Sunteți pe pagina 1din 4

Taxa poştală plătită in nrecsar conf, ord, Dir, 6-leP.T.T. Nr, 13E.330j9.

t6
Anul XIH Nr. 43 Exemplara! 10 Lei Oivj, 28 Decemvrie 1947

„Blestemat este omul


care se încrede în om, c t r e
St spf'jrjeşte p e un mu-
r« o, ţ i îş; a b a e i ^ m a
dela uorr.mil Binecuvântat
ts?t omul caje ST î * c r t d e
Demnul şi a căi ui nă-
wtjJSu î £ t e D o m r u l " ,
(leternia 17, 5 — 7 ) .

Apare sept¿m¡ír.e¡ sub 'rcr-ijirea u r t i c í r n l e t íttríccnít! je•Jiisitííe tre) 2ÍD Lei prin cf. p u t i t i , primind feeil
Reflecţia şi Ann: iţ".streţta Cíuj, Str. Recn* Btrls 10 in t i c k e t tclectiv, si 226 LEÍ pe srire si «áresi p c r t n a l S .
Autorizau» de rfararif<> Nr 8.65! din H'4f> Se peste flit! şi tilt tetti! C.E.G. Nr, 4C648

aure ace
P ă c a t e l e — mai ales a ? e ' e a cari h a r u r i l e S a l e , a d u c ă t c s r e de fe­ şească d e p a c e a lui C r i s t o s , a -
n a s c din m â n d r i a v i e ţ i i : i n v i d i a ricire şi p a c e . La p r e a c u l ţ i încă d u s ă p e p ă m â n t în Bei.'eemul
ş i u r a — î n ă s p r e s c legăturile n'a p s i r u n s E v a n g h e l i a Iui C r i s ­ Iudeii î n a i n t a cu 1948 ani, -
•între fiii a c e i u î î ş P ă r i n t e c e r e s c , t o s . Alţii o a s c u l t a , d a r nu o u r - S i n u se facă p e sine c e z a r i
s
E i e d u c ia u c i d e r i c e fraţi şi rjieazt Dinfre ce; ce v r e i u s t o rSpitori d e r ă r i r e a Iui B u m n e -
r ă z b o t i e . ' D u c la p r ă b u ş i r i m o ­ u r m e z e , u n n t m ă r i m e r r n a t tiu zeu, ci să d e a lui D u m n e z e u cele
r a l e . P ă c a t e l e au i l u n g a t p a c e a î n ţ f f e g că p r e c u m Isus s'a c o - ce s u n t s i e Lui. P r e c u m fi î m ­
din Urne. b o i î t p e p S m â r t pe scara Etne p ă r a t u l D a v i d zice celor ce v r e a u
D u m n e z e u d o r e a să v î n S l s r l ş renici, aja şi n o i n u n ai p e aceeaşi să fie p ă s t r a ţ i d e b u c u r i a şi p a c e a
p a c e a p e p ă t e â n : D o r e a suflete sesta, a smereniei, ne v o m putea cerea: c ă ; .
î m p ă c a s e cji D u m n e n p , ; . p r o * - u r c a l a cer. Sfrfggţt D o m n u l u i tot p ă m â n ­
p e l e şf cu s i n e suflete cs.re • pol
5 A c e s t e a au fost r t o t i v e l e p e n ­ t u l / Cântat! s î i v i numelui Său!
l i n i ş t i t e să-şl p o r fă v e d e » de tru cari, p e s t e c a p e t e l e o a m e n l - A d u c e ţ i i m ă r i r e şl 1 u d ă ! ( P s a l m
singurul fucruce trebue; te: mân­ ' ier lip-iţi d e p a c e a fui C r i s t o s , 65, 1).
t u i t e * ( L e . iO, 4 ) . t u venit neînţelegeri aducătoare Şi a s a m . i c u r â n d d e c â t a m
C a p a c e a dorită, m a i c u r â n d , d e v r a j b ă şi a d u c ă t o a r e d e c r i m e c r e d e , înire c-ameni d e h u i i v c i r e
s ă se silâş!u?ască î n t r e o a m e n i , şi r ă z b o a i e v a v e n i şi p a c e a lui C r i s t o s .
B u n u l D u m n e z e u a ir m i s în lu­ C e i ce d o r e s c să se î m p ă r t ă ­ P. T. A. Băfibanu
m e p e U n u l o ă s c u t Fm al S ă u
Isus Cri etos. C r e ş t i n i în p r i g o a n ă d e v e a
îsus a v t n i t ,
C e t t î n g e r e ş t i , s'su p o g e r i t în „ I a t ă e u vă frimit p e v o i ca
n o a p t e a e r a ifârita, c ' n t â n d n . e - oile în mijlocul l u p i l o r * Deci v ă
l o d i i d i v î n e c â n t ă r i ne mai auzite păziţi d e i s m e r i , căci vă VOT da
p e faţa p ă m â n t u l u i ! la j u d e c a t ă şi în a d u n ă r i l e lor
Mărire iui D o n ne zeu, î n l r u v ă v o r b a t e . Ş i veţi fi d u ş i î n a ­
c e l e d e s u s , şi p e p * m â n t pace, i n t e a d o m n i l o r şi î m p ă r a ţ i l o r s p r e
I n t r e o a m e n i d e b u n ă v o i t e (,Lc. a m i fi n ie m a r t o r i (martiri),.. Şi
2, 1 4 ) va d a fraie p e frate la m o a r t e şi
Iată î m p ă r ţ e a ! » c e r u l u i , cernu» tata p e fiu ţi se v o r scula feciorii
n l c a i ă n o u ă prin g l a s d e înger?, a s u p r a p ă r i n ţ i l o r şi i v o r u c i d e .
ia Naşterra Mântuitorului.' Şi d e toţi veţi fi urîţi p e n t r u n u ­
Mărire—lui Dumnezeu! m e l e meu.,. D a r n u v ă t e m e ţ i d e
Pace—oamenilor I cei ce u c i d t r u p u l , iar s u f e t u l
.Mulţi c r e d i n c i o ş i i u înţeles să nu-i p o t u c i d e " 10 16, 17,
u r m e z e p e Isus în s m e r e n i e şi 21, 2 8 /
s ' a u s u p u s o r â n d u i r i i cereşti. A u ' A c e a s t a a fost f ă g ă d u i n ţ a p e
d a t m ă r i r e Iul D u m n e z e u , c â ş t i ­ c a r e Ie-a făcut-o Isus, c e l o r c e l
?
g â n d p e n r u ' e i p a c r a , c s r e s'a vor u r m a pe Dânsul.
p o g o r ! : n u r u m a i în fufleie» ci A b i a înă ţat !a c e r i u r l , p r o f e ­
şi In. casa şl fa-mifM'e lor. ţia s'a î m p l i n i t . I r c i s, P a v e l
Alţii n'«u v o ' t să î n d f p s r t r z a scria d e m u l t e l e s u f e r i n ţ e pe
s ă m â n ţ a S a t a n e i — fruf's — păru­ cari Ie-a a v u t d e h puternicii d e
y

r ă ţ i în i n i m a o m u l u i p r i n ş a r p e . "' atunci, p e n t r u c ă v e s t e a E v a n g h e ­
A u refuzat fmpSrt-sg'a î n g e r i l o r , lia lui C r i s t o s .
c ă u t â n d sS r ă p e a s c ă .»ăr?r£*' „Bî.fli p e s t e r r ă t u r ă , D e l a E v r e i d e cinci o r i câte p a t r u . e . i f l r ă
c u v e n i t ă numai lui D ^ a r . e z t u , de u n a a m îu^t. In t e r m i t ă mai nsult. L e t r e i o r i cu t o i e g e a m fost
Şi asa au p i e r d u t mi n u m a i m ă ­ b i f u t ; rrjată ara fost b ă t u t cu pleure. J n i - e c i z u r l d e l a tâlhari, dela
r i r e a , ci şi p a c e a lut C r i î t o * n e a m u l m e u . d e ' a p ă g â n i ; în p u s t i e , î n t r e fraţii a j f n c i n o î i ; în o s t e n e l e
A u t r e c u t d e a t u n c i , 1548 ar;î. şi supsrc-re, in p r i v e g h e r e , f o a m e , sete. frig şi g o l ă i a f e " (ÎI C o r . 1 1 ,
P e n t r u c e a m a i m a r e p a r t e a 6- 23-27;.
m e n i r e i , Isus î ş i ' r e v a r s ă z a d a r n i c P e n t r u t o a t e aceste suferinţi s. P a v e l nu se întrista ci d i t n p o "
trivă z i c e a : „ m i b u c u r în n ă c a ­
zuri, d t f l i i i t ă r v l i p s u r i , In p r i g o a ­
Lângă ieslea lui fsus
ne, s t r â m t o r ă r i , suferinţa p e n t r u de Andrei Răfait
C r l î t o s U C o r . 12, 10).
E r a însufleţit d e î n d r â s n e a a In v i e a i a Sfintei Matilda g ă s i m
sfinţilor, cari piini d e c r e d m ţ â , u r m ă t o a r e a î n t â m p l a r e : în n o a p ­
i a b . r e şi n ă d e j d e au suferit p e a - tea d e A j a n , s p r e ziua N a ş t e r i i
t r u a d e v ă r : bătăi, lanţuri, t e m ­ F i u l u i lui D u m n e z e u , — p e l a
niţe, alţii a u fost ucişi cu pietre, miezul n o p ţ i i , p e c â n d s u r o r i l e
tăiaţi cu fere jtrăul, cu u c i d e e d e c ă ' u g ă r i ţ e a d o r a u p e isus, sfintei
sabie a a m u r i t ; u t i b S a t a - â u in i se a r ă t ă F e c i o a r a M ă r i a , c a r e
c o j o a c e si în piei d e c a p r e , în a v e a i i faţă p e h u i Fiul Ei în»
iiasurl şl necaz, în pustii r ă t ă c i n d t i ' u n h a g ă n sârăcăfos, culcat p e
si în m u n f i şi în p e ş t e r i şi în p a i e ! Isus n o u n ă s c u t e r a c i o -
c r ă p ă t u r i l e p â c â n t u l u i ( E v r e i 11, pâriit in bucăţi, plin ' d e s â r g ş .
37), ,'viaîca Sfârttg p l â n g e a î n d u r e r a t ă .
A p r o a p e trei sute d e ani au In v a l u l de d u r e r e a n e m â n g ă -
ţinut m i r i l e p r i g o a n e î m p o t r i v a ivrii ce o c o n s u m a pnvindu-şi
c r e ş t i n i l o r . I că p'« v r e : ea lui Piuî d a m n e z esc, îşi î n d r e a p t ă
N e r o — s - u n s a scriitorul p ă ^ â n cuvân'.ul e - t r e Sf. M a î l d a s p u -
' T a c i t e i — „au m u r i t o m u l ţ i m e n â n 3 u - i : „Iută c e a u făcui pă­
n e s p u ? d e m » r s de creştini'"." A l ­ cătoşii cu Fiul Meu! şi p l â n g e *
t a r u l da jerff! p e care e r a u sa­ neraângllfă /
crificaţi creştinii, a fost m a i «Ies Cutremurător t?biou!
C i I o s î u I ( A u n t e î t r u l Iul F l a z i e ) . M o r m i n t e l e lor sfinte, c a t î c o c n b e A :esstă tatâmpiare ee r e p e t a
n î s f â r ş i t e . P.i?câ şt s â ' â i se c u t r e m u r a u , a d e s e o r i sa c o n v e r t e a u , v i - a d e s e o r i . Făsatoşîl- f-c sc2*aş l a ­
zând tadrăsneiU creştinilor fn faţ? c h i n u r i l o r c r a cu Prun-mî Is'jţ, g r i v â ^ i n d
5
N j m l r u l creştinelor riu s'a î m p u ţ i m ! d?şi t o t d e a u n a creştinii au a c e a s t ă n e e g i u 5 f e ii cu pri.r-Jul
fost ucişi c u g r ă -.ezTe: L e g i u n e a din T h e b a , cu p a t r u z e c i mii d e s o l ­ sărbătorilor-
d a ţ i , a fast m ă c e l ă r i t ă în î n t r e g i m e . Milioane şi m ' l i o a n e d e martiri - E N»sîeret Mântuitorului n o ­
sfinţi s'au ridicat, p r i n jertfa l o r m ă r e a ţ ă , Ia cer, T o ' u ş i c r e ş t i n i s m u l stru ! Q i n i e | t < ? - t e , i u b i t e frate
s'a r ă s p â n d i t , c l e i u c i d e r i i * în roasă, erau ca R i ş t i i o v r u r » d e io-iag c r e ş t i n a : in v > a t a d e p â n ă a e a « r a ,
în j ă r a t e c : p r o v o c a scântei, care aiai t a r a a p r h d e a u tot j u u . Încât :
în s e t r i d î A j u n a i C r ă c i u n u l u i ,
a'ă, verificat d i c t o n u l că „ s â n g e l e martirilor, era să n â t i ţ t c r e ş t i n i l o r . -
orî \n n o a p t e a N a ş t e r i i , sau î n
Şi d e a t u n c i a c e l e s s i p r i ­ zorii .zilelor d e s ă r b S ' o a r e , n u
g o a n e — ba poate mal în­ c u m v a te ai p u r i t curo nu s e
dârjite, — s'au r e p e t a t m e r e u , c u v i n e u n u i c r e ş t i n ; nu c u m v a şl
s e c o l d e s e c o l . a n . d e an, încât tu t i făcut a ; e s - J u c r u - c u P r u n ­
• rm n e mai m i r ă c u v â n t a ! s cul I s u î ? Nu cu-n v a şi tu âi
P a v e i : „Tofi câţi v o r vseţirf l 4 a t c : ţ i î u l şl s e c u r e a n e l e g i u i r i ­
cu evlavie In Isus C r i s t o s . v o r l o r şi i v i n d în Acela c a r e .*
fi p r i g o n i (II Tim. 3, 12), venit să ie m â n t u i a s c ă ? N u c u a -
Sfinţi m a r t i r i , cari aţi p e e e - v a şi tu. î m b l ţ â n d a - t e , sau p r i n
t ' u i t c u sSngele v o s ' r u sfânt, fapteîe t i l e Se n e c u r l ţ f e , ai m u r ­
c r e d i n ţ a si v-leafa c r e ş t i n ? , csrî dărit „ T r u p u l st S i i g e l s * P r u n ­
aţi fost tşiati cu s s b î a , a r u n ­ c u ţ i .narei?
caţi f i a r e l o r : ca tigrii s?io»? Şi a^tl-l te-ai î n ş i r a t p r i n t r e
d e sftngs s! leoparzî, Iei şi păcaioş'i d - s p r e c ^ r e j g i e a S f â n t l
r
l e o a i c e înfuriate, uaf st u r ş i se p'ârig??,, n „~nx\ ce - u făcut
tnfiăisânzsţî, şi v i ş f î ş î a u c a r - Cu F-ul - e u " ! f e ai făcut u n
• n e a şl v ă sfâşîau oasele da vi?, u c i g i t o r d e Dummzm ii
c a r ! aţi fost a r u n c a ţ i în căldSri trezeşte-te 1
d e o'.eu c l o c o t i n d , di sţî foit P r u n î u l Isus, se naşte din n o u
f o r ţ e cari sţî i r s vii, în g r ă ­ în m o d tulnic ia aceste SSrbStori
d i n a lu! N e r o si cari aţi ..fost gle C r ă c i u n u l u i !
chinuiţi în cefe n a i b i r b î r e întră si t a în • Wszdc* satului
c h i n u r i 'pe car? le-a n ă s c o c i t tău. d a - t e îti Ajun, ori !s a l t z u l
c\ «•(•* fa r<r.( ?z~ r, \ n o p ţ ' i ori în zorii- zilei, la r â n -
;ă şi să^şf fa-ă d u î s ' a N işîfrii Q c m n y l u i C r i s f o s
f « r, tata creştineşte, şi priveşte t a b l o u l vlzut. de Sfânta
J 3- «• * - " • " '< • Ţ . R ^ n l a e a s c ă n'a Matilda, aducâidu-ţi aminte de
r 1
s nu f
s - pani e " -! n e l e g i u i r e a ce-al- fie ut.
• ?
F ', " t e a Dumbrava î n t o a r c e fa ti p l â n g e ţi f ă r ă d e ­
legile S ţ r T m b ă - ţ i vieaţa d e p â n ă
(Extras din calendarul nostru de masS pe a c u l 1948) acum. Hotsrişte-te pentru o v»eaţl
mai creştinească.
F a p t a b u n ă este gândirea luj D u m n e z e u înfăptuită d e o a m e n i . A p r o p i e - t e , cutează şi intră i n
I n t u n e r r c u l n u se luptă c u l u m i n a ci piere din calea t i . (N. l o r g i j (continuare în pag. 3)
Vinata C r e s t i n a 3

Balada, aro.x-al'u.i Iţozete spirituale


(Diavolul vorbeşte) de A n t o n Crlşan
de V i c t o r Eftlmiu — Dracul chdtueşte j u m ă t a t e
— C e i surul?
di.i banii câştigaţi de om In m o d
- Nu «-t; ?
cinstit. D a r banii c â ş t i g a i p e n e ­
-J . t- ^ , ! .. drept î; du.:e dr\i<-ul cu s t ă p â n cu t o t .
1 òJ l si V, ţ. . , — N a p M n g ' ţ i p s cei ce m o r
E • h i • itru îta, cî p s cel ce nu trăiesc cum t r e b u e .
(
' ' ir- L> - C U
:huiată, — C s a mai sigură datorie a
0 0 3 l
noastră e ir-o-jrtea.
c- J — 1- <â b i: — Pacă*o|ii mor de mai m u l t e
? V) i . T ' ^ U T ia ow, virtuoşii n-ciodată.
a - i u s A;--, — Aieg»-|i d ^ t r - c ţ i i l e c e nu s u ­
r
R n o , I r> c pară p-2 Horn u! şi se vor vesel!
i^ .i ' s ' ; cu xlm şi îag-rii ceriului.
E 5 *! c :

f ;
— Du tîtiezeu "u-«ai atunci n a
3' { — -« v b e "ârvci v d r e n ă m să ajute p i ­
t v , * • cajului noslru.
%
' - . . , i« t h dă * — Tonte oopi.arele formează
>T â • , t:earuuî Hu D u t m e z e u .
1 r 1
, i - e i
r — S:r ->u>! o s?creţk a
j ' ' iit pâine, f : !
1 c'j-.e ulA A.:!. v t>tea c r e e r a -
0 , a MSS. iui s r b < t u " i sf-nîhrâ c a
F
\: I i a c t i v i s t a intestinului de a
^ « F . - .
se ey:U.'UI-
o suta.,, un c r e ş ,
Da vrei, î-jfrâagî' ua R : g e şi cumperi un vrăjmaş. Câ-id vr.-.i să cucereşti
Arunci un p a m a da f u r şi vezi crescând d e o d a t ă , Iu3, e-^npu) de bătălie
iu jurul tău, p a h t e d* m a r m o r ă car.&tl,
C u trepte şi coloane şi statui şi oglinzi, ¥- • - - p ) e ' - -d - ă
•Oglinsi d a ' s t i c ' ă s : u m p ă , prin c:-"e, cât cuprinzi, c?" /> : i J < • î 'd u n
1
V i i • "^•-^i.-ir .•• şt n i d* r a ? c , 4 ! L> , T ' mn
n
L i •> i i d • p' i * . 5
Id , T SOTS i », H
" ;> • !
, 1
?' ! 1 î -> , — I 3
1
J i - > " e *> c i , i • • JT, n ~. • >
, 1 1
. n) ,r'i s , ! ° =' , r-'- , 'i • Ì î
' ' i I"> r ;? i *- s. ^ a i * • t% - -.1 :
; 1 7
' 'i ; t , v. a ii m .1!. ce cal nZie şi m< >-3 . \ i,
^ < i • b ' ^ r - » cu pe - ^Ş'esc, O Oi
i =1 •> i V 'i i tes'i
T
. t* ; TI - S" ' d" ă . 3 •şi:,
, n . .. • 'i s n ,t .-L, n ?
i- î 1
. ! . co J -sl-j'î ! « ' 'A
1
' . N *• ? ! . o 'o: s r ' ' r t i , ' A h-
i d r e "i ' . ;i d ~ i r
1 ^ ;i t .iţi!
, - i v ' - ' 8 ' î • î -tă..
" T t-LI ' D * m A n", -
i .RĂ —
j .. j >
w i" u i ' . .
! ÎI' - \ , V ! Ii T . V 1 T- F !
ie m-să pe 1948)

L â n g ă ies/sa lui Isus Pr,2


. (urmare din pag. i )
S:-.b presă î T . Fîebu'rîe-s
?
. peştera Vl?!î muîuiui Sîonului i e l e , oii iodifere
Bisericii satului t ă u , stăi ! â - g â Dîa p ; n c t :• i
ieslea  l t s r u l u i şl ftl s m « r e n i a Presa bună i u şi m â a -
c ă i n ţ e i şl-a p ă r e r i i d e r ă u , ;e taîrea sunetelor, i
-roagî ţiT spune dla i n i m i : Presa lnd>ţz j « T I pă c h e -
„...Ci precum In p e ş t e r ă şi'n
a
stiuniie r IfgiQî»S3,
ieslea anlma-elor a te c -!tea, „ j
Presa rea p s t ' et" " £ i -ţ^î, mo-
însuţi binevo'sştî a întră şi ralei ş i Bisericii c r t
f

.'eslea n e c u v â n t ă t o r u l u i m e u i u Creştinii nu v : r r u n e ? ca, i i ^ r aterzîci


tîet şi'n s p u r c a t u l m e u t r u p cei supuşilor,'iar în c - s le 1 - ->
m o r t . şi l e p r o s ! Toţf creşti.s i su i* -bi'r\ c-a nună.* o
F r . Andrai Răfan vor citi, ' c u m p ă r a , vă , / rr.t !
Iată un c â m p vast de a o o s t d a t -creştin i
r
A aoârut
O biiihclc â r . ^ - - < . r e va f; u- I ;cru de onoare,
f

E a v a fi cc mj a I i . n ci b i ' i £ p t ' o ( a Biserica. Necon-


K
CalendaTuf „Vieaţa Creştină"
diţionat «i o s. B o i , o-ih- t J ,u .¡ un . -)¿ < , d :<st şi un catechism. pe anul î948.
Cei au p !"•• { i • , r*ţ fo,osU'. eufkreior. C d - Materia! bogat u variat, r u
1 5 1
l a l | i s u n t drU-n c . t • * • /• ' p r - î îi i Dumnezeu sâ sju- n u r e r o a s e ciiişee (>. h p u í i j şl cu
toreze tp3'*r.<* c . . . I • ^ , c i s" >'t apostóle tul lor, toate î n d r u m î r â t r p c j - n a i e
Cei 1'- s s c 'I-UF.F- ic - ;t Cr fl I.VEZD luí ISIS, .' 6 0 Ies, p l u s p o ş t a -
f
fie că a r t ,<r «, * > • ' S'au t i p ă r i i foarte p u ţ i n e e x e m ­
Priv i s c ' . : i ' rf { 'c iir i«. zel uîm'for, Nu plare, d e c i g r S b ţi c o n u n d a , . -•
o d a t ă pitţ 1 .<->• i ' • - ( i . s . în ^ >,'r,d — k n e v o i e -
chiar gr,. . t g m p , e u .. s --e . i - i. t Rugăm c i t i î o n i plătitori, *uu
5
Av<« i •• B t ,i . : , >, , / *. C ' . t^fie scesîea nu p r e a îm- c a r e r-e-iu ajutat. f.¡e i n s i n t e 58U-
f
p ă r ţ t m g; »i u" o j. v c <. - ş fc. C ? n :.<r v ^ r d s e c a u p e p r e ­ d u p â stabilizare» s ă ne î n ţ e l e a g ă
turi mari, „ c » • i- £j , , - • !- > . » s ior şi sa n e ierte c ă sn a n u l ly47"
Pr< <• - t t f i r c , \c ui. Ea j r<>c pătrunde şi în n'aos p u t u t ¿ p s r e d e s t u i d e r e ­
casele ce' • ^ r t v
• p< ' • z . c .-r I gulat. Aîât n o i cât şt cititorii a m
io K Ch ' r i p c? d M t r , i i î c M > I 'i rr < prin sbuciumata a v u t d e s t u l e î n c u r c ă t u r i cu batvi-
*a a g o n i e d-- i'"c.r , ; c* d K - \ - cu e r a u I J I v ^ r w sâ pună mâna dcvilor.'zaţi' pân*< la s t a b t i z a t e
p e El, a p o s t o l " d o r m u i ) .. Nu.::at d i n &ee,a m o l i ? a v e m s i z î -
Creştini, estf t'mpi>l să ne tr« zim. Si dac? altfel r.u vom putea, vom peste 4 0 0 0 d e a b o n a ţ i re sfanţii ri,
renunţa 1J ziăw d« b serici r.oui, d&r vom-susţine cu toate puterile noastre cei m a i muiţi peste un an, f a ţ l
1
intelectuale, m o r s k şi n u t r i ş i ' — şi cu banul nostru I — presa c r e ­ d e a b . a 3 0 0 cititori în râr*d cu;
ş t i n ă , care"tir,de la zidiri d B ^ r i e i spirituale fui Isus. p i a t i , şi p e n i r u cari n u o ' a L n ' a
Fr. T e o f i l A. B ă l i b a n u fost posibil a s i o s t e g a z e t a .
E trist cá şi de C r â . f u n , ¡n ioc
I. C ă r ţ i c r e ş t i n e s l apărem cu uo n u a a i r de sar--
format mic şi modest, broşate, dar cu uri cuprins folositor, cari nu trebue b ă i o a r e , colorat, H u m o s a m - . r e . ;
să lipsească d:n nici o casă şi fam ii ic creştină n e p r e z e n i ă m d c a r c u acest sim­
Venirea Iul Anticrist şi sfârşiţii! lumi! de s. Efrem Şirul 32 pag. plii c a l e n d a r şi r e p r o d u c e r i , s u b
Cântări de procesiune ' 3<2 „ nivelul o r i c i r o r aşî plărî a ce!.x
„ „ cu rugăciuni şi ir strudiurn 48 „ ce na c u n o s c activitatea d m t r e ­
Mar>a, râdejdea noastră — Fee tara din Fat:»a 48 ,,
Rândula a t e rugîciur.' {.-eistru unirea în credirţâ 3: „ cut. Acest înJoiiat- « x í m o i a r este-
Din adânc ce daifce daitni — A, Crişan !6 „ u l t i m a ' selle şi cheltu-aiă ce o a a i -
Fie voia Ta — S. Alfons 64 „ facem c u v e c h i i . d a t o r a ş i cari n u
Familia c r e ş t e a — I. Agârbiceanu î6o „ v r e a u sau nu au d e g â n d sa ne p â-
Un 8 i â n i pribeag român — D r . I. Dăianu 64 „
V-iflaimul, dramă rel. 3 sete, P. Bilţiu D . 56 „ • • tesscă g â z î t a . X e ! puţin f i ţ i de
îndreptar pract o pentru examinarea conştiinţei 60 , cei m a i v i o o v a ţ i , n e v o m o c u p a
Prohodul D. n Isus Cristcs, cu note muzicale 32 „ d e ei p o m e n i n d u I cu n u n e l e -
Neplăcerile fcetăţiei — L. Tolstoi 16 „ într'o listă n e a g r ă Cei cari n ' a u
Despre lăcomie - S, Vasile c. M. 16 „
Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu - S. lean G A . 16 „
e
p o s i b i l i t a t e s l plătească, d a c a n e
Cu moartea toate se jată — S. Alfons 16 , s p u n a c e a s t a li se iartă d a t o r i a .
Preţul timpului , 16 „ N t - a m b u c u r a d că ar p u t e a plăti*
Mântuirea sufletului , 16 „ b a r e mi Ia a b o n a m e n t u l d e p e
Statornicia în bine „ 16 „ 1
i n u l 1948 şi s l nu n. refuze g a ­
Porunca cea mare - L. P o p ?6 „
Vieaţa Mariană (p< ntru tineretul şcolar) 32 „ z e t a . S'a r e o r g a n i z a t atât redac­
Preţul celor dela 16-S2 pag. este de iO Lei, de 48 pag, ţia cât fi a d m i n i s t r a ţ i a n o a s t r ă ,
15 Lei, de 64 pag. 20 Lei iar cele în 16c pag. este 6o Lei. a ş a că p r i m i n d f o n t n o i d e i u -
I. Se pot comanda dela Administraţia ziarului „Vieata Creştină" c r u . sunt nă-iejdi d e f r u m o a s e
Cluj, Str. Regiua Măria i u ' realizări.
il. A i t e c ă r ţ i c r e ş t i n e A u t o r i t a t e a oficială a B i s e r i c i i
Colinde şi cântar! creştine ţ l r o cântări) ICO pag. n o a s t r e încă ne-a prona s t o t spri­
Inima lui Isus, îndreptar peniru cinstitori 32 „ jinul m o r a l şi mat rial
Soldata! c r e ş t n , reguli de vi"aţă şi rugăciuni 80 „
Modă şi dans studiu domnie catar (format maiej 64 „ N u m ă r u l viitor, c a t e a p a r e c u
Tâniru: în societate, principii de buiiâcuviinţS creştină 50 „ data d e D u m i n e c ă 4 i a n . 1 9 4 8 ,
Ordînu! Pocăinţei,—Rcgule> istoric servic ile divine 80 „ se va friciite íuí¡jror p a r o h i i l o r
Călăuza vieţii creştine sspre sfinţenie) 64 „ E p a r h i e i de C uj G h e r l a in c â t e
Program' de vieaţi c-reştină 6 „
Ordinul Hi Franciscan, lămuriri scurte _ 4 „ 10-20 sm m â i m u l t e e x e m p H r e ,
d u p ă « u m ă r u l sufletelor, p e r t r w
IU. C ă r ţ i d ş mgftoîuin a se face n o u ! &bors ţi fn b l o c
eaiM spre Adevfr, s- LjnncW;, Cslea Crucii, Canorul Domnisiui, s.l s. losif, Pa- p r i n oiiciui p r o h i s l cu 2 0 0 Lei
raţţisi-.», toate 'rugăciunile trebumcioase; Catechism şi Cântări creştine pe j u m ă t a t e d e un.
— hârtie velină,• îtgâtui?. fină 3C8 pag.
Spre isus, carte de rugănusii prntiu şcolari' 112 . A b c n i r r . e n l u l p ; r i î c u ! a r cu a-
Sartea c o p ' ' l i o r mici, C F i t i c h i s m i ; ! îrtâJe' cuminecări şi riigsc-iir.i 64 „ d r e s â p e n t m e l e p e r s o a n e i - v a fî
U şi III s ă s e c t a r ă d t l a P.Teefil A. Băllbsnc, Cl»j, l o r p 8 ori dela .Vieaţa Creştină*. 2 3 0 Lei pe j u m ă t a t e de an, a d i e i
Cel mai b u n « d o u făcut unui p s k t e n este.un abonament ia 'V. Creştină.
Abonament pe jumătate de an 250 lei — pentru cei ce vor achita în cursul lunei pâri a Ia.;-:0 i u n i e ÎQ48.
Ianuarie. Se poate achita şi prin C. E. C. Nr. 4e646. Lwdît si. pe Isus! — I n veci Am'm*.
' T"p, .Irfrăţ'.na'- Ciuj