Sunteți pe pagina 1din 10

26/03/2020

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I


CONTABILITATE MANAGERIALĂ

În funcție de litera cu care începe numele de familie și inițiala


C tatălui, fiecare stagiar se va încadra în unul din următoarele
E CONTABILITATE MANAGERIALĂ cazuri:
C
C Suport de curs (2) INIȚIALA TATALUI
A CAZURI
A-G H-R S-Z
R
Anul I A–G 1 2 3
2
0 Semestrul I PRIMA LITERĂ A NUMELUI DE FAMILIE H–R 4 5 6
2
S–Z 7 8 9
0

Cazul se va menționa în mod explicit la începutul caietului de


practică!

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I
CONTABILITATE MANAGERIALĂ CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Aspecte urmărite:
• Se vor lua în considerare informațiile specifice unei societăți
cu profil de producție;
Aspecte urmărite:
• Societatea luată în considerare va fi reorganizată astfel:
pentru cazurile 3, 5 și 9: două secții de producție, două • În cadrul societății sunt realizate:
secții auxiliare, un departament administrativ și unul de pentru cazurile 2, 4 și 8: două tipuri de produse finite;
desfacere (agenți vânzari); pentru cazurile 3, 5 și 9: trei tipuri de produse finite;
pentru cazurile 2, 4 și 8: trei secții de producție, un pentru cazurile 1, 6 și 7: patru tipuri de produse finite.
departament de întreținere și reparații a utilajelor și un
departament de administrație - marketing;
pentru cazurile 1, 6 și 7: o secție de productie, un
departament de administrație, un departament de
desfacere și doua sectii auxiliare.

3 4

1
26/03/2020

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I
CONTABILITATE MANAGERIALĂ CONTABILITATE MANAGERIALĂ

ELEMENTE PRIVIND CONȚINUTUL CAIETULUI: ❑ Având în vedere aspectele organizatorice precizate anterior:
1. Se vor include documentele specifice tranzacţiilor derulate • Realizați o prezentare a ciclului de producție în scopul
de societate în scopul organizării şi finalizării procesului de identificării echipamentelor necesare pentru a începe un
producţie; proces de producție, în cadrul căreia să fie inclusă și
modalitatea în care materia prima este transformata în
2. Se va realiza o organigramă a societății din care să reiasă produs finit;
structura organizatorică a acesteia, în concordanță cu
• Efectuați o estimare a costului de producție (costul
cazul abordat de fiecare stagiar;
standard) ;
3. Se va atașa în mod obligatoriu o balanță de verificare • Prezentați norma de consum (reţetarul) pentru fiecare
pentru perioada pentru care se determină costurile (1 produs;
lună); • Pornind de la informațiile specifice contabilității financiare și
4. Se vor include calculele specifice. de la organizarea specifică pentru cazul în care vă încadrați,
reorganizați cheltuielile în vederea determinării costurilor.

5 6

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I
CONTABILITATE MANAGERIALĂ CONTABILITATE MANAGERIALĂ

❑ Întocmiți fișele de cost pentru cele 2, 3 respectiv 4 produse, alocând • Rezultatele repartizării primare vor fi centralizate într-un
centrelor de producție cheltuielile aferente, și determinați costul de tabel ce va totaliza cheltuielile dupa repartizarea primară, pe
producție și costul complet, având în vedere următoarele aspecte:
fiecare secție de producție, secție auxiliară, departament
• Se vor selecta cheltuielile încorporabile; administrativ și de desfacere;
• Se va proceda la repartizarea primară a cheltuielilor pe fiecare
secție/departament, identificându-se bazele de repartizare raționale. • Se va proceda ulterior la repartizarea secundară, respectiv
repartizarea cheltuielilor secției / secțiilor auxiliare asupra
Exemple:
celelalte departamente, identificându-se de asemenea baza
cheltuiala cu chiria va fi repartizată fiecarui departament, în funcție
de suprafața utilizată; de repartizare rațională;
cheltuiala cu amortizarea se va repartiza în funcție de utilizarea • Rezultatele repartizarii secundare vor fi prezentate într-un
echipamentelor (amortizarea unui malaxor se va repartiza secției de tabel, în care se va determina totalul cheltuielilor indirecte
frământare) etc. după repartizarea secundară;

7 8

2
26/03/2020

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I
CONTABILITATE MANAGERIALĂ CONTABILITATE MANAGERIALĂ

• Totalul cheltuielilor indirecte din secțiile de productie va fi • Rezultatele vor fi înscrise în fișa costului și se va
repartizat asupra produselor, utilizând: detemina costul de producție.
a. metoda tradițională, care va fi aplicată utilizând ca bază
de repartizare: • Ulterior, se vor repartiza cheltuielile de desfacere şi
 valoarea costului primar – pentru cazurile 2, 4, 7 și 9; cele administrative și se va determina costul
valoarea salariilor directe – pentru cazurile 1, 3, 5, 6 și complet.
8; • Produsele astfel obtinute sunt predate gestionarului
b. metoda ABC, care va fi aplicată luând în considerare un pe baza raportului de producţie și a bonului de
număr de: transfer, întocmindu-se și fișa de magazie.
4 activități cu 2 centre de regrupare – pentru cazurile
2, 3, 6 și 7;
6 activități cu 3 centre de regrupare – pentru cazurile
1, 4, 5 ,8 și 9.
9 10

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I MODUL I
CONTABILITATE MANAGERIALĂ CONTABILITATE MANAGERIALĂ

❑ Înregistrați vânzarea tuturor produselor finite către 2, 3 CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU PROMOVABILITATE:
respectiv 4 clienți diferiți, produsele având marje de profit ❑ În cazul în care stagiarul NU va respecta cerințele specifice
de: cazului său, rezultat din combinația primei literea cu care
• 10% - (pentru cazurile 1, 8 și 9); începe numele de familie, respectiv inițiala tatălui, caietul de
• 15% - (pentru cazurile 2, 3 și 4); practică NU va fi luat în considerare!
• 20% - (pentru cazurile 5, 6, și 7). ❑ Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caiet de
❑ Determinați rezultatul analitic și rezultatul global; practica. In acest sens, trebuie sa cunoască în detaliu continutul
caietului și să facă o prezentare coerentă a modului în care a
❑Înregistrati în contabilitatea financiara si contabilitatea răspuns cerințelor.
managerială (clasa 9) toate tranzacțiile implicate de ❑ Caietul de practică va fi prezentat în dosar de plastic cu o
derularea procesului de productie si intocmiti documentare riguroasă a rezolvărilor.
documentele aferente.
❑ Se va urmări pe cât posibil printarea față-verso.
❑ Prezentați o particularitate privind determinarea costului
de “producție” în alt sector de activitate decât cel la care ❑ Nu sunt acceptate părțile incluse în caiet care nu pot fi
ați realizat studiul de caz. Argumentați răspunsul ales. prezentate corespunzator de stagiar (de exemplu, cazurile de
preluare a informațiilor din alte surse de tip “copy-paste”).

11 12

3
26/03/2020

Metodologia de calcul a costurilor

Etapa 1:
Selectarea cheltuielilor încorporabile
Etapa 2:
Repartizarea primară a cheltuielilor încorporabile din CF
Etapa 3:
Repartizarea secundară a cheltuielilor din secțiile auxiliare
Etapa 4:
5. Determinarea costurilor și a Absorbţia cheltuielilor indirecte de producţie
Etapa 5:
rezultatelor. Calculul costului de producţie efectiv
Etapa 6:
Utilizarea sistemului de conturi Calculul costului perioadei
Etapa 7:
Absorbţia cheltuielilor generale de administraţie şi a celor de
desfacere/distribuție
Etapa 8:
Calculul costului complet

13 14
13 Stagiu CECCAR 2019 14

Etapa 1: Selectarea cheltuielilor încorporabile, implică: Etapa 2: Repartizarea primară a cheltuielilor din CF, implică:

o Eliminarea cheltuielilor • Efectuarea de calcule necesare


neîncorporabile; separării anumitor cheltuieli pe
o Aplicarea algoritmului imputării centre principale sau auxiliare (spre
raționale (eliminarea costului
exemplu, repartizarea cheltuielilor
subactivității aferent costurilor
fixe); cu chiriile se poate face în funcție
de destinația suprafeței închidriate:
spațiu productiv, secții auxiliare,
birou manager, etc.)
15 16
Stagiu CECCAR 2019 15 Stagiu CECCAR 2019 16

4
26/03/2020

Etapa 3: Repartizarea secundară a cheltuielilor din secțiile auxiliare Etapa 4: Absorbţia (repartizarea) cheltuielilor indirecte de producţie
(dacă este cazul) implică una din următoarele metode: implică:

• Metoda directă: nu iau în consideraţie prestaţiile reciproce; • Aplicarea procedeului suplimentării:


• Metoda în cascadă sau în trepte: o Alegerea bazelor de absorbţie în vederea
o se începe repartizarea cu primul centru auxiliar, după care absorbției (repartizării) cheltuielilor indirecte
acesta se elimină din calcul (valoarea cheltuielilor devine
zero); de producție;
o se trece la repartizarea cheltuielilor din al doilea centru o Determinarea coeficientului de repartizare (K)
auxiliar, apoi se elimină, ş.a.m.d.; sau a ratei de absorbție a cheltuielilor
• Metoda alocării continue (iterativă): în acest caz se fac alocări indirecte (RAI));
încrucișate între secțiile auxiliare până în momentul în care o Determinarea cotei de cheltuieli indirecte ce
valoarea cheltuielilor din cele două centre devine zero;
• Metoda algebrică: implică formarea unui sistem de ecuații, bazat revine fiecărui produs.
pe modalitatea în care au loc prestațiile reciproce (procentul din • Aplicarea procedeului indicilor de echivalență (a se
serviciile oferite de un centru auxiliare care este primit de un alt vedea capitolul 4):
centru auxiliar).
17 18
Stagiu CECCAR 2019 17 Stagiu CECCAR 2019 18

Etapa 5: Calculul costului de producţie efectiv implică


aplicarea formulei de calcul a costului de producție:

• Producție în curs de execuție la începutul perioadei (PCE


0)+ Etapa 6: Determinarea costului perioadei
• Cheltuieli directe + • Cheltuieli generale de administrație +
• Cota (%) cheltuieli indirecte de producție- • Cheltuieli de desfacere (distribuție)
• Producție în curs de execuție la sfârșitul perioadei (PCE 1)

19 20
Stagiu CECCAR 2019 19 Stagiu CECCAR 2019 20

5
26/03/2020

Etapa 7: Absorbţia (repartizarea) cheltuielilor


generale de administraţie şi a celor de desfacere: Etapa 8: Determinarea costului complet
•Se aplică în cazul în care se dorește determinarea • Costul bunurilor vândute +
costului complet (Etapa 8) în vederea luării de • Cotă cheltuieli generale de administrație
decizii diverse; repartizate +
•Implică parcurgerea mecanismului de repartizare • Cotă cheltuieli de distribuție
a cheltuielilor prezentat în (Etapa 4).

21 22
Stagiu CECCAR 2019 21 Stagiu CECCAR 2019 22

Sistemul de conturi Particularități privind sistemul de conturi

Grupa 90 Decontări interne • Înregistrările contabile urmează etapele de determinare a costului de producție;
901 Decontări interne privind cheltuielile • Costul standard > Costul efectiv = Diferenţe de cost favorabile
902 Decontări interne privind producţia obţinută • Costul standard < Costul efectiv = Diferenţe de cost nefavorabile
903 Decontări interne privind diferenţele de preţ
Grupa 92 Conturi de calculaţie
921 Cheltuielile activităţii de bază
922 Cheltuielile activităţii auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producţie
924 Cheltuieli generale de administraţie
925 Cheltuieli de desfacere
Grupa 93 Costul producţiei
931 Costul producţiei obţinute
933 Costul producţiei în curs de execuţie

23 24
Stagiu CECCAR 2019 23 Stagiu CECCAR 2019 24

6
26/03/2020

Tipuri de înregistrări contabile Tipuri de înregistrări contabile

I. La începutul perioadei: I. La începutul perioadei:


Recunoaşterea produselor finite la cost prestabilit (standard): Înregistrarea producției în curs de execuție existente la începutul
lunii:

931 Costul = 902 Decontări interne 921 Cheltuielile = 901 Decontări interne privind
producţiei privind producţia activității de bază cheltuielile
obţinute obţinută

25 26
Stagiu CECCAR 2019 25 Stagiu CECCAR 2019 26

Tipuri de înregistrări contabile Tipuri de înregistrări contabile

II. În cursul perioadei: III. La sfârșitul perioadei:


Colectarea (înregistrarea, preluarea) cheltuielilor în contabilitatea
managerială: Includerea cheltuielilor indirecte absorbite raţional (excluzând costul
subactivităţii) în costul produsului:

% = 901 Decontări
921 Cheltuielile activităţii de bază interne privind
922 Cheltuielile activităţii auxiliare cheltuielile
921 Cheltuielile = 923 Cheltuieli indirecte de
923 Cheltuieli indirecte de producţie activităţii de bază producţie
924 Cheltuieli generale de administraţie
925 Cheltuieli de desfacere

27 28
Stagiu CECCAR 2019 27 Stagiu CECCAR 2019 28

7
26/03/2020

Tipuri de înregistrări contabile Tipuri de înregistrări contabile

III. La sfârșitul perioadei: III. La sfârșitul perioadei:


Recunoaşterea producţiei în curs de execuţie obţinute la sfârşitul Recunoaşterea produselor finite la cost efectiv:
perioadei la cost efectiv:

902 Decontări interne = 921 Cheltuielile activităţii


privind producția de bază
933 Costul producției = 921 Cheltuielile activităţii
obținută
în curs de execuție de bază

29 30
Stagiu CECCAR 2019 29 Stagiu CECCAR 2019 30

Tipuri de înregistrări contabile Tipuri de înregistrări contabile

III. La sfârșitul perioadei: III. La sfârșitul perioadei:


Stabilirea şi înregistrarea diferenţelor între costul standard şi cel efectiv: Închiderea conturilor de diferențe de cost (preț):

903 Decontări interne = 902 Decontări interne 931 Costul producției = 903 Decontări interne
privind diferențele de privind producția obținută obținute privind diferențele de preț
preț

31 32
Stagiu CECCAR 2019 31 Stagiu CECCAR 2019 32

8
26/03/2020

Tipuri de înregistrări contabile Tipuri de înregistrări contabile

III. La sfârșitul perioadei: III. La sfârșitul perioadei:


Închiderea conturilor de cheltuieli neincluse în costul de producţie:  Închiderea producţiei în curs de execuţie:

902 Decontări interne = % 901 Decontări interne = 933 Costul producției în


privind producția 923 Cheltuieli indirecte de privind cheltuielile curs de execuție
obținută producţie
924 Cheltuieli generale de
administraţie
925 Cheltuieli de desfacere
33 34
Stagiu CECCAR 2019 33 Stagiu CECCAR 2019 34

Tipuri de înregistrări contabile

III. La sfârșitul perioadei:


Închiderea produselor finite (la cost prestabilit), a diferenţelor de cost şi a
cheltuielilor neincluse în costul de producţie:
7. Introducere în
rețeaua de bugete
901 Decontări = %
interne privind 931 Costul producției obținute
a unei întreprinderi
cheltuielile 903 Decontări interne privind
diferențele de preț
902 Decontări interne privind
producția obținută
35 36
Stagiu CECCAR 2019 35 StagiuStagiu
CECCAR
CECCAR 2019 2019 36

9
26/03/2020

Rețeaua bugetelor operaționale


Rețeaua bugetelor operaționale
(continuare)

Bugetul vânzărilor Bugetul cheltuielilor indirecte de producție

Bugetul cumpărărilor de mărfuri Bugetul cheltuielilor generale de administrație


(pentru o întreprindere ce are ca obiect de activitate comerțul)

Bugetul producției Bugetul cheltuielilor de distribuție (desfacere)


(pentru o întreprindere ce are ca obiect de activitate producția)

Bugetul consumului de materii prime

Bugetul achizițiilor de materii prime

Bugetul manoperei (salariilor directe)

37 38
StagiuStagiu
CECCAR
CECCAR 2019 2019 37 StagiuStagiu
CECCAR
CECCAR 2019 2019 38

C
E
C
Mult spor! C
A
R

2
0
2
0

39

10