Sunteți pe pagina 1din 17

Nr. 131/27.09.

2018
Dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din 25.09.2018
Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 27.09.2018

PLAN MANAGERIAL
ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Director,
O BIECTIVE GENERALE:
Ol Practicarea unui management performant, echitabil şi eficient
Resurse Resurse
Activităţi/ Acţiuni umane materiale Responsabil Termen Indicatori de performanţă
Realizarea planului de şcolarizare

Repartizarea pe grupe a copiilor înscrişi / Septembrie - Realizarea 100% a


realizarea formaţiunilor de studiu planului de şcolarizare aprobat
2018
Cereri/ pentru anul şcolar
Dosare de 2018-2019
înscriere/ - Repartizarea tuturor
reînscriere Director copiilor şi cuprinderea lor

Director 100% în documentele


Administrator Manuale şi Comisia de şcolare
SI I IR ghiduri gestionare a Noiembrie
Realizarea procedurilor privind completarea SIIIR SIIIR 2018 - Elaborarea a cel puţin o
bazelor de date. în relaţia cu ISMB. (S1IIR) procedurăprivind completarea
Proceduri bazelor de date
ISMB Conform
întocmirea proiectului planului de şcolarizare calendarului - înaintarea spre aprobare a
pentru anul şcolar 2019-2020
proiectului planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 2019-2020
Gestionarea resurselor umane

Intocmirea organigramei Grădiniţei Iani`s Club şi Legislaţie Septembrie - Organigrama Grădiniţei


punerea ei în concordanţă cu încadrarea cu EDUSAL 2018 înregistrată în Registrul de
personal a unităţii Director REVISAL Director Intrări-Ieşiri al unităţii

Emiterea deciziilor de încadrarea în sistem plata Administrator Decizii Administrator Septembrie - Decizii înregistrate în
cu ora în anul şcolar 2018-2019 financiar financiar registrul special de decizii
2018
Contracte
Incheierea contractelor de muncă pentru individuale Conform - Operarea tuturor
personalul nou încadrat/ reîncadrat de muncă Codului contractelor de muncă în
muncii REVISAL şi transmiterea lor la
ITM
Director Director

Consiliul dc Consiliul dc Septembrie


Fişe de post
2018
administraţie administraţie

întocmirea/ Reactualizarea fişelor de post şi de


autoevaluare pentru personalul încadrat în grădiniţă Octombrie
2018 Existenţa fişelor de post şi de
autoevaluare pentru toţi angajaţii
Comisia Consiliul de
Evaluarea anuală a cadrelor didactice, cadrelor metodică administraţie - proces verbal privind asocierea
didactice-auxiliare şi a personalului ncdidactic cu alte unităţi pentru organizarea
Fişe de concursului/ testării; Hotărâre CA
Consiliul de Septembrie
autoevaluare,
administraţie 2018/
rapoarte de Ianuarie - adrese privind calificativul anual
autoevaluare 2019 acordat pentru toţi salariaţii
- completarea fişelor de
Director Director autoevaluare şi a rapoartelor de
Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane autoevaluare
- procese verbale CM şi CA
Ghiduri
Ianuarie
Regulamente - strategia dc dezvoltare a
2018
resurselor umane înregistrată în
registrul de intrări-ieşiri al unităţii
Planificarea activităţii din grădiniţă

Elaborarea Proiectului de Dezvoltare Grup de lucru PDI 2015- Grup dc lucru Septembrie - Proiect de dezvoltare
Instituţională elaborare PDI 2019 elaborare PDI 2018 instituţională aprobat în CA.
PDI ISJ CA înregistrat şi afişat public
Director
Revizuirea Regulamentului Intern şi a Grup de lucru - RI şi ROF aprobate prin
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare elaborare Rl/ Septembrie hotărâre a CA şi aduse la
ROF Grup dc lucru 2018 cunoştinţa tuturor
elaborare RI/ persoanelor implicate
Legislaţie ROF
Elaborarea Regulamentelor de funcţionare Responsabili Metodologii CA Septembrie - înregistrarea în unitate a
pentm Consiliul de administraţie şi pentru Comisii Director 2018 Regulamentelor CEAC.
comisiile cu caracter permanent Director Responsabili CA. CM
RAEI Comisii
Rapoarte de stare Septembrie - Planul managerial aprobat în CA.
Elaborarea planului managerial pentru semestrul I Director
2018 înregistrat în unitate

Proiectarea activităţii pe departamente de lucru, pe comisii

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor şi de desemnare a


Registru
atribuţiilor şi responsabilităţilor;
decizii
Septembrie
întocmirea planurilor operaţionale ale comisiilor şi dezbaterea Director Director
Metodologii 2018
acestora cu cei interesaţi şi implicaţi
Cadre Ghiduri Responsabili - Decizii emise pentru toate
Octombrie comisiile şi responsabilităţile
didactice comisii
2018
Rapoarte an
- Planuri operaţionale/
şcolar 2017- 2018
manageriale pentru toate comisiile
existente, aprobate în CA şi
înregistrate în unitate
Asigurarea circulaţiei optime a informaţiilor în unitate

Stabilirea modalităţilor de transmitere a


informaţiilor şi a formelor de răspuns Director Director Septembrie - Toate persoanele implicate şi
2018 interesate vor cunoaşte modalităţile
Realizarea informării periodice a părinţilor de comunicare
Cadre
didactice Permanent - Toate cadrele didactice vor
Cadre desfăşura activităţi cu părinţii
Legislaţie
didactice (şedinţe. consiliere, lectorate, etc.)
- Toate informaţiile de interes vor fi
Părinţi afişate la avizierul grădiniţei

Elaborarea şi aplicarea procedurilor privind comunicarea la nivel Preşcolari Comisia de Decembrie


inter şi intrainstituţional monitorizare 2018
- Elaborarea a cel puţin 2
procedun privind comunicarea
inter şi intrainstituţională
- Toate persoanele implicate
şi interesate vor cunoaşte şi aplica
procedurile
Facilitarea accesului la Internet a cadrelor Director
didactice şi a preşcolarilor Parteneri Noiembrie - Toate sălile existente vor
educaţionali Resurse 2018 avea acoperire cu Internet
Realizarea site-ului grădiniţei financiare Responsabilul
Programator cu Ianuarie - Existenţa paginii de
IT promovarea 2019 internet a grădiniţei
unităţii
Asigurarea unei activităţi eficiente de îndrumare şi control

Elaborarea graficului de asistenţe Septembrie - Existenţa graficului de


asistenţe al directorului/
2018
responsabilului CM.
Caiet de Director înregistrat în unitate
asistenţe
Stabilirea programului de audienţe Director Septembrie - Afişarea programului de
Proiecte de Responsabil 2018 audienţe al directorului
activitate CM
Realizarea asistcnţelor Semestrul I - Existenţa caietului de
2018-2019 asistenţe
- Existenţa proiectelor de activitate
pentru activităţile
asistate

Evaluarea parţială şi finală a activităţii fiecărui departament

Elaborarea Raportului privind starea şi calitatea Director Rapoarte de Director Octombrie - Existenţa Raportului
învăţământului pentru anul şcolar 2017-2018 activitate 2018 privind starea şi calitatea
comisii an învăţământului, aprobat în
şcolar 2017- CA şi înregistrat în unitate
2018
Elaborarea Rapoartelor de activitate pentru Ianuarie - Existenţa rapoartelor de
semestrul I pentru fiecare comisie Responsabili Responsabili 2019 activitate pentru semestrul I
comisii comisii pentru toate comisiile.
aprobate în CA şi înregistrate în
unitate

Complctarcaşi finalizarea Raportului anual dc Octombrie - Finalizarea RAEI pentru


evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2018 anul şcolar 2017-2018
2017-2018 Responsabil - Existenţa hotărârii CEAC
CEAC Aplicaţia Responsabil privind finalizarea RAEI
ARACIP CEAC
Iniţializarea Raportului anual dc evaluare Noiembrie - Iniţializarea RAEI pentru
internă a calităţii pentru anul şcolar 2018-2019 2018 anul şcolar 2018-2019
- Planificarea activităţilor
- încărcarea datelor

02 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, în vederea creşterii calităţii demersului didactic


Resurse Resurse
Activităţi/ Acţiuni Responsabil Termen Indicatori de performanţă
umane materiale
Realizarea conţinutului şi obiectivelor înscrise în
Curriculum-ul Naţional Comisia Curriculum
pentru pentru Semestrul I
Aplicarea Curriculumului pentru educaţie curriculum educaţie 2018-2019 - Toate cadrele didactice
timpurie în grădiniţa pe nivele dc vârstă timpurie cunosc şi aplică prevederile
Comisia Curriculumului pentru
Comisia Repere metodică Septembrie educaţie timpurie
metodică fundamentale 2018
întocmirea planificărilor semestriale şi anuale în învăţarea - Planificări semestriale şi
Ş' anuale întocmite pentru
dezvoltarea toate grupele
timpurie a Octombrie
Elaborarea proiectelor tematice Cadre copilului de 2018 - Proiecte tematice
didactice la naştere la Cadre elaborate de către cadrele
7 ani didactice didactice pentru fiecare
grupă
Scrisori Semestrul I
Realizarea portofoliului personal şi portofoliilor metodice 2018-2019 - Existenţa portofoliilor de
preşcolarilor Mijloace de
învăţământ
dezvoltare profesională pentru
toate cadrele didactice
- Existenţa portofoliilor cu lucrări
pentru toţi preşcolarii
Evaluarea obiectivă a cunoştinţelor copiilor şi
stimularea interesului pentru cunoaştere

Conceperea unui set de teste şi probe care să Comisia Ghiduri Comisia Septembrie - Existenţa mapelor de
permită evaluarea corectă a copiilor; formularea metodică Repere metodică 2018 evaluare iniţială/ sumativă
descriptorilor de performanţă Cadre fundamentale Cadre Ianuarie la toate grupele
didactice în învăţarea didactice 2019

Ş'
Aplicarea evaluărilor iniţiale/ sumative pe Cadre dezvoltarea Cadre Septembrie
nivele de vârstă şi particularităţi individuale didactice timpurie a didactice 2018
Preşcolari copilului de Ianuarie
la naştere la 2019
Centralizarea rezultatelor obţinute de copii la 7 ani Comisia - Existenţa rapoartelor de
evaluările iniţiale/ sumative metodică evaluare iniţială/ sumativă
Set de pentru toate grupele
Cadre instrumente
Stabilirea unor măsuri şi activităţi recuperatorii didactice - Toate rapoartele de
Cadre Semestrul I evaluare cuprind măsuri/
didactice 2018-2019 acţiuni recuperatorii
Rapoarte de
Completarea Fişă pentru aprecierea progresului evaluare - Toţi prcşcolani din
individual al copilului, înainte de înscrierea în iniţială/ grădiniţă au întocmită fişa
clasa pregătitoare sumativă pentru aprecierea
progresului

Obţinerea performanţelor la diferite concursuri

Desfăşurarea unor activităţi suplimentare Cadre Anunţuri Cadre Semestrul I - Fiecare preşcolar participă
pentru copiii cu aptitudini în vederea participării didactice concursuri didactice 2018-2019 la cel puţin 2 activităţi
la concursuri şcolare care au ca temă artele Parteneriate/
plastice, activităţile de cunoaştere, activităţile Preşcolari Protocoale Coordonator Când este
sportive, activităţile artistice, etc. Fişe de înscriere programe şi cazul
Lucrări Diplome proiecte

Optimizarea procesului de predare - învăţare -


evaluare

Organizarea unor activităţi demonstrative la Comisia Proces verbal Comisia Semestrul I - Organizarea a cel puţin o
nivelul Comisiei metodice cu accent pe metodică Proiecte de metodică 2018-2019 activitate demonstrativă
metodele activ-participative Cadre activitate Cadre
didactice didactice
îmbogăţirea şi îmbunătăţirea bazei materiale Director Listă de Director - Creşterea cu minimum
Cadre achiziţii Cadre 10% a dotărilor
didactice Resurse didactice
financiare
Asigurarea însuşirii reale a cunoştinţelor Semestrul 1 - Cel puţin 25% dintre
predate, cel puţin la nivel mediu Cadre Cadre 2018-2019 preşcolari înregistrează
didactice didactice progres
Stimularea creativităţii şi spiritului colectiv. Preşcolari
creşterea caracterului practic- educativ al
fiecărei activităţi desfăşurate la grupa

Sporirea calităţii ţi eficienţei activităţii personalului


didactic prin continua pregătire profesională de
specialitate

Constituirea Comisiei de recunoaştere şi Director Director Septembrie - Existenţa deciziei de


echivalare a creditelor transferabile; prelucrarea 2018 constituire a Comisiei
metodologiei privind sistemul de acumulare. Prof. metodist Oferta Cadre - Dosare/ Cereri înregistrate
recunoaştere si echivalare a creditelor CCD furnizori de didactice - Proces verbal Comisie
profesionale transferabile Bucureşti formare - Adeverinţe

Cadre Director Semestrul 1 - Adeverinţe/ certificate/


Stimularea cadrelor didactice pentru participarea didactice Oferta 2018-2019 atestate
la activităţi de perfecţionare şi formare continuă. universităţi - Participarea la cel puţin
organizate de I.S.M.B.. IS2, C.C.D., un stagiu de formare a
A.R.A.C.I.P., alte organizaţii de formare Director Responsabil minimum 50% dintre
Resurse comisia cadrele didactice
financiare pentru
Orientarea cadrelor didactice către completarea Responsabil dezvoltare
studiilor de specialitate prin cursuri în cadrul comisia pentru profesională
universitar (completare de studii, masterate. dezvoltare Metodologii şi orientare Octombrie
doctorate) profesională şi în carieră 2018
orientare In - înscrierea tuturor cadrelor
Susţinerea înscrierii cadrelor didactice la carieră didactice eligibile la
examenele pentru obţinerea gradelor didactice. examenele pentru obţinerea
conform cerinţelor legislaţiei gradelor didactice

Participarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare

Publicarea de articole ale cadrelor didactice în Cadre Publicaţii Cadre Semestrul I - Publicarea a cel puţin un
reviste de specialitate, sesiuni ştiinţifice didactice Anunţuri didactice 2018-2019 articol/ cadru didactic

Participarea cu lucrări de specialitate la diverse - Participarea la cel puţin


simpozioane şi sesiuni de comunicare. un simpozion/ o sesiune de
comunicare

03 Eficientizarea activităţii compartimentelor administrativ şi financiar

Resurse Resurse
Activităţi/ Acţiuni Responsabil Termen Indicatori de performanţă
umane materiale
Asigurarea cerinţelor de dezvoltare a bazei materiale
necesare procesului de învăţământ

Amenajarea curţii grădiniţei şi a locului de Director Resurse Director Decembrie - Transmiterea solicităm
joacă (montarea de aparate de joacă, acoperirea terenului de joacă financiare DGAP1 2018 către DGAP1
cu tartan, toalctarca spaţiului
verde) Contabil - Note de fundamentare
Administrator - Referate de necesitate
Dotarea grupelor cu echipamente informatice. Administrator Decembrie aprobate
dotarea grădiniţei cu videoproiector
2018
Director - Respectarea cerinţelor de
Respectarea, de către personalul nedidactic, a Proceduri Permanent către tot personalul didactic
tuturor cerinţelor din fişa postuluişi a celor Salariaţii
specifice Grădiniţei şi a ţinutei
grădiniţei
Buget Contabil
Consultarea permanentă a compartimentului
contabilitate în luarea deciziilor privind aprobat
cheltuielile.
Membrii Liste de Comisia de Decembrie - Existenţa listelor de
Organizarea şi realizarea la timp a inventarierii Comisiei de inventar inventariere 20I8 inventar actualizate
bunurilor inventariere

Asigurarea aprovizionării ritmice cu produse alimentare , de


papetărie şi igienico - sanitare

întocmirea, referatelor de necesitate care vor fi Director Buget Semestrul 1 - Referate de necesitate
înmânate spre aprobare către DGAP1 aprobat Director 2018-2019 aprobate
Administartor
Aprovizionarea grădiniţei cu produse de patrimoniu Referate de Administartor - Facturi, bonuri de consum
alimentare, igienico-sanitare şi de papetărie necesitate de patrimoniu
Administrator
Amenajarea sălii de servire a mesei, dotarea cu financiar Proceduri Administrator - Bloc alimentar dotat
scaune, mese. clcctrocasnicc şi veselă necesară financiar corespunzător
Personal Liste de Octombrie
Dotarea grădiniţei cu dozatoare de săpun şi ncdidactic achiziţii 2018 - Toate grupurile sanitare
dispensere pentru prosoape de hârtie şi hârtie dotate cu dozatoare de
igienică săpun şi dispcnsre

Fundamentarea bugetului pentru 2019 Director Note de Director Ianuarie - Bugete aprobate
Administrator fundamentare Administrator 2019
financiar financiar
04 Realizarea/ asigurarea siguranţei beneficiarilor direcţi, beneficiarilor indirecţi, personalului angajat şi a tuturor persoanelor implicate în
actul educaţional în incinta, curtea şi împrejurimile grădiniţei

Resurse Resurse
Activităţi/ Acţiuni umane materiale Responsabil Termen Indicatori de performanţă
Asigurarea securităţii unităţii şi respectarea normelor de
P.S.I., protecţie, securitate şi sănătate a
muncii

Obţinerea avizului pentru protecţia muncii Director Formulare Director Octombrie - Existenţa autorizaţiei ITM
Legislaţie 2018 privind securitatea şi sănătatea în
muncă

Respectarea planului de pază Toate Plan de pază Permanent - Existenţa planului de pază
persoanele avizat de poliţie
care intră în - Existenţa evaluării de risc
incinta la securitate fizică
grădiniţei

Recepţia lucrărilor de instalare a sistemelor Comisia de Contracte Director Septembrie - Finalizarea lucrărilor
anliefracţie şi de alarmare la incendiu pentru recepţie Procese Comisia de 2018 - Existenţa proceselor
corpurile A şi B de clădire; revizia verbale recepţie verbale de recepţie finală
instalaţiilor existente în Corpul A recepţie

înlocuirea şi completarea sistemului de Notă de DGAP1 Decembrie - Solicitări, note de


supraveghere video interior şi extenor fundamentare Director 2018 fundamentare suplimentare
Resurse buget de investiţii
financiare - Instalarea sistemului de
Raport monitorizare
evaluare risc la
securitate
fizică

întocmirea planului privind protecţia muncii Reprezentanţi Mapa comisiei Responsabil Octombrie - încheierea contractului de
cu tematică şi conţinut adecvat grădiniţei firmă Legislaţie comisie 2018 asistenţă privind instruirea
specializată specifică personalului în domeniul
încheierea contractului cu o firma specializata pentru realizarea
instruirilor cu personalul grădiniţei pe probleme legate de SSM si
PSI

întocmirea planului P.S.I., verificarea extinctoarelor

Prelucrarea legislaţiei specifice pentru toţi angajaţii unităţii Director


privind respectarea disciplinei muncii şi respectarea normelor de Persoana
protecţie şi securitate desemnată

Realizarea unor instructaje şi acţiuni aplicative pentru pregătirea


personalului şi a copiilor în vederea găsini soluţiilor în caz de
incendiu, accidente, calamităţi ctc;

Membrii
comisiei

Stabilirea responsabilităţilor individuale ale membrilor comisiilor;

Afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de utilizare a gazelor,


energiei electrice, aparatelor etc;

întocmirea planului de evacuare a grădiniţei în caz de incediu sau


calamităţi naturale.

Realizarea de exerciţii practice de evacuare Personalul


grădiniţei
Preşcolari
Director SSM şi PSI

Firmă
Carnete PSI şi SSM Periodic - Existenţa documentaţiei specifice
specializată

Asigurarea asistenţei de specialitate a copiilor în vederea


păstrăriiPersoana Octombrie
stării de sănătate şi a dezvoltării armonioase a
Anexa fişa postului
desemnată
acestora 2018

Asigurarea hranei diversificate, respectarea regimului zilei şi


alternarea corectă a timpuluiPeriodic
de relaxare şi activitate intelectuală

- Existenţa proceselor verbale Director


de
instruire Asistent
- Completarea şi semnarea medical
Firmă
carnetelor de instructaj Bucătar
specializată
Administrator
Octombrie
Dotarea cabinetului medical
2018 Asistent
medical
Efectuarea obligatorie a analizelor medicale a personalului
angajat de către Medicina Muncii Angajaţi
Firmă
- Afişarea la fiecare nivel al Director
specializată
clădirii a planurilor de evacuare
Administrator Părinţi
Prezentarea obligatorie de către copii a avizelor medicale la
Planuri de evacuare
intrarea în colectivitate Preşcolari
Responsabil - Efectuarea a două exerciţii de
comisie Noiembrie alarmare şi evacuare
2018
Ianuarie
2019

Asistent
Derularea de campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos medical
Preşcolari

Cadre
didactice
Meniu Director Permanent - Toate meniurile respectă
Ordin 1563/ Asistent principiile alimentaţiei
2008 medical sănătoase
Program zilnic Bucătar - Programul zilnic include program
de odihnă

- Cabinetul medical dotat


corespunzător
Necesar ASSMB Permanent
materiale - Existenţa fişelor de aptitudini şi a
analizelor
Contract Director Septembrie medicale pentru toţi
servicii 2018 angajaţii
medicina
muncii - Existenţa avizelo medicale pentru
toţi
Avize Părinţi La data preşcolarii care
epidemiologice prezentării la frecventează grădiniţa
grădiniţă/ după
absenţe mai mari
de
3 zile
- Derularea a cel puţin o campanie
Semestrul I
Afişe Asistent 2018-2019
Regulamente medical Medic
şcolar
Desfăşurarea activităţilor de educaţie sanitară

întocmirea unei tematici de educaţie sanitară. Cadre Tematică Cadre Octombrie - Elaborarea tematicii dc
ca suport pentru activităţile educative didactice Ghiduri de didactice educaţie sanitară
2018
Asistent educaţie Asistent - Derularea săptămânală la
medical sanitară medical nivelul grupei a unei

Materiale activităţi de educaţie


informative sanitară

- încheierea a minimum un
parteneriat
Implicarea părinţilor, a unor cabinete de Părinţi Proiecte de Cadre Semestrul I
specialitate sau altor parteneri în realizarea Preşcolari parteneriat didactice 2018-2019
Coordonatorul de Semestrul 1 2018- - Participarea tuturor copiilor la - Participarea asistentului
temelor sanitare programe şi 2019 cel puţin o activitate
Părinţi medical/ Medicului şcolar
Proiecte de
proiecte
partencriat la cel puţin o activitate cu
Anunţuri Asistent Asistent Semestrul 1 părinţii

Invitarea, când este cazul, a evenimente medical medical 2018-2019


medicului/asistentei medicale la întâlnirile/ Medic şcolar Medic şcolar
şedinţele cu părinţii

Director
05 Conturarea unei imagini pozitive a Grădiniţei nr. 137 în rândulNoicmbne
comunităţii şcolare şi locale
- Existenţa procedurilor
Resurse Resurse
Activităţi/ Acţiuni 2018 înregistrate în unitate
Responsabil Termen Indicatori de performanţă
umane
CEAC materiale
Organizarea unor acţiuni de promovare a grădiniţei
Manual de proceduri
Legislaţie specifică
Invitarea diverselor instituţii la activităţile specifice Grădiniţei nr.
Baza - Implicarea tuturor cadrelor
137 Cadre în organizarea aSemestrul 1 - Organizarea a cel puţin un
materială didactice
a cel puţin
didactice
Cadre Decembrie Responsabilul 2018-2019 eveniment cu caracter deschis
grădiniţei o activitate de voluntariat
Preşcolari
Didactice 2018 cu
Persoane promovarea
Organizarea de activităţi dc interes comunitar
interesate unităţii

- Crearea unui panou cu diplomele


obţinute de preşcolari
Noiembrie
2018
Proiecte de Coordonator Noiembrie - încheierea a cel puţin 3
partencriat Programe şi 2018 partcncriate educaţionale cu
Proiecte membrii comunităţii