Sunteți pe pagina 1din 44

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor


Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Monografie contabilă pe exemplu unei instituții publice


din domeniul învățământului
Şcoala cu clasele I- VIII Frasin, judeţul Suceava

Coordonator ştiințific,
Prof. univ. dr. Daniela Mardiros
Studentă,
Sonea Irina

IAŞI, 2011
Cuprins
1. Prezentarea modului de organizare şi funcționare a Şcolii Generale FRASIN............................3
2. Natura ordonatorului de credite....................................................................................................6
3. Bugetul de venituri şi cheltuieli (pe surse de finanțare).............................................................16
4. Balanța de verificare primară 28.02.2011..................................................................................21
4. Registrul Jurnal aferent lunii martie 2011..................................................................................23
7. Registrul Jurnal Cartea Mare......................................................................................................33
8. Balanța de verificare la 31.03.2011............................................................................................42
9. Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2011.................................................................45
10. Contul de execuție bugetară la 31.03.2011...............................................................................47
11. Bilanț la 31.03.2011..................................................................................................................48
Bibliografie.....................................................................................................................................49

2
1. Prezentarea modului de organizare şi funcționare a Şcolii Generale FRASIN
Şcoala cu clasele I-VIII Frasin a fost înfiinţată în septembrie 1998. La început de drum, baza
materială a şcolii a fost practic inexistentă, activitatea în anul şcolar 1998-1999 desfăşurându-se în
localul Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 2 Frasin, în condiţii improprii. Construcţia localului nou s-a efectuat
în perioada 1995-1999, iar finisarea localului în luna august 1999 când s-a implicat Primăria
comunie.
Este o construcţie nouă, după un proiect modern şi cuprinde: obiectivul şcolar, format din corp
şcoală, corp sală de sport şi un corp de legătură dintre acestea.
Indicatori tehnico-economici:
 săli de clasă 18;
 laboratoare 3 (chimie, fizică, biologie);
 cabinete 2 ( informatică şi educaţie tehnologică);
 bibliotecă aproximativ 6000 de volume.
Laboratoarele şi cabinetele au dotarea minimă necesară desfăşurării activităţilor didactice după
programul orar al şcolii.
Sălile de clasă au dotarea corespunzătoare, cu mobilier nou, confortabil, elegant şi sunt intens
iluminate atât natural cât şi artificial prin intermediul corpurilor de iluminat fluorescent.
Sala de sport este foarte spaţioasă, dar nu are dotarea corespunzătoare desfăşurării în bune
condiţii a unei ore de educaţie fizică şi sport.
Alimentarea cu energie termică se face prin intermediul centralei proprii, moderne care foloseşte
combustibil gazos.
Relaţiile cu exteriorul ale Şcolii cu clasele I-VIII “IORGU IORDAN” Suceava
Şcoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” din Suceava, în vederea îndeplinirii sarcinilor şi scopului
său, are legături cu instituţii precum Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Primăria prin care primesc fonduri pentru desfăşurarea activităţii sale şi ordine,
instrucţiuni, directive, informări.
Mai are relaţii cu şcolile nr. 2 "Dimitrie Cantemir" şi nr. 3 "Elena Cuza", şcoala nr. 2 fiind centru
financiar-contabil (centru bugetar).
Relaţiile sale externe pot fi prezentate schematic astfel:
 relaţii cu instituţii superioare

Fig. nr. 6 Relaţii cu instituţii superioare

3
Şcoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” primeşte de la MEC prin intermediul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Suceava fonduri pentru plata cu ora a examenelor. De asemenea, de la Inspectoratul
Şcolar Judeţean vin inspectori pentru a verifica modul de desfăşurare a activităţii instructiv-
educativă. Pe aceeaşi linie se primesc hotărâri, ordine, informări.
De la şcoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” se transmit înştiinţări, informări, propuneri privind
activitatea desfăşurată.

Fig. nr. 7 Relaţia şcolii cu primăria


De la Primărie se varsă fonduri de la bugetul local pentru plata salariilor, acoperirea cheltuielilor
materiale, precum şi a burselor.
Şcoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” trimite către Primărie, spre aprobare, Bugetul de venituri
şi cheltuieli şi alte diverse informaţii.
 relaţii cu beneficiarii (elevii)

Fig. nr. 8 Relaţia cu elevi


Elevii primesc de la şcoală activităţi instructiv-educative şi burse. Lor li se transmit decizii,
hotărâri, ordine, informări.
Elevii pot trimite şcolii, prin compartimentele specializate, propuneri, solicitări, informări.
 relaţii cu furnizori

Fig. nr. 9 Relaţii cu furnizori


De la furnizori se primesc diverse servicii sau bunuri necesare şcolii, iar către furnizori pleacă
sumele de bani pentru compensarea serviciilor şi bunurilor primite. Plata acestora se face prin ordin
de plată la Trezoreria Finanţelor Publice Suceava.
 relaţii cu bănci
Şcoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” are legături cu două bănci: BancPost şi BCR. Prin
BancPost se primesc fonduri de la Programul SOCRATES. La BCR din Suceava, Şcoala cu clasele

4
I-VIII “Iorgu Iordan”, are deschis cont unde se depun garanţiile materiale cerute de aceasta
administratorului şi bibliotecarului.

Fig. nr.10 Relaţii cu bănci


 relaţii cu Trezoreria

Fig.nr.11 Relaţii cu trezoreria


Prin Trezoreria Finanţelor Publice Suceava au loc toate plăţile şi toate încasările instituţiei de
învăţământ.
 relaţia cu alte unităţi de învăţământ

Fig. nr. 12 Relaţia cu alte unităţi de învăţământ

5
2. Natura ordonatorului de credite
Şcoala Generală cu clasele I-VIII este o unitate de învăţământ nouă, ea fiind condusă de către
Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral. Preşedintele acestor consilii este directorul şcolii,
care are drept de veto în deciziile luate de aceste două organisme. Restul compartimentelor
organizatorice ale şcolii (Comisiile Metodice, Secretariatul, Compartimentul financiar-contabil,
Compartimentul administrativ, bibliotecarul) sunt subordonate directorului, desfăşurându-şi
activitatea sub conducerea acestuia.

Fig. nr. 1 Organigrama Şcolii Generale cu clasele I-VIII Frasin

6
Fig. nr. 2 Numărul de posturi didactice ale Şcolii Generale cu clasele I-VIII Frasin

Fig. nr. 3 Numărul de cadre didactice ale Şcolii Generale cu clasele I-VIII Frasin

Fig. nr. 4 Personalul didactic al Şcolii Generale cu clasele I-VIII Frasin

Fig. nr. 5 Personalul nedidactic al Şcolii Generale cu clasele I-VIII FRASIN


În fiecare an şcolar a fost realizat planul de şcolarizare propus, pentru anul şcolar 2009 -2011 s-a
realizat o clasă suplimentară solicitând din partea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava
aprobare pentru înfiinţarea unei clase cu program prelungit în colaborare cu Centrul Judeţean pentru
Protecţia Copilului Suceava

7
Funcţionalitate - atribuţii, răspunderi, sarcini, competenţe pe funcţii, locuri de muncă şi pe
compartimente organizatorice
Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în faţa cărora
prezintă rapoarte semestriale şi anuale. În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă
prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor, informând în acest sens, în termen
de 3 zile, inspectorul şcolar general:
 are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal al şcolii;
 stabileşte politica educaţională a şcolii, coordonând elaborarea proiectului de dezvoltare
pe termen mediu al şcolii; emite decizii ce vizează realizarea obiectivelor stabilite;
 numeşte învăţătorii şi diriginţii, potrivit principiului continuităţii şi performanţelor
educaţionale; stabileşte componenţa formaţiilor de studii;
 numeşte echipa de întocmire a orarului şcolii, verifică şi aprobă orarul realizat;
 numeşte managerii Comisiilor Metodice, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii în baza
propunerilor membrilor acestora şi aprobă programele de activitate ale acestora după ce
au primit avizul Consiliului Profesoral;
 stabileşte atribuţiile managerilor Comisiilor Metodice, ai colectivelor pe domenii şi
deleagă responsabilităţi membrilor Consiliului de Administraţie;
 aprobă fişele posturilor, elaborate de şefii de compartiment pentru personalul din
subordine, conform reglementărilor legale;
 elaborează, cu consultarea şefilor de Comisii Metodice, încadrarea pe discipline de
învăţământ, respectând principiul continuităţii şi performanţelor profesionale;
 controlează calitatea procesului instructiv-educativ participând la cel puţin o oră susţinută
de fiecare cadru didactic din şcoală; la asistenţe va fi însoţit, de regulă, de managerul
Comisiei Metodice respective;
 monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic;
 aprobă graficul serviciului în şcoală al cadrelor didactice şi al elevilor şi stbileşte
atribuţiile lor;
 încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat şi aprobă concediile de
odihnă ale acestora;
 aprobă vizitarea şcolii şi asistarea la ore sau la activităţile extraşcolare a persoanelor din
afara şcolii;
 aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
 cosemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului angajat;
 numirea şi eliberarea din funcţie personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic,
conform legislaţiei;
 aprobă trecerea personalului salariat al şcolii de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile
legii;

8
 aplică sancţiunile prevăzute pentru abateri disciplinare ale personalului, conform
prevederilor legale şi ale elevilor, conform prezentului regulament;
 formulează aprecieri asupra cadrelor didactice la inspecţiile pentru obţinerea gradelor
didactice, precum şi pentru acordarea salariului de merit.
 numeşte şi controlează secretara ce răspunde de sigiliul şcolii, de completarea actelor de
studii şi a cărţilor de muncă - d-na Panainte Mariana; răspunde de respectarea regimului
actelor de studii şi de corectitudinea completării documentelor şcolare;
 numeşte şi controlează secretara ce răspunde de arhiva şcolii şi de gestionarea carnetelor
pentru plata alocaţiei de stat pentru elevi ce asigură prin învăţători/diriginţi distribuirea
acestora;
 numeşte comisiilor de alocare a burselor şcolare la nivelul şcolii care stabileşte necesarul
acestora;
 se ocupă de atragerea de resurse financiare extrabugetare şi solicită Consiliului
reprezentativ al părinţilor aprobarea acestor cheltuieli ce vizează conservarea
patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al
bibliotecii;
 răspunde împreună cu bibliotecarul şi de asigurarea cu manuale şcolare a elevilor şi
asigură condiţiile necesare astfel încât cadrele didactice să aleagă manualele pentru elevi;
 întocmeşte împreună cu contabilul şef bugetul de venituri şi cheltuieli şi răspunde de
execuţia bugetului pe parcursul întregului an financiar, cât şi de protejarea întregului
patrimoniu şcolar; păstrarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii;
 numeşte comisiile ce vor urmări să se respecte normele de igienă şcolară, protecţia
muncii, protecţie civilă şi PSI;
 numeşte prin decizie componenţa comisiilor examenelor de amânări şi corijenţe a cărui
preşedinte este în mod regulamentar;
 propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare aprobat de Consiliul
de Administraţie şi de Consiliul Profesional.
 Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice ale şcolii, participarea
acestora este obligatorie şi absenţa nemotivată de la şedinţa membrilor acestuia se
consideră abatere disciplinară.
 la şedinţele Consiliului Profesoral directorul poate invita reprezentanţi ai personalului
didactic auxiliar, reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale sau ai partenerilor
sociali, în funcţie de tematică abordată;
 Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte
ori directorul consideră necesar; poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a
minim o treime din numărul membrilor săi;

9
 dezbaterile din Consiliul Profesoral sunt consemnate într-un registru special de procese-
verbale de secretarul Consiliului, numit de director;
 hotărârile în Consiliul Profesoral se iau prin vot deschis, cu cel puţin jumătate plus unul
din numărul membrilor săi şi sunt obligatorii pentru întregul personal al şcolii; Consiliul
Profesoral este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor
săi.
Consiliul Profesoral are rol de decizie în procesul instructiv-educativ, având următoarele atribuţii:
1. alege cadrele didactice ce fac parte din Consiliul de Administraţie din propunerile
directorului sau din propunerile celorlalţi membri , dintre cadrele didactice care au
calitatea de manager şi performanţe profesionale deosebite;
2. dezbate şi aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al şcolii, rapoartele de
activitate, programele semestriale şi anuale prezentate de director; aprobă proiectul
planului de şcolarizare;
3. aprobă Regulamentul de Ordine Internă a şcolii – la şedinţă participă şi personalul
didactic auxiliar şi cel nedidactic;
4. numeşte consilierii de cercetare a abaterilor personalului didactic din şcoală şi decide
asupra sancţiunilor disciplinare pentru elevi şi cadrele didactice;
5. stabileşte notele de purtare sub 7 propuse de învăţători/diriginţi;
6. aprobă criteriile de evaluare a activităţii cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi
nedidactic – propuse de director, în vederea acordării calificărilor anuale, a salariilor de
merit şi a primelor anuale;
7. formulează aprecieri sintetice privind activitatea cadrelor didactice ce soluţionează
acordarea salariilor sau a gradaţiei de merit;
8. decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personalul didactic auxiliar şi cadrele
didactice;
9. stabileşte prin vot disciplinele opţionale care se predau în şcoală.
Consiliul de Administraţie al şcolii este format din cinci – şase membri (două treimi din membri
vor fi cadre didactice) dintre care: directorul şcolii, directorul adjunct/consilierul pentru probleme
educative, contabilul şef, managerii de arii curriculare/comisii metodice – aleşi de Consiliul
Profesoral; preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor (pentru elevii externi).
Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar directorul sau
o treime din membrii acestuia; este legal constituit prin prezenţa a două treimi din numărul
membrilor;
 hotărârile Consiliului de Administraţie se iau prin vot deschis, cu jumătate plus unu din
numărul membrilor componenţi ai acesteia;
 secretarul Consiliului de Administraţie este numit de director dintre membrii acestuia; el
consemnează într-un registru special, procesul-verbal al şedinţei;

10
 la şedinţă pot fi invitaţi, fără drept de vot, liderul sindical din şcoală, reprezentanţi ai
părinţilor şi elevilor, când sunt luate în discuţie probleme specifice;
 membrii coordonează şi răspund de activitatea Comisiilor Metodice, a comisiilor şi
colectivelor de lucru din şcoală pe baza delegării de sarcini realizate de director.
 Consiliul de Administraţie are rol de decizie numai în domeniul administrativ având
următoarele atribuţii:
 asigură respectarea prevederilor Legii Învăţământului nr 84/1995 (republicată, cu
modificările şi completările ulterioare), ale Statutului personalului didactic, ale actelor
normative emise de Ministerul Educaţiei şi Culturii şi ale deciziilor Inspectoratului
Judeţean Şcolar;
 elaborează strategii educaţionale pe termen scurt şi Regulamentul de Ordine Internă al
şcolii;
 elaborează fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţilor de învăţământ, pe baza
metodologiei Ministerului Educaţiei şi Culturii pentru întregul personal, în vederea
acordării calificativelor anuale, a primelor şi salariilor de merit;
 stabileşte calificative anuale pentru întregul personal, pe baza propunerilor responsabililor
Comisiilor Metodice/de compartiment, după validarea lor de către directorul şcolii;
 aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru personalul didactic
(pe baza aprecierilor sintetice ale Consiliului Profesoral) şi pentru personalul didactic
auxiliar şi nedidactic;
 stabileşte acordarea primelor trimestriale pentru personalul unităţii;
 stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din şcoală;
 aprobă acordarea burselor şcolare, propuse de comisiile specifice;
 controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicită rapoarte
sintetice din partea managerilor Comisiilor Metodice;
 analizează şi propune spre aprobare Inspectoratului Şcolar Judeţean proiectul planului
anual de venituri şi cheltuieli (buget) întocmit de director şi contabilul şef pe baza
solicitărilor responsabililor Comisiilor Metodice şi a compartimentelor funcţionale;
 hotărăşte strategii de realizare şi gestiune a resurselor financiare extrabugetare, conform
legislaţiei în vigoare;
 stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza solicitărilor individuale, scrise de
personalul angajat şi a propunerilor directorului.
Managerul Comisiei Metodice are următoarele responsabilităţi:
1. răspunde şi asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a
metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare de către toţi membrii Comisiei.
2. întocmeşte fişele posturilor pentru fiecare membru al Comisiei, la evaluarea activităţii şi
propune Consiliului de Administraţie calificativele anuale.
3. atribuţiile Comisiilor Metodice sunt următoarele:

11
4. elaborează programele de activitate semestriale şi anuale;
5. stabileşte proiectarea didactică şi planificările semestriale şi anuale;
6. elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
7. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
8. monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează
evaluarea elevilor;
9. organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulării finale; organizează activitatea de
pregătire specială a elevilor pentru examene şi cursuri şcolare;
10. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a şcolii şi pentru strategia acesteia
(obiective, finalităţi);
11. selectează manualele alternative transmisibile ce vor fi folosite;
10. organizează activitatea de formare continua şi de cercetare pedagogică specifice unităţii
de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă, etc.
Personalul didactic angajat va avea pregătire de specialitate, metodică şi pedagogică prevăzută
de legislaţia existentă, vor avea calităţi morale, vor fi apte din punct de vedere medical şi capabile să
relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.
- personalul didactic trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor şi să nu sufere de afecţiuni de natură să afecteze
relaţiile cu elevii şi colegii;
- personalul didactic şi didactic auxiliar va respecta colegii, elevii şi părinţii elevilor, personalul
nedidactic şi nu îi este permis să facă din naţionalitatea, religia, starea socială şi familială a elevilor,
cadrelor didactice şi a restului personalului şi a părinţilor obiect de jignire sau insultă
- personalul didactic trebuie să prezinte la începutul anului şcolar analizele medicale solicitate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Compartimentul de secretariat este subordonat directorului şcolii.
- secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi personalul şcolii şi alte persoane interesate,
potrivit unui program de lucru aprobat de director;
- secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs;
secretarul aduce condica de prezenţă în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor;
- secretariatul încuie/descuie fişierul de cataloage la începutul şi la sfârşitul orelor, după ce
a verificat împreună cu cadrul didactic de serviciu existenţa tuturor cataloagelor;
- secretariatul completează fişele matricole, cataloagele de corijenţă şi se ocupă cu
arhivarea tuturor documentelor şcolare;
- în perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat;

12
- procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se face în conformitate cu
prevederile "Regulamentul privind regimul actelor de studii aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării ";
- evidenţa, selectarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale,
după expirarea timpului de păstrare stabilit prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin
ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, se face în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor
Naţionale nr 16 din 2 aprilie 1996;
- compartimentul secretariat efectuează toate sarcinile stabilite în funcţie de fişa postului
întocmit de director pentru fiecare membru al compartimentelor.
Compartimentul financiar-contabil este subordonat directorului şcolii, îndeplinind orice sarcini
financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în actele normative cât şi pe cele
stabilite în fişa postului.
Acest compartiment al şcolii (al centrului financiar), asigură şi răspunde de organizarea şi
desfăşurarea activităţii financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Compartimentul administrativ este subordonat directorului şcolii, administratorul
desfăşurându-şi activitatea sub conducerea acestuia, răspunzând de gestionarea şi întreţinerea bazei
materiale a şcolii.
- coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinerea şi curăţenie, muncitori
de întreţinere, paznici, portari;
- întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în
evidenţele contabile, schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin şcolii se poate face doar cu
îndeplinirea formelor legale;
- programul personalului din subordine se stabileşte de către administrator, potrivit
nevoilor şcolii şi se aprobă de director;
- administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire în funcţie de
nevoile conducerii şcolii, care le aprobă;
- administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare
şcolii.
Bibliotecarul şcolii este subordonat directorului, având următoarele obligaţii:
- organizează activitatea bibliotecii, asigurând funcţionarea acesteia, conform programului
stabilit de conducerea şcolii şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii;

13
- îndrumă lectura elevilor şi îi ajută la elaborarea lucrărilor,punând la dispoziţia acestora
instrumentele de informare (fişiere, cataloage, liste bibliografice, etc.) care să le înlesnească o
orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
- sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
- participă la toate cursurile specifice de formare continuă;
- organizează/participă la organizarea de activităţi specifice: lunare de cărţi, întâlniri
literare, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau colecţii de cărţi, prezentări de manuale
alternative;
- realizează toate sarcinile specificate în fişa postului întocmită de directorul şcolii.

14
3. Bugetul de venituri şi cheltuieli (pe surse de finanțare)
Fundamentarea bugetului școlii a avut la bază prevederile Legii nr. 128/1997, cele ale Legii nr.
84/1995, Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel naţional, Contractului Colectiv de Muncă
Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ, H.G. nr. 538/2001 privind metodologia finanţării
învăţământul preuniversitar de stat, și anume:
 plata salariului conform prevederilor art.49 – 51 din Legea nr.128/1997 privind
statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de:
gradul didactic, indemnizaţia pentru mediul rural sau localităţi izolate, indemnizaţia de
15% pentru învăţământ special, sporul de vechime, gradaţia de merit, salariul de merit,
sporul de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor, sporul de stabilitate de 15%, sporul de
suprasolicitare neuropsihică, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia de 10% pentru
personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători,
institutori şi educatoare, sporul de 10%-25% pentru practica pedagogică, prima de
instalare, în cuantumul prevăzut de art.23 din Hotărârea Guvernului nr.281/1993
(respectiv un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în
care urmează a fi încadrată persoana în cauză), plata cu ora şi cumul;
 premiul anual, conform HG nr.829/1994 – art.37 lit. a) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 premiul lunar din suma de 2% din fondul de salarii– art.37 lit. b) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 premiile aferente Diplomei Gh.Lazăr, clasele I, a II-a şi a III-a şi Diplomei de excelenţă
– art.113 lit.b) şi c) din Legea nr. 128/1997;
 spor de 100% din salariul de bază pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în zilele
de sâmbătă şi duminică – art.28 alin.(3) din C.C.M.U.N.R.Î. (dacă este cazul);
 spor de 100% din salariul de bază pentru orele suplimentare, pentru personalul didactic
auxiliar, nedidactic, dar şi didactic de predare şi instruire practică ce desfăşoară alte
activităţi decât cele ce fac parte din norma didactică – art.36 alin.(1) lit. h) raportat la
art.20 şi art.21 din C.C.M.U.N.R.Î.;
 spor de 7%, 10% şi 15% - după caz – din salariul de bază pentru predare simultană –
art.36 alin.(1) lit. b) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 spor de 10-30% la salariul de bază pentru personalul muncitor care lucrează în
condiţii deosebite şi speciale – art.36 alin.(1) lit. d) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în
timpul nopţii – art.36 alin.(1) lit. e) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 decontarea cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic (atât personalul didactic de
predare şi instruire practică – cadre didactice titulare sau suplinitori, textul nu face

15
distincţie, cât şi personalul didactic auxiliar) INDIFERENT DACA NAVETA SE
EFECTUEAZĂ IN MEDIUL RURAL SAU URBAN– art. 104 alin.(3) din Legea nr.
128/1997 (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.223/2005 şi Legea nr. 108/2007);
eventuale sume necesare decontării navetei şi pentru celelalte categorii de personal din
unitate – art.53 alin.(1) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 indemnizaţia de concediu (calculată ca medie zilnică a drepturilor salariale –
indemnizaţii şi sporuri cu caracter permanent – din ultimele 3 luni anterioare celei în care
este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu – art.145 din Codul
Muncii) , plătită cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă – art.29
alin.(4) din C.C.M.U.N.R.Î.;
 aplicarea indexării (şi a eventualelor majorări) salariale din anii 2008-2009;
 plata eventualelor diferenţelor salariale/diferite hotărâri judecătoreşti sau a sumelor
reprezentând contravaloarea muncii prestate în plus, peste norma didactică, în ultimii trei
ani, de către învăţători/institutori/educatoare cu peste 25 de ani vechime şi gradul didactic
I, actualizate cu indicele de inflaţie, stabilite prin hotărârile judecătoreşti obţinute de
Sindicat;
 sumele necesare punerii în aplicare a art. 45(1) din Legea nr. 128/1997 plata celor două
ore prestate în plus de către învăţători/institutori/educatoare cu peste 25 de ani vechime şi
gradul didactic I.
 tichete –cadou şi tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006

16
Bugetul de venituri propus pentru anul 2011, în sinteză, comparativ cu bugetul pe anul 2011 cât şi
cu nivelul de realizare a acestuia, se prezintă astfel:

Creştere în
Creştere valoare
Buget
Buget Buget propus venituri absolută
realizat
aprobat 2011 propuse în venituri
Denumire 2011
2011 mii 2011 faţă de propuse în
mii
mii lei lei realizat 2011 faţă de
lei
2011 realizat 2011
% mii lei

0 1 2 3 4=3/2x100 5=3-2
Total venituri din care: 5.612.814,57 5.056.589,70 5.200.702,51 102,85 144.112,81
I Venituri de la buget 2.782.929,84 2.507.144,00 2.842.098,44 113,36 334.954,44
a) Venituri de la bugetul de
1.113.171,94 1.002.857,60 1.093.114,78 109,00 90.257,18
stat
b) Venituri de la bugetul local 1.669.757,90 1.504.286,40 1.850.272,27 123,00 345.985,87
II Venituri din donații și
2.829.884,73 2.549.445,70 2.705.471,78 106,12 156.026,08
sponsorizări cu titlu gratuit
a) Venituri din sponsorizările
părinților (fondul clasei, al 1.047.057,35 943.294,91 63.295,09 6,71 -879.999,82
școlii)
b) Venituri din sponsorizări
1.782.827,38 1.606.150,79 1.556.681,35 96,92 -49.469,44
din alte surse

Cheltuielile propuse a fi efectuate în anul 2011 au fost structurate în tabelul următor:


Creştere
în
Creştere valoare
venituri absolută
Buget
Denumire Buget aprobat propuse venituri
Buget realizat 2011 propus
2011 mii lei în 2009 propuse
mii lei 2009 mii
faţă de în 2009
lei
realizat faţă de
2011 (%) realizat
2011 mii
lei
4=3/2x
0 1 2 3 5=3-2
100
2.393.14 28.377,
Total cheltuieli din care: 2.624.893,81 2.364.769,20 101,2
6,43 23
136.516, 23.971,
Cheltuieli cu materialele consumabile 124.924,08 112.544,22 121,3
14 92
Cheltuieli privind materialele de natura 19.288,1
21.791,18 19.631,69 98,25 -343,55
obiectelor de inventar 4
-
18.084,9
Cheltuieli privind energia și apa 22.474,58 20.247,37 89,32 2.162,4
5
2
Cheltuieli cu chiriile 499,50 450,00 477,54 106,12 27,54
11.836,6 5.953,6
Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferuri 6.530,13 5.883,00 201,2
0 0
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 8.013,94 7.219,77 6.997,40 96,92 -222,37
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 20.797,63 18.736,60 19.448,5 103,8 711,99

17
9
53.723,4 2.313,4
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale 57.065,13 51.410,03 104,5
8 5
-
1.444.86
Cheltuieli cu salariile personalului 1.835.852,31 1.653.921,00 87,36 209.055
5,39
,61
-
385.508,
Cheltuieli privind asigurările sociale 486.266,58 438.078,00 88 52.569,
64
36
-
Ajutoare sociale 5.644,35 5.085,00 3.167,96 62,3 1.917,0
5
-
Alte cheltuieli 13.320,00 12.000,00 5.400,00 45 6.600,0
0
-
10.172,5
Cheltuieli operaționale privind amortizarea 21.714,40 19.562,52 52 9.390,0
1
1

18
ROMANIA

JUDETUL: SUCEAVA

UNITATEA: SCOALA CU CLASELE I – VII FRASIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2011

Cod 21 Capitol: 65.01. Subcapitol: 65.01.04.01

Credite bugetare

Angajamente
Credite de Angajamente Angajamente Cheltuieli
Denumirea indicatorului Cod indicator anuale aprobate la Plati efectuate legale de
angajament trimestriale bugetare legale efective
finele perioadei de platit
cumulate
raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

Total cheltuieli(01+70+79+84) 001 0,00 148.000,00 153.085,00 153.085,00 153.085,00 153.085,00 0,00 5.085,00

Cheltuieli curente(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0,00 0,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 0,00 5.085,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0,00 0,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 0,00 5.085,00

Ajutoare sociale 57.02 0,00 0,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 0,00 5.085,00

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0,00 0,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 5.085,00 0,00 5.085,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00

Active fixe 71.01 0,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00

Constructii 71.01.01 0,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00

Ordonatorul principal de credite, Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PALAMAR FELICIA MAFTEAN RODICA


4. Balanța de verificare primară 28.02.2011
ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: SCOALA CU CLASELE I – VIII FRASIN, SUCEAVA
BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE
LUNA: FEBRUARIE, 2011

Simbol Denumire Solduri inițiale Rulaj curent Total sume Solduri 28.02.2011 Simbol
cont cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit cont
117 Rezultatul reportat 0,00 2.856.565,24 0,00 -148.000,00 1.380.335,27 4.651.321,24 0,00 3.270.985,97 117
121 Rezultatul patrimonial (economic) 0,00 414.420,09 162.213,31 185.410,77 2.576.190,08 2.648.097,82 0,00 71.907,74 121
Clasa 1 0,00 3.270.985,33 162.213,31 37.410,77 3.956.525,35 7.299.419,06 0,00 3.342.893,71 Clasa 1
Concesiuni, brevete, licente, marci
205 comerciale, drepturi si alte active 7.723,00 0,00 0,00 0,00 17.722,06 0,00 17.722,06 0,00 205
similare
208 Alte active fixe necorporale 5.353,81 0,00 0,00 0,00 5.353,81 0,00 5.353,81 0,00 208
Mobilier, aparatura birotica,
214 96.830,00 0,00 0,00 0,00 96.830,00 0,00 96.830,00 0,00 214
echipamente de protectie
Active fixe corporale in curs de
231 3.113.108,31 0,00 0,00 0,00 3.113.108,31 0,00 3.113.108,31 0,00 231
executie
Amortizari privind activele fixe
280 0,00 12.265,00 0,00 0,00 0,00 12.265,00 0,00 12.265,00 280
necorporale
Amortizari privind activele fixe
281 0,00 32.867,53 0,00 0,00 0,00 32.867,53 0,00 32.867,53 281
corporale
Clasa 2 3.223.015,12 45.132,53 0,00 0,00 3.233.014,18 45.132,53 3.233.014,18 45.132,53 Clasa 2
302 Materiale consumabile 6.072,88 0,00 2.458,71 0,00 116.366,70 67.167,05 49.199,65 0,00 302
Materiale de natura obiectelor de
303 234.554,55 0,00 7.637,46 0,00 268.725,79 5.661,90 263.063,89 0,00 303
inventar
Clasa 3 240.627,43 0,00 10.096,17 0,00 385.092,49 72.828,95 312.263,54 0,00 Clasa 3
401 Furnizori 0,00 665,69 26.280,31 26.491,02 208.410,39 209.401,45 0,00 991,06 401
404 Furnizori de active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 404
421 Personal - salarii datorate 0,00 82.259,00 112780 103.597,00 1.573.941,00 1.644.209,00 0,00 70.268,00 421
423 Personal - ajutoare datorate 0,00 1.608,00 0,00 0,00 6.640,00 6.640,00 0,00 0,00 423

20
Retineri din salarii datorate
427 0,00 3.690,00 4.927,00 4.927,00 41.787,00 46.714,00 0,00 4.927,00 427
tertilor
Alte datorii si creante in legatura
428 0,00 0,00 16.970,00 16.970,00 51.410,03 51.410,03 0,00 0,00 428
cu personalul
429 Bursieri si doctoranzi 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 429
431 Asigurari sociale 0,00 43.316,00 47.123,00 42.661,00 642.894,00 689085 0,00 46.191,00 431
437 Asigurari pentru somaj 0,00 1.167,00 1.134,00 989,00 14.905,00 15.894,00 0,00 989,00 437
Impozitul pe venit de ntura
444 0,00 14.819,00 14.609,00 12.222,00 194.514,00 206.736,00 0,00 12.222,00 444
salariala
Clasa 4 0,00 147.524,69 227.823,31 211.857,02 2.894.501,42 3.030.089,48 0,00 135.588,06 Clasa 4
531 Casa 0,00 0,00 37.901,00 37.901,00 388.346,00 388.346,00 0,00 0,00 531
532 Alte valori 0,00 0,00 16.970,01 16.970,01 51.410,03 51.410,03 0,00 0,00 532
581 Viramente interne 0,00 0,00 37.901,00 37.901,00 368.346,00 368.346,00 0,00 0,00 581
Clasa 5 0,00 0,00 92.772,01 92.772,01 808.102,03 808.102,03 0,00 0,00 Clasa 5
Cheltuieli cu materialele
602 0,00 0,00 0,00 0,00 67.167,05 67.167,05 0,00 0,00 602
consumabile
610 Cheltuieli privind energia si apa 0,00 0,00 737,18 737,18 18.459,87 18.459,87 0,00 0,00 610
612 Cheltuieli cu chiriile 0,00 0,00 450,00 450,00 3.625,00 3.625,00 0,00 0,00 612
Cheltuieli cu deplasari, detasari,
614 0,00 0,00 809,00 809,00 5.548,00 5.548,00 0,00 0,00 614
transferari
Cheltuieli postale si taxe de
626 0,00 0,00 700,56 700,56 6.694,87 6.694,87 0,00 0,00 626
telecomunicatii
Alte cheltuieli cu serviciile
628 0,00 0,00 5.176,46 5.176,46 17.967,17 17.967,17 0,00 0,00 628
executate de terti
Alte cheltuieli autorizate prin
629 0,00 0,00 16.970,01 16.970,01 51.410,03 51.410,03 0,00 0,00 629
dispozitii legale
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0,00 0,00 103.597,00 103.597,00 1.561.950,00 1.561.950,00 0,00 0,00 641
Cheltuieli privind asigurarile
645 0,00 0,00 27.108,00 27.108,00 413.083,00 413.083,00 0,00 0,00 645
sociale
677 Ajutoare sociale 0,00 0,00 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.665,00 0,00 0,00 677
679 Alte cheltuieli 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 679
Clasa 6 0,00 0,00 162.213,21 162.213,21 2.160.569,99 2.160.569,99 0,00 0,00 Clasa 6
770 Finantarea de la buget 0,00 0,00 29.673,31 180.538,31 2.342.254,97 2.363.918,39 0,00 21.663,42 770
Venituri din donatii si sponsorizari
779 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.677,73 2.231.677,73 0,00 0,00 779
primite cu titlu gratuit
TOTAL 3.463.642,55 3.463.642,55 684.791,32 684.791,32 18.011.738,16 18.011.738,16 3.545.277,72 3.545.277,72

21
4. Registrul Jurnal aferent lunii martie 2011
ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: SCOALA CU CLASELE I – VIII
FRASIN, JUD SUCEAVA

Registru Jurnal

Date nota Date document Explicatii Simbolur conturi Sume


Nr. Crt.
(nr., data) (tip, nr., data) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
2552, nota cheltuieli1,
01/03/201 6588196, NC 1 cheltuieli doc. nr. 6588196 din data 01/03/2011
1 1 01/03/2011 pt. capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.08 626.65.02.04.01.20.01.08 401.004 281,33 281,33
2393, nota cheltuieli1,
02/03/201 2393, NC 1 cheltuieli doc. nr. 2393 din data 02/03/2011 pt.
2 1 02/03/2011 capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.30 628.65.02.04.01.20.01.30 401.040 595,00 595,00
844771034
, nota cheltuieli1,
02/03/201 844771034, NC 1 cheltuieli doc. nr. 844771034 din data
3 1 02/03/2011 02/03/2011 pt. capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.03 610.65.02.04.01.20.01.03 401.002 662,50 662,50
11,
07/03/201 nota plata1, 11,
4 1 07/03/2011 NC 1 plata doc. nr. 11 din data 07/03/2011 401.113 7702.65.02.04.01.20.01.08 230,71 230,71
9012, nota cheltuieli1,
08/03/201 9012, NC 1 cheltuieli doc. nr. 9012 din data 08/03/2011 pt.
5 1 08/03/2011 capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.30 628.65.02.04.01.20.01.30 401.032 174,43 174,43
2568, nota plata3,
11/03/201 2568,
6 1 11/03/2011 NC 3 plata pt doc. din data 11/03/2011 614.65.02.04.01.20.01.01 5311 335,00 335,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Rest de plata
7 1 11/03/2011 numerar - CM 581 7702.65.02.04.01.10.01 25.598,00 25.598,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Alte retineri
8 1 11/03/2011 (CAR, rate proprii) fara concedii medicale 427.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.01 4.927,00 4.927,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - 10.03.01 -
9 1 11/03/2011 Contributia angajatorului la fondul de pensii 19,50% 4311.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.03.01 20.478,00 20.478,00

22
2449, centralizator NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Contributia
11/03/201 salarii, 2449, asiguratilor la fondul de pensii 9,5 $, fara concedii
10 1 11/03/2011 medicale 4312.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.01 10.337,00 10.337,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - 10.03.03 -
11 1 11/03/2011 Contributia angajatorului al fondul de sanatate 6% 4313.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.03.03 5.146,00 5.146,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Contributia
12 1 11/03/2011 asiguratilor la fondul de sanatate 6,5% 4314.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.01 5.349,00 5.349,00

2449, centralizator NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - 10.03.04 -


11/03/201 salarii, 2449, Contributia angajatorului la fondul de risc, acc. munca
13 1 11/03/2011 si boli profesionale 4315.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.03.04 148,00 148,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - 10.03.02 -
14 1 11/03/2011 Contriutia angajatorului la fondul de somaj 2% 4371.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.03.02 495,00 495,00

2449, centralizator NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Contributia


11/03/201 salarii, 2449, asiguratilor la fondul de somaj 1% fara concedii
15 1 11/03/2011 medicale 4372.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.01 494,00 494,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Impozit retinut
16 1 11/03/2011 de la angajati fara concedii medicale 444.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.01 12.222,00 12.222,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Rest de plata
17 1 11/03/2011 numerar - CM 421.65.02.04.01.10.01 5311 25.598,00 25.598,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Rest de plata
18 1 11/03/2011 card - CM 421.65.02.04.01.10.01 7702.65.02.04.01.10.01 44.670,00 44.670,00
2449, centralizator
11/03/201 salarii, 2449, NC salarii (plati), 65020401 luna 11 - Rest de plata
19 1 11/03/2011 numerar - CM 5311 581 25.598,00 25.598,00
2568, nota plata1,
11/03/201 2568,
20 1 11/03/2011 NC 1 plata pt doc. din data 11/03/2011 581 7702.65.02.04.01.20.06.01 335,00 335,00
2568, nota plata3,
11/03/201 2568,
21 1 11/03/2011 NC 2 plata pt doc. din data 11/03/2011 5311 581 335,00 335,00
2492, nota cheltuieli,
14/03/201 34106486, NC 1 cheltuieli doc. nr. 34108486 din data 12/03/2011
22 1 14/03/2011 pt. capitolul articol 20.01.08 626.65.02.04.01.20.01.08 401.006 101,09 101,09

23
2420, nota plata1,
14/03/201 186,
23 1 14/03/2011 NC 1 plata pt OP nr. 186 din data 14/03/2011 401.040 7702.65.02.04.01.20.01.30 595,00 595,00
2549, nota cheltuieli,
16/03/201 10765, NC 1 cheltuieli doc. nr.10765 din data 16/03/2011 pt.
24 1 16/03/2011 capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.01 3028.65.02.04.01.20.01.01 401.006 1.056,01 1.056,01
2555, nota cheltuieli,
16/03/201 8240306, NC 1 cheltuieli doc. nr. 8240306 din data 16/03/2011
25 1 16/03/2011 pt. capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.02 3028.65.02.04.01.20.01.02 401.021 2.084,01 2.084,01
2558, nota cheltuieli,
16/03/201 931323, NC 1 cheltuieli doc. nr. 931323 din data 16/03/2011
26 1 16/03/2011 pt. capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.09 3028.65.02.04.01.20.01.09 401.015 340,70 340,70
2566, nota plata1,
16/03/201 189,
27 1 16/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 189 din data 16/03/2011 401.002 7702.65.02.04.01.20.01.03 662,50 662,50
2554, nota plata1,
16/03/201 187,
28 1 16/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 187 din data 16/03/2011 401.004 7702.65.02.04.01.20.01.08 281,33 281,33
2551, nota plata1,
16/03/201 183,
29 1 16/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 183 din data 16/03/2011 401.006 7702.65.02.04.01.20.01.01 1.056,01 1.056,01
2560, nota plata1,
16/03/201 184,
30 1 16/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 184 din data 16/03/2011 401.015 7702.65.02.04.01.20.01.09 340,70 340,70
2557,
16/03/201 nota plata1,
31 1 16/03/2011 NC 1 plata pt doc din data 16/03/2011 401.021 7702.65.02.04.01.20.01.02 2.084,01 2.084,01
2563, nota plata1,
16/03/201 188,
32 1 16/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 188 din data 16/03/2011 401.032 7702.65.02.04.01.20.01.30 174,43 174,43
2643,
23/03/201 113701,
33 1 23/03/2011 NC 3 plata pt CEC. nr. 113701 din data 23/03/2011 5311 581 2.420,00 2.420,00
2453, nota cheltuieli1,
23/03/201 VDF56314497, NC 1 cheltuieli doc. nr. VDF56314497 din data
34 1 23/03/2011 23/03/2011 pt. capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.08 626.65.02.04.01.20.01.06 401.113 142,48 142,48
2432,
23/03/201 nota cheltuieli1, NC 1 cheltuieli doc. nr. 26 din data 23/03/2011 pt.
35 1 26, 23/03/2011 capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.04 610.65.02.04.01.20.01.04 401.034 1.125,00 1.125,00
2643, nota plata1,
23/03/201 113701,
36 1 23/03/2011 NC 1 plata pt CEC. nr. 113701 din data 23/03/2011 677.65.01.04.01.57.02.01 5311 2.420,00 2.420,00

24
2431, nota plata1,
23/03/201 111,
37 1 23/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 111 din data 23/03/2011 401.005 7702.65.02.04.01.20.01.08 101,09 101,09
2434, nota plata1,
23/03/201 191,
38 1 23/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 191 din data 23/03/2011 401.034 7702.65.02.04.01.20.01.04 1.125,00 1.125,00
2643, nota plata3,
23/03/201 113701,
39 1 23/03/2011 NC 2 plata pt CEC. nr. 113701 din data 23/03/2011 581 7701 2.420,00 2.420,00
2443, nota cheltuieli1,
28/03/201 51, 52, NC 1 cheltuieli doc. nr. 51,52 din data 28/03/2011 pt.
40 1 28/03/2011 capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.02 3028.65.02.04.01.20.01.02 401.115 2.313,35 2.313,35
2438, nota cheltuieli1,
28/03/201 15105, NC 1 cheltuieli doc. nr. 15105 din data 28/03/2011 pt.
41 1 28/03/2011 capitolul 65.02.04.01 articol 20.01.09 3028.65.02.04.01.20.01.09 401.006 1.050,00 1.050,00
2440, nota plata1,
29/03/201 193,
42 1 29/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 193 din data 29/03/2011 401.006 7702.65.02.04.01.20.01.09 1.050,00 1.050,00
2437,
29/03/201 nota plata1, 1,
43 1 29/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 1 din data 29/03/2011 401.113 7702.65.02.04.01.20.01.08 142,48 142,48
2445,
29/03/201 nota plata1, 1,
44 1 29/03/2011 NC 1 plata pt OP. nr. 1 din data 29/03/2011 401.115 7702.65.02.04.01.20.01.02 2.313,35 2.313,35
2620,
31/03/201 nota plata1, 1,
45 1 31/03/2011 amortizarea 2011 6811.65.02.04.01.71.01.03 2814 14.233,44 14.233,44
2618,
31/03/201 nota plata1, 1,
46 1 31/03/2011 amortizare licente 6811.65.02.04.01.71.01.30 2805 3.544,44 3.544,44
2619,
31/03/201 nota plata1, 1,
47 1 31/03/2011 amortizare program informatic 6811.65.02.04.01.71.01.30 2808 1.784,64 1.784,64
2614, centralizator
31/03/201 consum, 2614,
48 1 31/03/2011 NC centralizator consum 2 din data 31/03/2011 6022.65.02.04.01.20.01.03 3022.65.02.04.01.20.01.03 27.891,91 27.891,91
2614, centralizator
31/03/201 consum, 2614,
49 1 31/03/2011 NC centralizator consum 2 din data 31/03/2011 6028.65.02.04.01.20.01.01 3028.65.02.04.01.20.01.01 4.862,66 4.862,66
2614, centralizator
31/03/201 consum, 2614,
50 1 31/03/2011 NC centralizator consum 2 din data 31/03/2011 6028.65.02.04.01.20.01.02 3028.65.02.04.01.20.01.02 7.533,26 7.533,26

25
2614, centralizator
31/03/201 consum, 2614,
51 1 31/03/2011 NC centralizator consum 2 din data 31/03/2011 6028.65.02.04.01.20.01.09 3028.65.02.04.01.20.01.09 2.901,34 2.901,34
2614, centralizator
31/03/201 consum, 2614,
52 1 31/03/2011 NC centralizator consum 2 din data 31/03/2011 6028.65.02.04.01.20.01.30 3028.65.02.04.01.20.01.30 100,00 100,00
2614, centralizator
31/03/201 consum, 2614,
53 1 31/03/2011 NC centralizator consum 2 din data 31/03/2011 6028.65.02.04.01.20.30.30 3028.65.02.04.01.20.30.30 2.088,00 2.088,00
2617, centralizator
31/03/201 consum, 2617,
54 1 31/03/2011 NC centralizator consum 3 din data 31/03/2011 603.65.01.03.01.20.11 3032.65.01.03.01.20.11 13.431,56 13.431,56
2617, centralizator
31/03/201 consum, 2617,
55 1 31/03/2011 NC centralizator consum 3 din data 31/03/2011 603.65.02.04.01.20.05.30 3032.65.02.04.01.20.05.30 6.200,13 6.200,13
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.01 -
56 1 31/03/2011 Salarii de baza 641.65.02.04.01.10.01.01 421.65.02.04.01.10.01 48.377,00 48.377,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.02 -
57 1 31/03/2011 Salarii de merit 641.65.02.04.01.10.01.02 421.65.02.04.01.10.01 8.172,00 8.172,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.03 -
58 1 31/03/2011 Indemnizatii de conducere 641.65.02.04.01.10.01.03 421.65.02.04.01.10.01 1.540,00 1.540,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.04 -
59 1 31/03/2011 Sporuri de vechime 641.65.02.04.01.10.01.04 421.65.02.04.01.10.01 17.143,00 17.143,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.05 -
60 1 31/03/2011 Sporuri pentru conditiile de munca 641.65.02.04.01.10.01.05 421.65.02.04.01.10.01 6.588,00 6.588,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.06 -
61 1 31/03/2011 Alte scopuri 641.65.02.04.01.10.01.06 421.65.02.04.01.10.01 5.585,00 5.585,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.10 -
62 1 31/03/2011 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 641.65.02.04.01.10.01.10 421.65.02.04.01.10.01 480,00 480,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.11 -
63 1 31/03/2011 Fond aferent platii cu ora 641.65.02.04.01.10.01.11 421.65.02.04.01.10.01 1.672,00 1.672,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.01.30 -
64 1 31/03/2011 Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii 641.65.02.04.01.10.01.30 421.65.02.04.01.10.01 2.454,00 2.454,00

26
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.03.01 -
65 1 31/03/2011 Contribuía angajatorului la fondul de pensii 19,50% 6451.65.02.04.01.10.03.01 4311.65.02.04.01.10.01 18.912,00 18.912,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.03.02 -
66 1 31/03/2011 Contributia angajatorului la fondul de somaj 2% 6452.65.02.04.01.10.03.02 4371.65.02.04.01.10.01 454,00 454,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.03.03 -
67 1 31/03/2011 Contributia angajatorului la fondul de sanatate 6% 6453.65.02.04.01.10.03.03 4313.65.02.04.01.10.01 4.721,00 4.721,00

2450, centralizator NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.03.04 -


31/03/201 salarii, 2450, Contributia angajatorului la fondul de risc, acc de
68 1 31/03/2011 munca si boli profesionale 6454.65.02.04.01.10.03.04 4315.65.02.04.01.10.01 136,00 136,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - 10.03.06 -
69 1 31/03/2011 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 6455.65.02.04.01.10.03.06 4317.65.02.04.01.10.01 772,00 772,00

2450, centralizator NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - Contributia


31/03/201 salarii, 2450, asiguratilor la fondul de somaj 1% fara concedii
70 1 31/03/2011 medicale 421.65.02.04.01.10.01 4372.65.02.04.01.10.01 456,00 456,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - Impozit
71 1 31/03/2011 retinut de la angajati fara concedii medicale 421.65.02.04.01.10.01 444.65.02.04.01.10.01 10.709,00 10.709,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - Retineri (CAR,
72 1 31/03/2011 rate proprii) fara concedii medicale 421.65.02.04.01.10.01 427.65.02.04.01.10.01 4.927,00 4.927,00

2450, centralizator NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - Contributia


31/03/201 salarii, 2450, asiguratilor la fondul de pensii 9,5% fara concedii
73 1 31/03/2011 medicale 421.65.02.04.01.10.01 4312.65.02.04.01.10.01 9.542,00 9.542,00
2450, centralizator
31/03/201 salarii, 2450, NC salarii (obligatii), 65020401 luna 12 - Contributia
74 1 31/03/2011 asiguratilor la fondul de sanatate 6,5% 421.65.02.04.01.10.01 4314.65.02.04.01.10.01 4.965,00 4.965,00
2639, alocatii
31/03/201 profesori, 2639,
75 1 31/03/2011 plata alocatii profesori 4811 5311 5.590,00 5.590,00
2639, alocatii
31/03/201 profesori, 2639,
76 1 31/03/2011 inregistrare sume in casa 5311 581 5.590,00 5.590,00
2639, alocatii
31/03/201 profesori, 2639,
77 1 31/03/2011 primire alocatii profesori 551 4811 5.590,00 5.590,00

27
2639, alocatii
31/03/201 profesori, 2639,
78 1 31/03/2011 ridicare numerar 581 551 5.590,00 5.590,00
2570,
31/03/201 nota cheltuieli1, NC 1 cheltuieli pt. capitolul 65.02.04.01 articol
79 1 31/03/2011 20.30.04 612.65.02.04.01.20.30.04 401.007 450,00 450,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
80 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6811.65.02.04.01.71.01.03 14.233,44 14.233,44
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
81 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6811.65.02.04.01.71.01.30 5.329,08 5.329,08
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
82 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6453.65.02.04.01.10.03.03 4.721,00 4.721,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
83 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6454.65.02.04.01.10.03.04 136,00 136,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
84 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6455.65.02.04.01.10.03.06 772,00 772,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
85 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.30 2.454,00 2.454,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
86 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6451.65.02.04.01.10.03.01 18.912,00 18.912,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
87 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6452.65.02.04.01.10.03.02 454,00 454,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
88 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.06 5.585,00 5.585,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
89 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.10 480,00 480,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
90 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.11 1.672,00 1.672,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
91 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.03 1.540,00 1.540,00

28
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
92 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.04 17.143,00 17.143,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
93 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.05 6.588,00 6.588,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
94 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 628.65.02.04.01.20.01.30 769,43 769,43
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
95 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.01 48.337,00 48.337,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
96 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 641.65.02.04.01.10.01.02 8.172,00 8.172,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
97 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 612.65.02.04.01.20.30.04 450,00 450,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
98 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 614.65.02.04.01.20.06.01 335,00 335,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
99 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 626.65.02.04.01.20.01/08 524,90 524,90
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
100 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 603.65.02.04.01.20.05.30 6.200,13 6.200,13
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
101 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 610.65.02.04.01.20.01.03 662,50 662,50
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
102 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 610.65.02.04.01.20.01.04 1.125,00 1.125,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
103 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6028.65.02.04.01.20.01.09 2.901,34 2.901,34
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
104 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6028.65.02.04.01.20.01.30 100,00 100,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
105 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6028.65.02.04.01.20.30.30 2.088,00 2.088,00

29
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
106 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6022.65.02.04.01.20.01.01 27.891,91 27.891,91
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
107 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6028.65.02.04.01.20.01.01 4.862,66 4.862,66
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
108 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.02 6028.65.02.04.01.20.01.02 7.533,26 7.533,26
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
109 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.03 603.65.01.03.01.20.01.02 13.431,56 13.431,56
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
110 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de cheltuieli 121.01.03 677.65.01.04.01.57.02.01 2.420,00 2.420,00
2646,
31/03/201
111 1 31.12.2011 nota inchidere 7701 121.01.03 5.085,00 5.085,00
2648,
31/03/201
112 1 31.12.2011 nota inchidere 7701 121.01.03 148.000,00 148.000,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
113 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.10.01 121.01.02 103.597,00 103.597,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
114 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.10.03.01 121.01.02 20.478,00 20.478,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
115 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.10.03.02 121.01.02 495,00 495,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
116 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.10.03.03 121.01.02 5.146,00 5.146,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
117 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.10.03.04 121.01.02 148,00 148,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
118 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.01 121.01.02 1.056,01 1.056,01
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
119 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.02 121.01.02 4.397,36 4.397,36

30
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
120 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.03 121.01.02 662,50 662,50
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
121 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.04 121.01.02 1.125,00 1.125,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
122 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.08 121.01.02 755,61 755,61
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
123 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.09 121.01.02 1.390,70 1.390,70
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
124 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.01.30 121.01.02 769,43 769,43
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
125 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.06.01 121.01.02 335,00 335,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
126 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 7702.65.02.04.01.20.30.04 121.01.02 450,00 450,00
2645, nota de
31/03/201 inchidere, 2645,
127 1 31/03/2011 inchiderea conturilor de venituri 779.01.04 121.01.02 23.877,36 23.877,36
TOTALURI 1.014.273,43 1.014.273,43

31
7. Registrul Jurnal Cartea Mare
C 121.01.02 C D 2805 C
11.373,00 SIC
27.891,91 103.597,00 3.544,44
4.862,66 20.478,00 RD 0,00 3.544,44 RC
7.533,26 495,00 TSD 0,00 14.917,44 TSC
2.901,34 5.146,00 SFC 14.917,44
100,00 148,00
2.088,00 1.056,01 D 2808 C
6.200,13 4.397,36 892,00 SIC
662,50 662,50 1.784,64
1.125,00 1.125,00 RD 0,00 1.784,64 RC
450,00 755,61 TSD 0,00 2.676,64 TSC
335,00 1.390,70 SFC 2.676,64
524,90 769,43
769,43 335,00 D 2814 C
48.337,00 450,00 32.867,53 SIC
8.172,00 14.233,44
1.540,00 RD 0,00 14.233,44 RC
17.143,00 TSD 0,00 47.100,97 TSC
6.588,00 SFC 47.100,97
5.585,00
480,00 D 3022.65.02.04.01.20.01.03 C
1.672,00 SID 0,00
2.454,00 27.891,91
18.912,00 RD 0,00 27.891,91 RC
454,00 TSD 0,00 27.891,91 TSC
4.721,00 SFC 27.891,91
136,00
772,00 D 3028.65.02.04.01.20.01.01 C
14.233,44
5.329,08 1.056,01 4.862,66
RD 191.972,65 140.805,61 RC RD 1.056,01 4.862,66 RC
TSD 191.972,65 140.805,61 TSC TSD 1.056,01 4.862,66 TSC
51.167,04 SFD SFC 3.806,65

D 121.01.03 C D 3028.65.02.04.01.20.01.02 C

13.431,56 5.085,00 2.084,01 7.533,26


2.420,00 148.000,00 2.313,35
RD 15.851,56 153.085,00 RC RD 4.397,36 7.533,26 RC
TSD 15.851,56 153.085,00 TSC TSD 4.397,36 7.533,26 TSC
SFC 137.233,44 SFC 3.135,90
D 121.01.04 D 3028.65.02.04.01.20.01.09 C

23.877,36 340,70 2.901,34


RD 0,00 23.877,36 1.050,00
TSD 0,00 23.877,36 RD 1.390,70 2.901,34 RC
SFC 23.877,36 TSD 1.390,70 2.901,34 TSC
SFC 1.510,64

D 3028.65.02.04.01.20.01.30 C D 401.006 C

100,00 1.056,01 1.056,01


RD 0,00 100,00 RC 1.050,00 1.050,00
TSD 0,00 100,00 TSC RD 2.106,01 2.106,01 RC
SFC 100,00 TSD 2.106,01 2.106,01 TSC

D 3028.65.02.04.01.20.30.30 C
SID D 401.007 C
2.088,00
RD 0,00 2.088,00 RC 450,00 450,00
TSD 0,00 2.088,00 TSC RD 450,00 450,00 RC
SFC 2.088,00 TSD 450,00 450,00 TSC

D 3032.65.01.03.01.20.11 C
SID D 401.015 C
13.431,56
RD 0,00 13.431,56 RC 340,70 340,70
TSD 0,00 13.431,56 TSC RD 340,70 340,70 RC
-13.431,56 SFD TSD 340,70 340,70 TSC

D 3032.65.02.04.01.20.05.30 C
SID 0,00 D 401.021 C
6.200,13
RD 0,00 6.200,13 RC 2.084,01 2.084,01
TSD 0,00 6.200,13 TSC RD 2.084,01 2.084,01 RC
-6.200,13 SFD TSD 2.084,01 2.084,01 TSC

D 3032.65.02..04.01.20.11 C
D 401.032 C
23.877,36

33
RD 23.877,36 0,00 RC 174,43 174,43
TSD 23.877,36 0,00 TSC RD 174,43 174,43 RC
23.877,36 SFD TSD 174,43 174,43 TSC

D 401.002 C D 401.034 C

662,50 662,50 1.125,00 1.125,00


RD 662,50 662,50 RC RD 1.125,00 1.125,00 RC
TSD 662,50 662,50 TSC TSD 1.125,00 1.125,00 TSC

D 401.004 C D 401.040 C

281,33 281,33 595,00 595,00


RD 281,33 281,33 RC RD 595,00 595,00 RC
TSD 281,33 281,33 TSC TSD 595,00 595,00 TSC

D 401.005 C

101,09 101,09
RD 101,09 101,09 RC
TSD 101,09 101,09 TSC

D 401.113 C D 4313.65.02.04.01.10.01 C

230,71 142,48 5.146,00 4.721,00


142,48 RD 5.146,00 4.721,00 RC
RD 373,19 142,48 RC TSD 5.146,00 4.721,00 TSC
TSD 373,19 142,48 TSC 425,00 SFD
230,71 SFD
D 4314.65.02.04.01.10.01 C
D 401.115 C
5.349,00 4.965,00
2.313,35 2.313,35 RD 5.349,00 4.965,00 RC
RD 2.313,35 2.313,35 RC TSD 5.349,00 4.965,00 TSC
TSD 2.313,35 2.313,35 TSC 384,00 SFD

D 4315.65.02.04.01.10.01 C
D 421.65.02.04.01.10.01 C
148,00 136,00
44.670,00 48.337,00 RD 148,00 136,00 RC
25.598,00 8.172,00 TSD 148,00 136,00 TSC

34
9.542,00 1.540,00 12,00 SFD
456,00 17.143,00
10.709,00 6.588,00 D 4317.65.02.04.01.10.01 C
4.927,00 5.585,00
4.965,00 480,00 772,00
1.672,00 RD 0,00 772,00 RC
2.454,00 TSD 0,00 772,00 TSC
RD 100.867,00 91.971,00 RC SFC 772,00
TSD 100.867,00 91.971,00 TSC
8.896,00 SFD D 4371.65.02.04.01.10.01 C

D 427.65.02.04.01.10.01 C 495,00 454,00


RD 495,00 454,00 RC
4.927,00 4.927,00 TSD 495,00 454,00 TSC
RD 4.927,00 4.927,00 RC 41,00 SFD
TSD 4.927,00 4.927,00 TSC
D 4372.65.02.04.01.10.01 C

D 4311.65.02.04.01.10.01 C 494,00 456,00


RD 494,00 456,00 RC
20.478,00 18.912,00 TSD 494,00 456,00 TSC
RD 20.478,00 18.912,00 RC 38,00 SFD
TSD 20.478,00 18.912,00 TSC
1.566,00 SFD D 444.65.02.04.01.10.01 C

D 4312.65.02.04.01.10.01 C 12.222,00 10.709,00


RD 12.222,00 10.709,00 RC
10.337,00 9.542,00 TSD 12.222,00 10.709,00 TSC
RD 10.337,00 9.542,00 RC 1.513,00 SFD
TSD 10.337,00 9.542,00 TSC
795,00 SFD

D 4811 C D 6028.65.02.04.01.20.01.09 C

5.590,00 5.590,00 2.901,34 2.901,34


RD 5.590,00 5.590,00 RC RD 2.901,34 2.901,34 RC
TSD 5.590,00 5.590,00 TSC TSD 2.901,34 2.901,34 TSC

D 5311 C D 6028.65.02.04.01.20.01.30 C

35
25.598,00 25.598,00 100,00 100,00
335,00 335,00 RD 100,00 100,00 RC
2.420,00 2.420,00 TSD 100,00 100,00 TSC
5.590,00 5.590,00
RD 33.943,00 33.943,00 RC
TSD 33.943,00 33.943,00 TSC D 6028.65.02.04.01.20.30.30 C

2.088,00 2.088,00
D 551 C RD 2.088,00 2.088,00 RC
TSD 2.088,00 2.088,00 TSC
5.590,00 5.590,00
RD 5.590,00 5.590,00 RC
TSD 5.590,00 5.590,00 TSC D 603.65.01.03.01.20.11 C

13.431,56 13.431,56
D 581 C RD 13.431,56 13.431,56 RC
TSD 13.431,56 13.431,56 TSC
25.598,00 25.598,00
335,00 335,00
2.420,00 2.420,00 D 603.65.02.04.01.20.05.30 C
5.590,00 5.590,00
RD 33.943,00 33.943,00 RC 6.200,13 6.200,13
TSD 33.943,00 33.943,00 TSC RD 6.200,13 6.200,13 RC
TSD 6.200,13 6.200,13 TSC

D 6022.65.02.04.01.20.01.03 C
D 610.65.02.04.01.20.01.03 C
27.891,91 27.891,91
RD 27.891,91 27.891,91 RC 662,50 662,50
TSD 27.891,91 27.891,91 TSC RD 662,50 662,50 RC
TSD 662,50 662,50 TSC

D 6028.65.02.04.01.20.01.01 C
D 610.65.02.04.01.20.01.04 C
4.862,66 4.862,66
RD 4.862,66 4.862,66 RC 1.125,00 1.125,00
TSD 4.862,66 4.862,66 TSC RD 1.125,00 1.125,00 RC
TSD 1.125,00 1.125,00 TSC

D 6028.65.02.04.01.20.01.02 C

7.533,26 7.533,26
RD 7.533,26 7.533,26 RC

36
TSD 7.533,26 7.533,26 TSC

D 612.65.02.04.01.20.30.04 C D 641.65.02.04.01.10.01.04 C

450,00 450,00 17.143,00 17.143,00


RD 450,00 450,00 RC RD 17.143,00 17.143,00 RC
TSD 450,00 450,00 TSC TSD 17.143,00 17.143,00 TSC

D 614.65.02.04.01.20.06.01 C D 641.65.02.04.01.10.01.05 C

335,00 335,00 6.588,00 6.588,00


RD 335,00 335,00 RC RD 6.588,00 6.588,00 RC
TSD 335,00 335,00 TSC TSD 6.588,00 6.588,00 TSC

D 626.65.02.04.01.20.01.08 C D 641.65.02.04.01.10.01.06 C

281,33 524,90 5.585,00 5.585,00


101,09 RD 5.585,00 5.585,00 RC
142,48 TSD 5.585,00 5.585,00 TSC
RD 524,90 524,90 RC
TSD 524,90 524,90 TSC
D 641.65.02.04.01.10.01.10 C

D 628.65.02.04.01.20.01.30 C 480,00 480,00


RD 480,00 480,00 RC
595,00 769,43 TSD 480,00 480,00 TSC
174,43

RD 769,43 769,43 RC D 641.65.02.04.01.10.01.11 C


TSD 769,43 769,43 TSC
1.672,00 1.672,00
RD 1.672,00 1.672,00 RC
D 641.65.02.04.01.10.01.01 C TSD 1.672,00 1.672,00 TSC

48.337,00 48.337,00
RD 48.337,00 48.337,00 RC D 6451.65.02.04.01.10.01.01 C
TSD 48.337,00 48.337,00 TSC
18.912,00 18.912,00
RD 18.912,00 18.912,00 RC
D 641.65.02.04.01.10.01.02 C TSD 18.912,00 18.912,00 TSC

37
8.172,00 8.172,00
RD 8.172,00 8.172,00 RC D 6451.65.02.04.01.10.03.02 C
TSD 8.172,00 8.172,00 TSC
454,00 454,00
RD 454,00 454,00 RC
D 641.65.02.04.01.10.01.03 C TSD 454,00 454,00 TSC

1.540,00 1.540,00
RD 1.540,00 1.540,00 RC
TSD 1.540,00 1.540,00 TSC

D 6451.65.02.04.01.10.03.03 C D 7702.65.02.04.01.10.01 C

4.721,00 4.721,00 103.597,00 44.670,00


RD 4.721,00 4.721,00 RC 25.598,00
TSD 4.721,00 4.721,00 TSC 10.337,00
494,00
12.222,00
D 6454.65.02.04.01.10.03.04 C 4.927,00
5.349,00
136,00 136,00 RD 103.597,00 103.597,00 RC
RD 136,00 136,00 RC TSD 103.597,00 103.597,00 TSC
TSD 136,00 136,00 TSC

D 7702.65.02.04.01.10.03.01 C
D 6455.65.02.04.01.10.03.06 C
20.478,00 20.478,00
772,00 772,00 RD 20.478,00 20.478,00 RC
RD 772,00 772,00 RC TSD 20.478,00 20.478,00 TSC
TSD 772,00 772,00 TSC

D 7702.65.02.04.01.10.03.02 C
D 677.65.01.04.01.57.02.01 C
495,00 495,00
2.420,00 2.420,00 RD 495,00 495,00 RC
RD 2.420,00 2.420,00 RC TSD 495,00 495,00 TSC
TSD 2.420,00 2.420,00 TSC

D 7702.65.02.04.01.10.03.03 C
D 6811.65.02.04.01.71.01.03 C
5.146,00 5.146,00
14.233,44 14.233,44 RD 5.146,00 5.146,00 RC

38
RD 14.233,44 14.233,44 RC TSD 5.146,00 5.146,00 TSC
TSD 14.233,44 14.233,44 TSC

D 7702.65.02.04.01.10.03.04 C
D 6811.65.02.04.01.71.01.30 C
148,00 148,00
3.544,44 5.329,08 RD 148,00 148,00 RC
1.784,64 TSD 148,00 148,00 TSC
RD 5.329,08 5.329,08 RC
TSD 5.329,08 5.329,08 TSC
D 7702.65.02.04.01.20.01.01 C

D 7701 C 1.056,01 1.056,01


RD 1.056,01 1.056,01 RC
5.085,00 2.420,00 TSD 1.056,01 1.056,01 TSC
148.000,00
RD 153.085,00 2.420,00 RC
TSD 153.085,00 2.420,00 TSC D 7702.65.02.04.01.20.01.02 C
150.665,00 SFD
4.397,36 2.084,01
2.313,35
RD 4.397,36 4.397,36 RC
TSD 4.397,36 4.397,36 TSC

D 7702.65.02.04.01.20.01.03 C D 7702.65.02.04.01.20.30.04 C

662,50 662,50 450,00 450,00


RD 662,50 662,50 RC
TSD 662,50 662,50 TSC RD 450,00 450,00 RC
TSD 450,00 450,00 TSC

D 7702.65.02.04.01.20.01.04 C
D 779.01.04 C
1.125,00 1.125,00
RD 1.125,00 1.125,00 RC 23.877,36 23.877,36
TSD 1.125,00 1.125,00 TSC
RD 23.877,36 23.877,36 RC
TSD 23.877,36 23.877,36 TSC
D 7702.65.02.04.01.20.01.08 C

755,61 230,71
281,33
101,09

39
142,48
RD 755,61 755,61 RC
TSD 755,61 755,61 TSC

D 7702.65.02.04.01.20.01.09 C

1.390,70 340,70
1.050,00
RD 1.390,70 1.390,70 RC
TSD 1.390,70 1.390,70 TSC

D 7702.65.02.04.01.20.01.30 C

769,43 595,00
174,43
RD 769,43 769,43 RC
TSD 769,43 769,43 TSC

D 7702.65.02.04.01.20.06.01 C

335,00 335,00

RD 335,00 335,00 RC
TSD 335,00 335,00 TSC

40
8. Balanța de verificare la 31.03.2011
ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: SCOALA CU CLASELE I – VIII FRASIN
BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE
LUNA: MARTIE, ANUL: 2011

Simbol Denumire Solduri inițiale Rulaj curent Total sume Solduri 31.03.2011 Simbol
cont cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit cont
117 Rezultatul reportat 0,00 2.856.565,24 0,00 0,00 1.380.335,27 4.651.321,24 0,00 3.270.985,97 117
Rezultatul patrimonial
121 0,00 414.420,09 207.824,21 317.767,97 2.783.014,29 2.963.865,79 0,00 180.851,50 121
(economic)
Clasa 1 0,00 3.270.985,33 207.824,21 317.767,97 4.163.349,56 7.615.187,03 0,00 3.451.837,47 Clasa 1
Concesiuni, brevete, licente,
205 marci comerciale, drepturi si 7.723,00 0,00 0,00 0,00 17.722,06 0,00 17.722,06 0,00 205
alte active similare
208 Alte active fixe necorporale 5.353,81 0,00 0,00 0,00 5.353,81 0,00 5.353,81 0,00 208
Mobilier, aparatura birotica,
214 96.830,00 0,00 0,00 0,00 86.831,58 0,00 86.831,58 0,00 214
echipamente de protectie
Active fixe corporale in curs de
231 3.113.108,31 0,00 0,00 0,00 3.261.108,31 0,00 3.261.108,31 0,00 231
executie
Amortizari privind activele fixe
280 0,00 12.265,00 0,00 5.329,08 0,00 17.594,08 0,00 17.594,08 280
necorporale
Amortizari privind activele fixe
281 0,00 32.867,53 0,00 14.233,44 0,00 47.100,97 0,00 47.100,97 281
corporale
Clasa 2 3.223.015,12 45.132,53 0,00 19.562,52 3.371.015,76 64.695,05 3.371.015,76 64.695,05 Clasa 2
302 Materiale consumabile 6.072,88 0,00 6.844,07 45.377,17 123.210,77 112.544,22 10.666,55 0,00 302
Materiale de natura obiectelor
303 234.554,55 0,00 23.877,36 19.631,69 282.603,15 25.293,59 257.309,56 0,00 303
de inventar
Clasa 3 240.627,43 0,00 30.721,43 65.008,86 405.813,92 137.837,81 267.976,11 0,00 Clasa 3
401 Furnizori 0,00 665,69 10.606,61 10.375,90 219.017,00 219.777,35 0,00 760,35 401
404 Furnizori de active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 404
421 Personal - salarii datorate 0,00 82.259,00 100.867,00 91.971,00 1.674.808,00 1.736.180,00 0,00 61.372,00 421
423 Personal - ajutoare datorate 0,00 1.608,00 0,00 0,00 6.840,00 6.840,00 0,00 0,00 423
Retineri din salarii datorate
427 0,00 3.690,00 4.927,00 4.927,00 46.714,00 51.641,00 0,00 4.927,00 427
tertilor
Alte datorii si creante in
428 0,00 0,00 0,00 0,00 51.410,03 51.410,03 0,00 0,00 428
legatura cu personalul
429 Bursieri si doctoranzi 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 429
431 Asigurari sociale 0,00 43.316,00 41.458,00 39.048,00 684.352,00 728133 0,00 43.781,00 431
437 Asigurari pentru somaj 0,00 1.167,00 989,00 910,00 15.894,00 16.804,00 0,00 910,00 437
Impozitul pe venit de ntura
444 0,00 14.819,00 12.222,00 10.709,00 206.736,00 217.445,00 0,00 10.709,00 444
salariala
Decontari intre institutia
481 0,00 0,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 0,00 0,00 481
superioara si inst subordonate
Clasa 4 0,00 147.524,69 176.659,61 163.530,90 3.071.361,03 3.193.820,38 0,00 122.459,35 Clasa 4
531 Casa 0,00 0,00 33.943,00 33.943,00 422.289,00 422.289,00 0,00 0,00 531
532 Alte valori 0,00 0,00 0,00 0,00 51.410,03 51.410,03 0,00 0,00 532
Disponibil din alocatii
551 bugetare cu destinatie 0,00 0,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 0,00 0,00 551
speciala
581 Viramente interne 0,00 0,00 33.943,00 33.943,00 422.289,00 422.289,00 0,00 0,00 581
Clasa 5 0,00 0,00 73.476,00 73.476,00 901.578,03 901.578,03 0,00 0,00 Clasa 5
Cheltuieli cu materialele
602 0,00 0,00 45.377,17 45.377,17 112.544,22 112.544,22 0,00 0,00 602
consumabile
Ch privind materialele de
603 0,00 0,00 19.631,69 19.631,69 19.631,69 19.631,69 0,00 0,00 603
natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind energia si
610 0,00 0,00 1.787,50 1.787,50 20.247,37 20.247,37 0,00 0,00 610
apa
612 Cheltuieli cu chiriile 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 612
Cheltuieli cu deplasari,
614 0,00 0,00 335,00 335,00 5.883,00 5.883,00 0,00 0,00 614
detasari, transferari
Cheltuieli postale si taxe de
626 0,00 0,00 524,90 524,90 7.219,77 7.219,77 0,00 0,00 626
telecomunicatii
Alte cheltuieli cu serviciile
628 0,00 0,00 769,43 769,43 18.736,60 18.736,60 0,00 0,00 628
executate de terti
Alte cheltuieli autorizate prin
629 0,00 0,00 0,00 0,00 51.410,03 51.410,03 0,00 0,00 629
dispozitii legale
Cheltuieli cu salariile
641 0,00 0,00 91.971,00 91.971,00 1.653.921,00 1.653.921,00 0,00 0,00 641
personalului
Cheltuieli privind asigurarile
645 0,00 0,00 24.995,00 24.995,00 438.078,00 438.078,00 0,00 0,00 645
sociale
677 Ajutoare sociale 0,00 0,00 2.420,00 2.420,00 5.085,00 5.085,00 0,00 0,00 677

42
679 Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 679
Cheltuieli operationale privind
681 0,00 0,00 19.562,52 19.562,52 19.562,52 19.562,52 0,00 0,00 681
amortizarea
Clasa 6 0,00 0,00 207.824,21 207.824,21 2.364.769,20 2.364.769,20 0,00 0,00 Clasa 6
770 Finantarea de la buget 0,00 0,00 293.890,61 143.225,61 2.507.144,00 2.507.144,00 0,00 0,00 770
Venituri din donatii si
779 sponsorizari primite cu titlu 0,00 0,00 317.767,97 317.767,97 2.549.445,70 2.549.445,70 0,00 0,00 779
gratuit
TOTAL 3.463.642,55 3.463.642,55 1.308.164,04 1.308.164,04 19.334.477,20 19.334.477,20 3.638.991,87 3.638.991,87

43
Bibliografie
1. Scorţescu, Fl.I., Mardioris, D.N., Contabilitate publică, Editura Ion Ionescu De La Brad,
Iaşi, 2008;
2. Legea Învăţământului nr. 84 din 1995, republicată în monitorul oficial nr. 606 din 10
decembrie 1999;
3. Ordonanţa de urgenţă nr.68 din 2009, în completarea ordinului ministerului nr. 4209 din
8.07.2009 privind Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul
personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din
învăţământ;
4. Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic;
5. Ordonanţa de urgenţă nr.123 din 18 decembrie 2008 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar.
6. OUG 45/2008 Privind Finantele Publice Locale
7. Legea nr. 5000/2002 Privind Finantele Publice