Sunteți pe pagina 1din 108

Contabilitate financiara

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

CONTABILITATE FINANCIARA Modul I


ANUL II ECTS, MAN

Lect.univ.dr. RACHITA USTINIA

Contabilitate financiara

Cuvant inainte
Procesul de restructurare si modernizare a societatii romanesti isi gaseste reflectare si in dinamismul actualizarii sistemului financiar-contabil. In acest context, realizarea cursului Bune practici de inregistrari contabile pentru activitatile curente ale agentilor economici din Romania reprezinta o continuare a preocuparilor autoarei. Prin dezvoltarile adoptate s-au urmarit: (i) realizarea unor monografii contabile pentru cele mai frecvente activitati intalnite in practica agentilor economici din Romania; (ii) prezentarea elementelor legislative noi, conforme cu Directivele Europene, cu impact asupra Legii contabilitatii nr.82/1991 (republicata), respectiv prin OMFP nr.3055/29.X.2009, Ordinul nr.1879/6.06.2010 si Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.37/13 aprilie 2011. Referitor la prezentarea noilor element legislative ce vin sa actualizeze legea de baza a contabilitatii, trebuie precizat ca in lucrare a fost urmarit modul de tratare in contabilitatea agentilor economici a Codului fiscal modificat si aprobat prin Legea nr.76/1.VII.2010, OUG nr.54/2010, OUG nr.58/2010 si OUG nr.59/2010 si care vizeaza, in principal, urmatoarele elemente de maxima importanta: infiintarea, incepand cu data de 1 august 2010, a Registrului operatorilor intracomunitari, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; modificarea nivelului accizei pentru tigarete, alcool distilat, etc.; eliminarea sistemului antrepozitelor de depozitare; deducerea impozitului platit de un agent economic unui stat strain; modul de deductibilitate a pierderii fiscale inregistrate de un sediu permanent al unui agent economic aflat in strainatate; inregistrarea impunerii, incepand cu 1 iulie 2010, a cotei de 16% - impozit final aferenta veniturilor sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente; in aceasta categorie se includ si depozitele clientilor, precum si impozitarea veniturilor sub forma de dobanzi realizate pentru depozitele la termen constituite, a instrumentelor de economisire dobandite etc. Suportul de curs isi propune sa sprijine activitatea de pregatire a studentilor din anul II de invatamant economic. Lucrarea de fata urmareste sa-i ajute pe viitorii absolventi sa inteleaga mai bine complexitatea si modul de tratare a informatiei contabile, ca baza pentru fundamentarea viitoarelor decizii de conducere a unitatilor socio-economice.

Contabilitate financiara

Ilustrarea cu exemple semnificative a celor mai bune practici de realizare a inregistrarilor contabile aferente activitatilor curente ale operatorilor economici din Romania, pun in evidenta temeinica pregatire profesionala a autoarei, dar, totodata, ofera si modele de urmat pentru cei care se afla la inceputul activitatii lor profesionale.

Prof.univ.dr.Mihaela Dumitrana - ASE Bucuresti

Contabilitate financiara

CUPRINSUL SUPORTULUI DE CURS

1. Unitatea de nvatare nr. 1 - NOILE REGLEMENTARI CONTABILE APLICABILE OPERATORILOR ECONOMICI DIN ROMANIA

1.1. ORDONANTA DE URGENTA nr.37/2011 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea 6 si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente 1.2. Definirea contabilitatii 1.3. Tema de control 1.4. Bibliografia specific unitii de nvare 21 27 34

2. Unitatea de invatare nr. 2 - PRINCIPII GENERALE DE ORGANIZARE SI 36 FUNCTIONARE A CONTABILITATII FINANCIARE A INTREPRINDERII. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMATIILOR CONTABILE 2.1. Principii generale de organizare si functionare a contabilitatii financiare a intreprinderii 2.1.1. Principiul continuitatii activitatii 2.1.2. Principiul permanentei metodelor 2.1.3. Principiul prudentei 2.1.4. Principiul independentei exercitiului financiar 2.1.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 2.1.6. Principiul intangibilitatii 2.1.7. Principiul necompensarii 2.1.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 2.1.9. Principiul pragului de semnificatie 2.2. Caracteristicile calitative ale informatiilor contabile 2.2.1. Relevanta 2.2.2. Credibilitatea 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 40 40 37

Contabilitate financiara

2.2.3. Comparabilitatea 2.2.4. Inteligibilitatea 2.3. Tema de control 2.4. Bibliografia specific unitii de nvare 3. Unitatea de invatare nr. 3 - REGISTRELE CONTABILE. DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE. 3.1. Registrele de contabilitate 3.2. Principalele documente financiar-contabile 3.3. Tema de control 3.4. Bibliografia specific unitii de nvare 4. PLANUL DE CONTURI GENERAL 5. BIBLIOGRAFIA NTREGULUI SUPORT DE CURS 6. NOTIELE CURSANTULUI

40 41 45 58 60

60 61 69 85 86 104 106

Contabilitate financiara

Unitatea de nvatare nr. 1

NOILE REGLEMENTARI CONTABILE APLICABILE OPERATORILOR ECONOMICI DIN ROMANIA

Competenele specifice unitii de nvare: Dup studiul acestei uniti de nvare: veti avea cunostinte referitoare la modificarile, completarile aduse de catre Ordonanta de Urgenta nr. 37/2011 Legii Contabilitatii ( nr.37/1992), dar si altor acte normative incidente. veti cunoaste definitia contabilitatii, a contabilitatii financiare, caracteristicile contabilitatii financiare.

Cuprinsul unitatii de invatare: 1.1. Ordonanta de Urgenta nr.37/2011/13 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Legii Contabilitatii nr.82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente 1.2. Definirea contabilitatii. 1.3. Tema de control 1.4. Bibliografia specifica unitatii de invatare

1.1. ORDONANTA DE URGENTA NR.37/2011/13 APRILIE 2011 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII CONTABILITATII NR.82/1991 SI PENTRU MODIFICAREA ALTOR ACTE NORMATIVE INCIDENTE
Avand in vedere ca trecerea la implementarea Standardelor internationale de Raportare Financiara (IFRS) de catre sistemul bancar, ca baza a contabilitatii si pentru intocmirea situatiilor financiare individuale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, reprezinta un

Contabilitate financiara

angajament asumat prin Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, potrivit caruia Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice isi asuma in continuare angajamentul de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzatoare a IFRS, in vederea aplicarii acestora de la inceputul anului 2012, context in care, pe de o parte, au fost necesare modificari si completari pentru armonizarea legii contabilitatii astfel incat sa se asigure cadrul legal aplicarii IFRS si, pe de alta parte, se creeaza premisele pentru actualizarea, in timp util, a celorlalte reglementari secundare incidente, tinand cont ca termenul de transpunere a Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE in legislatia nationala este data de 30 aprilie 2011, data-limita de la care trebuie sa intre in vigoare noua legislatie in materia institutiilor emitente de moneda electronica si ca termenul maxim de autorizare a institutiilor de plata este 30 aprilie 2011, potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr.197/2010, ce transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, data de la care entitatile care au fost autorizate aplica noua legislatie in materia serviciilor de plata, avand in vedere necesitatea reducerii termenului in care autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare trimestriale si anuale pentru furnizarea informatiilor solicitate de Institutul European de Statistica EUROSTAT si Fondul Monetar International, luand in considerare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, aprobata prin Legea nr.34/2011, referitoare la introducerea obligativitatii depunerii de catre societatile comerciale a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite incepand cu exercitiul financiar 2010, numai la unitatile teritoriale ale Ministerului

Contabilitate financiara

Finantelor Publice si la necesitatea corelarii acestora cu prevederile cuprinse in legislatia contabila, tinand cont de necesitatea reducerii costurilor administrative cu organizarea si conducerea contabilitatii pentru entitatile care indeplinesc anumite criterii de marime a unor indicatori, pornind de la necesitatea separarii prevederilor referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de cele referitoare la semnarea situatiilor financiare anuale, luand in considerare necesitatea completarii categoriilor de entitati cuprinse in definitia persoanelor juridice de interes public, entitati ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului statutar, tinand cont de necesitatea completarii prevederilor referitoare la situatia in care exercitiul financiar difera de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entitati, avand in vedere necesitatea abrogarii prevederilor referitoare la contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, pana cand abordarea bugetara va fi aceeasi cu cea contabila, in temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. ART.I. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: (1) Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.1. (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi. (2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara. (3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin.(1) si (2), cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara. (5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit

Contabilitate financiara

reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar. (6) Persoanele prevazute la alin.(1)-(4) organizeaza si conduc, dupa caz, si contabilitatea de gestiune, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. 2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 2. (1) Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute la art.1. n acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori. 3. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abroga. 4. La articolul 3, alineatul (3) se abroga. 5. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza: a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar; b) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie; c) de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie; d) de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie. 6. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Contabilitate financiara

10

Art. 5. (1) Persoanele prevazute la art.1 alin.(1)-(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate. 7. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu urmatorul cuprins: (1^1) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. (1^2) Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu. (1^3) ncadrarea in criteriile prevazute la alin. (1^1) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar. (1^4) Nivelul indicatorilor prevazuti la alin. (1^1) se poate modifica prin hotarare a Guvernului. 8. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.7. (1) Persoanele prevazute la art.1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege. 9. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile. (3) Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 10. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Contabilitate financiara

11

Art.9.(1) Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a persoanelor prevazute la art.1 alin.(1)-(4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata. La articolul 10, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: Art.10.(1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art.1 alin.(1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective. ....................................... (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. ncheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie. 12. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: (3^1) n cazul persoanelor prevazute la art.5 alin. (1^1), contabilitatea poate fi organizata si condusa potrivit prevederilor alin.(2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice.

13. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins: (4^1) n cazul persoanelor prevazute la art.1 alin.(5), raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. n cazul in care contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art.10 alin.(2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale. 14. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Contabilitate financiara

12

Art.11. Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise. 15. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.13. nregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile. 16. Articolul 14 se abroga. 17. La articolul 19, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens. 18. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 22. Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii. 19. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 23. (1) Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. (2) Persoanele prevazute la alin.(1) au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice. 20. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins: Art. 25^1. n cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate. 21. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 26. n caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia. 22. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Contabilitate financiara

13

(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic: a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurarereasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin; b) pentru filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societateamama. 23. La articolul 27, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins: (3^1) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au urmatoarele obligatii: a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art.37; b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. n acest scop, persoana trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic. (3^2) Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa

Contabilitate financiara

14

pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. 24. La articolul 28, alineatele (1), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: Art. 28. (1) Persoanele prevazute la art.1 alin. (1)-(4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii. ....................... (6) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului. ....................... (8) Conditiile pentru intocmirea, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate se stabilesc de institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art.4 alin.(3). Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa intocmeasca si sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. 25. La articolul 28, alineatul (5) se abroga. 26. La articolul 28, dupa alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu urmatorul cuprins: (10) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. (11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. (12) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor prevazute la art.5 alin. (1^1) se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora. (13) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii. (14) Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Contabilitate financiara

15

n situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 27. La articolul 34, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (2) n intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; societatile/companiile nationale; societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform prevederilor legale in vigoare; organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice. ........................... (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale. 28. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins: (2^1) Prevederile alin.(1) se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 29. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Contabilitate financiara

16

Art. 35. (1) Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.30. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 36. (1) Persoanele prevazute la art.1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza: a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar; b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar. (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. (3) Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. (4) Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens. (5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare. (6) Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la institutiile ierarhic superioare la termenele prevazute la alin.(7)-(10).

Contabilitate financiara

17

(7) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene: a) in termen de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar; b) in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinta. (8) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene: a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar; b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta. (9) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene: a) in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar; b) in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinta. (10) Institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene: a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar; b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta. 31. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 37. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art.1 alin.(1)-(4) sa depuna, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului

Contabilitate financiara

18

calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. 32. La articolul 38, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Organizarea contabilitatii operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, se asigura potrivit art. 18. 33. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 41. Constituie contraventie urmatoarele fapte: 1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate; 2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la: a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie; b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate; c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; d) efectuarea inventarierii; e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile; f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii; g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art.1 alin.(1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art.27 alin. (3^1) lit. b); 3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31; 5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;

Contabilitate financiara

19

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate; 7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile; 9. nerespectarea prevederilor art.10 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii. 34. La articolul 42, alineatele (1), (4) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: Art. 42. (1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza: cele prevazute la pct.1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei; cele prevazute la pct.2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei; cele prevazute la pct.2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei; cele prevazute la pct.2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei; cea prevazuta la pct.3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei; cele prevazute la pct.2 lit. d), pct.4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei; cea prevazuta la pct.6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei; cea prevazuta la pct.7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei; cea prevazuta la pct.8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei; cele prevazute la pct.2 lit.e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare. ....................... (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilit prin Ordin al Ministrului Finantelor Publice. ....................................................................................................................................................... (8) n situatia in care in termen de 3 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute de lege

Contabilitate financiara

20

nu se depun situatiile financiare prevazute la art.36 alin. (7)-(10), Ministerul Finantelor Publice va lua urmatoarele masuri: a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale; b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii. 35. La articolul 42, alineatul (2) se abroga. ART.II n tot cuprinsul Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, sintagmele auditor financiar si audit financiar se inlocuiesc cu sintagmele auditor statutar si audit statutar. ART.III La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) lit. d) a alin.(1) al art. 74 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; b) lit.c) a alin.(1) al art.80 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare; c) lit.b) a alin.(1) al art.237 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; d) alin.(2) al art. 79 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.172 din 28 februarie 2005, cu modificarile ulterioare; e) teza finala a alin. (1) al art.173 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. ART.IV (1) Actiunile in dizolvarea societatilor comerciale intemeiate pe art.237 alin.(1) lit. b) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile

Contabilitate financiara

21

ulterioare, aflate in curs de solutionare, vor fi finalizate potrivit dispozitiilor in vigoare la data introducerii lor. (2) n cazul societatilor comerciale care nu au depus situatiile financiare anuale, dar impotriva carora nu a fost declansata procedura judiciara de dizolvare se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 41 pct.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta. ART.V Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu Ministrul justitiei, Catalin Marian Predoiu Bucuresti, 13 aprilie 2011, Nr.37.

1.2.

DEFINIREA CONTABILITATII
Contabilitatea este definita ca fiind activitatea specializata in masurarea, evaluarea,

cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditori financiari si comerciali, clienti, institutiile publice si alti utilizatori.1

Legea contabilitatii nr.82/24.XII.1991, republicata si modificata ultima data prin OMFP nr.3055/29.X.2009 , Ordinul nr.1879/6.VI.2010 si OUG nr.37/13.IV.2011.

Contabilitate financiara

22

Pentru studentii de la stiinte economice, in special de la specializarea contabilitate si informatica de gestiune si finante publice, disciplina contabilitatea financiara este cea mai importanta, deoarece: este cea mai exacta si mai riguroasa disciplina economica si este definita ca fiind stiinta care sta la baza afacerilor economice si reprezinta fundamental, sursa principala de date pentru activitatile de management, marketing etc.; contabilitatea are un caracter universal si impersonal si se aplica prin adaptarea la specificul domeniului in activitati de productie, comert, turism, banci, institutii publice, armata etc.; economistul trebuie sa cunoasca si sa respecte legislatia economica a tarii respective, precum si normele metodologice specifice evidentei contabile; este necesar a se cunoaste in mod clar si corect tehnica inregistrarilor din contabilitatea financiara, prin respectarea Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr.704/1993, a Legii contabilitatii nr.82/1991 (republicata), precum si a OMFP nr.2374/12.XII.2007 si Ordinul nr.1879/6.VI.2010 conform cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene. Contabilitatea financiara din Romania isi desfasoara activitatea prin Planul de Conturi General (PCG), potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, respectiv prin continutul claselor de conturi 1-7 (numite si conturi financiare); in prezent sistemul contabil din tara noastra foloseste clasa 8 de conturi, denumite Conturi speciale si clasa 9 de conturi Conturi de gestiune facultativa2. In tara noastra ca si in toata Uniunea Europeana, este obligatorie folosirea doar a contabilitatii financiare de catre toate intreprinderile/entitatile/societatile comerciale/agentii economici pentru prelucrarea si gestionarea corecta a informatiilor economice. Contabilitatea financiara sta la baza gestiunii financiare, care poate fi definita ca un ansamblu de decizii si activitati care concura la reglarea si ajustarea fluxurilor financiare si a fondurilor, la gospodarirea resurselor financiare ale intreprinderii, folosindu-se sistemul de conturi adecvat. In condiiile concureniale actuale din rile cu economie dezvoltat, intreprinderea nu mai poate fi limitat doar la evaluarea financiar, ci se impune tot mai mult aprecierea performanei ntreprinderii pentru realizarea funciei sale sociale. Costurile sociale nu sunt explicit reflectate nici n contabilitatea financiar, nici n cea de gestiune. Teoretic, problema
2

Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

Contabilitate financiara

23

a fost rezolvat prin introducerea n teoria economic a distinciei dintre costurile contabile i cele economice, punndu-se accent c aceasta din urm trebuie s stea la baza fundamentrii deciziei. Toate informatiile economice din momentul in care sunt prelucrate si devin publice, de regula sunt sintetizate in documente de sinteza precum: Bilant contabil, contul de Profit sau pierdere, Rapoartele de gestiune, Notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate sau consolidate.

DE REINUT !
Contabilitatea trebuie sa asigure: - inregistrarea cronologica si sistematica, - prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali,

Contabilitatea financiara din Romania isi desfasoara activitatea prin Planul de Conturi General (PCG), potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. In tara noastra ca si in toata Uniunea Europeana, este obligatorie folosirea doar a contabilitatii financiare de catre toate intreprinderile/entitatile/societatile comerciale/agentii economici pentru prelucrarea si gestionarea corecta a informatiilor economice.

STUDIU DE CAZ
1. CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA CU APORT IN NUMERAR Din punct de vedere contabil, infiintarea unei societati comerciale, indiferent de obiectul de activitate, presupune, in general, inregistrarea urmatoarelor operatii: subscrierea capitalului social; varsarea capitalului social prin aportul in numerar sau natura a asociatilor/actionarilor;

Contabilitate financiara

24

creditarea firmei de catre asociati/actionari pentru acoperirea cheltuielilor initiale; efectuarea cheltuielilor de constituire; recunoasterea, pe baza extrasului de cont bancar, a cheltuielilor cu serviciile bancare.

Exemplificare: Se constituie o societate cu aportul asociatilor/actionarilor in numerar. In conformitate cu actul constitutiv din luna ianuarie 2010, cei doi asociati au un aport in numerar in proportii egale. Inregistrari contabile: 1. Subscrierea aporturilor asociatilor/actionarilor in numerar: % 456 456 A B Decontari Decontari cu cu actionarii/ actionarii/ asociatii privind capitalul asociatii privind capitalul = 1011 nevarsat Capitalul subscris 12.000 lei 6.000 6.000

2. Se inregistreaza depunerea capitalului social la casieria societatii: 5311 Casa in lei = 456 A % Decontari cu 12.000 lei 6.000

actionarii/asociatii capitalul 456 B Decontari

privind 6.000 cu privind

actionarii/asociatii capitalul

3. Se deschide un cont la banca si se depune numerarul asociatilor/actionarilor: 581 Viramente interne 5121 Conturi la banci in lei - = 5311 Casa in lei = 581 Viramente interne 12.000 lei 12.000 lei

Concomitent se face inregistrarea:

4. La un interval de 2-3 zile se poate scoate de la banca un extras de cont cu capitalul social depus, iar in contabilitatea noii societati constituite are loc urmatoarea inregistrare:

Contabilitate financiara

25

1011 Capitalul subscris nevarsat

1012 Capital subscris varsat

12.000 lei

2. CONSTITUIREA UNEI

SOCIETATI COMERCIALE

CU RASPUNDERE

LIMITATA CU APORT IN NUMERAR SI NATURA Bunurile aduse ca aport de asociati trec automat in proprietatea asociatului proprietar daca in contract nu se prevede altfel. In acest sens, in contractul de asociere poate fi stipulat ca, la incetarea asocierii, bunurile se intorc in patrimonial persoanelor care le-au aportat. Potrivit Legii nr.571/2003 (republicata si modificata3) privind Codul fiscal din Romania, asociatul titular trebuie sa tina evidenta separata a veniturilor si cheltuielilor aferente asocierii. Beneficiile si pierderile rezultate din realizarea obiectului asocierii se distribuie intre parti proportional cu cotele stabilite de acestia prin contractul de asociere in participatie. De asemenea, obligatia inregistrarii veniturilor si cheltuielilor rezultate din asociere revine asociatului titular.

Exemplificare: Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti. Pe data de 1 februarie 2010 se constituie o societate comerciala X cu un capital social de 10.000 lei, reprezentand 1.000 parti sociale cu o valoare nomonala de 10 lei. Capitalul social subscris, este varsat in numerar si in natura astfel: 6.000 lei numerar; 2.000 lei echipamente tehnice; 1.000 lei programe informatice; 1.000 lei materii prime. In momentul constituirii societatii, unul dintre asociati plateste taxa de timbru, cheltuielile de redactare, onorariu avocet in suma de 400 lei. Dupa inmatricularea societatii si organizarea serviciului de contabilitate, suma avansata de catre unul din asociati este restituita in numerar, din venitrurile incasate. Conform reglementarilor contabile in vigoare (OMFP nr.3055/29.X.2009 si Ordinul nr.1879/6.VI.2010), cheltuielile de constituire sunt imobilizate si pot fi amortizate intr-o perioada de pana la 5 ani.

si OUG nr.54/2010; OUG nr.58/2010 si OUG nr.59/2010 intrate in vigoare la 1 iulie 2010.

Contabilitate financiara

26

Inregistrari contabile: 1. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv: 456 Decontari cu actionarii/ asociatii = privind capitalul 2. Inregistrarea cheltuielilor de constituire: 5311 casa in lei = 4551 Decontari intre entitatile 400 lei afiliate 1011 nevarsat Capitalul subscris 10.000 lei

- Concomitent se face inregistrarea: 201 Cheltuieli de constituire = 5311 Casa in lei 400 lei

3. Se inregistreaza aportarea capitalului social in bani si natura: % 5311 Casa in lei 2131 de 208 Alte necorporale 301 Materii prime = - Concomitent se face inregistrarea: 1011 Capital nevarsat subscris 1012 Capital varsat subscris lei 10.000 Echipamente (masini, utilaje si tehnologice instalatii lucru) imobilizari = 456 capitalul 1.000 1.000 Decontari cu 10.000 lei

actionarii/asociatii

privind 6.000 2.000

4. Se inregistreaza amortizarea cheltuielilor de constituire: 6811 Cheltuieli de exploatare privind = amortizarea imobilizarilor 2801 Amortizarea cheltuielilor 400 lei de constituire

5. Scoaterea din active a cheltuielilor de constituire la amortizarea integrala: 2801 Amortizarea cheltuielilor de = constituire 201 Cheltuieli de constituire 400 lei

Contabilitate financiara

27

6. Restituirea sumelor avansate de asociati/actionari: 4551 curente Actionari/asociati-conturi = 5311 Casa in lei 400 lei

1.3. TEMA DE CONTROL


1. Modificari aduse Legii Contabilitatii de catre Ordonanta de Urgenta 37/2011. 2. Completari aduse de catre Ordonanta de Urgenta 37/2011 altor acte normative incidente. 3. Contabilitatea financiara - definitie.

TESTUL DE AUTOEVALUARE

1. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL DACA SOCIETATEA INREGISTREAZA PIERDERI In situatia in care societatea comerciala X inregistreaza pierderi din activitatea curenta, capitalul social poate fi redus prin: (i) (ii) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale. Conform Legii nr.31/1990, art.208 (republicata), reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art.12 alin.(2), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

Exemplificare: Daca o societate comerciala a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate. capitalul social este divizat in 150 parti sociale; valoarea unei parti sociale este de 50 lei;

Contabilitate financiara

28

pierderea neacoperita din anii precedenti este de 2.500 lei. In urma hotararii AGA, societatea comerciala X decide reducerea capitalului social prin reducerea numarului de parti sociale, astfel:

capitalul social va avea valoarea de 5.000 lei; valoarea unei parti sociale va ramane de 50 lei; capitalul social va fi divizat in 100 de parti sociale (5.000/50).

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza acoperirea pierderilor inregistrate din exercitiile financiare precedente: 1012 Capital subscris varsat 117 Rezultatul reportat

2.500 lei

2. In urma reducerii capitalului social, acesta va avea valoarea de 5.000 lei, divizat in 100 de parti sociale, iar valoarea unei parti sociale va fi de 50 lei (5.000/100). 117 Rezultatul reportat 1012 Capital subscris varsat

5.000 lei

2. INREGISTRARI CONTABILE ALE CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE A UNEI SOCIETATI Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii, cum ar fi: (i) taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, (ii) cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, (iii) cheltuieli de prospectare a pietei, (iv) de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii (Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009). Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor de constituire prezinta doua posibilitati:

sa le imobilizeze, ca activ in bilant, prin utilizarea contului 201 Cheltuieli de constituire, situatie in care acestea trebuie amortizate pe o perioada de cel mult 5 ani;

sa le reflecte direct in contul de profit sau pierdere, prin debitul conturilor din clasa a 6-a a Planului de Conturi General.

Contabilitate financiara

29

Exemplificare: La constituirea societatii comerciale X, care are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de produse de panificatie si patiserie. Conform actului constitutiv al societatii, capitalul social este in suma de 1.000 lei, varsat integral in numerar, in cont bancar, la data infiintarii. Inainte de inceperea activitatii, este necesara inmatricularea acesteia la Registrul Comertului, care presupune indeplinirea anumitor formalitati, cum ar fi:

obtinerea rezervarii denumirii societatii la Oficiul Registrului Comertului; incheierea contractului de inchiriere pentru spatiul in care isi va desfasura activitatea; deschiderea contului bancar in care se va depune capitalul social; eliberarea certificatelor de cazier fiscal pentru asociati. Toate aceste formalitati au generat efectuarea unor cheltuieli in suma totala de 550 lei,

suportate de catre asociati din sursele proprii, urmand a fi ulterior decontate.

Situatia cheltuielilor ocazionate de infiintarea societatii se prezinta astfel: Taxe platite la Trezorerie pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal pentru asociati/actionari = 55 lei; Taxe platite la Oficiul Registrului Comertului (de exemplu: taxa de rezervare a denumirii viitoarei societati) = 350 lei; Cheltuieli notariale (exemplu: taxa notariala pentru autentificarea specimenelor de semnatura) = 120 lei; Copii xerox = 25 lei Conform prevederilor legale, atunci cand intreaga documentatie este finalizata, aceasta se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie va avea sediul societatea, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare, continand codul unic de inregistrare.

Inregistrari contabile: 1. In baza acestui certificat se pot efectua inregistrarile contabile in Registrul-jurnal al societatii, respectiv subscrierea capitalului social, astfel: 456 Decontari cu actionarii/ asociatii 1011 Capital subscris nevarsat

1.000 lei

Contabilitate financiara

30

privind capitalul

2. Se inregistreaza subscrierea capitalului social: 456 Decontari cu asociatii/ actionarii privind capitalul 3. Se inregistreaza varsarea capitalului social: 5121 Conturi la banci in lei 456 Decontari cu asociatii/ actionarii privind capitalul 4. Inregistrarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat: 1011 Capital subscris nevarsat 1012 Capital subscris varsat 1011 Capital subscris nevarsat

1.000 lei

1.000 lei

1.000 lei

5. Inregistrarea cheltuielilor de constituire (societatea opteaza pentru imobilizarea acestora): 201 Cheltuieli de constituire 455 Sume datorate actionarilor/asociatilor

1.000 lei

3.

MONOGRAFIE

CONTABILA

PRIVIND

CONTRACTUL

DE

LEASING

FINANCIAR Leasingul reprezinta o tehnica contractuala de finantare pe termen mediu prin care locatorul (proprietarul) cedeaza locatarului (utilizatorului/chiriasului), in schimbul unei plati sau a unei serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp. Din punct de vedere contabil, leasingul financiar este operatiunea care transfera cea mai mare parte din riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.

Exemplificare: Societatea comerciala X incheie un contract de leasing financiar cu o persoana juridica romana pentru achizitionarea unui mijloc de transport pe o perioada de 3 ani. Durata normala de utilizare a mijlocului fix este de 5 ani.

Contabilitate financiara

31

Costul de achizitie al mijlocului de transport este de 60.000 lei. Dobanda lunara este de 10% aplicata la cota-parte din valoarea de intrare suportata de locatar. Redeventa (chirie/datorie) lunara este de 1.100 lei: - Cota-parte din valoarea de intrare suportata de locatar (chirias): (60.000 lei : 5 ani x 12 luni) x (3 ani x 12 luni) = - Cota lunara din valoarea de intrare suportata de locatar: 36.000 lei : (3 ani x 12 luni) = - Dobanda lunara: (36.000 lei x 10%) : (3 ani x 12 luni) = - Dobanda pe perioada de leasing: 100 lei x 36 luni = - Valoarea reziduala a imobilizarii: 60.000 lei 36.000 lei = 100 lei 3.600 lei 24.000 lei 1.000 lei 36.000 lei

Inregistrari contabile: 1. Achizitionarea mijloacelor de transport in leasing. 2133 Mijloace de transport 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate

60.000 lei

2. Inregistrarea dobanzii totale datorate: Debit: 8051 Dobanzi de platit = 3.600 lei

3. Inregistrarea valorii totale a ratelor de leasing in conturi in afara bilantului contabil: Debit: 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate = 39.600 lei

4. Inregistrarea redeventei lunare facturate de locator (proprietar sau persoana care da in locatie un lucru): 404 Furnizori de imobilizari

% 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate

1.364 lei 1.000

Contabilitate financiara

32

666 Cheltuieli privind dobanzile 4426 TVA deductibila (Taxa pe valoarea adaugata: 1.100 lei x 24% = 264 lei) - Concomitent se face inregistrarea: Credit: 8051 Dobanzi de platit = 100 lei

100 264

5. Diminuarea valorii ratelor de leasing cu redeventa lunara facturata: Credit: 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate = 1.100 lei.

6. Inregistrarea amortizarii lunare. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

1.000 lei

7. Achitarea facturii reprezentand redeventa lunara. 404 Furnizori de imobilizari 5121 Conturi la banci in lei

1.309 lei

8. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunul achizitionat, la valoarea reziduala. 404 Furnizori de imobilizari

% 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 4426 TVA deductibila (Taxa pe valoarea adaugata: 24.000 lei x 24% = 5.760 lei)

29.760 lei 24.000

5.760

Contabilitate financiara

33

Nota: Inregistrarile contabile legate de inregistrarea redeventei facturate, diminuarea valorii ratelor de leasing, dobanda facturata si amortizarea se vor efectua in fiecare luna a perioadei de leasing.

4. MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene mentioneaza definitii clare privind creantele pentru care exista risc de neincasare in viitor. Potrivit punctului 33 (1), ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. Din punct de vedere contabil, ajustarile de valoare pot fi: (i) ajustari permanente, (ii) ajustari provizorii denumite si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in funcie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarilor activelor.

Exemplificare: O societate comerciala X producatoare de bunuri, livreaza unui comerciant bunuri de folosinta indelungata in valoare de 100.000 lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare de 24%. Conform contractului incheiat, se acorda beneficiarului garantie pentru bunurile livrate. Furnizorul constituie trimestrial provizioane pentru garantii, la nivelul cotei prevazute in contractul incheiat, respectiv 5% din valoarea produselor livrate. In perioada de garantie, producatorul efectueaza inlocuirea unor piese de schimb la bunurile livrate in valoare de 350 lei. Costul produselor finite livrate este de 90.000 lei.

Inregistrari contabile: 1. Livrarea produselor finite. 411 Clienti

124.000 lei

Contabilitate financiara

34

701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata

100.000

24.000

2. Scaderea din gestiune a produselor finite. 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 345 Produse finite

90.000 lei

3. Constituirea provizioanelor in cursul anului. 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor (100.000 lei x 5% = 5.000 lei)

5.000 lei

4. Inregistrarea cheltuielilor cu contravaloarea pieselor de schimb inlocuite in perioada de garantie. 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 3024 Piese de schimb

350 lei

5. Anularea provizioanelor ramase fara obiect ca urmare a expirarii perioadei de garantie. 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 7812 Venituri din provizioane

5.000 lei

1.4. BIBLIOGRAFIA SPECIFIC UNITII DE NVARE


- x x x Diverse situatii si monografii contabile din practica agentilor economici pe diferite domenii de activitate, Bucuresti, 2008-2011.

- x x x Ghidul expertului contabil, editia a II-a, editura CECCAR, Bucuresti, 2010.

Contabilitate financiara

35

- x x x Legea Contabilitatii nr.82/1991 - republicata si modificata ultima data prin OMFP nr.3055/29.X.2009, Ordinul nr.1879/6.VI.2010 si OUG nr.37/13.IV.2011. OMFP nr.2234/2011 privind Sistemul de raportare contabila la 30.VI.2011 al

-x x x

operatorilor economici din Romania. OMFP nr.2239/2011 privind aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

-x x x

- x x x Colectia de revista: Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, Editura CECCAR, Bucuresti, pe perioada 2009-2010.

- x x x Colectia de revista: Managementul financiar, editura Rentrop & Straton, Bucuresti, pe perioada 2009-2010.

- x x x Standardul International de Raportare Financiara pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (IFRS pentru IMM-uri), Editura CECCAR, Bucuresti, 2009.

Contabilitate financiara

36

Unitatea de invatare nr. 2

PRINCIPII

GENERALE A

DE

ORGANIZARE FINANCIARE

SI A

FUNCTIONARE

CONTABILITATII

INTREPRINDERII.

CARACTERISTICILE

CALITATIVE

ALE INFORMATIILOR CONTABILE

Competenele specifice unitii de nvare: Dup studiul acestei uniti de nvare:


veti cunoaste principiile generale de organizare si functionare a contabilitatii financiare a intreprinderii, inclusiv continutul acestora veti intelege caracteristicile calitative ale informatiilor contabile.

Cuprinsul unitatii de invatare: 2.1. Principii generale de organizare si functionare a contabilitatii financiare a intreprinderii. 2.1.1. Principiul continuitatii activitatii 2.1.2. Principiul permanentei metodelor 2.1.3. Principiul prudentei 2.1.4. Principiul independentei exercitiului financiar 2.1.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 2.1.6. Principiul intangibilitatii 2.1.7. Principiul necompensarii 2.1.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 2.1.9. Principiul pragului de semnificatie 2.2. Caracteristicile calitative ale informatiilor contabile 2.2.1. Relevanta 2.2.2. Credibilitatea 2.2.3. Comparabilitatea

Contabilitate financiara

37

2.2.4. Inteligibilitatea 2.3. Tema de control 2.4. Bibliografia specifica unitatii de invatare

2.1. PRINCIPII GENERALE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONTABILITATII FINANCIARE A INTREPRINDERII


Conform prevederilor Directivei a IV-a si a VII-a a CEE situatiile financiare anuale se ntocmesc n acord cu noua din urmtoarele principii: principiul continuitii activitii; principiul permanenei metodelor; principiul prudenei; principiul independenei exerciiului; principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii; principiul intangibilitii; principiul necompensrii; principiul prevalenei economicului asupra juridiciului; principiul pragului de semnificaie. 2.1.1. Principiul continuitii activitii O entitate/intreprindere, trebuie n general, s se prezume c i desfoar activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acest principiu presupune c entitatea/intreprindere isi continu n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii. Dac administratorii unei entiti au luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii, aceast informaie trebuie prezentat, mpreun cu explicaii privind modul de ntocmire a acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia entitatea nu isi mai poate continua activitatea. 2.1.2. Principiul permanentei metodelor Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca acestea sunt cerute de lege sau de un standard contabil legiferat, iar in acest caz este necesara mentionarea lor in notele explicative, de la un exerciiu financiar la altul. 2.1.3. Principiul prudentei Valoarea oricarui element contabil trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei, care are in vedere urmatoarele aspecte:

Contabilitate financiara

38

a) in stabilirea valorii unui element din contabilitate se iau in considerare numai profiturile realizate pana la data incheierii exercitiului financiar; b) in inregistrarile contabile efectuate se tine seama de toate obligatiile previzibile, precum si de pierderile potentiale care au luat nastere intre data incheierii exercitiului financiar si data intocmirii Bilantului contabil; c) se va tine seama de toate ajustarile (deprecierile) chiar daca rezultatul exerciiului financiar este profit sau pierdere. 2.1.4. Principiul independentei exercitiului financiar Presupune luarea in considerare a tuturor veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare exercitilui financiar pentru care se putea face raportarea completa a rezultatelor activitatii intreprinderii. 2.1.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ i de datorii Impune stabilirea valorii totale corespunzatoare unei pozitii din Bilant, care se va determina separat pentru fiecare element individual de activ sau de pasiv. 2.1.6. Principiul intangibilitatii Bilanul contabil de deschidere a unui exerciiu financiar trebuie s corespund cu bilanul contabil de nchidere a exerciiului financiar precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea prevederilor IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori . 2.1.7. Principiul necompensarii Orice compensare intre elementele de activ i de datorii sau ntre elementele de venituri i cheltuieli conform acestui principiu este interzis. Eventualele compensri ntre creane i datorii ale entitii/intreprinderii fa de acelai agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dup nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral. 2.1.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului Informatiile prezentate in situatiile financiare ale intreprinderilor trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor efectuate si, nu numai forma lor juridica. Principiul prevalenei economicului asupra juridicului se aplic entitilor/intreprinderilor care ndeplinesc dou din cele trei critertii de mrime la intocmirea situaiilor financiare individuale

Contabilitate financiara

39

i a situaiilor financiare simplificate4; entitile care la data bilanului nu depesc limitele a dou dintre critertiile de mrime prevzute i care ntocmesc situaii financiare anuale consolidate5 aplic principiul prevalenei economicului asupra juridicului numai la ntocmirea situaiilor financiare consolidate. In Romania, primele norme cu privire la conturile consolidate au fost publicate in anul 20006. Aceste norme au avut o aplicare destul de limitata deoarece, in urma unui ordin al ministrului finantelor, au fost alese numai cinci societati care, pentru anul 2001, trebuiau sa intocmeasca conturi consolidate7.

2.1.9. Principiul pragului de semnificatie Elementele care au valori semnificative intr-un exerciitiu financiar trebuiesc prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar componentele cu valori nesemnificative, care au aceeasi natura, se insumeaza, nefiind necesara prezentarea lor separata. Trebuie mentionat faptul ca, de la cele noua principii contabile prezentate mai sus sunt permise abaterti numai in cazuri exceptionale si acestea se vor detalia in notele explicative la situatiile financiar contabile, cu precizarea motivelor care au generat aceste abaterti, precum si cu efectuarea unei evaluari a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a contului 121 Profit sau pierderi ale intreprinderii.

2.2. CARACTERTISTICILE CALITATIVE ALE INFORMATIILOR CONTABILE


Adecvarea imaginii contabile la realitatea economica din tara noastra trebuie apreciata, facandu-se referiri la calitatile informatiilor contabile obtinute si raportate de catre toti agentii economici utilizatorilor sai. In acest sens se apreciaza ca urmatoarele atribute trebuie sa caracterizeze informatiile contabile: relevanta (pragul de semnificatie), credibilitatea (prezentarea fidela, prevalenta
4

Conform cu OMFP nr.1752/17.XI.2005, modificat si completat prin OMFP nr.2374/12.XII.2007 si Directiva a IV-a si a VII-a a CEE. 5 Marian, Sacarin - Contabilitate aprofundata, Editura Economica, Bucuresti, 2004, Primele reglementari contabile referitoare la conturile consolidate au aparut in SUA. De fapt, in aceasta tara, criza economica din perioada 1929-1933 a scos in evidenta necesitatea unei proceduri mai formalizate de normalizare contabila. 6 Aceste norme au fost aprobate prin OMFP nr.772/2.06.2000. 7 Nu avem informatii certe pentru a metiona daca intr-adevar aceste cinci societati au intocmit si publicat conturi consolidate.

Contabilitate financiara

40

economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integritatea), comparabilitatea si inteligibilitatea.

2.2.1. Relevanta Relevanta informatiilor contabile se refera la capacitatea acestora de a fi utile beneficiarilor in luarea de decizii, oferind suportul necesar in evaluarea evenimentelor precedente, prezente sau viitoare. O informatie relevanta ofera utilizatorilor posibilitatea de a elabora previziuni si de a-si confirma asteptarile. Atunci cand exista numerosi utilizatori ai informatiei contabile, avand interese si grade diferite de intelegere, relevanta devine un element mai greu de atins, deoarece este conditionata in acelasi timp de natura sa si de pragul de semnificatie.

2.2.2. Credibilitatea Credibilitatea presupune ca informatia contabila sa nu contina erori semnificative, sa nu fie partinitoare. Informatia contabila trebuie sa fie neutra, completa, sa reprezinte fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar ale entitatii (IAS 1 Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare din IFRS). Credibilitatea mai presupune si prudenta, precautie in exercitarea rationamentelor profesionale (activele si veniturile sa nu fie subevaluate, iar pasivele si cheltuielile sa nu fie supraevaluate).

2.2.3. Comparabilitatea Comparabilitatea presupune necesitatea ca utilizatorii sa poata compara informatiile din conturile anuale ale aceleiasi institutii intr-un anumit interval de timp si sa extraga tendinte privind pozitia finanaciara si performantele respectivei intreprinderi/entitati (comparatii in timp). Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitatea de a compara conturile anuale ale diferitelor agenti economici (comparatii in spatiu), pentru a evalua pozitia financiara precum si performantele acestora. La acest principiu este important sa se respecte principiul permanentei metodelor folosite in contabilitatea financiara.

Contabilitate financiara

41

2.2.4. Inteligibilitatea Inteligibilitatea sau usurinta cu care utilizatorii inteleg informatia contabila trebuie sa devina o calitate esentiala a documentelor contabile de sinteza. Un factor important in aceasta privinta este maniera de prezentare a conturilor anuale. Pentru ca aceasta prezentare sa-si atinga scopul, articolele si elementele contabile sunt agregate si clasificate in cel mai adecvat mod cu putinta. Inteligibilitatea presupune de asemenea ca utilizatorii informatiilor sa aiba un nivel de cunostinte economice si contabile care sa le permita studierea informatiilor cu rezonanta diligenta.

DE REINUT !
Conform prevederilor Directivei a IV-a si a VII-a a CEE situatiile financiare anuale se ntocmesc n acord cu noua din urmtoarele principii: - principiul continuitii activitii; - principiul permanenei metodelor; - principiul prudenei; - principiul independenei exerciiului; - principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii; - principiul intangibilitii; - principiul necompensrii; - principiul prevalenei economicului asupra juridiciului; - principiul pragului de semnificaie.

Adecvarea imaginii contabile la realitatea economica din tara noastra trebuie apreciata, facandu-se referiri la calitatile informatiilor contabile obtinute si raportate de catre toti agentii economici utilizatorilor sai.

Contabilitate financiara

42

STUDIU DE CAZ
1. MONOGRAFII CONTABILE PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE NEAMORTIZATE Prin Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.761/20108 privind Codului fiscal: Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea sau scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Iesirea mijloacelor fixe din patrimonial unei entitati se poate efectua in urmatoarele moduri: (i) prin scoaterea din functiune; (ii) prin vanzare; (iii) prin donatii; (iv) prin aport in natura la capitalul altor entitati economice; (v) prin lipsa la inventar.

1.1. Inregistrari contabile privind iesirea mijloacelor fixe amortizate partial prin casare si recuperare de materiale Exemplificare: Societatea comerciala X are un autoturism achizitionat cu 4 ani in urma si care in prezent (anul 2010) nu mai corespunde standardelor europene, iar AGA hotaraste casarea acestuia. Valoarea de intrare este de 4.500 lei, perioada de amortizare este de 5 ani, perioada ramasa de amortizat este de 12 luni. Societatea a practicat metoda liniara de amortizare, adica: 5 ani x 12 luni/an = 60 luni; 4.500 lei : 60 luni = 75 lei/luna; 75 lei/luna x 48 luni = 3.600 lei (valoarea amortizata) 75 lei x 12 luni = 900 lei (valoarea neamortizata). Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza scoaterea din evidenta a mijlocului de transport (valoarea amortizata). 2813 Amortizarea instalatiilor, = mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
8

2133 Mijloace de transport

3.600 lei

Si OUG nr.54/2010, OUG nr.58/2010 si OUG nr.59/2010 intrate in vigoare la 1 iulie 2010.

Contabilitate financiara

43

2. Se inregistreaza cheltuielile ocazionate de casare a mijlocului de transport (valoarea neamortizata). 6583 Cheltuieli privind activele = 2133 Mijloace de transport cedate si alte operatii de capital 3. Se inregistreaza ansamblurile, subansamblurile, piesele si materialele rezultate dezmembrarea mijlocului de transport. 3024 Piese de schimb = 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 900 lei

1.500 lei

1.2. Inregistrari contabile privind iesirea mijlocului de transport din gestiunea societatii prin vanzare Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza vanzarea mijlocului fix. 411 Clienti = % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata (24%) 1.860 lei 1.500

360 2. Se inregistreaza scoaterea din evidenta a mijlocului fix. % = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 2133 Mijloace de transport 4.500 lei 3.600

900

1.3. Inregistrari contabile privind iesirea mijlocului de transport prin donatie I nregistrari contabile:

1. Se inregistreaza iesirea mijlocului fix prin donatie altei entitati. 6582 Donatii acordate = 2133 Mijloace de transport 900 lei

2. In cazul in care nu s-a deposit cota legala admisa pentru donatii si subventii, se inregistreaza si TVA colectata (900 x 24%) = 216 lei. 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 4427 TVA colectata 216 lei

Contabilitate financiara

44

1.4. Inregistrari contabile privind iesirea mijlocului de transport prin aport in natura la capitalul social la alte entitati economice Inregistrari contabile: 1. In contabilitatea entitatii care efectueaza donatia respectiva: % 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 261, 263, 264 Imobilizari financiare = 2133 Mijloace de transport 4.500 lei 3.600

900

2. Daca bunul adus ca aport la capitalul social este evaluat la o valoare mai mare decat diferenta dintre valoarea bunului si valoarea amortizata (de exemplu: 1.500 lei fata de 900 lei), aceasta se inregistreaza in contabilitatea primitorului astfel: 261, 263, 264 Imobilizari financiare = 1043 Prime de aport 600 lei

1.5. Inregistrarea in contabilitate privind iesirea mijlocului fix prin lipsuri la inventar In situatia cand lipsa de inventar nu se imputa, iesirea acestuia se inregistreaza ca o simpla scoatere din gestiune, conform notelor contabile prezentate mai sus. Inregistrari contabile: 1. In situatia imputarii. % = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 2133 Mijloace de transport 4.500 lei 3.600

900

2. In cazul imputarii lipsei de inventar si colectarea TVA (24%) aferente. 4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 1.860 lei 1.500

360

Contabilitate financiara

45

2.3. TEMA DE CONTROL


1. Enumerati principiile generale de organizare si functionare a contabilitatii financiare a intreprinderii. 2. Principiul continuitatii activitatii definitie, continut. 3. Principiul independentei exercitiului financiar - definitie, continut. 4. Enumerati caracteristicile calitative ale informatiilor contabile. 5. Relevanta, credibilitatea explicatii.

TESTUL DE AUTOEVALUARE

1. PRINCIPALELE TRATAMENTE CONTABILE EFECTUATE DE CATRE O GRADINITA PARTICULARA IN CONTABILITATEA UNEI FUNDATII.

In aceste conditii, principalele operatiuni care apar intr-o astfel de activitate sunt: 1. Achizitia de materiale si servicii de la terti, necesare pentru buna desfasurare a activitatii; 2. Darea in consum a materialelor achizitionate; 3. Inregistrarea salariilor persoanelor implicate in activitatea gradinitei si a contributiilor aferente; 4. Incasarea contributiilor parintilor; 5. Achitarea facturilor furnizorilor (in numerar sau prin virament bancar); 6. Achitarea salariilor angajatilor si a contributiilor aferente; 7. Inregistrarea amortizarii pentru imobilizarile detinute de gradiita; 8. Inregistrarea altor venituri (de exemplu: din sponsorizari sau din dobanzi); 9. Operatii de trezorerie diverse (prin banca si in numerar).

Exemple de operatiuni desfasurate: I. Se achizitioneaza alimente de la furnizori, in valoare de 700 lei cu TVA 24%. In gestiunea gradinitei se va inregistra intrarea in fisele de magazie a produselor achizitionate. Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza recunoasterea dreptului de a incasa subventia aferenta activelor.

Contabilitate financiara

46

% 3028 Alte materiale consumabile 4426 TVA deductibila

401 Furnizori

868 700 168

lei

In cazul in care, prin optiune/statut, fundatia nu plateste TVA, nu se inregistreaza la achizitie TVA deductibila. Aceasta se considera taxa taxa nerecuperabila si se include in costul de achizitie al bunurilor. In cazul in care cifra de afaceri a fundatiei

(calculata ca suma a veniturilor in activitatile economice) depaseste contravaloarea a 35.000 euro (calculati la cursul din data de 31 decembrie N), ea trebuie sa se declare platitoare de TVA. In acest scop se va completa Declaratia 010 privind sectorul fiscal, la rubrica privitoare la TVA.

2. Se achita in numerar acest furnizor. Chitanta emisa de acesta se consemneaza prin inregistrarea: 401 Furnizori 5311 Casa in lei

868 lei

3. In vederea achizitionarii de diverse materiale didactice, se acorda un avans in numerar de 600 lei. 542 Avansuri de trezorerie 5311 Casa in lei

600 lei

4. Se achizitioneaza obiecte de inventar (cum ar fi: jucarii, materiale ce nu depasesc fiecare valoarea de 180 lei, etc.) in valoare de 500 lei si cu TVA 24%, pentru care se intocmesc fise de magazie. 401 Furnizori

% 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibila

620 500 120

lei

Contabilitate financiara

47

5. Se dau in consum, pe baza bonului de consum, materiale achizitionate. 603 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materiale de natura obiectelor de inventar

500 lei

6. Se achita furnizorului din avansul primit. 401 Furnizori 542 Avansuri de trezorerie

595 lei

7. Se restituie avansul neutilizat 5311 Casa in lei = 542 Avansuri de trezorerie 5 lei

8. Se inregistreaza factura de achizitie a unui mobilier de natura mijloacelor fixe, in valoare de 2.000 lei cu TVA 24%. 404 Furnizori

% 214 Mobilier, aparatura birotica,

de

2.480 2.000

lei

imobilizari

echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active 480 corporale 4426 TVA deductibila

9. Se inregistreaza factura de transport pe luna curenta, emisa de firma care asigura transportul copiilor la gradinita in valoare de 250 lei cu TVA 24%. 401 Furnizori

% Cheltuieli de bunuri cu si

624 transportul persoane

310 250 60

lei

4426 TVA deductibila

10.

Se achita prin virament bancar (Ordin de plata) furnizori de imobilizari si de servicii de

transport. Comisionul retinut de banca pentru viramente este de 6 lei. Pe baza extrasului de cont din ziua respectiva se face urmatoarea inregistrare:

Contabilitate financiara

48

% 404 Furnizori de imobilizari 401 Furnizori 627 Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate

5121 Conturi la banci in lei

2.796 2.480 310 6,0

lei

11. Se incaseaza in numerar contributia de la parinti pentru luna curenta in valoare de 10.000 lei cu TVA 24%. 5311 Casa in lei

= 704

% Venituri prestate 4427 TVA colectata din servicii

12.400 10.000 2.400

lei

II. Daca activitatea gradinitei este incadrata in categoria activitatilor fara scop patrimonial, inseamna ca ingrijirea copiilor este suportata din alte fonduri decat contributia parintilor. Acordarea acestei gratuitati pentru categoriile sociale sarace, de exemplu, ar permite incadrarea activitatii ca non-lucrativa. In acest caz, entitatea nu este platitoare de TVA si ca urmare, nu colecteaza TVA. Nu se colecteaza TVA nici in situatia in care fundatia nu este platitoare de TVA. Inregistrari contabile: 1. Se depun la banca 10.000 lei. Pe baza Registrului de casa se face inregistrarea: 581 Viramente interne 5311 Casa in lei

10.000 lei

iar pe baza erxtrasului de cont bancar se face inregistrarea: 5121 Conturi la banci in lei 581 Viramente interne

10.000 lei

2. Se primeste o donatie in numerar in valoare de 500 lei. 5311 Casa in lei 7582

Venituri din donatii 500 lei

Contabilitate financiara

49

primite

III. In mod similar se inregistreaza orice donatie de bunuri de natura stocurilor, prin debitarea conturilor de stocuri corespunzatoare. In cazul in care sumele sau bunurile primite sunt destinate unuor activitati fara scop patrimonial din cadrul fundatiei, se utilizeaza contul de venituri 733 Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare. In cazul in care se primesc active de natura imobilizarilor, pentru inregistrarea intrarii lor in patrimoniu se debiteaza contul de active corespunzator si se crediteaza contul 4753 Donatii pentru investitii. In aceasta situatie, concomitent cu amortizarea imobilizarilor, se recunoaste venitul din donatii prin formula contabila. 4751 Subventii guvernamentale pentru 7584 Venituri din subventii 1.000 lei = investitii pentru investitii

In cazul in care imobilizarile care intra cu titlul gratuit sau destinate activitatii fara scop patrimonial, se utilizeaza in locul contului 7584 Venituri din subventii pentru investitii, contul 739 Alte venituri din activitati fara scop patrimonial.

Inregistrari contabile: 1. Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza darea in consum a alimentelor. 6028 Cheltuieli 3028 Alte

privind

alte =

materiale 700 lei

materiale consumabile

consumabile

2. Se achita, in numerar, avansurile personalului angajat. 425 Avansuri acordate personalului 5311 Casa in lei

2.000 lei

3. Se inregistreaza factura de telefon in valoare de 200 lei si factura de energie electrica de 100 lei. 401 Furnizori

248

lei

Contabilitate financiara

50

626

Cheltuieli

postale

si

taxe 4426

200 48

de telecomunicatii TVA deductibila

4. Factura de energie electrica. 401 Furnizori

% 605 Cheltuieli cu energie si apa 4426 TVA deductibila

124 100 24

lei

5. La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile angajatilor, suita de inregistrari contabile fiind aceeasi ca si cea in cazul societatilor comerciale. 6. Se calculeaza amortizarea pentru mijloacele fixe din dotare. 6811 Cheltuieli de exploatare privind = amortizarea imobilizarilor 281 Amortizari

privind 200 lei

imobilizarile corporale

Specificul fundatiilor este faptul ca rezultatul exercitiului financiar se inregistreaza diferit, in functie de natura activitatii care l-a generat. In acest scop, contul 121 Excedent/profit sau deficit/pierdere se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II: 1211 Excedent sau deficit privind activitatile fara scop patrimonial (in care se inregistreaza intrun analitic distinct, inclusiv rezultatul activitatilor cu destinatie speciala) si 1212 Profit sau pierdere privind activitatile economice.

IV. Pentru a putea realiza aceasta detaliere a rezultatului, este necesar sa se creeze in cadrul conturilor de cheltuieli si venituri, analitice distincte pentru cele doua categorii de activitati.

Inregistrari contabile: 1. Deoarece in exemplul nostru am considerat activitatea din cadrul gradinitei ca fiind activitate economica, vom inchide conturile de cheltuieli si venituri astfel: 121 Profit sau pierdere

% 6028 Cheltuieli pentru alte

1.956 lei 700

Contabilitate financiara

51

materiale consumabile 603 inventar 605 624 626 627 6811 exploatare Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli privind 250 cu energia si apa transportul de bunuri si personal postale si 200 taxe de telecomunicatii cu servicii 6 bancare si asimilate Cheltuieli privind de 200 Cheltuieli privind 500

materialele de natura obiectelor de 100

amortizarea

imobilizarilor

- Concomitent se face inregistrarea: Profit

% 704 7582 7584 Venituri prestate Venituri subventii Venituri din pentru investitii din donatii si primite subventii din servicii

1212 pentru

sau

pierdere 11.500 activitatile 10.000 500

lei

economice

1.000

La sfarsitul anului, soldul contului 1212 Profit sau pierdere pentru activitatile economice se reporteaza prin preluarea in contul 1172 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Nota: In cazul activitatilor fara scop patrimonial sau cu destinatie speciala se utilizeaza contul 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita,

Contabilitate financiara

52

dezvoltat pe doua conturi sintetice de gradul II: unul pentru activitatile fara scop patrimonial si unul pentru activitatile cu destinatie speciala.

2. CONTABILITATEA DISCOUNTURILOR (REDUCERILOR COMERCIALE) ACORDATE MARFURILOR DE CATRE FURNIZOR

Reducerile comerciale sunt acordate de furnizor in momentul livrarii marfurilor, iar acest aspect va fi reflectat in factura de livrare. In evidentele furnizorului si ale clientului, aceste reduceri nu vor fi reflectate distinct, deoarece: (i) (ii) la furnizor, inregistrarea veniturilor se face tinand seama de reducerea acordata; la client, reducerile primite vor ajusta costul de achizitie al bunurilor respective.

2.1.

Reducerile

comerciale

acordate

direct

pe

factura

la

momentul

livrarii

(promotii sau pe baza unor acorduri intre parteneri de afaceri)

Exemplificare: Societatea comerciala A a negociat cu furnizorul sau de incaltaminte societatea B o reducere de 10%, ori de date ori va achizitiona o cantitate mai mare de 100 de bucati la o singura comanda. Pretul de catalog pentru incaltamintea tip 2 este de 200 lei/bucata, fara TVA. Societatea comanda 200 de bucati. (i) (ii) (iii) Pret de baza: 200 buc. x 200 lei/buc. 40.000 lei; Reducere acordata de 10%: 40.000 lei = 4.000 lei; Valoare neta facturata: 36.000 lei.

Inregistrari contabile:

1. Inregistrarea contabila a achizitiei de marfa la societatea A: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 44.640 36.000 8.640 lei

2. Inregistrarea contabila a vanzarii de marfa la societatea B:

Contabilitate financiara

53

411 Clienti

= 707

% Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata

44.640 36.000

lei

8.640

2.2. Reducerile comerciale acordate ulterior emiterii facturii de livrare a produselor sau/si serviciilor Exemplificare: In perioada iulie-septembrie 2010, societatea comerciala A livreaza catre clientul sau societatea B, materii prime in valoare de 180.000 lei, fara TVA. Pentru a fideliza acest client (societatea A), decide sa-i acorde o reducere comerciala de 5% aplicata asupra intregii valori a materiilor prime livrate in perioada iulie-septembrie 2010. Reducerea comerciala este facturata in luna august 2010, ulterior efectuarii livrarilor. Inregistrari contabile: 1. Inregistrarea contabila a achizitiei de marfa de catre societatea B: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 223.200 180.000 43.200 lei

2. Inregistrarea contabila a vanzarii de materii prime de catre societatea A: 411 Clienti = marfurilor 4427 TVA colectata 43.200 % 707 Venituri din vanzarea 223.200 180.000 lei

3. In luna octombrie, societatea A inregistreaza reducerea comerciala acordata ulterior livrarii bunurilor (de 5%, in suma de 9.000 lei): 709 acordate Reduceri comerciale = 411 Clienti 9.000 lei

4. In luna octombrie, societatea B inregistreaza reducerea comerciala primita ulterior livrarii bunurilor (de 5%, in suma de 9.000 lei):

Contabilitate financiara

54

401 Furnizori

609

Reduceri

comerciale

9.000 lei

primite

Nota: Cifra de afaceri neta se determina prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor.

2..3. Reducerile comerciale acordate clientilor sai prin card cu puncte de fidelitate Reducerile acordate prin cupoane valorice/carduri puncte de fideliate societatea care practica astfel de programe pentru fidelizarea clientilor va inregistra in contabilitate un provizion (Ct.151x).

Exemplificare: Societatea comerciala AVON vinde produse cosmetice. La prima vanzare catre un client aceasta emite un card cu puncte de fidelitate, prin care clientul obtine o reducere comerciala de 5% pentru cumparaturile viitoare efectuate.

Inregistrari contabile: 1. Presupune ca societatea comerciala A a efectuat vanzari de 60.000 lei, fara TVA. Aceasta va constitui un provizion de 5% egal cu 3.000 lei. 6812 Cheltuieli de exploatare privind = provizioanele 1518 Alte provizioane 3.000 lei

In momentul vanzarilor cu reducerea de 5% in baza cardului de fidelitate, societatea AVON anuleaza provizionul cu suma fructificata. Presupunem ca s-au efectuat vanzari catre clienti carora li s-au acordat puncte de fidelitate in suma de 25.000 lei, fara TVA, reducere acordata de 5% - in baza cardurilor de fidelitate de 1.250 lei.

2. In contabilitatea societatii comerciale AVON au loc urmatoarele inregistrari: a) Inregistrarea vanzarii la venituri se inregistreaza suma diminuata de reducerea acordata (5%):

Contabilitate financiara

55

411 Clienti

= 707

% Venituri marfurilor 4427 TVA colectata din vanzarea

29.450 23.750

lei

5.700

b) Se inregistreaza anularea provizionului: 1518 Alte provizioane = 7812 Venituri din provizioane 1.250 lei

Veniturile totale inregistrate sunt: 23.750 + 1.250 = 25.000 lei.

3. CONTABILITATEA BUNURILOR IN CURS DE APROVIZIONARE Bunurile umparate pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare, vor fi reflectate in contabilitate distinct.

3.1. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (pct.104), aprobate prin OMFP nr.3055/2009, acestea se inregistreaza in contabilitatea financiara a agentilor economici in grupa 22 Imobilizari corporale in curs de aprovizionare din Planul de Conturi General.

Exemplificare: Societatea comerciala X a cumparat un mijloc de transport pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care este in curs de aprovizionare la o valoare de 48.500 lei.

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza mijlocul de transport: 223 Instalatii tehnice, mijloace de = transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare 404 Furnizori de mobilizari 48.500 lei

2. Se inregistreaza valoarea mijlocului de transport cumparat, pentru care s-a incheiat procesul de aprovizionare la o valoare de 48.500 lei.

Contabilitate financiara

56

2133

Mijloace transport

de =

223 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare

48.500 lei

3.2. Reguli speciale privind inregistrarea stocurilor in curs de aprovizionare Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se inregistreaza in grupa 32 Stocuri in curs de aprovizionare la data transferului riscurilor si beneficiilor. In general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietatii si de livrare coincid, dar pot exista si decalaje de timp. Detinerea cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice fara sa fie inregistrate in contabilitate sunt interzise. In aplicarea acestui principiu este necesar sa se asigure: (1) Receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in societate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. (2) Daca apar decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea societatii, se procedeaza astfel: bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare; bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune. (3) Daca exista decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia. (4) Bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate intre parti.

Exemplificare: Inregistrarea valorii marfurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare la o valoare de 8.000 lei.

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza distinct marfurile in curs de aprovizionare:

Contabilitate financiara

57

327

Marfuri

in

curs

de =

401 Furnizori

8.000 lei

aprovizionare

2. Se inregistreaza valoarea marfurilor cumparate, pentru care s-a incheiat Procesul de aprovizionare la o valoare de 8.000 lei: 371 Marfuri = 327 Marfuri in curs de 8.000 lei aprovizionare

Bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului (Cl.8).

4. CONTABILITATEA CASELOR DE SCHIMB VALUTAR Autorizarea Caselor de schimb valutar se face de catre BNR 9 prin Directia reglementare si autorizare pentru efectuarea operatiunilor de schimb valutar pe teritoriul Romaniei care: (i) emite autorizatia de functionare (ii) atribuie codul statistic.

Casele de schimb valutar pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar: cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substituite de numerar (cecuri de calatorie) in schimbul monedei nationale de la persoane fizice; vanzare de valute cotate catre persoanele fizice sub forma de numerar si substituite de numerar in schimbul monedei nationale; cumparare de valute cotate sub forma de numerar in schimbul monedei nationale de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar; operatiuni de cumparare si vanzare de valute necotate, cu respectarea cerintelor stabilite la art.1924 din Norma pentru operatiunile de schimb valutar cu valute cotate.

Exemplificare:

Regulamentul BNR nr.4 din 1 aprilie 2005 privind regimul valutar si in Norma nr.4 din 1 aprilie 2005, privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar, publicate in Monitorul Oricial al Romaniei nr.297 din 8 aprilie 2005.

Contabilitate financiara

58

La punctul de schimb valutar deschis de catre societatea comerciala X se efectueaza in data de 11 octombrie 2010 urmatoarele operatii de vanzare/cumparare de valuta catre/de la populatie la cursurile afisate in moneda nationala: cumpararea a 5.000 euro la un schimb valutar de 4,21 lei/euro; vanzarea a 4.000 euro la un curs valutar de 4,26 lei/euro.

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza operatiunea de cumparare a de valuta: 5314 Casa in valuta = 5311 Casa in lei 21.050 lei

2. Se inregistreaza operatiunea de vanzare de valuta: (4.000 euro x 4,21 lei/euro) = 16.840 lei (4,026 lei/euro 4,21 lei/euro) = 0,05 lei x 4.000 euro = 200 lei (venit din comision) (4.000 x 4,26 lei/euro) = 17.040 lei 5311 Casa in lei = 708 % 5314 Casa in valuta Venituri diverse10 din activitati 17.040 16.840 200 lei

2.4. BIBLIOGRAFIA SPECIFIC UNITII DE NVARE


- Ustinia, Rachita Contabilitatea financiara a agentilor economici conforma cu Directivele Europene, aprobata de OMFP nr.2374/2007 si OMFP nr.3055/2009, editia I si II, Editura Transversal, Bucuresti, 2008 si 2010. - Ustinia, Rachita Note de curs universitare privind contabilitatea financiara a intreprinderii, pe perioada 2008-2011, Universitatea Hyperion, 2011.

10

La venituri se inregistreaza numai suma ce reprezinta comisionul Casei de schimb valutar la momentul tranzactiei.

Contabilitate financiara

59

-x

Colectia de revista: Conta, Editura Intermedia Concept, Bucuresti, pe perioada

2009-2010.

- x x x Diverse situatii si monografii contabile din practica agentilor economici pe diferite domenii de activitate, Bucuresti, 2008-2011.

- x x x Ghidul expertului contabil, editia a II-a, editura CECCAR, Bucuresti, 2010.

- x x x Legea Contabilitatii nr.82/1991 - republicata si modificata ultima data prin OMFP nr.3055/29.X.2009, Ordinul nr.1879/6.VI.2010 si OUG nr.37/13.IV.2011. OMFP nr.2234/2011 privind Sistemul de raportare contabila la 30.VI.2011 a

-x

x x

operatorilor economici din Romania. OMFP nr.2239/2011 privind aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

-x x x

Contabilitate financiara

60

Unitatea de invatare nr. 3

REGISTRELE CONTABILE. DOCUMENTELE FINANCIARCONTABILE


Competenele specifice unitii de nvare: Dup studiul acestei uniti de nvare: veti sti care sunt registrele de contabilitate, principalele documente financiar-contabile veti cunoaste continutul si modul de completare ale registrelor de contabilitate, ale documentelor financiar-contabile.

Cuprinsul unitatii de invatare: 3.1. Registrele de contabilitate 3.2. Principalele documente financiar-contabile 3.3. Tema de control 3.4. Bibliografia specifica unitatii de invatare

3.1. REGISTRELE DE CONTABILITATE


Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea-Mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste documentul sintetic Balanta de verificare lunar/trimestrial/semestrial/anual la

Contabilitate financiara

61

inchiderea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. Persoanele juridice care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii. Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva intreprinderii timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Prin exceptie, se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului economiei si finantelor, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani. In caz de pierdere, sustragere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatate, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

3.2. PRINCIPALELE DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE


In general, forma de inregistrare contabila este foarte importanta, deoarece scoate in evidenta modul de organizare a ciclului contabil si de prelucrare a datelor in scopul obtinerii informatiilor, astfel incat acestea trebuie sa caractertizeze in expresie valorica, starea si miscarea patrimoniului entitatii. In cadrul circuitului financiar-contabil, modul de prelucrare a datelor si informatiilor economice formeaza continutul formei de contabilitate, iar formularele de evidenta si raportare, formeaza instrumentele de lucru ale acesteia. In contabilitate, modul de prelucrare a datelor formeaza continutul formei de contabilitate, iar formularele de evidenta si raportare, formeaza instrumentele de lucru ale acesteia.

Contabilitate financiara

62

Legea contabilitatii nr.82/1991 (republicata11), precizeaza ca: Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Ele angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, ori inregistrat in contabilitate 12. Folosirea Registrelor de contabilitate este obligatorie si se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate13. In ordinea cronologica in care documentele financiar-contabile se intocmesc, se prelucreaza, se gestioneaza si se raporteaza, acestea se clasifica astfel :

A. Documentele justificative (primare) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz .14 Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor din contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva fiecarei unitati, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar pentru care au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Acest tip de documente se mai numesc si documente primare, ele fac dovada efectuarii operatiilor economice sau financiare si angajeaza raspunderi. Cele mai uzitate documente se prezinta astfel: Bon fiscal ce are inscris seria si numarul bonului, codul fiscal al unitatii respective, data, valoarea cu si fara TVA si valoarea totala a marfii (inclusiv TVA). Dispozitia de livrare/Avizul de insotire a marfii este intocmita de catre furnizor si contine informatii principale atat despre acesta cat si despre marfuri. Factura fiscala, Statul de salarii, Stat pentru concedii medicale, Stat pentru concediul de odihna, Note de intrare-receptie (NIR), Dispozitia de plata sau incasare, Fisa mijlocului fix, Situatia decontarilor cu bugetul statului, Extrasele de cont de la banca, Procesele-verbale de receptie, Registrul numerelor de inventar, Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe etc.
11 12

Ultima data prin OMFP nr.37/13.IV.2011. Prin OMFP nr.3055/29.X.2009 si Ordinul nr.1879/1.VI.2010. 13 Idem, Registrele de contabilitate. 14 Prin OMFP nr.3055/29.X.2009 si Ordinul nr.1879/1.VI.2010.

Contabilitate financiara

63

B. Documente financiar-contabile Registrul de Casa, Registrul de Banca, Registrul Cartea-Mare (Sah), Registrul Inventar, Registrul Jurnal, Balanta de Verificare (sintetica si analitica), Fise pentru operatii diverse, Fise pentru valori materiale, Fise complexe, Jurnale de TVA la cumparare si la vanzare, Fisa teurilor, alte situatii.

C. Documente de sinteza si raportare financiara Bilant contabil (semestrial si anual), este un document de sinteza si raportare financiara ce se intocmeste de fiecare entitate economica obligatoriu, in functie de marimea acestora la perioade de timp determinate. Principalele criterii de marime care stau la baza intocmirii Bilantului contabil (consolidat sau simplificat) sunt15: (1) Persoanele juridice care la data Bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele criterii: - total active: 3.650.000 euro; - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; - numar mediu de salariati in cursul exercitului financiar: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: Bilant contabil, contul de profit sau pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale. (2) Persoanele juridice care la data Bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la pct.(1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: - Bilant prescurtat; - cont de profit sau pierdere; - note explicative la situatii financiare anuale simplificate. (3) O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data Bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele criterii: - total active: 17.520.000 euro; - cifra de afaceri neta 35.040.000 euro;
15

Dupa OMFP nr.3055/17.XI.2005 si Ordinul nr.1879/6.VI.2010.

Contabilitate financiara

64

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.

Contul de profit sau pierdere se completeaza formularul tipizat anexat la Bilant. Situatia imobilizarilor corporale se completeaza formularul tipizat anexat la Bilant. Raportul administratorilor/actionarilor se face de catre managerul/directorul economic al fiecarei entitati in parte se semneaza si se parafeaza. Notele explicative, daca situatiile financiare anuale implica folosirea lor pentru a oferi informatii suplimentare care nu sunt prezentate in Bilant. Situatia indicilor economici se intocmesc numai la cererea Administratiei financiare.

DE REINUT !
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea-Mare. Persoanele juridice care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva intreprinderii timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, In cadrul circuitului financiar-contabil, modul de prelucrare a datelor si informatiilor economice formeaza continutul formei de contabilitate, iar formularele de evidenta si raportare, formeaza instrumentele de lucru ale acesteia.

STUDIU DE CAZ
1. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DESFASURATE DE CATRE O AGENTIE DE TURISM

Contabilitate financiara

65

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor desfasurate de catre agentiile de turism se face in functie de modul de derulare a activitatilor turistice, precum si de pozitia detinuta de fiecare agentie in circuitul turistic. In cazul agentiilor de turism care desfasoara activitati de intermediere, inregistreaza la venituri numai comisionul aplicat, iar cele care detin pe cont propriu baze turistice sau achizitioneaza de la alti operatori turistici pachete in vederea revanzarii lor, inregistreaza la venituri toata contravaloarea pachetelor turistice vandute. 1.1. Comercializarea biletelor de odihna si tratament in regim special de TVA aplicabila Agentiilor de turism

Exemplificare: La inceputul anului 2010, Agentia de turism X a lansat 150 bilete de odihna si tratament la pret de 165 lei/bilet in statiunea Herculane. Pentru aceasta agentia percepe un comision in suma de 485 lei, care include si TVA. Contravaloarea biletelor de odihna si tratament se inaseaza anticipat. Datoria agentiei fata de furnizorul de servicii hoteliere (un hotel) se determina ca diferenta intre suma totala incasata de la clienti (24.750 lei) si comisionul perceput (485 lei). TVA colectata (4427) aferenta comisionului este in suma de 94 lei (485 : 124%) = 391 x 24% = 94 lei.

Inregistrari contabile:

1. Se inregistreaza incasarea anticipata a pachetului de servicii conform contractului (contravaloarea biletelor de odihna si tratament): 150 bilete x 165 lei/bilet. 5121 Conturi la banci in lei 411 Clienti

24.750 lei

2. Se inregistreaza facturarea serviciilor turistice contractate:

Contabilitate financiara

66

411 Clienti

% 401 Furnizori 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 4427 TVA colectata

29.450 lei 24.265 391 94

3. Se inregistreaza plata furnizorului de servicii hoteliere: 401 Furnizori 5121 Conturi la banci in lei

24.265 lei

4. Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli: 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 121 Profit sau pierdere

391 lei

Nota: Agentia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in beneficiul direct al calatorului si utilizate de agentia de turism pentru furnizarea serviciului unic. Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie TVA in mod distinct in facturi sau in alte documente legale care se transmit calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul special, in acest caz inscriindu-se distinct in documente mentiunea TVA inclusa.

2. CONTABILITATEA EXPORTULUI DE BUNURI SI SERVICII IN AFARA COMUNITATII EUROPENE In general, totate vanzarile la export se pot realize pe cont propriu sau in comision. Transportul bunurilor la export se poate realize prin diferite modalitati de transport. Daca se utilizeaza transportul pe apa, livrarile la extern se realizeaza in urmatoarele conditii de livrare: FOB portul romanesc de incarcare, pretul extern fiind format doar din pretul marfii; CAF pretul extern fiind format din pretul marfii si transportul pe parcursul extern;

Contabilitate financiara

67

CIF pretul extern fiind format din pretul marfii, transportul pe parcurs extern si asigurarea pe parcurs extern.

Bunurile transferate sau expediate in afara Comunitatii Europene, sunt scutite de TVA, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: (1) la biroul vamal se va depune o copie a facturii, inclusiv declaratia vamala de export; (2) realitatea exportului trebuie justificata cu urmatoarele documente: declaratia vamala de export, comanda, contractul sau oferta, documentele de asigurare si transfer, documente de plata.

Exemplificare: O societate comerciala X de import-export, achizitioneaza in cursul lunii mai 2010 materii prime in suma de 4.100 lei, inclusiv TVA (24%) in vederea fabricarii de produse finite, care se exporta la pret de vanzare de 2.500 euro la cursul de 4,22 lei/euro. La acelasi curs se achita in numerar asigurarea pe parcus extern de 45 euro si transportul pe parcurs extern de 65 euro. Produsele finite se inregistreaza in contabilitate la costul de productie de 3.750 lei. Incasarea creantei se face la cursul de 4,27 lei/euro.

Inregistrari contabile:

1. Se inregistreaza achizitionarea de materii prime: (4.100:124%) = 3.306 lei; 3.306 x 24% = 794 lei TVA 301 Materii prime 4426 TVA deductibila 4012 Furnizori externi 4012 Furnizori externi

= =

3.306 lei 794 lei

2. Inregistrarea productiei finite obtinute:

Contabilitate financiara

68

345 Produse finite

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

3.750 lei

3. Achitarea in valuta a asigurarii marfurilor pe parcurul extern: (45 euro x 4,22) = 190 lei 613 Cheltuieli cu prime de asigurare = 5314 Casa in valuta

190 lei

4. Achitarea in valuta a transportului de marfuri pe parcursul extern: (65 euro x 4,22 lei/euro) = 274 lei 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri = si personal 5314 Casa in valuta

274 lei

5. Se inregistreaza livrarea produselor finite: (2.500 euro x 4,22 lei/euro) = 10.550 lei 411 Clienti 701 Venituri din vanzarea produselor finite

10.550 lei

Nota: Aceasta operatiune este scutita de TVA.

6. Se inregistreaza descarcarea gestiunii de produse finite livrate: 711 Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie 345 Produse finite

3.750 lei

7. Se efectueaza operatiunea de regularizare a TVA la sfarsitul lunii: 4424 TVA de recuperate 4426 TVA deductibila

816 lei

8. Recuperarea de la bugetul statului a TVA-ului de recuperate: 5121 Conturi la banci in lei 4424 TVA de recuperate

816 lei

Contabilitate financiara

69

9. Inregistrarea creantei externe: 5121 Conturi la banci in lei (2.500 euro x 4,27 lei/euro) = 10.675 lei 5124 Conturi la banci in valuta (10.675 lei 10.550 lei) = 125 lei 411 Clienti (2.500 euro x 4,22 lei/euro) = 10.550 lei = 765 Venituri din diferente de curs valutar 125 lei

10.675 lei

3.3. TEMA DE CONTROL


1. Cat timp si unde se pastreaza registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara? 2. Enumerati documentele justificative (primare). 3. Ce este bilantul contabil? 4. Care sunt principalele criterii de marime care stau la baza intocmirii Bilantului contabil?

TESTUL DE AUTOEVALUARE

1.

CONTABILITATEA

DECONTARILOR

CU

PERSONALUL

UNITATII

(SALARIILE) Pentru calculul salariului net, respectiv contravaloarea in bani si/sau in natura incasata de beneficiarii de venituri din salarii pentru munca depusa, din totalul veniturilor salariale brute lunare (salariul brut SB) se scad toate contributiile sociale individuale legale, impozitul pe salariu si, dupa caz, alte retineri prevazute de lege. In cele ce urmeaza se prezinta contributiile de asigurari si protectie sociale suportate separate atat de angajat si de angajator. Din salariul brut, angajatul suporta urmatoarele popriri: - Impozitul pe (venitul din) salariu;

IS (16%)

Contabilitate financiara

70

CASJ (0,5%) x SB CASS (5,5%) x SB CAS (10,5%) x SB

- Contributia de asigurari sociale impotriva riscului de somaj; - Contributia la asigurari sociale de sanatate; - Contributia pentru asigurari sociale (de stat), pentru conditii normale de munca.

Impozitul pe salariu (IS) se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. Deci: Salariul net (SN) = Salariul brut (SB) Contributiile sociale individuale retinute din salariu (CSI) Impozitul pe (venitul din) salariu (IS). Contributiile angajatorului la fondul de salarii: CAS (20,8%) x SSB - Contributia pentru asigurari sociale (de stat), pentru conditii normale de munca x suma salariilor (veniturilor salariale) brute lunare (SSB); CASS (5,2%) x FSB - Contributia la asigurari sociale de sanatate x fondul de salarii brute lunare (FSB); CASJ (0,5%) x SSB - Contributia de asigurari sociale impotriva riscului de somaj x suma salariilor (veniturilor salariale) brute lunare (SSB); FGCS (0,25%) x FSB CAMBP (0,150,85%) x SSB - Fondul pentru garantarea creantelor salariale x fondul de salarii brute lunare (FSB); - Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale x suma salariilor (veniturilor salariale) brute lunare (SSB); CCIS (0,85%) x FSB - Contributia pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate x fondul de salarii brute lunare (FSB); CDPH (numai daca este cazul) ITM 1 (0,75%) ITM 2 (0,25%) x FSB - Contributia datorata de angajator pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Contravaloarea serviciilor datorate Inspectoratelor Teritoriale de Munca pentru gestiunea carnetelor de munca x fondul de salarii brute lunare (FSB).

Contabilitate financiara

71

Salariatii cu cartea de munca, conform Codului fiscal 16, art.57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducerea personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerea personala (DP) se acorda persoanelor fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel: Pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere 250 lei; Pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere 350 lei; Pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere 450 lei; Pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere 550 lei; Pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 650 lei. Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin Ordin al Ministrului Finantelor. Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala. In Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.19/2005, art.3 este prezentat un algoritm de calcul al deducerilor personale lunare degresive, in functie de venitul brut lunar din salarii (SB) si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului (NPI) si se pot stabili relatiile de calcul ale deducerilor personale, astfel:

Salariul brut (SB) - lei K Deducerea personala: DP=(250+100xNPI)xK

Pana la 1.000,0 lei 1

Intre 1.000,0 si 3.000,0 lei 1 (SB 1.000)/2.000

250+100xNPI

(250+100xNPI)x(3.000-SB)/2.000

Exemplificare: Se calculeaza salariul net (SN) pentru luna august 2010 (20 zile lucratoare) al unui salariat care este incadrat cu un salariu brut (SB) de 2.000 lei si care are o persoana in intretinere, situatia se prezinta astfel:

16

Republicat si modificat prin Legea nr.76/2010, OUG nr.554/2010, OUG nr.58/2010 si OUG nr.59/2010, intrate in vigoare la 1 iulie 2010.

Contabilitate financiara

72

Venit net lunar (VNL) = Salariul brut (SB) Contributiile sociale individuale (CSI) = SB (2.000) CASJ (0,5%) CASS (5,5%) CAS (10,5%) = 2.000 10 lei, adica: 2.000 1.670 = 330 lei. 110 210 = 1.670

DP = (250 + 100 x NPI) x K, in care: NPI = 1 si reprezinta numarul persoanelor in intretinere, care din punct de vedere fiscal nu poate fi mai mare de 4, iar K se calculeaza astfel: K = 1 (SB 1.000)/2.000 = 1 (2.000 1.000)/2.000 = 1 0,5 = 0,5

DP = (250 + 100 x 1) x 0,5 = 175 lei Venitul impozabil (VI) sau Venitul baza de calcul (VBC) = Venit net lunar (VNL) Deducere personala (DP) = 1.670 175 = 1.495 lei.

Impozitul pe salariu (IS) = 16% x VBC = 16% x 1.495 = 239 lei Salariul net (SN) = Salariul brut (SB) Contributiile sociale individuale (CSI) Impozitul pe salariu (IS) = 2.000 330 239 = 1.431 lei.

Pentru toate popririle suportate de angajat si angajator se foloseste State de plata/Foi de plata lunare care se pot calcula rapid in programul Excel.

I. INREGISTRARILE CONTABILE privind retinerile din salariu suportate de angajat/salariat cu sumele aferente calculate pentru un salariu brut de 2.000 lei pe luna. 1. Se inregistreaza salarii si alte drepturi datorate personalului: 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate

2.000 lei

2. Se inregistreaza retinerile din salariu reprezentand avansuri, popriri, contributia personalului la asigurarile sociale si ajutorul de somaj, impozitul pe venituri de natura salariului, imputatii si contributia la asigurarile de sanatate care exced impozitul pe salariu: 421 Personal salarii datorate

769 lei

Contabilitate financiara

73

425 Avansuri acordate personalului 427 Retineri din salari datorate tertilor 4312 Contributia personalului la asigurarile sociale (2.000 x 10,5%) 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (2.000x5,5%) 4372 Contributia personalului la fondul de somaj (2.000x0,5%) 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (1.495x16%) 4282 Alte creante in legatura cu personalul

200

210

110

10

239

3. Se inregistreaza plata avansului chenzinal catre salariati: 425 Avansuri acordate personalului 5311 Casa in lei

200 lei

4. Achitatrea salariului net datorat salariatului (rest de plata): 421 Personal salarii datorate 5311 Casa in lei

1.031 lei

5. Evidentierea drepturilor privind participarea salariatului la profit: 117 Rezultatul reportat 424 Prime reprezentand participarea personalului la profit

500 lei

Contabilitate financiara

74

6. Evidentierea impozitului aferent participarii salariatului la profit: 424 Prime reprezentand participarea personalului la profit 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (500x16%)

80 lei

7. Plata drepturilor cuvenite din participarea salariatului la profit: 424 Prime reprezentand participarea personalului la profit (500-80 lei) = 5311 Casa in lei 420 lei

8. Se inregistreaza drepturile de personal neridicate: 426 Drepturi de personal neridicate 5311 Casa in lei

x x x lei

9. Drepturi de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului sau inregistrate drept alte venituri de exploatare ale gestiunii curente: 426 Drepturi de personal neridicate

% 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului 7582 Venituri din donatii si subventii primite

x x x lei x x x

x x x

10. Alte sume datorate salariatilor determinate de activitatea exercitiului financiar care se incheie: 641 Cheltuieli cu salariile personalului 4281 Alte datorii in legatura cu personalul

x x x lei

II. INREGISTRARILE CONTABILE privind obligatia angajatorului/unitatii de a calcula si vira contributia pentru asigurarile sociale aferente salariului brut de 2.000 lei pe luna. 1. Se inregistreaza obligatia unitatii la asigurarile sociale:

Contabilitate financiara

75

6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale (2.000 x 20,8%)

416 lei

2. Se inregistreaza obligatia unitatii privind contributia pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj: 6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj = 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj (2.000 x 0,5%) 10 lei

3. Evidentierea contributiei unitatii la constituirea bugetului asigurarilor sociale pentru sanatate: 6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (2.000x5,2%)

104 lei

4. Se inregistreaza virarea sumelor retinute in luna august 2010 atat la angajat cat si angajator, reprezentand contributiile la asigurarile sociale de stat si sanatate, precum si la asigurarile pentru ajutorul de somaj: 5121 Conturi la banci in lei

% 4312 Contributia personalului la asigurarile sociale 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (participarea salariatului la profit)

1.179 lei 210

110

10

239

80

Contabilitate financiara

76

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 104 416

10

5. Se inregistreaza sumele achitate in plus reprezentand ajutoarele materiale: 4282 Alte creante in legatura cu personalul 4381 Alte datorii sociale

Sume care depind de structura concreta a salariilor, de situatia personala a salariatilor sau a entitatii angajatoare

1.1. Contabilitatea decontarilor legate de asigurarea altor riscuri privind munca remunerata

Aceste tipuri de contributii sunt suportate direct de angajator la fondul de salarii:

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza contributia la fondul de garantare al creantelor salariale FGCS: 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 447.FGCS Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (2.000 x 0,25%) 2. Se inregistreaza contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale CAMBP:

5 lei

Contabilitate financiara

77

6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale

4311.CAMBP Contributia unitatii la asigurarile sociale (2.000 x 0,15%)

3 lei in functie de codul CAEN

3. Se inregistreaza contributia pentru concedii si indemnizatii medicale CCI: 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala = 4381.CCI Alte datorii sociale 85 lei

4. Se inregistreaza comisionul pentru servicii de gestionare a Carnetelor de munca ITM: 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 447.ITM Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (2.000x0,75%)

15 lei

5. Se inregistreaza contributia unitatii pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap CDPH: 6458 Alte cheltuieli privind = 4381.CDPH Alte datorii sociale (2.000 x 0,6%)

12 lei Pentru un numar de 50 de salariati (fara persoane cu handicap angajate)

asigurarile si protectia sociala

6. Se inregistreaza virarea acestor contributii speciale pe tipuri de destinatii:

% 447.FGCS Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 4311.CAMBP Contributia unitatii la asigurarile sociale 4381.CCI Alte datorii sociale 447.ITM Fonduri speciale taxe si

= lei

% 5121 Conturi la banci in 542 Avansuri de trezorerie

120 lei 5

85 15

Contabilitate financiara

78

varsaminte asimilate 4381.CDPH Alte datorii sociale 12

2. INFORMATII FINANCIAR-CONTABILE DESPRE OVERDRAFT-UL BANCAR Diverificarea instrumentelor financiare i creterea accesibilitii acestora i gsete reflectarea i n creditele cu overdraft. n fond, acest instrument este un credit, simplu de contractat i la care se pltete, pe lng contravaloarea ratelor scadente, doar dobnda. Overdraft-ul mai este cunoscut i ca descoperire de cont. Teoretic, dac ai statutul de angajat la o firm i salariul i se pltete pe card, exist posibilitatea ca banca prin care se pltesc salariile s acorde i faciliatatea contractrii unui credit cu overdraft. Astfel, pe baza unei Convenii ntre firma angajatoare i banc, cu acordul scris al salariatului, acesta din urm va primi un credit fix si de regul contravaloarea a 3-6 salarii si pentru care va plti lunar o dobnd, aplicat sumei scoase de pe card. n momentul n care sa realizat acoperirea creditului, overdraftul se ncheie. n cazul n care angajatul i schimb locul de munc acesta va trebui s achite integral datoria ctre banc. n practic, se constat c cel care doreste s contracteze un astfel de produs financiar este supus unor verificri atente, mai ales dac se apeleaz la banca prin care se pltesc salariile de ctre firma la care lucrezi. Cele mai multe bnci solicit: Adeverin de venit, dei din documentele depuse de firma la care lucrezi se tie clar ct ctigi; O factur la utiliti; aceasta este doar o modalitate de a reverifica adresa de pe cartea de identitate a solicitantului, de a preveni falsul n acte si in cazul excepional n care clientul diabolic se d drept angajat al unei firme i prezint o adeverin de venit cu semnturi, tampile i numere de nregistrare i salariu mai mare. De asemenea, este important de subliniat faptul c, cei care i fac descoperire de cont trebuie s lase pe card, n fiecare lun, o sum de bani, care s poat acoperi valoarea dobnzii i a comisioanelor percepute de banc.

Contabilitate financiara

79

n continuare se prezint cteva dintre exemple de abordare de ctre bncile din Romnia a condiionalitilor de acordare pentru salariaii firmelor a creditelor cu overdraft. La BRD, clienii se pot ndatora n limita plafonului de 70%, acetia urmnd s plteasc o dobnd anual de 23%. Comisionul de administrare perceput este de 0,5 euro pe lun. Numrul maxim de salarii pentru care se acord credite cu overdraft este fie trei, fie de ase. n ultimul caz, este nevoie i de ncheierea unui Protocol cu banca. La Raiffeisen Bank, se poate lua un credit cu overdraft n valoare de maximum trei salarii. Dobnda perceput este: 22%, pentru sume mai mici de 700 lei; 19,9% pentru sume cuprinse ntre 701 i 1.400 lei; 18% pentru sume mai mari de 1.401 lei. Comisionul de administrare este de 1,5 lei pe lun. La ERSTE-BCR, suma maxim care poate fi contractat cu overdraft este de 5.000 euro, n limita ase salarii. Dobnda perceput este de 20%, dac exist Protocol cu banca, sau de 22%, n lipsa protocolului. Comisionul de administrare este de 1,75 lei pe lun. La Bancpost pot contracta credite cu overdraft pentru cel mult 15.000 euro, n limita a 7 sau 12 salarii. Gradul de ndatorare admis este mai mic de 65%, iar dobnda este de 19,75% (n absena unei Convenii cu Bancpost) sau de 14% (n cazul existenei unei Convenii cu banca). Nu se percep comisioane suplimentare. La Alpha Bank, clienii pot lua credite cu overdraft pentru pn la ase salarii, dobnda fiind de 19%. De asemenea, nu se pltesc alte comisioane. La Banca Transilvania, suma maxim pentru care se acord credite cu overdraft este de 3.500 euro, calculat ca trei sau ase salarii. Dobnda este de 19% (n absena unei Convenii cu banca) sau de 17,5% (n cazul ncheierii unui Protocol cu banca). Gradul de ndatorare maxim admis este de 70%. La ATE Bank Romnia, clienii pot lua credite cu overdraft pentru pn la ase salarii nete lunare i ntr-o sum maxim de 20.000 lei; n plus clienii mai au la dispozitie o sum echivalent cu salariul pe care l primesc lunar n contul curent deschis la banc. Dobnda practicat este urmtoarea: Dobnda standard, atat pentru overdraft-ul cu asigurare ct i pentru cel fr asigurare, i este fixat pe perioada de derulare a contractului de credit; In cazul in care se alege creditul cu overdraft fr asigurare, atunci dobnda este de 18% p.a. (DAE 18%), iar acesta este fix pe perioada de desfurare a creditului.

Contabilitate financiara

80

Pentru cazul n care clientul alege virarea pensiei prin ATE Bank Romania, atunci acesta poate beneficia de o limit de credit cu overdraft de pn la 3 pensii nete lunare n limita a maximum 10.000 lei. Perioada de acordare a creditului cu descoperire de cont este de 12 luni cu posibilitatea de prelungire.

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului cu overdraft: Pentru salariati facilitatea de credit cu overdraft este disponibil n situaia n care angajatorul semneaza o Conventie cu banca pentru carduri de debit Visa Classic; Pentru pensionari facilitatea de credit cu overdraft este disponibil n situaia n care pensia este virat de ctre Casa Teritorial de Pensii direct ntr-un cont curent deschis la ATE Bank Romnia. Folosirea instrumentului de credit cu overdraft deschis la ATE Bank Romnia prezint o serie de avantaje, dintre care sunt de menionat: pentru salariai este disponibil i opiunea de ataare la facilitatea de overdraft a produsului reprezentat de asigurarea de via; dobanda se percepe numai pentru suma utilizat prin facilitatea de overdaft; banca ofer i posibilitatea de a refinana overdraft-ul n derulare la alt banc; plafonul de creditare cu overdraft se poate majora prin garantarea facilitii cu depozit colateral; se accept i reduceri pariale de plafon, dac este cazul; cardul de debit ataat la contul de salariu cu overdraft permite accesul facil la limita acordat, clientul beneficiind, n acelai timp, de avantajele unui card de debit acordat n condiii avantajoase. Referitor la folosirea creditelor cu overdraft este important de subliniat regimul de penalizri aplicat de catre bnci. n general, cele mai multe bnci retrag dobnda i comisioanele din contul clientului la finele fiecrei luni. Dac nu sunt bani suficieni pe card, bncile aplic o dobnd de penalizare, care variaz de la o banc la alta; de exemplu, dobnda de penalizare este de 25% la Alpha Bank i MKB Romexterra, de 35% la CEC Bank, etc. De asemenea, exist bnci care solicit i rambursarea lunar a unui procent din mprumut; n acest categorie se nscriu Bancpost i CEC Bank la care clienii trebuie s

Contabilitate financiara

81

plteasc bncii n fiecare lun 2,5% din mprumut; avantajul unei atare politici de creditare este dobnda mai mic (14%) practicat.

Inregistrari contabile: Overdraftul se reflecta in soldul creditor al contului 5121 Conturi la banci in lei, fara o inregistrare distincta in momentul acordarii acestei facilitati de credit. In balanta si in bilantul contabil (in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii), la rubrica IV. Casa si conturi la banci17 contului 5121 trebuie sa ramana cu soldul creditor si se ia in considerare cu semnul minus. Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunilor economico-financiare este probata de orice document in care se consemneaza aceasta. In conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, orice operatiune economicofinanciara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.18

3. REFLECTAREA IN CONTABILITATE A DIVERSELOR OPERATIUNI PRIN CASA IN LEI

Inregistrari contabile: 1. Ridicarea din contul de disponibil in lei de la banca a sumei de 5.000 lei: 581 Viramente interne 5311 Casa in lei 5121 Conturi la banci in lei 581 Viramente interne

= =

5.000 lei 5.000 lei

2. Incasari in numerar prin casieria entitatii:

- Incasarea unei facturi pentru livrari de marfuri...................... - Incasarea unor debite datorate de terti. - Sume incasate si necuvenite unitatii.....................................
17

2.500 lei 500 lei 1.000 lei

Conform cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1879/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.447 din 1 Iulie 2010. 18 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/29 octombrie 2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Comunitatii Economice Europene.

Contabilitate financiara

82

- Valoarea aportului in numerar la formarea capitalului social..... 5311 Casa in lei

1.200 lei

= 411 Clienti

% 461 Debitori diversi 462 Creditori diversi 456 Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul

5.200 lei 2.500 500 1.000 1.200

3. Plati in numerar prin casieria entitatii: - Acordarea unui avans spre decontare...................... - Plata unui ajutor material (concediu medical).................... - Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor... - Chirii achitate in avans.

150 lei 200 lei 500 lei 1.000 lei

Inregistrare contabile: % 542 Avansuri de trezorerie 423 Personal ajutoare materiale datorate 457 Dividende de plata 6581 Despagubiri, amenzi si penalitati 471 Cheltuieli inregistrate in avans 1.500 500 1.000 = 5311 Casa in lei 3.350 lei 150 200

4. Se achizitioneaza tichete si bilete de calatorie (platite din avansuri spre decontare) in suma de 500 lei: 5323 Tichele si bilete de calatorie 542 Avansuri de trezorerie

500 lei

5. Inregistrarea consumului (utilizarii) tichetelor si biletelor de calatorie in valoare de 500 lei:

Contabilitate financiara

83

624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

5323 Tichete si bilete de calatorie

500 lei

6. Se cumpara timbre postale si fiscale in valoare de 800 lei, platite prin virament: 5321 Timbre fiscale si postale 5121 Conturi la banci in lei

800 lei

7. Se utilizeaza timbre postale si fiscale in valoare de 400 lei: 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 5321 Timbre fiscale si postale

400 lei

4. CONTABILITATEA ACREDITIVELOR IN LEI Acreditivele in lei se deschid direct in conturile curente de la banci cu care opereaza agentii economici pe perioade determinate de timp, dupa care se pot inchide la expirarea termenului de folosire sau/si din cauza unor aspecte legislative disciplinare financiare interne. In cursul semestrului I 2010 la BCR, Filiala sector 5 au loc urmatoarele operatiuni:

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza deschiderea/constituirea unui acreditiv la intern in lei din contul curent: 581 Viramente interne 5411 Acreditive in lei 5121 Conturi la banci in lei 581 Viramente interne

= =

11.500 lei 11.500 lei

2. Din acreditivul deschis la banca in lei se efectueaza plata unor furnizori la intern: 401 Furnizori 5411 Acreditive in lei

11.100 lei

3. Se inregistreaza anularea acreditivului din diverse motive:

Contabilitate financiara

84

581 Viramente interne

5411 Acreditive in lei

400 lei

4. La solicitarea clientului, se deschide un acreditiv direct dintr-un credit bancar obtinut de acesta pe termen scurt: 5411 Acreditive in lei 5191 Credite bancare pe termen scurt

50.000 lei

5. CONTABILITATEA ACREDITIVELOR IN VALUTA Agentii economici care au conturi in valute (devize) deschise la una sau mai multe banci, pot efectua plata furnizorilor externi de bunuri sau marfuri, deschizand acreditive pentru exterior direct din aceste conturi.

Inregistrari contabile: 1. Se inregistreaza deschiderea/constituirea unui acreditiv la extern in devize (euro, USD, etc.) din contul curent: 581 Viramente interne 5412 Acreditive in valuta 5124 Conturi la banci in valuta 581 Viramente interne 21.000 21.000

= =

2. Dupa deschiderea acreditivului in valuta (devize) se efectueaza plata unui furnizor la extern: 401.01 Furnizor extern 5412 Acreditive in valuta 20.000

3. In aproape toate situatile existente privind incasarile si platile in valuta intervin diferentele de curs valutar in plus/minus:

a) diferente favorabile (+) de curs valutar: 5412 Acreditive in valuta 765 Venituri din diferente de curs 900

Contabilitate financiara

85

valutar

b) diferente nefavorabile (-) de curs valutar: 665 Cheltuieli din diferente de curs = valutar 5412 Acreditive in valuta 1.000

3.4. BIBLIOGRAFIA SPECIFIC UNITII DE NVARE


- Dumitru, Visan Contabilitatea in comertul exterior, editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 1999. - Hennie van Greuning International financial reporting standards a practical guide, Rev.2, Editura IRECSON, Bucuresti, 2009. - Ustinia, Rachita Contabilitatea financiara a agentilor economici conforma cu Directivele Europene, aprobata de OMFP nr.2374/2007 si OMFP nr.3055/2009, editia I si II, Editura Transversal, Bucuresti, 2008 si 2010. - Ustinia, Rachita Note de curs universitare privind contabilitatea financiara a intreprinderii, pe perioada 2008-2011, Universitatea Hyperion, 2011. - Ustinia, Rachita Exemplificari din practica profesionala a autoarei efecuata la diversi agenti economici din Romania, pe perioada 2000-2011. - Ustinia, Rachita Bune practici de inregistrari contabile pentru activitatile curente ale agentilor economici din Romania, Editura Sitech, Craiova, 2011.

Contabilitate financiara

86

PLANUL DE CONTURI GENERAL (potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene)

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I REZERVE 101. Capital19 1011. Capital subscris nevrsat (P) 1012. Capital subscris vrsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public (P) 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni (P) 105. Rezerve din reevaluare (P) 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1064. Rezerve de valoare just20 (P) 1065. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P) 1068. Alte rezerve (P) 107. Rezerve din conversie21 (A/P) 108. Interese care nu controleaza22 1081. Interese care nu controleaza rezultatul exercitiului financiar (A/P)
19 20

n funcie de forma juridic a entitii se nscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 21 Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 22 Aceste conturi apar numai in situatiile financiare anuale consolidate.

Contabilitate financiara

87

1082. Interese care nu controleaza alte capitaluri proprii (A/P) 109. Aciuni proprii 1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A) 1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A) 11. REZULTATUL REPORTAT 117. Rezultatul reportat 1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P) 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puin IAS 2923 (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene (A/P) 12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (A/P) 129. Repartizarea profitului (A) 14. CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU TITLUL GRATUIT SAU ANULAREA

INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. Castiguri legate de vanzarea sau anulanea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlul gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 15. PROVIZIOANE 151. Provizioane 1511. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Provizioane pentru garanii acordate clienilor (P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea24 (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1515. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (P)
23

Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 i pn la nchiderea soldului acestui cont.

24

Acest cont apare doar la agenii economici care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 i pn la scoaterea din eviden a imobilizrilor corporale n valoarea crora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui n baza prezentelor reglementri.

Contabilitate financiara

88

1516. Provizioane pentru impozite (P) 1518. Alte provizioane (P) 16. MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE 161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 1614. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (P) 1615. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de bnci (P) 1617. mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (P) 1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligaiuni (P) 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. Datorii care privesc imobilizrile financiare 1661. Datorii fa de entitile afiliate (P) 1663. Datorii fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare (P) 167. Alte imprumuturi i datorii asimilate (P) 168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate 1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni (P) 1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate (P) 1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare (P) 1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (P) 169. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A) CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 20. IMOBILIZRI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

Contabilitate financiara

89

205. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare25 (A) 207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv26 (A) 2075. Fond comercial negativ27 (P) 208. Alte imobilizri necorporale (A) 21. IMOBILIZRI CORPORALE 211. Terenuri i amenajri de terenuri (A) 2111. Terenuri 2112. Amenajri de terenuri 212. Construcii (A) 213. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii 2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) (A) 2132. Aparate i instalaii de msurare, control i reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A) 2134. Animale i plantaii (A) 214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale (A) 22. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE 223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare (A) 224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A) 23. IMOBILIZRI N CURS I AVANSURI PENTRU IMOBILIZRI 231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A) 232. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (A) 233. Imobilizri necorporale n curs de execuie (A) 234. Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (A) 26. IMOBILIZRI FINANCIARE 261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 263. Interese de participare (A) 264. Titluri puse n echivalen28 (A)
25

In acest cont vor fi reflectate si concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare realizate cu forte proprii, existente in sold la data transpunerii pana la scoaterea lor in evidenta. 26 Acest cont apare, de regul, n situaiile financiare anuale consolidate. 27 Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.

Contabilitate financiara

90

265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Creane imobilizate 2671. Sume datorate de entitile afiliate (A) 2672. Dobnda aferent sumelor datorate de entitile afiliate (A) 2673. Creane legate de interesele de participare (A) 2674. Dobnda aferent creanelor legate de interesele de participare (A) 2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung (A) 2678. Alte creane imobilizate (A) 2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A) 269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare 2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile afiliate (P) 2692. Vrsminte de efectuat privind interesele de participare (P) 2693. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (P) 28. AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE 280. Amortizri privind imobilizrile necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P) 2807. Amortizarea fondului comercial29 (P) 2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P) 281. Amortizri privind imobilizrile corporale 2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construciilor (P) 2813. Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor (P) 2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P) 29. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR 290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

28 29

Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. Acest cont apare, de regul, n situaiile financiare anuale consolidate.

Contabilitate financiara

91

2905.Ajustri

pentru

deprecierea

concesiunilor,

brevetelor,

licenelor,

mrcilor

comerciale, drepturilor i activelor similare (P) 2907. Ajustri pentru deprecierea fondului comercial30 (P) 2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (P) 291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri (P) 2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P) 2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor (P) 2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (P) 293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie 2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie (P) 2933. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execuie (P) 296. Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (P) 2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate (P) 2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitile afiliate (P) 2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor legate de interesele de participare (P) 2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane imobilizate (P) CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE 30. STOCURI DE MATERTII PRIME I MATERIALE 301. Materii prime (A) 302. Materiale consumabile (A) 3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A) 3023. Materiale pentru ambalat (A) 3024. Piese de schimb (A) 3025. Semine i materiale de plantat (A) 3026. Furaje (A)
30

Acest cont apare, de regul, n situaiile financiare anuale consolidate.

Contabilitate financiara

92

3028. Alte materiale consumabile (A) 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 308. Diferene de pre la materii prime i materiale (A/P) 32. Stocuri in curs de aprovizionare 321. Materii prime in curs de aprovizionare (A) 322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A) 323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A) 326. Animale in curs de aprovizionare (A) 327. Marfuri in curs de aprovizionare (A) 328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A) 33. PRODUCIA N CURS DE EXECUIE 331. Produse n curs de execuie (A) 332. Servicii n curs de execuie (A) 34. PRODUSE 341. Semifabricate (A) 345. Produse finite (A) 346. Produse reziduale (A) 348. Diferene de pre la produse (A/P) 35. STOCURI AFLATE LA TERI 351. Materii i materiale aflate la teri (A) 354. Produse aflate la teri (A) 356. Animale aflate la teri (A) 357. Mrfuri aflate la teri (A) 358. Ambalaje aflate la teri (A) 36. ANIMALE 361. Animale i pasari (A) 368. Diferene de pre la animale i psri (A/P) 37. MRFURI 371. Mrfuri (A) 378. Diferene de pre la mrfuri (A/P) 38. AMBALAJE 381. Ambalaje (A) 388. Diferene de pre la ambalaje (A/P)

Contabilitate financiara

93

39. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE EXECUIE 391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P) 392. Ajustri pentru deprecierea materialelor (P) 3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P) 394. Ajustri pentru deprecierea produselor (P) 3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P) 3946. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P) 395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri (P) 3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri (P) 3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri (P) 3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P) 3954. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri (P) 3956. Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri (P) 3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P) 3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P) 396. Ajustri pentru deprecierea animalelor (P) 397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P) 398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P) CLASA 4 - CONTURI DE TERI 40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori (P) 403. Efecte de pltit (P) 404. Furnizori de imobilizri (P) 405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P) 408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori-debitori (P) 4091. Furnizori-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Furnizori-debitori pentru prestri de servicii (A)

Contabilitate financiara

94

41. CLIENI I CONTURI ASIMILATE 411. Clieni (A) 4111. Clieni (A) 4118. Clieni inceri sau n litigiu (A) 413. Efecte de primit de la clieni (A) 418. Clieni - facturi de ntocmit (A) 419. Clieni - creditori (P) 42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE 421. Personal - salarii datorate (P) 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 424. Prime reprezentnd participarea personalului la profit31 (P) 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Reineri din salarii datorate terilor (P) 428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul (P) 4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P) 4282. Alte creane n legtur cu personalul (A) 43. ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE 431. Asigurri sociale 4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P) 4312. Contribuia personalului la asigurrile sociale (P) 4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate (P) 4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate (P) 437. Ajutor de omaj 4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P) 4372. Contribuia personalului la fondul de omaj (P) 438. Alte datorii i creane sociale (A/P) 4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte creane sociale (A) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE 441. Impozitul pe profit/venit 4411. Impozitul pe profit (P)
31

Se utilizeaz atunci cnd exist baz legal pentru acordarea acestora.

Contabilitate financiara

95

4418. Impozitul pe venit32 (P) 442. Taxa pe valoarea adugat 4423. TVA de plat (P) 4424. TVA de recuperat (A) 4426. TVA deductibil (A) 4427. TVA colectat (P) 4428. TVA neexigibil (A/P) 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Subvenii 4451. Subvenii guvernamentale (A) 4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii (A) 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenii (A) 446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P) 447. Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (P) 448. Alte datorii i creane cu bugetul statului 4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P) 4482. Alte creane privind bugetul statului (A) 45. GRUP I ACIONARI/ASOCIAI 451. Decontri ntre entitile afiliate (A/P) 4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P) 4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate (A/P) 453. Decontri privind interesele de participare 4531. Decontri privind interesele de participare (A/P) 4538. Dobnzi aferente decontrilor privind interesele de participare (A/P) 455. Sume datorate acionarilor/asociailor (P) 4551. Acionari/asociai - conturi curente (P) 4558. Acionari/asociai - dobnzi la conturi curente (P) 456. Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul (A/P) 457. Dividende de plata (P) 458. Decontri din operaii n participaie (A/P) 4581. Decontri din operaii n participaie - pasiv (P) 4582. Decontri din operaii n participaie - activ (A)
32

Se utilizeaz pentru evidenierea impozitului pe venitul microntreprinderilor, definite conform legii.

Contabilitate financiara

96

46. DEBITORI I CREDITORI DIVERI 461. Debitori diveri (A) 462. Creditori diveri (P) 47. CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE 471. Cheltuieli nregistrate n avans (A) 472. Venituri nregistrate n avans (P) 473. Decontri din operaii n curs de clarificare (A/P) 475. Subventii pentru investii (P) 4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P) 4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P) 4753. Donatii pentru investitii (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P) 48. DECONTRI N CADRUL UNITII 481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P) 482. Decontri ntre subuniti (A/P) 49. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR 491. Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni (P) 495. Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri n cadrul grupului i cu acionarii/asociaii (P) 496. Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori diveri (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 50. INVESTIII PE TERMEN SCURT 501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A) 505. Obligaiuni emise i rscumprate (A) 506. Obligaiuni (A) 508. Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate (A) 5081. Alte titluri de plasament (A) 5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament (A) 509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt (A) 5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile afiliate (P) 5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt (P)

Contabilitate financiara

97

51. CONTURI LA BNCI 511. Valori de ncasat (A) 5112. Cecuri de ncasat (A) 5113. Efecte de ncasat (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A) 512. Conturi curente la bnci (A) 5121. Conturi la bnci n lei (A) 5124. Conturi la bnci n valut (A) 5125. Sume n curs de decontare (A) 518. Dobnzi (A/P) 5186. Dobnzi de pltit (P) 5187. Dobnzi de ncasat (A) 519. Credite bancare pe termen scurt (P) 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bnci (P) 5196. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53. CASA 531. Casa (A) 5311. Casa n lei (A) 5314. Casa n valut (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale i potale (A) 5322. Bilete de tratament i odihna (A) 5323. Tichete i bilete de cltorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive (A) 5411. Acreditive n lei (A)

Contabilitate financiara

98

5412. Acreditive n valut (A) 542. Avansuri de trezorerie33 (A) 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate (P) 595. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate (P) 596. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor (P) 598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe termen scurt i creane asimilate34 (P)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia i apa 606. Cheltuieli privind animalele i psrile 607. Cheltuieli privind mrfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 609. Reduceri comerciale primite 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
33 34

n acest cont vor fi evideniate i sumele acordate prin sistemul de card-uri. A inlocuit contul 593 Provizioane pentru deprecierea actiunilor si a contului 598 Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare, creante si asimilate.

Contabilitate financiara

99

611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salariailor 643. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit 644. Celtuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii 645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia social 6451. Contribuia unitii la asigurrile sociale 6452. Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj 6453. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate 6456. Contributia unitatii la schemele de pensii facultative 6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate 6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 654. Pierderi din creane i debitori diveri 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despgubiri, amenzi i penaliti 6582. Donaii acordate

Contabilitate financiara

100

6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creane legate de participaii 664. Cheltuieli privind investiiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferene de curs valutar 666. Cheltuieli privind dobnzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare 6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus35

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 70. CIFRA DE AFACERI NET


35

Se utilizeaz conform reglementrilor legale.

Contabilitate financiara

101

701. Venituri din vnzarea produselor finite 702. Venituri din vnzarea semifabricatelor 703. Venituri din vnzarea produselor reziduale 704. Venituri din servicii prestate 705. Venituri din studii i cercetri 706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii 707. Venituri din vnzarea mrfurilor 708. Venituri din activiti diverse 709. Reduceri comerciale acordate 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 711. Variaia aferente costurilor stocurilor de produse 712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie 72. VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI 721. Venituri din producia de imobilizri necorporale 722. Venituri din producia de imobilizri corporale 74. VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE 741. Venituri din subvenii de exploatare 7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri36 7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile 7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului 7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie social 7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417. Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri 7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din creane reactivate i debitori diveri 758. Alte venituri din exploatare 7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti 7582. Venituri din donaii primite 7583. Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital

36

Se ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri.

Contabilitate financiara

102

7584. Venituri din subvenii pentru investiii 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 761. Venituri din imobilizri financiare 7611. Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate 7613. Venituri din interese de participare 762. Venituri din investiii financiare pe termen scurt 763. Venituri din creane imobilizate 764. Venituri din investiii financiare cedate 7641. Venituri din imobilizri financiare cedate 7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate 765. Venituri din diferene de curs valutar 766. Venituri din dobnzi 767. Venituri din sconturi obinute 768. Alte venituri financiare 77. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Venituri din subvenii pentru evenimente extraordinare i altele similare 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. Venituri din provizioane 7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante 7815. Venituri din fondul comercial negativ37 786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare 7863. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 7864. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 80. CONTURI N AFARA BILANULUI 801. Angajamente acordate 8011. Giruri i garanii acordate
37

Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.

Contabilitate financiara

103

8018. Alte angajamente acordate 802. Angajamente primite 8021. Giruri i garanii primite 8028. Alte angajamente primite 803. Alte conturi n afara bilanului 8031. Imobilizri corporale luate cu chirie 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033. Valori materiale primite n pstrare sau custodie 8034. Debitori scoi din activ, urmrii n continuare 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin 8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate 8037. Efecte scontate neajunse la scaden 8038. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie 8039. Alte valori in afara bilantului 804. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 8045. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe38 805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte asimilate, neajunse la scaden 8051. Dobnzi de pltit 8052. Dobnzi de ncasat 806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera 807. Active contingente 808. Datorii contingente 808. Datorii contingente 89. BILAN 891. Bilan de deschidere 892. Bilan de nchidere

38

In acest cont este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, determinate potrivit legislatiei emise anterior prezentelor reglementari.

Contabilitate financiara

104

BIBLIOGRAFIA INTREGULUI SUPORT DE CURS

1.

Dumitru, Visan Contabilitatea in comertul exterior, editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 1999. Hennie van Greuning International financial reporting standards a practical guide, Rev.2, Editura IRECSON, Bucuresti, 2009. Ustinia, Rachita Contabilitatea financiara a agentilor economici conforma cu Directivele Europene, aprobata de OMFP nr.2374/2007 si OMFP nr.3055/2009, editia I si II, Editura Transversal, Bucuresti, 2008 si 2010. Ustinia, Rachita Note de curs universitare privind contabilitatea financiara a intreprinderii, pe perioada 2008-2011, Universitatea Hyperion, 2011. Ustinia, Rachita Exemplificari din practica profesionala a autoarei efecuata la diversi agenti economici din Romania, pe perioada 2000-2011. Ustinia, Rachita Bune practici de inregistrari contabile pentru activitatile curente ale agentilor economici din Romania, Editura Sitech, Craiova, 2011.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Codul fiscal al Romaniei, republicat si modificat ultima data prin Legea

nr.76/1.VII.2010, OUG nr.54/2010, OUG nr.58/2010 si OUG nr.59/2010, OUG nr.37/2011.

8.

x x x Colectia de revista: Conta, Editura Intermedia Concept, Bucuresti, pe perioada 2009-2010.

Contabilitate financiara

105

9.

Diverse situatii si monografii contabile din practica agentilor economici pe

diferite domenii de activitate, Bucuresti, 2008-2011.

10.

x x x Ghidul expertului contabil, editia a II-a, editura CECCAR, Bucuresti, 2010.

11.

Legea Contabilitatii nr.82/1991 - republicata si modificata ultima data prin

OMFP nr.3055/29.X.2009, Ordinul nr.1879/6.VI.2010 si OUG nr.37/13.IV.2011. OMFP nr.2234/2011 privind Sistemul de raportare contabila la 30.VI.2011

12.

x x x

a operatorilor economici din Romania. OMFP nr.2239/2011 privind aprobarea Sistemului simplificat de

13.

contabilitate.

14.

x Colectia de revista: Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, Editura

CECCAR, Bucuresti, pe perioada 2009-2010.

15.

x Colectia de revista: Managementul financiar, editura Rentrop & Straton,

Bucuresti, pe perioada 2009-2010.

16.

x x x Standardul International de Raportare Financiara pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (IFRS pentru IMM-uri), Editura CECCAR, Bucuresti, 2009.

Contabilitate financiara

106

NOTIELE CURSANTULUI

.................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ................................................................................................................ .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

Contabilitate financiara

107

.................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

Contabilitate financiara

108

.................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ...................................................................................................................