Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Tg.

Neamț
Modul II: Instrumente de laborator și tehnici de măsurare
Unitatea de învățare: Măsurarea mărimilor fizice
Titlul lecției: Determinarea densității relative a lichidelor prin metoda densimetrică
Tipul lecției: Lecție de formare a priceperilor și deprinderilor practice prin activități experimentale
Profesor: ing. Șerban Adriana
Clasa a

PROIECT DIDACTIC
SCOPUL LECȚIEI:
1. Îmbinarea deprinderilor teoretice cu cele practice prin rezolvarea unor probleme și prin determinarea densității relative a lichidelor
2. Formarea deprinderilor de a manipula corect aparatura de laborator și de a completa fișele de consemnare a observațiilor
COMPETENȚE SPECIFICE:
- Identificarea aparaturii necesare
- Executarea măsurării în condiții de securitatea muncii
- Prezentarea rezultatelor măsurărilor și precizarea erorilor
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Cognitive
OC1: să definească densitatea corpurilor;
OC2: să precizeze unitatea de măsură și instrumentul pentru măsurarea densității;
OC3: să recunoască formula de calcul a densității;
OC4: formarea deprinderilor de a aplica cunoștințele dobândite în rezolvări de probleme.
b) Procedurale
OP1: să determine experimental densitatea unor corpuri;
OP2: să aplice cunoștințele însușite în rezolvarea unor probleme practice
c) Atitudinale
OA1: să se implice în activitatea concretă de lucru;
OA2: să-și organizeze timpul;
OA3: să relaționeze cu colegii și profesorul pentru rezolvarea eficientă a sarcinii de lucru.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE: experimental conversația euristică, explicația, demonstrația, problematizarea și învățarea prin descoperire, activitatea
individuală și de grup, experimentul pe grupe.
 MIJLOACE: fișe de documentare, fișe de lucru, densimetre, pahare Berzelius, termometre, cilindri gradați;
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI:

Activitatea de învățare Resurse


Forme de
Nr. Metode de Mijloace
Etapa organizare a Evaluare
crt. Profesor Elevi învățare de Timp
învățării
învățare
1 Organizarea - Salutul - Se pregătesc Activitate Conversația Condițiile 2 min
clasei și - Notează absențele pentru lecție frontală ambientale
captarea în catalog din
atenției - Anunță titlul lecției laborator
și obiectivele
urmărite
2 Verificarea Verifică nivelul - răspund la Activitate Conversația Tabla 10 min Observarea
cunoștințelor cunoștințelor întrebările puse de frontală și euristică cretă curentă
anterioare referitoare profesor individuală Problematizarea sistematică
la densitate adresând Algoritmizarea
clasei, următoarele
întrebări:
- Care este definiția
densității?
- Care este relația de
calcul a ei?
Precizați U.M. în S.I.
precum și unitățile de
măsură derivate.
3 Formarea - împarte elevii pe - se așează pe grupe Activitate pe Explicația Tabla 30 min Observarea
priceperilor grupe și distribuie la mesele de lucru; grupe Dialogul Creta curentă
și fișele de lucru; - primesc fișele de Experimentul Sticlăria și sistematică
deprinderilor - efectuează lucru; Rezolvarea de aparatura Fișe de
practice instructajul PM - ascultă probleme de documentare
specific lucrării; explicațiile prof. și Problematizarea laborator Fișe de lucru
- face precizările citesc fișa de lucru; Fișe de
necesare referitoare - completează fișele lucru
la: de lucru; Materiale
Reactivi și sticlărie - efectuează de analizat
necesare lucrarea ;
Modul de lucru - pe tot parcursul
Rolul fiecărui elev în lucrării respectă
cadrul grupei normele de PM;
- explică sarcinile pe - la finalul orei
care le-au de realizat strâng materialele
elevii; și fac curățenie pe
Supraveghează modul mese.
în care elevii
realizează lucrările;
- corectează
eventualele greșeli și
ajută elevii acolo
unde este cazul;
- verifică modul în
care elevii au
completat fișele;
- strânge fișele de
lucru pentru a le
corecta
4. Realizarea - solicită elevilor să - sunt atenți și Activitate Dialog Tablă 5 min Examinare
feef-back- explice care sunt răspund la frontală Observarea Cretă orală
ului sursele de erori și ce întrebările prof. dirijată
influență au acestea
asupra rezultatelor
practice
5 Încheierea - face observații pe - sunt atenți la Activitate Conversația Caiet 3 min Observarea
activității de baza modului de lucru aprecierea prof. frontală curentă
evaluare a grupelor; - notează tema sistematică
- acordă note, le pentru acasă
motivează
- propune teme pentru
acasa
Modul II: Instrumente de laborator și tehnici de măsurare
Unitatea de învățare: Măsurarea mărimilor fizice
Titlul lecției: Determinarea densității relative a lichidelor prin metoda densimetrică
Tipul lecției: Lecție de formare a priceperilor și deprinderilor practice prin activități
experimentale
Profesor: ing. Șerban Adriana
Clasa a

FIȘĂ DE DOCUMENTARE
Determinarea densitățiii

m
Densitatea unui corp este definită ca raportul dintre masa sa și volumul său: ρ=
V
Sub formă adimensională se utilizează noțiunea de densitate relativă ρr , exprimată prin
ρ
relația ρr = , în care ρeste densitatea corpului, iar ρ0 este densitatea unui corp de referință
ρ0
aflat într-o stare dată