Sunteți pe pagina 1din 5

ADUMITROAE T.

EUGEN
ID-IASI an III CIG
31040701SL092322

1. Identificarea proiectului
1.1. Descrierea organizării întreprinderii

1.1.1 Obiect de activitate, relaţiile cu partenerii de afaceri


Unitatea pe care o vom analiza se numeşte SC PIONEER-RTOR SRL şi îşi are sediul în oraşul
Iaşi, str.Ignat nr.4. , obiectul de activitate al acesteia fiind importul şi distribuţia de materii prime şi
auxiliare utilizate în industria alimentară, cu precădere în industria de prelucrare a cărnii.Între aceste
materii prime regăsim izolate şi concentrate din soia,texturate proteice din soia, mixuri de antioxidanţi,
potenţiatori de gust,săruri de injectare,mixuri de condimente,usturoi şi ceapă deshidratate,membrane
artficiale necomestibile.
În perioada 1995-2005,în urma evaluării continue a rentabilităţii comercializării acestor produse, a
investiţiilor în achiziţia de utilaje şi asigurând condiţiile de specializare a personalului,firma s-a axat
pe importul, prelucrarea şi distribuţia de membrane artificiale necomestibile,devenind din anul 2006,
reprezentant al unuia din cei mai mari producători de membrane artficiale din lume, firma VISKASE
SAS FRANŢA.
(Deşi nu cred că este necesar, voi explica totuşi ce sunt aceste membrane :ceea ce cu toţii acasă înainte
de a consuma îndepărtăm de cele mai multe ori de pe suprafaţa preparatelor din carne-şi nu
numai-“pieliţa”,fie că ne referim la mezeluri sau la cremwurşti, brânză topită sau brânză de burduf.)
Analiza activităţii firmei s-a realizat pe următoarele aspecte de bază:
 Furnizorii. Deoarece societatea s-a specializat în prelucrarea şi comercializarea membranelor
artificiale necomestibile,principalul furnizor de membrane al societăţii PIONEER-RTOR SRL este
societatea VISKASE SAS din FRANŢA. Relaţia se derulează pe baza unui contract care se
reînnoieşte anual.Furnizorii de vopsele şi materiale specifice necesare activităţilor de imprimare şi
gofrare a membranelor sunt producători din Uniunea Europeană, relaţiile cu aceştia se desfăşoară
pe bază de comenzi, în funcţie de necesarul trimestrial al societăţii. Furnizorii de ambalaje din
carton necesare la ambalarea membranelor gofrate sunt producători locali, relaţiile cu aceştia
desfăşurându-se pe bază de comenzi.Tot în categoria furnizorilor se înscriu şi firmele specializate
în reciclarea şi neutralizarea deşeurilor de vopsele, diluanţi, solvenţi precum şi colectarea
deşeurilor de ambalaje,societăţi agreate de ministerul mediului. Relaţiile cu aceşti furnizori de
servicii se derulează pe bază de contracte încheiate la începutul fiecărui an.
 Clienţii. Societatea desfăşoară activităţi de promovare şi comercializare a membranelor la nivel
naţional, între clienţii firmei regăsim unităţi de procesare a cărnii şi industrializare a laptelui.
Datorită progreselor realizate în domeniul imprimării, între clienţii firmei se numără şi alte societăţi
care se ocupă cu importul şi comercializarea mebranelor artificiale.

1
ADUMITROAE T. EUGEN
ID-IASI an III CIG
31040701SL092322

 Bariere de intrare pe piaţă sunt reprezentate de ponderea producţiei de preparate în membrane


artificiale necomestibile, de nivelul preţurilor în comparaţie cu preţurile concurenţei, de gradul de
personalizare prin imprimare al membranelor. Pe parcursul celor peste 16 ani de activitate,
societatea PIONEER-RTOR a reuşit să demonstreze seriozitate, promptitudine şi profesionalism,
reuşind să-şi consolideze o reputaţie, recunoscută şi prin poziţia de lider de piaţă pentru o anumită
categorie de membrane: LCC ( large cellulose casings).
 Concurenţa este reprezentată de distribuitori naţionali a unor tuturor producătorilor de membrane
artificiale comestibile şi necomestibile, atât din U.E., spaţiul ex- sovietic ,S.U.A, Japonia şi mai
nou China.

1.1.2. Istoria firmei


Societatea a fost înfiinţată la Iaşi în anul 1995, obiectul de activitate fiind axat în principal pe
importul şi distribuţia de aditivi, izolaţi proteici din soia, texturate funcţionale din soia, amidonuri şi
condimente, emulsificatori, săruri de injectare etc, necesare pentru industria alimentară.
Comercializarea membranelor deţinea o pondere mai redusă, deoarece firma nu avea capital suficient
pentru realizarea importurilor unor asemenea produse, principalul obstacol fiind reprezentat de condiţia
de plată în avans a comenzilor solicitate pe de o parte şi a volumelor mari ce trebuiau realizate, pe de
altă parte.Să nu uităm deasemenea că până la momentul aderării la Uniunea Europeană nivelul taxelor
vamale şi a valorii TVA la sosirea mărfurilor în vamă depăşea uneori 30% din valoarea bunurilor
importate.
Astfel dacă în anul 1999 societatea a avut o cifră de afaceri de aprox 455.000 $, în anul 2010 cifra de
afaceri a fost de cca 3.500.000 $ (conform datelor publicate în situaţiile anuale pe site-ul ministerului
de finanţe).
În perioada 1995-2006, societatea a evoluat continuu în sensul specializării pe comerţul cu membrane,
al prelucrării acestora , al fidelizării clienţilor prin calitatea serviciilor oferite, al respectării cu stricteţe
a normelor impuse de legislaţia sanitară din acest domeniu.
Creşterea cifrei de afaceri de la an la an s-a făcut având in vedere eficientizarea proceselor de
aprovizionare, de producţie, a activităţii de transport şi distribuţie, reuşind să realizeze aceste obiective
fără să înregistreze o creştere a numărului de angajaţi, numărul mediu fiind de 16 salariaţi.
Deoarece activităţile societăţii se desfăşurau în spaţii închiriate, conducerea societăţii a fost interesată
şi de realizarea unui alt obiectiv şi anume acela al construirii unei construcţii, finalizată la sfârşitul
anului 2010, unde se află birourile, secţia de producţie şi depozitul.

1.1.3. Funcţiile întreprinderii şi compartimentele care le realizează


În cadrul societăţii PIONEER-RTOR se regăsesc cele 5 funcţii de bază ale întreprinderii şi
anume: funcţia de cercetare-dezvoltare, funcţia de producţie, funcţia comercială, funcţia financiar
contabilă, funcţia de personal.

2
ADUMITROAE T. EUGEN
ID-IASI an III CIG
31040701SL092322

Prin funcţia de cercetare dezvoltare sunt asimilate tehnologii noi de imprimare, îmbunătăţirea
tehnologiei de gofrare, îmbunătăţirea tehnologiei de obţinere a matriţelor pentru imprimare,
dezvoltarea de creaţii grafice pentru imprimarea generală sau personalizată a membranelor,cercetarea
(tehnică) a membranelor oferite de concurenţă .
.Obiectivele de bază ale acestei funcţii sunt:
 Optimizarea fluxurilor pentru imprimare/gofrare;
 Îmbunătăţirea proceselor de muncă, a activităţilor de întreţinere şi reparaţii;
 Perfecţionarea angajaţilor;
 Asimilarea în portofoliul de produse a unor membrane personalizate prin diverse tehnici, inclusiv
prin coasere;
 Efectuarea de teste, studierea şi punerea în evidenţă a acelor calităţi superioare, care să recomande
membranele comercializate de firmă.
 Cunoaşterea în amănunt a produselor concurenţei.
Acestă funcţie este îndeplinită de un colectiv format din: directorul de producţie, echipa de vânzări,
secretară precum şi diverşi graficieni- colaboratori externi, sub directa supraveghere a directorului
general şi urmăreşte realizarea obiectivelor din domeniul creşterii calităţii serviciului de imprimare,
producerii de noi modele în scopul satisfacerii clienţilor, sprijinirea clienţilor în dezvoltarea de noi
produse. Pe linia sistemului informaţional economic, acestui colectiv îi revin sarcini care vizează după
caz, elaborarea normelor de consum specific a materialelor folosite pentru imprimare sau gofrare, sau
la întocmirea Fişelor tehnice ale membranelor comercializate.
Funcţia de producţie grupează toate activităţile care asigură imprimarea,gofrarea sau realizarea
de produse specifice imprimării flexografice şi destinate comercializării, organizarea şi realizarea
comenzilor, controlul tehnic de calitate, întreţinerea, repararea şi modernizarea echipamentelor şi
instalaţiilor, alimentarea cu apă, energie, aplicarea normelor de protecţie a muncii, a măsurilor de
combatere a poluării. Obiectivele funcţiei sunt:
 Asigurarea unei capacităţi optime de producţie;
 Satisfacţia clienţilor prin realizarea unor servicii de calitate, oferite la timp şi la costuri cât mai mici
pentru firmă;
 Eliminarea rebuturilor şi a consumurilor fără justificare.
Această funcţie este realizată de un colectiv format din directorul de producţie şi secretară.Principalele
activităţi din perspectiva sistemului informaţional economic, se referă la înregistrarea, programarea şi
lansarea în execuţie a comenzilor de imprimare/gofrare, normarea personalului care lucrează în secţie.
Funcţia comercială implică activităţi legate de aprovizionarea cu membrane destinate
comercializării, cu materii prime şi materiale necesare procesului de producţie, dar şi pentru celelalte
activităţi desfăşurate în cadrul firmei, desfacerea produselor, promovarea serviciilor oferite, cercetarea
pieţei şi a concurenţei, publicitate şi reclamă, participarea la târguri şi expoziţii.
Ca obiective pot fi enumerate:
 Asigurarea ritmicităţii în aprovizionarea cu membrane;
 Creşterea segmentelor de piaţă;
3
ADUMITROAE T. EUGEN
ID-IASI an III CIG
31040701SL092322

 Onorarea la timp a comenzilor clienţilor;


 Depistarea în timp util a noilor cerinţe pe piaţă;
 Creşterea prestigiului firmei;
 Păstrarea unor bune relaţii de afaceri cu clienţii şi furnizorii.
Deşi nu există un compartiment denumit comercial, funcţia comercială este realizată după cum
urmează:
 Directorul de vânzări supune spre aprobare Directorului general Necesarul de aprovizionare cu
membrane, săptămânal. Acesta întocmeşte Comanda de aprovizionare, pe care o transmite
furnizorului de membrane de regulă săptămânal. Pentru asigurarea existenţei stocului de membrane
solicitate furnizorului, trimestrial sau în funcţie de consum, se întocmesc Forecast-uri; se transmit
furnizorului, acesta le programează în producţie şi comunică societăţii datele de finalizare a
producţiei; de subliniat că timpul necesar realizării unora dintre membrane a ajuns la 16
saptămâni!!
 Directorul de producţie desfăşoară toate celelalte activităţi necesare asigurării complete şi la timp a
întreprinderii cu resursele materiale necesare realizării continue a procesului de producţie. Prin-
cipalele activităţi se referă la întocmirea comenzilor către furnizori şi recepţionarea materialelor
primite.
 Biroul desfacere cuprinde activităţi legate de întocmirea facturilor şi a declaraţiilor de conformitate,
livrarea produselor.
 Directorul de vânzări împreună cu agentul de vânzări desfăşoară activităţi al căror scop este de a
asigura vânzarea produselor, prospectarea pieţei, descoperirea de noi segmente de piaţă,
participarea la târguri şi expoziţii, organizarea de seminarii în scopul promovării de produse, etc.
Funcţia financiar-contabilă asigură elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, evidenţa
tranzacţiilor economice, urmărirea modului de obţinere a rezultatelor financiare, inventarierea
patrimoniului, stabilirea preţurilor, calculul indicatorilor economico-financiari, onorarea la plată a
datoriilor, urmărirea încasării creanţelor, repartizarea pe destinaţii a profitului, organizarea contabi-
lităţii. Obiectivele principale ale acestei funcţii sunt:
 Creşterea profitabilităţii;
 Utilizarea eficientă a resurselor financiare ale firmei;
 Creşterea patrimoniului ş.a.
Această funcţie este realizată în cadrul compartimentului financiar-contabil din care fac parte:
 Biroul contabilitate efectuează activităţile privind înregistrarea şi evidenţa elementelor patrimoniale
ale firmei, efectuează inventarierea periodică a acestora, realizează activităţile prin care se
urmăreşte obţinerea şi folosirea eficientă a resurselor financiare, înregistrarea, evidenţa şi urmărirea
operaţiilor cu furnizorii, întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele
analitice, urmărind concordanţa dintre acestea ;
 Casieria cuprinde activităţile prin care se realizează încasările şi plăţile efectuate în numerar şi
asigură relaţiile de decontare cu băncile.

4
ADUMITROAE T. EUGEN
ID-IASI an III CIG
31040701SL092322

Funcţia de personal urmăreşte determinarea necesarului de forţă de muncă, acoperirea locurilor de


muncă cu personal de pregătire corespunzătoare posturilor, orientarea selecţia, angajarea şi instruirea
permanentă a personalului, stabilirea responsabilităţilor specifice fiecărui post (fişa postului), stabilirea
modului de salarizare şi cointeresare materială, rezolvarea problemelor sociale ale salariaţilor. Funcţia
de personal este realizată:
a) la nivel organizatoric de către :
 Directorul de producţie pentru personalul angajat în secţie;
 Directorul general împreună cu contabilul şef pentru ceilalţi angajaţi ai societăţii.
b) la nivel al calculului drepturilor salariale, pe baza pontajului şi a îndeplinirii obiectivelor specifice
de către contabilul şef.

1.1.4. Organizarea firmei


Societatea PIONEER-RTOR are o structură de tip funcţională . Exercitarea conducerii se face în mod
descentralizat, iar sistemul de comunicare se face atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Schematic,
organigrama este prezentată în fig. 1.1. Firma este o societate cu răspundere limitată, condusă de un
director general- reprezintă nivelul 1 de conducere.
După cum rezultă din organigramă, activitatea firmei este organizată în patru compartimente principale
conduse de trei directori adjuncţi ce se află pe nivelul 2 de conducere:directorul de producţie,
contabilul şef, directorul de vânzări;al patrulea compartiment este reprezentat de secretariat care aşa
cum am prezentat, are atribuţii ce depăşesc nivelul unui recepţioner dar nu are totuşi un statut de
asistent manager.

1.2 Prezentarea principalelor resurse informatice existente


În prezent, majoritatea componentelor sistemului informational sunt realizate astfel încât să se asigure
atingerea obiectivelor acestuia şi implicit, ale societăţii. Baza materială cuprinde calculatoare care au
fost configurate pornind de la nevoile fiecărui utilizator, astfel încât în dotare sunt prezente următoarele
unităţi:
Baza=server : sistem de operare: Windows XP ,varianta 2007,pachetul Office 2003,(acest sistem de
operare este instalat pe toate calculatoarele) pe acest calculator se află instalat programul de
contabilitate WinMENTOR la care au acces cu parolă proprie şi drepturi clar definite toate
calculatoarele din firmă.
Departamentul contabilitate: lucrările desfăşurate de acest department se realizează folosind două
calculatoare conectate în reţea fiecare având imprimantă proprie, cu acces la internet.
Departamentul de vânzări : în dotarea acestuia se află deasemenea două calculatoare conectate la
reţeaua societăţii, sunt deservite de una din imprimantele aflate la secretariat, dar la nevoie pot fi

S-ar putea să vă placă și