Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCTIUNE

Nr. ____ din __.__.2020


Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

În temeiul:
Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învătământ;
Art. 32, 49 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instiuirea stării de
urgență pe teritorul României;
Art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 756/2016 pentru organizarea,
funcționarea și atribuțiile Administrației Națoinale a Penitenciarelor și pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare;
Emite prezenta:
INSTRUCȚIUNE:

Art.1 În perioada 16.03.2020 - 15.04.2020 polițiștii de penitenciare și salariații personal


contractual din Administrația Națională a Penitenciarelor și din unitățile subordonate pot
beneficia de o majorare a salariului în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile
lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câstigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetul asigurărilor sociale de stat, pe perioada stării de urgență, ca
urmare a suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiilor de învățământ, dacă:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei instituții de învătământ sau
copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
b) celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020;

Art.2 Acordarea majorării salariale prevăzute la art. 1 se face în baza unei cereri scrise,
conform Anexei 1 la prezenta instrucțiune, care se depune la secretariatul unității în perioada
16-19.04.2020, însotiță de următoarele documente justificative cu trimitere la perioada indicată:
a) Orice tip de document din care să rezulte înscrierea copilului în cadrul unei instituții
de invățământ;
b) Adeverință din care să rezulte faptul că în celălalt părinte a prestat muncă în baza
unui contract individual de muncă/unor raportui de serviciu care nu au fost suspendate și că
nu a beneficiat de zilele libere acordate și indemnizația stabilită prin Legea nr. 19/2020
respectiv de majoarea prevăzută de Decretul nr. 195/2020.
c) Copie după certificatul de naștere a unui copil, în măsura în care acest tip de act de
stare civilă nu poate fi extras din instrumentele de evidență nominală.
d) Act doveditor al stării de dizabilitate, dacă este cazul.

1
ROMANIA, Târgu Mureş, str. Retezatului, nr. 7, jud. Mureş
Tel: 0265-261565 Fax: 0265-221797 E-mail: ptgmures@anp.gov.ro
Art.3 Actul administrativ de acordare a majorării prevăzute la art. 1 se emite conform
competențelor de gestiune a resurselor umane stabilite la art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind
statutul polițiștilor de penitenciare până pe data de 20.04.2020.

Art.4 Pentru aplicarea unitară a dispozițiilor cuprinse la art.1 și 2 se vor avea în vedere
următoarele aspecte:
a) Între părinții copilului nu este obligatorie existența unei relații de căsătorie;
b) Celălalt părinte trebuie să desfășoare muncă în baza unor contracte de muncă/
raporturi de serviciu care nu sunt suspendate: (ex. concediu de creștere copil, concedii pentru
incapacitate temporară de muncă etc.);
c) Se acordă o singură majorare în condițiile prevăzute la art.1, indiferent de numărul de
copii;
d) Se acordă o singură majorare în cazul în care celălalt părinte este angajat din
sistemul național de apărare, angajat în penitenciare, face parte din personalul din unitățile
sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al
ministruluie conomiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor,
infrastructurii și comunicațiilor, după caz.
e) Se aplică asiminilările prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 19/2020.
f) Prin instituție de învătământ potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere toate formele de învățământ din
sistemul național de învățământ, în raport cu vârsta copilului: creșe, grădinițe indiferent de
program și unități scolare din ciclul primar,gimnazial sau după caz liceal;
g) Potrivit art. 15 Legea nr. 6/2020 – bugetului asigurărilor sociale de stat - câștigul
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 este
de 5429 de lei.
h) Majorarea prevăzută la art.1 se acordă corespunzator zilelor lucrătoare în care
personalul din sistemul penitenciar s-a aflat în serviciu.

2
ROMANIA, Târgu Mureş, str. Retezatului, nr. 7, jud. Mureş
Tel: 0265-261565 Fax: 0265-221797 E-mail: ptgmures@anp.gov.ro

S-ar putea să vă placă și