.2.16.Explicarea devizului încrederii acestuia în
6.2.17.Consilierea clientului calitatea serviciilor şi
produselor oferite;
În cadrul URÎ 5 – DIAGNOSTICAREA ŞI REALIZAREA INTERVENŢIILOR ASUPRA
AUTOMOBILULUI sunt incluse rezultate ale învăţării specifice domeniilor de competenţă cheie:
1. Comunicare în limba română şi în limba maternă:
 folosirea terminologiei de specialitate pentru a comunica cu clienţii şi ceilalţi angajaţi despre
sistemele de diagnosticare şi intervenţiile realizate asupra automobilului ca urmare a
diagnosticului stabilit;
 prezentarea unui raport de activitate;
2. Comunicare în limbi străine
 folosirea terminologiei de specialitate într-o limbă de circulaţie internaţională pentru a
comunica cu clienţii de altă cetăţenie decât cea română;
 utilizarea documentaţiei tehnice scrise într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
3. Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
 explicarea structurii şi principiilor sistemelor de diagnosticare şi a sistemelor electronice de
control din construcţia automobilului;
 folosirea corectă a unităţilor de măsură şi a formulelor de conversie pentru parametrii tehnici
verificaţi;
 prelucrarea rezultatelor testelor şi compararea lor cu datele tehnice de referinţă;
 completarea fişei de lucru şi furnizarea informaţiilor necesare facturării lucrărilor efectuate;
4. Competenţe digitale:
 accesarea unor informaţii necesare rezolvării sarcinilor de lucru (Internet, baze de date etc.);
 utilizarea tehnicilor de testare computerizată a automobilelor;
 efectuarea reglajelor electronice ale vehiculului;
 completarea documentelor de lucru
5. A învăţa să înveţi;
 urmărirea continuă a evoluţiilor tehnologice din domeniul tehnicii de testare şi diagnosticare
computerizată a automobilelor, a echipamentelor utilizate pentru mentenanţă automobilelor;
 accesarea unor surse variate pentru a obţine informaţii necesare rezolvării unor probleme
specifice locului de muncă
6. Competenţe civice şi sociale:
 respectarea regulilor şi procedurilor interne ale unei firme din domeniul de pregătire;
 asumarea cu responsabilitate a sarcinilor primite;
 colaborarea eficientă cu ceilalţi angajaţi;
 pregătirea atentă a locului de muncă şi menţinerea curăţeniei, astfel încât să asigure condiţii
bune pentru el şi pentru colegii de echipă;
 utilizarea raţională a resurselor;
 adoptarea unei conduite responsabile faţă de mediu, prin reciclarea deşeurilor rezultate la
sfârşitul procesului
 tratarea cu respect a clienţilor şi promovarea imaginii firmei
7. Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat:
 asumarea iniţiativei pentru rezolvarea unor probleme specifice diagnosticării şi mentenanţei
automobilelor;
 identificarea unor oportunităţi de dezvoltare a unor afaceri în domeniul construcţiei,
mentenanţei şi vânzării de automobile;

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la operatorul
economic):

• SDV-uri, utilaje şi echipamente pentru diagnosticarea, întreţinerea şi repararea automobilelor:


 scule de mana, scule pneumatice si scule speciale utilizate in service auto;
 elevatoare, cricuri, macarale, suporturi;
 redresoare şi roboţi pentru pornirea motoarelor (în cazul efectuării stagiilor de pregătire practică
la agentul economic şi opţional pentru atelierele-şcoală);
 recuperatoare de ulei,
 echipamente pentru reglarea geometriei direcţiei;
 echipamente pentru aer condiţionat;
 tehnică de testare a automobilelor şi de scanare a defectelor (în cazul efectuării stagiilor de
pregătire practică la agentul economic şi opţional pentru atelierele-şcoală):
- aparate de măsurare şi control specifice (rotametre, debitmetre, analizoare de gaze şi
opacimetre, manometre, stroboscoape, turometre, termometre, lere, vâscozimetre, aparate
pentru verificarea şi reglarea jocurilor unghiulare, ampermetre, voltmetre ohmmetre, lampă
de control, dwell-metre, stroboscoape, osciloscoape, luxmetre etc.);
- testere şi scanere auto;

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
- standuri şi echipamente de măsurare şi / sau reglare computerizată (de exemplu, stand cu
role, stand de diagnosticare a pompelor de injecţie şi a injectoarelor, maşini de echilibrat roţi,
standuri de frânare cu role, stand pentru ridicarea caracteristicii de oscilaţie a amortizoarelor,
stand cu plăci, echipamente pentru verificarea şi reglarea geometriei direcţiei, testere pentru
verificarea instalaţiei de aprindere, standuri de încercare a electromotoarelor de pornire şi
alternatoarelor);
• sisteme de exhaustare pentru atelierele de service auto (în cazul efectuării stagiilor de pregătire
practică la agentul economic şi opţional pentru atelierele-şcoală).

Standardul asociat unităţii:


1. Materialele, echipamentele necesare
 computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaţionale;
 documente şi formulare tipizate pentru planificarea, executarea şi evaluarea lucrărilor de
testare, de diagnosticare şi de mentenanţă a automobilelor;
 SDV-uri, utilaje şi echipamente pentru diagnosticarea, întreţinerea şi repararea
automobilelor.
2. Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora
Nr. Criterii de realizare şi
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. ponderea acestora
1. Completitudinea şi corectitudinea informaţiilor extrase
din documentaţia tehnică în vederea planificării şi 20%
realizării sarcinii de lucru
Organizarea activităţilor de testare şi diagnosticare în
Primirea şi
conformitate cu procedurile interne şi pregătirea postului
planificarea 35% 50%
de lucru pentru realizarea intervenţiei în condiţii de
sarcinii de lucru
erogonomicitate, eficienţă şi securitate.
Planificarea activităţilor şi alocarea resurselor necesare în
conformitate cu cerinţele sarcinii de lucru şi normativele 30%
în vigoare.
2. Respectarea indicaţiilor din documentaţia tehnică, a
termenelor şi a cerinţelor de calitate în executarea tuturor 20%
etapelor şi operaţiilor presupuse de sarcina de lucru
Utilizarea corectă a echipamentelor de lucru, cu
20%
respectarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii
Utilizarea raţională a resurselor şi reciclarea deşeurilor
Realizarea 15%
50% rezultate
sarcinii de lucru
Completarea corectă a documentelor de lucru 15%
Corectitudinea informaţiilor furnizate în vederea
10%
facturării
Asigurarea unei funcţionări optime a automobilului şi a
unei stări de curăţenie corespunzătoare înainte de 20%
predarea sa către client
3. Utilizarea corectă a termenilor de specialitate în
40%
comunicarea cu privire la sarcina realizată
Prezentarea şi
Justificarea alegerii metodelor şi mijloacelor de lucru
promovarea 15% 30%
pentru rezolvarea sarcinii primite
sarcinii realizate
Argumentarea diagnosticului şi a soluţiilor de intervenţie
30%
propuse

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
Rezultatele învăţării specifice matematicii, ştiinţelor, comunicării etc. necesare dobândirii
calificării profesionale „Tehnician electrician-electronist auto” sunt următoarele:
 de la Limba şi literatura română:
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în
diferite situaţii de comunicare:
▪ exprimarea orală (povestirea / relatarea orală, descrierea orală, purtarea unei conversaţii
pe teme cotidiene): pronunţarea corectă a cuvintelor (mai ales a neologismelor), folosirea
corectă a acordului gramatical, cunoaşterea sensului corect al cuvintelor, coerenţă şi
coeziune în exprimare, acordarea atenţiei partenerului de dialog, preluarea / cedarea
cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog, adecvarea la situaţia de
comunicare şi la scopul comunicării
▪ exprimarea scrisă (relatarea unei experienţe personale, descriere, rezumare, redactarea
unui jurnal / referat / eseu structurat / anunţ publicitar / document de corespondenţă / formular
tipizat): scrierea corectă a cuvintelor, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de
punctuaţie, folosirea adecvată a cuvintelor în context, coerenţă şi coeziune în exprimare;
receptarea mesajelor orale şi scrise: identificarea unor informaţii practice din diferite
surse: înregistrări, instrucţiuni, anunţuri, interpretarea sensului cuvintelor în context.
- Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
 de la Limbile moderne:
- producerea şi receptarea mesajelor orale / scrise în diferite situaţii de comunicare
▪ identificarea unor informaţii practice din diferite surse: înregistrări, instrucţiuni, anunţuri,
redactarea unor documente de corespondenţă, descrierea de obiecte, redactarea unei
povestiri simple;
▪ cererea şi oferirea de informaţii specifice din sfera vieţii cotidiene şi din domeniul de
pregătire;
▪ identificarea unor informaţii specifice din documente curente simple (anunţuri, prospecte,
orare, instrucţiuni);
▪ participarea la o conversaţie scurtă pe subiecte de interes;
▪ comunicarea pentru realizarea unor sarcini simple care necesită care necesită un schimb
de informaţii diverse;
- traducerea unor mesaje funcţionale (prospect, instrucţiuni de folosire) cu ajutorul
dicţionarului.
 de la Matematică:
- prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual:
▪ mulţimi de numere (naturale, întregi, raţionale, iraţionale, reale);
▪ operaţii aritmetice de bază pentru efectuarea de calcule simple;
▪ geometrie plană şi în spaţiu: calculul dimensiunilor, ariilor şi volumelor;
▪ trigonometrie (inclusiv aplicaţii ale acesteia în geometrie);
▪ funcţii de gradul I şi II, exponenţiale, trigonometrice (inclusiv reprezentarea grafică);
▪ ecuaţii de gradul I şi II; sisteme de ecuaţii;
▪ operaţii cu vectori;
▪ elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare;
▪ elemente de analiză matematică (limite de funcţii, funcţii continue, funcţii derivabile,
studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor, aplicaţii ale integralei definite)
- modelarea matematică a unor contexte problematice variate, specifice domeniului de
pregătire
▪ folosirea unor reprezentări variate ca punct de plecare pentru intuirea, ilustrarea,
clarificarea au justificarea unor idei, metode, căi de rezolvare
▪ folosirea unor metode matematice în abordarea unor probleme practice.
Domeniul de pregătire: Electric
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
 de la Fizică:
- înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionarii şi
utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi şi în activităţile industriale
specifice calificării
▪ principii şi legi în mecanica clasică (mişcare şi repaus, principiul I, principiul al II-lea,
principiul al III-lea, legea lui Hooke, tensiunea în fir, legile frecării la alunecare, legea
atracţiei universale);
▪ teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică (lucrul mecanic, puterea, teorema
variaţiei energiei cinetice a punctului material, energia potenţială, gravitaţională şi
elastică, legea conservării energiei mecanice, teorema variaţiei impulsului, legea
conservării impulsului;
▪ elemente de statică (echilibrul de translaţie, echilibrul de rotaţie)
▪ elemente de termodinamică (transformărilor termodinamice, principiile termodinamicii,
motoare termice, transformările stării de agregare)
▪ producerea şi utilizarea curentului continuu (curentul electric, elemente de circuit,
parametrii circuitelor de curent continuu şi relaţii de legătură, puterea şi energia electrică,
efectele curentului electric)
▪ producerea şi utilizarea curentului alternativ (elemente de circuit, puteri şi energii în
circuitele de curent alternativ, noţiuni generale despre maşini şi aparate electrice):
▪ optică geometrică (reflexia si refracţia, instrumente optice);
▪ oscilaţii şi unde electromagnetice;
▪ efectul fotoelectric;
▪ efectul Laser;
▪ semiconductoare şi aplicaţiile în electronică (dioda semiconductoare, redresarea
curentului alternativ, tranzistoare, circuite integrate);
▪ fizică nucleară (particulele elementare, proprietăţi generale ale nucleului, fisiunea şi
fuziunea nucleară, reactorul nuclear).
 de la Chimie:
- investigarea comportării unor substanţe chimice
▪ proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor organice şi anorganice (nemetale, metale şi
aliaje, lubrifianţi, combustibili, soluţii de curăţare şi degresare, lacuri şi vopsele)
- evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi
asupra mediului
 de la Biologie:
- evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii activităţilor umane asupra mediului şi asupra sa:
▪ elemente de ecologie şi protecţia mediului
▪ elemente de igiena munci / personală şi prim ajutor
 de la Geografie:
- raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul
înconjurător ca întreg şi sistemele sale componente:
▪ populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane;
▪ sistemul economic şi sistemul geopolitic;
 de la Educaţie antreprenorială / Economie / Economie aplicată:
- utilizarea corectă a unor concepte specifice economiei de piaţă: proprietatea şi libera
iniţiativă, oferta, activitate economică, factorii de producţie, costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică, consumator, producător / întreprinzător, mecanisme concurenţiale,
forme ale pieţei etc.)
- identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul în domeniul economic;

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto
- utilizarea unor instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice diferitelor pieţe;
- identificarea oportunităţilor pieţei;
- evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri;
- utilizarea adecvată şi eficientă a resurselor, în funcţie de caracteristicele mediului
economico-social;
- evaluarea posibilităţilor de derulare a unei afaceri proprii şi profitabile, luând în considerare
interesele comunităţii (condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale, înfiinţarea si
gestionarea unei firme, constituirea resurselor financiare, asigurarea resurselor materiale şi
umane necesare firmei, promovarea produsului, protecţia consumatorului)
 de la Tehnologii:
- utilizarea calculatorului (editoare de texte, calcul tabelar, baze de date, medii şi limbaje de
programare utilizate în automatizarea proceselor tehnice specifice domeniului, Internet)
- proprietăţi fizico-chimice, mecanice, electrice, tehnologice ale materialelor / substanţelor
- citirea şi interpretarea desenelor tehnice
- noţiuni de bază despre componentele / circuitele electrice şi electronice, despre produsele
electrotehnice şi despre instalaţiile electrice
- noţiuni de bază despre sistemele de transmitere şi transformare a mişcării
- măsurarea mărimilor tehnice (electrice şi neelectrice)

GLOSAR DE TERMENI
URÎ Unitate de rezultate ale învăţării
ÎPT Învăţământ profesional şi tehnic
SSM Sănătatea şi securitatea muncii
PSI Prevenirea şi stingerea incendiilor
SDV Scule, dispozitive şi verificatoare

Domeniul de pregătire: Electric


Nivel: 3
Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto