Sunteți pe pagina 1din 19

CONVENŢIA EUROPEANĂ

A DREPTURILOR OMULUI

PREZENTARE GENERALĂ
Ce este CEDO?
• Tratat internaţional,
• O cartă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale,
• Mai multe instrumente conexe,
• Aplicabilitate directă în ordinea juridică internă,
• Superioritate faţă de alte legi (art. 4 Constituţie),
• Prevede un mecanism jurisdicţional european.
CEDO
ADOPTAREA

4 NOIEMBRIE 1950

PĂRŢILE

47 STATE-MEMBRE ALE CoE

MOLDOVA

12 SEPTEMBRIE 1997
STRUCTURA

PROTOCOALELE
CONVENŢIA- ADIŢIONALE (16,
MAMĂ (59 ART.) Prot. 15 și 16
neintrate în vigoare)
PROTOCOALELE ADIŢIONALE

PROCEDURĂ FOND
De modificare a textului De completare a textului
Convenţiei Convenţiei
Inserate deja în textul
Convenţiei Însoţesc textul Convenţiei
Nr. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16
Nr. 1, 4, 6, 7, 12, 13
Drepturile și libertățile
consacrate
• Dreptul la viață, art.2 • Dreptul la instruire art.2 P1
• Interzicerea torturii, art.3 • Dreptul la alegeri libere, art.3 P1
• Interzicerea sclaviei și a muncii forțate, art.4 • Interzicerea privării de libertate pentru datorii, art.1
P4
• Dreptul la libertate și la siguranță, art.5
• Libertatea de circulaţie, art.2 P4
• Dreptul la un proces echitabil, art.6
• Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni, art.3 P4
• Nicio pedeapsă fără lege, art.7
• Interzicerea expulzărilor colective de străini, art. 4P4
• Dreptul la respectarea vieții private și de familie,
art.8 • Garanţiile procedurale în cazul expulzărilor de străini,
art. 1 P7
• Libertatea de gândire, de conștiință și de religie,
art.9 • Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală,
art. 2 P7
• Libertatea de exprimare, art.10
• Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară, art.
• Libertatea de întrunire și de asociere, art.11 3 P7
• Dreptul la căsătorie, art.12 • Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori,
• Dreptul la un recurs efectiv, art.13 art. 4 P7

• Interzicerea discriminării, art.14 • Egalitatea între soţi, art. 5 P7

• Protecția proprietății, art.1 P1 • Interzicerea generală a discriminării, art. 1 P12


INTERPRETAREA
EVOLUTIVĂ
• CEDO este un “instrument viu, care trebuie
interpretat în lumina condițiilor actuale”. În virtutea
acestui principiu, poziția Curții, în ceea ce privește
domeniul de aplicare al unui anumit drept
convențional, poate evolua de-a lungul anilor sau
deceniilor; ca rezultat, o problemă specifică, până
acum lăsată în întregime la latitudinea statelor, poate
fi examinată ulterior de către Curte.
PRINCIPIILE APLICĂRII CEDO

SUBSIDIARITĂŢII

PROPORŢIONALITĂŢII

MARJEI DE APRECIERE A
STATELOR

AUTONOMIEI NOŢIUNILOR
SUBSIDIARITATEA
• Respectarea drepturilor consacrate în Convenţie se află în primul şi în primul rînd în
sarcina autorităţilor din statele contractante. Curtea poate şi trebuie să intervină numai
atunci cînd autorităţile naţionale nu reuşesc să îndeplinească această sarcină.
• Responsabilitatea primară pentru implementarea şi aplicarea drepturilor şi libertăţilor
garantate de Convenţie este pusă pe seama autorităţilor naţionale. Maşinăria recursului
la Curte este, aşadar, subsidiară sistemelor naţionale de protecţie a drepturilor omului
(cauza Scordino c. Italiei, decizia din 29/03/2006).
• În conformitate cu principiul subsidiarităţii, este cel mai bine ca faptele cauzelor să fie
investigate şi problemele să fie rezolvate în măsura în care este posibil, la nivel intern.
Este în interesul solicitantului, precum şi a eficacităţii sistemului Convenţiei, că
autorităţile naţionale, care sunt cel mai bine plasate pentru a face acest lucru, să
acţioneze pentru a îndrepta oricare presupusă încălcare a Convenţiei (cauza Varnava și
alții c. Turciei, decizia din 18/09/2009).
MARJA DE APRECIERE
• implică un arbitraj al intereselor aflate în conflict (opoziţia interesului
general al societăţii şi interesului particular al individului)
• o zonă legitimă de acţiune în cadrul căreia statele sunt libere de a
adopta decizii
• o libertate de judecare, de acţiune şi de organizare recunoscută
autorităţilor naţionale
• o variabilă, care se modifică în dependenţă de circumstanţele de
particularitate ale unei
• cu cât mai larg este consensul european în aplicarea unui anumit
standard, cu atât mai îngustă este marja de apreciere recunoscută
statelor – părţi la Convenţie
NOȚIUNI AUTONOME

• Jurisdicția unui stat, • Aducerea de îndată în fața unui


judecător,
• Victima încălcării,
• Judecător/magistrat,
• Viață,
• Tribunal independent și imparțial,
• Ancheta efectivă,
• Termen rezonabil,
• Lege,
• Acuzație în materie penală,
• Custodia statului,
• Drepturi și obligații cu caracter civil,
• Agent al statului,
• Viața privată, viața de familie,
• Tortură, tratament inuman, tratament
degradant, • Domiciliu,
• Standardul probațiunii dincolo de • Recurs efectiv,
orice dubiu rezonabil,
• Bunuri etc.
• Detenție,
• Reținere, arest,
PROPOŢIONALITATEA

• Corespunderea ingerinţei unei nevoi sociale imperioase,


• Just echilibru dintre interesul general şi cel particular
concurent,
• Proporţionalitatea ingerinţei scopului legitim urmărit,
• Prezentarea unor argumente relevante şi suficiente în
justificarea ingerinţei.
TRIPLUL TEST AL
INGERINȚEI
• Dacă este prevăzută de lege,

• Dacă urmărește un scop legitim,

• Dacă este necesară într-o societate democratică.

(Art. 8, 9, 10, 11, Art. 1 Protocol 1, Art. 2 Protocol 4 )


PREVĂZUTĂ DE LEGE
Termenul de lege presupune:
• Legi propriu-zise,
• Acte normative subordonate legii,
• Acte jurisdicționale (jurisprudență națională).

Caracterele legii pe terenul CEDO:


• Precizia textului,
• Previzibilitatea
• Accesibilitatea.
SCOPUL LEGITIM
• Protecția securității • Protecția reputației sau a
naționale, drepturilor altora,
• Protecția integrității • Împiedicarea divulgării
teritoriale, informațiilor confidențiale,
• Protecția siguranței publice, • Garantarea autorității și
imparțialității puterii
• Apărarea ordinii, judecătorești,
• Protecția sănătății, • Asigurarea bunăstării
• Protecția moralei, economice a ţării.
• Prevenirea infracțiunilor,
NECESARĂ ÎNTR-O
SOCIETATE DEMOCRATICĂ
• Implică o ingerinţă fondată pe o nevoie socială imperioasă,
proporţională scopului legitim urmărit, nefiind admisă în
jurisprudenţa Curţii o interpretare excesiv de îngustă sau de largă a
conceptului necesităţii.
• În stabilirea necesităţii ingerinţei, Înalta Curte statuează asupra
proporţionalităţii acesteia cu privire la situaţia reală, adică decide
dacă a existat o nevoie presantă de a restricţiona drepturile sau
libertăţile inerente reclamantului în modul efectuat de autorităţile
statale, pentru a satisface scopurile elucidate într-o societate
democratică.
• Statul pîrît urmează să prezinte argumente relevante şi suficiente
pentru a justifica ingerinţa constatată în dreptul garantat pretins
încălcat.
Moldova la CtEDO
I hotărâre – cauza Mitropolia Basarabiei și alții, 13.12.2001
În perioada 2001- 31.12.2016
• 339 hotărâri: 307 hotărâri de condamnare, 6 – de achitare,
3 – de reglementare amiabilă și radiere de pe rol, 23
hotărâri privind satisfacția echitabilă, aspecte incidente etc.
• 156 hotărâri – art. 6 (Dreptul la un proces echitabil)
• 132 hotărâri – art. 3 (Interdicția torturii)
• 106 hotărâri – art. 1 Protocol 1 (Protecția proprietății)
• 74 hotărâri – art. 5 (Dreptul la libertate și la siguranță)
Anul 2016
• 23 de hotărâri: 19 de condamnare, 2 de achitare, 2 alte
categorii
• 14 hotărâri – art. 3 (Interdicția torturii)
• 6 hotărâri – art. 6 (Dreptul la un proces echitabil)
• 4 hotărâri – art. 5 (Dreptul la libertate și la siguranță)
• 3 hotărâri – art. 13 (Dreptul la un recurs efectiv)
• 2 hotărâri – art. 1 Protocol 1 (Protecția proprietății)
• 1 hotărâre – art. 8 (Dreptul la respectarea vieții
private și de familie)
Vă mulțumesc
pentru atenție
Alexandra NICA, Șef Direcție instruire și cercetare,
Institutul Național al Justiției, formator al Programului
HELP al Consiliului Europei

Chișinău, 2017

S-ar putea să vă placă și