Sunteți pe pagina 1din 5
»Si un test de inteligenti” aidona Kutesin, nome PARTE Git ow alone in erdine, fecre problem gi rkpundefi not dlusviirispunel contrat caret. Nu per} peea ble timp eu ez ‘area une problem ssf ee ox in ila zai elt al mo ‘Ponce. Dtata probes eas de 40 minute, 1. Care dint ela § animale face nots discordant cu esate? urs spo [J ved cline C]tgra CD 2. Aranjd Utero RABEL fatro anuwits ontne, efi obfine un ‘avin care emai © fark Co mare C] um jude} Cun oray CY wn animal 5) 8. Alogot dintre coo sini figurine ‘rivets loge in problems pr co ita, pe ane cre por © sexe ems CT] xe ce] ete pert 2 wlLje6 olpote 4 Garo din tri dp cine cuviate are 0 semriticaie dei compares ‘Sica elec? cestot C) park mir) prank Cosi) ea 5 Aloget date cela cna igri notate eu tere, pe acsca care s0 po: tniveyte logic tn problems’ propust:, neste pertruf(] ccea ce £7] este pentru 2 AQ BA OA OTL} . (6, Rada are 42 an, do te of mult det fae su, CA ani va. aren Ragu cind va 8 muni de ook or mat tn vise dt le mu BO 6O 8D MO AG lest usta, polit pent reaiaren_ rationed ‘RM EE ESTE AENTRUSORK, cS NEPOTUL PENTRU roams C) tats C) mstogs C1 unchi C1 nepoats C) Cate late esa gr se aeumlmaiptin on ela 42 A Z Vv N E 9 Care dine esle_cinet covints completans logic satinamental: TAPTELE ESTE PENTRU PAHAR, CREA CE SCRISUARUA ESTE PENTRU, timbew CJ stilou (ple C) destinatar ports 40, Care diate cele cine fguri nu te Inendined a grup? (a) 2503 (b) 3252 (e) 2905 (a) 2225 (9) 5208, 42, Daca ciive .SMAUG* dot ttodatd cogi Aw? Py cy aie sae 18 Leontine ald ads, Asian le a ge dct. Lea Hoon pa det ne fae coat (alana neu net Tat 1S) Adron tmnt (Ada cl deta cf ade (0) Dn dtl bem pte ai Sac Ayo Ra mn tha 19, care neil de a joo patie ema atin coc wa fk CL may [pelt C} potmonce pire 20. Cae dine cde de tsi js completa lage mfousaat [RAARMAR a11019™~ RARAARAT:? Co fss.t este HHHSH )aoHaIa torte 0 21, Aranjid intro anunité onde torte ,ALIMON deur veove (J. fata Q) orag CD Movin animal C3 22, Caro figurs din seria de mai jos so potriveyte cel mai patia eu co Toate? eva objine wes ®8© OMAGH EI 12, Rely rafionamentul aleglad cuviatal ptsvt GLONTUL ESTE PENTRU PUSCA CA SEPIATRA PENTRU... (a) paste b) pete (etn (8) agin () eon 24. Dacd ative .BIFUR* slat BOEUR® i Gecare -GLOLN* este totodati HOFUR", tune! iva sBIFUT™ vor i ,GLOIN sdeviest fas CL, portal adevirat 25, Care intr cele 5 Sigurt tw drorobogte iu fase part din grap? “ He €6 dada 2. Care intr litre din girl de major au a6 potsvegte logic ow fella? ain meee azpiatreiieept po To Jo Mo so ‘21. Alegt figura. care compltens in mod logic rionamental A se repre of] oo si [p> vo ? w & Jer polpoe jaf 28 Creta unsi artioo «fost rodus ou 20%, Dua redacerea de. pret, fo cpa ele Borat pel pagal oa fg i contd isl 15% a o seo wo KO ut 29, Care dintse mnetalele notate mai jos este do ‘aieate? copra CD fier Q) Brose CQ) staniw (pmb Ch 20, Aloet!Smagines posivits ponte complatrca rfionamentab 22 se roporteazt ta Mca 3 BE ta 2 AW & (@ SH Coco (0 88 (E) &% ‘A, Care din cele cinciouvinte se aseamint esl mai putin on ode patre? acon) coajet vant pine tava 2, Anon a primitendoa o pungh ex borbosns, Dupi eo a inca una f2'dat umitate dn co'a rims stor cla. Aocaata aaa minat © Bomboanag rest empiri in mod eal cu vel ei Au mai rma BS hombaane, Cte bomboane a avut Anca iil Ia ponge? 10 20 30 %o oO 38, Cao dnt clo inci cuvint are o sna fete de cla? fe fle Gore C) ovke over non potevt? ‘a nk categorie dest ‘ei CD sapte opt O cinssprezce )izeei 85. Alegoti figura carespanzitoaro pertra rexolvarearajionameatl se roportennd ta Sp oa Sif] lo ? WE @w) OF Ol OF 6. O slats conmisk tne rei mesjo cindate, Onmenit de shiny eau ‘studiat i au descifrat urmitoarele: SELROS ALDARION ELENDIL— mean ’ HEABLori8 PERIGULOASK DE RACHETES SEDAIN MRATUR BLROS® = tampa ‘Os PERICULOS PE NAVA COSMICA* :ALDARION GIMILZOR GONDOR™ tnmamnt SEXPLOZIE FATALA DE GA" a Cave os semniiaja cuvintulsi JELENDIL: pevculoe C) explosie ()Trasbetd C3; gar C1 nimi C) 57. Care inte obieccledesenate face nati iacordant& cn erelalte? wy BWW Ce 01%] DIYS BP en ESTE PENTRU. fost CQ degetot piciorat Epicor get talpa picoralut Ch 38. Care diate figuri mus potivegte logis ta asia de rai jon? wAoAoAc Moa 10, tan «pin mga Tal» i 7 mae Sobran ae ara Sm yas rie chit Big) Shag tego Mo 44, Care diate figure de msi jos aw doomboqte'intnsin anome fl de ‘elllte? a : w Ae) Rego 4, Azerind tnte-o anumitéondingHersle NYOLEC, vfi obfine nae ean fark) luvin Coreg inl Q 48. Caro dinteefigui completeast in mod lagi» raionamental: (Phan Jona mrQo GQ“ ofoQaug 44, Deck fveare AVANGY, ete totodats. gi TWERP* gi nici un 'WEAD" nu" ette ,GOLLIOM, atuncl niet un .GOLLION a Foate 1 ARG" " adevirat fs C1 pasfial adevirat 45, Care dintse animalelo de moni jon face partn din ats catagori? cl cangur mbt cer migar 48. Caro inte Sigurt mu so potegte In seria de sai jos? wbdeokdokdo be Fs 7, Rexsvatirationamentl seeind extol pti: DEGHIUL PENTRU MINA ESTE CREA CE FRUNZA ESTE, PENTRU. pom creangi GQ toare C) seoarteplmintuai 48, Un vinsitor gi tsimite ajutorol a mages 2 adued 9. pepeni Area pour sf adats dendat mama dos Pepe: Dit oi tue "rats le magne sjutorel ck tstaeporte 8 pepeal? patra CL patra at jumitate cine cnet i jumatate O eo 49, Care dite figusile din erin de ei joe av deosebette de celle? creas wicats (A EPMC) AOE 30, Care dintve cnvintn completeyedrationamental PICONUL PENTRU CENUNCHT ESTE CEEA cr, ENTRU. dept Oot O MINA ESTE otebeal wale beat 1A, Care dine cele 6 figurine potrvegte In era de mai jos? A@eOoG@r@e uy 2 ss oh 20, Serban ete Sn aclai timp prints csi mai bunk 19 evi in cand Sprints ol rai abi fi" elt a clave Ct eevt are caan eo #0 8o wo wo Neroleatrtiooamentl APA ESTE PENTRU GHEATA LA FELGA LAPTELE vaio’ CL cag C1 coronee ea pests Care dint cif ma face parte din sre? 142253 10243-26290—68 4) rece irisprozece patrzee opt G Cae intr sls cine pou alimentare nu apaetine grap? ponct fet collet cant tite Fiecre .FLEEP* este, totodat si -SLOOP™ si fiecare SLOOPY eS LOOP, ature Brean «FEED teebut 28 fie #“LOOPE* svlevarst Cl tale C)parfial adeveat G) outost gi nowt {ore incl 5 isi compete gs raion? ©) = reveetenzs to MBH coi Qo? we) @ KH o[o]o@)e[e Care intro cee 5 ctlogi se aseamand cel mai ia ow ellis? seu Dar) beetar metry pitest Qyant Ch Caro nro igri rez rtionameatal [7] s° roportecza of Has /\ a 2 FhoA\o/\e w Asic ©, Capul una pute ae 9 om lunge. Coada este exp cu cap plas 172 din tungimen corputa. Tunginencorpta este ejalt'cusna ‘gimitenputa im cout. Cave ate angen pepe Yen emg emg emg Beng Scum, dupit co afi yanat probleme ichse tn tet, wrmeand foreciarea prin eonfrantarea risputworion date de dvs ete Crees {ae po eave" punem in depo Raspunsrie crete 4. yarpes 2, rabies 3. Ds 4 caats 6 By 6.10; 7, nepot A re oluprafatIncisi; . pie 10. BSL: Gs 12, fates EDS ‘Me aeoperig 43 try 40, embei 17: Br 18D $0, portmonouy 20: 1D; 21 orm (Milano); 22. B ipeste tna, drenpta); 21 pragies 26 fas 2.1 26. 1°14, dud ered apol Dy da iter lps @ spasm); 22. D; 28 "25942 20 bron 3 Es 3 pies S33 fins 4 opts 5. Bs 98 each 3, Ds 38 yt" 30, B40. fe: 41 Ds Giants (Ceylon) ia. 44. adore, 1 canary 46. B frinnas 48, 95 49. HE 50. col; SL. De 52.37, Sh tage Oh feats" Bb, adovirat; 83. By 58 yandy B0. C3 60, Re Pesul urmitor const, in totaizaresrigpnnsurilorcorecte, dupa care se paren Yabell 1, eaborind pe colonnn visit care ve ‘hal lun panel pte a relat et Raps feet puncta) a coleana Cll. eta valeur cotati 8 sot a hema Sal 1 46 eee eee ups co om stabilit Cul raporti Ia etalonul de mai joo 1 stabi semntinia coined incligena Pind la 80) CL. forte mi 1-100 CL ma $0110. G1. pesto medio A420 CI fale HIA190 CI. foarte mare AB capaci deoseite Un exempla: ua elev do {5 ania ealiat 89 ponte a ( minute, AcestaIneoannd un eoaficet do inaigeota de 118, aed vn poteaiat ‘ait (valnren ete cuprines ote Hit 3 120 Recomandém ulllzatoror aceati test de intigené mulls pre- ‘eautie tn Interpretarea datelor, asta. a0 teloare Soar omar {Un xamen tos a inteligenti a0 ra tone ncodata Ia 0 nngues rob pabologicg, apc ete meena tnarvengin una paolo. ra

S-ar putea să vă placă și